Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015"

Transkript

1 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská spoločnosť: IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, Bratislava 1 zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, dňa , oddiel Sa, vložka č. 182/B Údaje o stave a zmene majetku fondu za rok Stav majetku (v EUR) a) Prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) Nástroje peňažného trhu 0 c) Účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty 0 d) Iný majetok e) Celková hodnota majetku f) Záväzky g) Čistá hodnota majetku Počet podielov podielového fondu v obehu (v ks) Čistá hodnota podielu (v EUR) 0, Stav CP a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR Podielový fond: Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. a) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných CP BCP b) Prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) Prevoditeľné CP z nových emisií podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI 0 d) Nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 e) Ost. prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) Deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 g) Deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 h) Podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov KI i) Iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) z 4

2 Členenie portfólia podľa % podielu cenných papierov na celkovom majetku: EUR ETF ISHARES ATX UCITS ETF DE000A0D8Q23 1,90% USD ETF Ishares MSCI Eastern Europe 10 IE00B0M ,51% EUR ETF Lyxor ETD Eastern Europe FR ,70% EUR ETF Lyxor ETF Russia FR ,36% PLN ETF Lyxor ETF WIG20 LU ,54% USD ETF Market Vectors Russia US57060U5065 6,98% USD ETF SPDR S&P Emerging Europe ETF US78463X6085 7,53% CZK AKCIA Komercni Banka CZ ,55% EUR AKCIA Pro Diagnostic Group, a.s ,75% PLN AKCIA Voxel SA PLVOXEL ,83% EUR dlh. BREPW 2 11/26/21 Corp XS ,78% EUR dlh. CROATI 5 ⅞ 07/09/18 Corp XS ,15% EUR dlh. Dlhopis Penta 20 23/03/17 SK ,51% EUR dlh. Dorset Street Fin. Float 10/07/40 XS ,00% EUR dlh. EP Energy EPERGY 4,375 05/01/2018 XS ,57% EUR dlh. GARAN 3 ⅜ 07/08/19 XS ,51% HUF dlh. HGB 7 ½ 11/12/20 20/A HU ,75% HUF dlh. HGB 7 06/24/22 22/A HU ,27% HUF dlh. HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 16/04/2018 1,875% HU ,99% HUF dlh. Hungary Govt 5,5 12/20/2018 HU ,57% HUF dlh. Hungary Govt 6,5 06/24/2019 HU ,55% HUF dlh. Hungary Govt /B HU ,32% EUR dlh. MACEDO /24/21 XS ,44% PLN dlh. POLAND GOV 5 04/25/16 PL ,83% PLN dlh. Poland Govt 5,25 10/25/2020 PL ,01% PLN dlh. Poland Govt 5,5 10/25/2019 PL ,99% PLN dlh. Poland Govt 5,75 10/25/2021 PL ,66% PLN dlh. Poland Govt /25/17 PL ,88% EUR dlh. Pro Partners Holding III SK ,97% RON dlh. ROMGB 4 ¾ 06/24/19 RO1419DBN014 2,42% RON dlh. ROMGB 5 ¾ 04/29/20 RO1320DBN022 3,88% EUR dlh. Slovak Govt 3,625 01/16/2029 SK ,99% EUR dlh. Slovakia Govt 4 03/26/2021 XS ,91% 5. Údaje o zmenách v stave portfólia v priebehu roka (EUR) Čistá hodnota majetku k Nákup cenných papierov Predaj cenných papierov Výplata výnosov za rok Čistá hodnota majetku k Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ a) výnosy z akcií, 0 b) výnosy z dlhopisov, c) výnosy z iných cenných papierov, 0 d) výnosy z nástrojov peňažného trhu, e) výnosy z vkladových a bežných účtov, f) kapitálové výnosy, g) iné výnosy, 91 h) výdavky na správu, i) výdavky na depozitára, j) iné výdavky a poplatky, k) čistý výnos, l) výplaty podielov na zisku, 0 m) znovu investované výnosy, 0 n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF a zoznam spol., ktoré zapríčinili zníž. majetku v PF z titulu zmien kurzov CP alebo likvidácie spoločnosti: zníženie majetku nenastalo z dôvodu zmien kurzov a v majetku podielového fondu sa nenachádzali CP žiadnej spoločnosti, ktorá by bola v likvidácii o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií, 0 p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde, r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde z 4

3 7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát: S Ú V A H A (v EUR) AKTÍVA Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovacou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónom Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónom Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel c) iné d) obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu x PASÍVA I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenie sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie (súčet položiek 7 až 9) Podielové listy/dôchodkové jednotky/ doplnkové dôchodkové jednotky, z toho Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) ( ) ( ) ( ) Pasíva spolu z 4

