Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2013/14 V souladu s odst. (3) 10 zákona ČR č. 561 ze dne o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále šk. zákon), ve znění dalších předpisů, je zpracována výroční zpráva o činnosti školy (dále VZCS). Tato VZCS byla v souladu s odst. (1) písm. b) 168 šk. zákona, ve znění pozdějších předpisů, předložena školské radě ke schválení. Po schválení šk. radou dne 30. října 2014 byla VZCS dne 31. října 2014 předložena odboru školství Statutárního města Olomouce. Základní škola ( se šk. jídelnou - ŠJ a šk. družinou - ŠD ) byla zřízena dnem podle 14, odst. 2, zákona České národní rady č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 76/78 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková organizace se sídlem v Olomouci, Stupkova 16. IČ: zřizovatel: Statutární město Olomouc DIČ: CZ číslo účtu: / 0100 KB Olomouc IZO ZŠ: IZO ŠJ: IZO ŠD: Identifikátor zařízení: a) Charakteristika školy. Jedná se o školu pavilónového typu umístěnou v lokalitě vícepodlažních panelových obytných budov. Objekt školy se skládá z celkem 7 budov, z nichž 5 je spojeno krytým koridorem. Základní škola (dále ZŠ) byla uvedena do provozu Jedná se o ZŠ s úplným počtem tříd. Součástí ZŠ je ŠJ s kap vyvařovaných jídel a ŠD. ZŠ je dlouhodobě zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a dalších přírodovědných předmětů (dále RVM) od 6. do 9. r., od šk. roku 2002/03 na rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky (dále RVI) od 6. do 9. r., od šk. roku 2012/13 na rozšířenou výuku matematiky a informatiky (dále RVMI), od šk. roku 2004/05 na rozšířenou výukou hudební výchovy (dále RVHv) od 1. do 9. r. Vzhledem k zaměření školy jsme na základě naší žádosti a posouzení podmínek školy získali od r certifikát o akreditaci testovacího střediska ECDL (European Computer Driving Licence) a testovacích místností ECDL PCa a PCb. Žáci ze tříd RVMI od 6. do 9. r. po úspěšném zvládnutí 7 modulů z oblasti ICT získají mezinárodně uznávaný doklad digitální kvalifikace ECDL Certificate Digital Competence. Absolventi naší školy tak získají nejen znalosti a dovednosti v širokém rozsahu aplikací běžně využívaných v oblasti ICT, ale i celoživotní doklad potvrzující tyto znalosti a dovednosti. Vybavení ZŠ včetně 3 učeben hudební výchovy, 3 počítačových učeben s osobními počítači (dále PC) a 1 multimediální učebnou s interaktivní tabulí a 7 učeben vybavených interaktivními tabulemi (z toho 2 kmenové) je vzhledem k zaměření školy na dobré úrovni. Učebna PCa se 19 PC. Učebna PCb s 24 PC. Učebna PCc s 22 PC. Učebny PCa, PCb, PCc včetně všech PC v kabinetech i učebnách jsou připojeny prostřednictvím LAN k INTERNETU, který je připojen pomocí optického vlákna přenosovou rychlostí min. 10 Mb/s. I ve třídách běžného typu jsou využívány audiovizuální pomůcky i počítačové učebny v rámci hodinové dotace volitelných a nepovinných předmětů. Využití učeben PC i multimediální učebny je vysoké. Učebny PCa, PCb a učebny vybavení interaktivními tabulemi jsou zaměřeny na výuku a procvičování učiva všech předmětů. Tyto učebny využívají žáci 1. i 2. st. ZŠ, žáci 1. a 2. ročníku jen sporadicky a využívají hlavně učebnu vybavenou interaktivní tabulí v budově KIU. Přesuny žáků 1. a 2. r. mezi budovami jsou vždy problematické. Jako povinný cizí jazyk se vyučoval aprobovanými učiteli anglický jazyk a dále německý jazyk a ruský jazyk, které jsou zařazeny do ŠVP školy od 7. r. 1

