Rozpočet obce LÁB na rok 2017, 2018, 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet obce LÁB na rok 2017, 2018, 2019"

Transkript

1 Rozpočet obce LÁB na rok 2017, 2018, 2019 Bežné príjmy por.číslo kategória položka podpoložka PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR DAŇOVÉ PRÍJMY 471, , , , , , , Dane z príjmov a kapitálového majetku 364, , , , , , , Výnos dane z príjmov poukáz. územnej samospráve 364, , , , , , , Dane z majetku 54, , , , , , , Daň z nehnuteľností 54, , , , , , , z pozemkov 38, , , , , , , zo stavieb 16, , , , , , , Domáce dane na tovary a služby 53, , , , , , , daň za psa 1, , , , , , daň za užívanie verejného priestranstva poplatok za komun.odpady a drobné staveb.odpady 39, , , , , , , z úhrad za dobývací priestor 12, , , , , , , NEDAŇOVÉ PRÍJMY 146, , , , , , , Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 84, , , , , , , HV spol. Lábinvest+prerozdel.finanč.zostatku 42, , Príjmy z vlastníctva 13, , , , , , , z prenajatých pozemkov , , , , , , dividendy z BVS , , prenájom hrobových miest na 10 rokov 12, z prenajatých budov, priestorov a objektov 28, , , , , , , prenájom Galmistav , , prenájom pošta 2, , , , , , , prenájom hostinec 4, , , , , , , prenájom kaderníctvo 1, prenájom ostatné (poľovníci, multifun.ihrisko..) prenájom bytových priestorov Láb 294 2, , , , , , , prenájom Školskej jedálne prenájom telocvične ZŠ 1, , , , , , , prenájom BYTOVKA 14, , , , , , , z prenájmu riadu,kontajnerov,nádob na odpad Administratívne a iné poplatky a platby 51, , , , , , , administratívne poplatky - ostatné 13, , , , , , , výherné prístroje (od r ks) 3, , , , , , , administratívne poplatky 7, , , , , , , opatrovateľská služba ostatné poplatky 2, , , , , , ,000.00

2 37 - recyklačný fond poplatky za predaj výrob.,tovarov a služieb 37, , , , , , , služby v DS kopírovacie práce,mr,pranie bielizne separovaný zber KO vývoz septikov stočné 15, , , , , , , predaj deratizačného materiálu pokuty , príspevok rodičov MŠ 8, , , , , , , príspevok rodičov ŠKD 3, , , , , , , réžia strava zamestnanci ŠJ a cudzí stravníci 8, , , , , , , Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov z vkladov Iné nedaňové príjmy 11, , , , , , , Príspevky na energie 4, , , , , , , Galmistav - nebyt. priestor (60,-/mes.) 1, Kaderníctvo Smejová (16,60/mes.) Lekáreň V.R.P. Zdravie (199,16/mes.) 2, , , , , , , Posilovňa (90,-/mes.) , , , , , Ostatné-joga,ping-pong, Z výťažkov lotérií a iných podobných hier Vratky 6, GRANTY A TRANSFERY 315, , , , , , , Transfery v rámci verejnej správy 289, , , , , , , Zo štátneho rozpočtu 289, , , , , , , ZŠ-normatív 276, , , , , , , ZŠ - príspevok na lyžiarsky výcvik , ZŠ - príspevok na školu v prírode , ZŠ - príspevok na učebnice vzdelávacie poukazy 4, , , , , , , matričný úrad 1, , , , , , , stavebný úrad 1, , , , , , , životné prostredie hlásenie pobytu občanov-regob register adries MŠ predškoláci 2, , , , , , , cestná doprava Voľby 2, Príspevok na vojnové hroby Dotácia ÚPSVaR na stravné v ŠJ GRANTY A DOTÁCIE 26, , , , BSK pre MŠ Láb - S Dopraváčikom na detskom ihrisku ,

3 76 - Ministerstvo školstva-rozšírenie kapacity materskej školy , Nafta - panely , Úrad vlády - multifunkčné ihrisko Slovenský futbalový zväz - Potreby OŠK Láb Enviromentálny fond - likvid.skládky , Nadácia ZSE - Oslavy 810.výročia obce Láb+sponz.dary , Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Láb , Minister.vnútra-Odbor školstva-vybavenie telocvične , Nadácia SPP - DETSKÉ IHRISKO , NEŠPECIFIKOVANÉ DOTÁCIE na kultúru Dotácie v predch.rokoch 26, , OSTATNÉ PRÍJMY-ZOSTATKY FIN.PROSTR. ROZP.ORG Príjmy RO z minulého roka MŠ - zostatok z predch.roka (zdroj 72) ZŠ - zostatok z predch.roka (zdroj 111) ŠKD - zostatok z predch.roka (zdroj 41,72) ŠJ - zostatok z predch.roka (zdroj 41,72) BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 934, ,192, , ,036, ,062, ,066, ,067,735.89

