Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov"

Transkript

1 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov IZO: IČO:

2 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov, PSČ: , , OBSAH 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Učební plány, cíle výchovy a vzdělávání 4. Údaje o pracovnících školy 5. Údaje o přijímacím řízení 6. Výsledky vzdělávání ve školním roce 2007/ Údaje o výsledcích kontrol 8. Údaje o mimoškolních aktivitách a činnosti domova mládeţe 9. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů 10. Účast v projektech 11. Zhodnocení a závěr 12. Přílohy Zprávu zpracovali: Ing. Richard Havlík ředitel a zřizovatel školy Jiří Uhlík zástupce ředitele pro pedagogiku Jana Hejnyšová vedoucí vychovatelka. Ing. Richard Havlík. Jiří Uhlík Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 2 z 45

3 1. ÚVOD Předkládáme široké veřejnosti výroční zprávu naší školy za rok 2007/2008. Uplynulý rok byl co se týká rozvoje naší školy téměř rekordní. Letos jsme se zaměřili zejména na dílny. Přestěhovali jsme všechny chlapecké obory do nových prostorů v místní části Luhy. Dívkám oboru pečovatelské práce byla předána nová cvičná kuchyňka, skříňová stěna do učebny šití, skříně do učebny zdravovědy, nová prádelna a sušárna. Také pedagogický sbor se neustále zkvalitňuje, pedagogové si doplňují své vzdělání, absolvují různé kurzy a školení. Ţáci naši školu také reprezentují, zejména ve sportovních soutěţích. Uspořádali i finanční sbírku ve prospěch Ligy proti rakovině. Nábor ţáků se vydařil tak, ţe se celkový počet ţáků opět zvýšil a v příštím školním roce bychom měli překročit číslo 200 na denním studiu. Naší škole bylo povoleno vyučovat nový nástavbový obor L/524 Podnikání v dálkovém studiu. Do něj bylo přijato 28 ţáků absolventů 3-letých oborů s výučním listem. Věřím, ţe i v dalších letech se škola bude rozvíjet alespoň tak jako doposud a o výuku u nás bude stále větší zájem. Ing. Richard Havlík ředitel a zřizovatel školy Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 3 z 45

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše škola byla zařazena do sítě škol ČR od , vyučovat se začalo aţ od Po několika změnách názvu se nyní jmenujeme Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o., sídlo je v Horním Benešově, Tyršova 59. Součásti školy jsou: Střední škola kapacita 240 ţáků IZO: Domov mládeţe kapacita 42 lůţek IZO: Školní jídelna kapacita neuvádí se IZO: Střední škola má kapacitu 240 ţáků denního studia a 75 ţáků studia dálkového. Máme stanoveny i kapacity jednotlivých oborů vzdělávání, ovšem součet kapacit těchto oborů je vyšší neţ celková kapacita školy. Je to z důvodu větší volnosti při naplňování oborů a tím i lepšího vyuţití materiálního vybavení a personálu. Kapacity jednotlivých oborů tedy jsou: M/027 Management ve stavebnictví 90 ţáků H/001 Zedník 36 ţáků H/001 Tesař 24 ţáků H/001 Truhlář 25 ţáků E/004 Truhlářské práce ve stavebnictví 24 ţáků E/005 Malířské a natěračská práce 24 ţáků E/005 Pečovatelské práce 54 ţáků L/524 Podnikání 75 ţáků Všechny součásti školy jsou umíštěny ve čtyřech budovách ve městě. 1. Tyršova 59 ředitelství, školní budova, garáţe 2. Tyršova 314 školní jídelna, dílny oboru pečovatelské práce 3. Opavská 28 Domov mládeţe 4. Luhy 121 dílny dřevooborů, malířů a zedníků Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 4 z 45

5 Vývoj počtu ţáků od počátku existence školy P.č. Školní rok Počet ţáků Sídlo školy / / / / Staré Město / / / / / / / / (předpoklad) denní 30 (předpoklad) dálkové Horní Benešov TEORETICKÁ VÝUKA Ve škole je v současné době 12 učeben. Z toho 7 učeben je kmenových, 3 odborné a 2 pro skupinové vyučování. Odborné učebny - Multimediální učebna byla vybudována v loňském školním roce z bývalé videoučebny. Jedná se o 40-ti místnou třídu uspořádanou stupňovitě. Jsou zde přečalouněna sedadla, vyměněny stolové desky, osazena nová katedra s výpočetní technikou a u stropu zavěšen digitální projektor. V přední části je promítací plocha. Učebna je vyuţívána pro různé přednášky, besedy a výuku dle prezentací připravených učiteli. V příštím školním roce bude učebna připojena k internetu. - Učebna pro výuku psaní strojem její kapacita je16 psacích strojů. Slouţí k výuce nácviku psaní všemi deseti, obchodní korespondence. Menší třídy se na psaní nedělí, velká třída prváků o 28 ţácích se na psaní dělila na poloviny. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 5 z 45

