Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3, 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace 2. Sídlo: Jana Žižky 1355, Otrokovice 3. Zřizovatel: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice 4. Právní forma: příspěvková organizace od IČO: IZO: Vedení školy: Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy, jmenování dne Mgr. Olga Kadlčíková - zástupkyně ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu 6. Kontakt na zařízení: e mail: 7. Pracovník pro poskytování informací: Marcela Špetlová, rozpočtářka školy 8. Datum zařazení do sítě škol : č.j. 1204/48, aktualizace Číslo posledního rozhodnutí: Č. j / s účinností od Nejvyšší povolený počet žáků: škola 540 žáků Nejvyšší povolený počet strávníků: školní jídelna 600 žáků Nejvyšší počet žáků školského zařízení: školní družina 150 žáků 10. Škola sdružuje: základní školu IZO školní jídelnu IZO školní družinu IZO Školská rada byla zřízena usnesením RMO č. 182/04/05 s účinností od Od školního roku 2008/2009 je v počtu 6 členů. Od je jmenována školská rada v níže uvedeném složení. Členové školské rady od Mgr. Ivo Kramář (jmenován zřizovatelem) Ing. Romana Bujáčková (jmenována zřizovatelem) předsedkyně školské rady Michal Kratochvíl (zvolen zákonnými zástupci žáků) Miloslava Vrobelová (zvolena zákonnými zástupci žáků) Mgr. Olga Kadlčíková (zvolena pedagogickými pracovníky školy) Mgr. Kateřina Skochová (zvolena pedagogickými pracovníky školy) Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnily 3 zasedání školské rady. Na těchto zasedáních byly projednány: výroční zpráva školy o činnosti za uplynulý školní rok, výroční zpráva o hospodaření za, rozpočet a plánované investice v roce 2013, byla schválena změna školního řádu, změna klasifikačního řádu a změny ve školním vzdělávacím programu. Členové ŠR byli seznámeni s koncepcí školy na další období. Ředitelka školy je pravidelně přítomna na zasedání jako stálý host. Informace o činnosti ŠR jsou dále uvedeny na sekce Školská rada 2

3 12. Při škole pracuje: Sdružení rodičů (SR) založeno Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2012/2013 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu ,2 2. stupeň ,7 celkem ,3 Školní družina ,4 Školní jídelna x 495 x Ve školním roce 2012/2013 škola zaměstnávala 5 asistentek pedagoga k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (lehké mentální postižení, těžké tělesné postižení, autismus, zrakové postižení). Snažíme se, aby tito žáci byli ve třídách se sníženým počtem žáků, nicméně narůstající počet žáků školy nám ne vždy tuto naši snahu umožňuje realizovat. I když je ve třídě asistent pedagoga nelze se vždy těmto žákům individuálně věnovat. Kapacita školy je vzhledem k počtu vzdělávaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří navíc pracují s asistenty pedagoga a vzhledem k velkému zájmu rodičů o školní družinu zcela využita. Faktická kapacita školy je tedy cca 480 žáků (faktická naplněnost je tedy až 84 %). Naplněnost dle rejstříku škol a školských zařízení je 77% a podle předpokladu se bude následujících 2-3 roky zvyšovat. Dlouhodobě se nám nedostává vhodných prostor pro školní družinu, které chybí samostatné prostory. Tři oddělení jsou umístěna v kmenových třídách prvního stupně, pouze dvě oddělení jsou v samostatných třídách, které jsou však během dopoledního vyučování také využívány k výuce. Toto řešení je pro organizaci výuky na prvním stupni nevhodné a znamená značné omezení pro provoz jak školy, tak i školní družiny. Řešením by byla přestavba některých skladovacích prostor, případně nevyužitých átrií, na třídy ŠD. Přehled vzdělávacích programů, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Vzdělávací program ročníky počet žáků Školní vzdělávací program Škola brána do života Ve školním roce 2012/2013 pokračovalo vyučování podle ŠVP Škola brána do života. Průběžně tedy docházelo k dalšímu ověřování námi nastaveného ŠVP a byly realizovány některé opravy a doplnění. Ve svém ŠVP se zaměřujeme na všestranný rozvoj žáků a jejich následné uplatnění ve všech oborech lidské činnosti. Zaměřujeme se především na rozvoj praktických dovednost, pro nadané žáky realizuje velké množství zájmových útvarů a od dubna 2013 i hodiny angličtiny s rodilým mluvčím. V únoru 2011 jsme byli zařazení do sítě Zdravých škol pod záštitou Státního zdravotního ústavu Praha, ve školním roce 2012/2013 pokračujeme v plnění nastaveného tříletého projektu. Ve školním roce 2013/2014 budeme titul evaluovat a usilovat o prodloužení. V únoru 2013 škola splnila všechna kritéria Ligy lidských práv a byl jí, jako jedné z 30-ti základních škol v České republice, udělen titul Férová škola, tj. škola, která nediskriminuje. Ve spolupráci s veřejně prospěšnou společností EDUin nám byl udělen titul Rodiče vítáni, což představuje pro školu významné ocenění směrem k rodičovské veřejnosti. 3

