VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji Bakalá ská práce 2014

2 Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji Bakalá ská práce Mgr. Eva Kostecká Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Datum odevzdání diplomové práce: 23. dubna 2014 Datum obhajoby diplomové práce: erven Praha 2014

3 Batchelor s Dissertation Qualification and further training of teachers from secondary professional schools focused on Gastronomy, Hotel management and Tourism in Olomouc region Mgr. Eva Kostecká The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Date of Submission: Date of Thesis Defense: June Prague 2014

4 estné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci na téma Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji zpracovala samostatn a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdroj a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném zn ní souhlasím se zve ejn ním své bakalá ské práce, a to v nezkrácené form, v elektronické podob ve ve ejn p ístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Šumperku dne: Mgr. Eva Kostecká

5 Pod kování Na tomto míst bych ráda pod kovala RNDr. Janu Žufanovi, Ph.D., MBA. za odborné vedení, podn ty a cenné rady p i konzultování bakalá ské práce. Dále d kuji všem respondent m, kte í s velkou ochotou vyplnili dotazník.

6 ABSTRAKT MGR. KOSTECKÁ Eva. Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji. [Bakalá ská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem práce je provedení analýzy kvalifikace u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji, v etn analýzy nabídky a možností dalšího vzd lávání t chto u itel v Olomouckém kraji. Pro analýzu interních dokument škol za ú elem zjišt ní kvalifikovanosti u itel odborných škol z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu je použita metoda dotazníková. Pro analýzu dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, v etn rekvalifikací a analýzy nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník jsem zvolila a použila metodu obsahové analýzy pedagogických dokument. V první ásti této práce uvádím hlavní priority rozvoje oblasti krajského školství, které vycházejí ze strategických dokument, p edevším pak z Dlouhodobého zám ru rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy Olomouckého kraje. Uvádím zde i do problematiky dalšího vzd lávání, v etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, vysv tluji pojem kvalifikovanost u itel odborných p edm na st edních odborných školách. P ehledn seznamuji s možnými výzkumnými metodami kvalifikace a dalšího vzd lávání u itel. Provádím i analýzu n kterých doposud provád ných výzkum v souvislosti s odbornou kvalifikací u itel. Ve druhé ásti mé práce je provedena analýza interních dokument škol. Je zde sestaven dotazník a zpracovány vypln né dotazníky z jednotlivých škol do p ehledných tabulek, ze kterých jsou sestaveny grafy. U každého grafu uvádím konkrétní díl í záv ry výzkumu. V další kapitole podrobuji analýze vzd lávací instituce a za ízení, která poskytují v Olomouckém kraji další vzd lávání pedagogických pracovník, v etn rekvalifikací v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu. Výsledkem je zjišt ní, že žádná vzd lávací instituce a za ízení neposkytuje další vzd lávání u itel m odborných p edm na

7 st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus. Proto navrhuji zadat další vzd lávání vybranému za ízení DV, pro n jž dle jeho formálních administrativních požadavk navrhuji vzd lávací program Chicken or Kitchen?. V oblasti dalšího vzd lávání pedagogických pracovník navrhuji obrátit se na zkoumané vzd lávací instituce a za ízení s návrhy na konkrétní pot eby vzd lávání, p ípadn využít vzd lávacích institucí v jiných krajích. Klí ová slova: další vzd lávání, kvalifikace u itel, odborné p edm ty gastronomie, hotelnictví a turismu, Olomoucký kraj, st ední odborné školy zam ené na gastronomii, hotelnictví a turismus.

8 ABSTRAKT MGR. KOSTECKÁ Eva. Qualification and further training of teachers from secondary professional schools focused on Gastronomy, Hotel management and Tourism in Olomouc region. [Batchelor s Theses] The Institute of Hospitality Management in Prague: pages. The aim of this theses is to analyse qualification of secondary professional schools specialized in gastronomy, hotel management and tourism in Olomouc region, including analysis of further education of these teachers in Olomouc region. Data analysis method have been used to analyse schools internal documetation for reasearching qualification of secondary professional schools specialized in gastronomy, hotel management and tourism. I have used content analysis method for analysis of further teacher eduaction including requalification. In the first part of this theses, main priorities of developing regional education which proceed from startegy documentation, mainly from long-term educational goals in Olomouc region have been presented. The topic of further education, including requalification and further teacher education is introduced together with the qualification of secondary professional school teachers and their different research methods. I also present analysis of researches which have been carried out in connection with professional teacher qualification. In the second part of the theses, analysis of internal documentation has been carried out. A questionnaire was formed and as an outcome tables and graphs have been elaborated. Every graph is accompanied by its conclusion. Next chapter is devoted to analysis of educational institutions which provide further education including requalification in the field of gastronomy, hotel management and tourism in Olomouc region. The survey found out that there is no institution which would provide further education for teachers in the field of gastronomy, hotel management and tourism in Olomouc region. A

