VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník Částka 1. Rozesláno dne 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23."

Transkript

1 strana 1 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Ročník 2002 Částka 1 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Rozesláno dne 23. dubna 2002 O B S A H 1. Nařízení Zlínského kraje č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany.

2 Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 2 1 NAŘÍZENÍ Zlínského kraje č. 1/2002 ze dne 8. dubna 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany Rada Zlínského kraje vydává v souladu s ustanovením 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích ) na základě ustanovení 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně ) toto nařízení kraje: Článek 1 Základní pojmy (1) Plošným pokrytím území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany (dále jen plošné pokrytí ) se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území Zlínského kraje pro zajištění garantované pomoci občanům na území kraje v případě požárů a jiných mimořádných událostí jednotkami požární ochrany v souladu se zvláštními právními předpisy 1). (2) Kategorie jednotky požární ochrany vyjadřuje její předurčenost v systému plošného pokrytí pro požární zásah nebo záchranné práce na příslušném území ve smyslu zvláštního právního předpisu (dle základní tabulky plošného pokrytí) 2). (3) Výjezdem se rozumí síly a prostředky, které jednotka požární ochrany organizuje a plánuje pro zabezpečení účinného zásahu v katastrálním území pro zajištění plošného pokrytí. Článek 2 Dokumentace kraje k zabezpečení plošného pokrytí (1) K zabezpečení plošného pokrytí vede Zlínský kraj dokumentaci 3), která obsahuje: a) stanovení stupně nebezpečí katastrálních území obcí Zlínského kraje podle demografických údajů, počtu požárů a charakteru území (příloha č. 1), b) seznam jednotek požární ochrany zabezpečujících plošné pokrytí, jejich dislokaci a předurčení podle základní tabulky plošného pokrytí 4) pro jednotlivá katastrální území obcí Zlínského kraje (příloha č. 2), c) cílové početní stavy jednotek požární ochrany s územní působností a jejich vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany 5), d) seznamy jednotek požární ochrany předurčených pro dopravní nehody a speciální činnosti (příloha č. 3) e) způsob, kterým kraj finančně zabezpečí plošné pokrytí (dotace ze státního rozpočtu, financování z rozpočtů kraje a obcí). (2) Dokumentace uvedená v písmenech a), b) a d) je v přílohách členěna dle jednotlivých okresů Zlínského kraje. (3) Dokumentace, včetně mapy plošného pokrytí, je trvale uložena v sídle Zlínského kraje a v jednom vyhotovení také u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (dále jen HZS kraje ). Je přístupna zejména pověřeným členům orgánů kraje a obcí, okresním úřadům a kontrolním orgánům 6). (4) Ředitel HZS kraje odpovídá za řádné vedení dokumentace o plošném pokrytí, vyhodnocení požárního nebezpečí jednotlivých katastrálních území obcí a vybraných objektů kraje, počty sil a prostředků jednotek požární ochrany a její průběžnou aktualizaci 7). Kontrola aktualizace se provádí vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku. (5) Pro provedení aktualizace jsou obce povinny v průběhu roku hlásit HZS kraje změny, které by mohly ovlivnit zabezpečení plošného pokrytí kraje 8). (6) Ředitel HZS kraje předkládá Radě Zlínského kraje návrh na změnu tohoto nařízení kraje v případě, že se změní kritéria rozhodná pro stanovení stupně nebezpečí území obce 9). 1) 65 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 2) Příloha zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 3) 5 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 4) Příloha zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 5) Příloha č. 4 a 6 k vyhlášce č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 6) 17 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 7) 5 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 8) 1 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 9) 1 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

3 strana 3 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Článek 3 Stanovení stupně nebezpečí (1) V souladu s ustanovením 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 172/2001 Sb. se stanovuje přílohou č. 1 tohoto nařízení stupeň nebezpečí katastrálních území obcí Zlínského kraje a základní požadavky na jednotky požární ochrany. V závislosti na stupni nebezpečí katastrálního území nebo objektů je stanovena základní úroveň pomoci, která je garantována zásahem jednotek požární ochrany ve smyslu 70 zákona o požární ochraně. Článek 4 Předurčenost jednotek požární ochrany pro katastrální území obcí (1) Předurčenost jednotek požární ochrany pro jednotlivá katastrální území obcí podle základní tabulky plošného pokrytí a pro zabezpečení základní úrovně garantované pomoci se stanovuje přílohou č. 2 nařízení. Článek 5 Kategorie jednotek požární ochrany (1) Pro účely plošného pokrytí jsou jednotky požární ochrany zařazeny do kategorií takto: a) jednotky s územní působností zasahují i mimo území zřizovatele (JPO I jednotka HZS kraje, JPO II jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, JPO III jednotka sboru dobrovolných hasičů obce), b) jednotky s místní působností zasahují na území svého zřizovatele (JPO IV jednotka hasičského záchranného sboru podniku, JPO V jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, JPO VI jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku). (2) Kategorizace jednotek požární ochrany Zlínského kraje se stanovuje přílohou č. 3 nařízení (Seznam jednotek požární ochrany s územní působností a jednotek s místní působností). Článek 6 Předurčenost jednotek požární ochrany pro speciální činnost (1) Pro provádění speciálních činností například při dopravních nehodách, haváriích s nebezpečnými látkami, živelných pohromách jsou z kategorií JPO I, JPO II, JPO III, vyčleněny jednotky požární ochrany, které jsou k těmto činnostem předurčeny svým vybavením a organizací. Seznam jednotek požární ochrany předurčených pro dopravní nehody a speciální činnosti je uveden v druhé části přílohy č. 3, základní úkoly jednotek požární ochrany předurčených pro havárie a jejich vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany se stanovují přílohou č. 4 nařízení. Článek 7 Kompenzace nákladů (1) Zřizovatel jednotky požární ochrany (obec), které byla v plošném pokrytí určena územní působnost přesahující území zřizovatele, může prostřednictvím HZS kraje požádat krajský úřad, který územní působnost v plošném pokrytí určil, o příspěvek k úhradě výdajů na 10) : a) odbornou přípravu velitelů jednotek, strojníků a obsluh požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, b) zásahy mimo územní obvod obce, c) věcné neinvestiční vybavení a investiční výdaje na pořízení a obnovu požární techniky, d) udržení akceschopnosti. (2) Zřizovatel jednotky požární ochrany nezařazené do plošného pokrytí nebo zřizovatel jednotky požární ochrany s místní působností, která nepřesahuje území zřizovatele, může podle odstavce (1) žádat o příspěvek na výdaje uvedené v odstavci (1) písm. a) a b). (3) Příspěvek podle odstavce (1) a (2) se zřizovateli jednotky požární ochrany určí v závislosti na objemu finančních prostředků, který byl v rozpočtu kraje pro tento účel vyčleněn. O příspěvek mohou požádat i zřizovatelé jednotek požární ochrany, kteří vytvořili společnou jednotku podle 69a zákona o požární ochraně 11). (4) Ředitel HZS kraje předkládá Zlínskému kraji jednou ročně vždy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku souhrnné návrhy na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na základě žádostí obcí ve smyslu odstavců (1) až (3) a návrhy pro vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí, které mají územní působnost v kraji. 10) 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 11) 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

