Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2013/14 V souladu s odst. (3) 10 zákona ČR č. 561 ze dne o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále šk. zákon), ve znění dalších předpisů, je zpracována výroční zpráva o činnosti školy (dále VZCS). Tato VZCS byla v souladu s odst. (1) písm. b) 168 šk. zákona, ve znění pozdějších předpisů, předložena školské radě ke schválení. Po schválení šk. radou dne 30. října 2014 byla VZCS dne 31. října 2014 předložena odboru školství Statutárního města Olomouce. Základní škola ( se šk. jídelnou - ŠJ a šk. družinou - ŠD ) byla zřízena dnem podle 14, odst. 2, zákona České národní rady č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 76/78 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková organizace se sídlem v Olomouci, Stupkova 16. IČ: zřizovatel: Statutární město Olomouc DIČ: CZ číslo účtu: / 0100 KB Olomouc IZO ZŠ: IZO ŠJ: IZO ŠD: Identifikátor zařízení: a) Charakteristika školy. Jedná se o školu pavilónového typu umístěnou v lokalitě vícepodlažních panelových obytných budov. Objekt školy se skládá z celkem 7 budov, z nichž 5 je spojeno krytým koridorem. Základní škola (dále ZŠ) byla uvedena do provozu Jedná se o ZŠ s úplným počtem tříd. Součástí ZŠ je ŠJ s kap vyvařovaných jídel a ŠD. ZŠ je dlouhodobě zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a dalších přírodovědných předmětů (dále RVM) od 6. do 9. r., od šk. roku 2002/03 na rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky (dále RVI) od 6. do 9. r., od šk. roku 2012/13 na rozšířenou výuku matematiky a informatiky (dále RVMI), od šk. roku 2004/05 na rozšířenou výukou hudební výchovy (dále RVHv) od 1. do 9. r. Vzhledem k zaměření školy jsme na základě naší žádosti a posouzení podmínek školy získali od r certifikát o akreditaci testovacího střediska ECDL (European Computer Driving Licence) a testovacích místností ECDL PCa a PCb. Žáci ze tříd RVMI od 6. do 9. r. po úspěšném zvládnutí 7 modulů z oblasti ICT získají mezinárodně uznávaný doklad digitální kvalifikace ECDL Certificate Digital Competence. Absolventi naší školy tak získají nejen znalosti a dovednosti v širokém rozsahu aplikací běžně využívaných v oblasti ICT, ale i celoživotní doklad potvrzující tyto znalosti a dovednosti. Vybavení ZŠ včetně 3 učeben hudební výchovy, 3 počítačových učeben s osobními počítači (dále PC) a 1 multimediální učebnou s interaktivní tabulí a 7 učeben vybavených interaktivními tabulemi (z toho 2 kmenové) je vzhledem k zaměření školy na dobré úrovni. Učebna PCa se 19 PC. Učebna PCb s 24 PC. Učebna PCc s 22 PC. Učebny PCa, PCb, PCc včetně všech PC v kabinetech i učebnách jsou připojeny prostřednictvím LAN k INTERNETU, který je připojen pomocí optického vlákna přenosovou rychlostí min. 10 Mb/s. I ve třídách běžného typu jsou využívány audiovizuální pomůcky i počítačové učebny v rámci hodinové dotace volitelných a nepovinných předmětů. Využití učeben PC i multimediální učebny je vysoké. Učebny PCa, PCb a učebny vybavení interaktivními tabulemi jsou zaměřeny na výuku a procvičování učiva všech předmětů. Tyto učebny využívají žáci 1. i 2. st. ZŠ, žáci 1. a 2. ročníku jen sporadicky a využívají hlavně učebnu vybavenou interaktivní tabulí v budově KIU. Přesuny žáků 1. a 2. r. mezi budovami jsou vždy problematické. Jako povinný cizí jazyk se vyučoval aprobovanými učiteli anglický jazyk a dále německý jazyk a ruský jazyk, které jsou zařazeny do ŠVP školy od 7. r. 1

