TOPIGS. Journal 01/ Firemní informace pro partnery a zákazníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky"

Transkript

1 Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2013 Porodní hmotnost a geny jsou důležitými ukazateli technických a ekonomických vý- sledků dosahovaných při výkrmu prasat Výtah Výsledky výkrmových selat nejsou vždy stejné. Nejvyšší užitkovost lze očekávat u těch selat, která se vyznačují vyšší porodní hmotností a kvalitnějším původem. Tyto dva faktory jsou lepšími ukazateli než hmotnost při odstavu a intenzita růstu v průběhu odchovu. Úvod Genetický potenciál výkrmových selat není ve výkrmu plně využit. V současnosti by se u prasat ve výkrmu mohly denní přírůstky pohybovat kolem g. V praxi však lze tyto hodnoty dosáhnout jen velmi obtížně. Cílem této studie bylo zjistit, zda je možné předpovědět, že sele zařazené do výkrmu bude dosahovat při dobré konverzi krmiva dobré hmotnostní přírůstky, a také zda je možné v tomto časovém úseku určit ty ukazatele, na jejichž základě by bylo možno předpovědět, budou-li vykrmovaná zvířata špičkovou užitkovost vykazovat anebo nebudou. Pokud by bylo možné rozpoznat dobře rostoucí kusy již v tomto raném stádiu výkrmu, otevřely by se chovatelům nové možnosti. Na experimentální farmě v Beilenu jsou o každém jednotlivém zvířeti vedeny záznamy od jeho početí až do porážky na jatkách. Znamená to, že je znám jak rodokmen zvířat, tak také údaje o jejich první životní fázi. V rámci této analýzy byly všechny tyto údaje zpracovány. Otázka, kterou si výzkumníci položili, zní: Na základě jakých vlastností, které je možno určit ještě před ustájením selete do výkrmu, lze předpovědět jeho budoucí užitkovost? Vliv následujících znaků na výsledky, jichž prasata dosahovala ve výkrmu: Porodní hmotnost Hmotnost při odstavu Intenzita růstu selete v období odchovu Hmotnost na začátku výkrmu Jestliže intenzita růstu v průběhu fáze odchovu selete je důležitým ukazatelem jeho užitkovosti ve výkrmu, pak jeho výživa a ošetřování v tomto období mohou konečný výsledek dále zlepšit. Je-li klíčovým ukazatelem hmotnost selete při odstavu, pak důležitou roli hraje i jeho výživa ve fázi laktace. Jestliže je ale tímto ukazatelem porodní hmotnost, pak je třeba věnovat větší pozornost výživě prasnic v období březosti. Růst a konverze krmiva Dnes je u prasat možno dosahovat denních hmotnostních přírůstků okolo g a lze konstatovat, že tato zvířata se nacházejí na každé farmě (Obr. 1). My však chceme, aby této intenzity růstu bylo dosahováno bez zbytečné tvorby tukové tkáně, bez používání růstových stimulátorů a s patřičným ohledem na zdravotní

