Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova 2, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel školy: Město Dolní Kounice, IČO , se sídlem Dolní Kounice, Masarykovo nám. 2/66 Statutární orgán - ředitel školy: Mgr. Rostislav Kandrnál Charakteristika školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Asi 50 % žáků dojíždí ze spádových obcí a širšího okolí. Škola má odloučené pracoviště v budově U Sboru 6, kde jsou 1. a 2. ročníky. Od září 2011 byla jako součást školy zřízena v budově na Smetanově ulici mateřská škola s kapacitou 26 žáků. Rada školy: Byla zřízená rozhodnutím Rady města Dolní Kounice usnesením č. 3/2005 ze dne Rada má 3 členy 2 volené, 1 nominovaný zřizovatelem Volby do školské rady se konaly Byli zvoleni tito členové: Mgr. Zoufalý Jiří předseda, zástupce školy, Mgr. Žikešová Lenka člen, zástupce rodičovské veřejnosti, Kontakty: - tel web b/ Přehled oborů vzdělání Všechny druhy a typy školských zařízení, které škola zahrnuje - mateřská škola (IZO ) - 1. a 2. stupeň ZŠ Základní škola C/01 - školní družina (IZO ) - školní jídelna (IZO ) - odloučené pracoviště 1.st. ZŠ 1

2 Na škole se vyučovalo ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Škola, jak ji neznáte školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Učební plán byl doplněn o tyto volitelné předměty: 7. roč. technické činnosti, domácnost, výtvarné činnosti, přírodopisné praktikum a německý jazyk volitelný 8. roč. informatika seminář, technické činnosti, domácnost, německý jazyk volitelný, výtvarné činnosti, sportovní hry 9. roč. informatika seminář, domácnost, technické kreslení, ekonomika a administrativa, německý jazyk volitelný, cvičení z Čj, cvičení z M Z nepovinných předmětů jsme vyučovali náboženství a výtvarnou výchovu nepovinnou (I. st.) ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD celkem 2 76 Typ jídelny Počet Počet strávníků žáci škol.prac. ostatní* 921 ŠJ - úplná * Škola má povolenou vedlejší hospodářskou činnost a zajišťuje stravování zejména pro důchodce z Dolních Kounic a blízkého okolí c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Škola zaměstnávala 40 pracovníků 28 pedagogických pracovníků 1 ekonomka 5 zaměstnanců školní jídelny (přepočtených 4,5) 6 správních zaměstnanců (přepočtených 5,25) Někteří zaměstnanci byli vedeni zároveň ve dvou součástech školy Ve školním roce 2011/2012 nastoupila na 2. st. vyučující F, dále byla přijata 1 asistentka pedagoga a 1 vychovatelka do ŠD, 2 učitelky mateřské školy a jedna pracovnice na úklid. Koncem roku 1 pedagogiká pracovnice odešla na mateřskou dovolenou, 1 byla od ledna dlouhodobě nemocná a byl za ni přijat zástup z řad důchodkyň. Průměrný věk pedagogického sboru byl 43 roků. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně kvalifikovaných dle % z.č.563/2004 Sb. d/ Údaje o přijímacím řízení na střední školy a o zápisu k povinné šk. docházce Přijímací řízení: 2

3 V tomto školním roce ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 46 žáků 9. ročníku, 2 žáci 8. ročníku a jeden žák 7. ročníku. Z těchto 49 žáků budou dále studovat 4 žáci na gymnáziu, 28 žáků na středních školách s maturitou a zbylých 17 žáků zvolilo učební obory. Většina budoucích středoškoláků odchází na školy do Brna, celkem 37, do Ivančic 10, 1 žák do Sokolnic a 1 žákyně do Boskovic. Na osmileté gymnázium do Ivančic se letos hlásili 3 žáci 5. roč. a všichni byli přijati. Zápis do 1. ročníku byl vyhlášen na K zápisu se dostavilo 46 dětí, z toho 42 poprvé, 4 po odkladu, 32 dětí bylo zapsáno. 