Z činnosti zastupitelstva obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z činnosti zastupitelstva obce"

Transkript

1 3. ČÍSLO ŘÍJEN 2013 MK ČR E DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Sběrný dvůr Záměr vedení obce na další zkvalitnění sběru tříděného komunálního odpadu vyústil koncem září tohoto roku v otevření sběrného dvoru, který byl po dohodě se ZOD Poolšaví umístěn do areálu farmy v Hradčovicích. Sběrný dvůr slouží pro odkládání komunálního odpadu, plastů, papíru, skla, velkého domovního odpadu a veškerého elektroodpadu. Díky vstřícnosti vedení ZOD Poolšaví, které uvolnilo dané prostory pro sběrný dvůr zcela zdarma, náklady na zřízení tohoto dalšího sběrového místa v naší obci nepřesáhly 100 tisíc Kč. Největší položkou bylo pořízení kontejneru na vývoz nadměrného domovního odpadu v ceně Kč, dvou krytých přístřešků a ochranného plotu z EURO panelů. Toto všechno je ve vlastnictví obce. Sběrný dvůr je provozován obcí a pro občany je odkládání výše uvedených komodit domovního odpadu bezplatné. V provozu bude každou sobotu dopoledne, v době od 8.00 do hodin. Zřízením sběrného dvoru tak vedení obce vyšlo vstříc požadavkům občanů mít možnost častějšího odkládání zejména nadměrného domovního odpadu a elektroodpadu, než tomu doposud bylo prostřednictvím mobilních svozů. Na straně druhé provoz sběrného dvoru však bude znamenat pro obec zvýšení finančních výdajů na sběr, svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu. Dalším příkladem zvýšení efektivnosti sběru a likvidace komunálního odpadu je pořízení sběrových nádob na použitý textil, obuv a hračky prostřednictvím charitativní organizace AIDED- -EU. Vybavení naší obce dvěma kusy sběrových nádob, jako i náklady tohoto sběru nezatíží obecní rozpočet ani korunou a vše bude v péči této organizace. Přáním vedení obce pak je, aby i v případě likvidace použitého šatstva, lůžkovin, bytového textilu, prádla, obuvi v párech a hraček si občané našli cestu k daným kontejnerům béžové barvy, s výraznými polepy se srdíčkem a v obci umístěným na sběrovém místě u prodejny Jednota, ve Lhotce pak u místního obchodu. Jen tak a dalším tříděním tohoto odpadu dokážeme i snížit náklady na svoz a likvidaci tříděného komunálního odpadu, a tím šetřit kapsu každého z nás. (pokračování na straně 2) Ničivé krupobití v Hradčovicích dne Z činnosti zastupitelstva obce Uplynulé období měsíců září a října 2013 znamenalo v práci zastupitelstva obce realizaci zejména úkolů vyplývajících z usnesení jeho 20. zasedání, které se konalo v závěru druhého měsíce prázdninového období. To, co bylo v tomto čase dokončeno v oblasti stavební činnosti, byla rekonstrukce koupelny a oprava kanalizačního systému obecního bytu v budově knihovny, Lhotka čp. 62. Nákladem cca Kč zde byla zcela rekonstruována a zmodernizována koupelna bytu. Spolu s tím byl nově opraven i stávající systém odkanalizování tohoto bytu vybudovaný před více jak padesáti lety. Do zadláždění dvora a příjezdu k nově vystavěné hasičské zbrojnice ve Lhotce vložila obec Kč. Dalších Kč stála oprava štítové zdi budovy místního obchodu. Celý objekt čísla popisného Lhotka 62 stojí již jen před doplněním o novou železnou bránu. Úprava dvora je tak přichystána i pro dokončení hasičské zbrojnice, budované zde členy místní organizace SDH Lhotka, která v hodnoceném období procházela závěrečnými pracemi. Další prioritou v oblasti investiční výstavby byla pro zastupitelstvo obce příprava a následné zahájení stavby chodníku k mateřské školce a rekonstrukce příjezdové komunikace uvnitř areálu školky. K realizaci tohoto díla byla výběrovým řízením vybrána firma SWIETELSKY, stavební s.r.o., oblast Zlín, Valašské Meziříčí, s objemem prací cca Kč. Stavba by měla být dokončena do poloviny listopadu a jejím výsledkem bude vybudování nejenom chodníku vedoucího souběžně s místní komunikací od hlavní silnice ke vjezdu do školky, ale i položení nového asfaltového koberce na komunikaci uvnitř areálu školky a vybudování nového parkoviště s pěti parkovacími místy pro osobní auta. Vedení obce dále pracovalo na přípravě dokumentace pro zahájení stavebního řízení ve věci rekonstrukce místní komunikace Újezdy a Fertály, plánované na jaro příštího roku. Po schválení územní plánovací dokumentace Zlínským krajem stojí obec před závěrečným projednáním a schválením i nového územního plánu, což je předpokládáno do konce tohoto kalendářního roku. Ve spolupráci s firmami zabezpečujícími svoz a likvidaci komunálního odpadu se podařilo otevřít další sběrné místo v obci, kam může být odkládán komunální odpad, a to sběrný dvůr, který je umístěn v areálu farmy ZOD Poolšaví, v Hradčovicích. (pokračování na straně 2)

