Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM"

Transkript

1 Ericsson GA628 Mobilní telefon pro provoz v síti GSM U ivatelská pøíruèka CS

2 Druhé vydání (kvìten 1997) Tuto pøíruèku vydává spoleènost Ericsson Mobile Communications AB bez záruky. Zdokonalení a zmìny v této pøíruèce v dùsledku chyb tisku, nepøesnosti aktuálních informací nebo zdokonalení programù èi zaøízení mù e firma Ericsson Mobile Communications AB provést kdykoli a bez pøedchozího upozornìní. Tyto zmìny však budou zaøazeny do nových vydání této pøíruèky. Veškerá práva vyhrazena. Ericsson Mobile Communications AB, Èíslo publikace: LZT /4 R1B Vytištìno ve Švédsku INNOVATRON PATENTS LZT /4 R1B

3 Blahopøejeme... a dìkujeme vám, e jste si koupili telefon GA628, který je zvláštì vhodný pro u ivatele, kteøí chtìjí mít mobilní telefon Ericsson trochu jiný, ale stejnì spolehlivý a kvalitní jako ostatní telefony Ericsson. Mobilní telefony spoleènosti Ericsson jsou vyrobeny tak, aby odpovídaly vysokým nárokùm na kvalitu a jsou oznaèeny znaèkou. Tato pøíruèka vám pøedstaví váš mobilní telefon a uká e vám jak maximálnì vyu ít jeho funkcí. Obsahuje tyto informace: Popis telefonu a návod jak jej pøipravit k pou ití. Jak pracovat s telefonními hovory a všemi ji známými funkcemi bìhem telefonního hovoru a po jeho skonèení. Jak upravit a nastavit telefon tak, aby odpovídal vašim po adavkùm na ka dodenní pou ití. Popis sí ových slu eb, který vám mù e pomoci k tomu, abyste v dy byli ve spojení s ostatními lidmi a mìli pøístup k nejnovìjším informacím oblasti. Jak je mo né sledovat a omezovat telefonní hovory. Doporuèujeme vám pøeèíst si pøedtím, ne zaènete telefon pou ívat, informace o bezpeènosti. CS LZT /4 R1B

4 LZT /4 R1B

5 Návod pro bezpeèné a efektivní pou ití Tyto informace si pøeètìte pøedtím, ne zaènete svùj mobilní telefon pou ívat. Obecné Evropská norma CENELEC European Pre-standard ENV Ji od své premiéry v polovinì 80. let je mobilní telefon jedním z nejzajímavìjších a nejdokonalejších výrobkù všech dob. Mobilní telefon vám umo òuje být v kontaktu se svou kanceláøí, domovem, kdykoli pou ívat tísòové volání a mnoho jiného. Telefon je rádiový vysílaè a pøijímaè. Pokud je zapnutý, vysílá a pøijímá energii o vysokém kmitoètu (RF). Telefony pracují v rùzných kmitoètových rozsazích a pou ívají bì né modulaèní metody, podle toho, který typ mobilního telefonu jste zakoupili. Pøi pou ívání telefonu reguluje systém zajiš ující hovor výkonovou úroveò, na které je provádìn pøenos. Pokud chcete telefon bezpeènì a efektivnì pou ívat, øiïte se tímto návodem. Vystavení energii s vysokým kmitoètem Mezinárodní komise pro ochranu pøed neionizujícím záøením (ICNIPR), financovaná Svìtovou zdravotnickou organizací (WHO), zveøejnila v roce 1996 prohlášení, které stanoví limity pro vystavení polím s vysokofrekvenèním kmitoètem vyzaøovaným mobilními telefonními stanicemi. Podle tohoto prohlášení, které je zalo eno na nejnovìjších dostupných výzkumech, neexistuje dùkaz, e by mobilní telefony, které splòují doporuèené limity, mohly být pøíèinou poškození zdraví. Všechny telefony Ericsson splòují limity ICNIPR a pøíslušné mezinárodní normy, napøíklad: ANSI/IEEE C (USA, Asie - Tichomoøí) Pokud chcete ještì více omezit vysokofrekvenèní záøení, omezte dobu trvání hovorù a pou ívejte telefon energeticky nejúspornìjším zpùsobem. Efektivní obsluha telefonu Jak pou ívat telefon, abyste dosáhli nejvyššího výkonu s minimální spotøebou energie: Dr te telefon jako sluchátko ka dého jiného telefonu. Pøi mluvení pøímo do mikrofonu, nasmìrujte anténu tak, aby míøila nahoru a pøes vaše rameno. Pokud je anténa teleskopická, mìli byste ji bìhem hovoru prodlou it. Nedr te anténu bìhem pou ívání telefonu. Dr ení antény ovlivòuje kvalitu hovoru, mù e zpùsobit vyšší spotøebu energie a zkrátit dobu hovoru a dobu pohotovostního re imu. Údr ba a výmìna antény Anténa je velmi citlivá a není vhodné ji ohýbat, proto e by to mohlo sní it její výkon. Nepou ívejte telefon s poškozenou anténou. Poškozenou anténu okam itì vymìòte. Podle pøíruèky zjistìte, zda mù ete anténu vymìnit sami. Pokud tomu tak je, pou ijte pouze anténu schválenou spoleèností Ericsson. V opaèném pøípadì zajistìte opravu v kvalifikovaném servisu. Pou ijte pouze anténu ovìøenou spoleèností Ericsson. Neovìøené nebo upravené antény mohou poškodit telefon a porušit pøíslušná naøízení. Nepou ívejte anténu navr enou pro jiný typ mobilního telefonu, ne který jste zakoupili. Øízení motorového vozidla Ujistìte se, e jste obeznámeni se zákony a naøízeními, která upravují pou ívání telefonu v oblastech, kterými projí díte. Tìmito naøízeními se v dy øiïte. Pokud pou íváte telefon za jízdy: Vìnujte plnou pozornost øízení. Pou ívejte instalaèní sadu do vozidla a hovoøte pøes hlasitý odposlech (handsfree). Pokud to vy adují podmínky silnièního provozu, zaparkujte pøed pøijetím hovoru nebo voláním mimo vozovku. Vysokofrekvenèní záøení mù e pùsobit na nìkteré elektronické systémy v motorových vozidlech. Nìkteøí výrobci automobilù také nedovolují pou ívání mobilních telefonù ve svých vozidlech. Ovìøte si u zástupce automobilky, zda váš pøístroj neovlivní elektronické systémy vozidla. Elektronická zaøízení Vìtšina moderních elektronických zaøízení, napøíklad vybavení nemocnic a automobilù, je chránìna pøed vlivem vysokofrekvenèního záøení. Existují však zaøízení, která mohou být touto energií ovlivnìna. CS LZT /4 R1B i