9 proposition for further education institution has been made to present an educational program Chicken or kitchen?. In the field of further education there is need to address educational institutions with concrete requirements or to address the ones in other regions. Klí ová slova: further education, teacher qualification, special subjects of Gastronomy, Hotel Management and Tourism, Olomouc region, secondary professional schools of Gastronomy, Hotel Management and Tourism.

10 OBSAH ÚVOD Odborné školství se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji Dlouhodobý zám r rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy Olomouckého kraje Problematika dalšího vzd lávání, v etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník Kvalifikovanost u itel odborných p edm na st edních odborných školách P ehled možných výzkumných metod kvalifikace a dalšího vzd lávání u itel Pedagogické pozorování Metoda experimentální Metoda rozhovoru Vybrané techniky m ení Volba výzkumných metod kvalifikace a dalšího vzd lávání u itel Dotazníková metoda Obsahová analýza pedagogických dokument Analýza n kterých doposud provád ných výzkum v souvislosti s odbornou kvalifikací itel Projekt: Analýza kvalifikovanosti u itel a návrhy doporu ení pro podp rné projekty ESF Projekt: Analýza p edpoklad a vzd lávacích pot eb pedagogických pracovník pro zkvalit ování jejich práce Analýza interních dokument škol Sestavení dotazníku pro provedení analýzy interních dokument škol Zpracování dotazník pro provedení analýzy interních dokument škol Analýza nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, v etn rekvalifikací Centrum celoživotního vzd lávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Centrum uznávání a celoživotního u ení Olomouckého kraje Ú ad práce R, krajská pobo ka Olomouc, v etn pobo ek Jeseník, Olomouc, Prost jov, P erov, Šumperk Internetová nabídka poskytovatel dalšího vzd lávání pedagogických pracovník etn rekvalifikací Analýza nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník Národní institut pro další vzd lávání, krajské pracovišt Olomouc Scholaservis, v etn pobo ek Prost jov, Olomouc, P erov, Šumperk a Jeseník Akademie Jana Amose Komenského, vzd lávací centrum, jazyková škola, Šumperk Internetová nabídka poskytovatel dalšího vzd lávání pedagogických pracovník Shrnutí a vyhodnocení zkoumané problematiky v etn návrh na ešení Vyhodnocení analýzy interních dokument škol Vyhodnocení analýzy nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník v etn rekvalifikací Návrh vzd lávacího programu pro DVPP ZÁV R LITERATURA A POUŽITÉ ZDROJE ÍLOHY... 64

11 SEZNAM TABULEK A GRAF Tabulka 1 Tabulka 2 Tabulka 3 Tabulka 4 Tabulka 5 Tabulka 6 Tabulka 7 Tabulka 8 Tabulka 9 Tabulka 10 Tabulka 11 Tabulka 12 Tabulka 13 Tabulka 14 Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Graf 7 Graf 8 Seznam zkoumaného vzorku st edních odborných škol Základní údaje i velikosti škol Celkový po et a podíly nekvalifikovaných u itel Nekvalifikovanost u itel z hlediska typu z izovatele škol Vztah mezi po tem žák gastronomie, hotelnictví a turismu a podílem nekvalifikovaných u itel ková struktura nekvalifikovaných u itel Nekvalifikovaní u itelé podle dosaženého vzd lání Nekvalifikovaní u itelé dopl ující si studiem chyb jící kvalifikaci Nekvalifikovaní u itelé dopl ující si studiem chyb jící kvalifikaci podle v ku Po et zájemc o dopln ní kvalifikace z hlediska druhu vzd lání Struktura p edpokládaného studia k dopln ní pedagogické zp sobilosti Nekvalifikovaní u itelé, p ekážky v zahájení studia Po et nekvalifikovaných u itel a vyu ovaných hodin z hlediska organiza ních p ekážek Po et u itel, kterým byl v posledních 5 letech rozvázán pracovní pom r z d vodu nedostate né kvalifikace Celkový po et žák a po et žák na oborech gastronomie, hotelnictví a turismu Po et u itel odborných p edm gastronomie, hotelnictví a turismu a z toho po et nekvalifikovaných u itel Vztah mezi typem z izovatele a podílem nekvalifikovaných u itel Vztah mezi po tem žák gastronomie, hotelnictví a turismu a podílem nekvalifikovaných u itel Vztah mezi v kem a nekvalifikovaností u itel Vzd lanostní struktura nekvalifikovaných u itel Po et u itel dopl ující si studiem chyb jící kvalifikaci kové rozložení nekvalifikovaných u itel, kte í si dopl ují studium

