Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ Katedrapodnikovéekonomiky Autoreferátdoktorskédizertačnípráce: Investiční proces v rámci restrukturalizace podniku 2003 PetrM arek

2 Obsah 1. ÚVOD 1 2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA Pojem restrukturalizace Organizace restrukturalizačního procesu Načasovánírestrukturalizace podniku 6 2.4Riziko vrestrukturalizačních projektech 7 2.5Postupyhodnocenírestrukturalizačních projektů Závěr obecnéčásti PRAKTICKÁ APLIKACE Změnyobchodních aktivit Změnyve struktuře vedoucích oddělení Závěr výsledkyankety SHRNUTÍVÝSLEDKŮ DISERTAČNÍPRÁCE SUMMARY ZUSAMMENFASSUNG LITERATURA 31

3 1. Úvod V teoretickéčástiprácejeřešenproblém chybného náhledu na restrukturalizaci podniku.jak budeukázáno dále,restrukturalizacebynemělabýtchápánajako prostředek k záchraněpodniku,kdyžjinéméněbolestivépokusy selhaly aspolečnoststojínapokraji bankrotu.restrukturalizacejev obecnějším chápáníprostředkem,jak podnik posunoutvýše. Vhodné načasováníjejího provedení(v době rozkvětu podniku)umožnífirmě přestup na vyššírůstovoutrajektori.m anagementpodnikusetedyv optimálním případěnerozhodujeo provedenírestrukturalizacev situaci,kdystejněnemájinouvolbu,alenaopak v obdobízisku aprosperity.v tomtopojetísejednáv pravém smysluslovaoposuzováníinvestice,kterouje realizaceprojektu přestavby podniku.teoretická částprácesedálezabývánáhledem na restrukturalizaci podniku jako na investiční proces.domnívámeže,ženarestrukturalizaci lzeaplikovatpostupyametodyhodnoceníinvestic. V práci budou dále pojednány teoretické přístupy k hodnocení procesu restrukturalizacepodniku.v dosudpublikovanýchteoretickýchpřístupechk restrukturalizaci senevyskytujepohled narestrukturalizacipodniku jako nainvestičníprocessevšemijeho atributy,tj.vyhodnocením jeho nákladů apřínosů apředevším procesem rozhodování,zda restrukturalizaci provést. Z praxe jsme zvyklí spojovat konstatování vedení podniku rozhodlo o restrukturalizaci spozitivním očekáváním.přínosem teoretické částipráce je zpracovánípohledu narestrukturalizacipodniku zpohledu hodnoceníinvestičníúspěšnosti procesu. Cílem disertačnípráce je prokázat,že restrukturalizace nepředstavuje jen obecné pojmenování kroků směřujících k zlepšení hospodaření podniku. Restrukturalizace reprezentujeproces,kterýlzevhodněnačasovat,naplánovatjehojednotlivékrokyapředem vyhodnotitjehoefektivnost. 1

4 Formulovaná hypotéza je zaměřena na pojetírestrukturalizace podniků v České republice.chceme ověřitnebo vyvrátittvrzení,že v minulosti nebyla u většiny českých podnikůrestrukturalizace chápána jako proces hluboképřeměny a proto ani jejíprůběh nebyl ve většině případůdostačující. Prostředkem proověřenípravdivostihypotézybudevyhodnocenívýsledkůrozsáhlého výzkumu provedeného autorem práce mezi největšími tuzemskými podniky. Výsledky provedeného výzkumu podávajícharakteristiku restrukturalizačních procesů vpodnicích. Analýzahloubkyaintenzityzměnmáposkytnoutinformacioschopnostidomácíchpodniků úspěšně fungovatve stále náročnějším prostředíglobálníkonkurence.získané informace budou porovnávány svýsledky srovnávacístudie provedené vminulostimezipodniky a korporacemivevelkébritániaspolkovérepubliceněmecko. 2

5 2. Teoretická východiska 2.1 Pojem restrukturalizace Restrukturalizace představuje relativně jednoduchou metodu provedení změn v podniku, jejíž výsledky jsou snadno měřitelné. Prostředkem kměření úspěšnosti restrukturalizaceječastobenchmarkingsnejlepšímipodnikyv oboru.richter[28]definuje podnikovourestrukturalizacijakoprocesměnícívnitřnístrukturufirmyijejívnějšíhranice. Restrukturalizace českých podniků v průběhu devadesátých letvykazuje významné odlišnostiod podobných procesů vestátech svyspělou tržníekonomikou.výsledky změn v podnicích v ČR jsou náplnívýzkumu provedeného autorem této práce mezinejvětšími českýmipodniky.závěryanketyjsouuvedenyv praktickéčástipráce. 2.2 Organizace restrukturalizačního procesu Hagen [16] definuje jednotlivé kroky restrukturalizace v členění na analytickou, koncepčnía realizačnífázi.přitom předpokládá lineárnínávaznostjednotlivých kroků od analýzysituaceažpoimplementacivýsledků. Analýza podniku představujepochopenístávajícísituaceajejíchskutečnýchpříčin. Uskutečňuje se především sběr a zpracování prvotních datspolečně sanalýzou value drivers tedy veličin majících podstatný vliv na hodnotu podniku.společně sanalýzou dostupnýchdatprobíháprocesníanalýzascílem zmapovatstávajícíprůběhprocesůanalézt případnéduplicity,místakříženíakonfliktůapod.výstupyanalýzysloužíjakopodkladpro konsolidaciprocesů. V rámcikonsolidace provádípodnik zjednodušovánívnitřních procesů převážně formou redukce některých činností. V druhé fázi se provádí převedení vybraných podnikovýchčinnostídonovýchrestrukturalizovanýchcelků. 3

