Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou ZŠ a MŠ Grygov na jednání dne

2 Charakteristika školy Základní škola Grygov identifikační číslo zařízení byla ve školním roce 2013/2014 školou čtyřtřídní se spojenými ročníky 4. a 5. v jedné třídě. První ročník byl samostatný, 2. a 3. byl z větší části samostatný, ke spojení těchto ročníků docházelo v předmětech prvouka, pracovní činnosti, výtvarná a hudební výchova v celkovém rozsahu 5 vyučovacích hodin. Zřizovatelem školy je Obec Grygov. Do sítě škol byla zařazena od jako součást právního subjektu Základní škola Grygov, okres Olomouc, příspěvková organizace, IČO a identifikátorem zařízení Od nese příspěvková organizace název Základní škola a Mateřská škola Grygov, příspěvková organizace. Základní škola Podle výkazu o základní škole ke dni měla škola 64 žáků (31 chlapců a 33 děvčat) a jednu žákyni, která studuje v zahraničí podle 38 odst. 1a). Během školního roku nedošlo k žádné změně v počtu žáků. Výuka žáků probíhala ve 4 třídách. I. třídu na naší škole ukončilo 17 dětí, II. třídu 12 dětí, III. třídu 14 dětí a IV. třídu 21 dětí (9 ve 4. roč. a 12 v 5. roč.). Součástí školy byla 2 oddělení školní družiny, kde bylo zapsáno 58 dětí (25 chlapců a 33 děvčat) z ročníku. Za pobyt ve školní družině zůstal poplatek 50,Kč měsíčně na jedno přihlášené dítě. Ve škole pracovalo 7 kmenových pedagogických pracovníků (5 učitelů a 2 vychovatelky). Všichni pedagogičtí pracovníci měli od předepsanou kvalifikaci. Organizace výchovně vzdělávací práce: Učitelé: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka školy a třídní učitelka II. třídy (2. ročník), Mgr. Anna Škarabelová třídní učitelka I. třídy (1. ročník), která měla zkrácený úvazek 0,591, Mgr. Marie Křivánková třídní učitelka III. třídy (3. ročník), Mgr. Ivana Vávrová třídní učitelka IV. třídy (spojené ročníky 4. a 5.), Mgr. Jan Tetera učitel, který dobíral nad úvazkové hodiny v ročníku. Vychovatelky ve školní družině: Barbara Benešová a Kateřina Chramostová, která měla nejprve zkrácený úvazek 0,45 a od navýšený na 0,5. Provoz školy dále zabezpečoval pan František Pecháček ve funkci školníka s úvazkem 0,50. Paní Miroslava Kozáčková vykonávala práci uklízečky s úvazkem 1,00. Vytápění všech prostor Základní školy a Mateřské školy Grygov zabezpečoval zřizovatel. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Základní škola byla zařazena do sítě škol podle 13a odst. 2 a 13b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., O státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne jako součást příspěvkové organizace Základní škola Grygov, okres Olomouc s identifikátorem zařízení , IČO , IZO součásti , školní družina IZO součásti s účinností od V ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu Zdravá škola.

3 Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení Jediným řízením na prvním stupni základní školy je zápis do budoucí 1. třídy. Ve školním roce 2013/2014 proběhl zápis 21. ledna 2014 a bylo zapsáno 21 dětí. Z tohoto počtu však celkem 6 zákonných zástupců podalo žádost o odklad povinné školní docházky. Všem žádostem bylo vyhověno. Údaje o zařazování dětí Zařazování integrovaných dětí V průběhu školního roku 2013/2014 byla u jednoho žáka 1. třídy navržena integrace. K ostatním dětem, které měly nějaké výukové problémy, jsme přistupovali formou individuální výuky. Žáci vedení v evidenci PPP a SPC V evidenci PPP a SPC v Olomouci byli 4 žáci, z nich 1 byl v průběhu roku integrován. U všech bylo přihlíženo k jejich potížím a při vyučovacím procesu jim byla věnována individuální péče. Reedukace výukových potíží a doučování prováděly po celý školní rok v 1. ročníku paní učitelka Mgr. Anna Škarabelová ve 2. ročníku paní učitelka Mgr. Ivana Vávrová ve 3. ročníku paní učitelka Mgr. Marie Křivánková. Prospěch Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků V prvním pololetí školního roku 2013/2014 bylo klasifikováno 64 žáků, všichni žáci prospěli, z nich 34 se samými jedničkami a 57 žáků s vyznamenáním. Na konci školního roku bylo klasifikováno opět 64 žáků, všichni žáci prospěli, z nich 32 žáků se samými jedničkami a 56 žáků s vyznamenáním. Prospěchové průměry jednotlivých ročníků byly následující: 1.pololetí: Ročník ČJ M AJ PRV PŘ VL CELKEM 1. 1,12 1,12 1,00 1, ,67 1,50 1,33 1, ,43 1,21 1,07 1,00 1, ,78 1,11 1,00 1,00 1,33 1,122