12 Graf 9 Graf 10 Graf 11 Graf 12 Struktura p edpokládaného studia k dopln ní pedagogické zp sobilosti ekážky v zahájení studia nekvalifikovaných u itel Podíl vyu ovaných hodin nekvalifikovan Vztah mezi typem školy a po tem u itel, kterým byl v posledních 5 letech rozvázán pracovní pom r z d vodu nedostate né kvalifikace

13 SEZNAM ZKRATEK. íslo R eská republika ŠI eská školní inspekce DVPP Další vzd lávání pedagogických pracovník ESP Evropský sociální fond EU Evropská unie ICT Informa ní a komunika ní technologie G Gastronomie H Hotelnictví MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek PDF Pedagogická fakulta Sb. sborník SOŠ St ední odborná škola s.r.o. spole nost s ru ením omezeným SŠ st ední škola UNIV Uznávání výsledk neformálního vzd lávání a informálního u ení UP Univerzita Palackého VOŠ Vyšší odborná škola VŠ Vysoká škola VÚOŠ Výzkumný ústav odborného školství

14 ÚVOD Z p ehledu nabídky zadání bakalá ských prací na kated e Hotelnictví jsem si vybrala toto téma proto, že jako dlouholetá pln kvalifikovaná u itelka anglického jazyka na st ední odborné škole mám k problematice kvalifikovanosti u itel odborných p edm zam ených na výuku gastronomie, hotelnictví a turismu i k problematice dalšího vzd lávání u itel st edních odborných škol velmi blízko. Do mého výzkumu v této práci jsem se musela za adit jako jedna z t ch, která už nekvalifikovan odborné p edm ty na své škole vyu uje a sou asn si kvalifikaci dopl uje bakalá ským studiem na této Vysoké škole hotelové. Cílem práce je provedení analýzy kvalifikace u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji, v etn analýzy nabídky a možností dalšího vzd lávání t chto u itel v Olomouckém kraji. V první, teoreticko-metodologické ásti uvádím v první kapitole hlavní priority rozvoje oblasti krajského školství, které vycházejí ze strategických dokument, p edevším pak z Dlouhodobého zám ru rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy Olomouckého kraje. ibližuji i problematiku dalšího vzd lávání, v etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník. Z hlediska platných zákon rozebírám pojem kvalifikovanosti u itel odborných p edm na st edních odborných školách. V další kapitole uvádím p ehled možných výzkumných metod kvalifikace a dalšího vzd lávání u itel a zabývám se volbou možných výzkumných metod kvalifikace a dalšího vzd lávání u itel. Provádím analýzu n kterých doposud provád ných výzkum v souvislosti s odbornou kvalifikací u itel. V druhé, analytické (praktické) ásti mé práce provádím analýzu interních dokument škol. Prakticky jsem sestavila dotazník pro provedení analýzy interních dokument škol na 14

