Z činnosti zastupitelstva obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z činnosti zastupitelstva obce"

Transkript

1 3. ČÍSLO ŘÍJEN 2013 MK ČR E DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Sběrný dvůr Záměr vedení obce na další zkvalitnění sběru tříděného komunálního odpadu vyústil koncem září tohoto roku v otevření sběrného dvoru, který byl po dohodě se ZOD Poolšaví umístěn do areálu farmy v Hradčovicích. Sběrný dvůr slouží pro odkládání komunálního odpadu, plastů, papíru, skla, velkého domovního odpadu a veškerého elektroodpadu. Díky vstřícnosti vedení ZOD Poolšaví, které uvolnilo dané prostory pro sběrný dvůr zcela zdarma, náklady na zřízení tohoto dalšího sběrového místa v naší obci nepřesáhly 100 tisíc Kč. Největší položkou bylo pořízení kontejneru na vývoz nadměrného domovního odpadu v ceně Kč, dvou krytých přístřešků a ochranného plotu z EURO panelů. Toto všechno je ve vlastnictví obce. Sběrný dvůr je provozován obcí a pro občany je odkládání výše uvedených komodit domovního odpadu bezplatné. V provozu bude každou sobotu dopoledne, v době od 8.00 do hodin. Zřízením sběrného dvoru tak vedení obce vyšlo vstříc požadavkům občanů mít možnost častějšího odkládání zejména nadměrného domovního odpadu a elektroodpadu, než tomu doposud bylo prostřednictvím mobilních svozů. Na straně druhé provoz sběrného dvoru však bude znamenat pro obec zvýšení finančních výdajů na sběr, svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu. Dalším příkladem zvýšení efektivnosti sběru a likvidace komunálního odpadu je pořízení sběrových nádob na použitý textil, obuv a hračky prostřednictvím charitativní organizace AIDED- -EU. Vybavení naší obce dvěma kusy sběrových nádob, jako i náklady tohoto sběru nezatíží obecní rozpočet ani korunou a vše bude v péči této organizace. Přáním vedení obce pak je, aby i v případě likvidace použitého šatstva, lůžkovin, bytového textilu, prádla, obuvi v párech a hraček si občané našli cestu k daným kontejnerům béžové barvy, s výraznými polepy se srdíčkem a v obci umístěným na sběrovém místě u prodejny Jednota, ve Lhotce pak u místního obchodu. Jen tak a dalším tříděním tohoto odpadu dokážeme i snížit náklady na svoz a likvidaci tříděného komunálního odpadu, a tím šetřit kapsu každého z nás. (pokračování na straně 2) Ničivé krupobití v Hradčovicích dne Z činnosti zastupitelstva obce Uplynulé období měsíců září a října 2013 znamenalo v práci zastupitelstva obce realizaci zejména úkolů vyplývajících z usnesení jeho 20. zasedání, které se konalo v závěru druhého měsíce prázdninového období. To, co bylo v tomto čase dokončeno v oblasti stavební činnosti, byla rekonstrukce koupelny a oprava kanalizačního systému obecního bytu v budově knihovny, Lhotka čp. 62. Nákladem cca Kč zde byla zcela rekonstruována a zmodernizována koupelna bytu. Spolu s tím byl nově opraven i stávající systém odkanalizování tohoto bytu vybudovaný před více jak padesáti lety. Do zadláždění dvora a příjezdu k nově vystavěné hasičské zbrojnice ve Lhotce vložila obec Kč. Dalších Kč stála oprava štítové zdi budovy místního obchodu. Celý objekt čísla popisného Lhotka 62 stojí již jen před doplněním o novou železnou bránu. Úprava dvora je tak přichystána i pro dokončení hasičské zbrojnice, budované zde členy místní organizace SDH Lhotka, která v hodnoceném období procházela závěrečnými pracemi. Další prioritou v oblasti investiční výstavby byla pro zastupitelstvo obce příprava a následné zahájení