Základní charakteristika školy. Název školy: Konzervatoř Evangelické akademie Sídlo: Wurmova 13, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní charakteristika školy. Název školy: Konzervatoř Evangelické akademie Sídlo: Wurmova 13, 779 00 Olomouc"

Transkript

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní charakteristika školy Název školy: Konzervatoř Evangelické akademie Sídlo: Wurmova 13, Olomouc Adresa zřizovatele: Synodní rada ČCE, Jungmannova 1, Praha l Datum zřízení školy: 23. listopadu 1990 Datum zařazení do sítě škol: 7. února 1991 Poslední aktualizace v síti škol: 5. listopadu 2008 Právní forma: Školská právnická osoba Zřizovatel: Synodní rada Českobratrské církve evangelické Jungmannova 9, Praha Ředitel školy: MgA. František Fiala, Čápkova 3, Brno Jmenován do funkce na základě jmenovacího dekretu Synodní radou dnem Statutární zástupce: MgA. Robert Hejnar Tel.: , FAX: informace na telefonu: Irena Gazdagová IČO: IZO: Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočt.ped.prac. Gymnázium víceleté Gymnázium čtyřleté VOŠ Konzervatoř ,6 2,8 SOŠ SOU Odborné učiliště Školská rada Zřízena v souladu s ustanovením 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dne Počet členů 6 Počet jednání v uplynulém školním roce 2

2 2 Současný stav Konzervatoř má za sebou první školní rok ve zcela novém prostředí krajského a univerzitního města. To se pochopitelně odrazilo na průběhu celého školního roku. Škola vnímá diametrálně odlišné prostředí, než na jaké byla zvyklá z Kroměříže, kde v konkurenci dvou identických výběrových škol nebylo příliš prostoru pro získávání talentovaných studentů či jakoukoliv mimoškolní kreativitu. Olomouc jako centrum historie, vzdělanosti i umění nabízí škole velmi rozmanité prostředí pro její uplatnění a realizaci tvůrčích aktivit. Škola je vnímána jako mimořádný přínos městu i celému regionu, navázala celou řadu úspěšné tvůrčí spolupráce, studenti mohou naplno užívat předností krajského města, především v jeho kulturním a uměleckém zázemí. Není pochyb, že škola má v těchto nových podmínkách mimořádně kvalitní perspektivu své další profilace a rozvoje Vyučované obory ve školním roce 2008/2009 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Kód oboru (KKOV) Součást školy Denní studium Počet žáků Ukončilo ZZ Ukončilo MZ Hudba 8244N Zpěv 8245N Výběr volitelných a nepovinných předmětů byl koncipován tak, aby byla zdůrazněna profilace školy, například nabídkou výuky latinského jazyka, obligátních varhan, liturgických varhan, kompozice či teologicko-filozofického semináře. Vzhledem k vysoké odborné vybavenosti, zejména mladých pedagogů, kteří v letošním školním roce čerpali ze svých zkušeností získaných na zahraničních stážích, byly ve výuce, především hlavních oborů, často využívány nejnovější metodické poznatky (např. v oblasti výuky klavírní hry a sólového zpěvu). Počet Přepočt. prac. Učitelé celkem 49 36,6 Z toho interní 33,9 externí 2,7 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci v roce 2008/2009