2 Z činnosti zastupitelstva obce (pokračování z první strany) Při zahájení jeho činnosti lze vyjádřit přesvědčení, že třídění komunálního odpadu v obci, vedle nákladů na chod sběrného dvora, přinese i určité peníze do rozpočtu obce v případě, že se podaří dosáhnout na motivační programy, např. v množství nasbíraného elektroodpadu. Třídit odpad jako nejefektivnější cesta k úspoře v nákladech na sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu, při stále se zvyšujícím množství jeho produkce, se jistě podaří i přičiněním toho, že ve spolupráci s charitativní organizací AIDED-EU, Břeclav, získala obec kontejnery i na sběr použitého šatstva, obuvi a hadrových a plyšových hraček. Sběr této komodity domovního odpadu nezatíží obecní rozpočet a bude řešen zcela silami a prostředky dané charity. Obci a tedy nám všem pak může přinést úsporu v množství produkce komunálního odpadu, jehož likvidaci platíme, a tím i úsporu finanční. Počátek měsíce září je již tradičně spjat s účastí obce na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Letošní, již 11. ročník této kulturní slavnosti lidového folklóru, se konal ve dnech září a i z pohledu naší obce lze konstatovat, že se vydařil. Krojovaných účastníků, kteří reprezentovali Hradčovice na těchto slavnostech, bylo letos 55. Vedle těch nejmenších a krojované chasy, pak zejména DH Hradčovjanka a Mužský pěvecký sbor. Samotná aktivní vystoupení těchto dvou souborů, doplněná i o prezentaci krojované chasy v rámci programu Mikroregionu Dolní Poolšaví, byla návštěvníky slavností přijata s povděkem a potvrdila odvěkou pravdu, že zvyky a tradice, kroje a folklór, mají v životě i dnešních generací občanů naší obce své hluboké kořeny. Kéž i nadcházející hody svým přičiněním vloží do této mozaiky lidové kultury v naší obci svůj další klenot. V práci obecního úřadu, a to jak v oblasti státní správy, tak i samosprávy, byla hlavní pozornost věnována jednak přípravě a provedení kontrolního účetního auditu hospodaření obce za I. pololetí letošního roku a dále pak provádění přípravných prací pro zabezpečení nadcházejících mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Zpráva účetního auditu potvrdila bezproblémové hospodaření obce v hodnoceném období jako i správné vedení účetnictví. Stejně tak lze hodnotit i práci na poli přípravy voleb, kde úkony stanovené volebním zákonem byly vedením obce v daném období prováděny v požadovaných termínech a kvalitě. V neposlední řadě v oblasti zpracovatelské činnosti stálo vedení obce koncem měsíce září před úkolem administrativně připravit realizaci dvou dotačních projektů, které předložila orgánům státu počátkem tohoto roku. Tím prvním projektem, jehož cílem je získání dotace na krytí nákladů vynaložených v souvislosti s vybavením základní školy a školní jídelny novým nábytkem, je projekt podaný u Státního zemědělského a intervenčního fondu v rámci Místní akční skupiny Dolní Poolšaví. Z celkových nákladů, které naše obec vynaložila na nákup nového nábytku, lavic, stolů a židlí pro žáky základní školy v období měsíců dubna až června 2013 ve výši cca Kč, by získaná dotace měla přinést cca Kč. Druhým projektem, který je zaměřen na péči