Maturitní téma: Počítačové sítě (druhy, topologie, realizace, diagnostika)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní téma: Počítačové sítě (druhy, topologie, realizace, diagnostika)"

Transkript

1 Maturitní téma: Počítačové sítě (druhy, topologie, realizace, diagnostika) Vývoj počítačových sítí: Stávající analogová telefonní síť, i když dodnes hojně využívaná pro přístup k Internetu, nikdy nebyla vhodným prostředkem pro přenos dat mezi počítači. První architekturou byl systém typu sálový počítač sada terminálů pro sdílení výpočetní kapacity drahého sálového počítače. Koncem šedesátých let vznikají první počítačové sítě (ArpaNET, 1969 základ budoucí celosvětové sítě Internet). V polovině 70-tých let byl specifikován protokol TCP a byla navržena architektura sítě Ethernet. V druhé polovině 70-tých let vznik elektronické pošty. Počátkem 80-tých let implementace protokolové sady TCP/IP do sítě ArpaNET a do operačního systému BSD Unix V 80-tých letech postupný rozvoj Internetu, vznik prvních poskytovatelů přístupu k Internetu prostřednictvím telefonní sítě (dial-up přístup) a nových služeb Na počátku 90-let končí síť ArpaNET a nastává obrovský rozvoj Internetu, především díky vzniku a bouřlivému rozvoji sítě www (World Wide Web propojení informačních zdrojů pomocí hypertextových odkazů). Charakteristika počítačových sítí: Počítačové sítě jsou tvořené skupinami výpočetních systémů vybavených programovými a hardwarovými prostředky pro podporu komunikace po síti a propojených přenosovými a spojovacími zařízeními za účelem vzájemné komunikace. Počítačová síť tedy sestává z: koncových uzlů počítače, síťové tiskárny, tiskové servery, velkokapacitní ukládací zařízení... propojovacích prvků opakovače, rozbočovače, mosty, přepínače, směrovače, brány... přenosových zařízení přístupové jednotky, translační uzly, modemy... zabezpečovacích zařízení firewall... napájecích systémů záložní zdroje... fyzických přenosových prostředí kabely, rozvaděče, systémy strukturované kabeláže... Hlavní výhody vzájemného propojování počítačů do sítí: Důvodem k zavedení počítačové sítě je obvykle potřeba sdílení drahých periférií, jako například velkokapacitní pevný disk, diskové pole. Obdobně ale mohou být sdíleny i laserové a barevné tiskárny, nebo jiná speciální zařízení (scannery, mechaniky CD ROM). Pokud se počítačová síť nadále rozrůstá, pak se cíl její existence mění. Sdílení drahých zařízení ustupuje do pozadí a do popředí vystupuje podstatně zefektivněná lidská komunikace. Lokální síť zabezpečuje spojení počítačů a tím potažmo i zaměstnanců.

2 V počítačové síti jsou dnes k dispozici efektivní nástroje pro komunikaci, např elektronická pošta ( ). Dále existuje několik komunikačních programů určených pro pracovní skupiny i jednotlivé uživatele (např. ICQ, Jabber, IRC). V takovém prostředí lze aktualizovat informace v reálném čase bez neustálého obtelefonovávání jednotlivých pracovníků. Počítačová síť je prostředek, který zajišťuje velmi dobrou komunikaci mezi osobami, které tyto počítače využívají. Podniková počítačová síť rozšiřuje možnosti komunikace mezi uživateli (zasílání barevných obrázků, videosekvencí, zvuků ap.). Lidé mají tendenci se v psaném textu vyjadřovat přesněji a hutněji, než v mluveném slově. Efektivnost pracovní skupiny využívající síť je dána také tím, že každý člen týmu má v libovolný okamžik přístup k práci a výsledkům celé skupiny. Významnou výhodou počítačových sítí je skutečnost, že správa programů a dat je v jejich prostředí mnohem snadnější, než na jednotlivých samostatných počítačích. Například archivaci důležitých dat je možné provádět každý den, nebo dokonce každou hodinu. Dále v případě, kdy je třeba provést úpravu programů, je možné ji realizovat z jediné pracovní stanice a není tedy třeba obcházet všechny počítače, na kterých jsou tyto programy používány, i když jsou uživatelé rozmístěni po celém podniku, síť představuje mocný prostředek pro jejich přiblížení. Poskytuje možnost centralizované správy jejich požadavků a to bez ohledu na jejich vzdálenost. Kromě toho je v dnešní době možné připojení lokální počítačové sítě přímo do sítě WAN, kterou je obvykle Internet. Rozdělení sítí podle jejich rozsahu je : LAN (Local Area Network) lokální počítačové sítě s vysokou přenosovou rychlostí a propustností MAN (Metropolitan Area Network) metropolitní sítě, s relativně vysokou přenosovou rychlostí, avšak nižší propustností, s dosahem řádově desítky kilometrů WAN (Wide Area Network) sítě často s nižší přenosovou rychlostí (až na vysokorychlostní optické páteře), avšak s ještě nižší propustností, s dosahem řádově stovky až tisíce kilometrů Uživatelé sítí: Uživatelé musí dodržovat určitou hierarchii - mají určitá práva - možnosti něco číst, někam zapisovat, něco rušit, přidělovat práva apod. Možnost sdružování uživatelů do skupin - každý má své jméno. Vždy je zde jeden uživatel, který má neomezená práva (supervizor); mohou zde být administrativní uživatelé - uživatelé s podobnými právy jako supervizor za účelem spravování sítí.