4 Kapitálové príjmy por.číslo kategória položka podpoložka PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 29, , , , , Kapitálové príjmy - ostatné 16, , , kanaliz. prípojky predaj pozemkov 6, , , predaj auta 1, predaj strojov Ekolen 8, Kapitálové príjmy (predchádzajúce obdobia) 13, Kapitálové príjmy - dotácie , , , , Minist.školstva - rozšírenie kapacity materskej školy , , Dotácia-Úrad vlády-multifunkčné ihrisko , Environmentálny fond - zateplenie budovy materskej školy , , Environmentálny fond - Zberný dvor , KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 29, , , , , PRÍJMY por.číslo PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 934, ,192, , ,036, ,062, ,066, ,067, KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 29, , , , , PRÍJMY SPOLU: 964, ,328, ,274, ,162, ,918, ,066, ,067,735.89

5 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funkčná ekonomická klasifik. klasifikácia ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 6, , , , , , , Výkon funkcie starostu 2, , , , , , , Obce 2, , , , , , , Reprezentačné a dary 1, , , , , , Propagácia obce Príspevok novorodencom á30, Cestov.náhrady starosta a zást.starostu Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 2, , , , , , , Náboženské a iné spoločenské služby 2, , , , , , , Členské príspevky 1, , , , , , , Členské príspevky-nedopl.z predch.roka Audit 1, , , , , , , Finančná a rozpočtová oblasť 1, , , , , , , Audit 1, , , , , , ,100.00

6 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE Bežné výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonomická klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 2: Interné služby obce 75, , , , , , , Právne služby obci - interný servis 6, , , , , Obce 6, , , , , /630 Právne služby občanom,ocú-nedopl. 5, Právne služby ostatné, verejné obstarávanie , , , , Zasadnutia orgánov obce 7, , , , , , , Obce 7, , , , , , , Odmeny pre poslancov+odvody 5, , , , , , , Odmena zástupcu starostu+odvody 2, , , , , , , Majetok obce 3, , , , , , , Obce 3, , , , , , , Poistenie majetku 1, , , , , , , Poistenie-nedopl. z predch.roka 1, , Prevádzka a údržba budov 47, , , , , , , Obce 1, , , , , Budova obecného úradu Údržba, rekonštrukcia budov Rozvoj obce 45, , , , , , , Údržba majetku obce 23, , , , , , Vojnové hroby /zo ŠR/ Havarijné stavy škôl 11, Vybavenie telocvične z dotácie MŠSR , Vybavenie telocvične spoluúčasť obce miestne striedačky na ihrisko=2ks , DETSKÉ IHRISKO z dotácie Nadácie SPP + spoluúčasť obce BSK S Dopraváčikom na detskom ihrisku S Dopraváčikom na detskom ihrisku - spoluúčasť obce , , Výdavky z dotácií pred.roky 11, , Dotácia Nadácie SPP-pre MŠ Dotácia BSK-pivné sety Dotácia Minist.školstvakontajner.škôlka - bežné výdavky , ,

7 Kontajnerová škôlka-spoluúčasť obcebežné výdavky Dotácia Enviroment.fond-likvid.skládkybežné výdavky Likvid.skládky-spoluúčasť obce-bežné výdavky Panely pri starej bytovke z dotácie Nafta , Prenájom pozemkov ihrisko a ostatných pozemkov , , , Vzdelávanie zamestnancov obce 1, , , , , , , Obce 1, , , , , , , Vzdelávanie zamestnancov OcÚ , , , , , , Cestovné náhrady - tuzemské Obecný informačný systém 8, , , , , , , Obce 8, , , , , , , Materiál - tonery, pásky, médiá , , , , , , Materiál - tonery, pásky, médiá-nedopl Údržba výpočtovej techniky 3, , , , , , , UPGRADE - 2PC , Softvér, licencie, DMS modul 3, , , , , , , Softvér, licencie-nedopl. z predch.roka 1, Nový PC/tlačiareň , Autodoprava 1, , , , , , , Obce 1, , , , , , , Palivo - osobné motor. Vozidlá 1, , , , , , Servis, údržba vozidiel Karty, diaľničná známka Poistenie zákonné, havarijné : INTERNÉ SLUŽBY OBCE Kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonomická klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 4 Prevádzka a údržba budov 12, , , , , PROGRAM 2: Interné služby obce 12, , , , , Rozvoj obce 12, , , , , Kapitál.investície predch.roky 12, ,

8 Kapitál.investície-plachta na pódium Kapitál.investície -rekonštrukcia verej.osvetlenia z úveru/rf Kapitál.investície-ostatnéprojekt.dokumen.,spoluúčasti na projektoch Materská škôlka - rozšírenie kapacity - dotácia z Minist.školstva Materská škôlka - rozšírenie kapacity - spoluúčasť obce-z úveru/rf Multifunkčné ihrisko-dotácia Úrad vlády , , , , , , , Multifunkčné ihrisko-spoluúčasť obce Odkúpenie pozemkov na výstavbu multifunkčného ihriska; na výstavbu Zberného dvora Odkúpenie pozemkov na ihrisku , , Odkúpenie pozemkov za cintorínom r.2016 z RF , Zateplenie Materskej školy - z dotácie Environmentálneho fondu Zateplenie Materskej školy - spoluúčasť obce + doplatok obce z úveru/rf , , , , Dobudovanie areálu ihriska - z RF , Zberný dvor - z Environmentálneho fondu , Zberný dvor - spoluúčasť obce , Kanalizácia - projekty z RF ,

