Ekonomie sociálního vylouení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomie sociálního vylouení"

Transkript

1 Ekonomie sociálního vylouení Chování mnoha sociáln vylouených Rom bývá veejností oznaováno jako nepizpsobivé. Veejné mínní má zato, že Romové se chovají iracionáln, že nevyužívají možností, kterými disponují, a tedy že si Romové mohou za svou bídu sami. Tento text se snaží poukázat na racionalitu jejich zdánliv nepochopitelných rozhodnutí, jako je kupíkladu neplacení nájemného pi vdomí hrozící ztráty bytu. Za použití neoklasických ekonomických model se pokusím popsat mechanizmy, které vedou k vzniku a udržování sociáln vylouených komunit, a jsou pro spolenost jako celek nevýhodné. Základní stavební kámen, ze kterého neoklasití ekonomové budují modely reality je racionální jedinec. Tohoto rámce se budu v následujícím textu držet i já. Lidé podle této pedstavy mají konzistentní touhy, které se snaží naplnit, a rozhodují se individuáln. Veejné mínní asto Romm upírá jak racionalitu, tak individualitu. Romové jsou asto chápáni jako jednotná masa a ne jako individua a to pak vede k nesprávným závrm o iracionalit jejich chování. Mnozí Romové jsou chudí, protože málo využívají postupy a instituce moderní spolenosti, jako jsou napíklad anonymní tržní mechanizmy. Tyto postupy jsou v nkterých situacích vysoce efektivní a vdíme jim za nynjší prosperitu. Romové se místo tchto postup uchylují k postupm a institucím tradiních spoleností, jako je napíklad velká rodinná sí. Tyto instituce však využívají zdroje a talenty mnohem mén efektivn. Romové pi nich nezstávají kvli své údajné nepizpsobivosti nebo romantickém lpní na tradicích, ale proto, že jako jednotlivci si nemohou dovolit se rodiny vzdát. Romové tedy pi neefektivních institucích tradiní spolenosti zstávají, protože jsou píliš chudí, a chudí jsou, protože jejich tradiní spolenost je v interakcí s naší moderní spoleností neefektivní. Tento nešastný zaarovaný kruh je podporován nevymahatelností oficiálního práva mezi Romy a diskriminací Rom na trzích. Schematicky lze kauzální vztahy rozebírané v dalším textu zobrazit takto: 1

2 4 diskriminace chudoba 3 2 neefektivní chování Rom 1 velké solidární sít Kauzální kruh nemá zaátek ani konec. Tudíž spory, zda Romové jsou diskriminování, protože se chovají nevhodn, nebo zda se Romové chovají nevhodn, protože jsou diskriminovaní, nemají smysl. Rozeberme nyní jednotlivé kauzální vztahy podrobn: 1 Velké solidární sít vedou k neefektivnímu chování 1.1 spolené vlastnictví lenové solidární sít do jisté míry spolen sdílejí svoje majetky. Vím-li s jistotou, že m bratranec v pípad nouze u sebe ubytuje, je jeho byt tak trochu i mým bytem, a protože solidarita je oboustranná, je mj byt i jeho bytem. Mám-li za povinnost se podlit o pracovní píležitost se svojí rodinou, pak je každý mj pracovní kontakt i pracovní reputace majetkem celé rodiny. Spolené vlastnictví ovšem s sebou nese mnohé problémy. Píkladem z dávnovku ekonomie jsou spolené pastviny anglických vesnic. Šlo o spolený majetek všech 2

