33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5"

Transkript

1 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl, Ing. Lukáš Kandler Ing. Miroslav Kutý, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. dubna 2015 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Honitba Valšovice je součástí účelového zařízení školy školního polesí, slouží k praktické výuce žáků v předmětu MYSLIVOST. Myslivost je povinným vyučovacím předmětem. Absolvent školy ze zákona získává nejvyšší mysliveckou kvalifikaci pro činnost související s výkonem práva myslivosti, to znamená, že získává kvalifikaci mysliveckého hospodáře, lektora i zkušebního komisaře pro vzdělávání v oblasti myslivosti. Školní honitba má z těchto důvodů své nezastupitelné místo. Vedle této výuky se zde prakticky vyučují předměty, které s předmětem Myslivost úzce souvisí Biologie, Lesnická zoologie, Lesnické stavby, Ochrana lesa a životního prostředí, Pěstování lesa, Hospodářská úprava lesa. Výkon práva myslivosti v honitbě Valšovice mohou vykonávat za předem určených podmínek: 1. Lovečtí hosté na základě rozhodnutí ředitele školy. 2. Zaměstnanci školy, kteří mají myslivost součástí pracovní náplně. Jsou to ředitel školy, zástupce ředitele pro ŠP, pracovník pověřený vedením myslivecké agendy, provozní lesníci, učitelé myslivosti a funkce myslivecký hospodář, myslivecká stráž. Tito pracovníci mají nárok na úhradu poplatků spojených s vydáním loveckého lístku, zbrojního průkazu, zákonného pojištění a příslušných osvědčení pro výkon funkce. 3. Žáci školy s platným loveckým lístkem pod odborným vedením. 4. Ostatní zaměstnanci s platným loveckým lístkem a důchodci školy a školního polesí. 5. O tom, zda půjde o lov poplatkový nebo bezpoplatkový rozhodne ředitel školy. 6. Zaměstnanci školy mají možnost si vzít s sebou na lov osobního loveckého hosta, který musí mít povolenku k lovu. Tento host bude lovit zvěř z kvóty svého doprovodu. Doprovodem se rozumí neustálá přítomnost tohoto hosta se zaměstnancem školy.

2 1) Obecné podmínky pro lov zvěře Držitelé povolenky k lovu mohou na jejím základě volně lovit zvěř vyjmenovanou v povolence. Lov trofejové zvěře je prováděn dle pokynů mysliveckého hospodáře. Docházka do honitby se eviduje v knize loveckých vycházek v budově školního polesí pokud se držitel povolenky k lovu nedostane do budovy ŠP oznámí telefonicky mysliveckému hospodáři nebo myslivecké stráži datum, místo a čas konání lovu a tito toto zaevidují do knihy loveckých vycházek nebo tímto úkonem pověří jinou osobu). V knize se uvede datum, hodina a místo předpokládaného lovu. O provedeném lovu zvěře lovec neprodleně informuje mysliveckého hospodáře nebo pracovníka pověřeného vedením myslivecké agendy a předloží úlovek ke kontrole a zjištění hmotnosti. Lovec hlásí telefonicky i ránu, kterou zvěř minul. Žáci mohou obdržet povolenku na základě těchto podmínek: - Doporučení třídního učitele, - doporučení učitele myslivosti a známkou z předmětu myslivost výborný, chvalitebný, dobrý. Povolenka k lovu bude odejmuta za nedostatečný studijní prospěch a za nevhodné chování v intencích nedodržování školního řádu. Lov bude probíhat pod dohledem zaměstnance Střední lesnické školy myslivce, přítomného současně s žákem v honitbě. 2) Poplatkový lov Loveckým hostem v případě poplatkového lovu se stává ten, kdo má s uživatelem honitby uzavřenou smlouvu o poplatkovém lovu. Myslivecký hospodář, případně určený lovecký průvodce je povinen před zahájením lovu ověřit, zda má host všechny potřebné doklady (lovecký lístek, povolenku, pojištění, zbrojní průkaz, průkaz zbraně) a je způsobilý k lovu. Myslivecký hospodář, pracovník pověřený agendou myslivosti, lovecký doprovod mají právo požádat loveckého hosta o kontrolní výstřel do terče. Host musí při lovu dodržovat pokyny loveckého průvodce. Poplatek za ulovení zvěře je dán platným ceníkem k lovu. 3) Zástřelné Je náhradou výdajů spojených s průběrným odlovem spárkaté holé zvěře, mladých kusů zvěře černé (sele, lončák), dále nákladů na střelivo, údržbu, opravy a opotřebení loveckých zbraní a pomůcek, dále nákladů spojených s ošetřením zvěřiny a její dopravou z místa ulovení ke skladu zvěřiny. Týká se zaměstnanců školy, kteří mají se školou uzavřený trvalý pracovní poměr. Výše zástřelného: Za ulovení 1 kusu zvěře činí výše zástřelného pro lovce 200,-Kč. Návrh podává myslivecký hospodář účtárně. 4) Odměna za lovecký doprovod

