MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu 2. listopadu Kamera! Klapka! Akce! Výstava o dějinách kinematografie. V hodin vernisáž 1. části výstavy ve Vodních zdrojích, v hodin vernisáž 2. části výstavy v Divadelní kavárně 4. listopadu Cestou Santiniho Šestnáct výtvarných umělců ze Žďárska a Pardubicka představuje díla volně inspirovaná stavbami Jana Santiniho hodin, vernisáž výstavy, Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha 12. listopadu Austrálie křížem krážem Diashow Leoše Šimánka a v hodin, Divadlo Karla Pippicha číslo strany název strany jméno zastupitele 2 TOP 09 Michal Petr MUDr. 3 Občanská demokratická strana Čechlovský Jan Mgr. 3 Občanská demokratická strana Kobetič Pavel Mgr. 3 Občanská demokratická strana Vojtěchovský Petr 3 Občanská demokratická strana Pilař Martin Ing. 3 Občanská demokratická strana Jánská Kateřina 6 Česká str. sociálně demokrat. Vondráček Tomáš MUDr. 6 Česká str. sociálně demokrat. Trávníček Jaroslav Ing. 6 Česká str. sociálně demokrat. Tejkl Miroslav JUDr. 6 Česká str. sociálně demokrat. Ptáčková Anna 6 Česká str. sociálně demokrat. Císař Jiří 6 Česká str. sociálně demokrat. Jeníčková Ilona 7 SNK Evropští demokraté Řezníček Petr Mgr. 7 SNK Evropští demokraté Ždímalová Věra MUDr. 7 SNK Evropští demokraté Židek Tomáš MgA. 7 SNK Evropští demokraté Bohatá Ivana 7 SNK Evropští demokraté Trunečková Šárka DiS. 9 Věci veřejné (VV) Kasal David MUDr. 10 Volba pro město Štěpánek Josef Mgr. 10 Volba pro město Thér Karel Ing. arch. 11 Koalice pro Chrudim Málek Roman 11 Koalice pro Chrudim Hradec Jiří MUDr. 11 Koalice pro Chrudim Blažková Marie MUDr. 13 STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ Beránek Eduard 13 STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ Lichtenberg Petr 14 Komunistická str. Čech a Moravy Bělohlávek Ivan PaedDr. 14 Komunistická str. Čech a Moravy Moučka Jaroslav Ing. Zdroj: 16. listopadu Zmizelá Chrudim Osudy Kateřinského a Janského podměstí zachycené na starých mapách, fotografiích a filmech hodin, Městské kino Chrudim 20. listopadu Kateřinské posvícení 9.00 až hodin, Resselovo náměstí 20. a 21. listopadu Loutkářský víkend vždy v a v hodin, Malá scéna Divadla Karla Pippicha 26. listopadu Tradiční podzimní koncert Big Bandu Chrudim hodin, Divadlo Karla Pippicha 30. listopadu Zmizelá Chrudim (repríza ze 16. listopadu) hodin, Městské kino Chrudim Přílohy: Vademecum chrudimské kultury Sběr elektroodpadu Příští uzávěrka:

2 Osvětová kampaň zaměřená na problematiku zpětného odběru elektrozařízení a možnosti další recyklace Vážení spoluobčané, Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. pomocí finanční podpory společnosti ASEKOL s. r. o. realizují v období od září 2010 do 15. prosince 2010 osvětovou kampaň pod názvem Zpětný odběr elektrozařízení v Chrudimi. Kampaň probíhá jak v mateřských a základních školách v Chrudimi, tak ve Vašich v domácnostech. Žáci všech tříd projdou speciálním výchovným programem, který pro Technické služby zajišťuje Ekocentrum PALETA. Program je založen na příběhu robota Alberta, který kvůli poruše své lodi ztroskotal na Zemi. Aby se dostal domů, musí sehnat náhradní díly a k tomu mu pomohou děti. Děti obdrží informační letáky, které jsou také součástí tohoto Zpravodaje. Na letáku máte uvedeny základní informace o sběru elektroodpadu, kde se dozvíte, co lze sbírat a co naopak nelze. V současnosti existuje nejen u nás, ale i ve světě, systém zpětného odběru elektroodpadu a při dodržení určitých podmínek je bezplatný. Těmi podmínkami je odevzdání kompletního nerozebraného výrobku na sběrné místo. Pokud naopak svůj elektroodpad vyhodíte do kontejneru na směsný odpad, dopouštíte se přestupku, za který vám může být uložena pokuta až Kč. Elektroodpad můžete odevzdat především ve sběrném dvoře: ulice Obce Ležáků, Chrudim, tel Děkujeme Vám, že se spolu s námi pokusíte zvýšit úroveň sběru elektroodpadu v našem městě a tím pomůžete ke zvýšení úrovně životního prostředí. Děkuji Vám, jménem společnosti Technické Služby Chrudim 2000 spol. s r. o., Ekocentra PALE- TA a ASEKOL s. r. o. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r. o. Burza dětských knih Městská knihovna Chrudim se tradičně připojuje k celostátní akci Den pro dětskou knihu, vyhlášené Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Jejím cílem je propagace dětské četby a knihoven. Tentokrát jsme pro vás připravili Burzu dětských knih, při které můžete prodat knížky po svých odrostlých dětech nebo naopak jim pořídit levný dárek. Máte doma dětské knížky, které máte přečtené, sháníte pro své děti například leporela a jiné pohádkové knížky? Zkuste to v knihovně. Výběr knížek se uskuteční ve dnech 24. a od do hodin na informačním oddělení v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici. Maximálně přijímáme 15 kusů knih. Prodej se uskuteční v pátek od do hodin a v sobotu od 8.00 do hodin ve vestibulu Městské knihovny. Výdej neprodaných knížek se bude konat v úterý od 8.30 do hodin na informačním oddělení. Bližší informace vám podá Iveta Novotná, Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim Informace k nedoplatkům místního poplatku za komunální odpad Příspěvky, dotace a granty na rok 2011 Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2011, že termín podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www. chrudim-city.cz. Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na: 1) dotace sportovní, 2) dotace kulturní, 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu, 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21. Rada města Chrudim schválila na svém jednání dne grantová témata v rámci programu Zdravé město a MA 21 na rok 2011: Podpora rozvoje občanské společnosti 1. A Organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví a udržitelný rozvoj Evropský den mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země 1. B Organizace akcí podporujících rozvoj občanské společnosti Chrudim pokračuje ve školení k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů Město Chrudim se zapojilo do projektu Energetický management a decentralizovaná energetika se zaměřením na biomasu v regionech podpořeného ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Projekt je realizován Centrem pro komunitní práci, o. s. ve spolupráci s odborným partnerem, společností PORSENNA o. p. s. Jeho hlavním cílem je poskytnout základní informace o úsporách energie a možnostech využití obnovitelných zdrojů energie ve vybraných městech a obcích České republiky a pomoci jim formulovat základní teze směřování komunální energetiky v následujících letech. Díky tomuto projektu se v Chrudimi uskuteční 2 školení pro zástupce veřejné správy obcí, příspěvkových organizací, neziskového sektoru i pro občany se zájmem o tuto problematiku. Prvního školení, které proběhlo 14. října 2010, se zúčastnili zástupci městského úřadu a příspěvkových organizací města Chrudim. Školení bylo zaměřeno na oblasti týkající se možností úspor energie a energetické soběstačnosti ve vazbě na využití 2 Odbor finanční informuje tímto všechny občany, kteří v současné době dluží městu za místní poplatek za komunální odpad (ať už za rok 2010 či za minulá léta), o krocích, které dále provádí: Dlužníkům jsou rozesílány výzvy k zaplacení dluhu (ty jsou splatné do 8 dnů od obdržení, případně doručení do schránek). Vymáhání nedoplatků se řídí zákonem č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a je ukončeno exekucí, tj. srážkou ze mzdy, důchodu, bankovních účtů, stavebního spoření, sociálních dávek, a následně předáním dlužné částky Exekutorskému úřadu Chrudim, nebo Okresnímu soudu v Chrudimi. V případě předání dlužné částky Exekutorskému úřadu, jsou k pohledávce dlužníka započteny další nemalé náklady vzniklé Exekutorskému úřadu za úkony při vymáhání. Většina starších nedoplatků byla již předána k vymáhání Okresnímu soudu v Chrudimi, Exekutorskému úřadu, takže dlužníci zaplatí i související náklady. Miroslav Glaser, oddělení daní a poplatků OFN Prevence sociálně nežádoucích jevů 2. A Podpora projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením Zdraví A Realizace projektů v souladu s programem Zdraví 21 (cíl č. 5 Zdravé stárnutí, č. 8 Snížení výskytu neinfekčních nemocí, č. 9 Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy, č. 11 Zdravější životní styl, č. 12 Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem) 3. B Realizace sportovních akcí pro veřejnost (převážně pro děti a mládež) Ochrana životního prostředí 4. A Aktivity věnované dalšímu vzdělávání v problematice ochrany životního prostředí (Ukliďme svět, sběr hliníku, třídění odpadů, ochrana přírody apod.) Zdravá škola 5. A Podpora začínajících realizátorů projektu Zdravá škola 5. B Podpora nových projektů ve Zdravých školách Rada města Chrudim schválila na svém jednání dne aktualizovaná Pravidla, která jsou zveřejněna na webových stánkách města Upozorňujeme, že příjemce příspěvku (dotace) je povinen předložit řádné vyúčtování příspěvku (dotace) OŠK na předepsaném formuláři do jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do Bližší informace: Mgr. Josef Štěpánek ( ), Monika Slaninová ( , monika. jš biomasy, sluneční energie a bioplynových stanic. Výstupem tohoto školení byly definované další kroky a doporučení pro město Chrudim při realizaci úspor energie a využití obnovitelných zdrojů. Stejně tak zájemci z místní správy a příspěvkových organizací budou diskutovat v rámci navazujícího workshopu k druhému školení 18. listopadu 2010 o vizích a představách o budoucím využití obnovitelných zdrojů a realizaci úspor energie v městě Chrudim. V rámci druhého školení účastníci získají informace o postupech při financování konkrétních energetických projektů a posuzování projektů z hlediska dlouhodobého rozvoje. Představeny budou i úspěšné projekty z České republiky a ze zahraničí. Pro podrobnější informace o daném školení, programu a navazujících aktivitách kontaktujte odborného partnera školení, společnost PORSENNA o. p. s. tel ). Jaroslav Klusák, projektový manažer

3 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, pracoviště Chrudim V Centru pro zdravotně postižené poskytujeme bezplatné sociálně-právní poradenství. V rámci poradenství jsou poskytovány informace o dávkách a příspěvcích, pomoc při výběru vhodné sociální služby, zprostředkování kontaktů s odborníky, informace o pracovním uplatnění atd. Nabízíme služby osobní asistence dětem i dospělým. Další službou je půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené, kde půjčujeme například mechanické vozíky, chodítka, nástavce na WC a další. V Centru je možnost zakoupení baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené (dudlíky, hříbečky, hadičky atd.). Kontakt: Revoluční 594, Chrudim, tel , web Lukáš Hnát, DiS., sociální pracovník, tel , Přípravy na celostátní setkání mladých jsou v plném proudu Chrudim za necelé dva měsíce se uskuteční Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ). O víkendu listopadu 2010 se do Chrudimi sjede zhruba tisícovka vedoucích dětských klubů, oddílů a středisek volného času z celé ČR i ze zahraničí. Zástupci Občanského sdružení Altus, které pořádá 19. ročník této akce, mají plné ruce práce. Registrovaní uživatelé, kteří zaplatí účastnický poplatek, si mohou vybrat nabízený program do svého časového rozvrhu. V nabídce programu již teď naleznete kolem stovky seminářů či přednášek. Mezi ty nejzajímavější patří bez pochyby Psychologie psů s Rudolfem Desenským nebo Benefice pro Jeden svět 5. listopadu v hodin otevírá své dveře Dům Agora ve Štěpánkově ulici 92 v Chrudimi a srdečně zve všechny návštěvníky na Benefici pro Jeden svět. Cílem je podpořit realizaci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v Chrudimi v roce Program začne v hodin promítáním filmu z minulého ročníku festivalu, ve hodin zazní koncert kapely Passage of, od hod. se hudební produkce ve stylu reggae, ska, etno