Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ Katedrapodnikovéekonomiky Autoreferátdoktorskédizertačnípráce: Investiční proces v rámci restrukturalizace podniku 2003 PetrM arek

2 Obsah 1. ÚVOD 1 2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA Pojem restrukturalizace Organizace restrukturalizačního procesu Načasovánírestrukturalizace podniku 6 2.4Riziko vrestrukturalizačních projektech 7 2.5Postupyhodnocenírestrukturalizačních projektů Závěr obecnéčásti PRAKTICKÁ APLIKACE Změnyobchodních aktivit Změnyve struktuře vedoucích oddělení Závěr výsledkyankety SHRNUTÍVÝSLEDKŮ DISERTAČNÍPRÁCE SUMMARY ZUSAMMENFASSUNG LITERATURA 31

3 1. Úvod V teoretickéčástiprácejeřešenproblém chybného náhledu na restrukturalizaci podniku.jak budeukázáno dále,restrukturalizacebynemělabýtchápánajako prostředek k záchraněpodniku,kdyžjinéméněbolestivépokusy selhaly aspolečnoststojínapokraji bankrotu.restrukturalizacejev obecnějším chápáníprostředkem,jak podnik posunoutvýše. Vhodné načasováníjejího provedení(v době rozkvětu podniku)umožnífirmě přestup na vyššírůstovoutrajektori.m anagementpodnikusetedyv optimálním případěnerozhodujeo provedenírestrukturalizacev situaci,kdystejněnemájinouvolbu,alenaopak v obdobízisku aprosperity.v tomtopojetísejednáv pravém smysluslovaoposuzováníinvestice,kterouje realizaceprojektu přestavby podniku.teoretická částprácesedálezabývánáhledem na restrukturalizaci podniku jako na investiční proces.domnívámeže,ženarestrukturalizaci lzeaplikovatpostupyametodyhodnoceníinvestic. V práci budou dále pojednány teoretické přístupy k hodnocení procesu restrukturalizacepodniku.v dosudpublikovanýchteoretickýchpřístupechk restrukturalizaci senevyskytujepohled narestrukturalizacipodniku jako nainvestičníprocessevšemijeho atributy,tj.vyhodnocením jeho nákladů apřínosů apředevším procesem rozhodování,zda restrukturalizaci provést. Z praxe jsme zvyklí spojovat konstatování vedení podniku rozhodlo o restrukturalizaci spozitivním očekáváním.přínosem teoretické částipráce je zpracovánípohledu narestrukturalizacipodniku zpohledu hodnoceníinvestičníúspěšnosti procesu. Cílem disertačnípráce je prokázat,že restrukturalizace nepředstavuje jen obecné pojmenování kroků směřujících k zlepšení hospodaření podniku. Restrukturalizace reprezentujeproces,kterýlzevhodněnačasovat,naplánovatjehojednotlivékrokyapředem vyhodnotitjehoefektivnost. 1

4 Formulovaná hypotéza je zaměřena na pojetírestrukturalizace podniků v České republice.chceme ověřitnebo vyvrátittvrzení,že v minulosti nebyla u většiny českých podnikůrestrukturalizace chápána jako proces hluboképřeměny a proto ani jejíprůběh nebyl ve většině případůdostačující. Prostředkem proověřenípravdivostihypotézybudevyhodnocenívýsledkůrozsáhlého výzkumu provedeného autorem práce mezi největšími tuzemskými podniky. Výsledky provedeného výzkumu podávajícharakteristiku restrukturalizačních procesů vpodnicích. Analýzahloubkyaintenzityzměnmáposkytnoutinformacioschopnostidomácíchpodniků úspěšně fungovatve stále náročnějším prostředíglobálníkonkurence.získané informace budou porovnávány svýsledky srovnávacístudie provedené vminulostimezipodniky a korporacemivevelkébritániaspolkovérepubliceněmecko. 2

5 2. Teoretická východiska 2.1 Pojem restrukturalizace Restrukturalizace představuje relativně jednoduchou metodu provedení změn v podniku, jejíž výsledky jsou snadno měřitelné. Prostředkem kměření úspěšnosti restrukturalizaceječastobenchmarkingsnejlepšímipodnikyv oboru.richter[28]definuje podnikovourestrukturalizacijakoprocesměnícívnitřnístrukturufirmyijejívnějšíhranice. Restrukturalizace českých podniků v průběhu devadesátých letvykazuje významné odlišnostiod podobných procesů vestátech svyspělou tržníekonomikou.výsledky změn v podnicích v ČR jsou náplnívýzkumu provedeného autorem této práce mezinejvětšími českýmipodniky.závěryanketyjsouuvedenyv praktickéčástipráce. 2.2 Organizace restrukturalizačního procesu Hagen [16] definuje jednotlivé kroky restrukturalizace v členění na analytickou, koncepčnía realizačnífázi.přitom předpokládá lineárnínávaznostjednotlivých kroků od analýzysituaceažpoimplementacivýsledků. Analýza podniku představujepochopenístávajícísituaceajejíchskutečnýchpříčin. Uskutečňuje se především sběr a zpracování prvotních datspolečně sanalýzou value drivers tedy veličin majících podstatný vliv na hodnotu podniku.společně sanalýzou dostupnýchdatprobíháprocesníanalýzascílem zmapovatstávajícíprůběhprocesůanalézt případnéduplicity,místakříženíakonfliktůapod.výstupyanalýzysloužíjakopodkladpro konsolidaciprocesů. V rámcikonsolidace provádípodnik zjednodušovánívnitřních procesů převážně formou redukce některých činností. V druhé fázi se provádí převedení vybraných podnikovýchčinnostídonovýchrestrukturalizovanýchcelků. 3

