Ekonomie sociálního vylouení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomie sociálního vylouení"

Transkript

1 Ekonomie sociálního vylouení Chování mnoha sociáln vylouených Rom bývá veejností oznaováno jako nepizpsobivé. Veejné mínní má zato, že Romové se chovají iracionáln, že nevyužívají možností, kterými disponují, a tedy že si Romové mohou za svou bídu sami. Tento text se snaží poukázat na racionalitu jejich zdánliv nepochopitelných rozhodnutí, jako je kupíkladu neplacení nájemného pi vdomí hrozící ztráty bytu. Za použití neoklasických ekonomických model se pokusím popsat mechanizmy, které vedou k vzniku a udržování sociáln vylouených komunit, a jsou pro spolenost jako celek nevýhodné. Základní stavební kámen, ze kterého neoklasití ekonomové budují modely reality je racionální jedinec. Tohoto rámce se budu v následujícím textu držet i já. Lidé podle této pedstavy mají konzistentní touhy, které se snaží naplnit, a rozhodují se individuáln. Veejné mínní asto Romm upírá jak racionalitu, tak individualitu. Romové jsou asto chápáni jako jednotná masa a ne jako individua a to pak vede k nesprávným závrm o iracionalit jejich chování. Mnozí Romové jsou chudí, protože málo využívají postupy a instituce moderní spolenosti, jako jsou napíklad anonymní tržní mechanizmy. Tyto postupy jsou v nkterých situacích vysoce efektivní a vdíme jim za nynjší prosperitu. Romové se místo tchto postup uchylují k postupm a institucím tradiních spoleností, jako je napíklad velká rodinná sí. Tyto instituce však využívají zdroje a talenty mnohem mén efektivn. Romové pi nich nezstávají kvli své údajné nepizpsobivosti nebo romantickém lpní na tradicích, ale proto, že jako jednotlivci si nemohou dovolit se rodiny vzdát. Romové tedy pi neefektivních institucích tradiní spolenosti zstávají, protože jsou píliš chudí, a chudí jsou, protože jejich tradiní spolenost je v interakcí s naší moderní spoleností neefektivní. Tento nešastný zaarovaný kruh je podporován nevymahatelností oficiálního práva mezi Romy a diskriminací Rom na trzích. Schematicky lze kauzální vztahy rozebírané v dalším textu zobrazit takto: 1

2 4 diskriminace chudoba 3 2 neefektivní chování Rom 1 velké solidární sít Kauzální kruh nemá zaátek ani konec. Tudíž spory, zda Romové jsou diskriminování, protože se chovají nevhodn, nebo zda se Romové chovají nevhodn, protože jsou diskriminovaní, nemají smysl. Rozeberme nyní jednotlivé kauzální vztahy podrobn: 1 Velké solidární sít vedou k neefektivnímu chování 1.1 spolené vlastnictví lenové solidární sít do jisté míry spolen sdílejí svoje majetky. Vím-li s jistotou, že m bratranec v pípad nouze u sebe ubytuje, je jeho byt tak trochu i mým bytem, a protože solidarita je oboustranná, je mj byt i jeho bytem. Mám-li za povinnost se podlit o pracovní píležitost se svojí rodinou, pak je každý mj pracovní kontakt i pracovní reputace majetkem celé rodiny. Spolené vlastnictví ovšem s sebou nese mnohé problémy. Píkladem z dávnovku ekonomie jsou spolené pastviny anglických vesnic. Šlo o spolený majetek všech 2