3 Prostředky pro přenos dat: Koaxiální kabely Koaxiální kabely sestávají ze dvou soustředně vedených vodičů. Okolo vnitřního vodiče je vrstva izolačního materiálu, který ho odděluje od vnějšího vodiče obklopujícího vnitřní vodič. Vnější vodič je opět obalen vrstvou izolačního materiálu. Koaxiální kabely se používají na kratší vzdálenosti v místních počítačových sítích. Existují ve dvou základních provedeních, označovaných dle průměru jako "tenký" a "silný" koaxiální kabel, lišících se elektrickými vlastnostmi a povolenou topologií sítě. Tyto kabely se obvykle používají pro sítě typu Ethernet umožňující přenos max. teoretickou rychlostí 10bit/s. Pro místní sítě tato rychlost již přestává být vyhovující, proto se od použití koaxiálních kabelů často ustupuje ve prospěch kroucených dvojlinek. Kroucené dvojlinky Jak název napovídá, jde zjednodušeně řečeno o dva zkroucené vodiče. Jeden kabel obsahuje zpravidla několik těchto dvojic zkroucených vodičů, nejčastěji dvě nebo čtyři dvojice. Kabel může být stíněný nebo nestíněný. Existují různá provedeni těchto kabelů označovaná jako různé kategorie. Pro sítě typu Ethernet pracující na rychlosti 10 Mbit/s stačí kabely kategorie 3, pro sítě Fast Ethernet pracující na rychlosti 100 Mbit/s jsou obvykle potřeba kabely kategorie 5. Tyto kabely se opět používají v místních sítích. Nejnovější kabely kategorie 6 s přenosovou rychlostí 1Gb/s. Optická vlákna Optická vlákna jsou moderní přenosové médium umožňující vysokou rychlost komunikace (až několik Gbit/s) a mající velkou odolnost proti rušení. Používají se převážně na větší vzdálenosti při propojování místních sítí, ale mohou být použity i uvnitř místní sítě. Pevné (pronajaté) linky Tyto linky pronajímané obvykle od telefonních společností jsou častým způsobem propojení místních sítí na větší vzdálenosti. Přenosová rychlost je obvykle řádu desítek až stovek Kbit/s. Komutované linky Spokojíme-li se s menší přenosovou rychlostí, řádu jednotek až desítek Kbit/s, můžeme i běžné komutované linky použít k realizaci propojení v rámci sítě Internet. Tohoto spojení se většinou používá pro připojení jednotlivých počítačů nebo malých sítí, pro které se nevyplatí zřizovat nákladnější spojení. Používá se pro připojení přes telefonní linku. Mikrovlnné spojení K propojení místních sítí, není-li k dispozici vhodný kabel a je-li mezi propojovanými místy přímá viditelnost je možné použít připojení pomocí mikrovlnného spoje (teoretická rychlost až 54 Mb/s). Družicové spojení Základem je využívání přenosových družicových cest o velké propustnosti metodami časového multiplexu s mnohonásobným přístupem. Díky malému potřebnému výkonu stačí mikroterminálům VSAT parabolické antény s poměrně malým průměrem (1,2-1,8 m). Síť VSAT je nejčastěji hvězdicová: mikroterminály komunikují přes družici jen s hlavní (řídící) stanicí VSAT, která zprostředkovává spojení buď s přímo připojenou pozemskou stanicí nebo opět přes družici se vzdálenou stanicí.

