Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou ZŠ a MŠ Grygov na jednání dne

2 Charakteristika školy Základní škola Grygov identifikační číslo zařízení byla ve školním roce 2013/2014 školou čtyřtřídní se spojenými ročníky 4. a 5. v jedné třídě. První ročník byl samostatný, 2. a 3. byl z větší části samostatný, ke spojení těchto ročníků docházelo v předmětech prvouka, pracovní činnosti, výtvarná a hudební výchova v celkovém rozsahu 5 vyučovacích hodin. Zřizovatelem školy je Obec Grygov. Do sítě škol byla zařazena od jako součást právního subjektu Základní škola Grygov, okres Olomouc, příspěvková organizace, IČO a identifikátorem zařízení Od nese příspěvková organizace název Základní škola a Mateřská škola Grygov, příspěvková organizace. Základní škola Podle výkazu o základní škole ke dni měla škola 64 žáků (31 chlapců a 33 děvčat) a jednu žákyni, která studuje v zahraničí podle 38 odst. 1a). Během školního roku nedošlo k žádné změně v počtu žáků. Výuka žáků probíhala ve 4 třídách. I. třídu na naší škole ukončilo 17 dětí, II. třídu 12 dětí, III. třídu 14 dětí a IV. třídu 21 dětí (9 ve 4. roč. a 12 v 5. roč.). Součástí školy byla 2 oddělení školní družiny, kde bylo zapsáno 58 dětí (25 chlapců a 33 děvčat) z ročníku. Za pobyt ve školní družině zůstal poplatek 50,Kč měsíčně na jedno přihlášené dítě. Ve škole pracovalo 7 kmenových pedagogických pracovníků (5 učitelů a 2 vychovatelky). Všichni pedagogičtí pracovníci měli od předepsanou kvalifikaci. Organizace výchovně vzdělávací práce: Učitelé: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka školy a třídní učitelka II. třídy (2. ročník), Mgr. Anna Škarabelová třídní učitelka I. třídy (1. ročník), která měla zkrácený úvazek 0,591, Mgr. Marie Křivánková třídní učitelka III. třídy (3. ročník), Mgr. Ivana Vávrová třídní učitelka IV. třídy (spojené ročníky 4. a 5.), Mgr. Jan Tetera učitel, který dobíral nad úvazkové hodiny v ročníku. Vychovatelky ve školní družině: Barbara Benešová a Kateřina Chramostová, která měla nejprve zkrácený úvazek 0,45 a od navýšený na 0,5. Provoz školy dále zabezpečoval pan František Pecháček ve funkci školníka s úvazkem 0,50. Paní Miroslava Kozáčková vykonávala práci uklízečky s úvazkem 1,00. Vytápění všech prostor Základní školy a Mateřské školy Grygov zabezpečoval zřizovatel. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Základní škola byla zařazena do sítě škol podle 13a odst. 2 a 13b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., O státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne jako součást příspěvkové organizace Základní škola Grygov, okres Olomouc s identifikátorem zařízení , IČO , IZO součásti , školní družina IZO součásti s účinností od V ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu Zdravá škola.

3 Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení Jediným řízením na prvním stupni základní školy je zápis do budoucí 1. třídy. Ve školním roce 2013/2014 proběhl zápis 21. ledna 2014 a bylo zapsáno 21 dětí. Z tohoto počtu však celkem 6 zákonných zástupců podalo žádost o odklad povinné školní docházky. Všem žádostem bylo vyhověno. Údaje o zařazování dětí Zařazování integrovaných dětí V průběhu školního roku 2013/2014 byla u jednoho žáka 1. třídy navržena integrace. K ostatním dětem, které měly nějaké výukové problémy, jsme přistupovali formou individuální výuky. Žáci vedení v evidenci PPP a SPC V evidenci PPP a SPC v Olomouci byli 4 žáci, z nich 1 byl v průběhu roku integrován. U všech bylo přihlíženo k jejich potížím a při vyučovacím procesu jim byla věnována individuální péče. Reedukace výukových potíží a doučování prováděly po celý školní rok v 1. ročníku paní učitelka Mgr. Anna Škarabelová ve 2. ročníku paní učitelka Mgr. Ivana Vávrová ve 3. ročníku paní učitelka Mgr. Marie Křivánková. Prospěch Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků V prvním pololetí školního roku 2013/2014 bylo klasifikováno 64 žáků, všichni žáci prospěli, z nich 34 se samými jedničkami a 57 žáků s vyznamenáním. Na konci školního roku bylo klasifikováno opět 64 žáků, všichni žáci prospěli, z nich 32 žáků se samými jedničkami a 56 žáků s vyznamenáním. Prospěchové průměry jednotlivých ročníků byly následující: 1.pololetí: Ročník ČJ M AJ PRV PŘ VL CELKEM 1. 1,12 1,12 1,00 1, ,67 1,50 1,33 1, ,43 1,21 1,07 1,00 1, ,78 1,11 1,00 1,00 1,33 1,122