15 všech devíti ur ených školách a zpracovala vypln né dotazníky z jednotlivých škol do ehledných tabulek, které jsem transformovala do graf. V další kapitole podrobuji analýze vzd lávací instituce a za ízení, která poskytují v Olomouckém kraji další vzd lávání pedagogických pracovník, v etn rekvalifikací, v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu. V poslední kapitole této ásti práce podrobuji analýze nabídku vzd lávacích institucí a za ízení, která poskytují v Olomouckém kraji vzd lání formou dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, se zam ením na oblast gastronomie, hotelnictví a turismu. V t etí návrhové ásti jsem provedla shrnutí a vyhodnocení zkoumané problematiky v etn návrh na ešení. Je zde vyhodnocení analýzy interních dokument škol, vyhodnocení analýzy nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, v etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník. V záv ru každé kapitoly jsou konkrétní návrhy na ešení záv provedené analýzy, v etn p ipravených pedagogických dokument. V záv re né ásti práce provádím stru nou rekapitulaci své práce a konstatuji, že se mi poda ilo dosáhnout cíle práce. Pro analýzu interních dokument škol za ú elem zjišt ní kvalifikovanosti u itel odborných škol z oblasti cestovního ruchu a hotelnictví jsem zvolila a použila metodu dotazníkovou. Pro analýzu dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, v etn rekvalifikací a analýzy nabídky dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, jsem zvolila a použila metodu obsahové analýzy pedagogických dokument. Mezi nejd ležit jší informa ní zdroje, které jsou v práci použity pat í: Dlouhodobý zám r vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Olomouckého kraje, Zákon a vyhláška. 317/2005 Sb., o dalším vzd lávání pedagogických pracovník, akredita ní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník, Sborník obor vzd lání st edních škol a vyšších škol Olomouckého kraje pro školní rok 2012/2013, Metodologie pedagogiky, Metody pedagogického výzkumu. 15

16 TEORETICKO METODOLOGICKÁ ÁST 1 Odborné školství se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus v Olomouckém kraji V této kapitole p ibližuji hlavní priority rozvoje oblasti krajského školství, které vycházejí ze strategických dokument, p edevším pak z Dlouhodobého zám ru rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy Olomouckého kraje. P ibližuji i problematiku dalšího vzd lávání, etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník a z hlediska platných zákon pak rozebírám pojem kvalifikovanosti u itel odborných p edm na st edních odborných školách. 1.1 Dlouhodobý zám r rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy Olomouckého kraje Cílem Olomouckého kraje v oblasti školství je všestrann p ispívat k rozvoji vzd lání ob an kraje. Hlavní priority této oblasti vycházejí ze strategických dokument, p edevším z Dlouhodobého zám ru rozvoje vzd lávání a vzd lávací soustavy Olomouckého kraje a z Koncepce rozvoje t lovýchovy a sportu v Olomouckém kraji, vzd lávací nabídka st edních škol, jejichž majoritním z izovatelem je Olomoucký kraj, reaguje nejen na požadavky žák a rodi ovské ve ejnosti, ale i trhu práce. I s ohledem na tuto skute nost vykazují absolventi vysokou uplatnitelnost na trhu práce. Na základ vyhodnocení napl ování priorit dlouhodobých zám je možno konstatovat, že v Olomouckém kraji se poda ilo díky úzké spolupráci s poradními orgány kraje, edevším pak Výborem pro výchovu, vzd lávání a zam stnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje a sociálními partnery vybudovat sí škol, která reflektuje požadavky žák, rodi, pedagogické ve ejnosti a trhu práce. V úzké spolupráci všech zainteresovaných orgán byla racionalizována sí škol a školských za ízení, byly odstran ny neopodstatn né duplicity ve vzd lávací nabídce a došlo ke zlepšení úrovn materiáln technického zabezpe ení výuky. Jednotlivé priority se da ilo napl ovat také díky skute nosti, že Olomoucký kraj nahlížel na školství v kraji jako na celek a jednotlivé strategické dokumenty na sebe vzájemn navazovaly. 16