4 Jako jeden z nejvýznamnějších počinů školního roku 2012/2013 hodnotíme projekt FLEXI- BOOK 1:1, kterým jsme získali možnost zapojení nejmodernější technologie do výuky. Ve spolupráci s nakladatelstvím FRAUS a firmou ITOUCh nám byly zapůjčeny pro jednu vybranou třídu ipady a pomocí nich, bez papírových učebnic, jsme celý rok vyučovali český jazyk, anglický jazyk a dějepis. Tento projekt byl ojedinělý i tím, že takovýchto škol bylo v republice pouze 15. Součástí projektu bylo i opakované dotazníkové šetření a otevřené hodiny pro okolní školy. Očekáváme, zda se výsledky tohoto projektu projeví ve znalostech i dovednostech žáků i v dalších školních letech. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zájmových útvarů ve školním roce 2012/2013 Volitelné: Výuka ve volitelných předmětech je realizována skupinově od 7. do 9. ročníku čímž se snažíme o větší spolupráci mezi jednotlivými věkovými skupinami a prevenci nežádoucích sociálně-patologických jevů. Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka následujících volitelných předmětů: Informatika Německý jazyk Kondiční cvičení Domácnost Rukodělné techniky Konverzace z anglického jazyka Mediálně komunikační dovednosti Sportovní hry Nepovinné: Ve školním roce 2012/2013 jsme mezi nepovinné předměty zařadili Školní parlament, který slouží jako významný nástroj pro komunikaci mezi vedením školy a žáky a mezi žáky samotnými (podrobnější hodnocení viz níže) a významně rozvíjí principy demokracie. Zájmové útvary: školní družina: florball I. a II., rukodělné činnosti I. a II., výtvarná činnost I. a II., sportovní zájmová č. I. a II. : Dřeváček Dyslektick Všudybýlek Florbal ml. žáci Badminton ml. žáci Logopedický Zvoneček Kytara Aerobic Divadelní Konverzace s rodilým mluvčím (anglický jazyk) - zpoplatněno 2. stupeň: Florbal st. žáci, Badminton st. žáci M opáčko Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: Interní pracovníci počet fyzických přepočtené osob úvazky Učitelé 25 25,0 Asistenti pedagogů 5 4,3 Školní družina 5 4,0 Psychologové 1 0,5 4

5 Další údaje o pedagogických pracovnících: Ve školním roce 2012/2013 působilo na naší škole 36 pedagogických pracovníků, 25 učitelů, 5 asistentek pedagoga, 5 vychovatelek školní družiny a školní psycholožka (jedna asistentka pedagoga pracovala i jako vychovatelka ŠD). V současné době jsou dvě učitelky na MD. Všichni pedagogičtí pracovníci se v plné míře zaměřovali na výchovu a vzdělávání žáků, část z nich se péči o žáky věnovala i v rámci zájmové činnosti a ostatních mimoškolních aktivitách. Aprobovanost pedagogického sboru je na dobré úrovní 1 učitelka druhého stupně neměla kvalifikaci pro výuku (střední pedagogická škola) a 1 učitel, který nastoupil v lednu 2013 jako zástup za MD dosud nedokončil vysokoškolské studium. 1 kolegyně dokončila specializační studium - metodik ICT a 1 kolegyně začala studovat metodik prevence sociálně patologických jevů. Dlouhodobě se daří udržovat aprobovanost na dobré úrovni. Pokud jsme museli řešit dlouhodobou nepřítomnost kolegů, podařilo se vždy zajistit kvalifikovaný zástup z řad pedagogů důchodců nebo studentů učitelství. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 12 10,25 Další údaje o nepedagogických pracovnících: Kolektiv nepedagogických pracovníků byl složen z 5 kuchařek a 1 kuchaře (z toho 1 vedoucí ŠJ, 1 hlavní kuchař, 1 kuchařka, 3 pomocné pracovní síly), školníka, 4 uklízeček a 1 pracovnice THP. Dvě kuchařky pracují na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Všichni nepedagogičtí pracovníci splňovali kvalifikační předpoklady. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupili Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí Nastoupí 2012 o odklad do 1. třídy o odklad do 1. třídy Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Prevence byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a na rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Byla založena na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Prostřednictvím různých projektů a aktivit jsme se snažili oddalovat či snižovat výskyt rizikového chování: - užívání návykových látek tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky - záškoláctví - šikanu a násilí - nevhodné chování a vystupování vůči vrstevníkům a dospělým - kriminalitu, delikvenci a vandalismus - rasismus a xenofobie - poruchy příjmu potravy - kyberšikanu 2

6 - virtuální drogy, patologické hráčství - onemocnění HIV/ AIDS Kladli jsme důraz na rozpoznání a včasnou intervenci v případech: - domácího násilí - ohrožování výchovy dětí a mládeže - týrání a zneužívání dětí - komerční sexuální zneužívání Významné výchovně vzdělávací aktivity školy, projekty v rámci prevence sociálně patologických jevů: Normální je nekouřit V rámci projektu podaného na MŠMT jsme začali realizovat dlouhodobý program na 1. stupni v oblasti zdravého životního stylu a kouření. Hlavním cílem bylo a bude u dětí zvyšovat znalosti v oblasti návykových látek, ovlivňovat jejich postoje, dovednosti a žádoucí chování k této problematice. Budeme působit na žáky tak, aby vůbec nezačali kouřit a rozhodli se stát se nekuřákem. Dny prevence a zdraví Školní projekt byl určený pro žáky 1. až 9. ročníku. Aktivity, přednášky, besedy a sportovní aktivity probíhaly po dobu tří dnů. Náplň byla zaměřena na primární prevenci v oblasti: - zdravý životní styl, obezita - poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulímie - sociální vztahy, klima školy, klima třídy - závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling - sportovní hry - prevence kriminality - kyberšikana - prevence zdravotní, prevence viru HPV - rasismus, xenofobie Do projektu se zapojili organizace: Madio o.s. Samaritán, Otrokovice Sociální kurátorka pro mládež, Otrokovice Sociální kurátor a koordinátor města Otrokovice Krajská hygienická stanice, Zlín Linka SOS, Zlín Policie ČR Naděje Otrokovice Poradna pro ženy a dívky Zlín sport klub Eva, Otrokovice Nízkoprahové zařízení ŠLIKR, Otrokovice Nezavírej oči Projekt byl vyhlášen Komisí sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Otrokovicích. Žáci prvního a druhého stupně se zapojili do řešení problematiky rizikového chování výtvarnými a literárními pracemi. Učitelé diskutovali s dětmi témata šikany, domácího násilí, kouření, alkoholu a další. Kamarádstvím proti šikaně Během dopoledne se sešli žáci a učitelé prvních a osmých ročníků při společné práci na projektu Kamarádstvím proti šikaně. V rámci projektu pracovali ve skupinách, vyměňovali si informace o sobě, povídali si o svých zájmech, vlastnostech a naší škole. Všechno pečlivě zaznamenávali do společného obrázku. Další částí projektu byly společné seznamovací hry. Ukázalo se, že i při tak velkém věkovém rozdílu si žáci mohou skvěle rozumět a společně se bavit. 3

