Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Diplomová práce Mikrofinance - definování klíčového klienta v ČR Microfinance - defining the key client in Czech Republic Vypracovala: Bc. Dominika Charvátová 2014 ČZU v Praze

2

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že svou diplomovou práci "Mikrofinance" jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autorka uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušila autorská práva třetích osob. V Praze dne Bc. Dominika Charvátová

5 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala Ing. Miroslavě Navrátilové za možnost psát tuto práci pod jejím vedením a za její vstřícnost. Další mé velké poděkování patří Tomášovi Hesovi za ochotu s jakou se mi věnoval při konzultacích a jeho pomoc s vytvářením dotazníku. Další veliké poděkování patří Ing. Haně Vostré Vydrové za její pomoc při konzultaci statistické části práce a za její vždy poskytující ochotu a podporu při práci s programem SPSS. V neposlední řadě patří mé díky všem respondentům, kteří vyplnili dotazník a pomohli tak utvořit tuto práci.

6 Mikrofinance Souhrn Předmětem diplomové práce Mikrofinance - definování klíčového klienta v ČR je zhodnocení mikrofinancí jako investiční příležitosti pro investory a zároveň možnosti získání udržitelných financí na rozjezd vlastního podnikání jak v rozvojových zemích, tak i v Evropě. V teoretické části jsou mikrofinance jako nová finanční možnost na trhu vymezeny a je zde popsána historie jejich vzniku ale i současný stav s náhledem do budoucího vývoje. V praktické části jsou za pomoci dotazníkového šetření a statistického programu SPSS definovány hlavní charakteristiky potenciálních mikrofinančních klientů na českém trhu. V závěru práce jsou shrnuta doporučení pro budoucí mikrofinanční instituce v ČR k zacílení na klíčového klienta. Klíčová slova: Mikrofinance, Mikropůjčka, Úrok, Podnikání, Úvěrová skupina, Mikrofinanční instituce (MFI) Microfinance Summary The subject of diploma thesis Microfinance - defining of key client in the Czech Republic is the assessment of microfinance as an investment opportunity for investors as well as the possibility of obtaining sustainable finance to start up your own business in developing countries and in Europe also. In the theoretical part are microfinance defined as a new financial opportunity in the market and described their formation in history and current situation with the view to development of their future. In the practical part are defined the main characteristics of potential microfinance clients in the Czech market by using questionnaire and statistic program SPSS. The end of thesis is conclusion and recommendations for future microfinance institutions in the Czech Republic to help them targeting key client. Keywords: Microfinance, Microcredit, Interest, Business activities, Interest s group, Microfinance institution (MFI) 6

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Cíl práce Metodika práce Teoretická východiska Mikrofinance a mikroúvěry Účastnící mikrofinancí- vztahy a principy mezi nimi Proces při poskytování mikropůjček Role žen v mikrofinancích Posílení postavení žen (empowerment of women) Ženy a počátky mikrofinancí Zdroje financí pro rozjezd malého podnikání Mikrofinance jako investiční příležitost myelen Propagace Historie, současnost a budoucnost mikrofinancí Historie mikropůjček Úvěrová družstva Státní iniciativa Hnutí ACCION Banka Grameen Sdružení SEWA Konec tisíciletí Mikrofinance v současnosti Situace v zahraničí Projekty a mikrofinanční příležitosti v České republice Mikrofinance v Evropské unii Perspektiva mikrofinancí do budoucnosti Praktická část práce Metodika a předpoklady šetření Dotazníkové šetření SPSS program Předpoklady Faktorová analýza Křížové tabulky (Crosstabs) Popis klíčového klienta mikrofinancí Doporučení a závěr Seznam literatury Knižní publikace Elektronické dokumenty Události Přílohy

8 Seznam zkratek BPR - People s Credit banks (Vesnické úvěrové banky) CGAP - Consultative Group to Assist the Poor (Konzultační skupina pro asistenci chudým) CIDA- Canadian International Development Agency (Kanadská organizace na podporu rozvojových zemí) CIP - Competitiveness and Innovation Framework Program (Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace) DFID- Department for International Development (Odbor pro mezinárodní rozvoj) EK Evropská komise EIB- Evropská investiční banka EIF- Evropský investiční fond ENMP - Evropský nástroj mikrofinancování Progress EOED - Partnerships for Equal Opportunities and Economic Development (Partnerství pro rovné příležitosti a ekonomický rozvoj) FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci FT Fair Trade GTZ- German Technical Corporation (Německá společnost pro technickou spolupráci) MFI Mikrofinanční instituce MISFA- The Microfinance Investment Support Facility for Afghanistan (Mikrofinanční investiční podpůrné uskupení v Afganistanu) NFMF Nadační fond microfinance NNO- Nevládní nezisková organizace NGO Non-government organization (Nevládní organizace) ROSCA - A Rotating Savings and Credit Association (Asociace rotujících spoření a úvěrů) THP's The Hunger Project s Mikrofinance Program (Hladový projekt mikrofinančního programu) 8

9 Jestli hledáme jeden konkrétní způsob, který umožní chudým překonat jejich chudobu, tak bych se zaměřil na úvěr. -Dr. Muhammad Yunus- Držitel Nobelovy ceny Míru 2006 a zakladatel Geameen Bank 1 Úvod Mikrofinance byly do ekonomického prostředí vneseny jako efektivní způsob, jak zvýšit ekonomické zabezpečení chudých lidí, a také jako způsob, jak zredukovat jejich kruh chudoby, který do sebe stahuje nové generace obyvatel převážně z rozvojových zemí. Mikrofinance umožňují chudým lidem organizovat si jejich limitované finanční zdroje, omezovat dopad globálních ekonomických šoků a zvyšovat jejich příjmy a výplaty ve prospěch udržitelnosti růstu. Globalizace ovlivňuje postupně již celou lidskou populaci a ne vždy v negativním slova smyslu. Mikrofinance sebou nesou její pozitivní přínos, kdy nedostatek financí na jednom konci světa je doplněn přebytkem z konce druhého. Mikrofinance vznikly v 80. letech 20. století jako alternativa k tradiční rozvojové politice. Ekonomové a politici se snažili zkoumat jak v teorii, tak i v praxi dopad mikrofinancování na socioekonomickou politiku pro rozvoj země. Po celá léta byl makroekonomický pohled v podstatě jediným hlediskem uvedeným v literatuře ekonomiky a o to větší zájem vyvolal na různých koutech světa příchod mikrofinancí, který nabízí alternativní alokování financí z bohatých rozvinutých zemí, kde je finanční přebytek, do chudých zemí třetího světa. Mikrofinance nabízí příležitost investorům, jak zhodnotit své aktuálně nevyužívané finance, které umožní jiným začít podnikat a stát se tam ekonomicky samostatným. Dnes se na mikrofinance hledí převážně z manažerské perspektivy, není to už jen finanční berlička poskytovaná nejchudším obyvatelům rozvojových zemí neziskovými organizacemi, ale jsou již něčím víc. Moderní mikrofinanční trh se vyznačuje komplexní poptávkou po financích a technických službách stejně tak jako bohatou nabídkou a to v důsledku rostoucí interakce a zájmu ze strany institucionálních dárců, neziskového sektoru i finančního trhu. Mikrofinance se staly novou příležitostí k investování a výdělku, který pomáhá sociálně slabým vymanit se z lichvářského kruhu zadluženosti a začít vlastní podnikání. 9

10 2 Cíl práce a metodika 2.1 Cíl práce Cílem diplomové práce je na základě provedení dotazníkového šetření a následné analýzy definovat klíčového klienta mikrofinancí v České republice a následně zpracovat doporučení pro mikrofinanční instituce s popisem typu klíčového klienta, na kterého by bylo vhodné se v oblasti propagace zaměřit. Ke splnění tohoto cíle vedou tyto dílčí kroky: - vymezit základní pojmy v oblasti mikrofinancí, - charakterizovat současnou situaci mikrofinančního trhu v České republice a ve světě, - formulovat a ověřit předpoklady o potenciálním klientovi mikrofinancí v České republice, - vytvořit a zpracovat dotazníkové šetření, - analyzovat získaná data ve statistickém programu SPSS, - zhodnotit výsledky analýzy a sepsat odpovídající doporučení 2.2 Metodika práce Základním zdrojem informací pro teoretickou část této diplomové práce byla především odborná literatura, která se zabývá tématem mikrofinancí. Literární zdroje byly jak v českém, tak i anglickém jazyce, protože téma je v České republice nové a některé zdroje ještě nejsou přeloženy. Veškeré prameny, z nichž bylo čerpáno, jsou uvedeny v seznamu zdrojů na konci práce. Na základě studia odborné literatury, které je doplněno o aktuální informace z internetových zdrojů, byla provedena sumarizace dostatečného množství podkladů a následná syntéze vybraných informací do ucelených kapitol, jak radí Hendl (2008). Jako informační zdroje posloužily i dvě odborné konference na dané téma, kde vystoupili odborníci z Čech i zahraničí se svými poznatky z praxe. Za základní metodický postup analytické části byly zvoleny studium pramenů, dotazníkové šetření a analýza dat. Studium pramenů Studium pramenů bylo zvoleno jako jedna z metod analytického postupu z důvodů hlubšího pochopení problematiky i se všemi možnými odchylkami od standardu. Tato část 10

11 práce byla nezbytnou, protože z poznatků získaných u odborné literatury byly následně vydefinovány předpoklady pro potenciálního klient mikrofinancí v České republice. Velkým přínosem v poznání aktuálního stavu mikrofinancí v česku v praxi byly konference v Praze a Brně, kde se sešli mikropodnikatelé, investoři i potencionální noví klienti mikrofinančních institucí. V rámci vedené diskuze byli účastníci konference seznámeni s aktuálními úspěchy i problém mikrofinancí v praxi. Dotazníkové šetření Pro sběr primárních dat o mikrofinančních klientech na českém trhu byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Tato metoda podle Hendla (2012) umožňuje tazateli neovlivňovat, byť nechtěně, respondenta svou přítomností. Protože dotazník byl z 90% vyplněn přes internet a jen v 10% byl tazatel u vyplňování přítomen, je tento vliv přítomnosti tazatele na odpovědi respondenta minimální. Dotazník je standardizovaný a tvoří ho 15 uzavřených otázek a jedna otázka s 12 výroky, kde se odpovídá pomocí škály úplně souhlasí až úplně nesouhlasí. Dotazování je zcela anonymní vzhledem k citlivým údajům, na které se v dotazníku odpovídá. Dotazník byl respondentům přístupný k vyplnění v horizontu 3,5 měsíců a to v elektronické podobě na stránkách google.cz a nebo v papírové formě. Dotazník byl zasílán již vybraným respondentům z výběrového souboru malopodnikatelů nebo potencionálních malopodnikatel, kteří by se tak mohli stát klienty mikrofinanční instituce. Analýza dat Analýza nasbíraných primárních dat probíhala ve statistickém programu SPSS, kde byla data analyzována pomocí statistických testů. Nejprve se však musela provést kontrola, zda jsou data korektní a transformovat je ze slovní do číselné podoby, která je vhodnější pro program. Následovala Faktorová analýza, pomocí níž byly vytvořeny shluky neboli typy potencionálních klientů. Program dále vytvořil Křížové tabulky, podle kterých byl vytvořen podrobný popis klientů v jednotlivých shlucích. Podrobný popis těchto testů a všech kroků v SPSS programu je uveden v praktické části práce. Následovala interpretace zjištěných výsledků a jejich porovnání s původními předpoklady. V závěru práce jsou sepsána doporučení mikrofinanční instituci, jak zacílit svou propagaci na v práci vydefinované typy klientů, kteří jsou na mikrofinance senzitivní. 11

12 3 Teoretická východiska 3.1 Mikrofinance a mikroúvěry Mikrofinance Výraz mikrofinance nejčastěji označují nabídku prostých finančních služeb pro lidi s žádnými nebo velmi omezenými financemi. A tak každá drobná aktivita charakterizovaná limitovanou hotovostí a nízkými dávkami spadá do škály mikrofinancí. Zdroje financí, které pocházejí převážně ze státních fondů a nadnárodních organizací jsou velmi často propojeny s jejich příjemci přes nevládní organizace (NGO s) a ty pak dále komunikují s lokálními organizátory, kteří jsou pro příjemce autoritou a kontrolou zároveň. Jedním z důvodů oblíbenosti mikrofinancí je i budování společensko-ekonomických struktur, která jsou náhradou za nefunkční vládní či komerční organizace (viz. Obr. č. 1) (La Torre, Vento;2006), (Goldberg, 2010). Obrázek 1-Standardní mikrofinanční struktura Zdroj: La Torre, Vento, 2006; zpracování vlastní Stejně jako v komerčním světě vše má svou cenu, která se musí uhradit. Pokud dojde k nesplácení úvěru nebo opožděnému splacení, je stanovena stupnice se zvyšující se mírou tvrdosti trestů. V takovém případě se postupuje následovně: finanční penalizace opožděných splátek, osobní návštěva Credit Officera, nátlak skupiny, která nechce přijít o povinné úspory, doživotní vyškrtnutí ze seznamu klientů, kompenzace ztráty z povinných kolektivních úspor skupiny, 12

