Čierna skrinka typ 1 VYUČOVACIA HODINA POMOCOU METÓDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čierna skrinka typ 1 VYUČOVACIA HODINA POMOCOU METÓDY"

Transkript

1 Čierna skrinka typ 1 VYUČOVACIA HODINA POMOCOU METÓDY ČIERNEJ SKRINKY 1. Sériový elektrický obvod. Téma vyučovacej hodiny: Výroba, rozvod a zdroje elektrickej energie. Jednoduché elektrické obvody. Sériový elektrický obvod. Cieľ: Aplikovať teoretické vedomosti z oblasti elektrotechniky pri zapájaní sériových elektrických obvodov. Vyriešiť problémovú úlohu princíp vnútorného usporiadania čiernej skrinky. Výkonový štandard, prierezová téma predmet fyzika pre 8. ročník ZŠ: - vedieť čítať jednoduché elektrické značky schémy a zapojenia, vedieť na elektrotechnickej stavebnici pre ZŠ zapájať jednoduché elektrické obvody. Zostaviť elektrické obvody. - vedieť opísať výrobu a rozvod elektrickej energie a poznať ekologické aspekty výroby elektrickej energie. Metódy: Metóda čiernej skrinky, demonštrovanie, praktická činnosť Pomôcky: Čierna skrinka, pracovné hárky, elektrotechnická stavebnica, elektrotechnické náradie, PC java aplet, film na DVD, projektor, interaktívna tabuľa. Súčiastky: skrutky, klince, spinky, nožnice, farbičky, fixy. Zručnosti žiakov, z ktorých vychádzame: Čítanie technického výkresu (elektrotechnickej schémy), čítanie elektrotechnických značiek (učivo 6. ročníka). Zapájanie jednoduchého sériového a paralelného elektrického obvodu pomocou stavebnice, PC, apletu a čiernej skrinky. Motivácia: filmová ukážka (Čas: 10 minút) Učiteľ žiakom premietne krátky film o vzniku elektrickej energie. Žiaci si vizuálnou, pútavou formou osvoja informácie z elektrotechniky a jej histórie. Žiaci si zapíšu z vypočutého textu poznámky. Učiteľ má možnosť po premietnutí videa nadviazať na jeho obsah a objasniť žiakom históriu a vznik elektrickej energie.

2 Aktivita 1. Pôdorys (Pracovný hárok číslo 1) (Čas na vypracovanie: 5 minút) Prezentácia v PowerPointe Zakresliť na pripravený pôdorys jednotlivé elektrické spotrebiče tak, ako sa zaznačujú v elektrotechnike. To znamená, že namiesto tvaru, obrázku žiarovky, zakresliť jej elektrotechnickú značku. Jednotlivé spotrebiče (značky) rozlíšiť farebne. Poznámka: Táto aktivita poslúži na zopakovanie vedomostí o kreslení elektrotechnických značiek a učiteľ získa prehľad o vedomostiach žiakov. Vhodné je žiakom vopred rozdať pripravené a spracované poznámky o danom učive, pokiaľ nemajú vhodné učebnice. Učiteľovi to ušetrí čas na vyučovacej hodine a môže sa žiakom venovať pri praktických cvičeniach. Premietnuť pripravenú prezentáciu o elektrotechnických značkách a spotrebičoch. Je možné ju zobraziť na interaktívnej tabuli. Úlohou žiakov je podľa inštrukcií z prezentácie správne riešiť jednotlivé úlohy. Aktivita 2. Praktická úloha na zapájanie elektrického obvodu (Pracovný hárok číslo 2) (Čas: 10 minút) Elektrotechnická stavebnica/aplet Zostaviť jednoduchý obvod na elektrotechnickej stavebnici s využitím 4,5 voltovej batérie a žiarovky tak, aby sa žiarovka rozsvietila. Postup zapísať do pracovného hárku 2. Poznámka: Existuje viacero možností zapájania obvodov. Môžete si zvoliť akým spôsobom budete na hodine pracovať. Napr.: Zapájanie pomocou elektrotechnickej stavebnice alebo zapájanie pomocou apletu na simuláciu elektrických obvodov. Vyhodnotenie: Každý žiak prezentuje svoj návrh a učiteľ v spolupráci s ostanými žiakmi ohodnotí jeho riešenie bodmi alebo známkou. Učiteľ tiež môže vyhlásiť súťaž o najlepší, najfunkčnejší obvod.

