ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela"

Transkript

1 ENERGETICKÝ AUDIT dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 480/2012 Sb. Kulturní dům Citadela Podkrušnohorská 1720, Litvínov Předkládá: SOLMAX s. r. o. Svatovítská 543/5, Praha 6 Tel: Energetický specialista: Ing. Milan Hrdlička č. osvědčení: 0216 Datum vypracování: Evidenční číslo energetického auditu: EA216/14009

2 OBSAH 1 Identifikační údaje Vlastník předmětu energetického auditu Provozovatel předmětu energetického auditu Předmět energetického auditu Předkladatel energetického auditu Zpracovatel energetického auditu Popis stávajícího stavu Předmět energetického auditu Charakteristika hlavních činností Popis technických zařízení, systémů a budov situační plán Energetické vstupy Vlastní zdroj energie Rozvody energie Ostatní významné spotřebiče energie Tepelně-technické vlastnosti budovy Systém managementu hospodaření energií Vyhodnocení stávajícího stavu Vyhodnocení účinnosti užití energie Zdroje energie Rozvody tepla a chladu Ostatní významné spotřebiče energie Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí Vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření energií Celková energetická bilance Návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie Navržená úsporná opatření Energetický management Opatření č. 1 Zateplení obvodových stěn Opatření č. 2 Výměna výplní otvorů Opatření č. 3 Zateplení střech a podhledů Opatření č. 4 Instalace regulace otopné soustavy Souhrn navržených opatření Návrh variant Popis variant Ekonomické vyhodnocení variant Vstupy a kritéria ekonomického hodnocení Výsledky ekonomického vyhodnocení variant Ekologické vyhodnocení variant Stanovení okrajových podmínek

3 5.5 Celková energetická bilance navržených variant Výběr optimální varianty Hodnotící kritéria Hodnocení variant Ekonomické a ekologické hledisko Kritéria dotačního programu Výběr varianty Doporučení energetického specialisty Evidenční list energetického auditu Přílohy Protokol o výpočtu měrných tepelných ztrát a potřeby energie na vytápění dle ČSN EN ISO stávající stav Protokol k energetickému štítku obálky budovy dle ČSN stávající stav Protokol k energetickému štítku obálky budovy dle ČSN doporučená varianta Protokol k energetickému štítku obálky budovy dle ČSN referenční budova Ekonomické hodnocení doporučené varianty Kopie dokladu o vydání oprávnění Protokol k výpočtu spotřeby energie na přípravu teplé vody SEZNAM TABULEK tabulka 1 Základní parametry předmětu energetického auditu tabulka 2 Spotřeba el. energie tabulka 3 Spotřeba tepla tabulka 4 Soupis základních údajů o energetických vstupech z účetních podkladů tabulka 5 Měrná cena vstupních energií tabulka 6 Rozklíčování spotřeb energie v předmětu EA tabulka 7 Parametry prostředí tabulka 8 Místní klimatické podmínky tabulka 9 Přepočet skutečné spotřeby energie na vytápění na dlouhodobý průměr tabulka 10 Základní technické ukazatele vlastního zdroje energie tabulka 11 Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie tabulka 12 Základní parametry budovy tabulka 13 Porovnání teoretické a skutečné spotřeby energie na ÚT tabulka 14 Posouzení přípravy TV dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. (kritérium GJ/m 3 ) tabulka 15 Posouzení přípravy TV dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. (kritérium GJ/(m 2 rok)) tabulka 16 Vyčíslení tepelných ztrát v rozvodech TV tabulka 17 Tabulka vypočtených tloušťek izolací dle vyhlášky č. 193/2007 Sb tabulka 18 Vyhodnocení tepelně technických vlastností ochlazovaných konstrukcí tabulka 19 Měrná tepelná ztráta tabulka 20 Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy tabulka 21 Klasifikace předmětu EA dle ČSN tabulka 22 Výchozí roční energetická bilance tabulka 23 Souhrn navrhovaných úsporných opatření tabulka 24 Souhrn opatření ve variantě tabulka 25 Souhrn opatření ve variantě

4 tabulka 26 Ekonomické hodnocení variant tabulka 27 Použité emisní faktory tabulka 28 Výchozí stav produkce emisí tabulka 29 Globální hodnocení produkce emisí variant tabulka 30 Upravená roční energetická bilance pro variantu tabulka 31 Upravená roční energetická bilance pro variantu tabulka 32 Hodnocení variant dle ekonomického a ekologického hlediska tabulka 33 Hodnocení variant dle kritérií dotačního programu tabulka 34 Hodnocení rekonstruovaných konstrukcí tabulka 35 Souhrn opatření v doporučené variantě tabulka 36 Souhrn spotřeby energie a provozních nákladů doporučené varianty tabulka 37 Upravená roční energetická bilance pro doporučenou variantu tabulka 38 Ekonomické hodnocení doporučené varianty tabulka 39 Ekologické hodnocení doporučené varianty tabulka 40 Hodnocení obálky budovy dle ČSN pro doporučenou variantu SEZNAM GRAFŮ graf 1 Měsíční spotřeby tepla graf 2 Vývoj spotřeby a nákladů vstupních paliv a energie graf 3 Vývoj měrných cen vstupních paliv a energie graf 4 Rozklíčování spotřeb energie v předmětu EA graf 5 Porovnání spotřeby tepla s klimatickými podmínkami graf 6 Poměr měrných tepelných ztrát objektu graf 7 Souhrn navrhovaných úsporných opatření graf 8 Hodnocení variant dle měrných ukazatelů graf 9 Hodnocení variant dle celkového snížení emisí CO graf 10 Hodnocení variant dle kritérií dotačního programu SEZNAM OBRÁZKŮ obrázek 1 Předmět energetického auditu obrázek 2 Technologie VS obrázek 3 Technologie VZT obrázek 4 Situační schéma objektu (katastrální mapa)

5 SEZNAM ZKRATEK EA PD TRV VT NT IRC CF IRR NPV Ni EÚP NN VN OZE TČ ZZT TV ÚT VS KPS VZT CZT energetický audit projektová dokumentace termoregulační ventil vysoký tarif (zejména u odběru el. energie) nízký tarif (zejména u odběru el. energie) individual room control (automatická regulace otopných těles dle místností) cash flow vnitřní výnosové procento čistá současná hodnota investiční náklady energeticky úsporný projekt nízké napětí vysoké napětí obnovitelný zdroj energie tepelné čerpadlo zpětné získávání tepla teplá užitková voda ústřední topení výměníková stanice kompaktní předávací stanice vzduchotechnika centrální zásobení teplem SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ zákon č. 406/2000 Sb. vyhláška č. 480/2012 Sb. ČSN EN ISO ČSN vyhláška č. 193/2007 Sb. vyhláška č. 194/2007 Sb. vyhláška č. 441/2012 Sb. zákon č. 201/2012 Sb. ČSN EN TNI o hospodaření energií o energetickém auditu a energetickém posudku Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení Tepelná ochrana budov kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních zařízení regulací o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie o ochraně ovzduší Tepelné soustavy v budovách Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy Energetická náročnost budov Typické hodnoty pro výpočet - 5 -

