Lokality typu brownfields jako

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lokality typu brownfields jako"

Transkript

1 Lokality typu brownfields jako investiční příležitost Projekt Ministerstva pro místnm stní rozvoj ČR, WB ndz.hf.vslib.cz

2 I. Popis týmu Do projektu jsou zapojena 3 pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a Katedra ekonomie z Hospodářsk ské fakulty Technické univerzity v Liberci ARR - Agentura regionáln lního ho rozvoje, spol. s r.o. v Liberci

3 Základní terminologie Brownfields: oblasti s rostoucí nezaměstnanost stnaností, útlumem tlumem celého odvětv tví,, znečištěným ným životním prostřed edím } cabernet.org.uk Brownfield sites: : upuštěná území s ohraničen ením plochy Podvyužit itá území Narušen ená území,, pozemky (dle Ministerstva životního prostřed edí) Dříve urbanizované území,, v současnosti opuštěné Deprimující zóny ny (dle Ministerstva pro místnm stní rozvoj)

4 Základní terminologie Tyto a jiné termíny charakterizují pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území i ve volné krajině,, které ztratily svoji původnp vodní funkci a ekonomicky i fyzicky deprimují své okolí. Vyznačuj ují se často přítomnostp tomností ekologických zátěží,, zdevastovanými budovami, vylidněným ným okolím m a složitými itými vlastnickými vztahy. S ohledem na zadavatele tohoto projektu budeme používat termín deprimující zóny. ny. Při i průzkumu v terénu (obce, apod., doporučujeme ujeme přidat p i pojem brownfields ).

5 Deprimující zóny Základní rozdělen lení Průmyslov myslové deprimující zónyny Neprůmyslov myslové deprimující zónyny

6 Průmyslov myslové deprimující zóny plochy se značným ným rozvojovým potenciálem, určen ené pro velké investory a zařazen azené do databáze Agentury pro podporu podnikání a investic (CzechInvest( CzechInvest), plocha min. 2 ha, 75 % plochy bude využito pro zpracovatelský průmysl nebo navazující služby, lze využít t programy: na podporu rozvoje průmyslových zón z n (1,3 mld. KčK do roku 2006), REALITY (2,4 mld. KčK do roku 2006).

7 Neprůmyslov myslové deprimující zóny nejsou zajímav mavé pro velké investory a po jejich regeneraci se předpoklp edpokládá jejich využit ití např.. pro malé a středn ední podnikání nebo pro projekty spolupráce veřejn ejného a soukromého sektoru (PPP)

8 V projektu WB bylo stanoveno 5 cílůc Č.. 1: Vytipování neprůmyslových deprimujících ch zón n na příkladu p regionu NUTS 3 Liberecký kraj. Č.. 2: Vytvořen ení souboru případových p padových studií neprůmyslových deprimujících ch zón. z Č.. 3: Definování metrik neprůmyslových deprimujících ch zón. z Č.. 4: Návody N vody na revitalizaci jednotlivých typů neprůmyslových deprimujících ch zón. z Č.. 5: Sociáln lně-ekonomické zhodnocení projektu.

9 II. Metodika projektu Pro dosažen ení uvedených cílůc projektu byla vytvořena následujn sledující metodika řízení projektu: 1. Vytvořen ení základní databáze NDZ V programu MS Excel přehlednp ehledná databáze NDZ se základnz kladními údaji daji z monitoringu NDZ. V prostřed edí MS Access základnz kladní databáze NDZ propojující data z monitoringu, makro- a mikro- prostřed edí,, v rámci r mci této t to databáze budou jednotlivé NDZ bodově ohodnoceny.

