VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji Bakalá ská práce 2014

2 Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji Bakalá ská práce Mgr. Eva Kostecká Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Datum odevzdání diplomové práce: 23. dubna 2014 Datum obhajoby diplomové práce: erven Praha 2014

3 Batchelor s Dissertation Qualification and further training of teachers from secondary professional schools focused on Gastronomy, Hotel management and Tourism in Olomouc region Mgr. Eva Kostecká The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Date of Submission: Date of Thesis Defense: June Prague 2014

4 estné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci na téma Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji zpracovala samostatn a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdroj a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném zn ní souhlasím se zve ejn ním své bakalá ské práce, a to v nezkrácené form, v elektronické podob ve ve ejn p ístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Šumperku dne: Mgr. Eva Kostecká

5 Pod kování Na tomto míst bych ráda pod kovala RNDr. Janu Žufanovi, Ph.D., MBA. za odborné vedení, podn ty a cenné rady p i konzultování bakalá ské práce. Dále d kuji všem respondent m, kte í s velkou ochotou vyplnili dotazník.

6 ABSTRAKT MGR. KOSTECKÁ Eva. Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji. [Bakalá ská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem práce je provedení analýzy kvalifikace u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji, v etn analýzy nabídky a možností dalšího vzd lávání t chto u itel v Olomouckém kraji. Pro analýzu interních dokument škol za ú elem zjišt ní kvalifikovanosti u itel odborných škol z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu je použita metoda dotazníková. Pro analýzu dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, v etn rekvalifikací a analýzy nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník jsem zvolila a použila metodu obsahové analýzy pedagogických dokument. V první ásti této práce uvádím hlavní priority rozvoje oblasti krajského školství, které vycházejí ze strategických dokument, p edevším pak z Dlouhodobého zám ru rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy Olomouckého kraje. Uvádím zde i do problematiky dalšího vzd lávání, v etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, vysv tluji pojem kvalifikovanost u itel odborných p edm na st edních odborných školách. P ehledn seznamuji s možnými výzkumnými metodami kvalifikace a dalšího vzd lávání u itel. Provádím i analýzu n kterých doposud provád ných výzkum v souvislosti s odbornou kvalifikací u itel. Ve druhé ásti mé práce je provedena analýza interních dokument škol. Je zde sestaven dotazník a zpracovány vypln né dotazníky z jednotlivých škol do p ehledných tabulek, ze kterých jsou sestaveny grafy. U každého grafu uvádím konkrétní díl í záv ry výzkumu. V další kapitole podrobuji analýze vzd lávací instituce a za ízení, která poskytují v Olomouckém kraji další vzd lávání pedagogických pracovník, v etn rekvalifikací v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu. Výsledkem je zjišt ní, že žádná vzd lávací instituce a za ízení neposkytuje další vzd lávání u itel m odborných p edm na

7 st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus. Proto navrhuji zadat další vzd lávání vybranému za ízení DV, pro n jž dle jeho formálních administrativních požadavk navrhuji vzd lávací program Chicken or Kitchen?. V oblasti dalšího vzd lávání pedagogických pracovník navrhuji obrátit se na zkoumané vzd lávací instituce a za ízení s návrhy na konkrétní pot eby vzd lávání, p ípadn využít vzd lávacích institucí v jiných krajích. Klí ová slova: další vzd lávání, kvalifikace u itel, odborné p edm ty gastronomie, hotelnictví a turismu, Olomoucký kraj, st ední odborné školy zam ené na gastronomii, hotelnictví a turismus.