9

10 3: SLUŽBY OBČANOM Bežné výdavky funkčná ekonom klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 3: Služby občanom 6, , , , , , , Činnosť matriky 1, , , , , , , Matrika-mzdy,odvody,prevádz.náklady 1, , , , , , , Mzda matrikárka Odvody a poistenia zo mzdy Prevádzkové náklady Evidencia obyvateľstva - REGOB REGOB-prevádzk.náklady Prevádzkové náklady ### 630 Register adries-prevádzk.nákl Cintorínske a pohrebné služby 1, , , Náboženské a iné spoločenské služby 1, , , Elektrická energia Voda Voda nedoplatky Údržba cintorína a Domu smútku , Miestny rozhlas 2, , , , , , , Vysielacie služby 2, , , , , , , Materiál a údržba Ostatné náklady Poplatky SOZA Obecné noviny-lábske noviny 1, , , , , , , Obecné noviny-nedoplatky : SLUŽBY OBČANOM Kapitálové výdavky Zdroj funkčná klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 3: Služby občanom 8, Miestny rozhlas 8, Vysielacie služby 8, Rekonštrukcia a moderniz. MR 8,

11

12 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Bežné výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonom klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok 5, , , , , , , Ochrana pred požiarmi 5, , , , , , , Ochrana pred požiarmi 5, , , , , , , Energie 1, , , , , , , Energie nedoplatky Náhradné diely a opravy Špeciálny materiál-hadice Výstroj,výzbroj z dotácií , , PHM , , , , Údržba automobilov,techniky, Poistenie zákonné - vozidlá Transfer asist.služby Poistenie družstva Poplatky STK, EK Súťaže,prac.odev,školenia,odmeny, pilčíci,služba v IKEA Oprava a údržba nových vozidiel Poistenie zákonné - CAS 32 T : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonom klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok 4, Ochrana pred požiarmi 4, Ochrana pred požiarmi 4, Kapitálové investície 4,

13

14 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Bežné výdavky funk. ekon klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo 91, , , , , , , Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu 49, , , , , , , Nakladanie s odpadmi 49, , , , , , , likvidácia skládky odpadu odvoz a likvidácia odpadu (OLO) 38, , , , , , , OLO-nedoplatky z predch.rokov 10, , nádoby na odpad-kontajnery,koše Nakladanie s odpadovými vodami 42, , , , , , , Nakladanie s odpadovými vodami 42, , , , , , , elektrická energia ČOV 20, , , , , , , údržba zariadenia, čistenie šácht, opravy, pohotovosť, havarijné stavy ČOV 15, , , , , , , opravy havarj.stavu ČOV-nedoplatky 2, likvidácia kalu, kontrolné vzorky , , , , , , likvidácia kalu, kontrolné vzorkynedoplatky , poistenie budova ČOV a technológia pracovný odev revízie,údaje z BVS,prevádzk.ČOV 2, , , , , , , Vývoz septikov oprava a údržba traktora PHM poistenie traktora STK traktor

15 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť SchválenýOčakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funk. ekonom klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 6: Pozemné komunikácie 2, , , , , , Správa a údržba pozem. komunikácií 2, , , , , , Cestná doprava 2, , , , , , Údržba a oprava ciest , , , , Oprava ciest-nedoplatky 1, PHM - zimná údržba ciest , , , , Zimná údržba ciest (posyp.soľ)

16 7: VZDELÁVANIE Bežné výdavky Skutočnosť SkutočnosťSchválený Očakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funk. ekon klas. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 7: Vzdelávanie 502, , , , , , , Predškolské vzdelávanie 142, , , , , , , Materská škola 142, , , , , , , mzdy 90, , , , , , , orig. 620 poistné zo mzdy 32, , , , , , , komp. 630 tovary a služby-prevádzka MŠ, údržba budovy 16, , , , , , , príspevok predškoláci-prevádzk.výdavky 2, , , , , , , poplatky rodičov-prevádzk.výdavky , , , , , zostatok predch.roky Základná škola a školské zariadenia 359, , , , , , , Základná škola 292, , , , , , , mzdy+kredity+ 5% na platy 166, , , , , , , poistné zo mzdy 59, , , , , , , normatív 630 tovary a služby-prevádzka ZŠ, údržba budovy 58, , , , , , , ZŠ - príspevok na lyžiarsky výcvik , ZŠ - príspevok na školu v prírode , ZŠ - príspevok na učebnice vzdelávacie poukazy-prevádz.výdavky 4, , , , , , , vl.príjem-nájom telocvičňa-prevádz.výdavky , , , , , , zostatok predch.roky 2, , , Školský klub detí /ŠKD/ 24, , , , , , , mzdy 15, , , , , , , orig. 620 poistné zo mzdy 5, , , , , , , komp. 630 tovary a služby - prevádzka ŠKD 3, , , , , , , poplatky rodičov-prevádzk.výdavky , , , , , zostatok predch.roky Školská jedáleň /ŠJ/ 42, , , , , , , mzdy 21, , , , , , , orig. 620 poistné zo mzdy 7, , , , , , , komp. 630 tovary a služby-prevádzka ŠJ, údržba budovy 13, , , , , , , vl.príjem-nájom ŠJ,stravné-prevádz.výdavky , , , , , zostatok predch.roky Centrum voľného času, Malacky CVČ Malacky transfer pre 6 žiakov

