Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3, 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace 2. Sídlo: Jana Žižky 1355, Otrokovice 3. Zřizovatel: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice 4. Právní forma: příspěvková organizace od IČO: IZO: Vedení školy: Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy, jmenování dne Mgr. Olga Kadlčíková - zástupkyně ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu 6. Kontakt na zařízení: e mail: 7. Pracovník pro poskytování informací: Marcela Špetlová, rozpočtářka školy 8. Datum zařazení do sítě škol : č.j. 1204/48, aktualizace Číslo posledního rozhodnutí: Č. j / s účinností od Nejvyšší povolený počet žáků: škola 540 žáků Nejvyšší povolený počet strávníků: školní jídelna 600 žáků Nejvyšší počet žáků školského zařízení: školní družina 150 žáků 10. Škola sdružuje: základní školu IZO školní jídelnu IZO školní družinu IZO Školská rada byla zřízena usnesením RMO č. 182/04/05 s účinností od Od školního roku 2008/2009 je v počtu 6 členů. Od je jmenována školská rada v níže uvedeném složení. Členové školské rady od Mgr. Ivo Kramář (jmenován zřizovatelem) Ing. Romana Bujáčková (jmenována zřizovatelem) předsedkyně školské rady Michal Kratochvíl (zvolen zákonnými zástupci žáků) Miloslava Vrobelová (zvolena zákonnými zástupci žáků) Mgr. Olga Kadlčíková (zvolena pedagogickými pracovníky školy) Mgr. Kateřina Skochová (zvolena pedagogickými pracovníky školy) Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnily 3 zasedání školské rady. Na těchto zasedáních byly projednány: výroční zpráva školy o činnosti za uplynulý školní rok, výroční zpráva o hospodaření za, rozpočet a plánované investice v roce 2013, byla schválena změna školního řádu, změna klasifikačního řádu a změny ve školním vzdělávacím programu. Členové ŠR byli seznámeni s koncepcí školy na další období. Ředitelka školy je pravidelně přítomna na zasedání jako stálý host. Informace o činnosti ŠR jsou dále uvedeny na sekce Školská rada 2

3 12. Při škole pracuje: Sdružení rodičů (SR) založeno Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2012/2013 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu ,2 2. stupeň ,7 celkem ,3 Školní družina ,4 Školní jídelna x 495 x Ve školním roce 2012/2013 škola zaměstnávala 5 asistentek pedagoga k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (lehké mentální postižení, těžké tělesné postižení, autismus, zrakové postižení). Snažíme se, aby tito žáci byli ve třídách se sníženým počtem žáků, nicméně narůstající počet žáků školy nám ne vždy tuto naši snahu umožňuje realizovat. I když je ve třídě asistent pedagoga nelze se vždy těmto žákům individuálně věnovat. Kapacita školy je vzhledem k počtu vzdělávaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří navíc pracují s asistenty pedagoga a vzhledem k velkému zájmu rodičů o školní družinu zcela využita. Faktická kapacita školy je tedy cca 480 žáků (faktická naplněnost je tedy až 84 %). Naplněnost dle rejstříku škol a školských zařízení je 77% a podle předpokladu se bude následujících 2-3 roky zvyšovat. Dlouhodobě se nám nedostává vhodných prostor pro školní družinu, které chybí samostatné prostory. Tři oddělení jsou umístěna v kmenových třídách prvního stupně, pouze dvě oddělení jsou v samostatných třídách, které jsou však během dopoledního vyučování také využívány k výuce. Toto řešení je pro organizaci výuky na prvním stupni nevhodné a znamená značné omezení pro provoz jak školy, tak i školní družiny. Řešením by byla přestavba některých skladovacích prostor, případně nevyužitých átrií, na třídy ŠD. Přehled vzdělávacích programů, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Vzdělávací program ročníky počet žáků Školní vzdělávací program Škola brána do života Ve školním roce 2012/2013 pokračovalo vyučování podle ŠVP Škola brána do života. Průběžně tedy docházelo k dalšímu ověřování námi nastaveného ŠVP a byly realizovány některé opravy a doplnění. Ve svém ŠVP se zaměřujeme na všestranný rozvoj žáků a jejich následné uplatnění ve všech oborech lidské činnosti. Zaměřujeme se především na rozvoj praktických dovednost, pro nadané žáky realizuje velké množství zájmových útvarů a od dubna 2013 i hodiny angličtiny s rodilým mluvčím. V únoru 2011 jsme byli zařazení do sítě Zdravých škol pod záštitou Státního zdravotního ústavu Praha, ve školním roce 2012/2013 pokračujeme v plnění nastaveného tříletého projektu. Ve školním roce 2013/2014 budeme titul evaluovat a usilovat o prodloužení. V únoru 2013 škola splnila všechna kritéria Ligy lidských práv a byl jí, jako jedné z 30-ti základních škol v České republice, udělen titul Férová škola, tj. škola, která nediskriminuje. Ve spolupráci s veřejně prospěšnou společností EDUin nám byl udělen titul Rodiče vítáni, což představuje pro školu významné ocenění směrem k rodičovské veřejnosti. 3

