Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU Ing. JiříTomáš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš"

Transkript

1

2 Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU Ing. JiříTomáš

3 OSNOVA: 1. Vymezení pojmu investice 2. Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody 3. Postup při hodnocení investice 4. Zdroje financování investic

4 1. VYMEZENÍ POJMU INVESTICE Investice = jednorázově (krátkodobě) vynaložené zdroje, které budou podniku přinášet peněžní příjmy v delším budoucím časovém období Investice = výsledek investování

5 VYMEZENÍ POJMU INVESTICE Investice hmotné - investice do dlouhodobých hmotných majetků Investice nehmotné - investice do dlouhodobých nehmotných majetků Investice finanční investice do dlouhodobých finančních majetků

6 KRITÉRIA EFEKTIVNOSTI INVESTICE Výnosnost (rentabilita) Likvidita (čas) Rizikovost Ideální investice by byla taková, která má vysokou výnosnost, minimální rizika a co nejdříve se zaplatí.

7 2. METODY HODNOCENÍ INVESTIC Statické metody (průměrný roční výnos, průměrná doba návratnosti, průměrná procentní výnosnost a doba návratnosti) Dynamické metody A. Čistá současná hodnota B. Vnitřní výnosové procento C. Index ziskovosti D. Diskontovaná doba návratnosti

8 STATICKÉ METODY (1) Peněžní příjmy z investice se porovnávají s kapitálovými výdaji Do propočtů není zahrnut faktor rizika a čas je zvažován pouze omezujícím způsobem Statické metody: průměrný roční výnos, průměrná doba návratnosti, průměrná procentní výnosnost a doba návratnosti

9 STATICKÉ METODY (2) Doba návratnosti (Payback Period, PP) PP n 1 CF n K CF n příjmy plynoucí z investice v jednotlivých letech; K kapitálové výdaje Doba návratnosti by měla být kratší neţ polovina doby ţivotnosti investice.

10 PŘÍKLAD Podnik se rozhodl zakoupit nový stroj za 400 tis. Kč, který bude uveden do provozu v následujícím roce a má životnost 4 roky. V jednotlivých letech se předpokládají příjmy 380 tis. Kč. Provozní výdaje v jednotlivých letech viz tabulka.

11 PŘÍKLAD - POKRAČOVÁNÍ Úhrn za Z toho v roce: (tis. Kč) období Příjmy 1520,0 0,0 380,0 380,0 380,0 380,0 2 Provozní výdaje 672,0 0,0 168,0 153,0 168,0 183,0 3 Příjmy z investice 848,0 0,0 212,0 227,0 212,0 197,0 4 Kapitálový výdaj 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stanovte dobu návratnosti.

12 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Za první rok se vrátí 212 tis. Kč Do pokrytí kapitálového výdaje ještě zbývá 188 tis. Kč Na tuto částku bude muset projekt ještě vydělávat 0,8 roku druhého Doba návratnosti = /227 = 1,8 roků

13 STATICKÉ METODY (3) Hlavní nedostatek statických metod : neberou v úvahu faktor času a nezahrnují faktor rizika Využívají se především pro hodnocení investičních projektů, které jsou málo významné, mají krátkou dobu životnosti a nízký stupeň rizika.

14 DYNAMICKÉ METODY berou v úvahu faktor času; všechny vstupní parametry jsou diskontovány na současnou hodnotu (v diskontním faktoru je promítnuto působení času i rizika) Dynamické ukazatele efektivnosti investic: A. Čistá současná hodnota B. Vnitřní výnosové procento C. Index ziskovosti D. Diskontovaná doba návratnosti

15 A. ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA (NPV) = rozdíl mezi příjmy z investice a kapitálovými výdaji NPV n N 1 1 CF K CF n - příjmy z investice v jednotlivých letech životnosti; i - diskontní sazba v desetinném vyjádření; n - jednotlivé roky životnosti; N - doba životnosti; K - kapitálové výdaje i n n

16 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA (NPV) Je-li NPV kladná - investice se podniku vyplatí Je-li NPV záporná - investice se podniku nevyplatí Je-li NPV = 0 - investice podniku nic nepřinese (vzhledem ke stavu před investováním)

17 PŘÍKLAD NPV 1.)Investiční příležitost vyžaduje investovat 4,5 mil. Kč do stavby domu, který bude možno za rok prodat za 5 mil. Kč. Diskontní sazba byla stanovena ve výši 7% p.a. Je to dobrá nebo špatná investiční příležitost? 2.)Co může být alternativní moţností investice?