6 Pokud jste k tomu vyzváni místními naøízeními, telefon ve zdravotnických zaøízeních VYPNÌTE. Nepou ívejte jej bez povolení v blízkosti zdravotnické techniky. Mobilní telefony mohou ovlivnit fungování implantovaných kardiostimulátorù, pomùcek pro nedoslýchavé a jiných implantovaných zdravotních pøístrojù. U ivatelé kardiostimulátorù by si mìli uvìdomit, e pou ívání mobilního telefonu v blízkosti kardiostimulátoru mù e zpùsobit jeho špatné fungování. Neumis ujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, tj. do náprsní kapsy. Pøi hovoru pøilo te telefon k uchu na opaèné stranì tìla, ne je kardiostimulátor. Pokud dodr íte vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, riziko rušení je omezené. Další informace získáte u svého kardiologa. Letecká doprava Pøed pøíchodem na palubu jakéhokoli letadla telefon VYPNÌTE. Na zemi jej pou ívejte pouze s povolením posádky. Pøed vzletem letadla telefon vypnìte. Bìhem letu jej nepou ívejte. Vzhledem k mo nému rušení leteckých pøístrojù, stanoví bezpeènostní naøízení, e pokud se letadlo nachází na zemi, telefon lze pou ít pouze s povolením nìkterého èlena posádky. Telefon nesmí být pou íván bìhem letu, proto e by mohlo dojít k rušení komunikaèních systémù Napájení Pøipojujte napájení pouze k povoleným zdrojùm napìtí podle oznaèení na výrobku. Riziko poškození elektrického kabelu omezíte tím, e budete pøi vyjímání ze zásuvky dr et adaptér a ne kabel. Pøesvìdète se, zda je kabel umístìn tak, aby nebylo mo né na nìj šlápnout, zakopnout o nìj nebo jinak ho vystavit nebezpeèí poškození. Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem omezíte tím, e èištìní provedete a po vypojení jednotky ze zdroje napìtí. K èištìní pou ívejte mìkký hadøík navlhèený vodou. Dìti Nedovolte dìtem hrát si s telefonem. Mobilní telefon není hraèka. Dìti by mohly zranit sebe nebo nìkoho jiného. Dìti mohou telefon také poškodit nebo provádìt hovory, které zvýší váš úèet za telefon. Práce s výbušninami Rušení prací s výbušninami zabráníte tím, e telefon VYPNETE pøi pohybu v oblasti prací s výbušninami nebo v oblasti oznaèené upozornìním Vypnìte pøijímaèe-vysílaèe. Ve stavebnictví jsou k odpálení výbušnin èasto pou ívány vysílaèky pracující na frekvencích s vysokým kmitoètem. Prostøedí s nebezpeèím výbuchu VYPNÌTE telefon pokud se nacházíte v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Stává se to zøídka, ale telefon nebo jeho pøíslušenství mohou pøispívat k tvoøení jisker. Jiskry v takovémto prostøedí mohou vyvolat výbuch nebo oheò s následkem tìlesného zranìní nebo smrti. Prostøedí s nebezpeèím výbuchu jsou èasto, ne však v dy, jasnì oznaèena. Patøí mezi nì pracovištì s palivy, napøíklad benzínová èerpadla, lodní podpalubí, zaøízení pro pøepravu a skladování pohonných hmot nebo chemikálií, a oblasti se vzdušnou koncentrací chemikálií èi drobných èásteèek, napøíklad zrní, prachu nebo metalických prachù. Nepøevá ejte ani neuchovávejte hoølaviny nebo výbušniny v zavazadlovém prostoru vozidla, které obsahuje telefon a pøíslušenství. Údr ba výrobku Nevystavujte výrobek vodì ani vlhku. Pøíklady: vany, døezy, mokré nebo vlhké sklepy, bazény atd. Nevystavujte výrobek extrémním teplotám, napøíklad v blízkosti rozpálených radiátorù nebo kamen, nebo v automobilu zaparkovaném na slunci. Nevystavujte výrobek extrémnì nízkým teplotám, napøíklad v automobilu zaparkovaném v zimì venku. Nevystavujte telefon zapáleným svíèkám, cigaretám, doutníkùm, otevøenému ohni apod. Pou ívejte pouze doplòky znaèky Ericsson. V opaèném pøípadì mù e dojít ke ztrátì výkonu, po áru, úrazu elektrickým proudem a ukonèení platnosti záruky. Nepokoušejte se telefon demontovat. Vedlo by to k ukonèení záruky. Tento výrobek neobsahuje souèástky opravitelné u ivatelem. Opravy by mìly být provádìny pouze oprávnìnými servisy. ii LZT /4 R1B

7 Obsah Návod pro bezpeèné a efektivní pou ití i Váš telefon 1 Uvedení do provozu 2 Montá a nabití 2 Vlo ení karty SIM 2 Vlo ení baterie 3 Funkce nabíjení 3 Výmìna pøedního krytu 4 Baterie a karta SIM 5 Zapnutí telefonu a všeobecné informace 6 Zapnutí telefonu 6 Displej 6 Zmìna jazyka displeje 6 Volání a pøijímání hovorù 8 Uskuteènìní hovoru 8 Ukonèení hovoru 8 Mezinárodní hovory 8 Tísòové volání 8 Funkce opakování 8 Pøijímání hovoru 8 Pøijímání hovoru 8 Odmítnutí hovoru 8 Pøepnout hovor na èekání 8 Dùle ité informace bìhem hovoru 9 Zmìna hlasitosti bìhem hovoru 9 Tlumení mikrofonu 9 LZT /4 R1B Pou ití telefonu jako poznámkového bloku 9 Odesílání tónových signálù 9 Kontrola doby trvání hovorù 9 Identifikace volající linky (CLI) 9 Dva hovory souèasnì 9 Pou ívání systému menu 11 Systém menu 11 Pohyb v systému menu 11 Výbìr menu Úroveò hlasitosti 11 Popis systému menu 12 Vytvoøení vlastního telefonního seznamu 13 Telefonní seznam 13 Ulo ení èísel na kartu SIM 13 Ulo ení èísel do pamìti telefonu 13 Vyvolání telefonních èísel 14 Vyvolání pozice 14 Naposledy volaná èísla 15 Nezodpovìzená volání 15 Pøizpùsobení telefonu 16 Zmìna hlasitosti vyzvánìní 16 Typ vyzvánìní 16 Jazyk displeje 16 Zmìna zvuku tlaèítek po stisknutí 16 Pøesmìrování hovorù 17 Pøesmìrování hovorù 17 Pøesmìrování hovorù 17 Zobrazení stavu pøesmìrování hovorù 17 Zrušení pøesmìrování hovorù 17 Ochrana klávesnice, telefonu a karty SIM 18 Zámky 18 Zámek klávesnice 18 Zámek karty (SIM) 18 Zmìna kódu PIN 18 Odblokování pomocí kódu PUK 19 Zámek telefonu 19 Odemknutí telefonu 19 Blokování hovorù omezení hovorù 20 Aktivování blokování všech hovorù pro všechny typy hovorù 20 Zrušení všech blokování hovorù 20 Odesílání a pøijímání textových zpráv 21 Textové zprávy 21 Kontrola objednaných slu eb 21 Nastavení adresy centra sí ových slu eb 21 Odeslání zprávy SMS 21 Pøijímání zprávy 21 Ètení staré zprávy 22 Pøíjem informací oblasti 23 Informace oblasti 23 iii CS

8 Aktivování informací oblasti 23 Pøidání kódu 23 Vymazání kódu 23 Zmìna kódu 23 Jiné sítì 24 Volba sítì 24 Podpora dvou linek 25 Volba linky 25 Rùzná nastavení pro jednotlivé linky 25 Pøizpùsobení názvù dvou linek 25 Doba hovoru/cena hovoru 26 Informace o délce trvání hovorù 26 Zobrazení informací o hovorech 26 Vynulování mìøièe hovorù 26 Cena hovoru 26 Volba omezení ceny 27 Telefon a pøíslušenství 28 Pøední kryt 28 Instalaèní sada s hlasitým odposlechem (handsfree) 28 Karta pro pøipojení k poèítaèi 28 Index 29 iv LZT /4 R1B

9 Váš telefon Seznam èástí odpovídá obrázkùm 1 a 2: Anténa 2. Stavový indikátor 3. Zvukový indikátor CS 4. Sluchátko 5. Displej 6. Klávesnice 7. Mikrofon 8. Konektor nabíjení Baterie 10. Dr ák karty SIM 11. Klip na opasek 12. Konektor pro vnìjší ante nu Obrázek 1. Pøední strana telefonu Obrázek 2. Zadní a boèní strana telefonu LZT /4 R1B 1

10 Uvedení do provozu Tato èást popisuje postup pøi uvedení telefonu do provozu, co je to karta SIM a jak manipulovat s baterií. Montá a nabití Vlo te kartu SIM. Vlo te baterii. Pøipojte k telefonu nabíjeèku. Zapojte nabíjeèku do sítì. Vymìòte pøední kryt. Vlo ení karty SIM Vlo te pamì ovou kartu SIM do dr áku karty podle obrázku 3 a dr ák uzavøete. Pøesvìdète se, zda je seøíznutý roh karty nasmìrován podle obrázku 3. Vyjmutí karty SIM 1. Pøesvìdète se, e je odstranìna baterie. 2. Zvednìte dr ák pamì ové karty SIM podle obrázku Vytáhnìte kartu SIM Obrázek 3. Vlo ení karty SIM 2 LZT /4 R1B

11 Vlo ení baterie Umístìte baterie na telefon a tlaète jej, dokud neuslyšíte cvaknutí (viz obrázek 4). Vyjmutí baterie 1. Pøesvìdète se, e je telefon vypnutý. 2. Stisknìte západku na dolní èásti baterie (viz obrázek 4). 3. Vytáhnìte baterie nahoru a ven z telefonu. Funkce nabíjení Pokud je baterie vybitá, zazní varovný signál a ikona prázdné baterie na displeji zaène blikat. Zaène také èervenì blikat svìtelný indikátor na horní stranì telefonu. Varovný signál se bude opakovat a po krátké dobì se telefon vypne. Dobíjení baterie Souèásti balení vašeho mobilního telefonu je napájeè typového oznaèení BV, vstupní napìtí 230V~50Hz 10W, výstupní napìtí 6V...700mA (4,2VA max.). Napájeè nevystavujte vodì ani vlhku, extrémním teplotám, napø. v blízkosti topných tìles, chraòte ho pøed poškozením otevøeným ohnìm. Výrobek chraòte pøed dìtmi. CS Vlo ení Vyjmutí Obrázek 4. Zapojení a vyjmutí baterie Obrázek 5. Zapojení a odpojení nabíjeèky LZT /4 R1B 3