4 Jako jeden z nejvýznamnějších počinů školního roku 2012/2013 hodnotíme projekt FLEXI- BOOK 1:1, kterým jsme získali možnost zapojení nejmodernější technologie do výuky. Ve spolupráci s nakladatelstvím FRAUS a firmou ITOUCh nám byly zapůjčeny pro jednu vybranou třídu ipady a pomocí nich, bez papírových učebnic, jsme celý rok vyučovali český jazyk, anglický jazyk a dějepis. Tento projekt byl ojedinělý i tím, že takovýchto škol bylo v republice pouze 15. Součástí projektu bylo i opakované dotazníkové šetření a otevřené hodiny pro okolní školy. Očekáváme, zda se výsledky tohoto projektu projeví ve znalostech i dovednostech žáků i v dalších školních letech. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zájmových útvarů ve školním roce 2012/2013 Volitelné: Výuka ve volitelných předmětech je realizována skupinově od 7. do 9. ročníku čímž se snažíme o větší spolupráci mezi jednotlivými věkovými skupinami a prevenci nežádoucích sociálně-patologických jevů. Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka následujících volitelných předmětů: Informatika Německý jazyk Kondiční cvičení Domácnost Rukodělné techniky Konverzace z anglického jazyka Mediálně komunikační dovednosti Sportovní hry Nepovinné: Ve školním roce 2012/2013 jsme mezi nepovinné předměty zařadili Školní parlament, který slouží jako významný nástroj pro komunikaci mezi vedením školy a žáky a mezi žáky samotnými (podrobnější hodnocení viz níže) a významně rozvíjí principy demokracie. Zájmové útvary: školní družina: florball I. a II., rukodělné činnosti I. a II., výtvarná činnost I. a II., sportovní zájmová č. I. a II. : Dřeváček Dyslektick Všudybýlek Florbal ml. žáci Badminton ml. žáci Logopedický Zvoneček Kytara Aerobic Divadelní Konverzace s rodilým mluvčím (anglický jazyk) - zpoplatněno 2. stupeň: Florbal st. žáci, Badminton st. žáci M opáčko Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: Interní pracovníci počet fyzických přepočtené osob úvazky Učitelé 25 25,0 Asistenti pedagogů 5 4,3 Školní družina 5 4,0 Psychologové 1 0,5 4

5 Další údaje o pedagogických pracovnících: Ve školním roce 2012/2013 působilo na naší škole 36 pedagogických pracovníků, 25 učitelů, 5 asistentek pedagoga, 5 vychovatelek školní družiny a školní psycholožka (jedna asistentka pedagoga pracovala i jako vychovatelka ŠD). V současné době jsou dvě učitelky na MD. Všichni pedagogičtí pracovníci se v plné míře zaměřovali na výchovu a vzdělávání žáků, část z nich se péči o žáky věnovala i v rámci zájmové činnosti a ostatních mimoškolních aktivitách. Aprobovanost pedagogického sboru je na dobré úrovní 1 učitelka druhého stupně neměla kvalifikaci pro výuku (střední pedagogická škola) a 1 učitel, který nastoupil v lednu 2013 jako zástup za MD dosud nedokončil vysokoškolské studium. 1 kolegyně dokončila specializační studium - metodik ICT a 1 kolegyně začala studovat metodik prevence sociálně patologických jevů. Dlouhodobě se daří udržovat aprobovanost na dobré úrovni. Pokud jsme museli řešit dlouhodobou nepřítomnost kolegů, podařilo se vždy zajistit kvalifikovaný zástup z řad pedagogů důchodců nebo studentů učitelství. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 12 10,25 Další údaje o nepedagogických pracovnících: Kolektiv nepedagogických pracovníků byl složen z 5 kuchařek a 1 kuchaře (z toho 1 vedoucí ŠJ, 1 hlavní kuchař, 1 kuchařka, 3 pomocné pracovní síly), školníka, 4 uklízeček a 1 pracovnice THP. Dvě kuchařky pracují na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Všichni nepedagogičtí pracovníci splňovali kvalifikační předpoklady. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupili Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí Nastoupí 2012 o odklad do 1. třídy o odklad do 1. třídy Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Prevence byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a na rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Byla založena na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Prostřednictvím různých projektů a aktivit jsme se snažili oddalovat či snižovat výskyt rizikového chování: - užívání návykových látek tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky - záškoláctví - šikanu a násilí - nevhodné chování a vystupování vůči vrstevníkům a dospělým - kriminalitu, delikvenci a vandalismus - rasismus a xenofobie - poruchy příjmu potravy - kyberšikanu 2

6 - virtuální drogy, patologické hráčství - onemocnění HIV/ AIDS Kladli jsme důraz na rozpoznání a včasnou intervenci v případech: - domácího násilí - ohrožování výchovy dětí a mládeže - týrání a zneužívání dětí - komerční sexuální zneužívání Významné výchovně vzdělávací aktivity školy, projekty v rámci prevence sociálně patologických jevů: Normální je nekouřit V rámci projektu podaného na MŠMT jsme začali realizovat dlouhodobý program na 1. stupni v oblasti zdravého životního stylu a kouření. Hlavním cílem bylo a bude u dětí zvyšovat znalosti v oblasti návykových látek, ovlivňovat jejich postoje, dovednosti a žádoucí chování k této problematice. Budeme působit na žáky tak, aby vůbec nezačali kouřit a rozhodli se stát se nekuřákem. Dny prevence a zdraví Školní projekt byl určený pro žáky 1. až 9. ročníku. Aktivity, přednášky, besedy a sportovní aktivity probíhaly po dobu tří dnů. Náplň byla zaměřena na primární prevenci v oblasti: - zdravý životní styl, obezita - poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulímie - sociální vztahy, klima školy, klima třídy - závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling - sportovní hry - prevence kriminality - kyberšikana - prevence zdravotní, prevence viru HPV - rasismus, xenofobie Do projektu se zapojili organizace: Madio o.s. Samaritán, Otrokovice Sociální kurátorka pro mládež, Otrokovice Sociální kurátor a koordinátor města Otrokovice Krajská hygienická stanice, Zlín Linka SOS, Zlín Policie ČR Naděje Otrokovice Poradna pro ženy a dívky Zlín sport klub Eva, Otrokovice Nízkoprahové zařízení ŠLIKR, Otrokovice Nezavírej oči Projekt byl vyhlášen Komisí sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Otrokovicích. Žáci prvního a druhého stupně se zapojili do řešení problematiky rizikového chování výtvarnými a literárními pracemi. Učitelé diskutovali s dětmi témata šikany, domácího násilí, kouření, alkoholu a další. Kamarádstvím proti šikaně Během dopoledne se sešli žáci a učitelé prvních a osmých ročníků při společné práci na projektu Kamarádstvím proti šikaně. V rámci projektu pracovali ve skupinách, vyměňovali si informace o sobě, povídali si o svých zájmech, vlastnostech a naší škole. Všechno pečlivě zaznamenávali do společného obrázku. Další částí projektu byly společné seznamovací hry. Ukázalo se, že i při tak velkém věkovém rozdílu si žáci mohou skvěle rozumět a společně se bavit. 3