4 5. 1,67 1,58 1,17 1,42 1,42 1, pololetí: Ročník ČJ M AJ PRV PŘ VL CELKEM 1. 1,18 1,18 1,00 1, ,75 1,67 1,25 1, ,50 1,43 1,43 1,07 1, ,78 1,22 1,00 1,00 1,22 1, ,92 1,58 1,58 1,25 1,42 1,315 Všech 12 žáků 5. ročníku odešlo z naší školy a pokračují ve výuce (6. ročník). 9 žáků pokračuje na Základní škole ve Velkém Týnci, 1 žákyně na ZŠ Komenium Olomouc, 1 žák na FZŠ Olomouc, Hálkova 4 a 1 žák na ZŠ Olomouc, Stupkova 16. Chování V prvním pololetí bylo uděleno 11 pochval třídního učitele. Bylo uděleno 5 napomenutí třídního učitele. Další výchovná opatření nebyla udělena. Ve druhém pololetí bylo uděleno 8 pochval ředitele školy a 21 pochval třídního učitele. Napomenutí třídního učitele bylo uděleno 5 a 1 důtka ředitele školy. Zameškané hodiny Celkový počet zameškaných hodin v prvním pololetí byl 2043, z toho 0 neomluvených. Průměr zameškaných hodin na jednoho žáka 31,43 Celkový počet zameškaných hodin ve druhém pololetí bylo 1693, z toho 0 neomluvených. Průměr zameškaných hodin na jednoho žáka 26,05. Úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy K přijímacím zkouškám na střední školu se v tomto školním roce nikdo nepřihlásil. Záškoláctví a nejčastější kázeňské problémy Záškoláctví se na naší škole nevyskytovalo. Kázeňské přestupky byly drobnějšího charakteru. Šikana se na naší škole vzhledem k výchovnému záměru školy (vzájemná pomoc a tolerance) nevyskytla. Některá výchovná opatření byla uložena za nevhodné chování a za neplnění školních povinností (nejčastěji zapomínání).

5 Spolupráce Základní škola úzce spolupracovala s mateřskou školou (společné akce, vzájemné návštěvy, společná návštěva divadelních představení a koncertů, společné vycházky, veřejná vystoupení dětí). Nadále se snažíme o návaznost a vzájemnou propojenost obou škol. Se spádovou školou ve Velkém Týnci jsme si vzájemně předávali informace o žácích, snažili jsme se o propojení vzdělávacích programů, využívali jsme i další formy vzájemné spolupráce. Spolupracovali jsme také nadále se základní školou v Majetíně (některé společné akce, vzájemné kontakty ředitelů a třídních učitelů v průběhu roku). S psychology a pedagogickými pracovníky PPP a SPC v Olomouci jsme spolupracovali při řešení výchovně vzdělávacích potíží žáků. S rodiči škola tradičně spolupracovala celoročně. Pravidelně je informovala o prospěchu a chování jejich dětí, uspořádala pro ně tradiční Den otevřených dveří, umožňovala jim kdykoliv po domluvě se zúčastnit výuky. Společně se SRPŠ pořádala některé akce pro děti a veřejnost (maškarní dětské radovánky, oslavy MDD). Pedagogický sbor připravil s žáky několik vystoupení pro veřejnost. SRPŠ z vydělaných finančních prostředků hradilo žákům dopravu autobusem na různé akce, divadelní představení a koncerty a odměny pro žáky k různým příležitostem. Účast na soutěžích Sportovní: McDonald s CUP fotbalový turnaj (byli jsme pořadateli obou okrskových kol,): okrskové kolo (1. místo starší žáci, 5. místo mladší žáci) okresní kolo (5. místo starší žáci) Atletická olympiáda mikroregionu Království ve Velkém Týnci: 2. místo starší žáci, 3. místo mladší žáci 6 individuálních medailí Plavecká olympiáda mikroregionu Království v Majetíně: 2 individuální medaile Florbalový turnaj žáků i žákyň Netradiční olympiáda v Grygově Matematické: Matematický klokan (jedno 2. místo) Výtvarné: Výtvarná soutěž pořádaná ZŠ a MŠ Citov (4x umístění do 3. místa) Hasičská výtvarná soutěž Celorepublikové testování žáků 5. ročníku v letošním roce neproběhlo. Zájmové kroužy Byly vedeny pod záštitou Církevního gymnázia v Olomouci: Angličtina hrou 1. a 2. roč. Mgr. Marie Křivánková Anglická konverzace 4. a 5. roč. Mgr. Ivana Vávrová