8 ABSTRAKT MGR. KOSTECKÁ Eva. Qualification and further training of teachers from secondary professional schools focused on Gastronomy, Hotel management and Tourism in Olomouc region. [Batchelor s Theses] The Institute of Hospitality Management in Prague: pages. The aim of this theses is to analyse qualification of secondary professional schools specialized in gastronomy, hotel management and tourism in Olomouc region, including analysis of further education of these teachers in Olomouc region. Data analysis method have been used to analyse schools internal documetation for reasearching qualification of secondary professional schools specialized in gastronomy, hotel management and tourism. I have used content analysis method for analysis of further teacher eduaction including requalification. In the first part of this theses, main priorities of developing regional education which proceed from startegy documentation, mainly from long-term educational goals in Olomouc region have been presented. The topic of further education, including requalification and further teacher education is introduced together with the qualification of secondary professional school teachers and their different research methods. I also present analysis of researches which have been carried out in connection with professional teacher qualification. In the second part of the theses, analysis of internal documentation has been carried out. A questionnaire was formed and as an outcome tables and graphs have been elaborated. Every graph is accompanied by its conclusion. Next chapter is devoted to analysis of educational institutions which provide further education including requalification in the field of gastronomy, hotel management and tourism in Olomouc region. The survey found out that there is no institution which would provide further education for teachers in the field of gastronomy, hotel management and tourism in Olomouc region. A

9 proposition for further education institution has been made to present an educational program Chicken or kitchen?. In the field of further education there is need to address educational institutions with concrete requirements or to address the ones in other regions. Klí ová slova: further education, teacher qualification, special subjects of Gastronomy, Hotel Management and Tourism, Olomouc region, secondary professional schools of Gastronomy, Hotel Management and Tourism.

10 OBSAH ÚVOD Odborné školství se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji Dlouhodobý zám r rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy Olomouckého kraje Problematika dalšího vzd lávání, v etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník Kvalifikovanost u itel odborných p edm na st edních odborných školách P ehled možných výzkumných metod kvalifikace a dalšího vzd lávání u itel Pedagogické pozorování Metoda experimentální Metoda rozhovoru Vybrané techniky m ení Volba výzkumných metod kvalifikace a dalšího vzd lávání u itel Dotazníková metoda Obsahová analýza pedagogických dokument Analýza n kterých doposud provád ných výzkum v souvislosti s odbornou kvalifikací itel Projekt: Analýza kvalifikovanosti u itel a návrhy doporu ení pro podp rné projekty ESF Projekt: Analýza p edpoklad a vzd lávacích pot eb pedagogických pracovník pro zkvalit ování jejich práce Analýza interních dokument škol Sestavení dotazníku pro provedení analýzy interních dokument škol Zpracování dotazník pro provedení analýzy interních dokument škol Analýza nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, v etn rekvalifikací Centrum celoživotního vzd lávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Centrum uznávání a celoživotního u ení Olomouckého kraje Ú ad práce R, krajská pobo ka Olomouc, v etn pobo ek Jeseník, Olomouc, Prost jov, P erov, Šumperk Internetová nabídka poskytovatel dalšího vzd lávání pedagogických pracovník etn rekvalifikací Analýza nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník Národní institut pro další vzd lávání, krajské pracovišt Olomouc Scholaservis, v etn pobo ek Prost jov, Olomouc, P erov, Šumperk a Jeseník Akademie Jana Amose Komenského, vzd lávací centrum, jazyková škola, Šumperk Internetová nabídka poskytovatel dalšího vzd lávání pedagogických pracovník Shrnutí a vyhodnocení zkoumané problematiky v etn návrh na ešení Vyhodnocení analýzy interních dokument škol Vyhodnocení analýzy nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník v etn rekvalifikací Návrh vzd lávacího programu pro DVPP ZÁV R LITERATURA A POUŽITÉ ZDROJE ÍLOHY... 64