4 Propojovací prvky sítí : Kabely a další přenosová média používaná v Internetu propojují nejen počítače a další koncová zařízení, s nimiž pracují uživatelé, nýbrž i služební zařízení starající se o řádný přenos datových paketů v síti. Opakovač Pro každý typ kabelu je stanovena určitá maximální vzdálenost, která může být daným kabelem překlenuta. Tato vzdálenost je omezena fyzikálními vlastnostmi kabelů a použitými protokoly. Potřebujeme-li překlenout větší vzdálenost, musíme do cesty vložit opakovač (repeater). Opakovač má dvě nebo více přípojek pro kabely. Paket, který přijde po kterémkoliv kabelu do opakovače, je jím vhodně elektricky zesílen a poté je odeslán do všech zbývajících kabelů. Opakovače ovšem není možné řadit za sebe stále. Vzhledem ke zpoždění signálů při přenosu bývá s ohledem na typ sítě a použité konstrukční prvky stanoven maximální počet opakovačů, které mohou být zapojeny za sebou. Narazíme-li na toto omezení, řešením je použít oddělovací prvky pracující na vyšších vrstvách architektury sítě. Jde především o níže popsané mosty a směrovače (routery). Most Most (bridge) je zpravidla dvouportové zařízení (připojují se dva kabely) provádějící filtraci (a tím i jednoduché směrování) paketů na úrovni linkové vrstvy. Pro každý paket přijatý na jednom z portů most na základě adresy příjemce v linkové vrstvě rozhodne, zda má být paket propuštěn na druhý port či nikoliv. Na základě adres odesílatelů v příchozích paketech si most sám vytváří tabulku adres s uvedením toho, na kterém portu se příslušná adresa nachází. Most není proto potřebné konfigurovat. Směrovač Směrovač (router) je dvou nebo víceportové zařízení provádějící směrováni na úrovni síťové vrstvy. Směrovač si udržuje tzv. směrovací tabulku. Na základě této tabulky a adresy příjemce v síťové vrstvě směrovač rozhodne, na který port má být odeslán přijatý paket. Obecně existuje několik metod, jak řešit přivedeni dat od odesilatele k adresátovi. Při přepojování okruhů (circuit switching) je pro každé spojení mezi dvěma účastníky přidělen nový fyzický kanál. Jde o obdobu klasické telefonní ústředny. Při směrování založeném na tzv. virtuálních spojích (virtual circuits) nejsou přidělovány fyzické kanály - komunikace mezi dvěma účastníky probíhá přenosem paketů, které sdílejí stejný fyzický kanál s pakety příslušejícími komunikacím mezi jinými účastníky. Brouter Některé směrovače se v případě, že narazí na paket jim neznámého protokolu síťové vrstvy, umí zachovat jako most, tj. rozhodnou, zda má být paket propuštěn či nikoliv na úrovni linkové vrstvy. Takovým zařízením se anglicky říká brouter (slovo složené ze slov bridge a router).

5 Brána Brána (gateway) je zařízení sloužící k propojení dvou sítí, které se liší v použitých protokolech nebo architekturách. Brána pracuje na takové úrovni, která spojení sítí umožňuje. Může to být až na úrovni aplikační vrstvy. Označení brána či gateway se ovšem někdy, zvláště u sítí pracujících s protokoly TCP/IP, používá i pro zařízení sloužící jako směrovač (router) na úrovni síťové vrstvy. Přepínač Přepínač (switch) je zařízení vykonávající funkci podobnou jako most. Na základě adres paketů v linkové vrstvě přepínač propouští nebo zadržuje pakety přicházející na jeho jednotlivé porty. Oproti mostu se však liší v několika důležitých vlastnostech: - přepínač má výrazně vyšší propustnost než most (počet zpracovaných paketů za jednotku času) - přepínač má zpravidla vyšší počet portů, typicky 8 až 24 na přepínač, u tzv. stohovatelných přepínačů, které mohou být skládány na sebe a propojovány může být celkový počet portů několikrát vyšší - přepínač umožňuje současnou komunikaci účastníků připojených na různé porty (například účastníci připojení na porty č. 1 a 2 spolu mohou komunikovat nezávisle na současně probíhající komunikaci účastníků připojených na porty č. 3 a 4). Vyšší propustnosti a možnosti současné komunikace více účastníků je dosaženo použitím vnitřní architektury pracující na výrazně vyšší rychlosti, než je možná rychlost komunikace na jednotlivých portech. Existuje řada odlišností v konstrukci jednotlivých typů přepínačů. Jednou ze základních vlastností je způsob přenosu paketů přepínačem. U přepínačů typu store -and-forward je nejprve každý paket přijat, uložen do paměti, zkontrolován, a teprve v případě, že nebylo zjištěno jeho poškození, je odeslán na port odpovídající příjemci paketu. Přepínače typu cut - through přijmou jenom část paketu nezbytnou k určení portu, na který má být paket odeslán. Adresa příjemce totiž bývá na začátku paketu. Ihned po určení výstupního portu je paket propouštěn na tento port. Toto řešení má výhodu v nižší době zdržení paketu v přepínači (latenci). Nevýhodou ovšem je, že mohou být zbytečně propuštěny i poškozené pakety.