10 Monitoring (aktivita Agentury regionáln lního ho rozvoje) Kritéria ria pro vytvořen ení dotazníku č.. 1: (září 2004 březen 2005) Identifikace DZ (záměrn rně ne pouze neprůmyslov myslové) Charakteristika DZ včetnv etně jejich popisu Vztah DZ k okolí Vztah DZ k okolí včetně infrastruktury Ekologické zatížen ení DZ

11 II. Metodika projektu 2. Tvorba případových p padových studií revitalizovaných NDZ v zahraničí a ČR 3. Hodnocení NDZ (bodové hodnocení bariér) r) dle: vlivu NDZ na okolí (hledisko vlastnictví), možnosti nosti další šího ho využit ití NDZ (viz schéma ma č.. 1), vhodnosti NDZ pro investiční příležitost.

12 Schéma č. 1 Hodnocení využitelnosti NDZ např. pro inovační podnikání Specifika využitelnosti NDZ Prostorové vymezení okolí NDZ Dopravní napojení a obslužnost NDZ Identifikovaná odvětvová seskupení Doplňující kritéria Reálná využitelnost objektu Omezení výstavby včetně ekol. zátěže Územní omezení Oblast bydlení Oblast podnikání Veřejně prospěšná zařízení Dálnice, silnice železnice autobusové spoje Zpracovatelský průmysl v obci Turistický potenciál Měkká infrastruktura Potenciál pracovní síly, vzdělání, V+V, kritéria klastrů Vliv ceny Zařízení komerční vlakové spoje Vlastnické vztahy Průmysl (lehký, těžký) Inženýrské sítě Zemědělská půda, lesy plocha Turistické atrakce Pozn. Jedná se o upravený model Barbary Vojvodíkové, která je autorkou modelu pro hodnocení vhodnosti budoucího využití areálu bývalých důlních podniků v Ostravě.

13 II. Metodika projektu 4. Výběr r představitelp edstavitelů jednotlivých typů neprůmyslových deprimujících ch zón z n dle možnost ností další šího ho využit ití (viz následujn sledující tabulka č.. 1), včetnv etně možnost ností financování. 5. Případové studie vybraných představitelp edstavitelů pro ukázku revitalizace neprůmyslových deprimujících ch zón. z 6. Sociáln lně-ekonomické zhodnocení.

14 Typ deprimující zónyny Charakteristika: staré,, zdevastované a dlouhodobě nevyužívan vané,, chátraj trající,, bývalé,, neobhospodařovan ované Postprůmyslov myslové Administrativní Obytné Komerční Železniční Armádn dní Zemědělsk lské Důlní Historické průmyslov myslové areály ly v urbanizovaném území administrativní objekty ve vnitřních zónách z ch městm bytové nebo rodinné domy, vybydlená panelová sídliště objekty bývalých samoobslužných prodejen nebo menší ších ch prodejen v centrech městm objekty a pozemky v blízkosti zkosti železnic nebo na území měst a obcí v majetku ČD, a. s. nebo SŽDC, S s.o. bývalé objekty kasáren, ren, další ších ch staveb a infrastruktury, vojenské areály ly a plochy s významnými starými ekol.z..z. objekty družstevn stevní velkovýroby, pozemky pozůstatky ukončen ené důlní činnosti a těžt ěžby nerost. surovin zámky, mky, hrady, láznl zně,, apod.

15 Možnosti financování revitalizace NDZ lze stručně charakterizovat ze zdrojů vlastníka objektu (obce či i soukromého subjektu), ze státn tního ho rozpočtu, ze strukturáln lních ch fondů Evropské unie, z tzv. Iniciativ společenstv enství, z Kohezního ho fondu (Fondu soudržnosti), z bilateráln lních ch či i mnohostranných programů a dohod (EHP), kombinací (PPP), kombinací financování se zapojením m majitelů infrastrukturních médim dií.