6 - Počítačová učebna je vybavena 20-ti počítači. Všechny jsou připojeny na internet. V dalších letech zřejmě dojde k postupné obnově nejstarších počítačů za novější. Teoretickou výuku zajišťuje 12 kmenových učitelů na plný úvazek. Ředitel i zástupce učili jen miminální úvazky. Skladba učitelů dle odbornosti byla: - 3 učitelé stavebních předmětů, - 2 učitelé dřevařských předmětů, - 2 učitelé ekonomických předmětů, - 1 učitelka odborných předmětů pečovatelské práce, - 4 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů. ODBORNÝ VÝCVIK Po většinu školního roku vyuţívaly dřevoobory a malíři dílnu na Nerudově ulici č Obor zedník měl své prostory v trojgaráţi u školní budovy. V jarních měsících jsme započali s rekonstrukcí nových dílenských prostorů v Luhách č.p Zde jsme získali pronájmem od městského úřadu pěkný areál se 3 budovami. V měsíci červnu byl tento areál slavnostně otevřen. Obor pečovatelské práce má své dílenské prostory v budově školní jídelny na Tyršově ulici č Je zde zdravotnická učebna, která byla letos vylepšena o nové skříně, pomůcky a model malého dítěte pro nácvik péče. Dále učebna šití, opět vylepšená o skříňovou stěnu na pomůcky a materiál. Zcela nově jsme v zimních měsících vybudovali prádelnu a na jaře cvičnou kuchyňku a sušárnu prádla. Do dalšího roku zbývá dořešit šatny dívek. Vybavení dílen (po přestěhování a rozšíření) 1. Dílny pro dřevoobory a) Strojní dílna rozměr 19 x 11 m je vybavena základními dřevoobráběcími stroji kotoučová pila, srovnávací frézka, tloušťkovací frézka, spodní frézka s čepovacím vozíkem a posuvným zařízením, 2x vrtací dlabačka, svislá stojanová vrtačka, pásová bruska, formátovací pila. Se strojní dílnou sousedí malá montáţní dílna o rozměrech 4,5 x 4,5 m. b) Truhlářská a tesařská rukodílna je umístěna v poschodí nad dílnou strojní. Je stejných rozměrů, tj. 19 x 11 m. Je vybavena truhlářskými hoblicemi a ručním nářadím pro kaţdého ţáka. Jsou zde umístěny i 2 soustruhy a malá srovnávačka s protahem na přípravu materiálu. c) Natěračská dílna je prozatímně řešena v malé dílně vedle rukodílny o velikosti 4,5 x 4,5 m. Slouţí zejména jako sklad malířského a natěračského nářadí a barev. Natěračské práce ţáci provádějí v truhlářské rukodílně. Časem bude řešena malířská dílna v další budově dílenského areálu. d) Sklad elektronářadí je součástí strojní dílny, od níţ je oddělen lehkou příčkou. Jeho velikost je cca 3 x 3 m. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 6 z 45

