Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace Olomouc - Svatý Kopeček IČ školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace Olomouc - Svatý Kopeček IČ V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace adresa školy Olomouc - Svatý Kopeček právní forma příspěvková organizace od IČ IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Lumír Hamal zástupce ředitele: Mgr. Jan Kolisko kontakt tel.: fax: web: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Olomouc adresa zřizovatele Horní náměstí kontakt tel.: fax: součásti školy Kapacita Mateřské školy / 3 / 100 Základní škola 300 Školní družina 56 Školní jídelna MŠ 100 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/žáků Počet žáků na Počet dětí/ žáků oddělení na třídu pedagoga Mateřská škola , 5 1. stupeň ZŠ ,8 2. stupeň ZŠ ,25 Školní družina Školní jídelna - 3 výdejny MŠ x 100 x x Školní jídelna - výdejna ZŠ x 126 x x Komentář: Mateřská škola Kovařovicova 11, Olomouc - Svatý Kopeček Mateřská škola Gagarinova 17, Olomouc - Droždín Mateřská škola Dvorského 33, Olomouc - Svatý Kopeček 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 21 Odborné pracovny, knihovna, multimediální 11 učebna 2

3 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení 2 Dílny a pozemky 1 Žákovský nábytek Průběžně doplňován dle Vyhl. MZ Novými žákovskými komplety jsou vybaveny všechny třídy ZŠ včetně dvou odborných učeben. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Dobrá úroveň sportovním nářadím apod. (průběžně se dovybavuje) Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 100% Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Vybavení podle potřeby a nutnosti (úroveň pomůckami mírně nadprůměrná) Vybavení školy audiovizuální a výpočetní Výborná úroveň technikou (2 počítačové učebny, 1 video učebna, 4 dataprojektory, 2 multimediální učebny) Investiční rozvoj (v závislosti na výši přidělených dotací) pro rok 2015 Přenosný audiosystém Viz. Komentář Komentář: Investiční rozvoj pro rok etapa výměny oken pavilonu ZŠ Dvorského 33 (???) 4. etapa malování po výměně oken ve výše uvedených budovách Sanace zdiva šaten v MŠ Gagarinova 17 Napojení septiku na obecní kanalizaci a rekonstrukce části školního dvora 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení na dobu 3 let Počet členů školské rady 6 Složení ŠR předsedkyně školské rady Jana Rybaříková členové: Bc. Jana Navrátilová Milada Svetková Bc. Alena Dudešková Mgr. Ilona Andrýsková Mgr. Radmila Zatloukalová Údaje o nové školské radě Datum zřízení na dobu 3 let Počet členů školské rady 6 Složení ŠR předsedkyně školské rady Klára Čermáková-Tesaříková členové: Bc. Jana Navrátilová Milada Svetková Kateřina Čajková Mgr. Ilona Andrýsková Mgr. Radmila Zatloukalová 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Doposavad nebylo zřízeno v přípravné fázi 3

4 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV ZŠDv/196/2013/Ha, Škola - základ života platnost od Zařazené třídy 1. 9.tř. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 31 Počet učitelů ZŠ 12 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet správních zaměstnanců MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ (součást ZŠ) Údaje o pedagogických pracovnících Organizace výchovně vzdělávacího: Celkový počet odučených hodin Úvazek 1,0 Úvazek 0,8 Úvazek 0,76 ZŠ MŠ Věková struktura zaměstnanců dle dosaženého věku v daném školním roce: Počet zaměstnanců ZŠ Počet zaměstnanců MŠ důchodový věk 2 důchodový věk Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100% Učitelé 1. stupně 100% aprob. Učitelé 2. stupně 100% Učitelé 2. stupně 84 % aprob. Učitelky MŠ Učitelky MŠ 50%,ostatní studují Vychovatelé ŠD Vychovatelé ŠD 100% 4

5 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 2 výdej stravy v ZŠ 1,13 SOU 3 uklizečka ZŠ 2,7 SOU 1 školník 1,0 SOU 3 Uklízečka + výdej stravy v MŠ 2,5 SOU Ukončení/přijetí/ přerušení do prac. poměru Věra Šretrová, ukončení p.p., Bronislava Poledníková, přijetí do p.p. 5