3 rodin z vesnice. Všichni vesniané se snažili maximalizovat svj individuální zisk, a tak pro každého bylo optimální pást co nejvíc a nestarat se píliš o údržbu pastvin. To vedlo k nadužívání pastvin a jejich zniení. Toto by se nestalo, pokud by byly pastviny rozdleny do vlastnictví jednotlivých rodin. Žádná rodina by nepásla na svých pozemcích pesmíru, protože by sama nesla negativní následky. Když je ovšem vlastnictví spolené, negativní následky se dlí mezi ostatní, avšak pozitivum - tunjší kráva - zstává individuálnímu vesnianovi. Problém spoleného vlastnictví je zcela zásadní, protože k cizím lidem se skuten asto chováme sobecky. Moderní spolenost se tedy na dobrovolné pispívání k obecnému dobru píliš nespoléhá a spolené projekty, jako nap. stavby cest, se financují z nedobrovolných daní. Problém spoleného vlastnictví se dá ilustrovat na pípad rodiny B.: Tato velká romská rodina rok a pl ekala na vyplacení vtší ástky penz ( K). Muž J.B. je pracovitý a šikovný, vlastní idiák na náklaáky a sbrem šrotu si dokáže s náklaákem vydlat K denn. Jediný problém byl, že starý náklaák stojí K, což rodina B. není schopna ušetit. Rok a pl se tedy v rodin B. mluvilo o náklaáku, jež si z penz poídí, a o pravidelných ziscích, které náklaák pinese. Byla by to výnosná investice, za rok by se jim vrátila 12krát, šlo by tedy ekvivalent vkladu s 1 200% úrokem. Peníze si rodina vyzvedla v jistý pátek veer a o víkendu ml autobazar zaveno. Když chtl jít J.B. v pondlí koupit starou V3S-ku, zjistil, že už jim zbylo jen K. Rodina B. je poetná a o víkendu každý len rodiny utratil co nejvíc pro sebe, dcery si koupily obleení, starší syn videokameru, všichni cigarety... Podnikatelský plán s náklaákem však byl zcela reálný. Auto totiž pozdji sehnal známý J.B. a spolu skuten úspšn sbírali šrot a životní úrove rodiny se pozvedla. O zisk se však museli dlit se spolumajitelem auta. Píslušníci rodiny B. v tomto pípad jako jedinci upednostnili své individuální zájmy a nebrali dostatený ohled na zájem rodiny jako celku; pišli tedy o výhodnou investici. Neschopnost využít tuto investiní píležitost lze považovat za modelový pípad selhání typického pro spolené vlastnictví. Neschopnost investovat je obecný problém chudých romských rodin, nejen rodiny B. Neplacení nájmu je podobné zahození výhodné investice. Cena dekretu na byt na erném trhu je v Praze K. Neplatí-li lovk nájem pl roku, ušetí cca Placení regulovaného nájmu je tedy investice s 10-násobnou návratností. Dekret je ovšem v obecném vlastnictví komplexní rodiny, jedná se tedy o podobný problém 3

4 jako s náklaákem. Nájem musí platit nukleární rodina sama, výhody vlastnictví bytu však sdílí se spíznnými nukleárními rodinami. Podobn je to se vzdláním. Maturita nebo vyšší vzdlání je zdrojem vysokých a stabilních píjm. Pokud by se vzdlaný len od rodiny neodpoutal, rozdlil by se díky silné solidarit, o tento píjem s celou komplexní rodinou. Náklady na vzdlání v podob vynakládaného úsilí však nese jedinec sám. Zase se tedy jedná o problém spoleného vlastnictví a nevzdlávání je promarnní velmi výhodné investice. Spolené vlastnictví také demotivuje lidi pracovat. Zatímco výplata je rozdlena mezi komplexní rodinu, náklady v podob vyloženého úsilí nese jednotlivec. Je proto výhodnjší pracovat málo a spoléhat se na pomoc ostatních len komplexní rodiny. Takovéto chování pak bývá z vnjšku nesprávn interpretováno jako lenost, jde však o racionální reakci na majetkové uspoádání; stejný lovk by pracoval mnohem více, kdyby nebyl souástí velké solidární sít. Jako na problém spoleného vlastnictví lze nahlížet i na udržování poádku ve spolených prostorách domu. Pípadná istota spolených prostor je majetkem všech rodin bydlících v dom, pro každého individuáln je však pohodlnjší pohodit odpad na chodb, protože nebere v úvahu škodu, kterou tímto páchá na ostatních spolubydlících. Z vnjšího pohledu se pak nevyužití popsaných investiních píležitostí jeví jako iracionální chování. Tento omyl je však založen na pedstav, že se komplexní rodina rozhoduje jako celek. Ve skutenosti se však rozhodují individua, kteí jsou chyceni v pasti spoleného majetku. 1.2 Altruizmus v rodin, Beckerova teorie rodiny. Rodiny stední vrstvy spravují svj majetek efektivnji než chudé sociáln vylouené rodiny. Jak se brání pasti spoleného majetku? K neefektivit dochází, když jednotliví aktéi neberou v úvahu dsledky svého konání pro ostatní. Kdyby byli k sob všichni altruistití a brali v úvahu negativní dopady svého konání na ostatní, ke katastrof by nedošlo a skupina by dosáhla sociáln optimální alokace zdroj. Altruismus, nebo-li láska, tedy pomáhá spravovat spolený majetek efektivn. lenové komplexních romských rodin se však jist mají rádi, pro tedy u nich altruismus k optimálním výsledkm nevede? Prozkoumejme rozhodovací procesy v rodin detailnji. 4