ujme František Kadlec. Prostory Agory budou zaplněny kolorovanými fotkami, bude tu dílna s výrobou a prodejem kovových šperků, dobrou kávu, čaj či čokoládu bude nabízet Fair Trade kavárna, otevřen bude bar v Agoře. Všichni v rámci benefice účinkují a pracují bez nároku na honorář. Děkujeme. Vstupné na akci je 50 Kč. Výtěžek použijeme na realizaci festivalu Jeden svět v Chrudimi v roce Přijďte podpořit dobrou věc, srdečně Vás zve občanské sdružení Šance pro Tebe. Festival Jeden svět je největší přehlídkou filmů věnovaných problematice lidských práv a stal se jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v rámci celé České republiky. Festival probíhá v Praze a v dalších třiceti městech ČR. Chrudim má tu čest být jedním z nich. Nalézt finance na takový druh aktivity je velice náročné. Bez podpory města Chrudim a místních firem by tato aktivita neměla šanci na realizaci. Martina Šťastná, Občanské sdružení Šance pro Tebe, Regenerace odpočinkového místa ve vnitrobloku Pod Zbrojnicí Město Chrudim od roku 2001 realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21. Cílem našeho snažení je zvyšování kvality života obyvatel Chrudimě, podpora zdraví a to vše při respektování principů udržitelného rozvoje, který je v souladu se strategickým plánováním a probíhá za předpokladu zapojení široké veřejnosti. Poslední dobou přibylo množství podnětů od obyvatel, ze kterých vyplynula potřeba řešit tuto lokalitu vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí koncepčně. Byl vypracován projekt, jehož cílem bylo vytvořit příjemný pobytový a setkávací prostor, který by respektoval podmínky pro kvalitní život obyvatel žijících v přilehlých bytových domech a nabídl jim možnost aktivního využití volného času nebo místo pro setkávání se. Na základě zpracované dokumentace byl ve vnitrobloku vytvořen hrací prostor pro děti a mládež a klidná pobytová zóna nejen pro rodiče, ale i pro seniory a handicapované občany. Při plánované regeneraci tohoto území byla do celého procesu zapojována veřejnost. Občané se stali spolutvůrci projektu. Projekt sám není pouhou stavbou. Chceme jím zdůraznit genius loci místa a myšlenkou setkávání generací se vracíme ke kořenům našich předků, kteří až ve čtyřech generacích žili v jednom obydlí. Ve čtvrtek v hodin proběhlo slavnostní přestřižení pásky za účasti pana Alana Smitha, zástupce LivCom, a vedení města a předání symbolického šeku na 10 tisíc liber městu Chrudim za vítězství v soutěži Bursary Award v rámci LivCom. Ve spolupráci s partnery byl připraven doprovodný program hudební vystoupení dětí z MŠ Dr. J. Malíka, pohybové pásmo klientů ze stacionáře Jitřenka na téma Přírodní živly a cvičení seniorek z Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim s padákem. Celé dopoledne i s přítomnými občany mělo charakter happeningu. Petr Řezníček: Tento projekt si velmi ceníme jednak proto, že v prestižní mezinárodní soutěži The International Awards for Liveable Communites uspěl a byl ohodnocen cenou Bursary Award. Ale také proto, že naplňuje hlavní myšlenku organizátorů této soutěže při zapojování veřejnosti do procesů, které pozitivně ovlivňují kvalitu života obyvatel, a tím se podílí na budování města, kde stojí za to žít. Tento příklad může posloužit i jiným městům, která se soutěže LivCom účastní. Šárka Trunečková, koordinátora projektu Zdravé město Chrudim seminář Základní problémy při výchově a vzdělávání ve věku 7 15 let prim. Dr. Lidmily Pekařové z Hamzovy odborné léčebny v Luži. Oba semináře budou probíhat v sobotu 13. listopadu 2010, kdy paní primářka zahájí svou přednášku v hod. a seminář o psychologii psů začne o 2 hodiny později. Celostátní vzájemná výměna zkušeností je akce zaměřená na vedoucí a pracovníky dětských a mládežnických středisek volného času, kteří zde mohou načerpat inspiraci na hry a aktivity a získat zde spoustu nových zkušeností, které mohou předávat dál ve svých kroužcích. Snažíme se zaujmout nejen stálé a pravidelné účastníky a lektory, ale také přiblížit pojem CVVZ občanům Chrudimi, přibližuje Benák. Matěj Zelinka, Občanské sdružení Altus Elektronické podávání placené inzerce v Chrudimském zpravodaji Pro zájemce o komerční inzerci na poslední straně Chrudimského zpravodaje jsme připravili novou službu, která zjednoduší zadávání inzerátů i jejich následné zpracování a vyúčtování. Novinka spočívá v tom, že nyní zadavatelé inzerce mohou zadávat inzerci přímo z pohodlí svého pracoviště či domova prostřednictvím webové stránky k tomu účelu vytvořené. Jedná se o obdobný způsob, jaký využívají e-shopy. Zadavatel vyplní své kontaktní a fakturační údaje, text inzerátu a jeho velikost, popřípadě může načíst svůj hotový inzerát, pokud splňuje běžná kritéria pro grafické soubory a respektuje danou barevnost v černé a modré barvě. Připomínáme, že pro grafickou tvorbu inzerátů se naprosto nehodí textové editory typu MS Word. Podrobnosti najdete na v sekci Chrudimský zpravodaj Inzerce. Od listopadu začíná zkušební provoz této stránky. Ačkoli je program odzkoušen, v ostrém provozu se ještě mohou vyskytnout některé nepředvídané drobné zádrhele, proto doporučujeme inzerentům ověřit si telefonicky na lince nebo na u že jejich zadání inzerce proběhlo v pořádku. Věříme, že tato novinka přinese vyšší komfort Vám, inzerentům, i nám, pracovníkům Městského úřadu. redakce Za kulturou s Českým červeným křížem Chrudim Blíží se čas Vánoc a Oblastní spolek Českého červeného kříže v Chrudimi je tu opět se svým tradičním zájezdem do Hudebního divadla Karlín v Praze. Pojďte si s námi oddechnout před vánočním shonem, polahodit sluchu krásnou a nezapomenutelnou hudbou z muzikálu Noc na Karlštejně. Tento zájezd do divadla se koná v neděli Odjezd ve 12 hodin od nádraží ČD v Chrudimi. Dále ČČK Chrudim nabízí cestu za předvánočními nákupy pod jednou střechou. Využijte nabídky nákupů na jednom místě v pražském obchodním centru na Černém mostě nebo se nechte inspirovat v blízkém centru IKEA. Tyto