6 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet/žák odkladů pro školní rok 14/15 Počet/žák odkladů pro školní rok 13/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 4 0 konzervatoře 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

7 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyznam. I II III IV V Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyznam. VI VII VIII IX Celkem Celkem Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyznam. l. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtka ŘŠ I II III IV V Celkem Snížený stupeň 2. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtka ŘŠ Snížený stupeň 7

8 VI VII VIII IX Celkem Celkem Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtka Snížený žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň l. stupeň stupeň Celkem Přehled o zameškaných hodinách Počet oml. hodin Počet oml. hodin na žáka Počet neoml. hodin Počet neomluv. hodin na žáka 1. stupeň = , stupeň = , Celkem , Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně - vzdělávacího procesu dodržena Ano + zohledňování žáků neintegrovaných, doporučených pro zohlednění PPP ne ano velmi dobrý Ne Ne Ano Ano Ano (dle plánu Prevence) na dobré úrovni Trvalý (pravidelný) kontakt se žáky i se zákonnými zástupci Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních Ano Ano Ano 8

9 vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Ano Ano Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům Nadprůměrná úroveň výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a 90% identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky 90 % Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků forma kladení otázek Ano Ano Ano různá u jednotlivých učitelů / nutná pro ŠVP / Ano používání všech metod u některých žáků zatím převažuje učitel jako zdroj různá u jednotlivých učitelů ano přiměřená Motivace žáků aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga dle motivace pedagoga, dle probíraného tématu a hlavně dle konkrétního předmětu ano Malé, postupně se zvyšuje zkvalitňováno nutné zkvalitnění nadprůměrný 9

10 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků Porada ředitelů škol 2x 1 Inventarizace majetku 1 Školská legislativa nově 1 ZP ve školské praxi 1 Občanský zákoník 1 Seminář pro ŘŠ 1 Program vzdělávání v oblasti výpočetní techniky Počet pracovníků iset modul školního testování 3 ICT konference 1 Program vzdělávání specializované Počet pracovníků programy (podle předmětů) Školení BOZP 22 Nakládání s chemickými látkami 1 Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem 1 Papírové inspirace 1 JUDO do škol 1 Zvířata, která ovlivnila svět 1 Didaktické hry v matematice 1. st. 1 Holidays and Festivals 1 Miniházená 2 TĚLOOLOMOUC 2 Rámcový vzdělávací program Počet pracovníků Kraj. konference EVVO 1 Studium koord. EVVO 1 dokončeno Studium pro VP 1 dokončeno Kompetentní TU 3 Regionální konference primární prevence 1 Evaluační činnost školy 1 Setkání ředitelů a výchovných poradců 1 Podpora logopedické prevence a náprav ve 1 vývoji řeči Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 1 5. ročníku Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků Školení hygienického minima 1 Školení BOZP 9 Nakládání s chemickými prostředky 7 10