5 Nejznámjší ekonomický model rodiny zformuloval Gary. S Becker. V tomto modelu je hlava rodiny altruistická a má potšení z potšení ostatních len rodiny. Hlava rodiny kontroluje hlavní píjem rodiny, a protože jí úpimn záleží na štstí ostatních len, používá píjem v jejich prospch. Becker pak ukazuje, že rodina bude fungovat efektivn, i kdyby se ostatní lenové rádi nemli a byli by totální sobci. Ani sobec totiž neuiní kroky, které by pinesly zisky jenom jemu, avšak zbytek rodiny by ješt více poškodily. Tento sobec by totiž sice zvýšil svj píjem, avšak píjem hlavy rodiny by klesl, a tak by tato hlava snížila podporu sobce a v soutu by sobec tratil. V realit se obyejn mají rádi všichni lenové rodiny. Model však íká, že i kdyby byl syn zcela zkažený sobecký fracek, ale otec altruista s nabitou penženkou, tak syn ve svém vlastním zájmu nepoškodí zájem rodiny. Toto se zdá být v rozporu s pozorováním v sociáln vylouených rodinách. Situace, kdy jeden len rodiny sobecky poškodí zájmy zbytku rodiny lze u chudých rodin vidt asto, a to i v rodinách, kde mají rodie své dti rádi. Mnoho mladých len sociáln vylouených rodin fetuje a loupí, ímž systematicky podkopává povst i ekonomickou situaci svých rodin. V tchto rodinách však nemusí být vyšší zastoupení sobeckých frack. Na vysvtlení postaí, že hlavy tchto rodin mají výrazn mén nabité penženky. Jeli hlava rodiny tak chudá, že nemže píspvek svému dítti už dále snížit, tak dít, pokud je sobecké, nebude brát ohled na zájem rodiny jako celku, protože se nemusí obávat snížení materiální podpory ze strany rodiny. Podle Beckerovy teorie rodiny je tedy altruizmus mnohem úinnjší nástroj v bohatých rodinách než v chudých. Bohatou rodinu sobecký len nepoškodí, v chudé rodin však mže nasekat vtší paseku. Romská rodina je tedy v mnohem vtším nebezpeí selhání, i když má stejnou míru altruizmu, protože je astji chudá. 1.3 Beckerova teorie (ne)trplivosti Vedle problému spoleného vlastnictví existuje další mechanizmus, který žene chudé lidi do neefektivního chování: chudí lidé jsou netrpliví. asto upednostní mnohem menší výhodu ped vtší, ale asov vzdálenjší. Ekonomové ví, že netrpliví jsou všichni lidé - ze zítejšího koláe se tšíme mén než z dnešního. Obvykle se v ekonomii tato netrplivost popisuje jako exogenní parametr. ím je lovk trplivjší, tím vyšších píjm dosáhne, protože bude trpliv investovat. Ze svých výhod se ale bude tšit pozdji. 5

