(výlisky, výkovky) je častým problémem výskyt hrubě rekrystalizovaných vrstev, je možný příznivý účinek Sc a Zr na potlačení rekrystalizace lákavý. Pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(výlisky, výkovky) je častým problémem výskyt hrubě rekrystalizovaných vrstev, je možný příznivý účinek Sc a Zr na potlačení rekrystalizace lákavý. Pr"

Transkript

1 VIV Sc A Zr NA STRUKTURU A VASTNOSTI SITINY HINÍKU AA82 EFFECT OF Sc AND Zr ON THE MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF AUMINIUM AOY AA82 Vladivoj Očenášek VÚK Panenské Břežany,s.r.o., Panenské Břežany, 2 Odolena Voda, Abstrakt egováním několika desetin procenta Sc do slitin hliníku se získávají specifické vlastnosti. Mezi příznivé dopady tohoto prvku patří zvýšení pevnosti, antirekrystalizační účinek a z technologických vlastností je to zlepšení svařitelnosti. Tyto příznivé účinky jsou způsobeny fází Al 3 Sc. Účinek Sc se zvyšuje legováním zirkonia, protože fáze Al 3 (Sc x Zr (1-x) ) je stabilní do vyšších teplot než fáze Al 3 Sc. Příspěvek je věnován účinku Sc a Zr na změny struktury a vlastností u slitiny 1. Jsou uvedeny výsledky porovnání slitiny AA82 s 0,20% Sc a 0,10% Zr a slitiny bez těchto legůr. Světelnou mikroskopií, měřením konduktivity a tvrdosti je sledován vliv Sc a Zr na změny struktury a vlastností v litém stavu, po vysokoteplotním homogenizačním žíhání a po rozpouštěcím žíhání. Abstract Special properties can be achieved by adding a few tenths of the percent of scandium to aluminium alloys. Increased strength and resistance to recrystallization together with improved weldability are among the desired impacts of this element. The favourable effect of Sc is due to Al 3 Sc precipitates. Addition of zirconium intensifies the effect of Sc due to the improved thermal stability of Al 3 (Sc x Zr (1-x) ) precipitates. The paper deals with the effect of Sc and Zr on the microstructure and properties of the alloy 1 AA82. The alloys without and with additions of 0,20% Sc and 0,10% Zr are compared. The effect of Sc and Zr on microstructure and properties is investigated by light microscopy, measurement of electrical conductivity and hardness. Specimens taken from the as-cast material, material subjected to high-temperature annealing and solutionising, are analysed. 1. ÚVOD Při sledování vlivu Sc a Zr na vlastnosti hliníkových slitin jsou v poslední době předmětem zájmu zejména nevytvrzovatelné slitiny řady 5xxx [1,2,3,4,5,6,7,8], vytvrzovatelné slitiny řady 7xxx [5,9], slitiny legované lithiem [5,10] a slitiny typu Al-Mn [11,12]. Méně pozornosti bylo zatím věnováno slitinám řady 6xxx, u kterých zatím provedené práce nedaly jednoznačné výsledky [5]. U slitin, které se precipitačně vytvrzují, je tepelné zpracování založeno na ohřevu na relativně vysokou teplotu (buď separátní rozpouštěcí žíhání a nebo ochlazení z teploty tváření) a následné přirozené nebo umělé stárnutí. Ve srovnání se slitinami typu Al-Mg je tím struktura vystavena vysoké teplotě, při které dochází ke zhrubnutí fáze obsahující Sc. Vytvrzení touto fází je proto u vytvrzovatelných slitin omezené. Hlavní přínos lze od fází obsahující Sc a Zr očekávat v oblasti jejich antirekrystalizačního účinku, případně při dosažení jemnozrnné struktury. Vzhledem k tomu, že u výrobků z těchto slitin 1

