Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace Olomouc - Svatý Kopeček IČ školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace Olomouc - Svatý Kopeček IČ V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace adresa školy Olomouc - Svatý Kopeček právní forma příspěvková organizace od IČ IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Lumír Hamal zástupce ředitele: Mgr. Jan Kolisko kontakt tel.: fax: web: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Olomouc adresa zřizovatele Horní náměstí kontakt tel.: fax: součásti školy Kapacita Mateřské školy / 3 / 100 Základní škola 300 Školní družina 56 Školní jídelna MŠ 100 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/žáků Počet žáků na Počet dětí/ žáků oddělení na třídu pedagoga Mateřská škola , 5 1. stupeň ZŠ ,8 2. stupeň ZŠ ,25 Školní družina Školní jídelna - 3 výdejny MŠ x 100 x x Školní jídelna - výdejna ZŠ x 126 x x Komentář: Mateřská škola Kovařovicova 11, Olomouc - Svatý Kopeček Mateřská škola Gagarinova 17, Olomouc - Droždín Mateřská škola Dvorského 33, Olomouc - Svatý Kopeček 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 21 Odborné pracovny, knihovna, multimediální 11 učebna 2

3 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení 2 Dílny a pozemky 1 Žákovský nábytek Průběžně doplňován dle Vyhl. MZ Novými žákovskými komplety jsou vybaveny všechny třídy ZŠ včetně dvou odborných učeben. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Dobrá úroveň sportovním nářadím apod. (průběžně se dovybavuje) Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 100% Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Vybavení podle potřeby a nutnosti (úroveň pomůckami mírně nadprůměrná) Vybavení školy audiovizuální a výpočetní Výborná úroveň technikou (2 počítačové učebny, 1 video učebna, 4 dataprojektory, 2 multimediální učebny) Investiční rozvoj (v závislosti na výši přidělených dotací) pro rok 2015 Přenosný audiosystém Viz. Komentář Komentář: Investiční rozvoj pro rok etapa výměny oken pavilonu ZŠ Dvorského 33 (???) 4. etapa malování po výměně oken ve výše uvedených budovách Sanace zdiva šaten v MŠ Gagarinova 17 Napojení septiku na obecní kanalizaci a rekonstrukce části školního dvora 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení na dobu 3 let Počet členů školské rady 6 Složení ŠR předsedkyně školské rady Jana Rybaříková členové: Bc. Jana Navrátilová Milada Svetková Bc. Alena Dudešková Mgr. Ilona Andrýsková Mgr. Radmila Zatloukalová Údaje o nové školské radě Datum zřízení na dobu 3 let Počet členů školské rady 6 Složení ŠR předsedkyně školské rady Klára Čermáková-Tesaříková členové: Bc. Jana Navrátilová Milada Svetková Kateřina Čajková Mgr. Ilona Andrýsková Mgr. Radmila Zatloukalová 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Doposavad nebylo zřízeno v přípravné fázi 3

4 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV ZŠDv/196/2013/Ha, Škola - základ života platnost od Zařazené třídy 1. 9.tř. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 31 Počet učitelů ZŠ 12 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet správních zaměstnanců MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ (součást ZŠ) Údaje o pedagogických pracovnících Organizace výchovně vzdělávacího: Celkový počet odučených hodin Úvazek 1,0 Úvazek 0,8 Úvazek 0,76 ZŠ MŠ Věková struktura zaměstnanců dle dosaženého věku v daném školním roce: Počet zaměstnanců ZŠ Počet zaměstnanců MŠ důchodový věk 2 důchodový věk Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100% Učitelé 1. stupně 100% aprob. Učitelé 2. stupně 100% Učitelé 2. stupně 84 % aprob. Učitelky MŠ Učitelky MŠ 50%,ostatní studují Vychovatelé ŠD Vychovatelé ŠD 100% 4

5 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 2 výdej stravy v ZŠ 1,13 SOU 3 uklizečka ZŠ 2,7 SOU 1 školník 1,0 SOU 3 Uklízečka + výdej stravy v MŠ 2,5 SOU Ukončení/přijetí/ přerušení do prac. poměru Věra Šretrová, ukončení p.p., Bronislava Poledníková, přijetí do p.p. 5