3 rodin z vesnice. Všichni vesniané se snažili maximalizovat svj individuální zisk, a tak pro každého bylo optimální pást co nejvíc a nestarat se píliš o údržbu pastvin. To vedlo k nadužívání pastvin a jejich zniení. Toto by se nestalo, pokud by byly pastviny rozdleny do vlastnictví jednotlivých rodin. Žádná rodina by nepásla na svých pozemcích pesmíru, protože by sama nesla negativní následky. Když je ovšem vlastnictví spolené, negativní následky se dlí mezi ostatní, avšak pozitivum - tunjší kráva - zstává individuálnímu vesnianovi. Problém spoleného vlastnictví je zcela zásadní, protože k cizím lidem se skuten asto chováme sobecky. Moderní spolenost se tedy na dobrovolné pispívání k obecnému dobru píliš nespoléhá a spolené projekty, jako nap. stavby cest, se financují z nedobrovolných daní. Problém spoleného vlastnictví se dá ilustrovat na pípad rodiny B.: Tato velká romská rodina rok a pl ekala na vyplacení vtší ástky penz ( K). Muž J.B. je pracovitý a šikovný, vlastní idiák na náklaáky a sbrem šrotu si dokáže s náklaákem vydlat K denn. Jediný problém byl, že starý náklaák stojí K, což rodina B. není schopna ušetit. Rok a pl se tedy v rodin B. mluvilo o náklaáku, jež si z penz poídí, a o pravidelných ziscích, které náklaák pinese. Byla by to výnosná investice, za rok by se jim vrátila 12krát, šlo by tedy ekvivalent vkladu s 1 200% úrokem. Peníze si rodina vyzvedla v jistý pátek veer a o víkendu ml autobazar zaveno. Když chtl jít J.B. v pondlí koupit starou V3S-ku, zjistil, že už jim zbylo jen K. Rodina B. je poetná a o víkendu každý len rodiny utratil co nejvíc pro sebe, dcery si koupily obleení, starší syn videokameru, všichni cigarety... Podnikatelský plán s náklaákem však byl zcela reálný. Auto totiž pozdji sehnal známý J.B. a spolu skuten úspšn sbírali šrot a životní úrove rodiny se pozvedla. O zisk se však museli dlit se spolumajitelem auta. Píslušníci rodiny B. v tomto pípad jako jedinci upednostnili své individuální zájmy a nebrali dostatený ohled na zájem rodiny jako celku; pišli tedy o výhodnou investici. Neschopnost využít tuto investiní píležitost lze považovat za modelový pípad selhání typického pro spolené vlastnictví. Neschopnost investovat je obecný problém chudých romských rodin, nejen rodiny B. Neplacení nájmu je podobné zahození výhodné investice. Cena dekretu na byt na erném trhu je v Praze K. Neplatí-li lovk nájem pl roku, ušetí cca Placení regulovaného nájmu je tedy investice s 10-násobnou návratností. Dekret je ovšem v obecném vlastnictví komplexní rodiny, jedná se tedy o podobný problém 3

4 jako s náklaákem. Nájem musí platit nukleární rodina sama, výhody vlastnictví bytu však sdílí se spíznnými nukleárními rodinami. Podobn je to se vzdláním. Maturita nebo vyšší vzdlání je zdrojem vysokých a stabilních píjm. Pokud by se vzdlaný len od rodiny neodpoutal, rozdlil by se díky silné solidarit, o tento píjem s celou komplexní rodinou. Náklady na vzdlání v podob vynakládaného úsilí však nese jedinec sám. Zase se tedy jedná o problém spoleného vlastnictví a nevzdlávání je promarnní velmi výhodné investice. Spolené vlastnictví také demotivuje lidi pracovat. Zatímco výplata je rozdlena mezi komplexní rodinu, náklady v podob vyloženého úsilí nese jednotlivec. Je proto výhodnjší pracovat málo a spoléhat se na pomoc ostatních len komplexní rodiny. Takovéto chování pak bývá z vnjšku nesprávn interpretováno jako lenost, jde však o racionální reakci na majetkové uspoádání; stejný lovk by pracoval mnohem více, kdyby nebyl souástí velké solidární sít. Jako na problém spoleného vlastnictví lze nahlížet i na udržování poádku ve spolených prostorách domu. Pípadná istota spolených prostor je majetkem všech rodin bydlících v dom, pro každého individuáln je však pohodlnjší pohodit odpad na chodb, protože nebere v úvahu škodu, kterou tímto páchá na ostatních spolubydlících. Z vnjšího pohledu se pak nevyužití popsaných investiních píležitostí jeví jako iracionální chování. Tento omyl je však založen na pedstav, že se komplexní rodina rozhoduje jako celek. Ve skutenosti se však rozhodují individua, kteí jsou chyceni v pasti spoleného majetku. 1.2 Altruizmus v rodin, Beckerova teorie rodiny. Rodiny stední vrstvy spravují svj majetek efektivnji než chudé sociáln vylouené rodiny. Jak se brání pasti spoleného majetku? K neefektivit dochází, když jednotliví aktéi neberou v úvahu dsledky svého konání pro ostatní. Kdyby byli k sob všichni altruistití a brali v úvahu negativní dopady svého konání na ostatní, ke katastrof by nedošlo a skupina by dosáhla sociáln optimální alokace zdroj. Altruismus, nebo-li láska, tedy pomáhá spravovat spolený majetek efektivn. lenové komplexních romských rodin se však jist mají rádi, pro tedy u nich altruismus k optimálním výsledkm nevede? Prozkoumejme rozhodovací procesy v rodin detailnji. 4

