SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK Autor: Roman STEJSKAL Chlum, květen 2007

2 2

3 3

4 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Roman Stejskal Srovnání nabídky půjček na bydlení v ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Katedra: veřejné ekonomie Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Krajíček Rok obhajoby: 2007 Anotace Předmětem bakalářské práce Srovnání nabídky půjček na bydlení v ČR je klasifikovat, popsat a zhodnotit formy a možnosti jak financovat bydlení, a to jak formou srovnání nabídek jednotlivých peněžních institucí, tak i porovnáním nejzastoupenějších forem půjček na bydlení. Bakalářská práce se v úvodu zabývá významem bydlení pro člověka, dále mapuje historický vývoj půjček na bydlení po 2.světové válce až do současnosti, popisuje současný stav půjček na bydlení a také vyhodnocuje, za jakých podmínek je financováno bydlení jednotlivými finančními institucemi a výhodností půjčky i při dostatku vlastních prostředků. Další část práce porovnává hlavní formy půjček na bydlení, tedy stavební spoření a hypotéční úvěry. Annotation The aim of my thesis is to classify, describe and assess the forms and possibilities how to finance housing,using either the comparison of offers provided by individual financial centres,or using the comparison of the most common types of housing loans. The introduction of the work is concerned with the importance of living for a human being,then it surveys the historical development of housing loans,dating from after the 2nd World War until nowadays. It describes the current state of the loans and it assesses under what conditions the housing is financed by individual financial centres. Moreover it shows advantages with the sufficiency of one s own means. The next part of my work compares the main forms of housing loans, it means building savings and mortgage credits. Klíčová slova Investice, půjčka, bydlení, stavební spoření, hypoteční úvěr, úroková sazba, státní podpora. Keywords Investment, loan, housing, building society, mortgage loan, interest rate, state subsidy. 4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Srovnání nabídky půjček na bydlení v ČR vypracoval samostatně pod vedením Ing. Jana Krajíčka a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Chlumu dne 11. května 2007 vlastnoruční podpis autora 5

6 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval ing. Janu Krajíčkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji svým velmi živým dětem - Romance (3,5 r.) a Davídkovi (2 r.) za úsilí, které věnovali odvádění mé pozornosti od této práce, manželce za trpělivost, a také svým 10 obchodním zástupcům, kteří odváděli dobré pracovní výkony i přes moje studijní zaneprázdnění. 6

7 Obsah OBSAH. 7 ÚVOD CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE HISTORICKÝ VÝVOJ A S NÍM SPJATÉ PRODUKTY FORMY PŮJČEK NA BYDLENÍ PŮJČKY NA BYDLENÍ PŘED ROKEM PŮJČKY NA BYDLENÍ PO ROCE Privatizace a cenová deregulace Stavební spoření Hypoteční bankovnictví Bezúčelové půjčky (spotřebitelské úvěry) Státní půjčky na bydlení Ostatní půjčky na bydlení příklady SOUČASNÝ STAV PŮJČEK NA BYDLENÍ PŮJČKA NA BYDLENÍ V KOMBINACI S INVESTOVÁNÍM VLASTNÍ HOTOVOSTI DRUHY BYDLENÍ VLASTNICKÉ BYDLENÍ DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ NÁJEMNÍ BYDLENÍ KLASIFIKACE PŮJČEK PODLE VĚŘITELE PODLE ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ PŮJČKY PODLE ÚČELU PODLE DOBY SPLÁCENÍ PODLE ZAJIŠTĚNÍ PODLE DLUŽNÍKA POROVNÁNÍ NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ PŮJČEK NA BYDLENÍ VÝPOČET NÁKLADŮ NA HYPOTEČNÍ ÚVĚR Pevná úroková sazba po celou dobu splácení HU Úroková sazba vzrůstající Proměnlivá úroková sazba klesající a poté stoupající Proměnlivá úroková sazba stoupající, setrvalá a poté klesající VÝPOČET NÁKLADŮ NA STAVEBNÍ SPOŘENI VÝSLEDKY POROVNÁNÍ NÁKLADŮ

