Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU Ing. JiříTomáš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš"

Transkript

1

2 Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU Ing. JiříTomáš

3 OSNOVA: 1. Vymezení pojmu investice 2. Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody 3. Postup při hodnocení investice 4. Zdroje financování investic

4 1. VYMEZENÍ POJMU INVESTICE Investice = jednorázově (krátkodobě) vynaložené zdroje, které budou podniku přinášet peněžní příjmy v delším budoucím časovém období Investice = výsledek investování

5 VYMEZENÍ POJMU INVESTICE Investice hmotné - investice do dlouhodobých hmotných majetků Investice nehmotné - investice do dlouhodobých nehmotných majetků Investice finanční investice do dlouhodobých finančních majetků

6 KRITÉRIA EFEKTIVNOSTI INVESTICE Výnosnost (rentabilita) Likvidita (čas) Rizikovost Ideální investice by byla taková, která má vysokou výnosnost, minimální rizika a co nejdříve se zaplatí.

7 2. METODY HODNOCENÍ INVESTIC Statické metody (průměrný roční výnos, průměrná doba návratnosti, průměrná procentní výnosnost a doba návratnosti) Dynamické metody A. Čistá současná hodnota B. Vnitřní výnosové procento C. Index ziskovosti D. Diskontovaná doba návratnosti

8 STATICKÉ METODY (1) Peněžní příjmy z investice se porovnávají s kapitálovými výdaji Do propočtů není zahrnut faktor rizika a čas je zvažován pouze omezujícím způsobem Statické metody: průměrný roční výnos, průměrná doba návratnosti, průměrná procentní výnosnost a doba návratnosti

9 STATICKÉ METODY (2) Doba návratnosti (Payback Period, PP) PP n 1 CF n K CF n příjmy plynoucí z investice v jednotlivých letech; K kapitálové výdaje Doba návratnosti by měla být kratší neţ polovina doby ţivotnosti investice.

10 PŘÍKLAD Podnik se rozhodl zakoupit nový stroj za 400 tis. Kč, který bude uveden do provozu v následujícím roce a má životnost 4 roky. V jednotlivých letech se předpokládají příjmy 380 tis. Kč. Provozní výdaje v jednotlivých letech viz tabulka.

11 PŘÍKLAD - POKRAČOVÁNÍ Úhrn za Z toho v roce: (tis. Kč) období Příjmy 1520,0 0,0 380,0 380,0 380,0 380,0 2 Provozní výdaje 672,0 0,0 168,0 153,0 168,0 183,0 3 Příjmy z investice 848,0 0,0 212,0 227,0 212,0 197,0 4 Kapitálový výdaj 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stanovte dobu návratnosti.

12 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Za první rok se vrátí 212 tis. Kč Do pokrytí kapitálového výdaje ještě zbývá 188 tis. Kč Na tuto částku bude muset projekt ještě vydělávat 0,8 roku druhého Doba návratnosti = /227 = 1,8 roků

13 STATICKÉ METODY (3) Hlavní nedostatek statických metod : neberou v úvahu faktor času a nezahrnují faktor rizika Využívají se především pro hodnocení investičních projektů, které jsou málo významné, mají krátkou dobu životnosti a nízký stupeň rizika.

14 DYNAMICKÉ METODY berou v úvahu faktor času; všechny vstupní parametry jsou diskontovány na současnou hodnotu (v diskontním faktoru je promítnuto působení času i rizika) Dynamické ukazatele efektivnosti investic: A. Čistá současná hodnota B. Vnitřní výnosové procento C. Index ziskovosti D. Diskontovaná doba návratnosti

15 A. ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA (NPV) = rozdíl mezi příjmy z investice a kapitálovými výdaji NPV n N 1 1 CF K CF n - příjmy z investice v jednotlivých letech životnosti; i - diskontní sazba v desetinném vyjádření; n - jednotlivé roky životnosti; N - doba životnosti; K - kapitálové výdaje i n n

16 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA (NPV) Je-li NPV kladná - investice se podniku vyplatí Je-li NPV záporná - investice se podniku nevyplatí Je-li NPV = 0 - investice podniku nic nepřinese (vzhledem ke stavu před investováním)

17 PŘÍKLAD NPV 1.)Investiční příležitost vyžaduje investovat 4,5 mil. Kč do stavby domu, který bude možno za rok prodat za 5 mil. Kč. Diskontní sazba byla stanovena ve výši 7% p.a. Je to dobrá nebo špatná investiční příležitost? 2.)Co může být alternativní moţností investice?