13 vymáhání cestou komunálních autorit a právního sporu, sociální hledisko- trestem je i poškození sousedských vztahů, hrozba hanby a špatné pověsti, zhoršení životní úrovně rodiny dlužníka a další živobytí ve vesnickém kolektivu (myelen, 2013). Mikrofinance zahrnují také kromě mikroúvěru nejrůznější finanční služby, které jsou v komerčním světě samozřejmostí, ale pro příjemce mikrofinancí jsou od běžných institucí nedosažitelné. Jde o finanční spoření, pojištění či finanční převody. Tyto služby jim poskytují větší finanční stabilitu a samostatnost Mikroúvěry Mikroúvěry nebo také mikropůjčky jsou jednou z hlavních služeb poskytovanou mikrofinančními institucemi. Součástí je pochopitelně i úroková sazba, která není jen symbolická, ale minimálně pokrývá náklady. Její výše se pohybuje se v závislosti na lokaci a to na již známých trzích jako např. Bangladéš či Indie 12-15% p.a., kdežto na novém trhu Jižní Ameriky se sazba vyšplhá až na 40-70% p.a.. Tyt mikroúvěry jsou ve většině případů poskytovány ženám, který mají dle výzkumů i praxe lepší platební morálku a jsou realističtější v žádostech o výši poskytovaného úvěru (NFMF; 2011), (Goldberg, 2010). Grameen Bank, která je jednou z prvních bank v mikrofinancování, rozděluje mikroúvěry podle následujících typů. 1) Tradiční neoficiální mikroúvěr půjčky od rodiny a blízkých, zastavárny. 2) Mikroúvěr poskytnutý tradičními neoficiálními skupinami např. ROSCA (A Rotating Savings and Credit Association) Rotující spořící a úvěrová sdružení). 3) Mikroúvěr poskytovaný tradičními nebo specializovanými bankami - úvěr na podporu zemědělství, chovu zvířat, rybolov atd. 4) Venkovská půjčka poskytovaná přes speciální banky. 5) Družstevní mikroúvěr - družstevní úvěry, záložny, spořitelny. 6) Spotřebitelský mikroúvěr. 13

14 7) Mikroúvěr založený na partnerství banky a neziskové organizace. 8) Typ mikroúvěru Grameen nebo Grameen úvěr. 9) Ostatní typy mikroúvěrů od neziskových organizací. 10) Ostatní typy mikroúvěrů, které nejsou zajišťovány ani poskytovány neziskovou organizací. Mnohé z těchto typů mikroúvěrů jsou podporovány ze strany EU, avšak jsou vždy přizpůsobeny konkrétním členským zemím a jejich požadavkům (Grameen, 2013). Obtížné je jednoznačně určit výši půjčky, která určuje, zda se jedná o mikroúvěr či je to již běžný bankovní úvěr. Situaci znepřehledňuje samotná skutečnost, že mikropůjčky se poskytují na různých lokacích a s rozmanitým životním standardem. Pokud bychom uvažovali pouze rozvojový svět, tak zde je standardní výše mikropůjčky v řádu jednotek USD. V Evropských zemích je horní hranice stanovena na (Zpráva komise EU, 2011). Mikropodnik Mikropodnik je taková forma podnikání, kde počet zaměstnanců nepřevyšuje číslo 10 a roční obrat nebo bilanční roční suma rozvahy nepřesáhla 2 miliony euro. Z evidence Evropské unie vyplývá, že ročně je založeno na 2 miliony nových podniků a z toho činí 95% mikropodnikatelé. Průzkum ukázal i na fakt, že 1/3 z mikropodniků je založena nezaměstnanými, což pomáhá vést boj s vysokou mírou nezaměstnanosti v Evropě. Rozdíl mezi mikropodniky a podniky malými středními činí v určitých parametrech velký skokový rozdíl. I toto je jeden z důvodů, proč si mikropodniky na trhu našly své místo. Využití volného místa na trhu a potenciálu pomoci zajistit živnost lidem ze slabších finančních poměrů je neocenitelných přínosem společnosti. Pro názornost rozdílů mezi malý, středními a mikropodniky je níže přiložena přehledná tabulka (Commision recommendation, 2003). 14

15 Tabulka 1: Rozdělení podniků dle EU Počet zaměstnanců Roční obrat (mil. ) Roční bilanční suma rozvahy (mil. ) Mikropodnik < Malý podnik < Střední podnik < Zdroj: European Commision, 2011, zpracování vlastní Mikrofinancování - 3 Modely Obrázek 2-1. Model (bez zastoupení NGO) Zdroj: Nadační fond mikrofinance, 2011 V tomto modelu je na obrázku č. 2 naznačený postup, jak jsou finance poskytnuté vládou dárcovské země distribuovány mezi jednotlivé MFI v rozvojových zemích. Zde se na rozdělování a koordinaci podílí i NNO (nezisková nevládní organizace) z dané země, která tu zastává funkci pouze zprostředkovatele. Tento způsob používají například v organizacích Abilius (Fin.) V tomto případě se NNO zapojují do distribuce jak v roli koordinátora tak i zprostředkovatele, ale také spolupracují s místními organizacemi, se kterými jednají prostřednictvím svých poboček. Mezi uživatele toho typu mikrofinancování patří Diakonia (Švédsko), Norwegian People s Aid (Norsko), Opportunity International UK (Anglie) či DACAAR (Dánsko). Obrázek 3-2. Model (se zastoupením NGO) Zdroj: Nadační fond mikrofinance,

16 Obrázek 4-3. Model (bez prostřednictví NGO) Zdroj: Nadační fond mikrofinance, 2011 Finance mohou být do rozvojových zemí rozdělovány také díky pomoci vládních rozvojových agentur daných bohatších zemí. Je zde možné vložit i kapitálový obnos a finance jsou poskytovány formou investic a grantů. Příkladem takoví vládní organizace může být anglický Odbor pro mezinárodní rozvoj (DFDI) či Německá společnost pro technickou spolupráci (GTZ). Základní principy mikrofinancování Stejně jako Fair trade má pevně stanovené své principy, které musí každá firma, která se chce honosit logem FT na obalu, tak i mikrofinancování má svá jasně stanovená pravidla. Tyto pravidla byla poprvé stanovena Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) a v roce 2004 byla schválena na summitu G8. 1) Chudí lidé nepotřebují pouze půjčky, ale i další služby jako jsou pojištění, spoření a finanční převody. 2) Prvořadým účelem mikrofinance je zvýšení příjmů chudých rodin a podpořit je ve spoření a shromažďování finančních prostředků stejně tak, jako mají být nápomocny v ochraně před riziky. 3) Mikrofinance mohou být udržitelné, ale aby mohly pomoci co největšímu počtu lidí, musí být i ziskové. Liší se od dotací od dárců a vlády, které jsou omezené a nejisté. 4) Je třeba vybudovat stálé instituce přímo v místě poskytování mikroslužeb a to v zájmu podpory mikrofinance 5) Cílem mikrofinancí je také začlenění finančních potřeb nejchudších do tradičního finančního systému dané země. 6) Vláda má za úkol sociálně slabým finanční služby umožnit, nikoli jim je poskytovat. 7) Dárcovské fondy by měli doplňovat soukromý kapitál a nikoli s ním soužít. 16

17 8) Je třeba posílit obsazení schopných manažerů a institucí. Dárci by se měli soustředit na zvyšování kapacity těchto institucí. 9) Žadatelé velice trpí stanovením stropu úrokových sazeb, který omezuje schopnost mikrofinančních institucí pokrýt jejich náklady na provoz. Toto limituje kapacitu mikropůjček, které mohou být institucemi poskytnuty. 10) Monitorování činnosti a zveřejňování zpráv o svém provozu a výkonnosti by měly plnit všechny mikrofinanční instituce a brát také ohled na finanční a sociální dopad jejich aktivit (Answernest, 2012). Mikrofinance versus mikrokredit V odborné literatuře je velice často používán i termín Mikrokredit, který by mohl být pro laika matoucí. Označují se jím tak pouze velmi malé úvěry pro žadatele disponující malým finančním objemem. Úvěry tohoto typu poskytují však jen registrované instituce a neshoduje se známým spotřebním úvěrem. Oproti tomu jako Mikrofinance jsou označovány služby platební, finanční, úvěrové či pojišťovací, které jsou poskytované sociálně slabším (Svitáková, 2011). 3.2 Účastnící mikrofinancí- vztahy a principy mezi nimi Do procesu poskytování mikroúvěru je zapojeno několik hráčů, kteří mají přesně stanovené role a funkce. K těm hlavním patří bezpochyby žadatelé o půjčku, tedy mikrofinanční klienti. Jejich charakteristikou je ve velké míře nízký příjem, jsou to lidé žijící převážně v rozvojových zemích, drobní podnikatelé na volné noze a nemající přístup k běžným finančním službám. V 90% to jsou ženy, které mají velmi blízko k hranici chudoby a o mikropůjčku žádají, aby mohly provozovat drobné podnikání, které živí celou rodinu. Ženy jsou jistější investicí než muži, kteří peníze často utratí za alkohol. Jsou vnímány jako spolehlivější. Přesto to však nejsou zcela nemajetní lidé, protože ti nejsou ekonomicky vhodní pro MFI z důvodu negenerování žádných zisků, kterými se pak půjčka splácí. Žadatelé o půjčku lze uspořádat do tří skupin podle stupně jejich chudoby. 17

18 1. Tzv. zranitelní klienti patří do nejchudší skupiny pohybující se okolo hranice chudoby. Jsou to povětšinou řemeslníci, rolníci, dělníci, prodavači sezónních plodů, atd. Půjčku využívají na pokrytí základních životních výdajů a mikropodnikatelskou činnost, což je obvykle pěstování a sklizeň zemědělských komodit. Lidé v této skupině jsou pro MFI nejrizikovější, protože často nemají čím ručit a peníze používají na uspokojení jejich základních potřeb, což není prvotní záměr mikrofinancí. 2. Méně zranitelní klienti pohybující se nad hranicí chudoby jsou bohatší rolníci či vlastní menší nemovitosti či pozemky, kterými se mohou zaručit. Přesto je pro ně nemožné dosáhnout na běžnou komerční půjčku, například z důvodů časté negramotnosti. 3. Do poslední skupiny spadají majetnější osoby, žijící spíše ve větších městech, než na venkově. I ti se však obtížně dostávají k běžným půjčkám a finančním službám poskytovaným komerčním sektorem. Tito klienti nejčastěji podnikají v zemědělství nebo jsou majitelé plantáží. Mají tedy ve vlastnictví pozemky a nemovitosti, kterými ručí, ale mají i formální účetnictví, které je vstupenkou do mikrobanky (Svitáková, 2011). Mezi ne zcela obvyklé klienty mikrobar se v posledních deseti letech zařadili i důchodci a osoby s pravidelným příjmem. Bohužel průzkum ukázala, že počet lidí, kteří nemají přístup k základním finančním službám, je až astronomicky vysoký. Pro lepší zajištění splacení dluhu za půjčku ručí úvěrová skupina, která si do čela zvolí vedoucího skupiny tzv. Credit Officera. Ten má za úkol vybírat splátky od členů skupiny, jednat s bankou a dohlíží na dodržování platební disciplíny. Většinou je to zaměstnanec MFI a bydlí v blízkosti úvěrové skupiny, kterou dobře zná, domluví se s ní a je pro ni autoritou. Členové úvěrové skupiny si jsou většinou blízcí, a protože za sebe navzájem ručí, musí mít k sobě i důvěru a vzájemnou odpovědnost za společnou půjčku. Šíří mezi sebou nové informace, znalosti a navzájem se podporují v podnikání. Členové skupiny jsou ochotni platit za členství vysokou úrokovou míru i z důvodu toho, že mají zisk z finančních služeb instituce a v neposlední řadě čerpající pozitiva z informační sítě, které jsou součástí. Dlužníci mají také svá pravidla, která jim určují, jak často a kolik splácet nebo kdy se 18

19 scházet na pravidelné povinné schůzky. Dodržování je hlídáno a sankciováno pokutami, či motivováno odměnami a to hlavně možností vzít si další půjčku nebo výhodnější podmínky. Samozřejmostí je úrok, který musí příjemce půjčky zaplatit a není to jen symbolická částka, vždy platí částku minimálně pokrývající náklady. Účelem pro MFI je mít loajální klienty, kteří mají dobrou platební odpovědnost. Protože se úvěry půjčují v cyklech, nejprve na menší částky a po bezproblémovém splacení se může částka navyšovat, mohou si instituce své klienty vycvičit v odpovědném půjčování. Ve většině případů se jedná o opakované úvěry tzv. úvěrové linky na provoz nikoli občasné žádosti, což vyžaduje dobré a úzké vztahy. Marketing, jako nedílná součást života nás všech, je přítomen i této oblasti a to přímou přítomností pracovníků MFI v terénu. Nepoužívají se placené papíroví reklamy, což je i jedním z principů mikrofinance (NFMF, 2011), (La Torre, Vento; 2006). Mikrofinance versus lichva Běžným komerčním klientům, kteří mají účet u banky, kreditní karty a využívají i dalších výhod finančního sektoru, může výše mikrofinančního úvěru připadat enormně vysoká. Je však zapotřebí vzít v potaz lokální podmínky a i to, že půjčka od lichvářů, kteří jsou ještě stále někde hojně využíváni, je daleko více riziková a i dražší. Rozdíl můžeme vidět i v tom, že lichva buduje loajalitu metodou sněhové koule, která spočívá v nabalování dalších a dalších úvěrů na sebe. Oproti tomu mikrofinance si loajalitu získávají díky zlepšujícím se ekonomickým a životním podmínkám, které žadatelé o půjčku pozorují na svém životě a v podpoře jejich ekonomického růstu (NFMF, 2011). Mikrofinanční instituce versus banky Poskytovatelé mikropůjček a souvisejících služeb jsou dvojího typu. Formální, což jsou tradiční finanční instituce např. banky a neformální, kam patří právě mikrofinanční instituce (MFI). Mimo jiné do této druhé skupiny patří i výše zmínění lichváři. Rozdíly mezi těmito skupinami jsou patrné v následující tabulce, kde jsou názorně srovnány jednotlivé přístupy a parametry podle kterých instituce poskytují půjčky. 19

