Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2013/14 V souladu s odst. (3) 10 zákona ČR č. 561 ze dne o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále šk. zákon), ve znění dalších předpisů, je zpracována výroční zpráva o činnosti školy (dále VZCS). Tato VZCS byla v souladu s odst. (1) písm. b) 168 šk. zákona, ve znění pozdějších předpisů, předložena školské radě ke schválení. Po schválení šk. radou dne 30. října 2014 byla VZCS dne 31. října 2014 předložena odboru školství Statutárního města Olomouce. Základní škola ( se šk. jídelnou - ŠJ a šk. družinou - ŠD ) byla zřízena dnem podle 14, odst. 2, zákona České národní rady č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 76/78 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková organizace se sídlem v Olomouci, Stupkova 16. IČ: zřizovatel: Statutární město Olomouc DIČ: CZ číslo účtu: / 0100 KB Olomouc IZO ZŠ: IZO ŠJ: IZO ŠD: Identifikátor zařízení: a) Charakteristika školy. Jedná se o školu pavilónového typu umístěnou v lokalitě vícepodlažních panelových obytných budov. Objekt školy se skládá z celkem 7 budov, z nichž 5 je spojeno krytým koridorem. Základní škola (dále ZŠ) byla uvedena do provozu Jedná se o ZŠ s úplným počtem tříd. Součástí ZŠ je ŠJ s kap vyvařovaných jídel a ŠD. ZŠ je dlouhodobě zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a dalších přírodovědných předmětů (dále RVM) od 6. do 9. r., od šk. roku 2002/03 na rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky (dále RVI) od 6. do 9. r., od šk. roku 2012/13 na rozšířenou výuku matematiky a informatiky (dále RVMI), od šk. roku 2004/05 na rozšířenou výukou hudební výchovy (dále RVHv) od 1. do 9. r. Vzhledem k zaměření školy jsme na základě naší žádosti a posouzení podmínek školy získali od r certifikát o akreditaci testovacího střediska ECDL (European Computer Driving Licence) a testovacích místností ECDL PCa a PCb. Žáci ze tříd RVMI od 6. do 9. r. po úspěšném zvládnutí 7 modulů z oblasti ICT získají mezinárodně uznávaný doklad digitální kvalifikace ECDL Certificate Digital Competence. Absolventi naší školy tak získají nejen znalosti a dovednosti v širokém rozsahu aplikací běžně využívaných v oblasti ICT, ale i celoživotní doklad potvrzující tyto znalosti a dovednosti. Vybavení ZŠ včetně 3 učeben hudební výchovy, 3 počítačových učeben s osobními počítači (dále PC) a 1 multimediální učebnou s interaktivní tabulí a 7 učeben vybavených interaktivními tabulemi (z toho 2 kmenové) je vzhledem k zaměření školy na dobré úrovni. Učebna PCa se 19 PC. Učebna PCb s 24 PC. Učebna PCc s 22 PC. Učebny PCa, PCb, PCc včetně všech PC v kabinetech i učebnách jsou připojeny prostřednictvím LAN k INTERNETU, který je připojen pomocí optického vlákna přenosovou rychlostí min. 10 Mb/s. I ve třídách běžného typu jsou využívány audiovizuální pomůcky i počítačové učebny v rámci hodinové dotace volitelných a nepovinných předmětů. Využití učeben PC i multimediální učebny je vysoké. Učebny PCa, PCb a učebny vybavení interaktivními tabulemi jsou zaměřeny na výuku a procvičování učiva všech předmětů. Tyto učebny využívají žáci 1. i 2. st. ZŠ, žáci 1. a 2. ročníku jen sporadicky a využívají hlavně učebnu vybavenou interaktivní tabulí v budově KIU. Přesuny žáků 1. a 2. r. mezi budovami jsou vždy problematické. Jako povinný cizí jazyk se vyučoval aprobovanými učiteli anglický jazyk a dále německý jazyk a ruský jazyk, které jsou zařazeny do ŠVP školy od 7. r. 1