7 Dlouhodobý plán primární prevence na ZŠ TGM Otrokovice projekt MŠMT V letošním roce jsme podali projekt na MŠMT. Projektem budeme přispívat k formování postoje dětí k návykovým látkám. Obsahem projektu je dlouhodobý program Normální je nekouřit. Toto téma bude postupně doplněno o - alkohol, vzájemné vztahy, nebezpečí sociálních sítí a počítačů, drogy a zdravý životní styl. Všechna témata se budou částečně prolínat. Hlavní přínos dlouhodobého působení na žáky je nacvičit odmítání návykových látek a naučit je říkat NE. Žáky učíme pracovat a reagovat v zátěžových situacích. Zvyšujeme u nich znalosti z oblasti kouření. Spolupráce s rodiči Během celého školního roku jsme se snažili o maximální spolupráci a navázání kontaktů s rodiči a to nejen problémových žáků. Nabídli jsme konzultační hodiny s učiteli, se školní psycholožkou, výchovným poradcem a metodikem prevence. Zorganizovali jsme besedu pro rodiče na téma Normální je nekouřit. Zvali jsme je na připravené akce školou Den otevřených dveří, ukázkové hodiny pro rodiče, ipad, vánoční bazárek a další. Třídnické hodiny Třídní učitelé v třídnických hodinách řešili témata důležitá pro utváření dobré atmosféry ve škole, třídě i mimo ni komunikace s vrstevníky, týmová práce, agresivita, šikana, kouření a alkohol. Ve spolupráci se školní psycholožkou byla v některých třídách na prvním stupni stanovena pravidla chování. Vzdělávání v oblasti prevence - v rámci projektu Multipolis, do kterého jsme se zapojili, byl vyškolen školní koordinátor pro vedení ostatních pedagogů při používání deskové hry určené pro výuku multikulturní, občanské a rodinné výchovy - v rámci zdravého životního stylu proběhlo zaškolení do pravidel hry Košík plný rozumu - metodička prevence zahájila dvouleté studium ŠMP Třídní projekty Ve spoustě třídních projektů se objevovalo preventivní působení na žáky. Učitelé se věnovali vztahům ve třídách i mimo ni, stmelování třídních kolektivů, spolupráci a budování kamarádství. Patřily k nim Letem světem, divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků, Můj kamarád. Dotazníkové šetření 1. v rámci projektu E-bezpečí jsme se zapojili do dotazníkového šetření o nebezpečích internetu (kyberšikana, sexting, stalking, Facebook, manipulace, osobní schůzky s útočníky z internetu) 2. v rámci projektu Pohoda jsme se zapojili do dotazníkového šetření určeného pro první a druhý stupeň. Hlavním cílem bylo zmapování, identifikace rizik školy v oblasti sociálních vztahů a ukázání toho, jak vnímají atmosféru školy a jednotlivých tříd žáci a učitelé. 3. v rámci školního šetření jsme provedli dotazníkové šetření na téma alkohol a kouření Dlouhodobé projekty školy Mimo vlastní aktivity v rámci primární prevence jsme trvale zapojeni do dlouhodobých projektů. Jsou to E- bezpečí řeší problematiku virtuálních drog, Férová škola integrace dětí s hendikepem a dětí sociálně nebo zdravotně znevýhodněných, Multikulturní škola problematika integrace cizinců, Škola plná zdraví správné zásady stravování ve školní jídelně, Zdravá škola podpora zdravého životního stylu, Adopce na dálku podpora vzdělávání na dálku a Inkluzivní vzdělávání. Školní poradenské pracoviště Jednotliví členové školního poradenského pracoviště se v průběhu školního roku 2012/13 podíleli na těchto aktivitách (míra zapojení členů školního poradenského pracoviště do jednotlivých aktivit se lišila v závislosti na funkcích, tj. výchovná poradkyně, metodička prevence a školní psycholožka): - spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky - spolupráce s třídními učiteli a asistenty při návrhu a objednávání pomůcek pro integrované žáky - depistáž dětí prvních tříd zaměřená na vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných 4

8 - kariérní poradenství žáků devátých tříd - diagnostika třídního klimatu v osmých třídách vyhodnocení získaných výsledků a na jejich základě dále zaměřené působení v těchto třídách - intenzivnější spolupráce s rodiči a dětmi/žáky romských minorit - ve všech třídách druhého stupně ZŠ byla průběžně prováděna depistáž žáků se špatnou sociální pozicí a na tomto základě byla těmto dětem/žákům věnována individuální péče - zařizování zájmových činností a supervize ze strany specializovaných zařízení pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí - individuální péče a doučování pro děti/žáky se slabším prospěchem a s různými aktuálními problémy - výchovná a sociální podpora žáků s podezřelými absencemi - poskytování individuálních konzultací pedagogům - dle potřeby - pravidelné schůzky pracovníků ŠPP, společná dohoda na postupu při řešení různých problémů, vzájemná koordinace - spolupráce ŠPP a vedení ZŠ - průběžné sebevzdělávání všech pracovníků ŠPP - spolupráce se spolupracujícími institucemi OSPOD, SVP, KPPP, SPC Přehled uskutečněných besed v rámci primární prevence: Ročník Název akce Typ prevence Realizátor DPP - Prevence sociálně patologických Občanské sdružení 1. Království potravin jevů Madio Tabákoví bandité Tajemství delfínů Policista je náš kamarád Jak se nestát obětí protiprávního Policie ČR jednání DPP Blikající skříně Zdravý pohyb Opravdové kamarádství Na kole dětem DPP Vetřelci Bakterie Alkoholín a Drogera Červík šikana Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů Občanské sdružení Madio Občanské sdružení Madio Vyberte si zdraví Prevence zdravého stravování KHS Zlín, projekt Já a moje třída Prevence sociálně patologických jevů Vyberte si zdraví Prevence zdravého stravování Buď sám sebou, řekni alkoholu, Prevence sociálně patologických drogám ne! jevů Bezpečné chování Jak se nestát obětí protiprávního jednání v oblasti používání komunikačních prostředků Občanské sdružení Madio KHS Zlín, projekt Občanské sdružení Madio Policie ČR 5

