Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov"

Transkript

1 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov IZO: IČO:

2 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov, PSČ: , , OBSAH 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Učební plány, cíle výchovy a vzdělávání 4. Údaje o pracovnících školy 5. Údaje o přijímacím řízení 6. Výsledky vzdělávání ve školním roce 2007/ Údaje o výsledcích kontrol 8. Údaje o mimoškolních aktivitách a činnosti domova mládeţe 9. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů 10. Účast v projektech 11. Zhodnocení a závěr 12. Přílohy Zprávu zpracovali: Ing. Richard Havlík ředitel a zřizovatel školy Jiří Uhlík zástupce ředitele pro pedagogiku Jana Hejnyšová vedoucí vychovatelka. Ing. Richard Havlík. Jiří Uhlík Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 2 z 45

3 1. ÚVOD Předkládáme široké veřejnosti výroční zprávu naší školy za rok 2007/2008. Uplynulý rok byl co se týká rozvoje naší školy téměř rekordní. Letos jsme se zaměřili zejména na dílny. Přestěhovali jsme všechny chlapecké obory do nových prostorů v místní části Luhy. Dívkám oboru pečovatelské práce byla předána nová cvičná kuchyňka, skříňová stěna do učebny šití, skříně do učebny zdravovědy, nová prádelna a sušárna. Také pedagogický sbor se neustále zkvalitňuje, pedagogové si doplňují své vzdělání, absolvují různé kurzy a školení. Ţáci naši školu také reprezentují, zejména ve sportovních soutěţích. Uspořádali i finanční sbírku ve prospěch Ligy proti rakovině. Nábor ţáků se vydařil tak, ţe se celkový počet ţáků opět zvýšil a v příštím školním roce bychom měli překročit číslo 200 na denním studiu. Naší škole bylo povoleno vyučovat nový nástavbový obor L/524 Podnikání v dálkovém studiu. Do něj bylo přijato 28 ţáků absolventů 3-letých oborů s výučním listem. Věřím, ţe i v dalších letech se škola bude rozvíjet alespoň tak jako doposud a o výuku u nás bude stále větší zájem. Ing. Richard Havlík ředitel a zřizovatel školy Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 3 z 45

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše škola byla zařazena do sítě škol ČR od , vyučovat se začalo aţ od Po několika změnách názvu se nyní jmenujeme Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o., sídlo je v Horním Benešově, Tyršova 59. Součásti školy jsou: Střední škola kapacita 240 ţáků IZO: Domov mládeţe kapacita 42 lůţek IZO: Školní jídelna kapacita neuvádí se IZO: Střední škola má kapacitu 240 ţáků denního studia a 75 ţáků studia dálkového. Máme stanoveny i kapacity jednotlivých oborů vzdělávání, ovšem součet kapacit těchto oborů je vyšší neţ celková kapacita školy. Je to z důvodu větší volnosti při naplňování oborů a tím i lepšího vyuţití materiálního vybavení a personálu. Kapacity jednotlivých oborů tedy jsou: M/027 Management ve stavebnictví 90 ţáků H/001 Zedník 36 ţáků H/001 Tesař 24 ţáků H/001 Truhlář 25 ţáků E/004 Truhlářské práce ve stavebnictví 24 ţáků E/005 Malířské a natěračská práce 24 ţáků E/005 Pečovatelské práce 54 ţáků L/524 Podnikání 75 ţáků Všechny součásti školy jsou umíštěny ve čtyřech budovách ve městě. 1. Tyršova 59 ředitelství, školní budova, garáţe 2. Tyršova 314 školní jídelna, dílny oboru pečovatelské práce 3. Opavská 28 Domov mládeţe 4. Luhy 121 dílny dřevooborů, malířů a zedníků Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 4 z 45

5 Vývoj počtu ţáků od počátku existence školy P.č. Školní rok Počet ţáků Sídlo školy / / / / Staré Město / / / / / / / / (předpoklad) denní 30 (předpoklad) dálkové Horní Benešov TEORETICKÁ VÝUKA Ve škole je v současné době 12 učeben. Z toho 7 učeben je kmenových, 3 odborné a 2 pro skupinové vyučování. Odborné učebny - Multimediální učebna byla vybudována v loňském školním roce z bývalé videoučebny. Jedná se o 40-ti místnou třídu uspořádanou stupňovitě. Jsou zde přečalouněna sedadla, vyměněny stolové desky, osazena nová katedra s výpočetní technikou a u stropu zavěšen digitální projektor. V přední části je promítací plocha. Učebna je vyuţívána pro různé přednášky, besedy a výuku dle prezentací připravených učiteli. V příštím školním roce bude učebna připojena k internetu. - Učebna pro výuku psaní strojem její kapacita je16 psacích strojů. Slouţí k výuce nácviku psaní všemi deseti, obchodní korespondence. Menší třídy se na psaní nedělí, velká třída prváků o 28 ţácích se na psaní dělila na poloviny. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 5 z 45

