ZNALECKÝ POSUDEK íslo: /10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10"

Transkript

1 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: /10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní a zem lské pozemky k.ú. Brumovice u Opavy LV. 512 okr. Opava obec: Brumovice VLASTNICTVÍ: Radek Š stek, Vlkoš 257, Vlkoš u Kyjova EL OCEN NÍ: Exeku ní ízení Exekutorského ú adu Hodonín, ve v ci oprávn ného Podp rný a garan ní rolnický a lesnický fond a.s., se sídlem Za Po skou branou 256/6, Praha 8 - Karlín I : proti povinnému Radek Š stek, Vlkoš 257, Vlkoš u Kyjova na základ usnesení ze dne OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: Exekutorský ú ad Hodonín, Mgr. Kamil Bran ík ing. František Dobiáš tel: Sadová 15, Hodonín Perunská 46, Hodonín Datum místního šet ení: Datum zpracování: Po et stran celkem: 10 Po et vyhotovení: 3 Po et p íloh: 1 Vyhotovení. 3

2 OBSAH POSUDKU: NÁLEZ POSUDEK A) Popis objekt, vým ra, hodnocení a ocen ní administrativní cenou B) Výpo et ceny porovnávacím zp sobem C) Výpo et ceny výnosovým zp sobem D) Zjišt ní obvyklé ceny E) Rekapitulace Nález Znalecký úkol Ocen ní nemovitosti: Ostatní pozemky LV. 512 pro k.ú. Brumovice u Opavy, obec Brumovice, okr. Opava. parc.. 351/3 ostatní plocha o vým e 726m 2 parc.. 351/8 ostatní plocha o vým e 42m 2 parc.. 351/11 ostatní plocha o vým e 339m 2 Zem lský pozemek - GP parc.. 1/15 o vým e 2035m 2 Zjistí se Obvyklá cena nemovitosti vše podle stavu ke dni Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Pozemky Adresa nemovitosti: Brumovice Kraj:Moravskoslezský, Okres:Opava, Obec: Brumovice, Katastrální území:brumovice u Opavy Po et obyvatel:1 429 Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a ) x 0, = 38,1806 K /m 2 kde a je po et obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 38,18 K /m 2 Prohlídka a zam ení nemovitosti Prohlídka nemovitosti byla provedena dne Podklady pro vypracování posudku - výpis z katastru nemovitostí Katastrálního ú adu pro Jihomoravský kraj, eský ú ad zem ický a katastrální - SCD pro LV. 512 k.ú. Brumovice u Opavy ze dne kopie katastrální mapy ze dne zjišt ní p i prohlídce pozemku dne

3 Vlastnické a eviden ní údaje Doklad: LV. 512, k.ú. Brumovice u Opavy, obec Brumovice, okr. Opava Druh vlastnictví: Výlu né Vlastník: Radek Š stek, Vlkoš 257, Vlkoš u Kyjova Jiná práva: bez zápisu Omezení vlastnického práva: Exeku ní p íkaz k prodeji. Jiná omezení nebyla zjišt na. Celkový popis nemovitosti Pozemky na LV. 512, k.ú. Brumovice u Opavy, obec Brumovice, okr. Opava Pozemek parc.. 351/3, 351/8 a 351/11 Pozemek je situován na okraj zastav ného území obce Brumovice, v ul. Vartnovská, asi 400m od centra. Parcely na sebe navazují a tvo í jednotný celek s návaznosti na místní komunikaci. V sousedství ze severní strany je budova.p. 176 v majetku obce Brumovice a ostatní sousední pozemky od jihu a východu jsou ve vlastnictví ob an. Pozemek je v sou asné dob bez konkrétního využití. je osázen ojedin lými trvalými porosty a zatravn n. P ístup na pozemek je ze zpevn né, místní komunikace, která navazuje na pr jezdní komunikaci asi po 500m. Na pozemku se nenachází stavby. V míst je možnost napojení na IS. Pozemek parc.. 1/15 Pozemek je situován mimo zastav né území obce Brumovice, ihned za severním okrajem zástavby obce. Tvo í ást parcely. KN 565, za len né do spole ného honu. Pozemek je užíván spole k zem lským ú el m, zem lskou organizací. Nachází se v trati V ižin a jižní hranice parcely navazuje na místní komunikaci v obci - ul. Zahradní. P ístup na pozemek je ze zpevn né komunikace, navazující na pr jezdní komunikaci II. t. ve sm ru na Krnov Na pozemku se nenachází stavby ani porosty trvalého charakteru. Pozemek není bonitován. Posudek A) Popis objekt, vým ra, hodnocení a ocen ní administrativní cenou Ocen ní nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 3/2008 Sb. ve zn ní vyhlášek. 456/2008 Sb. a. 460/2009 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 151/1997 Sb., o oce ování majetku. a) Pozemky a1) Pozemek, parc..351/ Nestavební pozemky zahrnuty do územního plánu obce ocen né dle 32 odst. 1. Základní cena = 38,18 K /m 2. Název Parcelní íslo Vým ra [m 2 ] Jedn. cena [K /m 2 ] Cena [K ] ostatní plocha 351/3 726,00 38, ,68 ostatní plocha 351/8 42,00 38, ,56 3