2 Pro žáky 6. r. proběhla škola v přírodě, Janoušov (45 žáků 5 dní). Pro žáky 7. r. proběhl kurz VVLZ, Bílá St. Hamry (33 žáků 5 dní). Pro žáky III.AB IV.AB proběhla škola v přírodě, Třemešek (98 žáků 5 dní). Pro žáky 8. r. proběhl cyklistický kurz, Nové Mlýny (23 žáků 5 dní). Třídy RVM, RVI, RVMI a RVHv mají dobrou úroveň a žáci z těchto tříd se umísťují v soutěžích v matematice i dalších předmětech na okresní a někteří i na krajské úrovni. Jeden žák se umístil v celostátní olympiádě v českém jazyce. Třídy RVHv podporují u žáků hudební nadání, vystoupení sborů je kladně hodnoceno rodiči i hudební veřejností. Žáci z těchto tříd jsou taktéž oporou šk. družstva i ve sportovních soutěžích. Jedná se o talentované žáky jak této školy, tak škol Olomouce a okolních obcí. Talentovaní žáci ze všech tříd vystupují i na divadelních a muzikálových představeních, která režijně, scénograficky a hudebně zajišťují nadšení učitelé školy. K zápisu do 1. tříd se dostavilo celkem 72 dětí, ředitel školy u 17 z nich rozhodl o odkladu školní docházky o 1 rok. b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva. V a r. se vyučovalo dle ŠVP ZV Základní školy Olomouc, Stupkova 16. Ve třídách RVM (IX.A), RVI (IX.A), RVMI (VI.A VII.A VIII.A), RVHv (I.A II.A III.A IV.A V.A VIII.B IX.B) se vyučovalo dle ŠVP ZV Základní školy Olomouc, Stupkova 16, který má proti ŠVP ZV určité odchylky v týdenních hodinových dotacích. Na škole se nevyučovalo podle učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT. c) Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti. Na ZŠ vyučovalo celkem 28 učitelů, z toho 13 uč. 1. st. v 11 třídách a 15 uč. 2. st. v 8 třídách. Ve ŠD pracovaly v 6 odděleních 6 vychovatelů, z toho 1 učitelka z 1. st. na snížený úvazek. Všichni učitelé i vychovatelé splňovali požadovanou kvalifikaci. V ZŠ pracovalo 8 zaměstnanců správních. Ve ŠJ pracovalo 15 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci od 3. platové třídy výše splňovali požadovanou kvalifikaci. Zaměstnanců celkem: 56, přepočt. 53,848 učitelé Pedagogičtí prac. ved. ZŠ VP 1.st. 2.st. vych. ŠD CELKEM fyzických osob (+1 z 1. st.) 33 v pracovním poměru 3,000 1,000 12,545 9,863 5,014 31,422 Ostatní prac. ZŠ sam. ref. ZŠ školník uklízečky ZŠ CELKEM fyzických osob v pracovním poměru 1,000 1,000 5,426 7,426 Pracovnice ŠJ vedoucí ŠJ sam. ref. ŠJ ved. kuch. ŠJ kuch. ŠJ CELKEM fyzických osob v pracovním poměru 1,000 1,000 1,000 12,000 15,000 Zaměstnanci ZŠ (uvedeno pouze vzdělání, ostatní osobní údaje včetně údajů o praxi jsou ve spisové dokumentaci ředitele ZŠ). Vedení školy Ředitel - statutární orgán Václav POUL PřF UP Olomouc (dále UP), M-F II. cyklus, ř od Zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Josef ZDRÁHAL PdF UP Z-Tv r., zř od Zástupce ředitele pro 2. stupeň - zástupce stat. orgánu Mgr. Romana LALUHOVÁ FF UP Čj-Rj-D, zř od

