A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s."

Transkript

1 member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C

2 V parku 2323/14, Chodov, Praha 4, ič akcionářům a představenstvu společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem ZPRÁVA NEZÁVISLÉH AUDITRA věření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. věření je omezeno především na vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o \rztazícl-1 fond, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční společnosti IC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. za rok končící Za sestavení věřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami SBAMI 2. ZPRÁVA ZPRÁVĚ VZTAZÍCH MEZI PRPJENÝMI v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. uzavřený investiční fond, a.s. k ve všech významných (materiálních) ohledech Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti I.C.P. Invest, všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. aplikačními doložkami Komory auditorů Ceské republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor věření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční věřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. závěrkou. 1. ZPRÁVA VÝRČNÍ ZPRÁVĚ o ma%iona ihring for consulting ACE

3 uzavřený investiční fond, a.s. za rok končící obsahuje významné (materiální) k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti LC.P. Invest, nesprávnosti. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly Přílohy: Výroční zpráva k Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti auditor, oprávnění č oprávnění KACR Č. 007 Ing. Libor Cabicar V Brně dne / / \ member Ktestoii International Uving for cons1ting A2CE

4 I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond a.s. Výroční zpráva 2013 prý KA CR Č. 007

5 BSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA PDNIKATELSKÉ ČINNSTI SPLEČNSTI A STAVU JEJÍH MAJETKU, VÝHLED PR NÁSLEDUJÍCÍ RK PRFIL INVESTIČNÍH FNDU FINANČNÍ ČÁsT ZPRÁVA VZTAZÍCH Kk ČR Č 007 / 2

6 3 Aktiva Pasiva společnost s proměnným základním akciovou o stavu jejího majetku Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti, výnosů a náldadů, výsledku hospodaření za rok 2013 a je ověřena auditorem A8CE Audit, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a celkové výši tis. Kč. Ta jsou tvořena zejména pohledávkami za nesplacený základní kapitál ve výši tis. Kč a majetkovou účastí ve výši tis. Kč. Hospodaření společnosti Činnost společnosti v roce Učetní závěrka je uvedena ve Finaiiční části této Výroční zprávy. představenstvo fondu rozhodlo o novém strategickém vývoji fondu. Jednak rozhodlo o projektu změny bhospodařovatele a Administrátora fondu ze společnosti AMlSTA V roce 2013 investiční fond zaznamenal několik významných událostí. V létě roku 2013 poplatky a poplatky depozitáře. investiční společnost a.s. pod investiční společnost I.C.P. Czech investiční společnost a.s., Hospodaření společnosti skončilo v roce 2013 ztrátou ve výši Společnost zpracovala řádnou účetní závěrku k , za období od do -493 tis. Kč. Ztráta investičního fondu byla realizována v souvislosti s obhospodařovacími Finanční části této Výroční zprávy. tento projekt se realizoval k Dále bylo rozhodnuto a projektu přeměny tohoto investičního fondu na novou právní formu kapitálem, s realizací v počátku r. 2014, a to vzhledem k novému zákonu 240/2013 o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) a zákonu 90/20 12 o obchodních s.r.o., oprávnění KA CR č Zpráva auditora je uvedena, včetně účetní závěrky ve korporacích (ZK). I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. vykázal v rozvaze k 31. prosinci 2013 aktiva v Stav majetku Vlastní kapitál investičního fondu dosáhl k částky tis. Kč. Celková pasiva společnosti jsou tvořena především ostatními kapitálovými fondy ve výši tis. Kč a základním kapitálem ve výši tis. Kč. prvnj KA ČRČ. 007

7 Výhled pro rok 2014 V roce 2014 plánuje fond dokončit projekt přeměny na novou právní formu Akciovou společnost s proměnným základním kapitálem. S touto proměnou fond plánuje i vytvoření dvou podfondů, do kterých bude majetek fondu rozdělen. Dále fond plánuje vytvářet další podfondy pro nové klienty nebo investiční strategie. V Praze dne rejdavi4.d. Předseda představens a (r 4 A pravnfl; KA ČR Č. 007