5 Nejznámjší ekonomický model rodiny zformuloval Gary. S Becker. V tomto modelu je hlava rodiny altruistická a má potšení z potšení ostatních len rodiny. Hlava rodiny kontroluje hlavní píjem rodiny, a protože jí úpimn záleží na štstí ostatních len, používá píjem v jejich prospch. Becker pak ukazuje, že rodina bude fungovat efektivn, i kdyby se ostatní lenové rádi nemli a byli by totální sobci. Ani sobec totiž neuiní kroky, které by pinesly zisky jenom jemu, avšak zbytek rodiny by ješt více poškodily. Tento sobec by totiž sice zvýšil svj píjem, avšak píjem hlavy rodiny by klesl, a tak by tato hlava snížila podporu sobce a v soutu by sobec tratil. V realit se obyejn mají rádi všichni lenové rodiny. Model však íká, že i kdyby byl syn zcela zkažený sobecký fracek, ale otec altruista s nabitou penženkou, tak syn ve svém vlastním zájmu nepoškodí zájem rodiny. Toto se zdá být v rozporu s pozorováním v sociáln vylouených rodinách. Situace, kdy jeden len rodiny sobecky poškodí zájmy zbytku rodiny lze u chudých rodin vidt asto, a to i v rodinách, kde mají rodie své dti rádi. Mnoho mladých len sociáln vylouených rodin fetuje a loupí, ímž systematicky podkopává povst i ekonomickou situaci svých rodin. V tchto rodinách však nemusí být vyšší zastoupení sobeckých frack. Na vysvtlení postaí, že hlavy tchto rodin mají výrazn mén nabité penženky. Jeli hlava rodiny tak chudá, že nemže píspvek svému dítti už dále snížit, tak dít, pokud je sobecké, nebude brát ohled na zájem rodiny jako celku, protože se nemusí obávat snížení materiální podpory ze strany rodiny. Podle Beckerovy teorie rodiny je tedy altruizmus mnohem úinnjší nástroj v bohatých rodinách než v chudých. Bohatou rodinu sobecký len nepoškodí, v chudé rodin však mže nasekat vtší paseku. Romská rodina je tedy v mnohem vtším nebezpeí selhání, i když má stejnou míru altruizmu, protože je astji chudá. 1.3 Beckerova teorie (ne)trplivosti Vedle problému spoleného vlastnictví existuje další mechanizmus, který žene chudé lidi do neefektivního chování: chudí lidé jsou netrpliví. asto upednostní mnohem menší výhodu ped vtší, ale asov vzdálenjší. Ekonomové ví, že netrpliví jsou všichni lidé - ze zítejšího koláe se tšíme mén než z dnešního. Obvykle se v ekonomii tato netrplivost popisuje jako exogenní parametr. ím je lovk trplivjší, tím vyšších píjm dosáhne, protože bude trpliv investovat. Ze svých výhod se ale bude tšit pozdji. 5

