dar2005.qxd :51 StrÆnka 1 Výroční zpráva V ûenì p telè,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,"

Transkript

1 dar2005.qxd :51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì jste naöi pr ci podpo ili finanënì, materi lnì Ëi osobnì pomocì. V bor obëanskèho sdruûenì ÑDARì Mgr. Iva Herbstov, p edsedkynï duben 2006

2 dar2005.qxd :51 StrÆnka SdruûenÌ rodië a p tel St ediska ÑDARì je obëanskè sdruûenì, kterè vzniklo koncem roku 1991 jako neziskov organizace na podporu rodin m s dïtmi s postiûenìm. ZakladatelÈ a ËlenovÈ sdruûenì jsou rodiëe dïtì s postiûenìm, odbornìci a p telè. K mïlo sdruûenì 34 Ëlen. Posl nìm sdruûenì je podporovat novè typy soci lnìch sluûeb pro rodiny s dïtmi s postiûenìm, nabìdnout jim vëasnou pomoc, podporu, doprov zenì a umoûnit tak dïtem s postiûenìm ûivot ve vlastnì rodinï. CÌlem sdruûenì je: umoûnit dïtem vyuûìvat dennì komunitnì sluûby zajiötïnìm kaûdodennì dopravy ñ respitnì pèëe poskytov nìm dalöìch forem respitnì pèëe nabìdnout rodië m pot ebn odpoëinek zvyöovat kvalitu sluûeb St ediska ÑDARì v Praze 6 (materi lnì vybavenì, dalöì vzdïl v nì person lu, hipoterapie, canisterapie) podporovat zaëlenïnì dïtì s postiûenìm do bïûn ch mate sk ch a z kladnìch ökol v obci Činnost sdružení od roku 1991 ZamÏ ili jsme se na rodiny s nejmenöìmi dïtmi, kterè bydlì v oblasti Prahy 6 a okolì. Rodin m dïtì s postiûenìm poskytujeme podporu a doprov zenì v nejn roënïjöìm obdobì adaptace na skuteënost postiûenì dìtïte a snaûìme se ulehëit pèëi o nï nejprve doma, pro p edökolnì dïti pak podporujeme a zvyöujeme kvalitu pèëe ve St edisku ÑDARì v Praze 6, v AlûÌrskÈ ulici. P edökolnì za ÌzenÌ, kterè p ijme dìtï s postiûenìm takovè, jakè je, zajistì odbornou pèëi na Ë st dne, umoûnì matce kromï trochy volnèho Ëasu i regeneraci sil (aniû by mïla pocit, ûe dìtï nïkam odkl d ), je velmi pot ebnè. St edisko ÑDARì je od ledna 2004 za ÌzenÌm DÏtskÈho centra Paprsek hlavnìho mïsta Prahy. PrvnÌ finanënì podporu projektu SdruûenÌ ÑDARì jsme obdrûeli od United Nations Womenís Guild v éenevï. Ze zìskan ch prost edk jsme v roce 1992 zakoupili vanu pro dïtskou vodolèëbu. TakÈ dalöì finanënì i vïcnè dary byly urëeny na vybavenì dennìho stacion e a rehabilitace ñ rehabilitaënì pom cky od SpoleËnosti ÑEì, t Ìkolky z Holandska od Dr. Curfse aj. Po deseti letech jsme na zakoupenì novè vany pro vodolèëbu dostali v roce 2002 dar od Diplomatic Ladiesí Association of Prague z v tïûku Mezin rodnìho bazaru. DalöÌ finanënì prost edky z tohoto daru jsme pouûili na n - kup rehabilitaënìch pom cek ñ dvï polohovacì ûidle Pinguino. Z daru IWAP (Mezin rodnì organizace ûen) jsme koupili vertikalizaënì stojan umoûúujìcì dïtem, kterè nejsou schopnè samostatnï st t, pohled na svït z vertik lnì polohy. SpoleËnÏ s nïkolika rodiëi a dalöìmi odbornìky jsme p eloûili a zaëali pouûìvat metodu Portage program pro pr ci s dïtmi s postiûenìm ve stacion i. Umoûnili jsme rodië m a pracovnìk m stacion e Ëast na semin Ìch JDC (American Jewish Joint Distribution Committee), kterè byly zamï eny na novè myölenky a metody pèëe a pomoci lidem s postiûenìm k jejich zaëlenïnì do spoleënosti a ke zlepöenì kvality jejich ûivota. S dïtmi s tïûöìm postiûenìm pracujì sestry ve stacion i podle programu Portage.