8 Rozhodným obdobím se pro účely této Výroční zprávy rozumí účetní období od 1. ledna do bchodní firma: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. Sídlo společnosti: Název společnosti: 1. Základní údaje o investičním fondu (dle výpisu z obchodního rejstříku) 31. prosince právnčý Kk CRč. 007 bchodní majetek: tis. Kč ) 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč Akcie: Základní kapitál: Kč; splaceno 100% Základní kapitál: IČ: DIČ: CZ Identifikační údaje: Investiční fond byl založen jako speciální fond kvalifikovaných investorů. Povolení k činnosti investičního fondu udělené Fondu dne dle 64a zrušeného zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zaniká na základě * 651 odst. 4 zákona investiční společností a zapsán v seznamu podle 597 písm. a) ZISIF. písm. a) ZISIF a tímto dnem se Fond považuje za investiční fond, který je obhospodařován Ceská národní banka začne vést seznam investičních fondů s právní osobností podle 597 Č. 240/20 13 Sb., o investičních společnostech a fondech (dále jako ZISIF ), ato dnem, kdy podle zakladatelské listiny ze dne , v souladu se zákonem č. 5 13/1991 Sb., obchodním zákoníkem a se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční Fond byl zapsán do obchodního rejstříku dne 23. března I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. (, Investiční Fond nebo»fond ) byl založen Vznik společnosti: Ulice: V parku 2323/14 bec: Praha 4 Chodov PSČ: A) TEXTVÁ ČÁST - PRFIL INVESTIČNtII FNDU

9 rgány společnosti (dle výpisu z obchodního rejstříku) PŘEDSTAVENSTV Předseda představenstva.judr. ndřej David, Ph.D. od 8. listopadu 2011 Clen představenstva JUDr. Anita Davidová od 8. listopadu 2011 Clen představenstva Mgr. Petr Burzanovský od 8. listopadu 2011 DZRČÍ RADA Předseda dozorčí rady JUDr. ndřej Vislocký od 8. listopadu 2011 Clen dozorčí rady JUDr. Vladimíra Knoblochová od 8. listopadu 2011 Clen dozorčí rady Ing. Richard Kneschk od 8. listopadu Údaje o změnách skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, ke kterým došlo během rozhodného období 2.1. Změny skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, ke kterým došlo v roce 2013 V roce 2013 nedošlo k žádným výrazným změnám v bchodním rejstříku. Dne 29. ledna 2014 byl fond přeměněn ve společnost I.C.P. Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. s předmětem podnikání, které zahrnuje činnost fondu kvalifikovaných investorů spočívající ve sbromažd ování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto kvalifikovaných investorů. 3. Údaje o investiční společnosti, která obhospodařuje v rozhodném období investiční fond 3.1. V rozhodném období obhospodařovala I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. tato investiční společnost: AMISTA investiční společnost, a.s. IC Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investičního fondu 4.1. Hlavní faktory, jež měly vliv na výsledek hospodaření investičního fondu: Vysledek hospodářem je tvořen z obhospodařovatelskeho a depozitařskeho poplatkw 6 ľ4 Acp KA Či Č

10 4.2. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu Poskytnuté půjčky Dl Užn k 1 Datum Max. hodnota Výše půjčky úrok. sazba Datum vrácení Aktuální poskytnutí půjčky (limit) (čerpání) v % půjčky zůstatek půjčky HEDVIGA GRUP, a.s , HEDVIGA GRUP, a.s , Beroun Forest, s.r.o , Mgr. Pavel Prunner, Mgr. Michaela Felegy , bchodní podíl tis. Kč Předmět Základní Podíl Účetní Znalecký bchodní firma Ičo podnikání kapitál ria VK hodnota posudek K 31. prosinci 2013 podnikání v oblasti nakládání HEDVIGA GRUP, a.s s nebezpečnými odpady % Celkem Údaje o osobě, která měla kvalifikovanou účast investičním fondu, a.s. na I.C.P. Invest, uzavřeném Jméno RČJIČ Počet akcií Podíl na fondu (%) I.C.P. Group s.r.o JUDr. ndřej David, Ph.D Celkem Údaje o osobách, na kvalifikovanou účast kterých měl I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. V rozhodném období I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. neevidoval kvalifikovanou účast. 7. Údaje o depozitáři investičního fondu bchodní název: Sídlo: IČo: Česká spořitelna, a.s. lbrachtova 1929/62, Praha Česká spořitelna, a.s. vykonává pro I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. činnost depozitáře od 20. dubna L.\ I prívnčn KA CR Č /