6 Dalšíkrokrestrukturalizace,kterýpraktickyprobíhásoučasněskonsolidacíjezměna strategického směřovánípodniku.podnik musíprovéstsegmentaci(oddělení)stávajících aktivittak,abybylomožnéjednotlivěanalyzovatjejichvýnosyináklady.původnínastavení controlingu vpodniku však obvykle neposkytuje dostatečnou informaci o nákladech jednotlivých činnostíresp.tato informace nebývá úplná.z tohoto důvodu je často nutné přistoupit kdetailní analýze účetních dat a jejich zpětnému přeskupení scílem získat relevantníinformace. Segmentovanéčinnostijsouzákladním materiálem prosestavenínovýchstrategických byznysů společnosti,tj.nosných činností,na kterých spočívá další existence podniku. Následujezpracovánínovéhobusinnessplánu,kdepodnikkonkretizujesvéplánydoformy finančníhoplánu. Coperland,KoleraM urrin[7]posuzujíprocesrestrukturalizacepodniku zhlediska tvorbyhodnoty.přitom identifikujíčinnosti(procesy),kterénasebenavazují.jednotlivéfáze restrukturalizace představují možnosti, jak hodnotu společnosti zvýšit. Charakter identifikovanýchprocesůjevšakodlišný.zatímcohagensezaměřujevýhradněnaprocesy uvnitřfirmy,coperland,koleramurrinvnímajíprocesrestrukturalizacemnohem šířeji. Restrukturalizačníhoprojektodprvotníhonápaduažporealizacimůžemechápatjako investičnízáměra kjeho zobrazenípoužítteoriprojektového cyklu.podle Behrense a Hawraneka[3]zahrnujeprojektovýcyklustřiodlišnéfázevývoje(vizobr.1):předinvestiční fázi,investičnífáziafáziprovozování.každáztěchtofázímůžebýtdálečleněnanačásti, kteréjsouvýchodiskem proplánováníkonzultačních,projekčnícharealizačníchprací. M etodika zobrazení projektového cyklu vychází z mezinárodně používaných standardů vyvinutých vorganizacispojených národů pro průmyslový rozvoj(unido). M etodiky vytvářené vrámci UNIDO jsou závazně používány pro hodnocení projektů financovaných zestrukturálních fondů Evropskéunieazprogramu PHARE.Pro podniky financovanésoukromým kapitálem nejsou závazné,jejich používáníjevšak doporučováno jednakzdůvoduvysokéodbornéúrovněadáleprozajištěníbudoucíkompatibilitypodnikuse systémy financování zveřejných zdrojů.v České republice lze i vbudoucnu očekávat významnétokyfinančníchprostředkůzveřejnýchzdrojůdoprivátníchpodniků,atozejména formou podpory investičních rozvojových projektů (investiční pobídky), podpory ze strukturálních fondů EU,offsetových programů apod.pro získáníuvedených prostředků je vždy třebazpracováníobsáhlédokumentacezachycujícíprůběh projektu adetailnípoužití 4

7 získaných prostředků. Požadovaná metodika zpracování zpravidla vychází zmetodiky UNIDO. Jak je patrné z obrázku 1, jsou jednotlivé vývojové fáze projektu provázeny specifickýmičinnostmiinvestora.úspěšnárealizaceurčitéhovývojového stupněpodmiňuje pokračovánívprojektu. V ý b ě r P ře d b ě ž n á s tud ie p ro v e d ite ln o s ti (Pre-fea sib ility stu dy ) Příp ra va p ro jek tu Stud ie p ro v e d ite ln o s ti (F ea sib ility stu dy ) Identifik a c e Stud ie p říle ž ito s tí (O p p o rtu nity stu dy ) E x p a nz e, ino va c e Obnova F á z e p ro vo z o vá ní Předinvestiční fá z e Po dp ů rné stu die Investiční fá z e O c eně ní Z p rá v a o o c e n ě n í J edná ní a k o ntra k ta c e Převz etí, u vedení do p ro vo z u V ý sta vb a E ng ineering Obr. 1: Projektovýcyklus Příp ra va lidsk ý c h z dro jů Příp ra vný m a rk eting 5