14 dětí obdrželo po předložení všech náležitostí rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. e/ Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Údaje dle pedagogických rad 1. stupeň 2. stupeň celkem 1. stupeň 2. stupeň celkem celkem žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo NTU DTU DŘŠ snížený stupeň z chov snížený stupeň z chov pochvaly Celkový počet neomluvených hodin na škole: 6 v 1. pol., 36 ve 2. pol. Velkou pozornost věnujeme žákům s diagnostikovanými poruchami učení, mezi nimi bylo 14 individuálně integrovaných žáků. V dokumentaci těchto žáků jsou kvalitně sestavené individuální vzdělávací plány vypracované zvlášť pro každého žáka. Tyto plány jsou konzultovány s rodiči, vyučujícími, výchovným poradcem a PPP v Brně. Počty žáků ve školním roce Dle zahajovacího výkazu k Školní rok Počet tříd 20011/2012 Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,5 2.stupeň ,6 Celkem ,8 Čtyři třídy 1. stupně jsou na odloučeném pracovišti v ulici U Sboru 6 ZŠ navštěvovali žáci z těchto obcí: Bratčice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nové Bránice, Pravlov, Trboušany, Rajhrad u Brna, Brno, Ivančice, Malešovice. 3

4 f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Z hodnocení minimálního preventivního programu, zpracovaného metodičkou prevence sociálně patologických jevů na naší škole p. uč. Hudákovou: I v letošním školním roce jsme se zaměřili na zajištění dostatečného množství preventivních programů. Na druhém stupni jsme pro letošní rok zvolili programy na podporu vztahů ve třídě a osobnostního rozvoje žáků. V rámci projektu EU peníze školám jsme získané prostředky použili na zajištění prožitkových lekcí na tato témata odmítání drog, škodlivost kouření a užívání alkoholu, šikana, kyberšikana a vztahy ve třídě. Tyto aktivity vedli lektoři občanského sdružení Podané ruce. Velký důraz klademe i na seznámení žáků se zásadami první pomoci. Pro žáky 4. ročníku jsme připravili interaktivní besedu o první pomoci s lékařem a žáky 3. ročníku proškolily pracovnice Státního zdravotního ústavu. Pravidelně se také žáci 4. ročníku účastní výuky na dopravním hřišti v Oslavanech. Žáci mohli stejně jako v minulých letech využívat schránky důvěry, která je umístěna v přízemí u ředitelny. Akce k prevenci sociálně patologických jevů: Přehled pro konkrétní třídy: Datum instituce téma třída Dopravní hřiště Oslavany Dopravní výchova 4.A, 4.B PPP Brno Klima třídy 6.A Státní zdravotní ústav Výživa se skřítkem Kvídem 2.A, 2.B PPP Brno Popletené pohádky 2.A, 2.B PPP Brno Jsme lepší tým 5.A, 6.B PPP Brno Intervenční program 8.A Občanské sdružení Podané ruce Jaká jsou má přání aneb co si pustím do života 5.A, 7.A Občanské sdružení Podané ruce Šikana 8.A, 8.B PPP Brno Intervenční program 8.A Státní zdravotní ústav Sex a dospívání 5.A Státní zdravotní ústav První pomoc 3.A,3.B Dopravní hřiště Oslavany Dopravní výchova 4.A, 4.B Občanské sdružení Podané ruce Alkohol 5.A Občanské sdružení Podané ruce Jak může droga ovlivnit moje 7.A vysněné povolání Občanské sdružení Podané ruce Vztahy ve třídě 8.A, 8.B MUDr. Petr Fila První pomoc 4.A, 4.B Občanské sdružení Podané ruce Kouření 5.A Občanské sdružení Podané ruce Příběhy z obrázků 7.A Občanské sdružení Podané ruce Kyberšikana 8.A, 8.B Stanice záchranné služby v První pomoc 5.A Ivančicích PPP Brno Osobnostní rozvoj 9.A, 9.B 4

