SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK Autor: Roman STEJSKAL Chlum, květen 2007

2 2

3 3

4 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Roman Stejskal Srovnání nabídky půjček na bydlení v ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Katedra: veřejné ekonomie Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Krajíček Rok obhajoby: 2007 Anotace Předmětem bakalářské práce Srovnání nabídky půjček na bydlení v ČR je klasifikovat, popsat a zhodnotit formy a možnosti jak financovat bydlení, a to jak formou srovnání nabídek jednotlivých peněžních institucí, tak i porovnáním nejzastoupenějších forem půjček na bydlení. Bakalářská práce se v úvodu zabývá významem bydlení pro člověka, dále mapuje historický vývoj půjček na bydlení po 2.světové válce až do současnosti, popisuje současný stav půjček na bydlení a také vyhodnocuje, za jakých podmínek je financováno bydlení jednotlivými finančními institucemi a výhodností půjčky i při dostatku vlastních prostředků. Další část práce porovnává hlavní formy půjček na bydlení, tedy stavební spoření a hypotéční úvěry. Annotation The aim of my thesis is to classify, describe and assess the forms and possibilities how to finance housing,using either the comparison of offers provided by individual financial centres,or using the comparison of the most common types of housing loans. The introduction of the work is concerned with the importance of living for a human being,then it surveys the historical development of housing loans,dating from after the 2nd World War until nowadays. It describes the current state of the loans and it assesses under what conditions the housing is financed by individual financial centres. Moreover it shows advantages with the sufficiency of one s own means. The next part of my work compares the main forms of housing loans, it means building savings and mortgage credits. Klíčová slova Investice, půjčka, bydlení, stavební spoření, hypoteční úvěr, úroková sazba, státní podpora. Keywords Investment, loan, housing, building society, mortgage loan, interest rate, state subsidy. 4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Srovnání nabídky půjček na bydlení v ČR vypracoval samostatně pod vedením Ing. Jana Krajíčka a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Chlumu dne 11. května 2007 vlastnoruční podpis autora 5

6 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval ing. Janu Krajíčkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji svým velmi živým dětem - Romance (3,5 r.) a Davídkovi (2 r.) za úsilí, které věnovali odvádění mé pozornosti od této práce, manželce za trpělivost, a také svým 10 obchodním zástupcům, kteří odváděli dobré pracovní výkony i přes moje studijní zaneprázdnění. 6

7 Obsah OBSAH. 7 ÚVOD CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE HISTORICKÝ VÝVOJ A S NÍM SPJATÉ PRODUKTY FORMY PŮJČEK NA BYDLENÍ PŮJČKY NA BYDLENÍ PŘED ROKEM PŮJČKY NA BYDLENÍ PO ROCE Privatizace a cenová deregulace Stavební spoření Hypoteční bankovnictví Bezúčelové půjčky (spotřebitelské úvěry) Státní půjčky na bydlení Ostatní půjčky na bydlení příklady SOUČASNÝ STAV PŮJČEK NA BYDLENÍ PŮJČKA NA BYDLENÍ V KOMBINACI S INVESTOVÁNÍM VLASTNÍ HOTOVOSTI DRUHY BYDLENÍ VLASTNICKÉ BYDLENÍ DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ NÁJEMNÍ BYDLENÍ KLASIFIKACE PŮJČEK PODLE VĚŘITELE PODLE ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ PŮJČKY PODLE ÚČELU PODLE DOBY SPLÁCENÍ PODLE ZAJIŠTĚNÍ PODLE DLUŽNÍKA POROVNÁNÍ NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ PŮJČEK NA BYDLENÍ VÝPOČET NÁKLADŮ NA HYPOTEČNÍ ÚVĚR Pevná úroková sazba po celou dobu splácení HU Úroková sazba vzrůstající Proměnlivá úroková sazba klesající a poté stoupající Proměnlivá úroková sazba stoupající, setrvalá a poté klesající VÝPOČET NÁKLADŮ NA STAVEBNÍ SPOŘENI VÝSLEDKY POROVNÁNÍ NÁKLADŮ