8 2.3 Načasovánírestrukturalizace podniku Jedním ze zásadních manažerských rozhodnutí podmiňujících úspěšnost restrukturalizačního procesu je jeho vhodné načasování.přístup publikovaný Vlčkem [36] pracuje steoriívývojového cyklu firmy.zahraničnípřístup reprezentuje např.studie The BostonConsultingGroup[32]hodnotícívýnosnostzahraničníchpodnikůakorporací. PodleVlčka[36]procházípodnikběhem svéhoživotavývojovýmifázemi,kteréjsou analogickékfázím životníhocykluvýrobku.m ůžemetedyhovořitoživotním cyklufirmy. V praxi většinou dochází kprolínání a kombinování různé posloupnosti jednotlivých vývojovýchfází.jednásenapř.oprolínánífázírůstuarozvoje,rozkvětuastabilizace,nebo docházíkezměněposloupnosti,kdypofázirůstuarozvojenenásledujerozkvětastabilizace, alenapř.zdůvodunepříznivýchvnějšíchfaktorůnastávárovnouústupaúpadek. Podnikvyužívávzestupnouvlnuživotníhocyklu,abyjiještěpředdosažením vrcholu opustila prostřednictvím restrukturalizace se přesunulna jinou křivku životního cyklu a využilopětjejívzestupnou fázi(viz obr.2).investovánído restrukturalizace podniku v okamžikutěsněpředdosažením vrcholuprosperitypřinášípodnikuivlastníkům obrovskou příležitostvydělat,protojezároveňspojenosnemalýmiriziky.tojezřejmědůvodem,proč setakovoustrategiírestrukturalizacesetkávámev českéekonomicejenzřídka. rozvoja prosperita strategie prosperity strategie sanace strategie znovuzrození čas Obr. 2: Modelystrategiívývojefirmy,převzatoz[36]. 6

9 2.4 Riziko v restrukturalizačních projektech Podle Fotra [14]může mítpodnikatelské riziko obecně dvě stránky,a to stránku pozitivnía stránku negativní.pozitivnístránka je spojována s nadějína vyššíúspěšnost projektu,než jaká byla očekávána přirozhodovánío jeho realizaci,tedy s dosažením vysokého zisku,významného postavenína trhu apod.negativnístránka podnikatelského rizika se projevuje nebezpečím dosažení horších hospodářských výsledků, než jsme předpokládali,popř.ztrátamiavkrajním případěinaprostým krachem investičníhozáměrua ztrátou vložených prostředků.je zřejmé,že s rostoucím rizikem projektu bude investor požadovat i vyšší výnos.investor hledající odpovídající zhodnocení svých finančních prostředkůřešívzásadědvatypyproblémů: Jakuspokojivěříditrizikopředkládanéhoprojektu Jakstanovitodpovídajícíprém izarizikoprojektu. K dosaženíodpovídajícíchvýsledkůjenezbytnézavedeníprocesníhozpůsobuřízení rizik.průběhprocesuřízenírizikzobrazujeschémanaobrázku3: Iden tifikace m ožn ý ch riz ik P os ou z ení z jiš těný ch riz ik Měření p rav děp odob - nos ti a m íry dop adu riz ika I. II. III. Mon itorov á ní, v y h odnocov á ní a p řijím á ní op atření V III. IS R M K o m u n ik a c e K o n tin u á ln í v z d ělá v á n í IV. K ateg oriz ace riz ik V II. V I. V. A kcep tov á ní riz ik a im p lem entace op atření A nalý z a m ož. op atření a v ý b ěr s trateg ie F orm u lov á ní očeká v aný ch v ý s ledků Obr. 3: Procesřízenírizik 7