6 Podle Beckera však trplivost není zvnjšku urený parametr, naopak, mžeme jej ovlivovat, a to buto u sebe nebo u svých dtí. Takové uení se trplivosti je však nákladné. K trplivosti pomáhá vzdlání, portrét ddy a praddy na zdi nebo duševní úsilí vynaložené na pedstavování si budoucích radostí a strastí. A si toto všechno úsilí nemusíme jasn uvdomovat, mže být velmi nákladné. Becker tedy zdrazuje nezvyklý píinný vztah: nejenže netrplivost zpsobuje chudobu, ale navíc chudoba zpsobuje netrplivost. Do trplivosti se nevyplatí investovat, když budoucnost vypadá špatn. Celková momentální radost ze života se totiž nezvýší, budu-li myslet na to, co špatného m eká. Tyto dva píinné vztahy mezi chudobou a netrplivostí se navzájem podporují a tvoí kruh, proto i malá zmna ve vlastnictví bohatství se mže znateln zvýraznit. Podle Beckera tedy to, že chudí lidé neplánují, není zpsobeno jejich nepizpsobivostí, ale jejich racionálním oekáváním nepívtivé budoucnosti a racionálním rozhodnutím se v této budoucnosti nenimrat. Kdyby však existoval vnjší dvod ke zmn k lepšímu, trplivost chudých lidí by se zvýšila. O problému spoleného vlastnictví vdí nejen ekonomové, ale samozejm i sociáln vyloueni Romové. Pro tedy zstávají leny velkých sociálních sítí? Protože jsou tak chudí, že je potebují. 2 Chudoba vede k spolenému vlastnictví 2.1 poteba pojištní Problém obecného majetku je palivý zejména, když majetek sdílí velká skupina lidí. V pípad malé skupiny i mírná míra altruizmu zabezpeí, že skupina na sebe bere ohled a chová se optimáln. Nároky na altruizmus ale s velikostí skupiny rostou. Stejn ohleduplní lidé budou ve velké skupin investovat mnohem mén než v malé. Sociální sít chudých Rom jsou mnohem vtší než sít stední tídy. V této ásti popíšu Beckerovo vysvtlení pro tomu tak je. Pro lidskou spokojenost je dležitá nejen výše píjmu, ale i její stabilita. Jist je lepší jíst každý den normáln než se jednou pežrat a jindy mít hlad. Dležitost stability je významnjší pro chudé než pro bohaté. Kolísá-li píjem mezi a K je to jist mnohem mén nepíjemné než když kolísá mezi 0 a K. V moderní spolenosti se vi kolísání píjmu bráníme rznými formami pojištní a úsporami. Tok našeho píjmu tak za cenu jistých náklad vyhlazujeme a 6

