Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU Ing. JiříTomáš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš"

Transkript

1

2 Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU Ing. JiříTomáš

3 OSNOVA: 1. Vymezení pojmu investice 2. Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody 3. Postup při hodnocení investice 4. Zdroje financování investic

4 1. VYMEZENÍ POJMU INVESTICE Investice = jednorázově (krátkodobě) vynaložené zdroje, které budou podniku přinášet peněžní příjmy v delším budoucím časovém období Investice = výsledek investování

5 VYMEZENÍ POJMU INVESTICE Investice hmotné - investice do dlouhodobých hmotných majetků Investice nehmotné - investice do dlouhodobých nehmotných majetků Investice finanční investice do dlouhodobých finančních majetků

6 KRITÉRIA EFEKTIVNOSTI INVESTICE Výnosnost (rentabilita) Likvidita (čas) Rizikovost Ideální investice by byla taková, která má vysokou výnosnost, minimální rizika a co nejdříve se zaplatí.

7 2. METODY HODNOCENÍ INVESTIC Statické metody (průměrný roční výnos, průměrná doba návratnosti, průměrná procentní výnosnost a doba návratnosti) Dynamické metody A. Čistá současná hodnota B. Vnitřní výnosové procento C. Index ziskovosti D. Diskontovaná doba návratnosti

8 STATICKÉ METODY (1) Peněžní příjmy z investice se porovnávají s kapitálovými výdaji Do propočtů není zahrnut faktor rizika a čas je zvažován pouze omezujícím způsobem Statické metody: průměrný roční výnos, průměrná doba návratnosti, průměrná procentní výnosnost a doba návratnosti

9 STATICKÉ METODY (2) Doba návratnosti (Payback Period, PP) PP n 1 CF n K CF n příjmy plynoucí z investice v jednotlivých letech; K kapitálové výdaje Doba návratnosti by měla být kratší neţ polovina doby ţivotnosti investice.

10 PŘÍKLAD Podnik se rozhodl zakoupit nový stroj za 400 tis. Kč, který bude uveden do provozu v následujícím roce a má životnost 4 roky. V jednotlivých letech se předpokládají příjmy 380 tis. Kč. Provozní výdaje v jednotlivých letech viz tabulka.

11 PŘÍKLAD - POKRAČOVÁNÍ Úhrn za Z toho v roce: (tis. Kč) období Příjmy 1520,0 0,0 380,0 380,0 380,0 380,0 2 Provozní výdaje 672,0 0,0 168,0 153,0 168,0 183,0 3 Příjmy z investice 848,0 0,0 212,0 227,0 212,0 197,0 4 Kapitálový výdaj 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stanovte dobu návratnosti.

12 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Za první rok se vrátí 212 tis. Kč Do pokrytí kapitálového výdaje ještě zbývá 188 tis. Kč Na tuto částku bude muset projekt ještě vydělávat 0,8 roku druhého Doba návratnosti = /227 = 1,8 roků

13 STATICKÉ METODY (3) Hlavní nedostatek statických metod : neberou v úvahu faktor času a nezahrnují faktor rizika Využívají se především pro hodnocení investičních projektů, které jsou málo významné, mají krátkou dobu životnosti a nízký stupeň rizika.

14 DYNAMICKÉ METODY berou v úvahu faktor času; všechny vstupní parametry jsou diskontovány na současnou hodnotu (v diskontním faktoru je promítnuto působení času i rizika) Dynamické ukazatele efektivnosti investic: A. Čistá současná hodnota B. Vnitřní výnosové procento C. Index ziskovosti D. Diskontovaná doba návratnosti

15 A. ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA (NPV) = rozdíl mezi příjmy z investice a kapitálovými výdaji NPV n N 1 1 CF K CF n - příjmy z investice v jednotlivých letech životnosti; i - diskontní sazba v desetinném vyjádření; n - jednotlivé roky životnosti; N - doba životnosti; K - kapitálové výdaje i n n

16 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA (NPV) Je-li NPV kladná - investice se podniku vyplatí Je-li NPV záporná - investice se podniku nevyplatí Je-li NPV = 0 - investice podniku nic nepřinese (vzhledem ke stavu před investováním)

17 PŘÍKLAD NPV 1.)Investiční příležitost vyžaduje investovat 4,5 mil. Kč do stavby domu, který bude možno za rok prodat za 5 mil. Kč. Diskontní sazba byla stanovena ve výši 7% p.a. Je to dobrá nebo špatná investiční příležitost? 2.)Co může být alternativní moţností investice?