4 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR) I. Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia /b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia /c. Čistý zisk/strata z operácii s cennými papiermi ( ) ( ) ( ) 5./d. Čistý zisk/strata z operácií s devízami (7 598) (14 450) 6./e. Čistý zisk/strata z derivátov /f. Čistý zisk/strata z operácii s drahými kovmi /g. Čistý zisk/strata z operácii s iným majetkom (23 468) 185 I. Výnos z majetku vo fonde ( ) ( ) h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čístý výnos z majetku vo fonde ( ) ( ) j. Náklady na financovanie fondu j.1. náklady na úroky j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov j.3. náklady na dane a poplatky III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde ( ) ( ) k. Náklady na k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. náklady na audit účtovnej závierky A: Zisk alebo strata za účtovné obdobie ( ) ( ) ( ) Ďalšie údaje o fonde Celková čistá hodnota majetku (EUR) Počet podielov v obehu (tis. ks) Čistá hodnota podielu (EUR) 0, , , Počet vydaných podielov (tis. ks) Suma vydaných podielov (EUR) Počet vyplatených podielov (tis. ks) Suma vyplatených podielov (EUR) Počas roka 2015 spoločnosť nevyužívala pri správe majetku v podielovom fonde postupy a nástroje podľa 100 ods. 2 ZKI. Celková hodnota záväzkov z činnosti správ. spol. s majetkom v podielovom fonde je 28,4 tis. EUR. 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde: V roku 2015 sa spoločnosť v mene podielového fondu nezúčastnila na žiadnom valnom zhromaždení. Audit ročnej účtovnej závierky podielového fondu vykonáva KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 24 - audítor SKAÚ - licencia č. 96. Účtovná závierka podielového fondu je overená audítorom v termíne podľa 160 ods.7 ZKI. Vypracoval: IAD Investments, správ. spol., a.s. Malý trh 2/A Bratislava V Bratislave, Predstavenstvo spoločnosti 4 z 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110.

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110. GE Money Balancovaný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap*

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Részvény

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund Účetní závěrka je součástí výroční zprávy. Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Central European Equity Investment

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Typ, druh fondu Doba trvání Datum zahájení

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

GE Money Chraneny Fund. GE Money Chráněný Fond. veřejný, otevřený podílový fond cenných papírů

GE Money Chraneny Fund. GE Money Chráněný Fond. veřejný, otevřený podílový fond cenných papírů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Chraneny Alap* GE Money

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8. Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378

Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8. Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 30. 9. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA EquityInvestmentFund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money EMEA Equity Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money EMEA Equity Investment Fund Účetní závěrka je součástí výroční zprávy. Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money

Více

GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money EMEA Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Harmonizace Typ, druh fondu Doba trvání Datum zahájení

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond podílový fond dle 20 zákona o investičních fondech

Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond podílový fond dle 20 zákona o investičních fondech VÍDEŇ 2, LASSALLESTRASSE 1 Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond podílový fond dle 20 zákona o investičních fondech Pololetní zpráva 1. březen 2008-31. srpen 2008 Přehled majetku k 31. srpnu 2008

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem měnit,

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva Pololetní zpráva Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní účastnický fond

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Balancovaný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Český konzervativní o.p.f., IAD Investments,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2013 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Pololetní zpráva 2015

Pololetní zpráva 2015 Pololetní zpráva 2015 WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT přednášející: Ing. Robert Pospíchal, jednatel DATEV.cz s.r.o. - Horný Smokovec, 03.06.2009-2 Jaká je nabídka softwarového řešení

Více

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4

Více

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI)

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Výroční zpráva 2004 1 Výroční zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Na Poříčí

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003 skupiny Jihočeských papíren 1 Obsah 1. Vymezení konsolidačního celku... 2 1.1. i zahrnuté do konsolidačního celku... 2 1.2. Datum účetních závěrek společností

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený Podílový

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 PROSPERITA - OPF globální Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a Vyhlášky č.271/2004 Sb.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Konzervativní Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Konzervativní Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2014

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2014 Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2014 Rdfdfdfd54545aRf 3 dále také Společnost Obsah Společnost 04 Základní údaje o společnosti 06 Finanční výkazy 07 Přehled obhospodařovaných fondů Fondy 09

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 - GE Money Central European Equity Investment Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Central European Equity Investment

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Balancovaný Fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Balancovaný Fond Obsah I. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě II. Výroční zpráva III. Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce IV. Účetní závěrka Rozvaha Výkaz

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Central European Equity Investment Fund

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Central European Equity Investment Fund VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Central European Equity Investment Fund Obsah I. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě II. Výroční zpráva III. Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce IV. Účetní

Více

Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014

Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 (dle ustanovení 290 odst. 1 a 291 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ.

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s.

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti OE a.s. 1 1. Vymezení konsolidačního celku 1.1. Společnosti zahrnuté do konsolidačního celku Konsolidační celek tvoří mateřská společnost

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Příloha k účetní závěrce za účetní od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Obecné údaje: Obchodní firma: Sídlo: RENTERA, a.s. Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00 IČ: 274 45 992 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání:

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více