Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova 2, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel školy: Město Dolní Kounice, IČO , se sídlem Dolní Kounice, Masarykovo nám. 2/66 Statutární orgán - ředitel školy: Mgr. Rostislav Kandrnál Charakteristika školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Asi 50 % žáků dojíždí ze spádových obcí a širšího okolí. Škola má odloučené pracoviště v budově U Sboru 6, kde jsou 1. a 2. ročníky. Od září 2011 byla jako součást školy zřízena v budově na Smetanově ulici mateřská škola s kapacitou 26 žáků. Rada školy: Byla zřízená rozhodnutím Rady města Dolní Kounice usnesením č. 3/2005 ze dne Rada má 3 členy 2 volené, 1 nominovaný zřizovatelem Volby do školské rady se konaly Byli zvoleni tito členové: Mgr. Zoufalý Jiří předseda, zástupce školy, Mgr. Žikešová Lenka člen, zástupce rodičovské veřejnosti, Kontakty: - tel web b/ Přehled oborů vzdělání Všechny druhy a typy školských zařízení, které škola zahrnuje - mateřská škola (IZO ) - 1. a 2. stupeň ZŠ Základní škola C/01 - školní družina (IZO ) - školní jídelna (IZO ) - odloučené pracoviště 1.st. ZŠ 1

2 Na škole se vyučovalo ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Škola, jak ji neznáte školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Učební plán byl doplněn o tyto volitelné předměty: 7. roč. technické činnosti, domácnost, výtvarné činnosti, přírodopisné praktikum a německý jazyk volitelný 8. roč. informatika seminář, technické činnosti, domácnost, německý jazyk volitelný, výtvarné činnosti, sportovní hry 9. roč. informatika seminář, domácnost, technické kreslení, ekonomika a administrativa, německý jazyk volitelný, cvičení z Čj, cvičení z M Z nepovinných předmětů jsme vyučovali náboženství a výtvarnou výchovu nepovinnou (I. st.) ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD celkem 2 76 Typ jídelny Počet Počet strávníků žáci škol.prac. ostatní* 921 ŠJ - úplná * Škola má povolenou vedlejší hospodářskou činnost a zajišťuje stravování zejména pro důchodce z Dolních Kounic a blízkého okolí c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Škola zaměstnávala 40 pracovníků 28 pedagogických pracovníků 1 ekonomka 5 zaměstnanců školní jídelny (přepočtených 4,5) 6 správních zaměstnanců (přepočtených 5,25) Někteří zaměstnanci byli vedeni zároveň ve dvou součástech školy Ve školním roce 2011/2012 nastoupila na 2. st. vyučující F, dále byla přijata 1 asistentka pedagoga a 1 vychovatelka do ŠD, 2 učitelky mateřské školy a jedna pracovnice na úklid. Koncem roku 1 pedagogiká pracovnice odešla na mateřskou dovolenou, 1 byla od ledna dlouhodobě nemocná a byl za ni přijat zástup z řad důchodkyň. Průměrný věk pedagogického sboru byl 43 roků. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně kvalifikovaných dle % z.č.563/2004 Sb. d/ Údaje o přijímacím řízení na střední školy a o zápisu k povinné šk. docházce Přijímací řízení: 2

