Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov"

Transkript

1 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov IZO: IČO:

2 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov, PSČ: , , OBSAH 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Učební plány, cíle výchovy a vzdělávání 4. Údaje o pracovnících školy 5. Údaje o přijímacím řízení 6. Výsledky vzdělávání ve školním roce 2007/ Údaje o výsledcích kontrol 8. Údaje o mimoškolních aktivitách a činnosti domova mládeţe 9. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů 10. Účast v projektech 11. Zhodnocení a závěr 12. Přílohy Zprávu zpracovali: Ing. Richard Havlík ředitel a zřizovatel školy Jiří Uhlík zástupce ředitele pro pedagogiku Jana Hejnyšová vedoucí vychovatelka. Ing. Richard Havlík. Jiří Uhlík Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 2 z 45

3 1. ÚVOD Předkládáme široké veřejnosti výroční zprávu naší školy za rok 2007/2008. Uplynulý rok byl co se týká rozvoje naší školy téměř rekordní. Letos jsme se zaměřili zejména na dílny. Přestěhovali jsme všechny chlapecké obory do nových prostorů v místní části Luhy. Dívkám oboru pečovatelské práce byla předána nová cvičná kuchyňka, skříňová stěna do učebny šití, skříně do učebny zdravovědy, nová prádelna a sušárna. Také pedagogický sbor se neustále zkvalitňuje, pedagogové si doplňují své vzdělání, absolvují různé kurzy a školení. Ţáci naši školu také reprezentují, zejména ve sportovních soutěţích. Uspořádali i finanční sbírku ve prospěch Ligy proti rakovině. Nábor ţáků se vydařil tak, ţe se celkový počet ţáků opět zvýšil a v příštím školním roce bychom měli překročit číslo 200 na denním studiu. Naší škole bylo povoleno vyučovat nový nástavbový obor L/524 Podnikání v dálkovém studiu. Do něj bylo přijato 28 ţáků absolventů 3-letých oborů s výučním listem. Věřím, ţe i v dalších letech se škola bude rozvíjet alespoň tak jako doposud a o výuku u nás bude stále větší zájem. Ing. Richard Havlík ředitel a zřizovatel školy Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 3 z 45

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše škola byla zařazena do sítě škol ČR od , vyučovat se začalo aţ od Po několika změnách názvu se nyní jmenujeme Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o., sídlo je v Horním Benešově, Tyršova 59. Součásti školy jsou: Střední škola kapacita 240 ţáků IZO: Domov mládeţe kapacita 42 lůţek IZO: Školní jídelna kapacita neuvádí se IZO: Střední škola má kapacitu 240 ţáků denního studia a 75 ţáků studia dálkového. Máme stanoveny i kapacity jednotlivých oborů vzdělávání, ovšem součet kapacit těchto oborů je vyšší neţ celková kapacita školy. Je to z důvodu větší volnosti při naplňování oborů a tím i lepšího vyuţití materiálního vybavení a personálu. Kapacity jednotlivých oborů tedy jsou: M/027 Management ve stavebnictví 90 ţáků H/001 Zedník 36 ţáků H/001 Tesař 24 ţáků H/001 Truhlář 25 ţáků E/004 Truhlářské práce ve stavebnictví 24 ţáků E/005 Malířské a natěračská práce 24 ţáků E/005 Pečovatelské práce 54 ţáků L/524 Podnikání 75 ţáků Všechny součásti školy jsou umíštěny ve čtyřech budovách ve městě. 1. Tyršova 59 ředitelství, školní budova, garáţe 2. Tyršova 314 školní jídelna, dílny oboru pečovatelské práce 3. Opavská 28 Domov mládeţe 4. Luhy 121 dílny dřevooborů, malířů a zedníků Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 4 z 45

5 Vývoj počtu ţáků od počátku existence školy P.č. Školní rok Počet ţáků Sídlo školy / / / / Staré Město / / / / / / / / (předpoklad) denní 30 (předpoklad) dálkové Horní Benešov TEORETICKÁ VÝUKA Ve škole je v současné době 12 učeben. Z toho 7 učeben je kmenových, 3 odborné a 2 pro skupinové vyučování. Odborné učebny - Multimediální učebna byla vybudována v loňském školním roce z bývalé videoučebny. Jedná se o 40-ti místnou třídu uspořádanou stupňovitě. Jsou zde přečalouněna sedadla, vyměněny stolové desky, osazena nová katedra s výpočetní technikou a u stropu zavěšen digitální projektor. V přední části je promítací plocha. Učebna je vyuţívána pro různé přednášky, besedy a výuku dle prezentací připravených učiteli. V příštím školním roce bude učebna připojena k internetu. - Učebna pro výuku psaní strojem její kapacita je16 psacích strojů. Slouţí k výuce nácviku psaní všemi deseti, obchodní korespondence. Menší třídy se na psaní nedělí, velká třída prváků o 28 ţácích se na psaní dělila na poloviny. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 5 z 45