4 5. 1,67 1,58 1,17 1,42 1,42 1, pololetí: Ročník ČJ M AJ PRV PŘ VL CELKEM 1. 1,18 1,18 1,00 1, ,75 1,67 1,25 1, ,50 1,43 1,43 1,07 1, ,78 1,22 1,00 1,00 1,22 1, ,92 1,58 1,58 1,25 1,42 1,315 Všech 12 žáků 5. ročníku odešlo z naší školy a pokračují ve výuce (6. ročník). 9 žáků pokračuje na Základní škole ve Velkém Týnci, 1 žákyně na ZŠ Komenium Olomouc, 1 žák na FZŠ Olomouc, Hálkova 4 a 1 žák na ZŠ Olomouc, Stupkova 16. Chování V prvním pololetí bylo uděleno 11 pochval třídního učitele. Bylo uděleno 5 napomenutí třídního učitele. Další výchovná opatření nebyla udělena. Ve druhém pololetí bylo uděleno 8 pochval ředitele školy a 21 pochval třídního učitele. Napomenutí třídního učitele bylo uděleno 5 a 1 důtka ředitele školy. Zameškané hodiny Celkový počet zameškaných hodin v prvním pololetí byl 2043, z toho 0 neomluvených. Průměr zameškaných hodin na jednoho žáka 31,43 Celkový počet zameškaných hodin ve druhém pololetí bylo 1693, z toho 0 neomluvených. Průměr zameškaných hodin na jednoho žáka 26,05. Úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy K přijímacím zkouškám na střední školu se v tomto školním roce nikdo nepřihlásil. Záškoláctví a nejčastější kázeňské problémy Záškoláctví se na naší škole nevyskytovalo. Kázeňské přestupky byly drobnějšího charakteru. Šikana se na naší škole vzhledem k výchovnému záměru školy (vzájemná pomoc a tolerance) nevyskytla. Některá výchovná opatření byla uložena za nevhodné chování a za neplnění školních povinností (nejčastěji zapomínání).

5 Spolupráce Základní škola úzce spolupracovala s mateřskou školou (společné akce, vzájemné návštěvy, společná návštěva divadelních představení a koncertů, společné vycházky, veřejná vystoupení dětí). Nadále se snažíme o návaznost a vzájemnou propojenost obou škol. Se spádovou školou ve Velkém Týnci jsme si vzájemně předávali informace o žácích, snažili jsme se o propojení vzdělávacích programů, využívali jsme i další formy vzájemné spolupráce. Spolupracovali jsme také nadále se základní školou v Majetíně (některé společné akce, vzájemné kontakty ředitelů a třídních učitelů v průběhu roku). S psychology a pedagogickými pracovníky PPP a SPC v Olomouci jsme spolupracovali při řešení výchovně vzdělávacích potíží žáků. S rodiči škola tradičně spolupracovala celoročně. Pravidelně je informovala o prospěchu a chování jejich dětí, uspořádala pro ně tradiční Den otevřených dveří, umožňovala jim kdykoliv po domluvě se zúčastnit výuky. Společně se SRPŠ pořádala některé akce pro děti a veřejnost (maškarní dětské radovánky, oslavy MDD). Pedagogický sbor připravil s žáky několik vystoupení pro veřejnost. SRPŠ z vydělaných finančních prostředků hradilo žákům dopravu autobusem na různé akce, divadelní představení a koncerty a odměny pro žáky k různým příležitostem. Účast na soutěžích Sportovní: McDonald s CUP fotbalový turnaj (byli jsme pořadateli obou okrskových kol,): okrskové kolo (1. místo starší žáci, 5. místo mladší žáci) okresní kolo (5. místo starší žáci) Atletická olympiáda mikroregionu Království ve Velkém Týnci: 2. místo starší žáci, 3. místo mladší žáci 6 individuálních medailí Plavecká olympiáda mikroregionu Království v Majetíně: 2 individuální medaile Florbalový turnaj žáků i žákyň Netradiční olympiáda v Grygově Matematické: Matematický klokan (jedno 2. místo) Výtvarné: Výtvarná soutěž pořádaná ZŠ a MŠ Citov (4x umístění do 3. místa) Hasičská výtvarná soutěž Celorepublikové testování žáků 5. ročníku v letošním roce neproběhlo. Zájmové kroužy Byly vedeny pod záštitou Církevního gymnázia v Olomouci: Angličtina hrou 1. a 2. roč. Mgr. Marie Křivánková Anglická konverzace 4. a 5. roč. Mgr. Ivana Vávrová