9 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Anorexie a bulímie Prevence poruchy příjmu potravy 6. Gamblerství Fenomén bezdomovectví Multikulturní výchova - Multipolis Drogová závislost Prevence závislostí Prevence soc. vztahů Multikulturní výchova Prevence soc.-pat. jevů Odborná poradkyně pro výživu, E. Urbanová Linka SOS Samaritán, Otrokovice pedagog soc. kurátor MÚ Otrokovice, Špendlík pedagog Košík plný rozumu Zdravý životní styl T/ Šlikr do škol Zdravotnická prevence T/Šlikr do škol Alkohol, kouření, drogy Prevence sociálně patologických jevů soc. kurátor MÚ Otrokovice, Špendlík 7. Anorexie a bulímie Prevence poruchy příjmu potravy Odborná poradkyně pro výživu, E. Urbanová Gamblerství Co se to se mnou děje? Kyberšikana Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Prevence závislostí Zdravotní Virtuální závislosti Jak se nestát obětí protiprávního jednání Linka SOS, Zlín Poradna pro ženy a dívky Zlín pedagog Policie ČR 8. Prevence kriminality Anorexie a bulímie Gamblerství Drogová závislost Fenomén Bezdomovectví Prevence kriminality Prevence zdravotní Prevence závislostí Prevence závislostí Prevence sociálních vztahů MěÚ Otrokovice odbor sociální Odborná poradkyně pro výživu, E. Urbanová Linka SOS, Zlín Protidrogový koordinátor, sociální kurátor Otrokovice Samaritán Otrokovice pedagog 9. Kyberšikana Trestní odpovědnost mladistvých Virtuální závislosti Prevence kriminalistiky Okresní soud ve Zlíně, Probační a mediační služba Beseda se soc. kurátorkou města Otrokovice Prevence kriminality MěÚ Otrokovice odbor sociální 6

10 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Drogová závislost Anorexie a bulímie Gamblerství Prevence šikanujícího chování Kyberšikana Prevence závislostí Prevence poruchy příjmu potravy Prevence závislostí Prevence šikany Virtuální závislosti Protidrogový koordinátor, sociální kurátor Otrokovice Odborná poradkyně pro výživu, E. Urbanová Linka SOS, Zlín Naděje Otrokovice pedagog Důležitou součástí primární prevence na naší škole je práce školního žákovského parlamentu. Žáci se podílí na chodu školy, přicházejí s novými nápady, co ve škole zlepšit. Podílí se na přípravě různých aktivit a projektů pro žáky. Své problémy pravidelně řeší i s vedením školy. Činnost školního parlamentu Školní parlament pracuje na ZŠ čtvrtým rokem. Členové jsou zástupci tříd od 2. do 9. ročníku. Jejich činnost byla letos zaměřena na zlepšování vztahů mezi mladšími a staršími žáky, na vytváření atmosféry spolupráce a podporu týmové práce. Také se podíleli na dodržování pořádku a čistoty v prostorách školy. Schůzky probíhají jednou týdně v pátek od 7 do 7.45 v učebně č Během školního roku zorganizovali tyto akce: - rozhlasové relace k svátkům a pravidelné úterní relace s aktualitami - soutěž zaměřená na pořádek v šatnách - soutěž o nejlépe vyzdobenou pomlázku - anketu o využití školních skříněk a školního bufetu - uspořádání setkání školních parlamentů v našem městě - setkání s vedením školy a školskou radou a další. Členové školního parlamentu se také zapojili do činnosti Městského dětského parlamentu v Otrokovicích a Krajského parlamentu ve Zlíně. Během roku také promýšleli obsah pravidel školního parlamentu, tento bude dokončen v příštím školním roce. Také se připravuje zapojení do projektu pro děti našeho města, který organizuje Městský parlament dětí a mládeže (úprava dětských hřišť). Na konci školního roku připravili členové ŠP prezentaci své práce, kterou předvedli na I. setkání školních parlamentů zástupcům školních parlamentů otrokovických škol. Besedy byly během školního roku doplňovány o témata, kterými jsme reagovali na aktuální situaci. Tato témata byla realizována školní psycholožkou. Propagace prevence: regionální tisk webové stránky školy nástěnka prevence Spolupráce s organizacemi Madio o.s. Samaritán, Otrokovice Sociální kurátorka pro mládež, Otrokovice Sociální kurátor a koordinátor města Otrokovice 7

11 Krajská hygienická stanice, Zlín Linka SOS, Zlín Policie ČR Naděje Otrokovice Poradna pro ženy a dívky Zlín sport klub Eva, Otrokovice Nízkoprahové zařízení ŠLIKR, Otrokovice Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Celkový prospěch žáků za první a druhé pololetí ve školním roce 2012/2013 Počet žáků Prospělo Ročník celkem s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Celkem Celkem 2. stupeň Škola celkem V prvním i v druhém pololetí jsme evidovali 4 žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí (ve 3., 7., 8., 9. ročníku). Pochvaly: 1. pololetí 2. pololetí pochvala ředitelky školy 0 0 pochvala třídního učitele Napomenutí a důtky: 1. pololetí 2. pololetí napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele 14 5 důtka ředitelky školy 9 8 Snížené stupně z chování: 1. pololetí 2. pololetí 2 - uspokojivé neuspokojivé 0 1 8