2 (výlisky, výkovky) je častým problémem výskyt hrubě rekrystalizovaných vrstev, je možný příznivý účinek Sc a Zr na potlačení rekrystalizace lákavý. Protože u vytvrzovatelných slitin se střední a vysokou pevností je v technologickém postupu před lisováním, kováním či válcováním obvykle zařazeno vysokoteplotní homogenizační žíhání a na závěr vždy závěrečné tepelné zpracování (které může a nemusí zahrnovat separátní rozpouštěcí žíhání), je nezbytné znát účinek vysoké teploty na litou strukturu. Ta může výrazným způsobem nevratně ovlivnit fáze obsahující Sc a Zr. Proto je v tomto příspěvku věnována pozornost struktuře litého stavu se zaměřením na vliv homogenizačního a rozpouštěcího žíhání na rozpad tuhého roztoku vytvrzujících prvků včetně Sc. Tvářeným strukturám a vlivu deformace a tepelně mechanického zpracování na vytvrzovací procesy budou věnovány další experimentální práce. 2. EXPERIMENTÁNÍ MATERIÁ Program experimentálních prací byl založen na porovnání dvou taveb slitiny AA82. Jedna tavba (tavba A) byla standardní normovaná slitina AA82 (EN AW-AlSi1MgMn), druhá tavba (tavba B) byla obohacena 0,20 hm.%sc a 0,11hm.%Zr. Chemické složení obou taveb je uvedeno v Tabulce1. Tabulka 1 Chemické složení experimentálního materiálu Table 1 Chemical composition of investigated alloys Slitina Označení Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Sc Zr AA82, 0,7 0,4 0,6 AW-AlSi1MgMn EN ,3 0,5 0,1 1,0 1,2 0,25 0, AlSi1MgMn Tavba A 0,94 0,21 0,099 0,79 0,89 0,15 0,19 <0,0005 0,0015 AlSi1MgMnScZr Tavba B 0, 0,19 0,089 0,72 0,81 0,12 0,16 0,20 0,11 Pro vlastní tavby byla vyrobena předslitina Al2Sc a použita standardní předslitina Al10Zr. Obě tavby byly odlity ve vakuové peci do desek o rozměru 1 x 40 x 2. Slitiny byly porovnány jak v litém a homogenizovaném stavu, tak ve stavu po rozpouštěcím žíhání. Homogenizace proběhla při 540 C/7hod. s pomalým ochlazováním v peci (s rychlostí ochlazování menší než C/hod.). Teplota rozpouštěcího žíhání byla 530 C. Struktura byla hodnocena světelnou mikroskopií, změny v průběhu izochronního žíhání byly sledovány tvrdostí HV10 a měřením konduktivity metodou vířivých proudů. Izochronní žíhání proběhlo v režimu 30 C/30 v intervalu teplot od 90 do 0 C. Po vyjmutí z pece byly vzorky vždy ochlazeny ve vodě. V případě variant, kdy byly vzorky před izochronním žíháním podrobeny rozpouštěcímu ohřevu následovalo izochronní žíhání do 1 hodiny po ochlazení ve vodě. Celkem tak bylo při izochronním žíhání hodnoceno 8 stavů, t.j. 2 slitiny, 4 stavy struktury (litý a homogenizovaný, oba stavy po rozpouštěcím žíhání a bez něho). Pro zjednodušení popisu jednotlivých variant v dalším zpracování výsledků bylo použito následujícího označení velkými písmeny. - litý stav, H - homogenizace, - rozpouštěcí žíhání a pro sledované slitiny bylo použito zkráceného značení (tavba A), resp. (tavba B). 3. VÝSEDKY A JEJICH DISKUSE 3.1 Struktura litého stavu Struktura litého stavu obou sledovaných slitin je uvedena na Obr.1 až 4. Z analýzy struktury vyplynulo, že slitina legovaná Sc a Zr má v litém stavu jemnější zrno a menší výskyt pórovitosti (Obr.1 a 2). Rovněž rozdělení eutektických fází ukazuje na jemnozrnnější 2

3 META 2006 strukturu slitiny legované Sc a Zr (obr.3 a 4). Menší velikost licího zrna u slitiny legované Sc a Zr může být způsobena nejen těmito legujícími prvky ale může souviset i s podmínkami chladnutí, které mohou být u každé tavby mírně odlišné. Obr.1 Struktura zrn v litém stavu, tavba A Fig.1 Grain structure of the cast alloy A Obr.2 Struktura zrn v litém stavu, tavba B Fig.2 Grain structure of the cast alloy B Obr.3 Struktura fází v litém stavu, tavba A Obr.4 Struktura fází v litém stavu, tavba B Fig.3 Eutectic phases in the as-cast structure, Fig.4 Eutectic phases in the as-cast structure, alloy A alloy B 3.2 Měření tvrdosti a konduktivity Počáteční hodnoty, které charakterizují výchozí stav materiálu jsou uvedeny pro obě slitiny a jednotlivé výchozí stavy v Tabulce 1. Hodnoty tvrdosti i konduktivity ve výchozích stavech pro izochronní žíhání uvedené v této tabulce ukazují na významný vliv jak homogenizace, tak rozpouštěcího žíhání. Nejvyšší tvrdost ve výchozím litém stavu je způsobena precipitací, která vedla k částečnému vytvrzení, ale současně nízká konduktivita svědčí o tom, že zůstává ještě určité množství legujících prvků v tuhém roztoku. Homogenizace litého stavu s pomalým chladnutím v peci vede u obou slitin k přestárnutí a tím k výraznému poklesu tvrdosti a zvýšení konduktivity. Nízká tvrdost a vyšší konduktivita v obou stavech po rozpouštěcím žíhání (ve srovnání s litým stavem) jsou v souladu s tím, že vytvrzující legující prvky jsou převážně v tuhém roztoku. Velký rozdíl mezi konduktivitou v litém stavu a ve stavech po rozpouštěcím žíhání je způsoben tím, že homogenizace i rozpouštěcí žíhání vedou k výraznému ochuzení tuhého roztoku o prvky, které se při rozpouštěcím žíhání znovu nedostanou do tuhého roztoku a zůstavají ve stabilních fázích (Fe, Mn, Sc, Si). Z pohledu porovnání obou slitin ve výchozích stavech se ukazuje, že slitina legovaná Sc a Zr má kromě 3

