Oponentský posudok. na habilitačnú prácu JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. Valná hromada společnosti s ručením omezeným

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oponentský posudok. na habilitačnú prácu JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. Valná hromada společnosti s ručením omezeným"

Transkript

1 Oponentský posudok na habilitačnú prácu JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. Valná hromada společnosti s ručením omezeným Na základe poverenia doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc., dekanky Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika predkladám tento oponentský posudok: K zameraniu práce Posudzovaná habilitačná práca JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. neobsahuje síce vymedzenie cieľa práce, vymedzenie východiskového stavu poznania skúmanej problematiky a použitých metód spracovania, ako je to obvyklé pri takýchto kvalifikačných prácach, ale po jej preštudovaní je zreteľné, že habilitantovým cieľom bolo analyzovať inštitút valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným v jeho širších súvislostiach. Z toho potom vyplýva, že v posudzovanej práci prevláda využitie analytickej metódy a následne metódy syntetickej, najmä pri formulovaní celkových záverov a návrhov de lege ferenda. Komparatívna metóda je využitá len v pomerne malom rozsahu, hoci by komparácia s právnymi úpravami v iných právnych poriadkoch, napr. v slovenskom, poľskom či nemeckom, bola nesporne významná. Ako uvádza habilitant (str. II.), habilitačná práca je uzavretá k , a preto je opodstatnené, že používa skratku NZOK pre vládny návrh zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách, ktorý sa však už stal platný a je publikovaný ako zákon č. 90/2012 Sb. s účinnosťou od K systematike a obsahu práce Habilitačná práca obsahuje analýzu platnej a účinnej právnej úpravy valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným, podľa práva Českej republiky, ktorá je obsiahnutá v zákone 513/1991 Sb. v znení neskorších zmien a dodatkov. Tomu zodpovedá aj štruktúra práce. Habilitant rozdelil habilitačnú prácu do siedmich častí, z ktorých za ťažiskové možno označiť prvú až štvrtú časť, piata a šiesta časť sú venované osobitostiam právnej úpravy valného zhromaždenia pri premene s. r. o. a valnému zhromaždeniu európskej súkromnej spoločnosti. Siedma časť predstavuje zhrnutie poznatkov a návrhy de lege ferenda. Štruktúra ťažiskovej časti habilitačnej práce je optimálna z pohľadu cieľa práce a obsahuje charakteristiku spoločnosti s ručením obmedzeným a valného zhromaždenia ako jej