7 e) Zednická dílna je zřízena v jiné budově neţ truhlářské dílny. Skládá se z místnosti 15 x 8 m pro cvičné zdění a sousedícího skladu o rozměrech 4,5 x 8 m. f) Tesařská dílna (hala) má rozměry 28 x 8 m. Slouţí k opravám a údrţbě lešení a cvičné montáţi tesařských výrobků. Dílna je pro potřeby školy příliš velká, proto byla polovina této dílny dána do pronájmu firmě DELTA spol. s r.o. pro výrobu nábytkových korpusů z lamina. g) Sklady Pro skladování slouţí další místnosti areálu, které dosud nejsou jinak vyuţity, včetně 4 garáţí. Provoz dílen ukáţe na optimální vyuţití. h) Sociální zařízení je umístěno ve třetí budově o velikosti 19,5 x 7,5 m. V 1. NP jsou umístěny šatny ţáků, WC, umývárna, sprchy a svačinárna. V 2. NP je sborovna učitelů odborného výcviku, jejich WC a umývárna se sprchou, kancelář vrchního mistra a šatna pro dívky (truhlářky). i) Venkovní prostor tvoří je zpevněná plocha nádvoří mezi budovami, travnaté prostory a dvě velké zastřešené kůlny pro venkovní skládku řeziva a jiného materiálu. 2. Dílny pro pečovatelské práce a) Cvičná kuchyňka byla pro obor pečovatelské práce vybudována v tomto školním roce. Byla sestavena ze 4 zakoupených kuchyňských linek. Osazena byla třemi sporáky (1 plynový, 1 elektrický, 1 kombinovaný). Dále zde mají děvčata k dispozici 3 jídelní stoly s ţidlemi pro nácvik stolování. Kuchyňka vznikla zbouráním přepáţky mezi dvěma místnostmi, zhotovením nové podlahy, elektrorozvodů, přípojky plynu, vzduchotechniky na odtah výparů. Práce, které jsou součástí našich učebních oborů jsme si prováděli svépomocí. b) Šicí dílna vyučuje se zde strojní i ruční šití a nejrůznější ruční práce. Je vybavena 9 šicími stroji, z toho je jeden obnitkovací. Dále je zde 5 pracovišť pro ţehlení prádla vybavených velmi kvalitními prkny a ţehličkami. V letošním školním roce byly vylepšeny úloţné prostory vlastní výrobou skříňové stěny skládající se ze 7 velkých skříní. c) Zdravotnická učebna tvoří ji dva oddělené prostory učebna a imitace nemocničního pokoje se třemi lůţky. Je vybavena potřebnými pomůckami pro péči o pacienta. V letošním školním roce byl zakoupen model novorozence a veškeré vybavení na péči o něj. d) Sklad slouţí k uskladnění vypraného prádla pro domov mládeţe, jsou zde zásoby zbytkových látek pro cvičné šití a další potřeby. e) Prádelna byla vybudována nová v tomto školním roce. Přesunula se z 2. poschodí, kde nebyl dostatečný tlak vody do přízemí. Byla zakoupena nová pračka na 8 kg prádla, dvě pětikilové byly přesunuty ze staré prádelny. Veškeré zednické a obkladačské práce jsme opět zvládli svépomocí. f) Sušárna prádla sousedí s prádelnou. Vznikla z prostorů uvolněných oborem zedník, kteří zde měli šatnu a přestěhovali se do Luhů. Je to velmi teplá místnost s moţností větrání a nataţenými šňůrami. V sušárně stojí také mandl. 3. Smluvní pracoviště Vyšší ročníky pracují v odborném výcviku na zakázkách, zejména na stavbách a také smluvních pracovištích (především obor pečovatelské práce). Na zakázkách s ţáky pracuje zkušený učitel odborného výcviku, na smluvních pracovištích jsou pod vedením instruktora z řad zaměstnanců firmy. Za produktivní práci náleţí ţákům odměna dle platných předpisů. Na stavební zakázky mimo sídlo školy jsou ţáci dopravováni sluţebními vozidly. Učitelé odborného výcviku jsou kaţdoročně doškolováni v řízení motorových vozidel a první pomoci. Svou skupinu ţáků si na stavbu dovezou sami. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 7 z 45

8 Služební vozidla: Ford TRANSIT Mercedes 100D Fiat DUCATO Ford ESCORT Combi - 9-ti místný minibus - 8-mi místný minibus v průběhu školního roku byl zrušen a prodán na ND - 7-mi místný valník s double kabinou - zásobování, přeprava materiálu, kontrolní činnost ZAKÁZKY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 UOV Duzbaba: - Vlaštovičky a Karlov (zednické práce, terénní úpravy, klínování a zpevňování břehů potoka) - Štítina (opravy omítek, zazdívání otvorů) - opravy na ZŠ v Horním Benešově - opravy na dílnách v Luhách - firma DELTA drenáţní úpravy okolo domu, oprava omítek - Bruntál (venkovní a vnitřní omítky) UOV Křištof: - opravy na DM, škole a dílnách - betonáţe - termofasády - bourání, zdění, osazování zárubní, sekání dráţek pro vodu a kanalizaci, omítky - adaptace prádelny ve škole - omítky - práce na nové cvičné kuchyňce pro děvčata podlahy, omítky, obklady - stavba komína UOV Zmydloch: - vstupní dveře ve škole - kancelářský stůl do ředitelny školy - skříňky na klíče - skříňky do počítačové učebny - palubkové dveře - saunové dveře - konferenční stolek, skříňka, víko na akvárium - skříně pro dílnu děvčat Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 8 z 45

9 - vchodové dveře - vchodové dveře s nadsvětlíkem - zhotovení zahradních lavic - botník do bytového domu UOV Řepka: - přístřešek, altán - zábradlí - zhotovení kanceláře vedoucí kuchyně ze sádrokartonu - výroba okýnek do kanceláře vedoucí jídelny - přístřešek nad vchodové dveře - výroba oken - oprava lavic a stolů ve ŠJ - střecha hospodářské budovy UOV Káňa: - drobné opravy ve škole, na DM - zábradlí - vchodové dveře - domeček pro panenky - televizní stolek na DM - zhotovení oken - montáţ kuchyňských linek pro odborný výcvik děvčat - podhledy na rodinném domku - obloţení chaty UOV Korytár: - nátěr oken a dveří na škole a ŠJ - malby ZŠ Karlovice - malby a tapetování na DM - malba schodiště - malby ZŠ Horní Benešov - bytovka Horní Benešov malby schodiště - malby MŠ Horní Benešov - malby v dílnách Luhy - broušení a lakování obloţení - nátěry střech a garáţových vrat pro SVAZARM UOV Krajčovičová: UOV Petercová: - úklidové práce - cvičné vaření, pečení Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 9 z 45