3 Aktivita 3. Praktická úloha na zapájanie sériového elektrického obvodu (Pracovný hárok č. 3a) (Čas: 20 minút) Práca s PC/Aplet a Vlastnoručne vyrobená stavebnica Zapájať nové elektrické obvody pomocou apletu. Následne pripraviť obvod na vlastnoručne vyrobenej stavebnici. Úlohy pre žiakov z pracovného hárku: 1. Zostaviť jednoduchý obvod z batérie a žiarovky v aplete. Postupne do obvodu sériovo pripájať ďalšie dve žiarovky, ako je znázornené v schéme elektrického obvodu (Obr. 1). Pozorovať zmenu jasu žiaroviek. 2. Zapájať pomocou vlastnoručne vyrobenej stavebnice. Potrebné použiť 4,5 V batériu, tri žiarovky (3,5 V; 0,2A) s objímkou, spojovacie vodiče, špendlíky, kancelárske spinky, klince, kľúče, polystyrénovú podložku rozmerov 20x10x5 cm, pracovný hárok, nožnice. Obrázok 1 Schéma sériového zapojenia žiaroviek

4 Aktivita 4. Manipulácia s čiernou skrinkou (Pracovný hárok č. 4) Analýza predpokladaného zapojenia el. obvodu v skrinke (Čas: 25 minút) Obr. 2 Čierna skrinka typ 1. Obr. 3 Vnútorné usporiadanie čiernej skrinky typ. 1 Informácie pre učiteľa: Skupine žiakov sa predložia čierne skrinky. Cieľom je vyriešiť problémovú úlohu. V čiernej skrinke je zapojený jednoduchý elektrický obvod. Žiakom vnútorné usporiadanie čiernej skrinky nie je známe. K dispozícii sú dve informácie a to vstupná a výstupná informácia (zdroj elektrickej energie rozsvietená žiarovka). Žiaci riešia systém rozsvecovania žiarovky, určujú zapojenie v čiernej skrinke. Pomôcky: čierna skrinka, pracovný hárok, stavebnica, elektronické súčiastky, vodiče, žiarovky, objímky, batérie, atď.

5 Informácie pre učiteľov Ukážka aktivity s čiernou skrinkou typu 1 Žiaci by mali samostatne bádaním, skúšaním, manipulovaním zistiť nasledovné: Na prednej strane uzavretej skrinky sú umiestnené tri žiarovky, ktoré sú vnútri skrinky prepojené výstupnými svorkami A, B, C, D. Ak skrinku pripojíme k zdroju elektrického napätia svorkami A, B, rozsvietia sa žiarovky označené č. 1 a č. 2. Ak zapojíme skrinku k zdroju postupne: najprv svorkami A, C, potom B, C a nakoniec B, D, rozsvieti sa žiarovka 3. Ak zapojíme skrinku k zdroju svorkami A, D, rozsvietia sa všetky tri žiarovky. Zistenia si zakresliť do schémy (obr. 4) v pracovnom hárku: Obrázok 4 Schéma Aktivizujúce a nápomocné otázky: Ktorými svorkami musíme prepojiť skrinku k zdroju, aby svietili súčasne žiarovky 2 a 3? Je možné zapojiť skrinku k zdroju niektorou dvojicou svoriek tak, aby svietili súčasne žiarovky 1 a 3? Ktoré žiarovky sa rozsvietia, ak zapojíme skrinku k zdroju svorkami A, B, pričom svorky C,D spojíme medeným drôtom? Vyhodnotenie: Porovnať riešenia žiakov so skutočným zapojením v čiernej skrinke.

6 Metodické poznámky: Predpokladáme, že učiteľ dobre pozná žiakov a dbá na správne zostavenie skupín, kde sa v každej skupine zmiešajú šikovnejší žiaci so slabšími. Využitie metódy čiernej skrinky si vyžaduje solídne vedomosti a zvládnutie učiva samotným učiteľom aj žiakmi, tiež dobrú komunikáciu v rámci triedy a skupiny žiakov. Všetko závisí na odbornej príprave a správne zvolenej skladbe vyučovacej hodiny s cieľom čo najhodnovernejšie priblížiť vyučovanie techniky praktickému životu, aplikáciou správnych vyučovacích metód a vhodne zvolených aktivít.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Sada nářadí pro servis notebooků PROSKIT PK-2073B

Sada nářadí pro servis notebooků PROSKIT PK-2073B obsahuje: Páječka Sada nářadí pro servis notebooků PROSKIT PK-2073B DP-366P Odpájecí pumpička 8PK-MA005 Lupa MT-1210 3 1/2 kompaktní digitální multimetr 9DP-031B Odpájecí vlákno 9DP-S001 Pájka 63%, SN

Více

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2.