2 Pro žáky 6. r. proběhla škola v přírodě, Janoušov (45 žáků 5 dní). Pro žáky 7. r. proběhl kurz VVLZ, Bílá St. Hamry (33 žáků 5 dní). Pro žáky III.AB IV.AB proběhla škola v přírodě, Třemešek (98 žáků 5 dní). Pro žáky 8. r. proběhl cyklistický kurz, Nové Mlýny (23 žáků 5 dní). Třídy RVM, RVI, RVMI a RVHv mají dobrou úroveň a žáci z těchto tříd se umísťují v soutěžích v matematice i dalších předmětech na okresní a někteří i na krajské úrovni. Jeden žák se umístil v celostátní olympiádě v českém jazyce. Třídy RVHv podporují u žáků hudební nadání, vystoupení sborů je kladně hodnoceno rodiči i hudební veřejností. Žáci z těchto tříd jsou taktéž oporou šk. družstva i ve sportovních soutěžích. Jedná se o talentované žáky jak této školy, tak škol Olomouce a okolních obcí. Talentovaní žáci ze všech tříd vystupují i na divadelních a muzikálových představeních, která režijně, scénograficky a hudebně zajišťují nadšení učitelé školy. K zápisu do 1. tříd se dostavilo celkem 72 dětí, ředitel školy u 17 z nich rozhodl o odkladu školní docházky o 1 rok. b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva. V a r. se vyučovalo dle ŠVP ZV Základní školy Olomouc, Stupkova 16. Ve třídách RVM (IX.A), RVI (IX.A), RVMI (VI.A VII.A VIII.A), RVHv (I.A II.A III.A IV.A V.A VIII.B IX.B) se vyučovalo dle ŠVP ZV Základní školy Olomouc, Stupkova 16, který má proti ŠVP ZV určité odchylky v týdenních hodinových dotacích. Na škole se nevyučovalo podle učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT. c) Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti. Na ZŠ vyučovalo celkem 28 učitelů, z toho 13 uč. 1. st. v 11 třídách a 15 uč. 2. st. v 8 třídách. Ve ŠD pracovaly v 6 odděleních 6 vychovatelů, z toho 1 učitelka z 1. st. na snížený úvazek. Všichni učitelé i vychovatelé splňovali požadovanou kvalifikaci. V ZŠ pracovalo 8 zaměstnanců správních. Ve ŠJ pracovalo 15 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci od 3. platové třídy výše splňovali požadovanou kvalifikaci. Zaměstnanců celkem: 56, přepočt. 53,848 učitelé Pedagogičtí prac. ved. ZŠ VP 1.st. 2.st. vych. ŠD CELKEM fyzických osob (+1 z 1. st.) 33 v pracovním poměru 3,000 1,000 12,545 9,863 5,014 31,422 Ostatní prac. ZŠ sam. ref. ZŠ školník uklízečky ZŠ CELKEM fyzických osob v pracovním poměru 1,000 1,000 5,426 7,426 Pracovnice ŠJ vedoucí ŠJ sam. ref. ŠJ ved. kuch. ŠJ kuch. ŠJ CELKEM fyzických osob v pracovním poměru 1,000 1,000 1,000 12,000 15,000 Zaměstnanci ZŠ (uvedeno pouze vzdělání, ostatní osobní údaje včetně údajů o praxi jsou ve spisové dokumentaci ředitele ZŠ). Vedení školy Ředitel - statutární orgán Václav POUL PřF UP Olomouc (dále UP), M-F II. cyklus, ř od Zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Josef ZDRÁHAL PdF UP Z-Tv r., zř od Zástupce ředitele pro 2. stupeň - zástupce stat. orgánu Mgr. Romana LALUHOVÁ FF UP Čj-Rj-D, zř od