6 - Počítačová učebna je vybavena 20-ti počítači. Všechny jsou připojeny na internet. V dalších letech zřejmě dojde k postupné obnově nejstarších počítačů za novější. Teoretickou výuku zajišťuje 12 kmenových učitelů na plný úvazek. Ředitel i zástupce učili jen miminální úvazky. Skladba učitelů dle odbornosti byla: - 3 učitelé stavebních předmětů, - 2 učitelé dřevařských předmětů, - 2 učitelé ekonomických předmětů, - 1 učitelka odborných předmětů pečovatelské práce, - 4 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů. ODBORNÝ VÝCVIK Po většinu školního roku vyuţívaly dřevoobory a malíři dílnu na Nerudově ulici č Obor zedník měl své prostory v trojgaráţi u školní budovy. V jarních měsících jsme započali s rekonstrukcí nových dílenských prostorů v Luhách č.p Zde jsme získali pronájmem od městského úřadu pěkný areál se 3 budovami. V měsíci červnu byl tento areál slavnostně otevřen. Obor pečovatelské práce má své dílenské prostory v budově školní jídelny na Tyršově ulici č Je zde zdravotnická učebna, která byla letos vylepšena o nové skříně, pomůcky a model malého dítěte pro nácvik péče. Dále učebna šití, opět vylepšená o skříňovou stěnu na pomůcky a materiál. Zcela nově jsme v zimních měsících vybudovali prádelnu a na jaře cvičnou kuchyňku a sušárnu prádla. Do dalšího roku zbývá dořešit šatny dívek. Vybavení dílen (po přestěhování a rozšíření) 1. Dílny pro dřevoobory a) Strojní dílna rozměr 19 x 11 m je vybavena základními dřevoobráběcími stroji kotoučová pila, srovnávací frézka, tloušťkovací frézka, spodní frézka s čepovacím vozíkem a posuvným zařízením, 2x vrtací dlabačka, svislá stojanová vrtačka, pásová bruska, formátovací pila. Se strojní dílnou sousedí malá montáţní dílna o rozměrech 4,5 x 4,5 m. b) Truhlářská a tesařská rukodílna je umístěna v poschodí nad dílnou strojní. Je stejných rozměrů, tj. 19 x 11 m. Je vybavena truhlářskými hoblicemi a ručním nářadím pro kaţdého ţáka. Jsou zde umístěny i 2 soustruhy a malá srovnávačka s protahem na přípravu materiálu. c) Natěračská dílna je prozatímně řešena v malé dílně vedle rukodílny o velikosti 4,5 x 4,5 m. Slouţí zejména jako sklad malířského a natěračského nářadí a barev. Natěračské práce ţáci provádějí v truhlářské rukodílně. Časem bude řešena malířská dílna v další budově dílenského areálu. d) Sklad elektronářadí je součástí strojní dílny, od níţ je oddělen lehkou příčkou. Jeho velikost je cca 3 x 3 m. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 6 z 45