11 SEZNAM TABULEK A GRAF Tabulka 1 Tabulka 2 Tabulka 3 Tabulka 4 Tabulka 5 Tabulka 6 Tabulka 7 Tabulka 8 Tabulka 9 Tabulka 10 Tabulka 11 Tabulka 12 Tabulka 13 Tabulka 14 Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Graf 7 Graf 8 Seznam zkoumaného vzorku st edních odborných škol Základní údaje i velikosti škol Celkový po et a podíly nekvalifikovaných u itel Nekvalifikovanost u itel z hlediska typu z izovatele škol Vztah mezi po tem žák gastronomie, hotelnictví a turismu a podílem nekvalifikovaných u itel ková struktura nekvalifikovaných u itel Nekvalifikovaní u itelé podle dosaženého vzd lání Nekvalifikovaní u itelé dopl ující si studiem chyb jící kvalifikaci Nekvalifikovaní u itelé dopl ující si studiem chyb jící kvalifikaci podle v ku Po et zájemc o dopln ní kvalifikace z hlediska druhu vzd lání Struktura p edpokládaného studia k dopln ní pedagogické zp sobilosti Nekvalifikovaní u itelé, p ekážky v zahájení studia Po et nekvalifikovaných u itel a vyu ovaných hodin z hlediska organiza ních p ekážek Po et u itel, kterým byl v posledních 5 letech rozvázán pracovní pom r z d vodu nedostate né kvalifikace Celkový po et žák a po et žák na oborech gastronomie, hotelnictví a turismu Po et u itel odborných p edm gastronomie, hotelnictví a turismu a z toho po et nekvalifikovaných u itel Vztah mezi typem z izovatele a podílem nekvalifikovaných u itel Vztah mezi po tem žák gastronomie, hotelnictví a turismu a podílem nekvalifikovaných u itel Vztah mezi v kem a nekvalifikovaností u itel Vzd lanostní struktura nekvalifikovaných u itel Po et u itel dopl ující si studiem chyb jící kvalifikaci kové rozložení nekvalifikovaných u itel, kte í si dopl ují studium

12 Graf 9 Graf 10 Graf 11 Graf 12 Struktura p edpokládaného studia k dopln ní pedagogické zp sobilosti ekážky v zahájení studia nekvalifikovaných u itel Podíl vyu ovaných hodin nekvalifikovan Vztah mezi typem školy a po tem u itel, kterým byl v posledních 5 letech rozvázán pracovní pom r z d vodu nedostate né kvalifikace

13 SEZNAM ZKRATEK. íslo R eská republika ŠI eská školní inspekce DVPP Další vzd lávání pedagogických pracovník ESP Evropský sociální fond EU Evropská unie ICT Informa ní a komunika ní technologie G Gastronomie H Hotelnictví MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek PDF Pedagogická fakulta Sb. sborník SOŠ St ední odborná škola s.r.o. spole nost s ru ením omezeným SŠ st ední škola UNIV Uznávání výsledk neformálního vzd lávání a informálního u ení UP Univerzita Palackého VOŠ Vyšší odborná škola VŠ Vysoká škola VÚOŠ Výzkumný ústav odborného školství

14 ÚVOD Z p ehledu nabídky zadání bakalá ských prací na kated e Hotelnictví jsem si vybrala toto téma proto, že jako dlouholetá pln kvalifikovaná u itelka anglického jazyka na st ední odborné škole mám k problematice kvalifikovanosti u itel odborných p edm zam ených na výuku gastronomie, hotelnictví a turismu i k problematice dalšího vzd lávání u itel st edních odborných škol velmi blízko. Do mého výzkumu v této práci jsem se musela za adit jako jedna z t ch, která už nekvalifikovan odborné p edm ty na své škole vyu uje a sou asn si kvalifikaci dopl uje bakalá ským studiem na této Vysoké škole hotelové. Cílem práce je provedení analýzy kvalifikace u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji, v etn analýzy nabídky a možností dalšího vzd lávání t chto u itel v Olomouckém kraji. V první, teoreticko-metodologické ásti uvádím v první kapitole hlavní priority rozvoje oblasti krajského školství, které vycházejí ze strategických dokument, p edevším pak z Dlouhodobého zám ru rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy Olomouckého kraje. ibližuji i problematiku dalšího vzd lávání, v etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník. Z hlediska platných zákon rozebírám pojem kvalifikovanosti u itel odborných p edm na st edních odborných školách. V další kapitole uvádím p ehled možných výzkumných metod kvalifikace a dalšího vzd lávání u itel a zabývám se volbou možných výzkumných metod kvalifikace a dalšího vzd lávání u itel. Provádím analýzu n kterých doposud provád ných výzkum v souvislosti s odbornou kvalifikací u itel. V druhé, analytické (praktické) ásti mé práce provádím analýzu interních dokument škol. Prakticky jsem sestavila dotazník pro provedení analýzy interních dokument škol na 14