11 7. Údaje o aktivitách školy 7.1 Údaje o školních a mimoškolních aktivitách pro žáky /besedy, semináře, zájezdy/ Sportovně branný den školy Výchovný koncert Abraka Muzika Internetová gramotnost Národní finále sportovně-branné soutěže Absolventské práce žáků 9. tříd Arakiáda postupová soutěž Den pro děti a rodiče Fotografování tříd Den dětí v ZŠ Beseda s městskou policií Branný závod žáků ZŠ - Battlefield Vladimíra Menšíka Exkurze Dlouhé Stráně + Velké Losiny Planetárium + Antropos BRNO Beseda s městskou policií Pythágoriáda Exkurze do knihovny v Olomouci Exkurze po historické Olomouci Exkurze do Moravského divadla Olomouc, historická Olomouc Výtvarná soutěž "Co vyprávěl list stromu" Expedice Karákoram Arakiáda školení soutěžních družstev Turnaj ve vybíjené Divadelní představení v MDO - Sluha dvou pánů Branné cvičení školy Identifikace rizikových oblastí u dospívajících, Klima třídy Ukázka dravých ptáků Identifikace rizikových oblastí u dospívajících, Klima třídy Matematický klokan Animační program Lev dvojí tváře Školní liga v miniházené Okresní kolo OČJ Veselé zoubky - preventivní program Motivační představení Matematická olympiáda Psychologické dotazníkové šetření vybraných žáků 2. st. ZŠ Zdobení ván. stromečku v ZOO Animační program Sklepem, sálem, podkrovím Prevence rasismu a xenofobie Prevence kriminality, delikvence a vandalismu Prevence užívání návykových látek Soutěž v Konverzaci v anglickém jazyce - školní kolo Vystoupení žáků školy v předvánočních akcích města Olomouce Prevence gamblingu a netolismu třída třída výběr žáků 9. třída výběr žáků třída třída 4. a 5. třída 1. místo 8. a 9. třída 6. a 7. třída třída okresní kolo 2 žáci (V., IX.) 4. a 5. třída 3. třída 7. a 9. třída 7. třída výběr žáků výběr 7. a 8. třídy výběr žáků 5. třídy zájemci třída 8. třída třída 6., 7. a 9. třída třída 7. třída vybraní žáci 1 žákyně (IX.) 1. třída třída okresní kolo 1 žákyně (V.) 1., 2. a 3. třída 7. třída 7. třída 8. třída 9. třída 8. a 9. třída 8. a 9. třída 11

12 Vánoční jarmark Vánoce na hradě Šternberk Scholaris Mikulášský koncert - Abraka muzika Recitační soutěž na 1. stupni Školní liga v miniházené Otevírání slabikáře Divadlo Tramtárie /pro mateřské školy/ Beseda o volbě povolání na ÚP v Olomouci Exkurze do městských knihoven Školní liga v miniházené Přírodovědný klokan Nácvik evakuace 2x třída 5. třída 9. třída Všechny třídy tř. vybraní žáci - 2. místo 1. třída 9. třída 9. třída vybraní žáci - 2. místo 8. a 9. třída tř. 7.2 Účast žáků školy ve školních soutěžích a testech Název soutěže Přírodovědný Klokan Pythagoriáda Olympiáda ČJ Matematická olympiáda Přírodovědný klokan Recitační soutěž na 1. stupni Soutěž v Konverzaci v anglickém jazyce Turnaj ve vybíjené Expedice Karákoram Výtvarná soutěž "Co vyprávěl list stromu" 1. kolo 8. a 9. třída třída třída vybraní žáci 8. a 9. třída vybraní žáci 8. a 9. třída výběr žáků 6 žáků 7. třída 16 žáků 7.3 Účast žáků v okresních a krajských soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění O pohár primátora města Olomouce 6 4. Malá kopaná okresní soutěž 6 Branný závod žáků ZŠ - Battlefield Vladimíra Menšíka + Národní finále sportovně-branné soutěže místo - krajské kolo 10. místo Arakiáda postupová soutěž výběr žáků 6. místo Účast v lize v miniházené výběr žáků 2x 2. místo Pythágoriáda 2 žáci (V., IX.) Turnaj ve vybíjené výběr žáků 1. místo - okresní kolo (V.) 1. místo - krajské kolo (V.) Olympiáda ČJ 1 žákyně (IX.) 6. místo - okresní kolo Matematická olympiáda 1 žákyně (V.) okresní kolo Účast žáků na ostatních akcích - Mikulášská besídka, Vánoční besídky, divadelní představení, koncerty, Drakiáda ŠD, DH, Masopustní karneval, Den Země, výchovné koncerty, dopravní soutěže ZŠ a ŠD, Karneval ŠD, Sluňákov, Vánoční strom v ZOO Spolupráce s magistrátem města Olomouce: dárky pro SPOZ, výtvarné práce (více oblastí) 12