17 7: VZDELÁVANIE Kapitálové výdavky Skutočnosť SkutočnosťSchválený Očakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funk. ekon klas. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 7: Vzdelávanie , Základná škola a školské zariadenia , Základná škola , rekonštrukcia elektro z RF ,

18 8: KULTÚRA a ŠPORT Bežné výdavky funk. ekon klas. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 8: Kultúra a ŠPORT 13, , , , , , , Podpora kultúrnych a športových podujatí 13, , , , , , , Rekreačné a športové služby 8, , , , , , , energie ŠK 1, , , , , , , energie - nedoplatky z predch.rokov PHM kosenie ihriska odmena prevádzkár 3, , , , , , , odmena prevádzkár - odvody a poistné , , , , , poplatky SFZ-výkon rozhod.,delegátov,registračky (časť sumy bola prefakturovaná OŠK) , Dotácia šachisti DFK Láb - Dievčenský futbalový klub Obecný športový klub Láb /z dotácie SFZ/ , FS LÁBJAN V.Lukáčková-vydanie románu JUDO ACADEMY Láb Ostatné dotácie - spev.zbor Credo Kultúrna činnosť 4, , , , , , , činnosť kultúrnej komisie-kult.akcie 4, , , , , , , činnosť kultúr.komisie-zo sponz.darov Nadácia ZSE-Oslavy 810.výročia obce Láb Oslavy 810.výročia obce Láb , transfer pre ZŠ na kult.podujatia + Folklórny súbor LÁBJAN deti transfery pre MŠ na kultr. podujatia dotácia pre DHZO Láb na 125.výročie Knižnica , , , , , knihy do knižnice odmena na dohodu , , , , , odmena na dohodu-odvody a poistné

19 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Bežné výdavky funk. ekon klasif. klasif. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 9: Prostredie pre život 61, , , , , , , Verejné osvetlenie 12, , , , , , , Verejné osvetlenie (VO) 12, , , , , , , Elektrická energia 7, , , , , , , materiál na VO 2, , , , , materiál na VO-nedoplatky 1, odmeny na dohodu o vykonaní práce odmeny na dohodu - odvody, poistenia Ochrana životného prostredia 7, , , , , , , Ochrana prírody a krajiny 7, , , , , , , Deratizácia obce 1, , , , Deratizácia obce-nedoplatky materiál ŠR+obec telef.popl., poštovné ŠR+obec Ochrana zdravia a živ.prostredia-z dotácie 5, Územné rozhodovanie a stavebný poriadok 7, , , , , , , Stavebný úrad 7, , , , , , , mzdy a ost.osob.vyrovnania 5, , , , , , , poistné,príspevky do poisťovní 1, , , , , , , telef.popl., poštovné (obec+šr) materiál ŠR, údržba výpočt.techniky Zmeny a doplnky Územného plánu obce Verejná zeleň 34, , , , , , , Rozvoj obcí 34, , , , , , , mzdy a ost.osob.vyrovnania-robotníci 13, , , , , , , poistné,príspevky do poisťovní 4, , , , , , , odmeny na dohodu - robotníci 3, , , , , , , odmeny na dohodu-robotníci-poistné,odvody 1, , , , , , všeobecný materiál do dielne 1, , , , , , , PHM traktor + kosačky 3, , , , , , , údržba strojov a zariadenia pracovné pomôcky,pracovný odev oprava a údržba traktora 1, , všeobecné služby stravovanie , , , , , poistenie verejného priestranstva , , , , , , poistenie verejného priestranstva-nedopl prenájom priestorov - Plačko 2,

20 prenájom priest.plačko-nedoplatky kontajnery,kosačka z dotácie Bývanie a občianska vybavenosť Rozvoj bývania - BYTOVÝ DOM Výstavba bytového domu : PROSTREDIE PRE ŽIVOT Kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť funk. ekon klasif. klasif. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 9: Prostredie pre život 6, Ochrana životného prostredia Ochrana prírody a krajiny Kontajnery-z dotácie(predch.roky) Územné rozhodovanie a stavebný poriadok Stavebný úrad ZaD ÚPN (predch.roky) Bývanie a občianska vybavenosť 6, Rozvoj bývania - BYTOVÝ DOM 6, ;700 Výstavba bytového domu (predch.roky) 6,

21

22 10: SOCIÁLNE SLUŽBY Bežné výdavky Skutočnosť SkutočnosťSchválenýOčakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funk. ekon klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 10: Sociálne služby 4, , , , , , , Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 3 v hmotnej núdzi Sociálny výpomoc občanom - jednotlivci Starostlivosť o dôchodcov 4, , , , , , , Starostlivosť o dôchodcov 4, , , , , , , odmena na dohodu odmena na dohodu-odvody,poistné stravovanie dôchodcov 1, , , , , , , posedenie dôchodcov 1, , , , , , , posedenie dôchodcov-nedoplatky 1, čistiace prostriedky Opatrovateľská služba Opatrovateľská služba opatrovateľská služba