nákupy pod jednou střechou se konají v sobotu Odjezd v 9.00 hodin od nádraží ČD Chrudim. Informace o zájezdech na Závazné přihlášky na oba zájezdy přijímáme v kanceláři OS ČČK Chrudim nebo na telefonech , Ing. Monika Suchá, OS ČČK Chrudim Hrajeme si se zvířaty Galerii muzea loutkářských kultur zabydlela zvířata. Dvanáct výtvarníků sdružených v Asociaci hračka Unie výtvarných umělců ČR zde vystavuje své hračky a hrací objekty inspirované čínským horoskopem. Návštěvníci si je mohou prohlédnout a třetinu z nich si i vyzkoušet a pohrát si s nimi. Skákací míče, myš, kohout a vepřík, had, po kterém je možné se proběhnout, houpací pes, rozebíratelná koza a všechna ostatní vystavovaná zvířátka jsou vyrobena z přírodních materiálů. Manipulace a hraní si s nimi rozvíjí dětskou fantazii a dospěláka potěší. Kdo ještě netuší, co je za zvíře (po čínsku), může se to tu dozvědět a skupiny dětí ze škol nebo školek si své zvířátko i vyrobit v dílničce, která na výstavu tematicky navazuje. Do dílničky je třeba se objednat u I. Bouškové na telefonu Výstava, která měla původně končit 31. října, bude prodloužena do 30. prosince Irena Boušková, kůň, Muzeum loutkářských kultur 3

4 Plán Centra sociálních služeb a pomoci na měsíc listopad Kavárničky: ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského (poslech reprodukované hudby) ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků (poslech reprodukované hudby) Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci Chrudimská univerzita třetího věku: Výuka počítačů vedená panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi první skupina 2., 16. a v hodin druhá skupina 3. a v hodin Výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou Machačovou v Klubu seniorů v Městském parku první skupina 1., 8. a v 9.00 hodin druhá skupina 2., 9., 16. a v 9.00 hodin třetí skupina 3., 10. a v 9.00 hodin Zdravý životní styl pokračování přednášející paní Mgr. Petra Bártová a Mgr. Hana Truncová Přednášky na téma Zdravá výživa 3, Prevence onemocnění gastrointestinálního traktu a Alzheimerova choroba, cvičení paměti se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici první skupina 1., 15. a ve hodin druhá skupina 11. a ve hodin Alfons Mucha přednášející paní RNDr. Jana Procházková Přednášky se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici první skupina 9. a ve hodin druhá skupina 9. a v hodin Pozvánka na přednášku Skutečné důvody upálení M. Jana Husa Náboženská obec Církve československé husitské Vás srdečně zve na historickou přednášku ThDr. Martina Chadima na téma Skutečné důvody upálení M. Jana Husa. Přednáška se koná 24. listopadu od 17 hodin na farním úřadě CČSH, Husova Jste všichni srdečně zváni. Vladislav Pek Zlaté svatby V sobotu 2. října 2010 se v obřadní síni uskutečnila oslava zlaté svatby 50 let společného života manželů Hany a Pavla Cieslarových. Oslavencům popřála hodně klidu, zdraví a radosti zastupitelka MUDr. Věra Ždímalová. V kulturním programu vystoupil soubor Klíčenky při MŠ Svatopluka Čecha. Manželé Jarmila a František Myškovi oslavili v obřadní síni v sobotu 9. října 2010 zlatou svatbu, padesát let společného života. Zastupitel pan Eduard Beránek jubilantům popřál hodně zdraví, spokojenosti, radosti a klidu do dalších společně prožitých let. K dobré náladě přispěl i soubor Klíčenky při Mateřské škole Svatopluka Čecha pod vedením I. Malinové. Jubilantům přejeme hodně zdraví, klidu a spokojenosti. Komise pro občanské záležitosti Leoš Šimánek opět uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow se šesti projektory, tentokrát ze své cesty po Austrálii. Austrálie je sice malým kontinentem, ale zároveň i ohromně velikou zemí úžasných protikladů s nepředstavitelným množstvím přírodních krás. Na jihu se od moře zdvihají vysoké hory, v zimě pokryté sněhem, v severní části se do nekonečna táhne tropické pobřeží s kokosovými palmami a korálovými útesy. Jsou zde rozlehlé lesy s obrovitými stromy i oblasti s nedozírnou pouští. Fascinující hluboké kaňony s bizarními skalními formacemi. Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou procestovali během tří měsíců Austrálii do těch nejzazších koutů. Po zkušenostech z Nového Zélandu si zapůjčili kempr obytný vůz, tak nebyli nuceni den co den hledat tábořiště pro stany a vždy měli po ruce výzbroj pro nejrůznější aktivity. Vyráželi na koních, horských kolech, kánoích či plachetnicích s potápěčskou technikou. Se sněžnicemi na nohou zdolali nejvyšší horu kontinentu a na Pokus o světový rekord v MŠ Strojařů Agentura Dobrý den Pelhřimov vyhlásila akci Pokus o světový rekord Největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů. Naše mateřská škola se k této akci připojila. Sháněli jsme různé odpadové materiály v černé, bílé a červené barvě a v pátek 17. září jsme začali s výrobou znaku našeho města, chrudimskou orlicí. Ve spolupráci se Zdravým městem Chrudim se jednalo o veřejnou akci. Z novinového papíru a černého igelitu jsme navazovali spousty velkých i malých kuliček, stříhali jsme z obalů od čisticích prostředků zobák a drápy, dále jsme využili i umělohmotné stavební svorky, kelímky od jogurtů a molitanovou drť. Výsledná práce se velmi zdařila a jistě bude důstojně reprezentovat naše město na celostátní výstavě všech vyrobených znaků v Brně. Do 15. listopadu je znak vyvěšen v naší mateřské škole. Pokud máte zájem, můžete se na něj přijít podívat. Stojí to za to! Bc. Monika Jeníčková, učitelka MŠ Diamantová svatba V sobotu 25. září 2010 se v obřadní síni uskutečnila oslava diamantové svatby, 60 let společného života, manželů Ludmily a Ladislava Kopeckých. Jubilantům popřál hodně zdraví, klidu, spokojenosti a radosti místostarosta pan Petr Řezníček. K dobré náladě přispěl i soubor Klíčenky při Mateřské školy Svatopluka Čecha pod vedením I. Malinové. Jubilantům blahopřejeme. Komise pro občanské záležitosti Panoramatická live-diashow lyžích pak sjížděli po jejích zasněžených svazích. Podnikli celou řadu pěších túr podél pobřeží, do kaňonů, k vodopádům a vylezli i na nejznámější skálu světa na Ayers Rock (Uluru), ohromný rudý monolit uprostřed pouště. Cestovatel Šimánek uvádí svou diashow v Divadle Karla Pippicha v pátek 12. listopadu 2010 v a v hodin. Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete na internetových stránkách redakce DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim tel., fax , Akce v listopadu listopadu OK plavání družstev ZŠ a SŠ Chrudim 12. listopadu Čertovská keramika hod. 13. listopadu Plavecké závody Náchod let 13. listopadu Poznáváme Pardubice (hvězdárna, park, zámek) listopadu Plavecké závody Česká Třebová 12 let a starší 27. listopadu Plavecké závody Hořice 9 let a mladší 27. listopadu Vánoční dílna hod. (pečení perníčků, advetní věnec, vánoční stromeček) Večerní keramické kurzy Keramické pondělky hod. 1., 8., 15., 22. a 29. listopadu Keramické středy hod. 3., 10. a 24. listopadu Vítání občánků 13. září 2010 Klára Sejkorová, Natálie Pokorná, Jiří Háněl, Matouš Wenzl, Zuzana Miléřová, Nikola Remešová, Dominik Houha, Elen Cermanová, Viktorie Kněžourová a Patrik Jelínek. 20. září 2010 Vojtěch Kurfürst, Marek Vařeka, Matěj Kopecký, Elena Brožová, Ellen Měchurová, David Letocha, Lukáš Král, Lucie Pilařová, Jakub Karas, Tomáš Křehlík a Elen Kratochvílová. 4. října 2010 František Čermák, Vojtěch Tvaroh, Vanessa Kápičková, Martin Mrázek, Adam Ptáček, Vojtěch Trunec, Eliška Havlíková, Natálie Axmanová, Bára Poláčková, Tomáš Sajfrt, Eliška Vamberská a Daniela Polášková. 11. října 2010 Barbora Ročková, Jiří Pištora, Adam Koblížek, Ella Drášilová, Tereza Boháčová, Jakub Šilhánek, Jakub Horák, Tereza Celundová, Tomáš Kyncl, Natálie Sokolová, Veronika Hroudová a Matylda Jirásková. av 4

5 Chrudim filmová VIII. Filmové a televizní osobnosti se vztahem k Chrudimi od roku 1945 Velké množství osobností, s nimiž se můžeme později setkat v souvislosti s filmem a televizí, v Chrudimi studovalo na středních školách. Nejvíce jich navštěvovalo chrudimské gymnázium. Byl to například herec Martin Dejdar, kameraman Jan Hlína ml., spisovatel a scénárista Petr Chvojka, autor řady populárních večerníčků (např. Jája a Pája či O zvířátkách pana Krbce), filmař Roman Mazánek, kameraman Stanislav Novotný ml., překladatel, herec a rozhlasový režisér Josef Schwarz (pseudonym Josef Červinka), výtvarnice a herečka Jana Stehnová, která se objevila v prvních filmech Juraje Jakubiska i v Herzově Spalovači mrtvol, herečka Jana Šedová (vlastním jménem Gertruda Popperová, rozená Skallová), výtvarník a animátor Libor Škrlík, televizní hlasatelka a moderátorka Marie Tomsová, hudebník, herec, režisér i scénárista Jiří Vondráček, zpěvačka a příležitostná herečka Helena Vondráčková. Jeden školní rok zde absolvovala i známá operní pěvkyně Dagmar Pecková. Řadu let na chrudimském gymnáziu učil spisovatel Miroslav Hanuš, jehož dva náměty byly zfilmovány. Na průmyslové škole strojnické zase studoval herec a dabér Alois Švehlík či střihač a kameraman Jan Peml. V chrudimské Transportě se vyučila budoucí herečka Consuela Morávková a režisér dokumentárních filmů Andrej Krob. Alespoň část dětství v Chrudimi prožili herci Boris Šlechta a Jiří Žák a také televizní architekt Jan Skarpíšek. Na zdejší Základní umělecké škole vyučoval literárně dramatický obor divadelní režisér a příležitostný filmový herec Zdeněk Bittl. Zároveň působil jako režisér chrudimských ochotníků. Za svými rodiči a přáteli do Chrudimi přijížděla někdejší herečka Osvobozeného divadla Nina Jak se v Chrudimi hrálo, natáčelo a promítalo (2. až 28. listopadu 2010) Město Chrudim, Státní okresní archiv Chrudim, Vodní zdroje Chrudim s. r. o. a Chrudimská beseda si Vás dovolují pozvat na unikátní výstavu o dějinách kinematografie, filmových osobnostech a nadšencích se zvláštním zřetelem na Chrudim a Chrudimsko. U příležitosti výstavy vychází dvousvazková publikace. Vernisáž 2. listopadu od 17 hodin ve Vodních zdrojích Chrudim, od 18 hodin v Divadle Karla Pippicha. S blížícím se koncem kalendářního roku nás čekají velké změny. Tou nejpodstatnější je změna zřizovatele. Od 1. ledna 2011 jím bude Pardubický kraj. Věříme, že tato skutečnost nijak neovlivní naše pracovní úsilí a budeme moci realizovat plánované aktivity. V září se uskutečnilo cvičení za mimořádných situací. Kromě evakuace školy žáci nacvičovali chování v dopravních situacích a plnili úkoly ze zdravovědy a ekologie. Šest dětí pobývalo tři dny na turistickém Přechodu Krkonoš. Za pěkného počasí vyšly k prameni Labe, Sněžným jamám či na Čertovu horu. Fotografie z pobytu můžete shlédnout na webu školy. Třída 7. B se zapojila do projektu EU Základní školy praktické A. Krause z Pardubic. Týdenní zážitkový pobyt v Orlických horách se žákům velice líbil. Přislíbili jsme účast i v dalších akcích tohoto projektu. V říjnu jsme podpořili Plaveckou štafetu měst a Běh Duhové naděje. Družstvo chlapců soutěžilo v malé kopané na Memorial cupu T. Šedivého, Kamera! Klapka! Akce! Speciální základní škola Chrudim Bártů, která později účinkovala i v několika filmech. V našem městě po určitou dobu žil a nadále pracuje známý spisovatel a scénárista Ladislav Pecháček, autor populární básnické trilogie. Manželky z Chrudimi mají například zpěvák Petr Kotvald či televizní moderátor Jan Rosák, manželem rodilé Chrudimačky Consuely Morávkové byl herec, recitátor a scénárista Alfréd Strejček. A kdo z filmových a televizních osobností se přímo v Chrudimi narodil? Například sestry Aglaia a Consuela Morávkovy, Stanislav Novotný ml., Dagmar Pecková, Jan Peml, režisér dokumentů Miloš Pilař, herečka Tereza Rumlová, rozená Hladišová, manželka Matouše Rumla, představitele populárního Lexy ze sitcomu Comeback, Jana Stehnová-Čechová, Jana Šedová, Libor Škrlík a Jiří Vondráček. Ve městě působilo slavné taneční studio Věry Veselé, známé z mnoha televizních vystoupení. V Chrudimi pobýval i slavný italský herec Marcello Mastroianni, a to v roce 1984, když