6 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet/žák odkladů pro školní rok 14/15 Počet/žák odkladů pro školní rok 13/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 4 0 konzervatoře 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

7 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyznam. I II III IV V Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyznam. VI VII VIII IX Celkem Celkem Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyznam. l. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtka ŘŠ I II III IV V Celkem Snížený stupeň 2. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtka ŘŠ Snížený stupeň 7

8 VI VII VIII IX Celkem Celkem Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtka Snížený žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň l. stupeň stupeň Celkem Přehled o zameškaných hodinách Počet oml. hodin Počet oml. hodin na žáka Počet neoml. hodin Počet neomluv. hodin na žáka 1. stupeň = , stupeň = , Celkem , Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně - vzdělávacího procesu dodržena Ano + zohledňování žáků neintegrovaných, doporučených pro zohlednění PPP ne ano velmi dobrý Ne Ne Ano Ano Ano (dle plánu Prevence) na dobré úrovni Trvalý (pravidelný) kontakt se žáky i se zákonnými zástupci Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních Ano Ano Ano 8

9 vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Ano Ano Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům Nadprůměrná úroveň výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a 90% identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky 90 % Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků forma kladení otázek Ano Ano Ano různá u jednotlivých učitelů / nutná pro ŠVP / Ano používání všech metod u některých žáků zatím převažuje učitel jako zdroj různá u jednotlivých učitelů ano přiměřená Motivace žáků aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga dle motivace pedagoga, dle probíraného tématu a hlavně dle konkrétního předmětu ano Malé, postupně se zvyšuje zkvalitňováno nutné zkvalitnění nadprůměrný 9

10 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků Porada ředitelů škol 2x 1 Inventarizace majetku 1 Školská legislativa nově 1 ZP ve školské praxi 1 Občanský zákoník 1 Seminář pro ŘŠ 1 Program vzdělávání v oblasti výpočetní techniky Počet pracovníků iset modul školního testování 3 ICT konference 1 Program vzdělávání specializované Počet pracovníků programy (podle předmětů) Školení BOZP 22 Nakládání s chemickými látkami 1 Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem 1 Papírové inspirace 1 JUDO do škol 1 Zvířata, která ovlivnila svět 1 Didaktické hry v matematice 1. st. 1 Holidays and Festivals 1 Miniházená 2 TĚLOOLOMOUC 2 Rámcový vzdělávací program Počet pracovníků Kraj. konference EVVO 1 Studium koord. EVVO 1 dokončeno Studium pro VP 1 dokončeno Kompetentní TU 3 Regionální konference primární prevence 1 Evaluační činnost školy 1 Setkání ředitelů a výchovných poradců 1 Podpora logopedické prevence a náprav ve 1 vývoji řeči Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 1 5. ročníku Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků Školení hygienického minima 1 Školení BOZP 9 Nakládání s chemickými prostředky 7 10