6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Vlastník předmětu energetického auditu Název / Jméno Město Litvínov Adresa náměstí Míru 11, Litvínov Kontaktní osoba Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje IČ / DIČ / CZ Telefon Provozovatel předmětu energetického auditu Název / Jméno CITADELA VI. s.r.o. Adresa Podkrušnohorská 1720, Litvínov Kontaktní osoba Ing. Miroslav Otcovský, jednatel IČ / DIČ / CZ Telefon Předmět energetického auditu Název Adresa Kulturní dům Citadela Podkrušnohorská 1720, Litvínov 1.4 Předkladatel energetického auditu Název / Jméno SOLMAX s.r.o. Adresa Svatovítská 543/5, Praha 6 Kontaktní osoba Ing. Petr Čeněk, jednatel IČ / DIČ / CZ Telefon Web Zpracovatel energetického auditu Jméno Ing. Milan Hrdlička Odborná způsobilost Energetický specialista, č. osvědčení 0216 v seznamu MPO Udělená oprávnění Zpracování energetického auditu a energetického posudku Adresa Školní 652, Tuchlovice Telefon Spolupráce Ing. Petr Čeněk - 6 -

7 2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 2.1 Předmět energetického auditu Předmětem energetického auditu (dále EA) je objekt Kulturní dům Citadela (dále jen Citadela), vlastní konstrukce budovy a její energetické hospodářství. Energetickým hospodářstvím se vzhledem k povaze objektu rozumí zejména spotřeba energie na vytápění včetně rozvodů a regulace systému a spotřeba energie na přípravu teplé vody a další technologické procesy (osvětlení apod.). Předmětem EA není Základní umělecká škola, která se nachází v jedné z částí objektu a tvoří samostatný celek, včetně samostatně fakturačně dodávaných paliv a energie. Energetický audit je zpracován na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., která stanoví rozsah a náležitosti energetického auditu. Ke zpracování auditu byly použity následující podklady: projektová dokumentace Revitalizace části objektu Citadela, Ing. arch. Pavel Zikmund dříve zpracovaný energetický audit, Ing. František Stejskal, květen 2003 spotřeby energií za roky ústní informace o provozu budovy, vytápěcích teplotách a útlumech revize el. zařízení informace z místního šetření vlastní fotografie objektu Charakteristika hlavních činností Následující tabulka uvádí souhrn základních parametrů předmětu EA. tabulka 1 Základní parametry předmětu energetického auditu Základní parametry předmětu EA Druh činnosti Kulturní dům Kapacita kina 480 míst Kapacita sálu 380 míst Provoz (dny v týdnu, směnnost) Po Ne cca od 14 hod do večerních hodin dle akcí Počet vytápěných budov 1 Seznam budov Budova Vytápěný objem budovy Energeticky vztažná plocha [m 3 ] [m 2 ] Citadela , , Popis technických zařízení, systémů a budov Předmět EA tvoří budova členitého půdorysu vycházejícího ze čtyř vzájemně prolínajících se trojúhelníků, která má 2 nadzemní podlaží, je částečně podsklepena jedním podlažím a je zastřešená plochými střechami, v místě ustoupeného 2.NP tvořící terasy. Objekt byl postaven okolo roku V nadzemních podlaží se nacházejí hlavní prostory Citadely se zázemím (kinosál, společenský sál, taneční sál, prostory pro další zájmové činnosti, sociální zázemí a komunikační prostory včetně vstupní haly se šatnami pro svrchní oděvy, v 1.PP se nachází vytápěné prostory hudebního klubu a dále nevytápěné technické zázemí (strojovny, sklady, apod.). Objekt je s monolitickými nosnými stropy a sloupy s vyzdívanými obvodovými stěnami, převážně s původními výplněmi otvorů. Stěny, střešní konstrukce ani konstrukce podlah nebyly dodatečně rekonstruovány s ohledem na úsporu energie

8 Teplo na vytápění a příprava teplé vody jsou zajišťovány pomocí dodávaného tepla. Centrální nucené větrání je zajištěno pro vybrané prostory, zařízení však nejsou příliš využívána, chlazení vnitřních prostor není v předmětu EA zajištěno. El. energie slouží hlavně pro osvětlení, pomocnou energii a provozní spotřebiče. Jiné energie nejsou využívány resp. případné spotřeby zemního plynu sloužící pouze pro technologické provozní spotřebiče v některých prostorech (vaření atd.) nejsou předmětem hodnocení EA. Na základě výpisu z katastru nemovitostí nejsou evidovány žádné způsoby ochrany nemovitosti. Budova stojí v katastrálním území Horní Litvínov na parcele st. 1877/1. Vlastnické právo: Město Litvínov. obrázek 1 Předmět energetického auditu Údaje o posledních významnějších rekonstrukcích výměna menší části výplní otvorů (okna a dveře) za výplně plastové 2013 osazení automatické regulace na jednotlivé otopné větve ÚT - 8 -

9 Vytápění Vytápění je zajišťováno pomocí horkovodní výměníkové stanice umístěné v 1.NP předmětu EA. Ve VS jsou osazeny 3 samostatné horkovodní výměníky pro vytápění, přípravu TV a VZT. VS byla částečně rekonstruována v roce Základní technické údaje dodávky tepla: Provozovatel horkovodu: United Energy právní nástupce a.s. Most, Pomořany, Teplárenská 2, Základní zdroj tepelné energie: Teplárna Komořany Tepelný systém: Primární, horkovodní, uzavřený Teplonosná látka: Horká voda Teplota v topném období: 140 C/70 C Teplota mimo topné období: 80 C/70 C Jmenovitý tlak: 2,5MPa pracovní stupeň Způsob regulace: Kvalitativně - kvantitativní Vytápění je zajišťováno pomocí deskového výměníku Alfa Laval CB s max. výkonem 530 kw, rok výroby Připravená topná voda je přivedena na rozdělovač se sběračem, kde se větví na 3 topné okruhy: kino kanceláře, cvičebna společenský sál, restaurace obrázek 2 Technologie VS - 9 -

10 Regulace topné vody je ekvitermní, jednotlivé topné větve jsou osazeny směšovacími armaturami a oběhovými čerpadly s nastavitelnými otáčkami pro autonomní regulaci dle provozu v předmětu EA (rozdělení topných větví však ne zcela odpovídá pož adavkům na provozní využití některých prostor). Soustava je teplovodní o návrhových parametrech teplotního spádu 90/70 C. Příprava teplé užitkové vody (TV) Příprava TV je zajišťována pomocí deskového výměníku Alfa Laval CB H s max. výkonem 300 kw, rok výroby 1994 a akumulačního nepřímo ohřívaného stojatého zásobníku o objemu 750 l. Ze zásobníku je TV distribuována dvěma okruhy: společenský sál, restaurace ostatní prostory Teplá voda je připravována centrálně s cirkulací omezovanou dle provozu v předmětu EA a to pomocí cirkulačních čerpadel s nastavitelnými otáčkami. Odběrná místa TV jsou zejména restaurace a sociální zařízení. Vzduchotechnika Prostory v předmětu EA jsou větrány částečně přirozeně okny a částečně původními VZT zařízeními. Jsou osazena celkem 3 VZT zařízení, jejichž součástí je mimo jiné teplovodní ohřívač přiváděného vzduchu. Jedná se o zařízení pro: společenský sál kino restaurace, bar Topná voda pro VZT ohřívače je zajišťována pomocí deskového výměníku Alfa Laval CB s max. výkonem 700 kw, umístěného také ve VS. Připravená topná voda je přivedena na rozdělovač se sběračem, kde se větví na 3 topné okruhy pro jednotlivá VZT zařízení. Zařízení nejsou v současnosti příliš využívaná, pouze zařízení pro kino, případně společenský sál jsou ručně občas spouštěny v případě potřeby natopení prostor před začátkem provozu. Během provozu v prostorách je pak již vytápění zajišťováno teplovodní soustavou a VZT jednotky jsou vypnuté. Regulace provozu je tedy manuální, využití jednotek je minimální. Celkový instalovaný elektrický příkon technologie VZT je dle dříve zpracovaného EA cca 79 kw. Strojovna VZT jednotky pro kina je umístěna v 1.NP, ostatní strojovny jsou umístěny v 1.PP v předmětu EA, zařízení nevyužívá zpětné získávání tepla. obrázek 3 Technologie VZT Chlazení V předmětu EA nejsou osazena zařízení ke chlazení vnitřních prostor

