Verlag Dashöfer. Vzory pracovněprávních písemností. Autoři. Obsah :08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verlag Dashöfer. Vzory pracovněprávních písemností. Autoři. Obsah :08"

Transkript

1 Verlag Dashöfer Software Vzory pracovněprávních písemností Neztrácejte čas vymýšlením toho, co pro Vás připravili přední odborníci na pracovní právo! Vzory pracovněprávních písemností Podrobné komentáře s prolinky do aktuálních právních předpisů Upozornění na změny v zákoníku práce Přes 100 vzorů a formulářů na CD-ROMu zvýší Vaši právní jistotu a bezchybnost při zpracování pracovněprávních písemností podle zákoníku práce. Produkt je určen především pro personalisty, mzdové účetní, majitele a jednatele, advokáty, OSVČ a odborníky v poradenských firmách. Všechny vzory i odborné komentáře jsou zpracovány podle aktuálního právního stavu k Autoři Autory tohoto CD-ROMu jsou: JUDr. Věra Bognárová JUDr. Pavla Hloušková JUDr. Anna Janáková Obsah Index Title 1 Úvod 2 Aktuální informace 2.1 Změny v zákoníku práce 3 Vzory pracovněprávních písemností s komentářem 3.1 Předsmluvní pracovněprávní vztahy

2 3.1.1 Motivační dopis Komentář k životopisu Vzor životopisu (český jazyk) Vzor životopisu (anglický jazyk) 3.2 Vznik pracovního poměru Poučení Prohlášení zaměstnance pro účely zdravotního pojištění Záznam o instruktáži BOZP Pracovní smlouva Pracovní smlouva pro vedoucí zaměstnance Pracovní smlouva, kterou se zakládá pracovní poměr na dobu určitou Pracovní náplň Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru Jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance Dohoda o konkurenční doložce Odstoupení od dohody o konkurenční doložce Osobní karta na svěřené věci

3 Souhlas zaměstnavatele s doručováním písemností prostřednictvím služby elektronických komunikací Formulář pro zapracování/zaškolení nového zaměstnance Dohoda o zkušební době 3.3 Průběh pracovního poměru Oznámení o trvání pracovního poměru Udělení souhlasu k výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance Odvolání souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti zaměstnance Dohoda o změně pracovní smlouvy Přeložení do jiného místa výkonu práce Žádost o přeložení do jiného místa výkonu práce Žádost o převedení na jinou práci Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli Dohoda o pracovní pohotovosti Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu Kontrola zaměstnanců a jejich souhlas s tím Dohoda o práci mimo pracoviště zaměstnavatele sjednaná podle Stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů - diskriminace zaměstnance

4 Oznámení o nápravě diskriminačního jednání Pověření zaměstnanců ke kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance Záznam o provedené kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v místě pobytu Výzva zaměstnavatele zaměstnanci, který porušil léčebný režim Dohoda o vysílání na pracovní cesty Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce 3.4 Ukončení pracovního poměru Odvolání z pracovního místa jmenovaného vedoucího zaměstnance Vzdání se vedoucího pracovního místa Odstoupení od pracovní smlouvy Dohoda o rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Upozornění na možnost výpovědi pro porušování povinnosti Výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. a) Výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. b)

5 Výpověď daná zaměstnavatelem podle 52 písm. c) Výpověď daná zaměstnancem Přehled o ukončení pracovního poměru zaměstnanců Okamžité zrušení pracovního poměru Dohoda o termínu výplaty odstupného Výstupní list Pracovní posudek Žádost o vydání pracovního posudku Potvrzení o zaměstnání 3.5 Hromadné propouštění Informování odborové organizace a rady zaměstnanců o hromadném propouštění Písemná zpráva pro místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o hromadném propouštění 3.6 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Odstoupení od dohody o provedení práce zaměstnancem Odstoupení od dohody o provedení práce zaměstnavatelem

6 3.7 Odpovědnost za škodu Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování Dohoda o společné odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování Žádost o provedení inventarizace Oznámení zaměstnavatele o výši náhrady škody Žádost zaměstnavatele o náhradu škody Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí 3.8 Zvyšování a prohlubování kvalifikace, péče o zaměstnance Kvalifikační dohoda Požadavek zaměstnavatele na úhradu vynaložených nákladů 3.9 Dovolená Žádost o dovolenou Oznámení o krácení dovolené Určení doby čerpání dovolené Rozhodnutí o změně doby čerpání dovolené Rozhodnutí o odvolání z dovolené Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání z dovolené zaměstnavatelem