6 Dalšíkrokrestrukturalizace,kterýpraktickyprobíhásoučasněskonsolidacíjezměna strategického směřovánípodniku.podnik musíprovéstsegmentaci(oddělení)stávajících aktivittak,abybylomožnéjednotlivěanalyzovatjejichvýnosyináklady.původnínastavení controlingu vpodniku však obvykle neposkytuje dostatečnou informaci o nákladech jednotlivých činnostíresp.tato informace nebývá úplná.z tohoto důvodu je často nutné přistoupit kdetailní analýze účetních dat a jejich zpětnému přeskupení scílem získat relevantníinformace. Segmentovanéčinnostijsouzákladním materiálem prosestavenínovýchstrategických byznysů společnosti,tj.nosných činností,na kterých spočívá další existence podniku. Následujezpracovánínovéhobusinnessplánu,kdepodnikkonkretizujesvéplánydoformy finančníhoplánu. Coperland,KoleraM urrin[7]posuzujíprocesrestrukturalizacepodniku zhlediska tvorbyhodnoty.přitom identifikujíčinnosti(procesy),kterénasebenavazují.jednotlivéfáze restrukturalizace představují možnosti, jak hodnotu společnosti zvýšit. Charakter identifikovanýchprocesůjevšakodlišný.zatímcohagensezaměřujevýhradněnaprocesy uvnitřfirmy,coperland,koleramurrinvnímajíprocesrestrukturalizacemnohem šířeji. Restrukturalizačníhoprojektodprvotníhonápaduažporealizacimůžemechápatjako investičnízáměra kjeho zobrazenípoužítteoriprojektového cyklu.podle Behrense a Hawraneka[3]zahrnujeprojektovýcyklustřiodlišnéfázevývoje(vizobr.1):předinvestiční fázi,investičnífáziafáziprovozování.každáztěchtofázímůžebýtdálečleněnanačásti, kteréjsouvýchodiskem proplánováníkonzultačních,projekčnícharealizačníchprací. M etodika zobrazení projektového cyklu vychází z mezinárodně používaných standardů vyvinutých vorganizacispojených národů pro průmyslový rozvoj(unido). M etodiky vytvářené vrámci UNIDO jsou závazně používány pro hodnocení projektů financovaných zestrukturálních fondů Evropskéunieazprogramu PHARE.Pro podniky financovanésoukromým kapitálem nejsou závazné,jejich používáníjevšak doporučováno jednakzdůvoduvysokéodbornéúrovněadáleprozajištěníbudoucíkompatibilitypodnikuse systémy financování zveřejných zdrojů.v České republice lze i vbudoucnu očekávat významnétokyfinančníchprostředkůzveřejnýchzdrojůdoprivátníchpodniků,atozejména formou podpory investičních rozvojových projektů (investiční pobídky), podpory ze strukturálních fondů EU,offsetových programů apod.pro získáníuvedených prostředků je vždy třebazpracováníobsáhlédokumentacezachycujícíprůběh projektu adetailnípoužití 4

7 získaných prostředků. Požadovaná metodika zpracování zpravidla vychází zmetodiky UNIDO. Jak je patrné z obrázku 1, jsou jednotlivé vývojové fáze projektu provázeny specifickýmičinnostmiinvestora.úspěšnárealizaceurčitéhovývojového stupněpodmiňuje pokračovánívprojektu. V ý b ě r P ře d b ě ž n á s tud ie p ro v e d ite ln o s ti (Pre-fea sib ility stu dy ) Příp ra va p ro jek tu Stud ie p ro v e d ite ln o s ti (F ea sib ility stu dy ) Identifik a c e Stud ie p říle ž ito s tí (O p p o rtu nity stu dy ) E x p a nz e, ino va c e Obnova F á z e p ro vo z o vá ní Předinvestiční fá z e Po dp ů rné stu die Investiční fá z e O c eně ní Z p rá v a o o c e n ě n í J edná ní a k o ntra k ta c e Převz etí, u vedení do p ro vo z u V ý sta vb a E ng ineering Obr. 1: Projektovýcyklus Příp ra va lidsk ý c h z dro jů Příp ra vný m a rk eting 5