20 Formální (Banky) Soustředí se na bohatší a větší klientelu s možností splnit jejich podmínky půjčky. Komplikovanější procesy při žádosti o půjčku vytváří bariéru pro prosté lidi. Otvírací hodiny jsou pevně dány. Spravuje jen větší objem hotovosti. Nevyužívá úspory klientů. Podmínky ručení se upravují pro relativně bohatší klienty. Nutnost založení spořicího účtu u KB nebo uložených úspor. Úrokové sazby jsou nízké, protože banky optimalizují svá rizika. Informace jsou pro lidi mimo města obtížně dostupně a banky nemají zájem něco měnit, nejsou jejich cílová skupina. Stává se, že některé banky neposkytují žádnou formu spoření či s klesající sazbou. Zdroj: Svitáková, 2011 Neformální (MFI) Poskytuje půjčky a služby chudším farmářům na venkově, domácnostem a malým živnostníkům ve městech. Jasné, přehledné a snadno pochopitelné podmínky i pro negramotné obyvatele. Vychází časově vstříc svým klientům. Využívá úspor klientů MFI. Ručení se přizpůsobuje místním podmínkám. Úrokové sazby jsou vysoké z důvodů nákladných administrativních prací a častých návštěv klientů v místě bydliště Snadno dostupné informace, které se předávají na schůzkách neformálních rotačních a úvěrových asociacích. Úročení vkladů je o trochu vyšší než u běžných bank, aby motivovalo ke spoření Důvody neochoty bankovního sektoru k poskytování malých půjček. Banky z komerčního sektoru mají hned několik důvodů, proč se nezaměřují na málo bonitní klienty a mikropůjčky. Tak především jsou banky orientovány na ziskovost, efektivitu výdělku a nízkonákladovost, se kterou jsou spojena i balancování rizik. Poskytování mikropůjček je velice administrativně a nákladově náročně z důvodů již zmíněných výše v tabulce, ale i proto že jen třeba ohodnotit schopnost splácení daného klienta. Předchází to pak dalším nákladům, které plynou ze správy nesplacených pohledávek. Pracovníci banky se orientují podle tzv. Kritického bodu rovnováhy, což je částky, pod kterou když se klient pohybuje, stává se pro banku prodělečným. A protože úvěry poskytované chudým zemědělcům a rolníkům jsou ve většině případů pod touto magickou hranicí, nemají o tyto klienty banky zájem. Chudobu ve světě dokumentuje 20

21 obrázek č. 9 níže, kde je znázorněna světová populace žijící za méně než $1.25 na den (Pelc, 1995). Obrázek 5-Světová populace žijící za méně než $1.25 na den (2009) Zdroj: Jones, Proces při poskytování mikropůjček Možnosti volby mikropůjček Mikrofinanční služby poskytované MFI jsou dvojího typu a to Vesnická banka (Village Bank) a Solidární skupiny (Solidarity Groups). Struktura Záruky Vesnická banka 15-35členů, 16-ti týdenní cyklus, nižší částka od 100 USD Smluvní ručení za druhé Spoření 2-5% z úvěru (ke krytí dluhu neplatících) Kolektivní úvěrová smlouva Směnka s podpisem prezidenta Solidární skupiny 4-5 členů, 16-ti týdenní cyklus, větší částka od 500 USD Stejní jako u Vesnické banky + Hmotná záruka v min. hodnotě dvojnásobku sumy úvěru 21

22 skupiny Splácení Týdně během setkání skupiny Možnost předčasně splatit jistinu Zrychlení vstupu do dalšího cyklu Podmínky - Pravidelný příjem 1,5 násobku týdenní splátky Průběh - Credit officer nezkoumá jednotlivé obchodní projekty. - Po 2 úspěšných cyklech může půjčovat ze zásob, které sama generuje, vlastním členům. Zdroj: Svitáková, 2011 Týdně, setkání skupiny měsíčně Možnost předčasně splatit jistinu - Credit officer zkoumá konkrétní obchodní plány a záměr. - Od určitých částek úvěr podléhá schválení vedení MFI. Obrázek 6- Podíl domácností, které nemají přístup k finančním službám (bankám a pojišťovnám), 2007 Zdroj: Access to financial services, 2007 Postup při získávání půjčky Prvním krokem ke každé půjče je běžně smlouva a nejinak je tomu i u mikrofinance, kde se podepisuje smlouva se jmenným seznamem všech členů úvěrové skupiny, objem půjčené částky a přesným splátkovým kalendářem. Podmínkou je i vlastnictví nemovitosti nebo alespoň existence pevné provozovny. Je tomu tak z důvodů důvěry v solidního obchodníka a také by se v případě podvodu, kdy by chtěl dlužník utéct s půjčkou bez placení, obtížněji opouštělo místo bydliště, protože prodej nemovitosti je zdlouhavý proces. Úvěr se podle zkušeností osvědčilo poskytovat v cyklech. Prvnímu cyklu předchází tři povinná setkání s žadateli, kde se domluví a sepíšou seznamy členů s jejich osobními daty, popíše se jak má celý mechanismus půjčky a spolupráce fungovat a odhlasuje se 22

23 vedení skupiny (prezident, sekretář, pokladník). Právník jim pomůže sepsat oficiální závaznou žádost o úvěr. Dále je třeba složit povinnou zálohu na účet mikrofinanční instituce a to ještě před zahájením prvního cyklu, který se zkouší, zda jsou žadatelé schopni úvěr splácet a snaží se je vycvičit v platební morálce a všech potřebných zvyklostech (povinné schůzky, ). Tento cyklus nebývá příliš ziskový pro MFI, protože náklady narůstají a to díky častým osobním návštěvám klientů v místě bydliště, vytvářením dokumentace či nutnému výběru Credit Officerů, kteří posilují vztahy mezi úvěrovou skupinou a MFI. Teprve pokud vše u prvního cyklu splátky projde korektně, mohou se klienti přesunout do druhého cyklu, kde si MFI může dovolit poskytnout větší úvěr či výhodnější podmínky, protože mechanismus už běží plynule. Pouze zástupce MFI týdně zběžně dohlíží na funkčnost skupiny a postupem času dojíždí i méně často. Skupina se tak o svou součinnost stará sama. Při přechodu do třetího cyklu funguje již celý mechanismus lokálně bez vnějších kontrol. Splátkový cyklus Úvěr se poskytuje zpravidla na kratší dobu, teprve u klientů s delší mikrofinanční historií si instituce dovolí půjčit na delší dobu. Splátky jsou časté a to v řádu jednoho týdne. První splátka se platí hned první týden po obdržení úvěru. Tyto pravidla jsou stanovena, aby se klienti naučili disciplíně, když jsou pro MFI náročnější z hlediska nákladů i administrativy. Dlouhodobá spolupráce je odměněna u prověřených klientů možností individuálního splácení (Svitáková, 2011). 3.4 Role žen v mikrofinancích Celosvětový poměr žen a mužů v produktivním věku let je 1,01. Ač je žen celkově méně, tak jejich role v mikrofinancích je velmi důležitá. Právě ony jsou hlavími příjemci mikropůjček, protože v rozvojovém světě tvoří 70% všech nejchudších obyvatel na světě. V roce 2009 bylo spočítáno 16,4 mil. žen, které jsou pod hranicí chudoby. Na ženy je pradávna nahlíženo jako na méněcenné obyvatele a v zemích třetího světa, kde je vývojová úroveň nízká, je toto přesvědčení rozdílného postavení ve společnosti stále ještě hluboce zakořeněno. Role ženy je v rozvojových zemích definována jako pečovatelka o děti a o domácnost bez nároku na finanční odměnu. Tyto její povinnosti jsou považovány za samozřejmé (NFMF, 2011), (Rozvojovka, 2013). 23

24 Limitující faktory pro ženy Postavení žen v rozvojových zemích je komplikované hned z několika důvodů. Prvním již výše zmíněným limitem žen je nedostatek financí, z kterého následně pramení i nízká životní úroveň. Pro ženy z rozvojových oblastí světa je velice obtížné dosáhnout na finanční služby, protože nemají hotovost a ani majetek, kterým by mohly ručit při žádosti o půjčku. V některých zemích nemají ženy ani právo vlastnit majetek. Z tohoto důvodu nepřipadá ani v úvahu, že by ženy mohly vlastní majetek či nemovitost dále pronajímat a mít tak pasivní výdělek, který by je činil ekonomicky samostatnější. Velikou bariérou pro postavení žen je i vysoká negramotnost v jejich řadách nebo nízké vzdělání. Nedostatečný přístup ke vzdělání limituje jejich pozdější rozvoj a schopnost získat za svou práci lepší odměnu. Ve společnosti jsou pouze chápáni jako ekonomicky výděleční a ti kdo živí rodinu. Ženy jsou na nich plně ekonomicky závislí (NFMF, 2011), (Chyťová, 2008) Posílení postavení žen (empowerment of women) Pojem posílení či podpoření práv žen v rozvojových zemích je užíváno v různém kontextu, kulturách a mnoho organizacích různými způsoby. Myšlenka síly či moci zastřešuje pojem posílení, který je považován za základní koncept. Bylo popsáno několik definic moci, v závislosti na tom čí moc je nad kým uplatňována. Moc je vnímána jako nadvláda nad ostatními, což se projevuje navenek v rozhodovacím procesu, při konfliktu či donucování. Síla nebo také moc pracuje na několika rozdílných stupních včetně instituční, domácí či individuální úrovni a může operovat ve čtyřech různých způsobech. 1. Moc nad (Power over) je negativní síla a kontrola nad ovládaným jedincem ve vztahu vítěz/poražený. 2. Pravomoc (Power to) se uplatňují při rozhodovacím procesu pověřenou autoritou. Otevírá nové příležitosti bez uplatnění dominance. 3. Spojení sil (Power with) jsou vnímány jako kolektivní síly a silné stránky, kde lidé kooperují jeden s druhým, aby se vyřešil daný problém a naplnily cíle. 4. Síla v (Power within) chápeme jako personální moc. Například psychologická moc v mysli lidí, hodnocení sebe sama, sebevědomí, vědomí sebe sama, asertivita a sebe respekt. 24

25 Nadvláda či moc nad někým je více dominantní v případě, kdy je uplatňována mužem nad muži či mužem nad ženami. Posíleni moci žen je patrné v uplatnění nad muži, kteří se cítí ohroženi a ztrácejí kontrolu. Tento strach utváří bariéry pro posílení moci žen. A i proto je žádoucí, aby se ženy dostávaly do ekonomické a politické sféry a do rozhodovacího procesu, protože mohou pomoci vytvářet nové cesty a benefity. Přispívají společnosti svým odlišným způsobem vnímání a nahlížení na problémy (Amir, 2008) Ženy a počátky mikrofinancí Z důvodů všech výše zmíněných limitujících faktorů se pro ženy staly mikrofinanční instituce žádanější než pro mužskou klientelu, která je sice také finančně slabá, ale stále je například vzdělanější. Mikrofinanční instituce se sice původně zaměřovali i na muže, ale ve studii se ukázalo, že z 350 zkoumaných MFI ze 70 různých zemí světa tvoří ženy 73% klientely. Nárůst žen lze nalézt i v průzkumu Grameen bank, kdy v roce 1983 se účastnilo projektů pouze 44% žen a k roku 2000 toto procento narostlo až na závratných 90%. Na začátku 21. století se počet žen využívajících služeb MFI odhadoval z celkových 190 mil. klientů na 74% žen. Banky se zaměřily na ženy ze dvou důvodů. Našly místo na trhu, které komerční banky nedokázaly zaplnit a také odhalily výhody spolupráce se ženami, jako jsou nízké riziko nesplácení dluhu. Dokonce u MFI, které se zaměřily pouze na ženy, vzrostly hodnoty faktorů podle, kterých si banky vypočítávají riziko (portfolio at risk - portfolio v ohrožení, loan-loss provisions - odhad výdajů na případné nesplacené půjčky, loan-loss write-off - odpisy za nesplacené půjčky). Ženy jsou tak žádané pro MFI také z mnoha dalších důvodů jako například: Ženy pečují o blaho celé rodiny Díky počáteční zkušenosti půjčování mužům i ženám si instituce mohly porovnat přístup obou dvou stran a rozhodnout se tak objektivně. Banky se snaží minimalizovat rizika, která při půjčkách podstupují, a proto je pro ně ochranitelský přístup žen výhodnější. Ženy si berou půjčku na rozjezd podnikání, aby uživily rodinu a poskytly jí tak mnohdy jediný zdroj obživy. Je tedy pro ně důležité pravidelně splácet a starat se o živnost. Kdežto muži nejsou tak fixováni na rodinu a velmi často se stávalo, že půjčené peníze utratili za alkohol a jiné věci. 25