10 - péče o pacienta - šití polštářů, podsedáků, závěsů, záclon - praní prádla a ţehlení - opravy prádla REKAPITULACE A PLÁNY DO BUDOUCNA a) Materiální zabezpečení výuky V uplynulém školním roce se podařilo velmi pozvednout materiální zabezpečení výuky v naší škole. Zejména u dílenským protorů jsme si velmi výrazně polepšili. Naše, dnes jiţ bývalé dílny byly ve velmi špatném technickém stavu. Zejména veškeré dřevěné kontrukce stropů a krovů byly napadeny dřevomorkou. Rekonstrukce by byla příliš nákladná. Navíc dílny byly uprostřed města a tudíţ v památkově chráněné zóně. Rekonstrukce podle našich představ byla přes památkáře neprůchodná, proto jsme usilovali o přemístění dílen na okraj města, konkrétně do dílen opuštěných Střední školou řemesel v Luhách. Tyto prostory se nakonec podařilo získat do pronájmu a zrekonstruovat tak, aby byly pouţitelné pro naše účely. V jarních měsících probíhala rekonstrukce, tj. zejména výměna elektroinstalace, oprava topení, přebudování kotelny na pevná paliva, oprava vodoinstalací, stavební úpravy, malířské a natěračské práce. V měsíci červnu byl oficiálně slavnostně zahájen provoz. Přestěhováním hochů bylo moţné některé další prostory předat pečovatelkám. Zde došlo k rozšíření o novou cvičnou kuchyňku. Jiţ nemusíme vyuţívat pronajatou od ZŠ, máme vlastní ve stejné budově s ostatními dílnami. V dalším školním roce dovybavíme kuchyňku ledničkou s mrazákem a myčkou, na něţ nám letos jiţ nevyšly peníze. Pro školu jsme zakoupili několik dalších počítačů. Podařilo se takto postupně nahradit méně výkonné počítače výkonnějšími, tak aby při výuce měli všichni ţáci stejné podmínky. Méně výkonné počítače budou přesouvány na domov mládeţe. Zde máme jiţ také připojení na internet, ve škole došlo k jeho posílení. V tomto školním roce jsme zasíťovali školu, všichni pedagogové mají v kabinetech počítač připojený k internetu. Do budoucna bychom chtěli ze současné učebny psaní strojem vybudovat učebnu počítačovou. Ta současná jiţ kapacitně nestačí počtu ţáků a tříd. Také bude dobré postupně z více tříd udělat učebny multimediální. Rekonstrukci šaten jsme v tomto školním roce nezvládli. Vymysleli a nakreslili jsme však jinou variantu, která ovšem bude finančně náročnější. Pokusíme se poţádat o peníze EU na rekonstrukci školy. V domově mládeţe jsme vymalovali společenskou místnost, budoucí počítačovou učebnu, několik pokojů a hernu v podkroví. Vyřešili jsme odvětrávání sprch zabudováním dvou ventilárotů na fotobuňku. Došlo bohuţel opět k zavlhnutí omítek. Rozhodli jsme se omítky odstranit a zeď vyřešit odvětraným obkladem. Věříme, ţe toto opatření pomůţe. b) Personální zabezpečení výuky V uplynulém školním roce se pedagogický sbor vcelku stabilizoval. Pouze na místě učitelky odborných předmětů oboru pečovatelské práce došlo v měsíci listopadu ke změně. Učitelka odešla ve zkušební době, naštěstí byla velmi rychle nahrazena adekvátní náhradou. Přetrvává problém, ţe ne všichni pedagogové jsou plně aprobovaní. Snaţíme se ale o neustálé zvyšování kvalifikace studiem na vysokých školách, studiem doplňkového pedagogického Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 10 z 45