3 V tomto školním roce ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 46 žáků 9. ročníku, 2 žáci 8. ročníku a jeden žák 7. ročníku. Z těchto 49 žáků budou dále studovat 4 žáci na gymnáziu, 28 žáků na středních školách s maturitou a zbylých 17 žáků zvolilo učební obory. Většina budoucích středoškoláků odchází na školy do Brna, celkem 37, do Ivančic 10, 1 žák do Sokolnic a 1 žákyně do Boskovic. Na osmileté gymnázium do Ivančic se letos hlásili 3 žáci 5. roč. a všichni byli přijati. Zápis do 1. ročníku byl vyhlášen na K zápisu se dostavilo 46 dětí, z toho 42 poprvé, 4 po odkladu, 32 dětí bylo zapsáno. 14 dětí obdrželo po předložení všech náležitostí rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. e/ Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Údaje dle pedagogických rad 1. stupeň 2. stupeň celkem 1. stupeň 2. stupeň celkem celkem žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo NTU DTU DŘŠ snížený stupeň z chov snížený stupeň z chov pochvaly Celkový počet neomluvených hodin na škole: 6 v 1. pol., 36 ve 2. pol. Velkou pozornost věnujeme žákům s diagnostikovanými poruchami učení, mezi nimi bylo 14 individuálně integrovaných žáků. V dokumentaci těchto žáků jsou kvalitně sestavené individuální vzdělávací plány vypracované zvlášť pro každého žáka. Tyto plány jsou konzultovány s rodiči, vyučujícími, výchovným poradcem a PPP v Brně. Počty žáků ve školním roce Dle zahajovacího výkazu k Školní rok Počet tříd 20011/2012 Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,5 2.stupeň ,6 Celkem ,8 Čtyři třídy 1. stupně jsou na odloučeném pracovišti v ulici U Sboru 6 ZŠ navštěvovali žáci z těchto obcí: Bratčice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nové Bránice, Pravlov, Trboušany, Rajhrad u Brna, Brno, Ivančice, Malešovice. 3

4 f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Z hodnocení minimálního preventivního programu, zpracovaného metodičkou prevence sociálně patologických jevů na naší škole p. uč. Hudákovou: I v letošním školním roce jsme se zaměřili na zajištění dostatečného množství preventivních programů. Na druhém stupni jsme pro letošní rok zvolili programy na podporu vztahů ve třídě a osobnostního rozvoje žáků. V rámci projektu EU peníze školám jsme získané prostředky použili na zajištění prožitkových lekcí na tato témata odmítání drog, škodlivost kouření a užívání alkoholu, šikana, kyberšikana a vztahy ve třídě. Tyto aktivity vedli lektoři občanského sdružení Podané ruce. Velký důraz klademe i na seznámení žáků se zásadami první pomoci. Pro žáky 4. ročníku jsme připravili interaktivní besedu o první pomoci s lékařem a žáky 3. ročníku proškolily pracovnice Státního zdravotního ústavu. Pravidelně se také žáci 4. ročníku účastní výuky na dopravním hřišti v Oslavanech. Žáci mohli stejně jako v minulých letech využívat schránky důvěry, která je umístěna v přízemí u ředitelny. Akce k prevenci sociálně patologických jevů: Přehled pro konkrétní třídy: Datum instituce téma třída Dopravní hřiště Oslavany Dopravní výchova 4.A, 4.B PPP Brno Klima třídy 6.A Státní zdravotní ústav Výživa se skřítkem Kvídem 2.A, 2.B PPP Brno Popletené pohádky 2.A, 2.B PPP Brno Jsme lepší tým 5.A, 6.B PPP Brno Intervenční program 8.A Občanské sdružení Podané ruce Jaká jsou má přání aneb co si pustím do života 5.A, 7.A Občanské sdružení Podané ruce Šikana 8.A, 8.B PPP Brno Intervenční program 8.A Státní zdravotní ústav Sex a dospívání 5.A Státní zdravotní ústav První pomoc 3.A,3.B Dopravní hřiště Oslavany Dopravní výchova 4.A, 4.B Občanské sdružení Podané ruce Alkohol 5.A Občanské sdružení Podané ruce Jak může droga ovlivnit moje 7.A vysněné povolání Občanské sdružení Podané ruce Vztahy ve třídě 8.A, 8.B MUDr. Petr Fila První pomoc 4.A, 4.B Občanské sdružení Podané ruce Kouření 5.A Občanské sdružení Podané ruce Příběhy z obrázků 7.A Občanské sdružení Podané ruce Kyberšikana 8.A, 8.B Stanice záchranné služby v První pomoc 5.A Ivančicích PPP Brno Osobnostní rozvoj 9.A, 9.B 4

