Výukové materiály na téma sacharidy pro výuku na základních školách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukové materiály na téma sacharidy pro výuku na základních školách"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Výukové materiály na téma sacharidy pro výuku na základních školách Diplomová práce Brno 2014 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. Vypracovala: Bc. Monika Šindelková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne 1. dubna 2014 Bc. Monika Šindelková

3 Poděkování Ráda bych poděkovala Mgr. Petru Ptáčkovi, Ph.D., vedoucímu mé diplomové práce, za odborné vedení, cenné připomínky, odborné rady a trpělivost při tvorbě práce.

4 OBSAH 1. ÚVOD A CÍLE Úvod Cíle práce TEORETICKÁ ČÁST Sacharidy Co jsou sacharidy? Klasifikace sacharidů Monosacharidy Nejvýznamnější zástupci monosacharidů Disacharidy Nejvýznamnější zástupci disacharidů Polysacharidy Nejvýznamnější zástupci polysacharidů Sacharidy ve výživě člověka Složky výživy člověka Výživová doporučení Onemocnění spojené se sacharidy Náhradní sladidla (jsou sladká, ale cukry to nejsou) Pracovní listy Sacharidy (základní informace) Monosacharidy a disacharidy Polysacharidy Sacharidy v každodenním životě člověka Pracovní listy autorské řešení Sacharidy (základní informace) autorské řešení Monosacharidy a disacharidy autorské řešení Polysacharidy Sacharidy v každodenním životě člověka... 56

5 3. VÝZKUMNÁ ČÁST Hypotézy Zadání souhrnného pracovního listu Výsledky odpovědí respondentů v pracovním listu DISKUZE ZÁVĚR SHRNUTÍ LITERATURA Seznam obrázků...88 Seznam tabulek Seznam grafů. 89

6 1. ÚVOD A CÍLE 1.1 Úvod Sacharidy představují přírodní látky vyskytující se ve všech rostlinných a živočišných buňkách. U rostlin jsou nejvýznamnějším produktem fotosyntézy, naproti tomu u živočichů tvoří nepostradatelnou složkou potravy. V rostlinných i v živočišných organismech mají nejrůznější funkce. Jsou stavebním materiálem pro rozmanité buněčné struktury, jsou zdrojem energie pro celý organismus či mají zásobní funkci (rezerva energie). Sacharidy jsou nedílnou součástí života většiny živých organismů, a proto by znalosti žáků o tomto tématu měly být dostačující. Ve většině učebnic chemie pro základní školy je téma sacharidy velice zanedbáváno. Proto se tato diplomová práce zabývá tvorbou studijních materiálů a pracovních listů na téma sacharidy. Cílem této diplomové práce je rozšířit znalosti žáků základních škol ohledně vymezené problematiky a následně tyto znalosti i ověřit pomocí pracovních listů. Na toto téma nebyl dosud vytvořen žádný rozšiřující (mezipředmětový) učební materiál pro výuku na základních školách. Teoretická část diplomové práce se snaží přiblížit žákům základních škol problematiku sacharidů, jejich třídění, strukturu či chemické a fyzikální vlastnosti. V rámci mezipředmětových vazeb předmětů chemie, přírodopis a výchovy ke zdraví byl vytvořen studijní materiál rozdělený do devíti kapitol. Každá kapitola se věnuje určité problematice sacharidů. Nejdůležitější a stěžejní částí je poslední devátá kapitola, která obsahuje čtyři pracovní listy, jež mapují podstatné informace ze všech vypracovaných kapitol. Pracovní listy nejsou obsáhlé, ale jsou názorně a graficky různorodě zpracovány. Druhá část této práce je praktická a tvoří ji výzkum. Jejím cílem bylo zjistit, jaké znalosti žáci devátých ročníků získali po výuce daného tématu pomocí vypracovaného studijního materiálu v hodinách chemie. Výzkum byl proveden ve školním roce 2013/2014 na základních školách v Jihomoravském kraji. 6

7 1.2 Cíle práce Vytvoření učebního materiálu v oblasti tématu sacharidů: Přiblížení problematiky sacharidů žákům základních škol. Seznámení žáků se základní chemickou strukturou sacharidů, jejich tříděním a základními zástupci. Přiblížení základních fyzikálních a chemických vlastností významných sacharidů. Vysvětlení základních principů fotosyntézy, jejího průběhu a důležitosti pro živé organismy na planetě Zemi. Rozlišení, zdůraznění a vysvětlení příčin, případně příznaků nemocí spojených s metabolismem sacharidů a uplatnění zásad jejich léčby popřípadě prevence. Upozornění žáků základních škol na různé typy umělých sladidel, jejich rozdělení a použití. Cílem výzkumné části bylo vytvoření souhrnného pracovního listu a následné srovnávání znalostí žáků o problematice sacharidů v 9. třídách základních škol. 7

8 2. TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Sacharidy Co jsou sacharidy? Sacharidy jsou významné přírodní látky, které se vyskytují ve všech živých organismech. Sacharidy ve svých molekulách mají uhlík, vodík a kyslík. Jejich deriváty mohou obsahovat fosfor, dusík či síru. Základem jejich molekuly je uhlovodíkový řetězec s třemi až devíti atomy uhlíku. Sacharidy s takovou stavbou nazýváme monosacharidy, spojením několika monosacharidů vznikají oligosacharidy či polysacharidy. Na atomy uhlíku v molekule sacharidů je navázána hydroxylová skupina a aldehydová či ketonová skupina, proto jsou sacharidy chemicky označovány jako polyhydroxyaldehydy či polyhydroxyketony [1]. Obr. 1 Schéma monosacharidu (D-glyceraldehyd), černou barvou vyznačeny uhlíky, červenou kyslíky a bílou vodíky [2] Sacharidy jsou důležité substráty pro organismy, slouží jako akumulátory volné energie (tato energie do nich byla vložena při jejich biosyntéze). Jsou obsaženy v buňkách všech organismů, u rostlinných organismů jejich obsah dosahuje až 80 % sušiny, zatímco v živočišných organismech ani ne 2 % sušiny 1. Vysoký obsah sacharidů v rostlinných organismech je dán tím, že jejich buněčné stěny jsou tvořeny hlavně 1 Podstatnou část těchto sacharidů u živočichů tvoří polysacharid glykogen (obsažený v játrech a svalech). 8

9 polysacharidem celulózou a v hlízách, semenech a kořenech se ukládají zásobní polysacharidy (např. škrob). V hlízách je uloženo většinou největší množství škrobů [3]. Obr. 2 Nákres různých hlíz rostlin [4] Sacharidy tvoří většinu organických sloučenin vyskytujících se na Zemi. Udává se, že se jedná o více než 50 % veškeré sušiny biomasy. Jsou především zastoupeny v rostlinných organismech a z toho důvodu jsou hlavní součástí potravy živočišných organismů. Člověk a mnoho dalších savců postrádá enzym nezbytný k trávení některých polysacharidů (např. celulózy), existují ale savci se schopností trávit všechny polysacharidy. Jedná se o tzv. přežvýkavce, kteří mají ve svém žaludku symbiotické mikroorganismy (především bakterie) schopné štěpit tyto polysacharidy na jednodušší sacharidy [5]. Obr. 3 Schéma cesty potravy žaludkem přežvýkavce [6] 9

10 2.1.2 Klasifikace sacharidů Sacharidy se dělí na dvě hlavní skupiny, a to na jednoduché a složené sacharidy. Jednoduché (neboli monosacharidy) není možné hydrolyticky štěpit na jednodušší sacharidy, jsou tedy základními jednotkami pro všechny složené sacharidy. Monosacharidy mají názvoslovnou koncovku osa. Podle počtu atomů uhlíku v řetězci se dělí na triosy, tetrosy, pentosy, hexosy, heptosy atd. 2 Podle povahy funkční skupiny se dělí na aldosy (aldehydická skupina) a ketosy (ketonická skupina). U názvosloví se v přítomnosti aldehydické skupiny dává předpona aldo, u ketonické skupiny naopak předpona keto [7]. aldosa ketosa Obr. 4 Porovnání struktury monosacharidů aldosy a ketosy [8] Mezi složené sacharidy řadíme tzv. oligosacharidy a polysacharidy, které jsou složené z více monosacharidů 3. V přírodě jsou hojně rozšířené. Oligosacharidy jsou složeny ze dvou až sto monosacharidů (řadíme sem např. řepný cukr). Oligosacharidy dále rozdělujeme na disacharidy, ty mají ve svém řetězci navázány vždy dva monosacharidy. Polysacharidy jsou složeny ze stovek až tisíců stejných nebo různých monosacharidů složených analogicky za sebou (řadíme sem např. celulózu). Nalezneme je především v rostlinných tělech, kde vznikají při procesu fotosyntézy. Polysacharidy 2 V přírodních látkách mají monosacharidy nejvýše 9 uhlíků ve strukturním řetězci. 3 Vznikají speciální reakcí, tzv. polykondenzací. 10

11 se dokáží štěpit zpět na jednotlivé molekuly monosacharidů, a to procesem katalyzované hydrolýzy [3]. SACHARIDY MONOSACHARIDY DISACHARIDY POLYSACHARIDY Obr. 5 Schéma základního rozdělení sacharidů Pro polysacharidy jsou typické určité vlastnosti. Nerozpouštějí se ve vodě, nemají sladkou chuť, jsou to pevné látky a nemají pravidelnou krystalickou strukturu. Díky těmto vlastnostem jsou hojně využívány v průmyslové výrobě (např. výroba papíru, buničiny či zahušťovadel) [9]. Obr. 6 Schéma struktury polysacharidového řetězce [10] Protože jsou všechny typy sacharidů opticky aktivní, bylo nutné navrhnout různé metody zobrazování neboli projekce čtyřvazného atomu uhlíku do roviny či do prostoru. Z tohoto důvodu máme několik typů projekcí. V roce 1891 navrhl vědec Emil 11

12 Fischer metodu projekce do roviny. Tato Fischerova projekce se brzy stala základním způsobem pro zobrazování molekul sacharidů. Čtyřvazný atom se ve Fischerově projekci znázorňuje dvěma zkříženými čarami. Projekce může být otočena o 180, při tomto otočení zůstává zachována orientace substituentů v molekule sacharidu. V této projekci je možné zachovat pozici jedné skupiny a s ostatními otáčet [11]. Obr. 7 Schéma ukázky Fischerovy projekce sacharidu [12] Další významnou projekcí vzorců sacharidů je tzv. Haworthova projekce. Tuto projekci zavedl britský chemik Walter Haworth, jedná se o trojrozměrnou strukturu sacharidů, která je nejvíce podobná skutečnému strukturnímu uspořádání molekul sacharidů. V tomto vzorci je pyranový či furanový kruh kolmý k nákresně, substituenty se vyznačují buď nad rovinou kruhu, či pod rovinou kruhu [7]. HO H H H OH OH O H H OH OH Obr. 8 Schéma Haworthovy projekce glukosy 12