26 Zodpovědnost žen vede k udržitelnosti mikrofinančního programu Protože v rozvojových zemích jsou mikrofinance často jediným způsobem (nebereme v potaz lichvu), jak se dostat k finančním službám, půjčce a pod, je motivace dodržet podmínky opravdu silná. Dalším důvodem je, že ženy jsou velice úzce spjaty se svou obchodní skupinou či komunitou a je na ně tak vyvíjen i sociální tlak odpovědnosti. Pro mnohé je dostatečnou motivací představa sociálních sankcí a vyloučení z kolektivu. Ženy mají větší zodpovědnost ve splátkové disciplíně ale i ve spoření, což vede k udržitelnosti mikrofinancí. Ženy jsou aktivními členkami společnosti V dnešní době se ženy staly hybnou silou společnosti. Starají se jak o jejich tradiční pole zájmu jako rodina, kuchyně, ochrana rodinného krbu, tak I nově o udržitelný rozvoj, ochranu přírody a tradičních zvyků. Ženy všeobecně vice sdílí své zájmy a v nich se navzájem podporují a informují. Mikrofinance jim v tomto pomáhají, protože je to i pro ně výhodné. Podpora vede i do sféry posílení práv žen a rovnosti přístupu obou pohlaví. Ženy mají lepší odhad částky, kterou si chtějí půjčit Ženy jsou velice obezřetné v otázce, jak vysokou částku si opravdu potřebují půjčit a kterou jsou pak schopny splácet. Všechny výše uvedené důvody je proto vedou k menším a reálnějším půjčkám oproti mužům, kteří mají velké oči, spoustu plánů, ale v realizaci a dodržování splácení značně za ženami pokulhávají. (D Espallier, 2009), (NFMF, 2011) 3.5 Zdroje financí pro rozjezd malého podnikání Sociální aspekt podnikání je stejně a ne-li více důležitý než ten finanční. -Hannah McDowall- UnLtd - Nadace pro sociální podnikání Konference EOED 2013, Praha Při začínajícím podnikání jsou finance, stejně tak jako dobrá podnikatelská myšlenka, to hlavní, co je zapotřebí, aby se mohl byznys postavit na startovní čáru. Někteří podnikatelé si mohou dovolit začít financovat svojí živnost z našetřených financí, ale těch nebývá příliš mnoho. Většina si na začátek bere podnikatelský úvěr, kdy při žádosti o něj musí 26

27 bance prokázat reálnost jeho podnikatelského záměru, zhodnotit okolní prostředí tzn., zda je ještě na trhu pro jeho business místo, atd. Jsou zde i další možnosti pro případ, že se chceme úvěru vyhnout: Leasing dá se jim financovat jak firemní automobil (hojně využívané) tak i nákup jiných pracovních strojů od traktorů, přes pracovní stroje až po počítačovou techniku. Faktoring jedná se o prodej pohledávky vzniklé prodejem tzv. faktorovi. Ten pak následně danou pohledávku vymáhá a nese rizika při nesplacení. Kontokorent poskytuje majiteli bankovního účtu možnost čerpat finance do mínusu. Na minusovou částku si pak banka účtuje okolo 15% úrok. Kreditní karta je velice podobný princip financí pro podnikatele s tou výhodou, že se zde nabízí bezplatné období v řádu dnů, do kdy se musí peníze vrátit zpět na účet. Neúčelová hypotéka funguje jako běžná hypotéka, kdy se ručí nemovitostí, avšak účel použití už nemusí být na bydlení, ale třeba právě na podnikání (Morávek, 2012). Tyto způsoby financování jsou však dostupné pouze bonitním klientům či klientům, kteří prokáží, že jejich podnikatelská záměr je rentabilní a tím pádem i pro banky méně rizikový. Pokud se bance toto neprokážete, či nesplníte jiné její podmínky, finance podnikateli nepůjčí. Většina obyvatelé třetího světa jsou na takovéto situace zvyklí a změnili své zvyky chodit si pro půjčky do komerčních bank. Jejich překážkou je vysoká negramotnost, žádná finanční historie, často nemají ani žádnou nemovitost, kterou by mohli ručit, atd. Jejich rizikovost je pro běžné banky, zaměřené na bonitní klienty, příliš vysoká a administrativa spojená s organizací a kontrolou jejich malých půjček je příliš finančně náročná. Tito klienti si jdou půjčit buď k místním lichvářům, nebo se dostanou ke službám mikrofinančních institucí (MFI). I tyto instituce musí dbát na snižování rizika a tak si vybírají komu, na jaký druh podnikání a jakou částku půjčí. Tento způsob mikropůjček je blíže popsán v předchozích kapitolách, proto zde není nutný příliš rozebírat. Dalším způsobem jak si půjčit peníze na rozjezd podnikání uplatňovaný i mimo země třetího světa nabízí například Nadace pro sociální podnikatele z Velké Británie. Tuto myšlenku prezentovala na konferenci EOED v Praze zástupkyně této nadace Hannah 27

28 McWall. Na konferenci se sjeli lidé z oboru mikrofinancí z celí republiky ale i zahraničí, aby se podělili se zkušenosti z praxe a jejich názory. Pomoc malým začínajícím podnikatelům v Británii funguje na dvou stupních. 1) Pre-start nebo také pilotní projekt Zde si mohou budoucí podnikatelé a podnikatelky zažádat o půjčku do na počáteční start byznysu. Nadace jim poskytne i potřebné poradenství a mentora, který jim dá potřebné rady do začátku. Co je však zajímavé, je že žadatel většinou si v této fázi ještě ponechává své předchozí zaměstnání. Nemusí tak příliš riskovat, protože finance z dosavadního zaměstnání jim zůstanou, ale při tom získávají zkušenosti a pomalu rozbíhají svůj nový podnik. Pocit jistoty a zázemí, je velice důležitý faktor při rozhodování se, zda podnikat či ne. V zemích bohatého severu jsou žadateli o tyto pre-starty velice často ženy (50%) po mateřské dovolené, nebo kreativní lidi, kteří ale zároveň živí rodinu. Nemohou si tak dovolit podat v práci výpověď a začít podnikat od nuly, kdy první opravdové výdělky, v dobrém případě, přijdou až za půl roku či rok. 2) Start-up Druhým krokem jsou startovací projekty, kde se může zažádat o půjčku na zahájení podnikání až do výše Účelem těchto projektů je rychlý růst podniku. Není zde už záchranná berlička původního zaměstnání. Podnikatel se věnuje pouze této nové výdělečné činnosti a to na maximální výkon. Finance, o které si žádají, jsou však nadací pouze zprostředkovány od investora k podnikateli. Poměr podnikatelů a podnikatelek (25%) je zde už stočený na mužskou stranu, stejně jako u běžných nepodporovaných podniků. Důvod nižšího procentního zastoupení žen ve start-upech je opět vyššího riziko, které ženy nejsou tak ochotné podstupovat, jako muži. V České republice začínají být také běžné projekty v lektorování žen, kde se dozvídají informace potřebné k založení podnikání, sdílejí své obavy a navzájem se podporují i v malých podnikatelských úspěších. Česká veřejnost řeší i problém, kterým je malý počet podnikatelek, které po pre-start projektech opravdu vstupují do toho reálného podnikatelského prostředí. Důvodem je často nutnost pořídit si živnostenský list a s ním 28

29 vzniká problém odebrání sociálních dávek, což ženám bere jistotu a je to důvod menšího počtu nových živnostníků po pre-startech. Angel investment V neposlední řadě je možnost andělského investora, která je také využívána ve Velké Británii. Půjčky lze získat v objemu od až do Je pouze na investorovi zda si daný podnikatelský záměr vybere a podpoří. Důležité pro jeho rozhodování je, zda projekt vyplňuje nějakou mezeru na trhu a tím pádem bude mít uplatnění. Zajímá se o jeho životnost, ale stejnou měrou musí být osobní sympatie a důvěra v podnikatele, který je nositel myšlenky podnikání (konference EOED, ). Trendem současnost se stávají nebankovní půjčky tvz. P2P lending (peer-to-peer lending), kdy si dlužník půjčí peníze přímo od věřitele a prostředníkem už není banka ale malá technologická platforma, díky níž se sníží náklady. Tento způsob půjček je ve světě přirovnáván k aukčním síním přes internet, kterým je např. ebay. V tomto případě jsou dražebním předmětem finance. Objemem zprostředkovaných půjček za rok 2013 se P2P běžným bankám zatím nemůže rovnat a přesto bylo takto v Británii poskytnuto již 1,7 mld. dolarů a v USA 2,4 mld. dolarů. Překvapivý je však trend a rychlost s jakou se vývoj ubírá, kdy v Británii každý půlrok zdvojnásobí. Ani Česko v tomto trendu nezaostává, již více než 3 roky obchoduje P2P projekt Bankerat, který funguje jako internetové prostředí, kde se setkávají investoři s dlužníky a kde také sjednávají své půjčky. Portál po dojednání půjčky ohodnotí dlužníkovu bonitu a předá ji věřiteli ke schválení. Zároveň vede administraci půjčky pro investora, účtuje platby či vede komunikaci s dlužníkem. Průměrný úrok sjednaný na Bankerat je okolo 30% čímž portál nekonkuruje bankám, ale spíše nebankovnímu sektoru (Černý, 2014). 3.6 Mikrofinance jako investiční příležitost Pohled ze strany poskytovatelů mikroúvěrů, je neméně podstatný v porovnání s názorem příjemců, který byl dosud v práci převážně zmiňován. Bez důvěry a ochoty investorů podílet se na mikrofinančních projektech by nemohly vzniknout mnohé zajímavé podnikatelské záměry. Naskýtá se tak otázka, co vede investory k rozhodnutí se poskytnout svůj kapitál pro rozjezd podnikání? 29

30 Důležitým faktorem jsou osobní sympatie a důvěra v podnikatele jako takého i v jeho podnikatelský plán. Mezi oběma stranami musí být vzájemná ochota si naslouchat ale i vůle podřídit se názoru toho druhého ve prospěch úspěchu businessu, protože to je ten důvod proč spolupracují (Němec, 2002). Dalším důvodem, proč si investor může vybrat mikrofinance, je jejich sociální dopad na společnost a její udržitelný růst. Dle mého názoru, který byl podpořen i názory mnohých investorů z reálného prostředí vystupujících na konferenci EOED v Praze, navzdory ušlechtilým idejím o spáse zemí třetího světa je pro investory hlavní rentabilita vloženého kapitálu. Dále hrají prim v rozhodování o investování následující faktory. Stejně jako banky tak i investoři se rozhodují s ohledem na riziko, které pro ně představuje nenávratnost jejich investice. Každý investor se snaží vybalancovat svá rizika a výnosy na optimální výši. Mikrofinance jsou obecně brány za středně až výše rizikové investování. Proti riziku u mikrofinancí se lze bránit již při výběru MFI. Ve většině případů jsou bohužel MFI neregulované, což znamená, že finanční trh neposkytuje garanci návratnosti vloženého kapitálu. V reálu to znamená, že pokud MFI nebude plnit závazky podle smlouvy, investor má právo instituci postavit před rozhodčí soud, kde se bude svých práv domáhat ale za cenu svého času a ušlého zisku. Toto je často důvod, proč se investoři obávají mikrofinancí. Před rozhodnutím o investici je však dobré si prostudovat problematiku do hloubky, kde investor zjistí, že mikrofinanční klienti poskytují záruku vrácení investice i jinými způsoby než jen garancí trhu. Oporou důvěry investorům může být skupinové ručení klientů, kdy je tlak na splácení vyvíjen členy skupiny na sebe navzájem. Další způsob ručení je například i směnkou. Dalším rozhodujícím faktorem pro investory je výnosnost. Ta záleží na stanovení výši úrokové sazby (ú.s.), která se liší podle lokace poskytovaných mikropůjček. Faktorem výšky úrokové sazby je i konkurence jiných MFI v dané oblasti, které půjčku pro klienta zlevňují. Tato pravidla platí v rámci oblasti v průměru, vždy se mohou najít regiony, kde výjimka potvrzuje pravidlo. Velkou roli hraje i to, jak daná MFI hospodaří a jak rozděluje finance mezi úrokovou část, operační náklady a díl investora. Investor se může rozhodnout pro dvě varianty ad a) uplatnit nárok na úrokový výnos nebo ad b) vzdát se tohoto výnosu a spokojit se jen s jistinou (Syrový, Tyl, 2011). 30

31 Likvidita také významným faktorek v rozhodování zda investovat. V zásadě se délka splatnosti mikropůjček pohybuje do jednoho roku a to splacením celé jistiny a úroků ve 12 splátkách nebo po čtvrtletních splátkách do jednoho roku. Může nastat i situace, kdy dlužník splatí jistinu s poměrnou částí úroku předčasně. To je jediný způsob, jak by se investor mohl dočkat svého kapitálu dříve, protože nemůže zažádat o předčasné splacení. Do určité míry se mikrofinance v tomto ohledu likvidity mohou přirovnat k termínovým vkladům (Valach, 1991). Půjčka jako investice Investování jako druh obživy je z pohledu nezasvěcených jednoduché a investor má lehce vydělané peníze bez práce. Bohužel nic není tak jednoduché, jak to vypadá ba přímo naopak. Z výše uvedeného obrázku č. 4, který je zveřejněn na stránkách Cetelem, je dobře rozpoznatelné, jak může být kapitál použit jako investice. Živit se spekulacemi na burze vyžaduje velké zkušenosti, do jisté míry i šestý smysl na příležitosti a vetší množství počátečního kapitálu. Tyto podmínky jsou velmi limitující pro většinu lidí zvláště pak pro občany České republiky, která se potýká se slábnoucí střední třídou a stále více se rozevírajícími nůžkami sociálních skupin. Je zde však možnost investovat malý finanční objem, který bude mít i krátkodobou návratnost. Tento způsob uložení naspořeného kapitálu dává zároveň možnost finančně podpořit drobné podnikatele v jejich startu. Obrázek 7-Mikrofinance jako investice Zdroj: Cetelem.cz,