15 všech devíti ur ených školách a zpracovala vypln né dotazníky z jednotlivých škol do ehledných tabulek, které jsem transformovala do graf. V další kapitole podrobuji analýze vzd lávací instituce a za ízení, která poskytují v Olomouckém kraji další vzd lávání pedagogických pracovník, v etn rekvalifikací, v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu. V poslední kapitole této ásti práce podrobuji analýze nabídku vzd lávacích institucí a za ízení, která poskytují v Olomouckém kraji vzd lání formou dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, se zam ením na oblast gastronomie, hotelnictví a turismu. V t etí návrhové ásti jsem provedla shrnutí a vyhodnocení zkoumané problematiky v etn návrh na ešení. Je zde vyhodnocení analýzy interních dokument škol, vyhodnocení analýzy nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, v etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník. V záv ru každé kapitoly jsou konkrétní návrhy na ešení záv provedené analýzy, v etn p ipravených pedagogických dokument. V záv re né ásti práce provádím stru nou rekapitulaci své práce a konstatuji, že se mi poda ilo dosáhnout cíle práce. Pro analýzu interních dokument škol za ú elem zjišt ní kvalifikovanosti u itel odborných škol z oblasti cestovního ruchu a hotelnictví jsem zvolila a použila metodu dotazníkovou. Pro analýzu dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, v etn rekvalifikací a analýzy nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, jsem zvolila a použila metodu obsahové analýzy pedagogických dokument. Mezi nejd ležit jší informa ní zdroje, které jsou v práci použity pat í: Dlouhodobý zám r vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Olomouckého kraje, Zákon a vyhláška. 317/2005 Sb., o dalším vzd lávání pedagogických pracovník, akredita ní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník, Sborník obor vzd lání st edních škol a vyšších škol Olomouckého kraje pro školní rok 2012/2013, Metodologie pedagogiky, Metody pedagogického výzkumu. 15

16 TEORETICKO METODOLOGICKÁ ÁST 1 Odborné školství se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji V této kapitole p ibližuji hlavní priority rozvoje oblasti krajského školství, které vycházejí ze strategických dokument, p edevším pak z Dlouhodobého zám ru rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy Olomouckého kraje. P ibližuji i problematiku dalšího vzd lávání, etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník a z hlediska platných zákon pak rozebírám pojem kvalifikovanosti u itel odborných p edm na st edních odborných školách. 1.1 Dlouhodobý zám r rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy Olomouckého kraje Cílem Olomouckého kraje v oblasti školství je všestrann p ispívat k rozvoji vzd lání ob an kraje. Hlavní priority této oblasti vycházejí ze strategických dokument, p edevším z Dlouhodobého zám ru rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy Olomouckého kraje a z Koncepce rozvoje t lovýchovy a sportu v Olomouckém kraji, vzd lávací nabídka st edních škol, jejichž majoritním z izovatelem je Olomoucký kraj, reaguje nejen na požadavky žák a rodi ovské ve ejnosti, ale i trhu práce. I s ohledem na tuto skute nost vykazují absolventi vysokou uplatnitelnost na trhu práce. Na základ vyhodnocení napl ování priorit dlouhodobých zám je možno konstatovat, že v Olomouckém kraji se poda ilo díky úzké spolupráci s poradními orgány kraje, edevším pak Výborem pro výchovu, vzd lávání a zam stnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje a sociálními partnery vybudovat sí škol, která reflektuje požadavky žák, rodi, pedagogické ve ejnosti a trhu práce. V úzké spolupráci všech zainteresovaných orgán byla racionalizována sí škol a školských za ízení, byly odstran ny neopodstatn né duplicity ve vzd lávací nabídce a došlo ke zlepšení úrovn materiáln technického zabezpe ení výuky. Jednotlivé priority se da ilo napl ovat také díky skute nosti, že Olomoucký kraj nahlížel na školství v kraji jako na celek a jednotlivé strategické dokumenty na sebe vzájemn navazovaly. 16