4 Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 4 Článek 8 Financování potřeb jednotek požární ochrany (1) Na zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami HZS kraje a jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí přispívá kraj ze svého rozpočtu 12). (2) Ředitel HZS kraje předkládá Zlínskému kraji jednou ročně vždy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku návrhy na poskytnutí příspěvků podle odstavce (1). Článek 9 Spolupráce obcí, právnických osob, podnikajících fyzických osob a HZS kraje (1) Při zajištění plošného pokrytí vzájemně spolupracují obce, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a HZS kraje. (2) V zájmu zajištění plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany uzavírá HZS kraje s obcemi, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci. Článek 10 Závěrečná ustanovení (1) Výstavba a organizace jednotek požární ochrany pro systém plošného pokrytí se od účinnosti nařízení realizuje postupně tak, aby plná garance záchrany životů a majetku občanů podle základní tabulky plošného pokrytí byla dosažena nejpozději v roce Orgány obcí a státní správy na úseku požární ochrany jsou povinny v zájmu záchrany životů a majetku občanů soustavně vytvářet podmínky k realizaci plošného pokrytí. (2) Při zjištění porušení povinností stanovených tímto nařízením je Rada Zlínského kraje, na návrh ředitele HZS kraje, oprávněna učinit odpovídající opatření tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví života a majetku občanů Zlínského kraje. (3) Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje. (4) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlínského kraje č. 174/R11/02 dne 8. dubna František Slavík v. r. hejtman Libor Lukáš v. r. zástupce hejtmana 12) 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

5 strana 5 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Příloha č. 1 k Nařízení Zlínského kraje č. 1/2002 Stanovení stupňů nebezpečí katastrálního území obce a základní požadavky na jednotky požární ochrany okres Kroměříž Obec Ko Kui Kz Kc SN Vybrané objekty Výsledný Požadavky SN na JPO Alexovice I I Bařice Bělov Bezměrov Bílany Bílavsko Blazice Blišice Bojanovice I I Bořenovice I I Brusné Břest TON Bystřice pod Hostýnem Dům kultury (400) JMDZ Cetechovice Cvrčovice I I Divoky I I Dobrotice Drahlov I I Dřínov Hlinsko pod Hostýnem Holešov Domov důchodců Policejní škola Gymnazium TON Honětice I I Horní Lapač Hoštice Hradisko I I Hulín Chomýž Chráš any I I Chropyně Chřibsko Chvalčov Chvalnov I I Jankovice Jarohněvice Jestřabice Karlovice I I Karolín Količín Komárno Koryčany Koryna Kostelany HND (těžba ropy) Kostelec u Holešova

6 Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 6 Obec Ko Kui Kz Kc SN Vybrané objekty Výsledný Požadavky SN na JPO Nemocnice + PL SOU potravinářské Domov mládeže Arcib. Gymnázium Dům kultury Domov důchodců Vážany Domov důchodců Erbenovo nábřeží Ústav sociální péče Plačkov Zámek Gymnázium Kroměříž I. B Justiční škola I. B COPT Zemědělské učiliště DD Kopeček (75) DD Riegrovo nám. DM Štěchovice (162) Okresní archív DISCO Slady Kaufland Billa IŠŠ Pavlákova (500) Pedagogická škola (415) Kunkovice I I Kurovice Kvasice Domov důchodců Rehabilitační centrum Kyselovice Lebedov IV. A IV. A Lechotice Lhota u Pačlavic Lhotka I I Libosváry Lískovec Lísky I I Litenčice Loukov Lubná Ludslavice Lutopecny Martinice Medlov Měrůtky I I Milovice I I Miňůvky I I Míškovice Morkovice Slížany Mrlínek Němčice Nětčice I I Nítkovice Nová Dědina Osíčko Pacetluky Pačlavice