stavby chodníku k mateřské školce a rekonstrukce příjezdové komunikace uvnitř areálu školky. K realizaci tohoto díla byla výběrovým řízením vybrána firma SWIETELSKY, stavební s.r.o., oblast Zlín, Valašské Meziříčí, s objemem prací cca Kč. Stavba by měla být dokončena do poloviny listopadu a jejím výsledkem bude vybudování nejenom chodníku vedoucího souběžně s místní komunikací od hlavní silnice ke vjezdu do školky, ale i položení nového asfaltového koberce na komunikaci uvnitř areálu školky a vybudování nového parkoviště s pěti parkovacími místy pro osobní auta. Vedení obce dále pracovalo na přípravě dokumentace pro zahájení stavebního řízení ve věci rekonstrukce místní komunikace Újezdy a Fertály, plánované na jaro příštího roku. Po schválení územní plánovací dokumentace Zlínským krajem stojí obec před závěrečným projednáním a schválením i nového územního plánu, což je předpokládáno do konce tohoto kalendářního roku. Ve spolupráci s firmami zabezpečujícími svoz a likvidaci komunálního odpadu se podařilo otevřít další sběrné místo v obci, kam může být odkládán komunální odpad, a to sběrný dvůr, který je umístěn v areálu farmy ZOD Poolšaví, v Hradčovicích. (pokračování na straně 2)

2 Z činnosti zastupitelstva obce (pokračování z první strany) Při zahájení jeho činnosti lze vyjádřit přesvědčení, že třídění komunálního odpadu v obci, vedle nákladů na chod sběrného dvora, přinese i určité peníze do rozpočtu obce v případě, že se podaří dosáhnout na motivační programy, např. v množství nasbíraného elektroodpadu. Třídit odpad jako nejefektivnější cesta k úspoře v nákladech na sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu, při stále se zvyšujícím množství jeho produkce, se jistě podaří i přičiněním toho, že ve spolupráci s charitativní organizací AIDED-EU, Břeclav, získala obec kontejnery i na sběr použitého šatstva, obuvi a hadrových a plyšových hraček. Sběr této komodity domovního odpadu nezatíží obecní rozpočet a bude řešen zcela silami a prostředky dané charity. Obci a tedy nám všem pak může přinést úsporu v množství produkce komunálního odpadu, jehož likvidaci platíme, a tím i úsporu finanční. Počátek měsíce září je již tradičně spjat s účastí obce na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Letošní, již 11. ročník této kulturní slavnosti lidového folklóru, se konal ve dnech září a i z pohledu naší obce lze konstatovat, že se vydařil. Krojovaných účastníků, kteří reprezentovali Hradčovice na těchto slavnostech, bylo letos 55. Vedle těch nejmenších a krojované chasy, pak zejména DH Hradčovjanka a Mužský pěvecký sbor. Samotná aktivní vystoupení těchto dvou souborů, doplněná i o prezentaci krojované chasy v rámci programu Mikroregionu Dolní Poolšaví, byla návštěvníky slavností přijata s povděkem a potvrdila odvěkou pravdu, že zvyky a tradice, kroje a folklór, mají v životě i dnešních generací občanů naší obce své hluboké kořeny. Kéž i nadcházející hody svým přičiněním vloží do této mozaiky lidové kultury v naší obci svůj další klenot. V práci obecního úřadu, a to jak v oblasti státní správy, tak i samosprávy, byla hlavní pozornost věnována jednak přípravě a provedení kontrolního účetního auditu hospodaření obce za I. pololetí letošního roku a dále pak provádění přípravných prací pro zabezpečení nadcházejících mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Zpráva účetního auditu potvrdila bezproblémové hospodaření obce v hodnoceném období jako i správné vedení