Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3, 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace 2. Sídlo: Jana Žižky 1355, Otrokovice 3. Zřizovatel: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice 4. Právní forma: příspěvková organizace od IČO: IZO: Vedení školy: Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy, jmenování dne Mgr. Olga Kadlčíková - zástupkyně ředitelky školy, zástupce statutárního orgánu 6. Kontakt na zařízení: e mail: 7. Pracovník pro poskytování informací: Marcela Špetlová, rozpočtářka školy 8. Datum zařazení do sítě škol : č.j. 1204/48, aktualizace Číslo posledního rozhodnutí: Č. j / s účinností od Nejvyšší povolený počet žáků: škola 540 žáků Nejvyšší povolený počet strávníků: školní jídelna 600 žáků Nejvyšší počet žáků školského zařízení: školní družina 150 žáků 10. Škola sdružuje: základní školu IZO školní jídelnu IZO školní družinu IZO Školská rada byla zřízena usnesením RMO č. 182/04/05 s účinností od Od školního roku 2008/2009 je v počtu 6 členů. Od je jmenována školská rada v níže uvedeném složení. Členové školské rady od Mgr. Ivo Kramář (jmenován zřizovatelem) Ing. Romana Bujáčková (jmenována zřizovatelem) předsedkyně školské rady Michal Kratochvíl (zvolen zákonnými zástupci žáků) Miloslava Vrobelová (zvolena zákonnými zástupci žáků) Mgr. Olga Kadlčíková (zvolena pedagogickými pracovníky školy) Mgr. Kateřina Skochová (zvolena pedagogickými pracovníky školy) Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnily 3 zasedání školské rady. Na těchto zasedáních byly projednány: výroční zpráva školy o činnosti za uplynulý školní rok, výroční zpráva o hospodaření za, rozpočet a plánované investice v roce 2013, byla schválena změna školního řádu, změna klasifikačního řádu a změny ve školním vzdělávacím programu. Členové ŠR byli seznámeni s koncepcí školy na další období. Ředitelka školy je pravidelně přítomna na zasedání jako stálý host. Informace o činnosti ŠR jsou dále uvedeny na sekce Školská rada 2

3 12. Při škole pracuje: Sdružení rodičů (SR) založeno Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2012/2013 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu ,2 2. stupeň ,7 celkem ,3 Školní družina ,4 Školní jídelna x 495 x Ve školním roce 2012/2013 škola zaměstnávala 5 asistentek pedagoga k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (lehké mentální postižení, těžké tělesné postižení, autismus, zrakové postižení). Snažíme se, aby tito žáci byli ve třídách se sníženým počtem žáků, nicméně narůstající počet žáků školy nám ne vždy tuto naši snahu umožňuje realizovat. I když je ve třídě asistent pedagoga nelze se vždy těmto žákům individuálně věnovat. Kapacita školy je vzhledem k počtu vzdělávaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří navíc pracují s asistenty pedagoga a vzhledem k velkému zájmu rodičů o školní družinu zcela využita. Faktická kapacita školy je tedy cca 480 žáků (faktická naplněnost je tedy až 84 %). Naplněnost dle rejstříku škol a školských zařízení je 77% a podle předpokladu se bude následujících 2-3 roky zvyšovat. Dlouhodobě se nám nedostává vhodných prostor pro školní družinu, které chybí samostatné prostory. Tři oddělení jsou umístěna v kmenových třídách prvního stupně, pouze dvě oddělení jsou v samostatných třídách, které jsou však během dopoledního vyučování také využívány k výuce. Toto řešení je pro organizaci výuky na prvním stupni nevhodné a znamená značné omezení pro provoz jak školy, tak i školní družiny. Řešením by byla přestavba některých skladovacích prostor, případně nevyužitých átrií, na třídy ŠD. Přehled vzdělávacích programů, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Vzdělávací program ročníky počet žáků Školní vzdělávací program Škola brána do života Ve školním roce 2012/2013 pokračovalo vyučování podle ŠVP Škola brána do života. Průběžně tedy docházelo k dalšímu ověřování námi nastaveného ŠVP a byly realizovány některé opravy a doplnění. Ve svém ŠVP se zaměřujeme na všestranný rozvoj žáků a jejich následné uplatnění ve všech oborech lidské činnosti. Zaměřujeme se především na rozvoj praktických dovednost, pro nadané žáky realizuje velké množství zájmových útvarů a od dubna 2013 i hodiny angličtiny s rodilým mluvčím. V únoru 2011 jsme byli zařazení do sítě Zdravých škol pod záštitou Státního zdravotního ústavu Praha, ve školním roce 2012/2013 pokračujeme v plnění nastaveného tříletého projektu. Ve školním roce 2013/2014 budeme titul evaluovat a usilovat o prodloužení. V únoru 2013 škola splnila všechna kritéria Ligy lidských práv a byl jí, jako jedné z 30-ti základních škol v České republice, udělen titul Férová škola, tj. škola, která nediskriminuje. Ve spolupráci s veřejně prospěšnou společností EDUin nám byl udělen titul Rodiče vítáni, což představuje pro školu významné ocenění směrem k rodičovské veřejnosti. 3