4 ostatní plocha 351/11 42,00 38, ,56 Sou et ,80 Úprava ceny íloha. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,58 Mezisou et ,38 Úprava ceny dle 32 odst. 1: 0,3000 Koeficient prodejnosti Kp (p íl dle obce a ú elu užití): 0,8790 Koeficient zm ny cen staveb Ki (p íl dle hlavní stavby): 2,1730 Stavební pozemky ocen né dle 32 odst. 1 - celkem ,22 Pozemek, parc..351/3 - zjišt ná cena = ,22 K a2) Pozemek, parc..1/15 - GP Zem lský pozemek ocen ný dle 29. Ocen ní: Název Parcelní íslo BPEJ Vým ra [m 2 ] JC [K /m 2 ] Úprava [%] UC [K /m 2 ] Cena [K ] GP 1/ ,27 8, ,45 Vým ra celkem 2035 Mezisou et ,45 Koeficient prodejnosti K p (p íl.. 39): 00 Zem lský pozemek ocen ný dle 29 - celkem ,45 Pozemek, parc..1/15 - GP - zjišt ná cena = ,45 K Výsledné ceny: a) Pozemky a1) Pozemek, parc..351/3 = ,22 K a2) Pozemek, parc..1/15 - GP = ,45 K Výsledná cena nemovitosti iní celkem ,67 K Použit program NEM 3000, verze 2.85, distributor PLUTO OLT Pa íkova 9, Praha 9. Licence na jméno. 4

5 B) Výpo et ceny porovnávacím zp sobem PRAMEN ZJIŠT NÍ POROVNATELNÝCH NEMOVITOSTÍ: Vlastní databáze nabídek prodej nemovitostí a realizace prodej, získaná a t íd ná z nabídek na internetových stránkách renomovaných realitních kancelá í a na servrech nemovitostí a dalších. Uvedené nemovitosti k porovnávání jsou reáln nabízené nebo byl uskute n jejich prodej nejpozd ji ke dni aktualizace nebo termín prodeje nebyl d íve než p ed dv ma lety od aktualizace. Ceny nabízených nemovitostí jsou presentované v období aktualizace, situace nemovitostí je podle možností v nejbližším možném okolí porovnávané stavby. Aktualizace: íjen CHARAKTERISTIKA OBCE A TRHU NEMOVITOSTÍ V MÍST : Obec Brumovice leží v okrese Opava. Má 1473 obyvatel a katastrální území obce má rozlohu 2598 ha. Ve vzdálenosti 8 km severn leží sto Krnov, 16 km jihovýchodn statutární m sto Opava, 19 km západn m sto Bruntál a 23 km jihovýchodn m sto Krava e. Slezsko, kde se nachází obec Brumovice, bylo již v dávnov ku zemí mimo ádné d ležitosti. Toto území ležící mezi Jaderským, St edozemním i Baltským mo em spojovalo východ Evropy se severem a jižním st edomo ím. V roce 1939 byl v Brumovicích z ízen první koncentra ní tábor v SR, který byl umíst n v bývalém cukrovaru. Vesnice Brumovice pat í do d ív jšího okresu Opava a náleží pod Moravskoslezský kraj. P íslušnou obcí s rozší enou p sobností je rovn ž okresní m sto Opava. Obec Brumovice se rozkládá asi sedmnáct kilometr severozápadn od Opavy. Oblast pat í historicky již po staletí do opavského Slezska. Stálý po et ob an této st edn velké vesnice je asi 1440 obyvatel. Brumovice se dále d lí na šest ásti, konkrétn to jsou: Brumovice, Kolná, Poche, Pustý Mlýn, Skrochovice a Úblo. Obec je vzdálená p ibližn 4 km od polských hranic. Vesnice Brumovice leží v pr rné výšce 324 metr nad mo em. První zmínku o obci Statut: Obec Po et ástí: 6 Katastrální vým ra: 2598 ha Po et obyvatel: 1473 Z toho v produkt. v ku: 996 Pr rný v k: 35,1 Pošta: Ano Škola: Ano Zdravotnické za ízení: Ano Policie: Ne Kanalizace ( OV): Ano Vodovod: Ano Plynofikace: Ano. a) stavební parcely EHLED POROVNÁVANÝCH POZEMK : 1. Místo: Slezská, Neplachovice Vým ra: 951 m 2 Druh transakce: nabídka Cena: K Popis: Jedná se o stavební pozemek o velikosti 951 m2 v obci Neplachovice. Pozemek je v mírném svahu se srovnaným st edem. K pozemku jsou vy ízena povolení na vodovodní ád (stavitel bude i vlastníkem - bude moci odprodávat jednotlivé p ípojky), na íjezdovou komunikaci a stavbu rodinného domku, znamená to ze se m že ihned stav t. V cen pozemku je i stavební bouda, všechna vyjád eni, povoleni a hlavn projektové dokumentace k sítím a cest. EZ - elektrárna je zaplacena a p ívod vy ízen. Cesta bude slepá a tedy klidná. 2. Místo: Malé Heraltice Vým ra: 1218 m 2 Druh transakce: nabídka Cena: K Popis: Jedná se o prodej stavebního pozemku v obci Malé Heraltice 17km od Opavy, o vým e 1218m2. Elekt ina je v míst.p kný, rovinatý pozemek. P íjezd k pozemku po asfaltové cest. 3. Místo: Sádek u Opavy Vým ra: 3762 m 2 Druh transakce: nabídka Cena: K Popis: Prodej pozemku pro bydlení, Velké Heraltice, okr. Opava; Prodej stavebního pozemku v Sádku u Opavy. Pozemek o vým e m2, IS na hranici pozemku, okrajová ást obce ZJIŠT NÍ CENY POROVNÁNÍM: Cena p ed a po redukci na pramen ceny (K /m 2 ) Koef red. Redukce porovnávané ceny ve vztahu k oce ovanému pozemku: K 1 lokalita K 2 dopravní dostupnost K 3 tvar pozemku K 4 využití pozemku K 4 možnost ipojení IS K 5 vybavení K 6 nezbytnost terenních úprav Porovnávaný pozemek Pozemek v Slezská, Pozemek v Malých 736,10 220,00 0,60 0,75 0,75 0,85 0,80 0,90 0,90 0,70 0,65 Neplachovice Heralticích 441,66 165,00 115,30 118,80 3. Pozemek v Sádku u Opavy 200,00 0,75 0,85 0,90 150,00 114,80 Maximální porovnávaná cena: 118,80 /m 2 Minimální porovnávaná cena: 114,80 /m 2 Cena nemovitosti, zjišt ná porovnáním: 115,70 /m 2 Vým ra porovnávaného pozemku: 1107 m 2 Porovnávací cena po zaokrouhlení: K Cena porovnávaná (K /m 2 )