12 Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 počet 1. pololetí pololetí 263 celkem 291 Počet neomluvených hodin vzhledem k celkovému počtu zameškaných hodin tvoří jedno až dvě procenta. Nárůst neomluvené absence v druhém pololetí je dán dlouhodobou neomluvenou nepřítomností jednoho žáka. Tato situace byla řešena se zákonným zástupcem a pracovnicí sociálně právní ochrany dětí. Prevence záškoláctví Pokračujeme v mapování omluvené nadpočetné absence (nad 100 hodin) a jejích důvodů, a pokud se nejedná o dlouhodobou nemoc, kontaktuje třídní učitel/ka zákonného zástupce žáka. Projedná s ním, za přítomnosti ZŘŠ nebo člena školního poradenského pracoviště, oprávněnost absence a dohodnou se pravidla pro prevenci nepřítomnosti žáka ve vyučování. Pokud zákonný zástupce se školou nespolupracuje, kontaktuje kompetentní zástupce školy odbor sociálně právní ochrany dětí. Tím se celkem velmi dobře daří odhalovat záškoláctví a eliminovat počet neomluvených hodin. Hodnocení práce výchovného poradce Výchovná poradkyně opět zabezpečovala poskytování poradenských služeb rodičům i žákům, o tyto služby projevovali rodiče i žáci zájem. Zapojila se do e-learningového vzdělání z oblasti kariérového poradenství, které absolvovala v období od listopadu 2012 do konce března 2013 v rámci projektu VIP Kariéra KP, který byl financován z ESF a státního rozpočtu České republiky. Vzdělávání probíhalo přes internet a zabezpečoval ho Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha. Získáním této kvalifikace a v souladu s novou vyhláškou o školských poradenských pracovištích poskytuje služby kariérního poradenství především pro vycházející žáky školy a žáky osmých tříd. Podle plánu práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 se dařilo plnit všechny úkoly v jednotlivých měsících, velmi úzká spolupráce byla navázána s pracovníky SPC a PPP. Výskyt negativních jevů v chování žáků společně VP sledovala a řešila se školní psycholožkou a metodičkou prevence na pravidelných týdenních schůzkách a konflikty řešila individuálními pohovory se žáky a rodiči. Naše školní poradenské pracoviště dokáže citlivě a kreativně reagovat na dílčí problémy, které se objevují v procesu vzdělávání v průběhu školního roku. I v tomto školním roce se objevily ze strany žáků neomluvené absence, které jsme řešili s rodiči žáků i se sociálním odborem města Otrokovic. Přijímací řízení na střední školy proběhlo bez problémů, všichni vycházející žáci byli přijati na střední školy: 9. roč. 27 žáků 8. roč. 1 žákyně 5. roč. 5 žáků. Na víceletá gymnázia nám celkem odchází 5 žáků. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2012/2013 Společným úsilím jsme integrovali celkem 12 žáků, kteří pracovali podle individuálně vzdělávacích plánů. 9

13 Druh postižení Ročník Počet žáků zrakové postižení 7. 1 sluchově postižení 3. 1 tělesné postižení 8. 1 vývojová porucha učení 7., 8., 9. 3 více vad 4. 2 autismus 2., 3., 5., 4 Počet asistentů pedagoga: 5 V příštím školním roce budeme i nadále spolupracovat se sociální kurátorkou a pracovnicemi sociálního odboru Městského úřadu v Otrokovicích. Testování žáků v průběhu školního roku Na základě avizovaných celoplošných testů pro žáky 5. a 9. ročníků a pro orientaci žáků ve formách testování se v průběhu školního roku většina žáků školy zapojila do některého z typů testování. 1. testovací nástroj určený pro všechny žáky školy (každý žák dostal své přihlašovací heslo možnost testování i z domova)- testování proběhlo dle zájmu a potřeb jednotlivých učitelů a byly využity 3 moduly (test volby povolání, test dětských schopností, testy pro nejmenší), ve školním roce 2013/2013 rozšířeno o testy z M, Čj, Aj. 2. SCIO projekt PRUT testování průřezových témat pro 8. ročník projekt GEPARD evaluace informační gramotnosti 5., 9. ročník 3. Společnost pro kvalitu školy diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj (M, Čj, Člověk a příroda, Aj 9. ročník) 4. testování 5. a 9. ročník (ČŠI) květen 2012 Výsledky testování byly využity jako evaluační nástroj pro práci v jednotlivých předmětových komisích a pro úpravy ŠVP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2012/2013 název soutěže kolo p. žáků umístění olympiáda v Čj školní 18 recitační soutěž školní 20 literární soutěž školní 20 Literární soutěž Po stopách věrozvěstů Cyrila a Metoděje školní 14 školní úspěšných řešitelů (1 žák plný počet bodů) Pythagoriáda (6., 7., 8. ročník) okresní 8 4 úspěšní řešitelé Matematický Klokan 227 Matematická olympiáda okresní 1 1 úspěšný řešitel Sudoku školní 4 Rozpočti si to internetová soutěž 12 Košík plný rozumu desková hra pěvecká soutěž školní vítězů krajské 4 2. místo školní 15 městská 3