11 7. Údaje o aktivitách školy 7.1 Údaje o školních a mimoškolních aktivitách pro žáky /besedy, semináře, zájezdy/ Sportovně branný den školy Výchovný koncert Abraka Muzika Internetová gramotnost Národní finále sportovně-branné soutěže Absolventské práce žáků 9. tříd Arakiáda postupová soutěž Den pro děti a rodiče Fotografování tříd Den dětí v ZŠ Beseda s městskou policií Branný závod žáků ZŠ - Battlefield Vladimíra Menšíka Exkurze Dlouhé Stráně + Velké Losiny Planetárium + Antropos BRNO Beseda s městskou policií Pythágoriáda Exkurze do knihovny v Olomouci Exkurze po historické Olomouci Exkurze do Moravského divadla Olomouc, historická Olomouc Výtvarná soutěž "Co vyprávěl list stromu" Expedice Karákoram Arakiáda školení soutěžních družstev Turnaj ve vybíjené Divadelní představení v MDO - Sluha dvou pánů Branné cvičení školy Identifikace rizikových oblastí u dospívajících, Klima třídy Ukázka dravých ptáků Identifikace rizikových oblastí u dospívajících, Klima třídy Matematický klokan Animační program Lev dvojí tváře Školní liga v miniházené Okresní kolo OČJ Veselé zoubky - preventivní program Motivační představení Matematická olympiáda Psychologické dotazníkové šetření vybraných žáků 2. st. ZŠ Zdobení ván. stromečku v ZOO Animační program Sklepem, sálem, podkrovím Prevence rasismu a xenofobie Prevence kriminality, delikvence a vandalismu Prevence užívání návykových látek Soutěž v Konverzaci v anglickém jazyce - školní kolo Vystoupení žáků školy v předvánočních akcích města Olomouce Prevence gamblingu a netolismu třída třída výběr žáků 9. třída výběr žáků třída třída 4. a 5. třída 1. místo 8. a 9. třída 6. a 7. třída třída okresní kolo 2 žáci (V., IX.) 4. a 5. třída 3. třída 7. a 9. třída 7. třída výběr žáků výběr 7. a 8. třídy výběr žáků 5. třídy zájemci třída 8. třída třída 6., 7. a 9. třída třída 7. třída vybraní žáci 1 žákyně (IX.) 1. třída třída okresní kolo 1 žákyně (V.) 1., 2. a 3. třída 7. třída 7. třída 8. třída 9. třída 8. a 9. třída 8. a 9. třída 11

12 Vánoční jarmark Vánoce na hradě Šternberk Scholaris Mikulášský koncert - Abraka muzika Recitační soutěž na 1. stupni Školní liga v miniházené Otevírání slabikáře Divadlo Tramtárie /pro mateřské školy/ Beseda o volbě povolání na ÚP v Olomouci Exkurze do městských knihoven Školní liga v miniházené Přírodovědný klokan Nácvik evakuace 2x třída 5. třída 9. třída Všechny třídy tř. vybraní žáci - 2. místo 1. třída 9. třída 9. třída vybraní žáci - 2. místo 8. a 9. třída tř. 7.2 Účast žáků školy ve školních soutěžích a testech Název soutěže Přírodovědný Klokan Pythagoriáda Olympiáda ČJ Matematická olympiáda Přírodovědný klokan Recitační soutěž na 1. stupni Soutěž v Konverzaci v anglickém jazyce Turnaj ve vybíjené Expedice Karákoram Výtvarná soutěž "Co vyprávěl list stromu" 1. kolo 8. a 9. třída třída třída vybraní žáci 8. a 9. třída vybraní žáci 8. a 9. třída výběr žáků 6 žáků 7. třída 16 žáků 7.3 Účast žáků v okresních a krajských soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění O pohár primátora města Olomouce 6 4. Malá kopaná okresní soutěž 6 Branný závod žáků ZŠ - Battlefield Vladimíra Menšíka + Národní finále sportovně-branné soutěže místo - krajské kolo 10. místo Arakiáda postupová soutěž výběr žáků 6. místo Účast v lize v miniházené výběr žáků 2x 2. místo Pythágoriáda 2 žáci (V., IX.) Turnaj ve vybíjené výběr žáků 1. místo - okresní kolo (V.) 1. místo - krajské kolo (V.) Olympiáda ČJ 1 žákyně (IX.) 6. místo - okresní kolo Matematická olympiáda 1 žákyně (V.) okresní kolo Účast žáků na ostatních akcích - Mikulášská besídka, Vánoční besídky, divadelní představení, koncerty, Drakiáda ŠD, DH, Masopustní karneval, Den Země, výchovné koncerty, dopravní soutěže ZŠ a ŠD, Karneval ŠD, Sluňákov, Vánoční strom v ZOO Spolupráce s magistrátem města Olomouce: dárky pro SPOZ, výtvarné práce (více oblastí) 12

