Z e Strl p e š p o š v o án ategie pr v ˇ í v án ýˇko k ˇn o no n s o t s i fi t r esne nacasovaná pr i fi e r m o dnešní turbulentní svet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z e Strl p e š p o š v o án ategie pr v ˇ í v án ýˇko k ˇn o no n s o t s i fi t r esne nacasovaná pr i fi e r m o dnešní turbulentní svet"

Transkript

1 Všeobecná nejistota a zvyšující se vnímání úrovně rizika znemožňují obchodním společnostem přesně předvídat budoucnost. Strategie založená na vyváženém portfoliu iniciativ však může pomoci obchodním společnostem v tom, aby plně využily nejlepších tržních příležitostí, aniž by podstoupily zbytečně vysoká rizika. Tradiční přístup k vytváření podnikové strategie vychází z předpokladu, že důkladná analytická práce a následné posouzení pravděpodobnosti, umožní stratégovi předvídat cestu z minulosti do budoucnosti. V současné době stratégové stále ještě generují racionálně podložené strategie stanovující další vývoj produktových a kapitálových trhů, technologii a vládních regulací. Problém spočívá v tom, že v nich opomíjí většinu existujících rizik. Generální ředitelé dnes obvykle formulují strategii vždy po několika letech, často se tak děje v kontextu změny ve vrcholovém managementu. Takto zformulovaná strategie většinou slouží jako povrchní informace pro kapitálové trhy, jako formální reakce na strukturální změny v průmyslu a tlaky v pracovních vztazích. Ve skutečnosti je racionálně-vizionářská strategie často odrazem toho, jak chce být společnost zvenku viděna. Ale teď předpokládejme, že jsme přestali věřit v předvídatelnost budoucnosti. Co když je definování a dosažení trvalé konkurenční výhody jen produktem naší domýšlivosti, které se musíme zbavit? Co když platí zjištění Johna Maynarda Keynese, že pozoruhodným faktem podnikání jsou mimořádně ošidné zdroje získávaných znalostí? Co když již není možné si dále namlouvat, že tradiční strategické plánování je pouze racionalizace sloužící k utlumení našich obav z nepříjemně složité okolní reality? Šéfové společností dnes čelí matoucímu, komplexnímu a nejistému podnikatelskému prostředí. Globalizace a nové technologie likvidují tradiční trhy a průmyslové branže, které historicky vytvářely konkurenční vztahy. I když fundamentální transformace v globální ekonomice začala teprve nedávno, tempo změn se nadále zvyšuje. Proměnných, které mohou zásadně ovlivnit úspěch a neúspěch, je takové množství, že je nelze spočítat. To činí jakékoliv důvěryhodné předpovědi, byť pouze na několik let, nemožné např. na jakém trhu bude společnost prodávat nebo jak bude strukturováno dané odvětví průmyslu nebo služeb.