6 b) zem lský pozemek EHLED POROVNÁVANÝCH POZEMK : 1. Místo: Jakartovice-Bohdanovice Vým ra: m 2 Druh transakce: nabídka Cena: Popis: Pozemky k zem lské výrob o celkové vým e m2 v katastrálním území Bohdanovice K 2. Místo: Opava-Kylešovice Vým ra: m 2 Druh transakce: nabídka Cena: K Popis: Pozemky o vým e m2, Opava-Kylešovice Prodej pozemk o celkové vým e m2 v Opav -Kylešovicích. Vhodná investi ní p íležitost. Pozemky jsou rovinaté, pravidelného tvaru. Voda, plyn a elekt ina 100 m. 3. Místo: esina Vým ra: 8832 m 2 Druh transakce: nabídka Cena: K Popis: Jedná se o prodej pozemku, který je momentáln veden jako orná p da o velikosti 8832 m2 ve velmi hezkém prost edí v blízkosti lesa. ZJIŠT NÍ CENY POROVNÁNÍM: Cena p ed a po redukci na pramen ceny (K /m 2 ) Koef red. Redukce porovnávané ceny ve vztahu k oce ovanému pozemku: K 1 lokalita K 2 dopravní dostupnost K 3 tvar pozemku K 4 využití pozemku K 4 bonita K 5 kvalita porost K 6 nezbytnost terenních úprav Porovnávaný pozemek 1. Pozemek v Jakartovicích 15,00 0,70 0,60 10,50 6,30 2. Pozemek v Opav - 50,00 0,60 0,70 0,60 0,70 0,80 0,90 Kylešovicích 30,00 6,40 3. Pozemek ve V esin 25,00 0,70 0,60 0,70 0,90 0,95 17,50 6,30 Maximální porovnávaná cena: 6,40 /m 2 Minimální porovnávaná cena: 6,30 /m 2 Cena nemovitosti, zjišt ná porovnáním: 6,32 /m 2 Cena porovnávaná (K /m 2 ) Vým ra porovnávaného pozemku: 2035 m 2 Porovnávací cena po zaokrouhlení: K 6

7 C) Výpo et ceny výnosovým zp sobem Ostatní a zem lské pozemky k.ú. Brumovice u Opavy LV. 512 I) POZEMKY A POROSTY: ostatní plocha parc.. 351/3 o vým e 726 m 2 ostatní plocha parc.. 351/8 o vým e 42 m 2 ostatní plocha parc.. 351/11 o vým e 339 m 2 Vým ra celkem: 1107 m 2 GP parc.. 1/15 o vým e 2035 m 2 II) ANALÝZA HRUBÝCH P ÍJM Z PRONÁJM POZEMK : Porovnání údaj : Vým ra celkem: 2035 m 2 Redukce hrubých p íjm dle jejich zp sobilosti k pronájmu: Základní výše nájmu: ehled ploch k pronájmu: Druh využití: plochy vhodné k pronájmu plochy podmíne vhodné k pronájmu plochy nevhodné k pronájmu Pr rná výše nájmu /m 2 /rok Snížení v % orná p da 0 0,0 0,0 0,90 0% zem lský pozemek (GP) ,0 0,0 0,90 0% ostatní plocha ,0 0,0 1,20 0% K lesní pozemek 0 0,0 0,0 0,70 0% 0 K vinice 0 0,0 0,0 1,50 0% Vým ry celkem: ,0 0,0 Celkem: Využitelná plocha pozemku celkem : 3142 m 2 Pr rný výnos z 1m 2 využitelné plochy: /m 2 /rok Úprava základní výše nájemného v lokalit dle místních podmínek: Index a) Vliv polohy negativní 0,95 c) Využitelnost b) Vliv vybavení bez vlivu d) Vliv závad a rizik bez vlivu Celkový koeficient: 0,81 snižující Pr rná zjišt ná výše nájemného: 0,80 /m 2 /rok VN = 2 514,- K /rok Náklady (odhad): 15% N = 377,- K /rok Odhad p edpokládaného výnosu ze staveb a venkovních úprav: 0 K Míra kapitalizace: a) základní: r 1 = 4,9% c) rizika: r 3 = 4,0% b) odhad budoucí inflace: r 2 = 2,5% d) vliv životnosti: r 4 = 0,0% r =r 1 + r 2 + r 3 + r 4 = 11,4% Hodnota pozemk, zjišt ná výnosovým zp sobem: Výnosová hodnota pozemku celkem: K Základní ro ní výše nájmu 0 K K Index 0,85 0 K K K 7