3 dar2005.qxd :51 StrÆnka DÌky podpo e vzdïl v nì pracovnìk stacion e se zaëalo pracovat kromï Vojtovy metody reflexnì lokomoce i s dalöìmi fyzioterapeutick mi metodami, jako je Bobath koncept nebo Synergetick reflexnì terapie. PracovnÌci stacion e se proökolili pro pr ci s dïtmi s autismem, jako poradci ranè pèëe a pr bïûnï se ËastnÌ dalöìho vzdïl v nì. Velkou pomocì je poëìtaë, kter umoûúuje speci lnìm pedagoûk m ve stacion i pouûìvat programy pro komunikaci i s dïtmi s tïûk m kombinovan m postiûenìm. Pr bïûnï nakupujeme dalöì pot ebnè poëìtaëovè programy a pom cky (komunik tory) pro rozvoj alternativnì komunikace u dïtì s tïûk m postiûenìm eëi.»lenovè sdruûenì podpo ili v roce 1992 otev enì speci lnì t Ìdy pro dïti ze stacion e v AlûÌrskÈ ulici, kterè tehdy ve vïku 7 let nemïly moûnost nastoupit do z kladnì Ëi speci lnì ökoly v r mci st vajìcì sìtï ökol. NynÌ jsou tu dvï speci lnì t Ìdy za azenè jako p Ìpravn stupeú speci lnì ökoly v RooseveltovÏ ulici v Praze 6. Do speci lnìch t Ìd p ech zejì dïti ze stacion - e, kterè se nepoda ilo integrovat do st vajìcìch ökol, nejvìce dïti s kombinovan m postiûenìm a dïti s autismem. P i integraci dïtì do bïûn ch ökol spolupracujeme s obëansk m sdruûenìm RYTMUS, SPC Vertik la p i Pä v RooseveltovÏ ulici a SPC p i JedliËkovÏ stavu. V roce 1994 zaëal jezdit pravidelnï jednou t dnï se sv mi koúmi na zahradu stacion e pan MiloÚ Piöl. Odborn v cvik v hipoterapii absolvovaly Ëlenky sdruûenì, fyzioterapeutky, Mgr. Lucie är tkov a Olga Janderov. Od roku 1995 dost valo naöe sdruûenì dotaci na hipoterapii od Ministerstva zdravotnictvì, v roce 2004 od MHMP. Dlouho jsme se snaûili zajistit dopravu nïkter ch dïtì. Protoûe se stacion a ökolnì t Ìdy vûily jako za ÌzenÌ, kde nenì odmìtnuto û dnè dìtï, kterè se doposud nepoda ilo umìstit nikde jinde, dojìûdì sem dïti prakticky z celè Prahy a kaûdodennì cestov nì s nimi je velmi obtìûnè. Za podpory Nadace DÏtsk mozek se n m poda ilo zah jit dopravu pot ebn ch dïtì do stacion e a speci lnìch t Ìd v prosinci roku PostupnÏ jsme zìskali podporu na dopravu dïtì od Ministerstva zdravotnictvì, Ministerstva pr ce a soci lnìch vïcì, Magistr tu hl. m. Prahy, SPMP Prahy 6 a dalöìch d rc. PrvnÌch öest let jsme vyuûìvali sluûeb dopravce BechyÚ k Expres Tourist z Prahy 5 ñ Barrandova. Od z Ì 2002 pro n s zajiöùuje dopravu Svaz tïlesnï postiûen ch v»r. Od nora 1998 poskytujeme respitnì pèëi (= odlehëujìcì sluûby hlìd nì dïtì) jeden vìkend v mïsìci pro 7ñ8 dïtì s tïûk m postiûenìm. Na projekt respitnì pèëe jsme opakovanï zìskali grant ze SpoleËnÈho projektu»t a NROS ÑPomozte dïtem!ì. Tento grant umoûúuje vyuûìvat respitnì pèëi i rodin m, kterè si ji d Ìve vzhledem ke svè finanënì situaci nemohly dovolit. Na oddïlenì, kde poskytujeme vìkendovou respitnì pèëi, jsme dostali vanu s perliëkovou mas ûì od spoleënosti Lederer a Zempliner Consulting. Od roku 2000 jezdìme s dïtmi vûdy jednou v roce na t dennì respitnì pobyt v p ÌrodÏ. Na pot ebnè vybavenì oddïlenì stacion e, kde poskytujeme respitnì pèëi o vìkendu, jsme dostali finanënì podporu z grantu NROS/Phare a z dar»t Nova a Price Waterhouse Coopers. SdruûenÌ po dalo setk nì pro rodiëe, Mikul öskè besìdky a zahradnì slavnosti pro dïti, zprost edkovalo rodië m kontakty na jin sdruûenì podle jejich pot eb