13 Netradiční rozloučení se žáky 9. tříd obhajoba absolventských prací (prezentace vybraných témat) Volný čas žáků zájmové kroužky: 7 ( pro třídu) 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost ve školním roce 2013/2014 neproběhla. Poslední inspekční zpráva je uložena v ředitelně školy. 9. Údaje o výsledcích veřejnosprávní kontroly SmO V roce 2013 proběhla veřejnosprávní kontrola SmO bez jakýchkoli závad. 10. Rozvojové a mezinárodní programy a projekty OPVK 1.4 EU Peníze školám probíhající ČEZ Oranžová učebna neschváleno 11. Projekty financované z jiných zdrojů OPVK EU Peníze školám 12. Odborovou organizaci škola nemá. 13. Přílohy: 1. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 dle z. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2. Zpráva školního metodika prevence za školní rok 13/14 3. Zpráva výchovného poradce za školní rok 13/14 4. Zpráva koordinátora ŠVP za školní rok 13/14 5. Zpráva koordinátora ICT za školní rok 13/14 6. Zpráva koordinátora EVVO za školní rok 13/14 7. Zpráva o činnosti mateřských škol školní rok 13/14 8. Zpráva o činnosti školské rady za školní rok 13/14 13

14 Součástí výroční zprávy o činnosti školy je výroční zpráva o hospodaření za rok Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracoval Mgr. Lumír Hamal, ředitel ZŠ a MŠ. Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013 zpracovala Eva Navrátilová, mzdová účetní. Závěr : S výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2013/2014 a s výroční zprávou o hospodaření za rok 2013 byla seznámena školská rada dne 14. října Mgr. Klára Čermáková Tesaříková předseda školské rady Mgr. Lumír Hamal ředitel ZŠ a MŠ 14

15 Příloha č. 1 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 dle z. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok a) počet podaných žádostí o informace 23 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 6 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0 e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Olomouc Mgr. Lumír Hamal ředitel školy 15

16 Příloha č. 2 ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVU školní rok 2013/2014 Prevence sociálně patologických jevů je na naší škole jako každoročně realizována pomocí aktivit obsažených v minimálně preventivním programu (dále jen MPP). Naším cílem je zvýšení odolnosti dětí vůči negativním jevům v naší společnosti, čehož se snažíme dosáhnout nejen poskytováním co největšího množství informací o jednotlivých soc.pat. jevech, ale zároveň i nasloucháním dětem a možností otevřeně o problémech a rizicích spojených se soc.pat. jevy mluvit. Důraz klademe rovněž i na to, abychom v dětech vzbudili důvěru a nabídli jim pomocnou ruku při řešení případných problémů. REALIZACE (akce pro žáky ve školním roce 2013/2014) V průběhu celého školního roku je v rámci MPP problematika soc.pat. jevů mezipředmětově začleňována do výchovné i naukové složky většiny vyučovacích předmětů na 1. i 2. stupni naší školy (především prvouka, člověk a jeho svět, občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, český jazyk aj.). V hodinách jsou využívány materiály přímo určené k těmto účelům (např. dokumentární filmy o drogách Jeden svět na školách, sociometrické dotazníky aj.). Stěžejní část programu je věnována zcela konkrétním aktivitám zaměřeným na problematiku soc.pat. jevů. V oblasti specifické prevence jsme letos realizovali již osvědčené programy organizací, které oslovujeme každoročně (Městská policie Olomouc, Abraka Musica, Pedagogicko-psychologická poradna aj.), zároveň jsme však využili nabídky organizací, které se na naší škole představily poprvé (PREV centrum, Harmonia Universalis, Česká asociace školních metodiků prevence). Pod vedením odborných lektorů, kurátorů pro mládež a strážníků proběhly např. tyto besedy (detailní soupis je součástí MPP): Internetová gramotnost (Abraka Musica) Prevence gamblingu a netolismu (PREV-centrum) Prevence rasismu a xenofobie (PREV-centrum) Prevence kriminality, delikvence a vandalismu (PREV-centrum) Prevence užívání návykových látek (PREV-centrum) program Vítej na palubě (Harmonia Universalis) program Rozum v.z. (Harmonia Universalis) besedy Městské policie Olomouc - (MěP Olomouc) Při besedách a prožitkových lekcích byly použity netradiční formy a metody práce s důrazem na prožitek, možnost diskuze a vytvoření prostoru pro rozvíjení vlastních postojů a názorů. Žáci naší školy se zúčastnili v letošním školním roce dotazníkových šetření zaměřených na prevenci soc.pat. jevů. V lednu proběhlo Psychologické šetření vybraných žáků 2. stupně prováděné pedagogy UP Olomouc. V dubnu jsme realizovali screeningové šetření žáků druhého stupně. První z nich zkoumalo klima jednotlivých tříd, druhé z nich bylo zaměřené na různé oblasti rizikových jevů u dospívajících (Česká asociace školních metodiků prevence: 1. Klima třídy, 2.Identifikace rizikových oblastí u dospívajících). Výsledky šetření jsou součástí přílohy MPP.. V oblasti nespecifické prevence měli žáci možnost účastnit se programů pořádaných v budovách školy i mimo ni. Řadíme sem akce kulturního charakteru, celodenní výlety a 16