14 Dny prevence - přehazovaná školní 50 plavecká soutěž okresní 8 2x 3. místo závody v přespolním běhu Trnavský vrch okresní 11 Odznak všestrannosti olympijských vítězů - OVOV propagační turnaj ve florbalu SPŠ Otrokovice 9 týmů 2. místo Otrokovická florbalová liga starší žáci 4. místo 15 starší Otrokovická florbalová liga celoroční soutěž žáci 9 mladší žáci florbal Halové přebory škol družstev (atletika) Pohár rozhlasu okrsek okres region 10 okresní 21 Jednotlivci: ml. žáci 1. místo st. žáci 1. a 4. místo Družstva: st. žačky 2. místo Družstva: 7. místo Jednotlivci: 1., 3., 4., 6. místo 1. místo 5. místo 1. místo běh 40y, 2. místo sprint, běh překážky, 3. místo skok daleký, skok vysoký 4. místo ml. žáci, 2. místo ml. Žačky, 4. místo st. žáci kraj 6 Družstva: 6. místo st. žákyně Jednotlivci: 1. místo - koule Vánoční zvonek - aerobic okres 2 2. místo Memoriál M. Herdovej - Dubnica Mezinárodní atletické závody Atletika 4 boj okres , 4x2., 3. místo Kinderiáda regionální místo Eurorebus krajské 4 zeměpisná olympiáda školní 8 okresní 2 mladší žákyně 7. místo mladší žáci 6. místo výtvarná soutěž Radost tvořit celostátní 1 Hlavní cena (zdravotně postižení žáci) výtvarná soutěž Cyril a Metoděj místo a 2. místo výtvarná soutěž Kůň ve službách policie 45 oceněni 4 žáci výtvarná soutěž Vánoční perníky školní 30 výtvarná soutěž O nejpěknějšího draka školní 70 Přehled vybraných akcí školy - školní rok 2012/2013 Projekty Projekt EKOPOLIS budování města 1., 2. stupeň 11

15 bez rušivých vlivů na životní prostředí Projekt MULTIPOLIS Projekt Nezavírej oči Projekt FLEXI BOOK 1:1 Projekt Otevřené dílny spolupráce se SOŠ Otrokovice Adopce na dálku charitativní akce, bazar Projektový den Den Země Projektový den pamlsky pro opice Charitativní projekt Čtení pomáhá Dopravní výchova Příběhy bezpráví v rámci programu Jeden svět na školách Recyklohraní projekt v rámci prevence Kamarádstvím proti šikaně Junior Achievement Abeceda podnikání Ovoce do škol projekt Hasík Den Země 1 stupeň třída 6. A ročník celoškolní 1. a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 9. ročník ročník 7. ročník ročník celoškolní akce Populárně naučné přednášky Věda do škol spolupráce s UP Olomouc 2. stupeň Planeta Země 3000: Tajemný svět Ekvádoru a Galapág 2. stupeň Výroba vánoční keramiky Vánoční a velikonoční tvoření rodičů s dětmi společný projekt rodičů a žáků Projekt Finanční vzdělávání žáků Rozumíme penězům Projekt Zdravý pohyb do škol ŠD Ostatní akce Sběr vysloužilých elektrospotřebičů a baterií žáci stupně Sběr starého papíru a plastových víček žáci stupně Účast na výukových programech firmy Kovosteel 4. ročník a exkurzem chráněné dílny Pohádková škola 1.stupeň Výstavka minerálů 1., 2. stupeň Celoroční soutěž O rytíře čtení čtenáři ŠK Výuka plavání 2., 3. Ročník Dopravní soutěž mladých cyklistů 1. Stupeň Týden židovské kultury: beseda Badatel, exkurze Holešov 8. ročník výstava přírodnin 4., 5. ročník beseda s tvůrci filmu Cesta do pravěku 4., 5. ročník výstava Napajedla Pohádkové kostýmy 4. ročníky projekty NJ na téma Reisen a Mein Traumzimmer, Mein Traumhaus 8.,9. ročník vystoupení skupiny Travellers koncert zpěváka Z. Horvátha 1., 2. stupeň Vzdělávací program Česká balada 2. stupeň Vánoční dílny 2. Stupeň foto soutěže Fauna v pohybu ročník Monster ples Diskotéka divadelní představení Pejsek a kočička filmové představení O dvanácti měsíčkách studijní zahraniční zájezd do Anglie ročník Návštěva zábavního centra Galaxie výtvarné soutěže výtvarná soutěž Bezpečně na silnicích 12

16 výtvarná soutěž pro kamarády do Norska České pohádkové postavy výtvarná soutěž Kůň ve službách policie celoškolní výtvarná soutěž Radost tvořit pro zrakově postižené žáky 7. ročník charitativní akce Vánoční růže celoškolní koncert pro sdružení Šance pěvecký soubor Zvoneček kulturní vystoupení Rozsvěcení vánočního stromu Zvoneček, Dřeváček Divadlo nejmladšího diváka 4 představení ročně vybraní žáci DOD pro budoucí prvňáčky vzdělávací program Etiketa ročník výchovný koncert výchovné koncerty Filharmonie B. Martinů 1. a 2. stupeň koncert Jaroslava Uhlíře LVZ Kohútka 7. ročník Škola v přírodě 4. ročník beseda se starostou 9. ročník beseda s kurátorkou pro děti a mládež ročník akce Dětská policie 4. Ročník městská pěvecká soutěž 2.stupeň Masopustní akce 3. ročník, Dřeváček Beseda s kronikářkou města Otrokovice 6. ročník Beseda o holocaustu a antisemitismu s novinářem Motlem 9. ročník Beseda s publicistou S. Motlem 9. ročník Beseda s knihovnicí na téma Dobrodružství v literatuře, Zhudebnění básníci 2. stupeň Beseda pro rodiče žáků 1. stupně o projektu Normální je nekouřit Den dětí pro žáky 1. stupně připravují žáci 9. ročníku Akce ŠD: projekt Zdravý pohyb do škol - Vánoční řádění a Prázdninové řádění v nové sportovní hale v Otrokovicích, návštěva kinematovlaku (v rámci MDFF), Miss ŠD, ŠD hledá talent, zábavné a soutěživé hry v tělocvičně, vánoční besídka, Halloween, Šmoulí noc ve ŠD, výlet do ZOO Lešná ŠD se zapojovala do akcí školy vánoční jarmark, bazárek pro Celinu. Ve školním roce 2012/2013 se škola dále prezentovala na veřejnosti v několika oblastech 1) oblast kulturní a sportovní významnou měrou se na reprezentaci školy podílel hudební soubor Zvoneček (vystoupení v rámci akce Otrokovické Besedy Otevírání náměstí, vystoupení v rámci Rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení na charitativním koncertu pro Sdružení šance) a folklórní soubor Dřeváček, nově se do prezentace školy na veřejnosti zapojili žáci 1. ročníku svým vystoupením na matiné Po stopách věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, program na obřadu Vítání nových občánků Otrokovic zajišťovala paní učitelka Skochová s děvčaty páté třídy; účast žáků na sportovní akci v rámci projektu Zdravý pohyb do škol ; dokončení a instalace leporela Obrazy z dávné minulosti, živé přítomnosti a blízké budoucnosti Otrokovic projekt města Otrokovice 2) instalace výstavy Ochrana přírody a krajiny v prostorách školy 3) charitativní - V rámci spolupráce se sdružením Šance na pomoc onkologicky nemocným dětem se uskutečnil prodej vánočních růží a škola se podílela na organizaci charitativní koncertu. 13

