Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti"

Transkript

1 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015.

2 2 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti PRAVNA NAPOMENA Cilj je ovog dokumenta pomoći korisnicima u ispunjavanju njihovih obveza koje proizlaze iz Uredbe REACH. Međutim, valja napomenuti da je sadržaj Uredbe REACH jedini autentični pravni izvor te da informacije iznesene u ovom dokumentu ne predstavljaju pravni savjet. Korisnik se koristi ovim informacijama isključivo na vlastitu odgovornost. Europska agencija za kemikalije ne prihvaća nikakvu odgovornost za uporabu informacija sadržanih u ovom dokumentu. Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Referenca: ECHA-15-G-11-HR ISBN: Datum objave: Prosinac Jezik: HR Europska agencija za kemikalije, Ako imate pitanja ili primjedbe u vezi s ovim dokumentom, pošaljite ih (s naznakom referentnog broja dokumenta, datuma izdavanja, poglavlja i/ili stranice dokumenta na koju se odnosi vaša primjedba) putem obrasca za povratne informacije iz ovih smjernica. Obrascu za povratne informacije može se pristupiti putem ECHA-ine internetske stranice za smjernice ili izravno putem sljedeće poveznice: https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/feedbackguidance.aspx Odricanje: Ovo je radni prijevod dokumenta koji je izvorno objavljen na engleskom jeziku. Originalni dokument može se naći na ECHA-inim mrežnim stranicama. Europska agencija za kemikalije Poštanska adresa: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finska Adresa za posjete: Annankatu 18, Helsinki, Finska

3 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 3 Predgovor U ovom dokumentu opisani su zahtjevi obavješćivanja u skladu s Uredbom REACH koji se odnose na svojstva i uporabu tvari, izloženost tvarima te na mjere upravljanja rizicima koje predstavljaju te tvari i procjenu kemijske sigurnosti. Dokument je dio niza dokumenata sa smjernicama čiji je cilj pomoći svim dionicima u pripremi za ispunjavanje njihovih obveza u skladu s Uredbom REACH. Ti dokumenti obuhvaćaju detaljne smjernice za širok raspon ključnih postupaka u skladu s Uredbom REACH te za neke posebne znanstvene i/ili tehničke metode koje industrijski sektor ili nadležna tijela moraju primjenjivati u skladu s Uredbom REACH. Izvorne inačice dokumenata sa smjernicama izrađene su i razmatrane u okviru projekata za provedbu Uredbe REACH (RIP-ova) koje vode službe Europske komisije, koji uključuju sudionike iz država članica, industrijskog sektora i nevladinih organizacija. Nakon što su ih prihvatila nadležna tijela država članica, dokumenti sa smjernicama predani su ECHA-i radi objavljivanja i daljnjeg održavanja. ECHA izrađuje sve izmjene smjernica koje potom podliježu postupku savjetovanja koji uključuje dionike iz država članica, industrijskog sektora i nevladinih organizacija. Za detaljnije informacije o postupku savjetovanja vidjeti: dance_revision_2_en.pdf Dokumenti sa smjernicama dostupni su na internetskoj stranici Europske agencije za kemikalije na adresi: Ovaj dokument odnosi se na Uredbu REACH (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, , str. 1; ispravak u SL L 136, , str. 3).

4 4 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Povijest dokumenta Inačica Izmjene Datum Inačica 1 Prvo izdanje Svibanj Inačica 1.1. Kategorije postupaka (PROC) koje se odnose na preradu metala i drugih minerala bile su uključene u sustav numeriranja PROC SU 10 neznatno je preformuliran Dodani su proizvodi za osobnu njegu 39 Celuloza je dodana u SU 6 i napravljena je podvrsta koja se odnosi na ostale proizvode ili usluge (0-1 za ostale gospodarske djelatnosti povezane s kemikalijama i 0-2 za ostale gospodarske djelatnosti koje nisu povezane s kemikalijama ) Sustav numeriranja kategorija proizvoda tehnički je pojednostavljen Sve ostalo premješteno je s posljednjeg mjesta na prvo mjesto popisa za odabir Srpanj Inačica 1.2. Ispravak numeriranja iz PROC-a 22 u Dodatku R Prebacivanje pogrešno smještenih fotoaparata i videokamera iz AC 9 u AC 3-4 u Dodatku R Podešavanje sustava numeriranja u Dodatku R.12-4 prema strukturi kategorija. Listopad Inačica 2. Poboljšanje jasnoće i dosljednosti uvoda u odnosu na svrhu uporabe sustava deskriptora. Eksplicitnija formulacija upućivanja na članak 37. (DU upoznaje dobavljača s uporabom) i odjeljka 3.5. IUCLID-a u odjeljku R Uključivanje objašnjenja i definicija u R Pojednostavljenje terminologije o kemijskim proizvodima (= tvari kao takve i u smjesama) te proizvodima Sušene/stvrdnute smjese obuhvaćene su kategorijama proizvoda jer imaju definirani oblik i površinu. Uključivanje ažuriranih primjera o načinu rada sa sustavom deskriptora: Vidjeti odjeljke R i R Uvođenje nove tablice R radi boljeg objašnjenja povezanosti između opisa uporabe i Razine 1 procjene izloženosti. Dodavanje kratkog ulomka u odjeljak o različitim čimbenicima u životnom ciklusu tvari. Usklađivanje strukture odjeljaka od do Uvođenje 3 pododjeljka: definicija i područje primjene deskriptora; smjernice o dodjeli odgovarajuće kategorije; poveznica na procjenu Razine 1. Podjela popisa deskriptora sektora uporabe u dvije vrste podataka: Glavne korisničke skupine u životnom ciklusu tvari kao ključni deskriptor (SU 3, 21, 22) i sektor krajnje uporabe (svi subjekti) kao dopunski deskriptor; vidjeti Ožujak 2010.

5 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 5 Dodatak R Jasnije razlikovanje dviju funkcija kategorije kemijskog proizvoda (PC) u odjeljku R : i. opis sektora formuliranja smjesa prema vrsti smjese i ii. vrste potrošačkog proizvoda koji može biti procijenjen ciljanom procjenom rizika za korisnike ECETOC-a (vidjeti Dodatak R ). Jasnije razlikovanje između dviju funkcija kategorije proizvoda (AC) u odjeljku : i. vrsta proizvoda koja se odnosi na životni vijek i vijek trajanja naknadnog otpada tvari (rukovanje radnika i/ili korisnika proizvodom) i ii. vrste korisničkih proizvoda koje mogu biti procijenjene s TRA-om. Vidjeti dodatke R i R Uključivanje popisa proizvoda potkategorija upućenih u Ciljanu procjenu rizika (TRA) ECETOC-a za korisnike; vidjeti dodatke R i R ; objašnjavanje poveznice između opisa uporabe i procjena izloženosti Razine 1 u odjeljcima R i R Uklanjanje upućivanja na industrijsko ili profesionalno okruženje iz većine kategorija postupaka. Može se birati i u samoj procjeni izloženosti. Na razini opisa uporabe, SU 3 ili SU 22 naznačuju očekuje li se uporaba u industrijskom ili neindustrijskom okruženju. Uključivanje primjera o preradi proizvoda koju izvode radnici u odjeljak R Restrukturiranje popisa AC kako bi se omogućila dosljednost poveznica na sustav TARIC. Uklanjanje definiranih potkategorija s AC popisa kako bi podnositelj registracije i daljnji korisnici mogli definirati razinu pojedinosti potrebnih za opis faze životnog vijeka tvari. Prethodne potkategorije pretvorene su u primjere koji ilustriraju koje vrste proizvoda mogu biti obuhvaćene širokim spektrom kategorija. Uvođenje kategorije ispuštanja u okoliš (ERC) kao dodatnog deskriptora (vidjeti odjeljak R ). Objašnjenje uloge SPERC-ova u tom kontekstu. Uvođenje nove kategorije ERC 12 koja se bavi preradom proizvoda abrazivnim tehnikama koju izvode radnici u industrijskom okruženju. Proširenje ERC-a 10b/11b za obuhvaćanje uklanjanja tvari s površina proizvoda. Uključivanje popisa kategorija funkcija tvari (za odjeljak 1.2. proširenog SDS-a i izvješćivanje u IUCLID-u) u Dodatak R Cilj ovog popisa objašnjen je u kratkom ulomku teksta u odjeljku R Uvođenje novog odjeljka R s objašnjenjem načina na koji sustav deskriptora može podržavati i) raspoređivanje uporaba kao polazišne točke za CSA, ii) izgradnju naslova za scenarije izloženosti i iii) izvješćivanje o utvrđenim uporabama u IUCLID-u u odjeljak 3.5. Poboljšanja popisa za odabir: uključuju i) znanstveno istraživanje i ii) električnu energiju, struju, plin, vodoopskrbu i preradu otpadnih voda u popisu SU. odvajanje materijala za punjenje i kitova iz PC 9 u PC b. odvajanje boja za nanošenje prstima iz PC 9 u PC 9c. objašnjenje da se PC14 odnosi na tvari koje reagiraju s metalnom površinom. uklanjanje proizvoda za njegu automobila (PC6), umjetničkog pribora (PC5), proizvoda za travnjak i vrt (PC22) jer uglavnom podvostručuju ostale kategorije. uklanjanje PC10 jer je ionako obuhvaćen kategorijom