13 Netradiční rozloučení se žáky 9. tříd obhajoba absolventských prací (prezentace vybraných témat) Volný čas žáků zájmové kroužky: 7 ( pro třídu) 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost ve školním roce 2013/2014 neproběhla. Poslední inspekční zpráva je uložena v ředitelně školy. 9. Údaje o výsledcích veřejnosprávní kontroly SmO V roce 2013 proběhla veřejnosprávní kontrola SmO bez jakýchkoli závad. 10. Rozvojové a mezinárodní programy a projekty OPVK 1.4 EU Peníze školám probíhající ČEZ Oranžová učebna neschváleno 11. Projekty financované z jiných zdrojů OPVK EU Peníze školám 12. Odborovou organizaci škola nemá. 13. Přílohy: 1. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 dle z. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2. Zpráva školního metodika prevence za školní rok 13/14 3. Zpráva výchovného poradce za školní rok 13/14 4. Zpráva koordinátora ŠVP za školní rok 13/14 5. Zpráva koordinátora ICT za školní rok 13/14 6. Zpráva koordinátora EVVO za školní rok 13/14 7. Zpráva o činnosti mateřských škol školní rok 13/14 8. Zpráva o činnosti školské rady za školní rok 13/14 13

14 Součástí výroční zprávy o činnosti školy je výroční zpráva o hospodaření za rok Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracoval Mgr. Lumír Hamal, ředitel ZŠ a MŠ. Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013 zpracovala Eva Navrátilová, mzdová účetní. Závěr : S výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2013/2014 a s výroční zprávou o hospodaření za rok 2013 byla seznámena školská rada dne 14. října Mgr. Klára Čermáková Tesaříková předseda školské rady Mgr. Lumír Hamal ředitel ZŠ a MŠ 14

15 Příloha č. 1 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 dle z. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok a) počet podaných žádostí o informace 23 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 6 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0 e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Olomouc Mgr. Lumír Hamal ředitel školy 15

16 Příloha č. 2 ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVU školní rok 2013/2014 Prevence sociálně patologických jevů je na naší škole jako každoročně realizována pomocí aktivit obsažených v minimálně preventivním programu (dále jen MPP). Naším cílem je zvýšení odolnosti dětí vůči negativním jevům v naší společnosti, čehož se snažíme dosáhnout nejen poskytováním co největšího množství informací o jednotlivých soc.pat. jevech, ale zároveň i nasloucháním dětem a možností otevřeně o problémech a rizicích spojených se soc.pat. jevy mluvit. Důraz klademe rovněž i na to, abychom v dětech vzbudili důvěru a nabídli jim pomocnou ruku při řešení případných problémů. REALIZACE (akce pro žáky ve školním roce 2013/2014) V průběhu celého školního roku je v rámci MPP problematika soc.pat. jevů mezipředmětově začleňována do výchovné i naukové složky většiny vyučovacích předmětů na 1. i 2. stupni naší školy (především prvouka, člověk a jeho svět, občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, český jazyk aj.). V hodinách jsou využívány materiály přímo určené k těmto účelům (např. dokumentární filmy o drogách Jeden svět na školách, sociometrické dotazníky aj.). Stěžejní část programu je věnována zcela konkrétním aktivitám zaměřeným na problematiku soc.pat. jevů. V oblasti specifické prevence jsme letos realizovali již osvědčené programy organizací, které oslovujeme každoročně (Městská policie Olomouc, Abraka Musica, Pedagogicko-psychologická poradna aj.), zároveň jsme však využili nabídky organizací, které se na naší škole představily poprvé (PREV centrum, Harmonia Universalis, Česká asociace školních metodiků prevence). Pod vedením odborných lektorů, kurátorů pro mládež a strážníků proběhly např. tyto besedy (detailní soupis je součástí MPP): Internetová gramotnost (Abraka Musica) Prevence gamblingu a netolismu (PREV-centrum) Prevence rasismu a xenofobie (PREV-centrum) Prevence kriminality, delikvence a vandalismu (PREV-centrum) Prevence užívání návykových látek (PREV-centrum) program Vítej na palubě (Harmonia Universalis) program Rozum v.z. (Harmonia Universalis) besedy Městské policie Olomouc - (MěP Olomouc) Při besedách a prožitkových lekcích byly použity netradiční formy a metody práce s důrazem na prožitek, možnost diskuze a vytvoření prostoru pro rozvíjení vlastních postojů a názorů. Žáci naší školy se zúčastnili v letošním školním roce dotazníkových šetření zaměřených na prevenci soc.pat. jevů. V lednu proběhlo Psychologické šetření vybraných žáků 2. stupně prováděné pedagogy UP Olomouc. V dubnu jsme realizovali screeningové šetření žáků druhého stupně. První z nich zkoumalo klima jednotlivých tříd, druhé z nich bylo zaměřené na různé oblasti rizikových jevů u dospívajících (Česká asociace školních metodiků prevence: 1. Klima třídy, 2.Identifikace rizikových oblastí u dospívajících). Výsledky šetření jsou součástí přílohy MPP.. V oblasti nespecifické prevence měli žáci možnost účastnit se programů pořádaných v budovách školy i mimo ni. Řadíme sem akce kulturního charakteru, celodenní výlety a 16

