Zápisy ze schůzek (školní rok 2009/2010)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápisy ze schůzek (školní rok 2009/2010)"

Transkript

1 Zápisy ze schůzek (školní rok 2009/2010) p.polášková, p. Twardziková, p.tomisová -implementace výuky ekologie do ŠVP a zlepšování ekologického chování v rámci celé školy -revitalizace školní zahrady -nastartovat fungující EVVO činnost školy -vytvořit ekotým školy -rozhodnutí řešit EVVO na naší škole -smysluplná EVVO činnost na naší škole -získání mezinárodního titulu Ekoškola jehoţ koordinátorem je Sdruţení Tereza Kdo z týmu za co zodpovídá: -p.polášková- implementace výuky ekologie do ŠVP -p.twardziková -p.tomisová-koordinátor EVVO V jakých časových intervalech se budou realizovat jednotlivé úkoly: -v průběhu školního roku p.polášková, p. Petřek, p.tomisová Görniaková Agáta HT1A, Dudková Radana HT1A, Cieslarová Karin HT1B, Macháčková Andrea HT1B, Gořalková Barbora HT2A, Kavalčíková Edita HT2A, Kubínová Michaela HT2A, Kufová Ludmila HT2B, Kulková Angelika HT2B, Vroblová Veronika HT2B,Dybová Zuzana HT3B, Sierotová Iveta HT3B, Danelová Karin HT4A, Milchová Nikola HT4A, Kaňoková Anna HT4A, Kučerová Monika HT4A, Šigutová Kateřina HT4A, Suszková Lenka EP1, Vašutová Darina EP1, Hrazdilová Aneta OP2, Sikorová Lucie OP2, Cieslarová Lenka OP3, Kalinová Kateřina OP3, Pešková Zuzana OP3, Musálková Lenka PG1, Veselá Zuzana PG1, Szlaurová Eva PG2A, Szturcová Marie PG2A, Čmielová Aneta PG2B, Sznapková Magda PG2B -stmelení ekotýmu -provést analýzu ekologického stavu školy (ekotým p.petřek, p.tomisová) -výjezd ekotýmu (září 2009, p.tomisová, p.tramplerová) -tvorba www stránek EVVO činnosti (p.tramplerová) -zaloţení ekotýmu školy -vytvoření plánu EVVO činnosti a jeho postupné doplňování, vyhodnocování i monitorování pro školní rok 2009/2010 (p.polášková, p. Twardziková, p.tomisová, p.petřek, ekotým) 1

2 p.polášková, p. Petřek, p.šikulincová, p.tomisová, p.twardziková Görniaková Agáta HT1A, Dudková Radana HT1A, Cieslarová Karin HT1B, Macháčková Andrea HT1B, Gořalková Barbora HT2A, Kufová Ludmila HT2B, Kulková Angelika HT2B, Dybová Zuzana HT3B, Sierotová Iveta HT3B, Milchová Nikola HT4A, Kaňoková Anna HT4A, Kučerová Monika HT4A, Šigutová Kateřina HT4A, Suszková Lenka EP1, Vašutová Darina EP1, Pešková Zuzana OP3, Veselá Zuzana PG1, Szlaurová Eva PG2A, Szturcová Marie PG2A -revitalizace a údrţba školní zahrady -aktivity ekotýmu -provést analýzu ekologického stavu škol (ekotým p.petřek, p.tomisová) -kácení a obnova zeleně na školním pozemku (p.twardziková, provozní zaměstnanci, ekotým, ţáci) - zavést pravidelné brigády ţáků na školním pozemku a v okolí školy (p.matlochová, p.twardziková, správní zaměstnanci, ţáci, třídní učitelé) -vytvořit plán EVVO činnosti a zavést jeho postupné doplňování, vyhodnocování i monitorování pro školní rok 2009/2010 (p.polášková, p. Twardziková, p.tomisová, p.petřek, ekotým) -účast ekotýmu v mimoškolních soutěţích s EVVO tématikou, aktivity spojené s projektem Recyklohraní, Den stromů -první výjezd ekotýmu -vytvoření kvalitních www stránek EVVO - vytvořit a zorganizovat školní zájezdy s ekologickým zaměřením (p.šikulincová, ţáci) p. Petřek, p.šikulincová, p.tomisová, p.twardziková Görniaková Agáta HT1A, Cieslarová Karin HT1B, Macháčková Andrea HT1B, Gořalková Barbora HT2A, Kufová Ludmila HT2B, Kulková Angelika HT2B, Dybová Zuzana HT3B, Sierotová Iveta HT3B, Milchová Nikola HT4A, Kaňoková Anna HT4A, Kučerová Monika HT4A, Suszková Lenka EP1, Vašutová Darina EP1, Pešková Zuzana OP3, Veselá Zuzana PG1, Szlaurová Eva PG2A, Szturcová Marie PG2A -aktivity ekotýmu -školní zájezdy s ekologickým zaměřením -výměna oken (do ledna 2009, p.twardziková, firma) -organizace Dne otevřených dveří -prezentace EVVO (prosinec 2009, p.petřek, p.tomisová, ekotým) 2