3 3 Další údaje o interních pedagogických pracovnících ve šk. roce 2008/2009 Ped. pracovníci SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Prac. zařazení Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 učitel 0,9 VO, pozoun 29 2 učitel 0,62 VŠ, trubka 24 3 učitel 1,0 VŠ, flétna 17 4 učitel 0,86 VŠ, cembalo,klavír 6 5 učitel 1,0 VŠ, hudební věda 18 6 ředitel 1,0 VŠ, skladba 14 7 učitel 0,67 VŠ, flétna 15 8 učitel 1,0 VŠ, zpěv 34 9 učitel 1,0 VŠ, trubka učitel 0,67 VŠ, kytara učitel 0.86 vyšší odborné, klavír učitel 0,86 VŠ, housle 6 13 učitel 0,67 VŠ, cembalo 4 14 učitel 1,0 VŠ, zpěv 4 15 učitel 0,67 VŠ, dirigování učitel 0,62 VŠ, klavír učitel 0,76 VŚ. flétna 1 18 učitel 0,76 VŠ, klavír 1 19 učitel 0,57 SŠ, balet, bez DPS učitel 1,0 St. jazyk. zk. + DPS, AJ učitel 0,33 VŠ, varhany učitel 0,67 VŠ, zpěv 5 23 učitel 0,76 VŠ, viola učitel 0,38 VŠ, lesní roh učitel 0,71 VŠ, zpěv učitel 0,67 VŠ, trombon 4 27 učitel O,48 VŠ, varhany 9 28 učitel 0,38 VŠ, duchovní hudba, dirigování 8 29 učitel 0,81 VŠ, klavír 4 30 učitel 0,62 VŠ, zpěv učitel 0,67 VŠ, zpěv 2 32 učitel 0,24 VŠ, kontrabas učitel 0,48 VŠ, flétna učitel 0,57 vyšší odborné, klavír učitel 0,95 VŠ, housle učitel 0,67 VŠ, D/ON učitel 0,43 VŠ, klarinet 5 38 učitel 0,86 VŠ, klavír 8 39 zást. ředitele 1 VŠ, skladba učitel 0,40 vyšší odborné/kytara učitel 0,62 VŠ,NJ učitel 0,48 VŠ, ČJ učitel 0,43 VŠ,herectví, jevištní řeč 5 44 učitel 0,67 VŠ, klavír 0 Roků ped. praxe

4 4 Výuka je zabezpečena odborně kvalifikovanými vyučujícími. Pedagogové bez DPS buďto již zahájili v tomto školním roce studium, nebo není toto studium vzhledem k jejich dlouholeté praxi či výrazně odborné profilaci a specifickému zaměření předmětů, jimž vyučují, požadováno. Poţadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2008/2009 Požadovaný stupeň vzdělání 97 % Aprobovanost 100 % Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 (k datu ) Počet fyzických Přepočtené úvazky osob Interní pracovníci 7 4,25 Externí pracovníci 1 0,25 DALŠÍ ÚDAJE O INTERNÍCH NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH VE ŠK. R. 2008/2009 Pořadové Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor číslo 1 ekonom 1 VŠ, ekonom. 2 admin. pracovnice 1 ÚSO, ekonom. 3 správce 0,5 SŠ 4 vrátná 0,5 5 vrátná 0,5 6 uklizečka 0,25 7 Manager školy 0,5 VŠ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: 7 pedagogů se dále vzdělává ve svém oboru a to zejména formou doktorandských studií. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ: Ţáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2009/2010: Kód Název Délka studia Druh studia Počet přihlášených Počet přijatých k Počet odvolání 1.kolo 2.kolo 8244N001 Hudba N001 Zpěv Celkem

5 5 Kritéria pro přijetí: viz příloha č. 1 Údaje o přestupech, přerušení či ukončení studia: Přestoupil 1 student, studium přerušili 4 studenti VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok: 2008/2009 Počet žáků Prospělo k s vyzn. Prospělo Neprospělo Zanechalo studia, jiné Gymnázium víceleté Gymnázium čtyřleté VOŠ Konzervatoř SOŠ SOU Odborné učiliště Praktická škola Učiliště Hodnocení ukončení studia: (absolutoria, maturitní a závěrečné zkoušky) Počet žáků v posledním ročníku Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Jiné (náhradní termíny apod.) Gymnázium VOŠ Konzervatoř SOŠ SOU Odborné učiliště Praktická škola Učiliště Průměrný prospěch třídy na jeden předmět je u jednotlivých ročníků následující: I.ročník 1,64 II.ročník 1,56 II.ročník 1,58 IV.ročník1,47 V.ročník 1,38 VI.ročník 1,38 Problematika zhoršeného prospěchu či neprospěchu je přímo úměrná s docházkovou kázní jednotlivých studentů do výuky. Tuto problematiku řeší průběžně jak pedagogická rada, tak vedení školy takovými náměty a opatřeními, které by v maximální možné míře eliminovaly tento nežádoucí jev, který je zvlášť rozšířen na školách s uměleckým zaměřením. Maturitní zkouška zahrnovala praktický výkon ve hře na nástroj či zpěvu a dále teoretickou část (písemná zkouška z jazyka českého, ústní zkouška z jazyka českého, hudební teorie a dějin hudby). Z celkového počtu 15 studentů složilo 11 studentů zkoušku v řádném termínu, z nich 4 složili maturitní zkoušku s vyznamenáním, 4 studenti neprospěli a složili opravnou maturitní zkoušku v podzimním termínu.