2 zátěže přítomné v Nizozemsku. Dalším, dodatečným cílem tohoto výzkumu je také dosažení maximální hodnoty pro konverzi krmiva 2,5, což znamená, že na dosažení přírůstku 1kg/den musí denní příjem krmiva činit 2,5 kg. V rámci této studie byl rovněž vypočítán ekonomický index, v němž se předpokládá, že intenzita růstu odpovídá hodnotě 9,40 centů za gram přírůstku a 2,43 centů za gram přijatého krmiva. Pouhé jednoprocentní zvýšení produkce libového masa přináší chovateli v přepočtu na jatečný trup příjem 1,20 Euro; v této studii se předpokládá, že ekonomiku výkrmu lze vyjádřit takto: (růst ) (příjem krmiva ) (procento masa 57.0) Jinými slovy řečeno, je možno si položit otázku: nakolik se dané zvíře odchyluje v peněžním vyjádření (tj. v Eurech) od požadovaného standardu gramů, koeficientu konverze krmiv 2,50 a 57,0 procentního podílu libového masa? Na obrázcích je použit příplatek 4 Euro, a to proto, že jinak by mnohá z uváděných čísel měla zápornou hodnotu (a to by srovnávání ještě více komplikovalo). Znamená to tedy, že údaje v tabulkách nevyjadřují absolutní hodnoty, ale že pouze charakterizují rozdíly. Obrázek 1. Srovnání údajů o růstu prasat ve výkrmu při adlibitním krmení) s údaji o konverzi krmiva (při hodnotách gramů přírůstku denně konverzi krmiva 2,5). Na modrém pozadí se nacházejí zvířata, která tomuto požadavku vyhovují. Výsledky: vliv porodní hmotnosti na výsledky dosahované ve výkrmu Selata s vyšší porodní hmotností rostou průkazně intenzivněji než selata s porodní hmotností nižší, a to jak v období do odstavu, tak také ve výkrmu (Tab. 1). Nicméně to neznamená, že selata s nízkou porodní hmotností mají při porážce více tuku, méně svaloviny a jednoznačně odlišnou kvalitu masa; rozdíl v porodní hmotnosti vede hlavně k pomalejšímu tělesnému růstu. Stejné porovnání bylo provedeno i u hmotnosti při odstavu a intenzity růstu v době odchovu selete (Tab. 1). Zvířata, která rostla v době odchovu rychleji, vykazovala intenzivnější růst i na začátku výkrmu; ke konci výkrmu se však tento růst zpomalil. Jejich konverze krmiva byla 0,08 bodu nižší, což také znamenalo určitou finanční ztrátu. Získané výsledky jsou dále komplikovány faktem, že tyto hmotnosti nebyly na sobě nezávislé: selata, která byla těžší při odstavu, měla také vyšší porodní hmotnost a selata, která rostla dobře v období odchovu, rostla dobře již v období před odstavem, a to proto, že byla vyšší jejich porodní hmotnost. To vše ale neznamená, že by těžká odstavená selata vykazovala vyšší užitkovost i ve výkrmu. Vysvětlením je spíše to, že nejtěžší odstavená selata byla rovněž nejtěžší již při narození. Velmi podrobná analýza ukazuje, že nejdůležitějším ukazatelem růstu je porodní hmotnost; růst v období před odstavem tento ukazatel mírně zlepšuje a růst v období odchovu má pravděpodobně vliv negativní, ne pozitivní. U zvířat, která měla stejnou hmotnost při odstavu a rostla pomaleji v období odchovu, se pak později (tj. v období výkrmu) jejich intenzita růstu zlepšila. Výsledky: pohlaví Skutečnost, zda kanec byl či nebyl vykastrován, měla na výsledky velký vliv. Nekorigovaný rozdíl ve výtěžnosti (počítáno na základě intenzity růstu, konverze krmiva a procentuálního podílu masa), činil u jednoho jatečného prasete 5 Euro (Tab. 2). Průměrná intenzita růstu kanečků a vepříků se téměř nelišila. U kanců začíná výkrm pomalu (omezený příjem krmiva) a končí rychle (zachová schopnost pro ukládání bílkovin po dosažení hmotnosti 70 kg). U konverze krmiva činí tento rozdíl 0,17 a u podílu svaloviny téměř 2%, v obou případech ve prospěch kanců. Výsledky: genetika Šlechtění existuje díky variabilitě. Kdyby neexistovaly rozdíly v genetice, neexistoval by ani genetický pokrok. V rámci každé skupiny prasat ve výkrmu byly zjištěny velké genetické rozdíly. Tyto