8 D) Zjišt ní obvyklé ceny I) ADMINISTRATIVNÍ CENA POZEMK : Ceny pozemk v etn sou ástí: Díl í administrativní ceny jednotlivých staveb a pozemk : I) Pozemky a porosty II) Stavby p íslušenství Sou et: Administrativní cena nemovitosti podle cenového p edpisu, platného v den podání posudku II) P EHLED ZJIŠT NÝCH HODNOT: Výnosová hodnota: Cena dle platných cenových p edpis : Porovnávací cena: po zaokrouhlení iní: ,67 K 0,00 K ,67 K K K K K ztoho: ostatní plocha zem lský pozemek K K OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTI: C opt. = K III) REDUKCE CENY, VZHLEDEM K MIMO ÁDNÝM MOŽNÝM VLIV M NA USKUTE NÍ PRODEJE: 1) Vlivy užívání nemovitosti bez vlivu Hodnocení: 2) Vlivy vlastnických a sousedských vztah omezená možnost budoucí zástavby negativní Hodnocení: 3) Jiné vlivy bez vlivu Hodnocení: Index vyjad ující možné vlivy na uskute ní prodeje nemovitosti v míst a ase: i 5 = Výsledná cena (C opt. x i s ) : ostatní pozemek: K 0,75 0,75 1) Vlivy užívání nemovitosti za len ní pozemku do spole ného honu negativní Hodnocení: 2) Vlivy vlastnických a sousedských vztah bez vlivu Hodnocení: 3) Jiné vlivy bez vlivu Hodnocení: Index vyjad ující možné vlivy na uskute ní prodeje nemovitosti v míst a ase: i 5 = Výsledná cena (C opt. x i s ) : zem lský pozemek: K 0,90 0,90 Obvyklá cena pozemk celkem: K 8

9 E) REKAPITULACE EHLED OCEN NÍ NEMOVITOSTI: Ostatní a zem lské pozemky k.ú. Brumovice u Opavy LV. 512 ostatní plocha parc.. 351/3 zem lský pozemek, parc.. 1/15 ostatní plocha parc.. 351/8 ostatní plocha parc.. 351/11 Obvyklá cena nemovitosti : K slovy: jednostosedmnácttisíc K ztoho: ostatní plocha celkem K zem lský pozemek K Obvyklá cena práv, spojených s nemovitostí nebo závad, váznoucích na nemovitosti : Závady váznoucí na nemovitosti (v cná b emena), které by ur oval zvláštní p edpis, a které by pro sv j charakter z hlediska celospole enských zájm Nebylo ly být zjišt no nadále žádné zajišt ny, další nebyly právo, zjišt ny. odpovídající v cnému b emenu, ani jiné právo, nap. nájemní, které by se vztahovalo na oce ovanou nemovitost, Jiné evidované závazky v Katastru a práce, nemovitostí váznoucí na p ísl. nemovitosti Katastrálního nebyly ú adu. zjišt ny. ing. František Dobiáš Perunská Hodonín V Hodonín : Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti R ze dne , j. ZT 1340/83 pro Znalecký posudek byl zapsán pod po znaleckého deníku. Znale né a náhradu náklad ú tuji dokladem. 110/10 ing. František Dobiáš Perunská Hodonín V Hodonín : ílohy: íloha. 1 - Kopie katastrální mapy 1 strana 9

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2969-67/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2969-67/2010 .SPISU: EX 2595/06 NEMOVITOST: ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2969-67/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2982-80/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2982-80/2010 .SPISU: EX 1413/04 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2982-80/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Zem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2973-71/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2973-71/2010 .SPISU: EX 852/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2973-71/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Zem lské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: /10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: /10 .SPISU: EX 863/05 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3007-105/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Zem lský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 581/055/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 581/055/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 581/055/2011 o cen obvyklé pozemku PK. 423/5, k.ú. P estavlky u Sedlce, obec Sedlec-Pr ice, zapsáno na LV. 304 u Katastrálního ú adu pro St edo eský kraj, KP Benešov Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. 2437/2011

Znalecký posudek. 2437/2011 Znalecký posudek. 2437/2011 o cen obvyklé - 1/3 pozemk parcelní íslo St. 57/1 a parcelní íslo 261/1, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Moravskoslezský kraj, okres Bruntál,

Více

Znalecký posudek č. 2655-59/10

Znalecký posudek č. 2655-59/10 č.j.: 137Ex 9405/07 Znalecký posudek č. 2655-59/10 O obvyklé ceně pozemku pro stavbu rodinných domů p.č. 1349/3, Heřmanův Městec- Průhon, bez příslušenství, katastrální území Heřmanův Městec, obec Heřmanův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2981-79/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2981-79/2010 .SPISU: EX 7/6 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2981-79/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku m.p. 164

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 4059/12. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov.