2 Produktem této situace je ekonomické prostředí, které je bohaté na příležitosti. Na druhé straně však přispělo k podstatnému nárůstu vědomí rizika a vytvořilo značnou nechuť jej podstupovat. Ve světě se tento současný fenomén projevuje ve zvýšení rizikových prémií, i když úrokové sazby centrálních bank zůstávají velmi nízké. Nový přístup Strategické přístupy by se měly přizpůsobovat měnící se povaze současného externího podnikatelského prostředí. Strategie musí být dostatečně flexibilní, aby se mohla neustále měnit a přizpůsobit vnějším a vnitřním podmínkám, i když aspirace na příznivé výsledky pro akcionáře zůstává stále stejná. Pokusme se vytvořit analogii k naší současné situaci na případu z druhé světové války. Tenkrát manažerský problém spočíval v efektivním a bezpečném řízení pohybu dodávek a lodí přes Tichý oceán. Výchozím bodem pro tehdejší stratégy byl fakt, že ovládání externího prostředí, konkrétně počasí v Pacifiku, bylo mimo jakoukoliv lidskou kontrolu. Bylo však možno minimalizovat rizika a nastavit lodní řády na základě studia a předpovědi počasí a využitím navigačních prostředků. Ale skutečnou výzvou bylo zvažování i jiných faktorů, než pouze počasí. Nejvážnější hrozbu tenkrát představovaly nepřátelské ponorky, lodě a letecké útoky. To vytváří vhodnou analogii pro současné obchodní společnosti, které jsou ohroženy konkurenty s neznámými schopnostmi a plány. Odpověď vojenských stratégů na výzvu byla následující: zařadit do konvoje zásobovacích lodí také letadlové, bojové a doprovodné lodě a torpédoborce. Takto vybavené konvoje zvýšily pravděpodobnost úspěšného překonání Pacifiku pro každou loď. Pomocí portfoliového efektu bylo dosaženo zajištění dodávek do Evropy, i když některé lodi nedojely. Stratégové sice dopředu nevěděli, kde a kdy dojde k bitvě nebo které lodě budou ztraceny. Přesto se jim podařilo zvýšit pravděpodobnost úspěchu jak pro jednotlivá plavidla, tak pro misi jako celek. Podobně může uvažovat i dnešní generální ředitel a může se pokusit vytvořit strategii založenou na portfoliu iniciativ. Pod tímto pojmem není myšleno portfolio firem. Portfolio iniciativ je zaměřeno na dosažení příznivého výsledku pro společnost jako celku. Obvykle tyto iniciativy budou založeny na podobných principech, které jsme ukázali na případu konvojů v Pacifiku. Chcete-li uvést nějaký další příklad můžeme zmínit např. snahu podniku o globální rozšíření, vstup do nového, příbuzného odvětví průmyslu nebo dosažení nejnižších výrobních nákladů v branži. Efekt portfolia zvyšuje pravděpodobnost dosažení některých z uvedených aspirací, i když mnoho jiných selže. V tradičním přístup ke stanovení strategie vychází úsilí z centra obchodní společnosti a aktivistický generální ředitel rozhoduje o zdrojích a talentu lidí. Ale přesto většina vrcholových manažerů shledá nový přístup jako zajímavý a to proto, že je více deduktivní, lépe přizpůsobivý a umožňuje s lehkostí provádět neustálé změny. Znalost rodí příležitost Přístup, který umožňuje společnosti mobilizovat konvoje iniciativ je nyní mimořádně atraktivní. V podnikatelském prostředí změněném útoky z 11. září 2001 se zvýšily rizikové prémie pro všechny druhy investic. Zvažme například vzestup rizikové prémie na trhu s dluhopisy: na počátku roku 2002 neklesly státní dluhopisy vydávané ministerstvem financí USA pod 8-9 %, na rozdíl od korporačních dluhopisů ratingu B a ve srovnání se ziskovým rozpětím pouhých 4% před deseti lety. Rizikové prémie se nezvyšují jen proto, že se zvyšuje absolutní úroveň rizika, ale také z toho důvodu, že věřitelé požadují vyšší návratnost investic. Nejsou si totiž jisti, jak budou společnosti výkonné, protože nemají přesné znalosti o specifických rizicích, kterým jednotlivé společnosti čelí. Ale investor, který získá hlubokou znalost o konkrétních obchodních společnostech hodnocených ratingem B a přitom rozpozná, že jsou jejich rizikové prémie v některých případech nadhodnoceny, může vytvořit portfolio dluhopisů s vynikajícím výnosem v relaci k podstupovanému riziku. Tento typ strategie tak přináší konkurenční výhodu prostřednictvím získání hlubokých a osobitých znalostí o celkové situaci. V uvedeném případě to může vytvořit podmínky pro transformaci rostoucích rizikových prémií do velmi zajímavého navýšení zisku.