18 PŘÍKLAD ŘEŠENÍ - NPV P (NPV) = K = = ( 1 + i ) (1 + 0,07) ( : 1,07) = = Kč Projekt má dnes hodnotu Kč ; můžeme ho koupit za Kč. NPV = kladná příjmy z investice jsou vyšší než kapitálové výdaje. Investice přinese něco navíc nad investovanou částku, investice přispívá k růstu hodnoty podniku. Výsledek: Projekt je dobrý, je to dobrá investice!

19 B. VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO (IRR) = relativní výnos (rentabilita), kterou investice přináší během své doby životnosti = diskontní sazba, při které NPV = 0 n N 1 1 CF n IRR n K

20 VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO (IRR) Čím vyšší má investice IRR, tím vyšší je její relativní výnos (rentabilita) Investici lze považovat za výhodnou, pokud má IRR vyšší, neţ je podnikem poţadovaná minimální výnosnost investice

21 C. INDEX ZISKOVOSTI (PI) = poměr diskontovaných příjmů z investice a kapitálových výdajů PI N 1 n 1 CF K i n n Lze ho využít při srovnávání různých investičních projektů mezi sebou

22 INDEX ZISKOVOSTI (PI) Bude-li PI 1 - NPV je kladná; investici lze doporučit k realizaci Čím bude PI vyšší, tím je projekt pro podnik ekonomicky výhodnější Bude-li PI 1 - NPV je záporná; investice se nevyplatí

23 D. DISKONTOVANÁ DOBA NÁVRATNOSTI (PP D ) = za jak dlouho se z diskontovaných příjmů z investice splatí kapitálové výdaje K PP d 1 n 1 CF i n n

24 DISKONTOVANÁ DOBA NÁVRATNOSTI (PP D ) Za efektivní je považována investice, jejíž diskontovaná doba návratnosti je kratší neţ doba ţivotnosti investice Metoda se používá zpravidla jako doplňující kritérium při hodnocení investic Neinformuje o tom, jaké příjmy generuje investice po splacení počátečních kapitálových výdajů

25 PŘÍKLAD Úhrn za Z toho v roce: (v tis. Kč) období Příjmy 1520,0 0,0 380,0 380,0 380,0 380,0 2 Provozní výdaje 672,0 0,0 168,0 153,0 168,0 183,0 3 Příjmy z investice 848,0 0,0 212,0 227,0 212,0 197,0 4 Diskontované příjmy z investice (i = 15 %) 607,9 0,0 184,3 171,6 139,4 112,6 5 Kapitálový výdaj 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Posuďte investici pomocí dynamických metod hodnocení.

26 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Čistá současná hodnota : NPV= 607,9 400 = 207,9 tis. Kč Vnitřní výnosové procento (IRR) ; NPV (pro i = 39 %) NPV = 1,7 tis. Kč; ( pro i = 40 %) NPV = - 4,2 tis. Kč) IRR = 39,3 % - výnos vyjadřující, že kapitál se během životnosti investice nejen vrátí, ale vynese dalších 39,3 % Index ziskovosti: PI = 607,9/400 = 1,52 Investici lze doporučit k realizaci : PI >1 Diskontovaná doba návratnosti: PP D = ,1 /139,4 = 2,32 let

27 3. POSTUP PŘI HODNOCENÍ INVESTICE A. Určení kapitálových výdajů B. Stanovení příjmů z investice C. Určení diskontní sazby D. Vlastní hodnocení a interpretace výsledků

28 A. URČENÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Kapitálové výdaje = všechny peněžní toky (zpravidla výdaje) související s danou investicí (až do okamžiku zahájení jejího využívání) Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (včetně výdajů s pořízením souvisejících) Výdaje na změnu čistého pracovního kapitálu na nárůst zásob, pohledávek, finančního majetku; mění se také stav krátkodobých závazků

29 URČENÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Kapitálové výdaje mohou být vynaloženy jednorázově, ale i postupně v delším časovém horizontu Při použití dynamických metod je třeba zohlednit časovou hodnotu peněz