2 Pro žáky 6. r. proběhla škola v přírodě, Janoušov (45 žáků 5 dní). Pro žáky 7. r. proběhl kurz VVLZ, Bílá St. Hamry (33 žáků 5 dní). Pro žáky III.AB IV.AB proběhla škola v přírodě, Třemešek (98 žáků 5 dní). Pro žáky 8. r. proběhl cyklistický kurz, Nové Mlýny (23 žáků 5 dní). Třídy RVM, RVI, RVMI a RVHv mají dobrou úroveň a žáci z těchto tříd se umísťují v soutěžích v matematice i dalších předmětech na okresní a někteří i na krajské úrovni. Jeden žák se umístil v celostátní olympiádě v českém jazyce. Třídy RVHv podporují u žáků hudební nadání, vystoupení sborů je kladně hodnoceno rodiči i hudební veřejností. Žáci z těchto tříd jsou taktéž oporou šk. družstva i ve sportovních soutěžích. Jedná se o talentované žáky jak této školy, tak škol Olomouce a okolních obcí. Talentovaní žáci ze všech tříd vystupují i na divadelních a muzikálových představeních, která režijně, scénograficky a hudebně zajišťují nadšení učitelé školy. K zápisu do 1. tříd se dostavilo celkem 72 dětí, ředitel školy u 17 z nich rozhodl o odkladu školní docházky o 1 rok. b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva. V a r. se vyučovalo dle ŠVP ZV Základní školy Olomouc, Stupkova 16. Ve třídách RVM (IX.A), RVI (IX.A), RVMI (VI.A VII.A VIII.A), RVHv (I.A II.A III.A IV.A V.A VIII.B IX.B) se vyučovalo dle ŠVP ZV Základní školy Olomouc, Stupkova 16, který má proti ŠVP ZV určité odchylky v týdenních hodinových dotacích. Na škole se nevyučovalo podle učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT. c) Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti. Na ZŠ vyučovalo celkem 28 učitelů, z toho 13 uč. 1. st. v 11 třídách a 15 uč. 2. st. v 8 třídách. Ve ŠD pracovaly v 6 odděleních 6 vychovatelů, z toho 1 učitelka z 1. st. na snížený úvazek. Všichni učitelé i vychovatelé splňovali požadovanou kvalifikaci. V ZŠ pracovalo 8 zaměstnanců správních. Ve ŠJ pracovalo 15 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci od 3. platové třídy výše splňovali požadovanou kvalifikaci. Zaměstnanců celkem: 56, přepočt. 53,848 učitelé Pedagogičtí prac. ved. ZŠ VP 1.st. 2.st. vych. ŠD CELKEM fyzických osob (+1 z 1. st.) 33 v pracovním poměru 3,000 1,000 12,545 9,863 5,014 31,422 Ostatní prac. ZŠ sam. ref. ZŠ školník uklízečky ZŠ CELKEM fyzických osob v pracovním poměru 1,000 1,000 5,426 7,426 Pracovnice ŠJ vedoucí ŠJ sam. ref. ŠJ ved. kuch. ŠJ kuch. ŠJ CELKEM fyzických osob v pracovním poměru 1,000 1,000 1,000 12,000 15,000 Zaměstnanci ZŠ (uvedeno pouze vzdělání, ostatní osobní údaje včetně údajů o praxi jsou ve spisové dokumentaci ředitele ZŠ). Vedení školy Ředitel - statutární orgán Václav POUL PřF UP Olomouc (dále UP), M-F II. cyklus, ř od Zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Josef ZDRÁHAL PdF UP Z-Tv r., zř od Zástupce ředitele pro 2. stupeň - zástupce stat. orgánu Mgr. Romana LALUHOVÁ FF UP Čj-Rj-D, zř od