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2. Meranie uzemnenia a Meranie rezistivity pôdy Zostavil: Viliam Kopecký Použitá literatúra: - Texty uvedené v zborníkoch prednášok Celoslovenských seminárov elektrotechnikov, - Texty uverejnené na webe,

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Elektrický proud Pracovní listy pro skupinovou práci

Elektrický proud Pracovní listy pro skupinovou práci Elektrický proud Pracovní listy pro skupinovou práci Oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika Tematický okruh: Elektrický proud, měření proudu a napětí Ročník: 8. Klíčová slova: elektrický prou, elektrické

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Zákony elektrického

Více

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones NÁVOD NA OBSLUHU SK WFHC MASTER RF 6 zón 868MHz & SLAVE RF 4 alebo 6 zón 2-5 NÁVOD K OBSLUZE CZ WFHC MASTER RF 6 zón 868MHz & SLAVE RF 4 nebo 6 zón

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Příručka začínáme. Príručka začíname

Příručka začínáme. Príručka začíname CZ: Příručka začínáme SK: Príručka začíname Stáhněte si aplikaci Bamboo Spark Stiahnite si aplikáciu Bamboo Spark Bamboo Spark -Abyste - mohli používat vaše zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení program EHB QuickCalc SFTVÉR RE RJEKTATV (RÝCHLA METÓA) ázov softvéru: EHB QuickCalc rogram EHB QuickCalc je v podstate tabuľková aplikácia, ktorá obsahuje spracovanú

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Dveře plné. Dveře prosklené. Dveře s rámečky z masívu. Dveře jedno i dvoukřídlé. Dveře požárně odolné. Dveře celoskleněné.

Dveře plné. Dveře prosklené. Dveře s rámečky z masívu. Dveře jedno i dvoukřídlé. Dveře požárně odolné. Dveře celoskleněné. Dveře plné Dveře prosklené Dveře s rámečky z masívu Dveře jedno i dvoukřídlé Dveře požárně odolné Dveře celoskleněné Dveře posuvné Různé druhy prosklení Obložkové zárubně Protihlukové dveře Dveře s výplní

Více

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu D 12 Obsah Vážený zákazníku Děkujeme Vám a blahopřejeme, že jste si vybral právě náš

Více

X-TREME SOLUTION S S T S - P O L Y F X T E C H N O L Ó G I O U S S T S - P O L Y F X T E C H N O L O G I Í

X-TREME SOLUTION S S T S - P O L Y F X T E C H N O L Ó G I O U S S T S - P O L Y F X T E C H N O L O G I Í X-TREME SOLUTION S S T S - P O L Y F X T E C H N O L Ó G I O U S S T S - P O L Y F X T E C H N O L O G I Í Ex ENERGIA/ENERGIE SK CZ EXIDE X-TREME Je navrhnutá pre optimalizovanú dodávku požadovanej energie.

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Detektor 4 v 1 TS530

Detektor 4 v 1 TS530 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detektor 4 v 1 TS530 Úvod Tato jednotka je pokročílým detekčním zařízením. Může detekovat kov, AC napětí a dřevo. Navíc v sobě má svinovací metr. Lze ji

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Elektronická stavebnice Boffin 500 (část 1 a 2) Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je seznámit se se stavebnicí,

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Rozměr: Rozmer: ARES NEO DIJON 800 800 2 050 mm 900 900 2 050 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

V-A charakteristika polovodičové diody

V-A charakteristika polovodičové diody FYZIKA V-A charakteristika polovodičové diody Studenti změří napětí na diodě a proud procházející diodou. Z naměřených hodnot sestrojí voltampérovou charakteristiku. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Přírodní vědy moderně

Více

EFR 6041 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU

EFR 6041 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU EFR 6041 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 2 Téma: Měření elektrického proudu a napětí Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 2 Téma: Měření elektrického proudu a napětí Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 2 Téma: Měření elektrického proudu a napětí Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Elektrický