7 e) Zednická dílna je zřízena v jiné budově neţ truhlářské dílny. Skládá se z místnosti 15 x 8 m pro cvičné zdění a sousedícího skladu o rozměrech 4,5 x 8 m. f) Tesařská dílna (hala) má rozměry 28 x 8 m. Slouţí k opravám a údrţbě lešení a cvičné montáţi tesařských výrobků. Dílna je pro potřeby školy příliš velká, proto byla polovina této dílny dána do pronájmu firmě DELTA spol. s r.o. pro výrobu nábytkových korpusů z lamina. g) Sklady Pro skladování slouţí další místnosti areálu, které dosud nejsou jinak vyuţity, včetně 4 garáţí. Provoz dílen ukáţe na optimální vyuţití. h) Sociální zařízení je umístěno ve třetí budově o velikosti 19,5 x 7,5 m. V 1. NP jsou umístěny šatny ţáků, WC, umývárna, sprchy a svačinárna. V 2. NP je sborovna učitelů odborného výcviku, jejich WC a umývárna se sprchou, kancelář vrchního mistra a šatna pro dívky (truhlářky). i) Venkovní prostor tvoří je zpevněná plocha nádvoří mezi budovami, travnaté prostory a dvě velké zastřešené kůlny pro venkovní skládku řeziva a jiného materiálu. 2. Dílny pro pečovatelské práce a) Cvičná kuchyňka byla pro obor pečovatelské práce vybudována v tomto školním roce. Byla sestavena ze 4 zakoupených kuchyňských linek. Osazena byla třemi sporáky (1 plynový, 1 elektrický, 1 kombinovaný). Dále zde mají děvčata k dispozici 3 jídelní stoly s ţidlemi pro nácvik stolování. Kuchyňka vznikla zbouráním přepáţky mezi dvěma místnostmi, zhotovením nové podlahy, elektrorozvodů, přípojky plynu, vzduchotechniky na odtah výparů. Práce, které jsou součástí našich učebních oborů jsme si prováděli svépomocí. b) Šicí dílna vyučuje se zde strojní i ruční šití a nejrůznější ruční práce. Je vybavena 9 šicími stroji, z toho je jeden obnitkovací. Dále je zde 5 pracovišť pro ţehlení prádla vybavených velmi kvalitními prkny a ţehličkami. V letošním školním roce byly vylepšeny úloţné prostory vlastní výrobou skříňové stěny skládající se ze 7 velkých skříní. c) Zdravotnická učebna tvoří ji dva oddělené prostory učebna a imitace nemocničního pokoje se třemi lůţky. Je vybavena potřebnými pomůckami pro péči o pacienta. V letošním školním roce byl zakoupen model novorozence a veškeré vybavení na péči o něj. d) Sklad slouţí k uskladnění vypraného prádla pro domov mládeţe, jsou zde zásoby zbytkových látek pro cvičné šití a další potřeby. e) Prádelna byla vybudována nová v tomto školním roce. Přesunula se z 2. poschodí, kde nebyl dostatečný tlak vody do přízemí. Byla zakoupena nová pračka na 8 kg prádla, dvě pětikilové byly přesunuty ze staré prádelny. Veškeré zednické a obkladačské práce jsme opět zvládli svépomocí. f) Sušárna prádla sousedí s prádelnou. Vznikla z prostorů uvolněných oborem zedník, kteří zde měli šatnu a přestěhovali se do Luhů. Je to velmi teplá místnost s moţností větrání a nataţenými šňůrami. V sušárně stojí také mandl. 3. Smluvní pracoviště Vyšší ročníky pracují v odborném výcviku na zakázkách, zejména na stavbách a také smluvních pracovištích (především obor pečovatelské práce). Na zakázkách s ţáky pracuje zkušený učitel odborného výcviku, na smluvních pracovištích jsou pod vedením instruktora z řad zaměstnanců firmy. Za produktivní práci náleţí ţákům odměna dle platných předpisů. Na stavební zakázky mimo sídlo školy jsou ţáci dopravováni sluţebními vozidly. Učitelé odborného výcviku jsou kaţdoročně doškolováni v řízení motorových vozidel a první pomoci. Svou skupinu ţáků si na stavbu dovezou sami. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 7 z 45

8 Služební vozidla: Ford TRANSIT Mercedes 100D Fiat DUCATO Ford ESCORT Combi - 9-ti místný minibus - 8-mi místný minibus v průběhu školního roku byl zrušen a prodán na ND - 7-mi místný valník s double kabinou - zásobování, přeprava materiálu, kontrolní činnost ZAKÁZKY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 UOV Duzbaba: - Vlaštovičky a Karlov (zednické práce, terénní úpravy, klínování a zpevňování břehů potoka) - Štítina (opravy omítek, zazdívání otvorů) - opravy na ZŠ v Horním Benešově - opravy na dílnách v Luhách - firma DELTA drenáţní úpravy okolo domu, oprava omítek - Bruntál (venkovní a vnitřní omítky) UOV Křištof: - opravy na DM, škole a dílnách - betonáţe - termofasády - bourání, zdění, osazování zárubní, sekání dráţek pro vodu a kanalizaci, omítky - adaptace prádelny ve škole - omítky - práce na nové cvičné kuchyňce pro děvčata podlahy, omítky, obklady - stavba komína UOV Zmydloch: - vstupní dveře ve škole - kancelářský stůl do ředitelny školy - skříňky na klíče - skříňky do počítačové učebny - palubkové dveře - saunové dveře - konferenční stolek, skříňka, víko na akvárium - skříně pro dílnu děvčat Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 8 z 45

9 - vchodové dveře - vchodové dveře s nadsvětlíkem - zhotovení zahradních lavic - botník do bytového domu UOV Řepka: - přístřešek, altán - zábradlí - zhotovení kanceláře vedoucí kuchyně ze sádrokartonu - výroba okýnek do kanceláře vedoucí jídelny - přístřešek nad vchodové dveře - výroba oken - oprava lavic a stolů ve ŠJ - střecha hospodářské budovy UOV Káňa: - drobné opravy ve škole, na DM - zábradlí - vchodové dveře - domeček pro panenky - televizní stolek na DM - zhotovení oken - montáţ kuchyňských linek pro odborný výcvik děvčat - podhledy na rodinném domku - obloţení chaty UOV Korytár: - nátěr oken a dveří na škole a ŠJ - malby ZŠ Karlovice - malby a tapetování na DM - malba schodiště - malby ZŠ Horní Benešov - bytovka Horní Benešov malby schodiště - malby MŠ Horní Benešov - malby v dílnách Luhy - broušení a lakování obloţení - nátěry střech a garáţových vrat pro SVAZARM UOV Krajčovičová: UOV Petercová: - úklidové práce - cvičné vaření, pečení Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 9 z 45