6 Vztah komunikujících počítačů : Přesněji než o vztahu komunikujících počítačů bychom měli mluvit o vzájemném vztahu spolu komunikujících entit - softwarových modulů plnících v síti určitý úkol. V jedné síti totiž mohou mezi různými počítači existovat současně různé typy níže uvedených vztahů. Klient-server je vztah, kdy jedna entita, která je serverem, poskytuje určité služby jiné entitě, která je klientem. Příkladem použití tohoto vztahu je sdílení souborů mezi počítači. Tzv. souborový server (fileserver) poskytuje soubory uložené na svých discích jiným počítačům - klientům. Klient serveru ovšem soubory poskytovat nemůže, jde o asymetrický vztah. Serverů může ovšem být v síti více. Navíc některé typy souborových serverů (například NFS) umožňují, aby jeden počítač pracoval pro některé počítače jako server a současně byl klientem jiného serveru. U sítí s architekturou klient-server se některé počítače (servery) používají především pro správu počítačové sítě. Takový server může být vyhrazený, či nevyhrazený (dedicated, nondedicated), což znamená, že může nebo nemůže být používán i jako běžná pracovní stanice. Sítě s architekturou klient-server jsou obvykle dražší a náročnější na instalaci a údržbu než sítě peer-to-peer. Na druhou stranu umožňují připojení většího počtu uživatelů a provozování podstatně většího počtu služeb. Sítě s architekturou klient-server může řídit i větší počet serverů postavených na stejnou úroveň. Kapacita a velikost takové sítě je pak teoreticky neomezená. Mezi vedoucí OS této architektury patří Novell NetWare, sítě na bázi UNIXu, Windows NT, Windows Peer-to-peer je vztah, kdy si jednotlivé entity poskytují určitou službu navzájem - vztah je tedy symetrický. Existují implementace sdílení souborů, které jsou založeny na vztahu peerto-peer, například Lantastic nebo Windows NT. Vztah peer-to-peer může také existovat například mezi programy, starajícími se o synchronizaci času na jednotlivých počítačích v síti. U sítě s architekturou peer-to-peer neexistuje žádný řídící počítač, či centrum sítě. Síť má horizontální strukturu a všechny stanice do ní připojené jsou na stejné úrovni. Síťový software pak umožňuje zpřístupnění některých prostředků jedné stanice i stanicím ostatním. Architektura peer-to-peer se obvykle používá v sítích LAN menšího rozsahu, kde by nebylo efektivní vyhrazovat jeden či více počítačů pouze pro samotnou správu sítě. Výhodou sítí peer-to-peer oproti sítím client-server je menší pořizovací cena a snadnější instalace a údržba. Nevýhodou je nemožnost propojení většího počtu uživatelů, či provozování složitějších a náročnějších síťových služeb. Zvláštním případem počítačových sítí, které lze též považovat za sítě s architekturou peer-to-peer, jsou rozsáhlé počítačové sítě WAN. Nejběžnějšími operačními systémy tohoto typu jsou LANtastic, Windows 2000 a novější, Windows for Workgroups atd. Operační systémy lze však většinou uzpůsobit k provozování sítí s oběma typy vztahů počítačů.