ZNALECKÝ POSUDEK . 4059/12. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov. ZNALECKÝ POSUDEK. 4059/12 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov. Objednatel posudku: el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská 527

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4631 15/2016 o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. Znojmo Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vít Novozámský Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3516-71/2015. o obvyklé cen nemovitosti pozemku p..194/53 v k.ú. Zbuzany v etn p íslušenství. Podklad pro exeku ní ízení

ZNALECKÝ POSUDEK . 3516-71/2015. o obvyklé cen nemovitosti pozemku p..194/53 v k.ú. Zbuzany v etn p íslušenství. Podklad pro exeku ní ízení ZNALECKÝ POSUDEK. 3516-71/2015 o obvyklé cen nemovitosti pozemku p..194/53 v k.ú. Zbuzany v etn p íslušenství Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský ú ad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika Za Beránkem 836

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1491/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1491/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1491/2011 O ceně obvyklé pozemků č.par. 4688/2 ostatní plocha a č.par. 5129/105 orná půda Černošice, okres Praha - západ, kat. území Černošice. v obci Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3362/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3362/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3362/2016 o ceně nemovitých věcí pozemků v katastrálním území Šitbořice, obec Šitbořice, okres Břeclav: - LV 351 - pozemek parc. č. 4149, 4150, 4151 - LV 877 - pozemky parc. č. 4720,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1885/

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1885/ - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1885/2012 O ceně pozemků č.par. 508/145 orná půda s podílem 6/792, č. par. 508/144 orná půda s podílem 44/3024 katastrální území Malá Hraštice a pozemků č. par. 473/6, 600, 601/1

Více

Nález. Znalecký úkol. Ocen ní nemovitosti: 1. LV. 1080 pro k.ú. Žeravice u Kyjova, obec Žeravice. Zastav ný pozemek,. parc. St.506

Nález. Znalecký úkol. Ocen ní nemovitosti: 1. LV. 1080 pro k.ú. Žeravice u Kyjova, obec Žeravice. Zastav ný pozemek,. parc. St.506 .SPISU: EX 173/3 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2937-35/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku m.p. 41 k.ú. Žeravice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2151/2013 O ceně obvyklé pozemků č.par. 14/2 a 14/5 zahrady v obci Krsy, okres Plzeň - sever, kat. území Kejšovice, kraj Plzeňský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN. ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN. ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku .SPISU: 007EX 2005/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3062-04/11 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku D m bez.p. etn

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/2012. O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/2012. O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 134/2012 O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město. Objednatel znaleckého posudku: De-Rooy, s.r.o. Stavební 995/7 708 00 Ostrava-Poruba Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2895-122/2009

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2895-122/2009 .SPISU: EX 139/9-32 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2895-122/29 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : m.p.

Více

Znalecký posudek. 1840/2010

Znalecký posudek. 1840/2010 Znalecký posudek. 1840/2010 o cen nemovitosti - pozemku. parc. 562/10 v kat. úz. Benátecká Vrutice, obec Milovice, okres Nymburk. Objednatel posudku: Ú el posudku: JUDr. Ond ej Mareš Exekutorský ú ad Litom

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 155/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 155/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 155/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitostech - pozemku p.č. 123/3 - trvalý travní porost a dalších, zapsaných na LV číslo 1713 a pozemku p.č. 167/4 - orná půda a dalších, zapsaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 277/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 277/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 277/15 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p.č. 510/11 - orná půda, LV číslo 565, katastrální území Vávrovice, obec Opava, okres Opava a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2920-18/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2920-18/2010 .SPISU: 12E 3/29-38 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 292-18/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro OKRESNÍ SOUD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku m.p. 4 k.ú. Archlebov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2972-70/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2972-70/2010 .SPISU: EX 2031/05-48 NEMOVITOST 1: ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2972-70/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2109/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2109/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2109/2013 O ceně obvyklé pozemků s podíly vedenými v katastru nemovitostí jako lesní pozemek č.par. 425 a pozemek č.par. 393, 426 a 427 orná půda PK v obci Řeřichy, okres Rakovník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5312/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5312/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5312/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 souboru pozemků - pozemek parc. č. 1071 včetně lesního porostu, pozemek parc. č. 1070 a pozemek parc. č.

Více

Znalecký posudek. 2100/2011

Znalecký posudek. 2100/2011 Znalecký posudek. 2100/2011 o cen nemovitosti - 1/2 pozemku tvo eného parcelami. 370 a 371, v kat. úz. Studánka u Rumburku, obec Varnsdorf, okres D ín, ve vlastnictví povinného Stankovi e Ladislava. Objednatel

Více

Znalecký posudek. 3206/2012

Znalecký posudek. 3206/2012 Znalecký posudek. 3206/2012 o cen obvyklé - 1/2 pozemk parcelní íslo 3587/2 a parcelní íslo 3588 v katastrálním území Rychvald, obec Rychvald, okres Karviná, ve vlastnictví Koníkové Šárky. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 171/14. soudní exekutor Hradecká 3 130 00 Praha 3

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 171/14. soudní exekutor Hradecká 3 130 00 Praha 3 ZNALECKÝ POSUDEK č. 171/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p. č. 2443, LV číslo 15, katastrální území Pohořelice u Napajedel, obec Pohořelice, okres Zlín a pozemku p. č. 2545/48, 3588/1, 2588/2,