8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK PŘÍLOHY

9 ÚVOD Bydlení je velice důležitou částí lidského života. Lze jej charakterizovat jako pobyt v uzavřených prostorách, které člověka chrání před vnějšími vlivy. A to jak povětrnostními, tak i sociálními většina lidí má i potřebu ochrany soukromí a majetku. Třetinu času, včetně spánku, trávíme v prostorách zvaných domov. Prostředí domova, tedy to jak bydlíme, také přispívá k formování osobnosti člověka již od útlého mládí. Proto se naprostá většina lidí snaží zařídit si své bydlení co nejpohodlněji, a to zejména v rámci svého vkusu a finančních možností. A právě touto stránkou bydlení se budeme dále zabývat. Prostory určené k bydlení by měli splňovat požadavky uživatele co do velikosti, umístění (město, venkov, hory, moře), druhu (byt, dům, statek, sroubené stavení ) a také vlastnických vztahů. Čím více se vlastní bydlení vzdaluje od představ uživatele (bydlení u rodičů, v podnájmu), tím více jej může motivovat k pracovním aktivitám, aby dosáhl svých představ. To v ideálním případě. Nebo uživatele také může deprimovat (sousedské vztahy, hluk a nečistota velkoměsta), že se raději zdržuje mimo domov. Ale i tento stav se může změnit se změnou bydlení. V nejhorším případě, zejména při nedostatku financí, si může člověk nespokojený se svým bydlením potřebné prostředky snažit obstarat jiným způsobem než poctivou prací, tedy nelegálně. K zabránění (alespoň částečnému) tohoto posledního nežádoucího - stavu při nedostatku financí, slouží v naší zemi pestrá nabídka půjček, kterými je možno řešit nové bydlení, nebo zlepšit bydlení současné. A právě tímto tématem se zabývá tato bakalářská práce. Cíl práce je specifikován v první kapitole, ve druhé kapitole je popsán postupný vznik a vývoj půjček na bydlení po 2.světové válce až do současnosti a také charakteristiky nejdůležitějších forem půjček na bydlení. Třetí kapitola popisuje současný stav půjček na bydlení. Ty mohou být použity následujícím způsobem. Použití půjček na bydlení - získání bydlení (koupě, převod práv a povinností, vypořádání spolumajitelů) - vytvoření bydlení (výstavba, přestavba z nebyt.prostor) - zlepšení stávajícího stavu (modernizace, přístavba, přestavba-změna dispozic místností) - ostatní (zaplacení jiných půjček na bydlení, vypořádání majetku po rozvodu) Vlastní změna bydlení může být provedena těmito způsoby: a) změnou stávajícího bydlení stav. úpravy, přístavby, vestavby, modernizace b) změnou dosavadního bydlení za jiné výměna, koupě c) vytvoření nového bydlení výstavba, přestavba nebytových prostor na bytové 9

10 Finanční varianty, které mohou občanovi nastat, rozhodne-li se pro změnu bydlení: 1) potřeba 100% financí občan sám nemá nic - stavba nového RD, vybudování podkrovního bytu, majetkové vypořádání (rozvod, dědictví, vyplacení spolumajitelů nemovitosti ) 2) potřeba části financí občan má úspory, prodá část majetku nebo část potřebných financí získá jiným způsobem (dědictví, dar, výhra apod.) 3) dostatek financí, tedy není potřeba opatřit si jinde finance vlastní hotovost, výměny nemovitostí stejné hodnoty, výměna 2 menších bytů za 1 větší ve stejné hodnotě apod. 4) vznik finančního přebytku např. při výměně RD za malý byt + získání doplatku Z tohoto přehledu finančních variant by bylo možno usuzovat, že občané ve 3) a 4) skupině půjčky na bydlení nevyužijí. Skutečností, že tomu tak nemusí být a výhodností čerpání půjčky na bydlení v kombinaci s investováním vlastních prostředků se zabývám ve čtvrté kapitole této bakalářské práce. Pátá kapitola charakterizuje tři základní a nejčastější druhy bydlení a v šesté kapitole jsou stručně klasifikovány nejrůznější možnosti půjček. Kapitola sedm se věnuje matematickému výpočtu nákladů na dvě základní formy půjček na bydlení hypotéky a stavební spoření a jejich vzájemnému porovnání. V závěrečné, osmé kapitole je shrnutí výsledků. Závěr práce konstatuje, že cíl práce byl splněn, neboť porovnal jak podmínky, za jakých je financováno bydlení jednotlivými finančními institucemi, včetně jejich výhod a nevýhod, tak srovnal i nabídku jednotlivých peněžních ústavů a vzájemně porovnal náklady a výhodnost dvou nejzákladnějších forem půjček na bydlení. 10