30 B. STANOVENÍ PŘÍJMŮ Z INVESTICE Příjmy z investice = odhadované peněžní toky, které investice v jednotlivých letech přinese Východisko: odhad trţeb a provozních výdajů v jednotlivých letech hodnocení Do příjmů z investice je třeba započítat i případné příjmy z prodeje dlouhodobého majetku po skončení využívání investice Při vyřazování investice mohou vznikat výdaje na odstranění dlouhodobého majetku; ty musí být také do výpočtu zahrnuty

31 C. URČENÍ DISKONTNÍ SAZBY Na základě nákladů na kapitál - při financování investice vlastním i cizím kapitálem je třeba stanovit WACC Na základě poţadované výnosnosti investice vycházíme z alternativního výnosu kapitálu (výnosnost nejlepší varianty, která se neuskuteční), nebo z modelu CAPM (požadovaná výnosnost = úroková sazba bezpečných investic + prémie za riziko)

32 Náklady na kapitál - WACC Každý kapitál něco stojí, má své náklady. Nákladem vlastního kapitálu (VK) je vlastníky podniku požadovaný výnos. Nákladem cizího kapitálu (CK) je úrok. Vlastní kapitál je většinou dražší než cizí. Průměrné kapitálové náklady podniku lze vyjádřit pomocí modelu WACC. WACC bývají také označovány jako podniková diskontní míra.

33 WACC WACC i CK 1 t CK K i VK VK K WACC vážené průměrné kapitálové náklady, i CK průměrná úroková míra z cizího úročeného kapitálu, i VK požadovaná výnosnost vlastního kapitálu, t sazba daně z příjmu, CK - cizí úročený kapitál, VK vlastní kapitál, K celkový úročený kapitál Pomocí WACC lze optimalizovat kapitálovou strukturu podniku s ohledem na minimální náklady na kapitál.

34 PŘÍKLAD k procvičení Podnik uvažuje o realizaci projektu. Tento projekt chce financovat z vlastních zdrojů, požadovaná výnosnost vlastního kapitálu je 10 % p.a. Na realizaci projektu potřebujeme 5 mil Kč. Určete náklady na kapitál,roční náklady na kapitál? Podnik zvaţuje dvě varianty financování projektu : A: 2 mil Kč uhradí z VZ, při 10%p.a. požad.výnost. VK, zbytek částky investičním úvěrem od komerční banky při úrokové míře 8,5 % p.a., sazba daně z příjmu 15 % B: 1 mil Kč uhradí z VZ, při 10 % p.a. požad. výnost. VK, zbytek částky investičním úvěrem od komerční banky při úrokové míře 8,5 % p.a. sazba daně z příjmu 15 %

35 PŘÍKLAD k procvičení WACC(A) = 8,5 * ( 1-0,15) * 3 / * 2 / 5 = WACC(A) = 8,5 * 0,85 *0, = 4, = 8,335 % zaokr. 8,34 % Náklady na kapitál (A) = ,- Kč WACC(B) = 8,5 * ( 1-0,15) * 4 / * 1 / 5 = WACC(B) = 8,5 * 0,85 *0, = 5,78+ 2 =7,78 % Náklady na kapitál (B) = ,- Kč Výhodnější je Varianta B, protože náklady na kapitál jsou niţší. Z variant je vidět,že použitím cizího kapitálu se snižuje náklad na kapitál.

36 D. VLASTNÍ HODNOCENÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Klíčová metoda = NPV (jaké peněžní prostředky je schopna investice generovat při respektování časové hodnoty peněz) Metodu NPV je vhodné doplnit výpočtem IRR (výnosnost investice; lze ji porovnat s očekáváním podniku) Diskontovaná doba návratnosti - vypovídá o likviditě

37 4. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC Interní vlastní zdroje: odpisy a zisk (tzv. samofinancování) Externí vlastní zdroje: vklady vlastníků a tzv. rizikový kapitál Cizí zdroje: dlouhodobé (investiční) úvěry, emise dluhopisů (obligací) a finanční leasing