4 stavu po homogenizaci a rozpouštěcím žíhání vždy vyšší tvrdost a nižší konduktivitu než slitina bez těchto legůr. Rozdíly v konduktivitě jsou však malé a pohybují se na hranici významnosti a mohou být ovlivněny nehomogenitou struktury a chybou měření. Rozdíly mezi slitinami v litém stavu mohou být rovněž ovlivněny odlišnými podmínkami chladnutí. Tabulka 1 Tvrdost a konduktivita výchozích stavů pro izochronní žíhání sledovaných taveb Table 1 Hardness and electrical conductivity in different starting conditions for isochronal annealing of analysed alloys Slitina (tavba A) (tavba B) Stav / Vlastnost HV10 [1] γ [m.ohm/mm 2 ] HV10 [1] γ [m.ohm/mm 2 ] 66,9 17,8,8 18,1 +H 51,1 26,9 56,1 25,7 52,2 23,5 51,5 23,0 + 54,6 22,8 58,1 21,4 -litý, H-homogenizace, -rozpouštěcí žíhání Výsledky měření tvrdosti HV10 a konduktivity, které mapují průběh izochronního žíhání, jsou graficky zpracovány pro obě slitiny na obr.5 až 8. Je zde velmi dobře patrný výrazný vliv výchozího stavu materiálu, což je spojeno se stavem rozpadu tuhého roztoku ve výchozím stavu. Ten je diskutován v předchozím odstavci a kvantifikován hodnotami tvrdosti a konduktivity v Tabulce 1. Množství legujících prvků v tuhém roztoku ve výchozím stavu určuje průběh precipitace během žíhání a tím určuje i pozorované změny tvrdosti a konduktivity. Stavy po rozpouštěcím žíhání (+ a ) vykazují maximum tvrdosti při teplotě 210 C. Toto maximum tvrdosti však není spojeno (v obou stavech u obou slitin) s žádným extrémem konduktivity. Maximálních změn konduktivity u stavů po rozpouštěcím žíhání je dosaženo až při 2 C, t.j. v oblasti teplot, kdy jsou obě slitiny z hlediska zpevnění již přestárnuté. Stavy lité a homogenizované, u nichž je obsah prvků v tuhém roztoku nízký, nebo téměř žádný (po homogenizaci a pozvolném chladnutí) jsou změny tvrdosti při izochronním žíhání nevýrazné. U litého stavu je pozorováno nevýrazné maximum tvrdosti při 2 C. To může souviset jak s precipitací fáze Mg 2 Si, tak s precipitací fází obsahující Sc a Zr. Největší změny konduktivity v průběhu izochronního žíhání jsou pozorovány u litého stavu, kdy se až do 3 C prakticky konduktivita nemění a prudce vzrůstá až nad touto teplotou. Maxima konduktivity je dosaženo při 4 C. Vzrůst konduktivity v intervalu teplot 3 až 4 C je spojen s ochuzováním tuhého roztoku o Mn a vytváření komplexních fází typu Al 15 Si 2 (Fe,Mn) 3. Nad teplotou 4 C dochází (u všech sledovaných stavů) k rozpouštění vytvrzující fáze Mg 2 Si a tím k poklesu konduktivity. Komplexní fáze obsahující Mn, Fe a Si se již nerozpouští. Při zařazení rozpouštěcího žíhání nebo homogenizace u litého stavu je množství této komplexní intermetalické fáze úměrné době na teplotě a zvyšuje podle toho i konduktivitu výchozího stavu (obr.7 a 8). 3.3 Diskuse výsledků Z výsledků izochronního žíhání vyplynulo, že Sc a Zr se v systému Al-Mg-Si s největší pravděpodobností ovlivňují vytvrzování systému Al-Mg-Si. Zatímco u sytému Al-Mg prvky Sc a Zr netvoří s Mg žádnou fázi [5,8] a fáze Al 3 (Sc x Zr (1-x) ) přispívá ke zpevnění a příznivě ovlivňuje další vlastnosti těchto slitin, u sledovaného typu slitiny AA82 tomu tak zřejmě 4