rozdíly byly způsobeny tím, že také mezi jejich otci a matkami již tyto genetické rozdíly taktéž byly. Každé sele dědí jednu polovinu genů od svého otce a druhou polovinu genů od své matky. V průměru je plemenná hodnota rodičů správná, lze ale říci, že u každého jedince se mísí tisíce a tisíce dobrých a špatných vlastností a znaků. Každé sele dědí jednu polovinu svých vlastností od každého z rodičů a některé z těchto vlastností jsou dobré a některé špatné. Klasifikace selat podle průměrné hodnoty TSI ( selekční index, který vyjadřuje genetickou kvalitu užitkových znaků zvířete) otce a matky umožňuje zjišťovat jasné rozdíly v užitkovosti. Zvířata s vysokou hodnotou vykazovala ve výkrmu podstatně lepší užitkovost. Toto zjištění potvrzuje předpoklad, že selekce a šlechtění skutečně mají smysl a jsou účinné. Konečné výsledky: Tabulky v této studii poskytují údaje o každé proměnné. Je ale pravdou, že mnohé proměnné se také navzájem ovlivňují: sele s vyšší porodní hmotností bude mít pravděpodobně vysokou hmotnosti i při odstavu. Zahrneme-li do statistického modelu všechny ostatní faktory a zkorigujeme je navzájem, pak dostaneme následující odhady: Porodní hmotnost: Hmotnost při odstavu: Intenzita růstu selat: Kanci vs. kastráti: Prasničky vs. kastráti: 1 kg navíc znamená zvýšení zisku o 5,50 Euro 1 kg navíc znamená zvýšení zisku o 0,50 Euro 100 g navíc znamená zvýšení nákladů o 1,23 Euro zvýšení zisku o 5,50 Euro zvýšení zisku o 2.50 Euro Závěr Kanečci s vyšší porodní hmotností, kteří se narodí prasnicím inseminovaným semenem kanců s vyšší plemennou hodnotou, zaručují průkazně lepší ekonomické výsledky než selata průměrná. Tipy - Porodní hmotnost a hmotnost vrhu se vyznačují vysokou opakovatelností. Prasnice, která porodí těžká selata jednou, porodí těžká selata i v následujícím vrhu. Tuto skutečnost můžete brát v úvahu při krmení a selekci prasnic. Tabulka 1: Hodnocení selat na základě nízké nebo vysoké porodní hmotnosti, nízké nebo vysoké hmotnosti při odstavu a na základě intenzity růstu selat (od odstavu do začátku výkrmu) Hmotnost při narození Hmotnost při odstavu Intenzita růstu v období odchovu Celkem Nízká Vysoká Nízká Vysoká Nízká Vysoká Počet Stáří při odstavu Stáří při začátku výkrmu Stáří při porážce Porodní hmotnost Hmotnost při odstavu Hmotnost při začátku výkrmu Střední hmotnost Konečná hmotnost Intenzita růstu selat Růstová fáze Růstová fáze Intenzita růstu ve výkrmu Příjem krmiva Konverze krmiva Procentuální podíl masa HGP tuk HGP maso Euro Kalkulace v Eur: (růst ) (příjem krmiva ) + 1,2 (procento masa 57.0) - V průběhu březosti spotřebují některé prasnice o něco více a jiné o něco méně krmiva. - Při naskladnění porodny se můžete dívat na předpokládané datum porodu, ale také na předpokládanou porodní hmotnost selat. - Také dědivost porodní hmotnosti a celkové hmotnosti vrhu je vysoká. Je proto třeba přednostně vybírat do chovu prasničky od matek s vysokou hmotností vrhů (tj. s celkovým počtem kilogramů). - Věnujte pozornost selekčnímu indexu, a pokud je to možné, berte tento selekční index v úvahu i při rozhodování o obměně stáda užitkových prasnic. Do selekčního indexu užitkových prasnic jsou zahrnuty i údaje o porodní hmotnosti selat, o vyrovnanosti vrhu (tj. vyrovnanosti porodní hmotnosti selat) a o předpokládaných jatečných charakteristikách jejího potomstva. Egbert Knol, Ředitel výzkumného centra IPG Tabulka 2: Hodnocení selat podle pohlaví Pohlaví Kanečci Kastráti Prasničky Počet Stáří při odstavu Stáří při začátku výkrmu Stáří při porážce Porodní hmotnost Hmotnost při odstavu Hmotnost při začátku výkrmu Střední hmotnost Konečná hmotnost Intenzita růstu selat Růstová fáze Růstová fáze Intenzita růstu ve výkrmu Příjem krmiva Konverze krmiva Procentuální podíl masa HGP tuk HGP maso Euro