17 Za posledních p t let v jednotlivých kategoriích vzd lávání, dochází p edevším k mírnému poklesu po tu žák p ijímaných do st edního vzd lávání s výu ním listem, je zachován podíl žák p ijímaných do st edního vzd lávání s maturitní zkouškou, mírn narostl podíl žák gymnaziálního vzd lávání a p ibývá žák nastupujících do st edního vzd lávání s odborným výcvikem. Do sít odborných škol Olomouckého kraje se adí obchodní akademie, zdravotnické školy, hotelové školy, pr myslové školy, zem lské školy, pedagogické školy, um lecké školy a lesnické školy. Pro adu absolvent je toto vzd lání p ípravou ke studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách. Dle informací ze škol je ve zkoumaném vzorku škol cca 79% absolvent, kte í pokra ují ve studiu na vysokých školách. Menší ást absolvent odchází ímo do zam stnání. které st ední školy mají svým zam ením nebo vyu ovaným oborem výrazn nadregionální charakter. V Olomouckém kraji to jsou obory pedagogické, lesnické, od vní, technologie potravin, polygrafie, poštovní, sociální pé e, požární ochrany, n které zdravotnické obory (nap. sociální pé e, polygrafie, poštovnictví a další). Vzhledem k demografické situaci, stabilizované síti st edních odborných škol a pestré nabídce obor nebude Olomoucký kraj navyšovat po et subjekt odborného školství ani nijak výrazn navyšovat po ty otevíraných t íd. Podle Dlouhodobého zám ru vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Olomouckého kraje (2012): St edn dobé návrhy a zám ry krajského vzd lávání na léta : a. podporovat prezentaci nabídky vzd lávacích program solitérních škol z Olomouckého kraje i nad rámec kraje; b. podporovat rozvoj technických obor na školách poskytujících vzd lávání v oborech ukon ených maturitní zkouškou; c. sledovat a vyhodnocovat výsledky žák st edních odborných škol u maturitních zkoušek a p ijmout opat ení zajiš ující kvalitu st edního odborného vzd lávání; d. podporovat otevírání pouze oborov zam eného nástavbového studia; 17

18 e. nerozši ovat sí st edních odborných škol. 1 V první ásti zadání této práce pracuji s devíti st edními odbornými školami, na kterých jsou nabízeny obory vzd lání zam ené na cestovní ruch a hotelnictví: St ední odborná škola, Šumperk, Zem lská 3 Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 St ední odborná škola gastronomie a potraviná ství, Jeseník, U Jatek 8 St ední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 St ední škola gastronomie a služeb, P erov, Ší ava 7 St ední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o., Olomouc St ední odborná škola, Stromo adí 420, Uni ov, s.r.o. Soukromá st ední odborná škola Hranice, s.r.o. St ední odborná škola služeb s.r.o., Olomouc 1.2 Problematika dalšího vzd lávání, v etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník Z hlediska zadání druhé ásti této práce je pot eba zmínit i problematiku dalšího vzd lávání, v etn rekvalifikací a dalšího vzd lávání pedagogických pracovník. Význam dalšího vzd lávání v rámci celoživotního u ení je v Olomouckém kraji vnímán jako významná priorita rozvoje. Vzd lávání je dle Palána proces uv dom lého a cílev domého zprost edkování a aktivního utvá ení a osvojování soustavy v deckých a technických v domostí, intelektuálních a praktických dovedností a lidských zkušeností, utvá ení morálních rys a osobitých zájm a postoj. Je procesem utvá ení osobnosti, individualizací spole enského domí, tedy sou ástí civilizace. 2 Dosp lý je podle Palána ten, kdo je vysp lý a zralý sociáln, citov, biologicky, sociologicky a mentáln a absolvoval minimáln základní vzd lání. 3 K ešení této problematiky p ispívá velkou m rou snaha transformovat st ední školy na centra celoživotního u ení a zmírnit tím dopady poklesu žák na st edních školách. K této transformaci škol pomáhají prost edky ze strukturálních fond Evropské Unie. 1 Dlouhodobý zám r vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Olomouckého kraje. Olomouc: Krajský ú ad Olomouckého kraje, s. 2 PALÁN, Z Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, s PALÁN, Z Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, s. 9 18