12 Pøipojení a odpojení nabíjeèky S baterií vlo enou v telefonu pøipojte nabíjeèku podle obrázku 5. Symbol blesku na zástrèce nabíjeèky musí smìøovat nahoru. Pokud chcete nabíjeèku odpojit, zatlaète zástrèku nahoru a vytáhnìte ji (viz obrázek 5). Pøipojení nabíjeèky do sítì Zastrète nabíjeèku do sí ové zásuvky. Telefon nyní nabíjí baterie a indikátor stavu baterie na displeji se bìhem nabíjení pohybuje. Nabíjení telefonu Pokud k telefonu pøipojíte nabíjeèku, bude baterie dobita. Kdy je baterie plnì dobita, dobíjení se zastaví. Baterii nelze pøebít. Bìhem dobíjení lze telefon normálnì pou ívat, dobíjení však bude trvat déle. Pøipojte k telefonu nabíjeèku. Zapojte nabíjeèku do sítì. Kdy je telefon zapnut: Indikátor svítí zelenì. Prùbìh nabíjení baterie se zobrazuje postupným vyplòováním a vyprazdòováním ikony baterie na displeji. Kdy je baterie plnì dobita, bude mít ikona baterie na displeji tøi pruhy. Kdy je telefon vypnut: Indikátor svítí èervenì. Prùbìh nabíjení baterie se zobrazuje postupným vyplòováním a vyprazdòováním ikony baterie na displeji. Kdy je baterie plnì dobita, bude mít ikona baterie na displeji tøi pruhy a indikátor bude svítit zelenì. Výmìna pøedního krytu Je dùle ité telefon pou ívat v dy s pøedním krytem. Zabrání to vnikání prachu a neèistot do telefonu, co by sní ilo jeho funkènost. Zvýšené znaèky pøedního krytu Zvýšené znaèky pøedního krytu Pøední kryt má zvýšené znaèky kolem šipky doprava a doleva a kolem tlaèítka 5, co vám umo òuje najít na klávesnici správné tlaèítko, kdy na nì nevidíte, napøíklad pøi øízení. Tyto zvýšené znaèky musí pøi nasazování krytu smìøovat nahoru. Sejmutí pøedního krytu 1. Zvednìte spodní èást krytu palcem a pøitlaète jej smìrem k displeji. Dejte pozor, abyste kryt neohnuli pøíliš, mohl by se zlomit. 2. Sejmìte kryt z telefonu. Nasazení pøedního krytu 1. Vlo te horní èást krytu do štìrbin nad tlaèítky YES a NO. Ujistìte se, e zvýšené znaèky na krytu smìøují nahoru. 4 LZT /4 R1B

13 2. Dr te telefon vodorovnì a pus te kryt na nìj. 3. Zasuòte èepy na spodní èásti krytu do otvorù v telefonu tak, e kryt opatrnì ohnete a pøitlaèíte k displeji. Dejte pozor, abyste kryt neohnuli pøíliš, mohl by se zlomit. Baterie a karta SIM Baterie Telefon je napájen baterií NiMH. Baterie není pøed dodáním nabita, ale mù e mít dost energie pro zapnutí telefonu. Pokud baterii ji nebudete pou ívat, nezapomeòte zajistit její recyklaci. Karta SIM Telefon nelze pou ívat bez karty SIM, kterou získáte od poskytovatele slu eb sítì GSM. Karta SIM obsahuje poèítaèový èip s vaším úèastnickým èíslem, slu bami, které jste si objednali u poskytovatele slu eb a vaším telefonním seznamem. Pamì ová karta SIM nìkdy obsahuje informace, které telefonu umo òují automaticky zmìnit texty na displeji do jazyka pamì ové karty SIM. Karta SIM je vybavena bezpeènostním kódem nebo osobním identifikaèním èíslem PIN, bez jeho zadání nelze získat pøístup k telefonu a síti. CS LZT /4 R1B 5

14 Zapnutí telefonu a všeobecné informace Tato èást popisuje informace, které se objeví na displeji telefonu pøi jeho pou ívání. Zapnutí telefonu 1. Stisknìte tlaèítko NO a dr te jej, dokud neuslyšíte cvaknutí. Na displeji se zobrazí výzva k zadání èísla PIN (bezpeènostního kódu, který odpovídá kartì SIM). PIN: 2. Zadejte nové èíslo PIN a stisknìte tlaèítko YES. Èíslo PIN se na displeji objeví jako ****. Pokud jste èíslo PIN zadali správnì, telefon vás pøivítá a zaène hledat sí. Po nalezení sítì zaène v intervalu 1 s zelenì blikat indikátor na horní èásti telefonu a objeví se displej pohotovostního re imu (viz obrázek 6). Obrázek 6. Displej pohotovostního re imu Vypínání telefonu Stisknìte tlaèítko NO a dr te jej, dokud neuslyšíte cvaknutí a displej neztmavne. Displej Displej telefonu umo òuje: ovìøit, zda správnì vytáèíte èíslo, kontrolovat stav baterie, kontrolovat sílu signálu a dostupnost slu eb, zjistit, zda jste obdr eli nìjaké zprávy. Zmìna jazyka displeje Návod jak zmìnit jazyk displeje naleznete v èásti Pøizpùsobení telefonu na str LZT /4 R1B

15 Popis displeje Obrázek 7 ukazuje displej pøi zobrazení všech ikon. Tabulka 1 vysvìtluje, co jednotlivé ikony znamenají. Tabulka 1. Popis ikon Ikona WORLD Oznaèuje Sí Název a zemì sítì. Síla signálu Síla pøíjmového signálu v pìti úrovních, podle síly signálu. CS Obrázek 7. Displej se všemi ikonami Upozornìní! Všechny ikony nemusí být v dy vidìt. Linka Zda je aktivní linka 1 nebo 2. Ikona se rozsvítí pøi aktivování pøíslušné linky. Tyto ikony se zobrazí pouze, pokud máte na kartì SIM dvì linky. Pøesmìrování Oznaèuje, e je aktivována funkce pøesmìrování. Šipka odpovídá lince, která byla pøesmìrována. Tichý vyzvánìcí signál Ukazuje, e nebude slyšet ádný vyzvánìcí signál, kdy telefon zazvoní. Dopis Obdr eli jste krátký textový vzkaz nebo informace oblasti. Telefon Probíhá hovor. Baterie Aktuální nabití baterie více prou kù znamená více zbývající energie. LZT /4 R1B 7

16 Volání a pøijímání hovorù Uskuteènìní hovoru 1. Zadejte smìrové èíslo oblasti a telefonní èíslo. Telefonní èíslo se zobrazí na displeji. Pokud má èíslo více ne deset èíslic, zobrazí se zaèátek èísla jako šipka (viz obrázek 8). Obrázek 8. +íslo s více ne 12 èíslicemi Pokud chcete vymazat celé telefonní èíslo, podr te tlaèítko CLR nìkolik sekund. 2. Vytáèení zahájíte stisknutím tlaèítka YES. Na displeji se objeví zpráva Calling (Volám), následovaná zprávou Connecting (Spojuji) a rozsvítí se ikona telefonu. Ukonèení hovoru Hovor ukonèíte stisknutím tlaèítka NO. Mezinárodní hovory 1. Podr te tlaèítko nuly, dokud se neobjeví prefix mezinárodního smìrového èísla Zadejte smìrové èíslo zemì, smìrové èíslo oblasti (bez nuly) a telefonní èíslo. 3. Vytáèení zahájíte stisknutím tlaèítka YES. Tísòové volání Zadejte 112 (mezinárodní tísòové volání) a stisknìte tlaèítko YES. Na displeji se zobrazí zpráva Emergency (Tísò. vol.). Èíslo tísòového volání 112 lze pou ít ve všech zemích s kartou i bez karty SIM, v dosahu sítì GSM. Poznámka: Nìkteøí provozovatelé sítì vy adují zasunutí karty SIM do telefonu a zadání èísla PIN. Funkce opakování Pokud sel e spojení volání a sí pøíjemce to pøipustí, zobrazí se na displeji dotaz Retry?. Pokud chcete èíslo znovu vytoèit, stisknìte tlaèítko YES, v opaèném pøípadì stisknìte tlaèítko NO. Jestli e stisknete tlaèítko YES, èíslo bude automaticky opakovanì vytáèeno, dokud nebude hovor pøijat, nebo bude vytoèeno nanejvýše desetkrát. Stisknete-li jakékoli tlaèítko nebo pøijmete hovor, bude opakované vytáèení pøerušeno. Pokud je opakované volání úspìšné, telefon vás o tom informuje tím, e jednou zazvoní. Pøijímání hovoru Kdy vám nìkdo volá, ozve se vyzvánìcí tón, svìtelný indikátor nahoøe na telefonu rychle zelenì bliká. Na displeji se zobrazí dotaz Answer? (Odpovìdìt?). Pøijímání hovoru Hovor pøijmete stisknutím tlaèítka YES. Po skonèení hovoru stisknìte tlaèítko NO. Upozornìní! Hovor pøijmìte v dy pøedtím, ne sluchátko pøilo íte k uchu. Pokud je vyzvánìcí signál pøíliš hlasitý, mohl by vám poškodit sluch. Odmítnutí hovoru Stisknìte tlaèítko NO nebo bìhem vyzvánìní dvakrát stisknìte tlaèítko hlasitosti. Displej nyní vypadá takto (Obsaz. tón): BusyTone Pokud jej sí volajícího podporuje, uslyší volající obsazený tón. Pokud jste nemohli na volání odpovìdìt nebo jste hovor odmítli, bude èíslo nezodpovìzeného hovoru zobrazeno v menu MissedCall (Nezodpovìzený hovor). Pøepnout hovor na èekání Stisknìte tlaèítko YES, jestli e chcete pøepnout hovor na èekání. Zablokování zrušíte opìtovným stisknutím tlaèítka YES. 8 LZT /4 R1B

