A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s."

Transkript

1 member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C

2 V parku 2323/14, Chodov, Praha 4, ič akcionářům a představenstvu společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem ZPRÁVA NEZÁVISLÉH AUDITRA věření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. věření je omezeno především na vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o \rztazícl-1 fond, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční společnosti IC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. za rok končící Za sestavení věřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami SBAMI 2. ZPRÁVA ZPRÁVĚ VZTAZÍCH MEZI PRPJENÝMI v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. uzavřený investiční fond, a.s. k ve všech významných (materiálních) ohledech Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti I.C.P. Invest, všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. aplikačními doložkami Komory auditorů Ceské republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor věření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční věřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. závěrkou. 1. ZPRÁVA VÝRČNÍ ZPRÁVĚ o ma%iona ihring for consulting ACE

3 uzavřený investiční fond, a.s. za rok končící obsahuje významné (materiální) k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti LC.P. Invest, nesprávnosti. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly Přílohy: Výroční zpráva k Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti auditor, oprávnění č oprávnění KACR Č. 007 Ing. Libor Cabicar V Brně dne / / \ member Ktestoii International Uving for cons1ting A2CE

4 I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond a.s. Výroční zpráva 2013 prý KA CR Č. 007

5 BSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA PDNIKATELSKÉ ČINNSTI SPLEČNSTI A STAVU JEJÍH MAJETKU, VÝHLED PR NÁSLEDUJÍCÍ RK PRFIL INVESTIČNÍH FNDU FINANČNÍ ČÁsT ZPRÁVA VZTAZÍCH Kk ČR Č 007 / 2

6 3 Aktiva Pasiva společnost s proměnným základním akciovou o stavu jejího majetku Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti, výnosů a náldadů, výsledku hospodaření za rok 2013 a je ověřena auditorem A8CE Audit, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a celkové výši tis. Kč. Ta jsou tvořena zejména pohledávkami za nesplacený základní kapitál ve výši tis. Kč a majetkovou účastí ve výši tis. Kč. Hospodaření společnosti Činnost společnosti v roce Učetní závěrka je uvedena ve Finaiiční části této Výroční zprávy. představenstvo fondu rozhodlo o novém strategickém vývoji fondu. Jednak rozhodlo o projektu změny bhospodařovatele a Administrátora fondu ze společnosti AMlSTA V roce 2013 investiční fond zaznamenal několik významných událostí. V létě roku 2013 poplatky a poplatky depozitáře. investiční společnost a.s. pod investiční společnost I.C.P. Czech investiční společnost a.s., Hospodaření společnosti skončilo v roce 2013 ztrátou ve výši Společnost zpracovala řádnou účetní závěrku k , za období od do -493 tis. Kč. Ztráta investičního fondu byla realizována v souvislosti s obhospodařovacími Finanční části této Výroční zprávy. tento projekt se realizoval k Dále bylo rozhodnuto a projektu přeměny tohoto investičního fondu na novou právní formu kapitálem, s realizací v počátku r. 2014, a to vzhledem k novému zákonu 240/2013 o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) a zákonu 90/20 12 o obchodních s.r.o., oprávnění KA CR č Zpráva auditora je uvedena, včetně účetní závěrky ve korporacích (ZK). I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. vykázal v rozvaze k 31. prosinci 2013 aktiva v Stav majetku Vlastní kapitál investičního fondu dosáhl k částky tis. Kč. Celková pasiva společnosti jsou tvořena především ostatními kapitálovými fondy ve výši tis. Kč a základním kapitálem ve výši tis. Kč. prvnj KA ČRČ. 007

7 Výhled pro rok 2014 V roce 2014 plánuje fond dokončit projekt přeměny na novou právní formu Akciovou společnost s proměnným základním kapitálem. S touto proměnou fond plánuje i vytvoření dvou podfondů, do kterých bude majetek fondu rozdělen. Dále fond plánuje vytvářet další podfondy pro nové klienty nebo investiční strategie. V Praze dne rejdavi4.d. Předseda představens a (r 4 A pravnfl; KA ČR Č. 007