3 Výchovný poradce Mgr. Hana KODYMOVÁ PdF UP Čj-Ov Vyučující na 1. st. Mgr. Vladimíra ČUNDERLOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Rita FALTÝNKOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Jana FILÍPKOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Anna HAVLÍNOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Blanka HOMOLOVÁ PdF UP 1. st. RNDr. Miroslava KAŠTILOVÁ PřF UP biof. a chem. F Mgr. Tamara KORYTAROVÁ PdF Ostrava, 1. st. Mgr. Miloslava MRÁZKOVÁ PdF UP r. Mgr. Jana PACÁKOVÁ PdF UP r. Mgr. Jana PROCHÁZKOVÁ PdF UP r. Mgr. Dana PŘECECHTĚLOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Martina PŘÍHODOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Hana ÜRGEOVÁ PdF UP 1. st. Vyučující na 2. st. Mgr. Ivana BROŽOVÁ FF UP Čj-Aj Mgr. Ivana DVOŘÁKOVÁ FF UP Čj-Aj Mgr. Jitka KONOPKOVÁ PřF UP M-Z Mgr. Hana KRÄUTEROVÁ FTK UP Bi PaedDr. Jiří KVAPIL PdF UP Čj-Hv Mgr. Vlasta MALEŇÁKOVÁ PřF UP M-Z Mgr. Lenka MIKULCOVÁ PdF UP F-Zt Mgr. Miroslava POLÁCHOVÁ PdF UP M-Zt Mgr. Martina SEDLÁČKOVÁ PřF UP M-Ch Mgr. Kateřina SPURNÁ PdF UP Čj-Vv Mgr. Veronika VACKOVÁ PdF UP Nj-Ov, Aj(st. j. zk.) Vychovatelé ŠD Mgr. Jitka ČUDOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Jana FRANCIŠKOVÁ PdF UP Bc. Lenka HÖNIGOVÁ PdF UP Jitka VÁCLAVÍKOVÁ Pdg. škola Věra ZRNÍKOVÁ Pdg. škola Správní zaměstnanci ZŠ Hana SEMJONOVÁ Gymn., sam. ref. Radomír GÁBA Jana BARTÍKOVÁ Ilona GESCHWINDEROVÁ Jana HOLÍKOVÁ Václava LÓNOVÁ Helena PIMEROVÁ Soňa VÁGNEROVÁ Lenka ZBOŘILOVÁ Pracovníci ŠJ Soňa SPÁČILOVÁ Stř. ek. škola, ved. ŠJ Zdeňka BARTOŇKOVÁ OU výuční list Eliška BABIŠOVÁ Jarmila BÁRTKOVÁ Gymn., adm. prac. Pavla ČOUPKOVÁ Marta KRUMPHOLZOVÁ /01 3

4 Dagmar LABOUNKOVÁ OU výuční list Anna PANČOCHÁŘOVÁ OU výuční list Lenka PITAUEROVÁ kuchař Pavla PRIKERTOVÁ /00 Andrea SMOLKOVÁ Veronika ŠTEFANOVÁ H/001 Alice ŠVEHLOVÁ /00 Helena VÁVROVÁ zaučená kuchařka Ludmila VLČKOVÁ Jitka ZAORALOVÁ zaučená kuchařka mateřská dovolená Mgr. Lenka KLÁPŠŤOVÁ od Mgr. Eva KOVÁŘOVÁ od Monika HÁJKOVÁ od neplacené volno. personální změny Pedagogičtí zaměstnanci příchody ukončení Mgr. Anna HAVLÍNOVÁ od Mgr. Hana KRÄUTEROVÁ od Mgr. Jana FRANCIŠKOVÁ od Mgr. Jana KUBÍČKOVÁ do Bc. Lenka HÖNIGOVÁ od Mgr. Libor KUBES do Mgr. Dagmar MUZIKANTOVÁ do Správní zaměstnanci příchody ukončení Marta KRUMPHOLZOVÁ od Pavla PRIKERTOVÁ do Andrea SMOLKOVÁ od Jana HOLÍKOVÁ do Václava LÓNOVÁ od d) Údaje o přijímacích řízeních nebo o zařazování dětí. V přij. řízení do 6. r. bylo přijato do RVMI 25 žáků. e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků jsou částečně uvedeny v příloze. Úroveň vzdělávání je včetně tohoto šk. roku, kdy se všichni žáci dostali na výběrové střední školy nebo učiliště, na dobré úrovni (www.zs-stupkova.cz). Většina žáků 9. tříd RVM, RVI a RVHv prokázala své