Fotovoltaika v ČR a její financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotovoltaika v ČR a její financování"

Transkript

1 Fotovoltaika v ČR a její financování Seminář Farmtec a.s., Větrný Jeníkov Martin Barteš

2 Obsah Shrnutí vývoje fotovoltaiky v ČR Legislativa Vývoj instalované kapacity Proměny investora do fotovoltaiky Klíčové faktory ovlivňující rozvoj fotovoltaiky Legislativa současné a budoucí trendy Připojitelnost a další omezení SEK (Pačesova komise) a odhad potenciálu trhu v ČR Investice do fotovoltaiky Výhody Financování fotovoltaických projektů Českou spořitelnou Rizika a jejich ošetření Modelový příklad Doplňující produkty Pohled ČS na investice do fotovoltaiky strana 2

3 Legislativa Základní předpoklad k rozvoji fotovoltaiky v ČR Mezinárodní smlouvy Kyotský protokol (1997) snižování emisí CO 2 Energetická politika pro Evropu (EPE) (Rada Evropy březen 2007) Nové cíle pro rok 2020 nastaveny Evropskou komisí březen 2008 (20:20:20) 20 % energie z obnovitelných zdrojů 20 % elektřiny z obnovitelných zdrojů Individuální cíle pro každou členskou zemi na základě jejich potenciálu (13 % pro Českou republiku) Česká legislativa Zákon 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Nastavuje 15-letou návratnost investice Nařizuje povinný odkup ze strany operátorů distribuční a přenosové soustavy a jejich preferenční připojení Nastavuje systém podpory garantovaných cen a zelených bonusů a jejich vývoj v čase Garance ceny 20 let (vyhláška 475/2005 Sb. ve znění vyhlášky 364/2007 Sb.)) ERÚ určuje ceny dle pravidel stanovených v zákoně 2 4% roční růst dle inflace (vyhláška 150/2007 Sb.) pro nově spuštěné projekty max. 5% meziroční pokles (zákon 180/2005 Sb. 6) strana 3

4 Vývoj instalované kapacity Počet a výkon fotovoltaických elektráren v ČR k Zdroj: ERÚ, 2009 strana 4

5 Proměny investora do fotovoltaiky Před rokem 2005 malé instalace obvykle experimentální o velikosti v řádu kw p podpora státu Po roce Investor typu FANOUŠEK PRŮKOPNÍK instalace v řádu desítek až stovek kw p podporu z fondů EU ( ) projekty staví svépomocí základy českých dodavatelů fotovoltaiky 2007 příchod investorů typu PODNIKATEL instalace v řádu 100 kw p 1 MW p investice jako uložení peněz z podnikání zajímavá investiční příležitost s garantovaným výnosem banky vnímají financování fotovoltaiky jako zajímavou příležitost 2008 masivní příchod INSTITUCIONÁLNÍCH INVESTORŮ instalace v řádu 1+ MW p spojeno s utlumením podpory v zahraničí český trh se stává zajímavý začátek sekundárního trhu s projekty (spekulativní rezervace kapacit) příchod EPC kontraktorů se zkušenostmi ze zahraničí (konec roku) zájem o malé instalace na střechách rodinných domů 2009, 2010 plány na projekty 10 MW p + strana 5

6 Legislativa současné a budoucí trendy Stanovení výkupních cen (zahraniční a domácí zkušenosti) Rozdělení dle velikosti instalace (30 kw p ) Rozdělení dle umístění projektu Volná plocha Střechy, parkoviště u nákupních center apod. Fotovoltaika integrovaná do budov Novelizace zákona 180/2005 Sb. Meziroční pokles o 5 % nebo o více snížení cen technologií pozor na vliv kurzu CZK/EUR zvýšení účinnosti PV panelů nástup nových technologií tenkovrstvé panely, tištěné panely, nanotechnologie pokles nákladů na výrobu Navázání podpory na dosaženou celkovou instalovanou kapacitu KDY TO BUDE? strana 6