Více

Znalecký posudek č. 5793 23/2015 a)

Znalecký posudek č. 5793 23/2015 a) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5793 23/2015 a) o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo 349/1 v katastrálním území a obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. íslo: 2929-27/2010. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN

ZNALECKÝ POSUDEK. íslo: 2929-27/2010. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN .SPISU: EX 286/6 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN m.p. 388 k.ú. Zaje í LV. 414 okr. eclav na pozemku, parc.. St.883 zastav ná plocha a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2626 187-1/2011 o ceně pozemku parc.č. 660/24 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, okr. Plzeň - jih Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Beroun Palackého 31/2 266 01 Beroun zjištění

Více

Znalecký posudek č. 2008/316

Znalecký posudek č. 2008/316 Znalecký posudek č. 2008/316 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 538, v katastrálním území Vrahovice, obec, okres, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07 Výtisk č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5835-260 / 07 o ceně orné půdy 950/146 a orné půdy 950/238 v katastrálním území Dolní Třebonín, zapsaných na LV 525 pro obec Dolní Třebonín, okres Český Krumlov Objednatel

Více

Nález OBSAH POSUDKU: Znalecký úkol. edm tem ocen ní je nemovitost: m.p.4269, na parc.. 265, v etn p íslušenství LV. 1905 pro k.ú. Bohuslavice u Kyjova

Nález OBSAH POSUDKU: Znalecký úkol. edm tem ocen ní je nemovitost: m.p.4269, na parc.. 265, v etn p íslušenství LV. 1905 pro k.ú. Bohuslavice u Kyjova .SPISU: 7EX 445/3 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2977-75/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : m.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1531-30/2013 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně 1m 2 pozemku parc.č. 2575/1 orná půda, katastrální území Kylešovice, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. 2891/2011

Znalecký posudek. 2891/2011 Znalecký posudek. 2891/2011 o cen obvyklé - 1/10 pozemk parcelní íslo 907/5, parcelní íslo 907/11 a parcelní íslo 947/4, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Ústecký kraj, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: /2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: /2010 .SPISU: EX 1393/6 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2928-26/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku m.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3605/10. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 1378 pro katastrální území Desná III, obec Desná, okres Jablonec nad Nisou.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3605/10. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 1378 pro katastrální území Desná III, obec Desná, okres Jablonec nad Nisou. ZNALECKÝ POSUDEK. 3605/10 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 1378 pro katastrální území Desná III, obec Desná, okres Jablonec nad Nisou. Objednatel posudku: el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Veverská Bítýška, obec Veverská Bítýška, okres Brno-venkov: pozemku parc. č. 1721/4, včetně příslušenství Objednatel posudku: Účel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1157/87/2010

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1157/87/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1157/87/2010 o ceně pozemkových parcel se všemi součástmi, zapsaných na LV.č. 1235 pro katastrální území obce Hlásná Třebaň, okres Beroun. Objednatel posudku: JUDr. Vendula Flajšhansová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296-2726 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 1705/4, 1704/5, 1725/2, 2422/57 a 2458/2 v k.ú. Česká Ves, obec Česká Ves, okres Jeseník. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 O ceně pozemku p.č.71/3, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 600 m 2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.38 pro k.ú.dívčí Hrad Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2978-76/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2978-76/2010 .SPISU: EX 114/6 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2978-76/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku m.p. 6

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. íslo: 2932-30/2010. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN

ZNALECKÝ POSUDEK. íslo: 2932-30/2010. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN .SPISU: EX 1151/2 NEMOVITOST 1: ZNALECKÝ POSUDEK OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN m.p. 4 k.ú. Hyn ice u Krnova na parc.. 981/1 St.169 a 981/2 parc..532/2 m.p. 167 k.ú.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2939-251/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 2961 a parc.č. 4623/1, v k.ú. Sudoměřice, obci Sudoměřice, okresu Hodonín (LV 687) Objednatel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3025-241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3025-241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3025-241/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 pozemku p.č.2130, orná půda, o velikosti 4757 m 2 včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.383 pro k.ú. Sudoměřice Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 79/10, 294/1, 295 a 299, zapsaných na LV číslo 145, katastrální území Velké Dvorce, obec Přimda, okres Tachov a ocenění jednotlivých

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 606/077/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 606/077/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 606/077/2011 o cen obvyklé pozemku. parc. 387/25, k.ú. Rad ice u Krásné Studánky, obec Liberec, zapsáno na LV. 450 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj, KP Liberec Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo /16

ZNALECKÝ POSUDEK íslo /16 1 ZNALECKÝ POSUDEK íslo 1.651 78/16 o cen v ase a míst obvyklé (tržní) pozemk situovaných v katastrálním území Kosice (669831), obci Kosice (570176), okrese Hradec Králové (CZ 0521), kraji Královehradeckém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Ocen ní nemovitostí. 226/08

Ocen ní nemovitostí. 226/08 Ocen ní nemovitostí. 226/08 o cen nemovitosti - 1/3 domu.p. 189 umíst ného na pozemku. St. 196 a 1/3 pozemku tvo eného parcelami. St. 196 a 162/18 v kat. úz. K inec, obec K inec, okres Nymburk, ve vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 281-2711 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/44 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 1309/11, 2551/2, 2552/1, 2553/5, 2553/6, 2554/6, 2554/7, 2563/2, 2570/9