8 2.3 Načasovánírestrukturalizace podniku Jedním ze zásadních manažerských rozhodnutí podmiňujících úspěšnost restrukturalizačního procesu je jeho vhodné načasování.přístup publikovaný Vlčkem [36] pracuje steoriívývojového cyklu firmy.zahraničnípřístup reprezentuje např.studie The BostonConsultingGroup[32]hodnotícívýnosnostzahraničníchpodnikůakorporací. PodleVlčka[36]procházípodnikběhem svéhoživotavývojovýmifázemi,kteréjsou analogickékfázím životníhocykluvýrobku.m ůžemetedyhovořitoživotním cyklufirmy. V praxi většinou dochází kprolínání a kombinování různé posloupnosti jednotlivých vývojovýchfází.jednásenapř.oprolínánífázírůstuarozvoje,rozkvětuastabilizace,nebo docházíkezměněposloupnosti,kdypofázirůstuarozvojenenásledujerozkvětastabilizace, alenapř.zdůvodunepříznivýchvnějšíchfaktorůnastávárovnouústupaúpadek. Podnikvyužívávzestupnouvlnuživotníhocyklu,abyjiještěpředdosažením vrcholu opustila prostřednictvím restrukturalizace se přesunulna jinou křivku životního cyklu a využilopětjejívzestupnou fázi(viz obr.2).investovánído restrukturalizace podniku v okamžikutěsněpředdosažením vrcholuprosperitypřinášípodnikuivlastníkům obrovskou příležitostvydělat,protojezároveňspojenosnemalýmiriziky.tojezřejmědůvodem,proč setakovoustrategiírestrukturalizacesetkávámev českéekonomicejenzřídka. rozvoja prosperita strategie prosperity strategie sanace strategie znovuzrození čas Obr. 2: Modelystrategiívývojefirmy,převzatoz[36]. 6

9 2.4 Riziko v restrukturalizačních projektech Podle Fotra [14]může mítpodnikatelské riziko obecně dvě stránky,a to stránku pozitivnía stránku negativní.pozitivnístránka je spojována s nadějína vyššíúspěšnost projektu,než jaká byla očekávána přirozhodovánío jeho realizaci,tedy s dosažením vysokého zisku,významného postavenína trhu apod.negativnístránka podnikatelského rizika se projevuje nebezpečím dosažení horších hospodářských výsledků, než jsme předpokládali,popř.ztrátamiavkrajním případěinaprostým krachem investičníhozáměrua ztrátou vložených prostředků.je zřejmé,že s rostoucím rizikem projektu bude investor požadovat i vyšší výnos.investor hledající odpovídající zhodnocení svých finančních prostředkůřešívzásadědvatypyproblémů: Jakuspokojivěříditrizikopředkládanéhoprojektu Jakstanovitodpovídajícíprém izarizikoprojektu. K dosaženíodpovídajícíchvýsledkůjenezbytnézavedeníprocesníhozpůsobuřízení rizik.průběhprocesuřízenírizikzobrazujeschémanaobrázku3: Iden tifikace m ožn ý ch riz ik P os ou z ení z jiš těný ch riz ik Měření p rav děp odob - nos ti a m íry dop adu riz ika I. II. III. Mon itorov á ní, v y h odnocov á ní a p řijím á ní op atření V III. IS R M K o m u n ik a c e K o n tin u á ln í v z d ělá v á n í IV. K ateg oriz ace riz ik V II. V I. V. A kcep tov á ní riz ik a im p lem entace op atření A nalý z a m ož. op atření a v ý b ěr s trateg ie F orm u lov á ní očeká v aný ch v ý s ledků Obr. 3: Procesřízenírizik 7

10 Celkovýpohlednariskmanagementlzeshrnout: 1. Risk management je každodenní zápas s nejistotou a každodenní proces učení se. Není možné dopředu eliminovat všechny negativní dopady, risk management představujekontinuálníproces,kdypodnikreagujenastávajícípodnětyasnažísejevyužíta současněsepřipravitnabudoucímožnénepříznivéokolnosti.jenutnébýtpřipravenreagovat nazměněnésituace. 2. Risk management není program, ale kontinuální proces. Řešenírizikprojektuprolínácelýprojektovýcyklus.Intenzitavynakládáníprostředků naošetřenírizikjepřirozeněproměnlivávzávislostinavývojovéfáziprojektu.během doby životnostiprojektujeprováděníriskmanagementukontinuálnízáležitostí,nikdynenímožné problém považovatzadefinitivněvyřešený,jetřebakontinuálněvyhledávatnovépříležitosti. 3. S práv ně prov ádě ný risk management není defenziv ní mech anismus, ale ofenziv ní zb raň. Důrazklademenařešeníproblémů před okamžikem,kdy začnou ohrožovatprojekt samotný.těžištěrisk managementu nespočíváv přípravěrůzných katastrofických scénářů, jakreagovatažnastanouočekávanénepříznivéokolnosti.cílem jeanalyzovatpředem možné příčinytakovýchudálostíapracovatnajejicheliminaci,resp.oslabeníjejichúčinků.zároveň jetřebavyužívatnovépříležitostikošetřenírizikikzískánínovýchvýnosů. 4. Risk management mů že přiné st inv estorů m značný finanční přínos. V prostředíplném proměnnýchokolností,globálnívlivů,nověvznikajícíchdruhůrizik apod.představujefungujícírisk managementvýznamný nástrojkodvrácení,resp.oslabení dopadů nepříznivých okolnostína investičníprojekt.tím je často navzdory změněným okolnostem zachovánaočekávanávýnosnostprojektu. 8