8 Rozhodným obdobím se pro účely této Výroční zprávy rozumí účetní období od 1. ledna do bchodní firma: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. Sídlo společnosti: Název společnosti: 1. Základní údaje o investičním fondu (dle výpisu z obchodního rejstříku) 31. prosince právnčý Kk CRč. 007 bchodní majetek: tis. Kč ) 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč Akcie: Základní kapitál: Kč; splaceno 100% Základní kapitál: IČ: DIČ: CZ Identifikační údaje: Investiční fond byl založen jako speciální fond kvalifikovaných investorů. Povolení k činnosti investičního fondu udělené Fondu dne dle 64a zrušeného zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zaniká na základě * 651 odst. 4 zákona investiční společností a zapsán v seznamu podle 597 písm. a) ZISIF. písm. a) ZISIF a tímto dnem se Fond považuje za investiční fond, který je obhospodařován Ceská národní banka začne vést seznam investičních fondů s právní osobností podle 597 Č. 240/20 13 Sb., o investičních společnostech a fondech (dále jako ZISIF ), ato dnem, kdy podle zakladatelské listiny ze dne , v souladu se zákonem č. 5 13/1991 Sb., obchodním zákoníkem a se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční Fond byl zapsán do obchodního rejstříku dne 23. března I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. (, Investiční Fond nebo»fond ) byl založen Vznik společnosti: Ulice: V parku 2323/14 bec: Praha 4 Chodov PSČ: A) TEXTVÁ ČÁST - PRFIL INVESTIČNtII FNDU

9 rgány společnosti (dle výpisu z obchodního rejstříku) PŘEDSTAVENSTV Předseda představenstva.judr. ndřej David, Ph.D. od 8. listopadu 2011 Clen představenstva JUDr. Anita Davidová od 8. listopadu 2011 Clen představenstva Mgr. Petr Burzanovský od 8. listopadu 2011 DZRČÍ RADA Předseda dozorčí rady JUDr. ndřej Vislocký od 8. listopadu 2011 Clen dozorčí rady JUDr. Vladimíra Knoblochová od 8. listopadu 2011 Clen dozorčí rady Ing. Richard Kneschk od 8. listopadu Údaje o změnách skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, ke kterým došlo během rozhodného období 2.1. Změny skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, ke kterým došlo v roce 2013 V roce 2013 nedošlo k žádným výrazným změnám v bchodním rejstříku. Dne 29. ledna 2014 byl fond přeměněn ve společnost I.C.P. Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. s předmětem podnikání, které zahrnuje činnost fondu kvalifikovaných investorů spočívající ve sbromažd ování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto kvalifikovaných investorů. 3. Údaje o investiční společnosti, která obhospodařuje v rozhodném období investiční fond 3.1. V rozhodném období obhospodařovala I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. tato investiční společnost: AMISTA investiční společnost, a.s. IC Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investičního fondu 4.1. Hlavní faktory, jež měly vliv na výsledek hospodaření investičního fondu: Vysledek hospodářem je tvořen z obhospodařovatelskeho a depozitařskeho poplatkw 6 ľ4 Acp KA Či Č

10 4.2. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu Poskytnuté půjčky Dl Užn k 1 Datum Max. hodnota Výše půjčky úrok. sazba Datum vrácení Aktuální poskytnutí půjčky (limit) (čerpání) v % půjčky zůstatek půjčky HEDVIGA GRUP, a.s , HEDVIGA GRUP, a.s , Beroun Forest, s.r.o , Mgr. Pavel Prunner, Mgr. Michaela Felegy , bchodní podíl tis. Kč Předmět Základní Podíl Účetní Znalecký bchodní firma Ičo podnikání kapitál ria VK hodnota posudek K 31. prosinci 2013 podnikání v oblasti nakládání HEDVIGA GRUP, a.s s nebezpečnými odpady % Celkem Údaje o osobě, která měla kvalifikovanou účast investičním fondu, a.s. na I.C.P. Invest, uzavřeném Jméno RČJIČ Počet akcií Podíl na fondu (%) I.C.P. Group s.r.o JUDr. ndřej David, Ph.D Celkem Údaje o osobách, na kvalifikovanou účast kterých měl I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. V rozhodném období I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. neevidoval kvalifikovanou účast. 7. Údaje o depozitáři investičního fondu bchodní název: Sídlo: IČo: Česká spořitelna, a.s. lbrachtova 1929/62, Praha Česká spořitelna, a.s. vykonává pro I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. činnost depozitáře od 20. dubna L.\ I prívnčn KA CR Č /