16 Monitoring dotazník č.. 1 Název zev lokality Katastráln lní území Obec Počet obyvatel obce Plocha deprimující zóny ny Vlastnictví Technická infrastruktura Dopravní napojení Omezení výstavby Regulativy dle územně plánovac novací dokumentace Původní využit ití Poslední využit ití Od kdy nevyužíváno no Návrhy vrhy využit ití do budoucna Kontakt

17

18 Vyhodnocení monitoringu Typ deprimující zóny Typ brownfield sites Počet Plocha celkem Z toho objekty Z toho přilehlé (m 2 ) (m 2 ) plochy (m 2 ) Postprůmyslové z toho textilní Administrativní Obytné Komerční Železniční Armádní Zemědělské Historické Celkem

19 Vyhodnocení monitoringu Teritoriáln lní rozložen ení podle ORP Obec s rozšířenou Rozloha Počet Rozloha Podíl působností (km 2 ) brownfields brownfields (m 2 ) (%) Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod Celkem

20 Vyhodnocení monitoringu Vazba na HSO Hospodářsky slabá Počet Rozloha Podíl oblast brownfields brownfields (m 2 ) (%) Cvikovsko Frýdlantsko Hrádecko-Chrastavsko Podralsko Centrální Semilsko Západní Českolipsko Celkem

21 Vyhodnocení monitoringu Podle vlastnictví 6% 12% 0% 17% Církevní Obecní Soukromé Státní Smíšené 65%

22 Vyhodnocení monitoringu Technická infrastruktura 65% 9% 75% Vodovod Kanalizace Plynovod Elektřina 36% Telekomunikace 87% 32% Centrální zás. teplem

23 Vyhodnocení monitoringu Dopravní napojení 49% 3% 33% Dálnice Silnice 1. třídy Silnice 2. třídy Silnice 3. třídy 26% 60% Železnice

24 Vyhodnocení monitoringu Omezení výstavby 8% 10% Záplavové území 3% OP TI 5% OP dálnice OP železnice 19% 7% 0% CHKÚ Biokoridor Ekologická zátěž

25 Vyhodnocení monitoringu Stáří deprimující zóny 4% 7% 4% 15% 1 rok 8% 2-3 roky 4-5 let 29% 6-10 let let 33% let více než 20 let

26 Katalog Lokality typu brownfields a informace k rozvoji podnikání v Libereckém m kraji

27 Obsah katalogu 1. základní informace o Libereckém m kraji, 2. rámcové podmínky podnikání v ČR, 3. nabídka objektů typu brownfields, které již ztratily své původní využit ití a jejichž majitelé dali svolení k jejich publikování v katalogu.

28 Tři i subsystémy monitoring makroprostřed edí mikroprostřed edí Databáze NDZ

29

30

31

32 III. Revitalizace deprimujících ch zón z n v Liberci - zkušenosti z ČR Babylon Liberec Nové využit ití od roku 1998 Golfcentrum Liberec Nové využit ití od roku 2004 Centrum Vzdělanosti LK (textilní průmysl) (textilní průmysl) (areál l výstaviště, historická budova láznl zní, ) Ve fázi f zi zpracované studie a přípravy p pravy projektu a zaregistrování CVLK, p.o., projekt bude podán n v roce Kateřinsk inské údolí Ve fázi f zi provedené analýzy současn asného ho stavu. Cyklostezka nebo turistická trasa s historickou stezkou po průmyslu 19. a 20. století (postprůmyslová oblast)

33 Liberecké výstaviště pavilon A úvaha o komplexu CVLK

34 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje Cílem lem CVLK je rozvoj celoživotn ivotního vzdělávání. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p.o., bude zatím m sídlit s dlit v budově Krajského úřadu na Masarykově třídě v Liberci, kde se nachází část odboru školství. V budoucnosti by CVLK mělo m sídlit s dlit v komplexu budov na Masarykově třídě,, tam by užu kromě koordinace probíhala i výuka. V současn asné době vzniká projekt, v roce 2007 se Liberecký kraj bude ucházet o peníze z Evropské unie.

35 Deprimující zóna Kateřinsk inské údolí v Liberci Území Kateřinsk inského údolí kopíruje údolí říčky Černé Nisy, asi 3 km severně od centra města m Liberce. Údolí je nástupem n stupem do Jizerských hor směrem od Frýdlantu v Č. Délka lka řešeného úseku seku je 5 km. Na konce 19. století zde proběhla výstavba náročných výrobních objektů s realizací náhonů na řece, výstavby nájemnn jemních domů a vil továrn rníků. Ukončen ení výstavby bylo přiblip ibližně v r V 60. letech 20. stol. zde byly umíst stěny státn tní podniky bez respektování krajinného prostřed edí.