18 PŘÍKLAD ŘEŠENÍ - NPV P (NPV) = K = = ( 1 + i ) (1 + 0,07) ( : 1,07) = = Kč Projekt má dnes hodnotu Kč ; můžeme ho koupit za Kč. NPV = kladná příjmy z investice jsou vyšší než kapitálové výdaje. Investice přinese něco navíc nad investovanou částku, investice přispívá k růstu hodnoty podniku. Výsledek: Projekt je dobrý, je to dobrá investice!

19 B. VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO (IRR) = relativní výnos (rentabilita), kterou investice přináší během své doby životnosti = diskontní sazba, při které NPV = 0 n N 1 1 CF n IRR n K

20 VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO (IRR) Čím vyšší má investice IRR, tím vyšší je její relativní výnos (rentabilita) Investici lze považovat za výhodnou, pokud má IRR vyšší, neţ je podnikem poţadovaná minimální výnosnost investice

21 C. INDEX ZISKOVOSTI (PI) = poměr diskontovaných příjmů z investice a kapitálových výdajů PI N 1 n 1 CF K i n n Lze ho využít při srovnávání různých investičních projektů mezi sebou

22 INDEX ZISKOVOSTI (PI) Bude-li PI 1 - NPV je kladná; investici lze doporučit k realizaci Čím bude PI vyšší, tím je projekt pro podnik ekonomicky výhodnější Bude-li PI 1 - NPV je záporná; investice se nevyplatí

23 D. DISKONTOVANÁ DOBA NÁVRATNOSTI (PP D ) = za jak dlouho se z diskontovaných příjmů z investice splatí kapitálové výdaje K PP d 1 n 1 CF i n n

24 DISKONTOVANÁ DOBA NÁVRATNOSTI (PP D ) Za efektivní je považována investice, jejíž diskontovaná doba návratnosti je kratší neţ doba ţivotnosti investice Metoda se používá zpravidla jako doplňující kritérium při hodnocení investic Neinformuje o tom, jaké příjmy generuje investice po splacení počátečních kapitálových výdajů

25 PŘÍKLAD Úhrn za Z toho v roce: (v tis. Kč) období Příjmy 1520,0 0,0 380,0 380,0 380,0 380,0 2 Provozní výdaje 672,0 0,0 168,0 153,0 168,0 183,0 3 Příjmy z investice 848,0 0,0 212,0 227,0 212,0 197,0 4 Diskontované příjmy z investice (i = 15 %) 607,9 0,0 184,3 171,6 139,4 112,6 5 Kapitálový výdaj 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Posuďte investici pomocí dynamických metod hodnocení.

26 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Čistá současná hodnota : NPV= 607,9 400 = 207,9 tis. Kč Vnitřní výnosové procento (IRR) ; NPV (pro i = 39 %) NPV = 1,7 tis. Kč; ( pro i = 40 %) NPV = - 4,2 tis. Kč) IRR = 39,3 % - výnos vyjadřující, že kapitál se během životnosti investice nejen vrátí, ale vynese dalších 39,3 % Index ziskovosti: PI = 607,9/400 = 1,52 Investici lze doporučit k realizaci : PI >1 Diskontovaná doba návratnosti: PP D = ,1 /139,4 = 2,32 let