7 stabilizujeme, prost nemáme rádi riziko. V tradiní spolenosti pojišovny neexistovaly a vlastní úspory nebyly tak podstatné, protože s mnoha komoditami se neobchodovalo na trhu. Eliminaci rizika poskytovala velká rodina. Je nepravdpodobné, že se bude všem v komplexní rodin dait špatn najednou, takže bude-li mít smlu jeden, pomžou mu ostatní, a tak všichni dosáhnou stabilnjšího píjmu. Pro lidi v sociáln vylouených komunitách jsou moderní formy pojištní asto nedostupné. Nikdo nap. neprodává pojištní proti exekuci bytu. Ani spoení Romm nepomže úinn se vyhnout riziku. My, píslušníci stední vrstvy, se mnohem více než chudí Romové spoléháme na anonymní trhy, a tak nám naspoené peníze pijdou ve chvíle nouze vhod. Sociáln vylouení však žijí tak trochu mimo trh. Peníze jim tolik nepomžou pi pronájmu bytu, protože jsou na trhu diskriminováni a nikdo jim byt jen tak nepronajme. Pi poizování rzných komodit, a už aut i obleení, používají mnohem víc neformální vztahy než píslušníci majority, kteí se spoléhají na anonymní institut trhu a nakupují v obchodech. Romské komplexní rodiny jsou tedy formou pojištní a Romové musí vnovat mnoho úsilí budování a údržb tchto vztah. Výrazn pesahují nukleární rodinu, a tak míra altruizmu, která by zabezpeila efektivitu u malé nukleární rodiny typické pro majoritu, nemusí dostaovat u romské komplexní rodiny. Pojištní je složitá záležitost - i moderní pojišovny musí ešit, jak zabránit zneužívání pojištní. Pln pojištný lovk totiž nebude vynakládat dostatené úsilí na ochranu ped rizikem. Poídí-li si napíklad nkdo havarijní pojištní, nebude se tolik obávat pípadných škod pi havárii a bude ídit rychleji. Takto by ale pojišovny zkrachovaly, a tak nikdy neprodávají plné jištní, vždy vyžadují spoluúast. I tradiní spoleenství musela tento problém ešit a nemohla se spolehnout pouze na altruizmus svých len. Komplexní rodiny pomžou svým lenm v neštstí, snaží se však zabránit zneužívání své solidarity. Solidární sí bude fungovat pouze tehdy, když bude skupina moci posoudit, kdo se do neštstí dostal vlastní nezodpovdností a kdo ml smlu. V tradiní spolenosti se tedy všichni neustále monitorovali a sociální korektiv byl velmi silným nástrojem. Proto tedy Romové udržují tak dokonalý pehled o aktivitách len svých komunit. Romská pošta je dokonalá, protože ji Romové potebují. Na druhou stranu to má za následek totální ztrátu soukromí a soustavný monitoring je velmi omezující. 7

8 Monitorování a následné posouzení oprávnnosti žádosti o pomoc je navíc v dnešní dob daleko tžší. Romové žijí v ím dál složitjším prostedí. Život v symbióze s tradiní slovenskou vesnicí ml jednodušší pravidla než život s dnešní spoleností se složitou administrativou. Dnes Romové picházejí do styku se složitým systémem sociálek a soud. Napíklad v pípad ztráty bydlení píbuzní tžko posoudí do jaké míry to bylo "zavinno" tmi, kdo pichází s prosíkem. V žádném pípad to nelze poznat podle toho, kdo platil nájem a kdo ne. Romské rodiny dobe vidí, že nkdy o byt pijdou i platii, a jindy se nic nestane nejvtším dlužníkm. Bytovou politiku radnic pak Romové vnímají jako loterii a vysthování vnímají jako smlu, ne jako dsledek neplacení. Naše spolenost je tedy píliš složitá na to, aby byli Romové schopni posoudit oprávnnost žádosti svých píbuzných o pomoc. Bez této kontroly však dochází k zneužívání neformálních sítí a jejich celkové neefektivit. 2.2 bezpráví v sociáln vylouených komunitách Další vliv, který Romy tlaí do rozsáhlých sociálních sítí je nevymahatelnost práva uvnit romské komunity. Funkní právní systém je pitom základním pedpokladem k fungování tržních mechanizm. V právním stát si je kupující a prodávající jist, že je druhá strana nepodvede, protože se mohou dovolat úinné pomoci státu. Právní systémy však mají k dokonalosti daleko, a lidé pak tržních mechanizm nemžou pln využít. Kupíkladu v R trvá proces s neplatiem nájemného i dva roky, pomoc státu pi vymáhání práva tedy není píliš úinná. Z tohoto dvodu tedy i lidé stední tídy nehledají podnájem, i podnájemníky na volném trhu, ale využívají neformální kontakty své sociální sít. Od kamaráda svého kamaráda sice nemohou požadovat plné tržní nájemné, ale zase mají jistotu, že ho sociální tlak donutí dodržet dohodu a platit nájem. ím více pokulhává vymahatelnost práva, tím více se lidé uchylují k neformálním prostedkm, které ale nevedou k tak efektivní alokaci zdroj. Mezi Romy je však vymahatelnost práva výrazn nižší než mezi majoritou. Romové natolik nedvují policii, že se na ni tém nikdy neobrací. V prostedí, kde stát neposkytuje právní ochranu, se Romové musí spoléhat na pomoc svých komplexních rodin. Kvli nevymahatelnosti práva pak Romové nepoužívají anonymních trh. Obchodování probíhá jen mezi známými, a už jde o prodej aut, byt, i pístup k pjce. Kdyby bylo právo vymahatelné, mohl by si Rom pjit na bžný úrok, protože ale viteli právní systém nezaruuje návratnost pjky, pjí jen úžerník, který si vrácení penz vymže násilím a ne právem. Nevymahatelnost práva 8