6 6 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti ostalo. objašnjenje da se PC20 odnosi na pomoćna tehnološka sredstva u kemijskoj industriji. uključivanje izbjeljivača i drugih pomoćnih tehnoloških sredstava u PC 26 i PC 34. obuhvaćanje metala i drugih minerala u PROC 21 do 25, uključujući prilagodbu opisa. razdvajanje PROC-a 8 u PROC 8a i 8b. uvođenje PROC-a 26, 27a i 27b koji se odnose na postupke naročito važne za metalnu industriju uklanjanje AC12 s popisa AC jer dovodi do velikih proturječnosti u osnovnoj kategorizaciji materijala i stvara probleme kompatibilnosti sa sustavom TARIC. Urednička prilagodba teksta uvođenjem promjena koje su prethodno navedene. Inačica 3.0 Područje primjene smjernica prošireno je na opis uporaba (tj. ne uključuje samo uporabu sustava deskriptora ), a naslov je prilagođen kako bi odražavao tu izmjenu Objašnjenje uloge informacija o uporabi u raznim postupcima Pojašnjenje nekih pojmova/koncepata/zahtjeva kao što su: o koncept uporabe / aktivnosti doprinosa o raspon faza životnog ciklusa, uključujući razlikovanje faza u industrijskom i profesionalnom sektoru o obveza uključivanja informacija o uporabi u registracijske dosjee Popis deskriptora uporabe: o novi deskriptor uporabe: faza životnog ciklusa o zamjena glavnih korisničkih skupina SU 3 (industrijske uporabe), 21 (uporabe u širokoj potrošnji), 22 (profesionalne uporabe), 10 (formuliranje) o faza životnog ciklusa formuliranje preimenovana je u formuliranje ili ponovno pakiranje radi jasnijeg označivanja njezina opsega o faza profesionalne uporabe preimenovana je u široke uporabe među profesionalnim radnicima kako bi se pojasnila činjenica da se te uporabe smatraju široko rasprostranjenima iz ekološke perspektive. o glavne korisničke skupine uklonjene su iz SU-ova jer su obuhvaćene novim deskriptorom faza životnog ciklusa o uklonjen PC19: intermedijer (obuhvaćeno u okviru tehničkih funkcija) o kraći nazivi za PC-eve o novi PC za hidrauličko frakturiranje o novi PC za elektrolite za baterije o prilagođeni su nazivi i objašnjenja za PROC-ove radi pojašnjenja njihova područja primjene o novi PROC za čišćenje i održavanje (PROC28) o pojašnjenje primjenjivosti ERC-ova prilagodbom naziva i objašnjenja o novi ERC radi obuhvaćanja uporabe proizvoda na industrijskim lokacijama s niskom razinom Prosinac 2015.

7 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 7 o o ispuštanja poboljšanje koncepta potkategorija AC-a radi mogućnosti pružanja specifičnijih informacija o proizvodima prilagodba kategorija za tehničke funkcije i kategorije proizvoda radi usklađivanja s postupkom uspostave globalno usklađenih kategorija OECD-a dodan je novi Dodatak (Dodatak R.12-5) radi pružanja objašnjenja o tome kako se prilagoditi izmjenama ovih smjernica.

8 8 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Pravila citiranja Uredbe REACH Doslovno citiranje Uredbe REACH naznačuje se kosim slovima između navodnih znakova. Tablica pojmova i kratica Vidjeti poglavlje R.20 Vodič Na slici u nastavku prikazano je gdje se nalazi poglavlje R.12 u dokumentu sa smjernicama Informacije: dostupne - zahtijevane/potrebne R12 Procjena opasnosti (HA) Procjena izloženosti (EA) 1 Stani Ne Kriteriji iz članka 14. stavka 4.? Da Karakterizacija rizika (RC) Dokument u CSR-u Da Rizik je kontroliran? Ne 2 Iteracija Priopćavanje ES-a putem SDS-a 1 Procjena u skladu s Prilogom I. Uredbe REACH zahtijeva se samo u slučaju kada tvar ispunjava kriterije za bilo koje od opasnih razreda, kategorija ili svojstava u skladu s člankom 14. stavkom 4. ili za odreknuće na osnovi izloženosti koje treba primijeniti (Prilog XI.) 2 Moguće je također da se na osnovi rezultata procjene uporaba stavi na popis uporaba koje se ne preporučuju (koji treba navesti u SDS-u)

9 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 9 Sadržaj R UVOD R Cilj ovih smjernica R Tko treba pročitati ove smjernice? R OPIS UPORABA KAO PRAVNI ZAHTJEV R ULOGA OPISA UPORABA U RAZLIČITIM POSTUPCIMA R Opis uporaba kao dio registracijskog dosjea i kao osnova za procjenu izloženosti R Opis uporaba za potrebe komunikacije o sigurnoj uporabi u lancu opskrbe R Opis uporaba kao osnova za donošenje odluka nadležnih tijela R Opis uporaba za prosljeđivanje informacija o uporabi kemikalija široj javnosti R Sveukupan protok informacija R OPIS UPORABA R Ključni elementi opisa uporabe R Kratko objašnjenje svakog informativnog elementa opisa uporabe R Dodatne informacije o uporabi R Primjeri DODATAK R POJAŠNJENJE POJMOVA I KONCEPATA Uporabe, identificirane uporabe i scenariji izloženosti Naziv uporabe, naslov scenarija izloženosti, strukturirani kratki naslov i dodatni opis uporabe Uporabe koje se ne preporučuju Široka uporaba i širokodisperzivna uporaba DODATAK R RAZLOZI ZA RAŠČLANJIVANJE NA UPORABE I AKTIVNOSTI DOPRINOSA Raščlanjivanje na uporabe Identificiranje aktivnosti koje doprinose uporabi DODATAK R RAZLIKOVANJE UPORABA NA INDUSTRIJSKIM LOKACIJAMA I ŠIROKIH UPORABA MEĐU PROFESIONALNIM RADNICIMA DODATAK R POPIS DESKRIPTORA UPORABE Popis deskriptora za faze životnog ciklusa (LCS) Popis deskriptora za sektore uporabe (SU) Popis deskriptora za kategoriju kemijskih proizvoda (PC) Popis deskriptora za kategorije postupaka (PROC) Popis deskriptora za kategorije ispuštanja u okoliš (ERC) Popis deskriptora za kategorije proizvoda (AC) Popis deskriptora za tehničke funkcije (TF) DODATAK R KAKO UPRAVLJATI PROMJENAMA Uvod Ažuriranje obveza i razdoblje prilagodbe Objašnjenje koncepata Uvođenje faze životnog ciklusa kao novog deskriptora uporabe i uklanjanje glavnih korisničkih skupina (SU3/SU21/SU22) i SU-a Novi nazivi deskriptora uporabe Uklonjen PC19: intermedijer (obuhvaćeno tehničkom funkcijom)... 95