4 Jako jeden z nejvýznamnějších počinů školního roku 2012/2013 hodnotíme projekt FLEXI- BOOK 1:1, kterým jsme získali možnost zapojení nejmodernější technologie do výuky. Ve spolupráci s nakladatelstvím FRAUS a firmou ITOUCh nám byly zapůjčeny pro jednu vybranou třídu ipady a pomocí nich, bez papírových učebnic, jsme celý rok vyučovali český jazyk, anglický jazyk a dějepis. Tento projekt byl ojedinělý i tím, že takovýchto škol bylo v republice pouze 15. Součástí projektu bylo i opakované dotazníkové šetření a otevřené hodiny pro okolní školy. Očekáváme, zda se výsledky tohoto projektu projeví ve znalostech i dovednostech žáků i v dalších školních letech. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zájmových útvarů ve školním roce 2012/2013 Volitelné: Výuka ve volitelných předmětech je realizována skupinově od 7. do 9. ročníku čímž se snažíme o větší spolupráci mezi jednotlivými věkovými skupinami a prevenci nežádoucích sociálně-patologických jevů. Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka následujících volitelných předmětů: Informatika Německý jazyk Kondiční cvičení Domácnost Rukodělné techniky Konverzace z anglického jazyka Mediálně komunikační dovednosti Sportovní hry Nepovinné: Ve školním roce 2012/2013 jsme mezi nepovinné předměty zařadili Školní parlament, který slouží jako významný nástroj pro komunikaci mezi vedením školy a žáky a mezi žáky samotnými (podrobnější hodnocení viz níže) a významně rozvíjí principy demokracie. Zájmové útvary: školní družina: florball I. a II., rukodělné činnosti I. a II., výtvarná činnost I. a II., sportovní zájmová č. I. a II. : Dřeváček Dyslektick Všudybýlek Florbal ml. žáci Badminton ml. žáci Logopedický Zvoneček Kytara Aerobic Divadelní Konverzace s rodilým mluvčím (anglický jazyk) - zpoplatněno 2. stupeň: Florbal st. žáci, Badminton st. žáci M opáčko Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: Interní pracovníci počet fyzických přepočtené osob úvazky Učitelé 25 25,0 Asistenti pedagogů 5 4,3 Školní družina 5 4,0 Psychologové 1 0,5 4

5 Další údaje o pedagogických pracovnících: Ve školním roce 2012/2013 působilo na naší škole 36 pedagogických pracovníků, 25 učitelů, 5 asistentek pedagoga, 5 vychovatelek školní družiny a školní psycholožka (jedna asistentka pedagoga pracovala i jako vychovatelka ŠD). V současné době jsou dvě učitelky na MD. Všichni pedagogičtí pracovníci se v plné míře zaměřovali na výchovu a vzdělávání žáků, část z nich se péči o žáky věnovala i v rámci zájmové činnosti a ostatních mimoškolních aktivitách. Aprobovanost pedagogického sboru je na dobré úrovní 1 učitelka druhého stupně neměla kvalifikaci pro výuku (střední pedagogická škola) a 1 učitel, který nastoupil v lednu 2013 jako zástup za MD dosud nedokončil vysokoškolské studium. 1 kolegyně dokončila specializační studium - metodik ICT a 1 kolegyně začala studovat metodik prevence sociálně patologických jevů. Dlouhodobě se daří udržovat aprobovanost na dobré úrovni. Pokud jsme museli řešit dlouhodobou nepřítomnost kolegů, podařilo se vždy zajistit kvalifikovaný zástup z řad pedagogů důchodců nebo studentů učitelství. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 12 10,25 Další údaje o nepedagogických pracovnících: Kolektiv nepedagogických pracovníků byl složen z 5 kuchařek a 1 kuchaře (z toho 1 vedoucí ŠJ, 1 hlavní kuchař, 1 kuchařka, 3 pomocné pracovní síly), školníka, 4 uklízeček a 1 pracovnice THP. Dvě kuchařky pracují na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Všichni nepedagogičtí pracovníci splňovali kvalifikační předpoklady. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupili Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí Nastoupí 2012 o odklad do 1. třídy o odklad do 1. třídy Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Prevence byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a na rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Byla založena na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Prostřednictvím různých projektů a aktivit jsme se snažili oddalovat či snižovat výskyt rizikového chování: - užívání návykových látek tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky - záškoláctví - šikanu a násilí - nevhodné chování a vystupování vůči vrstevníkům a dospělým - kriminalitu, delikvenci a vandalismus - rasismus a xenofobie - poruchy příjmu potravy - kyberšikanu 2

6 - virtuální drogy, patologické hráčství - onemocnění HIV/ AIDS Kladli jsme důraz na rozpoznání a včasnou intervenci v případech: - domácího násilí - ohrožování výchovy dětí a mládeže - týrání a zneužívání dětí - komerční sexuální zneužívání Významné výchovně vzdělávací aktivity školy, projekty v rámci prevence sociálně patologických jevů: Normální je nekouřit V rámci projektu podaného na MŠMT jsme začali realizovat dlouhodobý program na 1. stupni v oblasti zdravého životního stylu a kouření. Hlavním cílem bylo a bude u dětí zvyšovat znalosti v oblasti návykových látek, ovlivňovat jejich postoje, dovednosti a žádoucí chování k této problematice. Budeme působit na žáky tak, aby vůbec nezačali kouřit a rozhodli se stát se nekuřákem. Dny prevence a zdraví Školní projekt byl určený pro žáky 1. až 9. ročníku. Aktivity, přednášky, besedy a sportovní aktivity probíhaly po dobu tří dnů. Náplň byla zaměřena na primární prevenci v oblasti: - zdravý životní styl, obezita - poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulímie - sociální vztahy, klima školy, klima třídy - závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling - sportovní hry - prevence kriminality - kyberšikana - prevence zdravotní, prevence viru HPV - rasismus, xenofobie Do projektu se zapojili organizace: Madio o.s. Samaritán, Otrokovice Sociální kurátorka pro mládež, Otrokovice Sociální kurátor a koordinátor města Otrokovice Krajská hygienická stanice, Zlín Linka SOS, Zlín Policie ČR Naděje Otrokovice Poradna pro ženy a dívky Zlín sport klub Eva, Otrokovice Nízkoprahové zařízení ŠLIKR, Otrokovice Nezavírej oči Projekt byl vyhlášen Komisí sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Otrokovicích. Žáci prvního a druhého stupně se zapojili do řešení problematiky rizikového chování výtvarnými a literárními pracemi. Učitelé diskutovali s dětmi témata šikany, domácího násilí, kouření, alkoholu a další. Kamarádstvím proti šikaně Během dopoledne se sešli žáci a učitelé prvních a osmých ročníků při společné práci na projektu Kamarádstvím proti šikaně. V rámci projektu pracovali ve skupinách, vyměňovali si informace o sobě, povídali si o svých zájmech, vlastnostech a naší škole. Všechno pečlivě zaznamenávali do společného obrázku. Další částí projektu byly společné seznamovací hry. Ukázalo se, že i při tak velkém věkovém rozdílu si žáci mohou skvěle rozumět a společně se bavit. 3