7 Dlouhodobý plán primární prevence na ZŠ TGM Otrokovice projekt MŠMT V letošním roce jsme podali projekt na MŠMT. Projektem budeme přispívat k formování postoje dětí k návykovým látkám. Obsahem projektu je dlouhodobý program Normální je nekouřit. Toto téma bude postupně doplněno o - alkohol, vzájemné vztahy, nebezpečí sociálních sítí a počítačů, drogy a zdravý životní styl. Všechna témata se budou částečně prolínat. Hlavní přínos dlouhodobého působení na žáky je nacvičit odmítání návykových látek a naučit je říkat NE. Žáky učíme pracovat a reagovat v zátěžových situacích. Zvyšujeme u nich znalosti z oblasti kouření. Spolupráce s rodiči Během celého školního roku jsme se snažili o maximální spolupráci a navázání kontaktů s rodiči a to nejen problémových žáků. Nabídli jsme konzultační hodiny s učiteli, se školní psycholožkou, výchovným poradcem a metodikem prevence. Zorganizovali jsme besedu pro rodiče na téma Normální je nekouřit. Zvali jsme je na připravené akce školou Den otevřených dveří, ukázkové hodiny pro rodiče, ipad, vánoční bazárek a další. Třídnické hodiny Třídní učitelé v třídnických hodinách řešili témata důležitá pro utváření dobré atmosféry ve škole, třídě i mimo ni komunikace s vrstevníky, týmová práce, agresivita, šikana, kouření a alkohol. Ve spolupráci se školní psycholožkou byla v některých třídách na prvním stupni stanovena pravidla chování. Vzdělávání v oblasti prevence - v rámci projektu Multipolis, do kterého jsme se zapojili, byl vyškolen školní koordinátor pro vedení ostatních pedagogů při používání deskové hry určené pro výuku multikulturní, občanské a rodinné výchovy - v rámci zdravého životního stylu proběhlo zaškolení do pravidel hry Košík plný rozumu - metodička prevence zahájila dvouleté studium ŠMP Třídní projekty Ve spoustě třídních projektů se objevovalo preventivní působení na žáky. Učitelé se věnovali vztahům ve třídách i mimo ni, stmelování třídních kolektivů, spolupráci a budování kamarádství. Patřily k nim Letem světem, divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků, Můj kamarád. Dotazníkové šetření 1. v rámci projektu E-bezpečí jsme se zapojili do dotazníkového šetření o nebezpečích internetu (kyberšikana, sexting, stalking, Facebook, manipulace, osobní schůzky s útočníky z internetu) 2. v rámci projektu Pohoda jsme se zapojili do dotazníkového šetření určeného pro první a druhý stupeň. Hlavním cílem bylo zmapování, identifikace rizik školy v oblasti sociálních vztahů a ukázání toho, jak vnímají atmosféru školy a jednotlivých tříd žáci a učitelé. 3. v rámci školního šetření jsme provedli dotazníkové šetření na téma alkohol a kouření Dlouhodobé projekty školy Mimo vlastní aktivity v rámci primární prevence jsme trvale zapojeni do dlouhodobých projektů. Jsou to E- bezpečí řeší problematiku virtuálních drog, Férová škola integrace dětí s hendikepem a dětí sociálně nebo zdravotně znevýhodněných, Multikulturní škola problematika integrace cizinců, Škola plná zdraví správné zásady stravování ve školní jídelně, Zdravá škola podpora zdravého životního stylu, Adopce na dálku podpora vzdělávání na dálku a Inkluzivní vzdělávání. Školní poradenské pracoviště Jednotliví členové školního poradenského pracoviště se v průběhu školního roku 2012/13 podíleli na těchto aktivitách (míra zapojení členů školního poradenského pracoviště do jednotlivých aktivit se lišila v závislosti na funkcích, tj. výchovná poradkyně, metodička prevence a školní psycholožka): - spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky - spolupráce s třídními učiteli a asistenty při návrhu a objednávání pomůcek pro integrované žáky - depistáž dětí prvních tříd zaměřená na vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných 4

8 - kariérní poradenství žáků devátých tříd - diagnostika třídního klimatu v osmých třídách vyhodnocení získaných výsledků a na jejich základě dále zaměřené působení v těchto třídách - intenzivnější spolupráce s rodiči a dětmi/žáky romských minorit - ve všech třídách druhého stupně ZŠ byla průběžně prováděna depistáž žáků se špatnou sociální pozicí a na tomto základě byla těmto dětem/žákům věnována individuální péče - zařizování zájmových činností a supervize ze strany specializovaných zařízení pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí - individuální péče a doučování pro děti/žáky se slabším prospěchem a s různými aktuálními problémy - výchovná a sociální podpora žáků s podezřelými absencemi - poskytování individuálních konzultací pedagogům - dle potřeby - pravidelné schůzky pracovníků ŠPP, společná dohoda na postupu při řešení různých problémů, vzájemná koordinace - spolupráce ŠPP a vedení ZŠ - průběžné sebevzdělávání všech pracovníků ŠPP - spolupráce se spolupracujícími institucemi OSPOD, SVP, KPPP, SPC Přehled uskutečněných besed v rámci primární prevence: Ročník Název akce Typ prevence Realizátor DPP - Prevence sociálně patologických Občanské sdružení 1. Království potravin jevů Madio Tabákoví bandité Tajemství delfínů Policista je náš kamarád Jak se nestát obětí protiprávního Policie ČR jednání DPP Blikající skříně Zdravý pohyb Opravdové kamarádství Na kole dětem DPP Vetřelci Bakterie Alkoholín a Drogera Červík šikana Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů Občanské sdružení Madio Občanské sdružení Madio Vyberte si zdraví Prevence zdravého stravování KHS Zlín, projekt Já a moje třída Prevence sociálně patologických jevů Vyberte si zdraví Prevence zdravého stravování Buď sám sebou, řekni alkoholu, Prevence sociálně patologických drogám ne! jevů Bezpečné chování Jak se nestát obětí protiprávního jednání v oblasti používání komunikačních prostředků Občanské sdružení Madio KHS Zlín, projekt Občanské sdružení Madio Policie ČR 5