10 10 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Novi PC za hidrauličko frakturiranje Prilagođeni nazivi i objašnjenja za PROC-ove radi pojašnjenja njihova područja primjene Objašnjenje primjenjivosti ERC-ova i dodavanje novog ERC-a radi obuhvaćanja uporabe proizvoda na industrijskim lokacijama s niskom razinom ispuštanja Poboljšanje koncepta potkategorija AC-a radi mogućnosti pružanja konkretnijih informacija o proizvodima Prilagodba kategorija tehničkih funkcija (TF) na temelju prijedloga US-EPA-e za usklađene kategorije OECD-a Popis slika Slika R.12-1: Pregled postupaka u okviru kojih informacije o uporabama imaju važnu ulogu Slika R.12-2: Prikaz koncepta životnog ciklusa Slika R.12-3: Prikaz koncepata uporabe / aktivnosti doprinosa i scenarija izloženosti / scenarija doprinosa Slika R.12-4: Opći pregled i shema odlučivanja za dodjeljivanje ERC-a za faze životnog ciklusa proizvodnja i formuliranje ili ponovno pakiranje Slika R.12-5: Shema odlučivanja za dodjeljivanje ERC-a za fazu životnog ciklusa uporaba na industrijskim lokacijama Slika R.12-6: Shema odlučivanja za dodjeljivanje ERC-a za fazu životnog ciklusa široka uporaba među profesionalnim radnicima i uporaba u širokoj potrošnji Slika R.12-7: Shema odlučivanja za dodjeljivanje ERC-a za fazu životnog ciklusa životni vijek.. 71 Popis tablica Tablica R.12-1: Pregled kategorija deskriptora uporabe bitnih za svaki ključni element opisa uporabe Tablica R.12-2: Primjer opisa uporabe Tablica R.12-3: Primjer opisa uporabe uz pomoć standardnih izraza Tablica R.12-4: Naziv uporabe, naslov scenarija izloženosti, strukturirani kratki naslov i dodatni opis uporabe Tablica R.12-5: Prikaz različitih scenarija koji vode do zaključka o tome je li riječ o širokodisperzivnim uporabama Tablica R.12-6: Karakteristike koje pomažu u razlikovanju industrijskih lokacija i profesionalnih aktivnosti izvan industrijskih lokacija i odnosa u kontekstu faza životnog ciklusa Tablica R.12-7: Prikaz faza životnog ciklusa u odnosu na sustave upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu Tablica R.12-8: Popis deskriptora za faze životnog ciklusa Tablica R.12-9: Popis deskriptora za sektore uporabe (SU) Tablica R.12-10: Popis deskriptora za kategoriju kemijskih proizvoda (PC) Tablica R.12-11: Popis deskriptora za kategorije postupaka (PROC) Tablica R.12-12: Pregled kategorija ispuštanja u okoliš (ERC) dostupnih za svaku fazu životnog ciklusa (LCS) Tablica R.12-13: Popis deskriptora za kategorije ispuštanja u okoliš (ERC) Tablica R.12-14: Popis deskriptora za kategorije proizvoda (AC) Tablica R.12-15: Popis deskriptora za tehničke funkcije (TF)... 78

11 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 11 Tablica R.12-16: savjeti o dodjeljivanju faza životnog ciklusa na temelju postojećih informacija. 94

12 12 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti R Uvod R Cilj ovih smjernica Svrha ovih smjernica je objasniti ulogu informacija o uporabi za potrebe raznih postupaka u skladu s Uredbom REACH i povezane pravne zahtjeve te utvrditi načela za opis uporaba kemijskih tvari. U skladu s Uredbom REACH, svaki proizvođač i uvoznik određene tvari obvezan je u svom registracijskom dosjeu pružiti kratak opći opis identificiranih uporaba. Uporaba u ovom kontekstu znači bilo kakvo korištenje tvari kao takve ili u smjesi 2. To, primjerice, uključuje: formuliranje smjesa ili proizvodnju proizvoda 3. U ovim smjernicama objašnjeno je što znači taj kratak opći opis identificiranih uporaba 4 kako bi se osiguralo da odgovara svrsi. Opis uporaba ključan je preduvjet za procjenu sigurnosti podnositelja registracije (ako je potrebna) i naknadno priopćavanje/prosljeđivanje informacija o uvjetima sigurne uporabe u lancu opskrbe. Opis identificiranih uporaba također omogućuje da nadležna tijela razumiju što se u praksi čini s nekom tvari na tržištu. To pomaže u donošenju dobro informiranih odluka o tome kakav prioritet ima određena tvar u kontekstu daljnjih razmatranja i regulatorne mjere koje donose nadležna tijela. Osim toga, neke od informacija o uporabama iz registracijskih dosjea prenose se široj javnosti putem ECHA-ine internetske stranice. To široj javnosti omogućuje da bude upoznata s proizvodima koji sadrže određenu tvar te postupcima i sektorima u okviru kojih se ta tvar upotrebljava. I konačno, opis uporaba također ima značajnu ulogu za daljnje korisnike, a posebno kada provjeravaju jesu li uporabe tvari obuhvaćene u scenarijima izloženosti koji su im predočeni. Stoga je važno da svi subjekti na koje se odnosi Uredba REACH (podnositelji registracije i daljnji korisnici te nadležna tijela i šira javnost) na isti način razumiju što je opis uporaba u registracijskom dosjeu i što mora sadržavati kako bi na najbolji mogući način služio svrsi. R Tko treba pročitati ove smjernice? Ove su smjernice uglavnom usredotočene na opis uporaba u kontekstu registracije u skladu s Uredbom REACH, iako se u dokumentu govori i o ulozi opisa uporaba u drugim postupcima u skladu s Uredbom REACH kao što je širenje informacija. O opisu uporaba u kontekstu zahtjeva za autorizaciju govori se u ECHA-inu dokumentu Kako razviti opis uporaba u kontekstu autorizacije koji je dostupan na adresi U ovim se smjernicama spominju podnositelji registracije i daljnji korisnici jer obje te skupine subjekata moraju međusobno komunicirati kako bi osmislile smisleni opis uporaba u registracijskom dosjeu i proširenim sigurnosno-tehničkim listovima. Daljnji korisnici također mogu primjenjivati načela iz ovih smjernica u kontekstu izvješća koje moraju dostaviti u skladu s člankom 38. Uredbe REACH. Nadležna se tijela također bave informacijama o uporabi iz registracija (npr. u pogledu evaluacije tvari). Stoga i za njih može biti korisno pročitati ove smjernice. 2 Pravni tekst iz članka 3. stavka 24. Uredbe REACH uključuje definiciju uporabe: uporaba je prerada, formuliranje, potrošnja, skladištenje, držanje, obrada, punjenje u spremnike, premještanje iz jednog spremnika u drugi, miješanje, proizvodnja proizvoda ili bilo kakvo drugo korištenje. 3 U članku 3. stavku 3. Uredbe REACH navodi se sljedeće: proizvod je predmet kojem se tijekom proizvodnje daje poseban oblik, površina ili obličje koji određuju njegovu funkciju u većoj mjeri nego njegov kemijski sastav. 4 Konkretna polja osigurana su u obrascu IUCLID, a posebno u odjeljku 3. o informacijama u uporabi.