10 Celkovýpohlednariskmanagementlzeshrnout: 1. Risk management je každodenní zápas s nejistotou a každodenní proces učení se. Není možné dopředu eliminovat všechny negativní dopady, risk management představujekontinuálníproces,kdypodnikreagujenastávajícípodnětyasnažísejevyužíta současněsepřipravitnabudoucímožnénepříznivéokolnosti.jenutnébýtpřipravenreagovat nazměněnésituace. 2. Risk management není program, ale kontinuální proces. Řešenírizikprojektuprolínácelýprojektovýcyklus.Intenzitavynakládáníprostředků naošetřenírizikjepřirozeněproměnlivávzávislostinavývojovéfáziprojektu.během doby životnostiprojektujeprováděníriskmanagementukontinuálnízáležitostí,nikdynenímožné problém považovatzadefinitivněvyřešený,jetřebakontinuálněvyhledávatnovépříležitosti. 3. S práv ně prov ádě ný risk management není defenziv ní mech anismus, ale ofenziv ní zb raň. Důrazklademenařešeníproblémů před okamžikem,kdy začnou ohrožovatprojekt samotný.těžištěrisk managementu nespočíváv přípravěrůzných katastrofických scénářů, jakreagovatažnastanouočekávanénepříznivéokolnosti.cílem jeanalyzovatpředem možné příčinytakovýchudálostíapracovatnajejicheliminaci,resp.oslabeníjejichúčinků.zároveň jetřebavyužívatnovépříležitostikošetřenírizikikzískánínovýchvýnosů. 4. Risk management mů že přiné st inv estorů m značný finanční přínos. V prostředíplném proměnnýchokolností,globálnívlivů,nověvznikajícíchdruhůrizik apod.představujefungujícírisk managementvýznamný nástrojkodvrácení,resp.oslabení dopadů nepříznivých okolnostína investičníprojekt.tím je často navzdory změněným okolnostem zachovánaočekávanávýnosnostprojektu. 8

11 Modely oceněnírizika Model CAPM předpokládádokonalý trh sfinančnímiaktivy arovnováhu naněm. Tím se možnostivyužitízužujína jediný trh saktivy,kde jsou dlouhodobě k dispozici veličinynutnéprosestavenímodelu,a tonakapitálovýtrh.vstupnímiveličinaminutnými prosestavenímodelujsouočekávanývýnoszcennéhopapíru(r)akoeficientcitlivostiakcie napohybyceléhotrhu(β).z technickéhohlediskamodelcapm tvrdí,žeočekávanývýnos cennéhopapírujestanovenjakovýnosbezrizikovésazbynavýšenýorizikovoupřirážku: r - r f = β(r m - r f ) kde r očekávanývýnoscennéhopapíru r f bezrizikovávýnosovámíra β koeficientcitlivosticennéhopapírunatržníriziko r m očekávanávýnosovámíraztržníhoportfolia Lineárnívztahmeziočekávaným výnosem cennéhopapíruajehomezním příspěvkem k riziku portfolia platívprostředítzv.efektivního portfolia.efektivníportfolio cenných papírů je dle definice Harryho M arkowitze sestaveno takovou kombinacítitulů,které při zvolené směrodatné odchylce poskytnou maximální výnos, resp. při zvolené výši požadovanéhovýnosuvykazujínejnižšísměrodatnouodchylku. Tržnímodel jepostaven najednoduchém předpokladu,ževýnosy cenných papírů majímnohorozměrné normálnírozdělení.základem teorie tržního modelu je tvrzení,že výnosy různých cenných papírů jsou mezisebou propojeny pouze prostřednictvím vztahu k nějakému základnímu faktoru,například semůžejednato určitý typ burzovního indexu (index vztažený k celému trhu,index příslušného odvětvíapod.).výnos zinvestice do každého cenného papíru jepak určen součtem autonomního výnosu,který nenízávislý na pohybechtrhu,vlivuurčenéhofaktoruanáhodnéodchylky: r = α i +β i r m + e i 9

12 kde r očekávanývýnoszcennéhopapíru β i systematickérizikocennéhopapíru r m výnosurčujícíhofaktoru α i autonomnívýnoscennéhopapíru e i náhodnáodchylkave výnosucennéhopapíru PoužitítržníhomodelunahodnoceníočekávanýchvýnosůakciíkotovanýchnaBurze cennýchpapírůpraha(bcpp)bylosommerem [30]prezentovánojakomožnépřidodržení určitýchpostupů: 1.TrhBCPP se častovyvíjívelmibouřlivě,zdůvoduochranyakcionářůjsouvšakzavedena určitáomezenívmožnézměněkurzucennéhopapíruběhem jednohoobchodníhodne (±5 %,resp.±10%).abynedocházeloke zkreslení,doporučuje autorpoužíttýdenníkurzy. 2.Výnostrhuaproximovatindexem PX Je třebazvolitčasovéobdobí,kterépokudmožnoneobsahuje výraznévýkyvytrhu. Zatěchto podmínek poskytuje tržnímodelminimálněvkratším časovém horizontu (jedenažjedenapůlroku)významnéastabilnívazbymezivýnosyakciínabcpp avýnosy burzovníhoindexu.protoje možnépoužívatkoeficientyalfaabetakpředpovědibudoucích výnosůakpopisuvztahůmezijednotlivýmicennýmipapírynadomácím finančním trhu. Teorie arbitrážního oceňování zdůrazňuje,že očekávaný výnoszávisína riziku, kterépramenízobecnýchekonomickýchvlivů,aneníovlivněnjedinečným rizikem.teorie staví na předpokladu, že výnos každé akcie závisí částečně na dominantních makroekonomických vlivech čifaktorech a částečně na šumu,tj.událostech,které jsou jedinečné pro danou společnost. Předpokládá, že výnos se řídí podle následujícího jednoduchéhovztahu: r = a + b 1 (r faktor1 )+ b 2 (r faktor2 )+.b n (r faktor n )+ šum kde r očekávanývýnos a autonomnívýnosneovlivněnývnějšímifaktory(např.úrokovásazba krátkodobých státníchcennýchpapírů) b 1.b n koeficientyvyjadřujícívlivdominantníchmakroekonomickýchjevů r faktor1.r faktor2 rizikovéprémie požadovanéinvestorem zapodstoupení uvedenéhodruhurizika 10