o veřejnou zeleň, s důrazem na lokalitu Chrástka, je projekt podaný u Ministerstva životního prostředí v rámci programu péče o krajinu Obci přinese cca Kč, jež napomohou uhradit náklady vynaložené v rámci péče o veřejnou zeleň v naší obci v dosavadních měsících letošního roku. starosta obce Sběrný dvůr (pokračování z první strany) Pokud komunální odpad netřídíme, zbytečně musí obecní rozpočet vynakládat stále vyšší objem finančních prostředků na sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a řešit výši místních poplatků pro občany. Vždyť v naší obci jen za poslední léta lze komunální odpad třídit ve všech komoditách: plasty, papír, sklo, elektroodpad, nebezpečný odpad, velký domovní odpad, železný šrot, biologický odpad. Otázka pro každého z nás pak je: proč se tak neděje a proč to, co obec každému ze svých občanů nabízí, nevyužíváme. A dalo by se přímo říci: mnohdy zneužíváme. Bez ohledu na toho druhého a obec jako celek. Zamysleme se, prosím, nad tím. starosta obce Slavnosti vína Mladí Hradčovjané na Slavnostech vína v Uh. Hradišti Nové kontejnery na textil Pomáhejte charitě AIDED-EU, pomůžete potřebným, přírodě i sobě. V závěru měsíce září zajistila Obec Hradčovice, ve spolupráci s charitativní a ekologickou společností AIDED-EU, nové speciální kontejnery určené ke sběru obnošeného šatstva, lůžkovin, obuvi, bytového textilu, použitých hadrových, plyšových i jiných hraček, které jsou umístěny ve vaší obci na sběrových místech u prodejny Jednota a ve Lhotce u obchodu. Společnost AIDED-EU není charitativní společností neznámou. Pomohla např. zajistit dostatek oděvů a dalšího i úklidového materiálu pro oběti letošních povodní, a to nejenom u nás v České republice, ale i v zahraničí. Pro mezinárodní humanitární projekty Charita AIDED-EU dodává 30-50% výtěžku celkového objemu své sbírkové činnosti. Použitý textil nachází příjemce také v regionálních stacionářích pro potřebné a v sociálních zařízeních. Zájemci z regionů na jihu Moravy takto odčerpají mezi 10 20% sbírek. Díky tomu, že se do nového systému AIDED-EU operativně zapojila i obec Hradčovice, může srdíčková charita svým partnerům garantovat potřebné množství materiálu pro rychlé humanitární využití. Občané se tak i prostřednictvím této charity mohou prakticky přímo podílet na celosvětové i domácí humanitární pomoci už tím, že nebudou odkládat již použité šatstvo, lůžkoviny, bytový textil, prádlo, ručníky, obuv v párech a hračky do směsného komunálního odpadu, ale odloží jej do béžových kontejnerů se srdíčkem pro ty, kteří je ještě mohou používat. Pomáhají tak navíc obci snižovat náklady na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, a tím šetří i vlastní kapsu. Tímto chováním tak navíc budou i výrazně chránit životní prostředí. Proto se zapojte i Vy! Kontejnery na textil jsou béžové, s výraznými polepy a v Hradčovicích jsou umístěny na výše uvedených sběrných místech. Věříme, že spolupráce s Vámi se bude dále rozvíjet a prostřednictvím zpravodaje obce nebo i rozhlasovými relacemi se budete dále dovídat o dalších formách spolupráce se srdíčkovou Charitou AIDED-EU. Děkujeme všem, že nám pomáháte pomáhat. Mgr. Jana Vlková, AIDED-EU