13 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 13 R Opis uporaba kao pravni zahtjev U skladu s Uredbom REACH, od podnositelja registracije zahtijeva se da u tehničkom dosjeu osiguraju kratak opći opis identificirane uporabe ili uporaba za sve tvari za koje je potrebna registracija (članak 10. točka (a) podtočka iii. i Prilog VI. točka 3.5. Uredbe REACH). Taj se zahtjev primjenjuje na normalnu registraciju (članak 6.), registraciju intermedijera u strogo kontroliranim uvjetima (članak 17. stavak 2. točka (e) ili članak 18. stavak 2. točka (e)) ili registraciju tvari u proizvodima (članak 7. stavak 1. ili članak 7. stavak 5.). on ne ovisi o tome treba li se provesti procjena kemijske sigurnosti ili o opsegu uporabe u okviru koje se tvar isporučuje. Primjenjuje se na sve vrste tvari (razvrstane/nerazvrstane) i sve količinske raspone (uključujući 1 10 t/g). Potrebno je napomenuti da u slučaju tvari koje su prethodno prijavljene u skladu s Direktivom 67/548/EEZ i kada su količinski raspon i uporabe ostali isti kao oni prijavljeni, od poduzeća se izričito ne zahtijeva usklađenost s Prilogom VI. Uredbe REACH, no preporučuje se uključivanje opisa uporaba. U slučaju kada se od podnositelja registracije zahtijeva provedba procjene izloženosti u kontekstu procjene kemijske sigurnosti (CSA), zahtijeva se usklađenost između kratkog opisa uporaba u tehničkom dosjeu i scenarija izloženosti (ES) u izvješću o kemijskoj sigurnosti (CSR) (vidjeti odjeljak Priloga I. Uredbi REACH). Radi pružanja pomoći u ispunjavanju tog zahtjeva za usklađenost, u IUCLID-u su definirani brojni elementi za opis uporaba. U procjeni izloženosti potrebno je osvrnuti se na proizvođača, sve uporabe tvari (tvari pojedinačno i u smjesi) i kasnije faze životnog ciklusa (životni vijek proizvoda i fazu otpada). Za svaku uporabu o kojoj se izvješćuje potrebno je dokazati da je sigurna. Opis uporaba iz registracijskog dosjea stoga treba pružati odgovarajuću razinu informacija koja omogućuje da se razumije što se čini s tvari, a posebno za potrebe osiguravanja smislene procjene izloženosti u pogledu uporaba. Opis uporaba stoga uključuje bilo koju uporabu tvari kao takve i u smjesi te bilo koji kasniji životni vijek 5 u proizvodima koji su rezultat te uporabe. Iako proizvodnja nije uporaba, potrebno je i nju opisati. Faza otpada nije dio opisa uporaba. Izvješćivanje o uporabi također ima značaj u slučaju tvari koje ne podliježu obvezi procjene izloženosti. Tvari koje se proizvode i uvoze u količini 1 10 t/g podliježu obvezi registracije, ali ne podliježu obvezi procjene izloženosti. Tvari koje se proizvede i uvoze u količini > 10 t/g, a koje ne ispunjavaju kriterije utvrđene u članku 14. stavku 4. Uredbe REACH 6 također ne podliježu obvezi procjene izloženosti. Ipak, u oba slučaja, podnositelji registracije imaju obvezu u registracijski dosje uključiti kratak opći opis identificirane uporabe ili uporaba (Prilog VI. 3.5.). U tu se svrhu podnositeljima registracije savjetuje da slijede elemente opisane u ovim smjernicama unesene u IUCLID. Podnositelji registracije također trebaju voditi računa o obvezi podnošenja svih informacija dostupnih podnositelju registracije u tehnički dosje, na primjer u slučaju kada podnositelj registracije posjeduje opise uporaba iz zajedničkog podneska. U slučajevima kada je podnositelj registracije upotrijebio informacije o uporabi za potrebe odstupanja od zahtjeva za obavješćivanje na osnovi razmotrenih izloženosti/ispuštanja ili za potrebe odabira prikladnog puta primjene u skladu s prilozima VII. X. stupcem 2. Uredbe REACH, informacije o uporabi (kao i odgovarajuće informacije o izloženosti) trebale bi biti u skladu s opravdanjem za odstupanje; na primjer u slučaju kada se podnositelj registracije želi odreći od veće razine krajnjih točaka za zdravlje ljudi na osnovi strogo kontroliranih uvjeta 5 Životni vijek je vremensko razdoblje u kojem je proizvod na usluzi ili u uporabi. 6 Napominjemo da se u nastavku ovih smjernica za te kriterije upotrebljava pojam opasne (tvari).

14 14 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti (Prilog XI. stavak 3.2. Uredbe REACH i, konkretnije, za tvari ugrađene u proizvode iz Priloga XI. stavka 3.2. točke (c)). Kada nedostatak određenih informacija utječe na mogućnost utvrđivanja je li ispunjen kriterij za razvrstavanje ili ne, podnositelj registracije treba svoj opis uporabe detaljno objasniti u mjeri koliko je to prikladno za tvar koju se smatra opasnom. U slučaju intermedijera, kao i u slučaju drugih tvari, potrebno je dostaviti opis uporabe u okviru registracije. Informacije uključene u registracijske dosjee o uporabi kao intermedijera, primjerice informacije o udjelu ukupne tonaže za tu uporabu, osobito su važne za nadležna tijela za potrebe odabira tvari i određivanja prioritetnih tvari radi daljnjih regulatornih mjera (npr. radi uključivanja na popis tvari koje podliježu autorizaciji, mjera ograničenja itd.) te prilikom njihova odlučivanja o najboljim rješenjima za regulatorno upravljanje rizicima. Ako podnositelj registracije ne izvijesti o informacijama o uporabi bez valjanog opravdanja, od njega se može tražiti dostavljanje tih informacija u kontekstu provjere usklađenosti. Napominjemo da sudionici zajedničkih registracija moraju dostaviti kratak opis uporaba te da se ne mogu samo pozvati na dosje glavnog podnositelja registracije iako je izvješće o kemijskoj sigurnosti zajednički podneseno. U skladu s člankom 11., svaki podnositelj registracije mora zasebno dostaviti informacije navedene u članku 10. točki (a) podtočki iii. tj. informacije o proizvodnji i uporabama tvari. Pružene informacije moraju predstavljati uporabe podnositelja registracije i uporabe u okviru njegova lanca opskrbe. R Uloga opisa uporaba u različitim postupcima Opis uporaba ima važnu ulogu za mnoge različite subjekte, uključujući za: - podnositelje registracija u kontekstu njihove obveze provedbe procjene kemijske sigurnosti. Podnositelji registracije od kojih se zahtijeva provedba procjene izloženosti u kontekstu procjene kemijske sigurnosti (CSA) moraju se osvrnuti na sve identificirane uporabe tvari i izvijestiti o rezultatu procjene kemijske sigurnosti u svom izvješću o kemijskoj sigurnosti (CSR). - dobavljače opasnih tvari ili smjesa koji primatelju moraju dostaviti sigurnosno-tehnički list (SDS) u skladu s člankom 31. Sigurnosno-tehnički list mora uključivati informacije o uporabi. - Obveze daljnjih korisnika (DU): daljnji korisnici mogu dobavljačima priopćavati informacije o svojoj uporabi. Također trebaju provjeriti je li njihova uporaba obuhvaćena u scenariju izloženosti koji su primili. Ako dostavljaju vlastito izvješće o kemijskoj sigurnosti, kratak opis uporabe dio je informacija koje se dostavljaju ECHA-i. - nadležna tijela u kontekstu svojih zadaća koje uključuju odabir tvari i određivanje prioritetnih tvari za potrebe daljnjih regulatornih postupaka, primjerice evaluacije tvari, utvrđivanja posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC), mjera ograničenja itd. U pretraživanjima i utvrđivanju prioriteta nadležna tijela uzimaju u obzir uporabu tvari (npr. široko rasprostranjenu karakteristiku uporabe tvari). Provedbena tijela također se oslanjaju na informacije o uporabama u okviru provjere provedbe scenarija izloženosti. - Pristup šire javnosti informacijama o uporabi kemikalija: nepovjerljive informacije o uporabama dostupne su za širenje. Stoga je važno razumjeti svrhu opisa uporaba kako bi se bolje razumjele informacije koje je potrebno prikupiti i dostaviti. Uloga opisa uporaba u različitim postupcima dodatno je objašnjena u nastavku.