11 Modely oceněnírizika Model CAPM předpokládádokonalý trh sfinančnímiaktivy arovnováhu naněm. Tím se možnostivyužitízužujína jediný trh saktivy,kde jsou dlouhodobě k dispozici veličinynutnéprosestavenímodelu,a tonakapitálovýtrh.vstupnímiveličinaminutnými prosestavenímodelujsouočekávanývýnoszcennéhopapíru(r)akoeficientcitlivostiakcie napohybyceléhotrhu(β).z technickéhohlediskamodelcapm tvrdí,žeočekávanývýnos cennéhopapírujestanovenjakovýnosbezrizikovésazbynavýšenýorizikovoupřirážku: r - r f = β(r m - r f ) kde r očekávanývýnoscennéhopapíru r f bezrizikovávýnosovámíra β koeficientcitlivosticennéhopapírunatržníriziko r m očekávanávýnosovámíraztržníhoportfolia Lineárnívztahmeziočekávaným výnosem cennéhopapíruajehomezním příspěvkem k riziku portfolia platívprostředítzv.efektivního portfolia.efektivníportfolio cenných papírů je dle definice Harryho M arkowitze sestaveno takovou kombinacítitulů,které při zvolené směrodatné odchylce poskytnou maximální výnos, resp. při zvolené výši požadovanéhovýnosuvykazujínejnižšísměrodatnouodchylku. Tržnímodel jepostaven najednoduchém předpokladu,ževýnosy cenných papírů majímnohorozměrné normálnírozdělení.základem teorie tržního modelu je tvrzení,že výnosy různých cenných papírů jsou mezisebou propojeny pouze prostřednictvím vztahu k nějakému základnímu faktoru,například semůžejednato určitý typ burzovního indexu (index vztažený k celému trhu,index příslušného odvětvíapod.).výnos zinvestice do každého cenného papíru jepak určen součtem autonomního výnosu,který nenízávislý na pohybechtrhu,vlivuurčenéhofaktoruanáhodnéodchylky: r = α i +β i r m + e i 9

12 kde r očekávanývýnoszcennéhopapíru β i systematickérizikocennéhopapíru r m výnosurčujícíhofaktoru α i autonomnívýnoscennéhopapíru e i náhodnáodchylkave výnosucennéhopapíru PoužitítržníhomodelunahodnoceníočekávanýchvýnosůakciíkotovanýchnaBurze cennýchpapírůpraha(bcpp)bylosommerem [30]prezentovánojakomožnépřidodržení určitýchpostupů: 1.TrhBCPP se častovyvíjívelmibouřlivě,zdůvoduochranyakcionářůjsouvšakzavedena určitáomezenívmožnézměněkurzucennéhopapíruběhem jednohoobchodníhodne (±5 %,resp.±10%).abynedocházeloke zkreslení,doporučuje autorpoužíttýdenníkurzy. 2.Výnostrhuaproximovatindexem PX Je třebazvolitčasovéobdobí,kterépokudmožnoneobsahuje výraznévýkyvytrhu. Zatěchto podmínek poskytuje tržnímodelminimálněvkratším časovém horizontu (jedenažjedenapůlroku)významnéastabilnívazbymezivýnosyakciínabcpp avýnosy burzovníhoindexu.protoje možnépoužívatkoeficientyalfaabetakpředpovědibudoucích výnosůakpopisuvztahůmezijednotlivýmicennýmipapírynadomácím finančním trhu. Teorie arbitrážního oceňování zdůrazňuje,že očekávaný výnoszávisína riziku, kterépramenízobecnýchekonomickýchvlivů,aneníovlivněnjedinečným rizikem.teorie staví na předpokladu, že výnos každé akcie závisí částečně na dominantních makroekonomických vlivech čifaktorech a částečně na šumu,tj.událostech,které jsou jedinečné pro danou společnost. Předpokládá, že výnos se řídí podle následujícího jednoduchéhovztahu: r = a + b 1 (r faktor1 )+ b 2 (r faktor2 )+.b n (r faktor n )+ šum kde r očekávanývýnos a autonomnívýnosneovlivněnývnějšímifaktory(např.úrokovásazba krátkodobých státníchcennýchpapírů) b 1.b n koeficientyvyjadřujícívlivdominantníchmakroekonomickýchjevů r faktor1.r faktor2 rizikovéprémie požadovanéinvestorem zapodstoupení uvedenéhodruhurizika 10