3 Vítání nových občánků do života ze dne Hurá do školky! V hradčovské mateřské škole začal nový školní rok. Žáčci ze třídy Veverek se už netrpělivě těšili na nové nejmladší děti Zajíčky. Druhého září všechny děti přivítala loutková pohádka, kterou zahrály naše paní učitelky. U mladších dětí bude v letošním roce učit paní učitelka Mgr. Lucie Švehlová a nová paní učitelka Nancy Brychlecová. Třídu Zajíčků bude navštěvovat 26 dětí. Třídu starších dětí Veverek bude navštěvovat 18 žáčků a z toho 15 dětí se už bude připravovat do školy. V této třídě učí paní učitelka Andrea Mikulcová a nová paní ředitelka Lenka Hřibová. O naše plná bříška se postarají paní kuchařky: vedoucí školní jídelny paní Marie Střelcová a paní kuchařky Milada Chvílová, Dagmar Mahdalová a Lenka Z činnosti včelařů Zima je definitivně na krku, ale my včelaři máme toto období rádi. Med máme ve sklenicích, včelstva jsou nakrmená a připravená na nadcházející období. Kdybychom u nás a všude jinde ve světě neměli ve včelstvech rozšířené parazitující roztoče zvané varroa, dovlečené původně z Indie, mohli bychom schovat klíč od včelína až do jara. Musíme se ale postarat o likvidaci roztočů, aby včelstva mohla klidně a nerušeně čekat na jarní rozpuk přírody. Ostatní práce včelařů se na zimu přesunuje ze včelnice do dílny. Je třeba vytřídit rámky, ze kterých jsme vytočili med, ze starých vytavit vosk a připravit nové, na kterých na jaře včely vystaví nové plástve buňkami pro ukládání medu a líhnutí mladých včel. Zatímco se kalendářní rok chýlí ke konci, včelařský rok začal teprve nedávno, v pozdním létě a časném podzimu obdobím, kterému říkáme včelařské podletí. Z lidského hlediska je to převrácený rok a může některé neznalé překvapit. V této době včelař vytváří předpoklady pro silná a přezimování schopná včelstva, která mohou být v následujícím včelařském roce zárukou úspěchu. Vyvrcholením uplynulého včelařského roku bylo medobraní. Z hlediska medných výnosů šlo o rok slabě podprůměrný. Výjimečně nám včely letos přinesly lesní med, což se v naší oblasti běžně Slunečková. O čistotu a pořádek bude nadále pečovat školnice Věra Mikuláštíková. Tak ať se nám letošní školní rok v hradčovské mateřské škole vydaří. MŠ nestává. Protože o lesním medu koluje spousta mýtů a nepravd, uvedu je na pravou míru. Lesní, neboli medovicový med, vzniká složitějším způsobem. V porostech smrků, dubů a borovic mšice, puklice, mery a jiní podobní živočichové nabodávají rostlinná pletiva, kterými proudí míza bohatá na živiny, hlavně cukry. V době rozmnožování mají mšice velkou spotřebu bílkovin. Těch je ale v míze relativně málo. Proto nasátou mízu mšice filtrují a přebytečný sladký roztok (medovici) rozstřikují po okolí. Kapičky medovice sbírají včely stejně jako nektar z květů rostlin. Medovicové medy mají červenohnědou, zelenohnědou, tmavohnědou a tmavou až téměř černou barvu, mají výraznější typické kořeněné aroma a ostřejší chuť. Obsahují více některých minerálů, hlavně draslík, hořčík a fosfor, mají antibakteriální účinky. Vyskytují se spíše v horských nebo zalesněných oblastech, kde včely mají méně květové snůšky, u nás jen ojediněle. O medu by se dalo napsat mnoho zajímavého. Většina medu, který včelaři vytočí, je směsí květových medů z různých včelomilných rostlin nebo medovicových medů od různých producentů medovice. Každopádně med byl dříve jediným sladidlem a dnes je jediným přírodním sladidlem nevyráběným průmyslově. Za ZO Hradčovice Jan Weiser, jednatel Prázdniny na chatě Magurce O letošních prázdninách bylo moc pěkně, a tak jsme vyrazili na dovolenou na Slovensko na Magurku. Byli jsme tam s rodinou, strýc nás ubytoval ve své chatě. Hned jak jsme si vybalili věci, šli jsme asi 2, 5 km na vycházku a našli jsme dokonce stopy po medvědovi. Já jsem měl zlomenou ruku a bratranec zase nohu, a proto jsme většinou byli spolu na chatě, protože maminka nechtěla, abych si s rukou ještě něco udělal. Po nějaké době jsme zjistili, že kousek od chaty rostou borůvky. Nasbírali jsme je a mamka s tetou nám z nich udělali výborné borůvkové palačinky. Poslední večer jsme nasbírali ze stromů smůlu a vyrobili pochodeň, kterou jsme zapálili. Pár hodin před odjezdem jsme ještě nasbírali borůvky jako dárek z dovolené pro babičku a dědečka. Myslím, že na dovolené to bylo super. Vojtěch Šrámek, 4. třída Prázdninové zážitky O prázdninách jsem toho moc nezažila, ale na něco si přece jenom vzpomenu. Nejvíc si pamatuju na to, jak jsem jela na tábor do Dřevohostic-Sochové. Přijeli jsme s rodiči autem a byli jsme tam dlouho před ostatními táborníky. Za tu dobu jsme stihly já a moje starší sestra Sára všechno prozkoumat. Zalezly jsme do stanu a zabraly si ho pro sebe. Malou škvírou jsme pozorovaly, jak přijíždí i ostatní. Potom jsme se odvážily vylézt ven. Stály jsme sice přitisknuté u stanu, ale vylezly jsme, a to bylo hlavní. Jak jsme uviděly ostatní děti, tak jsme si oddechly. Ostatní se trochu o stany dohadovali, ale to už nás vedoucí rozdělovali do oddílů. Já jsem byla s kamarádem v oddílu č. 2, sestra Sára byla ve 3. oddílu. Všichni jsme se navzájem představili, řekli jsme si svá jména, kde bydlíme, kolikrát už jsme byli na táboře. Chtěla jsem mít kamarády a nakonec se mi to i podařilo, spřátelila jsem se s holkami i kluky ze všech čtyř oddílů. Byla tam legrace, a když jsem za dva týdny odjížděla, tak jsem i brečela. Hned po příjezdu domů jsem si všechny přidala do přátel na Facebooku. Z tábora mi zůstaly přezdívky Rajču, Rajče a Rebelka. Na příští prázdniny se moc těším, protože tam pojedu zase. Ráchel Vajdíková, 5. třída. Závěrečný táborák na prázdninovém pobytu v Dřevohosticích