v rámci družby Pardubic s městem Rosignano Marittimo, jehož byl čestným občanem, navštívil ve dnech 3. až 8. června Pardubice. Kvůli klidu a odpovídajícímu komfortu byl slavný herec po všechny tyto dny ubytován v chrudimském hotelu Družba (dnes Bohemia), u něhož byl také některými bystrými Chrudimáky z řad nezasvěcené veřejnosti identifikován. Po celou dobu byl též sledován příslušnými bezpečnostními složkami. Tímto končí seriál článků věnovaný dějinám kinematografie a televize v Chrudimi. Pokud vás dané téma zajímá, pak si nenechte ujít symbolický vrchol filmové části cyklu Chrudim hraje 2010 výstavu Kamera! Klapka! Akce! a publikaci Filmová Chrudim (viz samostatnou pozvánku). Za realizační tým Ivo Šulc, Petr Boček a Stanislav Novotný 1. část výstavy: Divadelní kavárna v Divadle Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6. Otevřeno: Úterý až pátek 10 až 13 a 14 až 17 hodin. Sobota a neděle 14 až 17 hodin. Vstup volný. 2. část výstavy: Výstavní sál Vodních zdrojů Chrudim, náměstí U Vodárny 138. Otevřeno: Pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. Neděle od 13 do 17 hodin. Vstup volný. Více viz na který každoročně pořádá Dětský domov se školou. Také se rozběhly akce v Ekocentru Paleta. Velice se nám líbila exkurze ve výrobně vánočních ozdob v Horním Bradle. Začali jsme druhý rok projektu Stimulace, příležitost, úspěch. V ZŠ praktické pokračuje tvorba metodiky Prvouky pro 1., 2. a 3. ročník a metodiky Informatiky pro žáky 7. a 8. ročníku. Součástí projektu je i proškolování dalších pedagogů a zapojení rodičů žáků do projektových dnů. V ZŠ speciální pomáhají pomůcky získané v rámci projektu Vyučování psaní v 6. a 7. ročníku a smyslové výchovy. Závěrem Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří spojený s prodejem na tradičních Vánočních trzích v úterý 30. listopadu. Mgr. Iva Holubcová Pozvánka na komponovaný večer 16. a 30. listopadu 2010 Zmizelá Chrudim. Osudy Kateřinského a Janského podměstí zachycené na starých mapách, fotografiích a filmech. Městské kino od 18 hodin. Komponovaný večer volně navazující na únorovou Filmiyádu bude věnován osudům staveb na Kateřinském a Janském podměstí od poloviny 19. století. Součástí programu 16. listopadu bude křest publikace Zmizelá Chrudim. Vzhledem k předpokládanému zájmu veřejnosti a kapacitě kina jsou stanoveny dva termíny, na rozdíl od Filmyiády bude ovšem program obou večerů stejný. Doporučujeme využít rezervace vstupenek! Výročí měsíce Ferdinand Pochobradský Před sedmdesáti lety, 29. listopadu 1940, zemřel v Chrudimi zdejší rodák (narodil se ) středoškolský pedagog, malíř a muzejní pracovník Ferdinand Pochobradský. V Chrudimi v letech studoval na reálném gymnáziu, poté v Praze na Uměleckoprůmyslové škole a současně na Karlově univerzitě a po jejím ukončení ještě (v letech ) na Královské bavorské akademii a současně na univerzitě v Mnichově. Od roku 1914 byl profesorem na různých středních školách v Chrudimi: v roce 1925 se stal definitivním profesorem v dívčím lyceu a v roce 1928 v učitelském ústavu, současně vyučoval i v gymnáziu, hospodyňské škole a v muzejním vyšívačském kurzu. Ferdinand Pochobradský byl konzervátorem Památkového úřadu, místopředsedou Svazu českých muzeí, členem muzejní rady a jednatelem památkového odboru chrudimského Vlastivědného muzea, často také uváděl zdejší výtvarné výstavy. Napsal řadu regionálních publikací a odborných článků: Staré domy chrudimské (1923, 1926 a 1929), Stará Chrudim (1932 spolu s prof. J. Adámkem), Jan Žižka ve výtvarném umění (1924), Staré divadlo v Chrudimi (1934), Kostel sv. Michala Archanděla v Chrudimi (1940 s prof. Č. Floriánem). Je autorem mnoha popularizačních článků (uveřejňovaných především v Chrudimském kraji), grafických úprav četných tisků, plakátů a publikací ale také desítek obrazů (krajinomaleb) a exlibris. Pavel Kobetič 5

6 Koncert Big Bandu Chrudim Všechny příznivce hudby zveme na tradiční podzimní koncert Big Bandu Chrudim od hodin v Divadle K. Pippicha. Uslyšíte swingové a jiné melodie plus jedno malé překvapení. redakce Ukládání broučků Stalo se již tradicí, že v listopadu pořádá chrudimské mateřské centrum Mama klub pro širokou veřejnost z Chrudimi a okolí Ukládání broučků. Pro ty, kteří dosud tuto akci neznají, podotýkám, že jde o společný průvod večerním městem pro děti i dospělé se světélky lampionů k pódiu, kde proběhne kratičký kulturní program, kterým symbolicky uložíme před zimou k spánku všechny brouky, broučky, berušky, motýly či jiný hmyz. Také v letošním průvodu rádi uvítáme nejrůznější masky představující tuto drobotinu přírody a po skončení programu je odměníme nějakou drobností. Chtěli bychom upozornit na změnu tradiční trasy, která sice bude začínat opět na náměstí U Vodárny pod Širokými schody ve čtvrtek 4. listopadu v 17 hodin, avšak průvod povede kolem Divadla Karla Pippicha na Resselovo náměstí. Na místě startu si budete moci zakoupit nejen lampionky se svíčkou ve stánku, ale zcela jistě Vás zde osloví dětští zástupci Mama klubu, kteří Vám za symbolický příspěvek nabídnou některý z našich výrobků. Zakoupením těchto výrobků podpoříte naši činnost. Celá akce proběhne za podpory Města Chrudim, Chrudimské besedy, obchodu Bio Natural paní Pavlíny Jirsákové, firmy Foto Škop Chrudim. Jako překvapení si ponecháme zatím v tajnosti ty, co nám letos zajistí vystoupení na pódiu. Doufáme, že všichni příchozí budou domů odcházet spokojeni a s dobrou náladou. Věra Kuzmová, Mama klub Dny otevřených dveří Obchodní akademie Chrudim na Tyršově náměstí 250 v Chrudimi nabízí ve školním roce 2011/2012 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otevíráme 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02). Všechny zájemce o studium srdečně zveme na dny otevřených dveří, které proběhnou: 8. prosince 2010 od do hodin, 19. ledna 2011 od do hodin, nebo po domluvě mimo tyto dny. Tel , Tak jsou tady, mezi námi děti z nového děcáku v Markovicích. Denně je můžeme