6 Pohybové hry roč. Mgr. Jan Tetera Sportovní hry roč. Mgr. Hana Navrátilová Dále probíhaly na naší škole kroužky vedené externími pracovníky: Hra na hudební nástroj Šachový kroužek p.šiškov p. Fuksík Nejvýznamnější akce pro děti Kultura: 7 divadelní představení ve školce, kterých se zúčastnili i žáci 1. ročníku. 1 divadelní představení balet Broučci v Moravském divadle (2. 5.roč.). 1 divadelní představení v Divadle hudby (1. roč.). Návštěva Arcibiskupského paláce s adventním programem. Hudební představení (skupina MARBO). Andersenova noc (literární soutěže, přespání v knihovně obecního úřadu). Celodenní akce: Školní výlet do Šternberku (animační program na šternberském hradě, Expozice času) Veletrh vědy a výzkumu na UP v Olomouci Setkání s myslivci beseda, střelba ze vzduchové pistole, ukázka spolupráce myslivců a jejich vycvičených psů. Další akce výchovně vzdělávacího charakteru: Dental alarm (správné čištění zubů) Sdružení D program Méďové (vzájemné vztahy mezi dětmi) Beseda ne téma šikana s p. S. Dysmasem Návštěva knihovny v Grygově. Škola v přírodě: V letošním školním roce se škola v přírodě nekonala. Projekt: Celoškolní projekt Letem světem světadíly. Příroda, životní prostředí, ekologie Den Země. Třídění odpadů. Celoroční sběr starého papíru a PET víček. Aktivity v rámci projektu Recyklohraní (sběr baterií, starých mobilních telefonů,..). Pokojové rostliny ve všech prostorách školy a péče o ně. Péče o životní prostředí (udržování pořádku a čistoty). Používání ekologických čisticích prostředků. Po celý rok v rámci výuky vycházky do přírody pozorování změn, života zvířat a rostlin v průběhu ročních období (např. rozkvetlé koniklece).

7 Spolupráce s rodiči Slavnostní zahájení školního roku. Akce: Maškarní dětské radovánky. Den dětí. Den otevřených dveří. 4 třídní schůzky, individuální konzultace dle potřeby. Spolupráce s obcí Účast pana starosty na slavnostním zahájení školního roku. Pasování předškoláků na školáky a rozloučení s žáky 5. ročníku na obecním úřadě. Pravidelné konzultace při přípravě akcí obecního charakteru. Spolupráce při sestavování a čerpání rozpočtu školy. Pravidelné příspěvky do obecního časopisu a na internet. Účast na veřejném zasedání obecního zastupitelstva (Mgr. Hana Navrátilová). Lampiónový průvod ke vzniku samostatného čs. státu. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v obci. Zdobení obecní májky v sokolské zahradě. Veřejná vystoupení žáků Kulturní vystoupení u příležitosti vítání nových občánků obce. Kulturní vystoupení u příležitosti výročí vzniku samostatného ČSR. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Kulturní vystoupení ke Dni matek. Vystoupení žáků hudební školy pro rodiče a veřejnost (na Vánoce a na závěr šk. roku). Vystoupení dětí z kroužku Anglické konverzace (2x). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium na UK Praha v rámci CŽV (úspěšně ukončeno studium pro získání kvalifikace pro 1. stupeň ZŠ p. ředitelka). Studium pro získání kvalifikace pro výuku Aj (p. uč. Křivánková). Sledování pedagogického tisku. Školení v různých vybraných oblastech. Samostudium odborné literatury, předávání získaných znalostí spolupracovníkům. Samostudium školské legislativy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády apod.) Seznamování se s novými trendy ve výuce a netradičními metodami a formami práce. Získávání nových znalostí a podnětů od kolegů i jiných pedagogických pracovníků. Materiální vybavení a opravy Díky rekonstrukci, která proběhla v loňském školním roce, byla škola zároveň v tomto období materiálně vybavena. V letošním školním roce tudíž nebylo zapotřebí doplnit zásadní materiální vybavení. Naši pozornost zaujala školní zahrada, kdy zastupitelstvo obce Grygov schválilo její rekonstrukci. Začala probíhat jednání o získání dotace a schůzky se zahradní architektkou, která udělala základní návrhy. K vlastní realizaci dojde pravděpodobně v příští školním roce. Školní družina