38 RIZIKOVÝ KAPITÁL Rizikový kapitál: z pozice investora lze považovat za zvláštní druh finanční investiční operace ( z pozice podniku jde o finanční kapitálovou operaci) Tato operace je dočasná (zpravidla na omezenou dobu 4-5 let). Investice rizikového kapitálu lze členit : a)oficiální rizikový kapitál b)neoficiální rizikový kapitál

39 RIZIKOVÝ KAPITÁL Oficiální rizikový kapitál můžeme rozdělit : a) předstartovní kapitál v souvislosti s financováním ve velmi raném stádiu podnikání (např. kdy ještě ani není podnik často založen) b) startovní kapitál při čerstvě založeném podniku c) rozvojový kapitál je určen na podporu již existujícímu podniku, který funguje krátkou dobu a zatím negeneruje zisky (zejména na pracovní kapitál)

40 RIZIKOVÝ KAPITÁL d) revitalizační kapitál někdy se nazývá tzv. záchranné financování investice do projektů problémových podniků (př. nový vstup na trh, nový výrobek) e) náhradní financování u podniků,které mají velmi velké zadlužení f) transakční financování představuje financování akvizic podniků nebo odkoupení již existujícího podniku (v případě odkoupení i managementu mluvíme o tzv. management buy out )

41 LEASING (1) = finančně obchodní operace; podnik (leasingový nájemce) může pořídit investici z cizích zdrojů a využívat ji po dobu trvání leasingového smluvního vztahu Předmět smlouvy nepřechází po dobu trvání pronájmu do vlastnictví nájemce Povinnosti a práva nájemce i pronajímatele upravuje leasingová smlouva Nájemce = povinen včas a řádně hradit pronajímateli dohodnuté leasingové splátky

42 LEASING (2) Leasing umožňuje užívat dlouhodobý majetek bez jeho nákupu (oddělení vlastnictví a užívání majetku) Mezi nejběžnější formy leasingu patří finanční leasing a operativní leasing Pro účely financování investic lze využít finanční leasing

43 Co lze financovat leasingem: osobní vozidla nová i ojetá užitková vozidla nová i ojetá nákladní vozidla nová i ojetá autobusy nové i ojeté motocykly nové i ojeté nemovitosti stroje (zemědělské, stavební, obráběcí atd.) a zařízení, technologické celky, výrobní linky výpočetní a kancelářské vybavení zařízení provozoven

44 Výhody a nevýhody Výhody leasingu leasingu rychlejší než získání úvěru, riziko inflace nese zpravidla leasingová společnost, leasingové splátky mohou být shodné s výkonovými parametry, jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky. Nevýhody leasingu omezená vlastnická práva, po celou dobu pronájmu patří předmět leasingu leasingové společnosti, některá vlastnická rizika jsou ale přenesena na nájemce, vysoké penále za vypovězení smlouvy, v případě, že by leasingová společnost zbankrotovala, musí nájemce vrátit předmět leasingu a jednat o vyrovnání.

45 Operativní leasing Vztahuje se na výrobní linky, zařízení = výrobní zařízení, ne na auta. Tento leasing je tzv. přímý jde o přímý vztah mezi výrobcem (obchodníkem) a nájemcem. Nájemce platí pronajímateli nájem. Pronajímatel poskytuje servis, provádí údržbu, opravy, případně poskytuje i vyškolený personál. Odstoupení od smlouvy nebývá spojeno se sankcemi. V případě poruchy nebo poškození předmětu leasingu je majitel obvykle povinen opatřit náhradu. Smlouva bývá obvykle uzavírána na krátkou, blíže nespecifikovanou dobu, maximálně ale na 1 rok. Po ukončení nájemní doby zůstává leasingová společnost majitelem předmětu a ten se používá k dalšímu pronájmu, nebo se ve smlouvě pokračuje, případně leasingová společnost předmět pronájmu odprodá.

46 Finanční leasing Finanční leasing je základním typem leasingové operace. Tento typ leasingu spočívá na trojstranném vztahu mezi výrobcem, leasingovou společností (pronajímatelem) a uţivatelem (nájemcem). Pronajímatel přenáší na nájemce veškerá rizika plynoucí z užívání předmětu pronájmu. Předmětem finančního leasingu mohou být movité i nemovité věci. V průběhu nájemní doby může být smlouva vypovězena pouze s písemným souhlasem zúčastněných stran. Předčasné odstoupení od smlouvy je vždy spojeno se značnými sankcemi. Doba finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku je ze zákona stanovena nejméně na 3 roky. U nemovitostí je doba pronájmu stanovena nejméně na 8 let. Leasingové splátky probíhají v měsíčních, čtvrtletních, pololetních, (případně i ročních) intervalech od data uzavření leasingové smlouvy a jsou splatné na začátku nebo na konci daného období.