znalosti a schopnosti a úspěšně obstála při přijímacích řízeních na výběrové stř. školy. Značnou převahu v přijatých žácích mají SOŠ a gymnázia, o učební obory se zájem proti loňskému roku poněkud zvýšil. Vysoké úrovně vzdělávání se dosahovalo zvláště díky kvalitnímu pedag. sboru školy. Ve šk. roce bylo přijato 7 dětí do 8letých a žádné děti do 6letých gymnázií. f) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI. Nebyla provedena. ff) Údaje o výsledcích kontrol jiných orgánů. Od do byla odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Olomouce provedena kontrola hospodaření s majetkem a s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu statutárního města Olomouce v roce Zpráva o kontrole, protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly včetně všech příslušných dokumentů je uložena ve spisové dokumentaci ředitele školy. 4

5 Dne provedla VZP kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období Závěr: K datu kontroly nejsou vyčísleny žádné pohledávky na pojistném a penále. Zpráva o kontrole je uložena ve spisové dokumentaci ředitele školy. g) Údaje o mimoškolních aktivitách. ZŠ podporuje sportovní činnost oddílu košíkové KLUBKO pro dívky nižších ročníků ZŠ tím, že skupiny dívek naší školy mají fakturované náklady na provoz školní tělocvičny snížené. ZŠ se zaměřila na kroužky florbalu i pro mladší žáky školy. Jednou týdně je pro chlapce a dívky organizovaná všestranná sportovní příprava Mláďata. Nové školní hřiště umožňuje důsledně rozvíjet pohybové schopnosti žáků v atletice a míčových hrách. Učitelé ZŠ podporují schopnosti a nadání žáků v kroužcích s různým zaměřením, např.: Pro 1.st.: Zdravotně-relaxační, Orientální tanec, Zumba, Turistický, Přírodovědně-ekologický, Počítačový, Hudebně pohybový, pro 2. st.: Česky hezky - čtenářský, Základy rýsování, Dějepisný, Divadelní muzikál, Logické hry, Turistický, Biologie v praxi, Sportovní. Tematické zaměření kroužků se každoročně mění dle zájmu dětí a rodičů. Nepovinné předměty: Sborový zpěv pro žáky tříd RVHv, Anglický jazyk 1.r., Anglická konverzace 4. a 5.r. a Sportovní aktivity 4. a 5.r. Vychovatelé ŠD rozvíjejí nadání dětí v rámci celoročního programu: Drakiáda, Halloween, Vánoční dílny a besídky, maškarní karneval, jarní dílny, rej čarodějnic, Bobříkova cesta a dětský den tak jak rok plyne. Děti tříd RVHv navštěvují školní sbor a svou práci prezentují každoročně na úspěšných vystoupeních pro rodiče a další hosty v předvánočním čase v kostele Husův Sbor a v jarních měsících v sále Reduta. Škola podporuje zdravotně prospěšné projekty pro žáky školy: Mléko do škol a Ovoce do škol. Pro další zkvalitnění vybavenosti školy IT a vybavenosti vzdělávacími materiály byla škola do zapojena do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. V uplynulém šk. roce 2013/14 byla škola zapojena jako partner Střední školy polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79 do projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Aktivity jsou zaměřena hlavně prakticky v dílnách a tento projekt