6 Pohybové hry roč. Mgr. Jan Tetera Sportovní hry roč. Mgr. Hana Navrátilová Dále probíhaly na naší škole kroužky vedené externími pracovníky: Hra na hudební nástroj Šachový kroužek p.šiškov p. Fuksík Nejvýznamnější akce pro děti Kultura: 7 divadelní představení ve školce, kterých se zúčastnili i žáci 1. ročníku. 1 divadelní představení balet Broučci v Moravském divadle (2. 5.roč.). 1 divadelní představení v Divadle hudby (1. roč.). Návštěva Arcibiskupského paláce s adventním programem. Hudební představení (skupina MARBO). Andersenova noc (literární soutěže, přespání v knihovně obecního úřadu). Celodenní akce: Školní výlet do Šternberku (animační program na šternberském hradě, Expozice času) Veletrh vědy a výzkumu na UP v Olomouci Setkání s myslivci beseda, střelba ze vzduchové pistole, ukázka spolupráce myslivců a jejich vycvičených psů. Další akce výchovně vzdělávacího charakteru: Dental alarm (správné čištění zubů) Sdružení D program Méďové (vzájemné vztahy mezi dětmi) Beseda ne téma šikana s p. S. Dysmasem Návštěva knihovny v Grygově. Škola v přírodě: V letošním školním roce se škola v přírodě nekonala. Projekt: Celoškolní projekt Letem světem světadíly. Příroda, životní prostředí, ekologie Den Země. Třídění odpadů. Celoroční sběr starého papíru a PET víček. Aktivity v rámci projektu Recyklohraní (sběr baterií, starých mobilních telefonů,..). Pokojové rostliny ve všech prostorách školy a péče o ně. Péče o životní prostředí (udržování pořádku a čistoty). Používání ekologických čisticích prostředků. Po celý rok v rámci výuky vycházky do přírody pozorování změn, života zvířat a rostlin v průběhu ročních období (např. rozkvetlé koniklece).

7 Spolupráce s rodiči Slavnostní zahájení školního roku. Akce: Maškarní dětské radovánky. Den dětí. Den otevřených dveří. 4 třídní schůzky, individuální konzultace dle potřeby. Spolupráce s obcí Účast pana starosty na slavnostním zahájení školního roku. Pasování předškoláků na školáky a rozloučení s žáky 5. ročníku na obecním úřadě. Pravidelné konzultace při přípravě akcí obecního charakteru. Spolupráce při sestavování a čerpání rozpočtu školy. Pravidelné příspěvky do obecního časopisu a na internet. Účast na veřejném zasedání obecního zastupitelstva (Mgr. Hana Navrátilová). Lampiónový průvod ke vzniku samostatného čs. státu. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci. Zdobení obecní májky v sokolské zahradě. Veřejná vystoupení žáků Kulturní vystoupení u příležitosti vítání nových občánků obce. Kulturní vystoupení u příležitosti výročí vzniku samostatného ČSR. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Kulturní vystoupení ke Dni matek. Vystoupení žáků hudební školy pro rodiče a veřejnost (na Vánoce a na závěr šk. roku). Vystoupení dětí z kroužku Anglické konverzace (2x). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium na UK Praha v rámci CŽV (úspěšně ukončeno studium pro získání kvalifikace pro 1. stupeň ZŠ p. ředitelka). Studium pro získání kvalifikace pro výuku Aj (p. uč. Křivánková). Sledování pedagogického tisku. Školení v různých vybraných oblastech. Samostudium odborné literatury, předávání získaných znalostí spolupracovníkům. Samostudium školské legislativy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády apod.) Seznamování se s novými trendy ve výuce a netradičními metodami a formami práce. Získávání nových znalostí a podnětů od kolegů i jiných pedagogických pracovníků. Materiální vybavení a opravy Díky rekonstrukci, která proběhla v loňském školním roce, byla škola zároveň v tomto období materiálně vybavena. V letošním školním roce tudíž nebylo zapotřebí doplnit zásadní materiální vybavení. Naši pozornost zaujala školní zahrada, kdy zastupitelstvo obce Grygov schválilo její rekonstrukci. Začala probíhat jednání o získání dotace a schůzky se zahradní architektkou, která udělala základní návrhy. K vlastní realizaci dojde pravděpodobně v příští školním roce. Školní družina