6 Podle Beckera však trplivost není zvnjšku urený parametr, naopak, mžeme jej ovlivovat, a to buto u sebe nebo u svých dtí. Takové uení se trplivosti je však nákladné. K trplivosti pomáhá vzdlání, portrét ddy a praddy na zdi nebo duševní úsilí vynaložené na pedstavování si budoucích radostí a strastí. A si toto všechno úsilí nemusíme jasn uvdomovat, mže být velmi nákladné. Becker tedy zdrazuje nezvyklý píinný vztah: nejenže netrplivost zpsobuje chudobu, ale navíc chudoba zpsobuje netrplivost. Do trplivosti se nevyplatí investovat, když budoucnost vypadá špatn. Celková momentální radost ze života se totiž nezvýší, budu-li myslet na to, co špatného m eká. Tyto dva píinné vztahy mezi chudobou a netrplivostí se navzájem podporují a tvoí kruh, proto i malá zmna ve vlastnictví bohatství se mže znateln zvýraznit. Podle Beckera tedy to, že chudí lidé neplánují, není zpsobeno jejich nepizpsobivostí, ale jejich racionálním oekáváním nepívtivé budoucnosti a racionálním rozhodnutím se v této budoucnosti nenimrat. Kdyby však existoval vnjší dvod ke zmn k lepšímu, trplivost chudých lidí by se zvýšila. O problému spoleného vlastnictví vdí nejen ekonomové, ale samozejm i sociáln vyloueni Romové. Pro tedy zstávají leny velkých sociálních sítí? Protože jsou tak chudí, že je potebují. 2 Chudoba vede k spolenému vlastnictví 2.1 poteba pojištní Problém obecného majetku je palivý zejména, když majetek sdílí velká skupina lidí. V pípad malé skupiny i mírná míra altruizmu zabezpeí, že skupina na sebe bere ohled a chová se optimáln. Nároky na altruizmus ale s velikostí skupiny rostou. Stejn ohleduplní lidé budou ve velké skupin investovat mnohem mén než v malé. Sociální sít chudých Rom jsou mnohem vtší než sít stední tídy. V této ásti popíšu Beckerovo vysvtlení pro tomu tak je. Pro lidskou spokojenost je dležitá nejen výše píjmu, ale i její stabilita. Jist je lepší jíst každý den normáln než se jednou pežrat a jindy mít hlad. Dležitost stability je významnjší pro chudé než pro bohaté. Kolísá-li píjem mezi a K je to jist mnohem mén nepíjemné než když kolísá mezi 0 a K. V moderní spolenosti se vi kolísání píjmu bráníme rznými formami pojištní a úsporami. Tok našeho píjmu tak za cenu jistých náklad vyhlazujeme a 6