3 -monitorování míst určených k odkládání odpadů v Českém Těšíně (ekotým, E.Szlaurová, M. Szturcová) -zorganizovat další školní zájezdy s ekologickým zaměřením (listopad 2009, p.šikulincová) -vyhodnotit analýzu ekologického stavu školy -vytvořit plán činnosti EVVO, který bude průběţně doplňován, monitorován a vyhodnocován -zahájit revitalizaci školní zahrady a zavést pravidelné brigády ţáků -zvítězit v soutěţi vyhlášené MÚČT, absolvovat exkurzi v Třanovicích, vyslechnout přednášku Člověk a zvíře - zorganizovat školní zájezdy s ekologickým zaměřením -zapojit do EVVO aktivit i ţáky a učitele mimo ekotým-školní soutěţe s EVVO tématikou, sběr vyslouţilých baterií a elektroodpadu (ekotým, p.tomisová, p.petřek) p. Petřek, p.tomisová, p.twardziková, p.vrublová Görniaková Agáta HT1A, Dudková Radana HT1A, Macháčková Andrea HT1B, Gořalková Barbora HT2A, Kubínová Michaela HT2A, Kufová Ludmila HT2B, Kulková Angelika HT2B, Dybová Zuzana HT3B, Kaňoková Anna HT4A, Kučerová Monika HT4A, Šigutová Kateřina HT4A, Suszková Lenka EP1, Vašutová Darina EP1, Cieslarová Lenka OP3, Pešková Zuzana OP3, Veselá Zuzana PG1, Szlaurová Eva PG2A, Szturcová Marie PG2A -zapojit do EVVO aktivit i ţáky a učitele mimo ekotým -budování EVVO učebny v bývalém bytě školníka -postupná výměna osvětlení na úsporné zářivky (do července 2010, p.twardziková) -soutěţe s EVVO tématikou, kampaň na sběr baterií a vyřazeného elektroodpadu, celoškolní průzkum na téma Třídění odpadů (p.tomisová, ekotým) -vylepšení přístupových prostor budoucí ekoučebny (p.twardziková, provozní zaměstnanci, p.vrublová, ţáci oboru aranţér) -kompletní výměna oken na budově F32 -úspěšná organizace Dne otevřených dveří -prezentace EVVO za účasti veřejnosti -organizace dalšího školního zájezdu s EVVO tématikou -školní soutěţ na téma Odpady kolem nás -zaměřit se na problematiku udrţitelného rozvoje a biodiverzity (p.tomisová, p.petřek, ekotým, ţáci) p.polášková, p. Petřek, p.tomisová, p.twardziková Görniaková Agáta HT1A, Macháčková Andrea HT1B, Gořalková Barbora HT2A, Kubínová Michaela HT2A, Kufová Ludmila HT2B, Kulková Angelika HT2B, Dybová Zuzana HT3B, 3

