ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od

2 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Chotěboř, Smetanova 745 Motivační název: Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Předkladatel: název školy Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod REDIZO IČ adresa školy Chotěboř, Smetanova 745 ředitel Ing.Milan Janda kontakty telefon www fax Zřizovatel: adresa zřizovatele kontakt Město Chotěboř Trčků z Lípy 69, Chotěboř, Datum Podpis ředitele razítko

3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Jsme školou se všeobecným zaměřením s širokou nabídkou volitelných předmětů. Snažíme se o to, aby žák, který opouští naši školu, byl zdravě sebevědomou osobností schopnou samostatného rozhodování a připravenou na další vzdělávání. Úplnost a velikost školy Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. V každém ročníku jsou dvě až tři paralelní třídy. Škola má kapacitu pro 840 žáků, školní družina 160 žáků. Budova školy je tvořena třemi budovami, které na sebe navazují a jsou propojeny. Školní družina sídlí v budově Na Chmelnici, která je vzdálená od hlavní budovy 700 m. Škola má výhodnou polohu, je v blízkosti středu města a tedy i autobusových zastávek. V těsném sousedství školy se nachází školní jídelna. Vybavení školy Provoz školy probíhá ve třech, vzájemně propojených budovách. Nejstarší budova pochází z roku 1928, k ní byla v roce 1975 přistavěna druhá. Nejnovější část je z roku V těchto budovách je umístěno celkem 32 tříd, z toho je 6 odborných učeben. Součástí školy je i menší tělocvična. Výuka tělesné výchovy na 2. stupni probíhá také ve sportovní hale, která se nachází v těsném sousedství školy. Třídy jsou prostorné, na 1. stupni jsou u osmi tříd pracovní koutky, které učitelé využívají při výuce. Na druhém stupni jsou kmenové třídy a odborné učebny cizích jazyků, chemie a fyziky, zeměpisu, výtvarné výchovy, přírodopisu a hudební výchovy. Ve škole jsou dvě počítačové učebny. Sedm učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, další čtyři třídy jsou vybaveny dataprojektorem. Žákům i učitelům jsou k dispozici knihovny. Žáci i učitelé mají volný přístup na internet, který je jim poskytován zdarma, a také mohou pro svoji činnost využívat kopírku. Škola má hygienické zázemí v souladu s normami. Prostory školy jsou vyzdobené především dětskými pracemi. Na výzdobě se z velké části podílejí žáci sami. Školní družina se nachází v budově školy 3 oddělení a v budově mateřské školky Na Chmelnici 2 oddělení. Prostorové podmínky jsou velice dobré velké, světlé místnosti vyzdobené dětskými pracemi. Také vybavení k činnosti dětí je na dobré úrovni. Charakteristika pedagogického sboru Všichni učitelé působící na škole mají vysokoškolské vzdělání. Na škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a metodik ekologické výchovy. Pro děti s vývojovými poruchami učení je na škole speciální pedagožka a logopedická asistentka. Učitelé, rodiče a děti mohou využít služeb školní psycholožky. Ve školní družině pracuje pět vychovatelek. Všechny vychovatelky mají odbornou kvalifikaci.

