Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ Katedrapodnikovéekonomiky Autoreferátdoktorskédizertačnípráce: Investiční proces v rámci restrukturalizace podniku 2003 PetrM arek

2 Obsah 1. ÚVOD 1 2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA Pojem restrukturalizace Organizace restrukturalizačního procesu Načasovánírestrukturalizace podniku 6 2.4Riziko vrestrukturalizačních projektech 7 2.5Postupyhodnocenírestrukturalizačních projektů Závěr obecnéčásti PRAKTICKÁ APLIKACE Změnyobchodních aktivit Změnyve struktuře vedoucích oddělení Závěr výsledkyankety SHRNUTÍVÝSLEDKŮ DISERTAČNÍPRÁCE SUMMARY ZUSAMMENFASSUNG LITERATURA 31

3 1. Úvod V teoretickéčástiprácejeřešenproblém chybného náhledu na restrukturalizaci podniku.jak budeukázáno dále,restrukturalizacebynemělabýtchápánajako prostředek k záchraněpodniku,kdyžjinéméněbolestivépokusy selhaly aspolečnoststojínapokraji bankrotu.restrukturalizacejev obecnějším chápáníprostředkem,jak podnik posunoutvýše. Vhodné načasováníjejího provedení(v době rozkvětu podniku)umožnífirmě přestup na vyššírůstovoutrajektori.m anagementpodnikusetedyv optimálním případěnerozhodujeo provedenírestrukturalizacev situaci,kdystejněnemájinouvolbu,alenaopak v obdobízisku aprosperity.v tomtopojetísejednáv pravém smysluslovaoposuzováníinvestice,kterouje realizaceprojektu přestavby podniku.teoretická částprácesedálezabývánáhledem na restrukturalizaci podniku jako na investiční proces.domnívámeže,ženarestrukturalizaci lzeaplikovatpostupyametodyhodnoceníinvestic. V práci budou dále pojednány teoretické přístupy k hodnocení procesu restrukturalizacepodniku.v dosudpublikovanýchteoretickýchpřístupechk restrukturalizaci senevyskytujepohled narestrukturalizacipodniku jako nainvestičníprocessevšemijeho atributy,tj.vyhodnocením jeho nákladů apřínosů apředevším procesem rozhodování,zda restrukturalizaci provést. Z praxe jsme zvyklí spojovat konstatování vedení podniku rozhodlo o restrukturalizaci spozitivním očekáváním.přínosem teoretické částipráce je zpracovánípohledu narestrukturalizacipodniku zpohledu hodnoceníinvestičníúspěšnosti procesu. Cílem disertačnípráce je prokázat,že restrukturalizace nepředstavuje jen obecné pojmenování kroků směřujících k zlepšení hospodaření podniku. Restrukturalizace reprezentujeproces,kterýlzevhodněnačasovat,naplánovatjehojednotlivékrokyapředem vyhodnotitjehoefektivnost. 1

4 Formulovaná hypotéza je zaměřena na pojetírestrukturalizace podniků v České republice.chceme ověřitnebo vyvrátittvrzení,že v minulosti nebyla u většiny českých podnikůrestrukturalizace chápána jako proces hluboképřeměny a proto ani jejíprůběh nebyl ve většině případůdostačující. Prostředkem proověřenípravdivostihypotézybudevyhodnocenívýsledkůrozsáhlého výzkumu provedeného autorem práce mezi největšími tuzemskými podniky. Výsledky provedeného výzkumu podávajícharakteristiku restrukturalizačních procesů vpodnicích. Analýzahloubkyaintenzityzměnmáposkytnoutinformacioschopnostidomácíchpodniků úspěšně fungovatve stále náročnějším prostředíglobálníkonkurence.získané informace budou porovnávány svýsledky srovnávacístudie provedené vminulostimezipodniky a korporacemivevelkébritániaspolkovérepubliceněmecko. 2

5 2. Teoretická východiska 2.1 Pojem restrukturalizace Restrukturalizace představuje relativně jednoduchou metodu provedení změn v podniku, jejíž výsledky jsou snadno měřitelné. Prostředkem kměření úspěšnosti restrukturalizaceječastobenchmarkingsnejlepšímipodnikyv oboru.richter[28]definuje podnikovourestrukturalizacijakoprocesměnícívnitřnístrukturufirmyijejívnějšíhranice. Restrukturalizace českých podniků v průběhu devadesátých letvykazuje významné odlišnostiod podobných procesů vestátech svyspělou tržníekonomikou.výsledky změn v podnicích v ČR jsou náplnívýzkumu provedeného autorem této práce mezinejvětšími českýmipodniky.závěryanketyjsouuvedenyv praktickéčástipráce. 2.2 Organizace restrukturalizačního procesu Hagen [16] definuje jednotlivé kroky restrukturalizace v členění na analytickou, koncepčnía realizačnífázi.přitom předpokládá lineárnínávaznostjednotlivých kroků od analýzysituaceažpoimplementacivýsledků. Analýza podniku představujepochopenístávajícísituaceajejíchskutečnýchpříčin. Uskutečňuje se především sběr a zpracování prvotních datspolečně sanalýzou value drivers tedy veličin majících podstatný vliv na hodnotu podniku.společně sanalýzou dostupnýchdatprobíháprocesníanalýzascílem zmapovatstávajícíprůběhprocesůanalézt případnéduplicity,místakříženíakonfliktůapod.výstupyanalýzysloužíjakopodkladpro konsolidaciprocesů. V rámcikonsolidace provádípodnik zjednodušovánívnitřních procesů převážně formou redukce některých činností. V druhé fázi se provádí převedení vybraných podnikovýchčinnostídonovýchrestrukturalizovanýchcelků. 3