27 3. POSTUP PŘI HODNOCENÍ INVESTICE A. Určení kapitálových výdajů B. Stanovení příjmů z investice C. Určení diskontní sazby D. Vlastní hodnocení a interpretace výsledků

28 A. URČENÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Kapitálové výdaje = všechny peněžní toky (zpravidla výdaje) související s danou investicí (až do okamžiku zahájení jejího využívání) Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (včetně výdajů s pořízením souvisejících) Výdaje na změnu čistého pracovního kapitálu na nárůst zásob, pohledávek, finančního majetku; mění se také stav krátkodobých závazků

29 URČENÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Kapitálové výdaje mohou být vynaloženy jednorázově, ale i postupně v delším časovém horizontu Při použití dynamických metod je třeba zohlednit časovou hodnotu peněz

30 B. STANOVENÍ PŘÍJMŮ Z INVESTICE Příjmy z investice = odhadované peněžní toky, které investice v jednotlivých letech přinese Východisko: odhad trţeb a provozních výdajů v jednotlivých letech hodnocení Do příjmů z investice je třeba započítat i případné příjmy z prodeje dlouhodobého majetku po skončení využívání investice Při vyřazování investice mohou vznikat výdaje na odstranění dlouhodobého majetku; ty musí být také do výpočtu zahrnuty

31 C. URČENÍ DISKONTNÍ SAZBY Na základě nákladů na kapitál - při financování investice vlastním i cizím kapitálem je třeba stanovit WACC Na základě poţadované výnosnosti investice vycházíme z alternativního výnosu kapitálu (výnosnost nejlepší varianty, která se neuskuteční), nebo z modelu CAPM (požadovaná výnosnost = úroková sazba bezpečných investic + prémie za riziko)

32 Náklady na kapitál - WACC Každý kapitál něco stojí, má své náklady. Nákladem vlastního kapitálu (VK) je vlastníky podniku požadovaný výnos. Nákladem cizího kapitálu (CK) je úrok. Vlastní kapitál je většinou dražší než cizí. Průměrné kapitálové náklady podniku lze vyjádřit pomocí modelu WACC. WACC bývají také označovány jako podniková diskontní míra.

33 WACC WACC i CK 1 t CK K i VK VK K WACC vážené průměrné kapitálové náklady, i CK průměrná úroková míra z cizího úročeného kapitálu, i VK požadovaná výnosnost vlastního kapitálu, t sazba daně z příjmu, CK - cizí úročený kapitál, VK vlastní kapitál, K celkový úročený kapitál Pomocí WACC lze optimalizovat kapitálovou strukturu podniku s ohledem na minimální náklady na kapitál.

34 PŘÍKLAD k procvičení Podnik uvažuje o realizaci projektu. Tento projekt chce financovat z vlastních zdrojů, požadovaná výnosnost vlastního kapitálu je 10 % p.a. Na realizaci projektu potřebujeme 5 mil Kč. Určete náklady na kapitál,roční náklady na kapitál? Podnik zvaţuje dvě varianty financování projektu : A: 2 mil Kč uhradí z VZ, při 10%p.a. požad.výnost. VK, zbytek částky investičním úvěrem od komerční banky při úrokové míře 8,5 % p.a., sazba daně z příjmu 15 % B: 1 mil Kč uhradí z VZ, při 10 % p.a. požad. výnost. VK, zbytek částky investičním úvěrem od komerční banky při úrokové míře 8,5 % p.a. sazba daně z příjmu 15 %

35 PŘÍKLAD k procvičení WACC(A) = 8,5 * ( 1-0,15) * 3 / * 2 / 5 = WACC(A) = 8,5 * 0,85 *0, = 4, = 8,335 % zaokr. 8,34 % Náklady na kapitál (A) = ,- Kč WACC(B) = 8,5 * ( 1-0,15) * 4 / * 1 / 5 = WACC(B) = 8,5 * 0,85 *0, = 5,78+ 2 =7,78 % Náklady na kapitál (B) = ,- Kč Výhodnější je Varianta B, protože náklady na kapitál jsou niţší. Z variant je vidět,že použitím cizího kapitálu se snižuje náklad na kapitál.