3 Vezměme jiný podobný příklad: ze dvou běžců je jeden rychlejší a proto lze očekávat, že na rovné trati vždy zvítězí. Ale co kdyby se závod konal v noci na cestě poseté kameny a padlými stromy? Předpokládejme, že pomalejší běžec trénoval na obtížné trati ve dne i v noci, zatím co rychlejší atlet se nočním tréninkem nezatěžoval. Běžec s vynikající znalostí terénu, by pravděpodobně zvítězil, i když jeho soupeř dokáže běhat mnohem rychleji. V době, kdy cena peněz roste, roste rovněž cena důkladných znalostí. V dnešním stále více globalizovaném ekonomickém prostředí představují nejasnosti ohledně rizik podobný problém, jako stromy a kameny v našem příkladu. Důkladné znalosti riziko snižují. S vývojem globální ekonomiky, s postupným seskupováním geografických trhů a průmyslových struktur do větších celků, si účastníci na trhu budou moci užívat výhod vyplývajících ze získání důkladných znalostí. Současně však vzroste riziko spojené s neznalostí. Klíčovou myšlenkou je zde nutnost kontinuálně se přizpůsobovat neustále se měnícímu podnikatelskému prostředí a podstupovat rizika pouze tam, kde se vyznáme. Statistici označují tento přístup jako hledání asymetrického rizika. Sázkaři by řekli, že chceme předem ovlivnit výsledek. A to je ta pravá příležitost uchopit tento zajímavý efekt, který dělá strategii portfolia iniciativ dnes tak zajímavou. Pokud společnosti vyhodnocují nové příležitosti a rozhodují se k soutěži pouze tehdy, když mají konkurenční výhodu spočívající ve znalosti situace a pokud uvidí současně možnost sestavit portfolio iniciativ, je velmi pravděpodobné, že budou mít úspěch a to i v prostředí, které je velmi komplexní a plné nejistot. Portfolio v akci Vezměme si hypotetický případ finanční společnosti. Banka Multistate je multiregionální instituce s 250 miliardami dolarů v aktivech a 2 miliardami dolarů zisku, která vznikla fúzí s řadou regionálních bank. Mezi její silné stránky patří poskytování půjček malým a středním podnikům, síť poboček maloobchodního bankovnictví, kreditní karty a hypotéční bankovnictví. Další specializovanou silnou stránkou je komerční financování a leasing. Banka Multistate má řadu výhod týkajících se hluboké znalosti vlastních klíčových aktivit a zeměpisných lokací. Obzvláště rozsáhlé zkušenosti má v oblasti technologii pro zvyšování produktivity a s upisováním půjček pro malé podniky. Banka chce prozkoumat, zda by mohla využít své specializované dovednosti a stát se outsoursovaným prostředníkem pro jiné banky. Aby byl zajištěn konečný úspěch této iniciativy, banka investuje nejprve menší částku (1 až 2 miliony dolarů) a provede zhodnocení příležitostí na trhu a navrhne přínosy projektu. Cílem bude nejprve získat hluboké znalosti o tom, jak bude trh reagovat na předloženou nabídku. Dále se pokusí pomocí reverzního inženýrství zjistit informace o fungování podobných konkurenčních nabídek. Také se bude pracovat na získání dovedností potřebných pro získání zkušených a talentovaných lidí. V průběhu této experimentální fáze bude na projektu po dobu čtyř až šesti měsíců pracovat na plný úvazek tým složený z jednoho senior manažera, čtyř junior manažerů a analytiků. Diagnostická fáze může být prováděna pouze po omezenou dobu. Většinu dalších poznatků a zkušeností bude možno získat až prostřednictvím experimentů, které v tomto případě budou zahrnovat testování nových přínosů projektu. V tomto dalším stádiu, bude Banka Multistate pravděpodobně investovat středně velkou částku milionů dolarů na provedení pilotního projektu se dvěma až třemi zákazníky. Pokud se pilotní projekt u zákazníků osvědčí, Banka Multistate bude pravděpodobně připravena investovat velkou částku kolem 200 milionů dolarů nebo i více, aby dokázala skokově překonat potenciál konkurence. Další rozhodnutí o tom, zda byznys dále eskalovat, bude přesně načasováno na dobu, než budou k dispozici další informace získané z pilotních projektů. Přístup postupného investování umožní Bance Multistate získat čas na osvojení hlubokých znalostí. Zároveň to omezí riziko negativního vývoje, dokud se dostatečně nevyjasní přínosy projektu. Charakteristickým rysem tohoto přístupu ke stanovení strategie je ochota neustále měnit směr, na základě postupného nabývání hlubokých znalostí. Tento přístup předpokládá, že bude pravděpodobně zapotřebí velkých korekcí v některé, třeba i pokročilejší, fázi projektu, že ne vše půjde podle plánu. To vyžaduje od vedení odhodlání zastavit iniciativy, pokud směřují do slepé uličky. Některé společnosti již používají tento přístup, alespoň v některých svých strategických rozhodovacích procesech. Farmaceutický průmysl již mnoho let používá disciplinovaně tyto procesy pro vývoj nových léků a zdravotnických