6 Dalšíkrokrestrukturalizace,kterýpraktickyprobíhásoučasněskonsolidacíjezměna strategického směřovánípodniku.podnik musíprovéstsegmentaci(oddělení)stávajících aktivittak,abybylomožnéjednotlivěanalyzovatjejichvýnosyináklady.původnínastavení controlingu vpodniku však obvykle neposkytuje dostatečnou informaci o nákladech jednotlivých činnostíresp.tato informace nebývá úplná.z tohoto důvodu je často nutné přistoupit kdetailní analýze účetních dat a jejich zpětnému přeskupení scílem získat relevantníinformace. Segmentovanéčinnostijsouzákladním materiálem prosestavenínovýchstrategických byznysů společnosti,tj.nosných činností,na kterých spočívá další existence podniku. Následujezpracovánínovéhobusinnessplánu,kdepodnikkonkretizujesvéplánydoformy finančníhoplánu. Coperland,KoleraM urrin[7]posuzujíprocesrestrukturalizacepodniku zhlediska tvorbyhodnoty.přitom identifikujíčinnosti(procesy),kterénasebenavazují.jednotlivéfáze restrukturalizace představují možnosti, jak hodnotu společnosti zvýšit. Charakter identifikovanýchprocesůjevšakodlišný.zatímcohagensezaměřujevýhradněnaprocesy uvnitřfirmy,coperland,koleramurrinvnímajíprocesrestrukturalizacemnohem šířeji. Restrukturalizačníhoprojektodprvotníhonápaduažporealizacimůžemechápatjako investičnízáměra kjeho zobrazenípoužítteoriprojektového cyklu.podle Behrense a Hawraneka[3]zahrnujeprojektovýcyklustřiodlišnéfázevývoje(vizobr.1):předinvestiční fázi,investičnífáziafáziprovozování.každáztěchtofázímůžebýtdálečleněnanačásti, kteréjsouvýchodiskem proplánováníkonzultačních,projekčnícharealizačníchprací. M etodika zobrazení projektového cyklu vychází z mezinárodně používaných standardů vyvinutých vorganizacispojených národů pro průmyslový rozvoj(unido). M etodiky vytvářené vrámci UNIDO jsou závazně používány pro hodnocení projektů financovaných zestrukturálních fondů Evropskéunieazprogramu PHARE.Pro podniky financovanésoukromým kapitálem nejsou závazné,jejich používáníjevšak doporučováno jednakzdůvoduvysokéodbornéúrovněadáleprozajištěníbudoucíkompatibilitypodnikuse systémy financování zveřejných zdrojů.v České republice lze i vbudoucnu očekávat významnétokyfinančníchprostředkůzveřejnýchzdrojůdoprivátníchpodniků,atozejména formou podpory investičních rozvojových projektů (investiční pobídky), podpory ze strukturálních fondů EU,offsetových programů apod.pro získáníuvedených prostředků je vždy třebazpracováníobsáhlédokumentacezachycujícíprůběh projektu adetailnípoužití 4

7 získaných prostředků. Požadovaná metodika zpracování zpravidla vychází zmetodiky UNIDO. Jak je patrné z obrázku 1, jsou jednotlivé vývojové fáze projektu provázeny specifickýmičinnostmiinvestora.úspěšnárealizaceurčitéhovývojového stupněpodmiňuje pokračovánívprojektu. V ý b ě r P ře d b ě ž n á s tud ie p ro v e d ite ln o s ti (Pre-fea sib ility stu dy ) Příp ra va p ro jek tu Stud ie p ro v e d ite ln o s ti (F ea sib ility stu dy ) Identifik a c e Stud ie p říle ž ito s tí (O p p o rtu nity stu dy ) E x p a nz e, ino va c e Obnova F á z e p ro vo z o vá ní Předinvestiční fá z e Po dp ů rné stu die Investiční fá z e O c eně ní Z p rá v a o o c e n ě n í J edná ní a k o ntra k ta c e Převz etí, u vedení do p ro vo z u V ý sta vb a E ng ineering Obr. 1: Projektovýcyklus Příp ra va lidsk ý c h z dro jů Příp ra vný m a rk eting 5