7 strana 7 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Obec Ko Kui Kz Kc SN Vybrané objekty Výsledný Požadavky SN na JPO Plešovec Počenice Podhradní Lhota Popovice Pornice Postoupky Prasklice Pravčice Prusinovice Přílepy Rajnochovice Waldhotel (80) Škola v přírodě Rataje Roštění Roštín Rusava Rymice historické centrum Skaštice Skržice I I Slavkov pod Hostýnem Sobělice I I Soběsuky I I Sovadina I I Strábenice I I Střílky Zámek Střížovice Sulimov I I Šelešovice Těšánky I I Těšnovice zemědělský podnik Tetětice Trávník Troubky Zdislavice Třebětice Tučapy Uhřice I I Újezdsko I I Velké Těšany I I Věžky Vítonice Vlčí Doly I I Vrbka Záhlinice Zahnašovice Záříčí Zástřizly I I Zborovice ÚSP (66) Zdounky DD Zlámanka I I Zlobice Žalkovice Žeranovice Žopy

8 Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 8 Stanovení stupňů nebezpečí katastrálního území obce a základní požadavky na jednotky požární ochrany okres Uherské Hradiště Obec Ko Kui Kz Kc SN Vybrané objekty Výsledný Požadavky SN na JPO Babice Bánov Bílovice Včelary Bojkovice Bojkovice Bzová Bojkovice Krhov Bojkovice Přečkovice I I Boršice Boršice u Blatnice Břestek Březolupy Březová Buchlovice Domov důchodců Bystřice pod Lopeníkem Částkov Dolní Němčí Drslavice Hluk Horní Němčí Hostějov I I Hostětín Hradčovice Hradčovice Lhotka Huštěnovice Jalubí Jankovice Kněžpole Komňa Korytná Kostelany Košíky Kudlovice Kunovice Mezinárodní letiště Lopeník Medlovice Mistřice Javorovec Modrá Nedachlebice Nedakonice Nezdenice Domov důchodců Nivnice Ořechov Ostrožská Lhota Ostrožská Nová Ves Osvětimany Pašovice Pitín

9 strana 9 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Obec Ko Kui Kz Kc SN Vybrané objekty Výsledný Požadavky SN na JPO Podolí Polešovice Popovice Prakšice Rudice Salaš Slavkov Staré Hutě I I Staré Město Starý Hrozenkov Strání Stříbrnice Stupava I I Suchá Loz Sušice Svárov Šumice Topolná Traplice Tučapy Tupesy Uherský Brod Zimní stadion (4 tis. sed.) Uh. Brod Havřice Uh. Brod Maršov I I Uh. Brod Těšov Uh. Brod Újezdec u Luhačovic Nemocnice I. B Uherské Hradiště kino Hvězda I. B I. B Zimní stadion (3 tis. sed.) Uh. Hradiště Jarošov Uh. Hradiště Mařatice Uh. Hradiště Míkovice Uh. Hradiště Vésky Uherský Ostroh Újezdec u Osvětiman Vápenice I I Vážany Velehrad Ústav soc. péče Veletiny Vlčnov Vyškovec I I Záhorovice Zlámanec Zlechov Žítková

10 Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 10 Stanovení stupňů nebezpečí katastrálního území obce a základní požadavky na jednotky požární ochrany okres Vsetín Obec Ko Kui Kz Kc SN Vybrané objekty Výsledný Požadavky SN na JPO Branky na Moravě Bystřička Dolní Bečva Francova Lhota Halenkov Horní Bečva Horní Lideč Hoš álková Hovězí Správa stát. hm. rezerv; Huslenky Hutisko Solanec Choryně Jablůnka Janová Jarcová Karolinka Kateřinice Kelč Kladeruby Kunovice Lačnov Leskovec Lešná Lhota u Vsetína Lidečko Liptál Loučka Lužná Malá Bystřice Mikulůvka Nový Hrozenkov Oznice Podolí Police Pozděchov Prlov Prostřední Bečva Pržno Ratiboř Rožnov pod Radhoštěm Hotel Relax (cca 170); I. B I. B Hotel Energetik (cca 170); I. B Růž ka Seninka Střelná Střítež Študlov Ústí Valašská Bystřice

11 strana 11 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Obec Ko Kui Kz Kc SN Vybrané objekty Výsledný Požadavky SN na JPO Valašská Polanka Valašská Senice Městská nemocnice; I. B Valašské Meziříčí Domov důchodců Podlesí; Zámek Žerotínů (340); Valašské Příkazy Velká Lhota Velké Karlovice rekr. středisko BIOCEL Paskov; I. B Vidče Vigantice Vsetín Okresní nemocnice Vsetín; I. B Hotel Vsacan; I. B zimní stadion na Lapači; I. B Dům kultury (600); I. B Zašová Ústav soc. péče o ment. post Zděchov Zubří

12 Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 12 Stanovení stupňů nebezpečí katastrálního území obce a základní požadavky na jednotky požární ochrany okres Zlín Obec Ko Kui Kz Kc SN Vybrané objekty Výsledný Požadavky SN na JPO Biskupice Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice u Zlína Bratřejov Brumov Bylnice Brumov Brumov Bylnice Bylnice Brumov Bylnice Sidonie Brumov Bylnice Svatý Štěpán Březnice Březová Březůvky Dešná I I Dobrkovice Dolní Lhota Doubravy Drnovice RS Ploština (270) I. B Držková Fryšták Penzion 69 osob Fryšták Vítová Halenkovice Haluzice I I Horní Lhota Hostišová Hrobice Ústav sociální péče (47) Hřivínův Újezd Hvozdná Jasenná Jestřabí Kaňovice míchání a skladování barev v areálu farmy Karlovice Kašava Kelníky Komárov Křekov Lhota Lhotsko Lípa Mogul Koramo a. s. LUKROM sklad a míchárna krmiv I. B Lipová Loučka DD Naděje Ludkovice Ludkovice Pradlisko I I Luhačovice Domov důchodců (50) Hotel Fontána I. a II. I. B Lázeňský Hotel Morava I. B Hotel Alexandr I. B Lázeňský Hotel Pallace I. B Hotel Zálesí I. B I. B