9 mezi Romy je jednou z nejvtších pekážek, které Romy tlaí do neefektivních struktur komplexních rodin. 2.3 rodina jako certifikát kvality Romové jsou závislí na své rodin také proto, že ji potebují jako znaku kvality. Vnitní charakteristiky lidí, jako jsou dovednosti nebo morální kvality, nejsou na první pohled pozorovatelné, a proto je musíme svému okolí njak signalizovat. V moderní spolenosti lze talent a píli signalizovat napíklad vysokoškolským diplomem. I když nakonec lovk pracuje v jiném oboru než vystudoval, pomocí titulu signalizuje zamstnavateli, že není líný a hloupý. Zamstnavatel takový signál bere v potaz, protože ví, že získat titul by bylo pro hloupého a líného lovka píliš nároné. Romové žijící v sociáln vylouených komunitách však podobné moderní signalizaní prostedky nemají k dispozici. Vnjším signálem vnitních kvalit se tedy stává píslušnost k té které rodin. Píslušníci rodiny s dobrou povstí ve svém vlastním zájmu hlídají své píbuzné, aby povst nepoškodili, a tak je dobrá povst skuten potvrzena. Takováto signalizace skrytých vlastností však prohlubuje závislost Rom na svých rodinách a navíc není efektivní, protože nereflektuje nadání jedince, ale jeho rodinnou píslušnost. Tento druh signalizace brzdí sociální mobilitu uvnit romské komunity, protože na rozdíl od majoritní spolenosti, možnost signalizovat cenné vnitní vlastnosti nezáleží na talentech. 3 Neefektivní chování vede k diskriminaci Romové se stávají sociáln vylouení mnohem astji než neromové, protože jsou diskriminovaní. Dvod k diskriminaci mže být nkolik. Diskriminace mže být iracionální, kdy nkdo má radji lidi jisté barvy stejn bezdvodn, jako když nkdo má radji ervená auta. astji ale lidé diskriminuji statisticky. To se dje, když jsou vnjší znaky, jako barva kže, píjmení nebo pízvuk statisticky korelovány se skrytými vlastnostmi jejich nositele, jako jsou pracovní návyky, kvalita vzdlání apod. I když je rozložení talent zcela stejné ve všech skupinách, mžou rzné skupiny klást draz na rozvíjení rzných talent, a tak se mžou vnjší znaky stát nositeli statistické informace, a ex ante žádnou informaci nenesly. A tak íšník v restauraci, zamstnavatel, pronajímatel bytu i úedník ví, že nositelé tmavší kže mu zpsobí problém o nco pravdpodobnji než nositel kže svtlé. Diskriminace je pak individuáln racionální, a není v souladu s presumpcí neviny. Diskriminující ovšem 9