11 studia. Své znalosti si učitelé rozšiřují v kurzech, jejichţ seznam je součástí této výroční zprávy. Přestoţe ne všichni učitelé splňují zcela předepsané vzdělání, jsou ve svém oboru skutečnými odborníky a dokáţí ţákům předat kvalitně poznatky z jejich oboru. c) Zkvalitňování volného času žáků, zviditelnění školy na veřejnosti Volným časem našich ţáků se zabýváme neustále. Naši pedagogové uspořádali průzkum zájmů ţáků, jehoţ výsledky jsou součástí této výroční zprávy. Jiţ se stalo na naší škole tradicí pořádání adaptačního kurzu. Uskutečnil se v Ţelezné. Tentokrát bohuţel nebyl podpořen z projektu, který jsme podali na KÚ. Ani samotný kurz se příliš nezdařil, nepřálo nám počasí. Museli jsme jej dokonce o 1 den zkrátit a ţáky rozvézt domů. Svůj účel ale splnil, ţáci se seznámili, proběhla úvodní školení. Při škole a domově mládeţe provozujeme několik zájmových krouţků, které jsou pro naše ţáky zdarma. Jedná se o sportovní hry, střelecký krouţek, hudební krouţek, výtvarný krouţek, internetový klub a krouţek florbalu. Jako jiţ kaţdoročně naše ţákyně oboru pečovatelské práce uspořádaly sbírku pro Ligu proti rakovině a prodávaly ţluté květinky. Sbírka se setkala s příznivým ohlasem občanů a podařilo se jich prodat 251 kusů. Na konci školního roku se ţáci 2. ročníku jiţ tradičně zúčastnili sportovně turistického kurzu v Pasohlávkách na Jiţní Moravě. Bohuţel se opět několik ţáků odhlásilo těsně přd odjezdem. Přesto kurz proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných, počasí nám přálo a ţáci mohli poznat mnoho kulturních památek, uţili si koupání, sportování, her apod. O všech těchto aktivitách informujeme veřejnost na našich webových stránkách. Mají jistě vliv na celkovou spokojenost ţáků ve škole i na nábor nových ţáků. d) Účast v projektech Během školního roku podala naše škola opět několik projetků. I) Projekt Moravskoslezského kraje na podporu aktivit využívání volného času a prevence soc. patol. jevů V minulém školním roce náš projekt podpořen nebyl. V letošním školním roce jsme podali projekt s názvem Seznamme se III, který schálen byl. Získané peníze budou pouţity na náklady spojené s adaptačním kurzem ţáků 1. ročníku v měsíci září. II) Projekt EU Leonardo da Vinci 5 P Přestoţe se v letošním školním roce uskutečnil velmi úspěšný výjezd našich ţáků stavebních oborů společně s ţákyněmi oboru pečovatelské práce na Slovensko, pro příští školní rok náš projekt podpořen nebyl. Je to škoda, protoţe po formální stránce v něm nebyly chyby, hodnotitelé nám vytýkali to, co v minulém roce prošlo a bylo hodnoceno kladně. Bohuţel na dotaci není právní nárok, takţe přestoţe se naši ţáci na Slovensku hodně naučili, dobře reprezentovali naši školu i republiku, tak příští rok nepojedou. III) Projekt Technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě Školy společně V tomto projektu je naše škola partnerem. Pokud projekt vyjde, bude 12 našich pedagogů proškoleno v oblasti výpočetní techniky a škola získá Kč na nákup hardware. Tyto peníze vyuţijeme při budování nové počítačové učebny. IV) Projekt Umělecká dílna krnovska Naše škola je partnerem v projektu Základní umělecké školy s.r.o. v Krnově. Projekt je zaměřen na uměleckou výuku romských a sociálně slabých ţáků. Pokud bude projekt schválen, budeme tyto ţáky vyučovat uměleckému zpracování dřeva např. intarzie, soustruţení apod. e) Členství školy ve sdruženích Naše škola je členem Sdruţení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Místní akční skupiny Nízký jeseník, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Asociace středoškolských sportovních klubů a Občanského sdruţení Dobrá věc. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 11 z 45