3 Výchovný poradce Mgr. Hana KODYMOVÁ PdF UP Čj-Ov Vyučující na 1. st. Mgr. Vladimíra ČUNDERLOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Rita FALTÝNKOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Jana FILÍPKOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Anna HAVLÍNOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Blanka HOMOLOVÁ PdF UP 1. st. RNDr. Miroslava KAŠTILOVÁ PřF UP biof. a chem. F Mgr. Tamara KORYTAROVÁ PdF Ostrava, 1. st. Mgr. Miloslava MRÁZKOVÁ PdF UP r. Mgr. Jana PACÁKOVÁ PdF UP r. Mgr. Jana PROCHÁZKOVÁ PdF UP r. Mgr. Dana PŘECECHTĚLOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Martina PŘÍHODOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Hana ÜRGEOVÁ PdF UP 1. st. Vyučující na 2. st. Mgr. Ivana BROŽOVÁ FF UP Čj-Aj Mgr. Ivana DVOŘÁKOVÁ FF UP Čj-Aj Mgr. Jitka KONOPKOVÁ PřF UP M-Z Mgr. Hana KRÄUTEROVÁ FTK UP Bi PaedDr. Jiří KVAPIL PdF UP Čj-Hv Mgr. Vlasta MALEŇÁKOVÁ PřF UP M-Z Mgr. Lenka MIKULCOVÁ PdF UP F-Zt Mgr. Miroslava POLÁCHOVÁ PdF UP M-Zt Mgr. Martina SEDLÁČKOVÁ PřF UP M-Ch Mgr. Kateřina SPURNÁ PdF UP Čj-Vv Mgr. Veronika VACKOVÁ PdF UP Nj-Ov, Aj(st. j. zk.) Vychovatelé ŠD Mgr. Jitka ČUDOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Jana FRANCIŠKOVÁ PdF UP Bc. Lenka HÖNIGOVÁ PdF UP Jitka VÁCLAVÍKOVÁ Pdg. škola Věra ZRNÍKOVÁ Pdg. škola Správní zaměstnanci ZŠ Hana SEMJONOVÁ Gymn., sam. ref. Radomír GÁBA Jana BARTÍKOVÁ Ilona GESCHWINDEROVÁ Jana HOLÍKOVÁ Václava LÓNOVÁ Helena PIMEROVÁ Soňa VÁGNEROVÁ Lenka ZBOŘILOVÁ Pracovníci ŠJ Soňa SPÁČILOVÁ Stř. ek. škola, ved. ŠJ Zdeňka BARTOŇKOVÁ OU výuční list Eliška BABIŠOVÁ Jarmila BÁRTKOVÁ Gymn., adm. prac. Pavla ČOUPKOVÁ Marta KRUMPHOLZOVÁ /01 3

4 Dagmar LABOUNKOVÁ OU výuční list Anna PANČOCHÁŘOVÁ OU výuční list Lenka PITAUEROVÁ kuchař Pavla PRIKERTOVÁ /00 Andrea SMOLKOVÁ Veronika ŠTEFANOVÁ H/001 Alice ŠVEHLOVÁ /00 Helena VÁVROVÁ zaučená kuchařka Ludmila VLČKOVÁ Jitka ZAORALOVÁ zaučená kuchařka mateřská dovolená Mgr. Lenka KLÁPŠŤOVÁ od Mgr. Eva KOVÁŘOVÁ od Monika HÁJKOVÁ od neplacené volno. personální změny Pedagogičtí zaměstnanci příchody ukončení Mgr. Anna HAVLÍNOVÁ od Mgr. Hana KRÄUTEROVÁ od Mgr. Jana FRANCIŠKOVÁ od Mgr. Jana KUBÍČKOVÁ do Bc. Lenka HÖNIGOVÁ od Mgr. Libor KUBES do Mgr. Dagmar MUZIKANTOVÁ do Správní zaměstnanci příchody ukončení Marta KRUMPHOLZOVÁ od Pavla PRIKERTOVÁ do Andrea SMOLKOVÁ od Jana HOLÍKOVÁ do Václava LÓNOVÁ od d) Údaje o přijímacích řízeních nebo o zařazování dětí. V přij. řízení do 6. r. bylo přijato do RVMI 25 žáků. e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků jsou částečně uvedeny v příloze. Úroveň vzdělávání je včetně tohoto šk. roku, kdy se všichni žáci dostali na výběrové střední školy nebo učiliště, na dobré úrovni (www.zs-stupkova.cz). Většina žáků 9. tříd RVM, RVI a RVHv prokázala své znalosti a schopnosti a úspěšně obstála při přijímacích řízeních na výběrové stř. školy. Značnou převahu v přijatých žácích mají SOŠ a gymnázia, o učební obory se zájem proti loňskému roku poněkud zvýšil. Vysoké úrovně vzdělávání se dosahovalo zvláště díky kvalitnímu pedag. sboru školy. Ve šk. roce bylo přijato 7 dětí do 8letých a žádné děti do 6letých gymnázií. f) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI. Nebyla provedena. ff) Údaje o výsledcích kontrol jiných orgánů. Od do byla odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Olomouce provedena kontrola hospodaření s majetkem a s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu statutárního města Olomouce v roce Zpráva o kontrole, protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly včetně všech příslušných dokumentů je uložena ve spisové dokumentaci ředitele školy. 4