7 3.9.7 Žádost o poskytnutí dovolené při změně zaměstnání Žádost o poskytnutí dovolené na dobu překážky v práci Dohoda o poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) - neplacené volno Propustka Rozhodnutí o hromadném čerpání dovolené 3.10 Pracovní doba Komentář ke kontu pracovní doby Dohoda o výkonu práce přesčas Dohoda o další dohodnuté práci přesčas ve zdravotnictví Dohoda o kratší pracovní době Dohoda o úpravě pracovní doby 3.11 Překážky v práci Žádost zaměstnance o poskytnutí pracovního volna Oznámení zaměstnankyně o nástupu na mateřskou dovolenou Žádost o poskytnutí dovolené po skončení mateřské dovolené Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené 4 Pracovnělékařské služby

8 4.1 Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 4.2 Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci 4.3 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci 4.4 Návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci 5 Cestovní náhrady 5.1 Dohoda o poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukrom 5.2 Rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad 5.3 Tiskopisy Cestovních příkazů a vyúčtování cestovních náhrad Tiskopisy - komentáře 6 Mzdová problematika 6.1 Osobní a mzdový list 7 Pracovní úrazy 7.1 Kniha úrazů 7.2 Záznam o úrazu 7.3 Záznam o úrazu - hlášení změn 8 Aktivní politika zaměstnanosti 8.1 Komentář

9 8.2 Formuláře 9 Agenturní zaměstnávání 9.1 Formuláře 10 Zaměstnávání cizinců 10.1 Zaměstnávání zahraničních občanů na území ČR 10.2 Formuláře 11 Kalkulačky výpočtů 12 Aktuální znění právních předpisů 13 Manuál a Licenční podmínky 13.1 Manuál pro používání programu 13.2 Licenční podmínky Verlag Dashöfer s r.o Instalace programu Acrobat Reader

10 Poradenský servis V případě, že na svůj problém nenaleznete odpověď na CD-ROMu, můžete využít našeho poradenského servisu. Dotaz zašlete přes formulář na Do tří týdnů obdržíte zdarma písemnou odpověď, zpracovanou autorským kolektivem tohoto softwaru. Ukázka UKÁZKA VZORU Z CD-ROMU

11 DOHODA O ZKUŠEBNÍ DOBĚ Zaměstnavatel... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... a Zaměstnanec... (jméno a příjmení), narozen dne... číslo OP... trvale bytem... (dále jen "zaměstnavatel" a "zaměstnanec") uzavírají tuto dohodu o zkušební době: 1. I. varianta Podle pracovní smlouvy uzavřené dne... vznikne zaměstnanci u zaměstnavatele pracovní poměr od... (uvést konkrétní datum vzniku pracovního poměru). II. varianta Jmenováním na vedoucí pracovní místo... (uvést konkrétní pracovní místo) ze dne... (uvést konkrétní datum) vznikne zaměstnanci pracovní poměr k zaměstnavateli. 2. Zaměstnanec a zaměstnavatel se tímto dohodli na sjednání zkušební doby ve shora označeném pracovním poměru, a to v rozsahu 3 (u vedoucích zaměstnanců v rozsahu 6)měsíců (doba může být i kratší) ode dne vzniku pracovního poměru. 3. Zaměstnavatel i zaměstnanec mají právo podle 66 odst. 1 ZP pracovní poměr ve zkušební době kdykoliv i bez uvedení důvodu zrušit. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být provedeno písemně a musí být zaměstnavateli nebo zaměstnanci doručeno. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. 4. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec. V... dne podpis zaměstnance razítko zaměstnavatele a podpis jeho oprávněného zaměstnance Právní úprava: 20, 35, 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 582 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Komentář: Zaměstnavatel se zaměstnancem mohou sjednat v souvislosti se sjednáním pracovního poměru zkušební dobu. Důsledkem zkušební doby je jednodušší způsob ukončení pracovního poměru v době, kdy zkušební doba trvá. Podle 66 odst. 1 ZP může zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu anebo bez uvedení důvodu. Ani zaměstnanec ani zaměstnavatel nemusí uvádět pro ukončení pracovního poměru ve zkušební době důvod. Pracovní poměr ve zkušební době je možné ukončit obecně bez ohledu na případně existující ochranné doby s níže uvedenou výjimkou pro dočasnou pracovní neschopnost. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době proto nebrání ani těhotenství zaměstnankyně nebo výkon veřejné funkce. Ochranné doby jsou uvedeny v 53 ZP, vztahují se však výhradně na ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. I z tohoto důvodu je sjednání zkušební doby výhodné, protože především zaměstnavateli umožní v době jejího trvání ukončení pracovního poměru v podstatě bez omezení. Zaměstnavatel je podle 66 odst. 1 ZP omezen výhradně v tom, že nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance. Nemožnost ukončit pracovní poměr ve zkušební době je dána tou skutečností, že zaměstnavatel je povinen v této době zaměstnanci poskytovat náhradu mzdy nebo platu podle 192 až 194 ZP a ukončením pracovního poměru by se této povinnosti zprostil. Nemocenské dávky přísluší zaměstnanci až od 15 kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Po uplynutí prvních 14 kalendářních dnů však ani zaměstnavatel není omezen v tom ukončit pracovní poměr ve zkušební době, i když pracovní neschopnost zaměstnance stále trvá, protože zaměstnanec je již pro tento případ kryt poskytováním nemocenského