4 dar2005.qxd :51 StrÆnka (Klub Autistik, SPMP, Klub rodië a p tel dïtì s Downov m syndromem, Rytmus, SAAK, APLA). MnozÌ vyuûili nabìdky integrovan ch letnìch t bor pro rodiny (Diakonie»CE), rekreacì SpoleËnosti Autistik a SPMP. Činnost v roce 2005 SdruûenÌ rodië a p tel St ediska ÑDARì zajiöùuje dennï dopravu pro 20 dïtì do dennìho stacion e St ediska ÑDARì a speci lnìch t Ìd v Praze 6, AlûÌrskÈ a zpït dom. Dopravu pro n s zajiöùuje Svaz tïlesnï postiûen ch v»r, finanënì dotaci n m poskytuje HlavnÌ mïsto Praha. Pro rodiëe je zajiötïnì kaûdodennì dopravy ohromnou levou v pèëi o jejich dìtï s postiûenìm a o tuto sluûbu je st le vïtöì z jem. Doprava, jako sluûba respitnì pèëe, je nezbytnou podmìnkou alternativy pèëe stavnì. UmoûÚuje rodinï uûìvat sluûeb dennìho za ÌzenÌ a nemusì volit t dennì nebo jinè sluûby, kterè vytrhujì dìtï z rodiny p edëasnï pro obï strany. MHMP n m poskytuje dotaci na hipoterapii. DÏti ze stacion e i speci lnìch t Ìd majì hipoterapii na doporuëenì neurologa jedenkr t v t dnu. Od podzimu jsme zaëali hledat moûnost pravidelnè canisterapie a poda ilo se n m zìskat MarkÈtu Fryntovou z v cvikovèho canisterapeutickèho sdruûenì ÑHafÌkì s fenkou zlatèho retrievera S rou. Jednou t dnï majì Ëty i dïti s tïûk m kombinovan m postiûenìm vûdy individu lnï p Ìleûitost zìskat prost ednictvìm S ry zcela novè podnïty. VybavenÌ vodolèëby umoûúuje vöem dïtem ve stacion i dvakr t v t dnu rehabilitaci ve vodï. TakÈ dïtem ze speci lnìch t Ìd se podle moûnostì snaûìme vodolèëbu umoûnit. Grant ÑPomozte dïtem!ì n m umoûúuje poskytovat odlehëujìcì sluûbu hlìd nì dïtì vûdy jeden vìkend v mïsìci pro 7 nejpot ebnïjöìch dïtì a jejich rodin za symbolickou cenu. Poskytujeme respitnì pèëi takè individu lnï v p ÌpadÏ akutnì pot eby rodiny. Tuto sluûbu vyuûìv celkem 22 rodin s dïtmi s postiûenìm a vöichni jsou s nì velmi spokojeni. Nemal m dìlem n m p i nì pom hajì studenti dobrovolnìci. T dennì respitnì pobyt v p ÌrodÏ ñ tentokr t v rekreaënìm st edisku HnaËov u Klatov ñ se dïtem i n m velmi vyda il. Pobytu se z Ëastnilo 18 dïtì s postiûenìm s doprovodem 20 dospïl ch. P edevöìm umoûnil rodi- Ë m tïûce postiûen ch dïtì opït si po roce na jeden t den odpoëinout a vysadit z nikdy nekonëìcìho kolotoëe starostì, n mahy, navy a zodpovïdnosti, kterè jsme na jeden t den vzali na sebe my. Z daru Diplomatic Ladies Association of Prague z v tïûku Mezin rodnìho bazaru jsme zìskali finanënì prost edky na asistenci pro 11ñti letèho ökol ka. Asistent zajiöùuje chlapci pomoc p i zvl d nì kaûdodennìch ËinnostÌ a umoûúuje mu tak ûivot srovnateln s jeho vrstevnìky. TakÈ letos jsme zìskali finanënì prost edky na n kup rehabilitaënìch pom cek pro vybavenì stacion e (Crown Foundation, IWAP). PostupnÏ zav dìme standardy kvality soci lnìch sluûeb do Ëinnosti sdruûenì a sluûeb rehabilitaënìho stacion e. Zprost edkovali jsme a financovali odbornè semin e pro pracovnìky stacion e nap Ìklad v oblasti fyzioterapie (koncept spir lnì dynamiky), v oblasti oöet- ovatelstvì (koncept baz lnì stimulace), v oblasti speci lnì pedagogiky (v chova a vzdïl v nì dïtì s autismem). I v tomto roce jsme uspo dali pro dïti i rodiëe veselou zahradnì slavnost, Mikul öskou besìdku, s dïtmi podnik me zajìmavè v lety a vyhled v me r znè akce, kter ch se mohou dïti s postiûenìm Ëastnit.