23 11: Administratíva Bežné výdavky funk. ekonom klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 11: Administratíva 138, , , , , , , Administratíva - správa obce 138, , , , , , , Obce, z toho: 133, , , , , , , Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 64, , , , , , , Poistné a príspevky do poisťovní 22, , , , , , , mes.odstupné+prepl.dovolenky , Elektricka energia: z toho: 9, , , , , , , elek.energia - Obecný úrad 4, , , , , , , elek.energia - pošta,lekáreň,st.ocú 4, , , , , , , elek.energia - stará škola Elektricka energia-nedoplatky Plyn: z toho: 11, , , , , , , plyn - Obecný úrad 4, , , , , , , plyn - pošta, lekáreň, st.ocú 3, , , , , , , plyn - stará škola 3, , , , , , , Plyn-nedoplatky 3, Voda Telefónne poplatky 1, , , , , , , Poštovné služby 2, , , , , , , Materiál 2, , , , , , , Materiál - nedoplatky odborné publikácie,knihy,časopisy projektové práce geometrický plán posudky, expertízy 1, , , , , , poplatky, odvody stravovanie 2, , , , , , , prídel do SF , , , , , odmeny na dohodu , , , , , , :1 620 odmeny na dohodu-odvody,poistné platba dane Všeob.služby, revízie, BOZP, verej. obstarávanie, spracovanie PHSR, prenájom merača rýchlosti, prenájom kopírky 5, , , , , , , všeob.služby-nedoplatky Voľby 2, Transakcie verejného dlhu 3, , , , , , , Splácanie úrokov z úveru (ŠFRB+DKUÚ+úver 2016) 3, , , , , , ,018.00

24 Finančná a rozpočtová oblasť 1, , , , , , , Poplatky banke 1, , , , , , ,250.00

25 SUMARIZÁCIA - Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie rozpočet skutočnosť v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 Bežné príjmy obec spolu: 934, ,192, , ,036, ,062, ,066, ,067, v tom Bežné príjmy rozpočt.organizácií (MŠaZŠ)-vlastné 20, , , , , Bežné výdavky spolu: 909, , , ,005, ,028, ,023, ,023, z toho: 4 Program 1:Plánovanie, manažm. a kontrola 6, , , , , , , Program 2:Interné služby obce 75, , , , , , , Program 3:Služby občanom 6, , , , , , , Program 4:Bezpečnosť, právo a poriadok 5, , , , , , , Program 5:Odpadové hospodárstvo 91, , , , , , , Program 6:Pozemné komunikácie 2, , , , , , Program 7:Vzdelávanie 502, , , , , , , Program 8:Kultúra a šport 13, , , , , , , Program 9:Prostredie pre život 61, , , , , , , Program 10:Sociálne služby 4, , , , , , , Program 11:Administratíva 138, , , , , , , Prebytok / - Schodok 15 bežného rozpočtu: 24, , , , , , , Kapitálové príjmy spolu: 29, , , , , Kapitálové výdavky spolu: 32, , , , , z toho: 19 Program 1:Plánovanie, manažm. a kontrola Program 2:Interné služby obce 12, , , , , Program 3:Služby občanom 8, Program 4:Bezpečnosť, právo a poriadok 4, Program 5:Odpadové hospodárstvo Program 6:Pozemné komunikácie Program 7:Vzdelávanie , Program 8:Kultúra a šport Program 9:Prostredie pre život 6, Program 10:Sociálne služby Program 11:Administratíva Prebytok / - Schodok 30 kapitálového rozpočtu: -2, , , , , PRÍJMY OBEC SPOLU (bežné+kapitálové) 964, ,328, ,274, ,141, ,895, ,043, ,044, PRÍJMY rozpočt.organizácií (MŠ a ZŠ) vlastné 21, , , , , VÝDAVKY OBEC SPOLU (bežné+kapitálové) 941, ,111, ,469, , ,176, , , VÝDAVKY rozpočt.organizácií (MŠ a ZŠ) , , , , Prebytok/ - Schodok rozpočtu 43, , , , , , , F I N A N Č N É O P E R Á CI E spolu * -10, , , , , , , Príjmy* 102, , , , , Finančné príjmy z predchádzajúcich rokov 102, Úver VÚB - kapitál.investície 39 (verej.osvetl.+splat.úveru DKUU v r.2016) , , , Dotácie/fin.príjmy z predch.roka , , ZŠ zost. normatívu z pred.roka , , Príjem peňažných fondov obce/rf , , , Výdavky* 113, , , , , , , splátky úveru VÚB investičný , , , , splátky úveru DKUÚ (Dexia komunál univerz.úver) , , , splátky úveru ŠFRB , , , , , , Predčasné splatenie úveru DKUÚ , vrátenie pôžičky spol. LÁBINVEST, s.r.o Finančné výdavky z predchádzajúcich rokov 113, Výsledok hospodárenia 33, , , , , Návrh rozpočtu vyvesený Rozpočet schválený Schválený rozpočet vyvesený