6 - Počítačová učebna je vybavena 20-ti počítači. Všechny jsou připojeny na internet. V dalších letech zřejmě dojde k postupné obnově nejstarších počítačů za novější. Teoretickou výuku zajišťuje 12 kmenových učitelů na plný úvazek. Ředitel i zástupce učili jen miminální úvazky. Skladba učitelů dle odbornosti byla: - 3 učitelé stavebních předmětů, - 2 učitelé dřevařských předmětů, - 2 učitelé ekonomických předmětů, - 1 učitelka odborných předmětů pečovatelské práce, - 4 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů. ODBORNÝ VÝCVIK Po většinu školního roku vyuţívaly dřevoobory a malíři dílnu na Nerudově ulici č Obor zedník měl své prostory v trojgaráţi u školní budovy. V jarních měsících jsme započali s rekonstrukcí nových dílenských prostorů v Luhách č.p Zde jsme získali pronájmem od městského úřadu pěkný areál se 3 budovami. V měsíci červnu byl tento areál slavnostně otevřen. Obor pečovatelské práce má své dílenské prostory v budově školní jídelny na Tyršově ulici č Je zde zdravotnická učebna, která byla letos vylepšena o nové skříně, pomůcky a model malého dítěte pro nácvik péče. Dále učebna šití, opět vylepšená o skříňovou stěnu na pomůcky a materiál. Zcela nově jsme v zimních měsících vybudovali prádelnu a na jaře cvičnou kuchyňku a sušárnu prádla. Do dalšího roku zbývá dořešit šatny dívek. Vybavení dílen (po přestěhování a rozšíření) 1. Dílny pro dřevoobory a) Strojní dílna rozměr 19 x 11 m je vybavena základními dřevoobráběcími stroji kotoučová pila, srovnávací frézka, tloušťkovací frézka, spodní frézka s čepovacím vozíkem a posuvným zařízením, 2x vrtací dlabačka, svislá stojanová vrtačka, pásová bruska, formátovací pila. Se strojní dílnou sousedí malá montáţní dílna o rozměrech 4,5 x 4,5 m. b) Truhlářská a tesařská rukodílna je umístěna v poschodí nad dílnou strojní. Je stejných rozměrů, tj. 19 x 11 m. Je vybavena truhlářskými hoblicemi a ručním nářadím pro kaţdého ţáka. Jsou zde umístěny i 2 soustruhy a malá srovnávačka s protahem na přípravu materiálu. c) Natěračská dílna je prozatímně řešena v malé dílně vedle rukodílny o velikosti 4,5 x 4,5 m. Slouţí zejména jako sklad malířského a natěračského nářadí a barev. Natěračské práce ţáci provádějí v truhlářské rukodílně. Časem bude řešena malířská dílna v další budově dílenského areálu. d) Sklad elektronářadí je součástí strojní dílny, od níţ je oddělen lehkou příčkou. Jeho velikost je cca 3 x 3 m. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 6 z 45

