MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu 2. listopadu Kamera! Klapka! Akce! Výstava o dějinách kinematografie. V hodin vernisáž 1. části výstavy ve Vodních zdrojích, v hodin vernisáž 2. části výstavy v Divadelní kavárně 4. listopadu Cestou Santiniho Šestnáct výtvarných umělců ze Žďárska a Pardubicka představuje díla volně inspirovaná stavbami Jana Santiniho hodin, vernisáž výstavy, Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha 12. listopadu Austrálie křížem krážem Diashow Leoše Šimánka a v hodin, Divadlo Karla Pippicha číslo strany název strany jméno zastupitele 2 TOP 09 Michal Petr MUDr. 3 Občanská demokratická strana Čechlovský Jan Mgr. 3 Občanská demokratická strana Kobetič Pavel Mgr. 3 Občanská demokratická strana Vojtěchovský Petr 3 Občanská demokratická strana Pilař Martin Ing. 3 Občanská demokratická strana Jánská Kateřina 6 Česká str. sociálně demokrat. Vondráček Tomáš MUDr. 6 Česká str. sociálně demokrat. Trávníček Jaroslav Ing. 6 Česká str. sociálně demokrat. Tejkl Miroslav JUDr. 6 Česká str. sociálně demokrat. Ptáčková Anna 6 Česká str. sociálně demokrat. Císař Jiří 6 Česká str. sociálně demokrat. Jeníčková Ilona 7 SNK Evropští demokraté Řezníček Petr Mgr. 7 SNK Evropští demokraté Ždímalová Věra MUDr. 7 SNK Evropští demokraté Židek Tomáš MgA. 7 SNK Evropští demokraté Bohatá Ivana 7 SNK Evropští demokraté Trunečková Šárka DiS. 9 Věci veřejné (VV) Kasal David MUDr. 10 Volba pro město Štěpánek Josef Mgr. 10 Volba pro město Thér Karel Ing. arch. 11 Koalice pro Chrudim Málek Roman 11 Koalice pro Chrudim Hradec Jiří MUDr. 11 Koalice pro Chrudim Blažková Marie MUDr. 13 STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ Beránek Eduard 13 STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ Lichtenberg Petr 14 Komunistická str. Čech a Moravy Bělohlávek Ivan PaedDr. 14 Komunistická str. Čech a Moravy Moučka Jaroslav Ing. Zdroj: 16. listopadu Zmizelá Chrudim Osudy Kateřinského a Janského podměstí zachycené na starých mapách, fotografiích a filmech hodin, Městské kino Chrudim 20. listopadu Kateřinské posvícení 9.00 až hodin, Resselovo náměstí 20. a 21. listopadu Loutkářský víkend vždy v a v hodin, Malá scéna Divadla Karla Pippicha 26. listopadu Tradiční podzimní koncert Big Bandu Chrudim hodin, Divadlo Karla Pippicha 30. listopadu Zmizelá Chrudim (repríza ze 16. listopadu) hodin, Městské kino Chrudim Přílohy: Vademecum chrudimské kultury Sběr elektroodpadu Příští uzávěrka:

2 Osvětová kampaň zaměřená na problematiku zpětného odběru elektrozařízení a možnosti další recyklace Vážení spoluobčané, Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. pomocí finanční podpory společnosti ASEKOL s. r. o. realizují v období od září 2010 do 15. prosince 2010 osvětovou kampaň pod názvem Zpětný odběr elektrozařízení v Chrudimi. Kampaň probíhá jak v mateřských a základních školách v Chrudimi, tak ve Vašich v domácnostech. Žáci všech tříd projdou speciálním výchovným programem, který pro Technické služby zajišťuje Ekocentrum PALETA. Program je založen na příběhu robota Alberta, který kvůli poruše své lodi ztroskotal na Zemi. Aby se dostal domů, musí sehnat náhradní díly a k tomu mu pomohou děti. Děti obdrží informační letáky, které jsou také součástí tohoto Zpravodaje. Na letáku máte uvedeny základní informace o sběru elektroodpadu, kde se dozvíte, co lze sbírat a co naopak nelze. V současnosti existuje nejen u nás, ale i ve světě, systém zpětného odběru elektroodpadu a při dodržení určitých podmínek je bezplatný. Těmi podmínkami je odevzdání kompletního nerozebraného výrobku na sběrné místo. Pokud naopak svůj elektroodpad vyhodíte do kontejneru na směsný odpad, dopouštíte se přestupku, za který vám může být uložena pokuta až Kč. Elektroodpad můžete odevzdat především ve sběrném dvoře: ulice Obce Ležáků, Chrudim, tel Děkujeme Vám, že se spolu s námi pokusíte zvýšit úroveň sběru elektroodpadu v našem městě a tím pomůžete ke zvýšení úrovně životního prostředí. Děkuji Vám, jménem společnosti Technické Služby Chrudim 2000 spol. s r. o., Ekocentra PALE- TA a ASEKOL s. r. o. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r. o. Burza dětských knih Městská knihovna Chrudim se tradičně připojuje k celostátní akci Den pro dětskou knihu, vyhlášené Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Jejím cílem je propagace dětské četby a knihoven. Tentokrát jsme pro vás připravili Burzu dětských knih, při které můžete prodat knížky po svých odrostlých dětech nebo naopak jim pořídit levný dárek. Máte doma dětské knížky, které máte přečtené, sháníte pro své děti například leporela a jiné pohádkové knížky? Zkuste to v knihovně. Výběr knížek se uskuteční ve dnech 24. a od do hodin na informačním oddělení v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici. Maximálně přijímáme 15 kusů knih. Prodej se uskuteční v pátek od do hodin a v sobotu od 8.00 do hodin ve vestibulu Městské knihovny. Výdej neprodaných knížek se bude konat v úterý od 8.30 do hodin na informačním oddělení. Bližší informace vám podá Iveta Novotná, Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim Informace k nedoplatkům místního poplatku za komunální odpad Příspěvky, dotace a granty na rok 2011 Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2011, že termín podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www. chrudim-city.cz. Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na: 1) dotace sportovní, 2) dotace kulturní, 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu, 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21. Rada města Chrudim schválila na svém jednání dne grantová témata v rámci programu Zdravé město a MA 21 na rok 2011: Podpora rozvoje občanské společnosti 1. A Organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví a udržitelný rozvoj Evropský den mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země 1. B Organizace akcí podporujících rozvoj občanské společnosti Chrudim pokračuje ve školení k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů Město Chrudim se zapojilo do projektu Energetický management a decentralizovaná energetika se zaměřením na biomasu v regionech podpořeného ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Projekt je realizován Centrem pro komunitní práci, o. s. ve spolupráci s odborným partnerem, společností PORSENNA o. p. s. Jeho hlavním cílem je poskytnout základní informace o úsporách energie a možnostech využití obnovitelných zdrojů energie ve vybraných městech a obcích České republiky a pomoci jim formulovat základní teze směřování komunální energetiky v následujících letech. Díky tomuto projektu se v Chrudimi uskuteční 2 školení pro zástupce veřejné správy obcí, příspěvkových organizací, neziskového sektoru i pro občany se zájmem o tuto problematiku. Prvního školení, které proběhlo 14. října 2010, se zúčastnili zástupci městského úřadu a příspěvkových organizací města Chrudim. Školení bylo zaměřeno na oblasti týkající se možností úspor energie a energetické soběstačnosti ve vazbě na využití 2 Odbor finanční informuje tímto všechny občany, kteří v současné době dluží městu za místní poplatek za komunální odpad (ať už za rok 2010 či za minulá léta), o krocích, které dále provádí: Dlužníkům jsou rozesílány výzvy k zaplacení dluhu (ty jsou splatné do 8 dnů od obdržení, případně doručení do schránek). Vymáhání nedoplatků se řídí zákonem č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a je ukončeno exekucí, tj. srážkou ze mzdy, důchodu, bankovních účtů, stavebního spoření, sociálních dávek, a následně předáním dlužné částky Exekutorskému úřadu Chrudim, nebo Okresnímu soudu v Chrudimi. V případě předání dlužné částky Exekutorskému úřadu, jsou k pohledávce dlužníka započteny další nemalé náklady vzniklé Exekutorskému úřadu za úkony při vymáhání. Většina starších nedoplatků byla již předána k vymáhání Okresnímu soudu v Chrudimi, Exekutorskému úřadu, takže dlužníci zaplatí i související náklady. Miroslav Glaser, oddělení daní a poplatků OFN Prevence sociálně nežádoucích jevů 2. A Podpora projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením Zdraví A Realizace projektů v souladu s programem Zdraví 21 (cíl č. 5 Zdravé stárnutí, č. 8 Snížení výskytu neinfekčních nemocí, č. 9 Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy, č. 11 Zdravější životní styl, č. 12 Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem) 3. B Realizace sportovních akcí pro veřejnost (převážně pro děti a mládež) Ochrana životního prostředí 4. A Aktivity věnované dalšímu vzdělávání v problematice ochrany životního prostředí (Ukliďme svět, sběr hliníku, třídění odpadů, ochrana přírody apod.) Zdravá škola 5. A Podpora začínajících realizátorů projektu Zdravá škola 5. B Podpora nových projektů ve Zdravých školách Rada města Chrudim schválila na svém jednání dne aktualizovaná Pravidla, která jsou zveřejněna na webových stánkách města Upozorňujeme, že příjemce příspěvku (dotace) je povinen předložit řádné vyúčtování příspěvku (dotace) OŠK na předepsaném formuláři do jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do Bližší informace: Mgr. Josef Štěpánek ( ), Monika Slaninová ( , monika. jš biomasy, sluneční energie a bioplynových stanic. Výstupem tohoto školení byly definované další kroky a doporučení pro město Chrudim při realizaci úspor energie a využití obnovitelných zdrojů. Stejně tak zájemci z místní správy a příspěvkových organizací budou diskutovat v rámci navazujícího workshopu k druhému školení 18. listopadu 2010 o vizích a představách o budoucím využití obnovitelných zdrojů a realizaci úspor energie v městě Chrudim. V rámci druhého školení účastníci získají informace o postupech při financování konkrétních energetických projektů a posuzování projektů z hlediska dlouhodobého rozvoje. Představeny budou i úspěšné projekty z České republiky a ze zahraničí. Pro podrobnější informace o daném školení, programu a navazujících aktivitách kontaktujte odborného partnera školení, společnost PORSENNA o. p. s. tel ). Jaroslav Klusák, projektový manažer

3 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, pracoviště Chrudim V Centru pro zdravotně postižené poskytujeme bezplatné sociálně-právní poradenství. V rámci poradenství jsou poskytovány informace o dávkách a příspěvcích, pomoc při výběru vhodné sociální služby, zprostředkování kontaktů s odborníky, informace o pracovním uplatnění atd. Nabízíme služby osobní asistence dětem i dospělým. Další službou je půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené, kde půjčujeme například mechanické vozíky, chodítka, nástavce na WC a další. V Centru je možnost zakoupení baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené (dudlíky, hříbečky, hadičky atd.). Kontakt: Revoluční 594, Chrudim, tel , web Lukáš Hnát, DiS., sociální pracovník, tel , Přípravy na celostátní setkání mladých jsou v plném proudu Chrudim za necelé dva měsíce se uskuteční Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ). O víkendu listopadu 2010 se do Chrudimi sjede zhruba tisícovka vedoucích dětských klubů, oddílů a středisek volného času z celé ČR i ze zahraničí. Zástupci Občanského sdružení Altus, které pořádá 19. ročník této akce, mají plné ruce práce. Registrovaní uživatelé, kteří zaplatí účastnický poplatek, si mohou vybrat nabízený program do svého časového rozvrhu. V nabídce programu již teď naleznete kolem stovky seminářů či přednášek. Mezi ty nejzajímavější patří bez pochyby Psychologie psů s Rudolfem Desenským nebo Benefice pro Jeden svět 5. listopadu v hodin otevírá své dveře Dům Agora ve Štěpánkově ulici 92 v Chrudimi a srdečně zve všechny návštěvníky na Benefici pro Jeden svět. Cílem je podpořit realizaci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v