18 PŘÍKLAD ŘEŠENÍ - NPV P (NPV) = K = = ( 1 + i ) (1 + 0,07) ( : 1,07) = = Kč Projekt má dnes hodnotu Kč ; můžeme ho koupit za Kč. NPV = kladná příjmy z investice jsou vyšší než kapitálové výdaje. Investice přinese něco navíc nad investovanou částku, investice přispívá k růstu hodnoty podniku. Výsledek: Projekt je dobrý, je to dobrá investice!

19 B. VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO (IRR) = relativní výnos (rentabilita), kterou investice přináší během své doby životnosti = diskontní sazba, při které NPV = 0 n N 1 1 CF n IRR n K

20 VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO (IRR) Čím vyšší má investice IRR, tím vyšší je její relativní výnos (rentabilita) Investici lze považovat za výhodnou, pokud má IRR vyšší, neţ je podnikem poţadovaná minimální výnosnost investice

21 C. INDEX ZISKOVOSTI (PI) = poměr diskontovaných příjmů z investice a kapitálových výdajů PI N 1 n 1 CF K i n n Lze ho využít při srovnávání různých investičních projektů mezi sebou

22 INDEX ZISKOVOSTI (PI) Bude-li PI 1 - NPV je kladná; investici lze doporučit k realizaci Čím bude PI vyšší, tím je projekt pro podnik ekonomicky výhodnější Bude-li PI 1 - NPV je záporná; investice se nevyplatí

23 D. DISKONTOVANÁ DOBA NÁVRATNOSTI (PP D ) = za jak dlouho se z diskontovaných příjmů z investice splatí kapitálové výdaje K PP d 1 n 1 CF i n n

24 DISKONTOVANÁ DOBA NÁVRATNOSTI (PP D ) Za efektivní je považována investice, jejíž diskontovaná doba návratnosti je kratší neţ doba ţivotnosti investice Metoda se používá zpravidla jako doplňující kritérium při hodnocení investic Neinformuje o tom, jaké příjmy generuje investice po splacení počátečních kapitálových výdajů

25 PŘÍKLAD Úhrn za Z toho v roce: (v tis. Kč) období Příjmy 1520,0 0,0 380,0 380,0 380,0 380,0 2 Provozní výdaje 672,0 0,0 168,0 153,0 168,0 183,0 3 Příjmy z investice 848,0 0,0 212,0 227,0 212,0 197,0 4 Diskontované příjmy z investice (i = 15 %) 607,9 0,0 184,3 171,6 139,4 112,6 5 Kapitálový výdaj 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Posuďte investici pomocí dynamických metod hodnocení.

26 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Čistá současná hodnota : NPV= 607,9 400 = 207,9 tis. Kč Vnitřní výnosové procento (IRR) ; NPV (pro i = 39 %) NPV = 1,7 tis. Kč; ( pro i = 40 %) NPV = - 4,2 tis. Kč) IRR = 39,3 % - výnos vyjadřující, že kapitál se během životnosti investice nejen vrátí, ale vynese dalších 39,3 % Index ziskovosti: PI = 607,9/400 = 1,52 Investici lze doporučit k realizaci : PI >1 Diskontovaná doba návratnosti: PP D = ,1 /139,4 = 2,32 let

27 3. POSTUP PŘI HODNOCENÍ INVESTICE A. Určení kapitálových výdajů B. Stanovení příjmů z investice C. Určení diskontní sazby D. Vlastní hodnocení a interpretace výsledků

28 A. URČENÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Kapitálové výdaje = všechny peněžní toky (zpravidla výdaje) související s danou investicí (až do okamžiku zahájení jejího využívání) Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (včetně výdajů s pořízením souvisejících) Výdaje na změnu čistého pracovního kapitálu na nárůst zásob, pohledávek, finančního majetku; mění se také stav krátkodobých závazků