13 2.5 Postupy hodnocenírestrukturalizačních projektů V okamžiku,kdy uvažujeme o jakékoliv investici,zvažujeme tři faktory: výnos, riziko a likviditu.diskontnísazba jeekonomickýparametrvyjadřujícívpodstatěcenuušlé příležitosti(opportunity costs),tj.vlastněcenu kapitálu.používásekpřevedenínákladů a ziskůz různýchčasovýchobdobínaekvivalentnísčitatelnéhodnotykespolečnémudatu(o tzv.analýzesoučasnéhodnotyjepojednánodále). Druhým faktorem,který ovlivnínaše rozhodnutí,je výše rizika spojená sdanou investicí.vyššíriziko jsme ochotnipodstoupitpouze tehdy,je-livyššírovněž očekávaný výnos.jinýmislovy existuje přímý vztah meziočekávaným výnosem a rizikem.ideální investicesvysokým výnosem anízkým rizikem bohuželneexistují.pokudmajíposuzované investiceajejich varianty stejnériziko,mělby býtpožadovaný výnospro všechnystejný. Likvidita jako schopnost přeměny investice v hotovost rozhoduje o typu investice. Předmětem analýzy likvidity je především schopnost dostát závazkům, vyplývajícím z realizaceinvestice(splátkyúvěrůapod.). Investičnínáklady setatoskládajíz ročněproinvestovanýchvýdajůpředzahájením provozuinvestice,dález částekproinvestovanýchjižvdoběprovozu(tzv.přesahvýstavby)a dález investičníchnákladůvynaloženýchjižběhem životnostinatzv.dodatečnéinvesticea z investičníchnákladůnalikvidacistavbyresp.zařízení. Provoznínáklady je vhodné pro účely jejich vyhodnocenírozdělitdo základních položek,kteréjsousledoványvúčetnictvípodniku. PodleFotra[14]mástruktura zdrojů užitýchkfinancováníznačnývlivnavýslednou efektivnostprojektu.levy a Sarnat[20]se domnívají,že za určitých podmínek je pro investory kapitálové struktura irelevantní.podle Fotra je nutné podílcizího a vlastního kapitálu promítnoutdo hodnoceníprojektu formou korekce diskontnísazby nebo korekce čistých toků hotovosti.specifickou pozornostpak vyžaduje analýza restrukturalizačních projektů.výsledkem restrukturalizacepodnikumůžebýtzměnavestruktuřejehokapitálui majetku. 11

14 Obvyklýpostuppřivyhodnocováníkaždéhoinvestičníhozáměruspočíváv porovnání sestávajícím stavem podniku.podlehayeseaw heelwrirhta[17]jebymělavolbazákladního případuodpovídattomu,jakpodnikpodlesvéhonejlepšíhovědomíodhadujebudoucívývoj v případě,kdyžnávrhnainvesticinebudepřijat.napříkladzáměrrestrukturalizovatvýrobu by neměl být odmítnut zdůvodu záporného NPV projektu, které bylo vypočteno za předpokladuudrženístávajícíchprodejníchcen. Čistá současná hodnota je často užívaným prostředkem pro vyhodnocení investičních záměrů.dle Brealeyho a M yerse [6]představuje NPV projektu odpověď na otázku,zdamáprojektvětšíhodnotu,nežkolikstojí.vnitřnívýnosovéprocento jechápáno jako výnosnost(rentabilita),kterou poskytuje podnikatelský projektběhem doby svého života.praktickypředstavujenalezenítakovéhodiskontu,abynpv projektubylanulová. M etodyaplikacereálných opcípočítajís racionálním chováním investorav průběhu realizace projektu a s vedlejšími dopady projektu. V reálném světě neprobíhá jen rozhodování,zdav tutochvílirealizovatčinerealizovat,alerovněžzdarealizacineodložitna pozdějšídobu,kdy bude kdispozicivíce informací,zda realizace projektu neobsahuje možnostpozdějšíchlukrativníchinvesticapod.takéběhem realizaceječastomožnéprovést s ohledem nanovéskutečnostiurčitékorekce,nebodokoncecelýprojektvzdátazabránittak ještěvyššíztrátě.předpokladem prouplatněníteorieopcív praxijepřirozeněmožnostreálné opceskutečněuplatnit. Ekonomickévyhodnoceníprojektůfinancovanýchzveřejnýchzdrojůjezaloženona monetárním vyhodnocenívšech dopadů projektu.jednotlivé dopady lze hodnotitpodle následujícíchhledisek: Stimulaceekonomickéhorozvoje Úsporačasu Zvýšeníbezpečnosti Ekologickédopady 12