10 - péče o pacienta - šití polštářů, podsedáků, závěsů, záclon - praní prádla a ţehlení - opravy prádla REKAPITULACE A PLÁNY DO BUDOUCNA a) Materiální zabezpečení výuky V uplynulém školním roce se podařilo velmi pozvednout materiální zabezpečení výuky v naší škole. Zejména u dílenským protorů jsme si velmi výrazně polepšili. Naše, dnes jiţ bývalé dílny byly ve velmi špatném technickém stavu. Zejména veškeré dřevěné kontrukce stropů a krovů byly napadeny dřevomorkou. Rekonstrukce by byla příliš nákladná. Navíc dílny byly uprostřed města a tudíţ v památkově chráněné zóně. Rekonstrukce podle našich představ byla přes památkáře neprůchodná, proto jsme usilovali o přemístění dílen na okraj města, konkrétně do dílen opuštěných Střední školou řemesel v Luhách. Tyto prostory se nakonec podařilo získat do pronájmu a zrekonstruovat tak, aby byly pouţitelné pro naše účely. V jarních měsících probíhala rekonstrukce, tj. zejména výměna elektroinstalace, oprava topení, přebudování kotelny na pevná paliva, oprava vodoinstalací, stavební úpravy, malířské a natěračské práce. V měsíci červnu byl oficiálně slavnostně zahájen provoz. Přestěhováním hochů bylo moţné některé další prostory předat pečovatelkám. Zde došlo k rozšíření o novou cvičnou kuchyňku. Jiţ nemusíme vyuţívat pronajatou od ZŠ, máme vlastní ve stejné budově s ostatními dílnami. V dalším školním roce dovybavíme kuchyňku ledničkou s mrazákem a myčkou, na něţ nám letos jiţ nevyšly peníze. Pro školu jsme zakoupili několik dalších počítačů. Podařilo se takto postupně nahradit méně výkonné počítače výkonnějšími, tak aby při výuce měli všichni ţáci stejné podmínky. Méně výkonné počítače budou přesouvány na domov mládeţe. Zde máme jiţ také připojení na internet, ve škole došlo k jeho posílení. V tomto školním roce jsme zasíťovali školu, všichni pedagogové mají v kabinetech počítač připojený k internetu. Do budoucna bychom chtěli ze současné učebny psaní strojem vybudovat učebnu počítačovou. Ta současná jiţ kapacitně nestačí počtu ţáků a tříd. Také bude dobré postupně z více tříd udělat učebny multimediální. Rekonstrukci šaten jsme v tomto školním roce nezvládli. Vymysleli a nakreslili jsme však jinou variantu, která ovšem bude finančně náročnější. Pokusíme se poţádat o peníze EU na rekonstrukci školy. V domově mládeţe jsme vymalovali společenskou místnost, budoucí počítačovou učebnu, několik pokojů a hernu v podkroví. Vyřešili jsme odvětrávání sprch zabudováním dvou ventilárotů na fotobuňku. Došlo bohuţel opět k zavlhnutí omítek. Rozhodli jsme se omítky odstranit a zeď vyřešit odvětraným obkladem. Věříme, ţe toto opatření pomůţe. b) Personální zabezpečení výuky V uplynulém školním roce se pedagogický sbor vcelku stabilizoval. Pouze na místě učitelky odborných předmětů oboru pečovatelské práce došlo v měsíci listopadu ke změně. Učitelka odešla ve zkušební době, naštěstí byla velmi rychle nahrazena adekvátní náhradou. Přetrvává problém, ţe ne všichni pedagogové jsou plně aprobovaní. Snaţíme se ale o neustálé zvyšování kvalifikace studiem na vysokých školách, studiem doplňkového pedagogického Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 10 z 45