2 najvyššieho orgánu (I. časť), vymedzenie pôsobnosti valného zhromaždenia (II. časť), rozbor pravidiel zvolávania a zasadania valného zhromaždenia (III. časť) a analýzu právnej povahy a obsahu uznesení valného zhromaždenia (IV. časť). Štruktúra práce je rozpracovaná precízne a podrobne, pričom jednotlivé časti práce pozostávajú z kapitol, ktoré sa delia na oddiely a prípadne na paragrafy, ktoré sú prípadne ďalej členené na konkrétne body. V prvej časti práce podáva habilitant charakteristiku spoločnosti s ručením obmedzeným a valného zhromaždenia tejto spoločnosti, pričom vychádza najmä z názorov prezentovaných v českej komercialistike (K. Eliáš, J. Dedič, I. Štenglová, P. Čech) a ďalší, ale tiež z novšej nemeckej literatúry (U. Hüffer, R. Ingerl) ale aj staršej, najmä rakúskej literatúry (O. Pisko). Pri analýze pôsobnosti valného zhromaždenia vychádza habilitant z členenia na pôsobnosť valného zhromaždenia vymedzenú zákonom, resp. zákonmi, spoločenskou zmluvou a uznesením valného zhromaždenia. Zákonnú pôsobnosť potom rozlišuje na zákonnú pôsobnosť výhradnú a nevýhradnú a venuje sa aj rozvoju tézy o tzv. nepísanej pôsobnosti valného zhromaždenia. Príznačné pre celú prácu, nielen pre túto kapitolu, je habilitantova schopnosť formulovať vlastné názory na analyzovaný problém a tieto aj pregnantne odôvodňovať. Príkladom argumentačnej schopnosti a precíznosti habilitantových analýz je napríklad formulácia poznatku, že valné zhromaždenie účtovnú závierku spoločnosti neschvaľuje, ale len berie na vedomie a že ani prípadné neschválenie účtovnej závierky nič nemení na tom, že správne zostavenú účtovnú závierku už nemožno meniť (str. 13). Na druhej strane však nájdeme aj opačné prípady, kedy sa habilitant uspokojuje so všeobecnou formuláciou typu pravidelne sa argumentuje bez uvedenia, kto konkrétne zastáva takýto názor (str. 18). Pri skúmaní uznesenia valného zhromaždenia o rozdelení podielov na zisku dospel habilitant k názoru, že takéto uznesenie nemožno v záujme ochrany nadobudnutých práv spoločníkov a ďalších osôb následne revokovať a rozdeľovanie podielov na zisku rušiť alebo zmeniť, pričom konštatuje, že je možné revokovať uznesenie, ktorým bolo pôvodne rozhodnuté, že sa podiely na zisku rozdeľovať nebudú. S argumentáciou, že takáto revokácia žiadny zásah do už nadobudnutých práv nepredstavuje. Rozbor inštitútu revokácie a inštitútu valného zhromaždenia, ktorý je podrobnejšie analyzovaný na str. 289 a nasl., považujem za jeden z prínosov posudzovanej habilitačnej práce. Originálne poznatky prezentuje habilitant pri skúmaní inštitútu absolutória, ktoré môže udeliť valné zhromaždenie spoločnosti, ktorým deklaruje, že spoločnosť si nebude uplatňovať voči štatutárnemu orgánu či jeho členom žiadne práva. V tejto súvislosti si kladie otázku, či môže spoločník vymáhať postupom podľa 131a Obchodného zákonníka náhradu spôsobenej škody, ak bolo platne rozhodnuté o udelení absolutória, pričom pri odpovedi na túto otázku

3 dospieva k názoru, že ak valné zhromaždenie udelilo absolutórium a následne došlo k dohode o odpustení dlhu, je týmto uznesením každý spoločník viazaný. Zaujímavý pozorovateľský postreh prezentuje habilitant na str. 124, keď uvádza, že vlnu tzv. tunelovania majetku spoločnosti začiatkom 90-tych rokov 20. storočia nespôsobila nedostatočnosť normatívnej regulácie, ale v prvom rade spoločenská atmosféra tejto doby, považujúca podvody a krádeže majetku obchodných spoločností za niečo normálne, s čím súvisela nečinnosť, neschopnosť či nefunkčnosť orgánov verejnej moci, takže spravodlivosti sa nedalo v nejednom prípade dovolať. O tomto postrehu možno diskutovať, ale k exaktnému záveru je problematické dospieť. Predmetom analýzy habilitanta v III. časti práce je zvolanie a zasadanie valného zhromaždenia. V úvode tejto časti prezentuje habilitant zaujímavý názor svedčiaci o jeho rozlišovacej schopnosti, poukazujúci na to, že zákonná dikcia o valnom zhromaždení je nepresná, keď zákon nerozoznáva, kedy ide o valné zhromaždenie ako orgán spoločnosti a kedy ide o jeho jednotlivé zasadnutia. Podľa habilitanta je správna konštrukcia 128 ods. 1 prvej vety, podľa ktorej štatutárny orgán zvoláva valné zhromaždenie, pretože sa zvoláva valné zhromaždenie ako orgán, avšak chybné je ustanovenie 128 ods. 1 druhej vety, podľa ktorého sa valné zhromaždenie musí konať, pretože v skutočnosti sa nekoná valné zhromaždenie ale konkrétne zasadnutie valného zhromaždenia. V tejto časti habilitant analyzuje tiež právnu povahu pozvánky na valné zhromaždenie, pričom dospieva k záveru, že pozvánka na valné zhromaždenie nemá povahu právneho úkonu. Tento záver odôvodňuje tým, že ust. 131 Obchodného zákonníka je špeciálnym ustanovením vo vzťahu k 80, písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, ktoré je ustanovením všeobecným. Diskusie ohľadne práva či povinnosti spoločníka zúčastniť sa na valnom zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným nie sú doposiaľ uzavreté. Príspevkom do tejto diskusie je aj habilitantov názor, že povinnosť lojality nemožno chápať len v pasívnom zmysle, teda ako povinnosť zdržať sa konania, ktoré spoločnosť poškodzuje, ale aj v aktívnom zmysle, teda ako povinnosť konať ak je to v záujme spoločnosti. Medzi takéto povinnosti patrí aj povinnosť zúčastniť sa aktívne na činnosti spoločnosti, pričom formou účasti na činnosti spoločnosti je povinnosť zúčastniť sa valného zhromaždenia (s. 167). S týmto názorom sa nestotožňujem, avšak akceptujem argumentáciu habilitanta v prospech ním prezentovaného názoru. V tejto časti habilitačnej práce pútajú pozornosť habilitantove názory na problémy kumulatívneho hlasovania, ku ktorému sa však habilitant vyjadruje negatívne, argumentujúc, že jedným z nedostatkov kumulatívneho hlasovania je možnosť menšiny presadiť do orgánu