13 2.5 Postupy hodnocenírestrukturalizačních projektů V okamžiku,kdy uvažujeme o jakékoliv investici,zvažujeme tři faktory: výnos, riziko a likviditu.diskontnísazba jeekonomickýparametrvyjadřujícívpodstatěcenuušlé příležitosti(opportunity costs),tj.vlastněcenu kapitálu.používásekpřevedenínákladů a ziskůz různýchčasovýchobdobínaekvivalentnísčitatelnéhodnotykespolečnémudatu(o tzv.analýzesoučasnéhodnotyjepojednánodále). Druhým faktorem,který ovlivnínaše rozhodnutí,je výše rizika spojená sdanou investicí.vyššíriziko jsme ochotnipodstoupitpouze tehdy,je-livyššírovněž očekávaný výnos.jinýmislovy existuje přímý vztah meziočekávaným výnosem a rizikem.ideální investicesvysokým výnosem anízkým rizikem bohuželneexistují.pokudmajíposuzované investiceajejich varianty stejnériziko,mělby býtpožadovaný výnospro všechnystejný. Likvidita jako schopnost přeměny investice v hotovost rozhoduje o typu investice. Předmětem analýzy likvidity je především schopnost dostát závazkům, vyplývajícím z realizaceinvestice(splátkyúvěrůapod.). Investičnínáklady setatoskládajíz ročněproinvestovanýchvýdajůpředzahájením provozuinvestice,dález částekproinvestovanýchjižvdoběprovozu(tzv.přesahvýstavby)a dález investičníchnákladůvynaloženýchjižběhem životnostinatzv.dodatečnéinvesticea z investičníchnákladůnalikvidacistavbyresp.zařízení. Provoznínáklady je vhodné pro účely jejich vyhodnocenírozdělitdo základních položek,kteréjsousledoványvúčetnictvípodniku. PodleFotra[14]mástruktura zdrojů užitýchkfinancováníznačnývlivnavýslednou efektivnostprojektu.levy a Sarnat[20]se domnívají,že za určitých podmínek je pro investory kapitálové struktura irelevantní.podle Fotra je nutné podílcizího a vlastního kapitálu promítnoutdo hodnoceníprojektu formou korekce diskontnísazby nebo korekce čistých toků hotovosti.specifickou pozornostpak vyžaduje analýza restrukturalizačních projektů.výsledkem restrukturalizacepodnikumůžebýtzměnavestruktuřejehokapitálui majetku. 11

14 Obvyklýpostuppřivyhodnocováníkaždéhoinvestičníhozáměruspočíváv porovnání sestávajícím stavem podniku.podlehayeseaw heelwrirhta[17]jebymělavolbazákladního případuodpovídattomu,jakpodnikpodlesvéhonejlepšíhovědomíodhadujebudoucívývoj v případě,kdyžnávrhnainvesticinebudepřijat.napříkladzáměrrestrukturalizovatvýrobu by neměl být odmítnut zdůvodu záporného NPV projektu, které bylo vypočteno za předpokladuudrženístávajícíchprodejníchcen. Čistá současná hodnota je často užívaným prostředkem pro vyhodnocení investičních záměrů.dle Brealeyho a M yerse [6]představuje NPV projektu odpověď na otázku,zdamáprojektvětšíhodnotu,nežkolikstojí.vnitřnívýnosovéprocento jechápáno jako výnosnost(rentabilita),kterou poskytuje podnikatelský projektběhem doby svého života.praktickypředstavujenalezenítakovéhodiskontu,abynpv projektubylanulová. M etodyaplikacereálných opcípočítajís racionálním chováním investorav průběhu realizace projektu a s vedlejšími dopady projektu. V reálném světě neprobíhá jen rozhodování,zdav tutochvílirealizovatčinerealizovat,alerovněžzdarealizacineodložitna pozdějšídobu,kdy bude kdispozicivíce informací,zda realizace projektu neobsahuje možnostpozdějšíchlukrativníchinvesticapod.takéběhem realizaceječastomožnéprovést s ohledem nanovéskutečnostiurčitékorekce,nebodokoncecelýprojektvzdátazabránittak ještěvyššíztrátě.předpokladem prouplatněníteorieopcív praxijepřirozeněmožnostreálné opceskutečněuplatnit. Ekonomickévyhodnoceníprojektůfinancovanýchzveřejnýchzdrojůjezaloženona monetárním vyhodnocenívšech dopadů projektu.jednotlivé dopady lze hodnotitpodle následujícíchhledisek: Stimulaceekonomickéhorozvoje Úsporačasu Zvýšeníbezpečnosti Ekologickédopady 12