17 exkurze, dny pro rodiče a děti, sportovní dny, oblíbené odpolední akce školní družiny (např. Halloween, Noc s Andersenem) aj. Cíli těchto akcí jsou rozvíjení týmové spolupráce, akceptace odlišných názorů, celkové formování osobnosti žáků. Žákům byla na začátku školního roku jako každý rok předložena nabídka volnočasových aktivit organizovaných pedagogickými pracovníky naší školy (seznam součástí MPP), které mnozí žáci školy využili. Již několikátým rokem funguje na naší škole Žákovský parlament, který letos zapojil žáky prvního i druhého stupně hned do několika akcí (např. Srdíčkový den, Barevný týden). Cílem těchto akcí je posílit u žáků pocit sounáležitosti se školou a hlavně spolužáky. PROBLÉMY ŘEŠENÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2O14 Ve školním roce 2013/21014 byly zaznamenány problémy závažnějšího charakteru. Projednávány byly problémy se dvěma žáky: Žák, 1. třída nevhodné, až agresivní chování vůči spolužákům, Žákyně, 6. třída problém se začleněním do kolektivu způsobený výrazně introvertní povahou žákyně. Problémy výše jmenovaných žáků jsou však spíše osobnostního charakteru, navázána byla spolupráce s rodiči i odborníky z oblasti psychologie i medicíny. Projevy negativních jevů méně závažného charakteru (vzájemné vztahy mezi žáky v rámci třídního kolektivu, problematika včlenění nového žáka do kolektivu, pozdní příchody) byly řešeny v kompetenci třídních učitelů v rámci třídnických hodin i mimo ně, případně ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence. V rámci kolektivů některých tříd se osvědčuje práce v komunitním kruhu, jehož cílem je především posilování vztahů mezi spolužáky, navázání důvěry ve vztahu učitel žáci aj. SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem, ředitelem školy a ostatními pedagogickými pracovníky. Pro zvýšení informovanosti a zlepšení spolupráce je v obou sborovnách umístěn Krizový plán školy, který je volně k nahlédnutí pro všechny pracovníky školy. Metodik prevence se pravidelně účastní setkání školních metodiků prevence, kde pod ved Metodik se v říjnu 2013 rovněž zúčastnil Regionální konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol na VOŠ Caritas v Olomouci, kde byly představeny mnohé organizace nabízející programy zaměřené na prevenci soc. pat. jevů. Mgr. Šárka Menšíková školní metodik prevence 17