13 2.1.3 Monosacharidy Jedná se o základní skupinu sacharidů, někdy jsou označovány jako jednoduché cukry. Jde o velkou skupinu přirozených organických látek vyskytujících se na planetě Zemi. Jsou převážně rostlinného původu a představují hlavní součást potravy mnoha živých organismů. Jsou nejdůležitějším zdrojem energie pro živé organismy. Dříve byly označovány za uhlohydráty (kvůli dřívějšímu způsobu zápisu C x (H 2 O) n ). Jednoduché cukry jsou z chemického hlediska polyhydroxyaldehydy a polyhydroxyketony [5]. Obr. 9 Ovoce obsahující monosacharidy [13] Ve volné formě se monosacharidy vyskytují v přírodě jen zřídka, nejčastěji tvoří složku složitějších organických látek. Z velkého počtu monosacharidů jich v lidském těle nalezneme málo [14]. Monosacharidy se velice snadno oxidují zejména v zásaditém prostředí, vykazují proto velice redukční vlastnosti. Vůči kyselinám jsou monosacharidy celkem stálé, ale záleží na koncentraci dané kyseliny [7]. Monosacharidy dělíme podle struktury na dvě významné skupiny, a to na aldosy a ketosy. Dále se mohou rozlišovat podle počtu uhlíků na triosy (C 3 ), tetrosy (C 4 ) atd. Monosacharidy jsou bezbarvé látky rozpustné ve vodě, ale téměř nerozpustné v organických rozpouštědlech. Některé z nich mají sladkou chuť [14]. Sladkou chuť člověk vnímá díky chuťovým receptorům umístěným v chuťových pohárcích v dutině ústní (na jazyku a sliznici). Rozlišujeme čtyři základní kvality chuti slano, sladko, kyselo a hořko. Na špičce jazyka je nejvíce receptorů pro zaznamenávání sladké chuti. Informace o jednotlivých typech chutí jsou vedeny pomocí 13

14 nervů do mozkové kůry a zde jsou vyhodnocovány. Chuťové receptory mohou být geneticky deformovány či poškozeny různými chemickými látkami, především léky při jejich dlouhodobém užívání [15]. hořko kyselo slano sladko Obr. 10 Zobrazení čtyř základních chuťových center na jazyku [16] Nejvýznamnější zástupci monosacharidů Mezi nejvýznamnější zástupce monosacharidů řadíme glukózu a fruktózu. Jedná se o základní stavební jednotky ostatních složitějších sacharidů. GLUKÓZA (hroznový cukr) Glukóza neboli hroznový cukr je zástupce monosacharidů, má sumární vzorec C 6 H 12 O 6. Glukóza patří mezi aldosy, protože ve své struktuře má funkční skupinu aldehydů. Díky této skupině má redukční účinky. aldehydická funkční skupina sumární vzorec C 6 H 12 O 6 Obr. 11 Struktura vzorce glukózy [17] 14

15 Glukóza je bílá krystalická látka, rozpustná ve vodě, sladké chuti. Vyskytuje se v ovoci, rostlinných šťávách, v medu atd. U živočichů ji nalezneme v malém množství v krvi, odkud ji jednotlivé buňky využívají jako palivo na vznik energie. Používá se k výrobě mnoha organických sloučenin (např. kyseliny citronové, vitaminu C, ethanolu atd.). Dále se využívá v medicíně ve formě vodného roztoku do infuzí (umělá výživa při různých onemocněních). Glukóza vzniká v rostlinných tělech v přírodě nejdůležitější chemickou reakcí, a to fotosyntézou [7]. FOTOSYNTÉZA - probíhá v rostlinných buňkách a její podstatou je reakce vody s oxidem uhličitým za účasti světelného záření a zeleného listového barviva (chlorofylu). Při této reakci vzniká jednoduchý cukr (glukóza) a uvolňuje se jako odpadní produkt kyslík a voda. Fotosyntéza probíhá pouze v zelených částech rostlin. Dochází při ní k přeměně anorganických látek na látky organické [18]. C 6 H 12 O 6 Obr. 12 Zjednodušené schéma fotosyntézy v listu rostliny [19] Rovnice fotosyntézy: světlo, chlorofyl 6 CO 2 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 6 O 2 15

16 FRUKTÓZA (ovocný cukr) Fruktóza neboli ovocný cukr je zástupce monosacharidů. Fruktóza patří mezi ketosy, protože má ve své struktuře funkční skupinu ketonů 4. ketonická funkční skupina sumární vzorec C 6 H 12 O 6 Obr. 13 Struktura vzorce fruktózy [20] Nachází se především v ovocných šťávách a v medu. Je ze všech jednoduchých cukrů nejsladší. Je stejně jako glukóza součástí složitějších sacharidů. Používá se především jako sladidlo. V játrech člověka je fruktóza přeměňována hlavně na tuky a také na glukózu, nemůžeme ji tedy považovat za dietní sladidlo. Obr. 14 Včelí med [21] 4 Sumární vzorec fruktózy je stejný jako sumární vzorec glukózy. Tyto dva sacharidy se liší funkční skupinou obsaženou ve své struktuře. 16

17 2.1.4 Disacharidy Disacharidy jsou řazeny mezi tzv. oligosacharidy. Jedná se tedy o více molekul monosacharidů spojených glykosidickou vazbou. U disacharidů se vždy spojí pouze dvě molekuly monosacharidů a uvolní se vždy jedna molekula vody. Obecný sumární vzorec C 12 H 22 O 11 mají všechny disacharidy shodný [22]. Obecná rovnice vzniku disacharidu ze dvou molekul monosacharidů: C 6 H 12 O 6 C 6 H 12 O 6 C 12 H 22 O 11 H 2 O Podle způsobu vytvoření glykosidické vazby ve stavbě molekuly rozlišujeme dvě skupiny disacharidů, a to tzv. redukující a neredukující [22]. Neredukující disacharidy jsou spojeny glykosidickou vazbou, která je vytvořena z poloacetalových skupin obou molekul monosacharidů, díky tomu nemají redukční účinky. Redukující disacharidy jsou spojeny opět glykosidickou vazbou, ale na jiných koncích molekuly. Mají redukční účinky a lze je dokázat různými chemickými činidly (např. Tollensovo či Fehlingovo činidlo). Toho se využívá při chemických analýzách složení různých látek [23]. Obr. 15 Důkaz jednotlivých redukujících disacharidů za pomoci chemických činidel [24] 17

18 Nejvýznamnější zástupci disacharidů Mezi nejvýznamnější zástupce disacharidů řadíme sacharózu, laktózu a maltózu. Mají shodný sumární vzorec C 12 H 22 O 11. SACHARÓZA (třtinový či řepný cukr) Sacharóza je zástupce disacharidů, vzniká spojením molekuly glukózy a molekuly fruktózy. Je hojně rozšířena v rostlinných tělech, vyskytuje se ve všech plodech a rostlinných šťávách. Ve větším množství ji nalezneme v řepě cukrové či v třtině cukrové, z nichž se průmyslově vyrábí [25]. Schéma molekuly sacharózy: glukóza fruktóza sacharóza Sacharóza je bílá krystalická látka, jejíž krystaly jsou tvaru hranolu. Je rozpustná ve vodě, má výrazně sladkou chuť. Jedná se o zcela běžné sladidlo, které se používá při výrobě pokrmů, cukrovinek či alkoholu. V potravinářství se využívá i roztavená sacharóza ve formě tzv. karamelu. Karamel je hnědá látka výrazně sladké chuti, uplatňuje se především při výrobě cukrovinek a jako potravinářské barvivo [7]. Obr. 16 Různé formy zpracování sacharózy [26] 18

19 Výroba řepného cukru Nejprve se ve velkých pračkách odstraní nečistoty z cukrové řepy. Poté jsou bulvy rozřezány na řízky, které se zalijí horkou vodou, dojde k vyluhování buněčného obsahu a vzniká tzv. difúzní šťáva. Další fází je čištění této šťávy. K roztoku se přidá vápenné mléko (hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 ), jeho působením dojde k neutralizaci kyselin v roztoku, současně se vysrážejí různé další příměsi. Tomuto ději se říká čeření. Vysrážené zbytky neboli tzv. saturační kal se odfiltruje a vzniká čistý roztok. Protože je ale roztok velmi zředěný, provede se jeho zahuštění pomocí odpaření přebytečné vody z roztoku. Získaná šťáva je hustá a má žlutou až nahnědlou barvu. Ze šťávy se pomocí krystalizace získávají krystalky cukru. Tento cukr však stále obsahuje příměsi, které způsobují jeho nahnědlou barvu [27]. Obr. 17 Cukr získaný z prvních fází výroby rafinovaného cukru [28] Poslední proces, kterým cukr prochází, je tzv. rafinace, což je odstranění zbylých příměsí a nečistot za vzniku krásně bílého rafinovaného cukru, jež se používá v potravinářství. Odpad při tomto závěrečném procesu se nazývá melasa (používá se jako krmivo) [27]. Obr. 18 Cukrovar Dobrovice [29] 19

20 LAKTÓZA (mléčný cukr) Laktóza je zástupce disacharidů, vzniká spojením molekuly glukózy a molekuly galaktózy. Laktóza se nachází v mateřském mléku savců (asi 5 %), získává se odpařením syrovátky z mléka. Kvašením laktózy vzniká kyselina mléčná. Laktóza se vyskytuje ve všech mléčných výrobcích, využívá se jako surovina pro výrobu některých léčiv [22]. Schéma molekuly laktózy: glukóza galaktóza laktóza Mateřské mléko savců se tvoří v mléčných žlázách (u člověka v prsních žlázách). Podstatnou součástí mléka savců jsou tuky, u člověka je to asi v zastoupení 4 %. Tuky spolu s laktózou představují pro kojence bohatý zdroj energie. Mléčná žláza je aktivní pouze během těhotenství a několik měsíců po porodu, jedná se o období tzv. laktace [30]. Někteří jedinci nemají v těle vytvořen enzym, který tráví laktózu. Tito jedinci mají tzv. intoleranci na laktózu. Ke společným příznakům a následným komplikacím patří nadýmání, střevní koliky, průjmy či zvracení. U malých dětí dochází ke vzniku atopického ekzému, tvrdnutí bříška či bolesti v břišní krajině. Jedinci s touto poruchou musí dodržovat přísnou dietu, která spočívá ve vynechání všech potravin, jež obsahují laktózu [31]. Obr. 19 Dítě s lahví kojeneckého mléka [32] 20

21 MALTÓZA (sladový cukr) Maltóza je zástupce disacharidů, vzniká spojením dvou molekul glukózy. Jedná se o krystalickou látku dobře rozpustnou ve vodě. Nemá výraznou sladkou chuť, je jednou ze složek škrobu a glykogenu. Vzniká rozkladem škrobu, a to především v obilných klíčcích. Naklíčené a usušené obilky ječmene se nazývají slad, což je důležitá součást výroby piva [33]. Schéma molekuly maltózy: glukóza glukóza maltóza Výroba piva Výroba piva se rozděluje na výrobu sladu a vlastní výrobu piva. Slad se vyrábí namočením obilek ječmene ve vodě, jejich naklíčením a následným usušením. Vše probíhá za přísných hygienických podmínek. Poté se slad rozemele a luhuje v teplé vodě, tento proces se několikrát opakuje, až dojde k scezení vzniklé tekutiny, tzv. sladiny. Sladina se následně vaří s chmelem, ten dává pivu typickou nahořklou chuť a stálost pěny. Tímto vařením vzniká tzv. mladina, která se chladí a zbavuje nečistot. Poté se přečerpává do speciálních nádrží, kde dochází ke kvašení piva pomocí pivovarnických kvasnic při teplotě 5 ºC po dobu několika dní. Pivo se nechá dokvasit v ležáckých sudech a následně se stáčí do různých nádob [34]. Obr. 20 Schéma výroby piva [35] 21