9 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Anorexie a bulímie Prevence poruchy příjmu potravy 6. Gamblerství Fenomén bezdomovectví Multikulturní výchova - Multipolis Drogová závislost Prevence závislostí Prevence soc. vztahů Multikulturní výchova Prevence soc.-pat. jevů Odborná poradkyně pro výživu, E. Urbanová Linka SOS Samaritán, Otrokovice pedagog soc. kurátor MÚ Otrokovice, Špendlík pedagog Košík plný rozumu Zdravý životní styl T/ Šlikr do škol Zdravotnická prevence T/Šlikr do škol Alkohol, kouření, drogy Prevence sociálně patologických jevů soc. kurátor MÚ Otrokovice, Špendlík 7. Anorexie a bulímie Prevence poruchy příjmu potravy Odborná poradkyně pro výživu, E. Urbanová Gamblerství Co se to se mnou děje? Kyberšikana Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Prevence závislostí Zdravotní Virtuální závislosti Jak se nestát obětí protiprávního jednání Linka SOS, Zlín Poradna pro ženy a dívky Zlín pedagog Policie ČR 8. Prevence kriminality Anorexie a bulímie Gamblerství Drogová závislost Fenomén Bezdomovectví Prevence kriminality Prevence zdravotní Prevence závislostí Prevence závislostí Prevence sociálních vztahů MěÚ Otrokovice odbor sociální Odborná poradkyně pro výživu, E. Urbanová Linka SOS, Zlín Protidrogový koordinátor, sociální kurátor Otrokovice Samaritán Otrokovice pedagog 9. Kyberšikana Trestní odpovědnost mladistvých Virtuální závislosti Prevence kriminalistiky Okresní soud ve Zlíně, Probační a mediační služba Beseda se soc. kurátorkou města Otrokovice Prevence kriminality MěÚ Otrokovice odbor sociální 6

10 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Drogová závislost Anorexie a bulímie Gamblerství Prevence šikanujícího chování Kyberšikana Prevence závislostí Prevence poruchy příjmu potravy Prevence závislostí Prevence šikany Virtuální závislosti Protidrogový koordinátor, sociální kurátor Otrokovice Odborná poradkyně pro výživu, E. Urbanová Linka SOS, Zlín Naděje Otrokovice pedagog Důležitou součástí primární prevence na naší škole je práce školního žákovského parlamentu. Žáci se podílí na chodu školy, přicházejí s novými nápady, co ve škole zlepšit. Podílí se na přípravě různých aktivit a projektů pro žáky. Své problémy pravidelně řeší i s vedením školy. Činnost školního parlamentu Školní parlament pracuje na ZŠ čtvrtým rokem. Členové jsou zástupci tříd od 2. do 9. ročníku. Jejich činnost byla letos zaměřena na zlepšování vztahů mezi mladšími a staršími žáky, na vytváření atmosféry spolupráce a podporu týmové práce. Také se podíleli na dodržování pořádku a čistoty v prostorách školy. Schůzky probíhají jednou týdně v pátek od 7 do 7.45 v učebně č Během školního roku zorganizovali tyto akce: - rozhlasové relace k svátkům a pravidelné úterní relace s aktualitami - soutěž zaměřená na pořádek v šatnách - soutěž o nejlépe vyzdobenou pomlázku - anketu o využití školních skříněk a školního bufetu - uspořádání setkání školních parlamentů v našem městě - setkání s vedením školy a školskou radou a další. Členové školního parlamentu se také zapojili do činnosti Městského dětského parlamentu v Otrokovicích a Krajského parlamentu ve Zlíně. Během roku také promýšleli obsah pravidel školního parlamentu, tento bude dokončen v příštím školním roce. Také se připravuje zapojení do projektu pro děti našeho města, který organizuje Městský parlament dětí a mládeže (úprava dětských hřišť). Na konci školního roku připravili členové ŠP prezentaci své práce, kterou předvedli na I. setkání školních parlamentů zástupcům školních parlamentů otrokovických škol. Besedy byly během školního roku doplňovány o témata, kterými jsme reagovali na aktuální situaci. Tato témata byla realizována školní psycholožkou. Propagace prevence: regionální tisk webové stránky školy nástěnka prevence Spolupráce s organizacemi Madio o.s. Samaritán, Otrokovice Sociální kurátorka pro mládež, Otrokovice Sociální kurátor a koordinátor města Otrokovice 7

11 Krajská hygienická stanice, Zlín Linka SOS, Zlín Policie ČR Naděje Otrokovice Poradna pro ženy a dívky Zlín sport klub Eva, Otrokovice Nízkoprahové zařízení ŠLIKR, Otrokovice Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Celkový prospěch žáků za první a druhé pololetí ve školním roce 2012/2013 Počet žáků Prospělo Ročník celkem s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Celkem Celkem 2. stupeň Škola celkem V prvním i v druhém pololetí jsme evidovali 4 žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí (ve 3., 7., 8., 9. ročníku). Pochvaly: 1. pololetí 2. pololetí pochvala ředitelky školy 0 0 pochvala třídního učitele Napomenutí a důtky: 1. pololetí 2. pololetí napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele 14 5 důtka ředitelky školy 9 8 Snížené stupně z chování: 1. pololetí 2. pololetí 2 - uspokojivé neuspokojivé 0 1 8