18 Příloha č. 3 Zpráva výchovného poradce hodnocení školního roku 2013/ Péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy - ve školním roce 2013/14 byli integrovaní dva žáci 6. třídy: Žák 7. třídy integrace platná na dva školní roky, tedy do , důvodem k integraci je lékařsky diagnostikovaná hyperkinetická porucha chování Žákyně 6. třídy integrace platná do , důvodem je specifická vývojová porucha učení dyskalkulie, výuku výrazně ztěžuje nespolupráce Denisy se školou a neochota zapojit se do třídního kolektivu; je v péči psychologa, psychiatra - v letošním školním roce došlo ke změně speciálního pedagoga a psychologa pro naši školu v PPP Olomouc: (s oběma jsem jednala osobně i telefonicky, spolupráce probíhá na dobré úrovni) speciální pedagog Mgr. Markéta Bednaříková psycholog Mgr. Barbora Jenšová - se zohledněnými žáky bylo pracováno podle doporučení PPP, SPC 2. Volba povolání - účast na besedě IPS ÚP pro žáky 9. třídy (žáci měli možnost dalších konzultací na ÚP) - účast na burze škol Scholaris žáci 9. třídy - nástěnka k volbě povolání (termíny dnů otevřených dveří, nabídka propagačních materiálů) - besedy se zástupci SŠ (nábory) - rodiče žáků 9. třídy a rodiče žáků, kteří podali přihlášku na víceletá gymnázia, byli na třídních schůzkách a konzultacích seznámeni s průběhem přijímacího řízení - v hodinách PČ se žáci věnovali otázce volby povolání (zapracováno v ŠVP a tematickém plánu), využívali možností testů a vyhledávání informací na webových stránkách (www.infoabsolvent.cz, - v letošním roce nebyla našim žákům nabídnuta možnost vyšetření profesní orientace v PPP (zajišťoval Mgr. Štefek, kontaktovala jsem ho v průběhu září a října několikrát) - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Rozmístění žáků 9. roč.:(16 žáků, 6 chlapců a 10 dívek) gymnázia: 2 d tj. 12,5 % obory ukončené maturitní zkouškou: 5 ch, 6 d celkem 11 ž, tj. 68,8 % obory ukončené výučním listem: 1 ch, 2 d celkem 3 ž, tj. 18,8 % V prvním kole bylo přijato 14 žáků, dvě žákyně byly přijaty v kole druhém. Rozmístění žáků 8. roč. Z 8. ročníku se umístil jeden žák na obor ukončený výučním listem. Rozmístění žáků 7. roč. Ze 7. ročníku nikdo nepodal přihlášku na víceletá gymnázia. Rozmístění žáků 5. roč. Z 5. ročníku odcházejí celkem čtyři žákyně na Slovanské gymnázium Olomouc, všechny přijaty v prvním kole přijímacího řízení. 18

19 3. Prevence sociálně patologických jevů - spolupráce s metodikem prevence (výběr vhodných besed, postupy při kázeňských potížích) a třídními učiteli - žáci měli možnost využívat o velkých přestávkách školní dvůr (míčové hry) - besedy zajišťovala p. uč. Menšíková (metodik prevence) 4. Individuální poradenská činnost - spolu s třídními učiteli jsem se účastnila schůzek s rodiči žáků, na kterých byly projednávány aktuální výchovné a výukové potíže žáků - pro žáky každé úterý o velké přestávce nebo individuálně po domluvě - pro rodiče každý čtvrtek až hod. 5. Další vzdělávání. od akademického roku 2012/13 jsem byla přijata ke studiu v programu celoživotního vzdělávání s názvem Studium pro výchovné poradce i. dvouleté studium realizuje Pedagogická fakulta UP v Olomouci a je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ii. studium jsem úspěšně zakončila závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce v březnu 2014 V Olomouci dne Kateřina Dvořáková výchovná poradkyně 19