36 D. VLASTNÍ HODNOCENÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Klíčová metoda = NPV (jaké peněžní prostředky je schopna investice generovat při respektování časové hodnoty peněz) Metodu NPV je vhodné doplnit výpočtem IRR (výnosnost investice; lze ji porovnat s očekáváním podniku) Diskontovaná doba návratnosti - vypovídá o likviditě

37 4. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC Interní vlastní zdroje: odpisy a zisk (tzv. samofinancování) Externí vlastní zdroje: vklady vlastníků a tzv. rizikový kapitál Cizí zdroje: dlouhodobé (investiční) úvěry, emise dluhopisů (obligací) a finanční leasing

38 RIZIKOVÝ KAPITÁL Rizikový kapitál: z pozice investora lze považovat za zvláštní druh finanční investiční operace ( z pozice podniku jde o finanční kapitálovou operaci) Tato operace je dočasná (zpravidla na omezenou dobu 4-5 let). Investice rizikového kapitálu lze členit : a)oficiální rizikový kapitál b)neoficiální rizikový kapitál

39 RIZIKOVÝ KAPITÁL Oficiální rizikový kapitál můžeme rozdělit : a) předstartovní kapitál v souvislosti s financováním ve velmi raném stádiu podnikání (např. kdy ještě ani není podnik často založen) b) startovní kapitál při čerstvě založeném podniku c) rozvojový kapitál je určen na podporu již existujícímu podniku, který funguje krátkou dobu a zatím negeneruje zisky (zejména na pracovní kapitál)

40 RIZIKOVÝ KAPITÁL d) revitalizační kapitál někdy se nazývá tzv. záchranné financování investice do projektů problémových podniků (př. nový vstup na trh, nový výrobek) e) náhradní financování u podniků,které mají velmi velké zadlužení f) transakční financování představuje financování akvizic podniků nebo odkoupení již existujícího podniku (v případě odkoupení i managementu mluvíme o tzv. management buy out )

41 LEASING (1) = finančně obchodní operace; podnik (leasingový nájemce) může pořídit investici z cizích zdrojů a využívat ji po dobu trvání leasingového smluvního vztahu Předmět smlouvy nepřechází po dobu trvání pronájmu do vlastnictví nájemce Povinnosti a práva nájemce i pronajímatele upravuje leasingová smlouva Nájemce = povinen včas a řádně hradit pronajímateli dohodnuté leasingové splátky

42 LEASING (2) Leasing umožňuje užívat dlouhodobý majetek bez jeho nákupu (oddělení vlastnictví a užívání majetku) Mezi nejběžnější formy leasingu patří finanční leasing a operativní leasing Pro účely financování investic lze využít finanční leasing

43 Co lze financovat leasingem: osobní vozidla nová i ojetá užitková vozidla nová i ojetá nákladní vozidla nová i ojetá autobusy nové i ojeté motocykly nové i ojeté nemovitosti stroje (zemědělské, stavební, obráběcí atd.) a zařízení, technologické celky, výrobní linky výpočetní a kancelářské vybavení zařízení provozoven

44 Výhody a nevýhody Výhody leasingu leasingu rychlejší než získání úvěru, riziko inflace nese zpravidla leasingová společnost, leasingové splátky mohou být shodné s výkonovými parametry, jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky. Nevýhody leasingu omezená vlastnická práva, po celou dobu pronájmu patří předmět leasingu leasingové společnosti, některá vlastnická rizika jsou ale přenesena na nájemce, vysoké penále za vypovězení smlouvy, v případě, že by leasingová společnost zbankrotovala, musí nájemce vrátit předmět leasingu a jednat o vyrovnání.