8 2.3 Načasovánírestrukturalizace podniku Jedním ze zásadních manažerských rozhodnutí podmiňujících úspěšnost restrukturalizačního procesu je jeho vhodné načasování.přístup publikovaný Vlčkem [36] pracuje steoriívývojového cyklu firmy.zahraničnípřístup reprezentuje např.studie The BostonConsultingGroup[32]hodnotícívýnosnostzahraničníchpodnikůakorporací. PodleVlčka[36]procházípodnikběhem svéhoživotavývojovýmifázemi,kteréjsou analogickékfázím životníhocykluvýrobku.m ůžemetedyhovořitoživotním cyklufirmy. V praxi většinou dochází kprolínání a kombinování různé posloupnosti jednotlivých vývojovýchfází.jednásenapř.oprolínánífázírůstuarozvoje,rozkvětuastabilizace,nebo docházíkezměněposloupnosti,kdypofázirůstuarozvojenenásledujerozkvětastabilizace, alenapř.zdůvodunepříznivýchvnějšíchfaktorůnastávárovnouústupaúpadek. Podnikvyužívávzestupnouvlnuživotníhocyklu,abyjiještěpředdosažením vrcholu opustila prostřednictvím restrukturalizace se přesunulna jinou křivku životního cyklu a využilopětjejívzestupnou fázi(viz obr.2).investovánído restrukturalizace podniku v okamžikutěsněpředdosažením vrcholuprosperitypřinášípodnikuivlastníkům obrovskou příležitostvydělat,protojezároveňspojenosnemalýmiriziky.tojezřejmědůvodem,proč setakovoustrategiírestrukturalizacesetkávámev českéekonomicejenzřídka. rozvoja prosperita strategie prosperity strategie sanace strategie znovuzrození čas Obr. 2: Modelystrategiívývojefirmy,převzatoz[36]. 6

9 2.4 Riziko v restrukturalizačních projektech Podle Fotra [14]může mítpodnikatelské riziko obecně dvě stránky,a to stránku pozitivnía stránku negativní.pozitivnístránka je spojována s nadějína vyššíúspěšnost projektu,než jaká byla očekávána přirozhodovánío jeho realizaci,tedy s dosažením vysokého zisku,významného postavenína trhu apod.negativnístránka podnikatelského rizika se projevuje nebezpečím dosažení horších hospodářských výsledků, než jsme předpokládali,popř.ztrátamiavkrajním případěinaprostým krachem investičníhozáměrua ztrátou vložených prostředků.je zřejmé,že s rostoucím rizikem projektu bude investor požadovat i vyšší výnos.investor hledající odpovídající zhodnocení svých finančních prostředkůřešívzásadědvatypyproblémů: Jakuspokojivěříditrizikopředkládanéhoprojektu Jakstanovitodpovídajícíprém izarizikoprojektu. K dosaženíodpovídajícíchvýsledkůjenezbytnézavedeníprocesníhozpůsobuřízení rizik.průběhprocesuřízenírizikzobrazujeschémanaobrázku3: Iden tifikace m ožn ý ch riz ik P os ou z ení z jiš těný ch riz ik Měření p rav děp odob - nos ti a m íry dop adu riz ika I. II. III. Mon itorov á ní, v y h odnocov á ní a p řijím á ní op atření V III. IS R M K o m u n ik a c e K o n tin u á ln í v z d ělá v á n í IV. K ateg oriz ace riz ik V II. V I. V. A kcep tov á ní riz ik a im p lem entace op atření A nalý z a m ož. op atření a v ý b ěr s trateg ie F orm u lov á ní očeká v aný ch v ý s ledků Obr. 3: Procesřízenírizik 7

10 Celkovýpohlednariskmanagementlzeshrnout: 1. Risk management je každodenní zápas s nejistotou a každodenní proces učení se. Není možné dopředu eliminovat všechny negativní dopady, risk management představujekontinuálníproces,kdypodnikreagujenastávajícípodnětyasnažísejevyužíta současněsepřipravitnabudoucímožnénepříznivéokolnosti.jenutnébýtpřipravenreagovat nazměněnésituace. 2. Risk management není program, ale kontinuální proces. Řešenírizikprojektuprolínácelýprojektovýcyklus.Intenzitavynakládáníprostředků naošetřenírizikjepřirozeněproměnlivávzávislostinavývojovéfáziprojektu.během doby životnostiprojektujeprováděníriskmanagementukontinuálnízáležitostí,nikdynenímožné problém považovatzadefinitivněvyřešený,jetřebakontinuálněvyhledávatnovépříležitosti. 3. S práv ně prov ádě ný risk management není defenziv ní mech anismus, ale ofenziv ní zb raň. Důrazklademenařešeníproblémů před okamžikem,kdy začnou ohrožovatprojekt samotný.těžištěrisk managementu nespočíváv přípravěrůzných katastrofických scénářů, jakreagovatažnastanouočekávanénepříznivéokolnosti.cílem jeanalyzovatpředem možné příčinytakovýchudálostíapracovatnajejicheliminaci,resp.oslabeníjejichúčinků.zároveň jetřebavyužívatnovépříležitostikošetřenírizikikzískánínovýchvýnosů. 4. Risk management mů že přiné st inv estorů m značný finanční přínos. V prostředíplném proměnnýchokolností,globálnívlivů,nověvznikajícíchdruhůrizik apod.představujefungujícírisk managementvýznamný nástrojkodvrácení,resp.oslabení dopadů nepříznivých okolnostína investičníprojekt.tím je často navzdory změněným okolnostem zachovánaočekávanávýnosnostprojektu. 8