7 Dlouhodobý plán primární prevence na ZŠ TGM Otrokovice projekt MŠMT V letošním roce jsme podali projekt na MŠMT. Projektem budeme přispívat k formování postoje dětí k návykovým látkám. Obsahem projektu je dlouhodobý program Normální je nekouřit. Toto téma bude postupně doplněno o - alkohol, vzájemné vztahy, nebezpečí sociálních sítí a počítačů, drogy a zdravý životní styl. Všechna témata se budou částečně prolínat. Hlavní přínos dlouhodobého působení na žáky je nacvičit odmítání návykových látek a naučit je říkat NE. Žáky učíme pracovat a reagovat v zátěžových situacích. Zvyšujeme u nich znalosti z oblasti kouření. Spolupráce s rodiči Během celého školního roku jsme se snažili o maximální spolupráci a navázání kontaktů s rodiči a to nejen problémových žáků. Nabídli jsme konzultační hodiny s učiteli, se školní psycholožkou, výchovným poradcem a metodikem prevence. Zorganizovali jsme besedu pro rodiče na téma Normální je nekouřit. Zvali jsme je na připravené akce školou Den otevřených dveří, ukázkové hodiny pro rodiče, ipad, vánoční bazárek a další. Třídnické hodiny Třídní učitelé v třídnických hodinách řešili témata důležitá pro utváření dobré atmosféry ve škole, třídě i mimo ni komunikace s vrstevníky, týmová práce, agresivita, šikana, kouření a alkohol. Ve spolupráci se školní psycholožkou byla v některých třídách na prvním stupni stanovena pravidla chování. Vzdělávání v oblasti prevence - v rámci projektu Multipolis, do kterého jsme se zapojili, byl vyškolen školní koordinátor pro vedení ostatních pedagogů při používání deskové hry určené pro výuku multikulturní, občanské a rodinné výchovy - v rámci zdravého životního stylu proběhlo zaškolení do pravidel hry Košík plný rozumu - metodička prevence zahájila dvouleté studium ŠMP Třídní projekty Ve spoustě třídních projektů se objevovalo preventivní působení na žáky. Učitelé se věnovali vztahům ve třídách i mimo ni, stmelování třídních kolektivů, spolupráci a budování kamarádství. Patřily k nim Letem světem, divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků, Můj kamarád. Dotazníkové šetření 1. v rámci projektu E-bezpečí jsme se zapojili do dotazníkového šetření o nebezpečích internetu (kyberšikana, sexting, stalking, Facebook, manipulace, osobní schůzky s útočníky z internetu) 2. v rámci projektu Pohoda jsme se zapojili do dotazníkového šetření určeného pro první a druhý stupeň. Hlavním cílem bylo zmapování, identifikace rizik školy v oblasti sociálních vztahů a ukázání toho, jak vnímají atmosféru školy a jednotlivých tříd žáci a učitelé. 3. v rámci školního šetření jsme provedli dotazníkové šetření na téma alkohol a kouření Dlouhodobé projekty školy Mimo vlastní aktivity v rámci primární prevence jsme trvale zapojeni do dlouhodobých projektů. Jsou to E- bezpečí řeší problematiku virtuálních drog, Férová škola integrace dětí s hendikepem a dětí sociálně nebo zdravotně znevýhodněných, Multikulturní škola problematika integrace cizinců, Škola plná zdraví správné zásady stravování ve školní jídelně, Zdravá škola podpora zdravého životního stylu, Adopce na dálku podpora vzdělávání na dálku a Inkluzivní vzdělávání. Školní poradenské pracoviště Jednotliví členové školního poradenského pracoviště se v průběhu školního roku 2012/13 podíleli na těchto aktivitách (míra zapojení členů školního poradenského pracoviště do jednotlivých aktivit se lišila v závislosti na funkcích, tj. výchovná poradkyně, metodička prevence a školní psycholožka): - spolupráce s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky - spolupráce s třídními učiteli a asistenty při návrhu a objednávání pomůcek pro integrované žáky - depistáž dětí prvních tříd zaměřená na vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných 4

8 - kariérní poradenství žáků devátých tříd - diagnostika třídního klimatu v osmých třídách vyhodnocení získaných výsledků a na jejich základě dále zaměřené působení v těchto třídách - intenzivnější spolupráce s rodiči a dětmi/žáky romských minorit - ve všech třídách druhého stupně ZŠ byla průběžně prováděna depistáž žáků se špatnou sociální pozicí a na tomto základě byla těmto dětem/žákům věnována individuální péče - zařizování zájmových činností a supervize ze strany specializovaných zařízení pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí - individuální péče a doučování pro děti/žáky se slabším prospěchem a s různými aktuálními problémy - výchovná a sociální podpora žáků s podezřelými absencemi - poskytování individuálních konzultací pedagogům - dle potřeby - pravidelné schůzky pracovníků ŠPP, společná dohoda na postupu při řešení různých problémů, vzájemná koordinace - spolupráce ŠPP a vedení ZŠ - průběžné sebevzdělávání všech pracovníků ŠPP - spolupráce se spolupracujícími institucemi OSPOD, SVP, KPPP, SPC Přehled uskutečněných besed v rámci primární prevence: Ročník Název akce Typ prevence Realizátor DPP - Prevence sociálně patologických Občanské sdružení 1. Království potravin jevů Madio Tabákoví bandité Tajemství delfínů Policista je náš kamarád Jak se nestát obětí protiprávního Policie ČR jednání DPP Blikající skříně Zdravý pohyb Opravdové kamarádství Na kole dětem DPP Vetřelci Bakterie Alkoholín a Drogera Červík šikana Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů Občanské sdružení Madio Občanské sdružení Madio Vyberte si zdraví Prevence zdravého stravování KHS Zlín, projekt Já a moje třída Prevence sociálně patologických jevů Vyberte si zdraví Prevence zdravého stravování Buď sám sebou, řekni alkoholu, Prevence sociálně patologických drogám ne! jevů Bezpečné chování Jak se nestát obětí protiprávního jednání v oblasti používání komunikačních prostředků Občanské sdružení Madio KHS Zlín, projekt Občanské sdružení Madio Policie ČR 5