11 studia. Své znalosti si učitelé rozšiřují v kurzech, jejichţ seznam je součástí této výroční zprávy. Přestoţe ne všichni učitelé splňují zcela předepsané vzdělání, jsou ve svém oboru skutečnými odborníky a dokáţí ţákům předat kvalitně poznatky z jejich oboru. c) Zkvalitňování volného času žáků, zviditelnění školy na veřejnosti Volným časem našich ţáků se zabýváme neustále. Naši pedagogové uspořádali průzkum zájmů ţáků, jehoţ výsledky jsou součástí této výroční zprávy. Jiţ se stalo na naší škole tradicí pořádání adaptačního kurzu. Uskutečnil se v Ţelezné. Tentokrát bohuţel nebyl podpořen z projektu, který jsme podali na KÚ. Ani samotný kurz se příliš nezdařil, nepřálo nám počasí. Museli jsme jej dokonce o 1 den zkrátit a ţáky rozvézt domů. Svůj účel ale splnil, ţáci se seznámili, proběhla úvodní školení. Při škole a domově mládeţe provozujeme několik zájmových krouţků, které jsou pro naše ţáky zdarma. Jedná se o sportovní hry, střelecký krouţek, hudební krouţek, výtvarný krouţek, internetový klub a krouţek florbalu. Jako jiţ kaţdoročně naše ţákyně oboru pečovatelské práce uspořádaly sbírku pro Ligu proti rakovině a prodávaly ţluté květinky. Sbírka se setkala s příznivým ohlasem občanů a podařilo se jich prodat 251 kusů. Na konci školního roku se ţáci 2. ročníku jiţ tradičně zúčastnili sportovně turistického kurzu v Pasohlávkách na Jiţní Moravě. Bohuţel se opět několik ţáků odhlásilo těsně přd odjezdem. Přesto kurz proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných, počasí nám přálo a ţáci mohli poznat mnoho kulturních památek, uţili si koupání, sportování, her apod. O všech těchto aktivitách informujeme veřejnost na našich webových stránkách. Mají jistě vliv na celkovou spokojenost ţáků ve škole i na nábor nových ţáků. d) Účast v projektech Během školního roku podala naše škola opět několik projetků. I) Projekt Moravskoslezského kraje na podporu aktivit využívání volného času a prevence soc. patol. jevů V minulém školním roce náš projekt podpořen nebyl. V letošním školním roce jsme podali projekt s názvem Seznamme se III, který schálen byl. Získané peníze budou pouţity na náklady spojené s adaptačním kurzem ţáků 1. ročníku v měsíci září. II) Projekt EU Leonardo da Vinci 5 P Přestoţe se v letošním školním roce uskutečnil velmi úspěšný výjezd našich ţáků stavebních oborů společně s ţákyněmi oboru pečovatelské práce na Slovensko, pro příští školní rok náš projekt podpořen nebyl. Je to škoda, protoţe po formální stránce v něm nebyly chyby, hodnotitelé nám vytýkali to, co v minulém roce prošlo a bylo hodnoceno kladně. Bohuţel na dotaci není právní nárok, takţe přestoţe se naši ţáci na Slovensku hodně naučili, dobře reprezentovali naši školu i republiku, tak příští rok nepojedou. III) Projekt Technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě Školy společně V tomto projektu je naše škola partnerem. Pokud projekt vyjde, bude 12 našich pedagogů proškoleno v oblasti výpočetní techniky a škola získá Kč na nákup hardware. Tyto peníze vyuţijeme při budování nové počítačové učebny. IV) Projekt Umělecká dílna krnovska Naše škola je partnerem v projektu Základní umělecké školy s.r.o. v Krnově. Projekt je zaměřen na uměleckou výuku romských a sociálně slabých ţáků. Pokud bude projekt schválen, budeme tyto ţáky vyučovat uměleckému zpracování dřeva např. intarzie, soustruţení apod. e) Členství školy ve sdruženích Naše škola je členem Sdruţení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Místní akční skupiny Nízký jeseník, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Asociace středoškolských sportovních klubů a Občanského sdruţení Dobrá věc. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 11 z 45