4 prostředků. K tomu využívá firmy rizikového kapitálu, které drží v portfoliu vlastněných společností. Většina společností je ale daleko méně disciplinovaná. Až příliš často dochází ve velkém měřítku k vybudování nových podniků, akvizici a prodejům jiných nebo dokonce k rozhodnutí o adaptaci klíčových oblastí podnikání na měnící se tržní podmínky v extrémní časové tísni. Zásadní a přitom ukvapená rozhodnutí se většinou provádí z toho důvodu, že společnost ztratila zbytečně čas potřebný pro realizaci úspěšného projektu. Příčinou problémů bývá, že většina společností věnuje málo energie na přizpůsobení klíčových oblastí podnikání měnícím se podmínkám trhu. Často, byť bez špatného úmyslu, převažuje snaha o krátkodobý zisk, přičemž dochází k zanedbání investic potřebných pro dlouhodobé udržení na trhu. Společnosti často přinutí k pohybu až informace o agresivních investičních krocích konkurence. Když se obchodní společnost pod tlakem rozhodne jednat, zpravidla udělá menší, nedostatečnou investici do zhodnocení tržní příležitosti a přeskočí přitom v časové tísni velmi důležitou střední investici do pilotního projektu. V důsledku toho jsou tyto iniciativy často vystaveny rizikům, kterým bylo možno se vyhnout. V horším případě společnosti investují bez analýzy, pouze na základě víry ve vlastní rozum. Prezentovaný přístup portfolia iniciativ vyžaduje od aktérů, aby každou strategicky významnou akci prováděli disciplinovaně a procesně. Banka Multistate bude pravděpodobně postupně realizovat takových iniciativ s cílem vybudovat vlastními silami nové podniky, přizpůsobit stávající klíčové oblasti podnikání trhu nebo další společnosti získat v akvizicích. Banka může některé iniciativy provádět zcela běžně, jako součást každodenního pracovního života. Přístup portfolia iniciativ se však vyznačuje: množstvím zkoumaných iniciativ; rigorózností prováděných analýz; disciplinovaností celého procesu; ochotou dělat v průběhu procesu korekce; načasováním investic; vysokým stupněm zapojení top managementu; otevřenou diskusí a péčí s jakou se přistupuje k fázi před učiněním strategického rozhodnutí. Důsledné monitorování procesu hraje zásadní roli. Tým, který monitoruje a hodnotí strategické iniciativy by měl být veden generálním ředitelem a může být složen z dalších řekněme 20 top manažerů. Tým se může scházet měsíčně a každá iniciativa by měla být několikrát hodnocena, dříve než bude rozhodnuto o investicích velkého rozsahu. Zprůhlednění těchto procesů zvýší kvalitu rozhodovacího procesu a připraví půdu pro plné zapojení všech členů týmu. Záměrem samozřejmě je zvýšit výkonnost společnosti. V případě Banky Multistate, by mohlo být příznivou zprávou pro akcionáře, financování pěti nebo šesti velkých iniciativ ročně. Mohlo by to celkově ročně zvýšit o pět 5 % hospodářský výsledek a o 3 % zvýšit návratnost vlastního kapitálu, aniž by se šlo do příliš velkého rizika. Přístup ke strategii jako portfoliu iniciativ sestává ze tří hlavních prvků. Zaprvé, nese s sebou potřebu tuhé discipliny při provádění průzkumu. Výsledkem průzkumu je získání hluboké obeznámenosti se situací potřebné pro vytvoření iniciativ, které vyprodukují zajímavé zisky vzhledem k podstupovaným rizikům. Zadruhé, je nutno vyvinout dynamické, neustálé úsilí ke správě portfolia iniciativ. Abychom překonali nevyhnutelná rizika vyplývající z komplexnosti a všude přítomné nejistoty, využijeme pro efektivní správu portfolia time management a teorii portfolia. Zatřetí, je voláno po pružném, evolučním přístupu, který umožňuje přirozený výběr spíše, než po stanovení predeterminované vize, která dopředu určuje co, kdy, kde a jak udělat. Možná bude teď zajímavé, podívat se na jednotlivé prvky podrobněji. Disciplinovaný průzkum Mnohému generálnímu řediteli by mohlo přijít jako těžko uvěřitelné tvrzení, že se i v dnešní nejisté době v hojném množství objevují investiční příležitosti. Jejich správné uplatnění vyžaduje ale nelítostný přístup. Ty samé globální síly, které vytvářejí zmatek, složitost a nejistotu, současně vytvářejí společnostem příležitosti pro inovace v klíčových oblastech podnikání. Světové trhy a průmyslové struktury jsou v pohybu, protože globální síly snižují překážky pro jejich interakce. Jako důsledek celosvětově klesajících interakčních nákladů, vznikají nové ekonomiky velkého rozsahu. Jsou to ekonomiky, ve kterých inovativní společnosti mohou, vzhledem k podstupovaným rizikům, dosahovat velmi zajímavých výnosů. Některé společnosti zjišťují, že mohou ušetřit až třetinu mzdových nebo nákladů za služby tím, že se přesunou, řekněme, do Skotska nebo Indie. Většině velkých zavedených hráčů tak vznikají desítky velmi podnětných příležitostí. Ti mohou využít svých znalostí a připravit se tak, aby mohli v celém rozsahu využít potenciál nově vznikajících ekonomik. Po důkladném prozkoumání zjistíte, že mnohé z těchto zdánlivě banálních příležitostí mohou mít, vzhledem k podstoupeným rizikům, lepší návratnost než již rozjeté projekty, do kterých se investují peníze, čas a energie talentovaných lidí. Celodenní brainstormingová schůzka obvykle přinese desítky nápadů, ze kterých určitě vyberete potenciální příležitosti.