8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK PŘÍLOHY

9 ÚVOD Bydlení je velice důležitou částí lidského života. Lze jej charakterizovat jako pobyt v uzavřených prostorách, které člověka chrání před vnějšími vlivy. A to jak povětrnostními, tak i sociálními většina lidí má i potřebu ochrany soukromí a majetku. Třetinu času, včetně spánku, trávíme v prostorách zvaných domov. Prostředí domova, tedy to jak bydlíme, také přispívá k formování osobnosti člověka již od útlého mládí. Proto se naprostá většina lidí snaží zařídit si své bydlení co nejpohodlněji, a to zejména v rámci svého vkusu a finančních možností. A právě touto stránkou bydlení se budeme dále zabývat. Prostory určené k bydlení by měli splňovat požadavky uživatele co do velikosti, umístění (město, venkov, hory, moře), druhu (byt, dům, statek, sroubené stavení ) a také vlastnických vztahů. Čím více se vlastní bydlení vzdaluje od představ uživatele (bydlení u rodičů, v podnájmu), tím více jej může motivovat k pracovním aktivitám, aby dosáhl svých představ. To v ideálním případě. Nebo uživatele také může deprimovat (sousedské vztahy, hluk a nečistota velkoměsta), že se raději zdržuje mimo domov. Ale i tento stav se může změnit se změnou bydlení. V nejhorším případě, zejména při nedostatku financí, si může člověk nespokojený se svým bydlením potřebné prostředky snažit obstarat jiným způsobem než poctivou prací, tedy nelegálně. K zabránění (alespoň částečnému) tohoto posledního nežádoucího - stavu při nedostatku financí, slouží v naší zemi pestrá nabídka půjček, kterými je možno řešit nové bydlení, nebo zlepšit bydlení současné. A právě tímto tématem se zabývá tato bakalářská práce. Cíl práce je specifikován v první kapitole, ve druhé kapitole je popsán postupný vznik a vývoj půjček na bydlení po 2.světové válce až do současnosti a také charakteristiky nejdůležitějších forem půjček na bydlení. Třetí kapitola popisuje současný stav půjček na bydlení. Ty mohou být použity následujícím způsobem. Použití půjček na bydlení - získání bydlení (koupě, převod práv a povinností, vypořádání spolumajitelů) - vytvoření bydlení (výstavba, přestavba z nebyt.prostor) - zlepšení stávajícího stavu (modernizace, přístavba, přestavba-změna dispozic místností) - ostatní (zaplacení jiných půjček na bydlení, vypořádání majetku po rozvodu) Vlastní změna bydlení může být provedena těmito způsoby: a) změnou stávajícího bydlení stav. úpravy, přístavby, vestavby, modernizace b) změnou dosavadního bydlení za jiné výměna, koupě c) vytvoření nového bydlení výstavba, přestavba nebytových prostor na bytové 9

10 Finanční varianty, které mohou občanovi nastat, rozhodne-li se pro změnu bydlení: 1) potřeba 100% financí občan sám nemá nic - stavba nového RD, vybudování podkrovního bytu, majetkové vypořádání (rozvod, dědictví, vyplacení spolumajitelů nemovitosti ) 2) potřeba části financí občan má úspory, prodá část majetku nebo část potřebných financí získá jiným způsobem (dědictví, dar, výhra apod.) 3) dostatek financí, tedy není potřeba opatřit si jinde finance vlastní hotovost, výměny nemovitostí stejné hodnoty, výměna 2 menších bytů za 1 větší ve stejné hodnotě apod. 4) vznik finančního přebytku např. při výměně RD za malý byt + získání doplatku Z tohoto přehledu finančních variant by bylo možno usuzovat, že občané ve 3) a 4) skupině půjčky na bydlení nevyužijí. Skutečností, že tomu tak nemusí být a výhodností čerpání půjčky na bydlení v kombinaci s investováním vlastních prostředků se zabývám ve čtvrté kapitole této bakalářské práce. Pátá kapitola charakterizuje tři základní a nejčastější druhy bydlení a v šesté kapitole jsou stručně klasifikovány nejrůznější možnosti půjček. Kapitola sedm se věnuje matematickému výpočtu nákladů na dvě základní formy půjček na bydlení hypotéky a stavební spoření a jejich vzájemnému porovnání. V závěrečné, osmé kapitole je shrnutí výsledků. Závěr práce konstatuje, že cíl práce byl splněn, neboť porovnal jak podmínky, za jakých je financováno bydlení jednotlivými finančními institucemi, včetně jejich výhod a nevýhod, tak srovnal i nabídku jednotlivých peněžních ústavů a vzájemně porovnal náklady a výhodnost dvou nejzákladnějších forem půjček na bydlení. 10