11 1 CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s formami a možnostmi jak financovat bydlení, předložit nabídku a srovnání jednotlivých peněžních institucí, specializujícími se na půjčky na bydlení a na závěr vyhodnotit, za jakých podmínek je financováno bydlení vybranými finančními institucemi, zejména vyhodnocení nákladů při srovnání dvou základních forem půjček na bydlení. Dále je cílem této práce základní klasifikace půjček dle různých kritérií, tedy předložit různé možnosti občanům, rozhodujícím se požádat o půjčku na bydlení. Tato práce popisuje i historií půjček na bydlení, a to jak před r.1989, tak i po tomto roce až do současnosti. Seznámení s touto bakalářskou prací má čtenáři usnadnit orientaci v současné nabídce půjček na bydlení, a porovnání výhodnosti dvou nejzastoupenějších forem financování bydlení, tedy financování bydlení pomocí stavebního spoření a pomocí hypotéčního úvěru, se zaměřením na skryté náklady při započítání různých poplatků v průběhu žádosti i čerpání půjčky. Při porovnání podmínek jedné formy půjčky na bydlení, např. hypotečního úvěru, zjistíme, že podmínky pro jeho poskytnutí mohou být velmi podobné, a to u naprosté většiny jednotlivých bankovních institucí. Rozdíly úrokových sazeb jsou pouze v desetinách % p.a. 1, mnohdy jen v setinách % p.a. Tuto skutečnost dokládá Tabulka č.1: Porovnání úrokových sazeb hypotečních úvěrů v souvislosti s délkou fixace. Stejně tak i poplatková politika je velmi podobná. Tyto malé rozdíly se ještě sníží, pokud porovnáme nejen stejnou dobu fixace úrokové sazby, ale i stejnou hodnotu zajištění, která v tomto výše uvedeném přehledu Tabulky č.1 není zohledněna, ale má také vliv na stanovení úrokové sazby půjčky. Tedy zohlednění, zda zastavovaná nemovitost má odhadní cenu rovnou výši půjčky (často označovaná jako hypotéka 100%), nebo odhadní cenu vyšší, což je pro banku z hlediska bezpečnosti výhodnější a proto se odmění nižší úrokovou sazbou. Proto pro jednodušší přehled vybírám příklad hypoték se zajištěním 100% a dobou fixace 5 let: ČS Hypoteční banka ČSOB GE Money Bank HVB Bank KB Raiffeisen Bank WÜSTENROT 4,79 % p.a. 4,75 % p.a. 4,75 % p.a. 4,44 % p.a. 4,49 % p.a. 4,77 % p.a. 4,85 % p.a. 4,59 % p.a. 1 p. a. - zkratka pro "per annum", za rok, na roční bázi. V procentech vyjádřená úroková sazba p.a. znamená výši úroku v procentech z nominální částky za jeden rok 11

12 Jediná Živnostenská Banka poskytuje hypotéku ve výši 80% z tržní ceny zastavované nemovitosti, proto není do výše uvedeném přehledu 100% hypoték zahrnuta. Protože v r.2006 došlo ke koupi 100% podílu ebanky peněžním ústavem Raiffeisen Bank, je současná nabídka hypoték ebanky (květen 2007) přesměrovaná pod nabídku hypotečních úvěrů Raiffeisen Bank. Postupně také dochází ke sjednocení nabídky obou peněžních ústavů. Níže uvedené porovnání úrokových sazeb hypotečních úvěrů vychází z nabídky přelomu roku 2006/2007, kdy tomu tak ještě nebylo. Tabulka č.1: Porovnání úrokových sazeb hypotečních úvěrů v souvislosti s délkou fixace 2 ČS doba fixace 1 rok úroková sazba od: Standard 3,39 % p.a. HYPOHIT 3,79 % p.a. Hypotéka 100% 3,99 % p.a. doba fixace 5 let úroková sazba od: Standard 4,19 % p.a. Nové Top Bydlení 4,59 % p.a. Hypotéka 100% 4,85 % p.a. doba fixace 10 let úroková sazba od: Standard 4,69 % p.a. Hypoteční banka HÚ 4,14 % p.a. HU HU 85 HU 100 4,35 % p.a. 4,35 % p.a. 4,75 % p.a. HU HU 85 HU 100 4,78 % p.a. 4,78 % p.a. 5,18 % p.a. ČSOB 3,74 % p.a. 4,35 % p.a. 4,78 % p.a. ebanka 3,14 % p.a. 4,24 % p.a. nelze GE Money Bank STANDARD 3,79 % p.a. STANDARD 4,59 % p.a. nelze HVB Bank MAJORDOMUS 3,53 % p.a. HIT 3,64 % p.a. KB HU KLASIK 3,37 % p.a. HU PLUS 3,63 % p.a. Raiffeisen Bank HU KLASIK 90 3,86 % p.a. HU KLASIK 100 4,36 % p.a. MAJORDOMUS 4,38 % p.a. HIT 4,44 % p.a. HU KLASIK 4,01 % p.a. HU PLUS 4,32 % p.a. HU KLASIK 90 4,35 % p.a. HU KLASIK 100 4,85 % p.a. MAJORDOMUS4,75% p.a. HU KLASIK HU PLUS KLASIK 90 KLASIK 100 4,30 % p.a. 4,58 % p.a. 4,65 % p.a. 5,15 % p.a. Wüstenrot 3,39-3,69 % p.a. 4,09 4,59 % p.a. 4,90 5,30 % p.a. Živnostenská banka 3,69 % p.a. 4,11 % p.a. 4,95 % p.a. Při srovnání nabídky jednotlivých peněžních institucí zabývajících se jinou formou půjček na bydlení stavebních spořitelen získáme podobný výsledek. Pokud se zaměříme na úrok z úvěru, může se na první pohled zdát, že rozdíly jsou již v řádu několika procent, jako to dokládá Příloha A Přehled stavebních spořitelen. Při podrobnějším zkoumání však zjistíme, že úrok z úvěru je stanovován podle tarifu, zvoleného klientem při uzavírání smlouvy o stavebním spoření. U čtyřech ze současných šesti stavebních spořitelen má klient na výběr dva základní tarify spořící a úvěrový. U tarifu nazvaného jako spořící je vyšší % úročení naspořených peněz, ale také vyšší % úroků z úvěru. U tarifu označeného jako úvěrový se naspořené peníze úročí sice menším % p.a., avšak i úvěr má nižší úrokovou sazbu. 2 Zdroj: https://expo.cmss.cz/docs4/mkt/hypuvery/hypuvery.htm [ ] Českomoravská stavební spořitelna, a.s. odbor Corporate Brand Management, Marketing komunikace,oddělení Marketigové analýzy 12