22 2.1.5 Polysacharidy Polysacharidy jsou sacharidy, které se skládají z více jak deseti monosacharidových jednotek a obsahují jich až několik tisíc či stovek tisíc. Jednotky jsou mezi sebou spojeny speciální vazbou, tzv. glykosidickou vazbou. Jedná se o makromolekulární látky. Polysacharidy se rozdělují podle různých kritérií, například podle stavby či podle funkce [1]. Dělení podle stavby: lineární cyklické větvené nevětvené Dělení podle funkce: o zásobní (škrob a glykogen) o stavební (celulóza) Polysacharidy můžeme dělit i podle jejich původu, a to na polysacharidy rostlin a živočichů. Další polysacharidy nemají takový význam. V tělech rostlin i v tělech živočichů mají polysacharidy několik významných funkcí, a to především funkci stavební (podílejí se na stavbě buněčných organel) či funkci zásobní (zásobárny energie pro různé pochody v buňkách) [5]. Většina polysacharidů vyskytujících se v přírodě nejsou chemická individua, ale směsi podobných polysacharidů vzájemně se lišících molekulovou hmotností. Jedná se tedy o tzv. složené polysacharidy, které jsou většinou vázány na lipidy, peptidy či bílkoviny. Jsou většinou nerozpustné ve studené vodě, ale z některých polysacharidů lze v horké vodě připravit koloidní roztoky či gely. Nemají sladkou chuť [25]. 22

23 Nejvýznamnější zástupci polysacharidů Mezi nejvýznamnější zástupce polysacharidů řadíme škrob, glykogen a celulózu. Skládají se z několika stovek až tisíců molekul monosacharidů. ŠKROB Škrob se řadí mezi nejdůležitější polysacharidy. Skládá se ze dvou součástí, které mají odlišnou strukturu i vlastnosti (tzv. amylóza a amylopektin). Amylóza je ve škrobu zastoupena až v 70 % a je ve vodě rozpustná. Naopak amylopektin je ve vodě nerozpustný a je ve škrobu zastoupen v 30 %. Škrob je nepostradatelnou složkou potravy většiny živočichů. Jedná se o zásobní polysacharid zelených rostlin, ty jej ukládají v podobě škrobových zrn v různých orgánech (kořeny, hlízy, semena) [7]. Obr. 21 Škrobová zrna z bramborové hlízy pod mikroskopem [36] Škrob je bílá práškovitá látka, která se ve studené vodě nerozpouští, ale v horké vodě bobtná a vytváří koloidní lepkavý roztok zvaný škrobový maz. Škrob má všestranné využití v průmyslové výrobě, využívá se v potravinářství (zahušťovadlo do jogurtů, marmelád atd.), v textilním průmyslu (škrobení) a dále na výrobu papíru či výrobu lepidel [37]. 23

24 GLYKOGEN Glykogen se řadí mezi nejdůležitější zásobní polysacharidy živočichů a hub. Je uložen především v játrech, ale nalezneme ho i ve svalech živočichů. Je zde k dispozici pro většinu tkání, v případě potřeby se přeměňuje na glukózu a ta odchází do krevního oběhu. Ve svalech je glykogen jako pohotová rezerva energie pro jejich práci. Zásoba glykogenu v lidském těle není velká, celkem asi 400 g. Zásoba glykogenu se může vyčerpat při velmi intenzivní svalové práci již během dvou hodin [38]. Obr. 22 Grafické znázornění uložení jater v dutině břišní [39] CELULÓZA Celulóza je nejrozšířenější organickou sloučeninou v přírodě. Jde o nerozpustný polysacharid, který je tvořen molekulami glukózy. Vyskytuje se v tělech většiny rostlin jako základní strukturní polysacharid buněčných stěn [33]. buněčná stěna Obr. 23 Mikroskopický preparát rostlinné buňky s výraznou buněčnou stěnou [40] 24

25 V potravinách tvoří celulóza značný podíl neškrobových polysacharidů, a to ve formě tzv. nerozpustné vlákniny (především v obilovinách). Pro člověka je celulóza nestravitelná, ale je to velmi důležitá a nepostradatelná složka potravy člověka. Podílí se na správné funkci trávicí soustavy [41]. Celulóza se získává především z rostlinných těl, a to hlavně ze zdřevnatělých částí rostlin. Využívá se především na výrobu papíru, vaty a celofánu. Technická celulóza se nazývá buničina, využívá se především v lékařství a průmyslu jako součást obvazových materiálů [37]. Výroba papíru Technický postup výroby papíru se nezměnil již po několik staletí. Základní výrobní surovinou jsou celulózová vlákna. Tato vlákna se získávají z rostlinných těl, především ze stromů, ale užívají se i jiná vlákna získaná z jiných zdrojů (například staré hadry či již použitý papír, což přispívá k ochraně životního prostředí). V procesu přípravy papíroviny procházejí jednotlivá vlákna různými fázemi zpracování (rozvlákňování, mletí a homogenizace). Hmota, která těmito procesy vznikne, se nabírá do drátěných sít. Vzniká prvotní list papíru, který se musí slisovat, usušit a následně vyhladit. Vyhlazování se nazývá kalandrování a dochází při něm ke snižování tloušťky papíru a hlavně k uhlazení plochy pro následné použití v tiskárnách. Poslední fází výroby je řezání papíru na příslušnou velikost a tvar [42]. Obr. 24 Výrobní linka v továrně na výrobu papíru [43] 25

26 2.1.6 Sacharidy ve výživě člověka Organismus potřebuje energii k zajištění své činnosti a stavební látky k výstavbě tkání a orgánů. Obojí člověk získává potravou. Výživu každého jedince je třeba přizpůsobit tělesné kondici a především jeho věku [44]. Správná čili racionální výživa obsahuje dvě významné složky, a to kvalitativní a kvantitativní. Z hlediska kvantitativního musí být výživa dostatečně energeticky bohatá, aby zajistila vyvážený příjem odpovídající výdeji. Z hlediska kvalitativního musí být strava dostatečně vyvážená, rozmanitá a pestrá, aby byl přísun živin, minerálů a vitamínů vyvážený [44]. Obr. 25 Grafické znázornění tří základních složek potravy člověka [45] Složky výživy člověka Výživa člověka zahrnuje několik základních složek, které musí každý organismus přijímat, aby mohl bez větších obtíží fungovat. Mezi základní složky výživy řadíme bílkoviny (proteiny), tuky (lipidy), cukry (sacharidy), minerální látky, stopové prvky a v neposlední řadě vodu. BÍLKOVINY Bílkoviny (proteiny) jsou důležitou stavební látkou organismu, jsou hlavní součástí buněk svalů, hormonů, enzymů a krve. Ve správně sestavené stravě je denní doporučená dávka bílkovin asi 15 % energické potřeby organismu. Bílkoviny nalezneme především v mase, vejcích, mléku a mléčných výrobcích, luštěninách, mouce či bramborách. Potravou přijaté bílkoviny se v trávicím traktu štěpí na jednotlivé 26

27 aminokyseliny, z kterých jsou bílkoviny složeny. Nároky na bílkoviny v organismu se zvyšují při vykonávání namáhavé tělesné práce, sportu, v dospívání, v těhotenství, při kojení, v nemoci či rekonvalescenci [46]. Obr. 26 Potraviny obsahující velké množství bílkovin [47] TUKY Tuky (lipidy) jsou v těle součástí buněk jako jejich stavební materiál nebo jsou ve formě kapének uloženy jako zásobní látka v buňkách. Při příjmu nadměrného množství tuku dochází k jeho ukládání ve formě tzv. podkožního tuku (tuk uložený v podkožní vrstvě) či v tepnách a cévách. Tento tuk má negativní vliv na organismus, především na výskyt různých chorob, například aterosklerózy či kardiovaskulárních chorob. Denní příjem tuků by se měl pohybovat kolem 30 % energetického příjmu organismu [44]. Obr. 27 Mikroskopický preparát kožní tkáně s tukovými kapénkami [48] 27

28 CUKRY Cukry (sacharidy) mají v organismu hlavní význam jako pohotový zdroj energie, kryjí většinu její potřeby, a proto je jejich denní příjem až 55 % z celkové energetické spotřeby organismu. Sacharidy přijímané potravou mají různé chemické složení i různé vlastnosti. Nejvýznamnější jsou monosacharidy, disacharidy a polysacharidy. Jednotlivé druhy sacharidů nejsou v potravě zastoupeny rovnoměrně, a dokonce jsou i sacharidy, které naše tělo nedokáže zpracovat [49]. Obr. 28 Potraviny obsahující velké množství sacharidů [50] Potravou přijímáme nejvíce polysacharidů, a to především škrobů, které jsou obsaženy v bramborách, rýži, kukuřici či obilninách. Monosacharidy přijímáme v ovoci, medu a některých druzích zeleniny. Disacharidy se do těla dostávají ve sladkostech a cukrovinkách. Nejběžnějším sladidlem je řepný cukr. Monosacharidy jsou tráveny v trávicím traktu okamžitě, naopak zbylé složitější sacharidy jsou štěpeny na základní stavební jednotky sacharidů (tedy na glukózu, fruktózu a galaktózu) až v tenkém střevě (tedy v delším časovém horizontu) [44]. Množství přijímaných sacharidů v potravě je závislé především na věku a fyzické aktivitě jedince. V současné době je ve výživě lidí z vyspělých zemí spotřeba jednoduchých sacharidů nadměrná. Bylo prokázáno, že vysoká spotřeba jednoduchých sacharidů zvyšuje riziko výskytu různých chorob, zvláště zubních kazů a závažných 28

29 kardiovaskulárních onemocnění. Nebezpečná je především konzumace jednoduchých sacharidů, které mají výraznou sladkou chuť, jako například sacharóza neboli cukr řepný [49]. Graf 1. Doporučený denní poměr přijatých živin Doporučený denní poměr přijatých živin 15% 30% 55% cukry (sacharidy) tuky (lipidy) bílkoviny (proteiny) Výživová doporučení Poznatky o vlivu výživy na lidský organismus jsou ve vyspělých zemích neustále zdokonalovány a shrnovány do několika výživových doporučení. Tyto poznatky jsou využívány v primární prevenci řady chronických onemocnění. V České republice není na výživová doporučení brán tak výrazný zřetel. K objasnění zásad správné výživy uvedeme několik důležitých výživových doporučení. V České republice by dodržování některých z těchto doporučení mohlo vést k zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva [51]. PĚT ZÁSAD SPRÁVNÉ VÝŽIVY: 1. Jez pestrou stravu. 2. Vybírej stravu bohatou na ovoce, zeleninu a obilniny. 3. Udržuj si zdravou tělesnou hmotnost. 4. Vybírej stravu s nízkým obsahem tuku a cholesterolu. 5. Používej cukr a sůl jen umírněně [51]. 29