4 Charakteristika žáků Školu navštěvuje asi 75% městských dětí. 25% dětí přichází ze spádových oblastí v okolí Chotěboře. Jsme školou pro všechny vzděláváme děti nadané, děti cizích státních příslušníků, děti se speciálními poruchami učení i děti tělesně postižené. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce V letech 2010 až 2012 proběhl na škole projekt Využití ICT pro mimoškolní vzdělávání z OPVK. Do projektu bylo zapojeno 180 dětí a 12 učitelů formou volnočasových aktivit. V letech 2010 až 2013 byla škola zapojena do projektu Možnosti pro každého v rámci programu EU Peníze školám, který podporoval zlepšení podmínek ve vzdělávání. Od roku 2011 získává škola finanční prostředky z Asociace školních sportovních klubů, které využívá v projektu Centrum sportu. Díky tomuto projektu se rozšířila nabídka sportovních aktivit pro všechny žáky školy. V rámci E-twinningu navázala škola přátelství a spolupráci se Základní školou Nováky na Slovensku. Škola podporuje vzdělávání dívky z Indie a účastní se charitativních akcí ve městě. Projekty V rámci výuky organizujeme řadu projektů: Plavecký výcvik 1. až 4.třídy Dopravní 4. ročník. LVVK pro žáky 7. tříd a pro žáky 5. tříd týdenní pobyt na horách s výukou lyžování a snowboardingu. Pódiové skladby Vánoční dílny Vánoční nebo velikonoční jarmark Pobyty v ekologickém centru Chaloupky Tématicky zaměřená škola v přírodě a exkurze V rámci výuky cizích jazyků pořádáme pravidelně výjezdy do zahraničí. Organizujeme sběr elektroodpadu, hliníku a papíru. Každý rok v lednu organizujeme projekt Předškolák Školka ve škole návštěva v prvních třídách, besedy o přípravě dětí do 1.třídy v mateřských školkách, Mámo, táto, pojď se mnou do školy Den otevřených dveří. Spolupráce s rodiči žáků Škola vydává každoročně informační leták pro rodiče s důležitými údaji a termíny. Informace o činnosti školy v průběhu školního roku mohou rodiče najít na webových stránkách školy nebo v příspěvcích, které uveřejňujeme v městském časopise ECHO. Třikrát do roka pořádáme třídní schůzky spojené s konzultačním odpolednem pro rodiče žáků. Kromě toho organizují třídní učitelé netradiční schůzky společné pro rodiče a děti. S rodičovskou veřejností spolupracujeme také při pořádání výstav a jiných akcí pro veřejnost.

5 Školská rada Školská rada je poradní orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Školská rada schvaluje např. výroční zprávu školy, školní řád a pravidla pro hodnocení vzdělávání, vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů. Projednává návrh rozpočtu, inspekční zprávu a další. Partneři školy ZŠ Nováky LŠU Gymnázium Jiráskova Chotěboř OA NaValech Chotěboř SOU technické Žižkova Chotěboř SPŠ stavební Havlíčkův Brod Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod SPC Havlíčkův Brod SPC Jihlava SPC Žďár nad Sázavou Úřad práce Havlíčkův Brod Stacionář Benediktus Městská knihovna Městská policie Mateřské školy v Chotěboři Vysočina Education

6 2.2. Charakteristika ŠVP Úkolem našeho školního vzdělávacího plánu je vytvořit v naší škole prostředí, kde se děti cítí spokojeně a bezpečně a kde se jim dostává kvalitní vzdělávací péče podle jejich různých potřeb. Za prvořadý úkol považujeme rozvíjet u žáků kompetence t.j. soubor vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které jsou nezbytné pro jejich další život. Zaměření školy : - učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které uplatní v životě - pokračovat v efektivních metodách výuky, které vedou k týmové práci, vzájemné pomoci a vzájemnému respektu - vést žáky k využívání komunikačních a informačních prvků, podporovat výuku na PC - vést žáky ke zdravému životnímu stylu - vést k uvědomělému dodržování stanovených pravidel chování - hodnotit individuální pokrok dítěte - vedle intelektuálního nadání rozvíjet i nadání hudební, estetické a sportovní - provádět integraci dětí se specifickými poruchami učení nebo s tělesným postižením do běžných tříd Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Zaměřujeme se na to, aby si žáci osvojili efektivní strategie učení a získali motivace k celoživotnímu učení. To znamená, že žáci musí převzít zodpovědnost za své výsledky. Naučí se organizovat svůj učební proces tak, aby dosahovali co nejlepších výsledků. Naučí se uvažovat v souvislostech a získané informace propojovat s dosavadními. Informace nebudou jen pasivně přijímat, ale i samostatně vyhledávat a zpracovávat. Důležitou je i schopnost reálně se ohodnotit - bez přeceňování nebo podceňování, a neorientovat se na chybu. Kompetence k řešení problémů Je důležité, aby žáci byli schopni rozpoznat a řešit problém, navržené řešení obhájit, ale i uznat svou chybu a ustoupit. Problémové situace musí vycházet z praktického života. Starší žáci se budou podílet na organizování školních akcí. Kompetence komunikativní Komunikovat v jazyce mateřském i v jazyce cizím je nezbytnou dovedností člověka současnosti. Proto chceme děti vést k tomu, aby dokázaly srozumitelně vyjádřit své myšlenky a názory, uměly ale také naslouchat druhým a vhodně reagovat. Kompetence sociální a personální Respektuj a buď respektován je podstatou našeho snažení v této oblasti. Děti se musí naučit spolupracovat. Proto budou co nejvíce pracovat ve skupině podle dohodnutých pravidel. Budou vedeny k tomu, aby byly ochotné si vzájemně pomáhat, pomoc poskytnout i o ni požádat.