13 Tabulka č.2: Porovnání úrokových sazeb vkladů a úvěrů jednotlivých stavebních spořitelen 3 SPOŘÍCÍ TARIF ÚVĚROVÝ TARIF Stav. spořitelna 4 Název tarifu % vkladu % úvěru Název tarifu % vkladu % úvěru ČMSS Invest, Perspektiv 2 4,8 Atraktiv 1 3,7 Raiffeisen S ,9 S ,5 WÜSTENROT - 2,1 4,8-1 3,7 HYPO NS Smart 2 2 4,7 4,9 NÚ 1 3,9 Stavební spořitelny bez úrokového rozlišení tarifů: StsČS Rychlá, Standardní 2 4, Šampion 1,99 4,99 MPSS Rychlá, Standardní, Pomalá 2 5, 4, I zde je vidět rozdíl pouhých desetin % úrokové sazby. Z tohoto důvodu by bylo srovnání nabídky jednotlivých finančních institucí v rámci jedné formy takového produktu velmi podobné a tedy málo vypovídající. Srovnání je vypovídající v případě, že jsou podmínky jedné formy produktu více rozdílné, jako je tomu například při srovnání nabídek vybraných peněžních institucí u bezúčelových půjček. Tyto jsou však zase méně zastoupeny v použití právě za účelem bydlení. Navíc je možno nabídky jednotlivých peněžních institucí v rámci stejné formy půjčky snadno simulovat pomocí výpočtu uvedeného v kapitole 7.1. Stačí znát úrokovou sazbu a poplatky dané peněžní instituce. Postup výpočtu je stejný pro všechny hypoteční úvěry bez ohledu na peněžní ústav, který jej poskytuje. Proto z výše uvedených důvodů v další části této bakalářské práce volím vzájemné srovnání dvou nejzastoupenějších forem financování bydlení, zejména pro jejich rozdílnost v oblasti úrokové i poplatkové. Toto vzájemné vyhodnocení, tedy za jakých podmínek je financováno bydlení těmito jednotlivými formami půjček na bydlení, považuji za nejpřínosnější pro zájemce o financování bydlení. Protože největší počet a objem půjček na bydlení je poskytován občanům a rodinám, zaměřuji se právě na tuto cílovou skupinu, přičemž vzhledem k předepsanému rozsahu bakalářské práce záměrně vynechávám ostatní subjekty financující bydlení, jako jsou např. developerské projekty na výstavbu bytových domů či výstavba domů a bytů, kterou realizují obce a tyto nově postavené nemovitosti dále prodávají občanům, kteří právě na získání těchto nemovitostí používají nejčastěji již zmiňované půjčky ze stavebního spoření a hypotéky. 3 Všechny uvedené úrokové sazby jsou v % p.a., Zdroj: https://expo.cmss.cz/docs4/mkt/srovnani/srovnani.htm [ ] 4 Vysvětlivky k jednotlivým označením stavebních spořitelen jsou uvedeny v kapitole

14 Graf č.1 Objem půjček domácností dle účelu 5 mil.kč Graf č.1 Objem půjček domácností dle účelu , , , , , , , , , , , , , ostatní půjčky (mil.kč) půjčky na spotřebu (mil.kč) půjčky na bydlení (mil.kč) V této práci se také zaměřuji na obecně nejčastější situace občanů v nejproduktivnějším věku (cca let) a okrajové, nebo neobvyklé řešení bytových potřeb záměrně vynechávám (squoteři, bezdomovci, pobyt v domovech důchodců, azylových domech, speciální bydlení pro tělesně postižené apod.). Z důvodu předem daného rozsahu této bakalářské práce jsem nucen vynechat analýzu kombinovaných produktů, např. stavebního spoření a hypotéky, hypotéky a životního pojištění (kapitálového nebo investičního) a pod. 5 Zdroj:http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=12&p_sort=2&p_des=50&p_cSest=3 &p_uka=1%2c2%2c3&p_ind=ad&p_od=200201&p_do=200702&p_lang=cs&p_format=0&p_decsep=%2c [ ] 14