účetnictví. Stejně tak lze hodnotit i práci na poli přípravy voleb, kde úkony stanovené volebním zákonem byly vedením obce v daném období prováděny v požadovaných termínech a kvalitě. V neposlední řadě v oblasti zpracovatelské činnosti stálo vedení obce koncem měsíce září před úkolem administrativně připravit realizaci dvou dotačních projektů, které předložila orgánům státu počátkem tohoto roku. Tím prvním projektem, jehož cílem je získání dotace na krytí nákladů vynaložených v souvislosti s vybavením základní školy a školní jídelny novým nábytkem, je projekt podaný u Státního zemědělského a intervenčního fondu v rámci Místní akční skupiny Dolní Poolšaví. Z celkových nákladů, které naše obec vynaložila na nákup nového nábytku, lavic, stolů a židlí pro žáky základní školy v období měsíců dubna až června 2013 ve výši cca Kč, by získaná dotace měla přinést cca Kč. Druhým projektem, který je zaměřen na péči o veřejnou zeleň, s důrazem na lokalitu Chrástka, je projekt podaný u Ministerstva životního prostředí v rámci programu péče o krajinu Obci přinese cca Kč, jež napomohou uhradit náklady vynaložené v rámci péče o veřejnou zeleň v naší obci v dosavadních měsících letošního roku. starosta obce Sběrný dvůr (pokračování z první strany) Pokud komunální odpad netřídíme, zbytečně musí obecní rozpočet vynakládat stále vyšší objem finančních prostředků na sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a řešit výši místních poplatků pro občany. Vždyť v naší obci jen za poslední léta lze komunální odpad třídit ve všech komoditách: plasty, papír, sklo, elektroodpad, nebezpečný odpad, velký domovní odpad, železný šrot, biologický odpad. Otázka pro každého z nás pak je: proč se tak neděje a proč to, co obec každému ze svých občanů nabízí, nevyužíváme. A dalo by se přímo říci: mnohdy zneužíváme. Bez ohledu na toho druhého a obec jako celek. Zamysleme se, prosím, nad tím. starosta obce Slavnosti vína Mladí Hradčovjané na Slavnostech vína v Uh. Hradišti Nové kontejnery na textil Pomáhejte charitě AIDED-EU, pomůžete potřebným, přírodě i sobě. V závěru měsíce září zajistila Obec Hradčovice, ve spolupráci s charitativní a ekologickou společností AIDED-EU, nové speciální kontejnery určené ke sběru obnošeného šatstva, lůžkovin, obuvi, bytového textilu, použitých hadrových, plyšových i jiných hraček, které jsou umístěny ve vaší obci na sběrových místech u prodejny Jednota a ve Lhotce u obchodu. Společnost AIDED-EU není charitativní společností neznámou. Pomohla např. zajistit dostatek oděvů a dalšího i úklidového materiálu pro oběti letošních povodní, a to nejenom u nás v České republice, ale i v zahraničí. Pro mezinárodní humanitární projekty Charita AIDED-EU dodává 30-50% výtěžku celkového objemu své sbírkové činnosti. Použitý textil nachází příjemce také v regionálních stacionářích pro potřebné a v sociálních zařízeních. Zájemci z regionů na jihu Moravy takto odčerpají mezi 10 20% sbírek. Díky tomu, že se do nového systému AIDED-EU operativně zapojila i obec Hradčovice, může srdíčková charita svým partnerům garantovat potřebné množství materiálu pro rychlé humanitární využití. Občané se tak i prostřednictvím této charity mohou prakticky přímo podílet na celosvětové i domácí humanitární pomoci už tím, že nebudou odkládat již použité šatstvo, lůžkoviny, bytový textil, prádlo, ručníky, obuv v párech a hračky do směsného komunálního odpadu, ale odloží jej do béžových kontejnerů se srdíčkem pro ty, kteří je ještě mohou