Chrudimi v roce Program začne v hodin promítáním filmu z minulého ročníku festivalu, ve hodin zazní koncert kapely Passage of, od hod. se hudební produkce ve stylu reggae, ska, etno ujme František Kadlec. Prostory Agory budou zaplněny kolorovanými fotkami, bude tu dílna s výrobou a prodejem kovových šperků, dobrou kávu, čaj či čokoládu bude nabízet Fair Trade kavárna, otevřen bude bar v Agoře. Všichni v rámci benefice účinkují a pracují bez nároku na honorář. Děkujeme. Vstupné na akci je 50 Kč. Výtěžek použijeme na realizaci festivalu Jeden svět v Chrudimi v roce Přijďte podpořit dobrou věc, srdečně Vás zve občanské sdružení Šance pro Tebe. Festival Jeden svět je největší přehlídkou filmů věnovaných problematice lidských práv a stal se jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v rámci celé České republiky. Festival probíhá v Praze a v dalších třiceti městech ČR. Chrudim má tu čest být jedním z nich. Nalézt finance na takový druh aktivity je velice náročné. Bez podpory města Chrudim a místních firem by tato aktivita neměla šanci na realizaci. Martina Šťastná, Občanské sdružení Šance pro Tebe, Regenerace odpočinkového místa ve vnitrobloku Pod Zbrojnicí Město Chrudim od roku 2001 realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21. Cílem našeho snažení je zvyšování kvality života obyvatel Chrudimě, podpora zdraví a to vše při respektování principů udržitelného rozvoje, který je v souladu se strategickým plánováním a probíhá za předpokladu zapojení široké veřejnosti. Poslední dobou přibylo množství podnětů od obyvatel, ze kterých vyplynula potřeba řešit tuto lokalitu vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí koncepčně. Byl vypracován projekt, jehož cílem bylo vytvořit příjemný pobytový a setkávací prostor, který by respektoval podmínky pro kvalitní život obyvatel žijících v přilehlých bytových domech a nabídl jim možnost aktivního využití volného času nebo místo pro setkávání se. Na základě zpracované dokumentace byl ve vnitrobloku vytvořen hrací prostor pro děti a mládež a klidná pobytová zóna nejen pro rodiče, ale i pro seniory a handicapované občany. Při plánované regeneraci tohoto území byla do celého procesu zapojována veřejnost. Občané se stali spolutvůrci projektu. Projekt sám není pouhou stavbou. Chceme jím zdůraznit genius loci místa a myšlenkou setkávání generací se vracíme ke kořenům našich předků, kteří až ve čtyřech generacích žili v jednom obydlí. Ve čtvrtek v hodin proběhlo slavnostní přestřižení pásky za účasti pana Alana Smitha, zástupce LivCom, a vedení města a předání symbolického šeku na 10 tisíc liber městu Chrudim za vítězství v soutěži Bursary Award v rámci LivCom. Ve spolupráci s partnery byl připraven doprovodný program hudební vystoupení dětí z MŠ Dr. J. Malíka, pohybové pásmo klientů ze stacionáře Jitřenka na téma Přírodní živly a cvičení seniorek z Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim s padákem. Celé dopoledne i s přítomnými občany mělo charakter happeningu. Petr Řezníček: Tento projekt si velmi ceníme jednak proto, že v prestižní mezinárodní soutěži The International Awards for Liveable Communites uspěl a byl ohodnocen cenou Bursary Award. Ale také proto, že naplňuje hlavní myšlenku organizátorů této soutěže při zapojování veřejnosti do procesů, které pozitivně ovlivňují kvalitu života obyvatel, a tím se podílí na budování města, kde stojí za to žít. Tento příklad může posloužit i jiným městům, která se soutěže LivCom účastní. Šárka Trunečková, koordinátora projektu Zdravé město Chrudim seminář Základní problémy při výchově a vzdělávání ve věku 7 15 let prim. Dr. Lidmily Pekařové z Hamzovy odborné léčebny v Luži. Oba semináře budou probíhat v sobotu 13. listopadu 2010, kdy paní primářka zahájí svou přednášku v hod. a seminář o psychologii psů začne o 2 hodiny později. Celostátní vzájemná výměna zkušeností je akce zaměřená na vedoucí a pracovníky dětských a mládežnických středisek volného času, kteří zde mohou načerpat inspiraci na hry a aktivity a získat zde spoustu nových zkušeností, které mohou předávat dál ve svých kroužcích. Snažíme se zaujmout nejen stálé a pravidelné účastníky a lektory, ale také přiblížit pojem CVVZ občanům Chrudimi, přibližuje Benák. Matěj Zelinka, Občanské sdružení Altus Elektronické podávání placené inzerce v Chrudimském zpravodaji Pro zájemce o komerční inzerci na poslední straně Chrudimského zpravodaje jsme připravili novou službu, která zjednoduší zadávání inzerátů i jejich následné zpracování a vyúčtování. Novinka spočívá v tom, že nyní zadavatelé inzerce mohou zadávat inzerci přímo z pohodlí svého pracoviště či domova prostřednictvím webové stránky k tomu účelu vytvořené. Jedná se o obdobný způsob, jaký využívají e-shopy. Zadavatel vyplní své kontaktní a fakturační údaje, text inzerátu a jeho velikost, popřípadě může načíst svůj hotový inzerát, pokud splňuje běžná kritéria pro grafické soubory a respektuje danou barevnost v černé a modré barvě. Připomínáme, že pro grafickou tvorbu inzerátů se naprosto nehodí textové editory typu MS Word. Podrobnosti najdete na v sekci Chrudimský zpravodaj Inzerce. Od listopadu začíná zkušební provoz této stránky. Ačkoli je program odzkoušen, v ostrém provozu se ještě mohou vyskytnout některé nepředvídané drobné zádrhele, proto doporučujeme inzerentům ověřit si telefonicky na lince nebo na u že jejich zadání inzerce proběhlo v pořádku. Věříme, že tato novinka přinese vyšší komfort Vám, inzerentům, i nám, pracovníkům Městského úřadu. redakce Za kulturou s Českým červeným křížem Chrudim Blíží se čas Vánoc a Oblastní spolek Českého červeného kříže v Chrudimi je tu opět se svým tradičním zájezdem do Hudebního divadla Karlín v Praze. Pojďte si s námi oddechnout před vánočním shonem, polahodit sluchu krásnou a nezapomenutelnou hudbou z muzikálu Noc na Karlštejně. Tento