15 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 15 R Opis uporaba kao dio registracijskog dosjea i kao osnova za procjenu izloženosti Podnositelji registracije od kojih se zahtijeva provedba procjene izloženosti u kontekstu procjene kemijske sigurnosti (CSA) moraju se osvrnuti na sve uporabe tvari podnositelja registracije i njegova lanca opskrbe u EU-u (tvari kao takve, u smjesi ili u proizvodima) s kojima su upoznati, i izvijestiti o rezultatu procjene kemijske sigurnosti u svom izvješću o kemijskoj sigurnosti (CSR). Opis uporaba ima ključnu ulogu u tom postupku jer predstavlja osnovu za jamčenje smislene i cjelovite procjene izloženosti. Izvješće o kemijskoj sigurnosti za opasne tvari uključuje scenarije izloženosti kojima se utvrđuju uvjeti uporabe koji jamče kontrolu rizika povezanih s uporabama tvari tijekom životnog ciklusa tvari. Podnositelji registracije kao prvi korak procjene moraju identificirati sve uporabe svojih tvari, uključujući realne informacije o odgovarajućim uvjetima uporabe. Učinkovit način putem kojeg podnositelj registracije može dobaviti te informacije je korištenje karata uporaba koje razvijaju dobavljači ili sektorska udruženja daljnjih korisnika 7. Karte uporaba pružaju opis glavnih uporaba (usklađen na sektorskoj razini) bitnih za sektore i informacije o uvjetima uporabe koji su tipični za taj sektor, a mogu se upotrebljavati kao izvor informacija za njihovu registraciju, posebno za potrebe procjene kemijske sigurnosti. Te karte uporaba u okviru tržišnog sektora mogu se opetovano upotrebljavati za širok raspon tvari koje dolaze na to tržište. Više informacija o kartama uporaba dostupno je u području djelovanja br. 2 na internetskoj stranici o planu odvijanja za CSR/ES: Uporabe obuhvaćene registracijom moraju biti uključene u tehnički dosje. Dosje se priprema i podnosi u alatu IUCLID. Za informacije o uporabi u pogledu raznih faza životnog ciklusa bitnih za tvar postoji poseban odjeljak. Podnositelj registracije potom izrađuje scenarije izloženosti za svaku uporabu prilikom provedbe procjene kemijske sigurnosti. Scenariji izloženosti u izvješću o kemijskoj sigurnosti moraju biti usklađeni s opisom identificiranih uporaba u tehničkom dosjeu. Oni također moraju biti usklađeni sa scenarijima izloženosti koji se kasnije priopćavaju daljnjim korisnicima u lancu opskrbe (u obliku priloga sigurnosno-tehničkom listu (SDS)). R Opis uporaba za potrebe komunikacije o sigurnoj uporabi u lancu opskrbe U odjeljku 1.2. sigurnosno-tehničkog lista potrebno je također navesti relevantne identificirane uporabe i kao i uporabe koje se ne preporučuju. U slučaju kada je potrebno dostaviti izvješće o kemijskoj sigurnosti, informacije u tom pododjeljku sigurnosno-tehničkog lista moraju biti usklađene s identificiranim uporabama u izvješću o kemijskoj sigurnosti i scenarijima izloženosti utvrđenima u jednom ili više priloga sigurnosno-tehničkog lista. Općenito je dobra praksa uključiti tablicu sa sadržajem prije priloženih scenarija izloženosti u proširenom sigurnosno-tehničkom listu. Sadržaj se sastoji od kratkih naslova za potrebe komunikacije koji primatelju trebaju dati prve naznake o scenarijima izloženosti primjenjivima na njegovu uporabu. Scenarij izloženosti također uključuje odjeljak s naslovima u kojem su detaljnije opisane aktivnosti obuhvaćene scenarijem izloženosti. Naslovi scenarija izloženosti (uključeni u scenarij izloženosti radi pružanja pregleda područja primjene) i kratki naslovi za 7 Karte uporaba mogu čak zajednički sastavljati nekolicina proizvođača/uvoznika u dijalogu sa sektorima daljnjih korisnika.

16 16 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti potrebe komunikacije (uključeni u tablicu sa sadržajem i scenarij izloženosti radi olakšavanja razvrstavanja različitih scenarija izloženosti) moraju biti usklađeni s informacijama o uporabi u registracijskom dosjeu. Više informacija o kratkim naslovima dostupno je u području djelovanja 2.5. plana odvijanja za CSR/ES: te u Dodatak R Daljnji korisnici koji primaju proširene sigurnosno-tehničke listove trebali bi provjeriti sadržaj jednog ili više scenarija izloženosti koji opisuju njihove uporabe, kako bi bili sigurni da su njime obuhvaćeni njihovi uvjeti uporabe te da su provedene mjere upravljanja rizikom. Prikladan opis opsega uporabe također je ključan u ovom postupku kako bi se osiguralo da daljnji korisnici prepoznaju svoje uporabe te da mogu obraditi informacije o sigurnoj uporabi koje se priopćavaju u lancu opskrbe. R Opis uporaba kao osnova za donošenje odluka nadležnih tijela Uredba REACH sastavljena je kako bi nadležna tijela mogla utvrditi zahtijevaju li neke kemikalije daljnja razmatranja ili dodatne regulatorne mjere. Registracijska baza podataka za REACH sadrži velik broj tvari koje potencijalno izazivaju zabrinutost zbog i) njihova poznatog profila opasnosti i/ili ii) nedostataka postojećih podataka. Nadležna tijela trebaju usredotočiti svoje aktivnosti na osnovi utvrđivanja prioritetnih tvari i procjene usklađenosti procjena izloženosti koje su proveli podnositelji registracije. Odabir tvari za daljnja razmatranja, usklađivanje i utvrđivanje prioriteta radi daljnjih regulatornih mjera do određene se mjere temelji na informacijama o uporabama iz registracijskih dosjea 8. Stoga opis uporaba mora biti transparentan i cjelovit. U slučaju kada je potreban scenarij izloženosti, uporabe moraju biti nedvosmisleno povezane sa scenarijem izloženosti u kojem su opisani uvjeti za sigurnu uporabu. Nakon što se odredi da određena tvar ima prednost u pogledu daljnjih mjera upravljanja rizikom, kvaliteta opisa uporaba može također utjecati na odluku nadležnih tijela o najprikladnijem rješenju za upravljanje rizikom. Jasna slika o načinu uporabe tvari pomaže nadležnim tijelima u donošenju odluka o mjerama. Na primjer, ako određeni industrijski subjekt dokaže da određena tvar nema širokodisperzivnu uporabu i/ili da ima malu tonažu za uporabe koje mogu spadati u područje primjene autorizacije, ta će tvar imati manji prioritet tijekom cijelog postupka odabira i utvrđivanja prioriteta (koji u konačnici može voditi do uključivanja tvari u Prilog XIV.). Kako bi se nadležnim tijelima omogućila procjena tvari s obzirom na kriterije utvrđivanja prioriteta, u okviru registracijskog dosjea potrebno je pružiti bitne informacije o uporabama (i uvjetima uporabe). Osim što te informacije moraju biti dostupne nadležnim tijelima, one moraju biti strukturirane na način koji omogućuje usporedbu tvari i dosjea te informatičku obradu informacija. Dostavljanje registracijskih dosjea u alatu IUCLID omogućuje takvu informatičku obradu informacija. Važno je istaknuti da će u slučaju nepostojanja dostatnih i dosljednih informacija o uporabama možda biti potrebno pretpostaviti najgore moguće scenarije u fazi razmatranja. To može ograničavati učinkovitost regulatornog upravljanja rizikom (tvari se odabiru za daljnja razmatranja i mjere iz pogrešnih razloga). 8 Dodatne informacije o odabiru tvari i određivanju prioritetnih tvari koje potencijalno izazivaju zabrinutost dostupne su na ECHA-inoj internetskoj stranici:

17 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 17 R Opis uporaba za prosljeđivanje informacija o uporabi kemikalija široj javnosti Informacije o uporabama (identificiranim uporabama i uporabama koje se ne preporučuju) dostupne su na ECHA-inoj internetskoj stranici 9 radi javnog obavještavanja o registriranim tvarima. Stoga je izvješćivanje o smislenim i jasnim nazivima uporaba 10 i odgovarajućim deskriptorima uporabe 11 vrlo važno kako bi se osiguralo da je šira javnost upoznata barem s osnovnim informacijama o tome gdje je određena tvar prisutna, koji je subjekti upotrebljavaju i u okviru kojih postupaka. R Sveukupan protok informacija Slika u nastavku prikazuje različite postupke u okviru kojih se prosljeđuju informacije o uporabi Vidjeti odjeljak za više informacije o nazivima uporaba. 11 Vidjeti odjeljak za više informacije o deskriptorima uporabe.