5 dar2005.qxd :51 StrÆnka Vy Ëtov nì projektu: RespitnÌ pèëe ñ Doprava dïtì s postiûenìm Dopravce: Svaz tïlesnï postiûen ch v»r, KarlÌnskÈ n m. 12, Praha 8 Ëtuje n m 8,50 KË / od listopadu 2005: 9,50 KË za 1 km N klady na dopravu v roce 2005: leden km ,00 KË nor km ,00 KË b ezen km ,00 KË duben km ,00 KË kvïten km ,00 KË Ëerven km ,00 KË srpen km 8 872,00 KË z Ì km ,00 KË Ìjen km ,00 KË listopad km ,50 KË prosinec km ,00 KË Celkem: km ,50 KË Z toho hrazeno: z grantu MHMP ,00 KË vyëerp no z grantu ÑPomozte dïtem!ì ,00 KË vyëerp no z daru Nadace VIA ,00 KË vyëerp no z daru Agropol group a.s ,50 KË p ÌspÏvky od rodië ,00 KË z daru pana ämilauera 3 600,00 KË Vy Ëtov nì projektu: RespitnÌ pèëe ñ HlÌd nì dïtì s postiûenìm za rok 2005 leden ñ vìkend 7 dïtì KË nor ñ vìkend 8 dïtì KË b ezen ñ vìkend 7 dïtì KË duben ñ vìkend 7 dïtì KË duben ñ individu lnì hlìd nì 1 dìtï KË kvïten ñ vìkend 7 dïtì KË Ëerven ñ t dennì pobyt 18 dïtì KË z Ì ñ vìkend 7 dïtì KË Ìjen ñ vìkend 7 dïtì KË listopad ñ vìkend 7 dïtì KË listopad ñ individu lnì hlìd nì 1 dìtï 910 KË prosinec ñ vìkend 7 dïtì KË prosinec ñ individu lnì hlìd nì 1 dìtï 910 KË celkem: 85 dïtì KË Z toho hrazeno: z grantu ÑPomozte dïtem!ì KË p ÌspÏvky od rodië KË dar od Daniel äorm a.s KË dar od»sob investiënì spol. a.s KË M» Praha KË»EZ, a.s KË