7 e) Zednická dílna je zřízena v jiné budově neţ truhlářské dílny. Skládá se z místnosti 15 x 8 m pro cvičné zdění a sousedícího skladu o rozměrech 4,5 x 8 m. f) Tesařská dílna (hala) má rozměry 28 x 8 m. Slouţí k opravám a údrţbě lešení a cvičné montáţi tesařských výrobků. Dílna je pro potřeby školy příliš velká, proto byla polovina této dílny dána do pronájmu firmě DELTA spol. s r.o. pro výrobu nábytkových korpusů z lamina. g) Sklady Pro skladování slouţí další místnosti areálu, které dosud nejsou jinak vyuţity, včetně 4 garáţí. Provoz dílen ukáţe na optimální vyuţití. h) Sociální zařízení je umístěno ve třetí budově o velikosti 19,5 x 7,5 m. V 1. NP jsou umístěny šatny ţáků, WC, umývárna, sprchy a svačinárna. V 2. NP je sborovna učitelů odborného výcviku, jejich WC a umývárna se sprchou, kancelář vrchního mistra a šatna pro dívky (truhlářky). i) Venkovní prostor tvoří je zpevněná plocha nádvoří mezi budovami, travnaté prostory a dvě velké zastřešené kůlny pro venkovní skládku řeziva a jiného materiálu. 2. Dílny pro pečovatelské práce a) Cvičná kuchyňka byla pro obor pečovatelské práce vybudována v tomto školním roce. Byla sestavena ze 4 zakoupených kuchyňských linek. Osazena byla třemi sporáky (1 plynový, 1 elektrický, 1 kombinovaný). Dále zde mají děvčata k dispozici 3 jídelní stoly s ţidlemi pro nácvik stolování. Kuchyňka vznikla zbouráním přepáţky mezi dvěma místnostmi, zhotovením nové podlahy, elektrorozvodů, přípojky plynu, vzduchotechniky na odtah výparů. Práce, které jsou součástí našich učebních oborů jsme si prováděli svépomocí. b) Šicí dílna vyučuje se zde strojní i ruční šití a nejrůznější ruční práce. Je vybavena 9 šicími stroji, z toho je jeden obnitkovací. Dále je zde 5 pracovišť pro ţehlení prádla vybavených velmi kvalitními prkny a ţehličkami. V letošním školním roce byly vylepšeny úloţné prostory vlastní výrobou skříňové stěny skládající se ze 7 velkých skříní. c) Zdravotnická učebna tvoří ji dva oddělené prostory učebna a imitace nemocničního pokoje se třemi lůţky. Je vybavena potřebnými pomůckami pro péči o pacienta. V letošním školním roce byl zakoupen model novorozence a veškeré vybavení na péči o něj. d) Sklad slouţí k uskladnění vypraného prádla pro domov mládeţe, jsou zde zásoby zbytkových látek pro cvičné šití a další potřeby. e) Prádelna byla vybudována nová v tomto školním roce. Přesunula se z 2. poschodí, kde nebyl dostatečný tlak vody do přízemí. Byla zakoupena nová pračka na 8 kg prádla, dvě pětikilové byly přesunuty ze staré prádelny. Veškeré zednické a obkladačské práce jsme opět zvládli svépomocí. f) Sušárna prádla sousedí s prádelnou. Vznikla z prostorů uvolněných oborem zedník, kteří zde měli šatnu a přestěhovali se do Luhů. Je to velmi teplá místnost s moţností větrání a nataţenými šňůrami. V sušárně stojí také mandl. 3. Smluvní pracoviště Vyšší ročníky pracují v odborném výcviku na zakázkách, zejména na stavbách a také smluvních pracovištích (především obor pečovatelské práce). Na zakázkách s ţáky pracuje zkušený učitel odborného výcviku, na smluvních pracovištích jsou pod vedením instruktora z řad zaměstnanců firmy. Za produktivní práci náleţí ţákům odměna dle platných předpisů. Na stavební zakázky mimo sídlo školy jsou ţáci dopravováni sluţebními vozidly. Učitelé odborného výcviku jsou kaţdoročně doškolováni v řízení motorových vozidel a první pomoci. Svou skupinu ţáků si na stavbu dovezou sami. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 7 z 45

8 Služební vozidla: Ford TRANSIT Mercedes 100D Fiat DUCATO Ford ESCORT Combi - 9-ti místný minibus - 8-mi místný minibus v průběhu školního roku byl zrušen a prodán na ND - 7-mi místný valník s double kabinou - zásobování, přeprava materiálu, kontrolní činnost ZAKÁZKY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 UOV Duzbaba: - Vlaštovičky a Karlov (zednické práce, terénní úpravy, klínování a zpevňování břehů potoka) - Štítina (opravy omítek, zazdívání otvorů) - opravy na ZŠ v Horním Benešově - opravy na dílnách v Luhách - firma DELTA drenáţní úpravy okolo domu, oprava omítek - Bruntál (venkovní a vnitřní omítky) UOV Křištof: - opravy na DM, škole a dílnách - betonáţe - termofasády - bourání, zdění, osazování zárubní, sekání dráţek pro vodu a kanalizaci, omítky - adaptace prádelny ve škole - omítky - práce na nové cvičné kuchyňce pro děvčata podlahy, omítky, obklady - stavba komína UOV Zmydloch: - vstupní dveře ve škole - kancelářský stůl do ředitelny školy - skříňky na klíče - skříňky do počítačové učebny - palubkové dveře - saunové dveře - konferenční stolek, skříňka, víko na akvárium - skříně pro dílnu děvčat Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 8 z 45

9 - vchodové dveře - vchodové dveře s nadsvětlíkem - zhotovení zahradních lavic - botník do bytového domu UOV Řepka: - přístřešek, altán - zábradlí - zhotovení kanceláře vedoucí kuchyně ze sádrokartonu - výroba okýnek do kanceláře vedoucí jídelny - přístřešek nad vchodové dveře - výroba oken - oprava lavic a stolů ve ŠJ - střecha hospodářské budovy UOV Káňa: - drobné opravy ve škole, na DM - zábradlí - vchodové dveře - domeček pro panenky - televizní stolek na DM - zhotovení oken - montáţ kuchyňských linek pro odborný výcvik děvčat - podhledy na rodinném domku - obloţení chaty UOV Korytár: - nátěr oken a dveří na škole a ŠJ - malby ZŠ Karlovice - malby a tapetování na DM - malba schodiště - malby ZŠ Horní Benešov - bytovka Horní Benešov malby schodiště - malby MŠ Horní Benešov - malby v dílnách Luhy - broušení a lakování obloţení - nátěry střech a garáţových vrat pro SVAZARM UOV Krajčovičová: UOV Petercová: - úklidové práce - cvičné vaření, pečení Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 9 z 45