12 3. UČEBNÍ PLÁNY A CÍLE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Naším hlavním cílem je vychovávat odborníky ve své profesi, o které bude zájem na trhu práce. Snaţíme se při výuce vyuţívat moderních metod i didaktických technik. Nedílnou součástí musí být návštěvy výstav, exkurze ve výrobních závodech i vyuţití internetu. Ţáky je nutno učit zodpovědnosti za výsledek své práce, za svěřený materiál, za bezpečnost práce. Vedeme je také k úsporám meteriálů a energií a k ekologickému chování. Důleţitá je dobrá pracovní morálka, dochvilnost, dobré a slušné vystupování. Bohuţel ze základních škol se zejména do učebních oborů hlásí stále horší ţáci, které máme naučit více učiva obohaceného o nejnovější poznatky o technologiích, materiálech a výrobním zařízení. Práce pedagogů je proto stále náročnější. Ve školním roce 2007/2008 jsme začali zpracovávat školní vzdělávací plány. Slibujeme si od nich, ţe výuku upravíme dle skutečných potřeb zaměstnavatelů našeho regionu. Chceme učivo zařadit do logických celků, rozdělení na předměty ovšem zůstane. V některých případech dokonce předmětů přibude. V uplynulém školním roce se vyučovalo podle učebních osnov schválených MŠMT. Přehled učebních osnov, podle kterých výuka probíhá Název oboru Kód Číslo jednací Management ve stavebnictví M/ /99-23 Zedník H/ /97-72 Tesař H/ / Truhlář drevěné konstrukce E/ / Truhlářské práce ve stavebnictví E/ /95-24 Pečovatelské práce E/ /95-24 Pečovatelské práce E/ / Malířské a natěračské práce E/ /95-24 Oficiální učební plány jsou školou upraveny dle daných moţností a s cílem naučit ţáky to nejpodstatnější pro ţivot a jejich budoucí povolání. Stručná charakteristika jednotlivých oborů: 1) Management ve stavebnictví Maturitní studijní obor, výuka 2 cizích jazyků, výpočetní techniky, obchodní korespondence, účetnictví, ekonomiky, managementu, práva a odborných stavebních předmětů. Absolvent se uplatní jako technicko-hospodářský pracovník ve stavebních i jiných firmách nebo můţe pokračovat ve studiu na vysoké škole. 2) Zedník Učební obor, ţák se naučí veškeré zednické práce, tzn. zdění, omítky, betonáţ, kladení hydroizolací, práci se sádrokartonem, obklady, dlaţby, provádění rekonstrukcí budov, montáţ lešení. Velký důraz je kladen na výuku zásad bezpečnosti práce. 3) Tesař Učební obor, výuka ručního a strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva, zhotovování a osazování tesařských výrobků, výroba tesařských konstrukcí, stavba lešení, bednění, konstrukce podlah, dřevěných příček a stěn, kurz na obsluhu motorové pily. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 12 z 45

13 4) Truhlář Učební obor, výuka ručního a strojního opracování dřeva a ostatních dřev. materiálů, výroba stavebně truhlářských výrobků např. oken, dveří, obkladů a příček, osazování výrobků na stavbách, výroba nábytku a drobných doplňků, zakázková výroba. Ţák se naučí znát vlastnosti dřeva a ostatních materiálů, správné sušení, impregnaci a další úpravy. 5) Truhlářské práce ve stavebnictví Učební obor určený pro absolventy speciálních škol, ţáci se naučí téměř vše jako obor Truhlář, teoretická výuka je přizpůsobena schopnostem ţáků. 6) Pečovatelské práce Učební obor určený především absolventkám speciálních škol, ale i niţších ročníků ZŠ. Ţákyně se naučí práce úklidové, údrţbu prádla, vaření, šití, starat se o malé děti, nemocné i seniory. Naučí se základům zdravovědy, epidemiologie a hygieny, psychologie a pečovatelství. 7) Malířské a natěračské práce Učební obor určený pro absolventy speciálních škol. Ţáci se naučí základním malířským a natěračským technikám, budou znát nátěrové hmoty a úpravu vnějších i vnitřních povrchů staveb, nátěry dřevěných i kovových konstrukcí. Konkretizované učební plány jednotlivých oborů vzdělávání jsou přílohou této výroční zprávy. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 13 z 45

14 4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Jméno pracovníka Ing. Richard Havlík Prac. zařazení ředitel školy zřizovatel školy odborná VŠLD Zvolen dřevařská fak. Kvalifikace Délka praxe Pozn. pedagogická DPS UP Ol. školský management OV 21 let Uhlík Jiří zástupce ředitele SPŠ stavební VL zedník DPS UP OL 35 let Havlíková Hana zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz SEŠ Opava kurzy úč. a mzdového úč. 20 let Kovařík Radek vrchní mistr VL truhlář studium při zam. s maturitou DPS UP OL 23 let Vaculíková Jana účetní administrativa SPŠ Bruntál strojní techn. administrativa 10 let V souč. době na MD Černínová Jana, DiS. sekretariát školní matrika VOŠ cestovní ruch 4 roky Hajný Pavel učitel odborných předmětů VL truhlář nástavba s mat., studuje stavební fak. OV 12 let Ing. Řepková Ingrid učitelka odborných předmětů VŠLD Zvolen dřevařská fak. DPS UP OL spec. pedagog. 15 let Jelínek Marek, DiS. učitel odborných předmětů VOŠ stavební, památková péče, studuje stav. fak. OV 5 let Bc. Petr Miroslav učitel odborných předmětů VL Zedník nástavba s mat. VŠ učitelství odb. předm. OV 15 let Ing. Klement Jan učitel odborných předmětů VŠ - stavební fakulta Brno 29 let Přihášen ke stud. DPS Bc. Kolářová Renáta učitelka odborných předmětů SOŠ obchodní VŠ učitelství odb. předm. pro SOU OV 21 let Ing. Voleš Vladimír učitel odborných předmětů VŠB Ostrava ekonomická fakulta Studuje DPS Slezská univerzita 26 let Svobodová Petra učitelka odborných předmětů OA Bruntál, studuje VŠ Sting Brno 7 let Na dobu určitou po dobu nemoci Bc. Kolářové Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 14 z 45