je u chlapců oblíben. Rovněž jako partner Gymnázia Olomouc, Čajkovského 9 do projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Aktivita je zaměřena na předmět chemie. Vedení školy podporuje přednášky studentů LF UP v různých oblastech, které se týkají zdravého životního stylu. Tyto přednášky jsou určeny převážně po žáky 2. st. školy. Podporujeme program Dental alarm, kdy se žáci seznamují se zásadami správného a pravidelného čistění zubů. Akce školy ve šk. roce 2013/14 od do září zahájení školního roku 9. VI.AB škola v přírodě do žáků (Janoušov) 20. III.AB IV.AB V.AB Skauti dětem (Smetanovy sady) ŠD Poslední plážová párty 23. Atletický čtyřboj okr. (AK) 25. VI.AB VII.A,B Výstava terarijních zvířat (Vlast. muzeum) IX.A volba povolání (Úřad práce) 26. IX.B volba povolání (Úřad práce) 27. ŠD Štrůdlování 30. ŠD pěvecká soutěž šk. 5

6 říjen 3. ŠD sportovní odpoledne šk. VII.AB Závislost (Magistrát) 8. I.ABC II.AB Zdravé zuby ŠD Drakiáda šk. 10. Pohár primátora (Sv. Kopeček) 11. VIII.AB Pravicový extremismus ŠD Družina s chutí odpolední čaj a občerstvení šk. 15. IX.AB Sedm světel Dny židovské kultury (Divadlo hudby) 16. Přírodovědný kokan M šk. Naše posvícení škola tématika hladu ve světě (třídy), ŠJ vaří z lokálních potravin 21. sběr papíru šk. 9.r. profesní šetření šk. 22. V.AB Olomouc prohlídka památek S kočičkou Olou 25. VI.B, VIII.B, IX.B Flora Olomouc 31. ŠD Podzimní dílny a stezka odvahy šk. listopad 1. ŠD Halloween v maskách, taneční odpoledne šk. 5. VII.AB, VIII.AB ukázková hodina Rj pro rodiče žáků šk. 11. IX.AB beseda s pamětníkem Příběhy bezpráví šk. 13. IX.AB beseda s policií ČR ŠD Strašidelná párty šk. 14. florbal hoši okr. 18. VI.AB beseda s policií ČR 19. IX.AB beseda Právní vědomí (MMO) V.AB výchovný koncert (Reduta) 20. projekt Střední škola polytechnická Olomouc SSPROOL 8. A 9. r. vybr. žáci 21. Soutěž sborů o Velký pohár KPOZ (Reduta) a 9. r. DO šk. III.AB výchovný koncert (Reduta) 25. V.AB beseda s Městskou policií Olomouce 26. I.ABC beseda s Městskou policií Olomouce III.AB, IV.AB, V.AB exkurze do výrobny svíček (Holice) 27. VIII.B, IX.AB Scholaris (SŠP) II.AB III.AB beseda s Městskou policií Olomouce 28. VIII.A Scholaris (SŠP) prosinec 3. prodej Vánoční hvězdy (podp. léčby onkolog. nemocných) VI.AB beseda Surfuj bezpečně (MMO) ŠD Pečení perníčků (šk. kuchyňka) 4. vystoupení sboru školy (MD) 5. I.ABC, II.AB exkurze do výrobny svíček (Holice) 6. beseda se zástupci SŠPS Olomouc vybr. žáci Mikulášské nadělování pro špuntíky z 1. st. 9. V.AB beseda s Městskou policií Olomouce Vánoční jarmark podvečerní akce v prostorách školy 6