32 V ČR si v takovémto případě může vybrat z několika způsobů, kam peníze vloží. 1) Půjčit přímo mikrofinanční instituci (MFI) 2) Půjčit MFI prostřednictvím fondu kolektivního investování, který má v portfoliu úvěry či akcie MFI. 3) Nákup akcií MFI jen pokud MFI emituje akcie na burzu, kde je ale značně omezený přístup a investor musí zaplatit vysoké náklady na zprostředkování obchodu. 4) Členství v mikrofinančních úvěrových družstvech obtížná dostupnost 5) Investiční certifikáty kopírují vývoj jiných mikrofinančních nástrojů Tyto způsoby investování jsou vhodné pro středně a více bonitní investory se zkušeností v investování. Investorem se může stát každý, kdo má našetřené finance, které dočasně nepotřebuje jinak využít a tak se může půjčit. Investor si vybere projekt, který finančně podpoří na základě osobních preferencí. Záleží v jakého žadatele a jeho projekt má důvěru a zda má dostatečný kapitál, který žadatel o půjčku potřebuje. Tento výběr probíhá na internetu, kde jsou veškeré potřebné informace. Následně se spolu obě strany mohou setkat osobně, aby se ujistili ve svém rozhodnutí, osobních sympatiích a vzájemní důvěře, která je nezbytná. Dalším krokem je uzavření smlouvy a převod domluvené částky na účet podnikatele. Poté je na řadě žadatel se svými pravidelnými splátkami. Zprostředkování takovéto investiční podpoře nabízí například stránky myelen.com, které investorům usnadní hledání vhodného podnikového záměru a podnikatelům nabízí prostor pro prezentování svých nápadů (Jeníček, 2002). 3.7 myelen V České republice není mnoho společností, které by se věnovaly mikrofinancím a poskytovali prostor pro navázání kontaktů mezi investory a mikropodnikatelé. Nejen toto je důvod, proč si právě společnost myelen zaslouží zde hlouběji zmínit. Akciová společnost Mikrofinance a.s. (moje síť elektronických výměnných půjček) byla na českém trhu založena již v únoru 2007 a začala českým zájemcům nabízet přístup do 32

33 celosvětového mikrofinančního hnutí a to díky internetového portálu myelen, který vznikl téhož roku v prosinci. Zkratka vznikla z počátečních písmen podnázvu akciové společnosti, My Electronic Loan Exchange Network. Obrázek 8- Logo myelen Zdroj: myelen, 2013 Co je úkolem společnosti Mikrofinance, a.s.? Její hlavní rolí je být tzv. marketingový agent. V rámci této role agent shání subjekty na trhu přebytkovým kapitálem a zprostředkovává kontakt s mikrofinančními institucemi. Agend tvoří jakýsi pomyslný most mezi přebytkem v zemích bohatých a nedostatkem v zemích rozvojových. Za rolí marketingového agenta může být podnikatelský subjekt s vidinou zisku tak i nezisková organizace. Může to však být i provozovatel internetového portálu, který nabízí mikrofinančním institucím možnost investice. Takto funguje portál myelen provozovaný v České republice nebo také portál MicroPlace z Ameriky či organizace Kiva, známá po celém světě. Mikrofinance, a.s. jsou financovány příslušnou mikrofinanční institucí, se kterou navázali v rozvojové zemi spolupráci. Finanční ohodnocení, které ji náleží, je za reklamní a zprostředkovatelskou činnost, ale organizace jako taková nenese žádná rizika spojená s nesplácení dluhů. Je tomu tak, protože smlouvu podepisuje vždy investor s mikrofinanční institucí mezi sebou. Ve smlouvě se však uvádí, že organizace nemá povinnost sdělovat investorovi informace o dlužníkovi tedy MFI, které se před uzavřením smlouvy dozvěděla. Toto opatření slouží jako ochrana organizace před napadením, že neinformovala investora o například problémech se splácením určitých MFI. Organizace se takto chrání, aby na ní nemohl investor nárokovat ušlý zisk při nesplácení. Z tohoto důvodu jsou ve smlouvě uvedeny jen strany věřitele (investora) a dlužníka (mikrofinanční instituce). Přesto jsou na portálu myelen k nalezení informace, která instituce splácí s obtížemi a podobné návodné informace o platební morálce, které si investor může dohledat. Mikrofinance, a.s. jsou ale smluvně chráněny pro případ, že by si investor stěžoval, že o daných zkušenostech nebyl výslovně informován. 33

34 Obrázek 9-Role myelen v investičním cyklu Zdroj: Čermák, 2008 Jak funguje celá role portálu myelen? Investor užije služeb myelen v roli zprostředkovatele a díky němu dostane peníze k mikrofinanční instituci v Mexiku. MyELEN figuruje převážně na poli mexického trhu. MF instituce pak podporuje budování civilizačních struktur v odříznutých a zapomenutých regionech. Klienty mikropůjček jsou hlavně tzv. Villige Banks, která mají mimo půjčené obnosu 100 dolarů i další kritéria, což je vysvětleno v úvodních kapitolách práce. Pracovník MF instituce, Credit Officer, nezkoumá podnikatelský plán. Druhým typem půjčky, kdy si klienti mohou zažádat o větší obnos financí, jsou Solidární skupiny, kterým se půjčuje od 500 dolarů. V tomto případě již Credit Officer podnikatelský plán zkoumá. Míra nesplacených úvěrů je nižší než u komerčních bank. Je to dáno zejména vzájemným ručením příjemců úvěru. Pokud dlužník nesplácí, je s ním situace konzultována, následuje případné prodloužení splátek či restrukturalizace dluhu. Pokud i dále neplatí, nastupují ostatní, kteří si půjčili peníze. Ti musí úvěr za kolegu zaplatit. Vzhledem k zachování vlastní dobré pověsti, udržení společenských vazeb a také motivaci získat další úvěry, jsou peníze běžně spláceny (Čermák, 2008). Bavíme-li se o neziskových organizacích, tak většina má mikrofinance jako pouze jeden bod z jejich celkového plánu na rozvoj. Najdou se ale i zde organizace zaměřující se jen na mikrofinance a některé i zprostředkovávají mikropůjčky. Mezi ty patří například Diakonia ze Švédska či Opportunity International UK z Velké Británie. Financování takovýchto 34

35 neziskových organizací je zajišťováno několika způsoby. Jedním z nich mohou být dary od soukromých sponzorů nebo je může podporovat vláda z grantů. Obrázek 10 - Logo Nadačního fondu mikrofinance zdroj: NFMF, 2013 Další aktivitou webového portálu myelen je spolupráce s Nadačním fondem Mikrofinance, který šíří a podporuje ideu pomoci chudým regionům po celém světě. Podrobněji se o Nadačním fondu hovoří v kapitole Projekty a mikrofinanční příležitosti v ČR. 3.8 Propagace Protože mikrofinance nejsou v České republice ještě příliš známy, bude budoucí mikrofinanční instituce zvolit vhodnou propagaci této pro Čechy zatím nepříliš známé finanční služby. Pro úspěch MFI je nezbytné vytvořit u klientů důvěru v novou službu. V této fázi osvojování si novinek na trhu je pro instituci zásadní zvolit si vhodnou image, kterou se budou navenek prezentovat. Při jejím tvoření je třeba obezřetnosti, protože ji může snadnp poškodit negativní publicita a jen obtížně a v některých případech vůbec, lze image napravit či vytvořit zcela novou. Vhodnou image v tomto případě je seriózní ale přesto přátelská a otevřená image, která bude protiváhou zkostnatělému bankovnímu sektoru (Clow, Baack, 2008). Hlavním úkolem marketingového týmu je analýza propagační příležitosti, která si klade za cíl prozkoumat propagační příležitosti pro daný podnikatelský záměr na daném území. Tento proces se využívá k identifikaci cílového klienta pro nabízený produkt a služby a pro komunikační strategie, které jsou využity k oslovení tohoto klienta. Na globálním trhu jsou spotřebitelé ovlivňováni nabídkami konkurenčních společností, proto je nutné mít určený cíl, na který se propagace zaměří. Takovým cílem je klíčový klient, který je senzitivní na propagaci firmy, protože produkt nebo službu využívá a potřebuje. Komunikace s tímto 35

36 klientem bude v takovém případě specifická, zaměřená přímo na klientovi potřeby. Takto se docílí efektivity propagační kampaně (Clow, Baack, 2008). V současném hektickém světě internetu, kde je reklama již ve velké míře přehlížena, jsou stále média lídři ve světě propagace. Firmy si najímají specializované mediální agenty, aby jim zajistili 30 sekund propagace v televizi v hlavním vysílacím čase, který sleduje největší počet diváků a tedy potencionálních klientů. Přestože je tento způsob velmi nákladný a u většiny kampaní i úspěšný, nemusí být vždy nedílnou součástí úspěchu kampaně. V některých případech je dokonce mediální propagace pro produkt zcela nevyhovující. Je na zvážení budoucí MFI, zdali není vhodnější metoda propagace v jiné oblasti, např. na internetu, product placement (PP), atd. Nezbytné jsou však vždy tyto otázky: Jaké jsou cíle propagace?, Kolik můžeme investovat?, Jaká zpráva by měla být odeslána? Jaká média by měla být použita?, Jak by se měly hodnotit výsledky? (Pražská, 2006). 4 Historie, současnost a budoucnost mikrofinancí Mikrofinance mají tu neocenitelnou přednost a to, že jejich historie se nedatuje do příliš vzdálených let minulých. Je tedy poměrně snadné nalézt její prvopočátky myšlenky, z kterých vzešla. Na druhou stranu je tu i ta stinná stránka a tou je fakt, že tak krátkou dobu působení se myšlenka mikrofinancí a mikropůjček nestihla rozšířit do celé šíře světa. Nevýhodou a určitým limitujícím faktorem krátkého působení na trhu by mohla být vnímána i omezená doba a prostor na evoluci a vývoj k optimální podobě mikrofinancí. V současnosti je těžké zhodnotit v jakém stádiu vývoje se mikrofinance nacházení. Toto hodnocení je vždy snazší určovat až zpětně. Přesto přes všechno je nasnadě se domnívat, že největší část cesty mají mikrofinance teprve před sebou a čeká je ještě kus cesty, než dosáhnou celého svého potenciálu, který bezpochyby mají. 4.1 Historie mikropůjček Je- li otázkou, co stálo za vznikem první myšlenky vzniku mikrofinancí, je třeba se zeptat, jaké jsou příčiny, které vedly ke vzniku mikropůjček. Nic nevzniká samovolně. Vše je navzájem propojeno a akce předchází reakci. V tomto případě se pod pojmem akce schovává nedostatku finančních prostředků v rozvojových zemích a reakce je snaha řešit tento problém pomocí mikrofinancí. 36

37 Začátky mikrofinancích prvních krůčků byly naznačeny již například v Ghaně, kdy se jednalo o tzv. "susus" nebo indický "chit funds", mexický "tandas", indonéský "arisan" či "pasanaku" v Bolivii. Ve všech těchto příkladech byl princip obdobný. Lidé se seskupili do skupin, kde společně spořili a vzájemně se úvěrovali. Takovéto skupiny existovaly po staletí po celém světě. Jednou z prvních mikrokreditních organizací na západě byla Irish Loan Fund system, založená začátkem 17. století slavným literárním autorem Jonathanem Swiftem. Organizace poskytovala úvěry chudým lidem převážně na venkově, kteří často neměli čím ručit. Tato idea pomoci nejchudším se postupně rozšířila a v roce 1840 již instituce zastřešovala 300 fondů v celém Irsku. Hlavním produktem se staly malé půjčky s úrokem na krátké časové období. Ve svém nejúspěšnějším čase poskytovaly úvěry až 20 % všech irských domácností (Hes, 2006) Úvěrová družstva V Evropě 18. století začaly objevovat různé typy větších a oficiálnějších spořících a úvěrových institucí a to především mezi venkovskými a městskými chudými. Tyto instituce byly známé jako lidové banky (People s bank), družstevní záložny a spořící a úvěrová družstva. Koncept družstevní záložny byl vyvinut Friedrichem Wilhelmem Raiffeisenem a jeho spolupracovníky. Jejich altruistické jednání bylo motivováno zájmem pomáhat venkovskému obyvatelstvu vymanit se ze závislosti na lichvářích a zlepšit jejich sociální podmínky. V době 19. století byly na německém území na vzestupu trend volnějších ekonomických vztahů, tedy nevolnictví a roboty. S tím souvisí i více volného času, který najednou lidé měli a snažili se s ním naložit ve svůj prospěch. Mnoho z nich ale nebylo nijak finančně vzděláno a tak často padali do rukou lichvářů a zaplétali se do dluhových pastí, ze kterých si nedovedli pomoci. Na tuto situaci reagovat pan Raiffeisen, který na to konto založil úvěrové družstvo. Od roku 1870 se sdružení rozrůstalo velmi rychle v rozsáhlý sektor situovaný v Porýní a dalších oblastech Německa. Družstevní hnutí se rychle rozšířilo i do jiných zemí v Evropě a Severní Americe. S podporou družstevního hnutí se rozšířilo i do vyspělých zemí. 37

38 V Indonésii se v roce 1895 založily organizace jako např. Vesnické úvěrové banky (People s Credit banks - BPR) nebo The Bank Perkreditan Rakyat. BPR se stala největším systém mikrofinancování v Indonésii s téměř 9000 jednotkami (The history of microfinance, 2006). Příkladem úspěšného působení úvěrového družstva do dnešních dní je finanční instituce Desjardins, která byla založena v Kanadě v roce 1900 manžely nesoucími stejné jméno. Její začátky byly tvořeny jednou pobočkou v Quebecu, ale postupem času se družstvo rozrůstalo i na další místa v Quebecku. Nezůstalo jen u půjčování mikroúvěrů, dnes se družstvo věnuje také pojišťovacím službám a bankovním službám v USA. Hlavním mottem celé organizace jsou od jejích začátků až do dnešních dní slova jejího zakladatele: Přispívat k blahobytu jedinců a společnosti. (Desjardins, 2013) Státní iniciativa V 19. století se různé varianty výše zmíněných modelů začaly objevovat v určitých částech venkova Latinské Ameriky. Cíl těchto venkovských finančních zásahů byl obvykle zaměřený na modernizaci zemědělských sektoru. Zaměření bylo obvykle na více konkrétních cílů: zvýšení komercializace venkovského sektoru, mobilizaci "nečinných" úspor, zvýšení investic prostřednictvím úvěrů a zeslabení represivních feudálních vztahů, které se prosazovaly prostřednictvím zadluženosti. Ve většině případů tyto nové banky pro chudé nebyly ve vlastnictví samotných chudých, neboť byly situovány v Evropě, a proto byly v rukou vládních orgánů nebo soukromých bank. Během let se tyto instituce staly neefektivní a nespravedlivé. V letech 1950 až 1970 se vlády a dárci zaměřili na poskytování zemědělských úvěrů pro malé a okrajové zemědělce v naději, že se tak zvýší jejich produktivita a potažmo příjmy. Tyto snahy o rozšíření přístupu k zemědělským úvěrům zdůraznily dodávky vedené vládní zásahy v podobě cílených úvěru ze strany státních institucí, financování rozvoje nebo zemědělských družstev. V některých případech obdrželi zvýhodněné úvěry a dále půjčovali zákazníkům za nižší než tržní úrokové sazby. Tyto dotované programy byly jen zřídka úspěšné. Úvěry byly poskytovány prostřednictvím státních rozvojových agentur nebo farmářských družstev. Rozvojové zemědělské banky trpěly špatnou disciplínou 38