9 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Anorexie a bulímie Prevence poruchy příjmu potravy 6. Gamblerství Fenomén bezdomovectví Multikulturní výchova - Multipolis Drogová závislost Prevence závislostí Prevence soc. vztahů Multikulturní výchova Prevence soc.-pat. jevů Odborná poradkyně pro výživu, E. Urbanová Linka SOS Samaritán, Otrokovice pedagog soc. kurátor MÚ Otrokovice, Špendlík pedagog Košík plný rozumu Zdravý životní styl T/ Šlikr do škol Zdravotnická prevence T/Šlikr do škol Alkohol, kouření, drogy Prevence sociálně patologických jevů soc. kurátor MÚ Otrokovice, Špendlík 7. Anorexie a bulímie Prevence poruchy příjmu potravy Odborná poradkyně pro výživu, E. Urbanová Gamblerství Co se to se mnou děje? Kyberšikana Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Prevence závislostí Zdravotní Virtuální závislosti Jak se nestát obětí protiprávního jednání Linka SOS, Zlín Poradna pro ženy a dívky Zlín pedagog Policie ČR 8. Prevence kriminality Anorexie a bulímie Gamblerství Drogová závislost Fenomén Bezdomovectví Prevence kriminality Prevence zdravotní Prevence závislostí Prevence závislostí Prevence sociálních vztahů MěÚ Otrokovice odbor sociální Odborná poradkyně pro výživu, E. Urbanová Linka SOS, Zlín Protidrogový koordinátor, sociální kurátor Otrokovice Samaritán Otrokovice pedagog 9. Kyberšikana Trestní odpovědnost mladistvých Virtuální závislosti Prevence kriminalistiky Okresní soud ve Zlíně, Probační a mediační služba Beseda se soc. kurátorkou města Otrokovice Prevence kriminality MěÚ Otrokovice odbor sociální 6

10 Ročník Název akce Typ prevence Realizátor Drogová závislost Anorexie a bulímie Gamblerství Prevence šikanujícího chování Kyberšikana Prevence závislostí Prevence poruchy příjmu potravy Prevence závislostí Prevence šikany Virtuální závislosti Protidrogový koordinátor, sociální kurátor Otrokovice Odborná poradkyně pro výživu, E. Urbanová Linka SOS, Zlín Naděje Otrokovice pedagog Důležitou součástí primární prevence na naší škole je práce školního žákovského parlamentu. Žáci se podílí na chodu školy, přicházejí s novými nápady, co ve škole zlepšit. Podílí se na přípravě různých aktivit a projektů pro žáky. Své problémy pravidelně řeší i s vedením školy. Činnost školního parlamentu Školní parlament pracuje na ZŠ čtvrtým rokem. Členové jsou zástupci tříd od 2. do 9. ročníku. Jejich činnost byla letos zaměřena na zlepšování vztahů mezi mladšími a staršími žáky, na vytváření atmosféry spolupráce a podporu týmové práce. Také se podíleli na dodržování pořádku a čistoty v prostorách školy. Schůzky probíhají jednou týdně v pátek od 7 do 7.45 v učebně č Během školního roku zorganizovali tyto akce: - rozhlasové relace k svátkům a pravidelné úterní relace s aktualitami - soutěž zaměřená na pořádek v šatnách - soutěž o nejlépe vyzdobenou pomlázku - anketu o využití školních skříněk a školního bufetu - uspořádání setkání školních parlamentů v našem městě - setkání s vedením školy a školskou radou a další. Členové školního parlamentu se také zapojili do činnosti Městského dětského parlamentu v Otrokovicích a Krajského parlamentu ve Zlíně. Během roku také promýšleli obsah pravidel školního parlamentu, tento bude dokončen v příštím školním roce. Také se připravuje zapojení do projektu pro děti našeho města, který organizuje Městský parlament dětí a mládeže (úprava dětských hřišť). Na konci školního roku připravili členové ŠP prezentaci své práce, kterou předvedli na I. setkání školních parlamentů zástupcům školních parlamentů otrokovických škol. Besedy byly během školního roku doplňovány o témata, kterými jsme reagovali na aktuální situaci. Tato témata byla realizována školní psycholožkou. Propagace prevence: regionální tisk webové stránky školy nástěnka prevence Spolupráce s organizacemi Madio o.s. Samaritán, Otrokovice Sociální kurátorka pro mládež, Otrokovice Sociální kurátor a koordinátor města Otrokovice 7

11 Krajská hygienická stanice, Zlín Linka SOS, Zlín Policie ČR Naděje Otrokovice Poradna pro ženy a dívky Zlín sport klub Eva, Otrokovice Nízkoprahové zařízení ŠLIKR, Otrokovice Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Celkový prospěch žáků za první a druhé pololetí ve školním roce 2012/2013 Počet žáků Prospělo Ročník celkem s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Celkem Celkem 2. stupeň Škola celkem V prvním i v druhém pololetí jsme evidovali 4 žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí (ve 3., 7., 8., 9. ročníku). Pochvaly: 1. pololetí 2. pololetí pochvala ředitelky školy 0 0 pochvala třídního učitele Napomenutí a důtky: 1. pololetí 2. pololetí napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele 14 5 důtka ředitelky školy 9 8 Snížené stupně z chování: 1. pololetí 2. pololetí 2 - uspokojivé neuspokojivé 0 1 8