20 Příloha č. 4 Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka podle upraveného školního vzdělávacího programu Škola základ života, č. j. ZŠDv/196/2013/Ha, ve všech třídách na obou stupních školy. Prioritou bylo ověřit zejména správné nasmartování osnov jednotlivých předmětů v těchto ročnících, provázanost učiva, začlenění průřezových témat, používané metody, využití výpočetní techniky a rozvíjení klíčových kompetencí. Většina práce týkající se výuky probíhala během roku v předmětových komisích (viz. zprávy předsedů PK) a metodickém sdružení. Ve školním roce 2013/2014 došlo v důsledku úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), resp. vydání nové verze RVP ZV, ke změnám v učebním plánu a úpravám osnov některých vzdělávacích předmětů. Pedagogičtí pracovníci byli se změnami opětovně seznámeni na zahajovací pedagogické radě Na základě změn v RVP ZV probíhala výuka Dalšího cizího jazyka (Německého jazyka) od 7. ročníku povinně v dvouhodinové časové dotaci a rovněž povinně od 7. ročníku Konverzace v anglickém jazyce v jednohodinové časové dotaci. Na základě přechodného ustanovení, které zajišťuje celkovou hodinovou dotaci pro Další cizí jazyk 6 hodin během docházky na 2. stupni, probíhala pro žáky 8. ročníku ve školním roce 2013/2014 výuka Dalšího cizího jazyka (Německého jazyka) s časovou dotací 3 hodiny/týden bez výuky Konverzace v anglickém jazyce. Úpravy osnov proběhly ve všech předmětech, ve kterých došlo ke změnám očekáváných výstupů v RVP ZV. K rozsáhlejším úpravám osnov došlo v předmětech Matematika, Anglický jazyk, Německý jazyk, Člověk a jeho svět, Občanský výchova a Výchova ke zdraví. Úpravy spočívaly zejména v reorganizaci učiva (AJ, NJ) a doplnění učiva o předepsané úpravy provedené na základě mezirezortních jednání - Dopravní výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Obrana vlasti, Korupce, Finanční gramotnost, Sexuální a rodinná výchova (ČaJS, Ov, VkZ) a doplnění učiva Matematiky o celá čísla v 5. ročníku. Během školního roku 2013/2014 se pedagogičtí pracovníci zúčastnily následujících seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem Papírové inspirace JUDO do škol Zvířata, která ovlivnila svět Didaktické hry v matematice 1. st. Holidays and Festivals Miniházená TĚLOOLOMOUC Kraj. konference EVVO Studium koord. EVVO Studium pro VP Kompetentní TU Regionální konference primární prevence Evaluační činnost školy Setkání ředitelů a výchovných poradců Podpora logopedické prevence a náprav ve vývoji řeči Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku Mgr. Jan Kolisko koordinátor tvorby ŠVP 20

21 Příloha č. 5 Zpráva koordinátora ICT za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 proběhl nákup a instalace: 1) Software: MS Office licencí 32-bit, 5 licencí 64-bit 2) Digitální fotoaparát Nikon 3) 3x Radiomagnetofon s CD SENCOR 4) 2x MT Samsung Galaxy S 5) 7x Notebook Acer 6) Laserová tiskárna Samsung 7) 23x PC DELL DC GX755 DC TOWER 8) 15x monitor DELL 1905FP 9) Tel. pobočková ústředna 2N Omega Lite 10) Přepěťová ochrana UES10b Vzhledem k ukončení podpory MS Windows XP jsme během školního roku 2013/2014 zahájili postupnou obměnu velké části hw vybavení školy. V prosinci 2013 jsme zakoupili a zprovoznili notebooky Acer pro pedagogy 2. stupně včetně bezdrátového zasíťování sborovny 2. stupně. Pedagogickým pracovníkům byla rovněž pořízená nová wifi tiskárna Samsung. Na konci školního roku jsme zakoupili počítače PC DELL DC GX755 DC TOWER pro učebnu 1. stupně s 19 LCD monitory (15 ks) a tytéž počítače pro pracoviště, na kterých je vhodné umístění stolních PC. V rámci projektu EU Peníze školám pedagogové vytvořili a ve výuce ověřili 9 sad DUM. Všechny DUM jsou uloženy na serveru v pracovně ZŘŠ, ke kterému jsou přes školní síť připojeny všechny učitelské počítače školy. V rámci DVPP se 3 pedagogičtí pracovníci zúčastnili proškolení o používání modulu školního testování ČŠI iset, 1 pedagogický pracovník se zúčastnil ICT konference. Během školního roku byl poprvé využíván systém pro administrativu škol Bakaláři pro komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a jako elektronická žákovská knížka. Průběžně byly během školního roku aktualizovány webové stránky školy a poskytováno poradenství pedagogickým pracovníkům školy Mgr. Jan Kolisko koordinátor ICT 21

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2012/2013 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2013 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Hodnotící pedagogická rada ze dne 9. 4. 2014

Hodnotící pedagogická rada ze dne 9. 4. 2014 Hodnotící pedagogická rada ze dne 9. 4. 2014 I. HODNOTÍCÍ PEDAGOGICKÁ RADA ZA 3. ČTVRTLETÍ ŠK. ROKU 2013/14 viz přílohy Dodatky k jednotlivým třídám: 1. třída - vytírání podlah, kde se pohybují žáci a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více