4 spoločnosti člena, ktorý bude jeho činnosť rozvracať alebo komplikovať. Takáto argumentácia nie je podľa môjho názoru na mieste, pretože kumulatívne hlasovanie vytvára reálnejšie možnosti pre presadenie zástupcov menšín do orgánu spoločnosti, čím posilňuje pozícia menšinových spoločníkov. V štvrtej časti, nazvanej uznesenie valného zhromaždenia, zaujmú autorove názory k širšie diskutovanej problematike právnej povahy uznesenia valného zhromaždenia a tiež k právnym následkom vadného uznesenia valného zhromaždenia. Z námetov úpravy de lege ferenda, je zaujímavý najmä názor o opodstatnenosti zmeny úpravy zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú spoločnosti plnením uznesenia valného zhromaždenia, len ak je toto uznesenie v rozpore s právnymi predpismi. Habilitantom navrhovaná zmena by mala spočívať v stanovení opačného režimu, teda, že štatutárny orgán nesmie nikdy splniť uznesenie valného zhromaždenia, pokiaľ by jeho splnením vznikla alebo mohla vzniknúť spoločnosti škoda, a to aj vtedy, ak je uznesenie v súlade s právnymi predpismi. Prakticky by teda išlo o uznesenie, ktoré je ekonomicky alebo inak vecne škodlivé pre spoločnosť. Zdôvodnenie tohto návrhu by mohlo byť precizované na obhajobe habilitačnej práce. K splneniu formálnych požiadaviek Posudzovaná habilitačná práca svojim rozsahom (430 strán) výrazne prekračuje rozsah stanovený pre tento druh prác. V práci je uvedený rozsiahly poznámkový aparát, zahŕňajúci viac ako 600 poznámok pod čiarou. Pri spracovaní habilitačnej práce autor vychádzal z rozsiahlej knižnej literatúry i časopiseckých príspevkov, ktorých zoznam je prílohou práce. Zo zoznamu literatúry vyplýva, že ide o publikácie českých autorov, keďže habilitačná práca sa venuje analýze českej právnej úpravy. V zozname však nachádzame aj publikácie nemeckej, rakúskej i poľskej proveniencie, a to tak staršej ako aj súčasnej, nie však slovenskej, hoci právna úprava, ktorej analýzu vo svojej habilitačnej práci habilitant uskutočnil bola pôvodne spoločná česko-slovenská, ktorá sa však po rozdelení spoločného štátu začala diferencovať a to paradoxne aj v tých prípadoch, keď dochádzalo k transponovaniu rovnakých európskych smerníc. Záverečné hodnotenie Svojou habilitačnou prácou habilitant preukázal schopnosť analyzovať, hodnotiť ale aj triediť a syntetizovať získané poznatky. Habilitačná práca preukazuje vynikajúcu schopnosť

5 habilitanta formulovať vlastné názory a erudovane ich zdôvodňovať. Poznatky, ku ktorým habilitant vo svojej habilitačnej práci dospel, tvoria cenný prínos pre interpretáciu a aplikáciu skúmaného inštitútu valného zhromaždenia a sú veľmi podnetné. Hodnotená habilitačná práca JUDr. Tomáša Dvořáka, PhD. Valná hromada společnosti s ručením omezeným spĺňa všetky kritériá kladené na tento druh prác a preto navrhujem, aby v prípade úspešnej obhajoby bol JUDr. Tomášovi Dvořákovi, PhD. udelený vedecko-pedagogický titul docent. V Košiciach dňa doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., v. r.