12 Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 počet 1. pololetí pololetí 263 celkem 291 Počet neomluvených hodin vzhledem k celkovému počtu zameškaných hodin tvoří jedno až dvě procenta. Nárůst neomluvené absence v druhém pololetí je dán dlouhodobou neomluvenou nepřítomností jednoho žáka. Tato situace byla řešena se zákonným zástupcem a pracovnicí sociálně právní ochrany dětí. Prevence záškoláctví Pokračujeme v mapování omluvené nadpočetné absence (nad 100 hodin) a jejích důvodů, a pokud se nejedná o dlouhodobou nemoc, kontaktuje třídní učitel/ka zákonného zástupce žáka. Projedná s ním, za přítomnosti ZŘŠ nebo člena školního poradenského pracoviště, oprávněnost absence a dohodnou se pravidla pro prevenci nepřítomnosti žáka ve vyučování. Pokud zákonný zástupce se školou nespolupracuje, kontaktuje kompetentní zástupce školy odbor sociálně právní ochrany dětí. Tím se celkem velmi dobře daří odhalovat záškoláctví a eliminovat počet neomluvených hodin. Hodnocení práce výchovného poradce Výchovná poradkyně opět zabezpečovala poskytování poradenských služeb rodičům i žákům, o tyto služby projevovali rodiče i žáci zájem. Zapojila se do e-learningového vzdělání z oblasti kariérového poradenství, které absolvovala v období od listopadu 2012 do konce března 2013 v rámci projektu VIP Kariéra KP, který byl financován z ESF a státního rozpočtu České republiky. Vzdělávání probíhalo přes internet a zabezpečoval ho Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha. Získáním této kvalifikace a v souladu s novou vyhláškou o školských poradenských pracovištích poskytuje služby kariérního poradenství především pro vycházející žáky školy a žáky osmých tříd. Podle plánu práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 se dařilo plnit všechny úkoly v jednotlivých měsících, velmi úzká spolupráce byla navázána s pracovníky SPC a PPP. Výskyt negativních jevů v chování žáků společně VP sledovala a řešila se školní psycholožkou a metodičkou prevence na pravidelných týdenních schůzkách a konflikty řešila individuálními pohovory se žáky a rodiči. Naše školní poradenské pracoviště dokáže citlivě a kreativně reagovat na dílčí problémy, které se objevují v procesu vzdělávání v průběhu školního roku. I v tomto školním roce se objevily ze strany žáků neomluvené absence, které jsme řešili s rodiči žáků i se sociálním odborem města Otrokovic. Přijímací řízení na střední školy proběhlo bez problémů, všichni vycházející žáci byli přijati na střední školy: 9. roč. 27 žáků 8. roč. 1 žákyně 5. roč. 5 žáků. Na víceletá gymnázia nám celkem odchází 5 žáků. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2012/2013 Společným úsilím jsme integrovali celkem 12 žáků, kteří pracovali podle individuálně vzdělávacích plánů. 9

13 Druh postižení Ročník Počet žáků zrakové postižení 7. 1 sluchově postižení 3. 1 tělesné postižení 8. 1 vývojová porucha učení 7., 8., 9. 3 více vad 4. 2 autismus 2., 3., 5., 4 Počet asistentů pedagoga: 5 V příštím školním roce budeme i nadále spolupracovat se sociální kurátorkou a pracovnicemi sociálního odboru Městského úřadu v Otrokovicích. Testování žáků v průběhu školního roku Na základě avizovaných celoplošných testů pro žáky 5. a 9. ročníků a pro orientaci žáků ve formách testování se v průběhu školního roku většina žáků školy zapojila do některého z typů testování. 1. testovací nástroj určený pro všechny žáky školy (každý žák dostal své přihlašovací heslo možnost testování i z domova)- testování proběhlo dle zájmu a potřeb jednotlivých učitelů a byly využity 3 moduly (test volby povolání, test dětských schopností, testy pro nejmenší), ve školním roce 2013/2013 rozšířeno o testy z M, Čj, Aj. 2. SCIO projekt PRUT testování průřezových témat pro 8. ročník projekt GEPARD evaluace informační gramotnosti 5., 9. ročník 3. Společnost pro kvalitu školy diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj (M, Čj, Člověk a příroda, Aj 9. ročník) 4. testování 5. a 9. ročník (ČŠI) květen 2012 Výsledky testování byly využity jako evaluační nástroj pro práci v jednotlivých předmětových komisích a pro úpravy ŠVP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2012/2013 název soutěže kolo p. žáků umístění olympiáda v Čj školní 18 recitační soutěž školní 20 literární soutěž školní 20 Literární soutěž Po stopách věrozvěstů Cyrila a Metoděje školní 14 školní úspěšných řešitelů (1 žák plný počet bodů) Pythagoriáda (6., 7., 8. ročník) okresní 8 4 úspěšní řešitelé Matematický Klokan 227 Matematická olympiáda okresní 1 1 úspěšný řešitel Sudoku školní 4 Rozpočti si to internetová soutěž 12 Košík plný rozumu desková hra pěvecká soutěž školní vítězů krajské 4 2. místo školní 15 městská 3