3 Úspěch i bez repopulace Pro Zemědělskou akciovou společnost Hluboš působící v okrese Příbram je hlavní podnikatelskou aktivitou chov prasat a drůbeže. V roce 2010 stálo vedení společnosti před otázkou, jak vyřešit zdravotní situaci v základním stádě prasnic. Nakonec se podnik rozhodl pro celkovou repopulaci stáda a začalo se s plošným vyřazováním prasnic po odstavu. Z počátečního stavu 1300 prasnic prasniček se tak ke konci roku 2010 snížily počty zvířat na pouhých 380 prasnic. Během roku bylo také třeba vyřešit situaci ve výkrmu prasat. Pro vedení podniku nebyl akceptovatelný výpadek v produkci jatečných prasat, způsobený zastavením produkce vlastních selat. Jako možné řešení této situace se nabízel nákup selat do výkrmu až do okamžiku obnovení produkce selat od nakoupených zdravých prasniček. S ohledem na to, že všechny provozy a kategorie zvířat jsou umístěny v jednom areálu, nebylo toto řešení vhodné. Při zachování výkrmu dovážených selat nelze zajistit optimální průběh ozdravení základního stáda a výsledek celého procesu repopulace tak byl značně nejistý. Na základě těchto informací došlo na podzim roku 2010 k jednání mezi zástupci akciové společnosti a společnosti. Výsledkem byla změna rozhodnutí o ozdravení chovu pomocí celkové likvidace původního stáda a nákupem zdravých prasniček. Bylo rozhodnuto o tom, že prasnice původního stáda se již nebudou po odstavu vyřazovat, ale budou znovu zapouštěny a postupně bude stádo doplněno nákupem prasniček. Do užitkového chovu byly jako matky jatečných zvířat zvoleny prasničky 20, což je kombinace A-linie založené na plemeni Large White a N-linie vycházející z plemene Landrase. Do pozice C v užitkovém chovu byla vybrána linie TEMPO. Prasničky 20 si podnik produkuje sám ve vlastním rozmnožovacím chovu a tím je zajištěn uzavřený obrat stáda s jediným vstupem ve formě inseminačních dávek. Předmětem plánovaných dodávek tak byly jak prasničky čisté A-linie pro rozmnožovací chov, tak prasničky 20 pro užitkový chov. Změna genetiky byla také spojena se stavebními úpravami a se změnami v managementu reprodukce prasnic. V halách pro jalové prasnice došlo k vybudování individuálních kotců pro prasnice po odstavu, nad hlavy prasnic byla nainstalována světla a chodba pro kance byla vybavena brankami pro fixaci kance během výběru u maximálně 5 prasnic. Vedle těchto technologických úprav došlo zároveň k proškolení pracovníků na úseku inseminace a poroden dle doporučení společnosti. S ohledem na to, že nakupované prasničky pocházely z SPF chovů a byly zařazeny do chovu bez provedeného ozdravení stáda, bylo nejdůležitějším úkolem vypracovat přesný plán jejich adaptace a aklimatizace. Nakoupené prasničky byly ustájeny na farmě Třebsko a proces adaptace u nich proběhl podle následujícího plánu: 10 dní medikace zvířat ATB přes krmení týden po návozu vakcinace proti PRRS, Parvoviróze, Července, Mycoplasmě za tři týdny revakcinace proti PRRS, Parvoviróze a Července kontakt s prostředím farmy zajištěn ustájením prasnic bez klinických projevů onemocnění z farmy Hluboš období aklimatizace po kontaktu s cílovou farmou 6 týdnů s možností inseminace prasniček přesun inseminovaných prasniček do chovu minimálně měsíc po inseminaci. Celkem bylo dodáno 890 ks prasniček ve věku 3,5 7 měsíců z uznaných SPF chovů z České Republiky a Maďarska, a to ve třech etapách: ks (1/3 A-linie, 2/3 20) ks (1/3 A-linie, 2/3 20) ks (linie 20) I přes počáteční obavy proběhla adaptace a aklimatizace prasniček bez větších problémů a zvířata byla plynule zařazena do reprodukčního cyklu chovu. První vlastní prasničky 20 se na Hluboši narodily a do užitkového chovu byla zařazena první vlastní prasnička měsíců od prvního nákupu prasniček. Již po změnách v provádění inseminace došlo ke zlepšení výsledků březosti, oprasenosti, ale i velikosti vrhů u starých prasnic původního stáda. Další výrazné zlepšení reprodukce se projevilo již od prvních vrhů nakoupených prasniček. Zlepšení se projevilo především u počtu dochovaných selat a délky mezidobí, která je spojena s úspěšností inseminace odstaveno Počet všech narozených na vrh (ks) 12,7 12,8 13,4 10,8 Počet živě narozených na vrh (ks) 11,5 12,0 12,8 10,2 Počet odstavených na vrh (ks) 9,4 9,7 11,1 Úhyn selat (%) 17,6 14,3 11,0 Průměrné mezidobí (dny) 163,7 155,7 151,4 Oprasenost po 1. inseminaci (%) 80,7 82,5 84,0 Obrátkovost dle mezidobí (vrhů/rok) 2,23 2,34 2,41 Počet odstavených na prasnici za rok dle obrátkovosti (ks) 20,96 22,70 26,75 10,4 V současné době je celkový stav plemenic na farmě Hluboš 1032 ks nezapuštěných prasniček. Za první 4 měsíce tohoto roku jsou vykazovány tyto základní parametry reprodukce: Prasničky Prasnice Celkem Počet všech narozených na vrh (ks) 11,7 13,2 12,9 Počet živě narozených na vrh (ks) 11,3 12,7 12,5 Počet odstavených na vrh (ks) 10,7 10,9 10,8 Úhyn selat (%) 14,0 17,5 16,8 Březost po 1. inseminaci (%) 92,9 95,3 94,9 Březost po všech inseminacích (%) 93,1 95,5 95,2 Průměrné mezidobí (dny) X 146,3 146,3 Obrátkovost dle mezidobí (vrhů/rok) X 2,49 2,49 Počet odstavených na prasnici za rok dle obrátkovosti (ks) X 27,04 26,94 I přes uspokojivé výsledky je stále co zlepšovat. Jako problém se jeví výskyt zmetání v poslední třetině březosti jak u prasnic, tak u prasniček. Snaha o zlepšení podmínek ustájení březích prasnic vedla k rozhodnutí upravit haly pro březí s technologií automatického krmení Compident a zmenšit skupiny ustájených prasnic, tím se sníží stres ve skupině a lze předpokládat snížení počtu zmetání. Začátkem roku 2013 se vyskytly problémy se zvýšeným procentem úhynu selat. Na základě toho byl přehodnocen a upraven systém ošetřování a vakcinace selat. Dalším krokem ke zkrácení mezidobí je časnější odstav. V současnosti je průměrná délka kojení 28,6 dní a do budoucna se počítá se zkrácení této periody na maximálně 25 dní. V tomto roce také probíhá testování prasniček 40 jako matek do užitkového chovu. Jedná se o kombinaci A-linie a B-linie. Prasničky této kombinace se vyznačují pevnější konstitucí, menším tělesným rámcem a mohutnější kostrou, což jsou předpoklady pro dlouhověkost a jejich efektivnější využití v daných provozních podmínkách chovu. Z uvedených výsledků je zřejmé, že i chovy, ve kterých nedošlo k ozdravení stáda formou celkové repopulace, mohou dosahovat dobrých výsledků reprodukce. Základem je pravidelná kontrola zdravotního stavu a rychlá reakce na jakékoliv klinické projevy onemocnění. Dalším předpokladem je přesné provádění všech úkonů v reprodukci, precizní vedení evidence a dodržování všech doporučení z hlediska výživy, krmení a ošetřování zvířat. Vejvančická Pavlína, Ing.,Ph.D. Odborný poradce chovů, CHOVSERVIS a.s.