45 Operativní leasing Vztahuje se na výrobní linky, zařízení = výrobní zařízení, ne na auta. Tento leasing je tzv. přímý jde o přímý vztah mezi výrobcem (obchodníkem) a nájemcem. Nájemce platí pronajímateli nájem. Pronajímatel poskytuje servis, provádí údržbu, opravy, případně poskytuje i vyškolený personál. Odstoupení od smlouvy nebývá spojeno se sankcemi. V případě poruchy nebo poškození předmětu leasingu je majitel obvykle povinen opatřit náhradu. Smlouva bývá obvykle uzavírána na krátkou, blíže nespecifikovanou dobu, maximálně ale na 1 rok. Po ukončení nájemní doby zůstává leasingová společnost majitelem předmětu a ten se používá k dalšímu pronájmu, nebo se ve smlouvě pokračuje, případně leasingová společnost předmět pronájmu odprodá.

46 Finanční leasing Finanční leasing je základním typem leasingové operace. Tento typ leasingu spočívá na trojstranném vztahu mezi výrobcem, leasingovou společností (pronajímatelem) a uţivatelem (nájemcem). Pronajímatel přenáší na nájemce veškerá rizika plynoucí z užívání předmětu pronájmu. Předmětem finančního leasingu mohou být movité i nemovité věci. V průběhu nájemní doby může být smlouva vypovězena pouze s písemným souhlasem zúčastněných stran. Předčasné odstoupení od smlouvy je vždy spojeno se značnými sankcemi. Doba finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku je ze zákona stanovena nejméně na 3 roky. U nemovitostí je doba pronájmu stanovena nejméně na 8 let. Leasingové splátky probíhají v měsíčních, čtvrtletních, pololetních, (případně i ročních) intervalech od data uzavření leasingové smlouvy a jsou splatné na začátku nebo na konci daného období.

47 Zpětný leasing Zpětný leasing který má v ČR stále větší oblibu, má oproti klasickému úvěru spoustu výhod. Společnost Váš automobil od Vás odkoupí a zpětně Vám ho prodá na splátky na základě úvěrové nebo leasingové smlouvy. Platíte měsíční splátky, i nadále budete jezdit se svým vozem a k tomu ještě díky zpětnému leasingu obdržíte finanční hotovost ve výši 90% hodnoty automobilu. Zpětný leasing je možné vyřídit do 48 hodin na základě minimálního množství dokumentů. Náklady na takto pořízené finanční prostředky jsou často daleko nižší než v případě běžného úvěru.

48 Téma 9: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU

49 OSNOVA: 1. Pojem organizace, organizování a organizační struktura 2. Organizace podnikového řízení (struktury podle formy vymezení úkolů a podle formy řízení) 3. Proces tvorby organizační struktury 4. Organizační normy

50 1. POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizace jako míra uspořádanosti systému Organizace jako činnost = jedna ze základních funkcí managementu; v rámci organizování dochází k vytváření vnitřních struktur určitého celku Organizace jako výsledek organizování = organizace jako určitá instituce (podnik) Organizační struktura = způsob, jakým je organizace rozdělena do jednotlivých organizačních jednotek (útvarů); účelem struktury je organizovat tak, aby bylo dosaženo podnikových cílů

51 POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační struktura = formální rozdělení podniku do organizačních útvarů a vymezení vzájemných organizačních vztahů (vazeb) mezi nimi Základní organizační vztahy = vztahy nadřízenosti a podřízenosti; vyplývají z rozdělení pravomoci a odpovědnosti Neformální organizace - vychází ze sociální a psychologické interakce mezi lidmi; vzniká spontánně

52 POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Důvody pro organizování: Dělba práce uvnitř podniku Omezená schopnost člověka řídit určitý (omezený) počet podřízených

53 POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Dělba práce uvnitř podniku Specializace pracovníků vyžaduje koordinaci Jednotlivec pověřený koordinací = nadřízený Nadřízený má určité kompetence Centralizace = přenášení kompetencí na vyšší organizační úrovně Decentralizace = přenášení kompetencí na nižší organizační úrovně

54 POJEM ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Omezená schopnost člověka řídit určitý (omezený) počet podřízených Rozpětí řízení = počet osob, které je schopen vedoucí přímo řídit Optimální rozpětí řízení = maximální počet podřízených, které je vedoucí schopen ještě efektivně řídit Závisí na: organizačních schopnostech řídicího pracovníka, kvalifikaci a motivaci podřízených pracovníků, složitosti práce Nelze stanovit obecně platné optimální rozpětí řízení!