4 Z činnosti sportovního týmu Po roce opět nastal vhodný okamžik pro zhodnocení právě ukončené sezony. Hned v úvodu můžeme konstatovat, že uplynulý rok byl pro náš sportovní tým velmi plodný nejen co do počtu soutěží, ale i nově získaných zkušeností. Začátek sezony na sebe nenechal dlouho čekat. První soutěž Velké ceny Uherského Hradiště (dále VC UH) jsme tradičně absolvovali na pro nás již známém hřišti, v Kunovicích. Bohužel pro náš tým to nebylo moc úspěšné zahájení sezony s časem 18,74 sec jsme se umístili na 11. příčce. Následovala soutěž v Drslavicích, kde jsme obsadili 6. místo, a Vésky, kde jsme spadli až na smolné 13. místo. Červenec se pro nás nesl v duchu lepších zítřků. Na noční soutěži v Kněžpoli jsme obsadili 2. místo a poprvé v letošní sezoně jsme vezli domů cenný pohár ze závodu VC UH. Na druhý den se soutěžní klání přesunulo do Částkova, kde náš tým skončil na 5. místě. Další víkend nás přivítalo hřiště v Tučapech, kde se bohužel náš tým moc nepředvedl a s časem 22,34 sec obsadil až 11. místo. Ale neztráceli jsme naději a o týden později jsme v Mistřicích ukázali, že máme natrénováno a požární útok opravdu umíme. Naše snaha byla oceněna a vezli jsme domů pohár za 3. místo. Štěstí při nás stálo i nadále, protože dva následující závody v Kněžpoli a Částkově se pro náš tým nesly v duchu oslav poháry za 2. a 3. místo byly doma. Předposlední závod našeho maratonu Velká cena Uh. Hradiště se konal ve Starém Městě. S celkem průměrným časem jsme obsadili 4. místo, ale i to nám přineslo velmi důležité body následovalo totiž obávané finále na Salaši. Mezi muži se očekával boj o 2. až 4. místo. Ten den jsme jako 3. tým na startu měli číslo 3 jako osudové. Znamenalo pro nás nejen 3. místo ze závodu na Salaši, ale i umístění na 3. příčce celkového hodnocení VC UH Tento rok si ale dovolíme nazvat úspěšným nejen z tohoto důvodu. Mimo VC UH jsme se účastnili i několika závodů Zlínské ligy požárního sportu a Grand Prix Hodonín, ze kterých si náš tým dovezl domů tři poháry, z toho dva putovní, za vítězství soutěže ve Vlkoši a v Hřivínově Újezdu. Ostudu jsme si neudělali ani na závodech O Zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje a O Slovácký džbánek, kde jsme obsadili pátou a třetí příčku. Za dosaženými úspěchy je spousta hodin dřiny a tréninků. Tímto bychom chtěli poděkovat našemu trenérovi Františku Omelkovi za jeho trpělivost a neustálou motivaci k lepším výkonům. Pohromadě nás však nedrží jen sportovní soutěže, ale i aktivity mimohasičské. Letos v únoru jsme byli, společně s několika kolegy ze Lhotky, 4 dny lyžovat v Jeseníkách a v červenci jsme 4 dny sjížděli řeku Sázavu. V neposlední řadě děkujeme sponzorům sportovního týmu Tesařství Jaroslav Jindra, Vodo-Topo Pavel Mikuláštík, Zemní práce Martin Pišoja, TV- -SAT Luděk Slunečko, Zámečnictví Jiří Šišák a Autoservis Zemčík, bez jejichž finanční podpory by naše činnost nebyla možná. A děkujeme všem přátelům, kteří při nás stojí. SDH Hradčovice Sestava: Stroj Libor Minařík (František Omelka) Savice Martin Ševeček (František Omelka) Koš Tomáš Macek Béčka Roman Krejsa Rozdělovač Václav Daněk Levý proud Radim Mikulec (Dalibor Mikulec) Pravý proud Daniel Šišák (Dalibor Mikulec) Úspěšné družstvo SDH Hradčovice Trenér František Omelka