3 Je to odměna stálým zaměstnancům SLŠ za doprovod loveckého hosta majícího povolenku v honitbě Valšovice. Doprovod bude poplatkovému lovci na základě smlouvy vyúčtován. Základní odměna za lovecký doprovod činí : - ve všední den 200,- Kč - v sobotu, neděli, svátky 300,- Kč při úspěšném doprovodu +200,- Kč 5) Odměna za dosled postřelené zvěře Pracovníkovi, který je přizván v případě nutnosti (psovod) k dosledu postřelené zvěře, náleží v případě úspěšného dosledu odměna v částce 300,- Kč. 6) Odměna za držení lovecky upotřebitelných psů Odměna bude vyplácena držiteli lovecky upotřebitelného psa za předpokladu, že tento pes bude zapsán v evidenci lovecky upotřebitelných psů honitby Valšovice. V případě výrazného přebytku zákonem stanoveného počtu lovecky upotřebitelných psů pro honitbu, si organizace vyhrazuje právo rozhodnutí, které psy v povinné evidenci povede. Měsíční odměna činí : malé plemeno velké plemeno 200,- Kč 300,- Kč 7) Prodej zvěřiny Zvěřina ze zvěře ulovené v honitbě Valšovice bude prodávána dle dispozic uživatele honitby. V případě, že nebude mít uživatel jiné požadavky, bude zvěřina nabídnuta přednostně lovci za ceny vycházející z momentálně platného ceníku výkupní organizace. Hmotnost kusu spárkaté zvěře se zjišťuje u celého kusu, vyvrženého bez hlavy a spárků. V odůvodněných případech (např. u kusů slabých, nebo dříve poškozených) může být cena stanovena dohodou. 8) Znehodnocení zvěřiny Při znehodnocení zvěřiny nebo jinak vzniklé škodě je lovec nebo pracovník nakládající se zvěřinou, který škodu zavinil povinen ji uhradit. Hodnota znehodnocené zvěřiny bude stanovena dle platného ceníku. Uhrazená zvěřina se stává jeho vlastnictvím. 9) Myslivecká zařízení Uživatel honitby bude budovat nová myslivecká zařízení různého typu tak, aby vedle své funkce zároveň sloužila jako názorná pomůcka při výuce předmětu myslivost. Zařízení budou budována postupně v průběhu nájemního období dle náležitostí smlouvy o nájmu honitby.

4 Každoročně budou myslivecká zařízení kontrolována z hlediska BOZP a stavebního zákona příslušnými lesníky v jejich úsecích. Tito dají návrh mysliveckému hospodáři k opravě, rušení či stavbě nových. Myslivecký hospodář po dohodě se zástupcem ředitele školy pro školní polesí rozhodne o dalším řešení. 10) Finanční příspěvky Uživatel honitby bude každý rok žádat o finanční příspěvek na vybrané dotační tituly týkající se mysliveckého hospodaření dle Pravidel o poskytování finančního příspěvku na hospodaření v lesích. 11) Použití služebního vozidla Použití služebního vozidla Nissan k odvozu ulovené zvěře je možné jen od 20 kg výše. V případě nutnosti použití služebního vozidla je nutné volat Ing. Kutého, pana Gratcla nebo Ing. Němce. Zaměstnanci školy mající v pracovní náplni myslivost mají nárok používat služební vozidlo pro výkon práva myslivosti i mimo pracovní dobu. V záznamu o použití vozidla k tomu vytvoří příslušný zápis. 11) Závěrečná ustanovení 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: zástupce ředitele školy pro Školní polesí a pověřený pracovník, který vede mysliveckou agendu. 2. O kontrolách provádí písemné záznamy. 3. Tímto se ruší účinnost směrnice ze dne 1. Listopadu Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. dubna 2015 Ing. Miroslav Kutý ředitel školy Přílohy: 1. Vzorová smlouva o výkonu práva myslivosti poplatkový odstřel 2. Ceník poplatkových lovů 3. Ceník zvěřiny Příloha č. 1