12 Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 počet 1. pololetí pololetí 263 celkem 291 Počet neomluvených hodin vzhledem k celkovému počtu zameškaných hodin tvoří jedno až dvě procenta. Nárůst neomluvené absence v druhém pololetí je dán dlouhodobou neomluvenou nepřítomností jednoho žáka. Tato situace byla řešena se zákonným zástupcem a pracovnicí sociálně právní ochrany dětí. Prevence záškoláctví Pokračujeme v mapování omluvené nadpočetné absence (nad 100 hodin) a jejích důvodů, a pokud se nejedná o dlouhodobou nemoc, kontaktuje třídní učitel/ka zákonného zástupce žáka. Projedná s ním, za přítomnosti ZŘŠ nebo člena školního poradenského pracoviště, oprávněnost absence a dohodnou se pravidla pro prevenci nepřítomnosti žáka ve vyučování. Pokud zákonný zástupce se školou nespolupracuje, kontaktuje kompetentní zástupce školy odbor sociálně právní ochrany dětí. Tím se celkem velmi dobře daří odhalovat záškoláctví a eliminovat počet neomluvených hodin. Hodnocení práce výchovného poradce Výchovná poradkyně opět zabezpečovala poskytování poradenských služeb rodičům i žákům, o tyto služby projevovali rodiče i žáci zájem. Zapojila se do e-learningového vzdělání z oblasti kariérového poradenství, které absolvovala v období od listopadu 2012 do konce března 2013 v rámci projektu VIP Kariéra KP, který byl financován z ESF a státního rozpočtu České republiky. Vzdělávání probíhalo přes internet a zabezpečoval ho Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha. Získáním této kvalifikace a v souladu s novou vyhláškou o školských poradenských pracovištích poskytuje služby kariérního poradenství především pro vycházející žáky školy a žáky osmých tříd. Podle plánu práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 se dařilo plnit všechny úkoly v jednotlivých měsících, velmi úzká spolupráce byla navázána s pracovníky SPC a PPP. Výskyt negativních jevů v chování žáků společně VP sledovala a řešila se školní psycholožkou a metodičkou prevence na pravidelných týdenních schůzkách a konflikty řešila individuálními pohovory se žáky a rodiči. Naše školní poradenské pracoviště dokáže citlivě a kreativně reagovat na dílčí problémy, které se objevují v procesu vzdělávání v průběhu školního roku. I v tomto školním roce se objevily ze strany žáků neomluvené absence, které jsme řešili s rodiči žáků i se sociálním odborem města Otrokovic. Přijímací řízení na střední školy proběhlo bez problémů, všichni vycházející žáci byli přijati na střední školy: 9. roč. 27 žáků 8. roč. 1 žákyně 5. roč. 5 žáků. Na víceletá gymnázia nám celkem odchází 5 žáků. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2012/2013 Společným úsilím jsme integrovali celkem 12 žáků, kteří pracovali podle individuálně vzdělávacích plánů. 9

13 Druh postižení Ročník Počet žáků zrakové postižení 7. 1 sluchově postižení 3. 1 tělesné postižení 8. 1 vývojová porucha učení 7., 8., 9. 3 více vad 4. 2 autismus 2., 3., 5., 4 Počet asistentů pedagoga: 5 V příštím školním roce budeme i nadále spolupracovat se sociální kurátorkou a pracovnicemi sociálního odboru Městského úřadu v Otrokovicích. Testování žáků v průběhu školního roku Na základě avizovaných celoplošných testů pro žáky 5. a 9. ročníků a pro orientaci žáků ve formách testování se v průběhu školního roku většina žáků školy zapojila do některého z typů testování. 1. testovací nástroj určený pro všechny žáky školy (každý žák dostal své přihlašovací heslo možnost testování i z domova)- testování proběhlo dle zájmu a potřeb jednotlivých učitelů a byly využity 3 moduly (test volby povolání, test dětských schopností, testy pro nejmenší), ve školním roce 2013/2013 rozšířeno o testy z M, Čj, Aj. 2. SCIO projekt PRUT testování průřezových témat pro 8. ročník projekt GEPARD evaluace informační gramotnosti 5., 9. ročník 3. Společnost pro kvalitu školy diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj (M, Čj, Člověk a příroda, Aj 9. ročník) 4. testování 5. a 9. ročník (ČŠI) květen 2012 Výsledky testování byly využity jako evaluační nástroj pro práci v jednotlivých předmětových komisích a pro úpravy ŠVP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2012/2013 název soutěže kolo p. žáků umístění olympiáda v Čj školní 18 recitační soutěž školní 20 literární soutěž školní 20 Literární soutěž Po stopách věrozvěstů Cyrila a Metoděje školní 14 školní úspěšných řešitelů (1 žák plný počet bodů) Pythagoriáda (6., 7., 8. ročník) okresní 8 4 úspěšní řešitelé Matematický Klokan 227 Matematická olympiáda okresní 1 1 úspěšný řešitel Sudoku školní 4 Rozpočti si to internetová soutěž 12 Košík plný rozumu desková hra pěvecká soutěž školní vítězů krajské 4 2. místo školní 15 městská 3