18 18 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Slika R.12-1: Pregled postupaka u okviru kojih informacije o uporabama imaju važnu ulogu Registracijski dosje koji uključuje CSR ECHA države članice: pretraživanje utvrđivanje SVHC-a daljnje regulatorno upravljanje rizicima širenje/prosljeđivanje informacija provedba (što uključuje komunikaciju u lancu opskrbe) Proizvođači/uvoznici Informacije o uporabama dobivene putem, npr., mapa za uporabu Formulatori Informacije o sigurnoj uporabi dostupne putem, npr., proširenog SDS-a Krajnji korisnici R Opis uporaba Logičan način opisa uporaba kemijskih tvari je njihovo strukturiranje u skladu sa životnim ciklusom tvari. U okviru svake faze životnog ciklusa mogu postojati različite uporabe. Svaku bi uporabu trebalo opisati navođenjem brojnih elemenata kako je objašnjeno u niže navedenim odjeljcima R i R U odjeljku R prikazan je primjer načina na koji se svi elementi zajedno navode u opisu uporaba. R Ključni elementi opisa uporabe Opis uporabe trebao bi uključivati sljedeće elemente koji su dodatno objašnjeni u niže navedenim odjeljcima: - fazu životnog ciklusa - naziv uporabe i dodatni opis uporabe - identifikaciju tržišta na kojima se tvar upotrebljava - opis različitih aktivnosti koje doprinose uporabama (iz perspektive ljudskog zdravlja i okoliša) - tehničku funkcija tvari u uporabi.

19 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 19 Za opis uporaba važne su također neke dodatne informacije, a posebno za tvari koje potencijalno izazivaju zabrinutost (npr. informacije o tonaži). Kako bi se olakšala komunikacija među podnositeljima registracije u lancu opskrbe, ako se primjenjuje, kao i s nadležnim tijelima, te bi elemente trebalo strukturirati, a njihov sadržaj uskladiti u najvećoj mogućoj mjeri. To je korisno radi veće usklađenosti među lancima opskrbe i olakšavanja informatičke obrade informacija. Sustav deskriptora uporabe Jedan od načina normizacije je primjena sustava deskriptora uporabe koji se temelji na popisima sa šest deskriptora sa standardnim unosima i kodovima. Taj sustav pruža kategorije za neke od ključnih elemenata opisa uporaba. U tablici u nastavku prikazan je pregled dostupnih kategorija: Tablica R.12-1: Pregled kategorija deskriptora uporabe bitnih za svaki ključni element opisa uporabe Kategorija deskriptora uporabe Povezani ključni element(i) Faza životnog ciklusa (LCS) Faza životnog ciklusa Sektor uporabe (SU) Opis tržišta (sektor gospodarstva u kojem se tvar upotrebljava) Kategorija kemijskog proizvoda (PC) Opis tržišta (vrsta proizvoda), aktivnosti doprinosa (potrošači) Kategorija postupaka (PROC) Aktivnosti doprinosa (radnici) Kategorija ispuštanja u okoliš (ERC) Aktivnosti doprinosa (okoliš) Kategorija proizvoda (AC) Opis tržišta (vrsta proizvoda), aktivnosti doprinosa (životni vijek) Tehnička funkcija (TF) Tehnička funkcija tvari Tablica pokazuje da su neke od kategorija bitne za više elemenata, primjerice kategorija kemijskog proizvoda služi i kao identifikator tržišta tvari i kao aktivnost doprinosa za potrošače. Detaljnije informacije o tome navedene su u odjeljcima u nastavku. Popisi deskriptora uporabe za svaku od kategorija uključeni su u Dodatak R Za potrebe potpunog razumijevanja opsega uporabe nisu dovoljni samo deskriptori uporabe. Alati poput IUCLID-a i karata uporaba stoga uključuju slobodna tekstovna polja za upis naziva uporabe i svake aktivnosti doprinosa te za konkretnije informacije o postupku uporabe. Te konkretnije informacije mogu se normirati i dogovorima u lancima opskrbe. Karte uporaba mogu se upotrebljavati kao sredstvo za postizanje takvih dogovora.

20 20 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti R Kratko objašnjenje svakog informativnog elementa opisa uporabe U ulomcima u nastavku navodi se kratko objašnjenje različitih elemenata koji čine opis uporabe. Ove smjernice ne bave se time jesu li ti elementi obvezni u kontekstu registracije ili ne. R Faza životnog ciklusa U opisu uporaba trebao bi biti obuhvaćen cijeli životni ciklus tvari, pri čemu se uzimaju u obzir proizvodi degradacije/pretvorbe tvari kada se to primjenjuje. Postoje četiri osnovna stadija, odnosno četiri osnovne faze u životnom ciklusu tvari na koje se uporaba može odnositi: proizvodnja, formuliranje ili ponovno pakiranje, krajnja uporaba 12 i životni vijek (proizvoda) kako je opisano u nastavku. 12 Krajnja uporaba znači uporaba tvari kao takve ili u smjesi, koja predstavlja posljednji korak prije kraja vijeka trajanja tvari, odnosno prije nego što tvar nestane u procesu putem reakcije tijekom uporabe (što uključuje intermedijarnu uporabu), uđe u otpadne vode ili okoliš, ili postane dio proizvoda.

21 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 21 Slika R.12-2: Prikaz koncepta životnog ciklusa Proizvodnja Formuliranje ili ponovno pakiranje Uporaba na industrijskim lokacijama* Uporaba profesionalnih radnika koja rezultira širokom izloženošću* Uporaba potrošača* * Krajnje uporabe Recikliranje / oporaba otpada Životni vijek** ** uključuje obradu proizvoda na industrijskim lokacijama Otpad Svaka uporaba tvari mora biti dodijeljena jednoj od faza životnog ciklusa. Faze životnog ciklusa strukturirane su tako da osiguravaju naznačivanje vrste organizacija na koje se odnosi uporaba (npr. formulatori, industrijska postrojenja, profesionalne djelatnosti malih kapaciteta, potrošači) i informacije o tome nalazi li se tvar u proizvodu tijekom uporabe. Odgovarajući deskriptor uporabe je faza životnog ciklusa (LCS). Životni ciklus počinje s aktivnostima prvog subjekta u životnom vijeku tvari, a to je proizvođač. U slučaju uvezene tvari faza životnog ciklusa nije bitna. Nastavlja se opisom aktivnosti formulatora kada se to primjenjuje. A zatim je potrebno opisati aktivnosti koje obavljaju različiti krajnji korisnici tvari kao takve ili u smjesi, tj. industrijska poduzeća, profesionalni radnici ili potrošači. Posljednja faza životnog ciklusa tvari koju treba uzeti u obzir u svrhu opisa uporaba je krajnja uporaba ili životni vijek. Faza otpada (aktivnosti odlaganja ili oporabe otpada) ne uključuje se u opis uporaba, no ipak treba biti obuhvaćena u CSA-u/CSR-u. Proizvodnja Ova faza uključuje postupke u okviru kojih se registrirana tvar proizvodi iz sirovih materijala. Aktivnosti u proizvodnji za izvoz ili stavljanje na tržište EU-a koje su nužne za rukovanje samom tvari smatraju se dijelom faze proizvodnje (npr. punjenje u odgovarajuće spremnike, skladištenje, dodavanje stabilizatora ili razrjeđivanje radi dobivanja sigurnijih koncentracija