5 Seznam závodů 2013 kdy kde čas umístění umístění pozn. v soutěži do VCUH 28/4 Kunovice - UH B 5/5 Vlkoš - HO B 25/5 Racková - ZL B 2/6 Šarovy - ZL B 9/6 Drslavice - UH B 16/6 Sazovice- ZL B 23/6 Vésky - UH B 30/6 Tečovice - ZL B 6/7 Kněžpole - UH B noční 7/7 Částkov - UH B 7/7 Hřívínův Újezd - ZL B 14/7 Tučapy - UH B 14/7 Velký Ořechov - ZL B 21/7 Mistřice - UH B 28/7 Kněžpole - UH B 4/8 Lukov - ZL B 10/8 Vřesovice - HO B 10/8 Částkov - UH B noční 11/8 Bratřejov - ZL B 18/8 Staré Město -UH B 18/8 Lhota - ZL B 31/8 Salaš - UH B 14/9 Jarcová B O pohár hejtmana ZLK 21/9 Vrbětice - ZL B 22/9 Salaš B Slovácký džbánek 3B závod na 3 hadice typu B 2B závod na 2 hadice typu B o 20 m kratší trať Vážené sestry a bratři, milí přátelé! Na začátek mi, prosím, dovolte, abych se Vám jakožto Váš nový pan farář představil. Mnozí mne již znáte, přesto bych jen krátce o sobě něco napsal. Jmenuji se Zdeněk Gerhard Klimeš, narodil jsem se roku Trvalým bydlištěm jsem na druhém konci Arcidiecéze olomoucké ve Svitavách, kde jsem také vystudoval Obchodní akademii. Po maturitě jsem rok pečoval o nemocné. Poté jsem nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích a ve studiu pokračoval na Teologické fakultě v Olomouci. Jako jáhen a později novokněz jsem působil dva roky v Přerově. Dále jsem sloužil jako kaplan čtyři roky ve Šternberku, odkud jsem přišel sem do farnosti Hradčovice. S pozorností a úžasem poznávám tento nádherný, pro mne do té doby neznámý, kraj. Těším se, že se s Vámi blíže seznámím a nechám se Vámi obohatit. Také věřím, že spolu budeme vytrvale pracovat na dobrém díle Božím. Chci se snažit být Vaším dobrým duchovním správcem, chci Vám pomáhat přiblížit se Bohu a ukázat Vám krásu dobra a pokoje, který nám přinesl Pán Ježíš Kristus. Zanedlouho budeme spolu oslavovat nádherné patrocinium našeho jedinečného kostela Všechny svaté. Kéž tato blížící se oslava není jen lidovou veselicí, ale také uvědoměním si, že máme jako patrony naší farnosti a našich obcí svaté; lidi, kteří nám svým životem ukázali mnohé rozličné cesty k Bohu. Oni nám ukazují, že se opravdu vyplatí zůstat Bohu věrnými, dobrými, pokornými lidmi a dobrými bližními. Bůh pak daruje pokoj a radost, kterou svět nemůže dát. Svatý Augustin po svém obrácení říká: Mé srdce nenalézalo skutečný pokoj, dokud nespočinulo v Tobě, Bože. Právě k tomuto nás úcta ke svatým a hody mají vést. Také se těším, že konečně zblízka uvidím onen místní poklad, skutečně nádherný kroj, který jste přijali po svých předcích spolu s vírou jako vzácné dědictví. Předkové se snažili mnoho věcí konat k větší cti a slávě Boží, chtěli ukazovat krásu Božího stvoření, které také zobrazili v krojích. Už ve starém zákoně čteme, jak je dobré, když se lidé radují a důstojně oslavují. Přeji Vám i sobě, abychom skutečně nádherně oslavili hody. Aby tato slavnost vedla lidi blíže k Pánu Bohu, k úctě a k sobě navzájem. S přáním pokoje Vám k dobrému dílu s úctou a vděčností žehnám. Váš pan farář.