17 exkurze, dny pro rodiče a děti, sportovní dny, oblíbené odpolední akce školní družiny (např. Halloween, Noc s Andersenem) aj. Cíli těchto akcí jsou rozvíjení týmové spolupráce, akceptace odlišných názorů, celkové formování osobnosti žáků. Žákům byla na začátku školního roku jako každý rok předložena nabídka volnočasových aktivit organizovaných pedagogickými pracovníky naší školy (seznam součástí MPP), které mnozí žáci školy využili. Již několikátým rokem funguje na naší škole Žákovský parlament, který letos zapojil žáky prvního i druhého stupně hned do několika akcí (např. Srdíčkový den, Barevný týden). Cílem těchto akcí je posílit u žáků pocit sounáležitosti se školou a hlavně spolužáky. PROBLÉMY ŘEŠENÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2O14 Ve školním roce 2013/21014 byly zaznamenány problémy závažnějšího charakteru. Projednávány byly problémy se dvěma žáky: Žák, 1. třída nevhodné, až agresivní chování vůči spolužákům, Žákyně, 6. třída problém se začleněním do kolektivu způsobený výrazně introvertní povahou žákyně. Problémy výše jmenovaných žáků jsou však spíše osobnostního charakteru, navázána byla spolupráce s rodiči i odborníky z oblasti psychologie i medicíny. Projevy negativních jevů méně závažného charakteru (vzájemné vztahy mezi žáky v rámci třídního kolektivu, problematika včlenění nového žáka do kolektivu, pozdní příchody) byly řešeny v kompetenci třídních učitelů v rámci třídnických hodin i mimo ně, případně ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence. V rámci kolektivů některých tříd se osvědčuje práce v komunitním kruhu, jehož cílem je především posilování vztahů mezi spolužáky, navázání důvěry ve vztahu učitel žáci aj. SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem, ředitelem školy a ostatními pedagogickými pracovníky. Pro zvýšení informovanosti a zlepšení spolupráce je v obou sborovnách umístěn Krizový plán školy, který je volně k nahlédnutí pro všechny pracovníky školy. Metodik prevence se pravidelně účastní setkání školních metodiků prevence, kde pod ved Metodik se v říjnu 2013 rovněž zúčastnil Regionální konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol na VOŠ Caritas v Olomouci, kde byly představeny mnohé organizace nabízející programy zaměřené na prevenci soc. pat. jevů. Mgr. Šárka Menšíková školní metodik prevence 17