14 Dny prevence - přehazovaná školní 50 plavecká soutěž okresní 8 2x 3. místo závody v přespolním běhu Trnavský vrch okresní 11 Odznak všestrannosti olympijských vítězů - OVOV propagační turnaj ve florbalu SPŠ Otrokovice 9 týmů 2. místo Otrokovická florbalová liga starší žáci 4. místo 15 starší Otrokovická florbalová liga celoroční soutěž žáci 9 mladší žáci florbal Halové přebory škol družstev (atletika) Pohár rozhlasu okrsek okres region 10 okresní 21 Jednotlivci: ml. žáci 1. místo st. žáci 1. a 4. místo Družstva: st. žačky 2. místo Družstva: 7. místo Jednotlivci: 1., 3., 4., 6. místo 1. místo 5. místo 1. místo běh 40y, 2. místo sprint, běh překážky, 3. místo skok daleký, skok vysoký 4. místo ml. žáci, 2. místo ml. Žačky, 4. místo st. žáci kraj 6 Družstva: 6. místo st. žákyně Jednotlivci: 1. místo - koule Vánoční zvonek - aerobic okres 2 2. místo Memoriál M. Herdovej - Dubnica Mezinárodní atletické závody Atletika 4 boj okres , 4x2., 3. místo Kinderiáda regionální místo Eurorebus krajské 4 zeměpisná olympiáda školní 8 okresní 2 mladší žákyně 7. místo mladší žáci 6. místo výtvarná soutěž Radost tvořit celostátní 1 Hlavní cena (zdravotně postižení žáci) výtvarná soutěž Cyril a Metoděj místo a 2. místo výtvarná soutěž Kůň ve službách policie 45 oceněni 4 žáci výtvarná soutěž Vánoční perníky školní 30 výtvarná soutěž O nejpěknějšího draka školní 70 Přehled vybraných akcí školy - školní rok 2012/2013 Projekty Projekt EKOPOLIS budování města 1., 2. stupeň 11

15 bez rušivých vlivů na životní prostředí Projekt MULTIPOLIS Projekt Nezavírej oči Projekt FLEXI BOOK 1:1 Projekt Otevřené dílny spolupráce se SOŠ Otrokovice Adopce na dálku charitativní akce, bazar Projektový den Den Země Projektový den pamlsky pro opice Charitativní projekt Čtení pomáhá Dopravní výchova Příběhy bezpráví v rámci programu Jeden svět na školách Recyklohraní projekt v rámci prevence Kamarádstvím proti šikaně Junior Achievement Abeceda podnikání Ovoce do škol projekt Hasík Den Země 1 stupeň třída 6. A ročník celoškolní 1. a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 9. ročník ročník 7. ročník ročník celoškolní akce Populárně naučné přednášky Věda do škol spolupráce s UP Olomouc 2. stupeň Planeta Země 3000: Tajemný svět Ekvádoru a Galapág 2. stupeň Výroba vánoční keramiky Vánoční a velikonoční tvoření rodičů s dětmi společný projekt rodičů a žáků Projekt Finanční vzdělávání žáků Rozumíme penězům Projekt Zdravý pohyb do škol ŠD Ostatní akce Sběr vysloužilých elektrospotřebičů a baterií žáci stupně Sběr starého papíru a plastových víček žáci stupně Účast na výukových programech firmy Kovosteel 4. ročník a exkurzem chráněné dílny Pohádková škola 1.stupeň Výstavka minerálů 1., 2. stupeň Celoroční soutěž O rytíře čtení čtenáři ŠK Výuka plavání 2., 3. Ročník Dopravní soutěž mladých cyklistů 1. Stupeň Týden židovské kultury: beseda Badatel, exkurze Holešov 8. ročník výstava přírodnin 4., 5. ročník beseda s tvůrci filmu Cesta do pravěku 4., 5. ročník výstava Napajedla Pohádkové kostýmy 4. ročníky projekty NJ na téma Reisen a Mein Traumzimmer, Mein Traumhaus 8.,9. ročník vystoupení skupiny Travellers koncert zpěváka Z. Horvátha 1., 2. stupeň Vzdělávací program Česká balada 2. stupeň Vánoční dílny 2. Stupeň foto soutěže Fauna v pohybu ročník Monster ples Diskotéka divadelní představení Pejsek a kočička filmové představení O dvanácti měsíčkách studijní zahraniční zájezd do Anglie ročník Návštěva zábavního centra Galaxie výtvarné soutěže výtvarná soutěž Bezpečně na silnicích 12

16 výtvarná soutěž pro kamarády do Norska České pohádkové postavy výtvarná soutěž Kůň ve službách policie celoškolní výtvarná soutěž Radost tvořit pro zrakově postižené žáky 7. ročník charitativní akce Vánoční růže celoškolní koncert pro sdružení Šance pěvecký soubor Zvoneček kulturní vystoupení Rozsvěcení vánočního stromu Zvoneček, Dřeváček Divadlo nejmladšího diváka 4 představení ročně vybraní žáci DOD pro budoucí prvňáčky vzdělávací program Etiketa ročník výchovný koncert výchovné koncerty Filharmonie B. Martinů 1. a 2. stupeň koncert Jaroslava Uhlíře LVZ Kohútka 7. ročník Škola v přírodě 4. ročník beseda se starostou 9. ročník beseda s kurátorkou pro děti a mládež ročník akce Dětská policie 4. Ročník městská pěvecká soutěž 2.stupeň Masopustní akce 3. ročník, Dřeváček Beseda s kronikářkou města Otrokovice 6. ročník Beseda o holocaustu a antisemitismu s novinářem Motlem 9. ročník Beseda s publicistou S. Motlem 9. ročník Beseda s knihovnicí na téma Dobrodružství v literatuře, Zhudebnění básníci 2. stupeň Beseda pro rodiče žáků 1. stupně o projektu Normální je nekouřit Den dětí pro žáky 1. stupně připravují žáci 9. ročníku Akce ŠD: projekt Zdravý pohyb do škol - Vánoční řádění a Prázdninové řádění v nové sportovní hale v Otrokovicích, návštěva kinematovlaku (v rámci MDFF), Miss ŠD, ŠD hledá talent, zábavné a soutěživé hry v tělocvičně, vánoční besídka, Halloween, Šmoulí noc ve ŠD, výlet do ZOO Lešná ŠD se zapojovala do akcí školy vánoční jarmark, bazárek pro Celinu. Ve školním roce 2012/2013 se škola dále prezentovala na veřejnosti v několika oblastech 1) oblast kulturní a sportovní významnou měrou se na reprezentaci školy podílel hudební soubor Zvoneček (vystoupení v rámci akce Otrokovické Besedy Otevírání náměstí, vystoupení v rámci Rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení na charitativním koncertu pro Sdružení šance) a folklórní soubor Dřeváček, nově se do prezentace školy na veřejnosti zapojili žáci 1. ročníku svým vystoupením na matiné Po stopách věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, program na obřadu Vítání nových občánků Otrokovic zajišťovala paní učitelka Skochová s děvčaty páté třídy; účast žáků na sportovní akci v rámci projektu Zdravý pohyb do škol ; dokončení a instalace leporela Obrazy z dávné minulosti, živé přítomnosti a blízké budoucnosti Otrokovic projekt města Otrokovice 2) instalace výstavy Ochrana přírody a krajiny v prostorách školy 3) charitativní - V rámci spolupráce se sdružením Šance na pomoc onkologicky nemocným dětem se uskutečnil prodej vánočních růží a škola se podílela na organizaci charitativní koncertu. 13