17 Dùle ité informace bìhem hovoru Tato kapitola popisuje zmìnu hlasitosti sluchátka; pou ití klávesnice jako poznámkového bloku; odesílání tónù DTMF; kontrolu dobu trvání aktuálního hovoru, zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního èísla bìhem volání (CLI identifikace volající linky) a provádìní dvou volání souèasnì. Zmìna hlasitosti bìhem hovoru Bìhem hovoru lze sní it nebo zvýšit hlasitost sluchátka pomocí tlaèítek se šipkou. Tlumení mikrofonu Stisknìte a podr te klávesu CLR. Pou ití telefonu jako poznámkového bloku 1. Bìhem hovoru zadejte na displej telefonní èíslo. Po ukonèení hovoru zùstane èíslo na displeji. 2. Vytáèení èísla na displeji zahájíte stisknutím tlaèítka YES. Odesílání tónových signálù Bìhem hovoru lze stisknutím tlaèítek 0 9, * a # odeslat tóny DTMF. Takto je mo né provést telefonicky napøíklad bankovní operaci nebo zkontrolovat telefonní záznamník. Kontrola doby trvání hovorù Pøi zahájení hovoru (pøíchozího nebo odchozího), se poèítá doba hovoru v minutách a vteøinách, a je zobrazena na displeji, napøíklad: 1:34 Identifikace volající linky (CLI) Slu ba identifikace volající linky zobrazí pøi pøijetí volání èíslo volajícího. (Je mo né, e si tuto slu bu budete muset objednat od provozovatele sítì, podle toho, jakou smlouvu máte uzavøenu.) Pokud je jméno volajícího ve vašem telefonním seznamu, zobrazí se s èíslem i jméno. Zobrazení vašeho telefonního èísla I kdy si objednáte skrytí svého telefonního èísla pøi volání, je mo né toto èíslo u urèitých volání zobrazit. 1. Zadejte èíslo, které chcete volat. 2. Stisknìte šipku nahoru. Na displeji se zobrazí dotaz Send Id? (Odesl.ID?). 3. Vytáèení zahájíte stisknutím tlaèítka YES. Skrytí vašeho telefonního èísla I kdy si objednáte zobrazení svého telefonního èísla pøi volání, je mo né toto èíslo u urèitých volání skrýt. Poznámka: Funkce Hide Id (Skrýt ID?) nepracuje ve všech sítích. 1. Zadejte èíslo, které chcete volat. 2. Stisknìte dvakrát šipku nahoru. Na displeji se zobrazí dotaz Hide Id? (Skrýt ID?). 3. Vytáèení zahájíte stisknutím tlaèítka YES. Dva hovory souèasnì Telefon mù e provádìt dva hovory souèasnì. Je mo né jeden hovor pøepnout na èekání a uskuteènit nebo pøijmout jiný, potom lze mezi tìmito hovory pøepínat. CS LZT /4 R1B 9

18 Pøíjem druhého hovoru je umo nìn aktivováním funkce èekání dalšího hovoru. Aktivování funkce èekání dalšího hovoru Stisknìte * 43 # následované tlaèítkem YES. Na displeji se zobrazí Please Wait (Èekejte) následované ON (Zapnuto). Dezaktivace funkce èekání dalšího hovoru Sisknìte * 43 # následované tlaèítkem YES. Na displeji se zobrazí Èekejte následované OFF (Vypnuto). Pøijetí druhého volání v prùbìhu hovoru Pokud pøijmete druhý hovor, ozve se ve sluchátku tón a na displeji se zobrazí zpráva Call Wait (Vol. èeká). Druhý hovor pøijmete stisknutím YES. Aktuální hovor je pøepnut na èekání. Displej nyní vypadá takto (1 Na èek.): 1 On Hold Druhý hovor lze odmítnout stisknutím tlaèítka s nulou a tlaèítka YES. Pøepínání mezi dvìma hovory Mezi hovory lze pøepínat stisknutím tlaèítka YES. Ukonèení aktuálního hovoru a návrat k hovoru na èekání 1. Aktuální hovor ukonèíte stisknutím tlaèítka NO. Na displeji se objeví dotaz Retrieve? (Zpøístup.?) a uslyšíte dvì pípnutí. 2. Stisknutím tlaèítka YES do tøí sekund se vrátíte k hovoru na èekání. Pokud tlaèítko YES do tøí sekund nestisknete, bude hovor na èekání automaticky ukonèen. Uskuteènìní druhého volání v prùbìhu hovoru Zadejte druhé telefonní èíslo a stisknìte tlaèítko YES. První hovor je pøepnut na èekání a displej vypadá takto (1 Na èek.): 1 On Hold Pøijetí tøetího hovoru Pokud provádíte jeden hovor a druhý je na èekání, je mo né pøijmout tøetí hovor. Ve sluchátku uslyšíte tón a na displeji se objeví zpráva CallWait (Vol. èeká). Zablokován mù e být pouze jeden hovor, tak e pøedtím, ne pøijmete další hovor, musíte první nebo druhý hovor ukonèit. Mù ete provést jeden z následujících krokù: Stisknutím tlaèítka s nulou a poté tlaèítka YES tøetí hovor odmítnout. Ukonèit první hovor, vyvolat hovor na èekání a pøijmout nový hovor. Ukonèit oba hovory. Telefon zazvoní a na displeji se objeví dotaz Answer? (Odpovìdìt?). Hovor pøijmete stisknutím tlaèítka YES. 10 LZT /4 R1B

19 Pou ívání systému menu Tato èást popisuje práci se systémem menu, abyste mohli schopnosti telefonu maximálnì vyu ít. Systém menu Funkce telefonu jsou ovládány systémem menu. Existují dva typy systémù menu: Nìkterá menu mají další submenu s individuálním nastavením. Pokud má menu submenu, objeví se za názvem menu tøi teèky. Pøíklad (Nastavení): Settings... Pohyb v systému menu Pro pohyb v systému menu a hledání rùzných menu pou ijte tato tlaèítka: Stisknutím tlaèítka YES zvolte po adované menu. Pomocí tlaèítekl/r zvolte po adovanou funkci nebo nastavení. Poté, stejnì jako jste zvolili menu, stisknutím tlaèítka YES zvolte nastavení nebo funkci. Tlaèítko: YES NO CLR R L Akce: Potvrzení funkce nebo nastavení Odmítnutí funkce nebo nastavení Návrat na displej pohotovostního re imu Posun doprava v systému menu Posun doleva v systému menu Slovníèek V pøíruèce budou pou ívány tyto výrazy: Posunutí: Stisknutím pravé nebo levé šipky pøecházíte mezi menu. Výbìr: Pøechod na menu a stisknutí YES. Zadání: Zadání písmen nebo èísel pomocí tlaèítek èíselnice. Výbìr menu Úroveò hlasitosti 1. Stisknutím tlaèítka CLR vyma te displej. Tisknìte tlaèítko s pravou šipkou dokud se neobjeví menu Ring Vol(ume) (Úrov. Hlas). 2. Stisknìte tlaèítko YES. Menu Ring Vol(ume) (Úrov. Hlas) je nyní aktivováno. 3. Pomocí tlaèítek s šipkou zmìòte úroveò hlasitosti a stisknìte tlaèítko YES. CS LZT /4 R1B 11