17 Adopce na dálku adoptivní holčička z Guinei, již pátým rokem jí pomáháme finanční částkou ze sběru papíru a vršků od PET lahví, byl uspořádán prodej výrobků na předvánočním bazárku. Účast na spolupráci města Otrokovice a súdánské vesničky Wad Ben Naga letos se uskutečnila sbírka školních pomůcek, oblečení a her pro děti. Zorganizovali jsme sbírku školních pomůcek pro děti a žáky v Angole, sbírku na pomoc handicapovaným dětem, na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji ve Fakultní nemocnici v Motole a Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, sběrem hliníku a hliníkových obalů jsme přispěli na pořízení nového vozu pro Terénní službu rodinám s dětmi a Charitativní pečovatelskou službu. 4) výchovně vzdělávací organizace okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda 5) vydávání školního časopisu, příspěvky do regionálního tisku i televize škola vydává vlastní časopis Školní půlročenka, který je určen pro rodiče a přátele školy, aktivně přispívá články do Otrokovických novin, svoje aktivity zveřejňuje na webových stránkách školy 6) besedy s významnými představiteli města a státu beseda se starostou města Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Na vzdělávání bylo ve školním roce 2012/2013 vyčleněno Kč. Z toho na DVPP (akreditované akce) Kč ostatní akce Kč v rámci plánu DVPP byly preferovány semináře, které byly poskytovány zdarma, případně za finančního přispění EU. Volba seminářů odpovídala profesním zájmům jednotlivých zaměstnanců a potřebám školy. Dlouhodobé a specializované vzdělávání 1 učitel Studium k výkonu specializovaných činností školní metodik prevence Počet Název Místo konání účastníků 1 Specializační studium pro ŠMP (4 semestry) Zlín-Mádio 1 Výtvarné inspirace - náměty pro školy ZŠ Kunovice 1 Setkání logopedických asistentek KPPP Zlín 2 Konference k projektu E-Twinning Kroměříž sborovna Interaktivní svět - I-učebnice pro 1.stupeň ZŠ TGM 1 Vzdělávání PP zaměřené na kariérové poradenství KÚZK sborovna Interaktivní tabule a její využití ve výuce-i-učebnice ZŠ TGM 1 Práce se žákem se SVP SPC Zlín 3 Školení pracovníků stravování -Hygiena potravin SZŠ Zlín 2 Krajská konference k primární prevenci rizik.chování KÚZK 1 Seznamte se s Ekoškolou Brno 1 Aplikace standardů a testování v cizím jazyce NIDV Zlín 1 Škola ve firmě, firma ve škole KÚZK 1 Porada vedoucích pracovníků ŠJ KÚZK 1 Školení ke spisové službě Kult.instit.Zlín 1 Inventarizace majetku a závazků SPŠ Zlín 14

18 2 Konference Generace Fair Praha 1 Možnosti k rozv.čtenářské gramotnosti ve výuce NIDV Zlín 1 Soulad ŠVP a RVP ZV pro 2. stup. NIDV Zlín 1 Projekt Multipolis SCIO - Zlín 2 Zápis do 1. tříd KPPP Zlín 12 Jak s dětmi na pozemních komunikacích MěÚ Zlín 1 Prevence grafomotor. obtíží u dětí škol.věku KPPP Kroměříž sborovna Školení k aplikaci DATAKABINET využití ve výuce ZŠ TGM 1 Aktuální stav školské legislativy od Fakta s.r.o. 5 Projekt finanční gramotnost Rozumíme penězům Aisic sborovna 1. st. Školení k projektu Normální je nekouřit ZŠ TGM KHS Zlín 1 Seminář pro vedoucí ŠJ Zlín 1 Integrace cizinců SUZ MV 2 Kurz zdravotník zotavovacích akcí ČČK Kroměříž sborovna Školení první pomoci ZŠ TGM ČČK Kroměříž 1 Konference-Aby věci promluvily Muzeum a šk. 3 Nechceme se bát budoucnosti AUT Brno 2 Žák se spec.vzděl.potřebami v ZŠ ZŠ Mostní ZL. 2 Finanční vzdělávání žáků Velehrad 2 Změny a realizace ve výuce NIDV Zlín 2 Práce učitele s nestandardním typem žáků KPPP Uh.Hr. 1 Porada vedoucích pracovníků ŠJ SPŠ Zlín 1 Vzdělávání managementu škol KPS sborovna Vedení třídnických hodin Madio o.s. Školení pro celý pedagogický kolektiv: Školení pro práci s interaktivními učebnicemi První pomoc na školách Vedení třídnických hodin Projekt Normální je nekouřit prevence sociálně-patologických jevů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Ve školním roce 2012/2013 nebyla ve škole provedena žádná kontrola ČŠI Základní údaje o hospodaření školy (údaje jsou uvedeny za r. 2012) Výnosy dotace ze státního rozpočtu příspěvek zřizovatele vlastní výnosy z hospodářské činnosti výnosy z hospodářské činnosti Kč Kč Kč Kč 15