5 H Obr.5 Změny tvrdosti v průběhu izochronního žíhání sledovaných variant slitiny (tavba A) Fig.5 Isochronal annealing curves of the evolution of hardness in alloy for different starting conditions H Obr.6 Změny tvrdosti v průběhu izochronního žíhání sledovaných variant slitiny (tavba B) Fig.6 Isochronal annealing curves of the evolution of hardness in alloy for different starting conditions Konduktivita /m.ohm/mm 2 / H Obr.7 Změny konduktivity v průběhu izochronního žíhání sledovaných variant slitiny (tavba A) Fig.7 Isochronal annealing curves of the evolution of electrical conductivity in alloy for different starting conditions Konduktivita /m.ohm/mm 2 / H Obr.8 Změny konduktivity v průběhu izochronního žíhání sledovaných variant slitiny (tavba B) Fig.8 Isochronal annealing curves of the evolution of electrical conductivity in alloy for different starting conditions není. Výsledky svědčí o tom, že u obou porovnávaných slitin probíhají precipitační procesy jiným způsobem, a to jak v lité sruktuře, tak ve struktuře po homogenizačním a rozpouštěcím žíhání. Z průběhu křivek tvrdosti stavů po rozpouštěcím žíhání vyplývá (Obr.5 a 6), že slitina legovaná Sc a Zr má maxima tvrdosti u obou stavů nižší, než slitina bez Sc a Zr. Rozdíly ve změnách tvrdosti obou slitin v průběhu izochronního žíhání jsou patrné i z Obr.9 a 10, kde 5

6 jsou porovnány obě slitiny křivkami tvrdosti pouze v litém stavu a ve stavu po homogenizaci a rozpouštěcím žíhání. Průběh izochronních křivek ukazuje na to, že precipitační procesy probíhají v lité struktuře obou slitin jinak ve třech teplotních intervalech, a to do 1 C, od 1 do 300 C a nad 300 C. V krajních intervalech jsou tvrdosti slitiny legované Sc a Zr vyšší než u slitiny bez těchto prvků, v prostředním intervalu jsou hodnoty tvrdosti obou slitin buď stejné nebo menší. Zajímávé rozdíly jsou zejména při teplotách nad 300 C. Výrazný vzrůst tvrdosti u lité struktury kolem teploty 4 C svádí k domněnce, že se jedná o artefakt. Toto lokální zvýšení tvrdosti však bylo potvrzeno opakovaným experimentem. Při zařazení homogenizačního a rozpouštěcího žíhání však toto lokální maximum vymizí Z výsledků tak nepřímo vyplývá, že Sc a Zr ovlivňují precipitační proces hlavní vytvrzující fáze Mg 2 Si. Rozpad tuhého roztoku systému Al-Mg-Si je tedy ovlivněn legováním Sc a Zr a tyto prvky s největší pravděpodobností váží Si do fází, které nejsou významným přínosem ke zpevnění. Způsob precipitace legůr Sc a Zr a jejich vliv na zpevnění je nutné objasnit dalšími experimenty zaměřenými na vliv vysoké teploty rozpouštěcího žíhání a homogenizace na litou strukturu, a je nutné provést ve vybraných stavech identifikací fází pomocí TEM itý stav Obr.9 Změny konduktivity v průběhu izochronního žíhání porovnávaných slitin litého stavu Fig.9 Isochronal annealing curves of the evolution of hardness in and alloys for the as-cast condition Obr.10 Změny konduktivity v průběhu izochronního žíhání porovnávaných slitin po homogenizaci a rozpouštěcím žíhání litého stavu Fig.10 Isochronal annealing curves of the evolution of hardness in and cast alloys heat treated after homogenisation and solutionising 4. ZÁVĚRY Výsledky hodnocení vlivu homogenizace a rozpouštěcího žíhání na litou strukturu slitin a pomocí izochronního žíhání lze shrnout do těchto bodů: 1) Změny konduktivity v průběhu izochronního žíhání u obou slitin všech stavů odrážejí změny, které probíhají při rozpadu tuhého roztoku a jsou dobře korelovány se změnami tvrdosti. ité stavy mají ve srovnáni se stavy po rozpouštěcím žíhání výrazně menší obsah legujících prvků v tuhém roztoku, což se projevuje menšími změnami konduktivity v oblasti teplot kolem 200 C, kdy dochází k intenzivní precipitaci vedoucí ke zpevnění. 6