4 Projekt HAGE Pro dosažení rychlejšího genetického pokroku centralizuje své nukleové šlechtění do větších farem, kde je možné vybírat zvířata do příští generace z mnohem většího počtu kandidátů. Součástí této restrukturalizace je i Projekt HAGE nastartování nového chovu na šlechtění N-linie v Maďarsku. CZ měla v tomto projektu na starost dodávku SPF zvířat. Od srpna loňského roku se do České republiky v průběhu 5 měsíců dovezlo 790 čistokrevných selat N-linie, která se odchovávala na pronajaté farmě na Jižní Moravě. Tato zvířata jsme do Maďarska vyvezli ve dvou dodávkách, které byly v listopadu 2012 (377 prasniček a 23 kanečků) a v únoru 2013 (200 prasniček a 17 kanečků). Pro doplnění nově postavené farmy s kapacitou 3000 prasnic jsme ve stejné termíny vyvezly i prasničky 20 z chovu Bioproduktu Knapovec v celkovém počtu 1470 ks. Produkce všech těchto bezmála 2100 zvířat podléhal maximální zdravotní bezpečnosti, ať už se jednalo o režim na jednotlivých farmách, provedení zdravotních zkoušek nebo přepravu zvířat speciálními kamiony. Do budoucna se plánuje, že na novém chovu v Maďarsku bude 3000 prasnic N-linie, které budou tvořit vrchol šlechtitelské pyramidy této linie. Děkujeme všem, kteří se do tohoto projektu v České republice zapojili a těšíme se, že již brzy budeme moci využít genů nukleového šlechtitelského chovu v Maďarsku pro výrobu prasniček 20 v Česku a na Slovensku.