11 ř 8 rady obchodníka s cennými papíry pro investiční fond Nepřijala v rozhodném období žádná plnění. 8. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnosti 9.2. Dozorčí rada I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. nebyl v rozhodném období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, kde hodnota sporu převyšuje 5 % hodnoty jeho majetku. Předseda představenstva vlastní akcie Fondu, a.s. viz bod č. 5 obchodník s cennými papíry činnosti obchodníka s cennými papíry. V rozhodném období nevykonával pro I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. žádný 10. Údaje o počtu cenných papírů investičního fondu, které jsou v majetku členů Členové dozorčí rady nevlastní akcie I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. 9. Údaje o všech peněžitých i nepeněžitých plněních, která od I.C.P. Invest, uzavřený Představenstvo: Dozorčí rada Nepřijali v rozhodném období žádná plnění Představenstvo 11. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je V rozhodném období tato osoba nebyla 12. soba, která zajišt uje úschovu nebo jiné opatrování majetku investičního fondu, V rozhodnem obdobi nebyl v I.C.P. Invest, uzavreny investicm fond a.s. zan9stian zadny zaměstnanec. 13. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond a.s. investiční fond, a.s. přijali v rozhodném období členové představenstva a dozorčí představenstva a dozorčí rady v rozhodném období I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., jestliže hodnota sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investičm ho fondu majetku investičního fondu pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 %.. \ PVnní KA Čn. 007 ĺ A

12 14. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. nevyvíjel v rozhodném období žádné aktivity v této oblasti. 15. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů Společnost vzhledem ke svému předmětu podnikání neřeší problémy ochrany životního prostředí a v rozhodném období nevyvíjela žádné alctivity v této oblasti a nezaměstnávala žádného pracovníka. 16. Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 17. Vlastní kapitál investičního fondu a vlastní kapitál připadající na 1 akcii Vlastní kapitál Počet vydaných akcií Vlastní kapitál na lakcii , , , Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond ke dni jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Výroční zprávy. 19. Komentář k přílohám Rozvaha a výkaz zisku a ztráty investičního fondu obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Každá z položek obsahuje informace o výši této položky za bezprostředně předcházející rozhodné období. Pokud nejsou některé tabulky nebo hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové. Další informace jsou uvedeny v Příloze účetní závěrky. V souladu se Zákonem o účetnictví obsahuje tato Výroční zpráva též účetní závěrku včetně přílohy účetní závěrky, Zprávu o auditu a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetní závěrky za rok 2013 nenastaly žádné další významné skutečnosti. zpracované V Praze dne r.jdavid,h.d. Předseda představenstva 9

13 FiNANČNí ČÁST 10 právný ČR Č

14 nrnbornf X,ton International společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření řádné účetní závěrky k Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2CE

15 A2CE living for consulting ZPRÁVA NEZÁVISLÉH AUDITRA akcionářům a představenstvu o ověření řádné účetní závěrky k společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem v V parku 2323/14, Chodov, Praha, IC Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. jsou uvedeny v bodě I přílohy této účetní závěrky. dpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. pro dpovědnost auditora Naší odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů Ceské republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věmý a poctivý obraz. Cílem posouzení je vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. tohoto podvodem navrhnout Jsme pro přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ vyjádření našeho výroku. member ot Krestoo Internat)onal

16 Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. VÝRK AUDITRA kapitálu k , Příloha k účetní závěrce Přohy: Rozvaha k , Výkaz zisku a ztrály k , Přehled o změnách vlastního Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti auditor, oprávnění č Ing. Libor Cabicar Ptašínského 4, Brno oprávnění KAČR Č. 007 A8CE Audit, s. r. o. V Brně dne mer,lb,raf Krestnn nternatianal living for consulting A2,CE