8 Školní družina je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Grygov příspěvková organizace, Komenského 72, Provoz školní družiny: hodin, 12:40 16:00, v pondělí rozšířené rukodělné odpoledne do hodin. Počet oddělení: 2 Počty dětí ve školní družině: stav žáků 58 dětí. Chlapců 25, dívek 33. Dva žáci odhlášeni v měsíci dubnu. Děti pracovaly ve dvou odděleních. I. oddělení mladší děti a II. oddělení starší děti. V daných časových úsecích bylo I. a II. oddělení spojováno. Školní družina pracovala dle Rámcového vzdělávacího plánu Veselým krokem celým školním rokem a činnost byla dále zaměřena na přípravu vystoupení ke Dni matek Vodnické putování. V měsíci červnu proběhla ve školní družině inspekce viz. níže. Od má ŠD vlastní třídu, která je rozdělena na hrací plochu a pracovní plochu. Na pracovní ploše je umístěna pracovní kuchyňská linka, kterou děti bohatě využívají během činnosti ŠD a v rozšířeném rukodělném odpoledni. Stále je postupně vybavována ruční hnětač, rychlovarná konvice. Během roku byla zakoupena televize a přehrávač s rádiem, který byl hojně využíván při nácvicích vystoupení. II. oddělení má k dispozici další třídu po skončení vyučování. Prostor je řešen tak, aby dětem školní družiny umožňoval provádět činnosti ŠD hrací plocha na koberci, úložné prostory pro materiály a hračky. Z akcí ŠD: Prostřeno, Obrázkový jídelníček, beseda se členkou mise v Afganistánu, Podzimní maraton, Bramborové závody, Dočesná, O největší a nejmenší jablko ŠD, Šoumen ŠD, Cukrářka, Adventní pexeso, Mikuláš ve ŠD, Vánoce ve ŠD, Masopustní průvod, Valentýnská párty ŠD, Hlas ŠD a podobně viz. RVP ŠD Grygov. MATEŘSKÁ ŠKOLA 1. Charakteristika školy Mateřská škola Grygov je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Grygov příspěvková organizace, Komenského 72, , IČO Provoz školy: 06:30 16:00 Počet tříd: 3 dopoledne 2 odpoledne (15:00 16:00) Počty dětí ve třídách: I. třída Broučci 23 dětí II. třída Myšky 20 dětí III. třída Sovičky 21 dětí Počet pedagogických zaměstnanců: 6 Z toho 5 pedagogických pracovníků pracovalo na úvazek 1,0 a 1 na částečný 0,2.

9 Počet provozních zaměstnanců : 2 (1 úvazek 1,0 a 1 částečný 0,5) Počet asistentů pedagoga: 1 2. Demograf. vývoj. změny zaznamenány v průběhu šk. roku V září nastoupilo do MŠ 64 dětí z toho 9 dětí navštěvovalo Mš 4 hodiny denně, popř. 5 dnů v měsíci. Od února 2014 začaly všechny děti navštěvovat MŠ celodenně. K zápisu do MŠ se dostavilo 17 dětí, z toho mohlo být z kapacitních důvodů přijato 15 dětí. Po dohodě se zřizovatelem budou dvě nepřijaté děti přijaty od dubna Do ZŠ odešlo 15 dětí, 14 do ZŠ v Grygově a 1 dítě do ZŠ v Olomouci. S odkladem povinné školní docházky nám v MŠ zůstalo 6 dětí. 3. Výchovně vzdělávací proces V letošním školním roce jsme pracovali podle školního vzdělávacího programu Školka dětem. Vycházíme z podmínek MŠ a naším cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu, který spočívá v úctě ke zdraví a k praktickým dovednostem chránícím zdraví. Snažíme se rozvíjet schopnosti dětí, osvojení si základních hodnot lidstva a respektování tradic. 4. Spolupráce s rodiči: Rodičům byla prezentována koncepce školy, záměry a změny formou schůzek, nástěnek, vystavených dětských prací, fotodokumentace, individuálních rozhovorů a společných tvořivých odpolední. 5. Aktivity školy, kultura, spolupráce: Maňáskové divadlo v MŠ Fotografování se zimní tematikou Cesta za pokladem Divadlo v MŠ Návštěva hospodářského dvora Účast a vystoupení na lampiónovém průvodě Návštěva hospodářského dvora Helloween u Broučků Tvořivé odpoledne s rodiči Divadlo v MŠ Návštěva předškoláků v 1. třídě Návštěva vánoční výstavky na OÚ Mikulášování v MŠ Rozsvěcení stromu vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, zpěv koled Projektový den Čertovská školka Divadlo v MŠ Vánoční nadílka v MŠ Návštěva Moravského divadla spolu s dětmi ze ZŠ Návštěva předškoláků v 1. třídě Fotografování předškoláků na tablo Leden únor Lyžařský kurs pro MŠ v Hlubočkách (jen některé děti) Karneval v MŠ