15 2.6 Závěrobecné části Restrukturalizace je v zahraničníliteratuře definována jako proces měnícívnitřní strukturufirmyijejívnějšíhranice.v zahraničníliteratuřejerestrukturalizacedálechápána jako proces tvorby hodnoty firmy a rovněž je zkoumána zhlediska vnitřního průběhu v podniku.domácíautořizdůrazňují,žerestrukturalizacenenínástrojem poslednízáchrany podniku,aleprostředkem,jakpodnikposunoutnavyššívývojovoukřivku.včasnézahájení tohotoprocesuumožňujepodnikupřejítodpočínajícístagnacekrůstuhodnoty.oddalování restrukturalizacenaopakpodnikpředurčujekzánikuresp.stagnaci. Restrukturalizace představuje investiční projekt, na který lze aplikovat teori hodnoceníinvestičních projektů ijejich řízení.kromě klasických postupů založených na diskontováníhotovostníchtokůjetřebapřihodnocenízohlednitivariabilituprojektuběhem jeho životnosti.klasické postupy vyhodnocujíhotovostnítoky v podobě,jaká je známa v okamžikuhodnocení,anepočítajísbudoucím možným přizpůsobením projektuzměněným okolnostem.v moderním pojetíse do kalkulace zahrnuje iracionálníchováníinvestora v průběhu realizace a kromě hotovostních toků se počítá isvariabilitou projektu,jeho načasováním,hodnotínáslednéinvestičnípříležitostiapod.předpokladem proširšíuplatnění teoriereálnýchopcíjevšakexistenceodpovídajícíhotrhusmajetkem. Riziko spojené sinvestováním a stanovení požadovaného výnosu je popisováno několika teoretickýmimodely.jedná se o modeloceňováníkapitálových aktiv,arbitrážní modelatržnímodel.m odernípřístupy kinvestovánízahrnujíaktivnípřístup kriziku,kdy investorpoužívá nástroje řízenírizik keliminaciresp.sníženípotenciálních významných ztrát. Řízení rizik projektu přitom nelze chápat jako jeden zjednorázových kroků realizovaných v rámci projektové přípravy. Jedná se o kontinuální proces učení se a přizpůsobovánípřijatých opatřenípodle vývoje skutečných a potenciálních rizik projektu. Podniksepřitom nemůžesoustředitpouzenadůslednoueliminacivšechrizik,protožeriziko v obecné poloze představuje nebezpečí ztráty i možnost zisku. Využití potenciálních příležitostípakpředstavujezákladpropokračovánív procesuinvestování. 13

16 Teoretický aparát vytvořený pro hodnocení projektů v podnikatelské sféře lze přiměřeně použít i pro hodnocení projektů financovaných zveřejných zdrojů.ocenění přínosůtakovýchprojektůistanovenídiskontnísazbyvšakpodléháodlišným pravidlům. 14

17 3. Praktická aplikace Cílem praktickéčástiprácejezískáníinformacíoskutečném průběhurestrukturalizace podniků včr a rozpoznání,kterýmisměry a do jaké hloubky jednotlivé firmy provedly restrukturalizacisvéčinnosti.sběr datkestudibylprovedenpísemnou dotazníkovouakcí. Celkem bylorozesláno990dotazníků,196znichrespondentiřádněvyplniliaodeslalia13 dotazníků bylo vráceno nevyplněných. Pro srovnání byla využita obdobná studie Restructuring or Restructurierung [28]zpracovaná dr.ansgarem Richterem zcentre for EconomicPerformance,The London SchoolofEconomics.Přisestavovánídotazníku pro osloveníčeských podniků jsme přibližně vycházelizanglické verze dotazníku použité při anketě vevelké Británi.Tím bylo dosaženo podobné struktury získaných data získána možnostporovnánívýsledků. 3.1 Zm ěny obchodních aktivit Víceneždvětřetinydotázanýchuvádějí,žedošlokrozšířeníjejichobchodníčinnosti, cožlzepovažovatzapozitivnísignál.jezřejmé,žepodniky rozšiřovaly obchodníaktivity proto,abyzískalyconejširšízáběr natrhuanebylyzávislénajednotlivýchnespolehlivých odběratelíchneboproblematickýchskupináchodběratelů.nejvícerespondentů(41%)uvedlo podstatnérozšířenísvéobchodníčinnosti,27% dotázanýchuvádíčástečnérozšířeníobchodní činnosti.naopak pouze 7 % firem podstatně omezilo svou obchodníčinnost.ve vzorku pochopitelněnejsouuvedenyfirmyzaniklé,případněvkonkursu. Prosrovnání britskéfirmyodpovědělynatutootázkuzcelaodlišně,vícenež75% odpovědí signalizovalo ve sledovaném období zúžení obchodní činnosti. Ve vzorku německýchfirem došlokrozšířeníobchodníchčinnostípouzeu50% dotázaných.německéa britské podniky se zaměřily jen na úzkou nabídku všech produktů, tj. i těch snižší konkurenčníúrovní. Výsledky dokazujíznačnou různostpřístupu domácích azahraničních firem.české podniky rozšiřovaly spektrum produktů zřejmě ze dvou důvodů.jednak jejich výchozí 15