11 1 CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s formami a možnostmi jak financovat bydlení, předložit nabídku a srovnání jednotlivých peněžních institucí, specializujícími se na půjčky na bydlení a na závěr vyhodnotit, za jakých podmínek je financováno bydlení vybranými finančními institucemi, zejména vyhodnocení nákladů při srovnání dvou základních forem půjček na bydlení. Dále je cílem této práce základní klasifikace půjček dle různých kritérií, tedy předložit různé možnosti občanům, rozhodujícím se požádat o půjčku na bydlení. Tato práce popisuje i historií půjček na bydlení, a to jak před r.1989, tak i po tomto roce až do současnosti. Seznámení s touto bakalářskou prací má čtenáři usnadnit orientaci v současné nabídce půjček na bydlení, a porovnání výhodnosti dvou nejzastoupenějších forem financování bydlení, tedy financování bydlení pomocí stavebního spoření a pomocí hypotéčního úvěru, se zaměřením na skryté náklady při započítání různých poplatků v průběhu žádosti i čerpání půjčky. Při porovnání podmínek jedné formy půjčky na bydlení, např. hypotečního úvěru, zjistíme, že podmínky pro jeho poskytnutí mohou být velmi podobné, a to u naprosté většiny jednotlivých bankovních institucí. Rozdíly úrokových sazeb jsou pouze v desetinách % p.a. 1, mnohdy jen v setinách % p.a. Tuto skutečnost dokládá Tabulka č.1: Porovnání úrokových sazeb hypotečních úvěrů v souvislosti s délkou fixace. Stejně tak i poplatková politika je velmi podobná. Tyto malé rozdíly se ještě sníží, pokud porovnáme nejen stejnou dobu fixace úrokové sazby, ale i stejnou hodnotu zajištění, která v tomto výše uvedeném přehledu Tabulky č.1 není zohledněna, ale má také vliv na stanovení úrokové sazby půjčky. Tedy zohlednění, zda zastavovaná nemovitost má odhadní cenu rovnou výši půjčky (často označovaná jako hypotéka 100%), nebo odhadní cenu vyšší, což je pro banku z hlediska bezpečnosti výhodnější a proto se odmění nižší úrokovou sazbou. Proto pro jednodušší přehled vybírám příklad hypoték se zajištěním 100% a dobou fixace 5 let: ČS Hypoteční banka ČSOB GE Money Bank HVB Bank KB Raiffeisen Bank WÜSTENROT 4,79 % p.a. 4,75 % p.a. 4,75 % p.a. 4,44 % p.a. 4,49 % p.a. 4,77 % p.a. 4,85 % p.a. 4,59 % p.a. 1 p. a. - zkratka pro "per annum", za rok, na roční bázi. V procentech vyjádřená úroková sazba p.a. znamená výši úroku v procentech z nominální částky za jeden rok 11