6 JUDr. Tomáš Dvořák: Valná hromada společnosti s ručením omezeným (posudek habilitační práce) Pojednání o společnosti s ručením omezeným nalézáme v české nauce obchodního práva poměrně značný počet. Vyplývá to již ze samotného faktu, že jde o nejpočetnější formu, v níž se provozuje podnikatelská činnost v České republice. Do rámce těchto pojednání jsou samozřejmě zařazovány též části věnované valným hromadám, pozornost valnýn hromadám bývá věnována i v souvislosti se zkoumáním práv společníků. S výjimkou rozsáhlé diskuse o charakteru usnesení valných hromad a jejich neplatnosti, která se odehrála na přelomu stolení, však úvahy věnované nejvyššímu orgánu kapitálových společností příliš nepřesahují popis jejich působnosti a techniky jednání. Z tohoto pohledu představuje předložená práce snahu zaměřit dosavadní pohled na vnitřní organizaci kapitálových společností jiným směrem. Jak uvádí autor sám, měly by jeho úvahy přispět k nalézání obecně platných závěrů, jimiž by se kultivovala nauka i praxe, ale současně by měly poskytovat též návrhy řešení problémů, které se v průběhu existence právní úpravy společnosti s ručením omezeným objevily. Autor tedy zvolil téma aktuální a zajímavé, které mu poskytovalo dostatečný prostor pro uplatnění jeho tvůrčí invence. Navazuje v ní na některé své dřívější práce a rozšiřuje tak českou obchodněprávní teorii o nový směr zkoumání. 1. Hodnocení obsahu předložené práce Obsah práce je rozčleněn do sedmi základních částí, z nichž se každá dělí na dílčí kapitoly. Autor postupuje od obecných otázek ke konkrétnímu zkoumání podrobností charakterizujících postavení valné hromdy ve vnitřní sféře společnosti s ručením omezeným. Sled částí je tradiční - autor se nejprve věnuje působnosti valné hromady, poté technickým otázkám její činnosti (svolání, zasedání), v další rozebírá povahu a účinky usnesení a v následné zkoumá valnou hromadu ve speciálním případě - při přeměnách obchodních společností. Závěrečná si všímá návrhu evropské úpravy soukromé společnosti a postavení valné hromady v této formě společnosti. Práci uzavírají shrnující závěry a doporučení se lege ferenda. V první části práce autor zdařile spojuje pohledy na společnost jako právnickou osobu a na její vnitřní strukturu, nedaří se mu však zcela přesvědčivě vysvětlit postavení společníků, kteří jsou na jedné straně subjekty, z jejichž vůle společnosti vzniká, na druhé straně se však po její