zájezd do divadla se koná v neděli Odjezd ve 12 hodin od nádraží ČD v Chrudimi. Dále ČČK Chrudim nabízí cestu za předvánočními nákupy pod jednou střechou. Využijte nabídky nákupů na jednom místě v pražském obchodním centru na Černém mostě nebo se nechte inspirovat v blízkém centru IKEA. Tyto nákupy pod jednou střechou se konají v sobotu Odjezd v 9.00 hodin od nádraží ČD Chrudim. Informace o zájezdech na Závazné přihlášky na oba zájezdy přijímáme v kanceláři OS ČČK Chrudim nebo na telefonech , Ing. Monika Suchá, OS ČČK Chrudim Hrajeme si se zvířaty Galerii muzea loutkářských kultur zabydlela zvířata. Dvanáct výtvarníků sdružených v Asociaci hračka Unie výtvarných umělců ČR zde vystavuje své hračky a hrací objekty inspirované čínským horoskopem. Návštěvníci si je mohou prohlédnout a třetinu z nich si i vyzkoušet a pohrát si s nimi. Skákací míče, myš, kohout a vepřík, had, po kterém je možné se proběhnout, houpací pes, rozebíratelná koza a všechna ostatní vystavovaná zvířátka jsou vyrobena z přírodních materiálů. Manipulace a hraní si s nimi rozvíjí dětskou fantazii a dospěláka potěší. Kdo ještě netuší, co je za zvíře (po čínsku), může se to tu dozvědět a skupiny dětí ze škol nebo školek si své zvířátko i vyrobit v dílničce, která na výstavu tematicky navazuje. Do dílničky je třeba se objednat u I. Bouškové na telefonu Výstava, která měla původně končit 31. října, bude prodloužena do 30. prosince Irena Boušková, kůň, Muzeum loutkářských kultur 3

4 Plán Centra sociálních služeb a pomoci na měsíc listopad Kavárničky: ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského (poslech reprodukované hudby) ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků (poslech reprodukované hudby) Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci Chrudimská univerzita třetího věku: Výuka počítačů vedená panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi první skupina 2., 16. a v hodin druhá skupina 3. a v hodin Výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou Machačovou v Klubu seniorů v Městském parku první skupina 1., 8. a v 9.00 hodin druhá skupina 2., 9., 16. a v 9.00 hodin třetí skupina 3., 10. a v 9.00 hodin Zdravý životní styl pokračování přednášející paní Mgr. Petra Bártová a Mgr. Hana Truncová Přednášky na téma Zdravá výživa 3, Prevence onemocnění gastrointestinálního traktu a Alzheimerova choroba, cvičení paměti se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici první skupina 1., 15. a ve hodin druhá skupina 11. a ve hodin Alfons Mucha přednášející paní RNDr. Jana Procházková Přednášky se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici první skupina 9. a ve hodin druhá skupina 9. a v hodin Pozvánka na přednášku Skutečné důvody upálení M. Jana Husa Náboženská obec Církve československé husitské Vás srdečně zve na historickou přednášku ThDr. Martina Chadima na téma Skutečné důvody upálení M. Jana Husa. Přednáška se koná 24. listopadu od 17 hodin na farním úřadě CČSH, Husova Jste všichni srdečně zváni. Vladislav Pek Zlaté svatby V sobotu 2. října 2010 se v obřadní síni uskutečnila oslava zlaté svatby 50 let společného života manželů Hany a Pavla Cieslarových. Oslavencům popřála hodně klidu, zdraví a radosti zastupitelka MUDr. Věra Ždímalová. V kulturním programu vystoupil soubor Klíčenky při MŠ Svatopluka Čecha. Manželé Jarmila a František Myškovi oslavili v obřadní síni v sobotu 9. října 2010 zlatou svatbu, padesát let společného života. Zastupitel pan Eduard Beránek jubilantům popřál hodně zdraví, spokojenosti, radosti a klidu do dalších společně prožitých let. K dobré náladě přispěl i soubor Klíčenky při Mateřské škole Svatopluka Čecha pod vedením I. Malinové. Jubilantům přejeme hodně zdraví, klidu a spokojenosti. Komise pro občanské záležitosti Leoš Šimánek opět uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow se šesti projektory, tentokrát ze své cesty po Austrálii. Austrálie je sice malým kontinentem, ale zároveň i ohromně velikou zemí úžasných protikladů s nepředstavitelným množstvím přírodních krás. Na jihu se od moře zdvihají vysoké hory, v zimě pokryté sněhem, v severní části se do nekonečna táhne tropické pobřeží s kokosovými palmami a korálovými útesy. Jsou zde rozlehlé lesy s obrovitými stromy i oblasti s nedozírnou pouští. Fascinující hluboké kaňony s bizarními skalními formacemi. Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou procestovali během tří měsíců Austrálii do těch nejzazších koutů. Po zkušenostech z Nového Zélandu si zapůjčili kempr obytný vůz, tak nebyli nuceni den co den hledat tábořiště pro stany a vždy měli po ruce výzbroj pro nejrůznější aktivity. Vyráželi na koních, horských kolech, kánoích či plachetnicích s potápěčskou technikou. Se sněžnicemi na nohou zdolali nejvyšší horu kontinentu a na Pokus o světový rekord v MŠ Strojařů Agentura Dobrý den Pelhřimov vyhlásila akci Pokus o světový rekord Největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů. Naše mateřská škola se k této akci připojila. Sháněli jsme různé odpadové materiály v černé, bílé a červené barvě a v pátek 17. září jsme začali s výrobou znaku našeho města, chrudimskou orlicí. Ve spolupráci se Zdravým městem Chrudim se jednalo o veřejnou akci. Z novinového papíru a černého igelitu jsme navazovali spousty velkých i malých kuliček, stříhali jsme z obalů od čisticích prostředků zobák a drápy, dále jsme využili i umělohmotné stavební svorky, kelímky od jogurtů a molitanovou drť. Výsledná práce se velmi zdařila a jistě bude důstojně reprezentovat naše město na celostátní výstavě všech vyrobených znaků v Brně. Do 15. listopadu je znak vyvěšen v naší mateřské škole. Pokud máte zájem, můžete se na něj přijít podívat. Stojí to za to! Bc. Monika Jeníčková, učitelka MŠ Diamantová svatba V sobotu 25. září 2010 se v obřadní síni uskutečnila oslava diamantové svatby, 60 let společného života, manželů Ludmily a Ladislava Kopeckých. Jubilantům popřál hodně zdraví, klidu, spokojenosti a radosti místostarosta pan Petr Řezníček. K dobré náladě přispěl i soubor Klíčenky při Mateřské školy Svatopluka Čecha pod vedením I. Malinové. Jubilantům blahopřejeme. Komise pro občanské záležitosti Panoramatická live-diashow lyžích pak sjížděli po jejích zasněžených svazích. Podnikli celou řadu pěších túr podél pobřeží, do kaňonů, k vodopádům a vylezli i na nejznámější skálu světa na Ayers Rock (Uluru), ohromný rudý monolit uprostřed pouště. Cestovatel Šimánek uvádí svou diashow v Divadle Karla Pippicha v pátek 12. listopadu 2010 v a v hodin. Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete na internetových stránkách redakce DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim tel., fax , Akce v listopadu listopadu OK plavání družstev ZŠ a SŠ Chrudim 12. listopadu Čertovská keramika hod. 13. listopadu Plavecké závody Náchod let 13. listopadu Poznáváme Pardubice (hvězdárna, park, zámek) listopadu Plavecké závody Česká Třebová 12 let a starší 27. listopadu Plavecké závody Hořice 9 let a mladší 27. listopadu Vánoční dílna hod. (pečení perníčků, advetní věnec, vánoční stromeček) Večerní keramické kurzy Keramické pondělky hod. 1., 8., 15., 22. a 29. listopadu Keramické středy hod. 3., 10. a 24. listopadu Vítání občánků 13. září 2010 Klára Sejkorová, Natálie Pokorná, Jiří Háněl, Matouš Wenzl, Zuzana Miléřová, Nikola Remešová, Dominik Houha, Elen Cermanová, Viktorie Kněžourová a Patrik Jelínek. 20. září 2010 Vojtěch Kurfürst, Marek Vařeka, Matěj Kopecký, Elena Brožová, Ellen Měchurová, David Letocha, Lukáš Král, Lucie Pilařová, Jakub Karas, Tomáš Křehlík a Elen Kratochvílová. 4. října 2010 František Čermák, Vojtěch Tvaroh, Vanessa Kápičková, Martin Mrázek, Adam Ptáček, Vojtěch Trunec, Eliška Havlíková, Natálie Axmanová, Bára Poláčková, Tomáš Sajfrt, Eliška Vamberská a Daniela Polášková. 11. října 2010 Barbora Ročková, Jiří Pištora, Adam Koblížek, Ella Drášilová, Tereza Boháčová, Jakub Šilhánek, Jakub Horák, Tereza Celundová, Tomáš Kyncl, Natálie Sokolová, Veronika Hroudová a Matylda Jirásková. av 4

5 Chrudim filmová VIII. Filmové a televizní osobnosti se vztahem k Chrudimi od roku 1945 Velké množství osobností, s nimiž se můžeme později setkat v souvislosti s filmem a televizí, v Chrudimi studovalo na středních školách. Nejvíce jich navštěvovalo chrudimské gymnázium. Byl to například herec Martin Dejdar, kameraman Jan Hlína ml., spisovatel a scénárista Petr Chvojka, autor řady populárních večerníčků (např. Jája a Pája či O zvířátkách pana Krbce), filmař Roman Mazánek, kameraman Stanislav Novotný ml., překladatel, herec a rozhlasový režisér Josef Schwarz (pseudonym Josef Červinka), výtvarnice a herečka Jana Stehnová, která se objevila v prvních filmech Juraje Jakubiska i v Herzově Spalovači mrtvol, herečka Jana Šedová (vlastním jménem Gertruda Popperová, rozená Skallová), výtvarník a animátor Libor Škrlík, televizní hlasatelka a moderátorka Marie Tomsová, hudebník, herec, režisér i scénárista Jiří Vondráček, zpěvačka a příležitostná herečka Helena Vondráčková. Jeden školní rok zde absolvovala i známá operní pěvkyně Dagmar Pecková. Řadu let na chrudimském gymnáziu učil spisovatel Miroslav Hanuš, jehož dva náměty byly zfilmovány. Na průmyslové škole strojnické zase studoval herec a dabér Alois Švehlík či střihač a kameraman Jan Peml. V chrudimské Transportě se vyučila budoucí herečka Consuela Morávková a režisér dokumentárních filmů Andrej Krob. Alespoň část dětství v Chrudimi prožili herci Boris Šlechta a Jiří Žák a také televizní architekt Jan Skarpíšek. Na zdejší Základní umělecké škole vyučoval literárně dramatický obor divadelní režisér a příležitostný filmový herec Zdeněk Bittl. Zároveň působil jako režisér chrudimských ochotníků. Za svými rodiči a přáteli do Chrudimi přijížděla někdejší herečka Osvobozeného divadla Nina Jak se v Chrudimi hrálo, natáčelo a promítalo (2. až 28. listopadu 2010) Město Chrudim, Státní okresní archiv Chrudim, Vodní zdroje Chrudim s. r. o. a Chrudimská beseda si Vás dovolují pozvat na unikátní výstavu o dějinách kinematografie, filmových osobnostech a nadšencích se zvláštním zřetelem na Chrudim a Chrudimsko. U příležitosti výstavy vychází dvousvazková publikace. Vernisáž 2. listopadu od 17 hodin ve Vodních zdrojích Chrudim, od 18 hodin v Divadle Karla Pippicha. S blížícím se koncem kalendářního roku nás čekají velké změny. Tou nejpodstatnější je změna zřizovatele. Od 1. ledna 2011 jím bude Pardubický kraj. Věříme, že tato skutečnost nijak neovlivní naše pracovní úsilí a budeme moci realizovat plánované aktivity. V září se uskutečnilo cvičení za mimořádných situací. Kromě evakuace školy žáci nacvičovali chování v dopravních situacích a plnili úkoly ze zdravovědy a ekologie. Šest dětí pobývalo tři dny na turistickém Přechodu Krkonoš. Za pěkného počasí vyšly k prameni Labe, Sněžným jamám či na Čertovu horu. Fotografie z pobytu můžete shlédnout na webu školy. Třída 7. B se zapojila do projektu EU Základní školy praktické A. Krause z Pardubic. Týdenní zážitkový pobyt v Orlických horách se žákům velice líbil. Přislíbili jsme účast i v dalších akcích tohoto projektu. V říjnu jsme podpořili Plaveckou štafetu měst a Běh Duhové naděje. Družstvo chlapců soutěžilo v malé kopané na Memorial cupu T. Šedivého, Kamera! Klapka! Akce! Speciální základní škola Chrudim Bártů, která později účinkovala i v několika filmech. V našem městě po určitou dobu žil a nadále pracuje známý spisovatel a scénárista Ladislav Pecháček, autor populární básnické trilogie. Manželky z Chrudimi mají například zpěvák Petr Kotvald či televizní moderátor Jan Rosák, manželem rodilé Chrudimačky Consuely Morávkové byl herec, recitátor a scénárista Alfréd Strejček. A kdo z filmových a televizních osobností se přímo v Chrudimi