10 - péče o pacienta - šití polštářů, podsedáků, závěsů, záclon - praní prádla a ţehlení - opravy prádla REKAPITULACE A PLÁNY DO BUDOUCNA a) Materiální zabezpečení výuky V uplynulém školním roce se podařilo velmi pozvednout materiální zabezpečení výuky v naší škole. Zejména u dílenským protorů jsme si velmi výrazně polepšili. Naše, dnes jiţ bývalé dílny byly ve velmi špatném technickém stavu. Zejména veškeré dřevěné kontrukce stropů a krovů byly napadeny dřevomorkou. Rekonstrukce by byla příliš nákladná. Navíc dílny byly uprostřed města a tudíţ v památkově chráněné zóně. Rekonstrukce podle našich představ byla přes památkáře neprůchodná, proto jsme usilovali o přemístění dílen na okraj města, konkrétně do dílen opuštěných Střední školou řemesel v Luhách. Tyto prostory se nakonec podařilo získat do pronájmu a zrekonstruovat tak, aby byly pouţitelné pro naše účely. V jarních měsících probíhala rekonstrukce, tj. zejména výměna elektroinstalace, oprava topení, přebudování kotelny na pevná paliva, oprava vodoinstalací, stavební úpravy, malířské a natěračské práce. V měsíci červnu byl oficiálně slavnostně zahájen provoz. Přestěhováním hochů bylo moţné některé další prostory předat pečovatelkám. Zde došlo k rozšíření o novou cvičnou kuchyňku. Jiţ nemusíme vyuţívat pronajatou od ZŠ, máme vlastní ve stejné budově s ostatními dílnami. V dalším školním roce dovybavíme kuchyňku ledničkou s mrazákem a myčkou, na něţ nám letos jiţ nevyšly peníze. Pro školu jsme zakoupili několik dalších počítačů. Podařilo se takto postupně nahradit méně výkonné počítače výkonnějšími, tak aby při výuce měli všichni ţáci stejné podmínky. Méně výkonné počítače budou přesouvány na domov mládeţe. Zde máme jiţ také připojení na internet, ve škole došlo k jeho posílení. V tomto školním roce jsme zasíťovali školu, všichni pedagogové mají v kabinetech počítač připojený k internetu. Do budoucna bychom chtěli ze současné učebny psaní strojem vybudovat učebnu počítačovou. Ta současná jiţ kapacitně nestačí počtu ţáků a tříd. Také bude dobré postupně z více tříd udělat učebny multimediální. Rekonstrukci šaten jsme v tomto školním roce nezvládli. Vymysleli a nakreslili jsme však jinou variantu, která ovšem bude finančně náročnější. Pokusíme se poţádat o peníze EU na rekonstrukci školy. V domově mládeţe jsme vymalovali společenskou místnost, budoucí počítačovou učebnu, několik pokojů a hernu v podkroví. Vyřešili jsme odvětrávání sprch zabudováním dvou ventilárotů na fotobuňku. Došlo bohuţel opět k zavlhnutí omítek. Rozhodli jsme se omítky odstranit a zeď vyřešit odvětraným obkladem. Věříme, ţe toto opatření pomůţe. b) Personální zabezpečení výuky V uplynulém školním roce se pedagogický sbor vcelku stabilizoval. Pouze na místě učitelky odborných předmětů oboru pečovatelské práce došlo v měsíci listopadu ke změně. Učitelka odešla ve zkušební době, naštěstí byla velmi rychle nahrazena adekvátní náhradou. Přetrvává problém, ţe ne všichni pedagogové jsou plně aprobovaní. Snaţíme se ale o neustálé zvyšování kvalifikace studiem na vysokých školách, studiem doplňkového pedagogického Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 10 z 45