11 Modely oceněnírizika Model CAPM předpokládádokonalý trh sfinančnímiaktivy arovnováhu naněm. Tím se možnostivyužitízužujína jediný trh saktivy,kde jsou dlouhodobě k dispozici veličinynutnéprosestavenímodelu,a tonakapitálovýtrh.vstupnímiveličinaminutnými prosestavenímodelujsouočekávanývýnoszcennéhopapíru(r)akoeficientcitlivostiakcie napohybyceléhotrhu(β).z technickéhohlediskamodelcapm tvrdí,žeočekávanývýnos cennéhopapírujestanovenjakovýnosbezrizikovésazbynavýšenýorizikovoupřirážku: r - r f = β(r m - r f ) kde r očekávanývýnoscennéhopapíru r f bezrizikovávýnosovámíra β koeficientcitlivosticennéhopapírunatržníriziko r m očekávanávýnosovámíraztržníhoportfolia Lineárnívztahmeziočekávaným výnosem cennéhopapíruajehomezním příspěvkem k riziku portfolia platívprostředítzv.efektivního portfolia.efektivníportfolio cenných papírů je dle definice Harryho M arkowitze sestaveno takovou kombinacítitulů,které při zvolené směrodatné odchylce poskytnou maximální výnos, resp. při zvolené výši požadovanéhovýnosuvykazujínejnižšísměrodatnouodchylku. Tržnímodel jepostaven najednoduchém předpokladu,ževýnosy cenných papírů majímnohorozměrné normálnírozdělení.základem teorie tržního modelu je tvrzení,že výnosy různých cenných papírů jsou mezisebou propojeny pouze prostřednictvím vztahu k nějakému základnímu faktoru,například semůžejednato určitý typ burzovního indexu (index vztažený k celému trhu,index příslušného odvětvíapod.).výnos zinvestice do každého cenného papíru jepak určen součtem autonomního výnosu,který nenízávislý na pohybechtrhu,vlivuurčenéhofaktoruanáhodnéodchylky: r = α i +β i r m + e i 9

12 kde r očekávanývýnoszcennéhopapíru β i systematickérizikocennéhopapíru r m výnosurčujícíhofaktoru α i autonomnívýnoscennéhopapíru e i náhodnáodchylkave výnosucennéhopapíru PoužitítržníhomodelunahodnoceníočekávanýchvýnosůakciíkotovanýchnaBurze cennýchpapírůpraha(bcpp)bylosommerem [30]prezentovánojakomožnépřidodržení určitýchpostupů: 1.TrhBCPP se častovyvíjívelmibouřlivě,zdůvoduochranyakcionářůjsouvšakzavedena určitáomezenívmožnézměněkurzucennéhopapíruběhem jednohoobchodníhodne (±5 %,resp.±10%).abynedocházeloke zkreslení,doporučuje autorpoužíttýdenníkurzy. 2.Výnostrhuaproximovatindexem PX Je třebazvolitčasovéobdobí,kterépokudmožnoneobsahuje výraznévýkyvytrhu. Zatěchto podmínek poskytuje tržnímodelminimálněvkratším časovém horizontu (jedenažjedenapůlroku)významnéastabilnívazbymezivýnosyakciínabcpp avýnosy burzovníhoindexu.protoje možnépoužívatkoeficientyalfaabetakpředpovědibudoucích výnosůakpopisuvztahůmezijednotlivýmicennýmipapírynadomácím finančním trhu. Teorie arbitrážního oceňování zdůrazňuje,že očekávaný výnoszávisína riziku, kterépramenízobecnýchekonomickýchvlivů,aneníovlivněnjedinečným rizikem.teorie staví na předpokladu, že výnos každé akcie závisí částečně na dominantních makroekonomických vlivech čifaktorech a částečně na šumu,tj.událostech,které jsou jedinečné pro danou společnost. Předpokládá, že výnos se řídí podle následujícího jednoduchéhovztahu: r = a + b 1 (r faktor1 )+ b 2 (r faktor2 )+.b n (r faktor n )+ šum kde r očekávanývýnos a autonomnívýnosneovlivněnývnějšímifaktory(např.úrokovásazba krátkodobých státníchcennýchpapírů) b 1.b n koeficientyvyjadřujícívlivdominantníchmakroekonomickýchjevů r faktor1.r faktor2 rizikovéprémie požadovanéinvestorem zapodstoupení uvedenéhodruhurizika 10