17 k 31. prosinci 2013 RZVAhA Předmět podnikáni: kolektivní investováni kamžik sestavení úč.závěrky: 31. března 2014 Ičo: J právni K. Č ť. t(7 Aktiva celkem Náklady a příjmy příštích období 20 z toho: v bankách Q Q 10 Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky z upsaného základního kapitálu Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Dluhové cenné papíry 14 8 Účasti s rozhodujícím vlivem statní aktiva vtom: a) splatné na požádáni b) ostatní pohledávky b)ostatní a)akcie b)ostalní z toho: v bankách z toho: a) zřizovací výdaje z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost c) ostatní podíly o o 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 15 7 Účasti s podstatným vlivem b) vydané ostatními osobami vtom: a) vydané vládními institucemi c)ostatní vtom: a) vydané vládními institucemi vtom: a) splatné na požádáni přijímané centrální bankou k refinancování 2 Státní bezkupónové dluhopisy aostami cenné papíry 13 4 Pohledávkyzanebankovnímisubjekty b) ostatní pohledávky b) podílové listy 9 Dlouhodobý nehmotný majetek 17 b) goodwill 1 Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 10 AKTIVA Bruto Korekce Netto Netto tis.kč Poznámka Sídlo: V parku 2323/1 4, Chodov, Praha 4 Účetní jednotka: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

18 2 Závazky vůči nebankovním subjektům 22 b) ostatní závazky 0 0 vtom: a) splatné na požádání 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 21 PASIVA I \ prívnr KA ČR Č 007 ;/ A: fl Pasiva celkem Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Kapitálové fondy Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Vlastníkapitál Rezervy 26 7 Podřízené závazky 15 Ziskneboztrátazaúčetníobdobí c) ostatní fondy ze zisku c) z přepočtu účastí b) ostatní rezervní fondy b) ze zajišťovacích derivátů z toho: a) splacený základní kapitál z toho: a) z majetku a závazků ceňovací rozdíly d) rizikové fondy b)nadaně 4 statní pasiva Emisní ážio 27 vtom: a) emitované dluhové cenné papíry c)ostatnl 0 3 Závazky z dluhových cenných papírů 23 5 Výnosy avýdaje příštích období 25 8 Základní kapitál Rezervní fond na nové ocenění b) ostatní závazky b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů v tom: a) povinné rezervní fondy d) ostatní vtom: úsporné vtom: a) splatné na požádání vtom: a)nadůchodyapodobnézávazky tis.kč Poznámka

19 tis. KČ Poznámka PDRZVAHVÉ PLŽKY Podrozvahová aktiva 1 Poskytnuté přísliby a záruky 2 Poskytnuté zástavy 3 Pohledávky ze spotových operaci 4 Pohledávky z pevných termínových operaci 5 Pohledávky z opci 6 depsané pohledávky 7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uloženi 8 Hodnoty předané k obhospodařování Podrozvahová pasiva o o o o o Přijaté přísliby a záruky 10 Přijaté zástavy azajištěni 11 Závazky ze spotových operaci 12 Závazky z pevných terminových operací 13 Závazkyz opcí 14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uloženi 15 Hodnoty převzaté k obhospodařování o 31 ľ ÝŮ Pvnní K c