47 Zpětný leasing Zpětný leasing který má v ČR stále větší oblibu, má oproti klasickému úvěru spoustu výhod. Společnost Váš automobil od Vás odkoupí a zpětně Vám ho prodá na splátky na základě úvěrové nebo leasingové smlouvy. Platíte měsíční splátky, i nadále budete jezdit se svým vozem a k tomu ještě díky zpětnému leasingu obdržíte finanční hotovost ve výši 90% hodnoty automobilu. Zpětný leasing je možné vyřídit do 48 hodin na základě minimálního množství dokumentů. Náklady na takto pořízené finanční prostředky jsou často daleko nižší než v případě běžného úvěru.

48 Téma 9: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU

49 OSNOVA: 1. Pojem organizace, organizování a organizační struktura 2. Organizace podnikového řízení (struktury podle formy vymezení úkolů a podle formy řízení) 3. Proces tvorby organizační struktury 4. Organizační normy

50 1. POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizace jako míra uspořádanosti systému Organizace jako činnost = jedna ze základních funkcí managementu; v rámci organizování dochází k vytváření vnitřních struktur určitého celku Organizace jako výsledek organizování = organizace jako určitá instituce (podnik) Organizační struktura = způsob, jakým je organizace rozdělena do jednotlivých organizačních jednotek (útvarů); účelem struktury je organizovat tak, aby bylo dosaženo podnikových cílů

51 POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační struktura = formální rozdělení podniku do organizačních útvarů a vymezení vzájemných organizačních vztahů (vazeb) mezi nimi Základní organizační vztahy = vztahy nadřízenosti a podřízenosti; vyplývají z rozdělení pravomoci a odpovědnosti Neformální organizace - vychází ze sociální a psychologické interakce mezi lidmi; vzniká spontánně

52 POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Důvody pro organizování: Dělba práce uvnitř podniku Omezená schopnost člověka řídit určitý (omezený) počet podřízených

53 POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Dělba práce uvnitř podniku Specializace pracovníků vyžaduje koordinaci Jednotlivec pověřený koordinací = nadřízený Nadřízený má určité kompetence Centralizace = přenášení kompetencí na vyšší organizační úrovně Decentralizace = přenášení kompetencí na nižší organizační úrovně

54 POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Omezená schopnost člověka řídit určitý (omezený) počet podřízených Rozpětí řízení = počet osob, které je schopen vedoucí přímo řídit Optimální rozpětí řízení = maximální počet podřízených, které je vedoucí schopen ještě efektivně řídit Závisí na: organizačních schopnostech řídicího pracovníka, kvalifikaci a motivaci podřízených pracovníků, složitosti práce Nelze stanovit obecně platné optimální rozpětí řízení!

55 ORGANIZACE S ÚZKÝM ROZPĚTÍM MANAGEMENTU

56 ORGANIZACE SE ŠIROKÝM ROZPĚTÍM MANAGEMENTU

57 2. ORGANIZACE PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ Organizační schéma = grafické znázornění organizační struktury podniku Poskytuje informace o způsobu a rozsahu dělby práce a způsobu koordinace, případně komunikace Vznikají struktury: podle formy vymezení úkolů podle formy řízení

58 STRUKTURY PODLE FORMY VYMEZENÍ ÚKOLŮ Úkoly se mohou vymezovat podle různých kritérií členění (např. podle podnikových funkcí, produktů, trhů) Funkční struktura: útvary jsou vytvářeny podle typu činností, např. útvary nákupu, výroby, prodeje Divizní struktura: do jedné organizační jednotky jsou sloučeny stejné objekty (produkty, obory podnikání, prodejní trhy); jde o produktově, popř. tržně orientované členění