15 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A S NÍM SPJATÉ PRODUKTY FORMY PŮJČEK NA BYDLENÍ Pro lepší porozumění současného stavu na trhu půjček je dobré, abychom se seznámili s jejich postupným vývojem od 2.světové války. Situací v oblasti bydlení před rokem 1989 se mnoho literatury nezabývá, proto jsem vycházel hlavně ze zkušeností majitelů těchto půjček a z vyprávění zaměstnanců tehdejší banky a také z vyprávění pamětníků. 2.1 Půjčky na bydlení před rokem 1989 Půjčky na bydlení v podobě, jaké je známe dnes, se postupně začali vyvíjet od konce roku 1989, přesněji řečeno od okamžiku, kdy nová vláda a politické zřízení umožnila cestu tržní ekonomice. Do té doby se o bydlení ve větší míře staral stát, ten rozvíjel výstavbu státních bytů, ve značné míře to znamenalo zakládání panelových sídlišť a čtvrtí měst tak, jak je známe doposud. Z této doby jsou nám zachovány i paneláky na malých městech a dokonce také na vesnicích. Právě na vesnicích obyvatelé raději volili klasickou formu výstavby rodinných domů, přičemž bylo obvyklé, že výstavbu z velké části prováděla rodina stavebníka za pomoci jeho příbuzných, kamarádů, sousedů a známých. Tuto situaci známe z mnoha filmů a také seriálů té doby. Velkým úskalím takovéto výstavby byl občasný nedostatek materiálu, dnes již zcela běžného, a také omezený sortiment zařízení, které i tak bylo někdy nedostatkové. Konkrétně koupelnové obložení (tzv. kachličky) bylo možno často sehnat pouze v barvě černé a bílé, pokud se tedy dali sehnat vůbec. Takovéto barevné provedení zpracované i do různých dvoubarevných mozajek a ornamentů je k vidění v některých starších domech a bytech doposud. Kvalifikovaní řemeslníci a dělníci byli objednávání ze stavebních podniků. Stavební podnik zajišťoval velké stavby, např. výše zmíněné panelové domy a také výstavby veřejně prospěšných budov jako jsou nemocnice, obchodní domy, kulturní domy apod. Drobné stavebníky zařazoval do plánu výstaveb spíše na vykrytí prostojů, zaviněných např. nedodáním plánovaného materiálu či závadou na strojích a zařízení. Také se výstavba drobného soukromého stavebníka různě přerušovala. Kvalifikovaný řemeslník např. přišel v pondělí provést montáž topení u rodinného domu, ve středu byl odvolán na důležitější, státní, stavbu a práci na rodinném domě přišel dokončit třeba až po týdnu. Soukromý stavebník si také pečlivě hlídal náklady řemeslníka, rozpočet, použitý materiál a kvalitu, proto nebyl pro stavební podnik příliš ekonomicky zajímavý. Také kvalita, zručnost případně zkušenosti přiděleného řemeslníka mohli být na různé úrovni, proto část stavebníků volila využívání zručných známých. To vše bylo způsobeno nedobře fungujícím ekonomickým modelem a zejména centrálně řízenou ekonomikou. 15

16 Přesto ale mohl stavebník obdržet finanční výpomoc od státu a zaměstnavatele, a to formou půjček. Od některých zaměstnavatelů (podniků) mohl stavebník zejména dobrý a žádaný zaměstnanec - získat nenávratnou bezúročnou půjčku, tzv. stabilizační půjčku, pokud se zavázal pracovat v tomto podniku určitou dobu, zpravidla 10 let. Tato půjčka se poskytovala z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) nebo z odborového fondu Revolučního odborového hnutí (ROH) a bylo o ní rozhodováno a schvalováno vedením a odbory daného podniku. Výše půjčky byla individuální podle již zmíněné potřebnosti zaměstnance, ale také podle velikosti a hospodářských výsledků daného podniku. V některých podnicích byla možnost získání půjčky na výstavbu rodinného domu nebo pořízení družstevního bytu zakotvena přímo v kolektivní smlouvě. Tato půjčka se splácela, ale byla také bezúročná. Zdroj: vyprávění a osobní zkušenosti pamětníků, stavebníků a majitelů těchto půjček. Další půjčku bylo možno získat od České státní spořitelny. Ta poskytovala následující druhy půjček: stavební (výstavba i opravy) úrok 2,7% p.a. doplňkové (vybavení bytu) úrok 5% p.a. účelové na spotřebiče (ledničky, pračky ) úrok 6% p.a. účelové na družstevní byt, atriové domky, řadovou výstavbu úrok 1% p.a. novomanželské (na vybavení domácnosti) úrok 2,5 % p.a. hotovostní půjčky (požadováno doložení bonity žadatele) úrok 8% p.a. Délka splatnosti půjček byla do 6-ti let, při narození dítěte se výše půjčky dokonce snižovala o ,- Kč. 6 Stavební půjčka zpravidla vykrývala rozdíl mezi rozpočtem na výstavbu, vlastními úsporami stavebníka a půjčkou zaměstnavatele (tedy pokud byla zaměstnanci poskytnuta). Velikost splátek a doba splatnosti byla závislá na věku a příjmu žadatele, některé tyto půjčky se splácejí doposud. 2.2 Půjčky na bydlení po roce 1989 Velice důležitým okamžikem pro rozvoj tržního hospodářství, byla politická změna, která započala 17.listopadu Postupně se Česká republika vydala směrem k tržnímu hospodářství. Vytvoření finančního trhu, zejména fungujícího bankovního systému, kde nabídku a poptávku řídil trh, je důležitým okamžikem v transformaci ekonomiky naší země. Protože banky pracují přísně v mezích zákona a jejich činnost je neustále dozorována a kontrolována, je nutným předpokladem jejich rozvoje po r.1989 změna legislativy. Jako negativní jev mů- 6 Zdroj: pí.škeříková, vedoucí účetního oddělení České státní spořitelny v Moravské Třebové, pí.valentová, vedoucí České státní spořitelny v Moravské Třebové [ ] 16