pozorovat, jak hrají volejbal nebo tenis na hřišti v areálu, potkáváme je ve městě na procházce, v obchodech, v knihovně, v zájmových kroužcích. A přiznejme si, že z nich máme obavy, možná se jich dokonce tak trochu bojíme. Vždyť je vůbec neznáme. Kdo jsou ty děti za zdí? Člověk se bojí neznámého. Ubezpečuji vás, že jsou to děti. Takové, jaké jsou ty naše nebo ty od sousedů. Stejně jako ty naše jsou živé, čilé, zvídavé a zvědavé, jsou to průzkumníci světa okolo sebe a objevitelé nových možností, mnohdy lumpáren. Stejně jako ty naše doma zrovna nemilují školu, nerady ráno vstávají, úkoly dělají s nechutí a nebaví je uklízet své pokojíčky. Rády sportují, koukají na televizi, rády se baví, vtipkují a provokují dospělé, rády hrají hry na počítači, komunikují přes mobil a mají rády své rodiče. Stejně jako ty naše děti. A čím se tedy liší? Proč jsou v Domově, proč nejsou doma u svých rodičů? To je ta správná otázka. Co se musí stát, že se dítě ocitne mimo svoji rodinu? V naprosté většině případů selže právě rodina, rodiče a nejbližší okolí dítěte. Ti, co ho mají ochraňovat, vychovávat, milovat, mnohdy z různých důvodů nemůžou, někdy, bohužel, už nechtějí. Pro dítě je to životní katastrofa a nedokáže si s ní samo poradit. Protestuje a svůj protest Období letních prázdnin zaplněné nabídkou pravidelného cvičení pro rodiče s dětmi, Anglickým příměstským táborem i příměstským táborem Poklady naší Země uplynulo úspěšně, leč nenávratně pryč. S počátkem nového školního roku se mnohé změnilo nejen pro děti školou povinné. Tak jako v předchozích letech i letos mnozí z malých příležitostných i pravidelných návštěvníků Mama klubu dorostli do školkového věku a s jejich nástupem do školky se pojí také nástup jejich rodičů do zaměstnání. Letošní podzim je však výjimečný počtem maminek, které se v několika předchozích letech velmi aktivně zapojovaly do chodu chrudimského mateřského centra a které se po skončení své rodičovské dovolené vrátily zpět do práce. I když víme a doufáme, že se při akcích Mama klubu budeme vídat i nadále, je zcela zřejmé, že jejich pracovní vytížení bude bránit v realizaci tolika nápadů jako dosud. Proto bychom jim chtěli touto cestou velmi poděkovat za jejich ochotu, pomoc a aktivní činnost v mateřském centru. Z tohoto důvodu také radostně vítáme každého nového člena, který nám je ochoten nabídnout své nápady, čas a sílu k realizaci mnohých akcí. A že se počet takových akcí s podzimem opět rozrostl, je vidět v našem programu. S podzimem se každý druhý čtvrtek v měsíci znovu rozjely aktivity Ekoškolek zaměřené na citlivé vnímání a poznávání přírody pro rodiče s dětmi od cca 2 let, jejichž vedení přebírá Festival dětských folklorních souborů se po roce opět vrací do Chrudimi. Děti z českých souborů budou se svými kamarády z Belgie, Slovenska, Běloruska, Bulharska, Polska a Slovinska po celý týden cestovat po městech Pardubického kraje. Svým vystoupením potěší i diváky v Chrudimi dne v ve Velkém sále Muzea. Dále bude festival putovat i po dalších městech Pardubického kraje, dětské soubory představí lidové umění pozvaných národů v Přelouči, Svitavách, Sezemicích, Rohovládové Bělé, Pardubicích, Dolní Čermné, Slatiňanech a Heřmanově Městci. Obzvláště nás těší, že nad letošním ročníkem převzal záštitu poslanec Parlamentu ČR, Mgr. Jan Čechlovský. Celá koncepce Dětský domov se školou Chrudim Co je nového v Mama klubu? Dvanáctý ročník festivalu Tradice řeší různě absencí ve škole, kouřením, pouličními partami, útěky V tu chvíli je nutné zasáhnout a dítěti podat pomocnou ruku. Ochránit ho před dalšími problémy, vrátit ho zpět do školní lavice, naučit ho zodpovědnosti za svoje jednání a chování, za svůj život a připravit ho na život. To je cílem Dětského domova v Chrudimi. Těmto dětem nikdo nemůže nahradit jejich rodiče, jejich lásku a každodenní péči, nemůže nijak změnit ztracené a pošramocené roky dětství. Můžeme se ale pokusit ukázat jim možnosti jiného života, aktivního, sociálně přijatelného. Ty děti si takový začátek života nevybraly a, stejně jako ty naše děti, si ho nezaslouží. Potřebují naši pomoc, třebas jen formou našeho pochopení a přijetí. Všechny Vás co nejsrdečněji zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat dne 3. listopadu 2010 v budovách Dětského domova se školou Chrudim, a to pro pedagogickou a odbornou veřejnost od 9 hodin, pro laickou veřejnost od 14 do 17 hod. Prohlédnete si budovu školy, tělocvičnu, dílny, společenskou místnost, školní jídelnu a byty pro 48 klientů. Příchozí děti se mohou zúčastnit zábavných her a soutěží. Po celou dobu se Vám budou věnovat nejen učitelé a vychovatelé, ale i naše děti. Mgr. Iva Zikmundová, učitelka ZŠ, DDŠ Chrudim po několika letech po Markétě Růžičkové opět Mgr. Lada Kalinová. Novinkou v programu Mama klubu jsou lekce hudební školy Yamaha, která svou činnost v Chrudimi začíná kurzy Robátka pro rodiče s miminky od 4 do 18 měsíců a První krůčky pro rodiče s dětmi od 1,5 do 4 roků. Obsahem těchto programů jsou jednoduché písně, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické nástroje. Každá hodina tvoří jednotný celek s cílem rozvíjet hudební cítění, vnímání a podpořit přirozenou dětskou zvědavost. Do těchto kurzů je třeba se zapsat. Přihlásit se můžete u lektorky Mgr. Věry Kuzmové na telefonním čísle Každou středu jsou do programu zařazeny nově také Hrátky se sluníčky, jejichž náplň je dílem Dagmar Krásné, která se od září stala zároveň jednou za dvou provozních. Pravidelní návštěvníci si zajisté již našli oblíbené lekce cvičení pro rodiče s miminky, se staršími dětmi, Mamaškolky, pravidelné kurzy keramiky. Vybrat si však mohou také ti, kteří chtějí přijít bez dětí. Ať už mají zájem o keramiku, smaltování nebo se chtějí dozvědět, jak poskytnout první pomoc. Doufáme, že pokud jste si z našeho programu nevybrali dosud, najdete v něm nyní to, co Vás do Mama klubu přivede. A pokud máte chuť zapojit se do činnosti aktivněji, rádi Vás uvidíme na některém z pravidelných nedělních plánovacích odpolední Čaji o páté. Mgr. Věra Kuzmová, Mama klub festivalu již několik let úspěšně realizuje model, ve kterém se v dopoledních koncertech účinkující setkávají s diváky školního věku. V podvečerních hodinách se hlediště otevírají široké veřejnosti svými Galaprogramy. Smysl a význam projektu hodnotí především děti a učitelé v Pardubickém kraji. Každoročně zhlédne koncerty přes 2500 dětí. Cílem festivalu se tak stává seznámení dětí a mládeže s kulturou, tradicemi a s prvky naší minulosti, které pozvané národy spojují. Vážení diváci, příznivci dětského folkloru, přijměte pozvání na festival Tradice Radka Ehrenbergerová, vedoucí souboru Kuřátka, Chrudim 6