18 Příloha č. 3 Zpráva výchovného poradce hodnocení školního roku 2013/ Péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy - ve školním roce 2013/14 byli integrovaní dva žáci 6. třídy: Žák 7. třídy integrace platná na dva školní roky, tedy do , důvodem k integraci je lékařsky diagnostikovaná hyperkinetická porucha chování Žákyně 6. třídy integrace platná do , důvodem je specifická vývojová porucha učení dyskalkulie, výuku výrazně ztěžuje nespolupráce Denisy se školou a neochota zapojit se do třídního kolektivu; je v péči psychologa, psychiatra - v letošním školním roce došlo ke změně speciálního pedagoga a psychologa pro naši školu v PPP Olomouc: (s oběma jsem jednala osobně i telefonicky, spolupráce probíhá na dobré úrovni) speciální pedagog Mgr. Markéta Bednaříková psycholog Mgr. Barbora Jenšová - se zohledněnými žáky bylo pracováno podle doporučení PPP, SPC 2. Volba povolání - účast na besedě IPS ÚP pro žáky 9. třídy (žáci měli možnost dalších konzultací na ÚP) - účast na burze škol Scholaris žáci 9. třídy - nástěnka k volbě povolání (termíny dnů otevřených dveří, nabídka propagačních materiálů) - besedy se zástupci SŠ (nábory) - rodiče žáků 9. třídy a rodiče žáků, kteří podali přihlášku na víceletá gymnázia, byli na třídních schůzkách a konzultacích seznámeni s průběhem přijímacího řízení - v hodinách PČ se žáci věnovali otázce volby povolání (zapracováno v ŠVP a tematickém plánu), využívali možností testů a vyhledávání informací na webových stránkách (www.infoabsolvent.cz, - v letošním roce nebyla našim žákům nabídnuta možnost vyšetření profesní orientace v PPP (zajišťoval Mgr. Štefek, kontaktovala jsem ho v průběhu září a října několikrát) - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Rozmístění žáků 9. roč.:(16 žáků, 6 chlapců a 10 dívek) gymnázia: 2 d tj. 12,5 % obory ukončené maturitní zkouškou: 5 ch, 6 d celkem 11 ž, tj. 68,8 % obory ukončené výučním listem: 1 ch, 2 d celkem 3 ž, tj. 18,8 % V prvním kole bylo přijato 14 žáků, dvě žákyně byly přijaty v kole druhém. Rozmístění žáků 8. roč. Z 8. ročníku se umístil jeden žák na obor ukončený výučním listem. Rozmístění žáků 7. roč. Ze 7. ročníku nikdo nepodal přihlášku na víceletá gymnázia. Rozmístění žáků 5. roč. Z 5. ročníku odcházejí celkem čtyři žákyně na Slovanské gymnázium Olomouc, všechny přijaty v prvním kole přijímacího řízení. 18

19 3. Prevence sociálně patologických jevů - spolupráce s metodikem prevence (výběr vhodných besed, postupy při kázeňských potížích) a třídními učiteli - žáci měli možnost využívat o velkých přestávkách školní dvůr (míčové hry) - besedy zajišťovala p. uč. Menšíková (metodik prevence) 4. Individuální poradenská činnost - spolu s třídními učiteli jsem se účastnila schůzek s rodiči žáků, na kterých byly projednávány aktuální výchovné a výukové potíže žáků - pro žáky každé úterý o velké přestávce nebo individuálně po domluvě - pro rodiče každý čtvrtek až hod. 5. Další vzdělávání. od akademického roku 2012/13 jsem byla přijata ke studiu v programu celoživotního vzdělávání s názvem Studium pro výchovné poradce i. dvouleté studium realizuje Pedagogická fakulta UP v Olomouci a je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ii. studium jsem úspěšně zakončila závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce v březnu 2014 V Olomouci dne Kateřina Dvořáková výchovná poradkyně 19