17 Za posledních p t let v jednotlivých kategoriích vzd lávání, dochází p edevším k mírnému poklesu po tu žák p ijímaných do st edního vzd lávání s výu ním listem, je zachován podíl žák p ijímaných do st edního vzd lávání s maturitní zkouškou, mírn narostl podíl žák gymnaziálního vzd lávání a p ibývá žák nastupujících do st edního vzd lávání s odborným výcvikem. Do sít odborných škol Olomouckého kraje se adí obchodní akademie, zdravotnické školy, hotelové školy, pr myslové školy, zem lské školy, pedagogické školy, um lecké školy a lesnické školy. Pro adu absolvent je toto vzd lání p ípravou ke studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách. Dle informací ze škol je ve zkoumaném vzorku škol cca 79% absolvent, kte í pokra ují ve studiu na vysokých školách. Menší ást absolvent odchází ímo do zam stnání. které st ední školy mají svým zam ením nebo vyu ovaným oborem výrazn nadregionální charakter. V Olomouckém kraji to jsou obory pedagogické, lesnické, od vní, technologie potravin, polygrafie, poštovní, sociální pé e, požární ochrany, n které zdravotnické obory (nap. sociální pé e, polygrafie, poštovnictví a další). Vzhledem k demografické situaci, stabilizované síti st edních odborných škol a pestré nabídce obor nebude Olomoucký kraj navyšovat po et subjekt odborného školství ani nijak výrazn navyšovat po ty otevíraných t íd. Podle Dlouhodobého zám ru vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Olomouckého kraje (2012): St edn dobé návrhy a zám ry krajského vzd lávání na léta : a. podporovat prezentaci nabídky vzd lávacích program solitérních škol z Olomouckého kraje i nad rámec kraje; b. podporovat rozvoj technických obor na školách poskytujících vzd lávání v oborech ukon ených maturitní zkouškou; c. sledovat a vyhodnocovat výsledky žák st edních odborných škol u maturitních zkoušek a p ijmout opat ení zajiš ující kvalitu st edního odborného vzd lávání; d. podporovat otevírání pouze oborov zam eného nástavbového studia; 17

18 e. nerozši ovat sí st edních odborných škol. 1 V první ásti zadání této práce pracuji s devíti st edními odbornými školami, na kterých jsou nabízeny obory vzd lání zam ené na cestovní ruch a hotelnictví: St ední odborná škola, Šumperk, Zem lská 3 Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 St ední odborná škola gastronomie a potraviná ství, Jeseník, U Jatek 8 St ední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 St ední škola gastronomie a služeb, P erov, Ší ava 7 St ední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o., Olomouc St ední odborná škola, Stromo adí 420, Uni ov, s.r.o. Soukromá st ední odborná škola Hranice, s.r.o. St ední odborná škola služeb s.r.o., Olomouc 1.2 Problematika dalšího vzd lávání, v etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník Z hlediska zadání druhé ásti této práce je pot eba zmínit i problematiku dalšího vzd lávání, v etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník. Význam dalšího vzd lávání v rámci celoživotního u ení je v Olomouckém kraji vnímán jako významná priorita rozvoje. Vzd lávání je dle Palána proces uv dom lého a cílev domého zprost edkování a aktivního utvá ení a osvojování soustavy v deckých a technických v domostí, intelektuálních a praktických dovedností a lidských zkušeností, utvá ení morálních rys a osobitých zájm a postoj. Je procesem utvá ení osobnosti, individualizací spole enského domí, tedy sou ástí civilizace. 2 Dosp lý je podle Palána ten, kdo je vysp lý a zralý sociáln, citov, biologicky, sociologicky a mentáln a absolvoval minimáln základní vzd lání. 3 K ešení této problematiky p ispívá velkou m rou snaha transformovat st ední školy na centra celoživotního u ení a zmírnit tím dopady poklesu žák na st edních školách. K této transformaci škol pomáhají prost edky ze strukturálních fond Evropské Unie. 1 Dlouhodobý zám r vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Olomouckého kraje. Olomouc: Krajský ú ad Olomouckého kraje, s. 2 PALÁN, Z Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, s PALÁN, Z Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, s. 9 18