18 pestrost bylapoměrněnízkájakodůsledek relativněúzkéspecializacev rámcidomácíhotrhu iv rámcirvhp.obdobípředrokem 1989bylocharakteristickémalým výběrem druhůatypů odjednohovýrobkuatrvaleneuspokojenoupoptávkou.podnikysetak místodiferenciacea inovace produktů zaměřovaly na výrobu stávajícího typu ve velkých objemech.druhým důvodem jezřejměignorovánípravidelpro řízenírizik,kterávyžadujíomezeníspektraa sjednocenírizik dotříd. Zahraničnípodniky vycházely zpoměrně velké rozmanitostia rovněž ze znalosti zásadmoderníhomanagementu.dokázalylépevymezitsvéprodukty,vyhodnotitziskovost dosavadníhospektrairizikaapodletohoupravily(zúžily)portfoliosvýchvýrobkůaslužeb natyskutečněperspektivní. Došlok poměrněintenzivnímurozvojidodavatelsko- odběratelskýchvztahů.vícenež třičtvrtinydotázanýchuvádějí,ževesledovaném obdobíbuď výrazně(43%)nebočástečně (39%)využiliexterníodběratelskododavatelskévztahy.Pouze7% respondentůnerozvinulo odběratelsko dodavatelské vztahy mimo rámec podniku.většina podniků tedy opustila strategisamozásobováníanahradilajivyužíváním vnějšíchzdrojů. Rozsah používání outsourcingu v českých podnicích je srovnatelný se situací u britskýchfirem.čtvrtinapodnikův Británivyužívávnějšízdrojeveznačném rozsahuavíce nežpolovinačástečně.naopak 40% německýchfirem vesrovnávanéstudiuvádívýjimečné nebovůbecžádnévyužíváníoutsourcingu.v souvislostiscelkovouobchodníexpanzídošlou tříčtvrtinpodnikůk posíleníadoplněnívnitřníchslužeb. V souvislosti s celkovou obchodní expanzí došlo v převážné většině podniků k posílenía doplněnívnitřních služeb.pro posílenívlastních služeb zexterních zdrojů se vyslovilo72% dotázaných,pouze28% podnikůnevyužiloexterníchslužeb. Využití outsourcingu pro doplnění vnitřních služeb je výrazně více používáno v britských podnicích (55 %).Opačnásituacejev německých společnostech,kdevícenež 60% podnikůodpovědělo,žesivnitřníslužbyzajišťujevlastnímisilami. Pouzeu 32% respondentů semanagementpodílínavlastnictvípodniku,který řídí. Zčástisejednáovýsledek tzv.českécestyprivatizacev devadesátýchletech,kdybylv České republiceuplatňovánvelmispecifickýzpůsob leveragedbuyouts. 16

19 V Britániseformamanažerskéhovlastnictvíuplatňujeu60% firem,v Německujen u 20% podniků.z hlediskačetnostirealizovaných managementbuy-outspřipadánajednu britskou společnostve sledovaném vzorku průměrně 3,5 M BO s,zatímco německé firmy bylyběhem předmětnéhodesetiletéhoobdobívlastněnymanažerypouzev průměru1,8krát. Víceneždvětřetinydotazovanýchuvedly,žedošlokesníženívelikostijejichfirmy. Takovou odpověď bylo možnéočekávat,neboťu většiny společnostídošlo k odštěpenía následnéprivatizaciobslužnýchprovozů,mnohočinnostíjezajišťovánoexterněapod.dnes jemožnépouzespekulovatotom,dojakémírybylivlastnícifirem vedenikrozhodnutím o odštěpeníaprivatizaciobslužnýchprovozůsnahoudiverzifikovatčinnostipodnikuadojaké míry se jednalo pouze o přizpůsobeníse trendu doby.nicméně bezesporu pozitivním výsledkem takovýchzměnbylovytvořenícelkůsestejným rizikem podnikání,cožjezáklad prořízenípodnikovýchrizik. Naopakpouze15% odpovědíuvádízvýšenívelikostifirmyastejnýpočetrealizoval sloučenípodniků nebo převzetícizíspolečnosti.přebíránípodniků za účelem likvidace konkurencečizískánívětšíhoastabilnějšíhopodílunatrhujev Českérepublicedoznačné míryvzácností,alespoňbysetomohlozdátnazákladěodpovědírespondentů.skutečnostje všakzcelajiná,některéskupinymajípřebíránípotenciálníchkonkurentůdovlastnictvípřímo v podnikové strategi.pravděpodobně u této otázky respondentibuď nepochopilismysl dotazu,nebovědomězatajilisvépočínání. Pouzeu2% podnikůdošlokesplynutí,8 % odpovědíuvádírozpadsplynutí,7 % firem bylopřevzato,resp.převzalojinéfirmyajedenpodnikpřevzetízrušil. Situacev západníevropějezcelaodlišná.pouzeu10% podnikůtam nedošlokfúzi nebopřevzetí,rozpadsplynutínebozrušenípřevzetíuvádí55% britskýcha30% německých respondentů.fúzeapřejímánípodniků jev západníevropěnarozdílod Českérepubliky téměřnadenním pořádku. Zkušenostsfúzíresp.akvizicímápouzečtvrtinazcelkovéhopočtudotázaných.25% případů se týkalo vertikálního spojení (dodavatel nebo zákazník), 44 % případů horizontálního spojení(konkurent)a v 31 % případů došlo akvizicík rozšířeníčinnosti přejímajícífirmy. 17