6 dar2005.qxd :51 StrÆnka Vy Ëtov nì projektu: Hipoterapie rok V KAZ ZISKU A ZTR TY pro nev dïleënè organizace ke dni CelkovÈ n klady na hipoterapii: 1 hodina ñ 270 KË leden 18 hod KË nor 22 hod KË b ezen 12 hod KË duben 30 hod KË kvïten 6 hod KË Ëerven 16 hod KË z Ì 28 hod KË Ìjen 24 hod KË listopad 22 hod KË prosinec 22 hod KË celkem: 200 hodin KË Z toho hrazeno: KË = 51,8 % z grantu MHMP KË = p ÌspÏvky rodië 750 KË = z daru Agropol group a.s. N klady SkuteËnost v bïûnèm ËetnÌm obdobì (v cel ch tisìcìch KË) Spot ebovanè n kupy celkem 436 Spot eba materi lu 436 Sluûby celkem 636 Opravy a udrûov nì 7 N klady na reprezentaci 2 OstatnÌ sluûby 627 OsobnÌ n klady celkem 301 MzdovÈ n klady 261 Z konnè soci lnì pojiötïnì 40 OstatnÌ n klady celkem 6 N klady celkem V nosy OstatnÌ v nosy celkem 569 Z Ëtov nì fond 452 JinÈ ostatnì v nosy 117 P ijatè p ÌspÏvky celkem 408 P ijatè p ÌspÏvky (dary) 408 P ijatè ËlenskÈ p ÌspÏvky 0 ProvoznÌ dotace celkem 190 ProvoznÌ dotace 190 V nosy celkem V sledek hospoda enì p ed zdanïnìm -212 V sledek hospoda enì po zdanïnì -212

7 dar2005.qxd :51 StrÆnka ROZVAHA pro nev dïleënè organizace ke dni (v cel ch tisìcìch KË) 13 P Ìjmy P ehled p Ìjm a v daj za rok 2005 AKTIVA stav k 1. dni stav k posl. dni Ëet. obdobì Ëet. obdobì Dlouhodob majetek celkem Dlouhodob hmotn majetek celk Samost. movitè vïci a soubory mov. vïcì Drobn dlouhodob hmotn majetek Opr vky k dlouhodobèmu majetku celkem Kr tkodob majetek celkem Kr tkodob finanënì majetek Pokladna 2 15 Ëty v bank ch Aktiva celkem Dotace NadaËnÌ p ÌspÏvky Dary podnikatel, firem OstatnÌ p Ìjmy P Ìjmy celkem V daje Mzdy, odmïny, honor e N kup materi lu a zboûì N kup sluûeb OstatnÌ v daje PASIVA stav k 1. dni stav k posl. dni Ëet. obdobì Ëet. obdobì V daje celkem VlastnÌ zdroje celkem JmÏnÌ celkem VlastnÌ jmïnì Fondy V sledek hospoda enì celkem Ëet v sledku hospoda enì CizÌ zdroje celkem Kr tkodobè z vazky celkem DodavatelÈ ZamÏstnanci 8 0 Z vazky k institucìm soc. zabezpeëenì a vzp 3 0 OstatnÌ p ÌmÈ danï 1 0 DohadnÈ Ëty pasivnì 9 5 Pasiva celkem

8 dar2005.qxd :51 StrÆnka Zápis o provedení kontroly hospodaření Sdružení rodičů a přátel Střediska DAR Revizní komise sdružení ve složení: Jana Filipová, Kateřina Voláková, Hana Lepičová 15 Sdružení rodičů a přátel Střediska D A R Praha 6, AlûÌrsk 647 tel.: I»O: ReviznÌ komise provedla kontrolu hospoda enì obëanskèho sdruûenì a kontrolu hospoda enì s dotacì od HMP za rok 2005 a neshledala û dnè nesrovnalosti. V Praze, dne Jana Filipov p edsedkynï reviznì komise Praha 6, tel.: Výbor sdružení v roce 2005: Iva Herbstov, p edsedkynï Eva Volfov, mìstop edsedkynï Petra Jarmarov Radka Polatov JaromÌra ämilauerov Revizní komise sdružení v roce 2005: Jana Filipov, p edsedkynï Kate ina Vol kov Hana LepiËov Bankovní spojení: KomerËnÌ banka, a.s., Praha 6 ËÌslo Ëtu: /0100 Jak nás najdete: z koneënè stanice metra A Dejvick, tram. Ë. 20, 26, 2 smïrem do Vokovic, vystoupìte na stanici»erven vrch (jedna stanice za obchodnìm domem Delvita)