11 studia. Své znalosti si učitelé rozšiřují v kurzech, jejichţ seznam je součástí této výroční zprávy. Přestoţe ne všichni učitelé splňují zcela předepsané vzdělání, jsou ve svém oboru skutečnými odborníky a dokáţí ţákům předat kvalitně poznatky z jejich oboru. c) Zkvalitňování volného času žáků, zviditelnění školy na veřejnosti Volným časem našich ţáků se zabýváme neustále. Naši pedagogové uspořádali průzkum zájmů ţáků, jehoţ výsledky jsou součástí této výroční zprávy. Jiţ se stalo na naší škole tradicí pořádání adaptačního kurzu. Uskutečnil se v Ţelezné. Tentokrát bohuţel nebyl podpořen z projektu, který jsme podali na KÚ. Ani samotný kurz se příliš nezdařil, nepřálo nám počasí. Museli jsme jej dokonce o 1 den zkrátit a ţáky rozvézt domů. Svůj účel ale splnil, ţáci se seznámili, proběhla úvodní školení. Při škole a domově mládeţe provozujeme několik zájmových krouţků, které jsou pro naše ţáky zdarma. Jedná se o sportovní hry, střelecký krouţek, hudební krouţek, výtvarný krouţek, internetový klub a krouţek florbalu. Jako jiţ kaţdoročně naše ţákyně oboru pečovatelské práce uspořádaly sbírku pro Ligu proti rakovině a prodávaly ţluté květinky. Sbírka se setkala s příznivým ohlasem občanů a podařilo se jich prodat 251 kusů. Na konci školního roku se ţáci 2. ročníku jiţ tradičně zúčastnili sportovně turistického kurzu v Pasohlávkách na Jiţní Moravě. Bohuţel se opět několik ţáků odhlásilo těsně přd odjezdem. Přesto kurz proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných, počasí nám přálo a ţáci mohli poznat mnoho kulturních památek, uţili si koupání, sportování, her apod. O všech těchto aktivitách informujeme veřejnost na našich webových stránkách. Mají jistě vliv na celkovou spokojenost ţáků ve škole i na nábor nových ţáků. d) Účast v projektech Během školního roku podala naše škola opět několik projetků. I) Projekt Moravskoslezského kraje na podporu aktivit využívání volného času a prevence soc. patol. jevů V minulém školním roce náš projekt podpořen nebyl. V letošním školním roce jsme podali projekt s názvem Seznamme se III, který schálen byl. Získané peníze budou pouţity na náklady spojené s adaptačním kurzem ţáků 1. ročníku v měsíci září. II) Projekt EU Leonardo da Vinci 5 P Přestoţe se v letošním školním roce uskutečnil velmi úspěšný výjezd našich ţáků stavebních oborů společně s ţákyněmi oboru pečovatelské práce na Slovensko, pro příští školní rok náš projekt podpořen nebyl. Je to škoda, protoţe po formální stránce v něm nebyly chyby, hodnotitelé nám vytýkali to, co v minulém roce prošlo a bylo hodnoceno kladně. Bohuţel na dotaci není právní nárok, takţe přestoţe se naši ţáci na Slovensku hodně naučili, dobře reprezentovali naši školu i republiku, tak příští rok nepojedou. III) Projekt Technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě Školy společně V tomto projektu je naše škola partnerem. Pokud projekt vyjde, bude 12 našich pedagogů proškoleno v oblasti výpočetní techniky a škola získá Kč na nákup hardware. Tyto peníze vyuţijeme při budování nové počítačové učebny. IV) Projekt Umělecká dílna krnovska Naše škola je partnerem v projektu Základní umělecké školy s.r.o. v Krnově. Projekt je zaměřen na uměleckou výuku romských a sociálně slabých ţáků. Pokud bude projekt schválen, budeme tyto ţáky vyučovat uměleckému zpracování dřeva např. intarzie, soustruţení apod. e) Členství školy ve sdruženích Naše škola je členem Sdruţení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Místní akční skupiny Nízký jeseník, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Asociace středoškolských sportovních klubů a Občanského sdruţení Dobrá věc. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 11 z 45

12 3. UČEBNÍ PLÁNY A CÍLE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Naším hlavním cílem je vychovávat odborníky ve své profesi, o které bude zájem na trhu práce. Snaţíme se při výuce vyuţívat moderních metod i didaktických technik. Nedílnou součástí musí být návštěvy výstav, exkurze ve výrobních závodech i vyuţití internetu. Ţáky je nutno učit zodpovědnosti za výsledek své práce, za svěřený materiál, za bezpečnost práce. Vedeme je také k úsporám meteriálů a energií a k ekologickému chování. Důleţitá je dobrá pracovní morálka, dochvilnost, dobré a slušné vystupování. Bohuţel ze základních škol se zejména do učebních oborů hlásí stále horší ţáci, které máme naučit více učiva obohaceného o nejnovější poznatky o technologiích, materiálech a výrobním zařízení. Práce pedagogů je proto stále náročnější. Ve školním roce 2007/2008 jsme začali zpracovávat školní vzdělávací plány. Slibujeme si od nich, ţe výuku upravíme dle skutečných potřeb zaměstnavatelů našeho regionu. Chceme učivo zařadit do logických celků, rozdělení na předměty ovšem zůstane. V některých případech dokonce předmětů přibude. V uplynulém školním roce se vyučovalo podle učebních osnov schválených MŠMT. Přehled učebních osnov, podle kterých výuka probíhá Název oboru Kód Číslo jednací Management ve stavebnictví M/ /99-23 Zedník H/ /97-72 Tesař H/ / Truhlář drevěné konstrukce E/ / Truhlářské práce ve stavebnictví E/ /95-24 Pečovatelské práce E/ /95-24 Pečovatelské práce E/ / Malířské a natěračské práce E/ /95-24 Oficiální učební plány jsou školou upraveny dle daných moţností a s cílem naučit ţáky to nejpodstatnější pro ţivot a jejich budoucí povolání. Stručná charakteristika jednotlivých oborů: 1) Management ve stavebnictví Maturitní studijní obor, výuka 2 cizích jazyků, výpočetní techniky, obchodní korespondence, účetnictví, ekonomiky, managementu, práva a odborných stavebních předmětů. Absolvent se uplatní jako technicko-hospodářský pracovník ve stavebních i jiných firmách nebo můţe pokračovat ve studiu na vysoké škole. 2) Zedník Učební obor, ţák se naučí veškeré zednické práce, tzn. zdění, omítky, betonáţ, kladení hydroizolací, práci se sádrokartonem, obklady, dlaţby, provádění rekonstrukcí budov, montáţ lešení. Velký důraz je kladen na výuku zásad bezpečnosti práce. 3) Tesař Učební obor, výuka ručního a strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva, zhotovování a osazování tesařských výrobků, výroba tesařských konstrukcí, stavba lešení, bednění, konstrukce podlah, dřevěných příček a stěn, kurz na obsluhu motorové pily. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 12 z 45