29 URČENÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Kapitálové výdaje mohou být vynaloženy jednorázově, ale i postupně v delším časovém horizontu Při použití dynamických metod je třeba zohlednit časovou hodnotu peněz

30 B. STANOVENÍ PŘÍJMŮ Z INVESTICE Příjmy z investice = odhadované peněžní toky, které investice v jednotlivých letech přinese Východisko: odhad trţeb a provozních výdajů v jednotlivých letech hodnocení Do příjmů z investice je třeba započítat i případné příjmy z prodeje dlouhodobého majetku po skončení využívání investice Při vyřazování investice mohou vznikat výdaje na odstranění dlouhodobého majetku; ty musí být také do výpočtu zahrnuty

31 C. URČENÍ DISKONTNÍ SAZBY Na základě nákladů na kapitál - při financování investice vlastním i cizím kapitálem je třeba stanovit WACC Na základě poţadované výnosnosti investice vycházíme z alternativního výnosu kapitálu (výnosnost nejlepší varianty, která se neuskuteční), nebo z modelu CAPM (požadovaná výnosnost = úroková sazba bezpečných investic + prémie za riziko)

32 Náklady na kapitál - WACC Každý kapitál něco stojí, má své náklady. Nákladem vlastního kapitálu (VK) je vlastníky podniku požadovaný výnos. Nákladem cizího kapitálu (CK) je úrok. Vlastní kapitál je většinou dražší než cizí. Průměrné kapitálové náklady podniku lze vyjádřit pomocí modelu WACC. WACC bývají také označovány jako podniková diskontní míra.

33 WACC WACC i CK 1 t CK K i VK VK K WACC vážené průměrné kapitálové náklady, i CK průměrná úroková míra z cizího úročeného kapitálu, i VK požadovaná výnosnost vlastního kapitálu, t sazba daně z příjmu, CK - cizí úročený kapitál, VK vlastní kapitál, K celkový úročený kapitál Pomocí WACC lze optimalizovat kapitálovou strukturu podniku s ohledem na minimální náklady na kapitál.

34 PŘÍKLAD k procvičení Podnik uvažuje o realizaci projektu. Tento projekt chce financovat z vlastních zdrojů, požadovaná výnosnost vlastního kapitálu je 10 % p.a. Na realizaci projektu potřebujeme 5 mil Kč. Určete náklady na kapitál,roční náklady na kapitál? Podnik zvaţuje dvě varianty financování projektu : A: 2 mil Kč uhradí z VZ, při 10%p.a. požad.výnost. VK, zbytek částky investičním úvěrem od komerční banky při úrokové míře 8,5 % p.a., sazba daně z příjmu 15 % B: 1 mil Kč uhradí z VZ, při 10 % p.a. požad. výnost. VK, zbytek částky investičním úvěrem od komerční banky při úrokové míře 8,5 % p.a. sazba daně z příjmu 15 %

35 PŘÍKLAD k procvičení WACC(A) = 8,5 * ( 1-0,15) * 3 / * 2 / 5 = WACC(A) = 8,5 * 0,85 *0, = 4, = 8,335 % zaokr. 8,34 % Náklady na kapitál (A) = ,- Kč WACC(B) = 8,5 * ( 1-0,15) * 4 / * 1 / 5 = WACC(B) = 8,5 * 0,85 *0, = 5,78+ 2 =7,78 % Náklady na kapitál (B) = ,- Kč Výhodnější je Varianta B, protože náklady na kapitál jsou niţší. Z variant je vidět,že použitím cizího kapitálu se snižuje náklad na kapitál.