5 01/2013 Journal Aktuální informace pro partnery a zákazníky CZ s.r.o. Datum vydání: 20. června 2013 Vydává: CZ s.r.o., Svatopetrská 35/7, Brno Redakce: Jana Krupicová, tel.: , objevil SNP pro porodní hmotnost selat a vyrovnanost vrhu objevil v sekvenci DNA prasat několik odchylek individuálních nukleotidů (SNP), které umožňují vysvětlit genetickou variabilitu porodní hmotnosti selat. Tyto odchylky bude možno využít k vyšlechtění plemenných prasnic produkujících větší, těžší a vyrovnanější vrhy. Koeficient souvislosti těchto SNP se skutečnou plemennou hodnotou má hodnotu 0,5, což znamená, že tyto odchylky se na genetické variabilitě porodní hmotnosti selat podílejí téměř 50 %. V porovnání s případy, kdy údaje o SNP nejsou k dispozici, se spolehlivost odhadu skutečné plemenné hodnoty selektovaných mladých plemenných kanců zvyšuje přibližně o 30 %. Tento objev SNP dosahovaný genetický pokrok obecně urychluje. Co se týče celkové hmotnosti a vyrovnanosti vrhů, lze nyní genetickou kvalitu selektovaných mladých plemenných kanečků predikovat již před koncem období jejich testace. V minulosti totiž bylo možno genetickou kvalitu plemenných zvířat hodnotit a rozlišovat pouze u pravých sourozenců, a to na základě výsledků hodnocení jejich potomstva. Selata, jejichž porodní hmotnost je vyšší, se vyznačují také lepší užitkovostí. V moderních produkčních systémech jsou proto vyšší porodní hmotnost selat a větší uniformita vrhu velkou výhodou. Selata s vyšší tělesnou hmotností lze totiž prodávat dříve, aniž by byla ohrožena kvalita jejich jatečného těla. Těžké a hmotnostně vyrovnané vrhy výrobní proces usnadňují a snižují i spotřebu manuální práce. Při produkci těžších selat je proto dosahován vyšší celkový zisk. Pomocí genomické selekce lze tedy u těchto závažných ekonomických ukazatelů odhadovaný genetický pokrok značně urychlit. má k dispozici jedinečný soubor dat, do nějž jsou každoročně vkládány údaje o více než porodních hmotnostech a o přežitelnosti selat. Tyto údaje jsou shromažďovány již několik let a celková databáze dnes obsahuje více než 5 milionů údajů o porodní hmotnosti selat. Využití této technologie genomické selekce spolu se zpracováním nashromážděných plemenářských údajů pak vytváří jedinečnou příležitost pro podstatné urychlení genetického pokroku. Při roční produkci více než hybridních prasniček a více než 7 milionů inseminačních dávek je jedním z největších dodavatelů genetického materiálu na světě. V řadě zemí je buď tržním vůdcem anebo jedním z nejvýznamnějších dodavatelů. Jméno firmy je v chovu prasat symbolem pokroku. Výzkum, inovace a genetický progres jsou proto úhelnými kameny naší činnosti. Na základě trvalého zlepšování svých produktů svým klientům umožňujeme, aby trvale dosahovali maximálních výsledků. Chromozóm Tento Manhattan plot ukazuje SNP pro vyrovnanost vrhu na všech 18 chromozomech prasete. Červené tečky ukazují SNP, které mají významnou korelaci s vlastností uniformita vrhu. Trojúhelníčky označují SNP, které mají velmi vysokou a významnou korelaci.

