Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne od do hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod."

Transkript

1 Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne od do hod. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2) Projednání a schválení závěrečného účtu obce Velenice za rok ) Projednání a schválení účetní závěrky obce Velenice za rok ) Návrh rozpočtového opatření č.1/ ) Prodej pozemku p. č. 139 k. ú. Velenice u Zákup. 6) Pronájem pozemku p.č. 92/1 k. ú. Velenice u Zákup. 7) Projednání odpisu pohledávek. 8) Projednání koupě sekačky. 9) Schválení strategického rozvojového plánu obce. 10) Projednání příspěvků na čističky odpadních vod. 11) Projednání těžby dřeva v obecních lesích plánované pro rok ) Projednání smlouvy o realizaci investiční příležitosti o administraci majetkového účtu. 13) Projednání výroby nové úřední desky. 14)Projednání zapojení obce do společného projektu v rámci Mikroregionu Podralsko bio kompostéry. 15)Projednání podání žádosti o poskytnutí dotací na projektovou dokumentaci k čističkám vod. 16) Různé. Zahájení přítomno 6 zastupitelů: Blahová Jana, Ing. Pechar Jiří, Rožboud Karel, Turecká Lenka, Vörös Josef, Zárubová Šárka. Omluveni: Jelínek Jiří, Němeček Přemysl, Němečková Šárka. 01. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. Usnesení č : Zastupitelé obce Velenice schválili ověřovatele zápisu Rožboud Karel, Vörös Josef. Usnesení č : Zastupitelé obce Velenice schválili upravený program jednání zastupitelstva obce tak, jak byl navržen a přečten byl doplněn o body 14 a 15. Informování o hospodaření obce k obec hospodařila s kladným výsledkem ve výši Kč možnost nahlédnou do výkazu FIN. Informace co se událo v obci od minulého zasedání. Proběhla/o: a) kulturní akce Velenické pálení čarodějnic, Májová Veselice, kácení máje organizace Šárka Zárubová a Lenka Turecká, b) svoz velkoobjemových, nebezpečných a zpětných odpadů, c) vakcinace psů a koček, 1

2 d) pravidelné sekání travních ploch v obci, pravidelná údržba hřbitova včetně německé části, e) posekání a shrabání trávy v prostoru okolo kostela poděkování Petrovi Horáčkovi, Dušanovi Tureckýmu, Romanovi Eflerovi, Haně Houskové, Jindřišce Zárubové a Šárce Zárubové, f) oprava pumpy na hřbitově, g) dokončena oprava odvodňovacího kanálu u pana Kadlece, h) vyžnutí lesní buřeně u nově zasázených dubů v obecním lese a jejich ošetření proti okusu lesní zvěří. (letní nátěr), i) zasedání kontrolního a finančního výboru, j) jednání s Ing. Macháčkovou od firmy Silnice LK došlo k opravě potrubí naproti domu pana Novotného, přislíben nátěr zábradlí červenec, srpen 2015, přislíbeno vyčištění propusti u domu pana Plecitého, řešení situace u autobusové zastávky ostrůvek, k) restaurování loutek již zrestaurovaná královna a černokněžník, velké poděkování paní Evě Nomoudry, l) oprava lesní studánky jílem děkuji panu Karlu Rožboudovi, Martinovi Salfickému, Pavlovi Samkovi, Pepovi Vörösovi, Pavlovi Štefanovi a Markovi Jakešovi, m) brigáda k vyčištění stružky ve Velenicích, n) nátěr lávky u domu pana Jelínka, o) instalace fošen do jezu, p) příprava zpracování strategického rozvojového dokumentu obce Velenice zpracovat jej měla již Šárka Němečková, r) posekání trávy u lesní studánky děkuji Petrovi a Lence Tureckým, s) dokončování individuálních povodňových plánů ohrožených objektů v obci, š) audit. Starostka informovala zastupitele a přítomné spoluobčany: - o odložení dalšího stání u zdejšího okresního soudu ve věci žaloby o zaplacení částky Kč s příslušenstvím pí Němečkové proti obci Velenice za údajné pozdní dodání zápočtového listu jednání bylo zrušeno, nebyl určen další termín jednání, - o zahájení realizace Varovné systémy II. bezdrátový rozhlas v obci Velenice, - podání nové žádosti na Úřad práce o 3 místa veřejně prospěšných prací, - o jednání s Ing. Hájkovou ohledně rekonstrukce historické dvouklenby ve Velenicích, - o změně úředních hodin středa hodin. 02. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Velenice za rok Návrh usnesení: Zastupitelé Obce Velenice projednali a schválili závěrečný účet obce Velenice za rok 2014 s vyjádřením, že souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Usnesení č : 03. Projednání a schválení účetní závěrky obce Velenice za rok Návrh usnesení: Zastupitelé obce Velenice schvalují účetní závěrku za rok Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou usnesení. Usnesení č : 2