5 Dne provedla VZP kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období Závěr: K datu kontroly nejsou vyčísleny žádné pohledávky na pojistném a penále. Zpráva o kontrole je uložena ve spisové dokumentaci ředitele školy. g) Údaje o mimoškolních aktivitách. ZŠ podporuje sportovní činnost oddílu košíkové KLUBKO pro dívky nižších ročníků ZŠ tím, že skupiny dívek naší školy mají fakturované náklady na provoz školní tělocvičny snížené. ZŠ se zaměřila na kroužky florbalu i pro mladší žáky školy. Jednou týdně je pro chlapce a dívky organizovaná všestranná sportovní příprava Mláďata. Nové školní hřiště umožňuje důsledně rozvíjet pohybové schopnosti žáků v atletice a míčových hrách. Učitelé ZŠ podporují schopnosti a nadání žáků v kroužcích s různým zaměřením, např.: Pro 1.st.: Zdravotně-relaxační, Orientální tanec, Zumba, Turistický, Přírodovědně-ekologický, Počítačový, Hudebně pohybový, pro 2. st.: Česky hezky - čtenářský, Základy rýsování, Dějepisný, Divadelní muzikál, Logické hry, Turistický, Biologie v praxi, Sportovní. Tematické zaměření kroužků se každoročně mění dle zájmu dětí a rodičů. Nepovinné předměty: Sborový zpěv pro žáky tříd RVHv, Anglický jazyk 1.r., Anglická konverzace 4. a 5.r. a Sportovní aktivity 4. a 5.r. Vychovatelé ŠD rozvíjejí nadání dětí v rámci celoročního programu: Drakiáda, Halloween, Vánoční dílny a besídky, maškarní karneval, jarní dílny, rej čarodějnic, Bobříkova cesta a dětský den tak jak rok plyne. Děti tříd RVHv navštěvují školní sbor a svou práci prezentují každoročně na úspěšných vystoupeních pro rodiče a další hosty v předvánočním čase v kostele Husův Sbor a v jarních měsících v sále Reduta. Škola podporuje zdravotně prospěšné projekty pro žáky školy: Mléko do škol a Ovoce do škol. Pro další zkvalitnění vybavenosti školy IT a vybavenosti vzdělávacími materiály byla škola do zapojena do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. V uplynulém šk. roce 2013/14 byla škola zapojena jako partner Střední školy polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79 do projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Aktivity jsou zaměřena hlavně prakticky v dílnách a tento projekt je u chlapců oblíben. Rovněž jako partner Gymnázia Olomouc, Čajkovského 9 do projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Aktivita je zaměřena na předmět chemie. Vedení školy podporuje přednášky studentů LF UP v různých oblastech, které se týkají zdravého životního stylu. Tyto přednášky jsou určeny převážně po žáky 2. st. školy. Podporujeme program Dental alarm, kdy se žáci seznamují se zásadami správného a pravidelného čistění zubů. Akce školy ve šk. roce 2013/14 od do září zahájení školního roku 9. VI.AB škola v přírodě do žáků (Janoušov) 20. III.AB IV.AB V.AB Skauti dětem (Smetanovy sady) ŠD Poslední plážová párty 23. Atletický čtyřboj okr. (AK) 25. VI.AB VII.A,B Výstava terarijních zvířat (Vlast. muzeum) IX.A volba povolání (Úřad práce) 26. IX.B volba povolání (Úřad práce) 27. ŠD Štrůdlování 30. ŠD pěvecká soutěž šk. 5