6 6 Absolutorní zkouška zahrnovala rovněž praktický výkon a dále teoretickou zkoušku z cizího jazyka, hudební teorie, umělecko-pedagogické přípravy a obhajobu absolventské práce. Z celkového počtu 11 absolventů složilo zkoušku v řádném termínu 9 absolventů, z toho 5 s vyznamenáním. 2 absolventi složili zkoušku v náhradním termínu. Ve školním roce 2008/2009 se uskutečnily čtyři absolventské koncerty jeden interní absolventský koncert a tři veřejné absolventské koncerty. Úroveň veřejných koncertů byla podtržena i výkony žáků, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky na vysoké umělecké školy či konkurzy do předních českých orchestrů viz příloha č. 4 Uplatnění absolventů na trhu práce Absolventi naší školy pokračují ve studiu na vysoké škole, uplatňují se jako učitelé ZUŠ nebo hráči orchestrů či členové operních divadelních sborů. Studenti přijatí na VŠ studium 3x Fakulta umění Ostravské univerzity flétna, flétna, trombon 1x přírodovědecká fakulta SU Opava archeologie 3x PF UP Olomouc obor HV Hodnocení výsledků výchovného působení: Výchovné působení na studenty zajišťují jak samotní pedagogové, zejména učitelé hlavních oborů studentů, tak i určený výchovný poradce. S chováním studentů nebyly řešeny vážnější přestupky. Nejčastějším důvodem k udělení důtek či sníženého stupně z chování je vysoká neomluvená absence studentů Sníţené stupně z chování na konci školního roku: Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 1 0,97 Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009 Celkový počet soutěžících studentů: 5 Získaná ocenění: ročník Soutěže mladých varhaníků Opava, (čestné uznání) - V. ročník Mezinárodní PSDKH Olomouc, (3. cena, čestné uznání) Základní údaje o hospodaření školy viz příloha č. 3

7 7 ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH K nejvýznamnější mimoškolní aktivitě tohoto školního roku bezesporu patří jednak slavnostní koncert při příležitosti otevření Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, dále úspěšná realizace již V. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže duchovní a koncertní hudby. Soutěže se účastnilo kolem dvaceti soutěžících z celé republiky i ze Slovenska. V porotě zasedly přední osobnosti českého a slovenského operního života. Funkce předsedy poroty se ujal přední český sbormistr prof. Petr Fiala. Na slavnostním zahajovacím koncertě vystoupil pěvec Richard Novák spolu s pěvkyní a laureátkou posledního ročníku soutěže Ivanou Krejčiříkovou. Koncert vítězů se pak nesl ve znamení vynikajících soutěžních úspěchů mladých pěvců. Jiným významným zviditelněním školy bylo její další scénické nastudování a realizace opery Alberta Lörzinga Zkouška na operu, která měla svoji premiéru v Olomouci. Reprízována byla dne v Brněnském divadle Barka, derniéru pak opět v Olomouci dne Všechna představení byla vyprodána. Dalším zviditelněním a úspěšnou etablací v novém působišti školy byl v pořadí již druhý slavnostní koncert s Moravskou filharmonií Olomouc, na kterém se představili jako solisté nejúspěšnější studenti školy, kteří byli pro tuto příležitost vybráni na základě školního konkurzu. Další zdařilé projekty: koncerty pedagogů, flétnový seminář M. Duarte Štreitové a celá řada dalších uměleckých aktivit školy viz příloha č. 2 PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE ŠKOLY Rozvíjení předností a výhod školy, umístěné do kulturního, historického, památkového a univerzitního centra kraje a rozvíjení započaté spolupráce s kulturními olomouckými institucemi Moravskou filharmonií, Moravským divadlem, Univerzitou Palackého, církvemi a dalšími subjekty, se kterými již škola navázala aktivní a smysluplnou spolupráci. Posláním školy však zůstává i nadále na ekumenickém křesťanském základu a tradici vychovávat fundované praktické hudebníky a hudební pedagogy se vztahem k duchovní a církevní hudbě, kteří jsou schopni tento vzdělanostní přesah dále šířit a zprostředkovávat. V Kroměříži dne Datum projednání školskou radou: MgA. František Fiala ředitel Konzervatoře Evangelické akademie