Více

Znalecký posudek č. 1758-43-10

Znalecký posudek č. 1758-43-10 Znalecký posudek č. 1758-43-10 o obvyklé ceně nemovitostí: - pozemky p.č. 6314 - orná půda o výměře 3150 m 2, p.č. 7615 - orná půda o výměře 25810 m 2, p.č. 7616 - trvalý travní porost o výměře 406 m2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 212-2013. Pozemek p.č. 2079/41, Pozemek Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Jeseník, k.ú. Jeseník

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 212-2013. Pozemek p.č. 2079/41, Pozemek Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Jeseník, k.ú. Jeseník ZNALECKÝ POSUDEK číslo 212-2013 NEMOVITOST: Katastrální údaje: Adresa nemovitosti: Jeseník, 790 01 Pozemek p.č. 2079/41, Pozemek Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Jeseník, k.ú. Jeseník Vlastník pozemku:

Více

Podle registru Aquarius je stavba bytového domu ve velmi mírném (2 nejnižší ) stupe ohrožení zaplavením a zatopením.

Podle registru Aquarius je stavba bytového domu ve velmi mírném (2 nejnižší ) stupe ohrožení zaplavením a zatopením. ZNALECKÝ POSUDEK. 496/178/2010 o cen obvyklé bytové jednotky. 461/1 v budov.p. 461, byt. d m, na pozemku.parc. St. 728, v etn spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 460-462 a pozemcích.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 158/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 158/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 158/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinného domu.p. 381 s p íslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV íslo 374 katastrální území : Ivanovice na Hané obec : Ivanovice na Hané_ okres : Vyškov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2911-9/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2911-9/2010 .SPISU: EX 3475/6-43 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2911-9/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku m.p.

Více

Znalecký posudek č. 3887/57/10 o obvyklé ceně nemovitosti-pozemku p.č. 170/5 v k.ú. Kladruby u Vlašimi, obec Kladruby, okres Benešov

Znalecký posudek č. 3887/57/10 o obvyklé ceně nemovitosti-pozemku p.č. 170/5 v k.ú. Kladruby u Vlašimi, obec Kladruby, okres Benešov Znalecký posudek č. 3887/57/10 o obvyklé ceně nemovitosti-pozemku p.č. 170/5 v k.ú., obec Kladruby, okres Benešov Objednatel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4503-72/15 O ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 8808/10 a 8808/7 v k.ú. Dolní Dunajovice Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město JUDr.Vít

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo /16

ZNALECKÝ POSUDEK íslo /16 1 ZNALECKÝ POSUDEK íslo 1.649 76/16 o cen v ase a míst obvyklé pozemk situovaných v katastrálním území Svojšice u Choltic (761401), obci Svojšice (575780), okrese Pardubice (CZ 0532), kraji Pardubickém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2966-64/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2966-64/2010 .SPISU: EX 3352/7 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2966-64/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku m.p.

Více

Znalecký posudek íslo 2104/69/2010

Znalecký posudek íslo 2104/69/2010 Znalecký posudek íslo 2104/69/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnot nemovitostí ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.. 738/1, 791, 792/1, 931/1 a 1176 a PK parc.. 581, 583,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1853/

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1853/ - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1853/2012 O ceně obvyklé podílu 1/2 na pozemcích č.par. 37 a 38 trvalý travní porost s pozemkem č.par. 43/2 ostatní plocha v obci Počepice, kat. území Vitín u Počepic a ceně obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 261/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 261/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 261/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p. č. 2000/9 - orná půda, zapsaných na LV číslo 386, katastrální území Nevězice, obec Nevězice, okres Písek a ocenění jednotlivých práv

Více

Znalecký posudek č. 112/7/12

Znalecký posudek č. 112/7/12 Znalecký posudek č. 112/7/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti pozemku parc. č. 1157/7 v k.ú. a obci Záboří nad Labem, okres Kutná Hora Objednatel znaleckého posudku: Ján Locek soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1904/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1904/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1904/2012 O ceně podílu 1/4 na pozemcích č.par. 724/37 a 724/38 orná půda v katastru Kralovice u Rakovníka, podílu 1/4 na č.par. 4471 a 4802 orná půda v kat. území Kožlany a podílu

Více

Znalecký posudek. 2825/2011

Znalecký posudek. 2825/2011 Znalecký posudek. 2825/2011 o cen - 2/48 pozemk parc.. 16/3, 163/3, 185/1, 186/1, 187/4, 188/2, 195/5, 197/4, 217/5, 219/7, 276/16, 276/17, 276/18 uvedených na listu vlastnictví. 114 a 2/48 pozemk vedených

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál. ZNALECKÝ POSUDEK č. 149-4174/15 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

Znalecký posudek č /2016 d)