používat. Pomáhají tak navíc obci snižovat náklady na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, a tím šetří i vlastní kapsu. Tímto chováním tak navíc budou i výrazně chránit životní prostředí. Proto se zapojte i Vy! Kontejnery na textil jsou béžové, s výraznými polepy a v Hradčovicích jsou umístěny na výše uvedených sběrných místech. Věříme, že spolupráce s Vámi se bude dále rozvíjet a prostřednictvím zpravodaje obce nebo i rozhlasovými relacemi se budete dále dovídat o dalších formách spolupráce se srdíčkovou Charitou AIDED-EU. Děkujeme všem, že nám pomáháte pomáhat. Mgr. Jana Vlková, AIDED-EU

3 Vítání nových občánků do života ze dne Hurá do školky! V hradčovské mateřské škole začal nový školní rok. Žáčci ze třídy Veverek se už netrpělivě těšili na nové nejmladší děti Zajíčky. Druhého září všechny děti přivítala loutková pohádka, kterou zahrály naše paní učitelky. U mladších dětí bude v letošním roce učit paní učitelka Mgr. Lucie Švehlová a nová paní učitelka Nancy Brychlecová. Třídu Zajíčků bude navštěvovat 26 dětí. Třídu starších dětí Veverek bude navštěvovat 18 žáčků a z toho 15 dětí se už bude připravovat do školy. V této třídě učí paní učitelka Andrea Mikulcová a nová paní ředitelka Lenka Hřibová. O naše plná bříška se postarají paní kuchařky: vedoucí školní jídelny paní Marie Střelcová a paní kuchařky Milada Chvílová, Dagmar Mahdalová a Lenka Z činnosti včelařů Zima je definitivně na krku, ale my včelaři máme toto období rádi. Med máme ve sklenicích, včelstva jsou nakrmená a připravená na nadcházející období. Kdybychom u nás a všude jinde ve světě neměli ve včelstvech rozšířené parazitující roztoče zvané varroa, dovlečené původně z Indie, mohli bychom schovat klíč od včelína až do jara. Musíme se ale postarat o likvidaci roztočů, aby včelstva mohla klidně a nerušeně čekat na jarní rozpuk přírody. Ostatní práce včelařů se na zimu přesunuje ze včelnice do dílny. Je třeba vytřídit rámky, ze kterých jsme vytočili med, ze starých vytavit vosk a připravit nové, na kterých na jaře včely vystaví nové plástve buňkami pro ukládání medu a líhnutí mladých včel. Zatímco se kalendářní rok chýlí ke konci, včelařský rok začal teprve nedávno, v pozdním létě a časném podzimu obdobím, kterému říkáme včelařské podletí. Z lidského hlediska je to převrácený rok a může některé neznalé překvapit. V této době včelař vytváří předpoklady pro silná a přezimování schopná včelstva, která mohou být v následujícím včelařském roce zárukou úspěchu. Vyvrcholením uplynulého včelařského roku bylo medobraní. Z hlediska medných výnosů šlo o rok slabě podprůměrný. Výjimečně nám včely letos přinesly lesní med, což se v naší oblasti běžně Slunečková. O čistotu a pořádek bude nadále pečovat školnice Věra Mikuláštíková. Tak ať se nám letošní školní rok v hradčovské mateřské škole vydaří. MŠ nestává. Protože o lesním medu koluje spousta mýtů a nepravd, uvedu je na pravou míru. Lesní, neboli medovicový med, vzniká složitějším způsobem. V porostech smrků, dubů a borovic mšice, puklice, mery a jiní podobní živočichové nabodávají rostlinná pletiva, kterými proudí míza bohatá na živiny, hlavně cukry. V době rozmnožování mají mšice velkou spotřebu bílkovin. Těch je ale v míze relativně málo. Proto nasátou mízu mšice filtrují a přebytečný sladký roztok (medovici) rozstřikují po okolí. Kapičky medovice sbírají včely stejně jako nektar z květů rostlin. Medovicové medy mají červenohnědou, zelenohnědou, tmavohnědou a tmavou