17 žeme zaznamenat snížení investic do bydlení a tedy snížení nové bytové výstavby. Tento sestupný trend trval až do roku 1993 viz Graf č.6 Bytová výstavba od r.1990 do r Privatizace a cenová deregulace Rozvoji trhu s byty významně napomohla privatizace a cenová deregulace. V roce 1991 byl bytový fond odstátněn, nemovitosti byly převedeny do vlastnictví měst a obcí. Tyto se na základě Zák.č.72/1994 Sb. O vlastnictví bytů snažili tyto nemovitosti zprivatizovat. Ceny těchto nemovitostí se pohybovali výrazně pod cenami tržními, a přednostní právo k odkupu měl nájemník, poté obyvatel obce a až jako poslední v pořadí mohl byt v případě nezájmu předchozích, odkoupit privatizovanou nemovitost jiný zájemce. V tomto již významně napomohl stále zvyšující se význam půjček na bydlení. Privatizované byty se zpravidla odprodávali za velmi nízké ceny. Často pouze za ½ hodnotu odhadu ceny soudního znalce. Z vlastní zkušenosti v Jižních Čechách mohu uvést např. město Český Krumlov nebo obec Horní Planá. Za ceny od ,- Kč do ,- Kč podle velikosti bytu, se nejčastěji tyto byty odkupovali za hotové peníze nebo pomocí půjček ze stavebního spoření. Stavební spořitelny reagovali pružně a zejména ty větší přizpůsobili svoji nabídku právě pro potřeby privatizace snížením úrokových sazeb, snížením minimálního povinného vkladu, (tj. akontace), a také zavedením přednostního vyřizování těchto půjček pomocí tzv. hromadných akcí. Použití hypoték bylo vzhledem k omezení nejnižší možnou částkou hypotéky spíše výjimečné, stejně jako využití jiných forem půjček, např. bezúčelové půjčky Stavební spoření V počátečních letech po roce 1989 jsem zaznamenal, zejména u starších lidí, nezájem řešit své bydlení. Z minulé doby byli zvyklý, že jim někdo určil, co mají dělat, a nyní opět čekali, že se o ně někdo postará. S postupem dalších let sami zjišťovali, že to v této době za ně nikdo neudělá, a tedy byli nuceni postarat se sami. Proto uvítali návštěvu finančních poradců nebo zprostředkovatelů firem a bankovních institucí s nabídkou produktů, usnadňujících jim financování bydlení buď okamžitě, nebo v budoucnu. Na začátku tématu o stavebním spoření je třeba uvést, že stavební spořitelny používají svoji vlastní terminologii a názvosloví, kterému při dalším čtení této bakalářské práce nemusí všichni čtenáři rozumět. Pro srozumitelnost je v Příloze F uvedeno vysvětlení nejčastějších pojmů, které se vyskytují v další části textu. Stavební spoření od roku 1993 slavilo velké úspěchy. Vzniklo na základě Zákona č.96/1993 Sb. O stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření, ze dne 25. února Ten- 17