7 2) U litého stavu slitiny legované Sc a Zr dochází v oblasti teplot kolem 4 C k lokálnímu zvýšení tvrdosti. Toto zvýšení je pravděpodobně spojeno s precipitací fáze obsahující Sc a Zr. Při zařazení homogenizace nebo rozpouštěcího žíhání toto lokální zvýšení tvrdosti zmizí. 3) Po rozpouštěcím žíhání je u homogenizovaného materiálu u obou slitin maximum tvrdosti v oblasti teplot 200 C vyšší než u materiálu litého (bez homogenizace). Slitina bez Sc a Zr má však v oblasti maximálního vytvrzení fází Mg 2 Si ostřejší a vyšší maximum než slitina legovaná Sc a Zr. Prvky Sc a Zr tak ovlivňují rozpad tuhého roztoku, při kterém dochází ke zhoršení vytvrzujícího účinku hlavními legujícími prvky Mg a Si. 4) Pro přesné zjištění vlivu Sc a Zr na rozpad tuhého roztoku systému Al-Mg-Si je nutné provést další experimenty včetně identifikace fází pomocí TEM. Poděkování: Výsledky uvedené v tomto příspěvku byly získány při řešení projektu Ekocentrum aplikovaného výzkumu neželezných kovů č.1m podporovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ITERATURA [1] V.G.DAVYDOV, V.I.YEAGIN, V.V.ZAKHAROV, Y.A.FIATOV.: On Prospects of Application of New 015 High-Strength Weldable Al-Mg-Sc Alloy in Aircraft Industry, Mat.Sci.Forum, Vols , (1996),pp [2] A.I.BEJAJEV AT A.: Metallovedenije aluminia i jego splavov, Moskva, METAURGIJA, 1983, 268 [3] M.E.DRITS,.S.TOPOROVA, Y.G.BYKOV, F..GUSCHINA, V.I.YEAGIN, Z.A.FIATOV.: Russ.Met.(USSR)No.1,(1983),1 [4] Y.W.RIDDE, H.G.PARIS, T.H.SANDERS.: Control of Recrystallization in Al-Mg-Sc- Zr Alloys, Proc. of ICAA-6, Toyohashi, Japan, 1179 [5].S.TOROPOVA, D.G.ESKIN, M..KHARAKTEROVA, V.DOBATKINA.:Advanced Aluminum Alloys Containing Scandium, Gordon and Breach Science Publishers, 1998, [6] V.OČENÁŠEK, M.SÁMOVÁ.: II.Mezinárodní konference AUMINIUM 2001, Děčín- Střelnice, ,259 [7] V.OČENÁŠEK, M.SÁMOVÁ.: 19.dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí, Brno, ,235 [8] V.OČENÁŠEK, M.SÁMOVÁ.: III.Mezinárodní konference AUMINIUM 2003, Děčín-Střelnice, ,216 [9] O.N.SENKOV, R.B.BHAT, S.V.SENKOVA, J.TAATOVICH.: Proc.of the 9th Int.Conf. on Aluminium Alloys, 2004, Brisbane Australia, 1 [10] J.N.FRIDYANDER, N.I.KOOBNEV,O.E.GRUSHKO,.M.SHEVEEVA,.B.KHOKHATOVA, W.S.MIER, P.D.COUCH.: Alloying Components Optimization of Weldable Al-i-Mg Alloy, Mat.Sci.Forum, Vols , (1996), pp [11] J.ROYSET, Y.W.RIDDE.: Proc.of the 9th Int.Conf. on Aluminium Alloys, 2004, Brisbane Australia, 1210 [12] B.FORBORD, H.HAEM, K.MARTHINSEN.: Proc.of the 9th Int.Conf. on Aluminium Alloys, 2004, Brisbane Australia,

VLIV Sc A Zr NA PRECIPITAČNÍ ZPEVNĚNÍ SLITIN HLINÍKU. EFFECT OF Sc AND Zr ON THE PRECIPTATION HARDENING OF ALUMINIUM ALLOYS

VLIV Sc A Zr NA PRECIPITAČNÍ ZPEVNĚNÍ SLITIN HLINÍKU. EFFECT OF Sc AND Zr ON THE PRECIPTATION HARDENING OF ALUMINIUM ALLOYS METAL 07 22.-24.5.07, Hradec nad Moravicí VLIV Sc A Zr NA PRECIPITAČNÍ ZPEVNĚNÍ SLITIN HLINÍKU EFFECT OF Sc AND Zr ON THE PRECIPTATION HARDENING OF ALUMINIUM ALLOYS Vladivoj Očenášek, Margarita Slámová,

Více

VLIV Sc A Zr NA STRUKTURU A VLASTNOSTI SLITINY Al-Mn1,5. EFFECT of Sc AND Zr ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-Mn1.5 ALLOY

VLIV Sc A Zr NA STRUKTURU A VLASTNOSTI SLITINY Al-Mn1,5. EFFECT of Sc AND Zr ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-Mn1.5 ALLOY VLIV Sc A Zr NA STRUKTURU A VLASTNOSTI SLITINY Al-Mn1,5 EFFECT of Sc AND Zr ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-Mn1.5 ALLOY Abstrakt Vladivoj Očenášek a Petr Homola a Michal Kolář a Jaromír Uhlíř a Miroslav

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav,   b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE STABILITY OF PROMISING NIKCKEL ALLOY IN 792 5A Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( ) Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 (42 140 Označení musí být ve tvaru, jak uvedeno na Obr. č. 1, je složeno z číslic a písmen: Tabulka č. 1: Význam číslic v označení tvářeného