17 Adopce na dálku adoptivní holčička z Guinei, již pátým rokem jí pomáháme finanční částkou ze sběru papíru a vršků od PET lahví, byl uspořádán prodej výrobků na předvánočním bazárku. Účast na spolupráci města Otrokovice a súdánské vesničky Wad Ben Naga letos se uskutečnila sbírka školních pomůcek, oblečení a her pro děti. Zorganizovali jsme sbírku školních pomůcek pro děti a žáky v Angole, sbírku na pomoc handicapovaným dětem, na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji ve Fakultní nemocnici v Motole a Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, sběrem hliníku a hliníkových obalů jsme přispěli na pořízení nového vozu pro Terénní službu rodinám s dětmi a Charitativní pečovatelskou službu. 4) výchovně vzdělávací organizace okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda 5) vydávání školního časopisu, příspěvky do regionálního tisku i televize škola vydává vlastní časopis Školní půlročenka, který je určen pro rodiče a přátele školy, aktivně přispívá články do Otrokovických novin, svoje aktivity zveřejňuje na webových stránkách školy 6) besedy s významnými představiteli města a státu beseda se starostou města Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Na vzdělávání bylo ve školním roce 2012/2013 vyčleněno Kč. Z toho na DVPP (akreditované akce) Kč ostatní akce Kč v rámci plánu DVPP byly preferovány semináře, které byly poskytovány zdarma, případně za finančního přispění EU. Volba seminářů odpovídala profesním zájmům jednotlivých zaměstnanců a potřebám školy. Dlouhodobé a specializované vzdělávání 1 učitel Studium k výkonu specializovaných činností školní metodik prevence Počet Název Místo konání účastníků 1 Specializační studium pro ŠMP (4 semestry) Zlín-Mádio 1 Výtvarné inspirace - náměty pro školy ZŠ Kunovice 1 Setkání logopedických asistentek KPPP Zlín 2 Konference k projektu E-Twinning Kroměříž sborovna Interaktivní svět - I-učebnice pro 1.stupeň ZŠ TGM 1 Vzdělávání PP zaměřené na kariérové poradenství KÚZK sborovna Interaktivní tabule a její využití ve výuce-i-učebnice ZŠ TGM 1 Práce se žákem se SVP SPC Zlín 3 Školení pracovníků stravování -Hygiena potravin SZŠ Zlín 2 Krajská konference k primární prevenci rizik.chování KÚZK 1 Seznamte se s Ekoškolou Brno 1 Aplikace standardů a testování v cizím jazyce NIDV Zlín 1 Škola ve firmě, firma ve škole KÚZK 1 Porada vedoucích pracovníků ŠJ KÚZK 1 Školení ke spisové službě Kult.instit.Zlín 1 Inventarizace majetku a závazků SPŠ Zlín 14

18 2 Konference Generace Fair Praha 1 Možnosti k rozv.čtenářské gramotnosti ve výuce NIDV Zlín 1 Soulad ŠVP a RVP ZV pro 2. stup. NIDV Zlín 1 Projekt Multipolis SCIO - Zlín 2 Zápis do 1. tříd KPPP Zlín 12 Jak s dětmi na pozemních komunikacích MěÚ Zlín 1 Prevence grafomotor. obtíží u dětí škol.věku KPPP Kroměříž sborovna Školení k aplikaci DATAKABINET využití ve výuce ZŠ TGM 1 Aktuální stav školské legislativy od Fakta s.r.o. 5 Projekt finanční gramotnost Rozumíme penězům Aisic sborovna 1. st. Školení k projektu Normální je nekouřit ZŠ TGM KHS Zlín 1 Seminář pro vedoucí ŠJ Zlín 1 Integrace cizinců SUZ MV 2 Kurz zdravotník zotavovacích akcí ČČK Kroměříž sborovna Školení první pomoci ZŠ TGM ČČK Kroměříž 1 Konference-Aby věci promluvily Muzeum a šk. 3 Nechceme se bát budoucnosti AUT Brno 2 Žák se spec.vzděl.potřebami v ZŠ ZŠ Mostní ZL. 2 Finanční vzdělávání žáků Velehrad 2 Změny a realizace ve výuce NIDV Zlín 2 Práce učitele s nestandardním typem žáků KPPP Uh.Hr. 1 Porada vedoucích pracovníků ŠJ SPŠ Zlín 1 Vzdělávání managementu škol KPS sborovna Vedení třídnických hodin Madio o.s. Školení pro celý pedagogický kolektiv: Školení pro práci s interaktivními učebnicemi První pomoc na školách Vedení třídnických hodin Projekt Normální je nekouřit prevence sociálně-patologických jevů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Ve školním roce 2012/2013 nebyla ve škole provedena žádná kontrola ČŠI Základní údaje o hospodaření školy (údaje jsou uvedeny za r. 2012) Výnosy dotace ze státního rozpočtu příspěvek zřizovatele vlastní výnosy z hospodářské činnosti výnosy z hospodářské činnosti Kč Kč Kč Kč 15