3 Výchovný poradce Mgr. Hana KODYMOVÁ PdF UP Čj-Ov Vyučující na 1. st. Mgr. Vladimíra ČUNDERLOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Rita FALTÝNKOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Jana FILÍPKOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Anna HAVLÍNOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Blanka HOMOLOVÁ PdF UP 1. st. RNDr. Miroslava KAŠTILOVÁ PřF UP biof. a chem. F Mgr. Tamara KORYTAROVÁ PdF Ostrava, 1. st. Mgr. Miloslava MRÁZKOVÁ PdF UP r. Mgr. Jana PACÁKOVÁ PdF UP r. Mgr. Jana PROCHÁZKOVÁ PdF UP r. Mgr. Dana PŘECECHTĚLOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Martina PŘÍHODOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Hana ÜRGEOVÁ PdF UP 1. st. Vyučující na 2. st. Mgr. Ivana BROŽOVÁ FF UP Čj-Aj Mgr. Ivana DVOŘÁKOVÁ FF UP Čj-Aj Mgr. Jitka KONOPKOVÁ PřF UP M-Z Mgr. Hana KRÄUTEROVÁ FTK UP Bi PaedDr. Jiří KVAPIL PdF UP Čj-Hv Mgr. Vlasta MALEŇÁKOVÁ PřF UP M-Z Mgr. Lenka MIKULCOVÁ PdF UP F-Zt Mgr. Miroslava POLÁCHOVÁ PdF UP M-Zt Mgr. Martina SEDLÁČKOVÁ PřF UP M-Ch Mgr. Kateřina SPURNÁ PdF UP Čj-Vv Mgr. Veronika VACKOVÁ PdF UP Nj-Ov, Aj(st. j. zk.) Vychovatelé ŠD Mgr. Jitka ČUDOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Jana FRANCIŠKOVÁ PdF UP Bc. Lenka HÖNIGOVÁ PdF UP Jitka VÁCLAVÍKOVÁ Pdg. škola Věra ZRNÍKOVÁ Pdg. škola Správní zaměstnanci ZŠ Hana SEMJONOVÁ Gymn., sam. ref. Radomír GÁBA Jana BARTÍKOVÁ Ilona GESCHWINDEROVÁ Jana HOLÍKOVÁ Václava LÓNOVÁ Helena PIMEROVÁ Soňa VÁGNEROVÁ Lenka ZBOŘILOVÁ Pracovníci ŠJ Soňa SPÁČILOVÁ Stř. ek. škola, ved. ŠJ Zdeňka BARTOŇKOVÁ OU výuční list Eliška BABIŠOVÁ Jarmila BÁRTKOVÁ Gymn., adm. prac. Pavla ČOUPKOVÁ Marta KRUMPHOLZOVÁ /01 3

4 Dagmar LABOUNKOVÁ OU výuční list Anna PANČOCHÁŘOVÁ OU výuční list Lenka PITAUEROVÁ kuchař Pavla PRIKERTOVÁ /00 Andrea SMOLKOVÁ Veronika ŠTEFANOVÁ H/001 Alice ŠVEHLOVÁ /00 Helena VÁVROVÁ zaučená kuchařka Ludmila VLČKOVÁ Jitka ZAORALOVÁ zaučená kuchařka mateřská dovolená Mgr. Lenka KLÁPŠŤOVÁ od Mgr. Eva KOVÁŘOVÁ od Monika HÁJKOVÁ od neplacené volno. personální změny Pedagogičtí zaměstnanci příchody ukončení Mgr. Anna HAVLÍNOVÁ od Mgr. Hana KRÄUTEROVÁ od Mgr. Jana FRANCIŠKOVÁ od Mgr. Jana KUBÍČKOVÁ do Bc. Lenka HÖNIGOVÁ od Mgr. Libor KUBES do Mgr. Dagmar MUZIKANTOVÁ do Správní zaměstnanci příchody ukončení Marta KRUMPHOLZOVÁ od Pavla PRIKERTOVÁ do Andrea SMOLKOVÁ od Jana HOLÍKOVÁ do Václava LÓNOVÁ od d) Údaje o přijímacích řízeních nebo o zařazování dětí. V přij. řízení do 6. r. bylo přijato do RVMI 25 žáků. e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků jsou částečně uvedeny v příloze. Úroveň vzdělávání je včetně tohoto šk. roku, kdy se všichni žáci dostali na výběrové střední školy nebo učiliště, na dobré úrovni (www.zs-stupkova.cz). Většina žáků 9. tříd RVM, RVI a RVHv prokázala své znalosti a schopnosti a úspěšně obstála při přijímacích řízeních na výběrové stř. školy. Značnou převahu v přijatých žácích mají SOŠ a gymnázia, o učební obory se zájem proti loňskému roku poněkud zvýšil. Vysoké úrovně vzdělávání se dosahovalo zvláště díky kvalitnímu pedag. sboru školy. Ve šk. roce bylo přijato 7 dětí do 8letých a žádné děti do 6letých gymnázií. f) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI. Nebyla provedena. ff) Údaje o výsledcích kontrol jiných orgánů. Od do byla odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Olomouce provedena kontrola hospodaření s majetkem a s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu statutárního města Olomouce v roce Zpráva o kontrole, protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly včetně všech příslušných dokumentů je uložena ve spisové dokumentaci ředitele školy. 4