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1

Více

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS Božena Podhorná Jiří Kudrman Škoda-ÚJP, Praha, a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav,

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta

Více

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces Precipitace Čisté kovy s ohledem na své mechanické parametry nemají většinou pro praktická použití vhodné užitné vlastnosti. Je proto snaha využít všech možností ke zlepší těchto parametrů, zejména pak

Více

NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA6082

NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA6082 METAL 007 NEHOMOGENITA A ANIZOTROPIE ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ VÝLISKŮ ZE SLITINY HLINÍKU AA608 FATIGUE PROPERTIES HETEROGENEITY AND ANISOTRPY OF EXTRUSIONS FROM AA608 ALLOY Vladivoj Očenášek*, Petr Sedláček**,

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ing. V. Kraus, CSc. 1 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu ke změně struktury a tím k získání požadovaných mechanických nebo strukturních

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY Peter SLÁMA a, Pavel PODANÝ a, Kateřina MACHÁČKOVÁ b, Miroslava SVĚTLÁ b,

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI Ondřej Ekrt, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Tomáš Kubatík a Čestmír Barta, Čestmír Barta jun. b a VŠCHT,Ústav kovových materiálů a korozního

Více

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová VLIV TEPELNÉHO PŘEPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TENKÝCH PLECHŮ Z AL-SLITIN INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS Ivo Černý Dagmar

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ ZE SLITINY IN 738 LC

OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ ZE SLITINY IN 738 LC OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ ZE SLITINY IN 738 LC B. Podhorná a J. Kudrman a K. Hrbáček b a) ŠKODA-ÚJP, PRAHA,a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav, ČR b) PBS VELKÁ BÍTEŠ, a.s., Vlkovská

Více

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ 1 ŽÍHÁNÍ Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě

Více

VLASTNOSTI PM SLITINY AlCr6Fe2Ti S VYSOKOU TEPELNOU STABILITOU. PROPERTIES OF PM AlCr6Fe2Ti ALLOY WITH HIGH THERMAL STABILITY

VLASTNOSTI PM SLITINY AlCr6Fe2Ti S VYSOKOU TEPELNOU STABILITOU. PROPERTIES OF PM AlCr6Fe2Ti ALLOY WITH HIGH THERMAL STABILITY VLASTNOSTI PM SLITINY AlCr6Fe2Ti S VYSOKOU TEPELNOU STABILITOU PROPERTIES OF PM AlCr6Fe2Ti ALLOY WITH HIGH THERMAL STABILITY D. Vojtěch 1, J. Verner 1, J. Šerák 1, F. Šimančík 2, M. Balog 2, J. Nagy 2

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI Jiří Faltus, Eva Bendíková, Jaromír Uhlíř a) a) VÚK Panenské

Více

Využítí niklových superslitin příklady výzkumu a výroby v ČR

Využítí niklových superslitin příklady výzkumu a výroby v ČR Konference JuveMatter 2011 Využítí niklových superslitin příklady výzkumu a výroby v ČR Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Jiří ZÝKA UJP PRAHA, a. s. Úvod Niklové superslitiny zvláštní třída

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

Hliník a jeho slitiny Konstrukce z hliníku

Hliník a jeho slitiny Konstrukce z hliníku TZ1 Technologičnost konstrukce Hliník a jeho slitiny Konstrukce z hliníku doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Ing. Tomáš Zmydlený, Ph.D. Výroba hliníku elektrolytická redukce Al 2 O 3 Hliník se nejčastěji vyrábí

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. Karel Hrbáček a JIŘÍ KUDRMAN b ANTONÍN JOCH a BOŽENA PODHORNÁ b a První brněnská strojírna Velká Bíteš,a.s., Vlkovská

Více

PŘÍPRAVA NANOKRYSTALICKÉ PRÁŠKOVÉ MĚDI CHEMICKÝM ROZPOUŠTĚNÍM PREPARATION OF NANOSIZED COPPER POWDER BY CHEMICAL LEACHING

PŘÍPRAVA NANOKRYSTALICKÉ PRÁŠKOVÉ MĚDI CHEMICKÝM ROZPOUŠTĚNÍM PREPARATION OF NANOSIZED COPPER POWDER BY CHEMICAL LEACHING PŘÍPRAVA NANOKRYSTALICKÉ PRÁŠKOVÉ MĚDI CHEMICKÝM ROZPOUŠTĚNÍM PREPARATION OF NANOSIZED COPPER POWDER BY CHEMICAL LEACHING Jan Šerák a, Dalibor Vojtěch a, Pavel Novák a, Barbora Bártová b a Vysoká škola

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.

VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at. VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.% Al V. Vodičková *1, P. Kratochvíl 1 1 Technical university of Liberec, Faculty

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM

VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch a Pavel Stolař, Peter Jurči b a) Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS Jiří Cejp Karel Macek Ganwarich Pluphrach ČVUT v Praze,Fakulta strojní,ústav

Více

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN 5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury

Více

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ Petr HANUS, Michal KONEČNÝ, Josef TOMANOVIČ Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita

Více

PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12

PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12 Disertační práce Příloha ke kap. 12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Více

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI Učeň M., Filípek J. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 Vysoce pevná, martenziticky vytvrditelná korozivzdorná ocel. CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH SMĚRNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr Ni Cu 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 je precipitačně

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků P.Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř M.Grzinčič, Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom Lisovaný keramický filtr

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS HOTWORK TOOL STEELS WITH IMPROVED PROPERTIES FOR DIE CASTING APPLICATIONS by ThyssenKrupp Ferrosta s.r.o V Holešovičkách 1579 / 24 180 00 Praha 8 Libeň Tel.: 2 8 1 0 9 6 5 1 1, 2 8 1 0 9 6 5 3 2 Fax: 2

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Jakub Kopecký Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. Abstrakt Tato práce se zabývá závislostí tvrdosti odlitků z konkrétních

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

ŽELEZO A JEHO SLITINY

ŽELEZO A JEHO SLITINY ŽELEZO A JEHO SLITINY Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 ČISTÉ ŽELEZO Atomové číslo 26 hmotnost 55,874 hustota 7,87 g.cm-3 vodivé, houževnaté, měkké A 50 %, Z 90 % pevnost 180 až 250 MPa,

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI TLAKOVĚ LITÝCH ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÉ SLITINY AZ91 STRUCTURE AND PROPERTIES OF DIE-CAST AZ91 MAGNESIUM ALLOY CASTINGS

STRUKTURA A VLASTNOSTI TLAKOVĚ LITÝCH ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÉ SLITINY AZ91 STRUCTURE AND PROPERTIES OF DIE-CAST AZ91 MAGNESIUM ALLOY CASTINGS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI POLYKOMPONENTNÍCH SLITIN HORCÍKU STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT MAGNESIUM ALLOYS. Ludek Ptácek a Petr Hásek a

STRUKTURA A VLASTNOSTI POLYKOMPONENTNÍCH SLITIN HORCÍKU STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT MAGNESIUM ALLOYS. Ludek Ptácek a Petr Hásek a STRUKTURA A VLASTNOSTI POLYKOMPONENTNÍCH SLITIN HORCÍKU STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT MAGNESIUM ALLOYS Ludek Ptácek a Petr Hásek a a VUT v Brne, Fakulta strojího inženýrství, ÚMI, Technická

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

Hliník a jeho slitiny

Hliník a jeho slitiny Hliník a jeho slitiny příprava (tavení, lití, prášková metalurgie, legování), tepelné zpracování, tepelně-mechanické zpracování svařitelnost, obrobitelnost fyzikálně-mechanické a strukturní vlastnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

Experimentální výzkum tvařitelnosti vysokolegovaných ocelí a niklových slitin

Experimentální výzkum tvařitelnosti vysokolegovaných ocelí a niklových slitin Hutnické listy č.1/8 Experimentální výzkum tvařitelnosti vysokolegovaných ocelí a niklových slitin Ing. Petr Unucka, Ph.D., Ing. Josef Bořuta, CSc., VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r. o. Využití tahových

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES Abstrakt Jiří Faltus, Petr Homola, Peter Sláma VÚK Panenské Břežany a.s.,

Více

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ Radek Nemec, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt Príspevek se zabývá

Více

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ Pavel Adamiš Miroslav Mohyla Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava - Poruba, ČR Abstract In

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b a Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala Zelinková a

Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala Zelinková a TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ni-P-Al 2 O 3 VRSTEV PŘIPRAVENÝCH BEZPROUDOVÝM POKOVENÍM HEAT TREATMENT OF Ni-P-Al 2 O 3 ELECTROLESS COATINGS Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala Zelinková a a Ústav kovových materiálů

Více

Kovové letecké konstrukce část 1 Materiály

Kovové letecké konstrukce část 1 Materiály Kovové letecké konstrukce část 1 Materiály podle podkladů autorů Hans-Jürgen Schmidt, Bianka Schmidt-Brandecker AeroStruc Aeronautical Engineering Vladivoj Otšenášek SVÚM Praha upravil Milan Růžička 1

Více

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Stanovení teploty předehřevu osnova Teplota předehřevu-definice Trhliny za studena - vliv Tp na teplotní

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

Žíhání druhého druhu. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Žíhání druhého druhu. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Žíhání druhého druhu Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Rozdělení Žíhání 2. druhu oceli litiny Neželezné kovy austenitizace Rozpad

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny)

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) FÁZOVÉ PŘEMĚNY Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) mechanismus difúzní bezdifúzní Austenitizace Vliv: parametry