19 výnosy ze školného ŠD výnosy z projektu EU Peníze školám čerpání fondů a jiné výnosy celkem Náklady přímé náklady na vzdělání provozní náklady náklady hospodářské činnosti náklady družiny náklady projektu EU celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Základní škola vykázala v r zlepšený výsledek hospodaření ve výši Kč (z toho je Kč z hlavní činnosti a Kč z hospodářské činnosti). Podrobný rozbor hospodaření je uveden ve Výroční zprávě o hospodaření za r. 2012, která byla schválena zřizovatelem školy a je uložena k nahlédnutí u ředitelky školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt FLEXI BOOK 1:1: - využití moderních technologií ve výuce, ve spolupráci s firmou FRAUS zapůjčeny žákům tablety pro výuku českého jazyka, anglického jazyka a dějepisu na konci školního roku vyhodnoceno, hodiny náslechů pro okolní školy, pokračování a rozšíření plánujeme pro školní rok 2013/2014 Projekt Recyklohraní - je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízenchí v České republice. zapojení školy je dlouhodobé, škola se účastní velkého množství soutěží, každoročně sběr elektroodpadu program Junior Achievement - jedná se o ucelený program výuky ekonomických a společenskovědních předmětů ve škole. Žáci naší školy absolvovali pod vedením lektorů z firmy Barum Continental Kurz profesní orientace a kurz NH, součástí je i exkurze do firmy Barum Continental ve spolupráci s organizací Člověk v tísni se škola zapojila do celostátního projektu Příběhy bezpráví, který se věnuje době před rokem 1989 a připomíná významné osobnosti boje proti komunismu projekt Adopce na dálku škola je již pátým rokem zapojena do adopce africké dívky z Guinei příspěvky na její výuku získáváme ze sběru elektroodpadu, z vánočních a velikonočních dílen. projekt Centrum demokratického učení zapojení školního parlamentu (návštěva z pilotní školy v Brně), přednášková činnost pro koordinátora školního parlamentu, setkání školních parlamentů města Otrokovice projekt Zdravá škola škola byla v únoru 2011 zařazena do sítě Zdravých škol, každoročně je tento projekt evaluován a doplňován o nové aktivity (Zdravá pětka, soutěž s dodavatelem Ovoce do škol spolupráce s KHS projekt kouření atd.) projekt Férová škola - přijetí školy do sítě férových škol, tj. škol, které nediskriminují projekt Rodiče vítáni projekt společnosti EDUin, splnění kritérií oceňující spolupráci s rodičovskou veřejností zapojení do projektu Centra na podporu inkluzivního vzdělávání Olomouc - vytvoření Školního podpůrného programu, spolupráce při práci s IŽ, evaluační proces náslechy v hodinách, vyhodnocení využití ŠPP ve výuce 16

20 projekt Rozumíme penězům dvouletý projekt na podporu výuky finanční gramotnosti ve škole, ve spolupráci s AISIS, proškolení 5 učitelů pro začlenění finanční gramotnosti do výuky Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt Škola brána do života projekt v rámci evropského projektu EU peníze základním školám - vytváření výukových materiálů a vybavení školy Kč Projekt Normální je nekouřit projekt v rámci prevence sociálně-patologických jevů, prioritně určen pro prevenci žáků 1. stupně Kč Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Městský úřad Otrokovice - spolupráce v oblasti Komunitního plánování práce v pracovní skupině Osoby ohrožené sociálně- patologickými jevy - spolupráce s OŠK účast na soutěžích vyhlašovaných městem Otrokovice, spolupráce s městskou knihovnou, naučné pořady - spolupráce se silničním odborem - akce Dětská policie, akce BESIP malování - OSPOD spolupráce při řešení problémových rodin, kampaň Most, projekt Nezavírej oči - zapojení do projektu Wad Ben Naga - spolupráce s družební školou v Dubnici nad Váhom - OŽP realizace výstavy Ochrana přírody a krajiny Krajská Pedagogické-psychologická poradna Zlín vyšetření profesní orientace pro IŽ, diagnostika tříd, diagnostika žáků se SPU Beseda Otrokovice kulturní vystoupení na akcích městského významu - Otevírání náměstí, Rozsvěcení vánočního stromu, oslavy výročí příchodu Cyrila a Metoděje, výtvarná spolupráce Leporelo (společná práce všech ZŠ a ZUŠ) Policie ČR a Městská policie Otrokovice - besedy se žáky, akce Dětská policie Technické služby Otrokovice - exkurze do prostor technických služeb, třídění odpadů DDM Sluníčko Městský parlament dětí a mládeže, dopravní výchova dětské dopravní hřiště Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně besedy pro žáky Linka SOS besedy pro žáky Okresní soud ve Zlíně besedy pro žáky Základní školy v Otrokovicích sportovní utkání, soutěže, spolupráce na projektech Barum Continental exkurze, spolupráce na projektu Junior Achievement, projekt Otevřené dílny ZUŠ Otrokovice MŠ Otrokovice ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky, setkání s rodiči budoucích prvňáčků TC servis s.r.o. Otrokovice Sdružení Rodičů a přátel školy školní ples, finanční příspěvky na mimoškolní akce žáků Plavecká škola Zlín plavecká výuka ve 2. a 3. ročníku Naděje Otrokovice účast na Dni otevřených dveří, společná akce ke Dni dětí, Občanské sdružení Madio dlouhodobá spolupráce v rámci preventivních programů Poradna pro ženy a dívky Zlín akce k prevenci sociálně patologických jevů UP Olomouc přednášky Kulturní historie české pop-music, Ochránce veřejných práv, Analytická chemie Poliklinika Otrokovice přednášky o zubní hygieně Městské divadlo Zlín předplatné Divadlo nejmladšího diváka 17

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více