13 2.5 Postupy hodnocenírestrukturalizačních projektů V okamžiku,kdy uvažujeme o jakékoliv investici,zvažujeme tři faktory: výnos, riziko a likviditu.diskontnísazba jeekonomickýparametrvyjadřujícívpodstatěcenuušlé příležitosti(opportunity costs),tj.vlastněcenu kapitálu.používásekpřevedenínákladů a ziskůz různýchčasovýchobdobínaekvivalentnísčitatelnéhodnotykespolečnémudatu(o tzv.analýzesoučasnéhodnotyjepojednánodále). Druhým faktorem,který ovlivnínaše rozhodnutí,je výše rizika spojená sdanou investicí.vyššíriziko jsme ochotnipodstoupitpouze tehdy,je-livyššírovněž očekávaný výnos.jinýmislovy existuje přímý vztah meziočekávaným výnosem a rizikem.ideální investicesvysokým výnosem anízkým rizikem bohuželneexistují.pokudmajíposuzované investiceajejich varianty stejnériziko,mělby býtpožadovaný výnospro všechnystejný. Likvidita jako schopnost přeměny investice v hotovost rozhoduje o typu investice. Předmětem analýzy likvidity je především schopnost dostát závazkům, vyplývajícím z realizaceinvestice(splátkyúvěrůapod.). Investičnínáklady setatoskládajíz ročněproinvestovanýchvýdajůpředzahájením provozuinvestice,dález částekproinvestovanýchjižvdoběprovozu(tzv.přesahvýstavby)a dález investičníchnákladůvynaloženýchjižběhem životnostinatzv.dodatečnéinvesticea z investičníchnákladůnalikvidacistavbyresp.zařízení. Provoznínáklady je vhodné pro účely jejich vyhodnocenírozdělitdo základních položek,kteréjsousledoványvúčetnictvípodniku. PodleFotra[14]mástruktura zdrojů užitýchkfinancováníznačnývlivnavýslednou efektivnostprojektu.levy a Sarnat[20]se domnívají,že za určitých podmínek je pro investory kapitálové struktura irelevantní.podle Fotra je nutné podílcizího a vlastního kapitálu promítnoutdo hodnoceníprojektu formou korekce diskontnísazby nebo korekce čistých toků hotovosti.specifickou pozornostpak vyžaduje analýza restrukturalizačních projektů.výsledkem restrukturalizacepodnikumůžebýtzměnavestruktuřejehokapitálui majetku. 11

14 Obvyklýpostuppřivyhodnocováníkaždéhoinvestičníhozáměruspočíváv porovnání sestávajícím stavem podniku.podlehayeseaw heelwrirhta[17]jebymělavolbazákladního případuodpovídattomu,jakpodnikpodlesvéhonejlepšíhovědomíodhadujebudoucívývoj v případě,kdyžnávrhnainvesticinebudepřijat.napříkladzáměrrestrukturalizovatvýrobu by neměl být odmítnut zdůvodu záporného NPV projektu, které bylo vypočteno za předpokladuudrženístávajícíchprodejníchcen. Čistá současná hodnota je často užívaným prostředkem pro vyhodnocení investičních záměrů.dle Brealeyho a M yerse [6]představuje NPV projektu odpověď na otázku,zdamáprojektvětšíhodnotu,nežkolikstojí.vnitřnívýnosovéprocento jechápáno jako výnosnost(rentabilita),kterou poskytuje podnikatelský projektběhem doby svého života.praktickypředstavujenalezenítakovéhodiskontu,abynpv projektubylanulová. M etodyaplikacereálných opcípočítajís racionálním chováním investorav průběhu realizace projektu a s vedlejšími dopady projektu. V reálném světě neprobíhá jen rozhodování,zdav tutochvílirealizovatčinerealizovat,alerovněžzdarealizacineodložitna pozdějšídobu,kdy bude kdispozicivíce informací,zda realizace projektu neobsahuje možnostpozdějšíchlukrativníchinvesticapod.takéběhem realizaceječastomožnéprovést s ohledem nanovéskutečnostiurčitékorekce,nebodokoncecelýprojektvzdátazabránittak ještěvyššíztrátě.předpokladem prouplatněníteorieopcív praxijepřirozeněmožnostreálné opceskutečněuplatnit. Ekonomickévyhodnoceníprojektůfinancovanýchzveřejnýchzdrojůjezaloženona monetárním vyhodnocenívšech dopadů projektu.jednotlivé dopady lze hodnotitpodle následujícíchhledisek: Stimulaceekonomickéhorozvoje Úsporačasu Zvýšeníbezpečnosti Ekologickédopady 12