14 Dny prevence - přehazovaná školní 50 plavecká soutěž okresní 8 2x 3. místo závody v přespolním běhu Trnavský vrch okresní 11 Odznak všestrannosti olympijských vítězů - OVOV propagační turnaj ve florbalu SPŠ Otrokovice 9 týmů 2. místo Otrokovická florbalová liga starší žáci 4. místo 15 starší Otrokovická florbalová liga celoroční soutěž žáci 9 mladší žáci florbal Halové přebory škol družstev (atletika) Pohár rozhlasu okrsek okres region 10 okresní 21 Jednotlivci: ml. žáci 1. místo st. žáci 1. a 4. místo Družstva: st. žačky 2. místo Družstva: 7. místo Jednotlivci: 1., 3., 4., 6. místo 1. místo 5. místo 1. místo běh 40y, 2. místo sprint, běh překážky, 3. místo skok daleký, skok vysoký 4. místo ml. žáci, 2. místo ml. Žačky, 4. místo st. žáci kraj 6 Družstva: 6. místo st. žákyně Jednotlivci: 1. místo - koule Vánoční zvonek - aerobic okres 2 2. místo Memoriál M. Herdovej - Dubnica Mezinárodní atletické závody Atletika 4 boj okres , 4x2., 3. místo Kinderiáda regionální místo Eurorebus krajské 4 zeměpisná olympiáda školní 8 okresní 2 mladší žákyně 7. místo mladší žáci 6. místo výtvarná soutěž Radost tvořit celostátní 1 Hlavní cena (zdravotně postižení žáci) výtvarná soutěž Cyril a Metoděj místo a 2. místo výtvarná soutěž Kůň ve službách policie 45 oceněni 4 žáci výtvarná soutěž Vánoční perníky školní 30 výtvarná soutěž O nejpěknějšího draka školní 70 Přehled vybraných akcí školy - školní rok 2012/2013 Projekty Projekt EKOPOLIS budování města 1., 2. stupeň 11

15 bez rušivých vlivů na životní prostředí Projekt MULTIPOLIS Projekt Nezavírej oči Projekt FLEXI BOOK 1:1 Projekt Otevřené dílny spolupráce se SOŠ Otrokovice Adopce na dálku charitativní akce, bazar Projektový den Den Země Projektový den pamlsky pro opice Charitativní projekt Čtení pomáhá Dopravní výchova Příběhy bezpráví v rámci programu Jeden svět na školách Recyklohraní projekt v rámci prevence Kamarádstvím proti šikaně Junior Achievement Abeceda podnikání Ovoce do škol projekt Hasík Den Země 1 stupeň třída 6. A ročník celoškolní 1. a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 9. ročník ročník 7. ročník ročník celoškolní akce Populárně naučné přednášky Věda do škol spolupráce s UP Olomouc 2. stupeň Planeta Země 3000: Tajemný svět Ekvádoru a Galapág 2. stupeň Výroba vánoční keramiky Vánoční a velikonoční tvoření rodičů s dětmi společný projekt rodičů a žáků Projekt Finanční vzdělávání žáků Rozumíme penězům Projekt Zdravý pohyb do škol ŠD Ostatní akce Sběr vysloužilých elektrospotřebičů a baterií žáci stupně Sběr starého papíru a plastových víček žáci stupně Účast na výukových programech firmy Kovosteel 4. ročník a exkurzem chráněné dílny Pohádková škola 1.stupeň Výstavka minerálů 1., 2. stupeň Celoroční soutěž O rytíře čtení čtenáři ŠK Výuka plavání 2., 3. Ročník Dopravní soutěž mladých cyklistů 1. Stupeň Týden židovské kultury: beseda Badatel, exkurze Holešov 8. ročník výstava přírodnin 4., 5. ročník beseda s tvůrci filmu Cesta do pravěku 4., 5. ročník výstava Napajedla Pohádkové kostýmy 4. ročníky projekty NJ na téma Reisen a Mein Traumzimmer, Mein Traumhaus 8.,9. ročník vystoupení skupiny Travellers koncert zpěváka Z. Horvátha 1., 2. stupeň Vzdělávací program Česká balada 2. stupeň Vánoční dílny 2. Stupeň foto soutěže Fauna v pohybu ročník Monster ples Diskotéka divadelní představení Pejsek a kočička filmové představení O dvanácti měsíčkách studijní zahraniční zájezd do Anglie ročník Návštěva zábavního centra Galaxie výtvarné soutěže výtvarná soutěž Bezpečně na silnicích 12

16 výtvarná soutěž pro kamarády do Norska České pohádkové postavy výtvarná soutěž Kůň ve službách policie celoškolní výtvarná soutěž Radost tvořit pro zrakově postižené žáky 7. ročník charitativní akce Vánoční růže celoškolní koncert pro sdružení Šance pěvecký soubor Zvoneček kulturní vystoupení Rozsvěcení vánočního stromu Zvoneček, Dřeváček Divadlo nejmladšího diváka 4 představení ročně vybraní žáci DOD pro budoucí prvňáčky vzdělávací program Etiketa ročník výchovný koncert výchovné koncerty Filharmonie B. Martinů 1. a 2. stupeň koncert Jaroslava Uhlíře LVZ Kohútka 7. ročník Škola v přírodě 4. ročník beseda se starostou 9. ročník beseda s kurátorkou pro děti a mládež ročník akce Dětská policie 4. Ročník městská pěvecká soutěž 2.stupeň Masopustní akce 3. ročník, Dřeváček Beseda s kronikářkou města Otrokovice 6. ročník Beseda o holocaustu a antisemitismu s novinářem Motlem 9. ročník Beseda s publicistou S. Motlem 9. ročník Beseda s knihovnicí na téma Dobrodružství v literatuře, Zhudebnění básníci 2. stupeň Beseda pro rodiče žáků 1. stupně o projektu Normální je nekouřit Den dětí pro žáky 1. stupně připravují žáci 9. ročníku Akce ŠD: projekt Zdravý pohyb do škol - Vánoční řádění a Prázdninové řádění v nové sportovní hale v Otrokovicích, návštěva kinematovlaku (v rámci MDFF), Miss ŠD, ŠD hledá talent, zábavné a soutěživé hry v tělocvičně, vánoční besídka, Halloween, Šmoulí noc ve ŠD, výlet do ZOO Lešná ŠD se zapojovala do akcí školy vánoční jarmark, bazárek pro Celinu. Ve školním roce 2012/2013 se škola dále prezentovala na veřejnosti v několika oblastech 1) oblast kulturní a sportovní významnou měrou se na reprezentaci školy podílel hudební soubor Zvoneček (vystoupení v rámci akce Otrokovické Besedy Otevírání náměstí, vystoupení v rámci Rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení na charitativním koncertu pro Sdružení šance) a folklórní soubor Dřeváček, nově se do prezentace školy na veřejnosti zapojili žáci 1. ročníku svým vystoupením na matiné Po stopách věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, program na obřadu Vítání nových občánků Otrokovic zajišťovala paní učitelka Skochová s děvčaty páté třídy; účast žáků na sportovní akci v rámci projektu Zdravý pohyb do škol ; dokončení a instalace leporela Obrazy z dávné minulosti, živé přítomnosti a blízké budoucnosti Otrokovic projekt města Otrokovice 2) instalace výstavy Ochrana přírody a krajiny v prostorách školy 3) charitativní - V rámci spolupráce se sdružením Šance na pomoc onkologicky nemocným dětem se uskutečnil prodej vánočních růží a škola se podílela na organizaci charitativní koncertu. 13