7 vzniku stávají součástí společnosti, a to součástí sice nutnou a podmiňující, avšak též součástí, jejíž vůle nemusí být vždy pro chování společnosti určující. Nejde o nedostatek práce, jehož význam by byl fatální - uvedeným problém patří k těm, jimž se nauka téměř nevěnuje a u nichž vlastně stojíme teprve na počátku formulace nějakých obecně přijatelných vysvětlení. Rozpaky nad touto otázkou provázejí i další části práce - viz např. subkapitolu o nepsané působnosti valné hromady, z řešení otázky vztahu společníků a společnosti by vyplývaly i závěry pro situace, kdy valná hromada rozhoduje v rámci své působnosti, ale její rozhodnutí není souladné se zájmy jednotlivých společníků či jejich skupin (viz např. úvahy o rozdělování zisku). Bylo by samozřejmě zajímavé vyslechnout si názor autora na tuto problematiku v rozpravě k práci. Následná část zabývající se působností valné hromady by mohla svádět k pouhému popisu platné úpravy, popř. jen k úvahám, v jakém směru by bylo možno ve společenské smlouvě okruh působnosti valné hromady rozšířit či upřesnit. I když autor formálně z popisu vychází, pojímá tuto část do značné míry polemicky a řeší celou řadu otázek s dopadem na obecné vnímání zásad, na nichž společnost stojí, i na bezprostřední řešení konkrétních praktických situací (rozdělování zisku, změny společenské smlouvy, problematika zvyšování a snižování základního kapitálu, odměňování členů orgánů společnosti). V obsahu kapitoly se tak sváří dvě tendence - zjevná snaha autora provést dokonalý výklad všech případů, kdy rozhoduje valná hromada a snaha vyslovit obecé zásady, které by odpověděly především na otázky, které jsou v současné právní úpravě sporné. Dokonalé skloubení obou tendencí je asi nedosažitelné, kapitola tak působí dojmem částečně roztříštěným. Za nejzajímavější dílčí otázky v ní považuji závěrečné subkapitoly o absolutoriu a účincích nedostatku souhlasu valné hromady. Autorovo zaujetí pro problematiku je pozoruhodné, vede jej však někdy k příliš přímočarým závěrům. Nelze podle mého názoru shledávat dobrou víru u třetích osob, pokud požadavek schválení určitých jednání valnou hromadou vyplývá ze zákona. V takovém případě by naopak alespoň průměrně ostražitá třetí osoba měla v procesu kontraktace žádat důkaz o tom, jak bylo zákonnému požadavku vyhověno, popř. prosazovat taková smluvní ujednání, která vezmou povinnost schválení v úvahu. V závěru části se autor zmiňuje o souhlasech valné hromady nutných k převodu a zastavení obchodního podílu. Vyslovuje jednoznačně závěr o neúčinnosti smluv uzavřených bez souhlasu valné hromady, argumentace však na rozdíl od předchozí analýzy zcela chybí.

8 Třetí část je věnována problematice převážně procedurálního rázu. Autor však i zde provádí velmi podrobnou analýzu právní úpravy a v jejím rámci zmiňuje celou řadu dílčích problémů, k nimž hned hledá nejpřijatelnější řešení. Jeho postup svědčí o značné kreativitě, jako negativum však hodnotím, že se totožné pozornosti dostává problémům závažným i zcela podružným a zaměření práce se tak vzdaluje od charakteru teoretického pojednání, kterým má habilitační práce být. Nejsem např. zcela přesvědčena o tom, že je nutno rozebírat na téměř deseti stranách pozvánku na valnou hromadu. Na rozdíl od autora chápu účast společníka na zasedání valné hromady výlučně jako oprávnění společníka, nedostatek loajality by přicházel podle mého názoru v úvahu teprve tehdy, když by společník své nepřítomnosti cíleně zneužíval v neprospěch společnosti. Domnívám se proto, že autor svým závěrem o zákonné povinnosti účastnit se zasedání valné hromady, interpretačně značně překračuje zákonný rámec úpravy postavení společníka. Další autorovy úvahy týkající se způsobu rozhodování valné hromady, průběhu jejího zasedání, rozhodování per rollam, zápisu o jednání nepřinášejí otázky, které by nebyly běžně v literatuře diskutovány. Subkapitoly věnované notářským zápisům jsou zcela popisné, zajímavější by byly např. úvahy o funkci notářských zápisů, otázka, zda posilují právní jistotut společností i společníků nebo zda je vnímat jen jako zbytečnou složitost vyžadovanou zákonem. V souvislosti s analýzou možnosti přijímat usnesení zvláštním postupem mimo valnou hromadu bych očekávala obecnou úvahu o tom, zda se tímto neoslabuje princip kolektivního rozhodování, popř. jaké klady a jaká rizika jsou s uvedeným postupem spojena. Autor však zřejmě patří k bezvýhradným zastáncům uvedených postupů a žádné problémy kromě ryze interpretačních v nich nespatřuje. Část čtvrtou zahajuje úvaha o povaze usnesení valné hromady, v níž autor rekapituluje již vyslovené názory a přiklání se ke stanovisku, že usnesení valné hromady je projevem vůle společníků projevený formou usnesení. O několik stránek dále potom autor cituje německou nauku a uvádí, že usnesení valné hromady je jednostranným projevem vůle společnosti. Pro oba závěry by se jistě našly logické argumenty, tato otázka by mohla být předmětem vědecké rozpravy při jednání o předložené práci. Jde však opět o jeden z projevů základní otázky postavení společníků ve společnosti a jejich vztahu ke společnosti. Autor se opět problematikou zabývá velmi podrobně a odkrývá i otázky, které dosud nebyly v literatuře zmíněny - např. nečinnost valné hromady a obranu proti ní - kromě standardní úvahy o možnosti zrušit společnost rozhodnutím soudu se autor zabývá i postavením společníka a možnostmi jeho obrany. V této souvislosti se opět objevuje problém významu společníků pro společnost - autor by mohl v rozpravě rozvést myšlenku, kterou v textu jen letmo zmiňuje -