20 Popis systému menu L Jméno R L Úrov.hlas. R L Ulo it R L Informace... R L Pøeèist Mm R L Zmešk.vol. R L OdeslatMm... R LPøesm. L1/L2 R L OblastMm... R L Sít R LNastavení... R L Zámky... R 12 LZT /4 R1B

21 Vytvoøení vlastního telefonního seznamu Tato èást popisuje ukládání telefonních èísel na kartu SIM nebo do pamìti telefonu. Telefonní seznam Telefonní èísla lze ukládat na kartu SIM nebo do pamìti telefonu. Rozdíl mezi tìmito dvìma ulo eními je v tom, e kartu SIM lze vyjmout a pou ít telefonní èísla v jiném telefonu, zatímco pamì telefonu zùstává stejná bez ohledu na to, která karta SIM je v nìm vlo ena. Do pamìti telefonu lze ulo it a 99 telefonních èísel. Poèet telefonních èísel, která lze ulo it na kartu SIM, se liší podle typu karty. Mezinárodní èísla Pokud máte v úmyslu po ívat telefon v tuzemsku i v zahranièí, mìli byste ukládat všechna èísla jako mezinárodní, tj. s mezinárodním smìrovým èíslem + a smìrovým èíslem zemì pøed smìrovým èíslem oblasti (bez nuly na zaèátku) a vlastním èíslem. Mezinárodní smìrové èíslo + zadáte tak, e podr íte stisknuté tlaèítko s nulou, dokud se na displeji nezobrazí oznaèení +. Rychlé vytáèení Telefonní èísla ulo ená v pamì ových místech 1 9 na kartì SIM mohou být vytoèena zadáním pøíslušné klávesy a stisknutím tlaèítka YES. Dùle itá èísla byste tedy mìli ulo it v umístìních 1 9. Ulo ení èísel na kartu SIM 1. Zadejte telefonní èíslo, které chcete ulo it. 2. Tisknìte tlaèítko s levou šipkou, dokud se neobjeví Store (Ulo it) a potom dvakrát stisknìte tlaèítko YES. 3. Zadejte poèáteèní písmeno jména tak, e stisknete pøíslušné èíslicové tlaèítko tolikrát, kolikrát je tøeba (viz Tabulka 2 se všemi znaky). Poté, co se kurzor pøesune na místo dalšího písmene, zadejte další písmeno. Poèet písmen, který jméno mù e obsahovat, se liší podle typu karty SIM. 4. Po zadání jména stisknìte tlaèítko YES. Pokud chcete telefonní èíslo ulo it do pozice pamìti navr ené na displeji, pøejdìte pøímo ke kroku 5. Pokud chcete telefonní èíslo ulo it na jinou pozici, vyma te stisknutím tlaèítka CLR zobrazené èíslo pozice a zadejte jiné èíslo. 5. Stisknutím tlaèítka YES potvrïte èíslo pozice. Na displeji se zobrazí zpráva Stored (Ulo eno). Pokud zvolíte èíslo pozice, která je ji obsazená, objeví se na displeji dotaz Overwrite? (Pøepsat?). Stisknutím tlaèítka YES èíslo pozice pøepíšete, stisknutím tlaèítka NO se vrátíte na èíslo pozice a zmìníte jej. Ulo ení èísel do pamìti telefonu A po krok 4 postupujte stejnì jako pøi ulo ení telefonních èísel na kartu SIM. Pøi výzvì k nastavení èísla umístìní v pamìti stisknutím tlaèítka # zadejte znak (který oznaèuje ulo ení do pamìti telefonu). Stisknìte toto tlaèítko dvakrát, a telefon navrhne první umístìní v pamìti. Stisknutím tlaèítka YES potvrïte tuto pozici. CS LZT /4 R1B 13

22 Vyvolání telefonních èísel Telefonní èíslo lze kdykoli vyvolat buï z karty SIM, nebo z pamìti telefonu. Telefonní èíslo lze vyvolat podle jména nebo podle èísla pozice v pamìti. Vyvolání podle jména 1. Stisknutím tlaèítka CLR vyma te z displeje všechna èísla. 2. Vyberte menu RecallName (Jméno). Budete vyzváni k zadání jména. 3. Zadejte celé jméno nebo poèáteèní písmeno a stisknìte tlaèítko YES. Bude zobrazeno první jméno, které odpovídá písmennému øetìzci. Podle potøeby pøejdìte a k po adovanému jménu. Pou itím tlaèítka * se zobrazí pozice v pamìti. 4. Stisknutím tlaèítka YES èíslo vytoèíte. Vyvolání podle èísla rychlá volba 1. Stisknutím tlaèítka CLR vyma te z displeje všechna èísla. 2. Zadejte èíslo pozice v pamìti od 1 do Vytáèení zahájíte stisknutím tlaèítka YES. Vyvolání pozice Z karty SIM 1. Zadejte èíslo pozice v pamìti a stisknìte tlaèítko #. 2. Stisknutím tlaèítka YES vytoète èíslo nebo pøejdìte na èíslo, které chcete vytoèit, a stisknìte YES. Stisknutím tlaèítek CLR nebo NO se vrátíte na displej pohotovostního re imu se zobrazeným èíslem. Z pamìti telefonu 1. Podr te stisknuté tlaèítko #, dokud se neobjeví symbol. 2. Zadejte èíslo pozice v pamìti. 3. Stisknutím tlaèítka # vyvolejte èíslo. 4. Stisknutím tlaèítka YES vytoète èíslo nebo pøejdìte na èíslo, které chcete vytoèit, a stisknìte YES. Vymazání umístìní ulo ení 1. Vyberte menu RecallName (Jméno). 2. Zvolte jméno, které chcete vymazat, stisknìte tlaèítko CLR a podr te jej. 3. Po výzvì k vymazání stisknìte tlaèítko YES. Poèet stisknutí, kterými získáte po adovaný znak. Tlaèítko mezera -?!,. : ( ) 1 2 A B C Å Ä Æ à Ç 2 3 D E F è É 3 Φ 4 G H I ì 4 5 J K L 5 Λ 6 M N O Ñ Ö Ø Ò 6 7 P Q R S ß 7 Π Σ 8 T U V Ü Ù 8 9 W X Y Z / $ % Θ X Ψ Ω # * # Tabulka 2. Seznam èísel, symbolù a písmen na èíselnici. Stisknutím tlaèítka * získáte malá písmena. Stisknutím a podr ením tlaèítka získáte èíslo pøímo. 14 LZT /4 R1B

23 Naposledy volaná èísla Telefon je schopen ulo it 5 posledních volaných èísel. Vyvolání ze seznamu naposledy volaných èísel 1. Stisknutím tlaèítka CLR vyma te z displeje všechna èísla. 2. Stisknìte tlaèítko YES. Zobrazí se poslední volané èíslo. 3. Stisknutím tlaèítka YES vytoète èíslo nebo pøejdìte na èíslo, které chcete vytoèit a stisknìte tlaèítko YES. Nezodpovìzená volání Nìkdy není mo né hovor pøijmout. V takovém pøípadì telefon zaznamenává poslední nezodpovìzené hovory v menu MissedCall (Zmešk.vol.). Kontrola nezodpovìzených volání Zvolte menu MissedCall (Zmešk.vol.) a zobrazí se èas nezodpovìzeného volání. Dále proveïte jeden z následujících krokù: Stisknutím tlaèítka YES èíslo vytoèíte. Stisknutím tlaèítka CLR volání vyma te. Projdìte polo ky. CS LZT /4 R1B 15