13 4) Truhlář Učební obor, výuka ručního a strojního opracování dřeva a ostatních dřev. materiálů, výroba stavebně truhlářských výrobků např. oken, dveří, obkladů a příček, osazování výrobků na stavbách, výroba nábytku a drobných doplňků, zakázková výroba. Ţák se naučí znát vlastnosti dřeva a ostatních materiálů, správné sušení, impregnaci a další úpravy. 5) Truhlářské práce ve stavebnictví Učební obor určený pro absolventy speciálních škol, ţáci se naučí téměř vše jako obor Truhlář, teoretická výuka je přizpůsobena schopnostem ţáků. 6) Pečovatelské práce Učební obor určený především absolventkám speciálních škol, ale i niţších ročníků ZŠ. Ţákyně se naučí práce úklidové, údrţbu prádla, vaření, šití, starat se o malé děti, nemocné i seniory. Naučí se základům zdravovědy, epidemiologie a hygieny, psychologie a pečovatelství. 7) Malířské a natěračské práce Učební obor určený pro absolventy speciálních škol. Ţáci se naučí základním malířským a natěračským technikám, budou znát nátěrové hmoty a úpravu vnějších i vnitřních povrchů staveb, nátěry dřevěných i kovových konstrukcí. Konkretizované učební plány jednotlivých oborů vzdělávání jsou přílohou této výroční zprávy. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 13 z 45

14 4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Jméno pracovníka Ing. Richard Havlík Prac. zařazení ředitel školy zřizovatel školy odborná VŠLD Zvolen dřevařská fak. Kvalifikace Délka praxe Pozn. pedagogická DPS UP Ol. školský management OV 21 let Uhlík Jiří zástupce ředitele SPŠ stavební VL zedník DPS UP OL 35 let Havlíková Hana zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz SEŠ Opava kurzy úč. a mzdového úč. 20 let Kovařík Radek vrchní mistr VL truhlář studium při zam. s maturitou DPS UP OL 23 let Vaculíková Jana účetní administrativa SPŠ Bruntál strojní techn. administrativa 10 let V souč. době na MD Černínová Jana, DiS. sekretariát školní matrika VOŠ cestovní ruch 4 roky Hajný Pavel učitel odborných předmětů VL truhlář nástavba s mat., studuje stavební fak. OV 12 let Ing. Řepková Ingrid učitelka odborných předmětů VŠLD Zvolen dřevařská fak. DPS UP OL spec. pedagog. 15 let Jelínek Marek, DiS. učitel odborných předmětů VOŠ stavební, památková péče, studuje stav. fak. OV 5 let Bc. Petr Miroslav učitel odborných předmětů VL Zedník nástavba s mat. VŠ učitelství odb. předm. OV 15 let Ing. Klement Jan učitel odborných předmětů VŠ - stavební fakulta Brno 29 let Přihášen ke stud. DPS Bc. Kolářová Renáta učitelka odborných předmětů SOŠ obchodní VŠ učitelství odb. předm. pro SOU OV 21 let Ing. Voleš Vladimír učitel odborných předmětů VŠB Ostrava ekonomická fakulta Studuje DPS Slezská univerzita 26 let Svobodová Petra učitelka odborných předmětů OA Bruntál, studuje VŠ Sting Brno 7 let Na dobu určitou po dobu nemoci Bc. Kolářové Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 14 z 45