9 náhradu škody uplatňovanou společníkem vůči společnosti za nečinnost valné hromady (str. 304). Pokud tuto myšlenku začneme rozebírat z pohledu předpokladů vzniku práva na náhradu škody, objeví se i výkladové problémy (jaká povinnost byla porušena, kdo konkrétně ji porušil a zda je porušení přičitatelné společnosti, jakou roli zde hrají společníci). Na nastíněné otázky potom navazuje i 12. oddíl čtvrté části věnovaný vysoce zajímavé otázce odpovědnosti společníka za jeho jednání ve společnosti a za usnesení valné hromady. Jde o problematiku v nauce dosud neprozkoumanou, autor je zde nepochybně průkopníkem nových pohledů na vztah společníků ke společnosti. Lze s ním jistě souhlasit, pokud by šlo o případy odpovědnosti trestní (str. 308), složitější však bude podle mého názoru soukromoprávní odpovědnost. Autorův příklad na str. 309 nepovažuji za průkazný, neboť vznik právní odpovědnosti je nutno vázat na porušení právní povinnosti, což asi nebudou případy rozhodování o podnikatelské činnosti společnosti, pokud vůbec tato rozhodnutí budou náležet do působnosti valné hromady. Odpovědnost vůči třetím osobám je zkoumána v souvislosti s úvahami o tzv. piercing the corporate veil (Durchgriffshaftung) a je zajímavá právě v souvislosti s insolvencí společnosti, jak také autor uvádí. V kontextu celé práce nebylo možno věnovat těmto otázkám podrobnější pozornost, jde však o myšlenky, které jsou velmi inspirující pro další rozvoj nauky zejména v situaci, kdy nová úprava oslabí majetková pouta mezi společností a společníky. Autor by mohl v rozpravě uvést svoje stanovisko k této koncepci ZOK. Čtvrtou část uzavírá podrobný výklad o vadách usnesení valné hromady a jejich následcích - autor zde prokazuje důvěrnou znalost problematiky a schopnost vnímat ji i v procesních souvislostech. Text předložené práce uzavírají dvě části, které se zabývají speciální problematikou - postavením valné hromady při přeměnách obchodních společností a předpisy o valné hromadě v návrhu nařízení o evropské soukromé společnosti. Obě části jsou rozsahem nesrovnatelné s předchozími. Význam úvah o valné hromadě v přeměnách spatřuji především v tom, že upozorňují na úlohu valné hromady při jednom ze způsobů zrušení a zániku společnosti s ručením omezeným, a to zejména s ohledem na ochranu práv společníků. Význam poslední části je zejména inspirační, neboť návrh nařízení, v němž je nutno najít kompromis velmi rozdílných národních úprav, může přinést nové pohledy i na zavedené výklady a aplikační praxi české úpravy. Obě části jsou však jen informačním doplňkem popisujícím fungování valné hromady v daných situacích bez hlubších analýz a argumentace.