15 2.6 Závěrobecné části Restrukturalizace je v zahraničníliteratuře definována jako proces měnícívnitřní strukturufirmyijejívnějšíhranice.v zahraničníliteratuřejerestrukturalizacedálechápána jako proces tvorby hodnoty firmy a rovněž je zkoumána zhlediska vnitřního průběhu v podniku.domácíautořizdůrazňují,žerestrukturalizacenenínástrojem poslednízáchrany podniku,aleprostředkem,jakpodnikposunoutnavyššívývojovoukřivku.včasnézahájení tohotoprocesuumožňujepodnikupřejítodpočínajícístagnacekrůstuhodnoty.oddalování restrukturalizacenaopakpodnikpředurčujekzánikuresp.stagnaci. Restrukturalizace představuje investiční projekt, na který lze aplikovat teori hodnoceníinvestičních projektů ijejich řízení.kromě klasických postupů založených na diskontováníhotovostníchtokůjetřebapřihodnocenízohlednitivariabilituprojektuběhem jeho životnosti.klasické postupy vyhodnocujíhotovostnítoky v podobě,jaká je známa v okamžikuhodnocení,anepočítajísbudoucím možným přizpůsobením projektuzměněným okolnostem.v moderním pojetíse do kalkulace zahrnuje iracionálníchováníinvestora v průběhu realizace a kromě hotovostních toků se počítá isvariabilitou projektu,jeho načasováním,hodnotínáslednéinvestičnípříležitostiapod.předpokladem proširšíuplatnění teoriereálnýchopcíjevšakexistenceodpovídajícíhotrhusmajetkem. Riziko spojené sinvestováním a stanovení požadovaného výnosu je popisováno několika teoretickýmimodely.jedná se o modeloceňováníkapitálových aktiv,arbitrážní modelatržnímodel.m odernípřístupy kinvestovánízahrnujíaktivnípřístup kriziku,kdy investorpoužívá nástroje řízenírizik keliminaciresp.sníženípotenciálních významných ztrát. Řízení rizik projektu přitom nelze chápat jako jeden zjednorázových kroků realizovaných v rámci projektové přípravy. Jedná se o kontinuální proces učení se a přizpůsobovánípřijatých opatřenípodle vývoje skutečných a potenciálních rizik projektu. Podniksepřitom nemůžesoustředitpouzenadůslednoueliminacivšechrizik,protožeriziko v obecné poloze představuje nebezpečí ztráty i možnost zisku. Využití potenciálních příležitostípakpředstavujezákladpropokračovánív procesuinvestování. 13

16 Teoretický aparát vytvořený pro hodnocení projektů v podnikatelské sféře lze přiměřeně použít i pro hodnocení projektů financovaných zveřejných zdrojů.ocenění přínosůtakovýchprojektůistanovenídiskontnísazbyvšakpodléháodlišným pravidlům. 14

17 3. Praktická aplikace Cílem praktickéčástiprácejezískáníinformacíoskutečném průběhurestrukturalizace podniků včr a rozpoznání,kterýmisměry a do jaké hloubky jednotlivé firmy provedly restrukturalizacisvéčinnosti.sběr datkestudibylprovedenpísemnou dotazníkovouakcí. Celkem bylorozesláno990dotazníků,196znichrespondentiřádněvyplniliaodeslalia13 dotazníků bylo vráceno nevyplněných. Pro srovnání byla využita obdobná studie Restructuring or Restructurierung [28]zpracovaná dr.ansgarem Richterem zcentre for EconomicPerformance,The London SchoolofEconomics.Přisestavovánídotazníku pro osloveníčeských podniků jsme přibližně vycházelizanglické verze dotazníku použité při anketě vevelké Británi.Tím bylo dosaženo podobné struktury získaných data získána možnostporovnánívýsledků. 3.1 Zm ěny obchodních aktivit Víceneždvětřetinydotázanýchuvádějí,žedošlokrozšířeníjejichobchodníčinnosti, cožlzepovažovatzapozitivnísignál.jezřejmé,žepodniky rozšiřovaly obchodníaktivity proto,abyzískalyconejširšízáběr natrhuanebylyzávislénajednotlivýchnespolehlivých odběratelíchneboproblematickýchskupináchodběratelů.nejvícerespondentů(41%)uvedlo podstatnérozšířenísvéobchodníčinnosti,27% dotázanýchuvádíčástečnérozšířeníobchodní činnosti.naopak pouze 7 % firem podstatně omezilo svou obchodníčinnost.ve vzorku pochopitelněnejsouuvedenyfirmyzaniklé,případněvkonkursu. Prosrovnání britskéfirmyodpovědělynatutootázkuzcelaodlišně,vícenež75% odpovědí signalizovalo ve sledovaném období zúžení obchodní činnosti. Ve vzorku německýchfirem došlokrozšířeníobchodníchčinnostípouzeu50% dotázaných.německéa britské podniky se zaměřily jen na úzkou nabídku všech produktů, tj. i těch snižší konkurenčníúrovní. Výsledky dokazujíznačnou různostpřístupu domácích azahraničních firem.české podniky rozšiřovaly spektrum produktů zřejmě ze dvou důvodů.jednak jejich výchozí 15