15 2.6 Závěrobecné části Restrukturalizace je v zahraničníliteratuře definována jako proces měnícívnitřní strukturufirmyijejívnějšíhranice.v zahraničníliteratuřejerestrukturalizacedálechápána jako proces tvorby hodnoty firmy a rovněž je zkoumána zhlediska vnitřního průběhu v podniku.domácíautořizdůrazňují,žerestrukturalizacenenínástrojem poslednízáchrany podniku,aleprostředkem,jakpodnikposunoutnavyššívývojovoukřivku.včasnézahájení tohotoprocesuumožňujepodnikupřejítodpočínajícístagnacekrůstuhodnoty.oddalování restrukturalizacenaopakpodnikpředurčujekzánikuresp.stagnaci. Restrukturalizace představuje investiční projekt, na který lze aplikovat teori hodnoceníinvestičních projektů ijejich řízení.kromě klasických postupů založených na diskontováníhotovostníchtokůjetřebapřihodnocenízohlednitivariabilituprojektuběhem jeho životnosti.klasické postupy vyhodnocujíhotovostnítoky v podobě,jaká je známa v okamžikuhodnocení,anepočítajísbudoucím možným přizpůsobením projektuzměněným okolnostem.v moderním pojetíse do kalkulace zahrnuje iracionálníchováníinvestora v průběhu realizace a kromě hotovostních toků se počítá isvariabilitou projektu,jeho načasováním,hodnotínáslednéinvestičnípříležitostiapod.předpokladem proširšíuplatnění teoriereálnýchopcíjevšakexistenceodpovídajícíhotrhusmajetkem. Riziko spojené sinvestováním a stanovení požadovaného výnosu je popisováno několika teoretickýmimodely.jedná se o modeloceňováníkapitálových aktiv,arbitrážní modelatržnímodel.m odernípřístupy kinvestovánízahrnujíaktivnípřístup kriziku,kdy investorpoužívá nástroje řízenírizik keliminaciresp.sníženípotenciálních významných ztrát. Řízení rizik projektu přitom nelze chápat jako jeden zjednorázových kroků realizovaných v rámci projektové přípravy. Jedná se o kontinuální proces učení se a přizpůsobovánípřijatých opatřenípodle vývoje skutečných a potenciálních rizik projektu. Podniksepřitom nemůžesoustředitpouzenadůslednoueliminacivšechrizik,protožeriziko v obecné poloze představuje nebezpečí ztráty i možnost zisku. Využití potenciálních příležitostípakpředstavujezákladpropokračovánív procesuinvestování. 13

16 Teoretický aparát vytvořený pro hodnocení projektů v podnikatelské sféře lze přiměřeně použít i pro hodnocení projektů financovaných zveřejných zdrojů.ocenění přínosůtakovýchprojektůistanovenídiskontnísazbyvšakpodléháodlišným pravidlům. 14

17 3. Praktická aplikace Cílem praktickéčástiprácejezískáníinformacíoskutečném průběhurestrukturalizace podniků včr a rozpoznání,kterýmisměry a do jaké hloubky jednotlivé firmy provedly restrukturalizacisvéčinnosti.sběr datkestudibylprovedenpísemnou dotazníkovouakcí. Celkem bylorozesláno990dotazníků,196znichrespondentiřádněvyplniliaodeslalia13 dotazníků bylo vráceno nevyplněných. Pro srovnání byla využita obdobná studie Restructuring or Restructurierung [28]zpracovaná dr.ansgarem Richterem zcentre for EconomicPerformance,The London SchoolofEconomics.Přisestavovánídotazníku pro osloveníčeských podniků jsme přibližně vycházelizanglické verze dotazníku použité při anketě vevelké Británi.Tím bylo dosaženo podobné struktury získaných data získána možnostporovnánívýsledků. 3.1 Zm ěny obchodních aktivit Víceneždvětřetinydotázanýchuvádějí,žedošlokrozšířeníjejichobchodníčinnosti, cožlzepovažovatzapozitivnísignál.jezřejmé,žepodniky rozšiřovaly obchodníaktivity proto,abyzískalyconejširšízáběr natrhuanebylyzávislénajednotlivýchnespolehlivých odběratelíchneboproblematickýchskupináchodběratelů.nejvícerespondentů(41%)uvedlo podstatnérozšířenísvéobchodníčinnosti,27% dotázanýchuvádíčástečnérozšířeníobchodní činnosti.naopak pouze 7 % firem podstatně omezilo svou obchodníčinnost.ve vzorku pochopitelněnejsouuvedenyfirmyzaniklé,případněvkonkursu. Prosrovnání britskéfirmyodpovědělynatutootázkuzcelaodlišně,vícenež75% odpovědí signalizovalo ve sledovaném období zúžení obchodní činnosti. Ve vzorku německýchfirem došlokrozšířeníobchodníchčinnostípouzeu50% dotázaných.německéa britské podniky se zaměřily jen na úzkou nabídku všech produktů, tj. i těch snižší konkurenčníúrovní. Výsledky dokazujíznačnou různostpřístupu domácích azahraničních firem.české podniky rozšiřovaly spektrum produktů zřejmě ze dvou důvodů.jednak jejich výchozí 15