22 22 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti ako je to potrebno radi sigurnog prevoženja). Ako se tvar izravno izvozi nakon proizvodnje, sve aktivnosti koje se obavljaju u pogledu tvari odnose se na proizvodnju i o njima treba izvješćivati u okviru ove faze. Formuliranje ili ponovno pakiranje Uporaba u fazi formuliranja podrazumijeva posebne aktivnosti koje imaju za cilj proizvodnju smjesa za stavljanje na tržište. To znači da se tvar tijekom formuliranja prenosi i miješa s drugim tvarima. Takva uporaba odgovara aktivnostima koje se obavljaju na industrijskim lokacijama. U okviru faze formuliranja ne izvješćuje se o aktivnostima miješanja tijekom krajnje uporabe. U okviru ove faze životnog ciklusa izvješćuje se o formulacijama proizvođača ili uvoznika. U okviru faze formuliranja trebaju biti obuhvaćene aktivnosti distributera kemikalija kao što je ponovno pakiranje (koje uključuje prijenos tvari), čak i ako se ne provodi miješanje. Potrebno je napomenuti da u slučaju ponovnog pakiranja (koje podrazumijeva uporabu), distributer postaje daljnji korisnik u smislu Uredbe REACH (sa svim odgovarajućim dužnostima). To vrijedi i za uvoznike koji premještaju tvari iz velikih u manje spremnike bez miješanja. Napominjemo da se aktivnosti distribucije, sastavljanja malih spremnika za potrebe prijevoza ili ponovnog označivanja bez prijenosa tvari ne smatraju uporabama i stoga se o njima ne izvješćuje. Uporaba na industrijskoj lokaciji U okviru ove faze životnog ciklusa trebalo bi izvijestiti o svim krajnjim uporabama tvari (kao takve ili u smjesi) koje se provode na industrijskim lokacijama. Uporaba predstavlja krajnju uporabu kada je kao njezin rezultat tvar: - reagirala (i stoga više ne postoji u svom izvornom obliku) ili - postala dijelom proizvoda ili - u potpunosti ispuštena putem otpadnih voda ili ispušnog zraka i/ili je sadržana u otpadu nastalom iz te uporabe. Ako tvar postane dijelom proizvoda, potrebno je izvijestiti i o sljedećoj fazi životnog ciklusa (životnom vijeku) (vidjeti u nastavku). Napominjemo da bi u okviru ove faze životnog ciklusa trebalo izvijestiti o (krajnjim) uporabama proizvođača ili uvoznika. Dodatak R.12.3 uključuje određena razmatranja koja pomažu prepoznavanju pripadnosti određene uporabe ovoj fazi životnog ciklusa ili je riječ o širokoj uporabi među profesionalnim radnicima. Široka uporaba među profesionalnim radnicima Široke uporabe među profesionalnim radnicima podrazumijevaju uporabe koje se provode u kontekstu komercijalnih aktivnosti i za koje se pretpostavlja da ih provode brojni mali subjekti, npr. u lokalnim garažama ili malim poduzećima koja nude usluge čišćenja, u većini gradova određene veličine. Takve se uporabe također smatraju krajnjim uporabama. Daljnja namjena tvari odgovara namjeni opisanoj za uporabe na industrijskim lokacijama.

23 Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 23 Dodatak R.12.3 uključuje određena razmatranja koja pomažu u tome da se prepozna pripadnost određene uporabe ovoj fazi životnog ciklusa ili je riječ o uporabi na industrijskoj lokaciji. Uporaba u širokoj potrošnji U okviru ove faze životnog ciklusa može se izvješćivati o svim krajnjim uporabama tvari pojedinačno ili u smjesi. Uporabe u širokoj potrošnji također se smatraju raširenim uporabama. Životni vijek Za određenu tvar ugrađenu u proizvod, životni vijek je vremensko razdoblje u okviru kojeg je proizvod na raspolaganju (ili u uporabi). Pojam životni vijek proizvoda spominje se u odjeljku Priloga I. Uredbi REACH. Ako tvar završi u proizvodima, trebalo bi dostaviti opis životnog vijeka tvari u proizvodima. O uporabama koje vode do ugrađivanja tvari u proizvod potrebno je izvijestiti u okviru prethodnih faza životnog ciklusa. Proizvode koji sadrže određenu tvar mogu upotrebljavati ili obrađivati potrošači, radnici na industrijskim lokacijama i/ili profesionalni radnici. To također uključuje preradu polugotovih proizvoda koju obavljaju radnici s ciljem proizvodnje gotovih proizvoda ili popravka i održavanja, primjerice brušenje površina. Ako tvari ostanu u osušenim premazima, ljepilima ili usporedivim smjesama nakon primjene u/na proizvodu, u okviru faze životnog vijeka potrebno je izvijestiti o jednoj ili više uporaba. Ako je tvar ugrađena u zgrade i građevine ili njihove dijelove, o tome bi trebalo izvijestiti na isti način kao u slučaju kada je tvar ugrađena u proizvode. Za tvari koje se isključivo upotrebljavaju kao intermedijeri nikada ne bi trebalo opisivati životni vijek jer se one po definiciji tijekom industrijske uporabe preoblikuju u drugu tvar koja će zatim potencijalno podlijegati obvezama registracije. Tijekom proizvodnje određenog proizvoda registrirana tvar može reagirati i proizvod njezine pretvorbe može postati dijelom proizvoda. Matična tvar ne smatra se intermedijerom (jer je proizvod njezine pretvorbe dio proizvoda) pa time životni ciklus tvari ne završava njezinom pretvorbom. Stoga se očekuje da opis uporaba matične tvari obuhvaća fazu životnog vijeka iako matična tvar sama po sebi nije prisutna u proizvodu. U nekim slučajevima možda neće biti lako odrediti upotrebljava li se tvar kao takva ili u smjesi (pri čemu bi uporabu trebalo dokumentirati u okviru faze formuliranja ili ponovnog pakiranja, industrijske ili profesionalne faze ili potrošačke faze), odnosno je li tvar sastavni dio proizvoda. ECHA-in dokument Smjernice o zahtjevima za tvari u proizvodima 13 pruža dodatna pojašnjenja definicije proizvoda i kriterija o odlučivanju. 13

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

STIH) STIHL RE 142, 162

STIH) STIHL RE 142, 162 STIH) STIHL RE 142, 162 Naputak za korišcenje Návod k použití Návod na obsluhu Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Instrukcja u ytkowania Instrucþiuni de utilizare Navodilo za uporaboà h Naputak za korišcenje 1-22

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách TPA 200 srb Originalno uputstvo Dijagnostički uređaj za senzore pritiska u gumama cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách tr Orijinal işletme talimatı Lastik

Více

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA TEORIJA PROIZVODNJE I GRANIČNIH PROIZVODA Proizvodnja je proces kombiniranja proizvodnih faktora (inputa( inputa) ) s ciljem stvaranja proizvoda namijenjenih

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA OPIS PROGRAMA BAR AKADEMIJA je profesionalni program sastavljen od kompletne edukacije standardiziranje posluživanja toplih napitaka, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića i koktela

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

LAVATHERM sušička. kondenzatorom

LAVATHERM sušička. kondenzatorom LAVATHERM 58870 Návod k použití Upute za uporabu Kondenzační sušička Sušilica rublja s kondenzatorom 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Více

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 EN3601MOX HR CS TR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR ENN3153AOW...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 42 SALDĒTAVU RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Více

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti 1 Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti Ovaj je priručnik načinjen unutar Leonardo da Vinci projekta partnerstva naslova Learner Mobility in Everyday Teaching (2012-1-CZ1-LEO04-09718

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU SLOVO, sv. 56-57 (2006-07), 507-515, Zagreb 2008. UDK: 801.731 : 808.101(497.13) NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU Petra STANKOVSKA, Ljubljana Hodnotit

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR ENN3153AOW...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 50 SALDĒTAVU RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53

SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53 EN3441JOW HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53 2

Více

EWF 1486 GDW2. CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29

EWF 1486 GDW2. CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29 EWF 1486 GDW2 CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7

Více

... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49

... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49 ESF6510LOW ESF6510LOX...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1.