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání)

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) SCHP Praha 2005 Postup plánovitého začleňování nakoupených prasniček do chovu

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

TOPIGS. Journal 01/2011. www.topigs.cz. 01/2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím

TOPIGS. Journal 01/2011. www.topigs.cz. 01/2011 Journal. Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2011 Zdraví nadevše Moderní chov prasat je perspektivním odvětvím zemědělského podnikání. Po delší době nepříznivých nálad je současný boom v podobě podpory

Více

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat část 3. (rough draft version) 4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat Obecné principy postupu šlechtění Šlechtění je ekonomicky výhodnější než prostá produkce živočišných produktů ať v krátkodobém

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU Autoři Ing. Martin Vítek, Ph.D. doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc. Ing. Libor

Více

Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz. duben 2014

Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU. www.kancisalas.cz. duben 2014 Progres 35 SL 48 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ U VELEHRADU duben 2014 INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ... expeduje pouze čerstvé inseminační dávky. Nic neděláme do zásoby... Chceme, abyste měli co nejlepší

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Journal 1. Na špičce ve výzkumu a vývoji. Topigs Norsvin CZ s.r.o. červen 2015. Z obsahu: Hans Olijslagers, technický ředitel

Journal 1. Na špičce ve výzkumu a vývoji. Topigs Norsvin CZ s.r.o. červen 2015. Z obsahu: Hans Olijslagers, technický ředitel Journal Topigs Norsvin CZ s.r.o. Z obsahu: Na špičce ve výzkumu a vývoji Krmíte své prasnice správně? Topigs Norsvin CCPS program Topigs Norsvin je hrdým sponzorem Evropského All Star BBQ týmu Společnosti

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

Zdraví a správný management = ekonomická prosperita farmy. Isabelle CORRÉGÉ

Zdraví a správný management = ekonomická prosperita farmy. Isabelle CORRÉGÉ Zdraví a správný management = ekonomická prosperita farmy Isabelle CORRÉGÉ Produkce prasat-francie Některé ukazatele 12,000 producentů 1.2 milionů prasnic 25 milionů prasat / rok 65 % : farmy porodny-výkrm

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015 Manuál Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Detail zvířete, karta zvířete Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled

Více

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o. Experience with pilot recirculation aquaculture system in the company AGRICO s.r.o. Ing. Miroslav Kašparů Jiří Jakobartl

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Vepřové maso je zdravé

Vepřové maso je zdravé Vepřové maso je zdravé V České republice je vepřové maso již tradiční potravinou a jeho spotřeba je stále na vysoké úrovni. Zájem spotřebitelů o vepřové maso a výrobky z něj se udržuje a vytváří několika

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA

Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA Jana Kolářová V praxi je výživa prasat zabezpečena především výrobou a zkrmováním kompletních směsí

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Fakulta veterinární hygieny a ekologie Multimediální učební pomůcka pro předmět Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Doc.

Více

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu ü 24/7 sledování říje, zdravotního stavu a krmení ü Monitoring výživy - změny v KD, přesuny mezi skupinami ü Snadná instalace, používání i servis

Více

Sborník ze slavnostní konference k 80. výročí KU v chovu prasat

Sborník ze slavnostní konference k 80. výročí KU v chovu prasat Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Historie a výhledy šlechtění

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Učební texty k předmětům zabývajícím

Více

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Přenos embryí skotu v České republice v roce 2007 V ý r o č n í z p r á v a Květen, 2008 Vypracovala: Ing. Jiřina Petelíková,CSc. Metoda ET u skotu v České republice

Více

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení Chovatelský řád ČSV Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, kterým je Český svaz včelařů, o. s., (ČSV) vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druh - včela medonosná (Apis mellifera L.),

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014 doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. INVESTIČNĚ NÁROČNÁ ZAŘÍZENÍ DO STÁJÍ nové tvary stranových boxových zábran automatické krmné soustavy

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického

Více

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS (nejprve je černě uveden originální text z knihy, zeleně potom následuje oprava) KAPITOLA: PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA NEBEZPEČNÝ

Více

Ekonomické aspekty výkrmu býků

Ekonomické aspekty výkrmu býků Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha-Uhříněves Oddělení chovu skotu Ekonomické aspekty výkrmu býků Metodická příručka Jindřich Kvapilík Metodika byla vypracována v rámci řešení záměru MZe číslo

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

KLÍČOVÁ SLOVA: český strakatý skot, mléčná užitkovost, masná užitkovost, plemenné hodnoty, plodnost

KLÍČOVÁ SLOVA: český strakatý skot, mléčná užitkovost, masná užitkovost, plemenné hodnoty, plodnost ORIGINAL ARTICLE INFLUENCE OF SIRE S BREEDING VALUES AT MILK PRODUCTION AND REPRODUCTION OF DAIRY COWS VLIV PLEMENNÝCH HODNOT OTCŮ NA MLÉČNOU UŽITKOVOST A REPRODUKCI DOJNIC KECLÍK 1 *, R., M. ŠTÍPKOVÁ