30 Pro lepší srozumitelnost a zapamatování jsou zásady správné výživy vyjadřovány pomocí schématu, tzv. potravinové pyramidy. Potraviny jsou v pyramidě umístěny podle jejich žádoucího zastoupení ve výživě člověka. Základ jídelníčku představuje první, nejspodnější skupina potravin zahrnující obiloviny, těstoviny, rýži, pečivo, zeleninu a ovoce. Nezbytnou součástí každodenní stravy jedince je maso a mléčné výrobky, které obsahují velké množství bílkovin. V hrotu pyramidy jsou umístěny potraviny s vysokým obsahem tuků a cukrů, ty bychom měli konzumovat v nejmenším množství či se jich vyvarovat zcela [52]. Obr. 29 Potravinová pyramida [53] Zvláštnosti ve výživě dětí Skladba stravy dítěte v prvních šesti měsících života se výrazně liší od jídelníčku starších dětí i dospělých. Základem stravy v tomto období je především mateřské mléko. Poté je dítě postupně převáděno na speciální kojeneckou stravu, která je bohatá na vitamín D, vápník a na železo. Po prvním roce života je dítě připraveno přijímat většinu klasických jídel, ale i přesto je doporučováno jídla připravovat bez většího množství soli a koření. Během celého období dětství a dospívání je zvýšena spotřeba kvalitních bílkovin, sacharidů, tuků, vitamínů i minerálních látek z důvodu zrychleného růstu organismu [52]. 30

31 2.1.7 Onemocnění spojené se sacharidy Nejznámější a nejčastější onemocnění spojené se sacharidy jsou zubní kaz a obezita. Dalším často vyskytujícím se onemocněním spojeným především s metabolismem sacharidů je cukrovka (diabetes mellitus). Jako poslední onemocnění související se sacharidy si uvedeme intoleranci laktózy. ZUBNÍ KAZ Zubní kaz je nejčastější zdravotní problém spojený se sacharidy. Je způsoben přemnožením bakterií v ústní dutině. Tyto bakterie žijí na povrchu zubů a sacharidy přijímají jako zdroj energie. Při přeměně sacharidů dochází k tvorbě organických kyselin, které leptají zubní sklovinu zubů, a způsobují tak zubní kaz. Zabránit množení bakterií v dutině ústní můžeme pomocí zubní hygieny a změny stravovacích návyků. Velice důležitá je správná technika čištění zubů a používání správných dentálních pomůcek, jako jsou zubní kartáčky, mezizubní kartáčky a zubní nitě. Nezanedbatelnou roli hrají pravidelné preventivní prohlídky u zubního lékaře [54]. Obr. 30 Preventivní prohlídka u zubního lékaře [55] Zub se skládá z korunky vystupující z dásně a ta je kryta pevnou zubní sklovinou. V dásni je ukryt zubní krček a v zubním lůžku je uložen zubní kořen. V zubním kořeni je uložena zubní dřeň, v níž jsou nervy a cévy důležité pro výživu zubu. Dětský (mléčný) chrup má 20 mléčných zubů, ve věku kolem 6 let dochází 31

32 k výměně mléčného chrupu za chrup stálý. Stálý chrup je složen z 32 zubů, nedochází k jeho obměně a zůstává jedinci až do stáří [56]. sklovina zubovina zubní dřeň čelist korunka krček kořen cévy a nervy Obr. 31 Stavba zubu [57] OBEZITA Obezita je chronické onemocnění vznikající v důsledku zvýšeného energetického příjmu a je pro ni charakteristické uložení nadměrné tukové tkáně. Obezita představuje rizikový faktor pro vznik mnoha závažných chorob, jako například vysoký krevní tlak, cukrovka či kardiovaskulární choroby. Nejdůležitějším opatřením v léčbě obezity je redukční dieta, která je založena na sníženém energetické příjmu, nikoliv na snížení dávek jídla. Při komplikovaných případech můžou být použity jiné léčebné postupy, například chirurgická léčba či farmakoterapie [58]. Obr. 32 Obezita u kojenců [59] 32

33 Hlavní příčiny obezity Nedostatek pohybu a sedavý způsob života Sociálně ekonomické podmínky života jedince Nevhodné výživové zvyklosti a přejídání Tlak prostředí (reklamy, životní styl rodiny) Příčiny vzniku obezity nesouvisí ani tak se zdravotním stavem jedince, jako spíše s celkovým přístupem k životu a ke svému vlastnímu zdraví [60]. Typy obezity Podle umístění ukládání nadměrného množství tuku rozlišujeme dva typy obezity. U androidního typu se tuk ukládá především v horních partiích těla v oblasti břicha a hrudníku, jedinci připomínají tvarem těla jablko. Častější je tento typ u mužů. Tento typ obezity zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění (např. infarkt). V případě gynoidního typu se tuk ukládá v dolní polovině těla v oblasti hýždí a končetin. Tělo připomíná tvar hrušky. Častěji se tento typ vyskytuje u žen [58]. Obr. 33 Grafické schéma rozložení tuku u dvou základních typů obezity [61] CUKROVKA (diabetes mellitus) Jedná se o onemocnění, které je způsobeno poruchou metabolismu krevního cukru (glukózy). Krevního cukru je v krvi nadbytek a nedochází k jeho vstřebávání do tkání, a tedy ani do buněk. Choroba vzniká na podkladě úplného či relativního 33

34 nedostatku inzulínu. Inzulín je hormon, který je do krve uvolňován vždy, když se zvýší hladina krevního cukru. Díky tomuto hormonu se může cukr z krve vstřebávat do tkání, a být tedy využívám buňkami [62]. Obr. 34 Latinský název cukrovky [63] Existují dva základní typy cukrovky (diabetu), a to cukrovka 1. typu a cukrovka 2. typu. U cukrovky 1. typu se regulační hormon inzulín netvoří vůbec. Jde tedy o celoživotní onemocnění a nedá se vyléčit. Pacienti musí do konce života inzulín do organismu dodávat pomocí injekcí. Tento typ je dědičný a objevuje se především v dětství. Cukrovku 2. typu lze získat během života, například během těhotenství, ve stáří či špatným životním stylem. U tohoto typu je hormon inzulín sice tvořen, ale nedostatečně. Jedinci, kteří trpí touto formou diabetu (cukrovky), si ve většině případů nepíchají inzulín, ale mají určitá dietní omezení [64]. Obr. 35 Injekční aplikace hormonu inzulínu [65] 34

35 Rizikové faktory pro vznik cukrovky (diabetu) 2. typu Nevhodné složení stravy s velkým množstvím sladkostí, smažených a tučných jídel Nepravidelný příjem potravy, především velkých porcí jednou denně Nadváha a nedostatek pohybu Kouření a stres [66] Obr. 36 Obrázek z kampaně proti kouření [67] Příznaky cukrovky (diabetu) jsou u všech typů stejné. Pacienti zvyšují příjem tekutin, častěji močí, ubývají na váze bez zvýšeného příjmu potravy, jsou unavení, malátní, trpí nechutenstvím, poruchami zrakové ostrosti a opakují se u nich infekce a postižení dolních končetin. Všechny výše uvedené příznaky jsou necharakteristické a mohou být připisovány jiným nemocem než zmíněné cukrovce. Nejjednodušší pro stanovení diagnózy je provedení změření hladiny krevního cukru [68]. Obr. 37 Měření hladiny krevního cukru pomocí speciálního přístroje glukometru [69] 35

36 INTOLERANCE LAKTÓZY Jedná se o typ potravinové intolerance, tedy přemrštěné reakce organismu na určitý spouštěč. Symptomy se mohou objevit hned po prvním požití dané potraviny. Intolerance laktózy je nesnášenlivost mléčného cukru. Tento disacharid je obsažen ve všech mléčných výrobcích a především v mateřském mléce savců [68]. K trávení mléčného cukru je potřeba speciální enzym, který laktózu rozštěpí na monosacharidy. Tento enzym se tvoří v tenkém střevě. Pokud onen enzym chybí, nemůže být mléčný cukr štěpen a ve velkém množství se dostává do spodní části tlustého střeva, kde je střevními bakteriemi využíván a tvoří se množství nežádoucích látek. Následkem jsou nadýmání, bolesti břicha, plynatost, nevolnost, průjmy, kožní vyrážky, kopřivka či astmatické záchvaty [68]. Obr. 38 Mezinárodní značení na výrobcích, které neobsahují laktózu [71] Základním principem léčby intolerance laktózy je vyřazení potravin obsahujících laktózu z jídelníčku. To znamená vyhýbání se potravinám obsahujícím ve svém složení laktózu. Jedná se o většinu mléčných výrobků. Jedinci s laktózovou intolerancí mohou bez problémů konzumovat výrobky ze sójového, ovesného, rýžového či mandlového mléka [70]. 36

37 2.1.8 Náhradní sladidla (jsou sladká, ale cukry to nejsou) Největší vývoj umělých sladidel nastal během první světové války, kdy byl nedostatek surovin na výrobu cukru. Sladidla jsou používána především kvůli sladké chuti, která je srovnatelná s chutí sacharózy [72]. Obr. 39 Srovnání běžného vzhledu náhradního sladidla a kostky třtinového cukru [73] Náhradní sladidla dělíme podle původu na syntetická a přírodní, podle energie na energetická (mají v sobě vázanou nějakou energii, jsou přírodní) a neenergetická (nemají energii, jsou syntetická). Dělení náhradních sladidel podle původu: sladidla syntetická přírodní Dělení náhradních sladidel podle energie: sladidla energetická neenergetická 37

38 Mezi energetická sladidla řadíme např. sorbitol a mannitol. Jsou získávány z rostlinných těl. Přidávají se do např. do žvýkaček či energetických nápojů a při nadměrné konzumaci mají projímavý efekt. Neenergetická sladidla v sobě nevážou žádnou energii, proto ani v organismu žádnou neodevzdají. Této jejich vlastnosti se využívá v tzv. light výrobcích. Tyto výrobky mají sice sladkou chuť, ale energeticky jsou chudé. Patří sem acesulfan K, aspartam či sacharin, všechna tato sladidla byla vyrobena uměle, a to chemickou syntézou [72]. Obr. 40 Druhy žvýkaček [74] STÉVIE (přírodní sladidlo) Jedná se o tropickou rostlinu z čeledi hvězdnicovité, kvete bíle a je světlomilná. Původní oblastí výskytu je tropická a subtropická část Jižní Ameriky. Z jejích listů se získává sladidlo, které je neenergetické, ale přírodní [75]. Obr. 41 Stévie sladká [76] 38