5 Dne provedla VZP kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období Závěr: K datu kontroly nejsou vyčísleny žádné pohledávky na pojistném a penále. Zpráva o kontrole je uložena ve spisové dokumentaci ředitele školy. g) Údaje o mimoškolních aktivitách. ZŠ podporuje sportovní činnost oddílu košíkové KLUBKO pro dívky nižších ročníků ZŠ tím, že skupiny dívek naší školy mají fakturované náklady na provoz školní tělocvičny snížené. ZŠ se zaměřila na kroužky florbalu i pro mladší žáky školy. Jednou týdně je pro chlapce a dívky organizovaná všestranná sportovní příprava Mláďata. Nové školní hřiště umožňuje důsledně rozvíjet pohybové schopnosti žáků v atletice a míčových hrách. Učitelé ZŠ podporují schopnosti a nadání žáků v kroužcích s různým zaměřením, např.: Pro 1.st.: Zdravotně-relaxační, Orientální tanec, Zumba, Turistický, Přírodovědně-ekologický, Počítačový, Hudebně pohybový, pro 2. st.: Česky hezky - čtenářský, Základy rýsování, Dějepisný, Divadelní muzikál, Logické hry, Turistický, Biologie v praxi, Sportovní. Tematické zaměření kroužků se každoročně mění dle zájmu dětí a rodičů. Nepovinné předměty: Sborový zpěv pro žáky tříd RVHv, Anglický jazyk 1.r., Anglická konverzace 4. a 5.r. a Sportovní aktivity 4. a 5.r. Vychovatelé ŠD rozvíjejí nadání dětí v rámci celoročního programu: Drakiáda, Halloween, Vánoční dílny a besídky, maškarní karneval, jarní dílny, rej čarodějnic, Bobříkova cesta a dětský den tak jak rok plyne. Děti tříd RVHv navštěvují školní sbor a svou práci prezentují každoročně na úspěšných vystoupeních pro rodiče a další hosty v předvánočním čase v kostele Husův Sbor a v jarních měsících v sále Reduta. Škola podporuje zdravotně prospěšné projekty pro žáky školy: Mléko do škol a Ovoce do škol. Pro další zkvalitnění vybavenosti školy IT a vybavenosti vzdělávacími materiály byla škola do zapojena do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. V uplynulém šk. roce 2013/14 byla škola zapojena jako partner Střední školy polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79 do projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Aktivity jsou zaměřena hlavně prakticky v dílnách a tento projekt je u chlapců oblíben. Rovněž jako partner Gymnázia Olomouc, Čajkovského 9 do projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Aktivita je zaměřena na předmět chemie. Vedení školy podporuje přednášky studentů LF UP v různých oblastech, které se týkají zdravého životního stylu. Tyto přednášky jsou určeny převážně po žáky 2. st. školy. Podporujeme program Dental alarm, kdy se žáci seznamují se zásadami správného a pravidelného čistění zubů. Akce školy ve šk. roce 2013/14 od do září zahájení školního roku 9. VI.AB škola v přírodě do žáků (Janoušov) 20. III.AB IV.AB V.AB Skauti dětem (Smetanovy sady) ŠD Poslední plážová párty 23. Atletický čtyřboj okr. (AK) 25. VI.AB VII.A,B Výstava terarijních zvířat (Vlast. muzeum) IX.A volba povolání (Úřad práce) 26. IX.B volba povolání (Úřad práce) 27. ŠD Štrůdlování 30. ŠD pěvecká soutěž šk. 5