18 pestrost bylapoměrněnízkájakodůsledek relativněúzkéspecializacev rámcidomácíhotrhu iv rámcirvhp.obdobípředrokem 1989bylocharakteristickémalým výběrem druhůatypů odjednohovýrobkuatrvaleneuspokojenoupoptávkou.podnikysetak místodiferenciacea inovace produktů zaměřovaly na výrobu stávajícího typu ve velkých objemech.druhým důvodem jezřejměignorovánípravidelpro řízenírizik,kterávyžadujíomezeníspektraa sjednocenírizik dotříd. Zahraničnípodniky vycházely zpoměrně velké rozmanitostia rovněž ze znalosti zásadmoderníhomanagementu.dokázalylépevymezitsvéprodukty,vyhodnotitziskovost dosavadníhospektrairizikaapodletohoupravily(zúžily)portfoliosvýchvýrobkůaslužeb natyskutečněperspektivní. Došlok poměrněintenzivnímurozvojidodavatelsko- odběratelskýchvztahů.vícenež třičtvrtinydotázanýchuvádějí,ževesledovaném obdobíbuď výrazně(43%)nebočástečně (39%)využiliexterníodběratelskododavatelskévztahy.Pouze7% respondentůnerozvinulo odběratelsko dodavatelské vztahy mimo rámec podniku.většina podniků tedy opustila strategisamozásobováníanahradilajivyužíváním vnějšíchzdrojů. Rozsah používání outsourcingu v českých podnicích je srovnatelný se situací u britskýchfirem.čtvrtinapodnikův Británivyužívávnějšízdrojeveznačném rozsahuavíce nežpolovinačástečně.naopak 40% německýchfirem vesrovnávanéstudiuvádívýjimečné nebovůbecžádnévyužíváníoutsourcingu.v souvislostiscelkovouobchodníexpanzídošlou tříčtvrtinpodnikůk posíleníadoplněnívnitřníchslužeb. V souvislosti s celkovou obchodní expanzí došlo v převážné většině podniků k posílenía doplněnívnitřních služeb.pro posílenívlastních služeb zexterních zdrojů se vyslovilo72% dotázaných,pouze28% podnikůnevyužiloexterníchslužeb. Využití outsourcingu pro doplnění vnitřních služeb je výrazně více používáno v britských podnicích (55 %).Opačnásituacejev německých společnostech,kdevícenež 60% podnikůodpovědělo,žesivnitřníslužbyzajišťujevlastnímisilami. Pouzeu 32% respondentů semanagementpodílínavlastnictvípodniku,který řídí. Zčástisejednáovýsledek tzv.českécestyprivatizacev devadesátýchletech,kdybylv České republiceuplatňovánvelmispecifickýzpůsob leveragedbuyouts. 16

19 V Britániseformamanažerskéhovlastnictvíuplatňujeu60% firem,v Německujen u 20% podniků.z hlediskačetnostirealizovaných managementbuy-outspřipadánajednu britskou společnostve sledovaném vzorku průměrně 3,5 M BO s,zatímco německé firmy bylyběhem předmětnéhodesetiletéhoobdobívlastněnymanažerypouzev průměru1,8krát. Víceneždvětřetinydotazovanýchuvedly,žedošlokesníženívelikostijejichfirmy. Takovou odpověď bylo možnéočekávat,neboťu většiny společnostídošlo k odštěpenía následnéprivatizaciobslužnýchprovozů,mnohočinnostíjezajišťovánoexterněapod.dnes jemožnépouzespekulovatotom,dojakémírybylivlastnícifirem vedenikrozhodnutím o odštěpeníaprivatizaciobslužnýchprovozůsnahoudiverzifikovatčinnostipodnikuadojaké míry se jednalo pouze o přizpůsobeníse trendu doby.nicméně bezesporu pozitivním výsledkem takovýchzměnbylovytvořenícelkůsestejným rizikem podnikání,cožjezáklad prořízenípodnikovýchrizik. Naopakpouze15% odpovědíuvádízvýšenívelikostifirmyastejnýpočetrealizoval sloučenípodniků nebo převzetícizíspolečnosti.přebíránípodniků za účelem likvidace konkurencečizískánívětšíhoastabilnějšíhopodílunatrhujev Českérepublicedoznačné míryvzácností,alespoňbysetomohlozdátnazákladěodpovědírespondentů.skutečnostje všakzcelajiná,některéskupinymajípřebíránípotenciálníchkonkurentůdovlastnictvípřímo v podnikové strategi.pravděpodobně u této otázky respondentibuď nepochopilismysl dotazu,nebovědomězatajilisvépočínání. Pouzeu2% podnikůdošlokesplynutí,8 % odpovědíuvádírozpadsplynutí,7 % firem bylopřevzato,resp.převzalojinéfirmyajedenpodnikpřevzetízrušil. Situacev západníevropějezcelaodlišná.pouzeu10% podnikůtam nedošlokfúzi nebopřevzetí,rozpadsplynutínebozrušenípřevzetíuvádí55% britskýcha30% německých respondentů.fúzeapřejímánípodniků jev západníevropěnarozdílod Českérepubliky téměřnadenním pořádku. Zkušenostsfúzíresp.akvizicímápouzečtvrtinazcelkovéhopočtudotázaných.25% případů se týkalo vertikálního spojení (dodavatel nebo zákazník), 44 % případů horizontálního spojení(konkurent)a v 31 % případů došlo akvizicík rozšířeníčinnosti přejímajícífirmy. 17