55 ORGANIZACE S ÚZKÝM ROZPĚTÍM MANAGEMENTU

56 ORGANIZACE SE ŠIROKÝM ROZPĚTÍM MANAGEMENTU

57 2. ORGANIZACE PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ Organizační schéma = grafické znázornění organizační struktury podniku Poskytuje informace o způsobu a rozsahu dělby práce a způsobu koordinace, případně komunikace Vznikají struktury: podle formy vymezení úkolů podle formy řízení

58 STRUKTURY PODLE FORMY VYMEZENÍ ÚKOLŮ Úkoly se mohou vymezovat podle různých kritérií členění (např. podle podnikových funkcí, produktů, trhů) Funkční struktura: útvary jsou vytvářeny podle typu činností, např. útvary nákupu, výroby, prodeje Divizní struktura: do jedné organizační jednotky jsou sloučeny stejné objekty (produkty, obory podnikání, prodejní trhy); jde o produktově, popř. tržně orientované členění

59 STRUKTURY PODLE FORMY ŘÍZENÍ Formy podřízenosti a nadřízenosti: Jednoduchá podřízenost Vícenásobná podřízenost - organizační jednotka je podřízena několika nadřízeným stejného významu Liniově-štábní struktura - štáby podporují liniové oddělení (samy ale nemají žádné rozhodovací pravomoci)

60 nadřízenost a podřízenost TYPY ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR vymezení úkolů jednoliniové systémy funkční členění tvorba útvarů podle druhu činnosti ( výkonový princip ) divizní členění vytváření divizí podle -skupin produktů -skupin zákazníků -regionů atd. víceliniové systémy maticová organizace kombinace výkonového a objektového principu liniově-štábní systémy štáby jako poradní, linie jako rozhodující jednotka/y (možné ve všech strukturách)

61 Produkt A Produkt B Produkt C Produkt A Produkt B Produkt C Produkt A Produkt B Produkt C Produkt A Produkt B Produkt C FUNKČNÍ ČLENĚNÍ Ředitel Výzkum a vývoj Prodej Nákup Výroba

62 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ Výhody: Vysoká specializace, nejlepší možné využití odborných schopností pracovníků Je jasně vymezena potřebná kvalifikace pracovníků Plnění úkolů může být velmi efektivní V rámci dané funkční oblasti je lepší koordinace Jednotlivé funkční oblasti jsou podřízeny vedení podniku; strategická rozhodnutí jsou prováděna na úrovni vrcholového vedení

63 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ Nevýhody: Mezi jednotlivými funkčními oblastmi musí komunikaci zajišťovat vrcholové vedení; rozhodování může být pomalejší Reakce na změny prostředí může být velmi pomalá a těžkopádná Pracovníci nemají pochopení pro problémy ostatních funkčních oblastí Problémy v jedné funkční oblasti se projeví ve všech ostatních oblastech Omezení inovační aktivity podniku Výchova vrcholových manažerů je velmi obtížná

64 Výzkum Prodej Nákup Výroba Výzkum Prodej Nákup Výroba Výzkum Prodej Nákup Výroba PRODUKTOVĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Ředitel Produkt A Produkt B Produkt C V současné době se prosazuje členění podle tzv. strategických oborů podnikání (SBU).