Rozpočet obce LÁB na rok 2016, 2017, 2018

Rozpočet obce LÁB na rok 2016, 2017, 2018 Rozpočet obce LÁB na rok 2016, 2017, 2018 Bežné príjmy por.číslo kategória položka podpoložka 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 422,113.01

Více

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy #

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy # ROZPOČET OBCE NA ROKY 2010-2012 v Bežné príjmy # 2010 2011 2012 Daňové príjmy 940 200 991 179 1 003 137 111 003 výnos dane z príjmov 840 200 891 179 901 137 121 002 DzN celkom 100 000 100 000 102 000 Dane

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000

Více

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/ . Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok 206 /tabuľková časť/ Príjmová časť rozpočtu Bežný rozpočet KZ ekon. klasifik. ukazovateľ Daňové príjmy 729.70 Nedaňové príjmy 06.350 Granty a transfery.307.836 spolu

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky

Více

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

Záverečný účet Obce LÁB za rok 2016

Záverečný účet Obce LÁB za rok 2016 Záverečný účet Obce LÁB za rok 2016 Predkladá: Spracovala: Marián Moravčík Katarína Kovárová V Lábe dňa 31.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 31.05.2017 Záverečný účet schválený

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné

Více

Návrh rozpočtu príjmov na roky

Návrh rozpočtu príjmov na roky Návrh rozpočtu príjmov na roky Bežné príjmy Kód Bežné príjmy zdroja 41 Daňové príjmy 332 850 342 850 352 850 41 111 003 výnos dane z príjmov 269 400 279 400 289 400 41 121 daň z nehnuteľností 63 450 63

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Obec Oravský Podzámok SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Bežné príjmy 2018 2014-sk.pl. 2015-sk.pl. 2016-sch.roz. 2016-oč.sk. 2017 2019 Zdroj Daňové príjmy 565582 613905 568346 650000

Více

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách IČO: 00314838 Názov: Sídlo: Obec Rabča Hlavná 426 Schv. rozp. Dátum: 01.12.2011 2011 Úpr. rozp. 2012 2012 2013 2014 P1 P2 P3 P4 S1 S2 ZDR Príjmová položka Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 09/2013 PRÍJMY kategória položka Bežné príjmy rozpočet 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 578 950 110 Dane z príjmov a kapitálového

Více

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY 2013-2015 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 25 950 25 950 25 950 3 1 Výkon funkcie starostky MČ Košice

Více

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Rozpočet Mesta Ilava na rok 2010 sa člení na Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky Bežné príjmy a bežné výdavky Finančné operácie príjmové a výdavkové (úvery

Více

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964

Více

Rozpočet príjmov na roky

Rozpočet príjmov na roky Rozpočet príjmov na roky 2016 2018 Bežné príjmy Kód Bežné príjmy Rok Rok Rok zdroja 2016 2017 2018 41 Daňové príjmy 338 980 348 980 358 980 41 270 530 280 530 290 530 111 003 výnos dane z príjmov 41 121

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

Tlačivo zmeny rozpočtu

Tlačivo zmeny rozpočtu Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

Rekapitulácia Programového rozpočtu

Rekapitulácia Programového rozpočtu Rekapitulácia Prograového rozpočtu PROGRAM Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 PROGRAM 1: Plánovanie,anaţent a kontrola 1 140-1 080-1 080 - PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ 3 535-3 500-3 510 - PROGRAM 3: Kounikácie

Více

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: ROK 2014 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2843098 120 Dane z majetku 439000 133 Dane za špecifické služby 250300 210 Príjmy z podnikania a z

Více

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zázrivá na rok 2014-2016 PROGRAM 1: Obecný úrad Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 1: Činnosť Obecného úradu 58 288 38 832 71 108 0 67 088 7 000 108

Více

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 PRÍJMY OBCE Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná skutočnosť Podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet PRIJMY

Více

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 01.1. Výdavky verejnej správy 56844 54124 55 811 55 811 57 570 57 570 57 570 01.1.1.6 Manažment obce 55109 52073 53

Více

Obec Sečovská Polianka

Obec Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka Rozpočet na roky 2014, 2015, 2016 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane 512 792.00 524 460,98 573 712 567 478,00 562 478,00 560 000,00 550 000,00 121001 41 Z pozemkov 23 327.82 25

Více

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004

Více

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 3524413 3735809 3701147 99 01.1.1.6 Obce 657040 674360 636240 94 61 Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ 158980 156930 150311 96 62 Poistné a príspevky do poisťovní -

Více

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov schválený 1 Plánovanie, manažment a kontrola 118 595,00 143 124,21 293 500,00 260 700,00 214 710,00 216 207,00 217 817,00 1.1 1.2 1.3 Výkon funkcie starostu 39 525,00 39 876,80 43 010,00 43 010,00 44 400,00

Více

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2006 Bežný Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 41 111001 Daň z príjmov FO zo závislej činnosti 46540 41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 730

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43

Více

Rozpočet na rok: 2015 ( )

Rozpočet na rok: 2015 ( ) OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312