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

NÁVOD. DuFurt automat

NÁVOD. DuFurt automat NÁVOD Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním DuFurt automat OK12NX Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Bezdotykový

Více

Začíname Stručná príručka

Začíname Stručná príručka Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Začínáme Průvodce rychlým nastavením Začíname Stručná príručka BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 1 Co je součástí dodávky/nastavení

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

outlet.roltechnik.cz

outlet.roltechnik.cz Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: NEXA INTEGRO VERA typ výrobku / type of product: masážní panel masážny panel massage panel outlet.roltechnik.cz ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

WELL Milesight MS-C2163-FPNA

WELL Milesight MS-C2163-FPNA SK WELL Milesight MS-C2163-FPNA CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup IP SIP kamery WELL Milesight MS-C2163-FPNA byl zcela jistě dobrou volbou

Více

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení)

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení) 4.2.1 Elektrické obvody (cvičení) Předpoklady: Pedagogická poznámka: Tuto kapitolu učí autor jako dvouhodinové cvičení s polovinou třídy. Výuka s polovinou třídy je nutná, studenti se učí zacházet se novou

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

INSTALLATION SETS IN TECHNICAL EDUCATION. Čestmír SERAFÍN

INSTALLATION SETS IN TECHNICAL EDUCATION. Čestmír SERAFÍN THEORETICAL ARTICLES INSTALLATION SETS IN TECHNICAL EDUCATION Čestmír SERAFÍN Abstract: The article introduces electrical kits in teaching electrical engineering, their optimal use in teaching process

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

TE-JS 100. Art.-Nr.: 43.211.60. I.-Nr.: 11011. Originální návod k obsluze Kmitací listová pila. Originálny návod na obsluhu Kmitacia listová píla

TE-JS 100. Art.-Nr.: 43.211.60. I.-Nr.: 11011. Originální návod k obsluze Kmitací listová pila. Originálny návod na obsluhu Kmitacia listová píla TE-JS 100 CZ SK Originální návod k obsluze Kmitací listová pila Originálny návod na obsluhu Kmitacia listová píla 1 Art.-Nr.: 43.211.60 I.-Nr.: 11011 4321160 navod.indd 1 05.06.14 14:05 1 1 2 3 17 4 11

Více

NÁVOD NA OBSLUHU Kuchynského odsávača...18

NÁVOD NA OBSLUHU Kuchynského odsávača...18 IO 00527 (01.2011) OWS 952 T NÁVOD K OBSLUZE Odsavač používejte teprve po přečtení tohoto návodu! CZ Kuchyňského odsavače...2 NÁVOD NA OBSLUHU SK Kuchynského odsávača...18 Odsávač používajte iba po prečítaní

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky PŘÍKLADY ZAPOJENÍ Pomocí elektro-stavebnice Voltík II. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. 32_J06_1_14 ŠVP Specialista prodeje elektrotechnického

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

tiskové kazety tlačové kazety napájecí adaptér a kabel sieťový adaptér a kábel

tiskové kazety tlačové kazety napájecí adaptér a kabel sieťový adaptér a kábel Začněte takto Začnite takto 1 2 Odstraňte obal Odbalenie Důležité: Nepřipojujte kabel USB, dokud se nedostanete k instalaci softwaru v kroku 15. Dôležité: Kábel USB pripojte až po inštalácii softvéru v

Více

Didaktické prostředky a pomůcky

Didaktické prostředky a pomůcky Didaktické prostředky a pomůcky Definice Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Zajišťují, podmiňují

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Kraje? potravin B-4216:Layout 1 25.4.2007 16:27 Page 1 Kráječ potravin Krájač potravín B-4216 Návod na použití Návod na obsluhu IV/07 CZ,SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro zavážení barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) dále jen nakladač. Tento model navazuje

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: M9219 Rozměr: Rozmer: 900 900 2100 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE Úkoly 1. Přečtěte si článek o koncertě Mira Žbirky. V textu podtrhněte přídavná jména. Která z nich vyjadřují zpěvákovi uznání a obdiv? Proč je v titulku tvar adjektiva vyprodané.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X Pečicí trouba Professor PT-382X NÁVOD K OBSLUZE ČESKY Před prvním použitím Vaší pečicí trouby Professor si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Pečicí