17 Adopce na dálku adoptivní holčička z Guinei, již pátým rokem jí pomáháme finanční částkou ze sběru papíru a vršků od PET lahví, byl uspořádán prodej výrobků na předvánočním bazárku. Účast na spolupráci města Otrokovice a súdánské vesničky Wad Ben Naga letos se uskutečnila sbírka školních pomůcek, oblečení a her pro děti. Zorganizovali jsme sbírku školních pomůcek pro děti a žáky v Angole, sbírku na pomoc handicapovaným dětem, na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji ve Fakultní nemocnici v Motole a Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, sběrem hliníku a hliníkových obalů jsme přispěli na pořízení nového vozu pro Terénní službu rodinám s dětmi a Charitativní pečovatelskou službu. 4) výchovně vzdělávací organizace okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda 5) vydávání školního časopisu, příspěvky do regionálního tisku i televize škola vydává vlastní časopis Školní půlročenka, který je určen pro rodiče a přátele školy, aktivně přispívá články do Otrokovických novin, svoje aktivity zveřejňuje na webových stránkách školy 6) besedy s významnými představiteli města a státu beseda se starostou města Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Na vzdělávání bylo ve školním roce 2012/2013 vyčleněno Kč. Z toho na DVPP (akreditované akce) Kč ostatní akce Kč v rámci plánu DVPP byly preferovány semináře, které byly poskytovány zdarma, případně za finančního přispění EU. Volba seminářů odpovídala profesním zájmům jednotlivých zaměstnanců a potřebám školy. Dlouhodobé a specializované vzdělávání 1 učitel Studium k výkonu specializovaných činností školní metodik prevence Počet Název Místo konání účastníků 1 Specializační studium pro ŠMP (4 semestry) Zlín-Mádio 1 Výtvarné inspirace - náměty pro školy ZŠ Kunovice 1 Setkání logopedických asistentek KPPP Zlín 2 Konference k projektu E-Twinning Kroměříž sborovna Interaktivní svět - I-učebnice pro 1.stupeň ZŠ TGM 1 Vzdělávání PP zaměřené na kariérové poradenství KÚZK sborovna Interaktivní tabule a její využití ve výuce-i-učebnice ZŠ TGM 1 Práce se žákem se SVP SPC Zlín 3 Školení pracovníků stravování -Hygiena potravin SZŠ Zlín 2 Krajská konference k primární prevenci rizik.chování KÚZK 1 Seznamte se s Ekoškolou Brno 1 Aplikace standardů a testování v cizím jazyce NIDV Zlín 1 Škola ve firmě, firma ve škole KÚZK 1 Porada vedoucích pracovníků ŠJ KÚZK 1 Školení ke spisové službě Kult.instit.Zlín 1 Inventarizace majetku a závazků SPŠ Zlín 14

18 2 Konference Generace Fair Praha 1 Možnosti k rozv.čtenářské gramotnosti ve výuce NIDV Zlín 1 Soulad ŠVP a RVP ZV pro 2. stup. NIDV Zlín 1 Projekt Multipolis SCIO - Zlín 2 Zápis do 1. tříd KPPP Zlín 12 Jak s dětmi na pozemních komunikacích MěÚ Zlín 1 Prevence grafomotor. obtíží u dětí škol.věku KPPP Kroměříž sborovna Školení k aplikaci DATAKABINET využití ve výuce ZŠ TGM 1 Aktuální stav školské legislativy od Fakta s.r.o. 5 Projekt finanční gramotnost Rozumíme penězům Aisic sborovna 1. st. Školení k projektu Normální je nekouřit ZŠ TGM KHS Zlín 1 Seminář pro vedoucí ŠJ Zlín 1 Integrace cizinců SUZ MV 2 Kurz zdravotník zotavovacích akcí ČČK Kroměříž sborovna Školení první pomoci ZŠ TGM ČČK Kroměříž 1 Konference-Aby věci promluvily Muzeum a šk. 3 Nechceme se bát budoucnosti AUT Brno 2 Žák se spec.vzděl.potřebami v ZŠ ZŠ Mostní ZL. 2 Finanční vzdělávání žáků Velehrad 2 Změny a realizace ve výuce NIDV Zlín 2 Práce učitele s nestandardním typem žáků KPPP Uh.Hr. 1 Porada vedoucích pracovníků ŠJ SPŠ Zlín 1 Vzdělávání managementu škol KPS sborovna Vedení třídnických hodin Madio o.s. Školení pro celý pedagogický kolektiv: Školení pro práci s interaktivními učebnicemi První pomoc na školách Vedení třídnických hodin Projekt Normální je nekouřit prevence sociálně-patologických jevů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Ve školním roce 2012/2013 nebyla ve škole provedena žádná kontrola ČŠI Základní údaje o hospodaření školy (údaje jsou uvedeny za r. 2012) Výnosy dotace ze státního rozpočtu příspěvek zřizovatele vlastní výnosy z hospodářské činnosti výnosy z hospodářské činnosti Kč Kč Kč Kč 15