3 4. Návrh rozpočtového opatření č.1/2015. Rozpočtové opatření č. 1/2015 projednáno a schváleno finančním výborem dne Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje rozpočtové opatření č.1/2015, tak jak bylo navrženo na straně příjmů změna v celkové výši Kč, na straně výdajů změna v celkové výši Kč. Usnesení č : 05. Prodej pozemku p. č. 139 k.ú. Velenice u Zákup. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje prodej pozemku p. č. 139 k.ú. Velenice u Zákup o výměře 192 m 2 ostatní plocha - žadatelům xxxx za cenu 20 Kč / m 2, tj. za Kč. Usnesení č : 06. Pronájem pozemku p.č. 92/1 k.ú. Velenice u Zákup. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje pronájem pozemku p. č. 92/1 k. ú. Velenice u Zákup o výměře m 2 zahrada žadateli Sociální farma s.r.o., Dubická 992/14, Česká Lípa v zastoupení Evy Ortové za cenu 1,10 Kč za m 2 ročně, s nájemní smlouvou na 5 let za podmínek cesta, která prochází pozemkem, bude v případě nutnosti zpřístupněna k užívání obci Velenice, studna, která se nachází na pozemku, bude v případě nutnosti zpřístupněna obci Velenice. Usnesení č : 07. Projednání odpisu pohledávek. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje převod nedobytných pohledávek ve výši 1600 Kč (neuhrazené poplatky komunální odpad 2013) z účtu 469 do podrozvahy. Usnesení č : 08. Projednání koupě sekačky. 3

4 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje koupi nové sekačky v ceně nepřevyšující Kč. Usnesení č : 09. Schválení strategického rozvojového plánu obce. Starostka informovala přítomné o přesunutí tohoto bodu do příštího zasedání zastupitelstva obce. 10. Projednání příspěvků na čističky odpadních vod. Starostka informovala přítomné o záměru obce přispívat na čističky odpadních vod trvale hlášeným obyvatelům obce, a to ve výši 50%, maximálně však částkou Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje finanční dar na čističky odpadních vod pro trvale hlášené obyvatele obce, a to ve výši 50%, maximálně však částkou Kč. Finanční dar bude vyplácen na základě individuálních žádostí obyvatel, vždy schválených zastupitelstvem obce. Finanční dar bude vyplácen až po kolaudaci čističky odpadních vod, dle předložených zaplacených dokladů. Toto usnesení je platné do Usnesení č : 11. Projednání těžby dřeva v obecních lesích plánované pro rok Starostka informovala přítomné o plánované těžbě dřeva v obecních lesích, konkrétně na Velenickém kopci o výměře 0,66 ha - porost buk, bříza, dub. Vzhledem k tomu, že Velenický kopec je dominantou obce, navrhujeme nevyužívat jej k těžbě dřeva. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje netěžit dřevo na Velenickém kopci dle lesních hospodářských osnov platných od do Usnesení č : 12. Projednání smlouvy o realizaci investiční příležitosti o administraci majetkového účtu. Starostka informovala přítomné o nabídce firmy Garant Trading Investmnts Ltd., o investiční příležitosti obce. Jedná se o zřízení majetkového účtu u společnosti UniCredit Bank Czech Republic a.s., přes administrátora s výnosem 4,8% p.a. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice neschvaluje smlouvu o realizaci investiční příležitosti o administraci majetkového účtu. Usnesení č : 4

5 13. Projednání výroby nové úřední desky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje výrobu nové úřední desky od Josefa Vöröse dle cenové nabídky a popisu v částce Kč včetně DPH. Úřední deska bude oboustranná o rozměrech 100cm x 200cm. Usnesení č : 14. Projednání zapojení obce do společného projektu v rámci Mikroregionu Podralsko bio kompostéry. Starostka informovala o možnosti zapojení obce do společného projektu v rámci Mikroregionu Podralsko bio kompostéry. Možnost získání dotace na bio kompostéry 80% platba ministerstvo, 20% platba obec. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice pověřuje starostku, aby přihlásila obec do společného projektu v rámci Mikroregionu Podralsko bio kompostéry. Usnesení č : 15. Projednání podání žádosti o poskytnutí dotací na projektovou dokumentaci k čističkám vod. Starostka informovala o možnosti podání žádosti o dotace na projektovou dokumentaci k čističkám vod. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velenice neschvaluje podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci k čističkám vod Krajskému úřadu v Liberci. Usnesení č : 16. Různé. Starostka informovala přítomné zastupitele a občany o konání zábavy Jen tak dne od hod. ve společenské místnosti OÚ. Dále informovala o nepřítomnosti starostky v obci od do Po vyčerpání všech bodů jednání, zastupitelstvo ukončeno v hodin. Zapsala: Šárka Zárubová Ověřovatelé zápisu: Vörös Josef Rožboud Karel Místostarosta: Ing. Jiří Pechar Starostka: Zárubová Šárka 5

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 10.6.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 39) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, = členové zastupitelstva

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne 23.5.2008

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne 23.5.2008 Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne 23.5.2008 Program: 1. Zahájení, schválení programu jednání a určeni ověřovatelů zápisu 2. Závěrečný účet obce Petrůvka a zpráva o výsledku

Více