39 Využívá se v dnešní době s čím dál větší oblibou. Sladivost má až 300x větší než sacharóza. Bylo prokázáno, že na rozdíl od ostatních sladidel, neovlivňuje kazivost zubů, potlačuje růst mikroorganismů v ústech, není genotoxická, není mutagenní ani teratogenní. Za zmínku stojí její vliv na hladinu krevního cukru a na krevní tlak, díky ní dochází k jejich snižování [75]. Obr. 42 Různé typy zpracovaní listů stévie [77] 39

40 2.1.9 Pracovní listy Sacharidy (základní informace) 1. Vyberte základní prvky, které tvoří molekuly sacharidů: K S C B P V O H F 2. Doplňte text: Sacharidy se dělí na dvě hlavní skupiny, a to na jednoduché a sacharidy. Sacharidy jsou významné přírodní., které se vyskytují ve všech živých organismech. Základem jejich molekuly je. řetězec s třemi až devíti atomy. V molekule sacharidů je navázána vždy. skupina a aldehydová či ketonová skupina. 3. Doplňte schéma: disacharidy 4. Vlastními slovy popište, co je to škrob? 5. Zaškrtněte, ve kterých rostlinných orgánech se vyskytuje škrob: KVĚT ODDENEK LIST PLOD HLÍZA KOŘEN SEMENO 40

41 6. Spojte různé strukturní vzorce podle projekce: HO H H H OH OH O H H OH OH H H OH O OH OH OH H H HO H O OH OH H OH OH HO HO O OH OH OH H H H OH HO H O OH H OH OH Fischerova projekce Haworthova projekce 7. Doplňte tajenku: Jakou chuť má většina monosacharidů? 2. Sacharid s ketonovou skupinou označujeme jako 3. Sacharidy se dvěma strukturními jednotkami označujeme jako 4. Sacharidy s aldehydickou skupinou nazýváme.. 5. Tento polysacharid se nachází v hlízách či kořenech rostlin, jedná se o 6. Která třída obratlovců je schopna trávit celulózu? 7. Určití živočichové mají v.. enzymy schopné celulózu natrávit. 8. Molekulu tvoří většinou dva.. TAJENKA: 41

42 Monosacharidy a disacharidy 1. Doplňte text: Monosacharidy jsou základní skupinou sacharidů, někdy jsou označovány jako.. cukry. Je to velká skupina přirozených organických látek vyskytujících se na planetě. Jsou převážně.. původu a představují hlavní součást potravy mnoha živých... Jsou nejdůležitějším zdrojem. pro živé organismy. Dříve byly označovány za uhlohydráty. 2. Doplňte pojmy související s fotosyntézou do obrázku: [19] 3. Vlastními slovy popište proces fotosyntézy: Doplňte rovnici fotosyntézy: 42

43 5. U následujících tvrzení zaškrtněte, zda jsou pravdivá, či nepravdivá : Monosacharidy jsou významnou součástí potravy člověka. V přírodě jsou disacharidy především v rostlinných tělech. Fotosyntéza není závislá na slunečním záření. Disacharidy jsou hořké modré látky bez zápachu. Pro živé organismy jsou monosacharidy významný zdroj energie. Monosacharidy jsou rozpustné ve vodě. 6. Doplňte text: Disacharidy jsou řazeny mezi.. Jedná se tedy o více molekul monosacharidů spojených glykosidickou.. U disacharidů se vždy spojí pouze dvě molekuly... Podle způsobu vytvoření glykosidické.. ve stavbě molekuly rozlišujeme dvě skupiny disacharidů, a to a. 7. Roztřiďte jednotlivé sacharidy do příslušných skupin: maltóza laktóza MONOSACHARIDY fruktóza glukóza DISACHARIDY sacharóza 43

44 8. Spojte názvy sacharidů, které k sobě patří: glukóza mléčný cukr sacharóza hroznový cukr laktóza ovocný cukr maltóza řepný cukr fruktóza sladový cukr 9. Spojte pojmy se správnými výroky. glukóza maltóza fruktóza sacharóza laktóza Vyskytuje se v ovoci. Je v krvi živočichů. Používá se jako cukr v potravinářství. Nachází se v mléčných výrobcích. Důležitá součást ječmenného sladu. Roztavením vznikne karamel. Velké množství je v cukrové třtině. Řadí se mezi ketózy. Využívá se v medicíně na přípravu infuzních roztoků. Nachází se v mateřském mléce savců. Vzniká spojením dvou molekul glukózy. Řadíme ji mezi aldózy. 44

45 Polysacharidy 1. Doplňte strukturní schéma. polysacharidy dělení podle stavby dělení podle funkce 2. Doplňte text. Polysacharidy řadíme mezi.., které se skládají z více jak monosacharidových jednotek a obsahují jich až několik tisíc či stovek tisíc. Jednotky jsou mezi sebou spojeny speciální. vazbou. V tělech rostlin i v tělech živočichů mají polysacharidy několik významných, a to především... (podílejí se na stavbě buněčných organel) či... (zásobárny energie pro různé pochody v buňkách). 3. Vyberte vždy jednu správnou odpověď. Polysacharidy se vyskytují především v: A) rostlinách B) plastech C) počítačích Škrob je zásobní polysacharid: A) živočichů B) plísní C) rostlin 45

46 4. Doplňte tabulku. používaný název výskyt využití ŠKROB GLYKOGEN CELULÓZA 5. Vyškrtáním uvedených slov v osmisměrce dostanete volná písmena, jejich seřazením za sebou se dozvíte řešení daného úkolu. C U K R Z P O L E Y S A R T Á J L A V S N A C H U Š K R O B D A L E N R Ř I Ó P A P Í R E D Z O N K Á L V Y A N I L T S O R ŠKROB ZRNO CELULÓZA VLÁKNO SVAL CUKR ROSTLINA JÁTRA DŘEVO PAPÍR LEN TAJENKA: 46

47 Sacharidy v každodenním životě člověka 1. Do obrázku potravinové pyramidy dokreslete potraviny, které patří do jednotlivých vrstev, a vlastními slovy vysvětlete, co potravinová pyramida znázorňuje. [53] Potravinová pyramida: K jednotlivým složkám potravy člověka přiřaďte jejich denní procentuální zastoupení v potravě. 55 % lipidy 30 % proteiny 15 % sacharidy 47

48 3. Doplňte tvrzení o nejčastějších nemocech spojených se sacharidy tak, aby byla daná tvrzení správná. Zubní... je způsoben přemnožením bakterií v... Obezita má dva základní typy: A) B) Cukrovka neboli. je způsobena poruchou metabolismu krevního Cukrovka 2. typu je onemocnění. během života jedince. 4. Spojte jednotlivé části ve správnou kombinaci celého slova. aspar intole farmako terapie tam rance. 5. Vlastními slovy vysvětlete níže uvedené pojmy... umělé sladidlo stévie 48

49 Pracovní listy autorské řešení Sacharidy (základní informace) autorské řešení 1. Vyberte základní prvky, které tvoří molekuly sacharidů: K S C B P V O H F 2. Doplňte text: Sacharidy se dělí na dvě hlavní skupiny, a to na jednoduché a složené sacharidy. Sacharidy jsou významné přírodní látky, které se vyskytují ve všech živých organismech. Základem jejich molekuly je uhlíkatý řetězec s třemi až devíti atomy uhlíku. V molekule sacharidů je navázána vždy hydroxylová skupina a aldehydová či ketonová skupina. 3. Doplňte schéma: SACHARIDY MONOSACHARIDY disacharidy POLYSACHARIDY 4. Vlastními slovy popište, co je to škrob? Škrob se řadí mezi nejdůležitější polysacharid. Skládá se ze dvou součástí (tzv. amylózy a amylopektinu), které mají odlišnou strukturu i vlastnosti. Škrob je nepostradatelnou složkou potravy většiny živočichů. Jedná se o zásobní polysacharid zelených rostlin, ty jej ukládají v podobě škrobových zrn v různých orgánech (kořeny, hlízy, semena). 5. Zaškrtněte, v kterých rostlinných orgánech se vyskytuje škrob: KVĚT ODDENEK LIST PLOD HLÍZA KOŘEN SEMENA 49

50 6. Spojte různé strukturní vzorce podle projekce: HO H H H OH OH O H H OH OH H H OH O OH OH OH H H HO H O OH OH H OH OH HO HO O OH OH OH H H H OH HO H O OH H OH OH Fischerova projekce Haworthova projekce 7. Doplňte tajenku: 1. S L A D K O U 2. K E T O S A 3. D I S A CH A R I D Y 4. A L D O S Y 5. Š K R O B 6. S A V C I 7. Ž A L U D K U 8. A T O M Y 1. Jakou chuť má většina monosacharidů? SLADKOU 2. Sacharid s ketonovou skupinou označujeme jako KETOSA 3. Sacharidy se dvěma strukturními jednotkami označujeme jako DISACHARIDY 4. Sacharidy s aldehydickou skupinou nazýváme ALDOSY 5. Tento polysacharid se nachází v hlízách či kořenech rostlin, jedná se o ŠKROB 6. Která třída obratlovců je schopna trávit celulózu? SAVCI 7. Určití živočichové mají v ŽALUDKU enzymy schopné celulózu natrávit. 8. Molekulu tvoří většinou dva ATOMY. TAJENKA: SACHARIDY 50

51 Monosacharidy a disacharidy autorské řešení 1. Doplňte text: Monosacharidy jsou základní skupinou sacharidů, někdy jsou označovány jako jednoduché cukry. Je to velká skupina přirozených organických látek vyskytujících se na planetě Zemi. Jsou převážně rostlinného původu a představují hlavní součást potravy mnoha živých organismů. Jsou nejdůležitějším zdrojem energie pro živé organismy. Dříve byly označovány za uhlohydráty. 2. Doplňte pojmy související s fotosyntézou do obrázku: voda (H 2 O) oxid uhličitý (CO 2 ) kyslík (O 2 ) glukóza (C 6 H 12 O 6 ) [19] 3. Vlastními slovy popište proces fotosyntézy: Fotosyntéza probíhá v rostlinných buňkách a její podstatou je reakce vody a oxidu uhličitého za účasti světelného záření a zeleného listového barviva (chlorofylu). Při této reakci vzniká jednoduchý cukr (glukóza) a uvolňují se jako odpadní produkty kyslík a voda. Fotosyntéza probíhá pouze v zelených částech rostlin. Dochází při ní k přeměně anorganických látek na látky organické. 4. Doplňte rovnici fotosyntézy: 6 CO 2 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 6 O 2 51

52 5. U následujících tvrzení zaškrtněte, zda jsou pravdivá, či nepravdivá : Monosacharidy jsou významnou součástí potravy člověka. V přírodě jsou disacharidy především v rostlinných tělech. Fotosyntéza není závislá na slunečním záření. Disacharidy jsou hořké modré látky bez zápachu. Pro živé organismy jsou monosacharidy významný zdroj energie. Monosacharidy jsou rozpustné ve vodě. 6. Doplňte text: Disacharidy jsou řazeny mezi oligosacharidy. Jedná se tedy o více molekul monosacharidů spojených glykosidickou vazbou. U disacharidů se vždy spojí pouze dvě molekuly monosacharidů. Podle způsobu vytvoření glykosidické vazby ve stavbě molekuly rozlišujeme dvě skupiny disacharidů, a to redukující a neredukující. 7. Roztřiďte jednotlivé sacharidy do příslušných skupin: maltóza laktóza MONOSACHARIDY fruktóza glukóza DISACHARIDY sacharóza 52