59 STRUKTURY PODLE FORMY ŘÍZENÍ Formy podřízenosti a nadřízenosti: Jednoduchá podřízenost Vícenásobná podřízenost - organizační jednotka je podřízena několika nadřízeným stejného významu Liniově-štábní struktura - štáby podporují liniové oddělení (samy ale nemají žádné rozhodovací pravomoci)

60 nadřízenost a podřízenost TYPY ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR vymezení úkolů jednoliniové systémy funkční členění tvorba útvarů podle druhu činnosti ( výkonový princip ) divizní členění vytváření divizí podle -skupin produktů -skupin zákazníků -regionů atd. víceliniové systémy maticová organizace kombinace výkonového a objektového principu liniově-štábní systémy štáby jako poradní, linie jako rozhodující jednotka/y (možné ve všech strukturách)

61 Produkt A Produkt B Produkt C Produkt A Produkt B Produkt C Produkt A Produkt B Produkt C Produkt A Produkt B Produkt C FUNKČNÍ ČLENĚNÍ Ředitel Výzkum a vývoj Prodej Nákup Výroba

62 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ Výhody: Vysoká specializace, nejlepší možné využití odborných schopností pracovníků Je jasně vymezena potřebná kvalifikace pracovníků Plnění úkolů může být velmi efektivní V rámci dané funkční oblasti je lepší koordinace Jednotlivé funkční oblasti jsou podřízeny vedení podniku; strategická rozhodnutí jsou prováděna na úrovni vrcholového vedení

63 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ Nevýhody: Mezi jednotlivými funkčními oblastmi musí komunikaci zajišťovat vrcholové vedení; rozhodování může být pomalejší Reakce na změny prostředí může být velmi pomalá a těžkopádná Pracovníci nemají pochopení pro problémy ostatních funkčních oblastí Problémy v jedné funkční oblasti se projeví ve všech ostatních oblastech Omezení inovační aktivity podniku Výchova vrcholových manažerů je velmi obtížná

64 Výzkum Prodej Nákup Výroba Výzkum Prodej Nákup Výroba Výzkum Prodej Nákup Výroba PRODUKTOVĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Ředitel Produkt A Produkt B Produkt C V současné době se prosazuje členění podle tzv. strategických oborů podnikání (SBU).

65 PRODUKTOVĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Výhody: Produktoví manažeři mají značné pravomoci a vysoký stupeň odpovědnosti za dosahování zisků Prodejní úsilí prodejců je efektivnější Vysoká flexibilita podniku s ohledem na změny okolí Zaměření na produkt (ne na činnost) Příprava vrcholových manažerů probíhá přirozeně

66 PRODUKTOVĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Nevýhody: Ne vždy efektivní využívání zdrojů Menší specializace pracovníků Upřednostňování cílů divize před cíli celého podniku

67 Výroba Obchodníci Přímý prodej prodej Výroba Obchodníci Přímý prodej pronákup Výroba Logistika Atd. TRŢNĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Vedení podniku Vnitřní trh EU Ostatní Evropa Světový trh

68 TRŢNĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Výhody: Lepší reakce na přání zákazníků Větší znalosti o zákaznících Je demonstrována ochota naslouchat potřebám zákazníků Nevýhody: Vznik nadbytečných kapacit Nižší využití specializovaných pracovníků

69 JEDNOLINIOVÝ SYSTÉM

70 JEDNOLINIOVÝ SYSTÉM Výhody: Pravomoc vedoucího je komplexní, úplná a nedělitelná Jednoduchá a přehledná struktura Nevýhody: Vedoucí musí zvládnout všechny odborné a specializované činnosti Organizace s ohledem na změny okolí může být těžkopádná

71 VÍCELINIOVÝ SYSTÉM

72 VÍCELINIOVÝ SYSTÉM Výhody: Příkazy přicházejí z kompetentních míst; komunikační cesty jsou krátké Velmi flexibilní řešení problémů Nevýhody: Kompetenční konflikty mezi nadřízenými Podřízený může obdržet příkazy, které si vzájemně odporují Problémy vznikají při přiřazování odpovědnosti

73 LINIOVĚ - ŠTÁBNÍ SYSTÉM 1. úroveň liniového řízení štáb 1. úrovně liniového řízení 2. úroveň liniového řízení štáb 2. úrovně liniového řízení 3. úroveň liniového řízení