Více

Strana 1. Skutočnos ť za rok Skutočnos ť za rok 2014

Strana 1. Skutočnos ť za rok Skutočnos ť za rok 2014 Strana 1 Schválený rozpočet obce y,, B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 110 Dane z príjmov Skutočnos Skutočnos 2014 111 41 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 769375 816776 915 000 915 000 990 000 990

Více

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 2016 Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené: tegó Príjmy - návrh 2014 2015 2016 ## Daňové príjmy 301 813 327 400 330 600

Více

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é:

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é: Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2012-2014 21.11.2011 P. Č. 2012 2013 2014 1. Bežné príjmy D a ň o v é: 1. Daň z príjmu FO zo záv. Činnosti 371 000,00 380 000,00 395 000,00 2. Daň z

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY Z 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 230 626 237 250 244 0 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 190 000 195 800 201 680 Daň z pozemkov FO 4 100 4 190 4 320 Daň z pozemkov PO 11 000 11 220 11 560 Daň zo stavieb FO 3 000

Více

Bežné výdavky. klasifikácia Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie starostu

Bežné výdavky. klasifikácia Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie starostu PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Kapitá lové 610 620 630 640 Spolu Spolu 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 33950 9670 6850 1500 51970 0 51970 2 1 Výkon funkcie starostu 32000 9070 2950 44020

Více

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Finančné 2016 2017 Príjmy 2,065,444.95 500.00 26,200.00 2,189,371.65 2,307,635.02 Výdavky 1908444.6288 207500 0.00 2,209,345 2,121,955 Bilancia 157,000.32-207,000.00

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV na roky 2010-2012 Tabuľková časť Starosta obce: Ľuboš Stríž Vypracovala: Alena Brezinová, učtovníčka obce Finančná komisia obce Vyvesený: 12.3.2010 Zvesený: B E Ž N É P R Í

Více

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku 2016 018 61 BELUŠA Bežný rozpočet Bežné príjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 Zmena č. 1 Zmena č. 2 č. 1/2016 č. 2/2016 Daňové príjmy 241 966,00

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2016-31.12. 2016 Stav účtu k 01.01. 2016 109 801,35 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2016 163 355,98 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

1. Bežné príjmy D a ň o v é: N e d a ň o v é : ROK , , , , , , ,00

1. Bežné príjmy D a ň o v é: N e d a ň o v é : ROK , , , , , , ,00 Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2013-2015 Schválené na zasadnutí OZ dňa 14.1.2013, uznesením č. 1/2013 P. Č. 2010 2 011 2012 Očakávaná skutočnosť 2012 ROK 2013 2014 2015 1. Bežné príjmy

Více

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM OBEC PAVLOVCE NAD UHOM Ú P R A V A ROZPOČTU OBCE č. 2 na rok 2 0 1 3 Rozpočet obce na rok 2013 schválený OcZ dňa:14.12.2012 uznesením číslo: 60/2012 Úprava rozpočtu obce č. 1 schválená OcZ dňa : 05.04.2013

Více

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 Bežné príjmy Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov samospráve 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 361 643 265 862 44 647 51

Více

Strana 1. Skutočnosť rok Skutočnosť rok 2014

Strana 1. Skutočnosť rok Skutočnosť rok 2014 rok 2014 Strana 1 N Á V R H - rozpočet obce y,, B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 110 Dane z príjmov 111 41 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 816776 933852 990 000 1 090 000 990 000 990 000 120 Dane

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2015

Rozpočet Obce Beckov na rok 2015 Rozpočet Obce Beckov na rok 2015 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 očakávaná skutočnosť Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 242 817,02

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený r. 2016 Návrh r. 2017 Návrh r. 2018 Návrh r. 2019 Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia,

Více

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY kategória položka podpo- ložka 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 920 533 0 0 0 0 0 0 920 533 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 918 253 0 0 0 0

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2018 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2018 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2017 2018 Podprogram

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2019 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2019 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2018 2019 Podprogram

Více

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 800 780 98 642006

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Návrh rozpočtu obce na rok 217 s výhľadom na roky 218-219 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.11.216 Zvesené z úradnej tabule

Více

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA OBEC LIPTOVSKÁ OSADA Čerpanie finančného rozpočtu r. 2012-2014 a návrh finančného rozpočtu na r. 2015-2017 Vyvesené: 04.12.2014 Zvesené: 09.12. 2014 Schválené uznesením OZ č. 21/2014-2015, dňa 19.12.2014.

Více

Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR

Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR PROGRAM : Plánovanie, manažment a kontrola 88 69 0 88 69 0 88 69 88 448 99,80 9 49 Výkon funkcie starostu 5 949 56 48 000 0 48000 0 48000 49 6 0,58 50 000 0...6 08.4.0.0 Repre - občerstvenie + zasadnutia

Více

Finančný rozpočet 2016 Strana 1

Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane pre obec 665 000.00 665 000.00 121001 41 DzN - FO - pozemky 65 727.00 65 727.00 121002 41 DzN

Více

Rozpočet mesta Trnava na roky

Rozpočet mesta Trnava na roky Rozpočet mesta Trnava na roky 2008-2010 tabuľka č. 5 Príjmy Rozp. 2007 Rozpočet Rozpočet po 4.aktual. na r. 2008 na r. 2009 I. Miestne dane a poplatky 250 122 275 171 278 341 1. Daň z nehnuteľností 147

Více

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2017 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 436135 121001 41 Dan z pozemkov FO 2523 121001 41 Dan z pozemkov PO 11030

Více

Monitorovacia správa obce Nálepkovo k

Monitorovacia správa obce Nálepkovo k 2015 Monitorovacia správa obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmilaa Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Obsah 1. Návrh na uznesenie... 1 2. Úvod... 2 3. Príjmy obce (tabuľková časť)...