13 strana 13 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Obec Ko Kui Kz Kc SN Vybrané objekty Výsledný Požadavky SN na JPO Luhačovice Kladná Žilín Luhačovice Polichno Luhačovice Řetechov Lukov Domov důchodců (217) Lukoveček Lutonina Machová Mysločovice Napajedla Zemský hřebčín I Domov důchodců (66) Návojná Ústav sociální péče (49) Nedašov Domov důchodců Naděje (48) Nedašova Lhota Neubuz Oldřichovice Ostrata Otrokovice Deza a. s. I. A Moravan Rozvodna 400 kw Společenský dům I. B Ubytovna OÁZA (160) I. B I. B Ubytovna MORAVA (160) I. B Obytné domy do 15 NP I. B Domovy mládeže ( ) I. B Otrokovice Kvítkovice Petrůvka Podhradí I I Podkopná Lhota Pohořelice Poteč Pozlovice Hotel Adamantino I. B Hotel Přehrada I. B Hotel Vega I. B Hotel Pohoda I. B RS Niva I. II. I. B LD MV Hubert I. B Provodov Racková Rokytnice Rokytnice SMR Rokytnice Kochavec I I Rudimov Sazovice Sehradice Slavičín Prabos Nemocnice (45 lůžek) Slavičín Divnice Slavičín Hrádek Slavičín Nevšová Slopné Slušovice Plastové obaly Greiner Spytihněv

14 Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 14 Obec Ko Kui Kz Kc SN Vybrané objekty Výsledný Požadavky SN na JPO Šanov Šarovy Štítná nad Vláří Štítná Popov Tečovice Tichov Tlumačov Zemský hřebčín I Trnava Ublo Újezd Penzion (83) Valašské Klobouky Královec (90) Hotel Jeleňovská (150) I. B Valašské Klobouky Lipina Valašské Klobouky Mirošov I I Valašské Klobouky Smolina Dětský domov Velký Ořechov Veselá Nem. Milosrdných bratří (65) Vizovice Moravia Glas sklárna Pálenice Jelínek Vizovice Chrastěšov I I Vlachova Lhota Vlachovice Vrbětice Vlčková Všemina Hotel Všemina Vysoké Pole Zádveřice Raková Zádveřice Zádveřice Raková Raková Zlín I. B Ba ova nemocnice I. B Nem. Atlas a. s. U Lomu I. B Domov důch. Burešov (182) Penzion pro důchod., Broučkova (122) Hotel Moskva I. B Velké kino I. B Kolektivní dům I. B Krajský úřad I. B Univerzita T. Bati Koleje UTB Antonínova (324) I. B Koleje UTB Štefaníkova (196) I. B Domov mládeže nám. TGM (370) Budovy PSG Zarámí I. B Segmenty I. II. Jižní svahy I. B Supermarket Kaufland Supermarket DELVITA Dům kultury ( ) Musicland (200) ( ) I. B

15 strana 15 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Obec Ko Kui Kz Kc SN Vybrané objekty Výsledný Požadavky SN na JPO Zlín I. B Budova Čedoku I. B Zimní stadion (7 500) I. B Sportovní hala (3 400) I. B Městské divadlo (700) I. B Malá scéna (400) Dům umění FBM (580) I. B Speciální škola pro děti s více vadami Středová (40+30) I. B Zlín Chlum I I Zlín Jaroslavice Zlín Klečůvka Státní archiv Zlín Kostelec Hotel Lázně I. B Zlín Kudlov Zlín Lhotka OBI, Zlín Louky Terno SPUR Zlín Lůžkovice dřevovýroba Zlín Malenovice Obchodní centrum Pila Zlín Mladcová Rozvodna Zlín Prštné Mrazírny Interspar Zlín Příluky Domov mládeže (132) Zlín Salaš Zlín Štípa barvy laky Moravia Zlín Velíková Zlín Želechovice Žlutava Poznámka: Vybrané objekty, které převyšují posuzovaný katastr obce o dva a více stupňů nebezpečí jsou zvýrazněny tučným písmem. Legenda: Ko kritérium počtu obyvatel Kc celkové kritérium (Kc = Ko + Kui + Kz), Kui kritérium charakteru území (Ku1, Ku2, Ku3) SN výsledný stupeň nebezpečí katastrálního území Kz kritérium zásahů obce i s ohledem na čl. 6 odst. 1 JPO jednotka požární ochrany