7 Žáci musí být schopni odmítnout veškeré negativní jevy, které jsou v rozporu s zdravým životním stylem. Kompetence občanské Naším cílem je vychovávat děti tak, aby se vyvíjely v zdravě sebevědomou, zodpovědnou, tolerantní a ohleduplnou osobnost. Proto se děti budou podílet na tvoření pravidel chování ve škole a ve třídě. Budou vedeny tak, aby respektovaly individuální rozdíly (národnostní, kulturní) a byly schopny účinně pomáhat tam, kde je to zapotřebí. Děti také budou vedeny k ekologickému chování - aby chránily životní prostředí. Kompetence pracovní Pracovat svědomitě, pečlivě, dodržet dohodnutý termín, prezentovat výsledky své práce a vážit si práce druhých - to jsou cíle, na které se chceme zaměřovat v naší činnosti. Chceme děti vést k objektivnímu sebehodnocení, které bude východiskem při výběru budoucího povolání. K tomuto účelu slouží i široká nabídka volitelných předmětů. Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby poskytují : výchovná poradkyně a speciální pedagožka, které spolupracují s metodičkou prevence, vedením školy, třídními, ale i ostatními učiteli, s odbornými institucemi Poradenské služby jsou poskytovány : Žákům v souvislosti s řešením výchovných potíží a neprospěchu, v těžkých životních situacích, poradenství při volbě povolání Rodičům žáků poradenství ve výchově a vzdělávání, Poradenství při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků sociálně znevýhodněných, mimořádně nadaných Učitelům metodická pomoc při řešení obtížných situací při práci s rodiči a žáky Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami Žákům, u nichž jsou zjištěny poruchy učení nebo chování, věnujeme náležitou pozornost. Spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě, s dětskými psychology, logopedkou a dyslektickou asistentkou. Děti s vývojovými poruchami učení jsou podle stupně postižení buď integrovány do výuky v běžné třídě nebo zohledňovány při výuce v jednotlivých předmětech a při klasifikaci. Integrujeme i děti s tělesným postižením. Mimořádně nadaní žáci Pro mimořádně nadané žáky jsou připraveny individuální - náročnější úkoly. Své zájmy a nadání mohou rozvíjet v práci na projektech, účastní se soutěží, olympiád. Děti nadané hudebně, esteticky nebo pohybově jsou zapojeny do kroužků na škole.

8 Žáci se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají ostatní žáci. Žákům z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením je nezbytné věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Nejdůležitějším činitelem je učitel, který volí vhodné přístupy a vytváří ve třídě příznivé sociální klima. Je nutné, aby zajistil individuální nebo skupinovou péči,odpovídající metody a formy práce, pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupráci s psychologem, případně sociálním pracovníkem. Cílem je podporovat úspěšné začlenění těchto dětí do majoritní společnosti s respektem k jejich minoritní kultuře. V rámci péče o žáky s nízkým sociálním, kulturním a ekonomickým zázemím úzce spolupracujeme s oddělením Péče o rodinu a dítě MěÚ Chotěboř.