19 výnosy ze školného ŠD výnosy z projektu EU Peníze školám čerpání fondů a jiné výnosy celkem Náklady přímé náklady na vzdělání provozní náklady náklady hospodářské činnosti náklady družiny náklady projektu EU celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Základní škola vykázala v r zlepšený výsledek hospodaření ve výši Kč (z toho je Kč z hlavní činnosti a Kč z hospodářské činnosti). Podrobný rozbor hospodaření je uveden ve Výroční zprávě o hospodaření za r. 2012, která byla schválena zřizovatelem školy a je uložena k nahlédnutí u ředitelky školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt FLEXI BOOK 1:1: - využití moderních technologií ve výuce, ve spolupráci s firmou FRAUS zapůjčeny žákům tablety pro výuku českého jazyka, anglického jazyka a dějepisu na konci školního roku vyhodnoceno, hodiny náslechů pro okolní školy, pokračování a rozšíření plánujeme pro školní rok 2013/2014 Projekt Recyklohraní - je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízenchí v České republice. zapojení školy je dlouhodobé, škola se účastní velkého množství soutěží, každoročně sběr elektroodpadu program Junior Achievement - jedná se o ucelený program výuky ekonomických a společenskovědních předmětů ve škole. Žáci naší školy absolvovali pod vedením lektorů z firmy Barum Continental Kurz profesní orientace a kurz NH, součástí je i exkurze do firmy Barum Continental ve spolupráci s organizací Člověk v tísni se škola zapojila do celostátního projektu Příběhy bezpráví, který se věnuje době před rokem 1989 a připomíná významné osobnosti boje proti komunismu projekt Adopce na dálku škola je již pátým rokem zapojena do adopce africké dívky z Guinei příspěvky na její výuku získáváme ze sběru elektroodpadu, z vánočních a velikonočních dílen. projekt Centrum demokratického učení zapojení školního parlamentu (návštěva z pilotní školy v Brně), přednášková činnost pro koordinátora školního parlamentu, setkání školních parlamentů města Otrokovice projekt Zdravá škola škola byla v únoru 2011 zařazena do sítě Zdravých škol, každoročně je tento projekt evaluován a doplňován o nové aktivity (Zdravá pětka, soutěž s dodavatelem Ovoce do škol spolupráce s KHS projekt kouření atd.) projekt Férová škola - přijetí školy do sítě férových škol, tj. škol, které nediskriminují projekt Rodiče vítáni projekt společnosti EDUin, splnění kritérií oceňující spolupráci s rodičovskou veřejností zapojení do projektu Centra na podporu inkluzivního vzdělávání Olomouc - vytvoření Školního podpůrného programu, spolupráce při práci s IŽ, evaluační proces náslechy v hodinách, vyhodnocení využití ŠPP ve výuce 16

20 projekt Rozumíme penězům dvouletý projekt na podporu výuky finanční gramotnosti ve škole, ve spolupráci s AISIS, proškolení 5 učitelů pro začlenění finanční gramotnosti do výuky Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt Škola brána do života projekt v rámci evropského projektu EU peníze základním školám - vytváření výukových materiálů a vybavení školy Kč Projekt Normální je nekouřit projekt v rámci prevence sociálně-patologických jevů, prioritně určen pro prevenci žáků 1. stupně Kč Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Městský úřad Otrokovice - spolupráce v oblasti Komunitního plánování práce v pracovní skupině Osoby ohrožené sociálně- patologickými jevy - spolupráce s OŠK účast na soutěžích vyhlašovaných městem Otrokovice, spolupráce s městskou knihovnou, naučné pořady - spolupráce se silničním odborem - akce Dětská policie, akce BESIP malování - OSPOD spolupráce při řešení problémových rodin, kampaň Most, projekt Nezavírej oči - zapojení do projektu Wad Ben Naga - spolupráce s družební školou v Dubnici nad Váhom - OŽP realizace výstavy Ochrana přírody a krajiny Krajská Pedagogické-psychologická poradna Zlín vyšetření profesní orientace pro IŽ, diagnostika tříd, diagnostika žáků se SPU Beseda Otrokovice kulturní vystoupení na akcích městského významu - Otevírání náměstí, Rozsvěcení vánočního stromu, oslavy výročí příchodu Cyrila a Metoděje, výtvarná spolupráce Leporelo (společná práce všech ZŠ a ZUŠ) Policie ČR a Městská policie Otrokovice - besedy se žáky, akce Dětská policie Technické služby Otrokovice - exkurze do prostor technických služeb, třídění odpadů DDM Sluníčko Městský parlament dětí a mládeže, dopravní výchova dětské dopravní hřiště Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně besedy pro žáky Linka SOS besedy pro žáky Okresní soud ve Zlíně besedy pro žáky Základní školy v Otrokovicích sportovní utkání, soutěže, spolupráce na projektech Barum Continental exkurze, spolupráce na projektu Junior Achievement, projekt Otevřené dílny ZUŠ Otrokovice MŠ Otrokovice ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky, setkání s rodiči budoucích prvňáčků TC servis s.r.o. Otrokovice Sdružení Rodičů a přátel školy školní ples, finanční příspěvky na mimoškolní akce žáků Plavecká škola Zlín plavecká výuka ve 2. a 3. ročníku Naděje Otrokovice účast na Dni otevřených dveří, společná akce ke Dni dětí, Občanské sdružení Madio dlouhodobá spolupráce v rámci preventivních programů Poradna pro ženy a dívky Zlín akce k prevenci sociálně patologických jevů UP Olomouc přednášky Kulturní historie české pop-music, Ochránce veřejných práv, Analytická chemie Poliklinika Otrokovice přednášky o zubní hygieně Městské divadlo Zlín předplatné Divadlo nejmladšího diváka 17

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodik prevence Předkládá: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více