7 stabilizujeme, prost nemáme rádi riziko. V tradiní spolenosti pojišovny neexistovaly a vlastní úspory nebyly tak podstatné, protože s mnoha komoditami se neobchodovalo na trhu. Eliminaci rizika poskytovala velká rodina. Je nepravdpodobné, že se bude všem v komplexní rodin dait špatn najednou, takže bude-li mít smlu jeden, pomžou mu ostatní, a tak všichni dosáhnou stabilnjšího píjmu. Pro lidi v sociáln vylouených komunitách jsou moderní formy pojištní asto nedostupné. Nikdo nap. neprodává pojištní proti exekuci bytu. Ani spoení Romm nepomže úinn se vyhnout riziku. My, píslušníci stední vrstvy, se mnohem více než chudí Romové spoléháme na anonymní trhy, a tak nám naspoené peníze pijdou ve chvíle nouze vhod. Sociáln vylouení však žijí tak trochu mimo trh. Peníze jim tolik nepomžou pi pronájmu bytu, protože jsou na trhu diskriminováni a nikdo jim byt jen tak nepronajme. Pi poizování rzných komodit, a už aut i obleení, používají mnohem víc neformální vztahy než píslušníci majority, kteí se spoléhají na anonymní institut trhu a nakupují v obchodech. Romské komplexní rodiny jsou tedy formou pojištní a Romové musí vnovat mnoho úsilí budování a údržb tchto vztah. Výrazn pesahují nukleární rodinu, a tak míra altruizmu, která by zabezpeila efektivitu u malé nukleární rodiny typické pro majoritu, nemusí dostaovat u romské komplexní rodiny. Pojištní je složitá záležitost - i moderní pojišovny musí ešit, jak zabránit zneužívání pojištní. Pln pojištný lovk totiž nebude vynakládat dostatené úsilí na ochranu ped rizikem. Poídí-li si napíklad nkdo havarijní pojištní, nebude se tolik obávat pípadných škod pi havárii a bude ídit rychleji. Takto by ale pojišovny zkrachovaly, a tak nikdy neprodávají plné jištní, vždy vyžadují spoluúast. I tradiní spoleenství musela tento problém ešit a nemohla se spolehnout pouze na altruizmus svých len. Komplexní rodiny pomžou svým lenm v neštstí, snaží se však zabránit zneužívání své solidarity. Solidární sí bude fungovat pouze tehdy, když bude skupina moci posoudit, kdo se do neštstí dostal vlastní nezodpovdností a kdo ml smlu. V tradiní spolenosti se tedy všichni neustále monitorovali a sociální korektiv byl velmi silným nástrojem. Proto tedy Romové udržují tak dokonalý pehled o aktivitách len svých komunit. Romská pošta je dokonalá, protože ji Romové potebují. Na druhou stranu to má za následek totální ztrátu soukromí a soustavný monitoring je velmi omezující. 7

8 Monitorování a následné posouzení oprávnnosti žádosti o pomoc je navíc v dnešní dob daleko tžší. Romové žijí v ím dál složitjším prostedí. Život v symbióze s tradiní slovenskou vesnicí ml jednodušší pravidla než život s dnešní spoleností se složitou administrativou. Dnes Romové picházejí do styku se složitým systémem sociálek a soud. Napíklad v pípad ztráty bydlení píbuzní tžko posoudí do jaké míry to bylo "zavinno" tmi, kdo pichází s prosíkem. V žádném pípad to nelze poznat podle toho, kdo platil nájem a kdo ne. Romské rodiny dobe vidí, že nkdy o byt pijdou i platii, a jindy se nic nestane nejvtším dlužníkm. Bytovou politiku radnic pak Romové vnímají jako loterii a vysthování vnímají jako smlu, ne jako dsledek neplacení. Naše spolenost je tedy píliš složitá na to, aby byli Romové schopni posoudit oprávnnost žádosti svých píbuzných o pomoc. Bez této kontroly však dochází k zneužívání neformálních sítí a jejich celkové neefektivit. 2.2 bezpráví v sociáln vylouených komunitách Další vliv, který Romy tlaí do rozsáhlých sociálních sítí je nevymahatelnost práva uvnit romské komunity. Funkní právní systém je pitom základním pedpokladem k fungování tržních mechanizm. V právním stát si je kupující a prodávající jist, že je druhá strana nepodvede, protože se mohou dovolat úinné pomoci státu. Právní systémy však mají k dokonalosti daleko, a lidé pak tržních mechanizm nemžou pln využít. Kupíkladu v R trvá proces s neplatiem nájemného i dva roky, pomoc státu pi vymáhání práva tedy není píliš úinná. Z tohoto dvodu tedy i lidé stední tídy nehledají podnájem, i podnájemníky na volném trhu, ale využívají neformální kontakty své sociální sít. Od kamaráda svého kamaráda sice nemohou požadovat plné tržní nájemné, ale zase mají jistotu, že ho sociální tlak donutí dodržet dohodu a platit nájem. ím více pokulhává vymahatelnost práva, tím více se lidé uchylují k neformálním prostedkm, které ale nevedou k tak efektivní alokaci zdroj. Mezi Romy je však vymahatelnost práva výrazn nižší než mezi majoritou. Romové natolik nedvují policii, že se na ni tém nikdy neobrací. V prostedí, kde stát neposkytuje právní ochranu, se Romové musí spoléhat na pomoc svých komplexních rodin. Kvli nevymahatelnosti práva pak Romové nepoužívají anonymních trh. Obchodování probíhá jen mezi známými, a už jde o prodej aut, byt, i pístup k pjce. Kdyby bylo právo vymahatelné, mohl by si Rom pjit na bžný úrok, protože ale viteli právní systém nezaruuje návratnost pjky, pjí jen úžerník, který si vrácení penz vymže násilím a ne právem. Nevymahatelnost práva 8