6 Odpady Odpady téma stále důležité pro občany, obce, samosprávy, vlády i unii. Jak se s nimi vyrovnat, jak nejlépe s nimi nakládat? Stále přicházejí různá varování ekosystému o zásazích člověka. Média přinášejí více, či méně varovná svědectví o vlivu odpadu na životní prostředí. Společnosti skupiny REC Group s.r.o. Staré Město si tato rizika uvědomují a snaží se ekologicky myslet, jednat a žít. Jednotlivé společnosti spojuje zelené vlákno ekologie a recyklace. Dokážeme úspěšně likvidovat nebo recyklovat stále větší řadu odpadů od běžného kovošrotu, barevných kovů nebo elektroodpadu, až po pneumatiky, sklo, stavební odpad či nebezpečné chemikálie. Produkujete-li jako občané, podnikatelé nebo živnostníci takové odpady, obraťte se na odborníky ve skupině REC Group. Jako velmi důležité vnímáme působení na děti a mládež. Proto již 6 let pořádáme úspěšné výukové programy pro děti a mládež a od roku 2013 také pro vysoké školy a zájmová sdružení občanů. Programy realizujeme netradičně a zajímavě. Účastníci se díky vláčku Steelince ocitnou přímo ve středu třídění elektroodpadu nebo kovošrotu, na Kongresovém centru si v pohodlí polštářů poslechnou přednášku a na závěr mohou navštívit Kovozoo, maják Šrotík a loď Naději. REC Group pořádání školení a seminářů, pronájem reklamních ploch, výukové programy, ekologické poradenství, Kongresové centrum, Kovozoo Kontakt: , Facebook: Kovosteel Recycling kovový odpad, barevné kovy, nebezpečný odpad, autovraky, prodej hutního materiálu, kůry, přírodních hnojiv, vše včetně zajištění dopravy Kontakt: , Steelmet elektroodpad Kontakt: , RPG Recycling zpracování a recyklace pneumatik Kontakt: , rpgrecycling.cz OTR Recycling demolice stavebních objektů, zpracování stavebních odpadů, výroba a prodej stavebních recyklátů, zemní práce, vyklízení domů a bytů, zpracování bioodpadu, výroba a prodej rekultivačního substrátu, drcení dřevních odpadů, vše včetně zajištění dopravy Kontakt: , Gelpo vývoj a výroba pryžových produktů pro průmysl, volný čas a mříží a poklopů Kontakt: , Zahájení školního roku 2013/2014 Poprvé ve školních lavicích Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo 2. září Do první třídy nastoupilo 22 žáčků (z Hradčovic 18, z Drslavic 2 a z Veletin 2). Přivítali je paní učitelka Kateřina Mazůrková, ředitel školy Josef Hruboš a starosta naší obce Jan Popelka. Na druháčky čekala jejich paní učitelka Michaela Bachůrková, třeťáci se po prázdninách opět sešli s paní učitelkou Veronikou Jančovou, na čtvrťáky se těšila paní učitelka Jitka Vyskočilová a naše nejstarší žáky očekával pan ředitel. V tomto školním roce navštěvuje školu celkem 80 žáků. Plně obsazená školní družina se stará o děti pod vedením paní vychovatelky Petry Šmídové. O výuku náboženství se podělí nově p. uč. K. Mazůrková, pan farář Zdeněk Gerhard Klimeš a dále pak paní katechetka L. Gregůrková. Po vyučování mohou děti navštěvovat kroužek Angličtina hrou, Flétna, Šikula, Pohybové aktivity, Dramatický kroužek, Včelařský kroužek, Německý jazyk a Turistický kroužek. Naše škola je nadále zapojena do projektů: Nirmala (adopce na dálku), Recyklohraní, Sběr plastových vršků, Ovoce do škol. V loňském školním roce jsme zahájili spolupráci s organizací Madio (preventivní program mezilidských vztahů). Všem dětem přejeme hodně jedniček a rodičům nejen trpělivost, ale i radost z úspěchu svých ratolestí. ZŠ Naši jubilanti Marie Čechová, Lh let Josef Klabačka, Hr let Jiří Sysel, Hr let Jaroslav a Jarmila Kolajovi, Hr let od uzavření manželství František Chvíla, Hr let Hradčovské listy, zpravodaj pro občany Hradčovic a Lhotky. Vydává Obec Hradčovice, odpovědní redaktoři Petr Zemek, Josef Hruboš a Pavel Moštěk za spolupráce Jany Chrástkové. Podepsané příspěvky zasílejte em na adresu nebo odevzdávejte v kanceláři obecního úřadu.