12 Jediná Živnostenská Banka poskytuje hypotéku ve výši 80% z tržní ceny zastavované nemovitosti, proto není do výše uvedeném přehledu 100% hypoték zahrnuta. Protože v r.2006 došlo ke koupi 100% podílu ebanky peněžním ústavem Raiffeisen Bank, je současná nabídka hypoték ebanky (květen 2007) přesměrovaná pod nabídku hypotečních úvěrů Raiffeisen Bank. Postupně také dochází ke sjednocení nabídky obou peněžních ústavů. Níže uvedené porovnání úrokových sazeb hypotečních úvěrů vychází z nabídky přelomu roku 2006/2007, kdy tomu tak ještě nebylo. Tabulka č.1: Porovnání úrokových sazeb hypotečních úvěrů v souvislosti s délkou fixace 2 ČS doba fixace 1 rok úroková sazba od: Standard 3,39 % p.a. HYPOHIT 3,79 % p.a. Hypotéka 100% 3,99 % p.a. doba fixace 5 let úroková sazba od: Standard 4,19 % p.a. Nové Top Bydlení 4,59 % p.a. Hypotéka 100% 4,85 % p.a. doba fixace 10 let úroková sazba od: Standard 4,69 % p.a. Hypoteční banka HÚ 4,14 % p.a. HU HU 85 HU 100 4,35 % p.a. 4,35 % p.a. 4,75 % p.a. HU HU 85 HU 100 4,78 % p.a. 4,78 % p.a. 5,18 % p.a. ČSOB 3,74 % p.a. 4,35 % p.a. 4,78 % p.a. ebanka 3,14 % p.a. 4,24 % p.a. nelze GE Money Bank STANDARD 3,79 % p.a. STANDARD 4,59 % p.a. nelze HVB Bank MAJORDOMUS 3,53 % p.a. HIT 3,64 % p.a. KB HU KLASIK 3,37 % p.a. HU PLUS 3,63 % p.a. Raiffeisen Bank HU KLASIK 90 3,86 % p.a. HU KLASIK 100 4,36 % p.a. MAJORDOMUS 4,38 % p.a. HIT 4,44 % p.a. HU KLASIK 4,01 % p.a. HU PLUS 4,32 % p.a. HU KLASIK 90 4,35 % p.a. HU KLASIK 100 4,85 % p.a. MAJORDOMUS4,75% p.a. HU KLASIK HU PLUS KLASIK 90 KLASIK 100 4,30 % p.a. 4,58 % p.a. 4,65 % p.a. 5,15 % p.a. Wüstenrot 3,39-3,69 % p.a. 4,09 4,59 % p.a. 4,90 5,30 % p.a. Živnostenská banka 3,69 % p.a. 4,11 % p.a. 4,95 % p.a. Při srovnání nabídky jednotlivých peněžních institucí zabývajících se jinou formou půjček na bydlení stavebních spořitelen získáme podobný výsledek. Pokud se zaměříme na úrok z úvěru, může se na první pohled zdát, že rozdíly jsou již v řádu několika procent, jako to dokládá Příloha A Přehled stavebních spořitelen. Při podrobnějším zkoumání však zjistíme, že úrok z úvěru je stanovován podle tarifu, zvoleného klientem při uzavírání smlouvy o stavebním spoření. U čtyřech ze současných šesti stavebních spořitelen má klient na výběr dva základní tarify spořící a úvěrový. U tarifu nazvaného jako spořící je vyšší % úročení naspořených peněz, ale také vyšší % úroků z úvěru. U tarifu označeného jako úvěrový se naspořené peníze úročí sice menším % p.a., avšak i úvěr má nižší úrokovou sazbu. 2 Zdroj: https://expo.cmss.cz/docs4/mkt/hypuvery/hypuvery.htm [ ] Českomoravská stavební spořitelna, a.s. odbor Corporate Brand Management, Marketing komunikace,oddělení Marketigové analýzy 12

13 Tabulka č.2: Porovnání úrokových sazeb vkladů a úvěrů jednotlivých stavebních spořitelen 3 SPOŘÍCÍ TARIF ÚVĚROVÝ TARIF Stav. spořitelna 4 Název tarifu % vkladu % úvěru Název tarifu % vkladu % úvěru ČMSS Invest, Perspektiv 2 4,8 Atraktiv 1 3,7 Raiffeisen S ,9 S ,5 WÜSTENROT - 2,1 4,8-1 3,7 HYPO NS Smart 2 2 4,7 4,9 NÚ 1 3,9 Stavební spořitelny bez úrokového rozlišení tarifů: StsČS Rychlá, Standardní 2 4, Šampion 1,99 4,99 MPSS Rychlá, Standardní, Pomalá 2 5, 4, I zde je vidět rozdíl pouhých desetin % úrokové sazby. Z tohoto důvodu by bylo srovnání nabídky jednotlivých finančních institucí v rámci jedné formy takového produktu velmi podobné a tedy málo vypovídající. Srovnání je vypovídající v případě, že jsou podmínky jedné formy produktu více rozdílné, jako je tomu například při srovnání nabídek vybraných peněžních institucí u bezúčelových půjček. Tyto jsou však zase méně zastoupeny v použití právě za účelem bydlení. Navíc je možno nabídky jednotlivých peněžních institucí v rámci stejné formy půjčky snadno simulovat pomocí výpočtu uvedeného v kapitole 7.1. Stačí znát úrokovou sazbu a poplatky dané peněžní instituce. Postup výpočtu je stejný pro všechny hypoteční úvěry bez ohledu na peněžní ústav, který jej poskytuje. Proto z výše uvedených důvodů v další části této bakalářské práce volím vzájemné srovnání dvou nejzastoupenějších forem financování bydlení, zejména pro jejich rozdílnost v oblasti úrokové i poplatkové. Toto vzájemné vyhodnocení, tedy za jakých podmínek je financováno bydlení těmito jednotlivými formami půjček na bydlení, považuji za nejpřínosnější pro zájemce o financování bydlení. Protože největší počet a objem půjček na bydlení je poskytován občanům a rodinám, zaměřuji se právě na tuto cílovou skupinu, přičemž vzhledem k předepsanému rozsahu bakalářské práce záměrně vynechávám ostatní subjekty financující bydlení, jako jsou např. developerské projekty na výstavbu bytových domů či výstavba domů a bytů, kterou realizují obce a tyto nově postavené nemovitosti dále prodávají občanům, kteří právě na získání těchto nemovitostí používají nejčastěji již zmiňované půjčky ze stavebního spoření a hypotéky. 3 Všechny uvedené úrokové sazby jsou v % p.a., Zdroj: https://expo.cmss.cz/docs4/mkt/srovnani/srovnani.htm [ ] 4 Vysvětlivky k jednotlivým označením stavebních spořitelen jsou uvedeny v kapitole