narodil? Například sestry Aglaia a Consuela Morávkovy, Stanislav Novotný ml., Dagmar Pecková, Jan Peml, režisér dokumentů Miloš Pilař, herečka Tereza Rumlová, rozená Hladišová, manželka Matouše Rumla, představitele populárního Lexy ze sitcomu Comeback, Jana Stehnová-Čechová, Jana Šedová, Libor Škrlík a Jiří Vondráček. Ve městě působilo slavné taneční studio Věry Veselé, známé z mnoha televizních vystoupení. V Chrudimi pobýval i slavný italský herec Marcello Mastroianni, a to v roce 1984, když v rámci družby Pardubic s městem Rosignano Marittimo, jehož byl čestným občanem, navštívil ve dnech 3. až 8. června Pardubice. Kvůli klidu a odpovídajícímu komfortu byl slavný herec po všechny tyto dny ubytován v chrudimském hotelu Družba (dnes Bohemia), u něhož byl také některými bystrými Chrudimáky z řad nezasvěcené veřejnosti identifikován. Po celou dobu byl též sledován příslušnými bezpečnostními složkami. Tímto končí seriál článků věnovaný dějinám kinematografie a televize v Chrudimi. Pokud vás dané téma zajímá, pak si nenechte ujít symbolický vrchol filmové části cyklu Chrudim hraje 2010 výstavu Kamera! Klapka! Akce! a publikaci Filmová Chrudim (viz samostatnou pozvánku). Za realizační tým Ivo Šulc, Petr Boček a Stanislav Novotný 1. část výstavy: Divadelní kavárna v Divadle Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6. Otevřeno: Úterý až pátek 10 až 13 a 14 až 17 hodin. Sobota a neděle 14 až 17 hodin. Vstup volný. 2. část výstavy: Výstavní sál Vodních zdrojů Chrudim, náměstí U Vodárny 138. Otevřeno: Pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. Neděle od 13 do 17 hodin. Vstup volný. Více viz na který každoročně pořádá Dětský domov se školou. Také se rozběhly akce v Ekocentru Paleta. Velice se nám líbila exkurze ve výrobně vánočních ozdob v Horním Bradle. Začali jsme druhý rok projektu Stimulace, příležitost, úspěch. V ZŠ praktické pokračuje tvorba metodiky Prvouky pro 1., 2. a 3. ročník a metodiky Informatiky pro žáky 7. a 8. ročníku. Součástí projektu je i proškolování dalších pedagogů a zapojení rodičů žáků do projektových dnů. V ZŠ speciální pomáhají pomůcky získané v rámci projektu Vyučování psaní v 6. a 7. ročníku a smyslové výchovy. Závěrem Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří spojený s prodejem na tradičních Vánočních trzích v úterý 30. listopadu. Mgr. Iva Holubcová Pozvánka na komponovaný večer 16. a 30. listopadu 2010 Zmizelá Chrudim. Osudy Kateřinského a Janského podměstí zachycené na starých mapách, fotografiích a filmech. Městské kino od 18 hodin. Komponovaný večer volně navazující na únorovou Filmiyádu bude věnován osudům staveb na Kateřinském a Janském podměstí od poloviny 19. století. Součástí programu 16. listopadu bude křest publikace Zmizelá Chrudim. Vzhledem k předpokládanému zájmu veřejnosti a kapacitě kina jsou stanoveny dva termíny, na rozdíl od Filmyiády bude ovšem program obou večerů stejný. Doporučujeme využít rezervace vstupenek! Výročí měsíce Ferdinand Pochobradský Před sedmdesáti lety, 29. listopadu 1940, zemřel v Chrudimi zdejší rodák (narodil se ) středoškolský pedagog, malíř a muzejní pracovník Ferdinand Pochobradský. V Chrudimi v letech studoval na reálném gymnáziu, poté v Praze na Uměleckoprůmyslové škole a současně na Karlově univerzitě a po jejím ukončení ještě (v letech ) na Královské bavorské akademii a současně na univerzitě v Mnichově. Od roku 1914 byl profesorem na různých středních školách v Chrudimi: v roce 1925 se stal definitivním profesorem v dívčím lyceu a v roce 1928 v učitelském ústavu, současně vyučoval i v gymnáziu, hospodyňské škole a v muzejním vyšívačském kurzu. Ferdinand Pochobradský byl konzervátorem Památkového úřadu, místopředsedou Svazu českých muzeí, členem muzejní rady a jednatelem památkového odboru chrudimského Vlastivědného muzea, často také uváděl zdejší výtvarné výstavy. Napsal řadu regionálních publikací a odborných článků: Staré domy chrudimské (1923, 1926 a 1929), Stará Chrudim (1932 spolu s prof. J. Adámkem), Jan Žižka ve výtvarném umění (1924), Staré divadlo v Chrudimi (1934), Kostel sv. Michala Archanděla v Chrudimi (1940 s prof. Č. Floriánem). Je autorem mnoha popularizačních článků (uveřejňovaných především v Chrudimském kraji), grafických úprav četných tisků, plakátů a publikací ale také desítek obrazů (krajinomaleb) a exlibris. Pavel Kobetič 5

6 Koncert Big Bandu Chrudim Všechny příznivce hudby zveme na tradiční podzimní koncert Big Bandu Chrudim od hodin v Divadle K. Pippicha. Uslyšíte swingové a jiné melodie plus jedno malé překvapení. redakce Ukládání broučků Stalo se již tradicí, že v listopadu pořádá chrudimské mateřské centrum Mama klub pro širokou veřejnost z Chrudimi a okolí Ukládání broučků. Pro ty, kteří dosud tuto akci neznají, podotýkám, že jde o společný průvod večerním městem pro děti i dospělé se světélky lampionů k pódiu, kde proběhne kratičký kulturní program, kterým symbolicky uložíme před zimou k spánku všechny brouky, broučky, berušky, motýly či jiný hmyz. Také v letošním průvodu rádi uvítáme nejrůznější masky představující tuto drobotinu přírody a po skončení programu je odměníme nějakou drobností. Chtěli bychom upozornit na změnu tradiční trasy, která sice bude začínat opět na náměstí U Vodárny pod Širokými schody ve čtvrtek 4. listopadu v 17 hodin, avšak průvod povede kolem Divadla Karla Pippicha na Resselovo náměstí. Na místě startu si budete moci zakoupit nejen lampionky se svíčkou ve stánku, ale zcela jistě Vás zde osloví dětští zástupci Mama klubu, kteří Vám za symbolický příspěvek nabídnou některý z našich výrobků. Zakoupením těchto výrobků podpoříte naši činnost. Celá akce proběhne za podpory Města Chrudim, Chrudimské besedy, obchodu Bio Natural paní Pavlíny Jirsákové, firmy Foto Škop Chrudim. Jako překvapení si ponecháme zatím v tajnosti ty, co nám letos zajistí vystoupení na pódiu. Doufáme, že