53 8. Spojte názvy sacharidů, které k sobě patří: glukóza mléčný cukr sacharóza hroznový cukr laktóza ovocný cukr maltóza řepný cukr fruktóza sladový cukr 9. Spojte pojmy se správnými výroky: glukóza maltóza fruktóza sacharóza laktóza Vyskytuje se v ovoci. Je v krvi živočichů. Používá se jako cukr v potravinářství. Nachází se v mléčných výrobcích. Důležitá součást ječmenného sladu. Roztavením vznikne karamel. Velké množství je v cukrové třtině. Řadí se mezi ketózy. Využívá se v medicíně na přípravu infuzních roztoků. Nachází se v mateřském mléce savců. Vzniká spojením dvou molekul glukózy. Řadíme ji mezi aldózy. 53

54 Polysacharidy 1. Doplňte strukturní schéma. polysacharidy dělení podle stavby dělení podle funkce lineární cyklické zásobní větvené stavební nevětvené 2. Doplňte text. Polysacharidy řadíme mezi sacharidy, které se skládají z více jak deseti monosacharidových jednotek a obsahují jich až několik tisíc či stovek tisíc. Jednotky jsou mezi sebou spojeny speciální glykosidickou vazbou. V tělech rostlin i v tělech živočichů mají polysacharidy několik významných funkcí, a to především funkci stavební (podílejí se na stavbě buněčných organel) či funkci zásobní (zásobárny energie pro různé pochody v buňkách). 3. Vyberte vždy jednu správnou odpověď. Polysacharidy se vyskytují především v: A) rostlinách B) plastech C) počítačích Škrob je zásobní polysacharid: A) živočichů B) plísní C) rostlin 54

55 4. Doplňte tabulku. používaný název výskyt využití ŠKROB GLYKOGEN CELULÓZA v rostlinných orgánech (ukládá se zde v podobě zrn) např. v hlízách játra a svaly u živočichů a hub (zásobní polysacharid) v tělech většiny rostlin jako základní strukturní jednotka buněčných stěn potravinářství (zahušťovadlo), textilní průmysl (škrobení) či výroba lepidel pohotová rezerva energie pro orgány a svaly živočichů výroba papíru, vaty a celofánu, lékařství (obvazový materiál), nepostradatelná součást stravy člověka (vláknina) 5. Vyškrtáním uvedených slov v osmisměrce dostanete volná písmena, jejich seřazením za sebou se dozvíte řešení daného úkolu. C U K R Z P O L E Y S A R T Á J L A V S N A C H U Š K R O B D A L E N R Ř I Ó P A P Í R E D Z O N K Á L V Y A N I L T S O R ŠKROB ZRNO CELULÓZA VLÁKNO SVAL CUKR ROSTLINA JÁTRA DŘEVO PAPÍR LEN TAJENKA: POLYSACHARIDY 55

56 Sacharidy v každodenním životě člověka 1. Do obrázku potravinové pyramidy dokreslete potraviny, které patří do jednotlivých vrstev, a vlastními slovy vysvětlete, co potravinová pyramida znázorňuje. žáci dokreslí tyto části Potravinová pyramida: Grafické znázornění správné skladby potravy člověka. Potraviny jsou v pyramidě umístěny podle jejich žádoucího zastoupení ve výživě člověka. Základ jídelníčku představuje první, nejspodnější skupina potravin. V hrotu pyramidy jsou umístěny potraviny s vysokým obsahem tuků a cukrů, ty bychom měli konzumovat v nejmenším množství či se jich vyvarovat zcela. [53] 2. K jednotlivým složkám potravy člověka přiřaďte jejich denní procentuální zastoupení v potravě. 55 % lipidy 30 % proteiny 15 % sacharidy 56

57 3. Doplňte tvrzení o nejčastějších nemocech spojených se sacharidy tak, aby byla daná tvrzení správná. Zubní kaz je způsoben přemnožením bakterií v dutině ústní. Obezita má dva základní typy: A) androidní B) gynoidní Cukrovka neboli diabetes mellitus je způsobena poruchou metabolismu krevního Cukrovka 2. typu je onemocnění získané během života jedince. 4. Spojte jednotlivé části ve správnou kombinaci celého slova. aspar intole farmako terapie tam rance Slova: INTOLERANCE, FARMAKOTERAPIE, ASPARTAM 5. Vlastními slovy vysvětlete níže uvedené pojmy. Synteticky vyráběné sladidlo, které má větší sladkost umělé sladidlo než přírodní cukr (sacharóza). Používá se jako náhrada za přírodní sladidla u různých potravinových výrobků.... Jedná se o rostlinu, která kvete bíle. Z jejích listů se stévie získává sladidlo, které je neenergetické, ale přírodní. 57

58 3. VÝZKUMNÁ ČÁST V rámci výzkumné části diplomové práce byly vytvořeny čtyři pracovní listy na téma sacharidy. Pracovní listy byly sestaveny na základě rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP), který stanovuje závazný obsah učiva chemie pro základní školy, ale jsou zde obsaženy i doplňkové informace, které se běžně v hodinách chemie neprobírají a týkají se zdravého životního stylu, nemocí spojených se sacharidy či umělými sladidly. Z důvodu malé časové dotace pro hodiny chemie na základních školách nebyly pro výzkum použity všechny pracovní listy, ale byly vybrány pouze některé zásadní a problémové úkoly z připravených pracovních listů a následně byl vytvořen jeden souhrnný pracovní list. Tento pracovní list byl rozdán na jaře roku 2014 žákům devátých ročníků na třech základních školách Jihomoravského kraje. Cílem bylo srovnání znalostí získaných po probrání daného učiva při použití vypracovaných studijních materiálů. Souhrnný pracovní list zkoumal míru získaných znalostí o sacharidech po probrání daného učiva v hodinách chemie. Výzkumu se zúčastnilo 105 žáků devátých ročníků základních škol. 3.1 Hypotézy Diplomová práce je mezioborový studijní materiál pro výuku chemie, přírodopisu a výchovy ke zdraví. Hypotézy byly vytvořeny na základě závazného obsahu RVP pro základní školy. RVP pro ZŠ v oborech chemie, přírodopisu a výchovy ke zdraví stanovuje, že žák: rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech. orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů. určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu. uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů. rozliší základní zástupce sacharidů, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití. 58

59 orientuje se v přípravě a využívání různých druhů sacharidů v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka. rozliší základní projevy a podmínky života rostlin i živočichů. rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů. vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů, především fotosyntézy. určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vzájemné vztahy. rozlišuje příčiny, případně příznaky nemocí spojených s metabolismem sacharidů a uplatňuje zásady jejich léčby, popřípadě prevence. pozná běžné druhy ovoce a zeleniny a uvědomuje si jejich význam pro zdraví člověka. uvědomuje si dopady zdravého a nezdravého životního stylu na zdraví člověka. 3.2 Zadání souhrnného pracovního listu Milí žáci/žákyně, tímto bych Vás chtěla poprosit o spolupráci na mém výzkumném šetření zabývajícím se sacharidy. Pracovní list je anonymní a bude použit pouze v mé diplomové práci. Při vyplňování pracovního listu používejte pouze Vaše vědomosti Děkuji za spolupráci. Bc. Monika Šindelková, studentka PdF MU 1. Doplňte text: Monosacharidy jsou základní skupinou sacharidů, někdy jsou označovány jako.. cukry. Jsou převážně.. původu a představují hlavní součást potravy mnoha živých... Jsou nejdůležitějším zdrojem. pro živé organismy. 59

60 2. Doplňte tajenku: Jakou chuť má většina monosacharidů? 2. Sacharid s ketonovou skupinou označujeme jako 3. Sacharidy s dvěma strukturními jednotkami označujeme jako 4. Sacharidy s aldehydickou skupinou nazýváme.. 5. Tento polysacharid se nachází v hlízách či kořenech rostlin, jedná se o 6. Která třída obratlovců je schopna trávit celulózu? 7. Určití živočichové mají v.. enzymy schopné celulózu natrávit. 8. Molekulu tvoří většinou dva.. TAJENKA: 3. Doplňte rovnici fotosyntézy: 60

61 4. Spojte pojmy se správnými výroky: glukóza maltóza fruktóza sacharóza laktóza Vyskytuje se v ovoci. Je v krvi živočichů. Používá se jako cukr v potravinářství. Nachází se v mléčných výrobcích. Důležitá součást ječmenného sladu. Roztavením vznikne karamel. Velké množství je v cukrové třtině. Řadí se mezi ketózy. Využívá se v medicíně na přípravu infuzních roztoků. Nachází se v mateřském mléce savců. Vzniká spojením dvou molekul glukózy. Řadíme ji mezi aldózy. 5. Doplňte tabulku: používaný název výskyt využití ŠKROB GLYKOGEN CELULÓZA 61

62 6. Doplňte tvrzení o nejčastějších nemocech spojených se sacharidy tak, aby byla daná tvrzení správná: Zubní... je způsoben přemnožením bakterií v... Obezita má dva základní typy: A) B) Cukrovka neboli. je způsobena poruchou metabolismu krevního Cukrovka 2. typu je onemocnění. během života jedince. 3.3 Výsledky odpovědí respondentů v pracovním listu Pracovní list byl rozdán žákům devátých ročníků základních škol na jaře ve školním roce 2013/2014. Bylo rozdáno celkem 105 pracovních listů, použitelných pro výzkumnou část bylo pouze 102. Následující tabulky obsahují vyhodnocení jednotlivých úkolů zadaných v pracovním listě. Jedná se o procentuální zastoupení jednotlivých správných i nesprávných odpovědí žáků na jednotlivé úkoly. Pro lepší názornost je pod tabulkami vypracováno i grafické znázornění daných odpovědí. Zadání úkolů bylo různorodé, jednalo se především o různá doplňovací cvičení, která byla znázorněna v různých schématech tak, aby se jednalo o atraktivní pracovní materiál pro žáky devátých ročníků základních škol. 62

63 Tab. 1. Práce s textem Požadovaná odpověď Procentuální zastoupení správných odpovědí Procentuální zastoupení nesprávných odpovědí jednoduché cukry 45 % 55 % rostlinného původu 33 % 67 % organismy 25 % 75 % energie 43 % 57 % Z celkového počtu 102 dotazovaných jedinců umí pracovat s textem a následně do textu dopisovat správně zjištěné informace méně jak polovina žáků devátých ročníků. V jednoduchém a krátkém textu měli doplnit čtyři chybějící údaje. Nejjednodušší požadovanou odpovědí byl podle výsledků údaj jednoduché cukry, do pracovního listu jej uvedlo 45 % dotazovaných. Naopak jako nejnáročnější údaj na doplnění se ukázal pojem organismy, správně jej doplnilo pouze 25 % dotazovaných žáků, přičemž tento pojem je v RVP uváděn jako stěžejní u všech přírodovědných předmětů (přírodopis, zeměpis a chemie). Z tabulky vyplývá, že schopnost žáků devátých ročníků pracovat s textem je více jak podprůměrná. Graf 2. Práce s textem Práce s textem 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jednoduché cukry rostlinného původu organismy energie správná odpověď nesprávná odpověď 63