14 Graf č.1 Objem půjček domácností dle účelu 5 mil.kč Graf č.1 Objem půjček domácností dle účelu , , , , , , , , , , , , , ostatní půjčky (mil.kč) půjčky na spotřebu (mil.kč) půjčky na bydlení (mil.kč) V této práci se také zaměřuji na obecně nejčastější situace občanů v nejproduktivnějším věku (cca let) a okrajové, nebo neobvyklé řešení bytových potřeb záměrně vynechávám (squoteři, bezdomovci, pobyt v domovech důchodců, azylových domech, speciální bydlení pro tělesně postižené apod.). Z důvodu předem daného rozsahu této bakalářské práce jsem nucen vynechat analýzu kombinovaných produktů, např. stavebního spoření a hypotéky, hypotéky a životního pojištění (kapitálového nebo investičního) a pod. 5 Zdroj:http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=12&p_sort=2&p_des=50&p_cSest=3 &p_uka=1%2c2%2c3&p_ind=ad&p_od=200201&p_do=200702&p_lang=cs&p_format=0&p_decsep=%2c [ ] 14

15 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A S NÍM SPJATÉ PRODUKTY FORMY PŮJČEK NA BYDLENÍ Pro lepší porozumění současného stavu na trhu půjček je dobré, abychom se seznámili s jejich postupným vývojem od 2.světové války. Situací v oblasti bydlení před rokem 1989 se mnoho literatury nezabývá, proto jsem vycházel hlavně ze zkušeností majitelů těchto půjček a z vyprávění zaměstnanců tehdejší banky a také z vyprávění pamětníků. 2.1 Půjčky na bydlení před rokem 1989 Půjčky na bydlení v podobě, jaké je známe dnes, se postupně začali vyvíjet od konce roku 1989, přesněji řečeno od okamžiku, kdy nová vláda a politické zřízení umožnila cestu tržní ekonomice. Do té doby se o bydlení ve větší míře staral stát, ten rozvíjel výstavbu státních bytů, ve značné míře to znamenalo zakládání panelových sídlišť a čtvrtí měst tak, jak je známe doposud. Z této doby jsou nám zachovány i paneláky na malých městech a dokonce také na vesnicích. Právě na vesnicích obyvatelé raději volili klasickou formu výstavby rodinných domů, přičemž bylo obvyklé, že výstavbu z velké části prováděla rodina stavebníka za pomoci jeho příbuzných, kamarádů, sousedů a známých. Tuto situaci známe z mnoha filmů a také seriálů té doby. Velkým úskalím takovéto výstavby byl občasný nedostatek materiálu, dnes již zcela běžného, a také omezený sortiment zařízení, které i tak bylo někdy nedostatkové. Konkrétně koupelnové obložení (tzv. kachličky) bylo možno často sehnat pouze v barvě černé a bílé, pokud se tedy dali sehnat vůbec. Takovéto barevné provedení zpracované i do různých dvoubarevných mozajek a ornamentů je k vidění v některých starších domech a bytech doposud. Kvalifikovaní řemeslníci a dělníci byli objednávání ze stavebních podniků. Stavební podnik zajišťoval velké stavby, např. výše zmíněné panelové domy a také výstavby veřejně prospěšných budov jako jsou nemocnice, obchodní domy, kulturní domy apod. Drobné stavebníky zařazoval do plánu výstaveb spíše na vykrytí prostojů, zaviněných např. nedodáním plánovaného materiálu či závadou na strojích a zařízení. Také se výstavba drobného soukromého stavebníka různě přerušovala. Kvalifikovaný řemeslník např. přišel v pondělí provést montáž topení u rodinného domu, ve středu byl odvolán na důležitější, státní, stavbu a práci na rodinném domě přišel dokončit třeba až po týdnu. Soukromý stavebník si také pečlivě hlídal náklady řemeslníka, rozpočet, použitý materiál a kvalitu, proto nebyl pro stavební podnik příliš ekonomicky zajímavý. Také kvalita, zručnost případně zkušenosti přiděleného řemeslníka mohli být na různé úrovni, proto část stavebníků volila využívání zručných známých. To vše bylo způsobeno nedobře fungujícím ekonomickým modelem a zejména centrálně řízenou ekonomikou. 15