15 Bc. Klechová Helena učitelka odborných předmětů Lékařská fak. ošetřovatelství 12 let Pracovní poměr od 1.9. do Schrottová Marie učitelka odborných předmětů SZŠ všeobecná sestra Studuje učitelství zdrav. předmět. 4 roky Pracovní poměr od (za Bc. Klechovou) Mgr. Hotáková Marie učitelka všeobecně vzděl. předmětů Učitelství ČJ a Dě 30 let Pracující důchodce Pěčonková Vladimíra učitelka všeob. vzděl. předmětů SZTŠ Mohelnice ekokomika, stát. jazyková zk. PdFO Ostrava DPS vychovatelství 25 let Studuje UP OL pedagog., učitelství zdrav. předmětů Mgr. Štěrba Petr učitel všeob. vzděl. předmětů VŠ voj. Vyškov aprobace M, TV 42 let Pracující důchodce Mgr. Walachová Petra učitelka všeob. vzděl. předmětů UP OL, PdF Aprobace ČJ,NJ 2 roky Duzbaba Vladimír učitel odborného výcviku VL zedník 38 let Křištof Bohuslav učitel odborného výcviku VL zedník 36 let Řepka Vladimír učitel odborného výcviku VL tesař, nástavba s maturitou DPS UP Ol 15 let Káňa Jan učitel odborného výcviku VL truhlář Pedagog. minimum pro MOV 35 let Zmydloch Miloš učitel odborného výcviku VL truhlář, nástavba s mat. DPS UP OL 11 let Korytár Karel učitel odborného výcviku VL malíř natěrač 40 let Krajčovičová Radana učitelka odborného výcviku VL dámská krejčová, studuje nást.s. maturitou 19 let Petercová Zdenka učitelka odborného výcviku SZŠ OL, dětská sestra, VL pečovatelské práce, Pomat.st. ošetřov. práce Studuje DPS UP Olomouc 25 let Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 15 z 45

16 Hejnyšová Jana vedoucí vychovatelka gymnázium SEŠ Olomouc DPS vychovatelka 25 let Hlistová Alena vychovatelka SPgŠ Krnov vychovatelství 18 let Kubala Jan pomocný vychovatel VL malíř natěrač 32 let Důchodce horník Jelínková Zdeňka vedoucí školní jídelny VL prodavačka 26 let Králová Jarmila kuchařka VL kuchařka VL tkadlena 31 let Kmentová Pavlína kuchařka VL kuchař číšník, kurz pro vedoucí kuchyně 42 let Pracující důchodce 0,5 úvazku Budíková Vlasta pomocná kuchařka základní škola 30 let Uhlíková Alena správa budov MTZ gymnázium Krnov 33 let Jeřábek Jiří školník topič VL kolář 34 let Jeřábková Magda uklízečka VL přadlena 31 let Drozdková Daniela uklízečka SEŠ Olomouc 36 let Salátová Věra uklízečka VL - tkadlena 23 let Pracující důchodce 0,5 úvazku 0,5 úvazku Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 16 z 45

17 5. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení proběhlo formou posouzení přihlášek ţáků a posudků vypracovaných základní školou. K dennímu studiu ve školním roce 2008/2009 bylo přijato celkem 69 ţáků a ţákyň. K dálkovému studiu ve školním roce 2008/2009 bylo přijato celkem 32 zájemců. Seznam přijatých ţáků do 1. ročníku denního studia Management ve stavebnictví M/ Bílková Klára Bruntál 2. Bobek Karel Lichnov 3. Boberová Veronika Bruntál 4. Bulková Věra Ostrava 5. Čonka Pavel Svobodné Heřmanice 6. Čonková Kateřina Svobodné Heřmanice 7. Fajmonová Stanislava Andělská Hora 8. Hradečná Veronika Horní Benešov 9. Jančička David Krnov 10. Kotalová Zuzana Kruţberk 11. Luksová Pavlína Svobodné Heřmanice 12. Petřík Tomáš Bruntál 13. Šamla Antonín Krnov 14. Valíková Kateřina Melč 15. Vašíková Zdeňka Břidličná Tesař H/ Bek Michal Opava 2. Danihel Patrik Krnov 3. Georgiadis Janis Krnov 4. Kaštovský Radek Sosnová 5. Malčík Ondřej Bruntál 6. Merza Roman Krnov 7. Šatek Marcel Bruntál Truhlář H/ Kramný Tomáš Horní Benešov 2. Orság Tomáš Bruntál 3. Otava Lukáš Krasov 4. Pavelek Daniel Horní Benešov 5. Šmídová Vlasta Osoblaha 6. Takáč Jan Horní Benešov Zedník H/ Bata Petr Krnov 2. Coufal Jaromír Krnov 3. Grolmus Robert Horní Benešov 4. Kubáček Zdeněk Velké Heraltice 5. Kučera David Velké Heraltice Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 17 z 45