64 Tab. 2 Doplňování pojmů do tajenky Požadovaná odpověď Procentuální zastoupení správných odpovědí Procentuální zastoupení nesprávných odpovědí sladkou 95 % 5 % ketóza 35 % 65 % disacharidy 58 % 42 % aldózy 23 % 77 % škrob 39 % 61 % savci 74 % 26 % žaludku 81 % 19 % atomy 86 % 14 % Z tabulky je patrné, že doplňování základních pojmů do tajenky je pro žáky celkem jednoduché, žáci se s touto formou zadání úkolu setkávají velice často v rámci jiných předmětů, ale i v každodenním životě. Tato forma zadání je u žáků oblíbená a v některých případech se může využít jako motivační prvek. Nejjednodušší požadovanou odpovědí pro doplnění byl pojem sladká chuť většiny monosacharidů, žáci tento pojem doplnili ve správném znění v 95 % z celkového počtu dotazovaných. Dále neměli žáci větší problém s pojmem atomy, správně jej uvedlo 86 % dotazovaných žáků. Nejtěžší pojem, který měli žáci devátých ročníků doplnit do tajenky, byl aldózy. Tento pojem správně uvedlo pouze 23 % dotazovaných žáků z celkového počtu 102 respondentů. Druhým nejtěžším pojem byla ketóza, a to s 35 % z celkového procentuálního zastoupení. Oba pojmy, které žáci doplnili v nejmenším procentuálním zastoupení, jsou odborné. Ve vypracovaném studijním materiálu na ně není kladem takový důraz, proto si jej zapamatovali pouze vybraní jedinci, kteří daný studijní text četli pozorně a pečlivě. 64

65 Graf 3. Doplňování pojmů do tajenky 100% 90% 80% 70% 60% Doplňování pojmů do tajenky 50% 40% 30% správná odpověď nesprávná odpověď 20% 10% 0% Tab. 3 Rovnice fotosyntézy Požadovaná odpověď Procentuální zastoupení správných odpovědí Procentuální zastoupení nesprávných odpovědí 6 CO 2 45 % 55 % 6 H 2 O 29 % 71 % C 6 H 12 O 6 44 % 56 % 6 O 2 76 % 24 % Grafické znázornění třetího úkolu v pracovním listě ukazuje, že žáci dokáží ve více jak 40 % vypsat základní reaktanty a produkty rovnice fotosyntézy. Fotosyntéza je jedním ze základních chemických procesů v živých soustavách zabezpečující život na planetě Zemi. Z tohoto důvodu je významné klást na rovnici fotosyntézy při výuce 65

66 přírodovědných předmětů veliký důraz a po žácích požadovat znalost její rovnice i se správními stechiometrickými koeficienty. Nejvýznamnější reaktant, který vstupuje do fotosyntézy, je oxid uhličitý, do rovnice jej uvedlo 45 % dotazovaných žáků. Naopak druhý reaktant, tedy vodu, do rovnice zapsalo správně jen pouhých 29 % jedinců. S produkty rovnice fotosyntézy neměli žáci větší problémy. Produkt glukózu uvedlo správně 44 % dotazovaných žáků, zbylých 56 % sice glukózu uvedlo také, ale neměli správně její chemický vzorec, na nějž byl při vyhodnocování pracovních listů kladen důraz. Druhý produkt fotosyntézy, kyslík, uvedlo více jak 70 % respondentů, což je velice kladný výsledek. Fakt, že autotrofní organismy jsou schopné tvořit kyslík, který je důležitý pro všechny živé organismy, je žákům předkládán opakovaně již na prvním stupni základní školy. Proto žáci bez větších obtíží dokáží tento produkt do rovnice doplnit. Graf 4. Rovnice fotosyntézy Rovnice fotosyntézy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% správná odpověď nesprávná odpověď 30% 20% 10% 0% oxid uhličitý voda glukóza kyslík 66

67 Tab. 4 Spojení správných pojmů Pojem Jeden správný výrok Dva správně výroky Tři správné výroky Nespojen ani jeden výrok glukóza 46 % 38 % 13 % 3 % maltóza 78 % 16 % 0 % 6 % fruktóza 81 % 10 % 0 % 9 % sacharóza 3 % 11 % 86 % 0 % laktóza 13 % 82 % 0 % 5 % Tabulka znázorňuje výsledky čtvrtého úkolu v pracovním listě. Žáci měli za úkol spojit zadané pojmy se správnými výroky. Každý pojem měl k sobě dva či maximálně tři výroky, které daný pojem charakterizovaly. Žáci byli hodnoceni podle počtu správně zařazených výroků. Jako nejjednodušší pojem, ke kterému měli nalézt tři výroky, se ukázal pojem sacharóza. 86 % dotazovaných žáků jej spojilo se třemi správnými výroky. Jako druhý jednoduchý pojem se ukázal pojem laktóza, k němuž se vázaly dva správné výroky. 82 % žáků tyto dva výroky nalezlo bez sebemenších obtíží. Z tabulky je patrné, že nejtěžší pojmy, se kterými se žáci v tomto úkolu setkali, jsou pojmy maltóza a fruktóza. Oba tyto pojmy měly dva správné výroky, více jak polovina žáků u obou pojmů označila pouze jeden správný výrok. Maltóza i fruktóza jsou významné sacharidy, se kterými se žáci setkávají ve svém každodenním životě zcela běžně. Například fruktóza je sacharid obsažený v ovoci, které by člověk měl přijímat v určitém množství každý den jako součást zdravého životního stylu. I přes tyto okolnosti žáci nedokázali pojmy spojit se správnými výroky. Z toho vyplývá, že si žáci nedokáží spojit získané znalosti s každodenními činnostmi, které souvisí s daným tématem. U pojmu glukóza žáci označili jeden správný výrok ve 46 %. Dva správné výroky v 38 % a pouze ve 13 % spojili žáci správně všechny tři výroky. Objevilo se i několik žáků, kteří daný pojem nespojili s žádným výrokem. Glukóza je jeden ze základních monosacharidů, které v našem těle slouží jako zdroj energie, proto by znalosti žáků o tomto pojmu měly být komplexnější. 67

68 Graf 5. Spojení správných pojmů 100% 90% 80% 70% Spojení správných pojmů 60% 50% 40% jeden správný výrok dva správné výroky tři správné výroky nespojen ani jeden výrok 30% 20% 10% 0% glukóza maltóza fruktóza sacharóza laktóza Tab. 5 Doplnění tabulky - výskyt daných látek Látka Výskyt (jedna správná odpověď) Výskyt (dvě správné odpovědi) Neuvedena ani jedna správná odpověď škrob 21 % 74 % 5 % glykogen 18 % 48 % 34 % celulóza 32 % 64 % 4 % V pracovním listě v úkolu číslo 5 měli žáci doplnit do tabulky nejčastější místa výskytu tří zadaných látek. Následně měli vypsat i nejčastější využití daných látek (viz druhá tabulka níže). Z tabulky je patrné, že žáci měli největší obtíže s místy výskytu látky glykogenu, více jak 30 % žáků neuvedlo ani jednu správnou odpověď. Pouze 48 % dotazovaných žáků dokázalo vypsat dvě místa výskytu glykogenu. Glykogen je významný polysacharid v tělech živočichů a tedy i člověka. Každý jedinec by měl znát 68

69 základní reaktanty a produkty metabolických reakcí ve svém těle, už pro lepší pochopení funkce celého svého organismu. Pojem glykogen by tedy měli žáci znát a dokázat vypsat alespoň místo výskytu v lidském těle. U látek škrob a celulóza žáci neměli problémy vypsat dvě požadovaná místa výskytu, u škrobu bylo procentuální zastoupení 74 % a u celulózy 64 %. Vyskytlo se ale i několik jedinců, kteří u daných látek neuvedli ani jednu správnou odpověď, a to u škrobu v 5 % a u celulózy ve 4 %. Graf 6. Doplnění tabulky - výskyt daných látek Výskyt daných látek 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Výskyt (jedna správná odpověď) Výskyt (dvě správné odpovědi) Neuvedena ani jedna správná odpověď 20% 10% 0% škrob glykogen celulóza 69

70 Tab. 6 Doplnění tabulky - využití daných látek Látka Využití (jedna správná odpověď) Využití (dvě správné odpovědi) Neuvedena ani jedna správná odpověď škrob 48 % 49 % 3 % glykogen 23 % 12 % 65 % celulóza 32 % 67 % 1 % Druhou částí úkolu číslo 5 bylo vypsání nejčastějšího využití zadaných látek. Tabulka ukazuje procentuální zastoupení počtů správných odpovědí i odpovědi neuvedené. 65 % dotazovaných žáků nedokázalo k látce glykogen uvést ani jednu správnou odpověď. Tento fakt je zarážející, a to především z důvodu využívání glykogenu v našem organismu jako zdroje pohotové energie pro činnost svalů. Alespoň jedno správné využití glykogenu umělo uvést 23 % žáků. U využití škrobu 48 % žáků uvedlo správně jednu odpověď, dvě správné odpovědi uvedlo dokonce 49 % dotazovaných žáků. Bohužel 3 % žáků nenapsalo ani jedno správné využití škrobu, přičemž škrob je polysacharid, se kterým žáci přichází do styku denně, a to v různých formách, především v potravinářských výrobcích. V tomto případě se opět ukázala neschopnost žáků základných škol spojit teorii s praxí, tedy spojit si naučené pojmy s praktickým využitím či dopadem na každodenní život. 70

71 Graf 7. Doplnění tabulky - využití daných látek Využití daných látek 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Využití (jedna správná odpověď) Využití (dvě správné odpovědi) Neuvedena ani jedna správná odpověď 20% 10% 0% škrob glykogen celulóza Tab. 7 Doplnění slov do tvrzení o nejčastějších nemocech spojených se sacharidy Doplněné slovo Procentuální zastoupení správných odpovědí Procentuální zastoupení špatných odpovědí kaz 93 % 7 % dutina ústní 87 % 13 % androidní 28 % 72 % gynoidní 21 % 79 % diabetes mellitus 51 % 49 % získané 74 % 26 % 71