16 Přesto ale mohl stavebník obdržet finanční výpomoc od státu a zaměstnavatele, a to formou půjček. Od některých zaměstnavatelů (podniků) mohl stavebník zejména dobrý a žádaný zaměstnanec - získat nenávratnou bezúročnou půjčku, tzv. stabilizační půjčku, pokud se zavázal pracovat v tomto podniku určitou dobu, zpravidla 10 let. Tato půjčka se poskytovala z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) nebo z odborového fondu Revolučního odborového hnutí (ROH) a bylo o ní rozhodováno a schvalováno vedením a odbory daného podniku. Výše půjčky byla individuální podle již zmíněné potřebnosti zaměstnance, ale také podle velikosti a hospodářských výsledků daného podniku. V některých podnicích byla možnost získání půjčky na výstavbu rodinného domu nebo pořízení družstevního bytu zakotvena přímo v kolektivní smlouvě. Tato půjčka se splácela, ale byla také bezúročná. Zdroj: vyprávění a osobní zkušenosti pamětníků, stavebníků a majitelů těchto půjček. Další půjčku bylo možno získat od České státní spořitelny. Ta poskytovala následující druhy půjček: stavební (výstavba i opravy) úrok 2,7% p.a. doplňkové (vybavení bytu) úrok 5% p.a. účelové na spotřebiče (ledničky, pračky ) úrok 6% p.a. účelové na družstevní byt, atriové domky, řadovou výstavbu úrok 1% p.a. novomanželské (na vybavení domácnosti) úrok 2,5 % p.a. hotovostní půjčky (požadováno doložení bonity žadatele) úrok 8% p.a. Délka splatnosti půjček byla do 6-ti let, při narození dítěte se výše půjčky dokonce snižovala o ,- Kč. 6 Stavební půjčka zpravidla vykrývala rozdíl mezi rozpočtem na výstavbu, vlastními úsporami stavebníka a půjčkou zaměstnavatele (tedy pokud byla zaměstnanci poskytnuta). Velikost splátek a doba splatnosti byla závislá na věku a příjmu žadatele, některé tyto půjčky se splácejí doposud. 2.2 Půjčky na bydlení po roce 1989 Velice důležitým okamžikem pro rozvoj tržního hospodářství, byla politická změna, která započala 17.listopadu Postupně se Česká republika vydala směrem k tržnímu hospodářství. Vytvoření finančního trhu, zejména fungujícího bankovního systému, kde nabídku a poptávku řídil trh, je důležitým okamžikem v transformaci ekonomiky naší země. Protože banky pracují přísně v mezích zákona a jejich činnost je neustále dozorována a kontrolována, je nutným předpokladem jejich rozvoje po r.1989 změna legislativy. Jako negativní jev mů- 6 Zdroj: pí.škeříková, vedoucí účetního oddělení České státní spořitelny v Moravské Třebové, pí.valentová, vedoucí České státní spořitelny v Moravské Třebové [ ] 16