74 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ SYSTÉM Výhoda: Štáby mohou významně napomoci práci liniových útvarů a zvýšit kvalitu jejich rozhodování Nevýhody: Kompetenční konflikty mezi liniovými a štábními útvary Izolace štábních míst

75 MATICOVÁ ORGANIZACE Vedení podniku Manažer výzkumu Manažer prodeje Manažer nákupu Manažer výroby Manažer produktové řady A Manažer produktové řady B

76 MATICOVÁ ORGANIZACE Výhody a nevýhody: Pracovníci mají nejčastěji dva nadřízené; to může přinášet napětí a vyvolávat konflikty Výměna názorů může zvýšit inovační schopnost a pružnost podniku Na průsečících obou linií musí dojít ke sladění zájmů obou typů manažerů; v této oblasti je třeba dbát na přesné vymezení kompetencí

77 PROJEKTOVÁ ORGANIZACE Existuje paralelní struktura (k existující primární organizaci) Ta nezasahuje do stávající organizační struktury, v určitých případech (projektech) jsou ale pracovníci podřízeni vedoucím projektů Projekty se zpravidla týkají úkolů, které hierarchická struktura může vyřešit velmi obtížně nebo vůbec

78 PROJEKTOVÁ ORGANIZACE Různé zapojení projektů do stávajících struktur: Liniová projektová organizace - vedoucí projektu má rozsáhlé kompetence Štábní projektová organizace - existuje koordinátor projektu, který má menší kompetence Maticová projektová organizace - kompetence jsou rozděleny, jedná se o víceliniový systém

79 ŠTÁBNÍ PROJEKTOVÁ ORGANIZACE Vedení podniku Koordinátor projektu

80 MATICOVÁ PROJEKTOVÁ ORGANIZACE Vedení podniku Vedoucí výzkumu Vedoucí výroby Vedoucí prodeje Vedoucí projektu 1 Vedoucí projektu 2 vertikální liniové vztahy horizontální tok kompetencí při řešení projektu

81 3. PROCES TVORBY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Definovat a přidělit práce různým skupinám a jednotlivcům na základě jejich dovedností a znalostí Určit počet úrovní ve struktuře Stanovit odpovědnosti za výsledky pro skupiny i jednotlivce Maximálně decentralizovat samostatné organizační jednotky Určit postupy, pravidla a systémy práce a způsob jejich monitorování a kontroly

82 PROCES TVORBY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Procesní organizace = varianta divizní struktury, která se vyznačuje vysokou orientací na užitek pro zákazníka a je ve vazbě na tato kritéria vysoce flexibilní V praxi se vyskytují smíšené podoby všech forem organizací (snaží se spojit výhody jednotlivých typů struktur a odstranit jejich nevýhody) Smíšené formy v rámci jednoho podniku = hybridní organizace Struktura může zahrnovat i více autonomních podniků = síťová organizace

83 4. ORGANIZAČNÍ NORMY Organizační normy upravují postavení a poslání daného podniku ve společnosti a jeho vnitřní poměry Jsou zaměřeny na základní a relativně trvalé organizační vazby Určující vliv na organizační normy mají právní normy Organizační normy mají být srozumitelné, přehledné a dostupné

84 ORGANIZAČNÍ NORMY Statut nebo stanovy: vymezují poslání podniku, právní formu vlastnictví, základní vztahy k okolí, základní organizační jednotky, statutární orgány atd. Organizační řád: upravuje provozní podmínky podniku Pracovní řád: upravuje práva, povinnosti a odpovědnosti pracovníků a jejich vztahy k podniku Další organizační normy: např. spisový řád, podpisový řád, popisy pracovních funkcí, organizační směrnice atd.

85 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

EBC*L zkušební formulář stupeň B

EBC*L zkušební formulář stupeň B EBC*L zkušební formulář stupeň B DÍLČÍ ZKOUŠKA 2: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, finanční plánování, financování Vážená uchazečko, vážený uchazeči! Vyplňte prosím všechna následující pole.

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Leasing. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Leasing. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Leasing

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Management A. Přednášky ZS 2013/2014, 2+0, z, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.

Management A. Přednášky ZS 2013/2014, 2+0, z, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Management A Přednášky ZS 203/204, 2+0, z, zk Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Investice představují peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Co představují investice jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více