10 Obsáhlý text je ukončen částí sedmou, která měla být shrnutím. Autor ji však pojal jen jako vlastní návrhy de lege ferenda, a to mnohdy velmi konkrétní směřující k jednotlivým ustanovením obchodního zákoníku o společnosti s ručením omezeným. I když i zde se objevují zajímavé úvahy (hlasování per rollam, náhradní zasedání valné hromady), autor nezpracoval závěr textu jako syntézu obecných poznatků, k nimž analýzou jednotlivých otázek funkce a činnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným dospěl. Lze jen litovat, že nevyužil možnosti zvýraznění nejlepších myšlenek práce a jejího logického a přesvědčivého uzavření. Připomínky k jednotlivostem: str. 7: autor ude uvádí, že smysl úpravy působnosti valné hromady je zjevný - dát společníkům, kteří investovali do majetku společnosti, možnost ovlivnit její činnost a existenci. Jak by autor odůvodnil základ působnosti valné hromady v situaci, kdy podle nové úpravy budou investice společníků do majetku společnosti zanedbatelné? str. 20: souhlasím s autorem, že výplata celého zisku osobám odlišným od společníků by byla přinejmenším diskutabilní. Mohl by však autor formulovat obecněji důvody, které ho vedou k závěru, že není dovoleno vyplácet třetím osobám veškerý disponibilní zisk společnosti a společníkům neponechat vůbec nic? str. 30: zajímavá je myšlenka o nahrazení společenské smlouvy novou. Tento problém považuji za hypotetický, neboť je zajisté myslitelná situace, kdy za trvání společnosti postupně dojde ke změně všech ustanovení společenské smlouvy. Argument o nutné přítomnosti ustanovení řešících otázky zřizovací se mi jeví jako pouze formální. Ustanovení o složení prvního statutárního orgánu, případné dozorčí rady a určení správce vkladu jsou vázána na zakládací proces a v realitě života společnosti budou stejně překonána. Funkčně jsou tedy nezbytná při zřizování společnosti a jejich pozdější zrušení by sice znamenalo formální rozpor s požadavky zákona, nijak by však neovlivňovalo funkci a význam společenské smlouvy. Současnou úpravu těchto otázek lze označit za nepřesně formulovanou, nevhodné legislativní řešení vynikne zejména po srovnání s novou úpravou v zákoně o obchodních korporacích ( 146 ZOK), str. 56: v návaznosti na vymezení působnosti valné hromady v 125 odst. 1 písm. i) ObchZ by autor připustil možnost, že o zrušení společnosti a jmenování likvidátora rozhodnou všichni společníci? Mohlo by podle autora takto znít i příslušné ustanovení společenské smlouvy? Viz též srovnání s rozhodováním o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti (str ),

11 str. 129: z čeho autor usuzuje, že svolání valné hromady je právní úkon společnosti vůči společníkům? Otázka je částí názorů v literatuře vykládána odlišně, autor argumentuje obchodním vedením. Jeho široké pojetí obchodního vedení však nepostrádá problémy - viděno jeho logikou mohl by svolat valnou hromadu i prokurista, ale naopak nikoli sami společníci, což je jistě závěr překvapivý, naštěstí vyřešený ust. 129 odst. 2 poslední věta. Autorem předestírané scénáře svévolného svolávání valných hromad jsou již projevem patologie a spadaly by do kategorie případů, kdy společnost neplní svoji organizátorskou funkci jako právní forma vhodná pro podnikání, str : nemyslím, že všechny situace, které autor ve výčtu uvádí, jsou změnou společenské smlouvy, byť i nepřímou. Zejména jmenování členů orgánů či likvidátora změnou společenské smlouvy není, neboť by bylo velmi neobvyklé, kdyby společenská smlouva uváděla členy orgánů jmenovitě. Z požadavku 110 odst. 1 písm. e) a f) takový závěr podle mého názoru nelze dovodit, str : ztotožňuji se s názorem autora na situace, kdy o usnesení valné hromady nebyl pořízen notářský zápis, ačkoli to zákon vyžaduje. Autor však neuvádí žádné řešení dané situace - jaký je jeho názor? 2. Hodnocení formální stránky práce Práce je vcelku tradičně členěna na několik základních částí, které se dále skládají z dílčích kapitol. Autor nehledá pro vnitřní členění nějakou soustavu významných teoretických kriterií, nýbrž v podstatě vychází ze systematiky právní úpravy a její aplikace. I když by bylo možno namítat, že se autor v habilitační práci měl odpoutat od ryze aplikačního přístupu, činí ji zvolená systematika pro čtenáře srozumitelnější a přístupnější. Části i kapitoly na sebe logicky navazují, práce tvoří systematicky dobře zvládnutý celek. Ke struktuře práce mám proto jen dílčí připomínky: subkapitolu o výkonu působnosti valné hromady jediným společníkem bych asi chápala obecněji a zařadila bych ji do textu jako samostatnou část, ale jde o otázku osobního názoru. Jako nekonzistentní však hodnotím subkapitolu III.7 pojednávající o územních samosprávných celcích. Jde o specifickou problematiku, která se nevyčerpává jen technikou svolávání a rozhodování valných hromad a systematicky tak překračuje téma třetí části. Výklad je navíc velmi kusý a rozhodně nepřispívá k řešení těžkostí, na které obce i kraje v této oblasti narážejí. Je také otázka, zda bylo nutno zařazovat do práce popisné výčty, z nichž žádné zásadní závěry nevyplývají (viz např. náležitosti zápisu z valné hromady na str ). Rušivě rovněž působí nevyjasněnost číslování odstavců -