18 pestrost bylapoměrněnízkájakodůsledek relativněúzkéspecializacev rámcidomácíhotrhu iv rámcirvhp.obdobípředrokem 1989bylocharakteristickémalým výběrem druhůatypů odjednohovýrobkuatrvaleneuspokojenoupoptávkou.podnikysetak místodiferenciacea inovace produktů zaměřovaly na výrobu stávajícího typu ve velkých objemech.druhým důvodem jezřejměignorovánípravidelpro řízenírizik,kterávyžadujíomezeníspektraa sjednocenírizik dotříd. Zahraničnípodniky vycházely zpoměrně velké rozmanitostia rovněž ze znalosti zásadmoderníhomanagementu.dokázalylépevymezitsvéprodukty,vyhodnotitziskovost dosavadníhospektrairizikaapodletohoupravily(zúžily)portfoliosvýchvýrobkůaslužeb natyskutečněperspektivní. Došlok poměrněintenzivnímurozvojidodavatelsko- odběratelskýchvztahů.vícenež třičtvrtinydotázanýchuvádějí,ževesledovaném obdobíbuď výrazně(43%)nebočástečně (39%)využiliexterníodběratelskododavatelskévztahy.Pouze7% respondentůnerozvinulo odběratelsko dodavatelské vztahy mimo rámec podniku.většina podniků tedy opustila strategisamozásobováníanahradilajivyužíváním vnějšíchzdrojů. Rozsah používání outsourcingu v českých podnicích je srovnatelný se situací u britskýchfirem.čtvrtinapodnikův Británivyužívávnějšízdrojeveznačném rozsahuavíce nežpolovinačástečně.naopak 40% německýchfirem vesrovnávanéstudiuvádívýjimečné nebovůbecžádnévyužíváníoutsourcingu.v souvislostiscelkovouobchodníexpanzídošlou tříčtvrtinpodnikůk posíleníadoplněnívnitřníchslužeb. V souvislosti s celkovou obchodní expanzí došlo v převážné většině podniků k posílenía doplněnívnitřních služeb.pro posílenívlastních služeb zexterních zdrojů se vyslovilo72% dotázaných,pouze28% podnikůnevyužiloexterníchslužeb. Využití outsourcingu pro doplnění vnitřních služeb je výrazně více používáno v britských podnicích (55 %).Opačnásituacejev německých společnostech,kdevícenež 60% podnikůodpovědělo,žesivnitřníslužbyzajišťujevlastnímisilami. Pouzeu 32% respondentů semanagementpodílínavlastnictvípodniku,který řídí. Zčástisejednáovýsledek tzv.českécestyprivatizacev devadesátýchletech,kdybylv České republiceuplatňovánvelmispecifickýzpůsob leveragedbuyouts. 16