7 Fyzická topologie sítí: Topologie sítě je dána způsobem fyzického uspořádání a propojení všech komponent sítě, tj. počítačů, speciálních komunikačních zařízení, apod. Používají se tři základní topologie sítí: sběrnicová, hvězdicová a kruhová. Pro úplnost je třeba se zmínit i o existenci dalších topologií jako jsou např. smyčka, úplná síť, stromová struktura a páteřní síť. Sběrnicová (Bus) jde o uspořádání, kdy jednotlivé uzly jsou napojeny na jednu sběrnici, která vede od jednoho prvku k druhému a na koncích je ukončena terminátory. použití především u menších lokálních sítí. snadné připojení dalších uživatelů - délka kabelu je omezená (na prodloužení potřebujeme zařízení Repeater - signál s přibývající délkou slábne, je nutné ho zesílit), často dochází k přehlcení sítě, úplný výpadek sítě při porušení kabelu nejčastěji se realizuje standardem ETHERNET Hvězdicová (Star) potřeba zařízení, které se jmenuje HUB (rozbočovač) - z každého počítače do něho jdou informace, rozbočovač pracuje jako opakovač nebo přepínač nutnost serveru - v konečném výsledku zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými stanicemi a zajišťuje používání síťového softwaru a technické prostředky větší rychlost přenosu (každý počítač má možnost okamžité přímé komunikace s HUBem - serverem při použití HUBů jako přepínačů se navyšuje propustnost sítě) při poruše jednoho úseku nebo počítače nejsou další počítače ohroženy nevýhodou je citlivost na poruchu centrálního místa příkladem této sítě je opět ETHERNET

8 Kruhová (Token Ring) jednotlivé prvky sítě jsou uspořádány do kruhu; každý může zastávat úlohu serveru (všechny počítače jsou si rovny) nejkvalitnější systém - signál se nemůže srazit nejnáročnější z počítače vedeny dva kabely - kabel který doručují informace a kabel který přináší informace Úplná síť Každá stanice je propojena s každou jinou. Jde spíše o teoretickou možnost vzhledem k obtížné instalaci a nákladům. Páteřní síť (backbone) Síť s topologií backbone se používá při propojování lokálních sítí nebo při propojování různých typů topologií. Páteřní síť by měla mít o řád vyšší přenosovou rychlost než jednotlivé segmenty.

9 Přístup k prostředkům pro přenos dat : V případech, kdy více počítačů sdílí jedno společné přenosové médium, jak je tomu u sběrnicové a kruhové topologie sítě, ale i u hvězdové topologie, pokud je jako rozbočovač použit pouhý opakovač, je třeba stanovit pravidla, na základě kterých budou jednotlivé počítače ke společnému médiu přistupovat (vysílat do něj data). Metody přístupu ke společnému médiu můžeme rozdělit na bezkolizní a kolizní. U bezkolizních metod je společné médium přidělováno obvykle na základě předchozí výměny řídicích zpráv jednotlivým počítačům tak, že je vždy jednoznačně určeno, který počítač může vysílat, zatímco ostatní musí čekat. Nemůže tak dojit k situaci, kdy dva nebo více počítačů začnou současně vysílat na společné médium a dojde tak ke kolizi vysílaných paketů a tím k jejich znehodnocení. Ve velmi rozšířené místní síti typu Ethernet se však používá jedna z kolizních metod, označená jako CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection). Metoda je kolizní proto, že v principu je možné, aby více stanic začalo současně vysílat na společné médium. Se vzniklou kolizí se počítá, znehodnocené pakety jsou vyslány opakovaně. Chce-li počítač vyslat paket na sdílené médium, otestuje nejdříve, zda již nevysílá někdo jiný. Pokud ano, čeká, až bude sdílené médium volné a teprve potom začne vysílat. Protože rychlost šíření signálu po vedení je konečná, může se stát, že jeden počítač začne vysílat a ještě v době, než se vysílaný signál rozšíří po celém vedení, začne vysílat jiný počítač, který v okamžiku zahájení vysílání otestoval médium jako volné (neboli signál od prvního počítače k němu ještě nedorazil). V takovém případě dojde ke kolizi a oba počítače musí znehodnocený paket odvysílat znovu. Typy realizací místních počítačových sítí : Ethernet Ethernet je populární standardní síťový protokol a návrh spojení, podle kterého jsou počítače zapojeny pomocí sběrnicové topologie uzlů k jedinému hlavnímu kabelu. Fyzická sběrnice může však být díky koncentrátorům (opakovačům) i hvězdicová. Ethernet je část počítačové sítě, pokrývající svojí činností fyzickou a linkovou vrstvu sítě. Jde vlastně o platformu, jejímž úkolem je přenášet mezi jednotlivými počítači datové rámce. Tato platforma je tvořena síťovými kartami typu Ethernet pro jednotlivé počítače, propojovacími kabely (koaxiální kabely, kroucené dvojlinky i optické kabely), aktivními prvky pro opakování a filtrací datových rámců, tj. opakovači, mosty nebo přepínači a softwarovými ovladači pro komunikaci aplikačního software se síťovými kartami. Abychom mohli Ethernet použít k nějakému praktickému účelu, například ke sdílení souborů, k elektronické postě nebo k jiné službě, potřebujeme mít na počítačích připojených k síti instalován software, který tyto služby realizuje. Tento software bude při své činnosti využívat služby Ethernetu - přenosu datových rámců. Ethernet používá pro přístup ke sdílenému médiu kolizní metodu CSMA/CD. Data jsou přenášena v rámcích, které obsahují: - adresu příjemce (6 B) - adresu odesílatele (5 B) - typ nebo délku dat (2 B) - data ( B) - zabezpečovací kód CRC (4 B)