20 z toho: a) úroky z dluhových cenných papírů I Výnosy z úroků a podobné výnosy tis.kč Poznámka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok2l3 kamžik sestaveni úč.závěrky: 31. března 2014 Předmět podnikání: kolektivní investování Ičo: ľ I 2 ) 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněni Daňzpříjmů Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné Činnosti před zdaněním 1T Zisk nebo ztráta za účetní obdobiz běžné činnosti před zdaněním Výnosy z akcii a podílů Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operaci statní provozní výnosy 7 9 statní provozní náklady 8 Správní náklady 10 Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému 11 dpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému 12 Rozpuštěni opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy 13 dpisy, tvorba a použiti opravných položek a rezerv k pohledávkám 14 Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícíma podstatným 15 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícíma podstatným, tvorba a použiti Tvorba a rozpuštění ostatních rezerv 18 Tvorba a použití ostatních opravných položek +..M, Podíl na ziscích.,, *4 vlivem b) použití opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku hmotnému a nehmotnému majetku opravných položek vlivem ac) ostatní náklady na zaměstnance c) ostatní výnosy z akcií a podílů c) odpisy pohledávek a pohledávek ze záruk, ztráty z post. pohledávek vtom: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku vtom: a) použiti rezerv k pohledávkám a zárukám vtom: a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk c) použití opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku c) tvorba opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku e) tvorba opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 7 v tom: a) náklady na zaměstnance ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady b) tvorba rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku b) použiti opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů z toho: aa) mzdy a platy a nehmotnému majetku z dříve odepsaných pohledávek a zárukám 2 Náklady na úroky a podobné náklady 4 4 Výnosy z poplatků a provizí 5 v tom: a) použití rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku b) výnosy z úroků z ostatních aktiv b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem b) tvorba rezerv za záruky o o 21 Mimořádné náklady 9 20 Mimořádné výnosy 9,,,,-,,,,, 2 o o o o o o o Sídlo: V parku 2323/14, Chodov, Praha 4 Účetní jednotka: LC.P. Invest, uzavřený investiční - \ \P%TĹflÍ \A. 7 A CE

21 Účetní jednotka: I.C.P. Invest uzavřený investiční fond, a.s. Sídlo: V parku 2323/14, Chodov, 148 Praha 4 Ičo: Předmět podnikání: kolektivní investování kamžik sestaveni úč.závěrky: 31. března 2014 PŘEHLED ZMĚNÁCH VLASTNÍH KAPITÁLU za rok2l3 Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. ceňov. Zisk Celkem tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdily (ztráta) Zůstatek k Změny účetních metod 0 pravy zásadních chyb 0 Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do 1W Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použiti fondů 0 Emise akcii Sníženi základnlho kapitálu Nákupy vlastních akcií statní změny Zůstatek k l Zůstatek k S Změny účetních metod pravy zásadních chyb Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do 1W čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů 0 Emiseakcii Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií statní změny Zůstatek k \ právn Čr č. 007

22 2011/2290/570 Sp /34/571 ze dne Clen představenstva JUDr. Anita Davidová od 8. listopadu 2011 Clen představenstva Mgr. Petr Burzanovský od 8. listopadu 2011 Clen dozorčí rady JUDr. Vladimíra Knoblochová od 8. listopadu 2011 Clen dozorčí rady Ing. Richard Kneschk od 8. listopadu 2011 Předseda dozorčí rady JUDr. ndřej Vislocký od 8. listopadu 2011 Příloha řádné účetní závěrky k (v celých tis. Kč) 1. VÝCHDISKA PR PŘÍPRAVU ÚČEiM závěm<y IČ: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. Předseda představenstva JUDr. ndřej David, Ph.D. od 8. listopadu 2011 vést seznam investičních fondů s právní osobností podle 597 písm. a) ZIS]F a tímto dnem se Fond Č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zaniká na základě 651 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech (dále jako ZIS]F ), a to dnem, kdy Ceská národní banka začne považuje za investiční fond, kteiý je obhospodařován investiční společností a zapsán v seznamu podle Předmět podnikání společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. (, Investiční Fond nebo Fond ) byl založen podle Fond svěřil obhospodařování svého majetku společnosti AMISTA investiční společnost, a.s. se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční Fond byl zakladatelské listiny ze dne , v souladu se zákonem č. 5 13/1991 Sb., obchodním zákoníkem a Sídlo společnosti (Investičního Fondu): zapsán do obchodního rejstříku dne 23. března Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2013 Povolení k činnosti investičního fondu udělené Fondu dne d le 64a zrušeného zákona Představenstvo Dozorčí rada - činnost 597 písm. a)zisif. V parku 2323/14, Praha 4 Chodov kolektivní investování, vykonávaná na základě rozhodnutí České národní banky čj. PSC Česká republika L1\