8 Školní družina je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Grygov příspěvková organizace, Komenského 72, Provoz školní družiny: hodin, 12:40 16:00, v pondělí rozšířené rukodělné odpoledne do hodin. Počet oddělení: 2 Počty dětí ve školní družině: stav žáků 58 dětí. Chlapců 25, dívek 33. Dva žáci odhlášeni v měsíci dubnu. Děti pracovaly ve dvou odděleních. I. oddělení mladší děti a II. oddělení starší děti. V daných časových úsecích bylo I. a II. oddělení spojováno. Školní družina pracovala dle Rámcového vzdělávacího plánu Veselým krokem celým školním rokem a činnost byla dále zaměřena na přípravu vystoupení ke Dni matek Vodnické putování. V měsíci červnu proběhla ve školní družině inspekce viz. níže. Od má ŠD vlastní třídu, která je rozdělena na hrací plochu a pracovní plochu. Na pracovní ploše je umístěna pracovní kuchyňská linka, kterou děti bohatě využívají během činnosti ŠD a v rozšířeném rukodělném odpoledni. Stále je postupně vybavována ruční hnětač, rychlovarná konvice. Během roku byla zakoupena televize a přehrávač s rádiem, který byl hojně využíván při nácvicích vystoupení. II. oddělení má k dispozici další třídu po skončení vyučování. Prostor je řešen tak, aby dětem školní družiny umožňoval provádět činnosti ŠD hrací plocha na koberci, úložné prostory pro materiály a hračky. Z akcí ŠD: Prostřeno, Obrázkový jídelníček, beseda se členkou mise v Afganistánu, Podzimní maraton, Bramborové závody, Dočesná, O největší a nejmenší jablko ŠD, Šoumen ŠD, Cukrářka, Adventní pexeso, Mikuláš ve ŠD, Vánoce ve ŠD, Masopustní průvod, Valentýnská párty ŠD, Hlas ŠD a podobně viz. RVP ŠD Grygov. MATEŘSKÁ ŠKOLA 1. Charakteristika školy Mateřská škola Grygov je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Grygov příspěvková organizace, Komenského 72, , IČO Provoz školy: 06:30 16:00 Počet tříd: 3 dopoledne 2 odpoledne (15:00 16:00) Počty dětí ve třídách: I. třída Broučci 23 dětí II. třída Myšky 20 dětí III. třída Sovičky 21 dětí Počet pedagogických zaměstnanců: 6 Z toho 5 pedagogických pracovníků pracovalo na úvazek 1,0 a 1 na částečný 0,2.

9 Počet provozních zaměstnanců : 2 (1 úvazek 1,0 a 1 částečný 0,5) Počet asistentů pedagoga: 1 2. Demograf. vývoj. změny zaznamenány v průběhu šk. roku V září nastoupilo do MŠ 64 dětí z toho 9 dětí navštěvovalo Mš 4 hodiny denně, popř. 5 dnů v měsíci. Od února 2014 začaly všechny děti navštěvovat MŠ celodenně. K zápisu do MŠ se dostavilo 17 dětí, z toho mohlo být z kapacitních důvodů přijato 15 dětí. Po dohodě se zřizovatelem budou dvě nepřijaté děti přijaty od dubna Do ZŠ odešlo 15 dětí, 14 do ZŠ v Grygově a 1 dítě do ZŠ v Olomouci. S odkladem povinné školní docházky nám v MŠ zůstalo 6 dětí. 3. Výchovně vzdělávací proces V letošním školním roce jsme pracovali podle školního vzdělávacího programu Školka dětem. Vycházíme z podmínek MŠ a naším cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu, který spočívá v úctě ke zdraví a k praktickým dovednostem chránícím zdraví. Snažíme se rozvíjet schopnosti dětí, osvojení si základních hodnot lidstva a respektování tradic. 4. Spolupráce s rodiči: Rodičům byla prezentována koncepce školy, záměry a změny formou schůzek, nástěnek, vystavených dětských prací, fotodokumentace, individuálních rozhovorů a společných tvořivých odpolední. 5. Aktivity školy, kultura, spolupráce: Maňáskové divadlo v MŠ Fotografování se zimní tematikou Cesta za pokladem Divadlo v MŠ Návštěva hospodářského dvora Účast a vystoupení na lampiónovém průvodě Návštěva hospodářského dvora Helloween u Broučků Tvořivé odpoledne s rodiči Divadlo v MŠ Návštěva předškoláků v 1. třídě Návštěva vánoční výstavky na OÚ Mikulášování v MŠ Rozsvěcení stromu vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, zpěv koled Projektový den Čertovská školka Divadlo v MŠ Vánoční nadílka v MŠ Návštěva Moravského divadla spolu s dětmi ze ZŠ Návštěva předškoláků v 1. třídě Fotografování předškoláků na tablo Leden únor Lyžařský kurs pro MŠ v Hlubočkách (jen některé děti) Karneval v MŠ