10 neoptimalizují spravedlnost, ale svoje individuální cíle. Diskriminace samozejm poškozuje spolenost jako celek, protože vede k neoptimální alokaci zdroj a talent. Oekávají-li totiž Romové, že jejich dti budou v budoucnosti diskriminované na trhu práce, nevyplatí se jim píliš investovat do vzdlávání. Jednotliví diskriminující však celospoleenské dsledky své diskriminace nezohledují, protože sami nesou jen nepatrnou ást negativních dsledk svého chování. Morální apel na píslušníky majority, aby dobrovoln pestali diskriminovat, je stejné popení jejich individuality jako apel na Romy, aby si mezi sebou udlali poádek. Píslušníci obou skupin jsou individua a ne masy. Diskriminace zmizí, až barva kže neponese statistickou informaci, tedy až mezi Romy a majoritou nebudou statistické rozdíly. 4 Diskriminace vede k chudob, ímž se kauzální kruh uzavírá. Co s tím? A se všichni jednotlivci chovají racionáln, spolenost nedosahuje optimální alokace zdroj a talent. Existence sociáln vylouených komunit je nevýhodná pro všechny, avšak pro každého individuáln je výhodné zstat v popsaném kauzálním kruhu. Jedná se o typický pípad selhání laissez-faire, piemž v pozadí selhání stojí popsané externality, asymetrické informace a nevyjasnnost majetkových práv. Pro pípady selhání tržních mechanizm si lidé platí státní aparát. Jak mže stát úinn zasáhnout proti sociální vylouenosti? Stát mže trestat diskriminaci. Antidiskriminaní zákony jsou ovšem tém nevymahatelné. Diskriminace je masová, protože se lidem vyplácí. Potrestáno je však jen nkolik málo pípad ron, protože diskriminace je tém neprokazatelná. Úinné dokazování diskriminace není principiáln možné, proto by se stát ml soustedit na odstranní dvod pro diskriminaci. Stát mže odstraovat píiny vedoucí k vytváení rozsáhlých solidárních sítí. Systém sociální pée dnes tak trochu pipomíná loterii. Výše sociálních dávek vyplacených rodin fluktuuje každý msíc podle pedem nevypoitatelných vliv. Má-li rodina nkolik dosplých len, jen tžko lze odhadnout, kolik z nich se v prbhu píštího msíce udrží na pracovním úad, od ehož je výsledná dávka 10

11 odvislá. Všeobecn rozšíený názor, že Romové se v systému sociálních dávek vyznají, je mýtus. Systém je tak složitý, že poteba pojistit se vi doasnému výpadku dávek je velká. Zjednodušení systému dávek by závislost Rom na jejich komplexní rodin snížilo. Pravidelnost a transparentnost systému dávek je dležitjší než jejich samotná výše. Stát mže zvýšit vymahatelnost práva uvnit romské komunity. Mže dslednji trestat projevy rasizmu u policist, mže zlepšovat vztahy mezi Romy a policii pijímáním Rom do jejích ad, i zizováním proromských poradc uvnit policie, kteí by Romm usnadnili komunikaci s policií. Chvályhodný je boj policie s lichvái uvnit romské komunity, lichva je však jen špikou ledovce. Stát mže pomoci dosahovat Romm alespo stedního vzdlání, aby mohli signalizovat svoje skryté kvality pomocí maturit a výuních list a ne jen pomocí píslušnosti ke své rodin. Romm se ale za dnešních podmínek vzdlávat nevyplatí, protože mohou oekávat diskriminaci na trhu práce a navíc by se o plody vzdlání museli podlit se svojí komplexní rodinou. Stát tedy musí Romy motivovat umle, nap. pomocí rzných stipendií pro romské studenty. Tato stipendia musí být dostaten vysoká, aby byla motivující. Takováto stipendia by byly žádoucí už na druhém stupni základní školy, kdy se v plné síle poprvé projeví sociální vylouení. Stát ovšem není sto administrativn rozlišit, kdo je a není diskriminován na základ svého romství. Kritéria pro udlení takového stipendia musí být lehce ovitelné a související s handikepem v oblasti vzdlávání. Stipendium mže být kupíkladu podmiovat nedostatkem vzdlání rodi dítte mli by na nj nárok jen dti, kterých rodie mají pouze základní vzdlání. Dále mže být podmiováno hmotnou nouzí rodiny, která se ovuje tak jako tak pro piznání dávek sociální pée. Má-li být stipendium motivací pro studium, musí být jeho udlení rovnž podmínno studijními výsledky, známkami a docházkou. Stipendia by rovnž mohli sociáln vyloueným rodim pomoci si uvdomit nevýhody zvláštních škol, pokud by byly vypláceny pouze žákm škol ádných. Je možné, že by se rodie konen mobilizovali a pestali se se zaazováním svých dtí do zvláštních škol smiovat. Prostedky udlené v rámci takovýchto stipendií by nemly být vázané na zakoupení školních pomcek apod., protože to snižuje jejich motivaní úinek v oích recipient. Cílem je zvednout motivaci ke studiu. Rodina, která je momentáln 11