23 republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá s výjimkou vybraných fmančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. 1. VÝCHDISKA PR PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (pokračování) o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v Ceské Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., (v celých tis. Kč) Příloha řádné účetní závěrky k \ J pr; K ČR Č. 007 L I 1) Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná za období do z právních předpisů jej provádějících přiměřeně. zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Fond byl ke dni účinnosti ZISIF investičním fondem, který má uzavřenou smlouvu července Do té doby dodržuje Fond pravidla činnosti a hospodaření vyplývající ze ZIS]F a zákona č. podle 189/2004 Sb., o kolektivním investování, který byl ke dni 19. srpna 2013 nahrazen nabytí účinnosti ZISIF. Fond tedy uvede své poměry včetně statutu do souladu se ZIS]F do dne 22. o obhospodařování podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném ke dni V průběhu roku 2013 Fond podnikal v oblasti kolektivního investování v České republice, a to podle o výkonu funkce depozitáře, jejíž poslední znění bylo podepsáno dne 20. dubna 2011 (, depozitář ). Česká spořitelna, a.s. vykonává funkci depozitáře a poskytuje služby podle Smlouvy Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí a podílů nemovitostních společností a doplikových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a fmančních trhů. Fond se řídí svým statutem. Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory. pro banky a některé fmanční instituce. jsou bankami a jinými fmančními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení zákona č. 563/199 1 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění IC: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

24 I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. IČ: Příloha řádné účetní závěrky k (v celých tis. Kč) 2. DŮLEŽITÉ ÚČETM METDY Účetní závěrka Fondu byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: (a) Den uskutečnění účetního případu V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy. Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto fmančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. (b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia: a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, b) realizovatelných cenných papírů, c) cenných papírů držených do splatnosti, d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry. Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány v pořizovací ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány v pořizovací ceně. Následně jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu oceňovány reálnou hodnotou. Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí ECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů. Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. společnost neprokáže, že za,troi možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíťil Upravena hodnota cenneho papini se rovna miře učasti na vlastnmi kapitalu společnosti, pokud se o akcie, miře učasti na vlastnim kapitalu podiloveho Fondu, pokud se jedna o podilov y öusit hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. C. 3

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

ROZVAHA k (tis. Kč)

ROZVAHA k (tis. Kč) Účetní závěrka Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. ROZVAHA k 30. 4. 2016 (tis. Kč) Označ. AKTIVA Poznámka Účetní jednotka: Wine Investment Partners, investiční

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ OD DO

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ OD DO CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ OD 1.11.214 DO 31.8.216 Deloitte. DeloitteAudits.ro. Nile House Karolinská 654/2 186 Praha 8- Karlín Česká republika ZPRÁVA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

A&CE. Z práva nezávislého au d ito ra. o ověření výroční zprávy k společnosti Patronus sedmnáctý, uzavřený investiční fond, a.s.

A&CE. Z práva nezávislého au d ito ra. o ověření výroční zprávy k společnosti Patronus sedmnáctý, uzavřený investiční fond, a.s. A&CE living for consulting Z práva nezávislého au d ito ra o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 společnosti Patronus sedmnáctý, uzavřený investiční fond, a.s. momboroř I'*.. Kreston International M C

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

ROZVAHA k30. červnu 2015. tis. Kč 30.6.2015 30.6.2015 30.6.2015 31.12.2014 30.6.2014 31.12.2013 Brutto Korekce Netto Netto Netto Netto AKTIVA

ROZVAHA k30. červnu 2015. tis. Kč 30.6.2015 30.6.2015 30.6.2015 31.12.2014 30.6.2014 31.12.2013 Brutto Korekce Netto Netto Netto Netto AKTIVA MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30. ČERVNU 2015 Název fondu: Sídlo: Právní forma: IČO: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 akciová společnost 284 60 120 Součásti účetní závěrky: Rozvaha V ýkaz zisku a ztráty Přehled

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora rperťbe o n nentioí) \ ycj ni-.ork )I (ifleri:rlt I -: rti g jrr kreston cz I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. fondu Private Equity otevřený podílový fond, o ověření účetní závěrky a výroční zprívy

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více