65 PRODUKTOVĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Výhody: Produktoví manažeři mají značné pravomoci a vysoký stupeň odpovědnosti za dosahování zisků Prodejní úsilí prodejců je efektivnější Vysoká flexibilita podniku s ohledem na změny okolí Zaměření na produkt (ne na činnost) Příprava vrcholových manažerů probíhá přirozeně

66 PRODUKTOVĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Nevýhody: Ne vždy efektivní využívání zdrojů Menší specializace pracovníků Upřednostňování cílů divize před cíli celého podniku

67 Výroba Obchodníci Přímý prodej prodej Výroba Obchodníci Přímý prodej pronákup Výroba Logistika Atd. TRŢNĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Vedení podniku Vnitřní trh EU Ostatní Evropa Světový trh

68 TRŢNĚ ORIENTOVANÉ ČLENĚNÍ Výhody: Lepší reakce na přání zákazníků Větší znalosti o zákaznících Je demonstrována ochota naslouchat potřebám zákazníků Nevýhody: Vznik nadbytečných kapacit Nižší využití specializovaných pracovníků

69 JEDNOLINIOVÝ SYSTÉM

70 JEDNOLINIOVÝ SYSTÉM Výhody: Pravomoc vedoucího je komplexní, úplná a nedělitelná Jednoduchá a přehledná struktura Nevýhody: Vedoucí musí zvládnout všechny odborné a specializované činnosti Organizace s ohledem na změny okolí může být těžkopádná

71 VÍCELINIOVÝ SYSTÉM

72 VÍCELINIOVÝ SYSTÉM Výhody: Příkazy přicházejí z kompetentních míst; komunikační cesty jsou krátké Velmi flexibilní řešení problémů Nevýhody: Kompetenční konflikty mezi nadřízenými Podřízený může obdržet příkazy, které si vzájemně odporují Problémy vznikají při přiřazování odpovědnosti

73 LINIOVĚ - ŠTÁBNÍ SYSTÉM 1. úroveň liniového řízení štáb 1. úrovně liniového řízení 2. úroveň liniového řízení štáb 2. úrovně liniového řízení 3. úroveň liniového řízení

74 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ SYSTÉM Výhoda: Štáby mohou významně napomoci práci liniových útvarů a zvýšit kvalitu jejich rozhodování Nevýhody: Kompetenční konflikty mezi liniovými a štábními útvary Izolace štábních míst

75 MATICOVÁ ORGANIZACE Vedení podniku Manažer výzkumu Manažer prodeje Manažer nákupu Manažer výroby Manažer produktové řady A Manažer produktové řady B

76 MATICOVÁ ORGANIZACE Výhody a nevýhody: Pracovníci mají nejčastěji dva nadřízené; to může přinášet napětí a vyvolávat konflikty Výměna názorů může zvýšit inovační schopnost a pružnost podniku Na průsečících obou linií musí dojít ke sladění zájmů obou typů manažerů; v této oblasti je třeba dbát na přesné vymezení kompetencí

77 PROJEKTOVÁ ORGANIZACE Existuje paralelní struktura (k existující primární organizaci) Ta nezasahuje do stávající organizační struktury, v určitých případech (projektech) jsou ale pracovníci podřízeni vedoucím projektů Projekty se zpravidla týkají úkolů, které hierarchická struktura může vyřešit velmi obtížně nebo vůbec

78 PROJEKTOVÁ ORGANIZACE Různé zapojení projektů do stávajících struktur: Liniová projektová organizace - vedoucí projektu má rozsáhlé kompetence Štábní projektová organizace - existuje koordinátor projektu, který má menší kompetence Maticová projektová organizace - kompetence jsou rozděleny, jedná se o víceliniový systém

79 ŠTÁBNÍ PROJEKTOVÁ ORGANIZACE Vedení podniku Koordinátor projektu

80 MATICOVÁ PROJEKTOVÁ ORGANIZACE Vedení podniku Vedoucí výzkumu Vedoucí výroby Vedoucí prodeje Vedoucí projektu 1 Vedoucí projektu 2 vertikální liniové vztahy horizontální tok kompetencí při řešení projektu