5 g/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy i samotní pracovníci kladou na další vzdělávání velký důraz. Je zpracován plán dalšího odborného rozvoje pracovníků dle aktuálních potřeb školy. V tomto šk. r. se učitelé zúčastnili rovněž vzdělávání v rámci EU peníze školám, dále pak těchto vzdělávacích aktivit: Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Dokončení Specializačního studia pro ŠMP 1 Brána jazyků Aj (celoroční) 1 Zahraniční kurz Aj (level B2) 1 Interaktivní tabule v hod. Aj 1 Činnostní učení v Čj 2 Školení k IA projektorům 19 Anglická gramatika hrou 1. st. 1 Čeština s humorem 2 Jak jdou noty za sebou 1 Specifika vzdělávání žáků s aspergrovým syndromem 1 Office Mentální mapování 1 Dyskalkulický žák 2 Platové předpisy 2 Hrajeme si v matematice 1 Web a jeho využití 1 Základy finanční matematiky 2 Aplikace ve vyučování M 1 Didaktické hry v M 1 Využití PC ve výuce 1 Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti 1 Celkem 46 h/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci naší školy se pod vedením učitelů zapojují do soutěží a olympiád, úspěchy získávají především ve sportovních soutěžích. jméno druh soutěže výsledek starší žáci fotbal - okrsek 4. místo starší žáci Orioncup floorball - okrsek 3. místo mladší žáci Orioncup floorbal l- okrsek 4. místo mladší žáci Pohár Rozhlasu - atletika - okrsek 2. místo mladší žákyně Pohár Rozhlasu - atletika - okrsek 4. místo starší žáci i žákyně Okrskové kolo ve šplhu 1. místo starší žáci Okrskové kolo v halové kopané 2. místo Pekár Jakub 6. roč. Okresní kolo Pythagoriády 1. místo 5

6 Školní kola soutěží přehled v jednotlivých měsících Říjen Únor Přírodovědný Klokan Recitační soutěž I. st. Soutěž ve skoku z místa Biologická olympiáda Listopad Březen Vv - Pohádková bytost Tv - Opičí dráha Tv - šplh Vv -Velikonoční kraslice Dějepisná olympiáda Recitační soutěž II. st. Pythagoriáda 5. roč. Matematická olympiáda 6. až 8. roč. Prosinec Matematická soutěž Klokan Pythagoriáda 8. roč. Duben Skok do výšky roč. Otevřený turnaj ve stolním tenise Pěvecká soutěž Zlatá Barborka Zeměpisná olympiáda 7., 8. a 9. r. Nej. sněhová vločka roč. Švihadlo je můj kamarád Vánoční malování Pěvecká soutěž DOREMI I. a II. st. Tv - turnaj ve stolním tenise Květen Olympiáda Čj Krasopis - Malý písař Leden Netradiční míčový trojboj Konverzační soutěž Aj Červen Matematická olympiáda 9. roč. Atl. soutěž v běhu na 50 m Celoročně jsme se účastnili soutěže Recyklohraní jednalo se o celorepublikový environmentální projekt zaměřený na sběr elektroodpadu. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci vytřídili několik televizí, monitorů a 221 kg drobných spotřebičů. Celkem bylo nasbíráno 599 kg baterií. Za tuto činnost má škola možnost získat drobné pomůcky a různé hry. Třída 3.B se se svojí třídní učitelkou zapojila do celostátní soutěže Škola plná ovoce. Dále jsme využili nabídky společnosti SCIO na testování zaměřené na finanční gramotnost 3. ročníků, iniciované Českou národní bankou. Ve školním roce proběhlo testování žáků 5. a 9. ročníku. Jednalo se o 1. Celoplošnou zkoušku v předmětech Čj, M a Aj. Cílem bylo ověřit připravenost škol na ostré testování prováděné Českou školní inspekcí. Na přelomu ledna a února proběhlo pod hlavičkou společnosti Scio testování informační gramotnosti s Gepardem, kterého se zúčastnili žáci našich 5. a 9. ročníků. Testování bylo zaměřeno na dovednosti využívané při práci s informacemi. Žáci si podle svých zájmů mohli vybrat z těchto nabízených kroužků, pořádaných naší školou: I. stupeň: II. stupeň Volejbalový 3. až 5. r. D Pěvecký kroužek Sportovní hoši baseball Sportovní hry II. st. H Dyslektický pro 2. až 5. roč. Volejbalový D roč. Angličtina pro 1. roč. i 2. roč. Výtvarný kroužek II. st. Dramatický kroužek Stolní tenis Mediální 6