11 Energetický audit Osvětlení Osvětlení vnitřních prostor zajišťují různé typy svítidel instalované zejména s ohledem na způsob využití jednotlivých prostor. Celkový instalovaný příkon osvětlovací soustavy dle platné revize el. zařízení není znám, dle dříve zpracovaného EA z roku 2003 byl v té době příkon cca 57 kw. Osvětlovací soustava je převážně původní, upravována pouze při případných rekonstrukcích či adaptacích prostor. Svítidla jsou ovládaná převážně ručně. Údržba je realizována pravidelně v rámci oprav situační plán Na následujícím obrázku je znázorněn situační plán předmětu EA dle katastrální mapy. Předmět EA se nachází na parcele č. 1877/1. obrázek 4 Situační schéma objektu (katastrální mapa) 2.2 Energetické vstupy V následujících tabulkách jsou uvedeny spotřeby energií dle poskytnutých fakturačních podkladů. Jsou uvedeny spotřeby včetně vynaložených nákladů. Vzhledem k tomu, že spotřeba v jednotlivých letech může kolísat a jelikož ceny vstupních energií se mění, budou jako vstup do dalších výpočtů a hodnocení v EA uvažovány průměrné energetické vstupy energií přepočtené v cenách z posledního známého roku. El. energie je dodávána pro prostory předmětu EA na jedno fakturační odběrné místo na hladině nízkého napětí, v produktu Akumulace (platnost NT 8 hod), sazba C26d. Dodavatelem el. energie je Centropol energy a.s

12 tabulka 2 Spotřeba el. energie El. energie - CELKEM - roční hodnoty Číslo elektroměru (sazba, jistič) MWh tis. Kč MWh tis. Kč MWh tis. Kč (C26d, 3x200A) N/A N/A 84, ,8 107, ,8 Celkem N/A N/A 84, ,8 107, ,8 Teplo je dodáváno na jedno fakturační měřené místo, dodavatelem je Severočeská teplárenská a.s. tabulka 3 Spotřeba tepla Teplo - CELKEM GJ tis. Kč GJ tis. Kč GJ tis. Kč Leden 375,9 334,5 402,2 Únor 326,0 371,3 317,8 Březen 263,7 250,5 354,7 Duben 103,3 211,0 193,2 Květen 40,3 102,2 71,8 Červen 0,0 50,7 48,4 N/A 727,3 Červenec 72,9 30,1 0,5 758,4 Srpen 35,8 27,1 45,2 Září 37,6 30,5 89,7 Říjen 169,0 170,9 164,8 Listopad 256,6 260,6 212,8 Prosinec 313,3 418,2 365,9 Celkem 1 994,4 N/A 2 257,6 727, ,0 758,4 graf 1 Měsíční spotřeby tepla 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Spotřeba tepla - celkem (GJ) Jiné vstupující energie nejsou v předmětu EA spotřebovávány resp. případné spotřeby zemního plynu sloužící pouze pro technologické provozní spotřebiče v některých prostorech (vaření atd.) nejsou předmětem hodnocení EA. Veškeré údaje jsou uváděny bez DPH

13 tabulka 4 Soupis základních údajů o energetických vstupech z účetních podkladů Energetické vstupy v roce 2011 Vstupy Jednotka Množství Výhřevnost Přepočet Roční náklady paliv a energie GJ/jednotka na MWh v tis. Kč Elektřina MWh N/A 3,60 N/A N/A Teplo GJ 1 994,4 1,00 554,000 N/A Zemní plyn MWh 0,000 3,60 0,000 0,0 Jiné plyny MWh 0,000 3,60 0,000 0,0 Hnědé uhlí t 0,00-0,000 0,0 Černé uhlí t 0,00-0,000 0,0 Koks t 0,00-0,000 0,0 Jiná pevná paliva t 0,00-0,000 0,0 TTO t 0,00-0,000 0,0 LTO t 0,00-0,000 0,0 Nafta t 0,00-0,000 0,0 Druhotné zdroje GJ 0,0 1,00 0,000 0,0 Obnovitelné zdroje GJ 0,0 1,00 0,000 0,0 Jiná paliva GJ 0,0 1,00 0,000 0,0 Celkem vstupy paliv a energie 554,000 0,0 Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,000 0,0 Celkem spotřeba paliv a energie 554,000 0,0 Energetické vstupy v roce 2012 Vstupy Jednotka Množství Výhřevnost Přepočet Roční náklady paliv a energie GJ/jednotka na MWh v tis. Kč Elektřina MWh 84,130 3,60 84, ,8 Teplo GJ 2 257,6 1,00 627, ,3 Zemní plyn MWh 0,000 3,60 0,000 0,0 Jiné plyny MWh 0,000 3,60 0,000 0,0 Hnědé uhlí t 0,00-0,000 0,0 Černé uhlí t 0,00-0,000 0,0 Koks t 0,00-0,000 0,0 Jiná pevná paliva t 0,00-0,000 0,0 TTO t 0,00-0,000 0,0 LTO t 0,00-0,000 0,0 Nafta t 0,00-0,000 0,0 Druhotné zdroje GJ 0,0 1,00 0,000 0,0 Obnovitelné zdroje GJ 0,0 1,00 0,000 0,0 Jiná paliva GJ 0,0 1,00 0,000 0,0 Celkem vstupy paliv a energie 711, ,1 Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,000 0,0 Celkem spotřeba paliv a energie 711, ,1-13 -

14 Energetické vstupy v roce 2013 Vstupy Jednotka Množství Výhřevnost Přepočet Roční náklady paliv a energie GJ/jednotka na MWh v tis. Kč Elektřina MWh 107,070 3,60 107, ,8 Teplo GJ 2 267,0 1,00 629, ,4 Zemní plyn MWh 0,000 3,60 0,000 0,0 Jiné plyny MWh 0,000 3,60 0,000 0,0 Hnědé uhlí t 0,00-0,000 0,0 Černé uhlí t 0,00-0,000 0,0 Koks t 0,00-0,000 0,0 Jiná pevná paliva t 0,00-0,000 0,0 TTO t 0,00-0,000 0,0 LTO t 0,00-0,000 0,0 Nafta t 0,00-0,000 0,0 Druhotné zdroje GJ 0,0 1,00 0,000 0,0 Obnovitelné zdroje GJ 0,0 1,00 0,000 0,0 Jiná paliva GJ 0,0 1,00 0,000 0,0 Celkem vstupy paliv a energie 736, ,2 Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,000 0,0 Celkem spotřeba paliv a energie 736, ,2 Energetické vstupy - průměr za roky v cenách roku 2013 Vstupy Jednotka Množství Výhřevnost Přepočet Roční náklady paliv a energie GJ/jednotka na MWh v tis. Kč Elektřina MWh 95,600 3,60 95, ,4 Teplo GJ 2 173,0 1,00 603, ,0 Zemní plyn MWh 0,000 3,60 0,000 0,0 Jiné plyny MWh 0,000 3,60 0,000 0,0 Hnědé uhlí t 0,00-0,000 0,0 Černé uhlí t 0,00-0,000 0,0 Koks t 0,00-0,000 0,0 Jiná pevná paliva t 0,00-0,000 0,0 TTO t 0,00-0,000 0,0 LTO t 0,00-0,000 0,0 Nafta t 0,00-0,000 0,0 Druhotné zdroje GJ 0,0 1,00 0,000 0,0 Obnovitelné zdroje GJ 0,0 1,00 0,000 0,0 Jiná paliva GJ 0,0 1,00 0,000 0,0 Celkem vstupy paliv a energie 699, ,4 Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,000 0,0 Celkem spotřeba paliv a energie 699, ,4 Pozn.: Cenové údaje v tabulce jsou uvedeny bez DPH