9 mezi Romy je jednou z nejvtších pekážek, které Romy tlaí do neefektivních struktur komplexních rodin. 2.3 rodina jako certifikát kvality Romové jsou závislí na své rodin také proto, že ji potebují jako znaku kvality. Vnitní charakteristiky lidí, jako jsou dovednosti nebo morální kvality, nejsou na první pohled pozorovatelné, a proto je musíme svému okolí njak signalizovat. V moderní spolenosti lze talent a píli signalizovat napíklad vysokoškolským diplomem. I když nakonec lovk pracuje v jiném oboru než vystudoval, pomocí titulu signalizuje zamstnavateli, že není líný a hloupý. Zamstnavatel takový signál bere v potaz, protože ví, že získat titul by bylo pro hloupého a líného lovka píliš nároné. Romové žijící v sociáln vylouených komunitách však podobné moderní signalizaní prostedky nemají k dispozici. Vnjším signálem vnitních kvalit se tedy stává píslušnost k té které rodin. Píslušníci rodiny s dobrou povstí ve svém vlastním zájmu hlídají své píbuzné, aby povst nepoškodili, a tak je dobrá povst skuten potvrzena. Takováto signalizace skrytých vlastností však prohlubuje závislost Rom na svých rodinách a navíc není efektivní, protože nereflektuje nadání jedince, ale jeho rodinnou píslušnost. Tento druh signalizace brzdí sociální mobilitu uvnit romské komunity, protože na rozdíl od majoritní spolenosti, možnost signalizovat cenné vnitní vlastnosti nezáleží na talentech. 3 Neefektivní chování vede k diskriminaci Romové se stávají sociáln vylouení mnohem astji než neromové, protože jsou diskriminovaní. Dvod k diskriminaci mže být nkolik. Diskriminace mže být iracionální, kdy nkdo má radji lidi jisté barvy stejn bezdvodn, jako když nkdo má radji ervená auta. astji ale lidé diskriminuji statisticky. To se dje, když jsou vnjší znaky, jako barva kže, píjmení nebo pízvuk statisticky korelovány se skrytými vlastnostmi jejich nositele, jako jsou pracovní návyky, kvalita vzdlání apod. I když je rozložení talent zcela stejné ve všech skupinách, mžou rzné skupiny klást draz na rozvíjení rzných talent, a tak se mžou vnjší znaky stát nositeli statistické informace, a ex ante žádnou informaci nenesly. A tak íšník v restauraci, zamstnavatel, pronajímatel bytu i úedník ví, že nositelé tmavší kže mu zpsobí problém o nco pravdpodobnji než nositel kže svtlé. Diskriminace je pak individuáln racionální, a není v souladu s presumpcí neviny. Diskriminující ovšem 9