7 Připojitelnost a další omezení Připojení Kapacita sítě Spekulativní blokace kapacit Velké projekty připojené na VN/VVN Pohled regionů na fotovoltaiku Ceny pozemků strana 7

8 SEK ( Pačesova komise ) a potenciál trhu v ČR Odhad instalované kapacity a výroby elektřiny z fotovoltaiky Očekávan ý v ý v o j fo to v o lta ik y v Č R Výroba elektřiny (GWh) Celková instalovaná kapacita (MW) Přírůstky instalované kapacity (MW) Ná rů s t in s ta lo v a n é ka p a c ity ( MW ) v ý r o b a e le ktř in y ( G W h ) In s ta lo v a n á ka p a c ita ( MW ) Zdroj: Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, 2008 strana 8

9 Výhody investic do FVE Rychlá výstavba měsíců od rozhodnutí investora po spuštění Dostatek dodavatelů Nízké provozní náklady Investice s garantovaným příjmem Relativně nízká projektová rizika Pozitivní pohled bank na financování strana 9

10 Výhody investic do FVE Odhady vnitřního výnosového procenta (IRR) * 2010* IRR 20 let (%) 11,0 15,0 14,1 14,7 IRR 15 let (%) 2,5 9,2 7,9 8,8 * Odhad (1 MWp, 950 kwh / kwp p.a., 5% provozní náklady,15 let financování,20% vlastní zdroje) Základní faktory ovlivňující vnitřní výnosové procento Pokles cen panelů na přelomu roku 2008/9 (nová úroveň nebo jen dočasně?) Kurz CZK/EUR Nové technologie (opravdu budou náklady pod 1 EUR(USD)/ W p?) strana 10

11 Hlavní rizika projektů a jejich ošetření 1. Riziko odbytu 2. Riziko dodávané technologie 3. Provozní riziko 4. Finanční riziko 5. Pojistitelná rizika strana 11

12 Rizika projektu a jejich ošetření Riziko odbytu Riziko odbytu elektrické energie je eliminováno systémem pevných výkupních cen Provozovatelé distribučních soustav jsou povinni vykupovat veškerou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů Garance ceny po dobu 20 let od uvedení FVE do provozu Velmi nízké platební riziko odběratele resp. distributora elektrické energie (pozor u zeleného bonusu) Riziko dodávané technologie Nefunkčnost technologie výběr finančně silného dodavatele s ověřenou technologií a referenčními projekty CENA NENÍ VŠECHNO!!! smluvní dokumentace ošetřující hlavní parametry dodávky (cenu, garance, sankce, ) Nedosažení indikovaných technických parametrů záruky dodavatele za indikovaný výkon (zádržné, bankovní garance) Překročení plánovaných investičních nákladů pevná cena ve smluvní dokumentaci Zpoždění uvedení FVE do provozu průběžný monitoring, stavební dozor Nejlepší způsob ošetření rizika jsou smlouvy s dodavatelem na klíč, tzv. EPC contractor strana 12

13 Rizika projektu a jejich ošetření Provozní riziko FVE nedosáhne plánované životnosti výběr dodavatele s ověřenou technologií Poruchovost FVE kvalitní servisní smlouva Finanční riziko Likviditní past na počátku splácení odklad splátek jistiny, kapitalizace úroků, vytvoření polštáře, který pokryje počáteční fázi investice, konzervativní přístup Kurzové riziko nákup technologie od zahraničního dodavatele v jiné než domácí měně zajištění kurzových rizik hedgingovými nástroji (forward, opční strategie, FX swap) Úrokové riziko vyplývající z pohybu úrokových sazeb zajištění fixní úrokovou sazbou nebo hedgingovými nástroji Pojistitelná rizika Živelné pohromy, požár Odcizení, vandalismus Pojištění výpadku provozu s úhradou ušlého zisku strana 13