15 N/A 554,0 627,1 629,7 727,3 758,4 N/A N/A 84,1 107,1 342,8 432,8 Energetický audit tabulka 5 Měrná cena vstupních energií Měrná cena vstupních energií Vstupní energie Kč/GJ Kč/MWh Kč/GJ Kč/MWh Kč/GJ Kč/MWh Elektřina N/A N/A 1 131, , , ,2 Teplo N/A N/A 322, ,8 334, ,3 Následující grafy zobrazují vývoj množství spotřeby, nákladů a měrných cen jednotlivých vstupních paliv a energie. graf 2 Vývoj spotřeby a nákladů vstupních paliv a energie Elektřina 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 MWh/rok tis. Kč/rok Teplo 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 MWh/rok tis. Kč/rok

16 N/A 1,16 1,20 N/A 4,07 4,04 Energetický audit graf 3 Vývoj měrných cen vstupních paliv a energie Elektřina 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, tis. Kč/MWh Teplo 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, tis. Kč/MWh Rozklíčování spotřeb energie v předmětu EA V následující tabulce a grafech je uvedeno rozdělení spotřeb energií v předmětu EA dle jednotlivých spotřebičů sloužící jako vstupní hodnoty pro další hodnocení v energetickém auditu. Spotřeba tepla na přípravu TV je stanovena technickým výpočtem s ohledem na provoz v předmětu EA, měrné ukazatele stanovené právními předpisy a dle Českých technických norem. Spotřeba ostatních spotřebičů (osvětlení, větrání, apod.) je stanovena technickým výpočtem zejména na základě provozního využití předmětu EA resp. dotčených spotřebičů, instalovaných příkonů spotřebičů či případně na základě dalších technických parametrů spotřebičů a měrných ukazatelů stanovených právními předpisy

17 tabulka 6 Rozklíčování spotřeb energie v předmětu EA Účel spotřeby Spotřeba energie Platby za energii MWh/rok GJ/rok % tis. Kč % Teplo - vytápění 526, , ,2 57 Teplo - příprava TV 77,03 277, ,8 8 Elektřina - chlazení 0,00 0,0 0 0,0 0 Elektřina - větrání 9,50 34,2 1 38,4 3 Elektřina - osvětlení 37,28 134, ,7 14 Elektřina - ostatní 48,82 175, ,3 18 Celkem 699, , ,4 100 graf 4 Rozklíčování spotřeb energie v předmětu EA Spotřeba energie Elektřina - osvětlení 5% Elektřina - ostatní 7% Elektřina - větrání 2% Teplo - příprava TV 11% Elektřina - chlazení 0% Teplo - vytápění 75% Platby za energie Elektřina - ostatní 18% Elektřina - osvětlení 14% Elektřina - větrání 3% Teplo - vytápění 57% Teplo - příprava TV 8% Elektřina - chlazení 0%

18 Spotřeba GJ/rok Denostupně D Energetický audit Přepočet spotřeby energie na vytápění pomocí denostupňů Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě a pro objektivní porovnání spotřeby tepla na vytápění v jednotlivých letech se provádí přepočet spotřeby tepla pro vytápění pomocí denostupňů, na jehož základě je určena průměrná hodnota spotřeby tepla pro vytápění jako kontrola a určení skutečné výše spotřeby tepla na vytápění. V následujících tabulkách jsou shrnuty vstupní hodnoty charakterizující vnější klimatické podmínky a vnitřní podmínky pro předmět EA (průměrná teplota v předmětu EA byla stanovena váženým průměrem vnitřních teplot v závislosti na objemu jednotlivých prostor) a dále klimatické podmínky v jednotlivých letech, za které byly poskytnuty spotřeby energie zajišťující vytápění. tabulka 7 Parametry prostředí Parametry prostředí pro předmět EA Lokalita - Litvínov Dlouhodobý normál ČR Venkovní výpočtová teplota t e -15 C - C Průměrná vnitřní teplota t is 19,0 C - C Teplota pro zahájení vytápění - 13 C - C Průměrná venkovní teplota t es 4,1 C 3,8 C Počet dnů otopného období d 233 dní 242 dní Počet denostupňů D o = d (t is -t es ) D D tabulka 8 Místní klimatické podmínky Rok Místní klimatické podmínky pro předmět EA Průměrná venkovní teplota v topném období Počet dnů otopného období Počet denostupňů pro průměrnou vnitřní teplotu C den D , , , graf 5 Porovnání spotřeby tepla s klimatickými podmínkami Spotřeba energie na vytápění Skutečný počet denostupňů

19 tabulka 9 Přepočet skutečné spotřeby energie na vytápění na dlouhodobý průměr Rok Přepočet skutečné spotřeby na vytápění na dlouhodobý průměr Spotřeba energie na vytápění Skutečný počet denostupňů Normový počet denostupňů Přepočtená spotřeba tepla GJ/rok D D GJ/rok , , , , , ,3 Průměr 1 895, ,2 Na základě provedeného přepočtu skutečné spotřeby je dále v EA sestavena energetická bilance objektu, která je dále použita jako výchozí stav pro výpočet úspor jednotlivých úsporných opatření resp. variant. Vzhledem k různým klimatickým podmínkám v jednotlivých letech jde o metodu, která sjednocuje spotřeby tepla na vytápění na stejnou bázi (dlouhodobý průměr denostupňů). 2.3 Vlastní zdroj energie V předmětu EA není instalován žádný vlastní zdroj pro výrobu energie. tabulka 10 Základní technické ukazatele vlastního zdroje energie ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 1 Roční celková účinnost zdroje % - 2 Roční účinnost výroby elektrické energie % - 3 Roční účinnost výroby tepla % - 4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ/MWh - 5 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ - 6 Roční využití instalovaného elektrického výkonu hod - 7 Roční využití instalovaného tepelného výkonu hod - tabulka 11 Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW - 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW - 3 Výroba elektřiny MWh - 4 Prodej elektřiny MWh - 5 Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny MWh - 6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ - 7 Výroba tepla GJ - 8 Dodávka tepla GJ - 9 Prodej tepla GJ - 10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla GJ - 11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ - 12 Spotřeba energie v palivu celkem GJ