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

WELL RTX8660, IP DECT base, PoE, buňkové řešení

WELL RTX8660, IP DECT base, PoE, buňkové řešení WELL RTX8660, IP DECT base, PoE, buňkové řešení CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VOIP základny WELL RTX8660 byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 Montér elektrických rozvaděčů (kód: 26-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

C Nabíječka akumulátoru Pb/GEL 6/12V 1Amp S Nabíjačka akumulátora Pb/GEL 6/12V 1Amp

C Nabíječka akumulátoru Pb/GEL 6/12V 1Amp S Nabíjačka akumulátora Pb/GEL 6/12V 1Amp C Nabíječka akumulátoru Pb/GEL 6/12V 1Amp S Nabíjačka akumulátora Pb/GEL 6/12V 1Amp item 07 142 C item 07 142 Návod k použití Univerzální přenosná nabíječka akumulátorů 6 nebo 12V 4,2A, napájení 230V.

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární systém vyhřívání pro nadzemní bazény Solárny systém vyhrievanie pre nadzemné bazény Návod k montáži a provozu Návod na montáž

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Alena Škárová Datum vytvoření:

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Několik experimentů se zvonkovým transformátorem

Několik experimentů se zvonkovým transformátorem Veletrh nápadů učitelů fyziky 7 Několik experimentů se zvonkovým transformátorem JOSEF HUBEŇÁK Přírodovědecká fakulta UHK Abstrakt Zvonkový transformátor je levným zdrojem malého napětí. Jako oddělovací

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX!

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! 111954 /CZ/ MAX! Cube LAN Gateway síťová řídící jednotka systému MAX! Obsah: 1.1. Správné použití...

Více

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1 Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001 Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz strana 1 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu. - Diamantový

Více

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské unie. Důležité informace o tomto výrobku, týkající se životního prostředí. Tento symbol na výrobku nebo

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Odsavač par Professor OP602. Volitelné příslušenství: uhlíkový filtr pro recirkulaci Kapacita odsávání: max.

NÁVOD K OBSLUZE. Odsavač par Professor OP602. Volitelné příslušenství: uhlíkový filtr pro recirkulaci Kapacita odsávání: max. NÁVOD K OBSLUZE Odsavač par Professor OP602 TECHNICKÉ PARAMETRY Napájení: 220-240V~50Hz Počet motorů: 2 Příkon: 244 W Osvětlení: 2x 2W LED Třída ochrany: II Hlučnost: max. 54 db(a) Počet stupňů výkonu:

Více

Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu PROTHERM PT 20 (30, 40, 50) Nástavba pro odtah spalin nuceným způsobem ( POLO-TURBO )

Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu PROTHERM PT 20 (30, 40, 50) Nástavba pro odtah spalin nuceným způsobem ( POLO-TURBO ) Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu PROTHERM PT 20 (30, 40, 50) Nástavba pro odtah spalin nuceným způsobem ( POLO-TURBO ) Nadstavba pre odťah spalín núteným spôsobom ( POLO TURBO

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

FLORIDA. Koupelnový nábytek / Kúpeľňový nábytok SCHVÁLENO! SCHVÁLENO! t R H U. ...vidíme se ka dé rá. ...vidíme se ka dé ráno...vidíme sa ka dé ráno

FLORIDA. Koupelnový nábytek / Kúpeľňový nábytok SCHVÁLENO! SCHVÁLENO! t R H U. ...vidíme se ka dé rá. ...vidíme se ka dé ráno...vidíme sa ka dé ráno ...vidíme se ka dé ráno...vidíme sa ka dé ráno NOVINKA SCHVÁLENO t R H U Koupelnový nábytek / Kúpeľňový nábytok NOVINKA SCHVÁLENO! FLORIDA t R H U R Obsah: 2 O nábytku Florida 3-11 Ukázky sestav 12-13

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Transformátory transformace proudu VY_32_INOVACE_F0220.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Transformátory transformace proudu VY_32_INOVACE_F0220. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

LF959RF50 nerez Stropní odsavač par šířka: 60 cm

LF959RF50 nerez Stropní odsavač par šířka: 60 cm LF959RF50 nerez Stropní odsavač par šířka: 60 cm třída spotřeby energie: A* průměrná spotřeba energie: 30.9 kwh/rok* třída účinnosti odsávání: A* třída účinnosti osvětlení: A* třída účinnosti tukového

Více