20 Meziodpověďmičeských podniků se nejčastějivyskytuje forma spojenís cílem likvidacekonkurenceapřevzetíjejích zákazníků,přesto sedravostčeských podniků v této oblastinedásrovnávats jejichzápadoevropskýmiprotějšky,kteřírealizují90% všechspojení apřevzetíprávěs konkurentyv oboru. Z českých podniků 56 % respondentů uskutečnilo fúze nebo akvizice s českými podniky,29% sezaměřilonazahraničnífirmya15% odpovědíuvádírovnoměrnézaměření domácíizahraniční.prosrovnání spojenísezahraničnímifirmamirealizuje50% britských podnikůa30% německýchfirem. Odpovědidokumentujívýraznousnahučeskýchpodnikůnajítstrategickéhopartnera, resp.zájem zahraničníchinvestorůočesképodniky.m éněnežčtvrtinapodnikůneuvažovala o společném podnikáníse zahraničním partnerem,plná třetina dotázaných v tomto směru vyvinulaznačnéúsilí.průměrněkaždáfirmaprojednávala4,9strategickýchspojení. Výsledky uskutečněných joint ventures reprezentují průměrně 30 % zobratu uvedenýchpodniků.vstupzahraničníchpartnerůdočeskýchpodnikůjevesrovnánís Británií aněmeckem výrazněrazantnější.zahraničnípartneřivstupujídočeskýchpodnikůzpravidla s cílem získat rozhodující vliv na řízení a jejich příchod zpravidla znamená zásadní restrukturalizacipodniku spojenou kromě sníženínákladů rovněž s růstem tržeb.s tím korespondují odpovědi firem podnikajících se zahraničním parterem, které uvádějí,že výsledkyjointventuresenaobratufirmypodílejítřicetiprocenty. Přizakládáníspolečných podniků nazápad od našich hranicsestrategický partner často setkávás víceméněrovnocenným podnikem,aproto jecelkový vliv nahospodaření společnosti výrazně slabší. Cílem nebývá získání rozhodujícího vlivu, ale spíše jsou realizovánastrategickáúčelováspojení.tomuodpovídáivykazovanýpodíljointventurena celkovém obratu,kterýseubritskýchiněmeckýchfirem pohybujekolem desetiprocent. Jak ukázalo vyhodnocení,snížilse od roku 1989 průměrný početstupňů řízení v českýchpodnicíchzečtyřnatři.podobnésníženípočtuřídicíchstupňůvykazujíiněmecké firmy,britskéspolečnostimusely projíthlubšírestrukturalizací,protožesedostaly během sledovanéhoobdobíze7,0ažna4,7řídicíhostupněnajedenpodnik.sníženípočtuvrstev řízenímůžebýtinterpretováno jako přizpůsobenípodniku stálesilnějšímu konkurenčnímu prostředí.podnikypracujínasnižovánínákladůs cílem obstátcenovékonkurenci. 18

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. prezentované v rámci kurzu Transformace a restrukturalizace podniku. vedlejší specializace Turnaround management

PŘÍPADOVÉ STUDIE. prezentované v rámci kurzu Transformace a restrukturalizace podniku. vedlejší specializace Turnaround management PŘÍPADOVÉ STUDIE prezentované v rámci kurzu Transformace a restrukturalizace podniku vedlejší specializace Turnaround management Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Fakulta podnikohospodářská VŠE Katedra strategie

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV , I I. V J MANAZERSKA EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV V c.!tfld V olina Grada Publishing 1996 OBSAH ÚVOD II 1. ZALOŽENÍ PODNIKU 17 1.1 Úvod 17 1.2 Činnosti související se založením podniku 21 1.3

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu Finanční anageent Příka kapitálového trhu, odel CAPM, systeatické a nesysteatické riziko Příka kapitálového trhu Čí vyšší e sklon křivky, tí vyšší e nechuť investora riskovat. očekávaný výnos Množina všech

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pracovní list 3 Plánování 1. Vysvětlete

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Podnikové hospodářství Podnik a jeho okolí Podnikání jeho rysy: Zisk - Uspokojení potřeb zákazníků - Výrobky

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Příspěvek. Postupy plánování nákladů a vyhodnocení odchylek od plánu. Aleš Maršík

Příspěvek. Postupy plánování nákladů a vyhodnocení odchylek od plánu. Aleš Maršík Příspěvek Postupy plánování nákladů a vyhodnocení odchylek od plánu Aleš Maršík Program Analýza postupů plánování nákladů Metodika pro plánování nákladů Controlling poučme se z odchylek Doporučení pro

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 9 Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 1 Modely tvorby podnikové strategie Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 2 Modely tvorby podnikové

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Finanční trhy. Finanční aktiva

Finanční trhy. Finanční aktiva Finanční trhy Finanční aktiva Magický trojúhelník investování (I) Riziko Výnos Likvidita Magický trojúhelník investování (II) Tři prvky magického trojúhelníku (výnos, riziko a likvidita) vytváří určitý

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress.

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Recenzenti: Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5 Strana 0/16 OBSAH: 1. Úvod 2 2. Hlavní závěry výzkumu 3 3. Detailní výsledky výzkumu 5 3.1 PREDIKCE VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ PRO OBDOBÍ 2015-17 5 3.2 PREDIKCE VÝVOJE MIKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti Předinvestiční fáze Investor se rozhoduje, zda se zvolený projekt zahájí, nebo nikoli očekává zhodnocení vložených prostředků do projektu zhodnocení musí být vyšší, než např. úroky z vkladů Pro rozhodnutí

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE COST BENEFIT ANALÝZA Část II. Diskontní sazba Diskontní sazba se musí objevit při výpočtu ukazatelů ve stejné podobě jako hotovostní toky. Diskontní sazba = výnosová

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více