20 2.4 Rozvody energie Rozvody tepla V předmětu EA se nenacházejí rozvody tepla vedené mimo vnitřní prostory. Nacházejí se zde vnitřní rozvody topné vody pro vytápění a rozvody teplé vody. Rozvody topné vody v předmětu EA jsou ocelové svařované. Rozvody jsou původní z doby výstavby předmětu EA. Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem, hlavní rozvody jsou vedeny převážně pod stropem suterénu a u podlah, tedy částečně vytápěnými prostory a částečně nevytápěnými. Hlavní rozvody, včetně rozdělovače se sběračem, jsou izolovány převážně minerální vlnou či skelnou vatou v hliníkovém obalu nebo návlekovou izolací. Tloušťka izolace odpovídá původnímu provedení pouze s drobnými dodatečnými úpravami a není tak převážně v souladu se stávajícími požadavky. Jako koncových otopných spotřebičů je použito teplovodních převážně litinových článkových těles bez osazených termoregulačních ventilů, pouze s hlavicemi ručního ovládání. Rozvody teplé vody jsou kovové závitové, pouze místy při opravách či rekonstrukcích byly provedeny z plastu. Rozvody jsou původní z doby výstavby předmětu EA. Teplá voda je distribuována s cirkulací, hlavní rozvody jsou vedeny převážně pod stropem suterénu případně u podlah, tedy částečně vytápěnými prostory a částečně nevytápěnými. Stav rozvodů je vyhovující, nedochází k únikům teplé vody. Hlavní rozvody jsou izolovány převážně minerální vlnou či skelnou vatou v hliníkovém obalu nebo návlekovou izolací. Tloušťka izolace odpovídá původnímu provedení pouze s drobnými dodatečnými úpravami a není tak převážně v souladu se stávajícími požadavky. Měření spotřeby tepla je zajištěno celkem pro VS, dohromady pro spotřebu tepla na vytápění, přípravu teplé vody a VZT. Další podružné měření není zajištěno. Rozvody chladu V předmětu EA se nenachází rozvody chladu. Rozvody el. energie V předmětu EA se nacházejí zejména vnitřní rozvody elektřiny, napěťová soustava je 3 PEN TN C S 400/230 V, 50 Hz. Rozvody jsou původní z doby výstavby předmětu EA, případně rekonstruované v rámci drobných oprav při rekonstrukcích či adaptacích prostor. Vnitřní rozvody elektroinstalace jsou provedeny celoplastovými kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry uloženými převážně pod omítkou, místy v lištách. Měření spotřeby elektřiny je zajištěno na vstupu do předmětu EA, jedná se o fakturační měření spotřeby. 2.5 Ostatní významné spotřebiče energie V předmětu EA se nenacházejí další významné spotřebiče energie

21 2.6 Tepelně-technické vlastnosti budovy Předmět EA je postaven s nosným skeletovým systémem s vyzděným obvodovým pláštěm. Obvodové zdivo je z cihel CDm tloušťky 375 mm. Výplně oken jsou převážně kovové, s jednoduchým či zdvojeným zasklením, v menší ploše byly vyměněny za plastové s izolačním dvojsklem. Podlahy jsou předpokládány betonové ve skladbě s původní tepelnou izolací malé tloušťky odpovídající době výstavby. Ploché střechy jsou uvažovány převážně ve skladbě: nosná stropní konstrukce (ŽB nebo dřevěná), škvára, popílek, plynosilikátové tvárnice 150 mm a hydroizolační vrstvy s krytinou. tabulka 12 Základní parametry budovy Název ukazatele Jednotka Hodnota Počet nadzemních podlaží - 2 Počet podzemních podlaží - 1 Vnější objem vytápěné části budovy (V) m ,8 Zastavěná plocha m ,0 Podlahová plocha celková m ,5 Energeticky vztažná plocha m ,0 Konstrukční výška m 5,49 Ochlazované konstrukce Konstrukce svislé neprůsvitné m ,0 Konstrukce průsvitné m 2 422,8 Konstrukce střešní příp. podhledy m ,6 Konstrukce se zeminou m ,3 Konstrukce do nevytápěných prostor m 2 0,0 Celkem plocha ochlazovaných konstrukcí (A) m ,7 Faktor tvaru budovy (A/V) m 2 /m 3 0, Systém managementu hospodaření energií Vzhledem k rozsahu energetického hospodářství předmětu EA nejsou velké nároky na management hospodaření energií. Nastavení teploty topné vody je dle venkovní teploty, nejsou však vyhodnocovány spotřeby jednotlivých spotřebičů, zejména na vytápění v závislosti na klimatických podmínkách

22 3 VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 3.1 Vyhodnocení účinnosti užití energie V následujících kapitolách je zhodnoceno využití vlastních zdrojů energie a spotřeby energie jednotlivých energetických systémů v předmětu EA Zdroje energie Vytápění Vytápění je realizováno pomocí dodávky tepla bez vlastního zdroje. Otopná soustava (otopná tělesa a rozvody po předmětu EA) je z hlediska své životnosti a funkčnosti v dostačujícím stavu, nedochází k výraznému přetápění nebo nedotápění některých prostor. Teplota otopné vody je regulována na požadovanou teplotu dle provozu v předmětu EA, ne však zcela dostatečně (rozdělení regulovaných topných větví neodpovídá zcela požadavkům na provoz v dotčených prostorách). Otopná tělesa navíc nejsou osazena regulací v místě konečné spotřeby (TRV, IRC). Automatická regulace v místě konečné spotřeby tak není instalována. Regulace systému ÚT nesplňuje požadavky zákona č. 406/2000 Sb. a navazujících předpisů o instalaci regulační techniky v místě konečné spotřeby. Porovnání teoretické (vypočtené) a skutečné spotřeby energie na vytápění V následující tabulce je pro předmět EA provedeno porovnání teoretické spotřeby energie na vytápění stanovené výpočtem dle ČSN EN ISO a ČSN (při zohlednění regulace otopného systému a účinnosti zdroje tepla případně rozvodů) se skutečnou spotřebou energie na vytápění stanovenou dle skutečných spotřeb a přepočtenou denostupňovou metodou. Protokol k výpočtu teoretické potřeby energie na vytápění je uveden v příloze. tabulka 13 Porovnání teoretické a skutečné spotřeby energie na ÚT Budova Teoretická potřeba energie na ÚT Ztráty účinností zdroje a rozvodů Teoretická spotřeba energie na ÚT GJ/rok GJ/rok GJ/rok Citadela 1 989,5 20, ,6 Skutečná spotřeba energie na ÚT ,2 Rozdíl 3,4% 71,6 Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že skutečná spotřeba energie na vytápění řádově odpovídá výpočtem stanovené hodnotě, rozdíl činí cca 3 %. Drobné odchylky můžou být způsobeny neúplností klimatologických údajů, stanovením skladeb některých stavebních konstrukcí technickým odhadem a také snahou provozovatele předmětu EA o úsporné chování. Příprava TV Pro určení, zda-li je účinnost výroby a dodávky teplé vody na dostatečné úrovni je vhodné posoudit její přípravu dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. V 5 a dále v příloze č. 2 a v příloze č. 3 této vyhlášky je uveden postup pro stanovení měrného ukazatele pro přípravu teplé užitkové vody, který požaduje spotřebu tepla na ohřátí 1 m 3 teplé vody, resp. kolik tepla je potřeba na přípravu TV na metr čtvereční podlahové plochy (orientační ukazatel). Pokud hodnota skutečného měrného ukazatele přípravy teplé užitkové vody je menší než jeho maximální (ve vyhlášce daná) hodnota, lze konstatovat, že teplá voda je připravována úsporně. Příprava TV je centrální s cirkulací. Vstupní parametry do hodnocení byly stanoveny na základě technických odhadů dle provozu v předmětu EA (počet uživatelů či časové využití předmětu EA apod.) a v souladu s výpočtovou metodou stanovení potřeb energie pro soustavy teplé vody dle ČSN EN (-2,-3) (měrná spotřeba teplé vody, stanovení ztrát tepla v rozvodech či zásobnících TV apod.)