10 Taktovací rychlost, se kterou jsou v Ethernetu vysílána data, je 10 Mbit/s. Užitečná přenosová kapacita - rychlost, se kterou mohou být přenášena aplikační data, je však vždy nižší. Část přenosové kapacity je spotřebována služebními informacemi v rámcích a paketech protokolů používaných pro přenos dat, mezi jednotlivými rámci musí být určité mezery a navíc při přenosu rámců dochází ke kolizím, které způsobují, že některé rámce musí být vyslány opakovaně. Topologie Ethernetu může být sběrnicová, hvězdová nebo kombinace těchto dvou uspořádání. V závislosti na použitých typech kabelů je třeba dodržet určitá pravidla stanovující maximální délky jednotlivých úseků kabelů (segmentů), počty počítačů připojených na segmenty a počty opakovačů, kterými mohou být segmenty propojeny. Fast Ethernet Fast Ethernet je modifikace sítě typu Ethernet pracující na rychlosti 100 Mbit/s. Samozřejmě je třeba použít pro tuto síť určené kabely (používají se zkroucené dvojlinky kategorie 5 nebo optické kabely) a aktivní propojovací prvky. Přímé propojení dvou počítačů kabelem Při krátké vzdálenosti stačí spojit počítače vhodným kabelem. Propojení může být realizováno přes sériové či paralelní porty. Posledně jmenovaný způsob je rychlejší, a proto častěji používaný. Sériové propojení - např. pomocí sériového kabelu RS 232, nebo nulového modemu. Paralelní kabely - paralelní LapLink - speciální kabel, určený pro přenos dat mezi dvěma počítači; paralelní kabel ve standardním 4bitovém provedení; kabel ECP - je rychlejší než standardní kabel. Komunikační protokoly: V okamžiku, kdy se objevily první významné rozlehlé počítačové sítě, ve kterých se vyskytovaly počítače různých typů od různých výrobců, vyvstala naléhavá potřeba existence jednotného standardu pro vzájemné propojení těchto systémů. Od roku 1971 do roku 1980 byly problémy s kompatibilitou výrobků různých výrobců základní síťových konfigurací. V roce 1977 začala ISO (International Organisation for Standardization) vytvářet standard, který měl vycházet z vrstvové struktury. Koncem roku 1979 byl tento standard přijat pod označením Reference Model of Open Systems Interconnection (RM OSI). Toto doporučení určuje způsob komunikace mezi stanicemi od úrovně fyzického připojení až po způsob pohybu rámců (přenosových protokolů) v síti. Jednotlivé počítače v síti a programy na nich běžící spolu komunikují podle dohodnutých pravidel, kterým se říká protokoly. Specifikace protokolu zahrnuje popis struktury zpráv, které si jednotlivé programy mohou navzájem posílat, a popis jejich reakcí na příchod jednotlivých zpráv a dalších událostí. Implementace komunikace v počítačové sítí představuje řešení řady problémů. Ukazuje se jako výhodné, rozdělit tyto problémy do skupin-vrstev různých úrovní abstrakce tak, že každá vrstva je implementována samostatným protokolem nebo sadou protokolů, které využívají ke své činnosti služeb implementovaných vrstvou na nižší úrovni. Chce-li tedy software určité vrstvy (s výjimkou nejnižší vrstvy) odeslat data jinému počítači nebo programu, předá tato data k dalšímu zpracování nižší vrstvě. A obráceně, data zaslaná jiným počítačem nebo programem jsou (opět s výjimkou nejnižší vrstvy) převzata vždy od nižší vrstvy. Za účelem přenosu bývají data od určité vrstvy níže rozdělena do částí, neboť se tak jejich přenos zjednoduší.