19 V Britániseformamanažerskéhovlastnictvíuplatňujeu60% firem,v Německujen u 20% podniků.z hlediskačetnostirealizovaných managementbuy-outspřipadánajednu britskou společnostve sledovaném vzorku průměrně 3,5 M BO s,zatímco německé firmy bylyběhem předmětnéhodesetiletéhoobdobívlastněnymanažerypouzev průměru1,8krát. Víceneždvětřetinydotazovanýchuvedly,žedošlokesníženívelikostijejichfirmy. Takovou odpověď bylo možnéočekávat,neboťu většiny společnostídošlo k odštěpenía následnéprivatizaciobslužnýchprovozů,mnohočinnostíjezajišťovánoexterněapod.dnes jemožnépouzespekulovatotom,dojakémírybylivlastnícifirem vedenikrozhodnutím o odštěpeníaprivatizaciobslužnýchprovozůsnahoudiverzifikovatčinnostipodnikuadojaké míry se jednalo pouze o přizpůsobeníse trendu doby.nicméně bezesporu pozitivním výsledkem takovýchzměnbylovytvořenícelkůsestejným rizikem podnikání,cožjezáklad prořízenípodnikovýchrizik. Naopakpouze15% odpovědíuvádízvýšenívelikostifirmyastejnýpočetrealizoval sloučenípodniků nebo převzetícizíspolečnosti.přebíránípodniků za účelem likvidace konkurencečizískánívětšíhoastabilnějšíhopodílunatrhujev Českérepublicedoznačné míryvzácností,alespoňbysetomohlozdátnazákladěodpovědírespondentů.skutečnostje všakzcelajiná,některéskupinymajípřebíránípotenciálníchkonkurentůdovlastnictvípřímo v podnikové strategi.pravděpodobně u této otázky respondentibuď nepochopilismysl dotazu,nebovědomězatajilisvépočínání. Pouzeu2% podnikůdošlokesplynutí,8 % odpovědíuvádírozpadsplynutí,7 % firem bylopřevzato,resp.převzalojinéfirmyajedenpodnikpřevzetízrušil. Situacev západníevropějezcelaodlišná.pouzeu10% podnikůtam nedošlokfúzi nebopřevzetí,rozpadsplynutínebozrušenípřevzetíuvádí55% britskýcha30% německých respondentů.fúzeapřejímánípodniků jev západníevropěnarozdílod Českérepubliky téměřnadenním pořádku. Zkušenostsfúzíresp.akvizicímápouzečtvrtinazcelkovéhopočtudotázaných.25% případů se týkalo vertikálního spojení (dodavatel nebo zákazník), 44 % případů horizontálního spojení(konkurent)a v 31 % případů došlo akvizicík rozšířeníčinnosti přejímajícífirmy. 17

20 Meziodpověďmičeských podniků se nejčastějivyskytuje forma spojenís cílem likvidacekonkurenceapřevzetíjejích zákazníků,přesto sedravostčeských podniků v této oblastinedásrovnávats jejichzápadoevropskýmiprotějšky,kteřírealizují90% všechspojení apřevzetíprávěs konkurentyv oboru. Z českých podniků 56 % respondentů uskutečnilo fúze nebo akvizice s českými podniky,29% sezaměřilonazahraničnífirmya15% odpovědíuvádírovnoměrnézaměření domácíizahraniční.prosrovnání spojenísezahraničnímifirmamirealizuje50% britských podnikůa30% německýchfirem. Odpovědidokumentujívýraznousnahučeskýchpodnikůnajítstrategickéhopartnera, resp.zájem zahraničníchinvestorůočesképodniky.m éněnežčtvrtinapodnikůneuvažovala o společném podnikáníse zahraničním partnerem,plná třetina dotázaných v tomto směru vyvinulaznačnéúsilí.průměrněkaždáfirmaprojednávala4,9strategickýchspojení. Výsledky uskutečněných joint ventures reprezentují průměrně 30 % zobratu uvedenýchpodniků.vstupzahraničníchpartnerůdočeskýchpodnikůjevesrovnánís Británií aněmeckem výrazněrazantnější.zahraničnípartneřivstupujídočeskýchpodnikůzpravidla s cílem získat rozhodující vliv na řízení a jejich příchod zpravidla znamená zásadní restrukturalizacipodniku spojenou kromě sníženínákladů rovněž s růstem tržeb.s tím korespondují odpovědi firem podnikajících se zahraničním parterem, které uvádějí,že výsledkyjointventuresenaobratufirmypodílejítřicetiprocenty. Přizakládáníspolečných podniků nazápad od našich hranicsestrategický partner často setkávás víceméněrovnocenným podnikem,aproto jecelkový vliv nahospodaření společnosti výrazně slabší. Cílem nebývá získání rozhodujícího vlivu, ale spíše jsou realizovánastrategickáúčelováspojení.tomuodpovídáivykazovanýpodíljointventurena celkovém obratu,kterýseubritskýchiněmeckýchfirem pohybujekolem desetiprocent. Jak ukázalo vyhodnocení,snížilse od roku 1989 průměrný početstupňů řízení v českýchpodnicíchzečtyřnatři.podobnésníženípočtuřídicíchstupňůvykazujíiněmecké firmy,britskéspolečnostimusely projíthlubšírestrukturalizací,protožesedostaly během sledovanéhoobdobíze7,0ažna4,7řídicíhostupněnajedenpodnik.sníženípočtuvrstev řízenímůžebýtinterpretováno jako přizpůsobenípodniku stálesilnějšímu konkurenčnímu prostředí.podnikypracujínasnižovánínákladůs cílem obstátcenovékonkurenci. 18

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné METODIKA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ V RÁMCI GLOBALIZOVANÉHO TRHU PRO MSP (zaměření na mezinárodní marketing a zahraniční obchod)

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU Markéta Klímková, Jana Hornungová Klíčová slova: Životní prostředí, environmentální výkonnost, výkonnost, ekonomická výkonnost, měření,

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE MARKETING A OBCHOD Dita Hommerová, Lenka Králová Tento příspěvek shrnuje nejpodstatnější výsledky dotazníkového šetření realizovaného

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více