10 neoptimalizují spravedlnost, ale svoje individuální cíle. Diskriminace samozejm poškozuje spolenost jako celek, protože vede k neoptimální alokaci zdroj a talent. Oekávají-li totiž Romové, že jejich dti budou v budoucnosti diskriminované na trhu práce, nevyplatí se jim píliš investovat do vzdlávání. Jednotliví diskriminující však celospoleenské dsledky své diskriminace nezohledují, protože sami nesou jen nepatrnou ást negativních dsledk svého chování. Morální apel na píslušníky majority, aby dobrovoln pestali diskriminovat, je stejné popení jejich individuality jako apel na Romy, aby si mezi sebou udlali poádek. Píslušníci obou skupin jsou individua a ne masy. Diskriminace zmizí, až barva kže neponese statistickou informaci, tedy až mezi Romy a majoritou nebudou statistické rozdíly. 4 Diskriminace vede k chudob, ímž se kauzální kruh uzavírá. Co s tím? A se všichni jednotlivci chovají racionáln, spolenost nedosahuje optimální alokace zdroj a talent. Existence sociáln vylouených komunit je nevýhodná pro všechny, avšak pro každého individuáln je výhodné zstat v popsaném kauzálním kruhu. Jedná se o typický pípad selhání laissez-faire, piemž v pozadí selhání stojí popsané externality, asymetrické informace a nevyjasnnost majetkových práv. Pro pípady selhání tržních mechanizm si lidé platí státní aparát. Jak mže stát úinn zasáhnout proti sociální vylouenosti? Stát mže trestat diskriminaci. Antidiskriminaní zákony jsou ovšem tém nevymahatelné. Diskriminace je masová, protože se lidem vyplácí. Potrestáno je však jen nkolik málo pípad ron, protože diskriminace je tém neprokazatelná. Úinné dokazování diskriminace není principiáln možné, proto by se stát ml soustedit na odstranní dvod pro diskriminaci. Stát mže odstraovat píiny vedoucí k vytváení rozsáhlých solidárních sítí. Systém sociální pée dnes tak trochu pipomíná loterii. Výše sociálních dávek vyplacených rodin fluktuuje každý msíc podle pedem nevypoitatelných vliv. Má-li rodina nkolik dosplých len, jen tžko lze odhadnout, kolik z nich se v prbhu píštího msíce udrží na pracovním úad, od ehož je výsledná dávka 10

11 odvislá. Všeobecn rozšíený názor, že Romové se v systému sociálních dávek vyznají, je mýtus. Systém je tak složitý, že poteba pojistit se vi doasnému výpadku dávek je velká. Zjednodušení systému dávek by závislost Rom na jejich komplexní rodin snížilo. Pravidelnost a transparentnost systému dávek je dležitjší než jejich samotná výše. Stát mže zvýšit vymahatelnost práva uvnit romské komunity. Mže dslednji trestat projevy rasizmu u policist, mže zlepšovat vztahy mezi Romy a policii pijímáním Rom do jejích ad, i zizováním proromských poradc uvnit policie, kteí by Romm usnadnili komunikaci s policií. Chvályhodný je boj policie s lichvái uvnit romské komunity, lichva je však jen špikou ledovce. Stát mže pomoci dosahovat Romm alespo stedního vzdlání, aby mohli signalizovat svoje skryté kvality pomocí maturit a výuních list a ne jen pomocí píslušnosti ke své rodin. Romm se ale za dnešních podmínek vzdlávat nevyplatí, protože mohou oekávat diskriminaci na trhu práce a navíc by se o plody vzdlání museli podlit se svojí komplexní rodinou. Stát tedy musí Romy motivovat umle, nap. pomocí rzných stipendií pro romské studenty. Tato stipendia musí být dostaten vysoká, aby byla motivující. Takováto stipendia by byly žádoucí už na druhém stupni základní školy, kdy se v plné síle poprvé projeví sociální vylouení. Stát ovšem není sto administrativn rozlišit, kdo je a není diskriminován na základ svého romství. Kritéria pro udlení takového stipendia musí být lehce ovitelné a související s handikepem v oblasti vzdlávání. Stipendium mže být kupíkladu podmiovat nedostatkem vzdlání rodi dítte mli by na nj nárok jen dti, kterých rodie mají pouze základní vzdlání. Dále mže být podmiováno hmotnou nouzí rodiny, která se ovuje tak jako tak pro piznání dávek sociální pée. Má-li být stipendium motivací pro studium, musí být jeho udlení rovnž podmínno studijními výsledky, známkami a docházkou. Stipendia by rovnž mohli sociáln vyloueným rodim pomoci si uvdomit nevýhody zvláštních škol, pokud by byly vypláceny pouze žákm škol ádných. Je možné, že by se rodie konen mobilizovali a pestali se se zaazováním svých dtí do zvláštních škol smiovat. Prostedky udlené v rámci takovýchto stipendií by nemly být vázané na zakoupení školních pomcek apod., protože to snižuje jejich motivaní úinek v oích recipient. Cílem je zvednout motivaci ke studiu. Rodina, která je momentáln 11