11 ř 8 rady obchodníka s cennými papíry pro investiční fond Nepřijala v rozhodném období žádná plnění. 8. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnosti 9.2. Dozorčí rada I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. nebyl v rozhodném období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, kde hodnota sporu převyšuje 5 % hodnoty jeho majetku. Předseda představenstva vlastní akcie Fondu, a.s. viz bod č. 5 obchodník s cennými papíry činnosti obchodníka s cennými papíry. V rozhodném období nevykonával pro I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. žádný 10. Údaje o počtu cenných papírů investičního fondu, které jsou v majetku členů Členové dozorčí rady nevlastní akcie I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. 9. Údaje o všech peněžitých i nepeněžitých plněních, která od I.C.P. Invest, uzavřený Představenstvo: Dozorčí rada Nepřijali v rozhodném období žádná plnění Představenstvo 11. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je V rozhodném období tato osoba nebyla 12. soba, která zajišt uje úschovu nebo jiné opatrování majetku investičního fondu, V rozhodnem obdobi nebyl v I.C.P. Invest, uzavreny investicm fond a.s. zan9stian zadny zaměstnanec. 13. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond a.s. investiční fond, a.s. přijali v rozhodném období členové představenstva a dozorčí představenstva a dozorčí rady v rozhodném období I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., jestliže hodnota sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investičm ho fondu majetku investičního fondu pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 %.. \ PVnní KA Čn. 007 ĺ A

12 14. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. nevyvíjel v rozhodném období žádné aktivity v této oblasti. 15. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů Společnost vzhledem ke svému předmětu podnikání neřeší problémy ochrany životního prostředí a v rozhodném období nevyvíjela žádné alctivity v této oblasti a nezaměstnávala žádného pracovníka. 16. Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 17. Vlastní kapitál investičního fondu a vlastní kapitál připadající na 1 akcii Vlastní kapitál Počet vydaných akcií Vlastní kapitál na lakcii , , , Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond ke dni jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Výroční zprávy. 19. Komentář k přílohám Rozvaha a výkaz zisku a ztráty investičního fondu obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Každá z položek obsahuje informace o výši této položky za bezprostředně předcházející rozhodné období. Pokud nejsou některé tabulky nebo hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové. Další informace jsou uvedeny v Příloze účetní závěrky. V souladu se Zákonem o účetnictví obsahuje tato Výroční zpráva též účetní závěrku včetně přílohy účetní závěrky, Zprávu o auditu a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetní závěrky za rok 2013 nenastaly žádné další významné skutečnosti. zpracované V Praze dne r.jdavid,h.d. Předseda představenstva 9

13 FiNANČNí ČÁST 10 právný ČR Č

14 nrnbornf X,ton International společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření řádné účetní závěrky k Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2CE

15 A2CE living for consulting ZPRÁVA NEZÁVISLÉH AUDITRA akcionářům a představenstvu o ověření řádné účetní závěrky k společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem v V parku 2323/14, Chodov, Praha, IC Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. jsou uvedeny v bodě I přílohy této účetní závěrky. dpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. pro dpovědnost auditora Naší odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů Ceské republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věmý a poctivý obraz. Cílem posouzení je vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. tohoto podvodem navrhnout Jsme pro přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ vyjádření našeho výroku. member ot Krestoo Internat)onal

16 Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. VÝRK AUDITRA kapitálu k , Příloha k účetní závěrce Přohy: Rozvaha k , Výkaz zisku a ztrály k , Přehled o změnách vlastního Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti auditor, oprávnění č Ing. Libor Cabicar Ptašínského 4, Brno oprávnění KAČR Č. 007 A8CE Audit, s. r. o. V Brně dne mer,lb,raf Krestnn nternatianal living for consulting A2,CE

17 k 31. prosinci 2013 RZVAhA Předmět podnikáni: kolektivní investováni kamžik sestavení úč.závěrky: 31. března 2014 Ičo: J právni K. Č ť. t(7 Aktiva celkem Náklady a příjmy příštích období 20 z toho: v bankách Q Q 10 Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky z upsaného základního kapitálu Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Dluhové cenné papíry 14 8 Účasti s rozhodujícím vlivem statní aktiva vtom: a) splatné na požádáni b) ostatní pohledávky b)ostatní a)akcie b)ostalní z toho: v bankách z toho: a) zřizovací výdaje z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost c) ostatní podíly o o 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 15 7 Účasti s podstatným vlivem b) vydané ostatními osobami vtom: a) vydané vládními institucemi c)ostatní vtom: a) vydané vládními institucemi vtom: a) splatné na požádáni přijímané centrální bankou k refinancování 2 Státní bezkupónové dluhopisy aostami cenné papíry 13 4 Pohledávkyzanebankovnímisubjekty b) ostatní pohledávky b) podílové listy 9 Dlouhodobý nehmotný majetek 17 b) goodwill 1 Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 10 AKTIVA Bruto Korekce Netto Netto tis.kč Poznámka Sídlo: V parku 2323/1 4, Chodov, Praha 4 Účetní jednotka: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