9 dar2005.qxd :51 StrÆnka Děkujeme všem, kteří nás v roce 2005 podpořili: NROS/»T ÑPOMOZTE DÃTEM!ì Diplomatic Ladiesí Association of Prague HlavnÌ mïsto Praha The Crown Foundation, London»SOB InvestiËnÌ spoleënost a.s., Praha 1 Agropol Group a.s. Praha 1 IWAP ñ Mezin rodnì organizace ûen Praha NakladatelstvÌ TRITON, Praha 10 pan Roman K Ìû, Roztoky pan VladimÌr J n, Neratovice panì Ing. Marta Houökov, Praha 6 COMBES Praha 5 Signpek s. s r.o. Praha 2 pan Jakub Hadinec, Praha 6 pan Michal Galuöka, Praha 6 panì MUDr. Marcela Galuökov, Praha 4 pan Libor Knytl, NORT HUç, Polevsko panì Jarmila T Ìskov, Praha 6 pan RNDr. Alexis Derviz, CSc, Praha 8 panì Ivana LÌznerov, Praha 5 pan V clav Filip, Praha 4 pan Ing. Tom ö Jung, Praha 6»EZ, a.s. Praha 4 panì MUDr. Alena»adkov, Praha 6 panì MUDr. Vlasta Musilov, Praha 6 pan Viktor Pelda, PñEldor do, s.r.o., Praha 6 Zahradní slavnost a mikulášskou oslavu podpořili: KFC comp. Praha panì Eva Adamov, VYäEHRAD 2000 spol. s r.o. Praha Hudera & syn, Praha 6 ZELIB, ovoce a zelenina, Praha 8 pan Ji Ì Kliment, Praha 2 Jonathan a Annie pan Ivan Hlas, Praha 5 pan Norbi Kovacs, Praha ET ñ Ensamble Terrible, Praha pan MUDr. Pavel Hronek, Praha 8 Soubor BÏl sek, Zä BÌl

Výroční zpráva 2007 1. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2007 1. Vážení přátelé, Výroční zpráva 2007 1 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho sdružení v roce 2007. Rádi bychom při této příležitosti poděkovali Vám všem, kteří jste naši práci podpořili

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám Výroční zpráva za rok 26 Úsměvy občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám, Foltýnova 35, 635 Brno Tisk

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Č Č Č Č ř ř ď ěř ř ú ě ě ů ú ě ů ů ř ň ř ř ř ř ř ú š ě Č ň Č ě Č ěř ě Č É Ě Ř Ě Ý ě ú ě ěř ř ú ě ť Č Č Í ř ÚČ ř ě ř ěž Í ě ÚČ Í Č ť ě ř ú ě ě ú ú ě ú ě ú ř ť ť ě Š ť ě ú ě Ó ů ň ÚČ ě ř ěř ú ě šú ě ÚČ ě

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

podlahy na chodbách a schodišti výtah: podlaha, vnit ní dve e, st ny, zrcadlo zametení podlah ve spole ných sklepních prostorech

podlahy na chodbách a schodišti výtah: podlaha, vnit ní dve e, st ny, zrcadlo zametení podlah ve spole ných sklepních prostorech ehled rozsahu a pln ní úklidových prací na dom Rybova 1904, vchod 21, za m síc: Leden 2011 a vyt ení : 4.1 úterý 7.1 pátek 11.1 úterý 14.1 pátek po 14 dnech 18.1 úterý 21.1 pátek 25.1 úterý 28.1 pátek

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Vý běrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. Svaz tělesně postižený ch v Č R,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

ŘÍ ó Ý Ň É Ť Í ň ó Ř Í Í Ň ď ď ď Ě Í Á Ý ó Á ó ď ó Í ó Ř Č ó Ř Ř Á Š Ď ď ď Č Ý Ý Í ň Ý ň Ý Ý ň Í Ý Ó Í Ý ň Ň ď ň ó ó ó ď ň Á Á Á Ě Ě ň ň ň Á Á ó ď Í Ě ď Ď ň Ý ď ó ň Š Í Á ÁŠ Ě Š Í Á ď ď ď ď Ý ň ň Í Ž

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

INTERNÁT PRO OSOBY S

INTERNÁT PRO OSOBY S Charitativní společnost pro pomoc invalidům m a lidem s mentáln lním m postižen ením Džerela (v v souladu se Zákonem Z O O sdružov ování občan anů) Charitativní ústav Džerela (v v souladu se Zákonem Z