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí Soutěž VESNICE ROKU 2014 Péče o zeleň a životní prostředí První písemná zmínka o obci z roku 1397 Počet obyvatel: 1250 Rozloha: 915 ha Les ve vlastnictví obce: 120 ha Nadmořská výška 294 n.m. Významná

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015 Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke dni 30.5.2016 Obsah : 1. Základní informace o obci 2. Zastupitelstvo

Více

pana Ing. Františka Pochylého a pana Ing. Františka Macka jako ověřovatele zápisu. Paní Ludmilu Šišákovou zapisovatelkou.

pana Ing. Františka Pochylého a pana Ing. Františka Macka jako ověřovatele zápisu. Paní Ludmilu Šišákovou zapisovatelkou. USNESENÍ z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradčovice, konaného dne 5. listopadu 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti budovy obecního úřadu v Hradčovicích. 1/1 Zastupitelstvo obce konstatuje

Více

OBEC MALÁ HRAŠTICE. Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice. č. 1/2015,

OBEC MALÁ HRAŠTICE. Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice. č. 1/2015, OBEC MALÁ HRAŠTICE Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015,

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.16/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 15.6.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem Obec Sedlice Sedlice 19, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Zastupitelstvo obce Sedlice Obecně závazná vyhláška Obce Sedlice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC VELEHRAD Obecně závazná vyhláška obce č. 03/2011 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2009 Rozpočtované příjmy: Paragraf v tis. Kč (položka ) HLAVNÍ ČINNOST 1111 Daň z příjmů fyz. osob 2.000,0 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 400,0

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více