16 Územní odbor HZS kraje Kroměříž Předurčenost jednotek požární ochrany pro jednotlivá katastrální území obcí a doba jejich okres Kroměříž Obec Alexovice Bařice Bělov Bezměrov Bílany Bílavsko Blazice Blišice Bojanovice Bořenovice Brusné Břest Bystřice pod Hostýnem Cetechovice Cvrčovice Divoky Dobrotice Drahlov Dřínov Hlinsko pod Hostýnem Holešov Honětice Horní Lapač Hoštice Hradisko Hulín Chomýž Chrášťany Chropyně Chropyně Aliachem a. s. Chřibsko Chvalčov Chvalnov Jankovice Jarohněvice Jestřabice Karlovice Karolín Količín Komárno Koryčany Kostelany Kostelec u Holešova Kroměříž Kunkovice Stupeň nebezpečí I I I I I I I I I I I I Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu 10 Holešov I 15 Holešov II 20 Zahnašovice V 10 Kroměříž I 15 Kroměříž II 20 Bařice V 15 Kroměříž I 15 Kvasice III 20 Bělov V 10 Kroměříž I 15 Kroměříž II 20 Bezměrov V 10 Kroměříž I 15 Kroměříž II 20 Bílany V 10 Bystřice pod Hostýnem I 10 Holešov I 15 Bystřice pod Hostýnem II 10 Bystřice pod Hostýnem I 15 Bystřice pod Hostýnem II 20 Blazice V 15 Kyjov I 15 Koryčany II 15 Koryna VI 10 Kroměříž I 15 Kroměříž II 20 Zlobice V 10 Holešov I 15 Holešov II 15 Bořenovice V 10 Bystřice pod Hostýnem I 10 Holešov I 15 Brusné V 10 Kroměříž I 15 Kroměříž II 15 Břest V 10 Bystřice pod Hostýnem I 10 Bystřice pod Hostýnem II 15 Rychlov V 15 Kroměříž I 15 Střílky III 15 Cetechovice V 10 Zdounky II 15 Kroměříž I 15 Cvrčovice V 10 Zdounky II 15 Kroměříž I 15 Divoky V 10 Holešov I 10 Holešov II 15 Dobrotice V 10 Kroměříž I 15 Kroměříž II 15 Zdounky II 15 Morkovice I 15 Dřínov V 20 Němčice III 10 Bystřice pod Hostýnem I 10 Holešov I 15 Hlinsko V 10 Holešov I 10 Holešov II 15 Bystřice pod Hostýnem I 15 Morkovice I 15 Litenčice III 15 Honětice V 10 Holešov I 15 Holešov II 15 Horní Lapač V 15 Morkovice I 15 Litenčice III 15 Hoštice V 10 Kroměříž I 15 Kroměříž II 15 Hradisko V 10 Kroměříž I 15 Hulín III 15 Kroměříž II 10 Bystřice pod Hostýnem I 10 Holešov I 15 Chomýž V 10 Kroměříž I 15 Hulín III 15 Záhlinice V 10 Kroměříž I 15 Kroměříž II 10 Chropyně II 10 Aliachem VI 10 Kroměříž I 15 Chropyně II 15 Kroměříž I 15 Zdounky II 15 Kostelany V 10 Bystřice pod Hostýnem I 10 Bystřice pod Hostýnem II 15 Chvalčov V 15 Střílky III 15 Chvalnov V 20 Morkovice I 10 Bystřice pod Hostýnem I 10 Holešov I 15 Jankovice V 10 Kroměříž I 15 Zdounky II 15 Jarohněvice V 10 Koryčany II 15 Kyjov I 15 Jestřabice V 10 Holešov I 15 Kostelec V 15 Karlovice V 15 Kvasice III 15 Karolín V 20 Kroměříž I 10 Holešov I 15 Holešov II 15 Količín V 15 Bystřice pod Hostýnem I 15 Podhradní Lhota III 15 Komárno V 10 Koryna VI 15 Kyjov I 15 Koryčany II 15 Kroměříž I 15 Zdounky II 15 Kostelany V 10 Holešov I 10 Holešov II 15 Kostelec V 10 Kroměříž I 10 Kroměříž I 15 Hulín III 15 Litenčice III 15 Kunkovice V 20 Morkovice I Příloha č. 2 k Nařízení Zlínského kraje č. 1/2002 Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 16