24 Pøizpùsobení telefonu Tato kapitola popisuje jak mù ete pøizpùsobit telefon vašim vlastním potøebám. Zmìna hlasitosti vyzvánìní 1. Vyberte menu RingVol (Úrov. hlas). 2. Zvolte po adovanou úroveò hlasitosti a stisknìte tlaèítko YES. Vypnutí hlasitosti vyzvánìní 1. Vyberte menu RingVol (Úrov. hlas). 2. Podr te tlaèítko s levou šipkou stisknuté a do okam iku, kdy nesvítí ádné ètvereèky, a potom stisknìte YES. Displej pohotovostního re imu vypadá nyní takto: Typ vyzvánìní Máte mo nost si vybrat z rùzných typù vyzvánìcích signálù. Zmìna typu vyzvánìní 1. V menu Settings (Nastavení) vyberte submenu Ring Type (Typ zvon). Displej nyní vypadá takto (Melodie 1?): Melody 1? 2. Stisknìte tlaèítko s levou nebo pravou šipkou a poslechnìte si rùzné typy vyzvánìní. 3. Stisknutím tlaèítka YES si vyberete typ vyzvánìní, který vám nejlépe vyhovuje. Jazyk displeje Jazyk displeje telefonu lze vybrat z mnoha mo ností. Jestli e vaše pamì ová karta SIM podporuje automatickou funkci, telefon automaticky vybral implicitní jazyk pamì ové karty SIM. Upozornìní! Pøi zmìnì jazyka se okam itì zmìní všechny texty displeje. Zmìna jazyka displeje 1. V menu Nastavení (Settings) vyberte submenu Jazyk (Language). 2. Pøejdìte na jazyk, ve kterém chcete mít zobrazeny texty na displeji. 3. Jazyk vyberte stisknutím tlaèítka YES. Nastavení jazyka zpìt na angliètinu 1. Vyma te displej. 2. Zadejte èíselný øetìzec*#0000#. Zmìna zvuku tlaèítek po stisknutí 1. V menu Nastavení vyberte submenu Zvuk kláv. 2. Vyberte po adovaný zvuk tlaèítek. 16 LZT /4 R1B

25 Pøesmìrování hovorù Tato kapitola popisuje funkci pøesmìrování. Pøesmìrování hovorù Pokud je menu Pøesm.lin. podporováno poskytovatelem slu eb, lze je pou ít k pøesmìrování hovorù na jiné èíslo, napøíklad na hlasovou poštu nebo domácí telefon. Pokud je pøesmìrování aktivní, displej pohotovostního re imu vypadá takto: CS Upozornìní! Pokud vaše karta SIM a poskytovatel slu eb podporují dvì linky, je tøeba nastavit ka dou linku zvláš. Pøíruèka pøedpokládá, e máte jednu linku. Slu ba pøesmìrování vám umo òuje pøesmìrovat: Všechna volání: bez ohledu na to, zda je telefon vypnut nebo zapnut. Nezodopovìzená volání: pokud neodpovíte na volání bìhem 30 vteøin, máte obsazeno nebo jste mimo dosah sítì. Displej vás bude pøi ka dém zapnutí telefonu informovat o jakémkoli aktivovaném pøesmìrování hovorù. Upozornìní! Šipka bude na displeji vidìt, pouze pokud je aktivována funkce VŠECHNA VOLÁNÍ. Pøesmìrování hovorù 1. Vyberte menu Pøesm.lin. 2. Vyberte volbu pøesmìrování. 3. Vyberte volbu Aktivovat a stisknìte tlaèítko YES. Mù ete provést jeden z následujícíh krokù: Zadat po výzvì èíslo, vèetnì smìrového èísla oblasti, na které mají být volání pøesmìrována, a stisknout tlaèítko YES. Stisknout tlaèítko s levou šipkou, zadat jméno z telefonního seznamu a stisknout tlaèítko YES. Pou ít navr ené telefonní èíslo a stisknout tlaèítko YES. Èíslo vám bude navr eno, pouze pokud byla funkce pøesmìrování ji døíve aktivována. Mù e chvíli trvat, ne sí zareaguje, a displej vás bude informovat o aktivaci pøesmìrování (zapnuto nebo vypnuto). Zobrazení stavu pøesmìrování hovorù 1. Vyberte menu Pøesm.lin. 2. Vyberte volbu pøesmìrování, kterou chcete zobrazit a vyberte volbu Dod. stav?. Mù e chvíli trvat, ne sí zareaguje, a displej vás bude informovat o tom, které pøesmìrování je aktivní (zapnuto nebo vypnuto). Zrušení pøesmìrování hovorù 1. Vyberte menu Pøesm.lin. 2. Vyberte volbu pøesmìrování, kterou chcete zrušit, vyberte volbu Zrušit a stisknìte tlaèítko YES. Mù e chvíli trvat, ne sí zareaguje, ale budete informováni o tom, e pøesmìrování bylo zrušeno. LZT /4 R1B 17

26 Ochrana klávesnice, telefonu a karty SIM Tato èást popisuje rùzné zámky, které lze pou ít k ochranì telefonu. Jedinì tímto zpùsobem lze telefon chránit v pøípadì odcizení. Zámky Telefon je vybaven tøemi typy zámku: zámek klávesnice (nechrání v pøípadì odcizení), zámek karty (nechrání v pøípadì odcizení), zámek telefonu (je souèástí objednávky slu eb), ZámkykartyaklávesnicenajdetevmenuZámky, zámek klávesnice hledejte v menu Nastavení. Zámek klávesnice Klávesnici telefonu mù ete zamknout a zabránit tak reagování tlaèítek pøi jakémkoli neúmyslném stisknutí tlaèítek v dobì, kdy je telefon zapnut nebo kdy jej nesete v tašce èi kapse. Pokud je zámek klávesnice aktivován, zapíná se 20 sekund po posledním stisknutí tlaèítka. Na displeji pohotovostního re imu svítí lklávzam. Klávesnice zùstane zamknuta, dokud: nepøijmete nebo neodmítnete volání, dokud ji sami neodemknete. Upozornìní! I pøi zamknuté klávesnici mù ete v dy uskuteènit mezinárodní tísòové volání 112. Nastavení zámku klávesnice 1. V menu Nastavení vyberte submenu ZámekKláv. 2. Vyberte volbu Automatický. K vypnutí automatického zámku klávesnice vyberte volbu Vypnout. Odemknutí klávesnice Stisknìte tlaèítkolatlaèítko YES. Zámek karty (SIM) Zámek karty chrání kartu SIM. Pokud je zámek karty aktivován, zobrazí se pøi spuštìní v dy výzva k zadání èísla PIN. Kódy PIN a PUK Pøi zakoupení karty SIM získáte ètyø a osmimístné èíslo PIN (osobní identifikaèní èíslo) a delší èíslo PUK (osobní odblokovací kód). Pokud to karta SIM dovolí, lze zámek karty vypnout. PIN je kód, po jeho zadání získáte pøístup a aktivujete svoji objednávku slu eb. PIN 2 se pou ívá u zvláštních funkcí a poskytuje vám ho váš provozovatel sítì. Kód PUK ( a PUK 2 - poskytovaný provozovatelem sítì nebo slu eb) je o nìco delší èíslo, které umo òuje odemknout telefon v pøípadì, e zapomenete èíslo PIN (PIN 2). Zmìna kódu PIN 1. V menu Zámky vyberte submenu Zám.karty. 2. Vyberte volbu NovéPIN. 3. Po výzvì zadejte staré èíslo PIN a stisknìte tlaèítko YES. 4. Zadejte nové èíslo PIN a stisknìte tlaèítko YES. 18 LZT /4 R1B

27 5. Po výzvì opakujte nové èíslo PIN a stisknìte tlaèítko YES. Odblokování pomocí kódu PUK Pokud zadáte tøikrát za sebou nesprávné èíslo PIN, objeví se na displeji dotaz: PUK: 1. Zadejte èíslo PUK a stisknìte tlaèítko YES. 2. Po výzvì zadejte nové èíslo PIN a stisknìte tlaèítko YES. 3. Po výzvì opakujte nové èíslo PIN a stisknìte tlaèítko YES. Pokud zadáte správné èíslo PIN a PUK, objeví se na displeji: Nové PIN Zámek telefonu Zámek telefonu chrání pøístroj proti nepovolenému u ívání v pøípadì odcizení. Zámek telefonu není pøi koupi pøístroje aktivován. Telefon je vybaven dvìma typy zámku: Automatický zámek: kód zámku telefonu je tøeba zadat pøi ka dé výmìnì karty SIM. Plný zámek: kód zámku telefonu je tøeba zadat pøi ka dém zapnutí pøístroje. Zmìna kódu zámku telefonu 1. V menu Zámky vyberte submenu Zám. tel. 2. Vyberte volbu Nový kód. 3. Po výzvì zadejte 0000 (implicitní kód výrobce) nebo váš nový kód a stisknìte tlaèítko YES. 4. Po výzvì zadejte ètyø a osmimístný kód a stisknìte tlaèítko YES. 5. Po výzvì opakujte nový kód a stisknìte tlaèítko YES. Odemknutí telefonu 1. V menu Zámky vyberte submenu Zám. tel. 2. Vyberte po adovanou volbu zámku, napøíklad Autozámek. 3. Po výzvì zadejte 0000 (implicitní kód výrobce) nebo váš vlastní kód zámku a stisknìte tlaèítko YES. Telefon odemknete tak, e vyberete volbu Odemknout v menu Zámky. CS LZT /4 R1B 19