18 6. Kret Michal Horní Benešov 7. Láník David Dívčí Hrad 8. Spurný Tomáš Dívčí Hrad 9. Toman Jakub Horní Město 10. Wolf Jakub Krnov Truhlářské práce ve stavebnictví E/ Brindiský Milan Krnov 2. Havel Ondřej Bruntál 3. Hůlka Václav Janovice 4. Kaleja Jakub Opava 5. Komoň Jakub Bruntál 6. Lajčak Jakub Bruntál 7. Štěpaník Jakub Stará Ves Malířské a natěračské práce E/ Bednář Lukáš Krnov 2. Demeter Petr Krnov 3. Gaţik Martin Lichnov 4. Nekoranec Robin Horní Benešov Pečovatelské práce E/ Bendíková Romana Opava 2. Bílá Irena Opava 3. Boček Vladislav Lichnov 4. Burianská Denisa Opava 5. Gáborová Pavla Horní Benešov 6. Halušková Jana Horní Benešov 7. Horváthová Julie Horní Benešov 8. Hrazdilová Veronika Lichnov 9. Keller Miroslav Malá Morávka 10. Kolářová Pavlína Rýmařov 11. Količová Ivana Kravaře 12. Kopecká Kateřina Horní Město 13. Králová Eliška Bruntál 14. Křístková Eliška Opava 15. Kvíčalová Kateřina Krnov 16. Ryška Pavel Krnov 17. Schoberová Markéta Horní Benešov 18. Speváková Hana Horní Benešov 19. Termerová Zuzana Karviná Fryštát 20. Zástava Jaroslav Krnov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 18 z 45

19 Seznam přijatých ţáků do 1. ročníku nástavbového studia Podnikání L/ Bálint Tomáš Krnov 2. Benediková Helena Krnov 3. Bezděková Renata Horní Benešov 4. Bitomský Pavel Krásné Loučky 5. Blaschkeová Lenka Krnov 6. Brančíková Eva Horní Benešov 7. Bystrianský Lukáš Krnov 8. Černín Pavel Bruntál 9. Hakenová Andrea Město Albrechtice 10. Jelenová Monika Krnov 11. Kašparová Barbora Horní Benešov 12. Kašparová Lenka Horní Benešov 13. Kocourková Jarmila Horní Benešov 14. Konrádová Martina Krnov 15. Kozlová Jana Horní Benešov 16. Langrová Valentina Leskovec nad Moravicí 17. Lerche Petr Krnov 18. Linartová Vendula Svobodné Heřmanice 19. Madajová Monika Bruntál 20. Němcová Dagmar Bruntál 21. Pastorková Šárka Krnov 22. Polzerová Marie Krnov 23. Praţák Roman Horní Benešov 24. Rašová Marcela Staré Heřminovy 25. Surovec Petr Krnov 26. Škurková Martina Krnov 27. Štýberová Kateřina Krnov 28. Švan Josef Vrbno pod Pradědem 29. Švanová Monika Hněvošice 30. Urban Stanislav Krnov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 19 z 45

20 6. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 Třída: Třídní učitel: Studijní obor: 1 MS Bc. Renáta Kolářová M/027 Management ve stavebnictví 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ Celkový počet ţáků: 18 Celkový počet ţáků: 16 S vyznamenáním prospělo: 0 S vyznamenáním prospělo: 2 Prospělo: 16 Prospělo: 13 Neprospělo: 1 Neprospělo: 1 Nehodnoceno: 1 Nehodnoceno: 0 Celkový průměr třídy: 2,00 Celkový průměr třídy: 2,24 Třída: Třídní učitel: Studijní obor: 1 PP Marie Schrottová E/005 Práce ve zdravotnických a soc. zařízeních 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ Celkový počet ţáků: 21 Celkový počet ţáků: 19 S vyznamenáním prospělo: 4 S vyznamenáním prospělo: 3 Prospělo: 11 Prospělo: 14 Neprospělo: 3 Neprospělo: 1 Nehodnoceno: 3 Nehodnoceno: 1 Celkový průměr třídy: 1,95 Celkový průměr třídy: 2,00 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 20 z 45

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o.

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zřizovatel školy, jednatel : ředitelka školy : Mgr. Libor Bednář Mgr. Hana Dvořáková zástupce

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Plán práce na období školního roku 2013 2014

Plán práce na období školního roku 2013 2014 1 1 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417 407 81 Lipová u Šluknova tel: 412 391 322 bankovní spojení: KB Rumburk: 1031-431/0100, IČ: 00412074

Více

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Zpracovala: Mgr.Lörincová Marcela Mgr. Klegová Jarmila 2013-2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více