20 Meziodpověďmičeských podniků se nejčastějivyskytuje forma spojenís cílem likvidacekonkurenceapřevzetíjejích zákazníků,přesto sedravostčeských podniků v této oblastinedásrovnávats jejichzápadoevropskýmiprotějšky,kteřírealizují90% všechspojení apřevzetíprávěs konkurentyv oboru. Z českých podniků 56 % respondentů uskutečnilo fúze nebo akvizice s českými podniky,29% sezaměřilonazahraničnífirmya15% odpovědíuvádírovnoměrnézaměření domácíizahraniční.prosrovnání spojenísezahraničnímifirmamirealizuje50% britských podnikůa30% německýchfirem. Odpovědidokumentujívýraznousnahučeskýchpodnikůnajítstrategickéhopartnera, resp.zájem zahraničníchinvestorůočesképodniky.m éněnežčtvrtinapodnikůneuvažovala o společném podnikáníse zahraničním partnerem,plná třetina dotázaných v tomto směru vyvinulaznačnéúsilí.průměrněkaždáfirmaprojednávala4,9strategickýchspojení. Výsledky uskutečněných joint ventures reprezentují průměrně 30 % zobratu uvedenýchpodniků.vstupzahraničníchpartnerůdočeskýchpodnikůjevesrovnánís Británií aněmeckem výrazněrazantnější.zahraničnípartneřivstupujídočeskýchpodnikůzpravidla s cílem získat rozhodující vliv na řízení a jejich příchod zpravidla znamená zásadní restrukturalizacipodniku spojenou kromě sníženínákladů rovněž s růstem tržeb.s tím korespondují odpovědi firem podnikajících se zahraničním parterem, které uvádějí,že výsledkyjointventuresenaobratufirmypodílejítřicetiprocenty. Přizakládáníspolečných podniků nazápad od našich hranicsestrategický partner často setkávás víceméněrovnocenným podnikem,aproto jecelkový vliv nahospodaření společnosti výrazně slabší. Cílem nebývá získání rozhodujícího vlivu, ale spíše jsou realizovánastrategickáúčelováspojení.tomuodpovídáivykazovanýpodíljointventurena celkovém obratu,kterýseubritskýchiněmeckýchfirem pohybujekolem desetiprocent. Jak ukázalo vyhodnocení,snížilse od roku 1989 průměrný početstupňů řízení v českýchpodnicíchzečtyřnatři.podobnésníženípočtuřídicíchstupňůvykazujíiněmecké firmy,britskéspolečnostimusely projíthlubšírestrukturalizací,protožesedostaly během sledovanéhoobdobíze7,0ažna4,7řídicíhostupněnajedenpodnik.sníženípočtuvrstev řízenímůžebýtinterpretováno jako přizpůsobenípodniku stálesilnějšímu konkurenčnímu prostředí.podnikypracujínasnižovánínákladůs cílem obstátcenovékonkurenci. 18

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu Finanční anageent Příka kapitálového trhu, odel CAPM, systeatické a nesysteatické riziko Příka kapitálového trhu Čí vyšší e sklon křivky, tí vyšší e nechuť investora riskovat. očekávaný výnos Množina všech

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství

Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství Tento materiál představuje dobrovolný samoregulační standard, k jehož dodržování se společnosti

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Model vrcholového finančního řízení podniku Doc.Ing.Jan PETR,DrSc. petrjan@cs-project.cz Ing.RomanaPLISCHKOVÁ rplischkova@cs-project.cz Anotace: Tento příspěvek je autory chápán jako určité shrnutí zkušeností

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ LOGISTIKŮ 2012 Šiklův Mlýn 17. 18. května 2012 OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ jako konkurenční výhoda Ing. MarFn D U B O V Ý, ALog. Mo#o: Ten, kdo dělá to, co nemá, nedělá to, co má. A-N? OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji č. /2013. ( zákon o účetnictví - 27, vyhláška č. 410/2009 Sb.

Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji č. /2013. ( zákon o účetnictví - 27, vyhláška č. 410/2009 Sb. Obec Křenice Křenice 48 340 12 Švihov IČ 00255718 Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji č. /2013 ( zákon o účetnictví - 27, vyhláška č. 410/2009 Sb., 64 ) Obsah : 1. Identifikace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Průzkum v rámci pracovní skupiny IFRS platforma Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více