až téměř černou barvu, mají výraznější typické kořeněné aroma a ostřejší chuť. Obsahují více některých minerálů, hlavně draslík, hořčík a fosfor, mají antibakteriální účinky. Vyskytují se spíše v horských nebo zalesněných oblastech, kde včely mají méně květové snůšky, u nás jen ojediněle. O medu by se dalo napsat mnoho zajímavého. Většina medu, který včelaři vytočí, je směsí květových medů z různých včelomilných rostlin nebo medovicových medů od různých producentů medovice. Každopádně med byl dříve jediným sladidlem a dnes je jediným přírodním sladidlem nevyráběným průmyslově. Za ZO Hradčovice Jan Weiser, jednatel Prázdniny na chatě Magurce O letošních prázdninách bylo moc pěkně, a tak jsme vyrazili na dovolenou na Slovensko na Magurku. Byli jsme tam s rodinou, strýc nás ubytoval ve své chatě. Hned jak jsme si vybalili věci, šli jsme asi 2, 5 km na vycházku a našli jsme dokonce stopy po medvědovi. Já jsem měl zlomenou ruku a bratranec zase nohu, a proto jsme většinou byli spolu na chatě, protože maminka nechtěla, abych si s rukou ještě něco udělal. Po nějaké době jsme zjistili, že kousek od chaty rostou borůvky. Nasbírali jsme je a mamka s tetou nám z nich udělali výborné borůvkové palačinky. Poslední večer jsme nasbírali ze stromů smůlu a vyrobili pochodeň, kterou jsme zapálili. Pár hodin před odjezdem jsme ještě nasbírali borůvky jako dárek z dovolené pro babičku a dědečka. Myslím, že na dovolené to bylo super. Vojtěch Šrámek, 4. třída Prázdninové zážitky O prázdninách jsem toho moc nezažila, ale na něco si přece jenom vzpomenu. Nejvíc si pamatuju na to, jak jsem jela na tábor do Dřevohostic-Sochové. Přijeli jsme s rodiči autem a byli jsme tam dlouho před ostatními táborníky. Za tu dobu jsme stihly já a moje starší sestra Sára všechno prozkoumat. Zalezly jsme do stanu a zabraly si ho pro sebe. Malou škvírou jsme pozorovaly, jak přijíždí i ostatní. Potom jsme se odvážily vylézt ven. Stály jsme sice přitisknuté u stanu, ale vylezly jsme, a to bylo hlavní. Jak jsme uviděly ostatní děti, tak jsme si oddechly. Ostatní se trochu o stany dohadovali, ale to už nás vedoucí rozdělovali do oddílů. Já jsem byla s kamarádem v oddílu č. 2, sestra Sára byla ve 3. oddílu. Všichni jsme se navzájem představili, řekli jsme si svá jména, kde bydlíme, kolikrát už jsme byli na táboře. Chtěla jsem mít kamarády a nakonec se mi to i podařilo, spřátelila jsem se s holkami i kluky ze všech čtyř oddílů. Byla tam legrace, a když jsem za dva týdny odjížděla, tak jsem i brečela. Hned po příjezdu domů jsem si všechny přidala do přátel na Facebooku. Z tábora mi zůstaly přezdívky Rajču, Rajče a Rebelka. Na příští prázdniny se moc těším, protože tam pojedu zase. Ráchel Vajdíková, 5. třída. Závěrečný táborák na prázdninovém pobytu v Dřevohosticích

4 Z činnosti sportovního týmu Po roce opět nastal vhodný okamžik pro zhodnocení právě ukončené sezony. Hned v úvodu můžeme konstatovat, že uplynulý rok byl pro náš sportovní tým velmi plodný nejen co do počtu soutěží, ale i nově získaných zkušeností. Začátek sezony na sebe nenechal dlouho čekat. První soutěž Velké ceny Uherského Hradiště (dále VC UH) jsme tradičně absolvovali na pro nás již známém hřišti, v Kunovicích. Bohužel pro náš tým to nebylo moc úspěšné zahájení sezony s časem 18,74 sec jsme se umístili na 11. příčce. Následovala soutěž v Drslavicích, kde jsme obsadili 6. místo, a Vésky, kde jsme spadli až na smolné 13. místo. Červenec se pro nás nesl v duchu lepších zítřků. Na