19 výnosy ze školného ŠD výnosy z projektu EU Peníze školám čerpání fondů a jiné výnosy celkem Náklady přímé náklady na vzdělání provozní náklady náklady hospodářské činnosti náklady družiny náklady projektu EU celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Základní škola vykázala v r zlepšený výsledek hospodaření ve výši Kč (z toho je Kč z hlavní činnosti a Kč z hospodářské činnosti). Podrobný rozbor hospodaření je uveden ve Výroční zprávě o hospodaření za r. 2012, která byla schválena zřizovatelem školy a je uložena k nahlédnutí u ředitelky školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt FLEXI BOOK 1:1: - využití moderních technologií ve výuce, ve spolupráci s firmou FRAUS zapůjčeny žákům tablety pro výuku českého jazyka, anglického jazyka a dějepisu na konci školního roku vyhodnoceno, hodiny náslechů pro okolní školy, pokračování a rozšíření plánujeme pro školní rok 2013/2014 Projekt Recyklohraní - je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízenchí v České republice. zapojení školy je dlouhodobé, škola se účastní velkého množství soutěží, každoročně sběr elektroodpadu program Junior Achievement - jedná se o ucelený program výuky ekonomických a společenskovědních předmětů ve škole. Žáci naší školy absolvovali pod vedením lektorů z firmy Barum Continental Kurz profesní orientace a kurz NH, součástí je i exkurze do firmy Barum Continental ve spolupráci s organizací Člověk v tísni se škola zapojila do celostátního projektu Příběhy bezpráví, který se věnuje době před rokem 1989 a připomíná významné osobnosti boje proti komunismu projekt Adopce na dálku škola je již pátým rokem zapojena do adopce africké dívky z Guinei příspěvky na její výuku získáváme ze sběru elektroodpadu, z vánočních a velikonočních dílen. projekt Centrum demokratického učení zapojení školního parlamentu (návštěva z pilotní školy v Brně), přednášková činnost pro koordinátora školního parlamentu, setkání školních parlamentů města Otrokovice projekt Zdravá škola škola byla v únoru 2011 zařazena do sítě Zdravých škol, každoročně je tento projekt evaluován a doplňován o nové aktivity (Zdravá pětka, soutěž s dodavatelem Ovoce do škol spolupráce s KHS projekt kouření atd.) projekt Férová škola - přijetí školy do sítě férových škol, tj. škol, které nediskriminují projekt Rodiče vítáni projekt společnosti EDUin, splnění kritérií oceňující spolupráci s rodičovskou veřejností zapojení do projektu Centra na podporu inkluzivního vzdělávání Olomouc - vytvoření Školního podpůrného programu, spolupráce při práci s IŽ, evaluační proces náslechy v hodinách, vyhodnocení využití ŠPP ve výuce 16

20 projekt Rozumíme penězům dvouletý projekt na podporu výuky finanční gramotnosti ve škole, ve spolupráci s AISIS, proškolení 5 učitelů pro začlenění finanční gramotnosti do výuky Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt Škola brána do života projekt v rámci evropského projektu EU peníze základním školám - vytváření výukových materiálů a vybavení školy Kč Projekt Normální je nekouřit projekt v rámci prevence sociálně-patologických jevů, prioritně určen pro prevenci žáků 1. stupně Kč Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Městský úřad Otrokovice - spolupráce v oblasti Komunitního plánování práce v pracovní skupině Osoby ohrožené sociálně- patologickými jevy - spolupráce s OŠK účast na soutěžích vyhlašovaných městem Otrokovice, spolupráce s městskou knihovnou, naučné pořady - spolupráce se silničním odborem - akce Dětská policie, akce BESIP malování - OSPOD spolupráce při řešení problémových rodin, kampaň Most, projekt Nezavírej oči - zapojení do projektu Wad Ben Naga - spolupráce s družební školou v Dubnici nad Váhom - OŽP realizace výstavy Ochrana přírody a krajiny Krajská Pedagogické-psychologická poradna Zlín vyšetření profesní orientace pro IŽ, diagnostika tříd, diagnostika žáků se SPU Beseda Otrokovice kulturní vystoupení na akcích městského významu - Otevírání náměstí, Rozsvěcení vánočního stromu, oslavy výročí příchodu Cyrila a Metoděje, výtvarná spolupráce Leporelo (společná práce všech ZŠ a ZUŠ) Policie ČR a Městská policie Otrokovice - besedy se žáky, akce Dětská policie Technické služby Otrokovice - exkurze do prostor technických služeb, třídění odpadů DDM Sluníčko Městský parlament dětí a mládeže, dopravní výchova dětské dopravní hřiště Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně besedy pro žáky Linka SOS besedy pro žáky Okresní soud ve Zlíně besedy pro žáky Základní školy v Otrokovicích sportovní utkání, soutěže, spolupráce na projektech Barum Continental exkurze, spolupráce na projektu Junior Achievement, projekt Otevřené dílny ZUŠ Otrokovice MŠ Otrokovice ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky, setkání s rodiči budoucích prvňáčků TC servis s.r.o. Otrokovice Sdružení Rodičů a přátel školy školní ples, finanční příspěvky na mimoškolní akce žáků Plavecká škola Zlín plavecká výuka ve 2. a 3. ročníku Naděje Otrokovice účast na Dni otevřených dveří, společná akce ke Dni dětí, Občanské sdružení Madio dlouhodobá spolupráce v rámci preventivních programů Poradna pro ženy a dívky Zlín akce k prevenci sociálně patologických jevů UP Olomouc přednášky Kulturní historie české pop-music, Ochránce veřejných práv, Analytická chemie Poliklinika Otrokovice přednášky o zubní hygieně Městské divadlo Zlín předplatné Divadlo nejmladšího diváka 17

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014.

ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodička prevence Předkládá: Mgr.

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více