14 Rizika projektu a jejich ošetření Dosavadní zkušenosti výběr dodávky na klíč, tzv EPC contracting / Turn key solution Nejlepší způsob ošetření rizik ( technologická a provozní rizika) Finančně silní dodavatelé s rozsáhlými referencemi Absence rizika více dodavatelů, kteří ručí pouze za svou část projektu eliminuje možné problémy Poskytování garancí za řádné a včasné dokončení díla (performance bond), zádržné (retention) Poskytují kvalitní servis a údržbu (včetně dálkového monitoringu) eliminace rizika ztráty produkce bez vědomí investora, nevyladění systému Bankou silně preferovaná varianta - snazší schvalovací proces strana 14

15 Úvěrové financování fotovoltaiky bankou Energy Team ČS Nastavené procesy financování OZE větrné elektrárny fotovoltaické elektrárny malé vodní elektrárny bioplynové stanice Rychlý proces schvalování Schváleno Seznam akceptovaných výrobců technologií a dodavatelů Seznam doporučených energetických auditorů geotermální projekty biomasa V procesu schvalování strana 15

16 Postup při financování Poradenství Představení projektu klientem: Podnikatelský záměr Energetický audit Finanční model Energy Team: Vypracování vlastního finančního modelu Na základě Energetického auditu Vypracování indikativní nabídky financování Klient a Energy Team: Odsouhlasení nabídky financování Podpis úvěrové dokumentace Splnění podmínek čerpání Územní rozhodnutí a stavební povolení Souhlas s připojením k distribuční síti Uzavřená smlouva s dodavatelem Čerpání úvěru strana 16

17 Základní struktura financování projektu Obchodník s elektřinou Distributor energie Platby za silovou elektřinu Povinný výkup Příjmy z prodeje Elektřiny (Výkupní ceny nebo Zelený bonus) BANKA Úvěr Účelově založená společnost (SPV) Dodavatel technologie Vlastní kapitál Vratka DPH Investor Finanční úřad Ostatní dodavatelé strana 17

18 Základní principy financování projektu 1. Investiční dlouhodobý úvěr financování investičních nákladů projektu 2. Krátkodobý účelový úvěr překlenutíčasového nesouladu mezi platbou DPH a jejím vrácením finančním úřadem při realizaci projektu 3. Importní dokumentární akreditiv v případě požadavku dodavatele technologie 4. Úrokové a kurzové zajištění strana 18

19 Hlavní parametry financování Klient: Účelově založená společnost (SPV) Splatnost: max. 15 let zohledňuje dobu výstavby (odložené splácení, možnost kapitalizace úroků) Vlastní zdroje a ekonomická návratnost projektu*: Min. 20%, v závislosti na typu projektu a jeho ekonomice Bankovní financování následuje až po využití vlastních zdrojů Dotace a ostatní podpora je uvažována jako vlastní zdroje Pozitivní cash-flow projektu Zajištění: Zástava pozemku (v případě vlastnictví) Věcné břemeno (v případě pronájmu) Bianco směnka Zástava pojištění Zástava technologie Zástava pohledávek Zástava účtů *Každý projekt podléhá individuálnímu posouzení bankou strana 19

20 Modelový příklad Paramentry FVE Kapacity: 1000 kwp Výroba a prodej: kwh p.a. Provozní náklady: ,- CZK (7%) Pevná instalace Investiční náklady cca 85 Kč/Wp Vlastní zdroje a ekonomická návratnost projektu*: 20 % Pozemek a výdaje prokazatelně vydané na FVE jsou započteny jako vlastní zdroje Pozitivní cash-flow projektu pokrytí dluhové služby alespoň na úrovni 120 % Splatnost: Max. 15 Y odklad splátek a kapitalizace úroků Nepravidelný splátkový kalendář tak, aby co nejméně zatěžoval celý projekt Měsíční splátky dle slunečního svitu Předčasné splátky z cash-flow FVE bez sankce *Každý projekt podléhá individuálnímu posouzení bankou strana 20