36 D. VLASTNÍ HODNOCENÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Klíčová metoda = NPV (jaké peněžní prostředky je schopna investice generovat při respektování časové hodnoty peněz) Metodu NPV je vhodné doplnit výpočtem IRR (výnosnost investice; lze ji porovnat s očekáváním podniku) Diskontovaná doba návratnosti - vypovídá o likviditě

37 4. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC Interní vlastní zdroje: odpisy a zisk (tzv. samofinancování) Externí vlastní zdroje: vklady vlastníků a tzv. rizikový kapitál Cizí zdroje: dlouhodobé (investiční) úvěry, emise dluhopisů (obligací) a finanční leasing

38 RIZIKOVÝ KAPITÁL Rizikový kapitál: z pozice investora lze považovat za zvláštní druh finanční investiční operace ( z pozice podniku jde o finanční kapitálovou operaci) Tato operace je dočasná (zpravidla na omezenou dobu 4-5 let). Investice rizikového kapitálu lze členit : a)oficiální rizikový kapitál b)neoficiální rizikový kapitál

39 RIZIKOVÝ KAPITÁL Oficiální rizikový kapitál můžeme rozdělit : a) předstartovní kapitál v souvislosti s financováním ve velmi raném stádiu podnikání (např. kdy ještě ani není podnik často založen) b) startovní kapitál při čerstvě založeném podniku c) rozvojový kapitál je určen na podporu již existujícímu podniku, který funguje krátkou dobu a zatím negeneruje zisky (zejména na pracovní kapitál)

40 RIZIKOVÝ KAPITÁL d) revitalizační kapitál někdy se nazývá tzv. záchranné financování investice do projektů problémových podniků (př. nový vstup na trh, nový výrobek) e) náhradní financování u podniků,které mají velmi velké zadlužení f) transakční financování představuje financování akvizic podniků nebo odkoupení již existujícího podniku (v případě odkoupení i managementu mluvíme o tzv. management buy out )

41 LEASING (1) = finančně obchodní operace; podnik (leasingový nájemce) může pořídit investici z cizích zdrojů a využívat ji po dobu trvání leasingového smluvního vztahu Předmět smlouvy nepřechází po dobu trvání pronájmu do vlastnictví nájemce Povinnosti a práva nájemce i pronajímatele upravuje leasingová smlouva Nájemce = povinen včas a řádně hradit pronajímateli dohodnuté leasingové splátky

42 LEASING (2) Leasing umožňuje užívat dlouhodobý majetek bez jeho nákupu (oddělení vlastnictví a užívání majetku) Mezi nejběžnější formy leasingu patří finanční leasing a operativní leasing Pro účely financování investic lze využít finanční leasing

43 Co lze financovat leasingem: osobní vozidla nová i ojetá užitková vozidla nová i ojetá nákladní vozidla nová i ojetá autobusy nové i ojeté motocykly nové i ojeté nemovitosti stroje (zemědělské, stavební, obráběcí atd.) a zařízení, technologické celky, výrobní linky výpočetní a kancelářské vybavení zařízení provozoven

44 Výhody a nevýhody Výhody leasingu leasingu rychlejší než získání úvěru, riziko inflace nese zpravidla leasingová společnost, leasingové splátky mohou být shodné s výkonovými parametry, jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky. Nevýhody leasingu omezená vlastnická práva, po celou dobu pronájmu patří předmět leasingu leasingové společnosti, některá vlastnická rizika jsou ale přenesena na nájemce, vysoké penále za vypovězení smlouvy, v případě, že by leasingová společnost zbankrotovala, musí nájemce vrátit předmět leasingu a jednat o vyrovnání.

45 Operativní leasing Vztahuje se na výrobní linky, zařízení = výrobní zařízení, ne na auta. Tento leasing je tzv. přímý jde o přímý vztah mezi výrobcem (obchodníkem) a nájemcem. Nájemce platí pronajímateli nájem. Pronajímatel poskytuje servis, provádí údržbu, opravy, případně poskytuje i vyškolený personál. Odstoupení od smlouvy nebývá spojeno se sankcemi. V případě poruchy nebo poškození předmětu leasingu je majitel obvykle povinen opatřit náhradu. Smlouva bývá obvykle uzavírána na krátkou, blíže nespecifikovanou dobu, maximálně ale na 1 rok. Po ukončení nájemní doby zůstává leasingová společnost majitelem předmětu a ten se používá k dalšímu pronájmu, nebo se ve smlouvě pokračuje, případně leasingová společnost předmět pronájmu odprodá.