10 Skupina MARBO Logopedická depistáž Maňáskové divadlo v MŠ Vycházka na koniklece Divadlo v MŠ Fotografování v MŠ Vynášení Moreny Návštěva knihovny v Grygově Návštěva hospodářského dvora s mláďaty 1. a 8. 4.Tvořivé odpoledne s rodiči Vycházka do Království Divadlo v MŠ Návštěva svíčkárny RODAS předškoláci Den Země v Olomouci předškoláci Zápis do MŠ Čarodějnice v MŠ Vystoupení ke Dni matek Myšky Vystoupení ke Dni matek Broučci Vystoupení ke Dni matek v Sokolovně Sovičky 12. a Návštěva Divadla hudby v Olomouci 21., 22. a Exkurze u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Den dětí v MŠ cesta za pokladem Fotografování tříd Školní výlet do Střížova zahradní železnice Pasování na školáky Spaní v MŠ Sovičky Vystoupení dětí na Vítání občánků červen Schůzka s rodiči nově přijatých dětí 6. Údaje o pracovnicích MŠ Dvě paní učitelky kvůli nedostatečné kvalifikaci jsou nuceny doplnit odpovídající vzdělání. Obě jsou od září 2014 přijaty ke studiu v Boskovicích a Obratani. Učitelky se v průběhu roku zúčastňovaly školení a seminářů, které pořádala akreditovaná školící střediska. Změny pracovníků: Ve třídě Broučků pracovaly pí. učitelky Mgr. Jana Soukopová a Dominika Burešová, Dis., ve třídě Myšek Bc. Michaela Svobodová, kterou v březnu vystřídala Bc. Veronika Vránová a odpolední provoz před spojením tříd zabezpečovala paní Alena Hrochová. Ve třídě předškoláků Soviček pracovaly pí. učitelky Tereza Pospíšilová a Bc. Veronika Vránová, místo které se v lednu po dlouhodobé nemoci vrátila pí. učitelka Bc. Vladislava Švecová. V MŠ ve třídě Soviček pracovala i asistentka pedagoga pí. Kateřina Chramostová. 7. Materiální vybavení a opravy spolupráce s obcí Ve starší části budovy MŠ, jež nebyla součástí rekonstrukce, která proběhla v období 6/ /2012, proběhlo malování všech prostor a byly zakoupeny nové koberce.

11 Do školky byly zakoupeny nové hračky, knihy a pomůcky pro potřeby dětí. Všechny třídy byly v průběhu roku doplňovány výtvarným materiálem. Do tříd byla dokoupena nová povlečení na postýlky. 8. Závěry pro práci v příštím roce 1. Uplatňovat netradiční formy spolupráce s rodiči ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu a prezentace školy na veřejnosti. 2. Využívat možnosti sebevzdělávání. Školní jídelna Ve školní jídelně pracovali čtyři zaměstnanci, vedoucí školní jídelny p. Jana Lengálová, kuchařka p. Jitka Vaculová, Zdeňka Vašová a Dobromila Raková. V tomto školním roce bylo zapsaných strávníků: MŠ 64 dětí ZŠ 61 dětí zaměstnanci 19 ostatní 44 Celkem 188 Ve školním roce 2013/2014 se uvařilo celkem obědů (z toho 8103 obědů v rámci doplňkové činnosti), pro děti mateřské školy se udělalo během celého roku svačinek. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 na naší škole proběhla inspekční činnost České školní inspekce na základě šetření stížnosti pana Jaroslava Rákosníka. V průběhu kontroly nebyla zjištěna žádná pochybení z hlediska dodržování povinností školy. Stížnost byla Českou školní inspekcí shledána jako nedůvodná.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více