39 splácení svých dlužníků. Stávalo se, že se fondy ani nedostaly k potřebným lidem, ale naopak skončily u bohatších farmářů. Kritizované subvencování rozvojové pomoci připravilo podpůrné prostředí pro nový přístup k rozvojové pomoci. Pohled na finanční služby dostal konečně důležitost a začalo se na něj nahlížet jako na jakékoli jiné zboží, které by mělo být poskytováno trhem (The history of microfinance, 2006). Mikrofinance začaly být zakládány v 80. let 20. století a to za účelem poskytování mikropůjček. Tyto instituce úspěšně fungují a přečkaly až do dnešní doby. Následující tři instituce - banka Grameen, hnutí ACCION a sdružení SEWA jsou pro historický vývoj ale i dnešní působení natolik významné, že se jim budu věnovat samostatně v kapitolách níže (Gregorová, 2011) Hnutí ACCION Hnutí ACCION bylo jako časný průkopník založeno studentem právnické fakulty Josephem Blatchfordem. Původem založení bylo řešení otázky chudoby ve městech Latinské Americe. Blatchford začal již jako Obrázek 11- Logo hnutí ACCION Zdroj: ACCION, 203 student řídit dobrovolnické činnosti v chudinské čtvrti Caracasu. V 70. letech 20. století bylo v hledáčku zaměření hnutí odhalení příčiny chudoby ve městech latinskoamerických a to hlavně nedostatek ekonomických příležitostí. Zkoumáním bylo zjištěno, že problémy vznikaly, protože se zemědělci z vesnických, hlavně horských oblastí, přesouvali do měst ve víře získání lepších životních podmínek. Na takový nárůst přistěhovalců ale města nestíhala reagovat vytvářením stejného množství pracovních příležitostí a tak se stávalo, že někteří zemědělci nemohli sehnat uplatnění ve městech. Východiskem jim bylo drobné podnikání jako prodej sezónní zeleniny a ovoce nebo tkaní provazů. Toto podnikání jim sice vystačilo pouze na obživu, ale již nezbývaly finance, které by si mohli ušetřit a podnikání rozšířit či zefektivnit. Tradiční banky jim nemohly půjčit úvěr z důvodů nevedení účetnictví a malých záruk. Tato situace vytvořila ideální podhoubí pro vznik hnutí ACCION, které se dalo v roce 1973 do poskytování pomoci a mikropůjček zemědělcům. Obavy z nesplácení se hned po prvním roce rozplynuly, když se ukázalo, že až na 0,5% úvěrů bylo vše splaceno. 39

40 Od počátečních amerických dolarů získaných od soukromých společností se hnutí ACCION vypracovalo v dnes jednu z předních mikrofinančních organizací na světě. Mimo jiné vlastní síť půjčkových partnerů, která zahrnuje Latinskou Ameriku, Spojené státy a Afriku (ACCION International, 2013) Banka Grameen Za vznikem Grameen banky stálo několik hned podnětů a jedním z nich byl ekonomický jev tzv. propojených trhů, který velmi často vyskytuje ve venkovských oblastech Bangladéše. Chceme-li pojem Obrázek 12- Logo Grameen bank Zdroj: Grameen, 2013 propojených trhů zjednodušeně vysvětlit, tak ho definujeme jako stav, když výrobce určitého produktu není i jeho konečným prodejcem. Tím se stává dodavatel důležité suroviny pro výrobu daného produktu, kterou si ale jeho výrobce nemůže z finančních důvodů dovolit zakoupit. Výrobce tak dostává minimální částku za své výrobky, kdežto prodejce a dodavatel v jedné osobě získává obchodní marži z prodeje. Obchodník by sice byl ochotný poskytnout půjčku výrobci na nákup suroviny, ale vyžádal by si ohromný úrok (až 10% za den), což se výrobci nevyplatí a tak dál setrvává v nevyhovující situaci, kde nemá šanci ušetřit peníze. Začarovaný kruh propojených trhů má ale důsledky i dalekosáhlejší než jen neschopnost spořit a rozvíjet podnikání. Negativní vliv má i na vzdělání dětí, které si rodiče nemohou dovolit zaplatit a tak jsou potomci ve špatných šlépějích svých rodičů bez východiska. Velikým problémem v samostatném úspěšném podnikání jsou místní lichváři, kteří dříve tvořili jedinou možnost, jak si půjčit peníze. V zemích třetího světa se bohužel stává, že lichva je společensky akceptovaná a funguje podle určitých principů. Například v Bangladéši se lichva opírá o dva systémy. První byl ve zkratce popsán výše a druhý spočívá v tom, že majitel půdy si půjčí na zakoupení osevu, ale splatit má pak dvojnásobek a zároveň lichvář může půdu během nesplacené doby používat. Pokud by z nějakého důvodu zemědělec nemohl splatit, tak celý pozemek si může lichvář, za předem sjednanou cenu, odkoupit. 40

41 Co je však na celé problematice nesmutnější a pro lidi bohatého severu (rozvinuté země od rovníku na sever- Evropa, Severní Amerika, severní Asie, Japonsko, ) nepochopitelné je to, že často je částka, která drží zemědělce v lichvářském kruhu v řádech pár set korun (cca 27 USD). Tento fakt byl překvapující i pro Yunuse, když to v roce 1976 zjistil a to u zhruba 42 případ. To, že jediné co malopodnikatelé potřebují ke svobodnému podnikání, když celý život tvrdě pracují, je pár dolarů vedlo Yunuse k tomu, že první půjčky zemědělcům poskytl z vlastních financí. Domluvili se na individuálních splátkách podle potřeb a možností dlužníka a bylo až s podivem, jak spolehlivě byl dodržován splátkový režim, aniž by musel být ze strany věřitele vyvinut nějaký tlak. Když byl úspěšně proveden tento pokusu několika jedinců, nastal čas poskytovat mikropůjčky pro více lidí a tedy založení instituce, která nastaví portfolio úvěrových služeb a podmínek přesně na míru dané cílové skupině. Stejně jako u většiny nových přelomových projektů tak ani zde to na začátku nebylo jednoduché. Sehnat financování se Yunus pokoušel od Janata Bank pomocí úvěru, kde se osobně zaručil. Protože návratnost byla vyšší i než u běžné bonitní klientely v Bangladéši, mohl začít spolupracovat s dalšími bankami a postupně přešel na státní banku, kde použil jako ručení prostředky získané od firmy Ford Foundation. Přestože takto nastavený systém půjčování fungoval dobře, Yunus měl vizi založení vlastní instituce, která by mu dala nezávislost, kterou o jiných bank postrádal. Vznik Grameen bank se uvádí , což je datum, kdy byl uveden v platnost speciální zákon, který si Yunus po několika peripetiích prosadil. Tento zákon upravuje činnost banky v Bangladéši. Název vznikl z bangladéšského slova vesnická banka neboli grameen bank. Nejprve byl majoritním vlastníkem stát a to z 60% a jen 40% vlastnili dlužníci, ale do dvou let se podíl vlastnických práv otočil. Princip, podle kterého funguje Grameen bank je dost podobný, jak bylo popsáno v úvodu, přesto jsou tu některá specifika. Instituce poskytuje mikropůjčky výhradně ženám, protože s nimi má lepší zkušenosti se splácením. Půjčky se poskytují do skupiny pěti žen, kdy je půjčka poskytnuta dvěma ze skupiny a ty když včas splatí dluh, tak si další dvě ženy ze skupiny mohou zažádat o další půjčku. Poslední krok, tedy půjčení i poslední člence 41

42 skupiny nastane, pokud i tyto dvě členky skupiny splatí svou půjčku. Je tomu tak, aby fungoval princip sounáležitosti a společné odpovědnosti. Ženy mají velice silná sociální pouta a ta drží skupinu pohromadě a navzájem na sebe dohlížejí, aby splácely včas. Banka ženy motivuje ke spoření a také jim poskytuje užitečné informace z finančního světa, aby se mohly lépe orientovat. Grameen bank je jakýmsi majákem nebo vlajkovou lodí mikrofinančního sektoru. Je tomu i díky snahám dostat toto téma do povědomí široké veřejnosti, k čemuž velice přispělo v roce 2006 ocenění pana Yunuse Nobelovou cenou míru, jak bylo již na samotném začátku práce u citace zmíněno. Instituce se snaží neustrnout a dále se rozvíjet a být nápomocná aktuálním potřebám jako je v dnešní době například poskytováním půjček na bydlení, spořící služby či individuální programy pro lidi, kteří se ocitli na ulici a jedinou jejich obživou je žebrání. Pokud je řeč o rozšiřování kompetencí banky, tak se musí zmínit vznik sesterské společnosti Grameen Phone, která poskytuje a rozvádí sítě pro telekomunikaci na venkově Bangladéše (Chyťová, 2008), (Yunus, 2003), (Dowla, Barua; 2006) Sdružení SEWA SEWA je odborová indická organizace registrovaná v roce Je to organizace chudých, žen samostatně výdělečně činných. Jsou to ženy, které vydělávají na živobytí Obrázek 13-Logo SEWA Zdroj: SEWA, 2013 prostřednictvím své práce nebo prací v malých a středních podnicích. Tyto ženy nemohou získat pravidelně placené zaměstnání a potažmo sociální dávky, jako je tomu u pracovníků v organizovaném sektoru. Jedná se o nechráněné pracovní síla Indie, které tvoří 93% pracovní síly neorganizovaného sektoru. Ženské pracovní síly v Indii je to více než 94 % v neorganizovaném sektoru. Jejich práce se však nepočítá, a proto zůstávají neviditelné. Ve skutečnosti je pracujících žen nespočet, jsou všudypřítomné ale neviditelné. Hlavním cílem SEWY je organizovat pracující ženy do plné zaměstnanost. Plná zaměstnanost znamená zaměstnání, při kterém pracovníci získali pracovní bezpečnost, jistotu příjmu, bezpečnost potravin a sociální zabezpečení (alespoň zdravotní péči, péči o 42

43 děti a staré). SEWA organizuje ženy, aby se zajistilo, že každá rodina dostane plnou zaměstnanost. Pojmem samostatnost se myslí, že ženy by měly být autonomní a soběstačné, individuální a kolektivní, a to jak ekonomicky tak i z hlediska jejich rozhodovacích schopností. V organizaci organizují své společníky, aby dosahovaly svých cílů, plné zaměstnanosti a soběstačnosti prostřednictvím strategie úsilí a rozvoje. Úsilí žen proti mnohým omezením a limitům, jež na ně ze strany společnosti a ekonomiky dopadají, stojí proti rozvojovým aktivitám v posílení žen, které jim přinášejí sílu a nabízejí nové alternativy. Prakticky to funguje tak, že strategie se provádí prostřednictvím společného působení odborů a družstev. Gándhího myšlení je vůdčí silou pro chudé, osoby samostatně výdělečně činné členy SEWY v organizaci pro sociální změnu. V organizaci se řídí zásadami satya (pravdy), ahimsa (nenásilí), sarvadharma (integraci všech vyznání všech lidí) a khadi (propagace místní zaměstnanosti a soběstačnosti). SEWA je i organizace ale také hnutí. Hnutí SEWA umocňuje jeho bytí sangam nebo také soubor trojice hnutí: pracovní hnutí, družstevní hnutí a ženské hnutí. Je tu i hnutí osob samostatně výdělečně činných: jich vlastních, domácí hnutí s ženami jako vůdci. Prostřednictvím svého vlastního hnutí se ženy staly silné a viditelné. Jejich obrovský ekonomický a sociální přínos byl uznán v souvislosti s globalizací, liberalizací a dalšími ekonomickými změnami. Tyto přínosy jim otevřely nové možnosti, ale i ohrožení některých tradičních oblastí zaměstnanosti. Více než kdy jindy jsou členové organizace připraveni čelit proudu změn. Moc dobře vědí, že se musí sdružovat a budovat svou vlastní sílu, která jim pomůže plnit náročné úkoly. Stále ale existují miliony žen, které zůstávají v chudobě a jsou využívány a to navzdory dlouhým hodinám tvrdé práce. Ženy z organizace SEWA nesou tíhu změn v Indii a musí vplout do hlavního proudu, který jim ukáže, jak lépe využívat nových příležitostí, které se rozvíjejí s ohledem na zaměstnanost (SEWA, 2013) Konec tisíciletí Jednotlivá historická období se vyznačovala určitým přístupem k problematice mikrofinancí, ať už to byla počáteční nedůvěra v placení závazů či postupné upevňování 43