všichni příchozí budou domů odcházet spokojeni a s dobrou náladou. Věra Kuzmová, Mama klub Dny otevřených dveří Obchodní akademie Chrudim na Tyršově náměstí 250 v Chrudimi nabízí ve školním roce 2011/2012 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otevíráme 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02). Všechny zájemce o studium srdečně zveme na dny otevřených dveří, které proběhnou: 8. prosince 2010 od do hodin, 19. ledna 2011 od do hodin, nebo po domluvě mimo tyto dny. Tel , Tak jsou tady, mezi námi děti z nového děcáku v Markovicích. Denně je můžeme pozorovat, jak hrají volejbal nebo tenis na hřišti v areálu, potkáváme je ve městě na procházce, v obchodech, v knihovně, v zájmových kroužcích. A přiznejme si, že z nich máme obavy, možná se jich dokonce tak trochu bojíme. Vždyť je vůbec neznáme. Kdo jsou ty děti za zdí? Člověk se bojí neznámého. Ubezpečuji vás, že jsou to děti. Takové, jaké jsou ty naše nebo ty od sousedů. Stejně jako ty naše jsou živé, čilé, zvídavé a zvědavé, jsou to průzkumníci světa okolo sebe a objevitelé nových možností, mnohdy lumpáren. Stejně jako ty naše doma zrovna nemilují školu, nerady ráno vstávají, úkoly dělají s nechutí a nebaví je uklízet své pokojíčky. Rády sportují, koukají na televizi, rády se baví, vtipkují a provokují dospělé, rády hrají hry na počítači, komunikují přes mobil a mají rády své rodiče. Stejně jako ty naše děti. A čím se tedy liší? Proč jsou v Domově, proč nejsou doma u svých rodičů? To je ta správná otázka. Co se musí stát, že se dítě ocitne mimo svoji rodinu? V naprosté většině případů selže právě rodina, rodiče a nejbližší okolí dítěte. Ti, co ho mají ochraňovat, vychovávat, milovat, mnohdy z různých důvodů nemůžou, někdy, bohužel, už nechtějí. Pro dítě je to životní katastrofa a nedokáže si s ní samo poradit. Protestuje a svůj protest Období letních prázdnin zaplněné nabídkou pravidelného cvičení pro rodiče s dětmi, Anglickým příměstským táborem i příměstským táborem Poklady naší Země uplynulo úspěšně, leč nenávratně pryč. S počátkem nového školního roku se mnohé změnilo nejen pro děti školou povinné. Tak jako v předchozích letech i letos mnozí z malých příležitostných i pravidelných návštěvníků Mama klubu dorostli do školkového věku a s jejich nástupem do školky se pojí také nástup jejich rodičů do zaměstnání. Letošní podzim je však výjimečný počtem maminek, které se v několika předchozích letech velmi aktivně zapojovaly do chodu chrudimského mateřského centra a které se po skončení své rodičovské dovolené vrátily zpět do práce. I když víme a doufáme, že se při akcích Mama klubu budeme vídat i nadále, je zcela zřejmé, že jejich pracovní vytížení bude bránit v realizaci tolika nápadů jako dosud. Proto bychom jim chtěli touto cestou velmi poděkovat za jejich ochotu, pomoc a aktivní činnost v mateřském centru. Z tohoto důvodu také radostně vítáme každého nového člena, který nám je ochoten nabídnout své nápady, čas a sílu k realizaci mnohých akcí. A že se počet takových akcí s podzimem opět rozrostl, je vidět v našem programu. S podzimem se každý druhý čtvrtek v měsíci znovu rozjely aktivity Ekoškolek zaměřené na citlivé vnímání a poznávání přírody pro rodiče s dětmi od cca 2 let, jejichž vedení přebírá Festival dětských folklorních souborů se po roce opět vrací do Chrudimi. Děti z českých souborů budou se svými kamarády z Belgie, Slovenska, Běloruska, Bulharska, Polska a Slovinska po celý týden cestovat po městech Pardubického kraje. Svým vystoupením potěší i diváky v Chrudimi dne v ve Velkém sále Muzea. Dále bude festival putovat i po dalších městech Pardubického kraje, dětské soubory představí lidové umění pozvaných národů v Přelouči, Svitavách, Sezemicích, Rohovládové Bělé, Pardubicích, Dolní Čermné, Slatiňanech a Heřmanově Městci. Obzvláště nás těší, že nad letošním ročníkem převzal záštitu poslanec Parlamentu ČR, Mgr. Jan Čechlovský. Celá koncepce Dětský domov se školou Chrudim Co je nového v Mama klubu? Dvanáctý ročník festivalu Tradice řeší různě absencí ve škole, kouřením, pouličními partami, útěky V tu chvíli je nutné zasáhnout a dítěti podat pomocnou ruku. Ochránit ho před dalšími problémy, vrátit ho zpět do školní lavice, naučit ho zodpovědnosti za svoje jednání a chování, za svůj život a připravit ho na život. To je cílem Dětského domova v Chrudimi. Těmto dětem nikdo nemůže nahradit jejich rodiče, jejich lásku a každodenní péči, nemůže nijak změnit ztracené a pošramocené roky dětství. Můžeme se ale pokusit ukázat jim možnosti jiného života, aktivního, sociálně přijatelného. Ty děti si takový začátek života nevybraly a, stejně jako ty naše děti, si ho nezaslouží. Potřebují naši pomoc, třebas jen formou našeho pochopení a přijetí. Všechny Vás co nejsrdečněji zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat dne 3. listopadu 2010 v budovách Dětského domova se školou Chrudim, a to pro pedagogickou a odbornou veřejnost od 9 hodin, pro laickou veřejnost od 14 do 17 hod. Prohlédnete si budovu školy, tělocvičnu, dílny, společenskou místnost, školní jídelnu a byty pro 48 klientů. Příchozí děti se mohou zúčastnit zábavných her a soutěží. Po celou dobu se Vám budou věnovat nejen učitelé a vychovatelé, ale i naše děti. Mgr. Iva Zikmundová, učitelka ZŠ, DDŠ Chrudim po několika letech po Markétě Růžičkové opět Mgr. Lada Kalinová. Novinkou v programu Mama klubu jsou lekce hudební školy Yamaha, která svou činnost v Chrudimi začíná kurzy Robátka pro rodiče s miminky od 4 do 18 měsíců a První krůčky pro rodiče s dětmi od 1,5 do 4 roků. Obsahem těchto programů jsou jednoduché písně, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické nástroje. Každá hodina tvoří jednotný celek s cílem rozvíjet hudební cítění, vnímání a podpořit přirozenou dětskou zvědavost. Do těchto kurzů je třeba se zapsat. Přihlásit se můžete u lektorky Mgr. Věry