Více

Plnenie rozpočtu obce k PRÍJMY

Plnenie rozpočtu obce k PRÍJMY Pro gra m Pod pro gra m Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2012 PRÍJMY Položka Názov Rozpočet V Plnenie 1 Daňové príjmy 1 1 111 003 Výnos dane z príjmov - DÚ 293.000,00 280.143,49 95,61 1 2 121 001 Daň z

Více

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,-

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,- Rozpočet pre rok 2016 Príjmy: Položka úprava 111 003 Podielové dane 372000,- 121 001 Daň z pozemkov 19000,- 121 002 Daň zo stavieb 6000,- 133 001 Daň za psa 680,- 133 013 Daň za zneškodňovanie odpadu 39000,-

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 190 371 4 220 478 2 204 811 Daňové príjmy spolu 1 873 953 1 904 753 954 926 50 111003 Výnos dane poukázaný územnej

Více

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Schválený rozpočet na rok 216 s výhľadom na roky - 218 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 2.11.215 Zvesené z úradnej tabule

Více

1. úprava rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2009

1. úprava rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2009 1. úprava rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2009 Bežný rozpočet Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 1. a 2. 1. skutočnosť % k rozp.op. 41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos.

Více

Bežný rozpočet SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové príjmy ,00 0, ,00 300, ,00 0, ,00 KZ Výnos dane z príjmov

Bežný rozpočet SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové príjmy ,00 0, ,00 300, ,00 0, ,00 KZ Výnos dane z príjmov OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 018 61 BELUŠA Prehľad rozpočtových opatrení po 3. zmene rozpočtu Bežný rozpočet Bežné príjmy Zmena č. 1 Zmena č. 2 Zmena č. 3 č. 1/ č. 2/ č. 3/ Daňové príjmy 241 966,00 0,00 241

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569 Schválený rozpočet obce na s výhľadom na roky 2016-2017 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 9.10.2014 Zvesené z úradnej

Více

Z B O R O V. k OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V. Spracovala: Jana Bukovská. Prerokované na obecnej rade dňa:

Z B O R O V. k OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V. Spracovala: Jana Bukovská. Prerokované na obecnej rade dňa: OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V R o z b o r h o s p o d á r e n i a obce Z B O R O V k 30.6.2016 Spracovala: Jana Bukovská Prerokované na obecnej rade dňa: 4.8.2016 Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 18.8.2016,

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmene Skutočnosť k 31. 12. 2013 plnenia BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 029 768 4 194 447 4 177 068 100 Daňové

Více

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY O1116 O111 Rozpočet na roky 2017-2019 Výdavky BEŢNÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány 2014 2015 2016 2016S 2017 2018 2019 610 41 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2014-2016 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY Z Položka 2012 ( ) 2013 ( ) 2014 ( ) 2015( ) 2016 ( ) BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 227 101 251 665 262 130 267 390 275 460 41 111003 Podiel

Více

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov

Více

ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012

ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012 ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012 Bežné príjmy 2012 Eur Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 646 543 111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve 612 000 121 001 Daň z nehnuteľností-pozemky

Více

Rozpočet (v EUR) Rozpočet (v EUR)

Rozpočet (v EUR) Rozpočet (v EUR) VÝDAVKY 587 081 Rozpočet (v EUR) 587 081 447 350 459 050 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 9 250 Harmonicky rozvinutá obec Rozpočet (v EUR) 9 250 9 500 9 700 V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s

Více

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY 111003 Daň zo závislej činnosti FO 644696,76 523965,54 523000,00 550000,00 550000,00 550000,00 550000,00 121001 Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov 8705,68 9954,55 12000,00 12000,00 12000,00

Více

Záverečný účet obce Nálepkovo

Záverečný účet obce Nálepkovo 2014 Záverečný účet obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmila Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Obsah 1. Rozpočet obce na rok 2014... 1 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014... 2 3. Rozbor

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Schválený Upravený

Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Schválený Upravený Finančný_rozpočet_2015 2016 2017 Druh Funč,kl, Ekon,kl, Zdroj Názov Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Príjmy 2013 2014 Schválený Upravený Očakávaná skutočnosť 2016 2017 2018 1 1-bežný

Více

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013 ROZPOČET MESTA TISOVEC 211 a na roky 212, 213 Schválený: 31.3.211 Bežné príjmy 211 212 213 EUR EUR EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 3 Výnos dane z príjmov FO 121 Daň z nehnuteľností

Více

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK 2011 Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 412 000.00 121001 Z pozemkov 9 062.00 121002

Více