6 říjen 3. ŠD sportovní odpoledne šk. VII.AB Závislost (Magistrát) 8. I.ABC II.AB Zdravé zuby ŠD Drakiáda šk. 10. Pohár primátora (Sv. Kopeček) 11. VIII.AB Pravicový extremismus ŠD Družina s chutí odpolední čaj a občerstvení šk. 15. IX.AB Sedm světel Dny židovské kultury (Divadlo hudby) 16. Přírodovědný kokan M šk. Naše posvícení škola tématika hladu ve světě (třídy), ŠJ vaří z lokálních potravin 21. sběr papíru šk. 9.r. profesní šetření šk. 22. V.AB Olomouc prohlídka památek S kočičkou Olou 25. VI.B, VIII.B, IX.B Flora Olomouc 31. ŠD Podzimní dílny a stezka odvahy šk. listopad 1. ŠD Halloween v maskách, taneční odpoledne šk. 5. VII.AB, VIII.AB ukázková hodina Rj pro rodiče žáků šk. 11. IX.AB beseda s pamětníkem Příběhy bezpráví šk. 13. IX.AB beseda s policií ČR ŠD Strašidelná párty šk. 14. florbal hoši okr. 18. VI.AB beseda s policií ČR 19. IX.AB beseda Právní vědomí (MMO) V.AB výchovný koncert (Reduta) 20. projekt Střední škola polytechnická Olomouc SSPROOL 8. A 9. r. vybr. žáci 21. Soutěž sborů o Velký pohár KPOZ (Reduta) a 9. r. DO šk. III.AB výchovný koncert (Reduta) 25. V.AB beseda s Městskou policií Olomouce 26. I.ABC beseda s Městskou policií Olomouce III.AB, IV.AB, V.AB exkurze do výrobny svíček (Holice) 27. VIII.B, IX.AB Scholaris (SŠP) II.AB III.AB beseda s Městskou policií Olomouce 28. VIII.A Scholaris (SŠP) prosinec 3. prodej Vánoční hvězdy (podp. léčby onkolog. nemocných) VI.AB beseda Surfuj bezpečně (MMO) ŠD Pečení perníčků (šk. kuchyňka) 4. vystoupení sboru školy (MD) 5. I.ABC, II.AB exkurze do výrobny svíček (Holice) 6. beseda se zástupci SŠPS Olomouc vybr. žáci Mikulášské nadělování pro špuntíky z 1. st. 9. V.AB beseda s Městskou policií Olomouce Vánoční jarmark podvečerní akce v prostorách školy 6