5 g/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy i samotní pracovníci kladou na další vzdělávání velký důraz. Je zpracován plán dalšího odborného rozvoje pracovníků dle aktuálních potřeb školy. V tomto šk. r. se učitelé zúčastnili rovněž vzdělávání v rámci EU peníze školám, dále pak těchto vzdělávacích aktivit: Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Dokončení Specializačního studia pro ŠMP 1 Brána jazyků Aj (celoroční) 1 Zahraniční kurz Aj (level B2) 1 Interaktivní tabule v hod. Aj 1 Činnostní učení v Čj 2 Školení k IA projektorům 19 Anglická gramatika hrou 1. st. 1 Čeština s humorem 2 Jak jdou noty za sebou 1 Specifika vzdělávání žáků s aspergrovým syndromem 1 Office Mentální mapování 1 Dyskalkulický žák 2 Platové předpisy 2 Hrajeme si v matematice 1 Web a jeho využití 1 Základy finanční matematiky 2 Aplikace ve vyučování M 1 Didaktické hry v M 1 Využití PC ve výuce 1 Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti 1 Celkem 46 h/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci naší školy se pod vedením učitelů zapojují do soutěží a olympiád, úspěchy získávají především ve sportovních soutěžích. jméno druh soutěže výsledek starší žáci fotbal - okrsek 4. místo starší žáci Orioncup floorball - okrsek 3. místo mladší žáci Orioncup floorbal l- okrsek 4. místo mladší žáci Pohár Rozhlasu - atletika - okrsek 2. místo mladší žákyně Pohár Rozhlasu - atletika - okrsek 4. místo starší žáci i žákyně Okrskové kolo ve šplhu 1. místo starší žáci Okrskové kolo v halové kopané 2. místo Pekár Jakub 6. roč. Okresní kolo Pythagoriády 1. místo 5

6 Školní kola soutěží přehled v jednotlivých měsících Říjen Únor Přírodovědný Klokan Recitační soutěž I. st. Soutěž ve skoku z místa Biologická olympiáda Listopad Březen Vv - Pohádková bytost Tv - Opičí dráha Tv - šplh Vv -Velikonoční kraslice Dějepisná olympiáda Recitační soutěž II. st. Pythagoriáda 5. roč. Matematická olympiáda 6. až 8. roč. Prosinec Matematická soutěž Klokan Pythagoriáda 8. roč. Duben Skok do výšky roč. Otevřený turnaj ve stolním tenise Pěvecká soutěž Zlatá Barborka Zeměpisná olympiáda 7., 8. a 9. r. Nej. sněhová vločka roč. Švihadlo je můj kamarád Vánoční malování Pěvecká soutěž DOREMI I. a II. st. Tv - turnaj ve stolním tenise Květen Olympiáda Čj Krasopis - Malý písař Leden Netradiční míčový trojboj Konverzační soutěž Aj Červen Matematická olympiáda 9. roč. Atl. soutěž v běhu na 50 m Celoročně jsme se účastnili soutěže Recyklohraní jednalo se o celorepublikový environmentální projekt zaměřený na sběr elektroodpadu. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci vytřídili několik televizí, monitorů a 221 kg drobných spotřebičů. Celkem bylo nasbíráno 599 kg baterií. Za tuto činnost má škola možnost získat drobné pomůcky a různé hry. Třída 3.B se se svojí třídní učitelkou zapojila do celostátní soutěže Škola plná ovoce. Dále jsme využili nabídky společnosti SCIO na testování zaměřené na finanční gramotnost 3. ročníků, iniciované Českou národní bankou. Ve školním roce proběhlo testování žáků 5. a 9. ročníku. Jednalo se o 1. Celoplošnou zkoušku v předmětech Čj, M a Aj. Cílem bylo ověřit připravenost škol na ostré testování prováděné Českou školní inspekcí. Na přelomu ledna a února proběhlo pod hlavičkou společnosti Scio testování informační gramotnosti s Gepardem, kterého se zúčastnili žáci našich 5. a 9. ročníků. Testování bylo zaměřeno na dovednosti využívané při práci s informacemi. Žáci si podle svých zájmů mohli vybrat z těchto nabízených kroužků, pořádaných naší školou: I. stupeň: II. stupeň Volejbalový 3. až 5. r. D Pěvecký kroužek Sportovní hoši baseball Sportovní hry II. st. H Dyslektický pro 2. až 5. roč. Volejbalový D roč. Angličtina pro 1. roč. i 2. roč. Výtvarný kroužek II. st. Dramatický kroužek Stolní tenis Mediální 6