6 říjen 3. ŠD sportovní odpoledne šk. VII.AB Závislost (Magistrát) 8. I.ABC II.AB Zdravé zuby ŠD Drakiáda šk. 10. Pohár primátora (Sv. Kopeček) 11. VIII.AB Pravicový extremismus ŠD Družina s chutí odpolední čaj a občerstvení šk. 15. IX.AB Sedm světel Dny židovské kultury (Divadlo hudby) 16. Přírodovědný kokan M šk. Naše posvícení škola tématika hladu ve světě (třídy), ŠJ vaří z lokálních potravin 21. sběr papíru šk. 9.r. profesní šetření šk. 22. V.AB Olomouc prohlídka památek S kočičkou Olou 25. VI.B, VIII.B, IX.B Flora Olomouc 31. ŠD Podzimní dílny a stezka odvahy šk. listopad 1. ŠD Halloween v maskách, taneční odpoledne šk. 5. VII.AB, VIII.AB ukázková hodina Rj pro rodiče žáků šk. 11. IX.AB beseda s pamětníkem Příběhy bezpráví šk. 13. IX.AB beseda s policií ČR ŠD Strašidelná párty šk. 14. florbal hoši okr. 18. VI.AB beseda s policií ČR 19. IX.AB beseda Právní vědomí (MMO) V.AB výchovný koncert (Reduta) 20. projekt Střední škola polytechnická Olomouc SSPROOL 8. A 9. r. vybr. žáci 21. Soutěž sborů o Velký pohár KPOZ (Reduta) a 9. r. DO šk. III.AB výchovný koncert (Reduta) 25. V.AB beseda s Městskou policií Olomouce 26. I.ABC beseda s Městskou policií Olomouce III.AB, IV.AB, V.AB exkurze do výrobny svíček (Holice) 27. VIII.B, IX.AB Scholaris (SŠP) II.AB III.AB beseda s Městskou policií Olomouce 28. VIII.A Scholaris (SŠP) prosinec 3. prodej Vánoční hvězdy (podp. léčby onkolog. nemocných) VI.AB beseda Surfuj bezpečně (MMO) ŠD Pečení perníčků (šk. kuchyňka) 4. vystoupení sboru školy (MD) 5. I.ABC, II.AB exkurze do výrobny svíček (Holice) 6. beseda se zástupci SŠPS Olomouc vybr. žáci Mikulášské nadělování pro špuntíky z 1. st. 9. V.AB beseda s Městskou policií Olomouce Vánoční jarmark podvečerní akce v prostorách školy 6