7 KČT Chrudim Vejšlapy v listopadu 2010 Středa Svitavy prohlídka města Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.07 hod. Vedoucí: L. Machová, B. Popelka, tel Sobota Tajný výlet za plným talířem (15 km) Sraz v 7.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.20 hod. Vedoucí: G. Zajícová, tel Sobota Procházka chrudimskými lesy (12 km) Sraz v 9.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v 9.45 hod. Vedoucí: V. Písař, J. Jahnický, tel Čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. Středa Horka Vrbatův Kostelec (10 km) Sraz v 9.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 9.43 hod. Vedoucí: manželé Naumecovi Sobota Vítání zimy na Monacu (14 km) mikulášská besídka (malý dárek) Sraz v 9.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v 9.30 hod. Vedoucí: V. Písař, J. Jahnický, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny! Aktuální informace na tel. číslech uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel Treking Chrudim akce v listopadu Poslední podzimní procházka pěší turistika, 25 km Vlastimil Škvára, tel , Vlastimil Škvára LYŽAŘI, POZOR! Začíná nová sezóna. Chcete jezdit levně a bez starostí na hory? Chcete lyžovat s prima partou? Chcete chodit s partou běžkařů žasnoucích nad krásou hor? Přijďte ve čtvrtek v 17 hodin do zasedací místnosti TJ v Radoušově ulici a dozvíte se vše potřebné. Zve předseda LO Jarda Voženílek. Sportovní areály města Chrudim,s.r.o. listopad 2010 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. po Muži 2. út Ženy 3. st Muži 4. čt Ženy 5. pá Spol. 6. so Spol. 7. ne Spol. 8. po Muži 9. út Ženy 10. st Muži 11. čt Ženy 12. pá Spol. 13. so Spol. 14. ne Spol. 15. po Muži 16. út Ženy 17. st Muži 18. čt Ženy 19. pá Spol. 20. so Spol. 21. ne Spol. 22. po Muži 23. út Ženy 24. st Muži 25. čt Ženy 26. pá Spol. 27. so Spol. 28. ne Spol. 29. po Muži 30. út Ženy Změny jsou vyhrazeny. Fotbalová utkání AFK Chrudim na Letním stadiónu AFK den datum hodina soutěž AFK soupeř sobota divize C muži A FK AS Pardubice, a. s. neděle ČDSŽ + ČDMŽ žáci A FK BAUMIT Jablonec nad Nisou, a. s. B ČDSŽ Česká divize starších žáků ČDMŽ Česká divize mladších žáků Mistrovská utkání HC Chrudim na zimním stadiónu Chrudim den datum hodina soupeř středa HC Tábor středa SK Kadaň středa HC Rebel Havlíčkův Brod středa HC VCES Hradec Králové Stolní tenis ČDSD Česká divize staršího dorostu ČDMD Česká divize mladšího dorostu Datum Začátek Hosté Soutěž Lokomotiva Pardubice 2. liga ženy FK Kolín 2. liga ženy Bižuterie Jablonec A 3. liga muži Bižuterie Jablonec B 3. liga muži Herna: ulice U Valchy, vstup přes hokejbalové hřiště Jokeritu Chrudim, v sousedství plovárny. Vstup zdarma. MTBC I-BIKE SOKOL Chrudim zve na listopadové cyklo akce Loučení se sezonou 2010 v sobotu ve hodin. Sraz před cyklistickou prodejnou I BIKE na Žižkově náměstí. Trasa: Chrudim, Slatiňany, třešňovka, Monako, u dubu, Smrkový Týnec, pod Pohořalkou, okolo Licibořického tábora, Škrovád a zpět do Chrudimi. Délka trasy kolem 25 km. Po ukončení vyjížďky zveme zúčastněné na posezení v příjemné restauraci na Hradbách, kde se společně vyfotíme. Ukončení akce cca v hodin. Výbava: MTB Cross bike, přilba cyklistická, osvětlení, nářadí, vhodné oblečení. Vyjížďku povede Keňa Jeníček. Noční Šílenství (Night Madness) dvakrát V pátek a v obou termínech od hodin. Sraz před obchodem I BIKE na Žižkově náměstí Výbava: Kvalitní osvětlení a teplé oblečení. S kým? S partou nadšenců, kteří rádi zkoušejí netradiční formy bikingu. Jestli si myslíte, že všechny cesty kolem Chrudimě dokonale znáte a nic Vás nepřekvapí, tak jste úplně, ale úplně vedle. Trasa: Nejlepší terény, kořeňák, traverzák, nemocničák, okolo rybníků, Tyrolský kopeček. Vyjížďku povede Martin Drahý (Marťas). č. 11/2010 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Josef Štěpánek. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 10. října

8 PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL Pondělí Pátek Sobota 8 11 VýRAZNé SLEVy modelů KOL 2010 Telefon: , , Chrudim, Spojovací ul. 50 m od restaurace Kleopatra Kolista inzerat 86.5x30.indd :02:13 VÁNOČNÍ CUKROVÍ 8

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas je nedílnou součástí každodenního života člověka. Je to čas, v němž

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013

Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013 Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 1 / XIX. ročník červen 2013 Vážení rodiče! Je za námi další školní rok a před námi další dlouhé letní prázdniny a i Vás čekají dny

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Praha,

Praha, Praha, 24. 11. 2016 1 Malá městská část (8500 obyvatel). Sídlo správního obvodu (20 tis. obyvatel). Rozkládá se na levém břehu Berounky. Leží na jihozápadě Prahy. 2 Celkový pohled na Radotín 3 4 Školství

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Závěrečná zpráva Den s Technickými službami TISKOVÁ ZPRÁVA v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Ve čtvrtek 16. června 2011 se na Resselově náměstí v Chrudimi

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz Novinky v MAPech Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP. Pro ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více