28 Blokování hovorù omezení hovorù Tato èást popisuje postup pøi blokování (omezení) hovorù z vašeho telefonu a na váš telefon. Tato funkce je u telefonu k dispozici, ale nemusí být podporována vaší objednávkou. Funkce blokování volání umo òuje stanovit druhy hovorù, které lze vykonávat nebo pøijímat. Tato funkce je vhodná pøi zapùjèení telefonu nìkomu jinému. Je závislá na slu bách sítì GSM. Volby blokování Telefon podporuje následující volby blokování (vaše objednávka slu eb však nemusí všechny podporovat): všechny odchozí hovory všechny odchozí mezinárodní hovory všechny odchozí mezinárodní hovory kromì volání do domovské zemì všechny pøíchozí hovory všechny pøíchozí hovory pøi pobytu v cizinì Upozornìní! ádnou funkci blokování nelze aktivovat bez hesla, které získáte pøi objednávce slu eb. Aktivování blokování všech hovorù pro všechny typy hovorù 1. V menu Nastavení vyberte submenu Blokování. 2. Vyberte Pøíchozí nebo Odchozí. 3. Vyberte po adovanou volbu blokování. 4. Vyberte volbu Aktivovat. 5. Zadejte svoje heslo (poskytnuté pøi objednávce slu eb) a stisknìte tlaèítko YES. Mù e chvíli trvat, ne sí zareaguje, a displej vás bude informovat o tom, které blokování bylo aktivováno. 6. Stisknutím tlaèítka CLR zastavte zprávy ze sítì. Zrušení všech blokování hovorù 1. V menu Nastavení vyberte submenu Blokování. 2. Vyberte volbu Zruš. vše. 3. Po výzvì zadejte svoje heslo a stisknìte tlaèítko YES. Mù e chvíli trvat, ne sí zareaguje, a displej vás bude informovat o tom, které blokování bylo zrušeno. 4. Stisknutím tlaèítka CLR zastavte zprávy ze sítì. 20 LZT /4 R1B

29 Odesílání a pøijímání textových zpráv Tato èást popisuje slu bu krátkých textových zpráv (SMS), postup pøed odesláním zprávy, pøi odeslání zprávy a ètení zprávy. Tato slu ba je závislá na síti. Textové zprávy Slu ba krátkých textových zpráv (SMS) umo òuje odeslání a pøíjem textových zpráv s maximální délkou 160 znakù. Textové zprávy lze pøijímat, kdy je telefon v pohotovostním re imu, v prùbìhu hovoru, nebo pokud jsou pøíchozí volání pøesmìrována na jiné èíslo. Pokud je telefon na chvíli vypnutý, sí zprávy ulo í a odešle je okam itì po zapnutí pøístroje. Po pøijetí je zpráva ulo ena v pamìti telefonu. Zpráva je ulo ena v pamìti, dokud si jej nepøeètete. Zpráva zùstane neporušená i pøi vypnutí telefonu. Pøi výmìnì karty SIM však bude nepøeètená zpráva ztracena. Dùvodem je, e zprávy by mohly být osobního charakteru. Upozornìní! Zprávy nelze odesílat bez nastavení telefonního èísla centra sí ových slu eb. Pokud chcete zprávy pouze pøijímat, nemusíte nastavovat nic. Kontrola objednaných slu eb Kontaktujte poskytovatele slu eb a informujte se o tom, které slu by vaše objednávka podporuje nebo nahlédnìte do pøíruèky poskytovatele slu eb. Nastavení adresy centra sí ových slu eb 1. Ovìøte si adresu (telefonní èíslo) centra sí ových slu eb pøíslušného poskytovatele slu eb. 2. V menu Odeslat vyberte volbu Serv. stø.. 3. Vyberte volbu Serv. stø. 4. Zadejte telefonní èíslo centra sí ových slu eb a stisknìte tlaèítko YES. Odeslání zprávy SMS 1. V menu Odeslat vyberte submenu Nová. 2. Zadejte zprávu a stisknìte tlaèítko YES. Mù ete také zadat telefonní èíslo. V tabulce 2 na str. 14 jsou uvedena všechna dostupná písmena a symboly. 3. Zadejte telefonní èíslo, na které chcete odeslat zprávu, a stisknìte tlaèítko YES. Mù ete také stisknout tlaèítko s levou šipkou a zadat jméno adresáta a potom stisknout tlaèítko YES. Displej nyní vypadá takto: Mm Odesl.! Pøijímání zprávy Pøi pøijetí zprávy vypadá displej takto: Pøeèíst Mm? Uslyšíte pípnutí stejnì hlasité jako vyzvánìcí signál a souèasnì se rozsvítí zelený indikátor na horní èásti pøístroje. Ètení pøíchozí zprávy 1. Po pøijetí zprávy stisknìte tlaèítko YES. Na displeji se zobrazí èas pøíchozí zprávy SMS, po stisknutí tlaèítka * se zobrazí datum. LZT /4 R1B 21 CS

30 2. Stisknìte tlaèítko YES. Na displeji se objeví telefonní èíslo, ze kterého byla zpráva odeslána, nebo jméno odesílatele, pokud je ulo eno ve vašem telefonním seznamu. Displej by mohl nyní vypadat takto: MmBarbora Šipka znamená, e zprávou lze procházet pomocí tlaèítka s pravou šipkou. 3. Stisknìte klávesu s pravou šipkou a zprávu si pøeètìte R Po doètení zprávy máte následující mo nosti: vytoèit telefonní èíslo odesílatele stisknutím tlaèítka YES, po výzvì k vymazání vymazat zprávu stisknutím tlaèítka YES, po výzvì k vymazání ulo it zprávu stisknutím tlaèítka NO (pokud odesílatel po adoval odpovìï, objeví se výzva k odpovìdi). Stisknutím tlaèítka YES po výzvì Ulo it bude zpráva ulo ena na kartu SIM. Odstranìní zprávy Kdykoli v prùbìhu zprávy stisknìte tlaèítko CLR a na zobrazený dotaz odpovìzte YES. Ètení staré zprávy 1. Vyberte menu Èíst. 2. Pøejdìte na zprávu, kterou si chcete pøeèíst, a stisknìte tlaèítko YES. 3. Stisknutím tlaèítka s pravou šipkou si zprávu pøeètìte. 22 LZT /4 R1B

31 Pøíjem informací oblasti Tato èást popisuje jak nastavit telefon pro informace oblasti (AI).Tato slu ba je závislá na síti. Informace oblasti Zatímco SMS je osobní slu ba se zprávami adresovanými konkrétním osobám, informace oblasti zahrnují zprávy zaslané zároveò všem objednatelùm v urèité buòce, napøíklad mìstské ètvrti. Telefon lze nastavit tak, aby pøijímal pouze zprávy urèitého typu, napø. místní pøedpovìï poèasí nebo zprávy o dopravní situaci. Ka dá zpráva je oznaèena tøímístným èíselným kódem. Pokud chcete zjistit, který typ zpráv je ve vaší síti k dispozici, kontaktujte poskytovatele slu eb. Pøi pøijímání informace oblasti vypadá displej takto: Pøeèíst Mm? Slu ba informací oblasti je implicitnì vypnutá. V souèasnosti existují následující typy zpráv: Kód Název 000 Rejstøík 010 Osvìtlení 020 Nemocnice 022 Lékaøi 024 Lékárny 030 Hlášení o stavu dálkových tras 032 Hlášení o stavu místních tras 034 Taxi 040 Poèasí 050 Obvod 052 Informace o síti 054 Slu by operátora 056 Telefonní informace (státní) 057 Telefonní informace (mezinárodní) 058 Slu ba pro zákazníky (národní) 059 Slu ba pro zákazníky (mezinárodní) Aktivování informací oblasti V submenu Inf.obl. vyberte volbu Zapnuto. Pøidání kódu 1. V submenu Inf.obl. vyberte volbu Edit.sezn. 2. Stiknutím tlaèítka s pravou šipkou najdìte první volné umístìní a stisknìte tlaèítko YES. 3. Zadejte nový kód a stisknìte tlaèítko YES. Pokud byste na druhé umístìní pøidali kód pro lékárny, displej by vypadal takto: L2 024R Vymazání kódu 1. V submenu Inf.obl. vyberte volbu Edit.sezn. 2. Pøejdìte na umístìní (na levé stranì displeje), které chcete vymazat a stisknìte tlaèítko YES. 3. Po výzvì k vymazání stisknìte tlaèítko YES. Zmìna kódu 1. V submenu Inf.obl. vyberte volbu Edit.sezn. 2. Pøejdìte na umístìní (na levé stranì displeje), které chcete vymazat a stisknìte tlaèítko YES. 3. Pøejdìte na volbu Nový kód a stisknìte tlaèítko YES. 4. Zadejte nový kód a stisknìte tlaèítko YES. CS LZT /4 R1B 23