7 10. Historická exkurze vánoční Vídní 11. ŠD Vánoční dílny 12. II.AB Vánoční program (kostel sv. Mořice) Vánoční koncert vystoupení sborů školy v kostele Husův sbor VI.A, VII.A bruslení (hor. náměstí) 16. florbal hoši 6., 7.r. šk. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 16. I.ABC Vánoční program (kostel sv. Mořice) ŠD Vánoční besídky pro rodiče 17. VI.A, VII.A, IX.A exkurze do výrobny svíček (Holice) IV.AB, V.AB The girls who could sing three notes divadýlko z USA 18. IV.AB výchovný koncert (Reduta) VI.B, VIII.B, IX.B procházka histor. předvánoční Olomoucí VI.A, VII.AB, IX.A bowling. turnaj tříd (Šantovka) 19. VI.B, VIII.B, IX.B bowling. turnaj tříd (Šantovka) Vánoční koncert s účastní sboru školy 5. 9.r. RVHv (Litovel) 20. III.AB, IV.B bowling. turnaj tříd (Šantovka) Vánoční besídky tříd leden návštěva dětí MŠ Jílová na KIU 13. ukázková hodina 1. třídy (KIU) zápis do 1. r. 15. ČjO šk. 17. VI.A, VII.AB Prodaná nevěsta (MD) 20. konverzační soutěž Aj pís. část šk. 21. MO 5. až 9. r. okr. PřO 5. až 9. r. šk. 22. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 24. Planeta Země 3000 Madagaskar (Metropol) a 9. r. DO okr. ZO šk. konverzační soutěž Aj ústní část šk. exkurze vybr. žáci 9. r. Sigmundova SŠ (Lutín) 29. ChO šk. 30. VI.A, VII.AB, IX.A bowling. turnaj tříd (Šantovka) I.ABC, II.AB, III.AB, IV.AB, V.AB film. Představení (City) únor 11. ČjO okr ŠD maškarní karneval r. VVLZ Bílá, St. Hamry 33 žáků (do 21.) ŠD návštěva psího útulku 18. ZO okr. 19. konverzační soutěž Aj okr. 24. IX.AB Naši prezidenti( (DH) 26. školní parlament setkání předsedů tříd s ředitelem školy 28. VII.A Egypt projektové vyučování (muzeum) 7

8 březen 6. VII.A, VIII.A Pro život beseda (LF UP) 10. VIII.AB, IX.AB Lidská sexualita MUDr. Zvěřina (Metropol) 12. IX.A Pro život beseda (LF UP) 13. VII.B, VIII.B Pro život beseda (LF UP) Archimediáda šk. 14. VI.B Animační program (Vl. muzeum) ŠD turnaj ve vybíjené šk. projekt chemie GCAJKOL 8. a 9. r. vybr. žáci 19. MO kraj. IX.B Pro život beseda (LF UP) 20. VI.AB dívky Dívčí koutek beseda (LF UP) VIII.B Nástrahy moderní doby beseda (LF UP) IX.B vybr. ž. Setkání týmů projektu Z místa, kde žijeme (Praha) 22. tur. výlet (Bohuňovice a okolí) ŠD Jarní dílny 25. II.B Co je za dveřmi exkurze Arcibiskupský palác VI.B Kája Saudek výstava (Muzeum umění) 26. BiO 9.r. okr. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 26. IX.AB Sexuální výchova pro pokročilé beseda (LF UP) 27. VII.AB Jste to, co jíte beseda (LF UP) VIII.A Nástrahy moderní doby beseda (LF UP) IV.A Kája Saudek výstava (Muzeum umění) duben 2. recitační soutěž 1. st. šk. 2. IX.A Pro život základy první pomoci beseda (LF UP) 3. VIII.B Pro život základy první pomoci beseda (LF UP) 5. Vítání novorozeňat část sboru (radnice) 8. BiO 7.r. okr. 9. MO 6. 8.r. okr. 10. ČjO kraj. 14. I.ABC Velikonoční pásmo (kostel sv. Mořice) 15. II.AB Velikonoční pásmo (kostel sv. Mořice) 16. ŠD Velikonoční zajíček 23. Modrý den škola Den Země 24. I.C exkurze (Muzeum) VI.A projektové vyučování Geogesching šk. VIII.AB, IX.AB ex. do čističky odpadních vod Den Země VI.AB, VII.AB exkurze do třídírny odpadu Den Země 25. projekt chemie GCAJKOL 8. a 9. r. vybr. žáci 26. tur. výlet (Vojnice, Ústín a okolí) 28. I.ABC, II.AB Velikonoce (Metropol) 29. BiO 7.r. kraj. (Přerov) 1 žákyně VI.AB, VII.AB, IX.A ČAROMAT čarovná matematika II.AB exkurze (Muzeum) 8