11 Tyto části se většinou nazývají pakety, rámce, bloky, datagramy nebo segmenty podle toho, o jakou síť a o jakou vrstvu sítě se jedná. Pro zjednodušení budeme dále všechny takové části dat nazývat pakety. Paket ovšem nebývá tvořen pouze určitým objemem dat, která si mezi sebou posílají jednotlivé aplikace. Většina vrstev, kterými data při zpracování na odesílající straně procházejí přidá k paketu získanému od vyšší vrstvy určité služební informace, například adresy odesílatele a adresáta používané v dané vrstvě nebo označení použitého protokolu. Tím vznikne vlastně nový paket, v němž je vložen původní paket. Tomuto procesu se říká zapouzdřování (encapsulation). Nově vytvořený paket je předán nižší vrstvě. Na přijímající straně pak dochází k obrácenému procesu, kdy jsou jednotlivými vrstvami vnořené pakety vyjímány. Zapouzdřování je znázorněno na obrázku: Jedním z nejvýznamnějších modelů pro popis architektur počítačových sítí je Open System Interconnection (OSI) model. Tento model definuje celkem 7 vrstev. Počínaje od nejnižší úrovně jsou to vrstvy fyzická, linková, síťová, transportní, relační, presentační a aplikační. Nejdůležitější funkce, které jednotlivé vrstvy plní při komunikaci v počítačově síti, jsou uvedeny v následujícím odstavci: Fyzická vrstva Úkolem této vrstvy je přenést posloupnost bitů přes fyzické přenosové médium. Součástí fyzické vrstvy je popis mechanických, elektrických a procedurálních vlastností rozhraní přenosového média. Linková vrstva Vysílající strana posílá data po skupinách bitů vložených do tzv. rámců. Přijímající strana musí v posloupností bitů získané z fyzické vrstvy rozlišit hranice jednotlivých rámců a vyjmout jejich obsah. Součástí úkolů linkové vrstvy je vyřešit problémy spojené se ztrátami, poškozeními a duplikacemi rámců, ke kterým může dojít při přenosu. Síťová vrstva Tato vrstva pracuje s daty vloženými do paketů. Hlavním úkolem síťové vrstvy je určit, kam mají být pakety posílány, aby dorazily ke svému cíli.

12 Transportní vrstva Přebírá od relační vrstvy data určená k přenosu. Tato data dle potřeby rozděluje na menší části, které předává síťové vrstvě. Na přijímající straně skládá transportní vrstva z došlých částí původní data. To znamená, že si musí umět poradit s případnými ztrátami, duplikacemi a změnami pořadí jednotlivých částí. Relační vrstva Poskytuje určité služby spojené s relacemi při přenosu dat, například vkládá do přenášených dat kontrolní body, které v případě přerušení spojení umožní po jeho opětovném navázání pokračovat ve stejné relaci počínaje posledním kontrolním bodem. Prezentační vrstva Různé počítače používají různé formáty pro reprezentaci datových struktur v aplikacích. Úkolem prezentační vrstvy je zabezpečit pro komunikující počítače konverzi těchto formátů. Dále může prezentační vrstva provádět například kompresi přenášených dat a jejich zakódování. Aplikační vrstva Implementuje služby vyžadované uživateli sítě, například přenos souborů nebo vytvoření virtuálního terminálu vzdáleného počítače. Architektury jednotlivých konkrétních typů sítí se liší tím, které vrstvy jsou v nich implementovány. Funkce některých vrstev OSI modelu někdy chybí nebo mohou být funkce více vrstev OSl modelu sdruženy v jedné vrstvě konkrétní sítě.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

1 Počítačové sítě, internet

1 Počítačové sítě, internet 1 Počítačové sítě, internet Počítačová síť není nic jiného než propojení několika počítačů mezi sebou. Takovéto propojení počítačů umožňuje pohodlnou komunikaci a výměnu dat mezi počítači. Jsou-li do sítě

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Použité zdroje Historie Dříve byly počítače příliš drahé a velké. Výpočetní jednotka existovala vždy jen jedna centrální. Každý uživatel

Více

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí Topologie sítí základní topologie sítí hardwarové prvky sítí software sítě Základní topologie sítí Topologie sítí se zabývá zapojením počítačových sítích a zachycením jejich skutečné (reálné) a logické