17 žeme zaznamenat snížení investic do bydlení a tedy snížení nové bytové výstavby. Tento sestupný trend trval až do roku 1993 viz Graf č.6 Bytová výstavba od r.1990 do r Privatizace a cenová deregulace Rozvoji trhu s byty významně napomohla privatizace a cenová deregulace. V roce 1991 byl bytový fond odstátněn, nemovitosti byly převedeny do vlastnictví měst a obcí. Tyto se na základě Zák.č.72/1994 Sb. O vlastnictví bytů snažili tyto nemovitosti zprivatizovat. Ceny těchto nemovitostí se pohybovali výrazně pod cenami tržními, a přednostní právo k odkupu měl nájemník, poté obyvatel obce a až jako poslední v pořadí mohl byt v případě nezájmu předchozích, odkoupit privatizovanou nemovitost jiný zájemce. V tomto již významně napomohl stále zvyšující se význam půjček na bydlení. Privatizované byty se zpravidla odprodávali za velmi nízké ceny. Často pouze za ½ hodnotu odhadu ceny soudního znalce. Z vlastní zkušenosti v Jižních Čechách mohu uvést např. město Český Krumlov nebo obec Horní Planá. Za ceny od ,- Kč do ,- Kč podle velikosti bytu, se nejčastěji tyto byty odkupovali za hotové peníze nebo pomocí půjček ze stavebního spoření. Stavební spořitelny reagovali pružně a zejména ty větší přizpůsobili svoji nabídku právě pro potřeby privatizace snížením úrokových sazeb, snížením minimálního povinného vkladu, (tj. akontace), a také zavedením přednostního vyřizování těchto půjček pomocí tzv. hromadných akcí. Použití hypoték bylo vzhledem k omezení nejnižší možnou částkou hypotéky spíše výjimečné, stejně jako využití jiných forem půjček, např. bezúčelové půjčky Stavební spoření V počátečních letech po roce 1989 jsem zaznamenal, zejména u starších lidí, nezájem řešit své bydlení. Z minulé doby byli zvyklý, že jim někdo určil, co mají dělat, a nyní opět čekali, že se o ně někdo postará. S postupem dalších let sami zjišťovali, že to v této době za ně nikdo neudělá, a tedy byli nuceni postarat se sami. Proto uvítali návštěvu finančních poradců nebo zprostředkovatelů firem a bankovních institucí s nabídkou produktů, usnadňujících jim financování bydlení buď okamžitě, nebo v budoucnu. Na začátku tématu o stavebním spoření je třeba uvést, že stavební spořitelny používají svoji vlastní terminologii a názvosloví, kterému při dalším čtení této bakalářské práce nemusí všichni čtenáři rozumět. Pro srozumitelnost je v Příloze F uvedeno vysvětlení nejčastějších pojmů, které se vyskytují v další části textu. Stavební spoření od roku 1993 slavilo velké úspěchy. Vzniklo na základě Zákona č.96/1993 Sb. O stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření, ze dne 25. února Ten- 17

18 to produkt byl zajímavý pro státní podporu ve výši 25% z ročně uspořené částky (max. z částky ,- Kč ročně, státní podpora tedy v maximální výši 4.500,- Kč ročně) a úroky z vkladů ve výši 3% p.a. (tyto peníze bylo možno po uplynutí 5 let od založení stavebního spoření použít bezúčelové a navíc výnos ze stavebního spoření nepodléhá dani z příjmu). Také ale pro možnost půjčky na bydlení. Tento Zákon č.96/1993 Sb. byl v roce 2003 novelizován, proto mezi nejzásadnější změny od účinnosti tohoto zákona patří snížení výše uvedeného státního příspěvku na 15% (max. z částky ,- Kč ročně, státní podpora tedy v maximální výši 3.000,- Kč ročně). Doba vázanosti se prodloužila na 6 let. Také se změnilo financování při použití stavebního spoření u druha a družky. Před novelou tohoto zákona bylo lhostejné, kdo z partnerů a v jakém poměru financuje bydlení, od novely tohoto Zákona č.96/1993 Sb. se již musí na financování podílet druh a družka rovným dílem. Tyto změny měli státní pokladně přinést značnou úsporu. V současné době tomu tak však není. Majitelé spoření s původními a tedy i výhodnějšími podmínkami si tyto výhody prodlužují a smlouvy si nevypovídají po 5-ti letech, jak tomu bylo dříve a jak stát mylně předpokládal. Navíc si i při potřebě půjčit na bydlení raději tito majitelé výhodných spoření zakládají nové smlouvy o stavebním spoření na které si půjčují a dále spoří s vyšším státním příspěvkem. Pokud samozřejmě obě platby, spoření i půjčku, finančně zvládnou. Ze stránek Asociace českých stavebních spořitelen se můžeme dozvědět následující údaje o počtech poskytnutých půjček na bydlení: Z celkového počtu úvěrů poskytnutých na bydlení v České republice v roce 2005, který dosáhl téměř , poskytly stavební spořitelny téměř úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů. Jinými slovy stavební spoření pomohlo s financováním bydlení u více než tří čtvrtin projektů úvěrů na bydlení tedy poskytly ostatní bankovní i nebankovní instituce. Vyjádřeno procentuálně, 75,7 % půjček poskytli stavební spořitelny a 24,3% půjček poskytli hypotéční banky a ostatní poskytovatelé půjček na bydlení. 7 Postupně se na našem trhu objevilo 6 následujících stavebních spořitelen, údaje v závorkách jsou používaná zkratka a datum zahájení činnosti: Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (ČMSS) ( ) Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (StsČS, dříve ČS-stavební spořitelna) ( ) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (MPSS) ( ) (dříve Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky) Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (RSTS, dříve AR stavební spořitelna) ( ) Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. (WUST) ( ) HYPO stavební spořitelna a. s. (HYPO) ( ) 7 Zdroj: [ ] 18