18 to produkt byl zajímavý pro státní podporu ve výši 25% z ročně uspořené částky (max. z částky ,- Kč ročně, státní podpora tedy v maximální výši 4.500,- Kč ročně) a úroky z vkladů ve výši 3% p.a. (tyto peníze bylo možno po uplynutí 5 let od založení stavebního spoření použít bezúčelové a navíc výnos ze stavebního spoření nepodléhá dani z příjmu). Také ale pro možnost půjčky na bydlení. Tento Zákon č.96/1993 Sb. byl v roce 2003 novelizován, proto mezi nejzásadnější změny od účinnosti tohoto zákona patří snížení výše uvedeného státního příspěvku na 15% (max. z částky ,- Kč ročně, státní podpora tedy v maximální výši 3.000,- Kč ročně). Doba vázanosti se prodloužila na 6 let. Také se změnilo financování při použití stavebního spoření u druha a družky. Před novelou tohoto zákona bylo lhostejné, kdo z partnerů a v jakém poměru financuje bydlení, od novely tohoto Zákona č.96/1993 Sb. se již musí na financování podílet druh a družka rovným dílem. Tyto změny měli státní pokladně přinést značnou úsporu. V současné době tomu tak však není. Majitelé spoření s původními a tedy i výhodnějšími podmínkami si tyto výhody prodlužují a smlouvy si nevypovídají po 5-ti letech, jak tomu bylo dříve a jak stát mylně předpokládal. Navíc si i při potřebě půjčit na bydlení raději tito majitelé výhodných spoření zakládají nové smlouvy o stavebním spoření na které si půjčují a dále spoří s vyšším státním příspěvkem. Pokud samozřejmě obě platby, spoření i půjčku, finančně zvládnou. Ze stránek Asociace českých stavebních spořitelen se můžeme dozvědět následující údaje o počtech poskytnutých půjček na bydlení: Z celkového počtu úvěrů poskytnutých na bydlení v České republice v roce 2005, který dosáhl téměř , poskytly stavební spořitelny téměř úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů. Jinými slovy stavební spoření pomohlo s financováním bydlení u více než tří čtvrtin projektů úvěrů na bydlení tedy poskytly ostatní bankovní i nebankovní instituce. Vyjádřeno procentuálně, 75,7 % půjček poskytli stavební spořitelny a 24,3% půjček poskytli hypotéční banky a ostatní poskytovatelé půjček na bydlení. 7 Postupně se na našem trhu objevilo 6 následujících stavebních spořitelen, údaje v závorkách jsou používaná zkratka a datum zahájení činnosti: Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (ČMSS) ( ) Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (StsČS, dříve ČS-stavební spořitelna) ( ) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (MPSS) ( ) (dříve Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky) Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (RSTS, dříve AR stavební spořitelna) ( ) Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. (WUST) ( ) HYPO stavební spořitelna a. s. (HYPO) ( ) 7 Zdroj: [ ] 18

19 S dalším nárůstem počtu stavebních spořitelen se v budoucnu již nepočítá. Minimální výše půjčky je závislá na minimální výši cílové částky (t.zn. součet vlastních prostředků, státních podpor, úroků a úvěru). Minimální výše cílové částky je odlišná podle podmínek dané stavební spořitelny, v době vzniku stavebního spoření začínala od ,- Kč, některé st.spořitelny měly ,- Kč, jiné až ,- Kč. V současné době má nejnižší cílovou částku ve výši ,- Kč Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s., dále Českomoravská stavební spořitelna, a.s a Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.tyto údaje jsou důležité pro to, abychom si uvědomili, že stavební spoření od začátku svého poskytování úvěrů začali již od malých částek a ve velkém množství počtu poskytnutých úvěrů, viz Graf č. 2 Počty hypotéčních úvěrů a půjček ze stavebního spoření 8 : ks Graf č.2 Počty hypotéčních úvěrů a půjček ze stavebního spoření počet hypotéčních úvěrů (ks) počet půjček ze stavebního spoření (ks) Z tohoto grafu by se mohlo zdát, že si stavební spořitelny vytvořili dobré jméno jako poskytovatelé půjček na bydlení ještě před vstupem hypotéčního bankovnictví na trh, a tím ztížili postavení hypotéčních bank. Skutečnost je však taková, že hypotéční banky mají stanoveny minimální výše poskytovaných hypotéčních úvěrů, které jsou téměř 10x vyšší nežli u stavebních spořitelen, viz Příloha C - Přehled hypotečních bank. Tím vstoupili do podvědomí občanů, kteří doposud mají tuto mylnou představu: půjčky ze stavebního spoření jsou na menší částky, velké půjčky zajišťují hypotéky. Menšími částkami se zpravidla rozumí půjčka do 8 Zdroj:http://www.mmr.cz/upload/files/bytova_politika/wwwsumark pdf [ ] [ ] 19