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Bio-kozí mléko je na trhu žádané

Bio-kozí mléko je na trhu žádané Bio-kozí mléko je na trhu žádané Autorem této stránky o komoditách v ekologickém zemědělství je ing. Jan Dvorský dlouholetý ředitel kontrolní organizace KEZ, nyní poradce a školitel v ekologickém zemědělství

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Růst a vývin hospodářských zvířat

Růst a vývin hospodářských zvířat Růst a vývin hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení),

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2

Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2 Vztah ExNL. Pig Nutr., 4/2 Význam energie x protein u prasat 1. Úvod 1.1 bílkoviny a efekt příjmu energie na ukládání bílkovin 2. vnitřní faktory 2.1 pohlaví 2.1.1 Prasata od 20 do 50 kg živé váhy 2.1.2

Více

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014 Znalost unikátních technologií a vlastní vývojové produkty ve společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. (OP Lidské zdroje a zaměstnanost Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009

ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 Pavel Bucek, Jindřich Kvapilík, Miroslav Kölbl, Michal Milerski, Alois Pinďák,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA. Pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat se PROBIOSTAN vyrábí v následujících variantách:

P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA. Pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat se PROBIOSTAN vyrábí v následujících variantách: P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA Současný celosvětový trend ve výživě zvířat je zaměřen na omezené používání a postupné vyřazování všech stimulačních a ochranných látek typu antibiotik,

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Chov prasnic. Ustájovací a krmné systémy

Chov prasnic. Ustájovací a krmné systémy Chov prasnic Ustájovací a krmné systémy Moderní ustájovací a krmné systémy vhodné pro prasnice V moderním chovu prasnic hraje vybavení stájí rozhodující roli pro ekonomický úspěch. Technologie Big Dutchman

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Č.j.: 3478/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky

Č.j.: 3478/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2015 na základě 1, 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 3478/2015-MZE-17251 Část A. Obecné

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

VLIV ŘÍZENÉHO A NEŘÍZENÉHO MIKROKLIMATU NA VÝSLEDKY CHOVU PRASAT

VLIV ŘÍZENÉHO A NEŘÍZENÉHO MIKROKLIMATU NA VÝSLEDKY CHOVU PRASAT VLIV ŘÍZENÉHO A NEŘÍZENÉHO MIKROKLIMATU NA VÝSLEDKY CHOVU PRASAT Líkař, K. BAUER TECHNICS (BAUER AGROMILK GROUP)Tábor BAUER, jako firma soustředěná v rámci holdingu BAUER-AGROMILK se soustřeďuje na vývoj

Více

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ O B S A H 1. Úvod...1 2. Příprava hal odchovu na naskladnění...2 3. Optimální životní podmínky pro kuřata,kuřice a nosnice...3 4. Optimální krmný prostor...3 5. Průměrná spotřeba krmiva a hmotnost těla

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Výroční zpráva o hospodaření SZP Sychrov a.s. za rok 2014 (zpracovaná v souladu s 21 zákona č.563/1991 Sb., v platném znění)

Výroční zpráva o hospodaření SZP Sychrov a.s. za rok 2014 (zpracovaná v souladu s 21 zákona č.563/1991 Sb., v platném znění) Obsah výroční zprávy: Výroční zpráva o hospodaření SZP Sychrov a.s. za rok 2014 (zpracovaná v souladu s 21 zákona č.563/1991 Sb., v platném znění) I. Základní identifikační údaje účetní jednotky. II. Zveřejňované

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Statutární orgán: společnost zastupuje a jejím jménem podepisuje předseda představenstva, v nepřítomnosti místopředseda představenstva.

Statutární orgán: společnost zastupuje a jejím jménem podepisuje předseda představenstva, v nepřítomnosti místopředseda představenstva. Výroční zpráva AGRO Zlechov, a.s. za účetní období roku 2013 1. Představení společnosti Obchodní jméno : AGRO Zlechov, a.s. Sídlo : Školní 119, 687 10 Zlechov IČO : 25 34 60 75 Založena : 31. července

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, - 1 - Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů 27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů Některé obrázky použité v prezentaci pochází z různých zdrojů na internetu a nejedná se o má díla. Byly použity k ilustraci a prezentace nejsou určeny

Více