19 S dalším nárůstem počtu stavebních spořitelen se v budoucnu již nepočítá. Minimální výše půjčky je závislá na minimální výši cílové částky (t.zn. součet vlastních prostředků, státních podpor, úroků a úvěru). Minimální výše cílové částky je odlišná podle podmínek dané stavební spořitelny, v době vzniku stavebního spoření začínala od ,- Kč, některé st.spořitelny měly ,- Kč, jiné až ,- Kč. V současné době má nejnižší cílovou částku ve výši ,- Kč Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s., dále Českomoravská stavební spořitelna, a.s a Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.tyto údaje jsou důležité pro to, abychom si uvědomili, že stavební spoření od začátku svého poskytování úvěrů začali již od malých částek a ve velkém množství počtu poskytnutých úvěrů, viz Graf č. 2 Počty hypotéčních úvěrů a půjček ze stavebního spoření 8 : ks Graf č.2 Počty hypotéčních úvěrů a půjček ze stavebního spoření počet hypotéčních úvěrů (ks) počet půjček ze stavebního spoření (ks) Z tohoto grafu by se mohlo zdát, že si stavební spořitelny vytvořili dobré jméno jako poskytovatelé půjček na bydlení ještě před vstupem hypotéčního bankovnictví na trh, a tím ztížili postavení hypotéčních bank. Skutečnost je však taková, že hypotéční banky mají stanoveny minimální výše poskytovaných hypotéčních úvěrů, které jsou téměř 10x vyšší nežli u stavebních spořitelen, viz Příloha C - Přehled hypotečních bank. Tím vstoupili do podvědomí občanů, kteří doposud mají tuto mylnou představu: půjčky ze stavebního spoření jsou na menší částky, velké půjčky zajišťují hypotéky. Menšími částkami se zpravidla rozumí půjčka do 8 Zdroj:http://www.mmr.cz/upload/files/bytova_politika/wwwsumark pdf [ ] [ ] 19

20 300 tis. Kč, pro půjčky vyšší než 500 tis. Kč zájemci často volí hypotéční banku jak je to zřetelně vidět z následujícího Grafu č.3 Objem půjček poskytovaný stavebními spořitelnami a hypotéčními bankami 9. tis. Kč 500,000 Graf č.3 Objem půjček poskytovaných stavebními spořitelnami a hypotéčními bankami 450, , , , , , , ,000 50,000 0,000 5,936 17,669 26,346 58,424 31,011 83,234 37, ,545 46, ,142 63, ,268 84, , , , , objem hypotéčních úvěrů (tis.kč) objem půjček ze st.spoření (tis.kč) Přesně tomuto přístupu, byť mylnému, odpovídá i průměrná výše půjčky ze stavebního spoření cca ,- Kč a průměrná výše hypotéční půjčky, která se pohybuje kolem 1 mil. Kč. Stavební spořitelny mohou poskytovat a také poskytují několikamilionové půjčky, ovšem z důvodu výše zmiňovaného, ve značně menší míře. Pozitivním prvkem stavebního spoření je také možnost slučování několika smluv v rodině do jednoho úvěrového případu za účelem financování bytových potřeb rodiny. Stavební spořitelny si svým vstřícným přístupem v začátcích své činnosti značně ztížili poskytování velkých půjček, o které je tedy připravují hypotéční banky. Výhody státní příspěvek až 3.000,- Kč/rok (možno získat na všechny členy rodiny bez věkového omezení), úročení vkladů 1-2% p.a. (dle zvoleného tarifu), osvobození výnosu od daně z příjmu, zákonné pojištění úspor, použití naspořených prostředků po ukončení doby vázanosti na cokoli, možnost kdykoli požádat o překlenovací úvěr nebo po 24 měsících od založení stavebního spoření o řádný úvěr, pevná úroková sazba většiny typů překlenovacích úvěrů a všech řádných úvěrů, malé měsíční poplatky, kdykoli možnost půjčku částečně či zcela splatit bez sankcí, úroky z půjčky je možno odečítat 9 Zdroj:http://www.mmr.cz/upload/files/bytova_politika/070214_Stavebni_sporeni_vyvoj_1997_2006_2006.pdf [ ], [ ] 20

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více