12 k hodnot vzdlání skeptická jist více ocení nevázáné prostedky, než uebnice které by stejnak byly bez motivace ke vzdlávání nanic. Hlavním myšlenkou tohoto lánku je, že sociáln vylouení Romové jsou lidé inteligentní, stejn jako všichni ostatní a jsou schopni se pizpsobovat mnícím se podmínkám. Stát by tedy ml napravovat kivdy diskriminace pomocí motivaních pobídek podobných stipendiím v pedešlém bodu. V otázce nezamstnanosti by stát ml upednostnit jemnjší motivaní nástroje ped poskytováním umlých pracovních míst a rekvalifikací. V dnešním systému sociální pée ztrácí dlouhodob nezamstnaný lovk s novým zamstnáním takový kus rzných podpor, že v píjmové tíd v okolí životního minima je mezní da stoprocentní. To, že mnoho chudých Rom nepracuje, svdí spíše o jejich pizpsobivosti, než nepizpsobivosti. Stát mže zvýšit motivaci pracovat speciálními dávkami urenými pro ty, kteí nastoupí do zamstnání. Tyto dávky mohou být podmiovány faktory, které zaruí, že se dotknou práv skupiny lidí ohrožené dlouhodobou nezamstnaností. Mohou být podmínné nízkým platem, nedostatkem kvalifikace, pedchozí dlouhodobou nezamstnaností, zdravotním postižením, popípad mohou být vypláceny pouze v uritých krajích. Vytváení solidárních sítí je snazší, když lidé žijí v ghettu. Stát musí motivovat obce, aby nevytváely nová ghetta, a aby romské nukleární rodiny, které mají ambici se vzdálit své komplexní rodin, mly šanci dosáhnout na sociální byty. Romové, pokud nemají vi obci dluhy, by mli dostávat sociální byty pednostn, protože jsou diskriminovaní na volném trhu s nemovitostmi. Chudí lidi jsou pirozen netrpliví a na budoucnost píliš nehledí. Pokud je tedy má právní systém motivovat, musí být soudy rychlé. Trvá-li proces o vyklizení bytu více než rok, je pípadná soudní prohra za horizontem chudého lovka, a tak ho nemotivuje k placení nájmu. 12

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA S o c i á l n í v y l o u č e n í v L i b e r c i, Plzni a Ústí nad Labem a b Miroslav Brož, Petra Kintlová a Ladislav Toušek Financováno ze zdrojů Evropské unie - program Transition

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Martina Mikeszová Ing. Petr Sunega Na studii

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Základní vzdělávání romských dětí. Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 2

Základní vzdělávání romských dětí. Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 2 Základní vzdělávání romských dětí Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 2 Liga lidských práv (www.llp.cz) je česká nevládní organizace, která chrání práva dětí, pacientů, duševně nemocných, obětí

Více