19 Jak uvádí Mužík celoživotní vzd lávání p edstavuje zásadní zm nu pojetí celého vzd lávání. Tradi ní formalizovaný školský systém tvo í pouze ást vzd lávání; jen jeho základnu. lov ku by v sou asné spole nosti m la byt poskytována možnost dále se vzd lávat, v r zných stádiích jeho vývoje, realizovat rozmanité p echody mezi vzd láváním, u ením a zam stnáním. Jde o zajišt ní p ístupu ke vzd lávaní po celý život, možnosti u ení se, až do úrovn osobnostních mezí. 4 Školy Olomouckého kraje se také aktivn zapojily do celonárodních projekt UNIV a UNIV 2 KRAJE. Cílem t chto projekt je prom na st edních škol (p edevším odborných) v centra celoživotního u ení, tzn. otev ených institucí, které vedle po áte ního vzd lávání budou nabízet i realizovat nejr zn jší formy dalšího vzd lávání pro široké spektrum zájemc. Sí škol v kraji má vlastní webový systém, do kterého jsou vkládány vytvo ené programy dalšího vzd lávání; tyto systémy budou propojeny navzájem i s celostátním webem nabídky dalšího vzd lávání a budou pak poskytnuty k využití zájemc m o další vzd lávání z ad zam stnavatel i široké ve ejnosti. Nositelem a koordinátorem innosti této sít škol je Centrum uznávání a celoživotního ení Olomouckého kraje, které poskytuje nabídku vzd lávacích služeb dosp lým, zejména v souvislosti se zákonem. 179/2006 Sb., o ov ování a uznávání výsledk dalšího vzd lávání vedoucích k získání díl ích kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací. Dlouhodobý zám r vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Olomouckého kraje íká, že: st edn dobé návrhy a zám ry krajského vzd lávání na léta jsou: a) podporovat zapojení škol a školských za ízení z izovaných Olomouckým krajem do oblasti dalšího vzd lávání prost ednictvím realizace vzd lávacích akcí pro ve ejnost, zam stnavatele a ve ejnou správu (nap. realizace rekvalifika ních kurz ) atd.; b) podporovat školy a školská za ízení v dobudování infrastruktury využívané pro ú ely dalšího vzd lávání; 4 MUŽÍK, J Profesní vzd lávání dosp lých. Praha: Wolters Kluwer, s