7 Z dalších již tradičních kulturních akcí to bylo vystoupení pěveckého sboru na rozsvícení vánočního stromku před KD, zájezdy do brněnských divadel, hudební a divadelní představení v kulturním domě ve spolupráci s TIC města. V závěru roku se po téměř dvouleté odmlce konala školní akademie, letos s účastí dětí mateřské školy. Byla spojena s výstavou výtvarných prací žáků v místním klášteře. Pobytové akce: V únoru se 33 žáků 7. až 9. roč. zúčastnilo tradičního LVVZ na horách. V rámci ozdravného programu jsme i v letošním roce uskutečnili pro žáky roč. školu v přírodě, opět v Bohdalově. Rovněž se zde uskutečnil adaptační pobyt žáků 1. roč. se svými novými třídními učiteli. Celkem se těchto pobytů zúčastnilo 131 žáků. V Bohdalově se uskutečnil během školních prázdnin pro 37 žáků letní tábor. Sportovní akce: Ze sportovně pohybových akcí se konaly tyto: v září plavání v Nové Vsi jako odměna pro žáky za sběr šípků, dopravní výchova pro 4. roč. v Oslavanech, sportovně zaměřený byl i letošní Den dětí, únorový lyžařský výcvikový zájezd, škola v přírodě a adaptační pobyt. Akce k environmentální výchově: Jako metodička pro environmentální výchovu na škole pracovala p. uč. Geidlová. V dubnu jsme uspořádali tradiční projektový den k příležitosti Dne Země - výchovně naučnou ekologicky zaměřenou akci. Sběry Škola organizovala sběr starého papíru a šípků. Papíru se nasbíralo přes 40 tun, šípků 1140 kg. Nejlepší sběrači obdrželi odměny. Ostatní akce 8. ročníky se zúčastnily v rámci výuky chemie exkurze do ČOV DKM Moravia Dolní Kounice. 9. ročníky se v květnu zúčastnily zájezdu do Osvětimi, v závěru roku exkurze do JE Dukovany. Žáci 5. roč. zavítali na exkurzi do Vinařství Forman, dále do Stanice záchranné služby do Ivančic, konal se Den otevřených dveří pro rodiče a žáky budoucího 5. a 6. roč. Činnost školní knihovny V tomto šk. roce 2011/12 bylo zapůjčeno 799 titulů knih, z toho 424 společné mimočítankové četby. V měsíci březnu Měsíc knihy navštívily naši knihovnu i děti z naší mateřské školy. Činnost mateřské školy V září 2011 byla na základní škole zřízena třída mateřské školy s celodenním provozem, kde bylo přijato 26 dětí ve věku od 2,5 6 let. Provoz zajišťovaly dvě učitelky. V rámci školního vzdělávacího programu a navazujícího třídního vzdělávacího programu v souladu s RVP PV probíhaly v MŠ různé aktivity, jako např.: Ve třídě MŠ jsme uspořádali Mikulášskou nadílku Vánoční besídka za účasti rodičů Karneval ve třídě Návštěva knihovny ZŠ Divadelní přestavení v KD v Dolních Kounicích Návštěva hasičské zbrojnice v Dolních Kounicích Vycházka ke kapli sv. Antonína a prohlídka historické památky Den dětí v klášteře Rosa coeli Účast na představení dětí dramatického kroužku ZŠ 7