20 300 tis. Kč, pro půjčky vyšší než 500 tis. Kč zájemci často volí hypotéční banku jak je to zřetelně vidět z následujícího Grafu č.3 Objem půjček poskytovaný stavebními spořitelnami a hypotéčními bankami 9. tis. Kč 500,000 Graf č.3 Objem půjček poskytovaných stavebními spořitelnami a hypotéčními bankami 450, , , , , , , ,000 50,000 0,000 5,936 17,669 26,346 58,424 31,011 83,234 37, ,545 46, ,142 63, ,268 84, , , , , objem hypotéčních úvěrů (tis.kč) objem půjček ze st.spoření (tis.kč) Přesně tomuto přístupu, byť mylnému, odpovídá i průměrná výše půjčky ze stavebního spoření cca ,- Kč a průměrná výše hypotéční půjčky, která se pohybuje kolem 1 mil. Kč. Stavební spořitelny mohou poskytovat a také poskytují několikamilionové půjčky, ovšem z důvodu výše zmiňovaného, ve značně menší míře. Pozitivním prvkem stavebního spoření je také možnost slučování několika smluv v rodině do jednoho úvěrového případu za účelem financování bytových potřeb rodiny. Stavební spořitelny si svým vstřícným přístupem v začátcích své činnosti značně ztížili poskytování velkých půjček, o které je tedy připravují hypotéční banky. Výhody státní příspěvek až 3.000,- Kč/rok (možno získat na všechny členy rodiny bez věkového omezení), úročení vkladů 1-2% p.a. (dle zvoleného tarifu), osvobození výnosu od daně z příjmu, zákonné pojištění úspor, použití naspořených prostředků po ukončení doby vázanosti na cokoli, možnost kdykoli požádat o překlenovací úvěr nebo po 24 měsících od založení stavebního spoření o řádný úvěr, pevná úroková sazba většiny typů překlenovacích úvěrů a všech řádných úvěrů, malé měsíční poplatky, kdykoli možnost půjčku částečně či zcela splatit bez sankcí, úroky z půjčky je možno odečítat 9 Zdroj:http://www.mmr.cz/upload/files/bytova_politika/070214_Stavebni_sporeni_vyvoj_1997_2006_2006.pdf [ ], [ ] 20

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření

Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bakalářská práce Autor: Jana Havránková Bankovní management Vedoucí

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

Bankovní instituce a možnosti financování

Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Na českém finančních trhu se pohybuje mnoho subjektů a tudíž i výběr jimi nabízených produktů je pestrý a téměř nekonečný.

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

PŘEHLED OPATŘENÍ STÁTU NA PODPORU BYDLENÍ V ROCE 2002

PŘEHLED OPATŘENÍ STÁTU NA PODPORU BYDLENÍ V ROCE 2002 PŘEHLED OPATŘENÍ STÁTU NA PODPORU BYDLENÍ V ROCE 2002 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor bytové politiky březen 2002 PODPORA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ STÁTNÍ ROZPOČET Zajištění systému financování stavebního

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Sdělení HYPO stavební spořitelny a. s. č. 2 ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření

Sdělení HYPO stavební spořitelny a. s. č. 2 ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření A/ STAVEBNÍ SPOŘENÍ Dále uvedené podmínky se vztahují na všechny smlouvy o stavebním spoření uzavřené v HYPO stavební spořitelně a.s. bez rozdílu účinnosti : 1. Lhůta po změně smlouvy o stavebním spoření,

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví Půjčky a úvěry v oblasti bydlení srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů Loans and credits in the field of housing-comparison

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Martina Langerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem této práce je provést srovnání

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Stejně velké platby - anuita

Stejně velké platby - anuita Stejně velké platby - anuita Anuitní platby Existuje vzorec, pomocí kterého lze uspořádat splátky jistiny a platby úroků tak, že jejich součet v každém období (např. každý měsíc) je stejný. Běžný příklad:

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 Co je to stavební spoření? str. 4 Novela zákona o stavebním spoření str. 5 Úvěry

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou )

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou ) Nájemní byty Liberec ( developerský projekt se státní zárukou ) Realizační subjekty Developer : INTERMA, a.s., Liberec Investor : RENTAL INVEST LBC, a.s. Partneři : -Česká spořitelna, a.s. Státní fond

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Pavlína Tomášková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Představení

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Autor: Petr Syrový 2. 6. 2014 Cíl: Cílem je porovnání výhodnosti bydlení v nájmu nebo ve vlastním bytě, který se kupuje na hypoteční úvěr. Porovnáváme z hlediska ceny

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 banka Česká spořitelna ČSOB Poštovní spořitelna GE Money bank 1% z požadované

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 banka Česká spořitelna ČSOB Poštovní spořitelna GE Money bank 1% z požadované Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 banka Česká spořitelna ČSOB Poštovní spořitelna GE Money bank 1% z požadované 1% z požadované podání žádosti o hodnoty úvěru, min. zdarma zdarma hodnoty úvěru,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_04 Název materiálu: BANKOVNÍ PRODUKTY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. POROVNÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ S DALŠÍMI MOŢNOSTMI FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ POTŘEBY Lenka Ferancová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. POROVNÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ S DALŠÍMI MOŢNOSTMI FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ POTŘEBY Lenka Ferancová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní POROVNÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ S DALŠÍMI MOŢNOSTMI FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ POTŘEBY Lenka Ferancová Bakalářská práce 2011 Prohlášení Tuto práci jsem vypracovala

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více