18 2 Závazky vůči nebankovním subjektům 22 b) ostatní závazky 0 0 vtom: a) splatné na požádání 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 21 PASIVA I \ prívnr KA ČR Č 007 ;/ A: fl Pasiva celkem Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Kapitálové fondy Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Vlastníkapitál Rezervy 26 7 Podřízené závazky 15 Ziskneboztrátazaúčetníobdobí c) ostatní fondy ze zisku c) z přepočtu účastí b) ostatní rezervní fondy b) ze zajišťovacích derivátů z toho: a) splacený základní kapitál z toho: a) z majetku a závazků ceňovací rozdíly d) rizikové fondy b)nadaně 4 statní pasiva Emisní ážio 27 vtom: a) emitované dluhové cenné papíry c)ostatnl 0 3 Závazky z dluhových cenných papírů 23 5 Výnosy avýdaje příštích období 25 8 Základní kapitál Rezervní fond na nové ocenění b) ostatní závazky b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů v tom: a) povinné rezervní fondy d) ostatní vtom: úsporné vtom: a) splatné na požádání vtom: a)nadůchodyapodobnézávazky tis.kč Poznámka

19 tis. KČ Poznámka PDRZVAHVÉ PLŽKY Podrozvahová aktiva 1 Poskytnuté přísliby a záruky 2 Poskytnuté zástavy 3 Pohledávky ze spotových operaci 4 Pohledávky z pevných termínových operaci 5 Pohledávky z opci 6 depsané pohledávky 7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uloženi 8 Hodnoty předané k obhospodařování Podrozvahová pasiva o o o o o Přijaté přísliby a záruky 10 Přijaté zástavy azajištěni 11 Závazky ze spotových operaci 12 Závazky z pevných terminových operací 13 Závazkyz opcí 14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uloženi 15 Hodnoty převzaté k obhospodařování o 31 ľ ÝŮ Pvnní K c

20 z toho: a) úroky z dluhových cenných papírů I Výnosy z úroků a podobné výnosy tis.kč Poznámka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok2l3 kamžik sestaveni úč.závěrky: 31. března 2014 Předmět podnikání: kolektivní investování Ičo: ľ I 2 ) 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněni Daňzpříjmů Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné Činnosti před zdaněním 1T Zisk nebo ztráta za účetní obdobiz běžné činnosti před zdaněním Výnosy z akcii a podílů Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operaci statní provozní výnosy 7 9 statní provozní náklady 8 Správní náklady 10 Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému 11 dpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému 12 Rozpuštěni opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy 13 dpisy, tvorba a použiti opravných položek a rezerv k pohledávkám 14 Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícíma podstatným 15 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícíma podstatným, tvorba a použiti Tvorba a rozpuštění ostatních rezerv 18 Tvorba a použití ostatních opravných položek +..M, Podíl na ziscích.,, *4 vlivem b) použití opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku hmotnému a nehmotnému majetku opravných položek vlivem ac) ostatní náklady na zaměstnance c) ostatní výnosy z akcií a podílů c) odpisy pohledávek a pohledávek ze záruk, ztráty z post. pohledávek vtom: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku vtom: a) použiti rezerv k pohledávkám a zárukám vtom: a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk c) použití opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku c) tvorba opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku e) tvorba opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 7 v tom: a) náklady na zaměstnance ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady b) tvorba rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku b) použiti opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů z toho: aa) mzdy a platy a nehmotnému majetku z dříve odepsaných pohledávek a zárukám 2 Náklady na úroky a podobné náklady 4 4 Výnosy z poplatků a provizí 5 v tom: a) použití rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku b) výnosy z úroků z ostatních aktiv b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem b) tvorba rezerv za záruky o o 21 Mimořádné náklady 9 20 Mimořádné výnosy 9,,,,-,,,,, 2 o o o o o o o Sídlo: V parku 2323/14, Chodov, Praha 4 Účetní jednotka: LC.P. Invest, uzavřený investiční - \ \P%TĹflÍ \A. 7 A CE