12 3. UČEBNÍ PLÁNY A CÍLE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Naším hlavním cílem je vychovávat odborníky ve své profesi, o které bude zájem na trhu práce. Snaţíme se při výuce vyuţívat moderních metod i didaktických technik. Nedílnou součástí musí být návštěvy výstav, exkurze ve výrobních závodech i vyuţití internetu. Ţáky je nutno učit zodpovědnosti za výsledek své práce, za svěřený materiál, za bezpečnost práce. Vedeme je také k úsporám meteriálů a energií a k ekologickému chování. Důleţitá je dobrá pracovní morálka, dochvilnost, dobré a slušné vystupování. Bohuţel ze základních škol se zejména do učebních oborů hlásí stále horší ţáci, které máme naučit více učiva obohaceného o nejnovější poznatky o technologiích, materiálech a výrobním zařízení. Práce pedagogů je proto stále náročnější. Ve školním roce 2007/2008 jsme začali zpracovávat školní vzdělávací plány. Slibujeme si od nich, ţe výuku upravíme dle skutečných potřeb zaměstnavatelů našeho regionu. Chceme učivo zařadit do logických celků, rozdělení na předměty ovšem zůstane. V některých případech dokonce předmětů přibude. V uplynulém školním roce se vyučovalo podle učebních osnov schválených MŠMT. Přehled učebních osnov, podle kterých výuka probíhá Název oboru Kód Číslo jednací Management ve stavebnictví M/ /99-23 Zedník H/ /97-72 Tesař H/ / Truhlář drevěné konstrukce E/ / Truhlářské práce ve stavebnictví E/ /95-24 Pečovatelské práce E/ /95-24 Pečovatelské práce E/ / Malířské a natěračské práce E/ /95-24 Oficiální učební plány jsou školou upraveny dle daných moţností a s cílem naučit ţáky to nejpodstatnější pro ţivot a jejich budoucí povolání. Stručná charakteristika jednotlivých oborů: 1) Management ve stavebnictví Maturitní studijní obor, výuka 2 cizích jazyků, výpočetní techniky, obchodní korespondence, účetnictví, ekonomiky, managementu, práva a odborných stavebních předmětů. Absolvent se uplatní jako technicko-hospodářský pracovník ve stavebních i jiných firmách nebo můţe pokračovat ve studiu na vysoké škole. 2) Zedník Učební obor, ţák se naučí veškeré zednické práce, tzn. zdění, omítky, betonáţ, kladení hydroizolací, práci se sádrokartonem, obklady, dlaţby, provádění rekonstrukcí budov, montáţ lešení. Velký důraz je kladen na výuku zásad bezpečnosti práce. 3) Tesař Učební obor, výuka ručního a strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva, zhotovování a osazování tesařských výrobků, výroba tesařských konstrukcí, stavba lešení, bednění, konstrukce podlah, dřevěných příček a stěn, kurz na obsluhu motorové pily. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 12 z 45

13 4) Truhlář Učební obor, výuka ručního a strojního opracování dřeva a ostatních dřev. materiálů, výroba stavebně truhlářských výrobků např. oken, dveří, obkladů a příček, osazování výrobků na stavbách, výroba nábytku a drobných doplňků, zakázková výroba. Ţák se naučí znát vlastnosti dřeva a ostatních materiálů, správné sušení, impregnaci a další úpravy. 5) Truhlářské práce ve stavebnictví Učební obor určený pro absolventy speciálních škol, ţáci se naučí téměř vše jako obor Truhlář, teoretická výuka je přizpůsobena schopnostem ţáků. 6) Pečovatelské práce Učební obor určený především absolventkám speciálních škol, ale i niţších ročníků ZŠ. Ţákyně se naučí práce úklidové, údrţbu prádla, vaření, šití, starat se o malé děti, nemocné i seniory. Naučí se základům zdravovědy, epidemiologie a hygieny, psychologie a pečovatelství. 7) Malířské a natěračské práce Učební obor určený pro absolventy speciálních škol. Ţáci se naučí základním malířským a natěračským technikám, budou znát nátěrové hmoty a úpravu vnějších i vnitřních povrchů staveb, nátěry dřevěných i kovových konstrukcí. Konkretizované učební plány jednotlivých oborů vzdělávání jsou přílohou této výroční zprávy. Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 13 z 45

14 4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Jméno pracovníka Ing. Richard Havlík Prac. zařazení ředitel školy zřizovatel školy odborná VŠLD Zvolen dřevařská fak. Kvalifikace Délka praxe Pozn. pedagogická DPS UP Ol. školský management OV 21 let Uhlík Jiří zástupce ředitele SPŠ stavební VL zedník DPS UP OL 35 let Havlíková Hana zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz SEŠ Opava kurzy úč. a mzdového úč. 20 let Kovařík Radek vrchní mistr VL truhlář studium při zam. s maturitou DPS UP OL 23 let Vaculíková Jana účetní administrativa SPŠ Bruntál strojní techn. administrativa 10 let V souč. době na MD Černínová Jana, DiS. sekretariát školní matrika VOŠ cestovní ruch 4 roky Hajný Pavel učitel odborných předmětů VL truhlář nástavba s mat., studuje stavební fak. OV 12 let Ing. Řepková Ingrid učitelka odborných předmětů VŠLD Zvolen dřevařská fak. DPS UP OL spec. pedagog. 15 let Jelínek Marek, DiS. učitel odborných předmětů VOŠ stavební, památková péče, studuje stav. fak. OV 5 let Bc. Petr Miroslav učitel odborných předmětů VL Zedník nástavba s mat. VŠ učitelství odb. předm. OV 15 let Ing. Klement Jan učitel odborných předmětů VŠ - stavební fakulta Brno 29 let Přihášen ke stud. DPS Bc. Kolářová Renáta učitelka odborných předmětů SOŠ obchodní VŠ učitelství odb. předm. pro SOU OV 21 let Ing. Voleš Vladimír učitel odborných předmětů VŠB Ostrava ekonomická fakulta Studuje DPS Slezská univerzita 26 let Svobodová Petra učitelka odborných předmětů OA Bruntál, studuje VŠ Sting Brno 7 let Na dobu určitou po dobu nemoci Bc. Kolářové Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 14 z 45