Více

VYHODNOCENÍ STRUKTURY ODLITKŮ PŘIPRAVENÝCH METODOU VYTAVITELNÉHO MODELU S VYUŽITÍM NUMERICKÉ SIMULACE

VYHODNOCENÍ STRUKTURY ODLITKŮ PŘIPRAVENÝCH METODOU VYTAVITELNÉHO MODELU S VYUŽITÍM NUMERICKÉ SIMULACE VYHODNOCENÍ STRUKTURY ODLITKŮ PŘIPRAVENÝCH METODOU VYTAVITELNÉHO MODELU S VYUŽITÍM NUMERICKÉ SIMULACE EVALUATION OF CASTING STRUCTURES PREPARED BY LOST WAX METHOD COMPARED TO THE NUMERICAL SIMULATIONS

Více

Nanotým VŠB TU Ostrava CZ.1.07/2.3.00/20.0038

Nanotým VŠB TU Ostrava CZ.1.07/2.3.00/20.0038 Nanotým POZVÁNKA 3. ODBORNÉ DISKUZNÍ FÓRUM 17. 18. října 2013 Hotel Petr Bezruč***, Malenovice, Česká republika V rámci projektu: Registrační číslo: Lysá hora Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování

Více

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav

Více

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY: 1 SLEIPNER 2 Charakteristika SLEIPNER je Cr-Mo-V nástrojová legovaná ocel, kterou charakterizují tyto vlastnosti: Dobrá odolnost proti opotřebení Dobrá odolnost proti vyštipování hran a ostří Vysoká pevnost

Více

ČESKÁ NORMA Únor 1995 ČSN EN Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku

ČESKÁ NORMA Únor 1995 ČSN EN Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku ČESKÁ NORMA 49.040.10 Únor 1995 Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku ČSN EN 2318 AL-P2024-T3511. Tyče a profily lisované 1,2 mm

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká

Více

Hliník a slitiny hliníku

Hliník a slitiny hliníku Hliník a slitiny hliníku Slitiny hliníku patří kromě ocelí nejpoužívanějším kovovým konstrukčním materiálům. Surovinou pro výrobu hliníku je minerál bauxit, v čistém stavu oxid hlinitý. Z taveniny tohoto

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci Rozdělení ocelí ke tváření podle Rozdělení ocelí podle ČSN 42 0002 : 78 ČSN EN 10020 : 01 (42 0002) (rozdělení národní) (rozdělení podle evropské

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

ZPRACOVÁNÍ POVRCHU HLINÍKOVÉ SLITINY LASEREM SURFACE TREATMENT OF ALUMINUM ALLOY BY LASER TECHNOLOGY. Jiří Cejp Irena Pavlásková

ZPRACOVÁNÍ POVRCHU HLINÍKOVÉ SLITINY LASEREM SURFACE TREATMENT OF ALUMINUM ALLOY BY LASER TECHNOLOGY. Jiří Cejp Irena Pavlásková ZPRACOVÁNÍ POVRCHU HLINÍKOVÉ SLITINY LASEREM SURFACE TREATMENT OF ALUMINUM ALLOY BY LASER TECHNOLOGY Jiří Cejp Irena Pavlásková ČVUT v Praze,Fakulta strojní,ústav materiálového inženýrství Karlovo nám.13,121

Více

Doba žíhání [h]

Doba žíhání [h] VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ŽÁROVÝCH ČÁSTÍ NOVĚ VYVUTÉHO TURBÍNOVÉHO MOTORU TJ 100 DEVELOPMENT OF PRECISION CASTG PROCESS FOR REFRACTORY PARTS OF A NEWLY DEVELOPED TJ 100 TURBOJET ENGE Karel Hrbáček

Více

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242) 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,

Více

Superslitiny (Superalloys)

Superslitiny (Superalloys) Superslitiny (Superalloys) slitiny pro použití při teplotách nad 540 C. struktura matrice KPC (fcc) horní mez pro teplotu použití je dána rozpouštění zpevňující fáze a počátkem tavení matrice rozdělení

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

VLASTNOSTI A MIKROSTRUKTURA LITÝCH NIKLCHRÓMOVÝCH SLITIN LEGOVANÝCH WOLFRAMEM A UHLÍKEM

VLASTNOSTI A MIKROSTRUKTURA LITÝCH NIKLCHRÓMOVÝCH SLITIN LEGOVANÝCH WOLFRAMEM A UHLÍKEM VLASTNOSTI A MIKROSTRUKTURA LITÝCH NIKLCHRÓMOVÝCH SLITIN LEGOVANÝCH WOLFRAMEM A UHLÍKEM J.Kudrman a V. Sklenička b J. Čmakal a a) ŠKODA-ÚJP, PRAHA, a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav b) ÚSTAV

Více