7 Z dalších již tradičních kulturních akcí to bylo vystoupení pěveckého sboru na rozsvícení vánočního stromku před KD, zájezdy do brněnských divadel, hudební a divadelní představení v kulturním domě ve spolupráci s TIC města. V závěru roku se po téměř dvouleté odmlce konala školní akademie, letos s účastí dětí mateřské školy. Byla spojena s výstavou výtvarných prací žáků v místním klášteře. Pobytové akce: V únoru se 33 žáků 7. až 9. roč. zúčastnilo tradičního LVVZ na horách. V rámci ozdravného programu jsme i v letošním roce uskutečnili pro žáky roč. školu v přírodě, opět v Bohdalově. Rovněž se zde uskutečnil adaptační pobyt žáků 1. roč. se svými novými třídními učiteli. Celkem se těchto pobytů zúčastnilo 131 žáků. V Bohdalově se uskutečnil během školních prázdnin pro 37 žáků letní tábor. Sportovní akce: Ze sportovně pohybových akcí se konaly tyto: v září plavání v Nové Vsi jako odměna pro žáky za sběr šípků, dopravní výchova pro 4. roč. v Oslavanech, sportovně zaměřený byl i letošní Den dětí, únorový lyžařský výcvikový zájezd, škola v přírodě a adaptační pobyt. Akce k environmentální výchově: Jako metodička pro environmentální výchovu na škole pracovala p. uč. Geidlová. V dubnu jsme uspořádali tradiční projektový den k příležitosti Dne Země - výchovně naučnou ekologicky zaměřenou akci. Sběry Škola organizovala sběr starého papíru a šípků. Papíru se nasbíralo přes 40 tun, šípků 1140 kg. Nejlepší sběrači obdrželi odměny. Ostatní akce 8. ročníky se zúčastnily v rámci výuky chemie exkurze do ČOV DKM Moravia Dolní Kounice. 9. ročníky se v květnu zúčastnily zájezdu do Osvětimi, v závěru roku exkurze do JE Dukovany. Žáci 5. roč. zavítali na exkurzi do Vinařství Forman, dále do Stanice záchranné služby do Ivančic, konal se Den otevřených dveří pro rodiče a žáky budoucího 5. a 6. roč. Činnost školní knihovny V tomto šk. roce 2011/12 bylo zapůjčeno 799 titulů knih, z toho 424 společné mimočítankové četby. V měsíci březnu Měsíc knihy navštívily naši knihovnu i děti z naší mateřské školy. Činnost mateřské školy V září 2011 byla na základní škole zřízena třída mateřské školy s celodenním provozem, kde bylo přijato 26 dětí ve věku od 2,5 6 let. Provoz zajišťovaly dvě učitelky. V rámci školního vzdělávacího programu a navazujícího třídního vzdělávacího programu v souladu s RVP PV probíhaly v MŠ různé aktivity, jako např.: Ve třídě MŠ jsme uspořádali Mikulášskou nadílku Vánoční besídka za účasti rodičů Karneval ve třídě Návštěva knihovny ZŠ Divadelní přestavení v KD v Dolních Kounicích Návštěva hasičské zbrojnice v Dolních Kounicích Vycházka ke kapli sv. Antonína a prohlídka historické památky Den dětí v klášteře Rosa coeli Účast na představení dětí dramatického kroužku ZŠ 7

8 Vystoupení dětí MŠ na školní akademii Pasování 1. školáka naší MŠ, rozloučení s MŠ Činnost školní družiny Činnost školní družiny v letošním školním roce probíhala podle osnov připravených pro celoroční období. Naše školní družina se skládá ze dvou oddělení a souběžně s prací v těchto odděleních k ní náleží zájmové kroužky výhradně určené pro naše žáky. Během celého roku se jednotlivá oddělení věnují všem zájmovým činnostem formou her a soutěží a k tomu také na neposledním místě opakování učiva z vyučování. Děti měly dostatek prostoru a individuální volby, čím se právě chtějí bavit, nebo zda se budou věnovat tvořivé činnosti. Tyto zájmové aktivity byly právě realizovány v kroužcích rozvržených po jednotlivých dnech. Jednalo se o výtvarný a rukodělný kroužek, sportovní hry a práce na počítačích. V