20 Příloha č. 4 Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka podle upraveného školního vzdělávacího programu Škola základ života, č. j. ZŠDv/196/2013/Ha, ve všech třídách na obou stupních školy. Prioritou bylo ověřit zejména správné nasmartování osnov jednotlivých předmětů v těchto ročnících, provázanost učiva, začlenění průřezových témat, používané metody, využití výpočetní techniky a rozvíjení klíčových kompetencí. Většina práce týkající se výuky probíhala během roku v předmětových komisích (viz. zprávy předsedů PK) a metodickém sdružení. Ve školním roce 2013/2014 došlo v důsledku úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), resp. vydání nové verze RVP ZV, ke změnám v učebním plánu a úpravám osnov některých vzdělávacích předmětů. Pedagogičtí pracovníci byli se změnami opětovně seznámeni na zahajovací pedagogické radě Na základě změn v RVP ZV probíhala výuka Dalšího cizího jazyka (Německého jazyka) od 7. ročníku povinně v dvouhodinové časové dotaci a rovněž povinně od 7. ročníku Konverzace v anglickém jazyce v jednohodinové časové dotaci. Na základě přechodného ustanovení, které zajišťuje celkovou hodinovou dotaci pro Další cizí jazyk 6 hodin během docházky na 2. stupni, probíhala pro žáky 8. ročníku ve školním roce 2013/2014 výuka Dalšího cizího jazyka (Německého jazyka) s časovou dotací 3 hodiny/týden bez výuky Konverzace v anglickém jazyce. Úpravy osnov proběhly ve všech předmětech, ve kterých došlo ke změnám očekáváných výstupů v RVP ZV. K rozsáhlejším úpravám osnov došlo v předmětech Matematika, Anglický jazyk, Německý jazyk, Člověk a jeho svět, Občanský výchova a Výchova ke zdraví. Úpravy spočívaly zejména v reorganizaci učiva (AJ, NJ) a doplnění učiva o předepsané úpravy provedené na základě mezirezortních jednání - Dopravní výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Obrana vlasti, Korupce, Finanční gramotnost, Sexuální a rodinná výchova (ČaJS, Ov, VkZ) a doplnění učiva Matematiky o celá čísla v 5. ročníku. Během školního roku 2013/2014 se pedagogičtí pracovníci zúčastnily následujících seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem Papírové inspirace JUDO do škol Zvířata, která ovlivnila svět Didaktické hry v matematice 1. st. Holidays and Festivals Miniházená TĚLOOLOMOUC Kraj. konference EVVO Studium koord. EVVO Studium pro VP Kompetentní TU Regionální konference primární prevence Evaluační činnost školy Setkání ředitelů a výchovných poradců Podpora logopedické prevence a náprav ve vývoji řeči Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5. ročníku Mgr. Jan Kolisko koordinátor tvorby ŠVP 20

21 Příloha č. 5 Zpráva koordinátora ICT za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 proběhl nákup a instalace: 1) Software: MS Office licencí 32-bit, 5 licencí 64-bit 2) Digitální fotoaparát Nikon 3) 3x Radiomagnetofon s CD SENCOR 4) 2x MT Samsung Galaxy S 5) 7x Notebook Acer 6) Laserová tiskárna Samsung 7) 23x PC DELL DC GX755 DC TOWER 8) 15x monitor DELL 1905FP 9) Tel. pobočková ústředna 2N Omega Lite 10) Přepěťová ochrana UES10b Vzhledem k ukončení podpory MS Windows XP jsme během školního roku 2013/2014 zahájili postupnou obměnu velké části hw vybavení školy. V prosinci 2013 jsme zakoupili a zprovoznili notebooky Acer pro pedagogy 2. stupně včetně bezdrátového zasíťování sborovny 2. stupně. Pedagogickým pracovníkům byla rovněž pořízená nová wifi tiskárna Samsung. Na konci školního roku jsme zakoupili počítače PC DELL DC GX755 DC TOWER pro učebnu 1. stupně s 19 LCD monitory (15 ks) a tytéž počítače pro pracoviště, na kterých je vhodné umístění stolních PC. V rámci projektu EU Peníze školám pedagogové vytvořili a ve výuce ověřili 9 sad DUM. Všechny DUM jsou uloženy na serveru v pracovně ZŘŠ, ke kterému jsou přes školní síť připojeny všechny učitelské počítače školy. V rámci DVPP se 3 pedagogičtí pracovníci zúčastnili proškolení o používání modulu školního testování ČŠI iset, 1 pedagogický pracovník se zúčastnil ICT konference. Během školního roku byl poprvé využíván systém pro administrativu škol Bakaláři pro komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a jako elektronická žákovská knížka. Průběžně byly během školního roku aktualizovány webové stránky školy a poskytováno poradenství pedagogickým pracovníkům školy Mgr. Jan Kolisko koordinátor ICT 21

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více