12 podle zák. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanec může na rozdíl od zaměstnavatele zrušit pracovní poměr ve zkušební době i v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, protože zákaz se vztahuje výhradně na zaměstnavatele, nikoliv však na zaměstnance. Zkušební doba nemusí být sjednávána, jedná se o dobrovolné ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Není-li sjednána, nemá to vliv na vznik pracovního poměru, avšak zaměstnavatel ani zaměstnanec nemohou využít jednoduššího způsobu ukončení pracovního poměru podle 66 odst. 1 ZP. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být učiněno písemně. Od je novelizováno ustanovení 66 odst. 2 ZP, pracovní poměr zrušením ve zkušební době skončí dnem doručení zrušení druhé straně, ne-li v něm uveden den pozdější a nevyžaduje se, aby bylo doručeno alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Tuto podmínku je však možné v dohodě o zkušební době sjednat, budou-li mít na tom smluvní strany zájem. Zkušební doba může být sjednávána jako ujednání v pracovní smlouvě, což je praktické vždy, pokud pracovní poměr je pracovní smlouvou zakládán. Zkušební dobu je však možné sjednat i v souvislosti se jmenováním na pracovní místo zaměstnance podle 33 odst. 3 ZP, kdy pracovní poměr u zde vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců se zakládá výhradně jednostranným právním úkonem ze strany zaměstnavatele, a to jmenováním. Jedná se o např. o vedoucího organizační složky státu nebo vedoucího organizačního útvaru organizační složky státu, organizačního útvaru státního podniku, státního fondu, příspěvkové organizace anebo organizačního útvaru v Policii České republiky. U těchto vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců se pracovní poměr nezakládá smlouvou, ale jmenováním a proto má-li zaměstnavatel zájem na sjednání zkušební doby, musí být písemně tato dohoda sjednána podle přiloženého vzoru. Použitý vzor je však možné použít i pro případ, kdy je pracovní poměr zakládán pracovní smlouvou, pokud z nějakého důvodu nedojde ke sjednání zkušební doby přímo v pracovní smlouvě. Zkušební doba podle současné právní úpravy provedené v 35 ZP nemusí být sjednávána povinně v pracovní smlouvě, může být proto sjednána v jakékoliv jiné smlouvě. Vyžaduje se však, aby byla sjednána povinně písemně. Je možné ji sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, popř. den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance podle 33 odst. 3 ZP. Zkušební dobu není možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl. Jestliže pracovní poměr vznikne dnem označeným v pracovní smlouvě, např. 1. dubna, není možné zkušební dobu sjednat 2. nebo 3. dubna. Sjednání zkušební doby pro tento případ by bylo neplatné. Sjednaná zkušební doba nemůže také být dodatečně dohodou zaměstnance a zaměstnavatele prodlužována. Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí od vzniku pracovního poměru. U vedoucích zaměstnanců je ale možné zkušební dobu sjednat v délce až 6 měsíců. Ustanovení 35 odst. 1 písm. b) ZP zohledňuje, že výkon práce vedoucího zaměstnance vzhledem k vyšší složitosti a náročnosti vyžaduje delší dobu pro ověření, zda smluvním stranám bude pracovního poměr vyhovovat. Definice vedoucích zaměstnanců, u kterých lze delší zkušební dobu sjednat, je obsažena v 11 ZP a rozumí se jím zaměstnanec, který je na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Zkušební dobu je možné sjednat i v pracovním poměru na dobu určitou. Od však platí omezení a zkušební doba v pracovním poměru na dobu určitou nesmí přesáhnout polovinu sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou. Zkušební doba může být sjednána i v kratším rozsahu než v maximálním limitu upraveném zákoníkem práce v závislosti na tom, jak dlouhou dobu obě smluvní strany potřebují pro posouzení, zda jim sjednaný pracovní poměr bude vyhovovat. Je-li však sjednána zkušební doba jako měsíční, není již možné v průběhu trvání pracovního poměru tuto zkušební dobu prodloužit. Je tomu tak proto, že zkušební dobu nelze sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl. Nelze ji proto po vzniku pracovního poměru ani prodlužovat. Zkušební doba se prodlužuje o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec v průběhu zkušební doby práci nekoná. Je nerozhodné, zda se jedná o překážky v práci na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele. Všechny překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele, které trvají během výpovědní doby, se pro tento účel sčítají. O dobu, která byla zameškána existencí těchto překážek v práci, se výpovědní doba prodlužuje. Od se zkušební doba prodlužuje pouze o dobu celodenních překážek v práci, ke kratším překážkám v práci se přihlížet nebude a ani se nesečítají. A od se zkušební doba prodlužuje také o dobu čerpané celodenní dovolené. Zkušební doba trvá i v době existujících překážek v práci, to vyplývá z použitého pojmu zákoníku práce, který uvádí, že výpovědní doba se prodlužuje a nikoliv staví z důvodu překážek v práci a proto je obecně možné i v době existujících překážek v práci na straně zaměstnavatele či zaměstnance pracovní poměr zrušit. Existuje jediná shora uvedená výjimka, že zaměstnavatel nesmí pracovní poměr ve zkušební době zrušit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zkušební doba musí být sjednána písemně. Písemná forma se vztahuje na ujednání v pracovní smlouvě nebo mimo pracovní smlouvu v samostatné v dohodě. Ustanovení 582 NOZ stanoví, že není-li právní jednání (smlouva) učiněno v písemné formě, kterou stanoví pro tento případ 35 odst. 6 ZP, je tato smlouva neplatná. I NOZ však umožňuje, aby smluvní strany nedostatek písemné formy dodatečně zhojily a tím vadu odstranily. To platí i pro sjednání zkušební doby a její povinně