12 v některých kapitolách jsou odstavce čísovány, v jiných nikoli,a to bez zjevné pravidelnosti či obsahových důvodů. V dalších kriteriích, podle nichž bývají práce obdobného druhu hodnoceny, prokazuje autor, že ovládá techniku zpracování odborných pojednání a zvládl práci s literaturou i stylistickou stránku textu. Práce je vybavena rozsáhlým seznamem podkladové literatury. Prameny, které autor v práci přímo použil, cituje v poznámkách k textu. Jeho práce s literaturou je korektní a citace odpovídají vžitým pravidlům. Stylově je práce připravena pečlivě, autor se neuchyluje k publicistickému vyjadřování a zachovává styl odborného pojednání. Rovněž po jazykové stránce působí práce velmi dobře autor nemá potíže s formulacemi, jeho vyjadřování je přesné, přehledné a srozumitelné. Text je připraven pečlivě, v zásadě neobsahuje písařské chyby. Jen sporadicky autorovi unikly některé nesrovnalosti - např. na str. 210 a 211 jsou ve výčtu totožné body 4 a 7. Někdy autor používá ke zkrácení textu metody, které odporují gramatickým a stylistickým pravidlům - str. 111, třetí odstavec odpouštět (část) dluh(u), totéž str. 113 (ne)činností, totéž na str. 141, (ne)schvalovací na str V celkovém hodnocení konstatuji, že práce splňuje všechny požadavky, které jsou na habilitační práci kladeny. Až na výše uvedené drobné výhrady je pečlivě připravena, obsahuje potřebnou argumentaci, projevuje se v ní velmi dobrá orientace autora ve zvoleném tématu. Práce obsahuje i kritiku platného právního stavu, přičemž se autor nevyhýbá nutnosti vyslovit vlastní názor a navrhnout řešení. Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji předloženou práci k dalšímu postupu v habilitačním řízení. V Brně dne 10. října 2012 prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., v. r.

13

14

15

16

17

18 V Banskej Bystrici, 2. augusta 2012 doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., v. r.

19

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán obchodní korporace

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům II. Den vyhotovení projektu změny právní formy Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). III. Zvláštní výhody poskytované

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Oponentský posudek k habilitační práci Habilitantka: JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. Habilitační práce: Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana) Oponent: Doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama Právnická osoba statutárním orgánem zastoupení zákonné smluvní Vedoucí odštěpného závodu prokura Osoba pověřená podle 15 ObchZ na základě plné moci Jednání fyzické

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Předsedou Vědecké rady Fakulty práva Panevropské vysoké školy,

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. TEXT USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY NAVRHOVANÝCH PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI Představenstvo společnosti UniCredit Bank Czech

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský 09.01.a JUDr. Zdeněk Holásek, advokát - Rechtsanwalt 466 01 Jablonec nad Nisou, 28. října 31 Tel & fax: 483 306 194, mobil: 602 431 044, e-mail: zdeh@quick.cz IČ: 104 20 801, DIČ: CZ5406271893, v seznamu

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více