7 10. Historická exkurze vánoční Vídní 11. ŠD Vánoční dílny 12. II.AB Vánoční program (kostel sv. Mořice) Vánoční koncert vystoupení sborů školy v kostele Husův sbor VI.A, VII.A bruslení (hor. náměstí) 16. florbal hoši 6., 7.r. šk. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 16. I.ABC Vánoční program (kostel sv. Mořice) ŠD Vánoční besídky pro rodiče 17. VI.A, VII.A, IX.A exkurze do výrobny svíček (Holice) IV.AB, V.AB The girls who could sing three notes divadýlko z USA 18. IV.AB výchovný koncert (Reduta) VI.B, VIII.B, IX.B procházka histor. předvánoční Olomoucí VI.A, VII.AB, IX.A bowling. turnaj tříd (Šantovka) 19. VI.B, VIII.B, IX.B bowling. turnaj tříd (Šantovka) Vánoční koncert s účastní sboru školy 5. 9.r. RVHv (Litovel) 20. III.AB, IV.B bowling. turnaj tříd (Šantovka) Vánoční besídky tříd leden návštěva dětí MŠ Jílová na KIU 13. ukázková hodina 1. třídy (KIU) zápis do 1. r. 15. ČjO šk. 17. VI.A, VII.AB Prodaná nevěsta (MD) 20. konverzační soutěž Aj pís. část šk. 21. MO 5. až 9. r. okr. PřO 5. až 9. r. šk. 22. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 24. Planeta Země 3000 Madagaskar (Metropol) a 9. r. DO okr. ZO šk. konverzační soutěž Aj ústní část šk. exkurze vybr. žáci 9. r. Sigmundova SŠ (Lutín) 29. ChO šk. 30. VI.A, VII.AB, IX.A bowling. turnaj tříd (Šantovka) I.ABC, II.AB, III.AB, IV.AB, V.AB film. Představení (City) únor 11. ČjO okr ŠD maškarní karneval r. VVLZ Bílá, St. Hamry 33 žáků (do 21.) ŠD návštěva psího útulku 18. ZO okr. 19. konverzační soutěž Aj okr. 24. IX.AB Naši prezidenti( (DH) 26. školní parlament setkání předsedů tříd s ředitelem školy 28. VII.A Egypt projektové vyučování (muzeum) 7

8 březen 6. VII.A, VIII.A Pro život beseda (LF UP) 10. VIII.AB, IX.AB Lidská sexualita MUDr. Zvěřina (Metropol) 12. IX.A Pro život beseda (LF UP) 13. VII.B, VIII.B Pro život beseda (LF UP) Archimediáda šk. 14. VI.B Animační program (Vl. muzeum) ŠD turnaj ve vybíjené šk. projekt chemie GCAJKOL 8. a 9. r. vybr. žáci 19. MO kraj. IX.B Pro život beseda (LF UP) 20. VI.AB dívky Dívčí koutek beseda (LF UP) VIII.B Nástrahy moderní doby beseda (LF UP) IX.B vybr. ž. Setkání týmů projektu Z místa, kde žijeme (Praha) 22. tur. výlet (Bohuňovice a okolí) ŠD Jarní dílny 25. II.B Co je za dveřmi exkurze Arcibiskupský palác VI.B Kája Saudek výstava (Muzeum umění) 26. BiO 9.r. okr. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 26. IX.AB Sexuální výchova pro pokročilé beseda (LF UP) 27. VII.AB Jste to, co jíte beseda (LF UP) VIII.A Nástrahy moderní doby beseda (LF UP) IV.A Kája Saudek výstava (Muzeum umění) duben 2. recitační soutěž 1. st. šk. 2. IX.A Pro život základy první pomoci beseda (LF UP) 3. VIII.B Pro život základy první pomoci beseda (LF UP) 5. Vítání novorozeňat část sboru (radnice) 8. BiO 7.r. okr. 9. MO 6. 8.r. okr. 10. ČjO kraj. 14. I.ABC Velikonoční pásmo (kostel sv. Mořice) 15. II.AB Velikonoční pásmo (kostel sv. Mořice) 16. ŠD Velikonoční zajíček 23. Modrý den škola Den Země 24. I.C exkurze (Muzeum) VI.A projektové vyučování Geogesching šk. VIII.AB, IX.AB ex. do čističky odpadních vod Den Země VI.AB, VII.AB exkurze do třídírny odpadu Den Země 25. projekt chemie GCAJKOL 8. a 9. r. vybr. žáci 26. tur. výlet (Vojnice, Ústín a okolí) 28. I.ABC, II.AB Velikonoce (Metropol) 29. BiO 7.r. kraj. (Přerov) 1 žákyně VI.AB, VII.AB, IX.A ČAROMAT čarovná matematika II.AB exkurze (Muzeum) 8