9 3. Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předmět y Z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura (12) Český jazyk a literatura(35 ) Cizí jazyk (9) Matematika a její aplikace Informační a komunikačn í technologie Člověk a jeho svět Hudební Výtvarná Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební Výtvarná Člověk a zdraví (10) Tělesná Tělesná Člověk a svět práce (5) Člověk a svět práce Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 14

10 Učební plán pro 2. stupeň ( ) Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Český jazyk Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Druhý cizí jazyk Cizí jazyk Druhý jazyk Matematika a její apl. Matematika Informační a komunik. technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis Občanská a osobnostní Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Člověk a zdraví Informatika Dějepis Občanská a osobnostní Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis ,5 7, ,5 5,5 Člověk a zdraví Umění a kultura Člověk a zdraví Zeměpis Hudební Výtvarná Zeměpis Hudební Výtvarná Výchova ke zdraví 3 Tělesná Tělesná a a péče o péče o zdraví zdraví Tělesná Tělesná Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Povinně volitelný předmět Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace

11 Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně : Vyučovací předmět - Český jazyk V 1. a 2. ročníku je výuka českého jazyka posílena o 2 hodiny, ve 3. a 4. ročníku o 1 hodinu. Vyučovací předmět - Matematika Je na 1. stupni posílena ve 2.,3.,4. a 5. ročníku o 1 hodinu. Vyučovací předmět Informatika V 5. ročníku je vyučovací předmět vyučován povinně jednou hodinou týdně. Vyučovací předmět - Anglický jazyk V ročníku se učí cizí jazyk s týdenní časovou dotací 1 hodina, ve 3. a 4. ročníku s týdenní časovou dotací 3 hodiny a v 5. ročníku 4 hodiny týdně. Vyučovací předmět Prvouka V 1. ročníku je vyučována 1 hodinu týdně, ve 2. ročníku 2 hodiny a ve 3. ročníku 3 hodiny týdně. Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň Vyučovací předmět Informatika V 6. a 7. ročníku je vyučovací předmět vyučován povinně jednou hodinou týdně Vyučovací předmět Výchova ke zdraví Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je realizován vyučovacím předmětem Tělesná a péče o zdraví s jednohodinnou dotací v 6. ročníku, v 8. ročníku v předmětech Občanská a osobnostní a Člověk a zdraví jednou hodinou týdně. Vyučovací předmět - Další cizí jazyk Ruský jazyk Německý jazyk Praktická angličtina Je realizován v ročníku po dvou hodinách, žáci si mohou zvolit z nabídky Německý jazyk, Ruský jazyk a Praktická angličtina ( pro žáky s SPU )

12 Volitelné předměty Předmět Konverzace v AJ Základy administrativy Finanční gramotnost 1 4. Seminář z přírodopisu 1 5. Čtenářská a informační gramotnost Informatika 1 7.Seminář z dějepisu 1 8.Literárnědramatická 1 9.Technické činnosti 1 Poznámky k nabídce volitelných předmětů Vyučovací předmět Informační technologie V 5., 6. a 7. ročníku je vyučovací předmět Informatika vyučován povinně jednu hodinou týdně. Vyučovací předmět Základy administrativy V 6. a 7. ročníku je tento předmět realizován povinně jednu hodinou týdně a v 9. ročníku jako volitelný předmět

13 Vyučovací předmět Seminář z přírodopisu Je vyučován v 7. ročníku jako povinně volitelný jednu hodinou týdně. Vyučovací předmět Anglická konverzace Tento předmět je vyučován v 8. a 9. ročníku jako povinně volitelný jednu hodinou týdně. Vyučovací předmět - Čtenářská a informační gramotnost Tento předmět je vyučován v 8. a 9. ročníku jako povinně volitelný jednu hodinu týdně. Vyučovací předmět Finanční gramotnost V 9. ročníku je tento předmět vyučován jako povinně volitelný jednu hodinu týdně. Vyučovací předmět Seminář z dějepisu V 9. ročníku je tento předmět vyučován jako povinně volitelný jednu hodinu týdně. Vyučovací předmět Literárně dramatická V 9. ročníku je tento předmět vyučován jako povinně volitelný jednu hodinu týdně. Vyučovací předmět Informatika foto, video V 9. ročníku je tento předmět vyučován jako povinně volitelný jednu hodinu týdně. Vyučovací předmět Technické činnosti V 9. ročníku je tento předmět vyučován jako povinně volitelný jednu hodinu týdně.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více