7 10. Historická exkurze vánoční Vídní 11. ŠD Vánoční dílny 12. II.AB Vánoční program (kostel sv. Mořice) Vánoční koncert vystoupení sborů školy v kostele Husův sbor VI.A, VII.A bruslení (hor. náměstí) 16. florbal hoši 6., 7.r. šk. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 16. I.ABC Vánoční program (kostel sv. Mořice) ŠD Vánoční besídky pro rodiče 17. VI.A, VII.A, IX.A exkurze do výrobny svíček (Holice) IV.AB, V.AB The girls who could sing three notes divadýlko z USA 18. IV.AB výchovný koncert (Reduta) VI.B, VIII.B, IX.B procházka histor. předvánoční Olomoucí VI.A, VII.AB, IX.A bowling. turnaj tříd (Šantovka) 19. VI.B, VIII.B, IX.B bowling. turnaj tříd (Šantovka) Vánoční koncert s účastní sboru školy 5. 9.r. RVHv (Litovel) 20. III.AB, IV.B bowling. turnaj tříd (Šantovka) Vánoční besídky tříd leden návštěva dětí MŠ Jílová na KIU 13. ukázková hodina 1. třídy (KIU) zápis do 1. r. 15. ČjO šk. 17. VI.A, VII.AB Prodaná nevěsta (MD) 20. konverzační soutěž Aj pís. část šk. 21. MO 5. až 9. r. okr. PřO 5. až 9. r. šk. 22. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 24. Planeta Země 3000 Madagaskar (Metropol) a 9. r. DO okr. ZO šk. konverzační soutěž Aj ústní část šk. exkurze vybr. žáci 9. r. Sigmundova SŠ (Lutín) 29. ChO šk. 30. VI.A, VII.AB, IX.A bowling. turnaj tříd (Šantovka) I.ABC, II.AB, III.AB, IV.AB, V.AB film. Představení (City) únor 11. ČjO okr ŠD maškarní karneval r. VVLZ Bílá, St. Hamry 33 žáků (do 21.) ŠD návštěva psího útulku 18. ZO okr. 19. konverzační soutěž Aj okr. 24. IX.AB Naši prezidenti( (DH) 26. školní parlament setkání předsedů tříd s ředitelem školy 28. VII.A Egypt projektové vyučování (muzeum) 7

8 březen 6. VII.A, VIII.A Pro život beseda (LF UP) 10. VIII.AB, IX.AB Lidská sexualita MUDr. Zvěřina (Metropol) 12. IX.A Pro život beseda (LF UP) 13. VII.B, VIII.B Pro život beseda (LF UP) Archimediáda šk. 14. VI.B Animační program (Vl. muzeum) ŠD turnaj ve vybíjené šk. projekt chemie GCAJKOL 8. a 9. r. vybr. žáci 19. MO kraj. IX.B Pro život beseda (LF UP) 20. VI.AB dívky Dívčí koutek beseda (LF UP) VIII.B Nástrahy moderní doby beseda (LF UP) IX.B vybr. ž. Setkání týmů projektu Z místa, kde žijeme (Praha) 22. tur. výlet (Bohuňovice a okolí) ŠD Jarní dílny 25. II.B Co je za dveřmi exkurze Arcibiskupský palác VI.B Kája Saudek výstava (Muzeum umění) 26. BiO 9.r. okr. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 26. IX.AB Sexuální výchova pro pokročilé beseda (LF UP) 27. VII.AB Jste to, co jíte beseda (LF UP) VIII.A Nástrahy moderní doby beseda (LF UP) IV.A Kája Saudek výstava (Muzeum umění) duben 2. recitační soutěž 1. st. šk. 2. IX.A Pro život základy první pomoci beseda (LF UP) 3. VIII.B Pro život základy první pomoci beseda (LF UP) 5. Vítání novorozeňat část sboru (radnice) 8. BiO 7.r. okr. 9. MO 6. 8.r. okr. 10. ČjO kraj. 14. I.ABC Velikonoční pásmo (kostel sv. Mořice) 15. II.AB Velikonoční pásmo (kostel sv. Mořice) 16. ŠD Velikonoční zajíček 23. Modrý den škola Den Země 24. I.C exkurze (Muzeum) VI.A projektové vyučování Geogesching šk. VIII.AB, IX.AB ex. do čističky odpadních vod Den Země VI.AB, VII.AB exkurze do třídírny odpadu Den Země 25. projekt chemie GCAJKOL 8. a 9. r. vybr. žáci 26. tur. výlet (Vojnice, Ústín a okolí) 28. I.ABC, II.AB Velikonoce (Metropol) 29. BiO 7.r. kraj. (Přerov) 1 žákyně VI.AB, VII.AB, IX.A ČAROMAT čarovná matematika II.AB exkurze (Muzeum) 8