17 Územní odbor HZS kraje Kroměříž Obec Kurovice Kvasice Kyselovice Lebedov Lechotice Lhota u Pačlavic Lhotka Libosváry Lískovec Lísky Litenčice Loukov Loukov Čepro a. s. Lubná Ludslavice Lutopecny Martinice Medlov Měrůtky Milovice Míškovice Morkovice Slížany Mrlínek Němčice Nětčice Nítkovice Nová Dědina Osíčko Pacetluky Pačlavice Plešovec Počenice Podhradní Lhota Popovice Pornice Postoupky Prasklice Pravčice Prusinovice Přílepy Rajnochovice Rataje Roštění Roštín Rusava Rymice Skaštice Skržice Slavkov pod Hostýnem Stupeň nebezpečí IV. A I I I I I I Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu 15 Kroměříž I 15 Hulín III 15 Kurovice V 10 Kroměříž I 15 Kvasice III 15 Otrokovice I 15 Kroměříž I 15 Chropyně II 15 Kyselovice V 15 Kroměříž I 15 Zdounky II 15 Roštín III 15 Holešov I 15 Lechotice V 20 Holešov II 15 Morkovice I 15 Lhota u Pačlavic V 15 Pačlavice V 15 Kroměříž I 15 Zdounky II 15 Kostelany V 15 Bystřice pod Hostýnem I 15 Loukov III 15 Libosváry V 15 Koryčany II 15 Lískovec V 15 Kyjov I 15 Střílky III 15 Lísky V 20 Morkovice I 15 Morkovice I 15 Zdounky II 15 Litenčice III 10 Bystřice pod Hostýnem I 15 Podhradní Lhota III 15 Loukov V 10 Čepro IV 15 Bystřice pod Hostýnem I 15 Loukov V 15 Kroměříž I 15 Kvasice III 15 Lubná V 15 Holešov I 15 Holešov II 15 Ludslavice V 15 Kroměříž I 15 Kroměříž II 15 Lutopecny V 15 Holešov I 15 Holešov II 15 Martinice V 15 Morkovice I 15 Zborovice III 15 Medlov V 15 Kroměříž I 15 Kroměříž II 15 Měrůtky V 15 Kroměříž I 15 Zdounky II 20 Soběsuky V 15 Holešov I 15 Hulín III 15 Míškovice V 10 Morkovice I 15 Kroměříž I 15 Morkovice II 15 Bystřice pod Hostýnem I 20 Bystřice pod Hostýnem II 20 Rychlov V 15 Holešov I 15 Němčice V 20 Kostelec u Holešova V 15 Kroměříž I 20 Zdounky II 15 Nětčice V 15 Morkovice I 15 Litenčice III 15 Nítkovice V 15 Kroměříž I 15 Kvasice III 15 Nová Dědina V 15 Bystřice pod Hostýnem I 15 Loukov III 15 Osíčko V 15 Holešov I 15 Holešov II 15 Pacetluky V 15 Morkovice I 15 Morkovice II 15 Pačlavice V 15 Kroměříž I 15 Chropyně II 15 Plešovec V 15 Morkovice I 15 Pačlavice V 15 Počenice V 15 Bystřice pod Hostýnem I 15 Podhradní Lhota III 20 Loukov III 15 Kroměříž I 15 Kroměříž II 20 Rataje V 15 Morkovice I 15 Pačlavice V 15 Pornice V 10 Kroměříž I 15 Kroměříž II 15 Postoupky V 15 Morkovice I 15 Uhřice V 15 Prasklice V 15 Kroměříž I 15 Hulín III 15 Pravčice V 10 Holešov I 15 Holešov II 15 Prusinovice V 15 Holešov I 15 Holešov II 15 Přílepy V 15 Bystřice pod Hostýnem I 15 Podhradní Lh. III 15 Rajnochovice V 15 Kroměříž I 15 Kroměříž II 15 Rataje V 15 Holešov I 15 Holešov II 15 Roštění V 15 Kroměříž I 15 Zdounky II 15 Roštín III 15 Bystřice pod Hostýnem I 15 Holešov I 15 Rusava V 15 Holešov I 15 Holešov II 15 Rymice V 15 Kroměříž I 15 Hulín III 15 Skaštice V 15 Kroměříž I 20 Zdounky II 20 Soběsuky V 15 Bystřice pod Hostýnem I 15 Bystřice pod Hostýnem II 15 Slavkov pod Hostýnem V strana 17 Věstník právních předpisů Zlínského kraje

18 Územní odbor HZS kraje Kroměříž Obec Sobělice Soběsuky Sovadina Strábenice Střílky Střížovice Sulimov Šelešovice Těšánky Těšnovice Tetětice Trávník Troubky Zdislavice Třebětice Tučapy Uhřice Újezdsko Velké Těšany Věžky Vítonice Vlčí Doly Vrbka Záhlinice Zahnašovice Záříčí Zástřizly Zborovice Zdounky Zlámanka Zlobice Žalkovice Žeranovice Žopy Stupeň nebezpečí I I I I I I I I I I I I Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu 15 Kroměříž I 20 Rataje V 20 Sobělice V 15 Kroměříž I 20 Zdounky II 20 Soběsuky V 15 Bystřice pod Hostýnem I 20 Bystřice pod Hostýnem II 20 Rychlov V 15 Morkovice I 20 Litenčice III 15 Strábenice V 15 Morkovice I 15 Střílky III 20 Koryčany II 15 Kroměříž I 15 Kvasice III 20 Kroměříž II 15 Kroměříž I 20 Kvasice III 15 Sulimov V 15 Kroměříž I 15 Šelešovice V 20 Kroměříž II 15 Kroměříž I 15 Zdounky II 15 Těšánky V 15 Kroměříž I 15 Kroměříž II 15 Těšnovice V 15 Morkovice I 15 Počenice V 15 Tetětice V 15 Kroměříž I 15 Kroměříž II 15 Trávník V 15 Morkovice I 15 Zdounky II 15 Troubky V 15 Holešov I 15 Holešov II 20 Hulín III 15 Holešov I 15 Prusinovice V 15 Tučapy V 15 Morkovice I 15 Morkovice II 15 Uhřice V 15 Kroměříž I 20 Kostelany V 20 Kroměříž II 15 Kroměříž I 20 Kvasice III 20 Velké Těšany V 15 Kroměříž I 15 Morkovice I 15 Věžky V 15 Bystřice pod Hostýnem I 15 Bystřice pod Hostýnem II 15 Vítonice V 15 Morkovice I 20 Kroměříž I 15 Vlčí Doly V 15 Kroměříž I 15 Kvasice III 15 Vrbka V 15 Kroměříž I 15 Hulín III 15 Záhlinice V 15 Holešov I 15 Holešov II 15 Zahnašovice V 15 Kroměříž I 15 Chropyně II 15 Záříčí V 15 Morkovice I 20 Střílky III 15 Zástřizly V 10 Kroměříž I 15 Zdounky II 15 Zborovice III 10 Kroměříž I 15 Zdounky II 15 Zborovice III 15 Kroměříž I 20 Kroměříž II 20 Zlámanka V 15 Kroměříž I 15 Kroměříž II 20 Zlobice V 15 Kroměříž I 15 Chropyně II 20 Žálkovice V 15 Holešov I 15 Holešov II 20 Žeranovice V 15 Holešov I 15 Holešov II 20 Žopy V Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 18