5 Výzvou je převést tyto neučesané nápady do reálných investičních příležitostí. Společnost musí organizovat a disciplinovaně provádět průzkum s cílem najít, zdokonalit a vyprecizovat nejlepší nápady. Jestliže skutečně chcete vytvořit reálné příležitosti s vysokým výnosem vzhledem k podstupovaným rizikům, musíte nasadit svoje nejtalentovanější lidi, kteří za nimi půjdou s plným nasazením. Jedním z neuralgických bodů přístupu portfolia iniciativ je přeinvestování, neboť disponibilní zdroje jsou vždy omezené. Neméně důležitá je odhodlanost top managementu zastavit velký projekt, jestliže vyjde najevo nedostatečná obeznámenost se situací na trhu nebo není jistá výnosnost projektu. K takto nelítostnému kroku je nutno přistoupit i za předpokladu, že konkurence provádí velké strategické pohyby. Můžeme říci, že společnost je hluboce obeznámena s příležitostí tehdy, když nemusí dělat svoje klíčová investiční rozhodnutí na základě pouhé víry a naděje v jejich úspěch. Správa portfolia iniciativ Zapojení top managementu do správy portfolia iniciativ je velmi důležité, protože bude nutné přijímat závažná rozhodnutí o alokaci omezených zdrojů pro uvedení iniciativ do života. Pouze tým vrcholového vedení bude schopen vyvažovat rizika a výnosy, načasovat správně jednotlivé iniciativy a rozhodovat o tom, které spustit, rozvíjet nebo ukončit. Výzvou pro generálního ředitele a jeho tým bude vytvoření dostatečného množství iniciativ, aby byly vytvořeny předpoklady a jistota, že společnost překoná očekávání trhu. Vždy je nutné mít na stole iniciativy s velkými aktuálními výnosy. Současně je ale důležité statečně podporovat početné iniciativy, které dávají příslib velkých potenciálních výnosů až v budoucnosti. Tyto iniciativy budou realizovány ihned poté, co bude dosaženo hlubokých znalostí. Výzva spojená se správou portfolia také předpokládá, že najednou udržíte ve vzduchu mnoho míčků. Vrcholové vedení, které používá přístup portfolia iniciativ, by mělo mít v rychle plynoucím časem svého spojence, ne nepřítele. Harmonogramy, milníky, hodnocení a postupné investování umožní manažerům maximalizovat pokrok a zároveň minimalizovat rizika. Pilotní projekty pomáhají získat konkrétní znalosti a zkušenosti dříve, než jsou provedeny velké investice. Rizika vyplývající ze složitostí a nejistot, jak čas plyne, postupně mizí, neboť rozsah aktivit se zmenšuje. Konkurenční výhody přichází v podobě pokroku, kterého společnost na trhu dosáhla. Konkurence je naproti tomu donucena sedět v ústraní, protože je ochromena zmatkem, komplexností a nejistotou. Rozhodující pro top manažery je být připraven jednat, jakmile je možné dostatečně odhadnout rizika a výnosy investic. Výhodu nemá automaticky první hybatel, ale ten, kdo první rozjede projekty poté, co se vyjasní směr cesty a je možné odhadnout výnosnost větších investic. Flexibilní a evoluční přístup Úspěšná strategie portfolia iniciativ předpokládá vytvoření dostatečného množství iniciativ, které přinesou vysoké výnosy v relaci k podstoupeným rizikům a těmito výsledky společnost překoná očekávání kapitálových trhů. Tento proces vyžaduje, aby si generální ředitel a jeho tým udrželi pozornost, jasnou mysl a plné vědomí toho, zda udržují správný směr. Součástí přístupu je pochopení, že se budoucí rozhodnutí a výsledky mohou enormně lišit od původní hypotézy. Strategický proces by se dal proto lépe nazvat uměním než vědeckou prací. Většina zásadních rozhodnutí má rovněž subjektivní aspekt, který je ale kompenzován poznatky a zkušenostmi získanými v průběhu projektu. To je rozdíl proti tradičnímu deterministickému přístupu ke stanovení strategie, který je založen na předvídání budoucího vývoje na základě výsledků dopředu provedených analýz. Nic samozřejmě nenahradí talentované lidi v top manažerském týmu. Další výhoda přístupu portfolia iniciativ spočívá v tom, že umožňuje vytěžit maximum z talentu lidí. Tradiční přístup není v tomto směru zdaleka tak efektivní. Svět je sice stále komplexnější, více matoucí a plný nejistoty, ale čekání na šťastnou náhodu nemusí být v našem případě důležitější, než dovednosti potřebné pro vytvoření a realizaci firemní strategie. Tradiční deterministický přístup k tvorbě strategie neobstojí při vstupu do nebezpečných vod, ale vrcholové vedení není již nuceno vložit osud podniku zcela do rukou náhody. V globálním podnikatelském prostředí dochází k neustálým změnám a úrovně rizik rostou. Přístup portfolia iniciativ nabízí firmám příležitost zajistit si pružnost a přizpůsobivost, která je vlastní trhům samotným. Zdroj: KcKinsey Quatrly, leden 2011