13 písemnou formu. Bude-li sjednána zkušební doba pouze ústně, je neplatná. Zaměstnanec a zaměstnavatel však mohou nedostatek odstranit jejím dodatečným písemným sjednáním. Zákaznický portál 24 Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků. Naleznete na něm: Aktuality z Vašeho oboru, Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu, Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci, Vybrané dotazy a odpovědi, Vzory, které si můžete upravit podle potřeby, Výkazy účetní závěrky a další praktické informace Oceníte: portál je aktualizován 24 hodin denně, aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis, doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě. Stačí se podívat na Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24? Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24. Aktualizace Aktualizace probíhá 2x ročně v závislosti na změnách v legislativě. Díky pravidelným aktualizacím tak budete mít vždy k dispozici pávně platné informace. Cena aktualizace: 2190 Kč bez DPH Poslední aktualizace proběhla v červnu 2016 a obsahovala tyto tematické okruhy:

14 Monitoring zaměstnanců z pohledu českého a evropského práva Únorové rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva rozčeřilo hladinu zájmu o otázky spojené s monitoringem zaměstnanců. JUDr. Věra Bognárová porovná toto rozhodnutí s českou právní úpravou a nabídne Vám postup, jak informovat o monitorování elektronické komunikace zaměstnance. Smlouva o budoucí pracovní smlouvě I v pracovněprávních vztazích lze sjednat smlouvu o smlouvě budoucí, protože možnost jejího sjednání není v rozporu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. Zákoník práce však smlouvu o smlouvě budoucí neupravuje, proto se při jejím sjednání postupuje podle občanského zákoníku. Mzdový výměr Mzdový výměr je jednostranným právním jednáním, kterým zaměstnavatel stanoví) zaměstnanci mzdu. Jednostranné určení mzdy mzdovým výměrem umožňuje zaměstnavateli mzdu jednostranně měnit, a to nejenom směrem nahoru, ale i směrem dolů. Inspirujte se připraveným vzorem. Výpověď z právního vztahu založeného dohodou o provedení práce daná zaměstnavatelem Od platí pro zrušení dohody o provedení práce způsoby uvedené v 77 odst. 4 ZP, které jsou shodné se zrušením právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti. Inspirujte se připraveným vzorem. Přesčasová práce Zná ji každý ጀ zaměstnanec i zaměstnavatel. Proto určitě využijete připravené vzor Nařízení práce přesčas zaměstnavatelem podle 93 ZP. Další vzory zařazené do této aktualizace: Dohoda o mzdě Upozornění na závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami podle 253 odst. 1 ZP Odstoupení od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty Výpověď z právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti daná zaměstnavatelem podle 77 odst. 4 písm. b) ZP Multilicence Příplatek za poskytování multilicencí: Počet uživatelů Aktivace multilicence Příplatek ke každé aktualizaci ,- Kč 1 000,- Kč ,- Kč 2 000,- Kč ,- Kč 4 000,- Kč Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví Věra Šimonová - Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská 423/178, P. O. Box 124, Praha 6, IČO: , DIČ: CZ tel:

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval

Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval Novinky v oblasti pracovního práva zákoník práce 2012 Vážení klienti, Dnem 1. 1. 2012 vstoupila

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO 5.6.24. Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/agenturni-zamestnavanibozp-a-po Agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB STRANA 1 Obsah USB Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1.1 Pověření zaměstnance Zmocnění udělené zaměstnavatelem 1.3 Zmocnění udělené zaměstnancem 1.4 Odvolání zmocnění 1.5 Výpověď zmocnění 1.6 Námitka

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Cílem této kapitoly je vysvětlení základních pojmů z oblasti skončení pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, především pracovního poměru. Po prostudování

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA.

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA. HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA 2012 PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA www.peterkapartners.com V současné době je v Parlamentu ČR projednávána netrpělivě

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012

Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava pracovního poměru na dobu určitou podle zákoníku práce ve znění účinném od 1. ledna 2012 Úprava podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 31. 12. 2011 Podle 39 odst. 2 zákoníku

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky

Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky Vzdělávací centrum www.sluzbyapodnikani.cz Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016 V. verze OBSAH: 1. Role mzdové účetní...

Více

Zákoník práce v roce 2012

Zákoník práce v roce 2012 Předsedům VZO Zákoník práce v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákoník práce je jedním ze zákonů, který dopadá téměř na všechny obyvatele v aktivním věku. Od nového roku začne platit rozsáhlá

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Zákoník práce. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Zákoník práce. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Zákoník práce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Margerita Vysokajová / Bohuslav Kahle Nataša Randlová / Petr Hůrka / Jiří Doležílek Zákoník práce Komentář 4. vydání Vzor citace: Vysokajová,

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty STRANA 1 Obsah USB Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1.1 Pověření zaměstnance Zmocnění udělené zaměstnavatelem 1.3 Zmocnění udělené zaměstnancem 1.4 Odvolání zmocnění 1.5 Výpověď zmocnění 1.6 Námitka

Více

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB STRANA 1 Obsah USB Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1.1 Pověření zaměstnance Zmocnění udělené zaměstnavatelem 1.3 Zmocnění udělené zaměstnancem 1.4 Odvolání zmocnění 1.5 Výpověď zmocnění 1.6 Námitka

Více

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 Obsah úvodem postup před vznikem pracovního poměru pracovně-lékařské prohlídky vznik pracovního poměru pracovní poměr na dobu

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR. Mzdové účetnictví

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR.  Mzdové účetnictví Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz Mzdové účetnictví Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 V. verze (IB, MB, MK, JŠ, TZ) OBSAH: 1. Role mzdové účetní... 2 2. Zákoník práce...

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Pracovní poměr

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19

Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19 Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19 Obsah Způsoby ukončení pracovního poměru Dohoda Výpověď Okamžité zrušení Zrušení ve zkušební lhůtě Uplynutí doby Dokumenty vydávané při ukončení pracovního

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru 2., aktualizované a rozšířené

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Úvod... 19 Seznam použitých zkratek... 20 I. VZNIK A ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU... 23 A. Pracovní smlouva... 23 1. Vznik

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

~ 1 ~ - datum vzniku a skončení pracovního poměru, včetně kopie pracovní smlouvy, písemného oznámení o podání výpovědi,

~ 1 ~ - datum vzniku a skončení pracovního poměru, včetně kopie pracovní smlouvy, písemného oznámení o podání výpovědi, ~ 1 ~ Osobní spis zaměstnance: Mzdové účetní potřebuje pro zabezpečení naznačeného spektra úkolů a povinností mít k dispozici určitý rozsah informací o zaměstnancích, uspořádaných tak, aby mohly přesně

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011 Novela zákoníku práce JUDr. Jaroslav Škubal 20. října 2011 Přehled hlavních změn ZP 1. neplatnost právních úkonů ( 18-21) 2. zkušební doba ( 35) 3. pracovní poměr na dobu určitou ( 39) 4. dočasné přidělení

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Skončení pracovního poměru JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 1 Osnova přednášky 1. Způsoby skončení pracovního poměru 2. Rozvázání pracovního poměru dohodou 3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 4.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada EKONOMIKA,

Více

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance Přednášející: Iveta Lišková I. Ukončení PP na kartě zaměstnance II. Přeplatek/dluh zaměstnance rekapitulace mimořádných srážek II. Přeplatek/dluh zaměstnance

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více