Více

ď Ž ď ž ú ěž ú ú ú ě Ú š ž ú ž ě ě ž ě ú ů ě š ž ě š ž ě ů š ě ě ě ě ě ě š ž ě Í š Í Í š š ť Č ó ě ů š š ě ů ň ž ň ě š ž ň ě É Š ž ě ě ž ž ž š ž ů ů ě Ď ě š ú ó ž ň Ň ň Ě ň ň š ů š ú ě ě ž ě ž ů ě ě ě

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Ý úř ř é Č ó ř ř Á ř ě ř ď ú ů ů ř ě é ř ěř ř ř ř ř ř ř ú ř ě ř ě ř ď ú ů ů ř ě ů ř é ř é ť Í Ž ř ě ě š ř ť ů ěž é ú ů ř ř é é é ó é é é ě ú ě ú Í Ú ř ď ě é ú Ť ě ě ř Ú Ú š Ť š é ěž é ú é ž ě ž ě ěž é

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 1 OPTIMALIZACE NÁKLAD V BYTOVÝCH DOMECH Tomáš Fendrych, CERPAD KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 2 3 Technická správa bytového domu Údržba a opravy 20-30 REKONSTRUKCE 1-5 PLÁNOVANÉ OPRAVY 0-1

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Zasedala Vědecká rada VŠB-TUO str. 4 5 Studentům přednášeli poslanci Evropského parlamentu str. 6 V současné době řada českých spolupracovníků

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Uvnit vyd nì naleznete fotogalerii a report û z pobytu IP LCI Ashoka Mehty spolu s chotì v naöem distriktu. 2005 - podzim. s chotí v našem distriktu

Uvnit vyd nì naleznete fotogalerii a report û z pobytu IP LCI Ashoka Mehty spolu s chotì v naöem distriktu. 2005 - podzim. s chotí v našem distriktu lion_4_2005.qxd 8.12.2005 14:57 StrÆnka 1 n Návštěva IP A. Mehty s chotí v našem distriktu n n Projekt LIONS QUEST - 1. část Lions EUROPA FORUM - Stuttgart n LCIF - příspěvky a využití n Informace z klubů

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

1. VÝSKYT. Graf 1: VÃKOV STRUKTURA POPULACE PACIENTŸ. % p Ìpad dle vïkov ch kategoriì. Analyzovan data: N=9516 http://www.svod.cz Zdroj dat: ZIS»R

1. VÝSKYT. Graf 1: VÃKOV STRUKTURA POPULACE PACIENTŸ. % p Ìpad dle vïkov ch kategoriì. Analyzovan data: N=9516 http://www.svod.cz Zdroj dat: ZIS»R 1 2 OBSAH 1. Výskyt / 4 2. Anatomie varlat / 6 3. Rizikové faktory / 7 4. Jak provádět samovyšetřování varlat / 7 5. Nádory varlat / 9 6. Diagnostika / 9 7. Léčení / 10 8. Nutnost pravidelných kontrol

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

ú é Č é ě é ě ě ď ú ě ě Í úě ě ě ú ě é ě ě ě ě ú ě é ě é ě ď ě ú é ě ěž é ú ě é ě é é é ěň ě é é ě ď š ě ě ě ó Ú é ěž ú ě ě ó š é š š ěž é ď ě ě é š ú é é ú ě Í ď Í šť é ň ě é ě ě ě ě ě ěí ě ě ě ě ě ě

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

ň ž ň ě ň ň ó óž ě ů ň ž ň ě ě ě ě ě ů ě ň Ú ů ů ů ž ů ě ě ě Ř ň ň ě ů ě ú ě ě ě ě ě ů ěž ě ň ň ž ě ú ň ě ž ú ď ě ě Ť Ž ě ě ě ě ě ě ž ň Ž ě ů ě ě ě ů ě ž Ú ě ě ě ě ě ů ž ž ů ů ě ů ě ď ě ž ě ď ě ě ě ě ě

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

výroční zpráva za rok 2011 Sdružení rodičů a přátel Střediska DAR o.s. Vážení přátelé,

výroční zpráva za rok 2011 Sdružení rodičů a přátel Střediska DAR o.s. Vážení přátelé, výroční zpráva za rok 2011 Sdružení rodičů a přátel Střediska DAR o.s. Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho sdružení v roce 2011. Rádi bychom při této příležitosti

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více