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

Akciový trh USA - rizika a příležitosti

Akciový trh USA - rizika a příležitosti Akciový trh USA - rizika a příležitosti Shrnutí Recese na obzoru vidět není, ale firemní výnosy a zisky klesají Trhy drží nahoře valuace, které ale mají velmi omezený prostor pro další růst Pozitivním

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ

DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ PhDr. Michal Fábera Předseda představenstva ORANGE GROUP a.s. Podstata rizika Otázky: Co je riziko? Jaké byste uvedli příklady bezprostředních a dlouhodobých rizik? Jaké faktory

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

Co je strategie firmy?

Co je strategie firmy? Co je strategie firmy? Strategie firmy: stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3-5 let) a definuje způsob, jak efektivně těchto cílů dosáhnout je klíčová pro úspěch podniku a jeho dlouhodobé

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

10 nových priorit rozvoje managementu

10 nových priorit rozvoje managementu 10 nových priorit rozvoje managementu Richard Dobeš Managing Partner CEE living performance Krauthammer Založení v roce 1971 300 tréninkových konzultantů 24 poboček v 16 zemích 1971-2010: >25.000 účastníků

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy)

INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy) 1 INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy) 2 Hlavní závěry Úspěšné strategie musí nutně spočívat na tržních anomáliích. Úspěšnou strategii nikdy se to nedozvíme Strategie ztratily

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Abc. 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK Podstatně vyšší základní zisk

Abc. 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK Podstatně vyšší základní zisk 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK 2009 Podstatně vyšší základní zisk Zisk před zdaněním za rok 2009 (očištěný o odpis goodwill v Severní Americe za rok 2008) činí 13,3 miliardy

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Top společnosti kladou větší důraz na rozmanitost a vytvářejí různorodé cesty k Leadershipu

Top společnosti kladou větší důraz na rozmanitost a vytvářejí různorodé cesty k Leadershipu Praha, 19.11.2014 Společnost Hay Group identifikovala Best Companies for Leadership ve své deváté výroční studii Top společnosti kladou větší důraz na rozmanitost a vytvářejí různorodé cesty k Leadershipu

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější 5. září 2016 Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější Situace na finančních trzích zůstala během léta překvapivě velmi klidná. Počáteční šok vyvolaný

Více

ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN

ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 1. Inovace a inovační podnikání 2. Inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 3. Hodnotové

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více