36 Deprimující zóna Kateřinsk inské údolí v Liberci V roce 2002 uváděná jako nejzanedbanější lokalita v Liberci s: výrobními závody z vody těsnt sně vedle bydlení, velkým množstv stvím m chátraj trajících ch budov, které hrozí zřícením, černými skládkami, dkami, nevyrovnanou sociáln lní strukturou obyvatelstva.

37 Deprimující zóna Kateřinsk inské údolí v Liberci Výkres širších vztahů

38 Deprimující zóna Kateřinsk inské údolí v Liberci

39 Deprimující zóna Kateřinsk inské údolí v Liberci

40 Cyklostezka a naučná stezka v Kateřinsk inském údolí Stávaj vajících ch deprimujících ch zón z n v Kateřinsk inském údolí by mohlo být využito, po odstranění černých skládek a demolici nebezpečných ných zchátralých tralých budov v havarijním m a životu ivotu nebezpečným ným stavu, jako ukázky vývoje podnikání a využívání přírodních zdrojů. Fenomén n vody v podnikání 19. století.

41 Revitalizace turnovských kasáren Vstupní dokumenty Etapy revitalizace Cílový lový stav Perspektivy Osobnost Ing. Bohuslava Jana Horáčka

42 Obchodní akademie a hotelová škola kola Turnov

43

44 Zmapování stávaj vajících ch zkušenost eností v ČR: Babylon Liberec, ČR 1946 Znárodn rodnění Tkalcovny hedvábí Textilní továrna rna Silka n.p Hedva n. p., závod z vod 05 (pod. ředitelství Moravská Třebová) 1990 Privatizace a změna právn vní formy na akciovou společnost Zánik nik společnosti Hedva Liberec a.s Změna vlastníka, ka, registrace v OR Centrum Babylon, a.s. a zahájen jení revitalizace CENTRUM BABYLON LIBEREC otevřen ení (1. etapa)

45 Zmapování stávaj vajících ch zkušenost eností v ČR: Babylon Liberec, ČR Revitalizace zcela hrazena ze soukromých zdrojů Ing. Vajner Nově byl objekt otevřen en jako centrum rodinné zábavy bavy s: aquaparkem, lunaparkem, bowlingem, diskotékou, kou, nákupním m městem, m byznys centrem s konferenčními sály, s ly, restauracemi a hotelem.

46 Hedva, státn tní podnik

47 Centrum Babylon, a.s.

48 Hedva pohled z Nitranské ulice

49 Centrum Babylon pohled z Nitranské ulice

50 Hedva Výrobní hala po ukončen ení provozu

51 Hala jako Královsk lovská zahrada

52 Revitalizovaný objekt na Výstavišti ti v Liberci Bývalý prodejní pavilon BYTEXU, po ukončen ení provozu zcela rozebrán zůstala pouze konstrukce. Prodej koberců Nové golfové centrum golfcentrumliberec.czcz Majitelem je občansk anské sdružen ení Golfcentrum Liberec

53 Zdevastovaný prodejní pavilon Bytexu (LVT) v Liberci na začátku roku 2004

54 Revitalizovaný objekt výstaviště bývalý pavilon Bytexu, v Liberci

55

56

57

58

59

60 Navštivte nás n ndz.hf hf.vslib.cz

61 Děkujeme za pozornost T e c h n ic k á u n iv e rz ita v L ib e rci H O S P O D Á Ř S K Á F A K U L T A Katedra podnikové ekonomiky doc. Ing. Ivan Jáč,, CSc. Ing. Petra Rydvalová Ing. Miroslav Žižka, ka, Ph.D..D.

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Brownfields Bakalářská práce Autor: Alena Kubincová makléř, realitní Vedoucí práce: Ing. Roman Vodný Praha Únor, 2011 Prohlášení Prohlašuji,

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD na období 2013-2021 06/2013 Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více