19 Územní odbor HZS kraje Uherské Hradiště Obec Babice Babice Hamé Bánov Bílovice Bílovice Včelary Bojkovice Bojkovice Bzová Bojkovice Krhov Bojkovice Přečkovice Bojkovice Zeveta Boršice Boršice u Blatnice Břestek Březolupy Březová Buchlovice Buchlovice Domov důchodců Bystřice pod Lopeníkem Částkov Dolní Němčí Drslavice Hluk Hluk Autopal Hluk BíeM Horní Němčí Hostějov Hostětín Hradčovice Hradčovice Lhotka Huštěnovice Jalubí Jankovice Kněžpole Komňa Korytná Kostelany Košíky Kudlovice Kunovice Kunovice letiště Lopeník Medlovice Mistřice Javorovec Modrá Nedachlebice Předurčenost jednotek požární ochrany pro jednotlivá katastrální území obcí a doba jejich okres Uherské Hradiště Stupeň nebezpečí I I Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu 10 Babice II 15 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Babice VI 15 Babice II 20 Uherské Hradiště I 10 Uherský Brod I 15 Bánov III 15 Vlčnov II 10 Bílovice II 15 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Bílovice II 15 Uherské Hradiště I 20 Uherské Hradiště I 10 Bojkovice II 15 Bojkovice II 15 Uherský Brod I 15 Bzová V 15 Bojkovice II 20 Uherský Brod I 15 Bojkovice II 15 Bojkovice II 20 Uherský Brod I 15 Bojkovice II 20 Uherský Brod I 20 Luhačovice I 10 Bojkovice II 15 Zeveta VI 15 Uherský Brod I 10 Buchlovice II 15 Boršice V 15 Uherské Hradiště I 15 Boršice u Blatnice V 15 Uherské Hradiště I 20 Vlčnov II 15 Buchlovice II 15 Uherské Hradiště I 20 Uherské Hradiště I 10 Bílovice II 15 Březolupy V 15 Uherské Hradiště I 10 Strání II 15 Březová III 15 Uherský Brod I 10 Buchlovice II 15 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 15 Buchlovice II 15 Bystřice pod Lopeníkem V 15 Bánov III 20 Uherský Brod I 15 Částkov V 15 Bílovice II 20 Uherské Hradiště I 10 Uherský Brod I 15 Dolní Němčí V 15 Vlčnov II 15 Drslavice V 15 Uherský Brod I 20 Vlčnov II 10 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Hluk III 15 Autopal Hluk VI 15 Uherské Hradiště I 20 Hluk III 15 BíeM Hluk VI 15 Uherské Hradiště I 20 Hluk III 15 Horní Němčí V 15 Uherský Brod I 20 Vlčnov II 15 Hostějov V 20 Osvětimany III 20 Uherské Hradiště I 15 Hostětín V 15 Bojkovice II 20 Slavičín I 15 Hradčovice V 15 Uherský Brod I 20 Vlčnov II 15 Lhotka V 15 Uherský Brod I 20 Vlčnov II 10 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Babice II 10 Uherské Hradiště I 15 Traplice III 15 Jalubí V 15 Jankovice V 15 Traplice III 20 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 15 Kněžpole V 15 Uherské Hradiště I 15 Komňa V 15 Bojkovice II 20 Uherský Brod I 15 Korytná V 15 Uherský Brod I 20 Strání II 15 Kostelany V 15 Uherské Hradiště I 20 Uherské Hradiště I 15 Košíky V 15 Traplice III 20 Uherské Hradiště I 15 Kudlovice V 15 Babice II 20 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Kunovice II 10 Let Kunovice IV 10 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Strání II 15 Strání II 20 Uherský Brod I 15 Medlovice V 15 Osvětimany III 20 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 15 Mistřice V 15 Uherské Hradiště I 15 Modrá V 15 Uherské Hradiště I 20 Uherské Hradiště I 15 Nedachlebice V 15 Bílovice II 20 Uherské Hradiště I strana 19 Věstník právních předpisů Zlínského kraje