8 Vystoupení dětí MŠ na školní akademii Pasování 1. školáka naší MŠ, rozloučení s MŠ Činnost školní družiny Činnost školní družiny v letošním školním roce probíhala podle osnov připravených pro celoroční období. Naše školní družina se skládá ze dvou oddělení a souběžně s prací v těchto odděleních k ní náleží zájmové kroužky výhradně určené pro naše žáky. Během celého roku se jednotlivá oddělení věnují všem zájmovým činnostem formou her a soutěží a k tomu také na neposledním místě opakování učiva z vyučování. Děti měly dostatek prostoru a individuální volby, čím se právě chtějí bavit, nebo zda se budou věnovat tvořivé činnosti. Tyto zájmové aktivity byly právě realizovány v kroužcích rozvržených po jednotlivých dnech. Jednalo se o výtvarný a rukodělný kroužek, sportovní hry a práce na počítačích. V kroužku výtvarném a rukodělném byly čerpány náměty podle ročních období, děti vyráběly draky, postavičky z nasbíraných přírodních materiálů, zdobily dýně, výrobky k adventní dekoraci ozdoby, adventní věnce, dárečky k vánocům pro svoje blízké, vánoční ozdoby a výzdoba tříd a zdobení vánočního stromku, pečení ozdob z vizovického těsta, kdy byla využita učebna domácích prací, háčkovalo se, pletlo, vyšívalo, také se vyráběly dárky pro maminky k svátku. Kroužek počítačový zejména využíval program Malování a další programy, kterými škola disponuje pexeso, poznávání zvířat a počítačové hry pro malé žáky. Ti větší se už věnovali práci složitějších programů. Aktivity ve sportovních hrách byly hlavně zaměřeny na míčové soutěže, opičí dráhy a tanečky s hudbou. Pro práci ve výše uvedených kroužcích byly využívány prostory učeben školy, učebny odborné, tělocvična a školní hřiště. Dále v zimě vždy při vhodném počasí se s dětmi chodilo na vycházky spojené se zimními aktivitami, stavění sněhuláků, využívalo se kluziště u kláštera, kam jsme se pravidelně chodily klouzat a užít si zimního pobytu venku. Léto a s ním příznivé podmínky znamenalo každodenní vycházky, sportovní, míčové hry na sportovním hřišti za školou a u kláštera a na dětském hřišti. Během roku jsme navštívili městskou knihovnu, v rámci školy využívaly děti ze školní družiny velmi hojně knihovnu školní, ze které jsme pravidelně společně četli knihy. V rámci poznávání našeho města a okolí, které se právě nachází v krajině vinařské, byla uskutečněna i návštěva vinařské firmy. K činnostem spontánním ve třídách školní družiny měly děti možnosti her podle vlastního výběru, sledování pohádek na DVD, poslech pohádek nebo písniček a hračky na hraní. Žákům jsme se svolením rodičů, či někdy i přímo s přáním rodičů pomáhali s vypracováváním domácích úkolů a opakováním učiva do výuky. Každému z dětí byl během školního roku dán prostor, aby se zaměřilo na svoje zájmy a záliby a dobrovolně aby se podílelo alespoň částečně na připravovaných úkolech, aby mělo radost z práce, kterou si vytvoří, a nebo se cítilo šťastné a spokojené v prostředí, které jsme se mu během roku snažili svým přístupem poskytnout. i/ Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí V tomto roce nebyla provedena inspekce ČŠ. 8

9 j/ Základní údaje o hospodaření školy za účetní období 2011 Škola hospodaří s prostředky od zřizovatele školy, se státními dotacemi na mzdové a neinvestiční prostředky a s prostředky z vlastních zdrojů. hl. činnost hosp. čin. Náklady celkem , ,11 Spotřeba materiálu , ,40 Spotřeba energie , ,00 Opravy a udržování ,10 Cestovné ,00 Ostatní služby , ,00 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,00 Zákonné sociální náklady ,80 513,71 Jiné sociální náklady ,00 Daň z nemovitosti 266,00 Odpisy dlouhodobého majetku ,11 Ostatní náklady z činnosti ,00 Úroky ,55 Výnosy celkem , ,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00 Výnosy z prodeje služeb ,00 Výnosy z pronájmu ,00 Čerpání fondů ,00 Ostatní výnosy z činnosti , ,00 Úroky 643,94 výnosy územních rozpočtů z transferů ,10 Výsledek hospodaření -783, ,89 Záporný výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl uhrazen výsledkem z hospodářské činnosti. Hospodaření školy je kontrolováno zřizovatelem pracovnicí finanční komise. Kontroly provedené v roce 2011: Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění provedená dne bez závad. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného VZP provedená dne bez závad 9