44 vztahů mezi věřitelem a dlužníkem. Pokud však můžeme mluvit o opravdovém nadšení a propagaci mikrofinancí, jedná se léta devadesátá, kdy se lidé pro tento způsob pomoci lidem z chudoby nadchli. K rozvoji mikrofinancí přispěla globalizace a s ní spojený vzestup mezinárodního obchodu, což vedlo k tomu, že se dávalo více pozornosti, co se děje za hranicemi v okolních státech. Lidé z tzv. bohatého severu si pomalu začali uvědomovat provázanost trhů a to, že jejich nákupní rozhodnutí může ovlivnit život například obyčejného farmáře v Africe. Toto je však problematika, kterou se zabývá Fair Trade, neboli podpora malých zemědělců z chudých oblastí díky odpovědnému nakupování Obrázek 14-Logo Fair Trade zdroj: Fair Trade International, 2013 daných produktů označených logem Fair Trade. Více se této problematice věnuji v bakalářské práci s názvem Fair Trade analýza vybraného produktu Dalším hybnou silou v rozjezdu mikrofinancí byla technika, která napomohla překonat vzdálenost, která dělí oblasti s přebytkem kapitálu od těch, kde ho je nedostatek. Jedná se o dostupnost telekomunikačních sítí, mobilních telefonů a také internetu. Právě internetem se velice rychle a do všech koutů světa šíří informace a osvěta spojená s novým způsobem boje proti chudobě. Násobily se počty založených podniků, které poskytují finanční služby drobným podnikatelům, ale přesto byly lokalizovány více v městech a hustě obydlených oblastech venkova. Posun nastal i v terminologii, kdy do teď se používal výraz mikropůjčky (microcredit), který začal být nahrazován pojmem mikrofinance, který zastřeší všechny finanční služby s tím pojené (Cihelková a spol., 2001). 4.2 Mikrofinance v současnosti V dnešní době 21. století si mikrofinance ve světě vydobyly své místo. Stojí za nimi již okolo 70 mikrofinančních institucí, které se starají o své klienty jak ze zemí třetího světa tak i Jižní Americe, Asii ale i v Evropě. Pozice, kde se teď mikrofinance nacházejí je poměrně stabilní a důvěryhodná i díky reálným číslům, které hovoří samy za sebe. Úspěšnost splácení je totiž vyšší i než například u studentských půjček, protože míra splácení u MF je mezi 95 % až 98 %, jak uvádí Grameen Foundation. Tato organizace byla založena 1997, aby pomáhala 44

45 nejchudším bojovat s chudobou. Dnes má několik sekcí, které se specializují na jednotlivá odvětví jako například: finanční servis, zdraví, zemědělství atd. Mají založené i speciální nástroje pro organizaci: Progress out of poverty ( Pokrokem ven z chudoby ), Bankers without borders ( Bankéři bez hranic ), Impact investing ( Dopad investování ) (Grameen Foundation, 2013). Dalším důvodem proč si mikrofinance našly své místo na trhu je, že dovedou uživit. Věřitelé jsou ochotni zaplatit dostatečně vysokou úrokovou míru, která zaplatí potřebné náklady spojené s poskytováním mikroúvěru. Mikrofinance prokázaly i že dokážou ve značné části být udržitelné a nezávislé na příspěvcích od státu či sponzorů. Vyplývá to z údajů, které uveřejnil internetový finanční zpravodaj CGAP, kde ve svém článku uvádí autor Richard Rosenberg, že z 1300 MFI mělo v roce institucí kladný výnos z aktiv. I když se počet institucí s kladným výnosem může zdát nízké, tak naznačuje budoucí trend (Rosenberg, 2008). Mikrofinance jsou známy svým působením v rozvojových zemích, ale postupem času si našly své místo i v zemích, které jsou považovány za země vyspělé. Opět se i zde jedná o lidi, kteří chtějí začít podnikat, ale jsou v obtížné finanční situaci, kdy jim banky nejsou ochotné půjčit. Jde o pre-starty a start-up projekty či business angel, které byly popsány již výše v kapitole 3.4 Zdroje financí pro rozjezd malého podnikání. Běžně používané k podpoření živnostníků v zahájení vlastního podnikání a tak vytváření nových pracovních míst. Tento způsob používaný například ve Velké Británii se velice osvědčil i v dalších evropských státech, kde pomohl v boji proti vysoké nezaměstnanosti. Nápomocné jsou i nejrůznější pořady, kde malopodnikatelé prezentují se svými nápady a přítomní investoři se rozhodují, který projekt podpoří. Takovéto pořady byly i na obrazovkách českých televizí k vidění a měli poměrně vysokou sledovanost a oblibu u diváků, což svědčí o tom, že dané téma, zahájení vlastního podnikání, je ve společnosti aktuální a žádané. Aktuálně velmi často skloňované téma je ekonomické či chcete-li finanční krize. Otázkou je zda měla, má či teprve bude mít vliv na mikrofinanční trh. Krize byla započata zhroucením trhu se subprime úvěry, což jsou půjčky vzniklé v USA deregulací hypotečního trhu a daňovou reformou tak, aby na ně dosáhli i lidé méně bonitní. Takové půjčky byly pochopitelně zatížené vyšším úrokem, aby se pokrylo vyšší riziko nesplácení. 45

46 Tento krok americké vlády byl ke spokojenosti jak bankéřů, tak i žadatelů o půjčku. Vše probíhalo k plné spokojenosti obou stran až do doby, kdy banky začaly maximalizovat zisk, což mělo za následek zanedbávání a zneužívání dlužnických úroků až vše vyústilo následnou krizí (Vlčková, 2009). Podle Muhammada Yunuse by neměl být vliv probíhající krize ve vyspělých státech téměř patrný. Přisuzuje to faktu, že většina MFI působí na lokálním trhu, který je světovou ekonomickou situací ovlivněn jen vzdáleně a tak by nemělo dojít ke změnám v pravidelném splácení půjček. Přesto jsou zde i názory, které argumentují tím, že značná část kapitálu poskytovaná v mikrofinančními institucemi je z rozvinutých zemí a ty kvůli působení krize seškrtávají výdaje na podporu rozvojové pomoci, což povede ke zmenšení oběhového množství kapitálu na mikropůjčky. Na druhou stranu finance pro MFI poskytují i nezávislí soukromí investoři, kterým se v minulých letech dařilo své investiční fondy navyšovat (The Economist, 2009). V roce 2010, kdy vrcholila krize, se objevovaly zprávy z Indie, která je matkou mikrofinancí, že dlužníci odmítají splácet své dluhy a indické banky se dostávají do nelehkých situací, protože svůj kapitál až z 80% půjčili MFI. Tyto nedobytné pohledávky sahaly až do výše 4miliard dolarů a představovaly vážný problém v chodu celé místní ekonomiky. Velké obavy byly i z šíření těchto negativních tendencí i do dalších oblastí, kde mikrofinance působí (Jižní Amerika, Afrika,..) (Tesař, 2010). Naštěstí se tyto obavy o rok později rozplynuly, jak to lze vyčíst ze studie serveru MicroRate z roku 2011, která zaznamenala pravý opak obávaného scénáře. V roce 2009 a 2010 nastal pokles poptávky po MFI, ale již koncem roku 2010 a v roce 2011 se opět výše poptávka začala obnovovat do svého předchozího stavu (MicroRate, 2013). Krize sice na mikrofinance neměla takový negativní dopad, jak se mnozí obávali, ale to nijak neubírá důležitosti problémů, které mají mikrofinance samy o sobě. Důvěra klientů byla značně otřesena po události v indickém státě Andra Pradesh v roku 2010, kdy se několik desítek klientů MFI dostalo do dluhové pasti, kdy nedokázali splácet své mikroúvěry a tak se70 z nich rozhodlo spáchat sebevraždu. Do této bezvýchodné situace se mohli dostat díky několika faktorům: vysokým úrokovým sazbám, přecenění schopnosti 46

47 rodiny splácet dluh, zadlužení se u několika MFI, příliš krátké splátkové období nebo fakt, že rodiny zemřelých dostanou vyplacené pojistné z životního pojištění (Mohan, 2011) Situace v zahraničí Jak již bylo několikrát zmíněno v předchozích kapitolách, tak myšlenka mikrofinancí má své kořeny v rozvojových zemích, kde se osvědčila a našla si své klienty. Několik organizací a sdružení již byli popsáno a proto se tato kapitola bude zabývat vybranými programy podporující mikrofinance v rozvojových zemích. AFRIKA The Hunger Project s (THP s) Microfinance Program Hladový projekt mikrofinančního programu je školící, spořící a úvěrový program, který usiluje o ukončení kritické úrovně hladu v Africe. Snaží se ekonomicky podpořit nejdůležitější a přesto nejméně podporované pěstitele potravin v kontinentu, jakými jsou právě africké ženy. Projekt působí na území států Benin, Burkina Faso, Etiopie, Ghany, Malawi, Mozambiku, Senegalu a Ugandy od roku 1999 a jeho finanční portfolio dnes dorostlo až ke 2,9 milionu US. Napomáhání ženám pěstitelkám základních potravin dosáhnout na půjčku, dostat adekvátní finanční trénink a vysvětlení nezbytnosti úspor vede k zvyšování jejich příjmů. Tyto peníze pak mohou dále investovat do jejich vlastního podnikání, zaplatit dětem školné, nakoupit léky, lékařskou péči a hygienické pomůcky (The hunger project, 2013). FINCA International je organizace, která si vzala za cíl zprostředkovávat finanční služby podnikatelům s nejnižšími příjmy, aby mohli dále pracovat, vytvářet zisk a zlepšovat svůj životní standard. Vizí je jim vytvoření globální mikrofinanční sítě, která slouží nízkopříjmovým podnikatelům v osamostatnění se a dosažení efektivity jejich práce. Finca v Africe působí ve státech Zambie, Uganda, Tanzánie, Malawi, Demokratická republika Kongo, přičemž své první působení zahájili v Ugandě v roce Dnes má díky organizaci klientů přístup finančním službám, které jim nabízejí mikrofinanční profesionálové s ceněnými dovednostmi a zkušenostmi. Tato organizace následně rozšířila své působení i do Latinské Ameriky, Euroasie a na Blízký východ (Finca, 2013). 47

48 LATINSKÁ AMERIKA V této oblasti je významnou zemí po stránce mikrofinancí Mexiko, které má velké problémy s poskytováním bankovních financí velké části jeho obyvatel. Od roku 2000 se však situace v Mexiku prolomila a mluvíme o mikrofinančním boomu v Mexiku. Vláda přistoupila na určitá opatření, která se snaží nelehkou finanční situaci vylepšit a pomoci tak například zemědělskému sektoru nejrůznějšími podpůrnými programy ale i podporou mikrofinancí. Mexická vláda tuto myšlenku podporuje legalizací mikrofinančních institucí. ANMYF - je jednou ze dvou nevýznamnějších MFI v Mexiku, která má pod sebou 41 členských organizací s klienty. Tato MFI byla založena v roce 2002 a spojuje instituce, které se prosazují v různých oblastech finančnictví. Berou si za cíl zastupovat klienty před státem a zasazovat se v politice za prosperitu a podporu mikrofinancí. Další informace a podrobnosti jsou k dostání na stránkách <www.anmyf.org.mx>. ProDesarrollo- je druhou nejvýznamnější MFI v Mexiku. ProDesarrollo je národní sítí institucí poskytujících finanční služby, jejichž cílem je přispět k hospodářskému rozvoji a boji proti chudobě prostřednictvím efektivní alokace úvěrů, spoření, poradenství a osvětu obyvatelstva žijícího v chudobě jako součást procesu na podporu udržitelného rozvoje. V současné době zahrnuje 85 členů populárních organizací poskytujících finanční služby, sociálního a soukromého sektoru, která nabízí přes 1522 poboček po celé zemi více než 4,3 milionu lidí, z nichž 85% jsou ženy. Více podrobností lze najít na stránkách organizace <www.prodesarrollo.org>. ASIE KASHF tato pákistánská nadace na zmírnění chudoby, která poskytuje tolik potřebné mikrofinanční služby malobonitním žadatelům s omezenými finančními možnostmi. Stejně jako MFI v jiných rozvojových zemí a zde se nadace zaměřuje především na ženy, pro které se snaží vybudovat silnější životní a ekonomickou pozici ve společnosti. Nadace vede internetové stránky, díky nimž je tento projekt snadno k nalezení a jsou zde všechny potřebné informace <www.kashf.org>. MISFA Mikrofinanční investiční sdružení působící v Afganistanu bylo založeno již v roce Účelem jeho vzniku bylo zřízení nástroje, který zprostředkuje technické a finanční prostředky obyvatelům v Afganistanu od mezinárodních dárců. Do celého 48

49 projektu se zapojila i vláda, která projekt podporovala a tím se snažila o posílení mikrofinančního sektoru v zemi. U podpory však vláda nezůstala sama, přidali se k ní mnohé další mezinárodní organizace jako např. CIDA, CGAP, DFID, Světová banka, velvyslanectví Finska, Dánska, Nizozemska a další organizace. Informace ohledně sdružení lze nalézt na jejich stránkách <www.misfa.org>. NABARD- indická banka přichází s venkovským finančním programem, který si vzal za cíl zlepšit vzdělání venkovského obyvatelstva v udržitelném a kvalitním financování, aby byli lépe schopni hospodařit se svými příjmy a nedostávali se tak často do bludného kruhu lichvářských půjček. Snahou této banky je usnadnit průtok půjček na podporu a rozvoj zemědělství, vesnického průmyslu i řemesel a malé průmyslové výroby. Banka vyvíjí snahy udržet integrovaný udržitelný rozvoj venkova a tím tak zajistit prosperitu rozsáhlého venkova v chudé části Indie. I tato organizace si je vědoma síly internetu, kde se prezentuje na svých stránkách <www.nabard.org> Projekty a mikrofinanční příležitosti v České republice Podle některých skeptiků se mikrofinance na území České republiky nehodí, protože zde pro ně není vhodné prostředí, atmosféra, morálka, atd. Opak je však pravdou. Již v historii ČR můžeme nalézt příklady, které se mikroúvěrům až nápadně podobaly. Již v 50. letech 19. století vznikaly tehdejší kampeličky založené F. C. Kampelíkem, který se pokoušel spojit obyvatele v určité oblasti dohromady a tím akumulovat podnikatelské prostředky na jednom místě, kde byly třeba, např. na českém venkově. V České republice existuje i pár webových portálů, které se zabývají mikrofinancemi obecně a tedy jejich prostřednictvím informují české investory o možnosti podpory obyvatel rozvojového světa, ale berou si za cíl i šíření této myšlenky a předávání aktuálních informací na český trh. Jedním z prvních takovýchto portálů je již výše v kapitole 3.6 zmíněný portál myelen provozovaný společností Mikrofinance a.s. Portál spustil Tomáš Hes koncem roku 2007 a z grafu je dobře patrné jaký zájem o poskytnutí návratných malých půjček byl již v krátkém období po zahájení provozu portálu. 49