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 7. Otázka : Média a topologie počítačových sítí. Sdílení přenosového média a přenosového kanálu. Přístupové metody. Příklady použití v reálných

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Výpočetní model Proč vznikly počítačové sítě? Souvislost s používaným výpočetním modelem: kde jsou uloženy

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Internetworking propojování sítí a jejich částí (segmentů) spojováním sítí vzniká inter network

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Lekce 1: internetworking

Lekce 1: internetworking Počítačové sítě, v. 3.6 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 1: internetworking Slide č. 1 o čem bude druhá část přednášky? Slide č. 2 internetworking

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Počítačové sítě. Lekce 1: Úvod

Počítačové sítě. Lekce 1: Úvod Počítačové sítě Lekce 1: Úvod Sylabus Základní pojmy, rozdělení počítačových sítí Modely ISO/OSI a TCP/IP Přenos dat v počítačových sítích Fyzická vrstva modelu sítě Architektura sítí: Ethernet, token

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Počítačové sítě verze 1.00 ze dne 7.dubna 2007

Počítačové sítě verze 1.00 ze dne 7.dubna 2007 Počítačové sítě 1. Počítačová síť Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby byli schopné vzájemné komunikace a sdílení svých prostředků. Přitom je jedno zda se jedná

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Přednáška č.5 spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Propojení výpočetních systémů do LAN a vzájemné propojení těchto sítí může

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

3.16 Aktivní prvky sítí

3.16 Aktivní prvky sítí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

RNDr. Josef Milota Katedra aplikované matematiky a informatiky Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita

RNDr. Josef Milota Katedra aplikované matematiky a informatiky Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita Počítačové sítě RNDr. Josef Milota Katedra aplikované matematiky a informatiky Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita Počítačová síť - definice vzájemné propojení počítačů (příp. dalších zařízení) umožňující

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

INTERNET. Sítě internet 1

INTERNET. Sítě internet 1 Sítě internet 1 INTERNET Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet jedná se o fyzické propojení komponent nacházejících se v počítačových sítí všech rozsahů LAN, MAN, WAN. Patří sem koncové uživatelské

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

OPAKOVAČE, MOSTY, SMĚROVAČE A SÍŤOVÉ BRÁNY

OPAKOVAČE, MOSTY, SMĚROVAČE A SÍŤOVÉ BRÁNY OPAKOVAČE, MOSTY, SMĚROVAČE A SÍŤOVÉ BRÁNY Vztah opakovače, mostu, směrovače a brány k modelu OSI Opakovače Opakovač není ve své podstatě nic jiného, než obousměrný číslicový zesilovač. Používáme jej pouze

Více

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI 1 Architektura SCSI 2 ParalelnírozhraníSCSI Sběrnice typu multimaster. Max. 8 resp. 16 zařízení. Různé elektrické provedení SE (Single Ended) HVD (High Voltage Differential) LVD (Low Voltage Differential)

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík PK IT a ICT, SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz LL vrstva (linky) 2 Obsah 2. bloku Význam LL, SLIP, PPP, HDLC, Ethernet.

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Osnova = Základní principy datové vrstvy = Podpora služeb vyšších vrstev = Řízení přenosu přes médium = Vytvoření rámce = Zpřístupnění média vyšším vrstvám

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Program Představení společnosti Moxa Případová studie M2M komunikace Shrnutí Cíl společnosti Moxa Stát se spolehlivým partnerem

Více

Technologie počítačových sítí 3. přednáška

Technologie počítačových sítí 3. přednáška Technologie počítačových sítí 3. přednáška Obsah třetí přednášky: Fyzická vrstva Fyzická vrstva Sériové linky Modemy - Komutovaná linka - Pevná linka - Automatický modem - Základní pásmo a přeložené pásmo

Více

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www PSK2-14 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Nejpoužívanější služby Internetu Informační a komunikační

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

Bezpečnost počítačových sítí

Bezpečnost počítačových sítí Bezpečnost počítačových sítí jak se bezpečně připojit k internetu Způsoby útoků: Pasivní odposlech Odposlechnutí veškeré komunikace, která je dostupná. Síťová karta se přepne do tzv. promiskuitního režimu,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Zabezpečení a návrh menší počítačové sítě Bartoš Lukáš SP-TE Co si asi vybavíme pod pojmem počítačová síť? Je to soustava vzájemně propojených počítačů. Hlavní

Více