Znalecký posudek č /2016 d) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 6053-63/2016 d) o obvyklé ceně podílu na nemovitých věcech pozemcích parcelní číslo 4319, 4676 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3342/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3342/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3342/2012 O ceně nemovitosti - 1/12 pozemků parc. č. St. 263/1, 1182/9, 1262/14, 1288/1, 1294/1 a PK 1802/1 v kat. úz. Řehlovice, obec Řehlovice, okres Ústí nad Labem, ve vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 368-10/15 O ceně pozemků p.č. 2349/9, 2349/10, 2349/11 a 2370/2 v k.ú.opava-předměstí, obec Opava, kraj Moravskoslezský Objednatel znaleckého posudku: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3254/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku parc.č. 315 v k.ú. Brušperk, obec Brušperk, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úĝad v LitomČĜicích Novobranská 20 412 01 LitomČĜice. Úþel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úĝad v LitomČĜicích Novobranská 20 412 01 LitomČĜice. Úþel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK o cenč obvyklé bytové jednotky þ. 263/11 v domč o šesti vstupech þ.p. 259, 260, 261, 262, 263 a 264 umístčného na pozemku þ. parc. St. 297/1, St. 297/2, St. 297/3, St. 297/4, St. 297/5

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-94/2012 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1550/12 orná půda v k.ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, okresu Nový Jičín (LV 6781) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 132-3932/14 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 76 v k.ú. Malé Heraltice, obec Velké Heraltice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 2010/219

Znalecký posudek č. 2010/219 Znalecký posudek č. 2010/219 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1568, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-281/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemků par.č.1570/12, par.č.1575/11 a par.č.2106, v k.ú. Tečovice. Nemovitosti - pozemky jsou zapsány na LV č. 804 pro k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 3404-94/2013. o ceně pozemku p.č. 190/2 a spoluvlastnického podílu id.1/7 na pozemku p.č. 189/22

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 3404-94/2013. o ceně pozemku p.č. 190/2 a spoluvlastnického podílu id.1/7 na pozemku p.č. 189/22 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3404-94/2013 o ceně pozemku p.č. 190/2 a spoluvlastnického podílu id.1/7 na pozemku p.č. 189/22 vše v katastrálním území Helenín, obec Jihlava, kraj Vysočina, včetně příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2956-54/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2956-54/2010 EX 21/4.SPISU: ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2956-54/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST 1: m.p. 976

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/36/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/36/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 513/36/2014 O ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 celku nemovité věcí - pozemek parcelní číslo 1423 zapsaný na LV 457 pro katastrální území Kněžice u Městce Králové, obec Kněžice,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3036/65/2014 6 NEMOVITOST: Pozemky z LV č. 1579 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Žarošice, k.ú. Žarošice, kód k.ú. 794627, LV 1579 Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo /15

ZNALECKÝ POSUDEK íslo /15 ZNALECKÝ POSUDEK íslo 1.469 46/15 o cen v ase a míst obvyklé (tržní) pozemk p.. 389/1,2; 396/2 a 398/1 situovaných v k.ú. Krašlovice (674052), obci Krašlovice (536806), okrese Strakonice (CZ 0316), kraji

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2104-113/2013 spoluvlastnického podílu:1/20 na pozemku p.č.1056,p.č.555,p.č.556/2 a spoluvl.podílu:1/10 na pozemku p.č.602 v kat.území : Hrdlív, obec: Hrdlív, okres: Kladno. Objednatel

Více

Dodatek ke ZNALECKÉMU POSUDKU č. 3564-387/2013

Dodatek ke ZNALECKÉMU POSUDKU č. 3564-387/2013 Dodatek ke ZNALECKÉMU POSUDKU č. 3564-387/2013 O ceně pozemků p.č.675/4, orná půda, o velikosti 19 m 2, p.č.1793/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o velikosti 37 m 2, p.č.1817/107, orná půda, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 172-2602/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 172-2602/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 172-2602/09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemku parc.č. 317/3 v k.ú. Hlušovice, obec Hlušovice, okres Olomouc a pozemcích parc.č. 477/19,

Více

Znalecký posudek č. 2011/205

Znalecký posudek č. 2011/205 Znalecký posudek č. 2011/205 O ceně nemovitosti: Pozemky, parcely č. 3624, 3625, v katastrálním území Bystřice nad Olší, obec Bystřice, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2012/103

Znalecký posudek č. 2012/103 Znalecký posudek č. 2012/103 o ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 393/3 v katastrálním území Lhota u Šternberka, obec Šternberk, okres Olomouc, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2168-36/2014. pozemků p.č.1052/8, p.č.1055/11, p.č.1055/12, p.č.1055/13 v kat.území: Netvořice, obec: Netvořice, okres: Benešov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2168-36/2014. pozemků p.č.1052/8, p.č.1055/11, p.č.1055/12, p.č.1055/13 v kat.území: Netvořice, obec: Netvořice, okres: Benešov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2168-36/2014 pozemků p.č.1052/8, p.č.1055/11, p.č.1055/12, p.č.1055/13 v kat.území: Netvořice, obec: Netvořice, okres: Benešov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6 2436 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 561, 562, 570, 660, v k.ú. Podolí u Přerova, obec Podolí, okres Přerov a pozemku parc.č. 598 parcela zjednodušené evidence,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 110-3447/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 110-3447/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 110-3447/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 942, 1072/6, 1072/23, 1112 (PK) a 1115 (PK) v k.ú. Lhota u Vsetína, obec Lhota u Vsetína, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 568-95/2012 o ceně pozemků (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 327, 328, 943 a 944/1 v k.ú. a obci Střítež, okresu Frýdek-Místek a o odhadu ceny obvyklé (LV 18) Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více