81 3. PROCES TVORBY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Definovat a přidělit práce různým skupinám a jednotlivcům na základě jejich dovedností a znalostí Určit počet úrovní ve struktuře Stanovit odpovědnosti za výsledky pro skupiny i jednotlivce Maximálně decentralizovat samostatné organizační jednotky Určit postupy, pravidla a systémy práce a způsob jejich monitorování a kontroly

82 PROCES TVORBY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Procesní organizace = varianta divizní struktury, která se vyznačuje vysokou orientací na užitek pro zákazníka a je ve vazbě na tato kritéria vysoce flexibilní V praxi se vyskytují smíšené podoby všech forem organizací (snaží se spojit výhody jednotlivých typů struktur a odstranit jejich nevýhody) Smíšené formy v rámci jednoho podniku = hybridní organizace Struktura může zahrnovat i více autonomních podniků = síťová organizace

83 4. ORGANIZAČNÍ NORMY Organizační normy upravují postavení a poslání daného podniku ve společnosti a jeho vnitřní poměry Jsou zaměřeny na základní a relativně trvalé organizační vazby Určující vliv na organizační normy mají právní normy Organizační normy mají být srozumitelné, přehledné a dostupné

84 ORGANIZAČNÍ NORMY Statut nebo stanovy: vymezují poslání podniku, právní formu vlastnictví, základní vztahy k okolí, základní organizační jednotky, statutární orgány atd. Organizační řád: upravuje provozní podmínky podniku Pracovní řád: upravuje práva, povinnosti a odpovědnosti pracovníků a jejich vztahy k podniku Další organizační normy: např. spisový řád, podpisový řád, popisy pracovních funkcí, organizační směrnice atd.

85 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE - Investiční rozhodování má dlouhodobé účinky - Je nutné se vyrovnat s faktorem času - Investice zvyšují poptávku, výrobu a zaměstnanost a jsou zdrojem dlouhodobého

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Nové trendy v investování

Nové trendy v investování AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Nové trendy v investování Ing. Yveta Tomášková, Ph. D.

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Postup jak uložit obsah tématu do dlouhodobé paměti? Obecnější začlenění problému Funkce řízení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová

Ing. Alena Šafrová Drášilová Organizování Ing. Alena Šafrová Drášilová BPH_ZMAN Organizace ace spontánní umělé zaměstnanecké zájmové princip vstupu do organizace psychologická psaná smlouva maximalizace užitku alokace zdrojů v organizaci

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Struktura přednášky. Organizování (I.) Organizování (II.)

Struktura přednášky. Organizování (I.) Organizování (II.) Struktura přednášky Organizování Organizování Pravomoc/zodpovědnost Delegování Úrovně a rozpětí řízení Typy organizačních struktur Úvod do managementu (UMA*M, UMN) přednáška 3 Pavel Štrach 3-2 Organizování

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 8 MANAŽERSKÉ FINANCE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Časová hodnota peněz. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Časová hodnota peněz. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Časová hodnota peněz Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Časová hodnota peněz Časová hodnota peněz: Patří mezi obory finanční

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Osnova učiva. Cíle učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Osnova učiva. Cíle učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Učivo o dlouhodobém majetku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se podstaty dlouhodobého

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Dagmar.Linnertova@mail.muni.cz Luděk Benada 75970@mail.muni.cz Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Hodnotící kritéria Úvod do problematiky

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE COST BENEFIT ANALÝZA Část II. Diskontní sazba Diskontní sazba se musí objevit při výpočtu ukazatelů ve stejné podobě jako hotovostní toky. Diskontní sazba = výnosová

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované)

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ VE FINANČNÍM ROZHODOVÁNÍ

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ VE FINANČNÍM ROZHODOVÁNÍ ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ VE FINANČNÍM ROZHODOVÁNÍ 1. Faktor času ve finančním rozhodování Uplatňuje se zejména při: a) rozhodování o investicích (výběr investičních variant) hodnotíme efektivnost investičních

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více