50 Obrázek 15-Objem poskytnutých mikroúvěrů přes portál myelen.com Zdroj: Hypoindex, 2008 Na portálu myelen spolupracuje ve velké míře s MFI v Mexiku a jak sám pan Hes řekl na konferenci EOED v Praze v září 2013, úvěry poskytnuté přes jeho portál mají 100% návratnost. Spolehlivost a jakou klienti splácejí své půjčky je neočekávání pozitivní, čemuž na konferenci nemohl uvěřit nejeden z účastníků diskuze, kteří mají zkušenosti s mikrofinancemi buď ze strany investorů či podnikatelů. Samozřejmě že se investoři rozmýšlení, do které mexické MFI investovat s nejmenším rizikem. Stejně jako v komerčním světě se situace na trhu mění, tak i zde musí investoři sledovat několik ukazatelů, které jim napomohou se lépe orientovat. Jsou jim například procento ohrožených mikroúvěrů (tedy úvěry nesplacené 30 a více dní), míra kapitálové přiměřenosti, provozní soběstačnosti MFI, objem úvěrového portfolia, atd (Hypoindex,2008), (myelen, 2013). Mezi další velice úspěšné internetové portály patří portál rozvojové spolupráce Nadačního fondu mikrofinance (NFMF), který vznikl v roce Jeho hlavním cílem bylo dostat mikrofinance do vědomí lidí v České republice tak, aby mohli být nápomocni malopodnikatelům v zemích třetího světa, kde je nedostatek investorů. Hlavní činnosti NFMF: - vzdělávání v oblasti mikrofinancí, - pomoc při zapojení MF do projektových portfolií neziskových organizací, - poradenské a konzultační služby, - podpora aktivit vytvářející a chránící rozvoj mikropodnikání v rozvojových zemích. 50

51 NFMF je také organizátorem několika vzdělávacích seminářů, kde informuje účastníky o mikrofinancích, jejich vzniku a působení, či o aktuálních problémech na mikrofinančním trhu. Takovéto semináře proběhli i na akademické půdě ČZU pod názvem Mikrofinance a rozvojová pomoc v době finanční krize nebo na VŠE Mikrofinance: nový trend v boji proti chudobě. Postupem času rozvíjel nadační fond své okruhy působení v rozvojovém vzdělávání i na žáky a pedagogy středních škol, kam rozšířil svou působnost v roce Rozvojový portál je zároveň otevřenou neziskovou platformou a díky rozhodnutí valní hromady se v roce 2010 stal členem FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci (NFME, 2013). Na portálu se prezentují různé neziskové organizace se svými projekty a investor si tak může přehledně vybrat ten projekt, který se rozhodl podpořit. Důkazem originality a úspěšnosti projektů prezentovaných na portálu jsou i ocenění, která za dobu působení portálu měly některé projekty šanci nasbírat. V roce 2011 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ocenilo grantem ve výši Kč projekt Rozšíření mikrofinancování jako způsob rozvojové spolupráce a označilo ho za projekt v oblasti priorit zahraniční politiky (Gregorová, 2011) Mikrofinance v Evropské unii Následující kapitola se bude věnovat mikrofinancím v rámci Evropské unie, která mikrofinance začlenila i do své legislativy a přislíbila jejich podporu v hned několika programech zacílených právě na mikrofinance a malopodnikatele. Jaké jsou tedy konkrétní nástroje Evropské komise na podporu mikrofinancí ze strany EU? Evropský nástroj mikrofinancování Progress (ENMP) Progress je nevýznamnější snahou EU pro iniciování mikrofinancování. Jeho platnost započala Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 283/2010/EU. Není náhoda, že projekt se zrodil v právě v roce 2010, kdy hospodářská krize ovlivňovala úvěruschopnost mnoha evropských podniků. Účelem vzniku byla podpora oživení podniků a pomoc začínajícím evropským podnikatelům poskytovat skutečné mikropůjčky pro vymanění se z hospodářského propadu. ENMP nabízí oporu mikrofinančním institucím, tím že vydává záruky a poskytuje finance. Díky těmto činnostem se podílí na riziku ze ztráty vložené investice, ale získává i určité výhody v podobě např. podnícení investičního 51

52 zájmu ze soukromého sektoru, často to bývají firmy, které se chtějí zviditelnit v podpoře sociálního podnikání (Zpráva komise EP, 2011). Program PROGRESS ( ) Program PROGRESS je nástrojem EU a oblastí, kde je uplatňován, je zaměstnanost a sociální začleňování. Na program jsou dále navázány společnosti poskytující mikroúvěry. Takovou společností je například microstart, která sídlí v Belgii a začala poskytovat mikroúvěry od roku Půjčky mohou poskytovat až do a prozatím o ně mohou požádat podnikatelé pouze z Belgie, Bulharska, Nizozemska, Polska a Rumunska. Cíle programu jsou podpora zaměstnanosti a to s důrazem na ženy, rovnoprávnost v zaměstnávání a stejné pracovní podmínky. Podpora programu je určena hlavně občanům s úmyslem stát se OSVČ, současným a budoucím drobným podnikatelům, zakladatelům social business, nezaměstnaných osobám a klientům s problémy získat úvěr (Answernest, 2013). Často se chybně zaměňuje program PROGRESS s ENMP. Rozdílem mezi nimi je, že PROGRESS je nástrojem Evropské komise (EK), kdežto ENMP je podporováno EK a Evropskou investiční bankou (EIB) a spravováno Evropským investičním fondem (EIF). ENMP je tedy typem financování, které EU může v rámci programu PROGRESS žadateli poskytnout. Mikropůjčky může ENMP poskytnout žadatelům z členských zemí EU a zemí kandidátských na členství i potenciálně kandidátských a země ESVO/EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) (program PROGRESS, 2014). Kdo může čerpat podporu ENMP? - Nebankovní mikrofinanční instituce - Banky-soukromé i veřejnoprávní - Neziskový investor Tabulka 2- Proces mikrofinancování EK + EIB financování EIF Půjčky Přímé záruky Nepřímé záruky Zprostředkovatelé mikroúvěrů Mikroúvěr do Příjemci (obyvatelé a mikropodniky) Zdroj: Microfinance products,

53 Z tabulky č. 4 je patrné, jak celý proces mikrofinancování v EU pracuje. Finance poskytnuté od Evropské Komise a Evropské investiční banky jdou do rukou Evropského investičního fondu, který je dále spravuje. Zprostředkovatelé obdrží finance od EIF ve formě půjček, přímých či nepřímých záruk a dále s nimi pracují dle určení. Posledním krokem cyklu je vyplacení financí příjemci v maximální výši Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) ( ) Program je určen na podporu malých a středních podniků (MSP) v různých oblastech a zaměřuje se na podporu inovace, včetně ekologických inovací, zajišťuje lepší přístup k financím a poskytuje služby na podporu podnikání v regionech. Tento program není zacílený výhradně jen na mikrofinance, ale ve svém portfoliu má celou řadu oblastí od ekologie, IT technologií až po finanční prostředky Obrázek 16-Logo CIP Zdroj: CIP, 2014 malopodniků. Rozpočet na celou dobu 6 let působení program činí mil.. Program je rozdělen do tří operačních celků: - Program pro podnikání a inovace - Program pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií - Program Inteligentní energie pro Evropu Každý z programů má své cíle a priority, kterými se řídí tak, aby poskytl podnikatelům výhodu v konkurenceschopnosti a pomohl lépe dosáhnout na inovace (CIP, 2014). Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME) ( ) Program CIS s platností do roku 2013 je nahrazen novým programem COSME, který má platnost dalších 6let s rozpočtem 2,3 bil. Tento program má za cíl napomáhat podnikatelům v uchycení se na trhu a podporovat je v podnikatelské činnosti, Obrázek 17-Logo COSME Zdroj: COSME, 2014 zlepšit vstup nových malých a středních podnikatelů na trh, zajistit příznivější podmínky 53

54 pro tvorbu podnikání a její růst. Každá ze zmíněných částí má své specifické cíle, kterých se snaží docílit. Například celek Lepší přístup k financím pro malé a střední podniky má za cíl Garanci úvěrových možností a rovné příležitosti k růstu. Evropský sociální fond (ESF) ( ) Fond podporuje iniciativy podporující nebývalé nové pracovní dovednosti a zlepšení vyhlídek na pracovní uplatnění na trhu. Náplní je poskytovat finanční prostředky po celé EU se zaměřením na nejpostiženější oblasti a to oblasti s HDP nižším Obrázek 18-Logo ESF Zdroj: ESF, 2014 než je celoevropský průměr. K této činnosti má vyhrazeno 76 mil. v rozpočtu. ESF může snížit úrokové sazby institucím, které poskytují mikroúvěry s ohledem na postup níže. - Informace o nástroji jsou dostupné na městském úřadu práce nebo od NGO. - Klient je odkázán na vhodného poskytovatele mikroúvěru, zde předloží návrh. - V případě vyhovění požadavku je podepsána smlouva, kde i žadatel má možnost získat snížení ú.s. od ESF. - Žadatel má po celou dobu možnost využít školení a poradenství od ESF. - Podpora je zaměřena na mikropodniky s méně než 10 zaměstnanci (ESF, 2014). Strategie Evropa 2020 Strategie nazvaná Evropa 2020 je tvořená 5 celky, které mají měřit pokrok v plnění strategie. Součástí jsou však i vnitrostátní cíle, které jsou nastaveny na míru konkrétnímu státu či regionu a pracuje se zde s lokálními podmínkami. Obrázek 19-Strategie Evropa 20/20/20 Na diagramu níže je zobrazeno všech 5 měřítek úspěšnosti strategie, tak jak si je stanovila EU. Najdeme zde 75% zaměstnanost pro věkovou Zdroj: konference EOED, Praha 2013, Petrik Michal, zpracování vlastní kategorii 20 až 64 let; 3% růst HDP EU investovaný do vědy; vývoje a inovací; 20/20/20 znamená 20% snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990, o 20% více energie 54

55 z obnovitelných zdrojů a 20% zvýšení energetické účinnosti; Snížení o 10% nedokončení vzdělání a 40% vysokoškolsky vzdělaných obyvatel ve věku 30-34let; Chudoba bojuje za snížení počtu chudých a sociálně vyloučených lidí o 20 milionů. 4.3 Perspektiva mikrofinancí do budoucnosti Budoucnost pro mikrofinance započala již krátce po začátku tisíciletí, kdy vznikl první internetový portál společnosti Kiva. Tento způsob získávání nových investorů je tak důležitý pro mikrofinance právě tím, že zkracuje vzdálenosti, časové prodlevy a přináší lidské osudy přímo do domů obyvatel již hospodářsky rozvinutých zemí s veškerým komfortem. KIVA Kiva je webový portál, který vznikl jako první svého druhu v roce Na portálu s adresou se potkávají investoři z prosperujících zemí bohatého severu s chudými obyvateli s podnikatelskými záměry z rozvojových Obrázek 20-Logo KIVA zemí. Tento projekt má tak veliký úspěch a vzbudil ohlas právě proto, že nabízí investorům vybrat si, jaký projekt finančně podpoří. Půjčky jsou od dolní dranice 25 dolarů a věřiteli není přislíben žádný zisk a i přesto se investoři zapojují. Možným důvodem může být rozvojová pomoc a přesvědčení, že právě mikropůjčky jsou cesta, která vyvede země ze začarovaného kruhu chudoby. Prosper a Microplace Zdroj: KIVA, 2013 Obrázek 21-Prosper logo Obrázek 22-Microplace logo Zdroj: PROSPER, 2013 Zdroj: MICROPLACE, 2013 Na úspěšnost Kivy se brzy přidaly odezvy v podobě založení podobných portálů, které šly ale ještě dál a nabízejí věřitelům atraktivní úroky jako zisk. Takovýmto portálem je například Prosper (www.prosper.com) nebo Microplace (www.microplace.com), kde je nastavená rovnováha sil, tak aby ze spolupráce měly přínos obě strany, jak mikropodnikatelé tak i investor díky přiměřenému zisku. 55

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje Možnosti mikrofinančních institucí posílit finanční systémy a infrastrukturu venkova v České republice Bakalářská

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Co je to startup? Financování

Co je to startup? Financování Co je to startup? Pojem startup se stal velmi populární kolem roku 2000, kdy došlo k rozkvětu internetového podnikání. Tento pojem se také stal synonymem pro nové technologické nebo internetové projekty,

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Financování výstavby parkovacích domů

Financování výstavby parkovacích domů Možnosti mimorozpočtového financování (z pohledu veřejného zadavatele) Investiční úvěr Leasing Soukromý investor PPP projekt Dodavatelský úvěr (EU nebo jiné fondy?) 2 Investiční úvěr Popis Výhody Nevýhody

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více