15 Bc. Klechová Helena učitelka odborných předmětů Lékařská fak. ošetřovatelství 12 let Pracovní poměr od 1.9. do Schrottová Marie učitelka odborných předmětů SZŠ všeobecná sestra Studuje učitelství zdrav. předmět. 4 roky Pracovní poměr od (za Bc. Klechovou) Mgr. Hotáková Marie učitelka všeobecně vzděl. předmětů Učitelství ČJ a Dě 30 let Pracující důchodce Pěčonková Vladimíra učitelka všeob. vzděl. předmětů SZTŠ Mohelnice ekokomika, stát. jazyková zk. PdFO Ostrava DPS vychovatelství 25 let Studuje UP OL pedagog., učitelství zdrav. předmětů Mgr. Štěrba Petr učitel všeob. vzděl. předmětů VŠ voj. Vyškov aprobace M, TV 42 let Pracující důchodce Mgr. Walachová Petra učitelka všeob. vzděl. předmětů UP OL, PdF Aprobace ČJ,NJ 2 roky Duzbaba Vladimír učitel odborného výcviku VL zedník 38 let Křištof Bohuslav učitel odborného výcviku VL zedník 36 let Řepka Vladimír učitel odborného výcviku VL tesař, nástavba s maturitou DPS UP Ol 15 let Káňa Jan učitel odborného výcviku VL truhlář Pedagog. minimum pro MOV 35 let Zmydloch Miloš učitel odborného výcviku VL truhlář, nástavba s mat. DPS UP OL 11 let Korytár Karel učitel odborného výcviku VL malíř natěrač 40 let Krajčovičová Radana učitelka odborného výcviku VL dámská krejčová, studuje nást.s. maturitou 19 let Petercová Zdenka učitelka odborného výcviku SZŠ OL, dětská sestra, VL pečovatelské práce, Pomat.st. ošetřov. práce Studuje DPS UP Olomouc 25 let Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 15 z 45

16 Hejnyšová Jana vedoucí vychovatelka gymnázium SEŠ Olomouc DPS vychovatelka 25 let Hlistová Alena vychovatelka SPgŠ Krnov vychovatelství 18 let Kubala Jan pomocný vychovatel VL malíř natěrač 32 let Důchodce horník Jelínková Zdeňka vedoucí školní jídelny VL prodavačka 26 let Králová Jarmila kuchařka VL kuchařka VL tkadlena 31 let Kmentová Pavlína kuchařka VL kuchař číšník, kurz pro vedoucí kuchyně 42 let Pracující důchodce 0,5 úvazku Budíková Vlasta pomocná kuchařka základní škola 30 let Uhlíková Alena správa budov MTZ gymnázium Krnov 33 let Jeřábek Jiří školník topič VL kolář 34 let Jeřábková Magda uklízečka VL přadlena 31 let Drozdková Daniela uklízečka SEŠ Olomouc 36 let Salátová Věra uklízečka VL - tkadlena 23 let Pracující důchodce 0,5 úvazku 0,5 úvazku Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 16 z 45

17 5. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení proběhlo formou posouzení přihlášek ţáků a posudků vypracovaných základní školou. K dennímu studiu ve školním roce 2008/2009 bylo přijato celkem 69 ţáků a ţákyň. K dálkovému studiu ve školním roce 2008/2009 bylo přijato celkem 32 zájemců. Seznam přijatých ţáků do 1. ročníku denního studia Management ve stavebnictví M/ Bílková Klára Bruntál 2. Bobek Karel Lichnov 3. Boberová Veronika Bruntál 4. Bulková Věra Ostrava 5. Čonka Pavel Svobodné Heřmanice 6. Čonková Kateřina Svobodné Heřmanice 7. Fajmonová Stanislava Andělská Hora 8. Hradečná Veronika Horní Benešov 9. Jančička David Krnov 10. Kotalová Zuzana Kruţberk 11. Luksová Pavlína Svobodné Heřmanice 12. Petřík Tomáš Bruntál 13. Šamla Antonín Krnov 14. Valíková Kateřina Melč 15. Vašíková Zdeňka Břidličná Tesař H/ Bek Michal Opava 2. Danihel Patrik Krnov 3. Georgiadis Janis Krnov 4. Kaštovský Radek Sosnová 5. Malčík Ondřej Bruntál 6. Merza Roman Krnov 7. Šatek Marcel Bruntál Truhlář H/ Kramný Tomáš Horní Benešov 2. Orság Tomáš Bruntál 3. Otava Lukáš Krasov 4. Pavelek Daniel Horní Benešov 5. Šmídová Vlasta Osoblaha 6. Takáč Jan Horní Benešov Zedník H/ Bata Petr Krnov 2. Coufal Jaromír Krnov 3. Grolmus Robert Horní Benešov 4. Kubáček Zdeněk Velké Heraltice 5. Kučera David Velké Heraltice Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 17 z 45