15 Bc. Klechová Helena učitelka odborných předmětů Lékařská fak. ošetřovatelství 12 let Pracovní poměr od 1.9. do Schrottová Marie učitelka odborných předmětů SZŠ všeobecná sestra Studuje učitelství zdrav. předmět. 4 roky Pracovní poměr od (za Bc. Klechovou) Mgr. Hotáková Marie učitelka všeobecně vzděl. předmětů Učitelství ČJ a Dě 30 let Pracující důchodce Pěčonková Vladimíra učitelka všeob. vzděl. předmětů SZTŠ Mohelnice ekokomika, stát. jazyková zk. PdFO Ostrava DPS vychovatelství 25 let Studuje UP OL pedagog., učitelství zdrav. předmětů Mgr. Štěrba Petr učitel všeob. vzděl. předmětů VŠ voj. Vyškov aprobace M, TV 42 let Pracující důchodce Mgr. Walachová Petra učitelka všeob. vzděl. předmětů UP OL, PdF Aprobace ČJ,NJ 2 roky Duzbaba Vladimír učitel odborného výcviku VL zedník 38 let Křištof Bohuslav učitel odborného výcviku VL zedník 36 let Řepka Vladimír učitel odborného výcviku VL tesař, nástavba s maturitou DPS UP Ol 15 let Káňa Jan učitel odborného výcviku VL truhlář Pedagog. minimum pro MOV 35 let Zmydloch Miloš učitel odborného výcviku VL truhlář, nástavba s mat. DPS UP OL 11 let Korytár Karel učitel odborného výcviku VL malíř natěrač 40 let Krajčovičová Radana učitelka odborného výcviku VL dámská krejčová, studuje nást.s. maturitou 19 let Petercová Zdenka učitelka odborného výcviku SZŠ OL, dětská sestra, VL pečovatelské práce, Pomat.st. ošetřov. práce Studuje DPS UP Olomouc 25 let Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 15 z 45

16 Hejnyšová Jana vedoucí vychovatelka gymnázium SEŠ Olomouc DPS vychovatelka 25 let Hlistová Alena vychovatelka SPgŠ Krnov vychovatelství 18 let Kubala Jan pomocný vychovatel VL malíř natěrač 32 let Důchodce horník Jelínková Zdeňka vedoucí školní jídelny VL prodavačka 26 let Králová Jarmila kuchařka VL kuchařka VL tkadlena 31 let Kmentová Pavlína kuchařka VL kuchař číšník, kurz pro vedoucí kuchyně 42 let Pracující důchodce 0,5 úvazku Budíková Vlasta pomocná kuchařka základní škola 30 let Uhlíková Alena správa budov MTZ gymnázium Krnov 33 let Jeřábek Jiří školník topič VL kolář 34 let Jeřábková Magda uklízečka VL přadlena 31 let Drozdková Daniela uklízečka SEŠ Olomouc 36 let Salátová Věra uklízečka VL - tkadlena 23 let Pracující důchodce 0,5 úvazku 0,5 úvazku Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 16 z 45

17 5. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení proběhlo formou posouzení přihlášek ţáků a posudků vypracovaných základní školou. K dennímu studiu ve školním roce 2008/2009 bylo přijato celkem 69 ţáků a ţákyň. K dálkovému studiu ve školním roce 2008/2009 bylo přijato celkem 32 zájemců. Seznam přijatých ţáků do 1. ročníku denního studia Management ve stavebnictví M/ Bílková Klára Bruntál 2. Bobek Karel Lichnov 3. Boberová Veronika Bruntál 4. Bulková Věra Ostrava 5. Čonka Pavel Svobodné Heřmanice 6. Čonková Kateřina Svobodné Heřmanice 7. Fajmonová Stanislava Andělská Hora 8. Hradečná Veronika Horní Benešov 9. Jančička David Krnov 10. Kotalová Zuzana Kruţberk 11. Luksová Pavlína Svobodné Heřmanice 12. Petřík Tomáš Bruntál 13. Šamla Antonín Krnov 14. Valíková Kateřina Melč 15. Vašíková Zdeňka Břidličná Tesař H/ Bek Michal Opava 2. Danihel Patrik Krnov 3. Georgiadis Janis Krnov 4. Kaštovský Radek Sosnová 5. Malčík Ondřej Bruntál 6. Merza Roman Krnov 7. Šatek Marcel Bruntál Truhlář H/ Kramný Tomáš Horní Benešov 2. Orság Tomáš Bruntál 3. Otava Lukáš Krasov 4. Pavelek Daniel Horní Benešov 5. Šmídová Vlasta Osoblaha 6. Takáč Jan Horní Benešov Zedník H/ Bata Petr Krnov 2. Coufal Jaromír Krnov 3. Grolmus Robert Horní Benešov 4. Kubáček Zdeněk Velké Heraltice 5. Kučera David Velké Heraltice Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 17 z 45