9 30. ŠD Rej čarodějnic šk. květen 5. sběr papíru šk. 7. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci Soustředění sboru (Radíkov) 12. RVMI informativní schůzka s rodiči 13. IX.AB A. Lustig: Devět životů (Metropol) 14. IV.A, V.A Děti Marie Terezie (Arc. muzeum) Pohár rozhlasu v lehké atletice (AK) 5.r. Pythagoriáda okr. (škola) r., 9.r. Pythagoriáda okr. (ZŠ Mozartova) 15. FO okr. 19. IV.A Olomouc prohlídka památek S kočičkou Olou I.ABC Jak se trubka ztratila (ZUŠ) ŠD Boříkova cesta šk. 21. RVMI talentové zkoušky šk. 23. ŠD Z pohádky do pohádky čtení šk. 26. II.A, IV.B Olomouc prohlídka památek S kočičkou Olou Jarní koncert sborů školy (Reduta) 27. Divadelní představení žáků - generálka (DDM) 28. Divadelní představení Princové jsou na draka (DDM) RVMI 2. Kolo talentových zkoušek šk. 29. Divadelní představení Princové jsou na draka (DDM) VI.B Celé Česko čte dětem (Šantovka) 30. Divadelní představení Princové jsou na draka (DDM) červen 2. ŠD Dětský den zábavné soutěžní odpoledne 3. fotografování tříd 6. Den dětí akce do 18,00 hod. 9. III.AB, IV.AB škola v přírodě do žáků (Třemešek) VIII.AB škola v přírodě do žáků (Nové Mlýny) I.ABC Vernisáž a pasování na čtenáře r. Kurz americké angličtiny s lektory z Miami University, Oxford, Ohio (do ) 12. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 13. Den Tabulového vrchu kopaná (Malý Princ) Mezi námi soutěž (Flora) 17. Letní radovánky feerie pro žáky převážně 1. stupně IX.B vybr. ž. Týmy projekt Z místa, kde žijeme (Praha) 19. ČjO celostátní kolo 1 žák (Praha) III.A dopravní hřiště IV.A vyhodnocení prohlídka památek S kočičkou Olou 8.r. Projektový den Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 20. III.B dopravní hřiště 2. st. Projektový den Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova Přírodovědný jarmark vybr. žáci st. Projektový den Multikulturní výchova 9

10 24. projekt SSPROOL 8. a 9. r. vybr. žáci 6. a 7.r. Projektový den Mediální výchova 8. a 9.r. Projektový den Výchova demokratick. občana letové ukázky s dravci (Malý prins) 26. III.AB, V.B bowling. turnaj tříd (Šantovka) Slavnostní rozloučení s žáky 9. r. (radnice) 27. vydání vysvědčení a ukončení šk. roku 2013/2014 h) Zpráva o použití prostředků na DVPP Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byla od 1. září 2013 do 27. června 2014 vynaložena částka 3.480,00 Kč. V Olomouci 30. října 2014 ředitel školy 10

11 Příloha k výr. zprávě o činnosti školy za šk. rok 2013/14 Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků. 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků celkem z toho prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo 5 3 vykonalo úspěšně opravnou zkoušku 2 Počet žáků 9. tříd celkem z toho : 45 přijatých na gymnázia 11 SOŠ 19 SOU 15 Počet žáků 5. tříd celkem z toho : 42 přijatých na víceletá gymnázia 7 Počet žáků 7. tříd celkem z toho : 33 přijatých na víceletá gymnázia 0 počet pochval TU ŘŠ 17 9 důtek TU ŘŠ 1 1 snížená známka z chování omluvených hodin neomluvených hodin 0 38 V Olomouci 30. října 2014 ředitel školy 11

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2009 / 10 V souladu s odst. (3) 10

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010 / 11 V souladu s odst. (3) 10

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2012/13 V souladu s odst. (3) 10 zákona ČR č. 561 ze dne 24. 9. 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále šk. zákon),

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16. 1 V souladu s odst. (3) 10 zákona ČR č. 561 ze dne 24. 9. 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 Hradec Králové, září 2016 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Základní škola Přelouč Masarykovo nám. 45 1 Vážení rodiče, v 21. čísle našeho Zpravodaje najdete všechny důležité informace týkající se školního roku 2014/2015. Další

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více