72 Tabulka znázorňuje procentuální zastoupení správných a špatných odpovědí na poslední úkol v pracovním listu. V tomto úkolu žáci doplňovali chybějící slova do čtyř tvrzení o nejčastějších nemocech spojených se sacharidy tak, aby daná tvrzení byla správná. Slovem, které žáci doplnili v největším procentuálním zastoupení správně, byl kaz, a to v 93 %. V pořadí druhé nejlépe doplněné sousloví byla dutina ústní, v procentuálním zastoupení 87 %. Tvrzení, že zubní kaz způsobují přemnožené bakterie v dutině ústní, je známý fakt, který je žákům předkládán a zároveň upevňován v rámci mezipředmětových vztahů hned v několika předmětech (např. výchova ke zdraví, přírodopis či chemie). Z tohoto důvodu žáci dokázali správně, a tedy s největším procentuálním zastoupením doplnit toto první tvrzení. Nejnižší procentuální zastoupení měly pojmy gynoidní a androidní. Oba tyto pojmy měly procentuální zastoupení menší než 30 % (gynoidní 21 % a androidní 28 %). Jedná se o složitější a hůře zapamatovatelné údaje, které pojmenovávají a charakterizují dva základní typy obezity. Žáci do pracovních listů ve velkém počtu doplňovali pojmy ekvivalentní, ale zjednodušující, a to hruška a jablko. Tyto pojmy nebyly uznány z důvodu velkého nadnesení daných dvou pojmů. Sousloví diabetes mellitus žáci správně doplnili v 51 % ze všech dotazovaných respondentů. Jedná se o jedno z mála latinských sousloví, které by žáci měli znát a umět vysvětlit. Diabetes mellitus je významná a velice častá nemoc spojená s metabolismem sacharidů, ale i se špatným životním stylem, jde o tzv. civilizační nemoc. Všemi jejími typy trpí desetitisíce lidí v České republice. S latinským pojmem diabetes mellitus se žáci setkávají v mediálních a informačních prostředcích často, proto jeho znalost patří ke všeobecnému vzdělání. 72

73 Graf 8. Doplnění slov do tvrzení o nejčastějších nemocech spojených se sacharidy 100% 90% 80% 70% Doplněná slova 60% 50% 40% 30% 20% Procentuální zastoupení správných odpovědí Procentuální zastoupení špatných odpovědí 10% 0% 73

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry?

Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry? Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: Sacharidy jsou polyhydroxyderiváty karbonylových sloučenin (aldehydů nebo ketonů).? Které sacharidy označujeme jako cukry? Jako tzv. cukry označujeme

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_414 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

nabídka: hroznový cukr, ovocný cukr, dextróza, levulóza, krevní cukr

nabídka: hroznový cukr, ovocný cukr, dextróza, levulóza, krevní cukr MNSACARIDY autoři a obrázky: Mgr. ana a Radovan Sloupovi 1. Na obrázcích jsou dva zjednodušené strukturní vzorce monosacharidů. Kolik obsahují dvojných vazeb a kolik hydroxylových skupin? 2. Přiřaď správná

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

Oligosacharidy příručka pro učitele. Obecné informace:

Oligosacharidy příručka pro učitele. Obecné informace: Obecné informace: Oligosacharidy příručka pro učitele Téma Oligosacharidy se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Toto téma je možno rozšířit o základní informace z cukrovarnictví. Navazující učivo

Více

Sacharidy: Přírodní organické látky v rostlinách i živočiších Ve struktuře: C, H, O (N, F, S)

Sacharidy: Přírodní organické látky v rostlinách i živočiších Ve struktuře: C, H, O (N, F, S) SACHARIDY (cukry) 1 Sacharidy: Přírodní organické látky v rostlinách i živočiších Ve struktuře: C, H, O (N, F, S) Dle počtu základních monosacharidových jednotek vázaných v jejich molekulách cukry 2 Biologický

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor INOVACE_32_Sur. 1,3/xx/01 Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

disacharidy trisacharidy atd. (do deseti jednotek)

disacharidy trisacharidy atd. (do deseti jednotek) SACHARIDY Sacharidy jsou nejrozšířenější přírodní látky, stále přítomné ve všech rostlinných a živočišných buňkách. V zelených rostlinách vznikají sacharidy fotosyntézou ze vzdušného oxidu uhličitého CO

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SACHARIDY. Vznik sacharidů v přírodě v buňkách autotrofů asimilací CO 2 v přítomnosti H 2 O FOTOSYNTÉZA

SACHARIDY. Vznik sacharidů v přírodě v buňkách autotrofů asimilací CO 2 v přítomnosti H 2 O FOTOSYNTÉZA SACHARIDY v těle člověka jen 2 % (v sušině) v rostlinách 85 90 % Funkce sacharidů v buňce: - zdroj energie (např. glukosa) - zásobní energetická surovina (škrob, glykogen) - zpevnění a ochrana buňky (celulosa,

Více

žák zvládne základní informace o glukóze, sacharóze a škrobu, pochopí základní schéma fotosyntézy Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

žák zvládne základní informace o glukóze, sacharóze a škrobu, pochopí základní schéma fotosyntézy Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o funkci metabolismu člověka a o

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o funkci metabolismu člověka a o Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o funkci metabolismu člověka a o složení potravy. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Více

Polysacharidy příručka pro učitele. Obecné informace:

Polysacharidy příručka pro učitele. Obecné informace: Obecné informace: Polysacharidy příručka pro učitele Téma Polysacharidy se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Téma je možné rozšířit o žákovské referáty na téma Výroba papíru nebo Zásady racionálního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Terminologie: uhlovodany, karbohydráty, uhlohydráty. cukry někdy všechny sacharidy, někdy pouze jednoduché sacharidy

Terminologie: uhlovodany, karbohydráty, uhlohydráty. cukry někdy všechny sacharidy, někdy pouze jednoduché sacharidy Sacharidy Terminologie: uhlovodany, karbohydráty, uhlohydráty cukry někdy všechny sacharidy, někdy pouze jednoduché sacharidy Potraviny (100 g) sacharidy (g) Potraviny (100 g) Sacharidy (g) cukr 100 sirupy

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je?

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je? Sacharidy a jejich metabolismus Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky, které obsahují karbonylovou skupinu (C=O) a hydroxylové skupiny (-O) vázané na uhlících Aldosy: karbonylová skupina na konci

Více

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ VY_52_INOVACE_08_II.2.2 _HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ NOVÉ UČIVO KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY 9. TŘÍDA KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Cukr a ostatní sladidla Společná pro celou sadu oblast

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkazové reakce sacharidů autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Sacharidy. Sacharidy. z jednoduchých monosacharidů kondenzací vznikají polysacharidy

Sacharidy. Sacharidy. z jednoduchých monosacharidů kondenzací vznikají polysacharidy Sacharidy 1. Monosacharidy 2. Disacharidy 3. Polysacharidy Sacharidy nesprávně nazývány uhlovodany n ( 2 ) n - platí to pouze pro některé cukry přítomné ve všech rostlinných a živočišných buňkách vznik

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - Číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová Diabetes - cukrovka Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

VLáKNINa. Růžena Krutilová

VLáKNINa. Růžena Krutilová VLáKNINa Růžena Krutilová Definice vlákniny AACC (2001): Vlákninu potravy tvoří jedlé části rostlin nebo analogické sacharidy, které jsou odolné vůči trávení a absorpci v lidském tenkém střevě a jsou zcela

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_162 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Cukr a ostatní sladidla Společná pro celou sadu oblast

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Organická chemie, biochemie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Sacharidy Lucie Szüčová Cíle přednášky: Monosacharidy, disacharidy, polysacharidy, Fisherova

Více

Ivana FELLNEROVÁ 2008/11. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Ivana FELLNEROVÁ 2008/11. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* Ivana FELLNEROVÁ 2008/11 SACHARIDY Organické látky Obecný vzorec (CH 2 O) n glyceraldehyd polyhydroxyaldehydy polyhydroxyketony dihydroxyaceton Převážně rostlinný původ Vznik fotosyntetickou asimilací

Více

SACHARIDY - Monosacharidy příručka pro učitele Obecné informace: Téma Monosacharidy se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny.

SACHARIDY - Monosacharidy příručka pro učitele Obecné informace: Téma Monosacharidy se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny. SACHARIDY - Monosacharidy příručka pro učitele Obecné informace: Téma Monosacharidy se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Navazující učivo Před probráním tématu Monosacharidy probereme krátkou úvodní

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

CHEMIE - Úvod do organické chemie

CHEMIE - Úvod do organické chemie Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Didaktické testy z biochemie 1

Didaktické testy z biochemie 1 Didaktické testy z biochemie 1 Trávení Milada Roštejnská elena Klímová Trávení br. 1. Trávicí soustava Rubrika A Z pěti možných odpovědí (alternativ) vyberte tu nejsprávnější. A B D E 1 Mezi monosacharidy

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Bílkoviny. Bílkoviny. Bílkoviny Jsou

Bílkoviny. Bílkoviny. Bílkoviny Jsou Bílkoviny Bílkoviny Úkol: Vyberte zdroje bílkovin: Citróny Tvrdý sýr Tvaroh Jablka Hovězí maso Luštěniny Med Obilí Vepřové sádlo Hroznové víno Bramborové hlízy Řepa cukrovka Bílkoviny Základními stavebními

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Sacharidy. Učební text

Sacharidy. Učební text významné přírodní látky, obsahují C, H, O. Sacharidy Učební text dříve byl pro sacharidy používán vzorec C x (H 2 O) y a označení uhlohydráty. Všechny známé sacharidy však danému vzorci nevyhovují. v zelených

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany Ivo Frébort Polysacharidy Funkce: uchovávání energie, struktura, rozpoznání a signalizace Homopolysacharidy a

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ SOUSTAVA Základem trávicí soustavy : trávicí trubice stěna trávicí trubice: vazivo, hladké

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Základní živiny Společná pro celou sadu oblast DUM

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi VITAMÍNY autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Nejznámějším vitamínem je určitě, kyselina L askorbová. Porovnej její strukturu s glukózou (glukofuranozou). Čím se obě struktury liší a v čem

Více

PRACOVNÍ LISTY PRO ZVÍDAVÉ CUKRUJEME S ROZMYSLEM

PRACOVNÍ LISTY PRO ZVÍDAVÉ CUKRUJEME S ROZMYSLEM Hravě žij zdravě PRACOVNÍ LISTY PRO ZVÍDAVÉ CUKRUJEME S ROZMYSLEM aneb CUKRY V NAŠEM JÍDELNÍČKU Záštita projektu: Partneři: Garanti: Ahoj kamarádi, tento pracovní list vznikl pro všechny, kdo se chtějí

Více

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech Soustava trávicí zajišťuje příjem potravy trávení = zpracování potravy do podoby, kterou mohou přijmout buňky našeho těla vstřebávání jednoduchých látek do krve a mízy odstraňování nestravitelných zbytků

Více

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY...

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY... Obsah ÚVOD... 14 1 VÝŽIVA ČLOVĚKA OD HISTORIE K SOUČASNOSTI... 17 1.1 HISTORIE... 17 1.2 SOUČASNOST...20 2 ZÁKLADNÍ POJMY VE VÝŽIVĚ... 22 3 CO MÁ POTRAVA PŘINÉST ČLOVĚKU... 25 4 ENERGETICKÁ (KVANTITATIVNÍ)

Více

Tuky (laboratorní práce)

Tuky (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Tuky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-06 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona Kubešová

Více

Sušená kojenecká a dětská výživa

Sušená kojenecká a dětská výživa Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie Sušená kojenecká a dětská výživa IVA projekt 2014/FVHE/2340/036 Bc. Lenka Bernatíková Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s základními živinami

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více