20 c) podporovat zapojení škol a školských za ízení do národních projekt a aktivit Centra uznávání a celoživotního u ení Olomouckého kraje; d) podporovat innost Centra uznávání a celoživotního u ení Olomouckého kraje; e) podporovat projekty a aktivity stimulující poptávku po dalším vzd lávání; f) podporovat zapojení st edních škol do systému ov ování a uznávání výsledk dalšího vzd lání v rámci Národní soustavy kvalifikací a tím umožnit rozvoj nabídky dalšího vzd lávání a systému uznávání výsledk vzd lávání na tomto typu odborných škol Kvalifikovanost u itel odborných p edm na st edních odborných školách Podle zákona. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n kterých zákon, v platném zn ní je nekvalifikovaný u itel ten, který nemá požadovanou odbornou kvalifikaci pro konkrétní pedagogickou pozici ve smyslu zákona. 6 Ur itým metodologickým problémem, který m že zasahovat do výsledk statistických šet ení, je skute nost, že i kvalifikovaný u itel m že na základ aktuální pot eby školy vyu ovat n které p edm ty bez pot ebné kvalifikace. Proto je pot eba p istoupit k definici nekvalifikovaného u itele z hlediska jeho celkového úvazku na škole. Opa ný p ístup vede ve svém d sledku spíše ke sb ru informací o kvalifikovanosti výuky, než o kvalifikovanosti samotných u itel. Je také pot eba odd lovat odbornou kvalifikaci podle zákona od tzv. aprobovanosti. Za aprobovaného lze ozna it u itele, jehož vysokoškolské magisterské vzd lání, p ípadn rozší ené v rámci programu celoživotního vzd lávání, odpovídá svým charakterem vyu ovaným p edm m. Na rozdíl od kvalifikovanosti však není aprobovanost terminologicky zakotvena v žádné z platných legislativních norem. asto s ní však ve svých tematických zprávách (by terminologicky odlišn ) pracuje eská školní inspekce ŠI), nebo z hlediska kvality výuky jde o významn relevantn jší faktor než pouhá kvalifikovanost. Je také t eba vzít v úvahu skute nost, že vykazovaná kvalifikovanost u itel se m že 5 Dlouhodobý zám r vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Olomouckého kraje. Olomouc: Krajský ú ad Olomouckého kraje, s. 6 Zákon. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n kterých zákon. Praha: Parlament R, MŠMT,

21 i významn ji lišit od skute né kvalifikovanosti výuky. N kte í u itelé, kte í jsou statisticky vykazováni jako kvalifikovaní, vyu ují totiž ást svého úvazku z tzv. organiza ních vod nekvalifikovan, ímž se kvalifikovanost výuky snižuje. Nekvalifikované u itele je možno dle zákona. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n kterých zákon, v platném zn ní rozd lit do n kolika základních kategorií: a) itelé, kte í nemají dosažený pot ebný stupe a typ vzd lání; b) u itelé, kte í mají dosažený pot ebný stupe v oblasti odborného vzd lání, ale chybí jim vzd lání v oblasti pedagogických v d, pedagogiky, nebo speciální pedagogiky (tzv. pedagogická zp sobilost); c) u itelé, kte í mají dosažený pot ebný stupe a typ vzd lání pro ur itý druh a stupe školy, ale chybí jim požadovaná kvalifikace pro jiný stupe školy, nebo nemají odbornou kvalifikaci k výuce n kterých p edm (všeobecn vzd lávací a odborné p edm ty na st ední škole). 7 Zákon a vyhláška. 317/2005 Sb., o dalším vzd lávání pedagogických pracovník, akredita ní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník uvádí, že u itelé spadající do kategorií ozna ených výše písmeny b) a c) si mohou chyb jící kvalifikaci doplnit v rámci DVPP, u itelé v kategorii a) nikoliv, nebo pot ebné magisterské studium vedoucí ke zvýšení stupn vzd lání nepat í mezi DVPP. 8 Je t eba poznamenat, že nejjednodušším zp sobem zjiš ování formálního spln ní kvalifikace by bylo prostudování kvalifika ních doklad (diplom, vysv ení, certifikát atd.). U itelé odborných p edm na st edních odborných školách si mohou svou kvalifikaci dopl ovat nebo zvyšovat dle požadavk zákona i pomocí dalšího profesního vzd lávání. Další profesní vzd lávání jak uvádí Mužík je zpravidla vázáno na profesi, resp. pracovní pozici, a role dosp lého a tím i na jeho ekonomickou aktivitu. Jeho podstatou je vytvá ení a udržování pokud možno optimálního souladu mezi kvalifikací subjektivní (reálná zp sobilost jednotlivce) a kvalifikací objektivní (nároky na výkon konkrétní profese i 7 Zákon. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n kterých zákon. Praha: Parlament R, MŠMT, Zákon a vyhláška. 317/2005 Sb., o dalším vzd lávání pedagogických pracovník, akredita ní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník. Praha: Parlament R, MŠMT,