10 k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Do těchto programů jsme se nezapojili. l/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do programu celoživotního vzdělávání byl zapojen 1 zaměstnanec v tomto studijním oboru: Rozšiřující studium informatiky m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Předložené projekty 1. Zateplení základní školy Dolní Kounice v rámci programu Zelená úsporám na realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru 2. Podpora priorit ŠVP v oblasti ICT cestou inovací v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Průběh realizace projektů 1. Zateplení základní školy Dolní Kounice (zatím nerealizován) žádost, která byla podána na SFŽP ČR , byla doporučena, avšak projekty podané v této výzvě z rozhodnutí ministra nebyly realizovány (vyrozumění ). Dne podalo Město Dolní Kounice v další výzvě znovu projekt na zateplení budovy. Do nebylo ještě o žádosti rozhodnuto. 2. Podpora priorit ŠVP v oblasti ICT cestou inovací projekt byl podán na částku ,- Kč. Projekt byl schválen a podepsán Doba trvání projektu je 30 měsíců. Prostředky jsou určeny na nákup didaktické a výpočetní techniky, příslušného nábytku, vzdělávání učitelů, tvorbu výukových materiálů a na prevenci rizikového chování žáků. Do byly podány na MŠMT 3 monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu, všechny byly schváleny. Projekt probíhá podle předem schváleného harmonogramu. Pokračovali jsme v realizaci projektu Ovoce do škol. n/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na pracovišti nebyla zřízena odborová organizace. Nadále pokračuje velmi dobrá spolupráce s TIC Dolní Kounice, s vedením města. Různé zájmové organizace i jednotlivci využívají možnosti pronájmu školní tělocvičny. DKM Moravia a.s. nám v rámci naší výchovné práce v oblasti environmentální výchovy umožňuje odbornou prohlídku ČOV. 10

11 Podařilo se úspěšně zrealizovat tyto záměry: Hodnocení hlavních záměrů školy Zahájit provoz mateřské školy v nově upravených prostorách. Vybavit novým nábytkem, pomůckami a hračkami. Zajistit kvalitní personální obsazení, vytvořit školní vzdělávací program a úspěšně ho naplňovat. Na základě zvýšené poptávky stavebně upravit a zrealizovat rozšíření MŠ o druhé oddělení a navýšit stávající kapacitu na 45 dětí. Pro velký zájem dětí o školní družinu využíváme dvou oddělení a dalších pestřejších činností formou zájmových kroužků jak vlastních, tak komerčních. Nabízet pro žáky školy možnost seberealizace v různých zájmových kroužcích. Naplnění hlavní priority v oblasti vzdělávání formou povinných i volitelných předmětů při výuce cizích jazyků a informatiky, plné aprobovanosti učitelů za použití moderních trendů výuky. Prezentovat výsledky vzdělávací činnosti, projektů a tvorby žáků na akcích školy, v tisku a na webových stránkách školy. V rámci projektu EU peníze školám se daří plnit postupné kroky. Již byla vyhotovena a odzkoušena více jak polovina digitálních učebních materiálů, zakoupena většina počítačové a interaktivní techniky, uskutečněna sjednaná školení a vybrané projekty. Udržet zájem pedagogů o různé formy studia, samostudia a dalšího vzdělávání. Uskutečnit několik projektů v oblasti primární prevence, environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a dopravní výchovy. K utváření pozitivního klimatu třídy jsme uskutečnili již tradiční adaptační pobyty a pobyty v přírodě v Bohdalově. Úspěšně proběhl i lyžařský kurz v Jeseníkách a letní dětský tábor v Bohdalově. Dolní Kounice 12. října 2012 podpis a razítko ředitele školy 11

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2013/2014 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

školní rok 2009/2010

školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Dolní Kounice školní rok 2009/2010 Název školy: Základní údaje o škole Základní škola Dolní Kounice, okres Brno-venkov Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova 2, PSČ 664

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2014/2015 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2015/2016 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více