46 Finanční leasing Finanční leasing je základním typem leasingové operace. Tento typ leasingu spočívá na trojstranném vztahu mezi výrobcem, leasingovou společností (pronajímatelem) a uţivatelem (nájemcem). Pronajímatel přenáší na nájemce veškerá rizika plynoucí z užívání předmětu pronájmu. Předmětem finančního leasingu mohou být movité i nemovité věci. V průběhu nájemní doby může být smlouva vypovězena pouze s písemným souhlasem zúčastněných stran. Předčasné odstoupení od smlouvy je vždy spojeno se značnými sankcemi. Doba finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku je ze zákona stanovena nejméně na 3 roky. U nemovitostí je doba pronájmu stanovena nejméně na 8 let. Leasingové splátky probíhají v měsíčních, čtvrtletních, pololetních, (případně i ročních) intervalech od data uzavření leasingové smlouvy a jsou splatné na začátku nebo na konci daného období.

47 Zpětný leasing Zpětný leasing který má v ČR stále větší oblibu, má oproti klasickému úvěru spoustu výhod. Společnost Váš automobil od Vás odkoupí a zpětně Vám ho prodá na splátky na základě úvěrové nebo leasingové smlouvy. Platíte měsíční splátky, i nadále budete jezdit se svým vozem a k tomu ještě díky zpětnému leasingu obdržíte finanční hotovost ve výši 90% hodnoty automobilu. Zpětný leasing je možné vyřídit do 48 hodin na základě minimálního množství dokumentů. Náklady na takto pořízené finanční prostředky jsou často daleko nižší než v případě běžného úvěru.

48 Téma 9: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU

49 OSNOVA: 1. Pojem organizace, organizování a organizační struktura 2. Organizace podnikového řízení (struktury podle formy vymezení úkolů a podle formy řízení) 3. Proces tvorby organizační struktury 4. Organizační normy

50 1. POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizace jako míra uspořádanosti systému Organizace jako činnost = jedna ze základních funkcí managementu; v rámci organizování dochází k vytváření vnitřních struktur určitého celku Organizace jako výsledek organizování = organizace jako určitá instituce (podnik) Organizační struktura = způsob, jakým je organizace rozdělena do jednotlivých organizačních jednotek (útvarů); účelem struktury je organizovat tak, aby bylo dosaženo podnikových cílů

51 POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační struktura = formální rozdělení podniku do organizačních útvarů a vymezení vzájemných organizačních vztahů (vazeb) mezi nimi Základní organizační vztahy = vztahy nadřízenosti a podřízenosti; vyplývají z rozdělení pravomoci a odpovědnosti Neformální organizace - vychází ze sociální a psychologické interakce mezi lidmi; vzniká spontánně

52 POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Důvody pro organizování: Dělba práce uvnitř podniku Omezená schopnost člověka řídit určitý (omezený) počet podřízených

53 POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Dělba práce uvnitř podniku Specializace pracovníků vyžaduje koordinaci Jednotlivec pověřený koordinací = nadřízený Nadřízený má určité kompetence Centralizace = přenášení kompetencí na vyšší organizační úrovně Decentralizace = přenášení kompetencí na nižší organizační úrovně

54 POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Omezená schopnost člověka řídit určitý (omezený) počet podřízených Rozpětí řízení = počet osob, které je schopen vedoucí přímo řídit Optimální rozpětí řízení = maximální počet podřízených, které je vedoucí schopen ještě efektivně řídit Závisí na: organizačních schopnostech řídicího pracovníka, kvalifikaci a motivaci podřízených pracovníků, složitosti práce Nelze stanovit obecně platné optimální rozpětí řízení!

55 ORGANIZACE S ÚZKÝM ROZPĚTÍM MANAGEMENTU

56 ORGANIZACE SE ŠIROKÝM ROZPĚTÍM MANAGEMENTU

57 2. ORGANIZACE PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ Organizační schéma = grafické znázornění organizační struktury podniku Poskytuje informace o způsobu a rozsahu dělby práce a způsobu koordinace, případně komunikace Vznikají struktury: podle formy vymezení úkolů podle formy řízení

58 STRUKTURY PODLE FORMY VYMEZENÍ ÚKOLŮ Úkoly se mohou vymezovat podle různých kritérií členění (např. podle podnikových funkcí, produktů, trhů) Funkční struktura: útvary jsou vytvářeny podle typu činností, např. útvary nákupu, výroby, prodeje Divizní struktura: do jedné organizační jednotky jsou sloučeny stejné objekty (produkty, obory podnikání, prodejní trhy); jde o produktově, popř. tržně orientované členění