22 pozice). Do této oblasti spadá i vzd lávání rekvalifika ní, tj. pokud lov k musí v pr hu svého pracovního života zm nit svoji p vodní kvalifikaci. 9 Pro srovnání uvádím, jak se na kvalifikovanost u itele nahlíží ve Spojených státech amerických, kde jsem rok u ila na Higland High School v Salt Lake City: High school teachers must have a bachelor s degree. In addition, public school teachers must have a state-issued certification or license. Some states require high school teachers to earn a master s degree after earning their teaching certification. All states require teachers in public schools to be licensed or certified. States also require completing a teacher preparation program and supervised experience in teaching, typically gained through student teaching. 10 Což znamená, že st edoškolský u itel musí mít bakalá ský titul. Navíc na ve ejných školách musí mít u itel státem vydaný certifikát nebo licenci. N které státy vyžadují, aby si st edoškolský u itel doplnil magisterský titul nebo certifikát u itele. Všechny státy vyžadují, aby u itel na ve ejné škole m l licenci nebo byl certifikovaný. V USA se také vyžaduje, aby u itel prošel p ípravným programem a m l praxi pod vedením zkušeného itele, získané již b hem studia. 9 MUŽÍK, J Profesní vzd lávání dosp lých. Praha: Wolters Kluwer, s BUREAU OF LABOR STATISTICS, U.S. DEPARTMENT OF LABOR: Occupational Outlook Handbook, Edition, High School Teachers. 22

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon)

Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) ijímání ke vzd lávání ve st ední škole 59 Podmínky p ijetí ke vzd lávání ve st ední škole (1)

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

P IJÍMACÍ ÍZENÍ - VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P EDPIS

P IJÍMACÍ ÍZENÍ - VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P EDPIS P IJÍMACÍ ÍZENÍ - VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH P EDPIS Zákon 561/2004 Sb. - školský zákon 59 Podmínky p ijetí ke vzd lávání ve st ední škole (1) Ke vzd lávání ve st ední škole lze p ijmout uchaze e, kte

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019 OBSAH Úvod... 2 1. ISŠ Cheb... 2 1.1. Aktuální stav... 2 1.2. Stanovené cíle... 3 1.3. Postupy, strategie, nástroje... 3 2. Výchovně-vzdělávací proces, celoživotní vzdělávání... 3 2.1. Aktuální stav...

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-382/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-382/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-382/07-13 Soukromé gymnázium Olomouc Na Vlčinci čp. 154, s.r.o. Adresa: Klášterní Hradisko, Na Vlčinci 154, 779 00 Olomouc

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-61/11-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B, příspěvková organizace

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-651/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Střední škola managementu a služeb s.r.o. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 E-mail školy sousos@sousos.cz IČO 25140493

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Postup šetření

Více

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: oi1cs102 Okresní pracoviště Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hradec Králové, Úprkova

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTOR VE 4. NP BUDOVY CT V AREÁLU ÚSTAVU STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV ČR, V. V. I., NA ADRESE V HOLEŠOVIČKÁCH 94/41, PRAHA

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

KVALIFIKACE A CERTIFIKACE NDT PRACOVNÍK A INNOST CO APC

KVALIFIKACE A CERTIFIKACE NDT PRACOVNÍK A INNOST CO APC KVALIFIKACE A CERTIFIKACE NDT PRACOVNÍK A INNOST CO APC Ji í Pitter Certifika ní sdružení pro personál-apc, Praha 1. ÚVOD Standardní sou ástí konference Defektoskopie je i workshop na téma Kvalifikace

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2334/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 00639028 Identifikátor 600005101 Právní forma Zastoupená Střední odborné učiliště kadeřnické,

Více

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny),

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce Z Á P I S z veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025, včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1. Místo a čas

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Mateřská škola Rakovník, V Hradbách 188 V Hradbách 188, 269 01 Rakovník Identifikátor zařízení: 600 055 469 Zřizovatel: Město Rakovník,

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více