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88070IM0P

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88070IM0P Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88070IM0P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

SEZNAM OBSAHU BALENÍ... POWXG2032 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZEV6646FBA HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje CS Návod k použití 15 Varná deska SK Návod na používanie 28 Varný panel INFORMACIJE O SIGURNOSTI Prije postavljanja

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla.

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla. ANEKS I. POSEBNE DEFINICIJE 1. Deklaracija o hranjivoj vrijednosti ili oznaka hranjive vrijednosti je informacija u kojoj se navodi: (a) eneretska vrijednost; ili (b) eneretska vrijednost i jedan ili više

Více

LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26

LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26 LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26 2 SADRŽAJ 4 INFORMACIJE O SIGURNOSTI 6 BRIGA ZA OKOLIŠ 7 OPIS PROIZVODA 7 DODATNI PRIBOR 9 UPRAVLJAČKA PLOČA 9 PRIJE

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA»

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» Knjiga I. Odredbe za provođenje Plana i Grafički dio Plana NOSITELJ IZRADE PLANA: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

Více

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić RAZVOJ PISMA I KNJIGE Mira Barberić Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj "Kdose chcestátvzdělaným, musísi nad zlato a stříbrovážitknih. K ničemu bynebylani rozum, kdyby nebylo pokrmů moudrosti, které

Více

LAVATHERM 58850R. sušička se stojánkem na sušení. kondenzatorom i rešetkom za sušenje

LAVATHERM 58850R. sušička se stojánkem na sušení. kondenzatorom i rešetkom za sušenje LAVATHERM 58850R Návod k použití Upute za uporabu Kondenzační sušička se stojánkem na sušení Sušilica s kondenzatorom i rešetkom za sušenje 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Více

Za in vitro dijagnostiku Za upotrebu sa sustavom BD MAX Hrvatski 4 I

Za in vitro dijagnostiku Za upotrebu sa sustavom BD MAX Hrvatski 4 I MAX MRSA 442953 Za in vitro dijagnostiku P0133(07) Za upotrebu sa sustavom BD MAX 2016-10 Hrvatski 4 I NAMJENA Test BD MAX MRSA, koji se izvodi na sustavu BD MAX, automatizirani je kvalitativni in vitro

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119 sl hr sr hu cs sk pl Navodila za uporabo sesalnikov Upute za uporabu usisavaèa Uputstvo za upotrebu podnog usisivaèa Használati utasítás Padlóporszívó Návod k obsluze podlahového vysavaèe Návod na pou

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor CZ Popis videotelefonu a kamerové jednotky Videotelefon 1. LCD display 2. vyzvednutí/zavěšení hovoru 3. tlačítko uvolnění dveřního zámku 4. volba dveřní stanice 5. tlačítko intercom 6. regulace hlasitosti

Více

ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE

ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE SVEUĈILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU UĈITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU DISLOCIRANI STUDIJ U SLAVONSKOM BRODU IRENA KARABALIĆ ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE DIPLOMSKI

Více

Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox

Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 11 FI Käyttöohje 21 SV Bruksanvisning 30 Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox ZFC21400WA Sadržaj Sigurnosne upute _ 2 Rad uređaja 4 Upravljačka

Více

Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel

Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel HR CS EL SK Upute za uporabu 2 Návod k použití 17 Οδηγίες Χρήσης 32 Návod na používanie 48 Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel ZEI6840FBA Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Sigurnosne upute

Více

upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend Perilica rublja Pračka Pesumasin EWP 127100 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

Installer and user manual

Installer and user manual Installer and user manual Ciao Green 25 C.S.I. 29 C.S.I. EN INSTALLER AND USER MANUAL ES PT MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO MANUAL PARA INSTALAÇÃO E USO HU TELEPÍTŐI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV RO MANUAL DE

Více

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO POWX027 1 2 3 5 4 8 6 7 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 6 4 Fig. 1 3 Fig. 2 5 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 Fig. 4 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 CS 1 OBLAST

Více

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE RUJAN 2015. SPECIJALNO IZDANJE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH SREDNJE EUROPE DELOITTE 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE 4 SADRŽAJ I UVODNIK NARASLE AMBICIJE Piše Edita Vlahović Žuvela, zamjenica glavnog

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE RAIFFEISEN BANKA A.D., Beograd IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE (Informacije i podaci sa stanjem na dan 31. decembra 2013.) UVOD Raiffeisen banka a.d, Beograd,

Více

Návod k obsluze. Výrobník Smoothie Aparat za smoothie SM Upute za uporabu

Návod k obsluze. Výrobník Smoothie Aparat za smoothie SM Upute za uporabu Návod k obsluze Upute za uporabu Výrobník Smoothie Aparat za smoothie SM 3593 ČESKY Obsah Přehled součástí... Strana 3 Návod k obsluze... Strana 4 Technické údaje... Strana 7 Likvidace... Strana 7 HRVATSKI

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA 2013. - 2015. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje parlamentarna demokracija 14 županija neovisnost od 1. siječnja 1993. Dan državnosti 28. listopada predsjednik Miloš

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014 500 najvećih tvrtki Srednje Europe Central Europe 2014 Sadržaj Uvod i metodologija Analiza za Adria regiju Analiza bankarskog sektora Analiza sektora osiguranja Žene u upravama 500 najvećih tvrtki Rang

Více

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci Uvod Poštovani Kupci, Hvala Vam na poverenju, koje ste iskazali prema marci HERON kupovinom agregata za struju 8896111 (EGM 25 AVR). Naš proizvod smo ispitivali kroz testove sigurnosti, pouzdanosti i kvaliteta

Více

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS EMT25207 HR Mikrovalna pećnica Upute za uporabu 2 CS Mikrovlnná trouba Návod k použití 20 ET Mikrolaineahi Kasutusjuhend 38 SK Mikrovlnná rúra Návod na používanie 56 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZTE135

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZTE135 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI?

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI? 3. UVOD U RAČUNARE Osamdesete i devedesete godine spominju se kao godine racunarske revolucije. Tada su se proizveli racunari cije su brzine i racunarska snaga hiljadama puta veci nego što je to bilo kod

Více

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V" L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30.

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. 'V" POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. VOJTJEH REŽNÝ. TISAK I NAKLADA :\KADEMIJSKE KN,JlŽARE L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. Kao što se Gaj smatra revniteljem

Více

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

... HR PLINSKA PLOČA ZA EGT6242 EGT6342

... HR PLINSKA PLOČA ZA EGT6242 EGT6342 EGT6242 EGT6342...... HR PLINSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS PLYNOVÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 15 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 29 TR GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU 44 2 www.electrolux.com

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88060VIOP

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88060VIOP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88060VIOP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

EUN1100FOW... HR ZAMRZIVAČ UPUTE ZA UPORABU 2 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 35

EUN1100FOW... HR ZAMRZIVAČ UPUTE ZA UPORABU 2 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 35 EUN1100FOW...... HR ZAMRZIVAČ UPUTE ZA UPORABU 2 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 35 2 www.electrolux.com SADRŽAJ INFORMACIJE O SIGURNOSTI..............................................................

Více

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19 F I A T 5 0 0 X 6.5 Radio Nav LIVE UVOD... 3 SAVETI, KOMANDE I OPŠTE INFORMACIJE... 4 SAVETI... 4 MULTIMEDIJALNI UREĐAJI: AUDIO FAJLOVI I FORMATI KOJI SU PODRŽANI... 4 NAPOMENE U VEZI RAZLIČITIH MARKI...

Více

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06) ministar mora, turizma,

Více

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA 2016. NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA 37 POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA MINISTARSTVO UPRAVE 1. POTVRDA ZA GLASOVANJE

Více