4 Kaňoková Anna HT4A, Kučerová Monika HT4A, Vašutová Darina EP1, Pešková Zuzana OP3, Szlaurová Eva PG2A, Szturcová Marie PG2A -ekologizace školy -problematika udrţitelného rozvoje - Den Země -sběr vyslouţilých baterií a drobného elektorodpadu a zajištění jeho odvozu (ekotým, p.tomisová, provozní zaměstnanci) -brigády ţáků na školním pozemku a v okolí školy (p.polášková, p.twardziková, provozní zaměstnanci, ţáci) -zajistit exkurzi v čističce odpadních vod (p.polášková, p.tomisová, ekotým) -kampaň pro podporu Earth Hour 2010 (ekotým, ţáci, třídní učitelé) -účast na 35. ročníku Ozvěny ekofilmu (p.polášková, ţáci, třídní učitelé) -biodiverzita-první ročník školní soutěţe na téma Ekosystémy (p.tomisová, ţáci) -příprava na EVVO prezentaci pro veřejnost u příleţitosti Dne Země (p.tomisová, ekotým) -postupná výměna zářivek -uspořádání EVVO soutěţí, kampaně a průzkumu na téma Třídění odpadů a jeho vyhodnocení -vylepšit přístupové prostory budoucí ekoučebny -podpořit ekotým ve snaze o získání mezinárodního titulu Ekoškola, jehoţ organizátorem je Sdruţení Tereza setkáním s lektorkou občanského sdruţení VITA -získání grantu pro další revitalizaci školní zahrady (p.polášková) p.polášková, p.tomisová, p.šikulincová, p.bojdová Cieslarová Karin HT1B, Macháčková Andrea HT1B, Gořalková Barbora HT2A, Kavalčíková Edita HT2A, Kubínová Michaela HT2A, Kufová Ludmila HT2B, Kulková Angelika HT2B,,Dybová Zuzana HT3B, Suszková Lenka EP1, Vašutová Darina EP1, Musálková Lenka PG1, Szlaurová Eva PG2A -podpora ekologického podvědomí školy -vytvoření plánu EVVO pro příští školní rok (p. Tomisová) -výroční zpráva školy, kde bude zahrnuta i EVVO činnost (p.matlochová, p.polášková, p.tomisová) -tvorba Ekologického zpravodaje (p.bojdová, ţáci, ekotým) -tvorba Ekologických toulek Českým Těšínem (p. Šikulincová, p.polášková, ţáci) -zajištění odvozu 20kg vyřazených baterií a jedné nádoby elektroodpadu -uskutečnit brigády ţáku na školním pozemku a v okolí školy -absolvování exkurze v čističce odpadních vod -kampaň pro podporu Earth Hour 2010 a účast na Ozvěnách ekofilmu -úspěšná soutěţ Ekosystémy -zajímavá prezentace EVVO pro veřejnost- Den Země -zachránění zraněného strakapouda ve spolupráci se Záchrannou stanicí v Bartošovicích 4

5 -vyplnění úkolů projektu Recyklohraní- Cesta odpadů z Českého Těšína a Světlo -návrh vzhledu vznikající vnitřní ekoučebny jako výukové pomůcky s vyuţitím poznatků o ekosystémech (p.tomisová, p.vrublová, p.petřek, ţáci, ekotým) -monitoring bobří populace v povodí řeky Olše (p.tomisová, ekotým) 5

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Město Vsetín METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ budování partnerství k udržitelnému rozvoji OBSAH: 1. Účel metodiky str. 2 2. Širší souvislosti a cíl ekologických auditů str. 2-3 3.

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán Tematické zaměření Aktivity/ popis úkolu Úklid a úprava okolí Cílová skupina třída Kdo odpovídá Pč Termín realizace Místo okolí Poznámky způsob hodnocení,... Výzdoba dle ročních období

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 2013 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 2013 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 2013 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 2017 Zpracovatel: Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína Název projektu: Komunitní

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více