19 Jak uvádí Mužík celoživotní vzd lávání p edstavuje zásadní zm nu pojetí celého vzd lávání. Tradi ní formalizovaný školský systém tvo í pouze ást vzd lávání; jen jeho základnu. lov ku by v sou asné spole nosti m la byt poskytována možnost dále se vzd lávat, v r zných stádiích jeho vývoje, realizovat rozmanité p echody mezi vzd láváním, u ením a zam stnáním. Jde o zajišt ní p ístupu ke vzd lávaní po celý život, možnosti u ení se, až do úrovn osobnostních mezí. 4 Školy Olomouckého kraje se také aktivn zapojily do celonárodních projekt UNIV a UNIV 2 KRAJE. Cílem t chto projekt je prom na st edních škol (p edevším odborných) v centra celoživotního u ení, tzn. otev ených institucí, které vedle po áte ního vzd lávání budou nabízet i realizovat nejr zn jší formy dalšího vzd lávání pro široké spektrum zájemc. Sí škol v kraji má vlastní webový systém, do kterého jsou vkládány vytvo ené programy dalšího vzd lávání; tyto systémy budou propojeny navzájem i s celostátním webem nabídky dalšího vzd lávání a budou pak poskytnuty k využití zájemc m o další vzd lávání z ad zam stnavatel i široké ve ejnosti. Nositelem a koordinátorem innosti této sít škol je Centrum uznávání a celoživotního ení Olomouckého kraje, které poskytuje nabídku vzd lávacích služeb dosp lým, zejména v souvislosti se zákonem. 179/2006 Sb., o ov ování a uznávání výsledk dalšího vzd lávání vedoucích k získání díl ích kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací. Dlouhodobý zám r vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Olomouckého kraje íká, že: st edn dobé návrhy a zám ry krajského vzd lávání na léta jsou: a) podporovat zapojení škol a školských za ízení z izovaných Olomouckým krajem do oblasti dalšího vzd lávání prost ednictvím realizace vzd lávacích akcí pro ve ejnost, zam stnavatele a ve ejnou správu (nap. realizace rekvalifika ních kurz ) atd.; b) podporovat školy a školská za ízení v dobudování infrastruktury využívané pro ú ely dalšího vzd lávání; 4 MUŽÍK, J Profesní vzd lávání dosp lých. Praha: Wolters Kluwer, s

20 c) podporovat zapojení škol a školských za ízení do národních projekt a aktivit Centra uznávání a celoživotního u ení Olomouckého kraje; d) podporovat innost Centra uznávání a celoživotního u ení Olomouckého kraje; e) podporovat projekty a aktivity stimulující poptávku po dalším vzd lávání; f) podporovat zapojení st edních škol do systému ov ování a uznávání výsledk dalšího vzd lání v rámci Národní soustavy kvalifikací a tím umožnit rozvoj nabídky dalšího vzd lávání a systému uznávání výsledk vzd lávání na tomto typu odborných škol Kvalifikovanost u itel odborných p edm na st edních odborných školách Podle zákona. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n kterých zákon, v platném zn ní je nekvalifikovaný u itel ten, který nemá požadovanou odbornou kvalifikaci pro konkrétní pedagogickou pozici ve smyslu zákona. 6 Ur itým metodologickým problémem, který m že zasahovat do výsledk statistických šet ení, je skute nost, že i kvalifikovaný u itel m že na základ aktuální pot eby školy vyu ovat n které p edm ty bez pot ebné kvalifikace. Proto je pot eba p istoupit k definici nekvalifikovaného u itele z hlediska jeho celkového úvazku na škole. Opa ný p ístup vede ve svém d sledku spíše ke sb ru informací o kvalifikovanosti výuky, než o kvalifikovanosti samotných u itel. Je také pot eba odd lovat odbornou kvalifikaci podle zákona od tzv. aprobovanosti. Za aprobovaného lze ozna it u itele, jehož vysokoškolské magisterské vzd lání, p ípadn rozší ené v rámci programu celoživotního vzd lávání, odpovídá svým charakterem vyu ovaným p edm m. Na rozdíl od kvalifikovanosti však není aprobovanost terminologicky zakotvena v žádné z platných legislativních norem. asto s ní však ve svých tematických zprávách (by terminologicky odlišn ) pracuje eská školní inspekce ŠI), nebo z hlediska kvality výuky jde o významn relevantn jší faktor než pouhá kvalifikovanost. Je také t eba vzít v úvahu skute nost, že vykazovaná kvalifikovanost u itel se m že 5 Dlouhodobý zám r vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Olomouckého kraje. Olomouc: Krajský ú ad Olomouckého kraje, s. 6 Zákon. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n kterých zákon. Praha: Parlament R, MŠMT,