noční soutěži v Kněžpoli jsme obsadili 2. místo a poprvé v letošní sezoně jsme vezli domů cenný pohár ze závodu VC UH. Na druhý den se soutěžní klání přesunulo do Částkova, kde náš tým skončil na 5. místě. Další víkend nás přivítalo hřiště v Tučapech, kde se bohužel náš tým moc nepředvedl a s časem 22,34 sec obsadil až 11. místo. Ale neztráceli jsme naději a o týden později jsme v Mistřicích ukázali, že máme natrénováno a požární útok opravdu umíme. Naše snaha byla oceněna a vezli jsme domů pohár za 3. místo. Štěstí při nás stálo i nadále, protože dva následující závody v Kněžpoli a Částkově se pro náš tým nesly v duchu oslav poháry za 2. a 3. místo byly doma. Předposlední závod našeho maratonu Velká cena Uh. Hradiště se konal ve Starém Městě. S celkem průměrným časem jsme obsadili 4. místo, ale i to nám přineslo velmi důležité body následovalo totiž obávané finále na Salaši. Mezi muži se očekával boj o 2. až 4. místo. Ten den jsme jako 3. tým na startu měli číslo 3 jako osudové. Znamenalo pro nás nejen 3. místo ze závodu na Salaši, ale i umístění na 3. příčce celkového hodnocení VC UH Tento rok si ale dovolíme nazvat úspěšným nejen z tohoto důvodu. Mimo VC UH jsme se účastnili i několika závodů Zlínské ligy požárního sportu a Grand Prix Hodonín, ze kterých si náš tým dovezl domů tři poháry, z toho dva putovní, za vítězství soutěže ve Vlkoši a v Hřivínově Újezdu. Ostudu jsme si neudělali ani na závodech O Zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje a O Slovácký džbánek, kde jsme obsadili pátou a třetí příčku. Za dosaženými úspěchy je spousta hodin dřiny a tréninků. Tímto bychom chtěli poděkovat našemu trenérovi Františku Omelkovi za jeho trpělivost a neustálou motivaci k lepším výkonům. Pohromadě nás však nedrží jen sportovní soutěže, ale i aktivity mimohasičské. Letos v únoru jsme byli, společně s několika kolegy ze Lhotky, 4 dny lyžovat v Jeseníkách a v červenci jsme 4 dny sjížděli řeku Sázavu. V neposlední řadě děkujeme sponzorům sportovního týmu Tesařství Jaroslav Jindra, Vodo-Topo Pavel Mikuláštík, Zemní práce Martin Pišoja, TV- -SAT Luděk Slunečko, Zámečnictví Jiří Šišák a Autoservis Zemčík, bez jejichž finanční podpory by naše činnost nebyla možná. A děkujeme všem přátelům, kteří při nás stojí. SDH Hradčovice Sestava: Stroj Libor Minařík (František Omelka) Savice Martin Ševeček (František Omelka) Koš Tomáš Macek Béčka Roman Krejsa Rozdělovač Václav Daněk Levý proud Radim Mikulec (Dalibor Mikulec) Pravý proud Daniel Šišák (Dalibor Mikulec) Úspěšné družstvo SDH Hradčovice Trenér František Omelka

5 Seznam závodů 2013 kdy kde čas umístění umístění pozn. v soutěži do VCUH 28/4 Kunovice - UH B 5/5 Vlkoš - HO B 25/5 Racková - ZL B 2/6 Šarovy - ZL B 9/6 Drslavice - UH B 16/6 Sazovice- ZL B 23/6 Vésky - UH B 30/6 Tečovice - ZL B 6/7 Kněžpole - UH B noční 7/7 Částkov - UH B 7/7 Hřívínův Újezd - ZL B 14/7 Tučapy - UH B 14/7 Velký Ořechov - ZL B 21/7 Mistřice - UH B 28/7 Kněžpole - UH B 4/8 Lukov - ZL B 10/8 Vřesovice - HO B 10/8 Částkov - UH B noční 11/8 Bratřejov - ZL B 18/8 Staré Město -UH B 18/8 Lhota - ZL B 31/8 Salaš - UH B 14/9 Jarcová B O pohár hejtmana ZLK 21/9 Vrbětice - ZL B 22/9 Salaš B Slovácký džbánek 3B závod na 3 hadice typu B 2B závod na 2 hadice typu B o 20 m kratší trať Vážené sestry a bratři, milí přátelé! Na začátek mi, prosím, dovolte, abych se Vám jakožto Váš nový pan farář představil. Mnozí mne již znáte, přesto bych jen krátce o sobě něco napsal. Jmenuji