23 tabulka 14 Posouzení přípravy TV dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. (kritérium GJ/m 3 ) Množství ohřáté TV Spotřeba energie na ohřev TV M dov M skut Rok m 3 /rok GJ/rok GJ/m 3 GJ/m 3 Průměr 840,0 277,3 0,396 0,330 tabulka 15 Posouzení přípravy TV dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. (kritérium GJ/(m 2 rok)) Rok Podlahová plocha Spotřeba energie na ohřev TV M dov M skut m 2 GJ/rok GJ/(m 2 rok) GJ/(m 2 rok) Průměr 3 182,0 277,3 0,105 0,087 tabulka 16 Vyčíslení tepelných ztrát v rozvodech TV Rok Množství ohřáté TV Spotřeba energie na ohřev TV Potřeba energie na ohřev TV Ztráty v rozvodech a zdroji m 3 /rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok % Průměr 840,0 277,3 163,3 114,0 41,1 Příprava teplé (užitkové) vody je úsporná, pokud platí, že M skut <M dov. Pokud platí pouze M skut <M dovmax, pak je naplněn mezní požadavek vyhlášky č. 194/2007 Sb. Z výpočtů vyplývá, že spotřeba tepla na přípravu TV nepřekračuje hodnotu měrného ukazatele dodávky TV stanovenou ve vyhlášce č. 194/2007 Sb., příprava TV je tedy podle této vyhlášky vyhovující Rozvody tepla a chladu Rozvody jsou posouzeny na základě vyhlášky č. 193/2007 Sb., dle které je vhodné posoudit tloušťku izolace potrubních rozvodů. V 5, odst. 9 a odst. 11 a dále v příloze č. 3 této vyhlášky je uveden postup pro určení minimální tloušťky tepelné izolace rozvodů. V 8, odst. 1 této vyhlášky je uvedena např. minimální tloušťka tepelné izolace zásobníků teplé vody a otevřených expanzních nádob, a to 100 mm. Vzhledem k tomu, že požadavek vyhlášky na minimální tloušťku tepelné izolace rozvodů se stanovuje výpočtem a je odlišný pro různé typy a materiály potrubí, nelze ho zde jednoduše uvést v číselné podobě. Pro orientaci je uveden výpočet požadavku pro ocelovou trubku bezešvou (hodnoty určeny pro teplotu média 70 C). Vlastní výpočet tloušťky izolací komplikuje poměrně obtížný výpočet dvou součinitelů přestupu tepla: součinitel přestupu tepla z otopného média do trubky součinitel přestupu tepla z povrchu izolace do okolního prostředí První z nich lze zanedbat vzhledem k malému tepelnému odporu. Druhý lze vypočítat na základě přibližných rovnic. Pro další postup bude použitý přibližný výpočet: 2 1,163* t Průměrná teplota okolí t 2 na venkovní straně potrubí je uvažována 15 C. Povrchová teplota izolace je na začátku výpočtu odhadnuta a pomocí iteračního výpočtu dále upřesněna. iz t D iz 2 0,

24 tabulka 17 Tabulka vypočtených tloušťek izolací dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. Potrubí Součinitel tepelné Požadovaná tloušťka izolace vodivosti izolace ocelová trubka bezešvá Průměr W/(mK) mm DN 10 až DN 15 0,04 35 DN 20 až DN 32 0,04 45 DN 40 až DN 65 0,04 45 DN 80 až DN 125 0,04 60 DN 150 až DN 200 0,04 80 Dle údajů, které obsahuje předchozí tabulka, lze konstatovat, že rozvody v prostoru objektu nejsou izolovány v souladu s vyhláškou č. 193/2007 platnou od 1. září Vzhledem k tomu, že vyhláška se vztahuje pouze na nově zřizovaná nebo podstatně rekonstruovaná zařízení, nevyplývá tedy pro daný předmět EA žádný právní požadavek k nápravě nevyhovujícího stavu. Povinnost uvést tloušťky tepelné izolace v soulad s požadavky vyhlášky připadá pouze v případě podstatnější rekonstrukce Ostatní významné spotřebiče energie Vzduchotechnika VZT zařízení v objektu je zastaralé, nevyužívá zpětné získávání tepla, ventilátory jsou bez regulace otáček a s výraznými příkony. Ovládání je pouze ruční. Pouze s ohledem na skutečnost, že zařízení nejsou příliš využívána, není dále doporučena jejich rekonstrukce. V případě jakéhokoliv záměru využívat ve větším rozsahu VZT pro větrání je nezbytné zařízení modernizovat a instalovat zpětné získávání tepla. Osvětlení Osvětlení je zajišťováno energeticky dosatčující osvětlovací soustavou, jsou využívána svítidla odpovídající účelu prostor. Potenciál úspor zde spočívá případně ve využití čidel pohybu či stmívačů ve vybraných prostorech. Ostatní spotřebiče V předmětu EA se nenacházejí další významné spotřebiče energie. Dodávky energie El. energie je dodávána na jedno odběrné místo na hladině nízkého napětí. Spotřeba el. energie odpovídá provozu v předmětu EA. Potenciál úspor spočívá v pravidelném výběru dodavatele na základě cenových nabídek. Teplo je dodáváno místně příslušným dodavatelem tepla, odběrová sazba je stanovena dle druhu odběrného místa a není zde možnost volby mezi jinými způsoby dodávky tepla

25 3.2 Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí Z technické a projektové dokumentace není zřejmé přesné složení a skladba některých konstrukcí. Skladba a technicko-fyzikální vlastnosti těchto konstrukcí jsou proto případně stanoveny podle obdobných projektů ve srovnatelných letech výstavby a na základě odborného technického odhadu. V následující tabulce jsou shrnuty součinitele prostupu tepla jednotlivých ochlazovaných konstrukcí předmětu EA a jejich porovnání s požadovanými hodnotami dle ČSN V tabulce jsou uvedeny také doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce. Jedná se o hodnoty pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou C, pro jiné převažující vnitřní teploty se požadované a doporučené hodnoty stanoví přepočtem dle ČSN tabulka 18 Vyhodnocení tepelně technických vlastností ochlazovaných konstrukcí Součinitel prostupu tepla (W/m 2.K) Vyhodnocení Konstrukce Skutečný Požadovaný Doporučený požadavku U U N U rec ČSN Obvodové stěny 1,29 0,30 0,25 Nevyhovuje Obvodové stěny (sokl) 1,29 0,30 0,25 Nevyhovuje Okna kovová 3,30 1,50 1,20 Nevyhovuje Okna plastová 1,60 1,50 1,20 Nevyhovuje Luxfery 3,10 1,50 1,20 Nevyhovuje Vstupy kovové 5,65 1,70 1,20 Nevyhovuje Vstupy plastové 2,50 1,70 1,20 Nevyhovuje Střechy původní 0,75 0,24 0,16 Nevyhovuje Střecha zastřešeného atria 0,75 0,24 0,16 Nevyhovuje Pochozí terasa 0,75 0,24 0,16 Nevyhovuje Vnější podhled pod 2.NP 0,70 0,24 0,16 Nevyhovuje Podlaha na zemině 0,80 0,45 0,30 Nevyhovuje Stěna suterénu se zeminou 1,01 0,45 0,30 Nevyhovuje Strop suterénu 0,80 0,60 0,40 Nevyhovuje Stěna vnitřní k suterénu 1,29 0,60 0,40 Nevyhovuje Většina hlavních konstrukcí zahrnutých do ochlazované plochy nesplňuje požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN Vyhovují pouze dodatečně rekonstruované konstrukce, některé rekonstruované konstrukce nesplňují pouze těsně, vzhledem k následnému zpřísnění normových hodnot po realizaci zateplení. Výpočet měrné tepelné ztráty Pro výpočet měrné tepelné ztráty objektu byly použity dostupné podklady, ze kterých bylo možno stanovit plochy a tepelně technické vlastnosti jednotlivých ochlazovaných konstrukcí a další potřebné údaje. Vlastní výpočet měrné tepelné ztráty je proveden metodikou podle ČSN EN ISO Protokol k výpočtu měrné tepelné ztráty je uveden v příloze