21 i významn ji lišit od skute né kvalifikovanosti výuky. N kte í u itelé, kte í jsou statisticky vykazováni jako kvalifikovaní, vyu ují totiž ást svého úvazku z tzv. organiza ních vod nekvalifikovan, ímž se kvalifikovanost výuky snižuje. Nekvalifikované u itele je možno dle zákona. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n kterých zákon, v platném zn ní rozd lit do n kolika základních kategorií: a) itelé, kte í nemají dosažený pot ebný stupe a typ vzd lání; b) u itelé, kte í mají dosažený pot ebný stupe v oblasti odborného vzd lání, ale chybí jim vzd lání v oblasti pedagogických v d, pedagogiky, nebo speciální pedagogiky (tzv. pedagogická zp sobilost); c) u itelé, kte í mají dosažený pot ebný stupe a typ vzd lání pro ur itý druh a stupe školy, ale chybí jim požadovaná kvalifikace pro jiný stupe školy, nebo nemají odbornou kvalifikaci k výuce n kterých p edm (všeobecn vzd lávací a odborné p edm ty na st ední škole). 7 Zákon a vyhláška. 317/2005 Sb., o dalším vzd lávání pedagogických pracovník, akredita ní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník uvádí, že u itelé spadající do kategorií ozna ených výše písmeny b) a c) si mohou chyb jící kvalifikaci doplnit v rámci DVPP, u itelé v kategorii a) nikoliv, nebo pot ebné magisterské studium vedoucí ke zvýšení stupn vzd lání nepat í mezi DVPP. 8 Je t eba poznamenat, že nejjednodušším zp sobem zjiš ování formálního spln ní kvalifikace by bylo prostudování kvalifika ních doklad (diplom, vysv ení, certifikát atd.). U itelé odborných p edm na st edních odborných školách si mohou svou kvalifikaci dopl ovat nebo zvyšovat dle požadavk zákona i pomocí dalšího profesního vzd lávání. Další profesní vzd lávání jak uvádí Mužík je zpravidla vázáno na profesi, resp. pracovní pozici, a role dosp lého a tím i na jeho ekonomickou aktivitu. Jeho podstatou je vytvá ení a udržování pokud možno optimálního souladu mezi kvalifikací subjektivní (reálná zp sobilost jednotlivce) a kvalifikací objektivní (nároky na výkon konkrétní profese i 7 Zákon. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n kterých zákon. Praha: Parlament R, MŠMT, Zákon a vyhláška. 317/2005 Sb., o dalším vzd lávání pedagogických pracovník, akredita ní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník. Praha: Parlament R, MŠMT,

22 pozice). Do této oblasti spadá i vzd lávání rekvalifika ní, tj. pokud lov k musí v pr hu svého pracovního života zm nit svoji p vodní kvalifikaci. 9 Pro srovnání uvádím, jak se na kvalifikovanost u itele nahlíží ve Spojených státech amerických, kde jsem rok u ila na Higland High School v Salt Lake City: High school teachers must have a bachelor s degree. In addition, public school teachers must have a state-issued certification or license. Some states require high school teachers to earn a master s degree after earning their teaching certification. All states require teachers in public schools to be licensed or certified. States also require completing a teacher preparation program and supervised experience in teaching, typically gained through student teaching. 10 Což znamená, že st edoškolský u itel musí mít bakalá ský titul. Navíc na ve ejných školách musí mít u itel státem vydaný certifikát nebo licenci. N které státy vyžadují, aby si st edoškolský u itel doplnil magisterský titul nebo certifikát u itele. Všechny státy vyžadují, aby u itel na ve ejné škole m l licenci nebo byl certifikovaný. V USA se také vyžaduje, aby u itel prošel p ípravným programem a m l praxi pod vedením zkušeného itele, získané již b hem studia. 9 MUŽÍK, J Profesní vzd lávání dosp lých. Praha: Wolters Kluwer, s BUREAU OF LABOR STATISTICS, U.S. DEPARTMENT OF LABOR: Occupational Outlook Handbook, Edition, High School Teachers. 22

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s. Plzeň, červen 2015

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ Zápis z jednání 38.VH A ZŠ R Termín: 8. 9. 11. 2012 Místo konání: Rokytnice nad Jizerou P ítomni: Ú astníci dle prezen ní listiny, hosté dle prezen ní listiny host. tvrtek 8. 11. 2012 1. Slavnostní zahájení

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Bakalářská práce Edukativní možnosti pom cek vyrobených z odpadních a p írodních materiál v environmentální výchov a vzd lávání

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické.

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE V širším pojetí zkoumá všechny situace, b hem nichž dochází k zám rnému p sobení na lov ka. Ten kdo p sobí, na koho, kontext. V užším pojetí se zabývá zákonitostmi u ení a výchovy

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více