se Zdeněk Gerhard Klimeš, narodil jsem se roku Trvalým bydlištěm jsem na druhém konci Arcidiecéze olomoucké ve Svitavách, kde jsem také vystudoval Obchodní akademii. Po maturitě jsem rok pečoval o nemocné. Poté jsem nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích a ve studiu pokračoval na Teologické fakultě v Olomouci. Jako jáhen a později novokněz jsem působil dva roky v Přerově. Dále jsem sloužil jako kaplan čtyři roky ve Šternberku, odkud jsem přišel sem do farnosti Hradčovice. S pozorností a úžasem poznávám tento nádherný, pro mne do té doby neznámý, kraj. Těším se, že se s Vámi blíže seznámím a nechám se Vámi obohatit. Také věřím, že spolu budeme vytrvale pracovat na dobrém díle Božím. Chci se snažit být Vaším dobrým duchovním správcem, chci Vám pomáhat přiblížit se Bohu a ukázat Vám krásu dobra a pokoje, který nám přinesl Pán Ježíš Kristus. Zanedlouho budeme spolu oslavovat nádherné patrocinium našeho jedinečného kostela Všechny svaté. Kéž tato blížící se oslava není jen lidovou veselicí, ale také uvědoměním si, že máme jako patrony naší farnosti a našich obcí svaté; lidi, kteří nám svým životem ukázali mnohé rozličné cesty k Bohu. Oni nám ukazují, že se opravdu vyplatí zůstat Bohu věrnými, dobrými, pokornými lidmi a dobrými bližními. Bůh pak daruje pokoj a radost, kterou svět nemůže dát. Svatý Augustin po svém obrácení říká: Mé srdce nenalézalo skutečný pokoj, dokud nespočinulo v Tobě, Bože. Právě k tomuto nás úcta ke svatým a hody mají vést. Také se těším, že konečně zblízka uvidím onen místní poklad, skutečně nádherný kroj, který jste přijali po svých předcích spolu s vírou jako vzácné dědictví. Předkové se snažili mnoho věcí konat k větší cti a slávě Boží, chtěli ukazovat krásu Božího stvoření, které také zobrazili v krojích. Už ve starém zákoně čteme, jak je dobré, když se lidé radují a důstojně oslavují. Přeji Vám i sobě, abychom skutečně nádherně oslavili hody. Aby tato slavnost vedla lidi blíže k Pánu Bohu, k úctě a k sobě navzájem. S přáním pokoje Vám k dobrému dílu s úctou a vděčností žehnám. Váš pan farář.

6 Odpady Odpady téma stále důležité pro občany, obce, samosprávy, vlády i unii. Jak se s nimi vyrovnat, jak nejlépe s nimi nakládat? Stále přicházejí různá varování ekosystému o zásazích člověka. Média přinášejí více, či méně varovná svědectví o vlivu odpadu na životní prostředí. Společnosti skupiny REC Group s.r.o. Staré Město si tato rizika uvědomují a snaží se ekologicky myslet, jednat a žít. Jednotlivé společnosti spojuje zelené vlákno ekologie a recyklace. Dokážeme úspěšně likvidovat nebo recyklovat stále větší řadu odpadů od běžného kovošrotu, barevných kovů nebo elektroodpadu, až po pneumatiky, sklo, stavební odpad či nebezpečné chemikálie. Produkujete-li jako občané, podnikatelé nebo živnostníci takové odpady, obraťte se na odborníky ve skupině REC Group. Jako velmi důležité vnímáme působení na děti a mládež. Proto již 6 let pořádáme úspěšné výukové programy pro děti a mládež a od roku 2013 také pro vysoké školy a zájmová sdružení občanů. Programy realizujeme netradičně a zajímavě. Účastníci se díky vláčku Steelince ocitnou přímo ve středu třídění elektroodpadu nebo kovošrotu, na Kongresovém centru si v pohodlí polštářů poslechnou přednášku a na závěr mohou navštívit Kovozoo, maják Šrotík a loď Naději. REC Group pořádání školení a seminářů, pronájem reklamních ploch, výukové programy, ekologické poradenství, Kongresové centrum, Kovozoo Kontakt: , Facebook: Kovosteel Recycling kovový odpad, barevné kovy, nebezpečný odpad, autovraky, prodej hutního materiálu, kůry, přírodních hnojiv, vše včetně zajištění dopravy Kontakt: , Steelmet elektroodpad Kontakt: , RPG Recycling zpracování a recyklace pneumatik Kontakt: , rpgrecycling.cz OTR Recycling demolice stavebních objektů, zpracování stavebních odpadů, výroba a prodej stavebních recyklátů, zemní práce, vyklízení domů a bytů, zpracování bioodpadu, výroba a prodej rekultivačního substrátu, drcení dřevních odpadů, vše včetně zajištění dopravy Kontakt: , Gelpo vývoj a výroba pryžových produktů pro průmysl, volný čas a mříží a poklopů Kontakt: , Zahájení školního roku 2013/2014 Poprvé ve školních lavicích Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo 2. září Do první třídy nastoupilo 22 žáčků (z Hradčovic 18, z Drslavic 2 a z Veletin 2). Přivítali je paní učitelka Kateřina Mazůrková, ředitel školy Josef Hruboš a starosta naší obce Jan Popelka. Na druháčky čekala jejich paní učitelka Michaela Bachůrková, třeťáci se po prázdninách opět sešli s paní učitelkou Veronikou Jančovou, na čtvrťáky se těšila paní učitelka Jitka Vyskočilová a naše nejstarší žáky očekával pan ředitel. V tomto školním roce navštěvuje školu celkem 80 žáků. Plně obsazená školní družina se stará o děti pod vedením paní vychovatelky Petry Šmídové. O výuku náboženství se podělí nově p. uč. K. Mazůrková, pan farář Zdeněk Gerhard Klimeš a dále pak paní katechetka L. Gregůrková. Po vyučování mohou děti navštěvovat kroužek Angličtina hrou, Flétna, Šikula, Pohybové aktivity, Dramatický kroužek, Včelařský kroužek, Německý jazyk a Turistický kroužek. Naše škola je nadále zapojena do projektů: Nirmala (adopce na dálku), Recyklohraní, Sběr plastových vršků, Ovoce do škol. V loňském školním roce jsme zahájili spolupráci s organizací Madio (preventivní program mezilidských vztahů). Všem dětem přejeme hodně jedniček a rodičům nejen trpělivost, ale i radost z úspěchu svých ratolestí. ZŠ Naši jubilanti Marie Čechová, Lh let Josef Klabačka, Hr let Jiří Sysel, Hr let Jaroslav a Jarmila Kolajovi, Hr let od uzavření manželství František Chvíla, Hr let Hradčovské listy, zpravodaj pro občany Hradčovic a Lhotky. Vydává Obec Hradčovice, odpovědní redaktoři Petr Zemek, Josef Hruboš a Pavel Moštěk za spolupráce Jany Chrástkové. Podepsané příspěvky zasílejte em na adresu nebo odevzdávejte v kanceláři obecního úřadu.

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje.

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje. HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 20 - BŘEZEN 2008. ZDARMA. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! Není tomu tak dávno, kdy někteří z nás teprve nedávno odstrojili vánoční stromeček, a máme tady svátky

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané,

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané, [Zadejte text.] číslo 244 duben 2013 zpravodaj obce BOHUSLAVICE Vážení spolubčané, nejvýznamnější událostí března, nejenom pro věřící katolíky, ale i ostatní občany, byla po nečekaném odstoupení papeže

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok 2011, ve kterém jsme společně s obcí Stavěšice začali budovat čistírnu odpadních vod. Tato akce je jistě největší pro obě obce, především po

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 9/2014 Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Dobrá rada nad zlato - str. 2 Nový rybářský revír - str. 5 Zemřel

Více