26 tabulka 19 Měrná tepelná ztráta Konstrukce Plocha A Měrná tepelná ztráta m 2 W/K Konstrukce svislé neprůsvitné 2 397, ,1 Konstrukce průsvitné 422, ,5 Konstrukce vodorovné neprůsvitné 2 064, ,7 Konstrukce se zeminou 2 269,3 397,8 Konstrukce do nevytápěných prostor 0,0 0,0 Přirážka za tepelné mosty 0,1 x A 715,4 Měrná tepelná ztráta prostupem celkem H T ,5 Měrná tepelná ztráta větráním H V ,8 Měrná tepelná ztráta celkem H T + H V ,3 graf 6 Poměr měrných tepelných ztrát objektu Měrná tepelná ztráta - Citadela Větrání 13% Tepelné mosty 8% Konstrukce se zeminou 5% Konstrukce svislé neprůsvitné 37% Konstrukce vodorovné 19% Konstrukce průsvitné 18% Nejvýraznější měrnou tepelnou ztrátu vykazují konstrukce svislé neprůsvitné, následují výplně otvorů. Ztráta tepla větráním je způsobena netěsností výplní otvorů a způsobem výměny vzduchu ve vnitřních prostorech, které nemají nucené větrání s využitím zpětného získávání tepla. Tuto ztrátu je možné technickými prostředky i chováním uživatelů omezit, avšak pouze na takovou míru, aby byly dodrženy hygienické požadavky na minimální výměnu vzduchu. Celková spotřeba energie na větrání je spočtena k zajištění hygienického minima čerstvého vzduchu a nelze ji nikterak jednoduše redukovat (ke snížení ztráty tepla větráním by bylo nutné realizovat nucené větrání s rekuperací či recirkulací vzduchu pro co nejvíce prostor předmětu EA). Průměrný součinitel prostupu tepla a klasifikace předmětu EA Prostup tepla obálkou budovy se dle ČSN hodnotí pomocí průměrného součinitele prostupu tepla U em ve W/m 2.K. Dle ČSN se požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla stanoví jako průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy a to následovně: U em,n = ( U N,j. A,j. b j ) / A,j + 0,02 přičemž nesmí být překročena limitní hodnota, která se pro stávající budovy stanoví jako U em,n = 0,30 + 0,15 / (A/V), pro nové budovy pak činí U em,n = 0,5 W/m 2.K. Další limitní hodnoty jsou stanoveny pro extrémní faktor tvaru budovy (velmi nízký resp. velmi vysoký), kdy při A/V 0,2 je hodnota U em,n = 1,05 W/m 2.K a při A/V 1,0 je hodnota U em,n = 0,45 W/m 2.K

27 Doporučená hodnota průměrného součinitele prostupu tepla se pak stanoví jako U em,rec = 0,75. U em,n. Referenční budova je virtuální budova stejných rozměrů a stejného prostorového uspořádání jako budova hodnocená, shodného účelu a shodného umístění, na jejíchž všech ochlazovaných plochách obálky budovy jsou uvažovány konstrukce se součiniteli prostupu tepla právě odpovídajícími příslušné normové požadované hodnotě. Klasifikaci tříd prostupu tepla obálkou budovy podle ČSN uvádí následující tabulka. Klasifikace se provádí pomocí vypočtené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla konstrukcí na systémové hranici budovy (vnější obálka vytápěného prostoru budovy) U em, a požadované normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla U em,n. Klasifikační ukazatel se stanoví CI = U em / U em,n tabulka 20 Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy Klasifikační Průměrný součinitel prostupu Klasifikační třídy tepla budovy U em [W/(m 2 Slovní vyjádření K)] ukazatel CI A U em 0,5 U em,n Velmi úsporná CI 0,5 B 0,5 U em,n < U em 0,75 U em,n Úsporná 0,5 < CI 0,75 C 0,75 U em,n < U em U em,n Vyhovující 0,75 < CI 1,0 D U em,n < U em 1,5 U em,n Nevyhovující 1,0 < CI 1,5 E 1,5 U em,n < U em 2,0 U em,n Nehospodárná 1,5 < CI 2,0 F 2,0 U em,n < U em 2,5 U em,n Velmi nehospodárná 2,0 < CI 2,5 G U em > 2,5 U em,n Mimořádně nehospodárná CI > 2,5 tabulka 21 Klasifikace předmětu EA dle ČSN Klasifikace předmětu EA dle ČSN Faktor tvaru budovy A/V = 0,41 m 2 /m 3 Měrná tepelná ztráta prostupem H T = 7 224,5 W/K Plocha ochlazovaných konstrukcí A = 7 153,7 m 2 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U em = 1,01 W/m 2.K Průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný (výpočet) U em,n = 0,32 W/m 2.K Průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný (dle A/V) U em,n = 0,67 W/m 2.K Průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný U em,n = 0,32 W/m 2.K Průměrný součinitel prostupu tepla doporučený U em,rec = 0,24 W/m 2.K Klasifikační ukazatel CI = 3,13 - Slovní vyjádření klasifikace G - Mimořádně nehospodárná Budova splňuje požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla dle ČSN , pokud všechny součinitele prostupu tepla jsou menší nebo rovny doporučeným hodnotám nebo pokud U em U em,n. Tento požadavek hodnocená budova nesplňuje. Protokol k energetickému štítku obálky budovy včetně grafického vyjádření je uveden v příloze. 3.3 Vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření energií Vzhledem k rozsahu energetického hospodářství předmětu EA nejsou velké nároky na management hospodaření energií. Nastavení teploty topné vody je dle venkovní teploty, nejsou však vyhodnocovány spotřeby jednotlivých spotřebičů, zejména na vytápění v závislosti na klimatických podmínkách