10 Skupina MARBO Logopedická depistáž Maňáskové divadlo v MŠ Vycházka na koniklece Divadlo v MŠ Fotografování v MŠ Vynášení Moreny Návštěva knihovny v Grygově Návštěva hospodářského dvora s mláďaty 1. a 8. 4.Tvořivé odpoledne s rodiči Vycházka do Království Divadlo v MŠ Návštěva svíčkárny RODAS předškoláci Den Země v Olomouci předškoláci Zápis do MŠ Čarodějnice v MŠ Vystoupení ke Dni matek Myšky Vystoupení ke Dni matek Broučci Vystoupení ke Dni matek v Sokolovně Sovičky 12. a Návštěva Divadla hudby v Olomouci 21., 22. a Exkurze u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Den dětí v MŠ cesta za pokladem Fotografování tříd Školní výlet do Střížova zahradní železnice Pasování na školáky Spaní v MŠ Sovičky Vystoupení dětí na Vítání občánků červen Schůzka s rodiči nově přijatých dětí 6. Údaje o pracovnicích MŠ Dvě paní učitelky kvůli nedostatečné kvalifikaci jsou nuceny doplnit odpovídající vzdělání. Obě jsou od září 2014 přijaty ke studiu v Boskovicích a Obratani. Učitelky se v průběhu roku zúčastňovaly školení a seminářů, které pořádala akreditovaná školící střediska. Změny pracovníků: Ve třídě Broučků pracovaly pí. učitelky Mgr. Jana Soukopová a Dominika Burešová, Dis., ve třídě Myšek Bc. Michaela Svobodová, kterou v březnu vystřídala Bc. Veronika Vránová a odpolední provoz před spojením tříd zabezpečovala paní Alena Hrochová. Ve třídě předškoláků Soviček pracovaly pí. učitelky Tereza Pospíšilová a Bc. Veronika Vránová, místo které se v lednu po dlouhodobé nemoci vrátila pí. učitelka Bc. Vladislava Švecová. V MŠ ve třídě Soviček pracovala i asistentka pedagoga pí. Kateřina Chramostová. 7. Materiální vybavení a opravy spolupráce s obcí Ve starší části budovy MŠ, jež nebyla součástí rekonstrukce, která proběhla v období 6/ /2012, proběhlo malování všech prostor a byly zakoupeny nové koberce.

11 Do školky byly zakoupeny nové hračky, knihy a pomůcky pro potřeby dětí. Všechny třídy byly v průběhu roku doplňovány výtvarným materiálem. Do tříd byla dokoupena nová povlečení na postýlky. 8. Závěry pro práci v příštím roce 1. Uplatňovat netradiční formy spolupráce s rodiči ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu a prezentace školy na veřejnosti. 2. Využívat možnosti sebevzdělávání. Školní jídelna Ve školní jídelně pracovali čtyři zaměstnanci, vedoucí školní jídelny p. Jana Lengálová, kuchařka p. Jitka Vaculová, Zdeňka Vašová a Dobromila Raková. V tomto školním roce bylo zapsaných strávníků: MŠ 64 dětí ZŠ 61 dětí zaměstnanci 19 ostatní 44 Celkem 188 Ve školním roce 2013/2014 se uvařilo celkem obědů (z toho 8103 obědů v rámci doplňkové činnosti), pro děti mateřské školy se udělalo během celého roku svačinek. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 na naší škole proběhla inspekční činnost České školní inspekce na základě šetření stížnosti pana Jaroslava Rákosníka. V průběhu kontroly nebyla zjištěna žádná pochybení z hlediska dodržování povinností školy. Stížnost byla Českou školní inspekcí shledána jako nedůvodná.

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 a) Základní údaje o škole Název školy, adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŽATČANY 20 664 53 IČ: 75023482 Sídlo

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více