kroužku výtvarném a rukodělném byly čerpány náměty podle ročních období, děti vyráběly draky, postavičky z nasbíraných přírodních materiálů, zdobily dýně, výrobky k adventní dekoraci ozdoby, adventní věnce, dárečky k vánocům pro svoje blízké, vánoční ozdoby a výzdoba tříd a zdobení vánočního stromku, pečení ozdob z vizovického těsta, kdy byla využita učebna domácích prací, háčkovalo se, pletlo, vyšívalo, také se vyráběly dárky pro maminky k svátku. Kroužek počítačový zejména využíval program Malování a další programy, kterými škola disponuje pexeso, poznávání zvířat a počítačové hry pro malé žáky. Ti větší se už věnovali práci složitějších programů. Aktivity ve sportovních hrách byly hlavně zaměřeny na míčové soutěže, opičí dráhy a tanečky s hudbou. Pro práci ve výše uvedených kroužcích byly využívány prostory učeben školy, učebny odborné, tělocvična a školní hřiště. Dále v zimě vždy při vhodném počasí se s dětmi chodilo na vycházky spojené se zimními aktivitami, stavění sněhuláků, využívalo se kluziště u kláštera, kam jsme se pravidelně chodily klouzat a užít si zimního pobytu venku. Léto a s ním příznivé podmínky znamenalo každodenní vycházky, sportovní, míčové hry na sportovním hřišti za školou a u kláštera a na dětském hřišti. Během roku jsme navštívili městskou knihovnu, v rámci školy využívaly děti ze školní družiny velmi hojně knihovnu školní, ze které jsme pravidelně společně četli knihy. V rámci poznávání našeho města a okolí, které se právě nachází v krajině vinařské, byla uskutečněna i návštěva vinařské firmy. K činnostem spontánním ve třídách školní družiny měly děti možnosti her podle vlastního výběru, sledování pohádek na DVD, poslech pohádek nebo písniček a hračky na hraní. Žákům jsme se svolením rodičů, či někdy i přímo s přáním rodičů pomáhali s vypracováváním domácích úkolů a opakováním učiva do výuky. Každému z dětí byl během školního roku dán prostor, aby se zaměřilo na svoje zájmy a záliby a dobrovolně aby se podílelo alespoň částečně na připravovaných úkolech, aby mělo radost z práce, kterou si vytvoří, a nebo se cítilo šťastné a spokojené v prostředí, které jsme se mu během roku snažili svým přístupem poskytnout. i/ Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí V tomto roce nebyla provedena inspekce ČŠ. 8

9 j/ Základní údaje o hospodaření školy za účetní období 2011 Škola hospodaří s prostředky od zřizovatele školy, se státními dotacemi na mzdové a neinvestiční prostředky a s prostředky z vlastních zdrojů. hl. činnost hosp. čin. Náklady celkem , ,11 Spotřeba materiálu , ,40 Spotřeba energie , ,00 Opravy a udržování ,10 Cestovné ,00 Ostatní služby , ,00 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,00 Zákonné sociální náklady ,80 513,71 Jiné sociální náklady ,00 Daň z nemovitosti 266,00 Odpisy dlouhodobého majetku ,11 Ostatní náklady z činnosti ,00 Úroky ,55 Výnosy celkem , ,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00 Výnosy z prodeje služeb ,00 Výnosy z pronájmu ,00 Čerpání fondů ,00 Ostatní výnosy z činnosti , ,00 Úroky 643,94 výnosy územních rozpočtů z transferů ,10 Výsledek hospodaření -783, ,89 Záporný výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl uhrazen výsledkem z hospodářské činnosti. Hospodaření školy je kontrolováno zřizovatelem pracovnicí finanční komise. Kontroly provedené v roce 2011: Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění provedená dne bez závad. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného VZP provedená dne bez závad 9