21 Účetní jednotka: I.C.P. Invest uzavřený investiční fond, a.s. Sídlo: V parku 2323/14, Chodov, 148 Praha 4 Ičo: Předmět podnikání: kolektivní investování kamžik sestaveni úč.závěrky: 31. března 2014 PŘEHLED ZMĚNÁCH VLASTNÍH KAPITÁLU za rok2l3 Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. ceňov. Zisk Celkem tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdily (ztráta) Zůstatek k Změny účetních metod 0 pravy zásadních chyb 0 Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do 1W Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použiti fondů 0 Emise akcii Sníženi základnlho kapitálu Nákupy vlastních akcií statní změny Zůstatek k l Zůstatek k S Změny účetních metod pravy zásadních chyb Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do 1W čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů 0 Emiseakcii Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií statní změny Zůstatek k \ právn Čr č. 007

22 2011/2290/570 Sp /34/571 ze dne Clen představenstva JUDr. Anita Davidová od 8. listopadu 2011 Clen představenstva Mgr. Petr Burzanovský od 8. listopadu 2011 Clen dozorčí rady JUDr. Vladimíra Knoblochová od 8. listopadu 2011 Clen dozorčí rady Ing. Richard Kneschk od 8. listopadu 2011 Předseda dozorčí rady JUDr. ndřej Vislocký od 8. listopadu 2011 Příloha řádné účetní závěrky k (v celých tis. Kč) 1. VÝCHDISKA PR PŘÍPRAVU ÚČEiM závěm<y IČ: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. Předseda představenstva JUDr. ndřej David, Ph.D. od 8. listopadu 2011 vést seznam investičních fondů s právní osobností podle 597 písm. a) ZIS]F a tímto dnem se Fond Č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zaniká na základě 651 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech (dále jako ZIS]F ), a to dnem, kdy Ceská národní banka začne považuje za investiční fond, kteiý je obhospodařován investiční společností a zapsán v seznamu podle Předmět podnikání společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. (, Investiční Fond nebo Fond ) byl založen podle Fond svěřil obhospodařování svého majetku společnosti AMISTA investiční společnost, a.s. se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční Fond byl zakladatelské listiny ze dne , v souladu se zákonem č. 5 13/1991 Sb., obchodním zákoníkem a Sídlo společnosti (Investičního Fondu): zapsán do obchodního rejstříku dne 23. března Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2013 Povolení k činnosti investičního fondu udělené Fondu dne d le 64a zrušeného zákona Představenstvo Dozorčí rada - činnost 597 písm. a)zisif. V parku 2323/14, Praha 4 Chodov kolektivní investování, vykonávaná na základě rozhodnutí České národní banky čj. PSC Česká republika L1\

23 republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá s výjimkou vybraných fmančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. 1. VÝCHDISKA PR PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (pokračování) o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v Ceské Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., (v celých tis. Kč) Příloha řádné účetní závěrky k \ J pr; K ČR Č. 007 L I 1) Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná za období do z právních předpisů jej provádějících přiměřeně. zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Fond byl ke dni účinnosti ZISIF investičním fondem, který má uzavřenou smlouvu července Do té doby dodržuje Fond pravidla činnosti a hospodaření vyplývající ze ZIS]F a zákona č. podle 189/2004 Sb., o kolektivním investování, který byl ke dni 19. srpna 2013 nahrazen nabytí účinnosti ZISIF. Fond tedy uvede své poměry včetně statutu do souladu se ZIS]F do dne 22. o obhospodařování podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném ke dni V průběhu roku 2013 Fond podnikal v oblasti kolektivního investování v České republice, a to podle o výkonu funkce depozitáře, jejíž poslední znění bylo podepsáno dne 20. dubna 2011 (, depozitář ). Česká spořitelna, a.s. vykonává funkci depozitáře a poskytuje služby podle Smlouvy Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí a podílů nemovitostních společností a doplikových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a fmančních trhů. Fond se řídí svým statutem. Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory. pro banky a některé fmanční instituce. jsou bankami a jinými fmančními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení zákona č. 563/199 1 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění IC: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

24 I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. IČ: Příloha řádné účetní závěrky k (v celých tis. Kč) 2. DŮLEŽITÉ ÚČETM METDY Účetní závěrka Fondu byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: (a) Den uskutečnění účetního případu V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy. Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto fmančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. (b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia: a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, b) realizovatelných cenných papírů, c) cenných papírů držených do splatnosti, d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry. Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány v pořizovací ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány v pořizovací ceně. Následně jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu oceňovány reálnou hodnotou. Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí ECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů. Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. společnost neprokáže, že za,troi možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíťil Upravena hodnota cenneho papini se rovna miře učasti na vlastnmi kapitalu společnosti, pokud se o akcie, miře učasti na vlastnim kapitalu podiloveho Fondu, pokud se jedna o podilov y öusit hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. C. 3

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více