8 Příloha č.1 PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA KONZERVATOŘ EVANGELICKÉ AKADEMIE, WURMOVA 13, OLOMOUC, VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 TERMÍNY 1. KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK: a KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Systém bodování: Hlavní obor (zpěv, hra na nástroj) max. počet 65 bodů. Součástí přijímacího řízení z hlavního oboru bude motivační pohovor. Talentové předpoklady (intonace, rytmus a sluchová analýza) max. počet 35 bodů. Počet bodů nutný pro přijetí 65, z toho hlavní obor min. 40. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů z hlavního oboru. Jestliže mají uchazeči stejný počet bodů z hlavního oboru i ze zkoušky z talentových předpokladů, pak o přijetí či nepřijetí uchazeče rozhoduje umělecká rada s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení uchazeče. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 17 V Olomouci, dne 30. října 2008 MgA. František Fiala ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci

9 Příloha č. 1 - Koncerty a mimoškolní aktivity ve školním roce 2008/09 interní koncerty studentů -7 veřejné koncerty: , Brno, Hudební nešpory v Červeném kostele , Olomouc, Koncert v rámci projektu Česko proti chudobě , Olomouc, Koncert pedagogů , Praha, Slavnostní koncert KEA k 90. výročí ČCE , Kyjov, Adventní nešpory , Olomouc, Adventní koncert pro MSKA , Olomouc, Adventní koncert , Olomouc, Adventní koncert se ZUŠ Šternberk , Olomouc, Koncert pedagogů Olomouc, Koncert k slavnosti Zvěstování Páně , Ostroţská Nová Ves, Výchovné koncerty , Olomouc, Koncert v rámci MusicOlomouc 2009-mezinár. festival soudobé hudby , Třinec, Koncert v rámci Třineckého jara , Olomouc, Koncert pro Diakonii ČCE-setkání zrakově postiţených , Olomouc, Varhanní koncert , Stříteţ n. Bečvou, Svatodušní koncert , Olomouc, Koncert s MFO absolventské koncerty - interní 1 - veřejné 4 (sál Reduta, sál Arcidiecézního muzea, chrám sv. Mořice) 5. ročník Mezin. pěvecké soutěţe duchovní a koncertní hudby operní představení studentů pěvec. oddělení-olomouc, 4. a 9. 6., Brno, slavnostní koncert při příleţitosti otevření KEA v Olomouci, (Dóm sv. Václava), koncert kurzu vokální korepetice-sung-won Won (Jiţní Korea), , komorní koncert J. Smutné a A. Mikolajkové-zobc. flétna, , koncert Shadow Quartet, , benefiční koncert M. Ţákové a V. Zápraţného, (Klášterní Hradisko), koncert bývalých studentů KEA, benefiční koncert P. Rajnohy, D. Mimry a M. Ţákové, (sv. Mořic) flétnový seminář M. Duarte-Štreitové (Portugalsko), , seminář M. Kejmara-trubka, , přednáška o E. Viklickém v rámci MusicOlomouc 2009, , varhanní seminář a koncert R. Forsbach (Německo), 9. a soutěţe: 16. ročník Soutěţe mladých varhaníků Opava, (J. Kovář, čestné uznání) 5. ročník Mezinárodní PSDKH Olomouc, (L. Laubová, 3. místo, J. Fröhlichová, čestné uznání)

10 Příloha č.3 Zpráva o hospodaření za rok 2008 ( v tis. Kč ) NÁKLADY Spotřeba 1020 Spotřeba materiálu 649 Spotřeba energie 371 Služby 1603 Cestovné 53 Náklady na reprezentaci 60 Ostatní služby 1490 Ososbní náklady Mzdové náklady 9052 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2626 Ostatní osobní náklady 147 Ostatní náklady Jiné ostatní náklady 400 Výnosy Výnosy z hlavní činnosti 201 Výnosy z vedlejší činnosti 155 Provozní dotace Přijaté příspěvky a dary 28 Ostatní výnosy 434 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -37

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr. Miloš Pártl 1. 10. 2012 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o.

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zřizovatel školy, jednatel : ředitelka školy : Mgr. Libor Bednář Mgr. Hana Dvořáková zástupce

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více