21 Modelový příklad Splátky úvěru Vývoj splátek úvěru a zisk z provozu fotovoltaické elektrárny ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč čas Zisk z provozu Úroky Splátka jistiny strana 21

22 Partnerské spolupráce Výkup elektřiny partnerem ČS na bázi zelených bonusů 13,40 Kč Electricity price structure - Solar PV 13,00 Kč 0,15 Kč 0,07 Kč Price CZK/kWh 12,60 Kč 12,20 Kč 11,80 Kč 0,98 Kč X G Delta ERU 11,40 Kč 12,79 Kč 11,81 Kč 11,00 Kč GC ZB Type of Support strana 22

23 Partnerské spolupráce Výkup elektřiny partnerem ČS - vyčíslená výhoda pro investora Roční bilance Výkon (kwe) Očekávaná roční produkce (MWh) Tržby Výkupní cena garantovaná státem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Partnerský program ČS ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Garance Partnerský program ČS a E.ON ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dohodnuté zvýšeni pro bežný rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celková výše zvýhodnění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkové garantované navýšení tržeb za dobu financování 15 let Výkon (kwe) Očekávaná produkce (MWh) Celková výše zvýhodnění ,75 Kč ,50 Kč ,25 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč Celkové očekávané navýšení tržeb za dobu financování 15 let (4% navýšení cen - dosavadní průměr) Výkon (kwe) Očekávaná produkce (MWh) Celková výše zvýhodnění ,31 Kč ,61 Kč ,92 Kč ,23 Kč ,84 Kč ,45 Kč Celkové očekávané navýšení tržeb za dobu financování 15 let ( 1,72 % navýšení cen - současné zvýhodnění) Výkon (kwe) Očekávaná produkce (MWh) Celková výše zvýhodnění ,21 Kč ,41 Kč ,62 Kč ,82 Kč ,24 Kč ,65 Kč strana 23

24 Partnerské spolupráce Spolupráce s KELCOM Intl. s.r.o. -15% sleva na dodávku a montáž integrovaných bezpečnostních systémů / perimetrie : Plotové systémy Zemní kabely Mikrovlnné bariéry IR závory CCTV kamerové systémy Další (rozvojové banky, pojišťovny ) strana 24

25 Postavení ČS - úvěrové financování fotovoltaiky Financování 85 projektů fotovoltaických elektráren 80 MW p cca 8 Mld CZK celkových investičních nákladů cca 6 Mld CZK financováno ČS Elektřina z námi financovaných fotovoltaických elektráren pokryje spotřebu více než 17 tis. domácností Pipeline 2010 Více než 100 MWp Podíl na trhu financování obnovitelných zdrojů v ČR Fotovoltaika nad 0,5 MWp 26 % Vítr cca 10% Zemědělské bioplynové stanice % strana 25

26 Postavení ČS - úvěrové financování fotovoltaiky Fotovoltaika Vítr Bioplynová stanice Biomasa Voda 12/2008 strana 26 26

27 Postavení ČS - úvěrové financování fotovoltaiky Fotovoltaika Vítr Bioplynová stanice Biomasa Voda 9/2009 strana 27

28 Děkuji za pozornost! Energy Team ČS David Procházka Tel.: Dana Pačesová Tel.: Ing. Martin Beneš Tel.: Ing. Iva Jeglová Tel.: Daniela Slavíková Tel.: Miroslav Brajer Tel.: Aleš Novák Tel.: Kompetenční centrum ČS pro obnovitelné energie Vladimír Kubeček Tel.: Martin Barteš Tel.:

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Kapacitní trhy v EU Capacity Markets in EU Bakalářská práce Studijní program: Elektrotechnika,

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 15. listopadu 2007

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 297 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více