10 k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Do těchto programů jsme se nezapojili. l/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do programu celoživotního vzdělávání byl zapojen 1 zaměstnanec v tomto studijním oboru: Rozšiřující studium informatiky m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Předložené projekty 1. Zateplení základní školy Dolní Kounice v rámci programu Zelená úsporám na realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru 2. Podpora priorit ŠVP v oblasti ICT cestou inovací v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Průběh realizace projektů 1. Zateplení základní školy Dolní Kounice (zatím nerealizován) žádost, která byla podána na SFŽP ČR , byla doporučena, avšak projekty podané v této výzvě z rozhodnutí ministra nebyly realizovány (vyrozumění ). Dne podalo Město Dolní Kounice v další výzvě znovu projekt na zateplení budovy. Do nebylo ještě o žádosti rozhodnuto. 2. Podpora priorit ŠVP v oblasti ICT cestou inovací projekt byl podán na částku ,- Kč. Projekt byl schválen a podepsán Doba trvání projektu je 30 měsíců. Prostředky jsou určeny na nákup didaktické a výpočetní techniky, příslušného nábytku, vzdělávání učitelů, tvorbu výukových materiálů a na prevenci rizikového chování žáků. Do byly podány na MŠMT 3 monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu, všechny byly schváleny. Projekt probíhá podle předem schváleného harmonogramu. Pokračovali jsme v realizaci projektu Ovoce do škol. n/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na pracovišti nebyla zřízena odborová organizace. Nadále pokračuje velmi dobrá spolupráce s TIC Dolní Kounice, s vedením města. Různé zájmové organizace i jednotlivci využívají možnosti pronájmu školní tělocvičny. DKM Moravia a.s. nám v rámci naší výchovné práce v oblasti environmentální výchovy umožňuje odbornou prohlídku ČOV. 10

11 Podařilo se úspěšně zrealizovat tyto záměry: Hodnocení hlavních záměrů školy Zahájit provoz mateřské školy v nově upravených prostorách. Vybavit novým nábytkem, pomůckami a hračkami. Zajistit kvalitní personální obsazení, vytvořit školní vzdělávací program a úspěšně ho naplňovat. Na základě zvýšené poptávky stavebně upravit a zrealizovat rozšíření MŠ o druhé oddělení a navýšit stávající kapacitu na 45 dětí. Pro velký zájem dětí o školní družinu využíváme dvou oddělení a dalších pestřejších činností formou zájmových kroužků jak vlastních, tak komerčních. Nabízet pro žáky školy možnost seberealizace v různých zájmových kroužcích. Naplnění hlavní priority v oblasti vzdělávání formou povinných i volitelných předmětů při výuce cizích jazyků a informatiky, plné aprobovanosti učitelů za použití moderních trendů výuky. Prezentovat výsledky vzdělávací činnosti, projektů a tvorby žáků na akcích školy, v tisku a na webových stránkách školy. V rámci projektu EU peníze školám se daří plnit postupné kroky. Již byla vyhotovena a odzkoušena více jak polovina digitálních učebních materiálů, zakoupena většina počítačové a interaktivní techniky, uskutečněna sjednaná školení a vybrané projekty. Udržet zájem pedagogů o různé formy studia, samostudia a dalšího vzdělávání. Uskutečnit několik projektů v oblasti primární prevence, environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a dopravní výchovy. K utváření pozitivního klimatu třídy jsme uskutečnili již tradiční adaptační pobyty a pobyty v přírodě v Bohdalově. Úspěšně proběhl i lyžařský kurz v Jeseníkách a letní dětský tábor v Bohdalově. Dolní Kounice 12. října 2012 podpis a razítko ředitele školy 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více