18 6. Kret Michal Horní Benešov 7. Láník David Dívčí Hrad 8. Spurný Tomáš Dívčí Hrad 9. Toman Jakub Horní Město 10. Wolf Jakub Krnov Truhlářské práce ve stavebnictví E/ Brindiský Milan Krnov 2. Havel Ondřej Bruntál 3. Hůlka Václav Janovice 4. Kaleja Jakub Opava 5. Komoň Jakub Bruntál 6. Lajčak Jakub Bruntál 7. Štěpaník Jakub Stará Ves Malířské a natěračské práce E/ Bednář Lukáš Krnov 2. Demeter Petr Krnov 3. Gaţik Martin Lichnov 4. Nekoranec Robin Horní Benešov Pečovatelské práce E/ Bendíková Romana Opava 2. Bílá Irena Opava 3. Boček Vladislav Lichnov 4. Burianská Denisa Opava 5. Gáborová Pavla Horní Benešov 6. Halušková Jana Horní Benešov 7. Horváthová Julie Horní Benešov 8. Hrazdilová Veronika Lichnov 9. Keller Miroslav Malá Morávka 10. Kolářová Pavlína Rýmařov 11. Količová Ivana Kravaře 12. Kopecká Kateřina Horní Město 13. Králová Eliška Bruntál 14. Křístková Eliška Opava 15. Kvíčalová Kateřina Krnov 16. Ryška Pavel Krnov 17. Schoberová Markéta Horní Benešov 18. Speváková Hana Horní Benešov 19. Termerová Zuzana Karviná Fryštát 20. Zástava Jaroslav Krnov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 18 z 45

19 Seznam přijatých ţáků do 1. ročníku nástavbového studia Podnikání L/ Bálint Tomáš Krnov 2. Benediková Helena Krnov 3. Bezděková Renata Horní Benešov 4. Bitomský Pavel Krásné Loučky 5. Blaschkeová Lenka Krnov 6. Brančíková Eva Horní Benešov 7. Bystrianský Lukáš Krnov 8. Černín Pavel Bruntál 9. Hakenová Andrea Město Albrechtice 10. Jelenová Monika Krnov 11. Kašparová Barbora Horní Benešov 12. Kašparová Lenka Horní Benešov 13. Kocourková Jarmila Horní Benešov 14. Konrádová Martina Krnov 15. Kozlová Jana Horní Benešov 16. Langrová Valentina Leskovec nad Moravicí 17. Lerche Petr Krnov 18. Linartová Vendula Svobodné Heřmanice 19. Madajová Monika Bruntál 20. Němcová Dagmar Bruntál 21. Pastorková Šárka Krnov 22. Polzerová Marie Krnov 23. Praţák Roman Horní Benešov 24. Rašová Marcela Staré Heřminovy 25. Surovec Petr Krnov 26. Škurková Martina Krnov 27. Štýberová Kateřina Krnov 28. Švan Josef Vrbno pod Pradědem 29. Švanová Monika Hněvošice 30. Urban Stanislav Krnov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 19 z 45

20 6. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 Třída: Třídní učitel: Studijní obor: 1 MS Bc. Renáta Kolářová M/027 Management ve stavebnictví 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ Celkový počet ţáků: 18 Celkový počet ţáků: 16 S vyznamenáním prospělo: 0 S vyznamenáním prospělo: 2 Prospělo: 16 Prospělo: 13 Neprospělo: 1 Neprospělo: 1 Nehodnoceno: 1 Nehodnoceno: 0 Celkový průměr třídy: 2,00 Celkový průměr třídy: 2,24 Třída: Třídní učitel: Studijní obor: 1 PP Marie Schrottová E/005 Práce ve zdravotnických a soc. zařízeních 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ Celkový počet ţáků: 21 Celkový počet ţáků: 19 S vyznamenáním prospělo: 4 S vyznamenáním prospělo: 3 Prospělo: 11 Prospělo: 14 Neprospělo: 3 Neprospělo: 1 Nehodnoceno: 3 Nehodnoceno: 1 Celkový průměr třídy: 1,95 Celkový průměr třídy: 2,00 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 20 z 45

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Výroční zpráva 2005/2006 Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 1 (celkem 39) IZO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍLOHOVÁ ČÁST A Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59 793 12 Horní Benešov Obor vzdělávání: Název ŠVP: 33-56-H/01 Truhlář Truhlář Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o.

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-534/08-14 Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Adresa: Tyršova 59, Horní Benešov, 793 12 Identifikátor:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1831/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1831/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1831/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. školy/školského zařízení: Sídlo: Tyršova

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Zpracovala: Jana Zábojniková Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

REFERENCE Termín realizace: 10/2011-11/2011 Název a místo akce: Rekonstrukce schodiště, Konzumní 8, Praha 9 Provedené práce: Zednické,

REFERENCE Termín realizace: 10/2011-11/2011 Název a místo akce: Rekonstrukce schodiště, Konzumní 8, Praha 9 Provedené práce: Zednické, REFERENCE Termín realizace: 10/2011-11/2011 Název a místo akce: Rekonstrukce schodiště, Konzumní 8, Praha 9 Provedené práce: Zednické, Sádrokartonářské, malířské, natěračské práce, lakování dveří, zábradlí,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více