32 Jiné sítì Tato èást popisuje, jak lze vybrat jinou sí, pokud se nacházíte mimo dosah sítì místního provozovatele slu eb. Volba sítì Pøi zapnutí telefon vybere místní sí. Pokud tato sí není v dosahu, je mo né, e nebudete moci pøijímat hovory nebo, jestli e jste v zahranièí, mù ete si zvolit jinou sí v pøípadì, e má váš provozovatel slu eb uzavøenou dohodu, která vám pou ití sítì umo òuje. Tento postup se nazývá roaming (pøepínání). Jestli e zvolíte menu Sítì, telefon automaticky vyhledá všechny sítì dostupné v oblasti, ve které se nacházíte. Ka dá nalezená sí má indikátor stavu, který vám uká e, zda je sí pøístupná nebo zakazaná. Na seznamu ní e naleznete vysvìtlení k indikátorùm stavu: Displej: Sí a # Sí a * Sí a A Sí a S Sí a F Auto Význam: Místní sí Aktuálnì pou ívaná sí Další dostupné sítì Další dostupné sítì (pøednostní podle vašeho provozovatele slu eb) Zakázané sítì Automatické vyhledávání sítì 24 LZT /4 R1B

33 Podpora dvou linek K telefonu mohou být pøiøazeny rùzné hlasové linky s dvìma rùznými èísly, Linka 1 a Linka 2. Mo nost pøijímat a vysílat textové zprávy (SMS) je však dostupná pouze na Lince 1. Podpora dvou linek nemusí být dostupná ve všech sítích a mù e vy adovat zvláštní objednávku. Volba linky Pokud máte k dispozici slu bu Podpora dvou linek, stisknutím šipky nahoru vyvoláte zvláštní menu, které umo òuje vybrat Linku 1 nebo Linku 2 stisknutím tlaèítka YES. Poznámka: Pokud je telefon v pohotovostním re imu, mù ete zmìnit linku bez pomoci menu tak, e podr íte stisknuté tlaèítko 1 nebo 2. Nejdøíve vyma te displej stisknutím tlaèítka CLR. Zvolená linka je oznaèena v dolní èásti displeje jako L1 nebo L2. Od tohoto okam iku jsou všechny odchozí hovory provádìny na zvolené lince. Pøijímat hovory však mù ete na obou linkách. Pøi pøíchozím hovoru je otázka Odpovìdìt? nahrazena otázkou Linka1? nebo Linka2?, podle toho, která z linek je právì zvolena. Pokud ji probíhá hovor na jedné lince, musíte jej ukonèit, aby bylo mo né pøijmout hovor na druhé lince. Rùzná nastavení pro jednotlivé linky Ka dá z linek mù e mít rùzné nastavení, napøíklad vyzvánìcí signál, pøesmìrování hovorù, blokování hovorù nebo funkce signalizace pøíchozího hovoru. Mìøiè doby hovoru v menu Info ukazuje dobu hovoru (cenu hovoru) pro linku, která je momentálnì zvolena. Pøizpùsobení názvù dvou linek V menu Nastavení existuje funkce Název Linky 1 nebo Název Linky 2, podle toho, která z nich je právì zvolena. Tato funkce nám umo òuje linky pojmenovat. Název mù e obsahovat maximálnì dvanáct znakù. CS LZT /4 R1B 25

34 Doba hovoru/cena hovoru Tato kapitola popisuje postup pøi sledování délky trvání hovorù. Informace o délce trvání hovorù Telefon je schopen sledovat následující údaje: Volání celkem: Tato funkce podává informace o celkové dobì všech hovorù v hodinách a minutách od posledního nastavení mìøièe. Odchozí hovory: Tato funkce podává informace o celkové dobì všech odchozích hovorù v hodinách a minutách od posledního nastavení mìøièe. Poslední hovor: Tato funkce sleduje dobu trvání posledního hovoru v minutách a vteøinách. Doba trvání hovoru se na displeji objeví po ukonèení hovoru. Celková doba trvání všech hovorù je v telefonu ulo ena a je také nastavena implicitnì. Zobrazení informací o hovorech Informace o hovorech lze získat dvìma zpùsoby: Po ukonèení hovoru se na displeji zobrazí doba trvání nebo cena hovoru. Vyberte menu Informace, kde se zobrazí všechny volby. Vynulování mìøièe hovorù 1. Vyberte menu Info. 2. Pøejdìte na volbu mìøièe, kterou chcete vynulovat, a stisknìte tlaèítko YES. 3. Po výzvì k vymazání stisknìte tlaèítko YES. Cena hovoru Je-li tato funkce podporována sítí a kartou SIM, doba trvání hovoru mù e být zobrazena jako penì ní èástka místo èasového údaje. V pøípadì potøeby mù ete zadat cenu ka dé jednotky hovoru pøijaté ze sítì v prùbìhu hovoru. Aktivování displeje ceny hovoru 1. V menu Nastavení vyberte submenu FormátVol. 2. Po zobrazení výzvy Cena? stisknìte tlaèítko YES. Zadání ceny za jednotku hovoru 1. V menu Info vyberte volbu NastCenu?. 2. V pøípadì potøeby mù ete zadat mìnu, GBP napøíklad znamená britskou libru. Po výzvì Mìna: zadejte mìnu a stisknìte tlaèítko YES. Pokud mìnu nechcete zadat, po výzvì Mìna: stisknìte rovnou tlaèítko YES. 3. Zadejte cenu za jednotku hovoru. Desetinnou èárku zadáte stisknutím tlaèítka *. 4. Zadání ukonèete stisknutím tlaèítka YES. 5. Zadejte kód PIN2 a stisknìte tlaèítko YES. Zobrazení ceny hovoru Cena (nebo poèet jednotek) posledního hovoru se zobrazí po ukonèení hovoru. Chcete-li zobrazit celkovou cenu (nebo celkový poèet jednotek hovoru), vyberte menu Info. 26 LZT /4 R1B

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV Digitální bezdrátový telefon Typové oznaèení: KX-TCD735CXM Návod k obsluze 2 4 5 6 9 7 8 0 1 3 DIGITAL GHI 7 4 1 TUV 0 5 2 ABC DEF JKL MNO 8 9 PQRS WXYZ 6 3 R Identifikace volajícího PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9233115 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC)

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) 9208866 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-396 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 9236482 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 9237290 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport 9248519 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9237225 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-13 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9245865 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-20 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-38 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140 9231667 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt

Více

Uživatelská příručka. Nokia N77-1

Uživatelská příručka. Nokia N77-1 Uživatelská příručka Nokia N77-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-194 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N80 INTERNET EDITION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4 9357312 Issue 4 U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer 9355896 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-2 shoduje s ustanoveními

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Uživatelská příručka. Nokia N76-1

Uživatelská příručka. Nokia N76-1 Uživatelská příručka Nokia N76-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-135 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server)

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) návod na použití verze v1.46 a víc www.easytrack.cz OBSAH 1. HLAVNÍ FUNKCE SYSTÉMU EASYTRACK... 3 1.1 Hlavní funkce výrobku 1.3 Postup

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G OBSAH 1 ÚVOD...4 M Vlastnosti...4 M Služby (výbìr)...5 M Pøídavné vybavení...5 2 SIGNALIZACE...6 2.1 Tóny na poboèce...6 2.2 Vyzvánìní na poboèce...7

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

Seznámení s produktem

Seznámení s produktem Seznámení s produktem Nokia, Nokia Connecting People a Navi Bars jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia 9207220 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek SU-33W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792

Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 STROPKOV, akciová spoloènos Telefonní pøístroj s tarifikátorem Isn 7792 Návod na obsluhu Volba úèastníka bez zdvihnutí mikrotelefonu Hlasitý pøíposlech Pøímé pamìti Displej Sledovaní ceny a doby trvání

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více

1. vydání CS, 9251974

1. vydání CS, 9251974 Nokia N95-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-159 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více