59 STRUKTURY PODLE FORMY ŘÍZENÍ Formy podřízenosti a nadřízenosti: Jednoduchá podřízenost Vícenásobná podřízenost - organizační jednotka je podřízena několika nadřízeným stejného významu Liniově-štábní struktura - štáby podporují liniové oddělení (samy ale nemají žádné rozhodovací pravomoci)

60 nadřízenost a podřízenost TYPY ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR vymezení úkolů jednoliniové systémy funkční členění tvorba útvarů podle druhu činnosti ( výkonový princip ) divizní členění vytváření divizí podle -skupin produktů -skupin zákazníků -regionů atd. víceliniové systémy maticová organizace kombinace výkonového a objektového principu liniově-štábní systémy štáby jako poradní, linie jako rozhodující jednotka/y (možné ve všech strukturách)

61 Produkt A Produkt B Produkt C Produkt A Produkt B Produkt C Produkt A Produkt B Produkt C Produkt A Produkt B Produkt C FUNKČNÍ ČLENĚNÍ Ředitel Výzkum a vývoj Prodej Nákup Výroba

62 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ Výhody: Vysoká specializace, nejlepší možné využití odborných schopností pracovníků Je jasně vymezena potřebná kvalifikace pracovníků Plnění úkolů může být velmi efektivní V rámci dané funkční oblasti je lepší koordinace Jednotlivé funkční oblasti jsou podřízeny vedení podniku; strategická rozhodnutí jsou prováděna na úrovni vrcholového vedení

63 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ Nevýhody: Mezi jednotlivými funkčními oblastmi musí komunikaci zajišťovat vrcholové vedení; rozhodování může být pomalejší Reakce na změny prostředí může být velmi pomalá a těžkopádná Pracovníci nemají pochopení pro problémy ostatních funkčních oblastí Problémy v jedné funkční oblasti se projeví ve všech ostatních oblastech Omezení inovační aktivity podniku Výchova vrcholových manažerů je velmi obtížná

64 Výzkum Prodej Nákup Výroba Výzkum Prodej Nákup Výroba Výzkum Prodej Nákup Výroba PRODUKTOVĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Ředitel Produkt A Produkt B Produkt C V současné době se prosazuje členění podle tzv. strategických oborů podnikání (SBU).

65 PRODUKTOVĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Výhody: Produktoví manažeři mají značné pravomoci a vysoký stupeň odpovědnosti za dosahování zisků Prodejní úsilí prodejců je efektivnější Vysoká flexibilita podniku s ohledem na změny okolí Zaměření na produkt (ne na činnost) Příprava vrcholových manažerů probíhá přirozeně

66 PRODUKTOVĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Nevýhody: Ne vždy efektivní využívání zdrojů Menší specializace pracovníků Upřednostňování cílů divize před cíli celého podniku

67 Výroba Obchodníci Přímý prodej prodej Výroba Obchodníci Přímý prodej pronákup Výroba Logistika Atd. TRŢNĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Vedení podniku Vnitřní trh EU Ostatní Evropa Světový trh

68 TRŢNĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Výhody: Lepší reakce na přání zákazníků Větší znalosti o zákaznících Je demonstrována ochota naslouchat potřebám zákazníků Nevýhody: Vznik nadbytečných kapacit Nižší využití specializovaných pracovníků

69 JEDNOLINIOVÝ SYSTÉM

70 JEDNOLINIOVÝ SYSTÉM Výhody: Pravomoc vedoucího je komplexní, úplná a nedělitelná Jednoduchá a přehledná struktura Nevýhody: Vedoucí musí zvládnout všechny odborné a specializované činnosti Organizace s ohledem na změny okolí může být těžkopádná

71 VÍCELINIOVÝ SYSTÉM

72 VÍCELINIOVÝ SYSTÉM Výhody: Příkazy přicházejí z kompetentních míst; komunikační cesty jsou krátké Velmi flexibilní řešení problémů Nevýhody: Kompetenční konflikty mezi nadřízenými Podřízený může obdržet příkazy, které si vzájemně odporují Problémy vznikají při přiřazování odpovědnosti