18 6. Kret Michal Horní Benešov 7. Láník David Dívčí Hrad 8. Spurný Tomáš Dívčí Hrad 9. Toman Jakub Horní Město 10. Wolf Jakub Krnov Truhlářské práce ve stavebnictví E/ Brindiský Milan Krnov 2. Havel Ondřej Bruntál 3. Hůlka Václav Janovice 4. Kaleja Jakub Opava 5. Komoň Jakub Bruntál 6. Lajčak Jakub Bruntál 7. Štěpaník Jakub Stará Ves Malířské a natěračské práce E/ Bednář Lukáš Krnov 2. Demeter Petr Krnov 3. Gaţik Martin Lichnov 4. Nekoranec Robin Horní Benešov Pečovatelské práce E/ Bendíková Romana Opava 2. Bílá Irena Opava 3. Boček Vladislav Lichnov 4. Burianská Denisa Opava 5. Gáborová Pavla Horní Benešov 6. Halušková Jana Horní Benešov 7. Horváthová Julie Horní Benešov 8. Hrazdilová Veronika Lichnov 9. Keller Miroslav Malá Morávka 10. Kolářová Pavlína Rýmařov 11. Količová Ivana Kravaře 12. Kopecká Kateřina Horní Město 13. Králová Eliška Bruntál 14. Křístková Eliška Opava 15. Kvíčalová Kateřina Krnov 16. Ryška Pavel Krnov 17. Schoberová Markéta Horní Benešov 18. Speváková Hana Horní Benešov 19. Termerová Zuzana Karviná Fryštát 20. Zástava Jaroslav Krnov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 18 z 45

19 Seznam přijatých ţáků do 1. ročníku nástavbového studia Podnikání L/ Bálint Tomáš Krnov 2. Benediková Helena Krnov 3. Bezděková Renata Horní Benešov 4. Bitomský Pavel Krásné Loučky 5. Blaschkeová Lenka Krnov 6. Brančíková Eva Horní Benešov 7. Bystrianský Lukáš Krnov 8. Černín Pavel Bruntál 9. Hakenová Andrea Město Albrechtice 10. Jelenová Monika Krnov 11. Kašparová Barbora Horní Benešov 12. Kašparová Lenka Horní Benešov 13. Kocourková Jarmila Horní Benešov 14. Konrádová Martina Krnov 15. Kozlová Jana Horní Benešov 16. Langrová Valentina Leskovec nad Moravicí 17. Lerche Petr Krnov 18. Linartová Vendula Svobodné Heřmanice 19. Madajová Monika Bruntál 20. Němcová Dagmar Bruntál 21. Pastorková Šárka Krnov 22. Polzerová Marie Krnov 23. Praţák Roman Horní Benešov 24. Rašová Marcela Staré Heřminovy 25. Surovec Petr Krnov 26. Škurková Martina Krnov 27. Štýberová Kateřina Krnov 28. Švan Josef Vrbno pod Pradědem 29. Švanová Monika Hněvošice 30. Urban Stanislav Krnov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 19 z 45

20 6. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 Třída: Třídní učitel: Studijní obor: 1 MS Bc. Renáta Kolářová M/027 Management ve stavebnictví 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ Celkový počet ţáků: 18 Celkový počet ţáků: 16 S vyznamenáním prospělo: 0 S vyznamenáním prospělo: 2 Prospělo: 16 Prospělo: 13 Neprospělo: 1 Neprospělo: 1 Nehodnoceno: 1 Nehodnoceno: 0 Celkový průměr třídy: 2,00 Celkový průměr třídy: 2,24 Třída: Třídní učitel: Studijní obor: 1 PP Marie Schrottová E/005 Práce ve zdravotnických a soc. zařízeních 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ Celkový počet ţáků: 21 Celkový počet ţáků: 19 S vyznamenáním prospělo: 4 S vyznamenáním prospělo: 3 Prospělo: 11 Prospělo: 14 Neprospělo: 3 Neprospělo: 1 Nehodnoceno: 3 Nehodnoceno: 1 Celkový průměr třídy: 1,95 Celkový průměr třídy: 2,00 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. stránka 20 z 45

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov IZO: 600 016 153 IČO: 25826484 Výroční zpráva 2008/2009 Stránka 1 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A. 1. Vize školy A. 1. 1. Cíle

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2012/2013 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2012. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2007/2008 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2007. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342 Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 sociální činnost 75-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Absolvent se

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více