28 3.4 Celková energetická bilance Rozdělení spotřeb energie a příslušné náklady za ně v předmětu EA dokumentuje následující výchozí roční energetická bilance. Tato energetická bilance obsahuje výchozí hodnoty pro výpočet úspor jednotlivých úsporných opatření resp. variant navržených dále v energetickém auditu. tabulka 22 Výchozí roční energetická bilance ř. Ukazatel Energie Náklady GJ MWh tis. Kč 1 Vstupy paliv a energie 2 702,6 750, ,4 2 Změna zásob paliv 0,0 0,00 0,0 3 Spotřeba paliv a energie 2 702,6 750, ,4 4 Prodej energie cizím 0,0 0,00 0,0 5 Konečná spotřeba paliv a energie 2 702,6 750, ,4 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie 134,8 37,44 45,1 z toho vytápění 20,8 5,78 7,0 z toho teplá voda 114,0 31,66 38,1 7 Spotřeba energie na vytápění 2 060,3 572,32 689,3 8 Spotřeba energie na chlazení 0,0 0,00 0,0 9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody 163,3 45,37 54,6 10 Spotřeba energie na větrání 34,2 9,50 38,4 11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti 0,0 0,00 0,0 12 Spotřeba energie na osvětlení 134,2 37,28 150,7 13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 175,7 48,82 197,3-28 -

29 4 NÁVRHY OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI UŽITÍ ENERGIE V této kapitole jsou popsána relevantní úsporná opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie zvýšením účinnosti užití energie. Obecně se jedná o návrhy úprav technických zařízení, energetických systémů a konstrukcí budov předmětu EA. U technických zařízení, energetických systémů a stavebních konstrukcí budovy, u kterých není navržena modernizace resp. zlepšení tepelně izolačních vlastností, není technicky možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na dobu užívání budovy a její provozní účely tato opatření provádět (typicky zateplení podlahy na zemině apod.). Členění úsporných opatření Beznákladová opatření jsou opatření především organizačního charakteru. Jedná se např. o dodržování vnitřních teplot v jednotlivých prostorech, realizaci útlumových programů (snižování teplot v nočních hodinách nebo při dlouhodobé nepřítomnosti osob), energetický management apod. Nízkonákladová opatření jsou opatření, která za poměrně malých investičních nákladů vyvolají efekt úspory energie. Jedná se např. o utěsnění oken (snížení infiltrace), instalace samozavírání dveří apod. Vysokonákladová opatření jsou opatření týkající se výraznější modernizace resp. rekonstrukce technických zařízení, energetických systémů a konstrukcí budov předmětu EA (změna zdroje vytápění, instalace obnovitelných zdrojů energie, výměna výplní otvorů, zateplení obvodového pláště), apod. 4.1 Navržená úsporná opatření Energetický management Opatření shrnuje možnosti realizace beznákladových opatření a nízkonákladových opatření, dále zahrnutých pod pojem energetický management. Základní znaky: osvěta pro uživatele doporučení uživatelům a důraz na jejich dodržování zodpovědnost za energetickou náročnost provozu Náklady na energie jsou tvořeny náklady variabilními a fixními (cena zařízení rozpočítaná na jednotku energie, stálá obsluha, servis apod.). Všechny tyto náklady by měl posuzovat energetický management (dále jen EM). Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství v budovách, který se skládá z následujících činností: měření spotřeby energie stanovení potenciálu úspor energie realizace opatření vyhodnocení a porovnání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených. Cílem Energetického managementu v budově je zabezpečit: správný provoz technických instalací rychlé zjištění chyb/poruch technických instalací a provozních postupů snížení spotřeby energie Energetický management se také zabývá správným užíváním budovy. Je prokázáno, že po provedení konkrétního opatření jeho přínosy v čase klesají převážně vlivem neukázněnosti uživatelů budovy. Součástí jsou následující opatření resp. zásady: Vytápění Nastavení a provádění teplotních útlumů dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. a to tak, aby útlumem nebyla podkročena teplota tepelné stability objektu. Důsledně provádět útlumy vytápění v době nepřítomnosti uživatelů

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8

ENERGETICKÝ AUDIT. Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 ENERGETICKÝ AUDIT Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 Předkládá: POLYTIOM s. r. o. Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 Evidenční číslo: EA0769-201360 Vypracoval: Ing. Jan

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 148/2007) BYTOVÝ DŮM, Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 Zpracoval: Ing. Břetislav Mercel energetický expert zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP Obsah dokumentu: Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Oprávnění

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Energetický audit EMTEST. Bytový dům Albrechtická 156, 794 01 Krnov. spol. s r.o. www.emtest.eu Člen AEM, AEA

Energetický audit EMTEST. Bytový dům Albrechtická 156, 794 01 Krnov. spol. s r.o. www.emtest.eu Člen AEM, AEA EMTEST Dvořákova 2 737 01 Český Těšín spol. s r.o. ENGINEERING www.emtest.eu Člen AEM, AEA tel.: +420 558 712 129, tel./fax: +420 558 731 080, e-mail: emtest@emtest,eu Energetický audit Bytový dům Albrechtická

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk

El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk Zadavatel auditu: Město Vamberk Husovo náměstí 1, 51754 Vamberk IČ: 275492 Zpracovatel auditu: Energy Consulting Service, s.r.o. Žižkova

Více

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy KIS SU s.r.o. Most Moskevská 58 434 1, Most tel.: 476 14 189 fax.: 476 14 563 mobil.: 62 445 169 email: suecr@volny.cz www.suecr.cz Průkaz energetické náročnosti budovy dministrativní budova Kolářská 451

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Rozúčtování nákladů na vytápění

Rozúčtování nákladů na vytápění Rozúčtování nákladů na vytápění dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. a metodického pokynu Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 Ing. Jan Škráček, energetický specialista č. 769

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. HOTEL MEDLOV HLAVNÍ BUDOVA FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU Vedeno pod č. zakázky: 13298 Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová říjen

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

KLÍČOVÉ HODNOTY POTŘEBY TEPLA BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ A OBČANSKÝCH BUDOV

KLÍČOVÉ HODNOTY POTŘEBY TEPLA BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ A OBČANSKÝCH BUDOV KLÍČOVÉ HODNOTY POTŘEBY TEPLA BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ A OBČANSKÝCH BUDOV Stavebně technický ústav-e a.s. 2004 Krycí list budovy - základní údaje o budově, umístění, geometrie, plochy, An/Vn Tabulka ABC

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

Energetický audit. ZŠ Smíškova Tišnov ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

Energetický audit. ZŠ Smíškova Tišnov ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU Energetický audit ZŠ Smíškova Tišnov 2012 ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH A. Identifikační údaje...3 A.1. Zadavatel energetického auditu... 3 A.1.1 Provozovatel předmětu energetického auditu... 3 A.2.

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

2. Zdravotní středisko Lidická 19, Klimkovice. 3. Kino Panorama Dělnická 362, Klimkovice. 4. Požární zbrojnice Klimkovice Požárnická 290, Klimkovice

2. Zdravotní středisko Lidická 19, Klimkovice. 3. Kino Panorama Dělnická 362, Klimkovice. 4. Požární zbrojnice Klimkovice Požárnická 290, Klimkovice 1. Seznam objektů, u nichž je zjištěna vhodnost pro aplikaci metody EPC: Č. Název objektu: Adresa: 2. Zdravotní středisko Lidická 19, Klimkovice 3. Kino Panorama Dělnická 362, Klimkovice 4. Požární zbrojnice

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Společnost je držitelem certifikátu systému managmentu jakosti dle ISO 9001:2000 ENERGOPLAN s.r.o. Hlavní 174/22 362 63 Dalovice Tel: +420-353 232 701 Fax: +420-353 232 702 E-mail: energoplan@energoplan.cz

Více