Kuzmové na telefonním čísle Každou středu jsou do programu zařazeny nově také Hrátky se sluníčky, jejichž náplň je dílem Dagmar Krásné, která se od září stala zároveň jednou za dvou provozních. Pravidelní návštěvníci si zajisté již našli oblíbené lekce cvičení pro rodiče s miminky, se staršími dětmi, Mamaškolky, pravidelné kurzy keramiky. Vybrat si však mohou také ti, kteří chtějí přijít bez dětí. Ať už mají zájem o keramiku, smaltování nebo se chtějí dozvědět, jak poskytnout první pomoc. Doufáme, že pokud jste si z našeho programu nevybrali dosud, najdete v něm nyní to, co Vás do Mama klubu přivede. A pokud máte chuť zapojit se do činnosti aktivněji, rádi Vás uvidíme na některém z pravidelných nedělních plánovacích odpolední Čaji o páté. Mgr. Věra Kuzmová, Mama klub festivalu již několik let úspěšně realizuje model, ve kterém se v dopoledních koncertech účinkující setkávají s diváky školního věku. V podvečerních hodinách se hlediště otevírají široké veřejnosti svými Galaprogramy. Smysl a význam projektu hodnotí především děti a učitelé v Pardubickém kraji. Každoročně zhlédne koncerty přes 2500 dětí. Cílem festivalu se tak stává seznámení dětí a mládeže s kulturou, tradicemi a s prvky naší minulosti, které pozvané národy spojují. Vážení diváci, příznivci dětského folkloru, přijměte pozvání na festival Tradice Radka Ehrenbergerová, vedoucí souboru Kuřátka, Chrudim 6

7 KČT Chrudim Vejšlapy v listopadu 2010 Středa Svitavy prohlídka města Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.07 hod. Vedoucí: L. Machová, B. Popelka, tel Sobota Tajný výlet za plným talířem (15 km) Sraz v 7.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.20 hod. Vedoucí: G. Zajícová, tel Sobota Procházka chrudimskými lesy (12 km) Sraz v 9.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v 9.45 hod. Vedoucí: V. Písař, J. Jahnický, tel Čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. Středa Horka Vrbatův Kostelec (10 km) Sraz v 9.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 9.43 hod. Vedoucí: manželé Naumecovi Sobota Vítání zimy na Monacu (14 km) mikulášská besídka (malý dárek) Sraz v 9.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v 9.30 hod. Vedoucí: V. Písař, J. Jahnický, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny! Aktuální informace na tel. číslech uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel Treking Chrudim akce v listopadu Poslední podzimní procházka pěší turistika, 25 km Vlastimil Škvára, tel , Vlastimil Škvára LYŽAŘI, POZOR! Začíná nová sezóna. Chcete jezdit levně a bez starostí na hory? Chcete lyžovat s prima partou? Chcete chodit s partou běžkařů žasnoucích nad krásou hor? Přijďte ve čtvrtek v 17 hodin do zasedací místnosti TJ v Radoušově ulici a dozvíte se vše potřebné. Zve předseda LO Jarda Voženílek. Sportovní areály města Chrudim,s.r.o. listopad 2010 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. po Muži 2. út Ženy 3. st Muži 4. čt Ženy 5. pá Spol. 6. so Spol. 7. ne Spol. 8. po Muži 9. út Ženy 10. st Muži 11. čt Ženy 12. pá Spol. 13. so Spol. 14. ne Spol. 15. po Muži 16. út Ženy 17. st Muži 18. čt Ženy 19. pá Spol. 20. so Spol. 21. ne Spol. 22. po Muži 23. út Ženy 24. st Muži 25. čt Ženy 26. pá Spol. 27. so Spol. 28. ne Spol. 29. po Muži 30. út Ženy Změny jsou vyhrazeny. Fotbalová utkání AFK Chrudim na Letním stadiónu AFK den datum hodina soutěž AFK soupeř sobota divize C muži A FK AS Pardubice, a. s. neděle ČDSŽ + ČDMŽ žáci A FK BAUMIT Jablonec nad Nisou, a. s. B ČDSŽ Česká divize starších žáků ČDMŽ Česká divize mladších žáků Mistrovská utkání HC Chrudim na zimním stadiónu Chrudim den datum hodina soupeř středa HC Tábor středa SK Kadaň středa HC Rebel Havlíčkův Brod středa HC VCES Hradec Králové Stolní tenis ČDSD Česká divize staršího dorostu ČDMD Česká divize mladšího dorostu Datum Začátek Hosté Soutěž Lokomotiva Pardubice 2. liga ženy FK Kolín 2. liga ženy Bižuterie Jablonec A 3. liga muži Bižuterie Jablonec B 3. liga muži Herna: ulice U Valchy, vstup přes hokejbalové hřiště Jokeritu Chrudim, v sousedství plovárny. Vstup zdarma. MTBC I-BIKE SOKOL Chrudim zve na listopadové cyklo akce Loučení se sezonou 2010 v sobotu ve hodin. Sraz před cyklistickou prodejnou I BIKE na Žižkově náměstí. Trasa: Chrudim, Slatiňany, třešňovka, Monako, u dubu, Smrkový Týnec, pod Pohořalkou, okolo Licibořického tábora, Škrovád a zpět do Chrudimi. Délka trasy kolem 25 km. Po ukončení vyjížďky zveme zúčastněné na posezení v příjemné restauraci na Hradbách, kde se společně vyfotíme. Ukončení akce cca v hodin. Výbava: MTB Cross bike, přilba cyklistická, osvětlení, nářadí, vhodné oblečení. Vyjížďku povede Keňa Jeníček. Noční Šílenství (Night Madness) dvakrát V pátek a v obou termínech od hodin. Sraz před obchodem I BIKE na Žižkově náměstí Výbava: Kvalitní osvětlení a teplé oblečení. S kým? S partou nadšenců, kteří rádi zkoušejí netradiční formy bikingu. Jestli si myslíte, že všechny cesty kolem Chrudimě dokonale znáte a nic Vás nepřekvapí, tak jste úplně, ale úplně vedle. Trasa: Nejlepší terény, kořeňák, traverzák, nemocničák, okolo rybníků, Tyrolský kopeček. Vyjížďku povede Martin Drahý (Marťas). č. 11/2010 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Josef Štěpánek. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 10. října

8 PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL Pondělí Pátek Sobota 8 11 VýRAZNé SLEVy modelů KOL 2010 Telefon: , , Chrudim, Spojovací ul. 50 m od restaurace Kleopatra Kolista inzerat 86.5x30.indd :02:13 VÁNOČNÍ CUKROVÍ 8

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl Novojicínský B rezen 2010 Mesícník mesta Nový Jicín se stal krajským Historickým mestem roku 2009 Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl g Nový Jičín zvítězil v krajském kole prestižní soutěže Historické

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více