9 30. ŠD Rej čarodějnic šk. květen 5. sběr papíru šk. 7. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci Soustředění sboru (Radíkov) 12. RVMI informativní schůzka s rodiči 13. IX.AB A. Lustig: Devět životů (Metropol) 14. IV.A, V.A Děti Marie Terezie (Arc. muzeum) Pohár rozhlasu v lehké atletice (AK) 5.r. Pythagoriáda okr. (škola) r., 9.r. Pythagoriáda okr. (ZŠ Mozartova) 15. FO okr. 19. IV.A Olomouc prohlídka památek S kočičkou Olou I.ABC Jak se trubka ztratila (ZUŠ) ŠD Boříkova cesta šk. 21. RVMI talentové zkoušky šk. 23. ŠD Z pohádky do pohádky čtení šk. 26. II.A, IV.B Olomouc prohlídka památek S kočičkou Olou Jarní koncert sborů školy (Reduta) 27. Divadelní představení žáků - generálka (DDM) 28. Divadelní představení Princové jsou na draka (DDM) RVMI 2. Kolo talentových zkoušek šk. 29. Divadelní představení Princové jsou na draka (DDM) VI.B Celé Česko čte dětem (Šantovka) 30. Divadelní představení Princové jsou na draka (DDM) červen 2. ŠD Dětský den zábavné soutěžní odpoledne 3. fotografování tříd 6. Den dětí akce do 18,00 hod. 9. III.AB, IV.AB škola v přírodě do žáků (Třemešek) VIII.AB škola v přírodě do žáků (Nové Mlýny) I.ABC Vernisáž a pasování na čtenáře r. Kurz americké angličtiny s lektory z Miami University, Oxford, Ohio (do ) 12. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 13. Den Tabulového vrchu kopaná (Malý Princ) Mezi námi soutěž (Flora) 17. Letní radovánky feerie pro žáky převážně 1. stupně IX.B vybr. ž. Týmy projekt Z místa, kde žijeme (Praha) 19. ČjO celostátní kolo 1 žák (Praha) III.A dopravní hřiště IV.A vyhodnocení prohlídka památek S kočičkou Olou 8.r. Projektový den Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 20. III.B dopravní hřiště 2. st. Projektový den Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova Přírodovědný jarmark vybr. žáci st. Projektový den Multikulturní výchova 9

10 24. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 6. a 7.r. Projektový den Mediální výchova 8. a 9.r. Projektový den Výchova demokratick. občana letové ukázky s dravci (Malý prins) 26. III.AB, V.B bowling. turnaj tříd (Šantovka) Slavnostní rozloučení s žáky 9. r. (radnice) 27. vydání vysvědčení a ukončení šk. roku 2013/2014 h) Zpráva o použití prostředků na DVPP Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byla od 1. září 2013 do 27. června 2014 vynaložena částka 3.480,00 Kč. V Olomouci 30. října 2014 ředitel školy 10

11 Příloha k výr. zprávě o činnosti školy za šk. rok 2013/14 Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků. 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků celkem z toho prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo 5 3 vykonalo úspěšně opravnou zkoušku 2 Počet žáků 9. tříd celkem z toho : 45 přijatých na gymnázia 11 SOŠ 19 SOU 15 Počet žáků 5. tříd celkem z toho : 42 přijatých na víceletá gymnázia 7 Počet žáků 7. tříd celkem z toho : 33 přijatých na víceletá gymnázia 0 počet pochval TU ŘŠ 17 9 důtek TU ŘŠ 1 1 snížená známka z chování omluvených hodin neomluvených hodin 0 38 V Olomouci 30. října 2014 ředitel školy 11

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více