73 LINIOVĚ - ŠTÁBNÍ SYSTÉM 1. úroveň liniového řízení štáb 1. úrovně liniového řízení 2. úroveň liniového řízení štáb 2. úrovně liniového řízení 3. úroveň liniového řízení

74 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ SYSTÉM Výhoda: Štáby mohou významně napomoci práci liniových útvarů a zvýšit kvalitu jejich rozhodování Nevýhody: Kompetenční konflikty mezi liniovými a štábními útvary Izolace štábních míst

75 MATICOVÁ ORGANIZACE Vedení podniku Manažer výzkumu Manažer prodeje Manažer nákupu Manažer výroby Manažer produktové řady A Manažer produktové řady B

76 MATICOVÁ ORGANIZACE Výhody a nevýhody: Pracovníci mají nejčastěji dva nadřízené; to může přinášet napětí a vyvolávat konflikty Výměna názorů může zvýšit inovační schopnost a pružnost podniku Na průsečících obou linií musí dojít ke sladění zájmů obou typů manažerů; v této oblasti je třeba dbát na přesné vymezení kompetencí

77 PROJEKTOVÁ ORGANIZACE Existuje paralelní struktura (k existující primární organizaci) Ta nezasahuje do stávající organizační struktury, v určitých případech (projektech) jsou ale pracovníci podřízeni vedoucím projektů Projekty se zpravidla týkají úkolů, které hierarchická struktura může vyřešit velmi obtížně nebo vůbec

78 PROJEKTOVÁ ORGANIZACE Různé zapojení projektů do stávajících struktur: Liniová projektová organizace - vedoucí projektu má rozsáhlé kompetence Štábní projektová organizace - existuje koordinátor projektu, který má menší kompetence Maticová projektová organizace - kompetence jsou rozděleny, jedná se o víceliniový systém

79 ŠTÁBNÍ PROJEKTOVÁ ORGANIZACE Vedení podniku Koordinátor projektu

80 MATICOVÁ PROJEKTOVÁ ORGANIZACE Vedení podniku Vedoucí výzkumu Vedoucí výroby Vedoucí prodeje Vedoucí projektu 1 Vedoucí projektu 2 vertikální liniové vztahy horizontální tok kompetencí při řešení projektu

81 3. PROCES TVORBY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Definovat a přidělit práce různým skupinám a jednotlivcům na základě jejich dovedností a znalostí Určit počet úrovní ve struktuře Stanovit odpovědnosti za výsledky pro skupiny i jednotlivce Maximálně decentralizovat samostatné organizační jednotky Určit postupy, pravidla a systémy práce a způsob jejich monitorování a kontroly

82 PROCES TVORBY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Procesní organizace = varianta divizní struktury, která se vyznačuje vysokou orientací na užitek pro zákazníka a je ve vazbě na tato kritéria vysoce flexibilní V praxi se vyskytují smíšené podoby všech forem organizací (snaží se spojit výhody jednotlivých typů struktur a odstranit jejich nevýhody) Smíšené formy v rámci jednoho podniku = hybridní organizace Struktura může zahrnovat i více autonomních podniků = síťová organizace

83 4. ORGANIZAČNÍ NORMY Organizační normy upravují postavení a poslání daného podniku ve společnosti a jeho vnitřní poměry Jsou zaměřeny na základní a relativně trvalé organizační vazby Určující vliv na organizační normy mají právní normy Organizační normy mají být srozumitelné, přehledné a dostupné

84 ORGANIZAČNÍ NORMY Statut nebo stanovy: vymezují poslání podniku, právní formu vlastnictví, základní vztahy k okolí, základní organizační jednotky, statutární orgány atd. Organizační řád: upravuje provozní podmínky podniku Pracovní řád: upravuje práva, povinnosti a odpovědnosti pracovníků a jejich vztahy k podniku Další organizační normy: např. spisový řád, podpisový řád, popisy pracovních funkcí, organizační směrnice atd.

85 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Organizational Structure of the Commercial Insurance Company Diplomová práce

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více