12 k hodnot vzdlání skeptická jist více ocení nevázáné prostedky, než uebnice které by stejnak byly bez motivace ke vzdlávání nanic. Hlavním myšlenkou tohoto lánku je, že sociáln vylouení Romové jsou lidé inteligentní, stejn jako všichni ostatní a jsou schopni se pizpsobovat mnícím se podmínkám. Stát by tedy ml napravovat kivdy diskriminace pomocí motivaních pobídek podobných stipendiím v pedešlém bodu. V otázce nezamstnanosti by stát ml upednostnit jemnjší motivaní nástroje ped poskytováním umlých pracovních míst a rekvalifikací. V dnešním systému sociální pée ztrácí dlouhodob nezamstnaný lovk s novým zamstnáním takový kus rzných podpor, že v píjmové tíd v okolí životního minima je mezní da stoprocentní. To, že mnoho chudých Rom nepracuje, svdí spíše o jejich pizpsobivosti, než nepizpsobivosti. Stát mže zvýšit motivaci pracovat speciálními dávkami urenými pro ty, kteí nastoupí do zamstnání. Tyto dávky mohou být podmiovány faktory, které zaruí, že se dotknou práv skupiny lidí ohrožené dlouhodobou nezamstnaností. Mohou být podmínné nízkým platem, nedostatkem kvalifikace, pedchozí dlouhodobou nezamstnaností, zdravotním postižením, popípad mohou být vypláceny pouze v uritých krajích. Vytváení solidárních sítí je snazší, když lidé žijí v ghettu. Stát musí motivovat obce, aby nevytváely nová ghetta, a aby romské nukleární rodiny, které mají ambici se vzdálit své komplexní rodin, mly šanci dosáhnout na sociální byty. Romové, pokud nemají vi obci dluhy, by mli dostávat sociální byty pednostn, protože jsou diskriminovaní na volném trhu s nemovitostmi. Chudí lidi jsou pirozen netrpliví a na budoucnost píliš nehledí. Pokud je tedy má právní systém motivovat, musí být soudy rychlé. Trvá-li proces o vyklizení bytu více než rok, je pípadná soudní prohra za horizontem chudého lovka, a tak ho nemotivuje k placení nájmu. 12

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Komunita a zdraví Communitas (lat.) spoleenství lidí Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Pocit sounáležitosti, sociální identity Jak funguje sociální skupina? Co podporuje pocit

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Finan ní poradenství Odborné dovednosti (Univerzáln a nezávislý vzd lávací program)

Finan ní poradenství Odborné dovednosti (Univerzáln a nezávislý vzd lávací program) Finanní poradenství Odborné dovednosti (Univerzáln a nezávislý vzdlávací program) Finanní poradenství Odborné dovednosti je univerzální a nezávislý vzdlávací program sestávající z jednotlivých, vzájemn

Více

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Masarykova Univerzita Filozofická fakulta Psychologie V. roník Psychoterapie dtí Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Vypracovala: Jana Stehlíková UO:86709 3.11.2006 v Brn 1 Obsah Obsah 2 Úvod

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák na základ aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdležitjších ekonomických ukazatel (inflace, úrove HDP, míra nezamstnanosti) na

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více