5 S m l o u v a o výkonu práva myslivosti poplatkový odstřel v honitbě Valšovice Uživatel honitby, Střední lesnická škola Hranice, zastoupená ředitelem školy, Ing. Miroslavem KUTÝM (dále jen uživatel) lovecký host, pan (paní)., a číslo loveckého lístku.., trvale bytem. (dále jen host) uzavírají tuto smlouvu. I. Host se tímto přihlašuje k lovu.. odstřelem v honitbě Valšovice v termínu... Svým podpisem této smlouvy zároveň místopřísežně prohlašuje, že je platným držitelem platného zbrojního průkazu a platného loveckého lístku a je pojištěn proti odpovědnosti při výkonu práva myslivosti. II. Host se zavazuje uposlechnout všech pokynů loveckého doprovodu, provést zkušební výstřel do terče, bude-li to doprovod vyžadovat a při lovu dodržovat myslivecké zvyky a tradice. Host se zavazuje uhradit tyto náklady poplatkového lovu : III. a) Úhradu dle ceníku se kterým byl před lovem seznámen. b) Úhradu za lovecký doprovod ve výši : - pracovní den 200,- Kč - soboty, neděle, svátky 300,- Kč c) Úhradu za případný dosled postřelené zvěře podle rozhodnutí loveckého doprovodu, která činí: - loveckému doprovodu, pokud dosled trvá déle než 30 min. po obeznání nástřelu ve výši 50,- Kč za každých i započatých 30 min. doby dosledu - dalšímu pracovníkovi, který je přizván k dosledu úhradu 300,- Kč d) Úhradu za případně znehodnocenou zvěřinu dle platného ceníku zvěřiny. O znehodnocení rozhodne lovecký doprovod. Zaplacená znehodnocená zvěřina patří lovci. IV.

6 Uživatel zajistí odvoz a ošetření ulovené zvěře a její veterinární vyšetření, pokud to vyžaduje zvláštní předpis. V. Host se zavazuje uhradit náklady poplatkového lovu v hotovosti ihned po provedeném lovu. Bude-li lovecký host požadovat lov daňka o bodové hodnotě trofeje nad 130 bodů, je povinen před lovem složit vratnou zálohu. V Hranicích.. lovecký host.. uživatel honitby Výpočet ceny poplatkového odstřelu : cena dle bodů body :.. cena :... Kč lovecký doprovod cena : Kč dosled cena :.... Kč jiné :.. cena :..... Kč CELKEM k úhradě Kč Příloha č. 2 Ceník poplatkových lovů

7 Cena je stanovena podle bodové hodnoty trofeje (metoda CIC) v Kč bez DPH srnec : body cena v Kč špičák do 5 cm 900,- do 50 bodů 1 500,- 50, ,- 60, ,- 70, ,- 75, ,- 80, ,- 85, ,- 90, ,- 95, ,- 100, ,- za každý další bod 105, ,- 115, , ,- odlov : srna, srnče 700,- postřelení : srna, srnče 1 000,- srnec 2 000,- daněk skvrnitý : body cena v Kč špičák 2 000,- do ,- 80, ,- 100, ,- 110, ,- 120, ,- 125, ,- 135, ,- 140, ,- 145, ,- 150, ,- 155, ,- 160, ,- 165, ,- za každý další bod 2 000,- odlov : daněla, danče 1 000,- postřelení : daněla, danče 1 200,- daněk 2 500,- prase divoké : body cena v Kč do ,- 80, ,- 90, ,- 100, ,-

8 za každý další bod 2 000,- odlov : sele 300,- lončák 600,- bachyně 1 000,- postřelení 1 200,- Příloha č. 3 Ceník zvěřiny od

9 Druh zvěřiny cena (Kč/kg) srážka - průstřel srážka nečistota dančí (mimo říji) 55,- dančí - říjný 40,- srnčí 60,- černá do 70 kg 35,- černá nad 70 kg 25,- plec - 2 kg kýta - 4 kg hřbet - 4 kg plec - 2 kg kýta - 4 kg hřbet - 4 kg plec - 1 kg kýta - 2 kg hřbet - 2 kg plec - 3 kg kýta - 5 kg hřbet - 5 kg plec - 5 kg kýta do 8 kg hřbet do 8 kg do 3 kg do 3 kg do 1 kg do 4 kg do 6 kg Cena je smluvní, je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Hmotnost se zjišťuje u vyvrženého kusu bez běhů a hlavy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.

Příloha č. 9 k zákonu č. 63 Příloha č. 9 k zákonu č. /2012 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více