9 30. ŠD Rej čarodějnic šk. květen 5. sběr papíru šk. 7. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci Soustředění sboru (Radíkov) 12. RVMI informativní schůzka s rodiči 13. IX.AB A. Lustig: Devět životů (Metropol) 14. IV.A, V.A Děti Marie Terezie (Arc. muzeum) Pohár rozhlasu v lehké atletice (AK) 5.r. Pythagoriáda okr. (škola) r., 9.r. Pythagoriáda okr. (ZŠ Mozartova) 15. FO okr. 19. IV.A Olomouc prohlídka památek S kočičkou Olou I.ABC Jak se trubka ztratila (ZUŠ) ŠD Boříkova cesta šk. 21. RVMI talentové zkoušky šk. 23. ŠD Z pohádky do pohádky čtení šk. 26. II.A, IV.B Olomouc prohlídka památek S kočičkou Olou Jarní koncert sborů školy (Reduta) 27. Divadelní představení žáků - generálka (DDM) 28. Divadelní představení Princové jsou na draka (DDM) RVMI 2. Kolo talentových zkoušek šk. 29. Divadelní představení Princové jsou na draka (DDM) VI.B Celé Česko čte dětem (Šantovka) 30. Divadelní představení Princové jsou na draka (DDM) červen 2. ŠD Dětský den zábavné soutěžní odpoledne 3. fotografování tříd 6. Den dětí akce do 18,00 hod. 9. III.AB, IV.AB škola v přírodě do žáků (Třemešek) VIII.AB škola v přírodě do žáků (Nové Mlýny) I.ABC Vernisáž a pasování na čtenáře r. Kurz americké angličtiny s lektory z Miami University, Oxford, Ohio (do ) 12. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 13. Den Tabulového vrchu kopaná (Malý Princ) Mezi námi soutěž (Flora) 17. Letní radovánky feerie pro žáky převážně 1. stupně IX.B vybr. ž. Týmy projekt Z místa, kde žijeme (Praha) 19. ČjO celostátní kolo 1 žák (Praha) III.A dopravní hřiště IV.A vyhodnocení prohlídka památek S kočičkou Olou 8.r. Projektový den Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 20. III.B dopravní hřiště 2. st. Projektový den Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova Přírodovědný jarmark vybr. žáci st. Projektový den Multikulturní výchova 9

10 24. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 6. a 7.r. Projektový den Mediální výchova 8. a 9.r. Projektový den Výchova demokratick. občana letové ukázky s dravci (Malý prins) 26. III.AB, V.B bowling. turnaj tříd (Šantovka) Slavnostní rozloučení s žáky 9. r. (radnice) 27. vydání vysvědčení a ukončení šk. roku 2013/2014 h) Zpráva o použití prostředků na DVPP Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byla od 1. září 2013 do 27. června 2014 vynaložena částka 3.480,00 Kč. V Olomouci 30. října 2014 ředitel školy 10

11 Příloha k výr. zprávě o činnosti školy za šk. rok 2013/14 Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků. 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků celkem z toho prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo 5 3 vykonalo úspěšně opravnou zkoušku 2 Počet žáků 9. tříd celkem z toho : 45 přijatých na gymnázia 11 SOŠ 19 SOU 15 Počet žáků 5. tříd celkem z toho : 42 přijatých na víceletá gymnázia 7 Počet žáků 7. tříd celkem z toho : 33 přijatých na víceletá gymnázia 0 počet pochval TU ŘŠ 17 9 důtek TU ŘŠ 1 1 snížená známka z chování omluvených hodin neomluvených hodin 0 38 V Olomouci 30. října 2014 ředitel školy 11

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2009 / 10 V souladu s odst. (3) 10

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010 / 11 V souladu s odst. (3) 10

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2012/13 V souladu s odst. (3) 10 zákona ČR č. 561 ze dne 24. 9. 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále šk. zákon),

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Zpracovali : pedagogové základní školy ZŠ a MŠ Medlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Zpracoval : Mgr.Ondřej Schulz, ředitel ZŠ a MŠ Medlov

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více