20 Územní odbor HZS kraje Uherské Hradiště Obec Stupeň nebezpečí Nedakonice Nezdenice Nezdenice Domov důchodců Nivnice Nivnice Linea Ořechov Ostrožská Lhota Ostrožská Nová Ves Osvětimany Pašovice Pitín Podolí Polešovice Popovice Prakšice Rudice Salaš Slavkov Staré Hutě I Staré Město Staré Město Colorlak Staré Město Slezan Starý Hrozenkov Strání Strání Crystalex Stříbrnice Stupava I Suchá Loz Sušice Svárov Šumice Topolná Traplice Tučapy Tupesy Uherské Hradiště Uherské Hradiště Jarošov Uherské Hradiště kino Hvězda I. B Uherské Hradiště Mařatice Uherské Hradiště Mesit Uherské Hradiště Míkovice Uherské Hradiště nemocnice I. B Uherské Hradiště Sady Uherské Hradiště Vésky Uherský Brod Uherský Brod Česká zbrojovka Uherský Brod Havřice Uherský Brod Maršov I Uherský Brod Těšov Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu 10 Nedakonice II 15 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Nezdenice V 15 Bojkovice II 20 Uherský Brod I 10 Uherský Brod I 10 Bojkovice II 15 Nezdenice V 10 Uherský Brod I 15 Nivnice V 15 Vlčnov II 15 Linea VI 15 Uherský Brod I 20 Vlčnov II 15 Ořechov V 15 Nedakonice II 20 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Ostrožská Lhota V 10 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Ostrožská Nová Ves V 15 Osvětimany III 15 Syrovín III 20 Uherské Hradiště I 15 Pašovice III 15 Uherský Brod I 20 Vlčnov II 15 Pitín V 15 Bojkovice II 20 Slavičín I 15 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 20 Kunovice II 10 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Polešovice II 15 Kunovice II 15 Uherské Hradiště I 20 Uherské Hradiště I 15 Prakšice V 15 Uherský Brod I 20 Pašovice III 15 Rudice V 15 Bojkovice II 20 Uherský Brod I 15 Salaš V 15 Uherské Hradiště I 20 Uherské Hradiště I 15 Slavkov V 15 Uherský Brod I 20 Strání II 15 Staré Hutě V 20 Buchlovice II 20 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Staré Město V 10 Colorlak IV 10 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Slezan VI 15 Uherské Hradiště I 20 Staré Město V 15 St. Hrozenkov II 15 Bojkovice II 20 Uherský Brod I 10 Strání II 15 Strání II 15 Uherský Brod I 15 Crystalex VI 15 Strání II 20 Uherský Brod I 15 Stříbrnice V 15 Buchlovice II 20 Uherské Hradiště I 15 Stupava V 20 Buchlovice II 20 Uherské Hradiště I 10 Uherský Brod I 15 Vlčnov II 15 Suchá Loz V 15 Sušice V 15 Babice II 20 Uherské Hradiště I 15 Svárov V 15 Bílovice II 20 Uherské Hradiště I 10 Uherský Brod I 15 Uherský Brod II 15 Šumice V 10 Uherské Hradiště I 15 Bílovice II 15 Topolná V 15 Traplice III 15 Babice II 20 Uherské Hradiště I 15 Tučapy V 15 Nedakonice II 20 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 15 Buchlovice II 15 Tupesy V 10 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 15 Kunovice II 10 Uherské Hradiště I 15 Jarošov V 15 Uherské Hradiště I 7 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 10 Kunovice II 10 Uherské Hradiště I 15 Mařatice V 15 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 15 Mesit VI 15 Mařatice V 15 Vésky V 15 Kunovice II 20 Uherské Hradiště I 7 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 10 Kunovice II 10 Uherské Hradiště I 15 Kunovice II 15 Uherské Hradiště I 15 Vésky I 15 Uherské Hradiště I 20 Uherské Hradiště I 10 Uherský Brod I 10 Uherský Brod II 15 Vlčnov II 10 Uherský Brod I 15 C. Z. Uherský Brod VI 15 Vlčnov II 15 Havřice V 15 Uherský Brod I 20 Vlčnov II 15 Uherský Brod I 20 Vlčnov II 20 Pašovice III 15 Újezdec u Luhačovic V 15 Uherský Brod I 20 Vlčnov II Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 20

21 Územní odbor HZS kraje Uherské Hradiště Obec Uherský Brod Újezdec u Luhačovic Uherský Ostroh Uherský Ostroh Dyas Újezdec u Osvětiman Vápenice Vážany Velehrad Velehrad Ústav sociální péče Veletiny Vlčnov Vyškovec Záhorovice Zlámanec Zlechov Žitková Stupeň nebezpečí I I Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu 10 Uherský Brod I 15 Újezdec u Luhačovic V 15 Vlčnov II 10 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Uherský Ostroh III 15 Dyas VI 15 Uherský Ostroh III 20 Uherské Hradiště I 15 Újezdec u Osvětiman V 15 Osvětimany III 15 Uherské Hradiště I 15 Starý Hrozenkov II 20 Bojkovice II 20 Uherský Brod I 15 Vážany V 15 Nedakonice II 20 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 15 Uherské Hradiště I 15 Velehrad V 10 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 15 Velehrad V 15 Uherský Brod I 15 Uherské Hradiště I 20 Veletiny V 10 Uherský Brod I 15 Vlčnov II 15 Hluk III 15 Starý Hrozenkov II 20 Bojkovice II 20 Uherský Brod I 10 Záhorovice V 15 Bojkovice II 15 Uherský Brod I 15 Zlámanec V 15 Bílovice II 20 Uherské Hradiště I 10 Uherské Hradiště I 15 Buchlovice II 15 Zlechov V 15 Bojkovice II 15 Starý Hrozenkov II 20 Uherský Brod I strana 21 Věstník právních předpisů Zlínského kraje

22 Územní odbor HZS kraje Vsetín Obec Předurčenost jednotek požární ochrany pro jednotlivá katastrální území obcí a doba jejich okres Vsetín Stupeň nebezpečí Branky na Moravě Bystřička Dolní Bečva Francova Lhota Halenkov Horní Bečva Horní Lideč Hošťálková Hovězí Hovězí správa státních hmotných rezerv Huslenky Hutisko Solanec Choryně Jablůnka Janová Jarcová Karolinka Kateřinice Kelč Kladeruby Kunovice Lačnov Leskovec Lešná Lhota u Vsetína Lidečko Liptál Loučka Lužná Malá Bystřice Mikulůvka Nový Hrozenkov Oznice Podolí Police Pozděchov Prlov Prostřední Bečva Pržno Ratiboř Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm hotel Energetik I. B Rožnov pod Radhoštěm hotel Relax I. B Růžďka Seninka Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu 15 Valašské Meziříčí I 15 Kelč II 20 Kunovice III 15 Bystrička III 15 Valašské Meziříčí I 20 Vsetín I 10 Rožnov pod Radhoštěm II 15 Valašské Meziříčí I 15 Horní Bečva II 10 Francova Lhota III 15 Valašské Klobouky I 15 Horní Lideč III 10 Halenkov II 15 Karolinka II 15 Nový Hrozenkov III 10 Horní Bečva III 15 Rožnov pod Radhoštěm II 15 Hutisko Solanec III 10 Horní Lideč III 15 Valašské Klobouky I 15 Francova Lhota III 10 Hošťálková III 15 Vsetín I 15 Jablůnka II 10 Hovězí III 15 Vsetín I 15 Halenkov II 10 Hovězí III 15 Vsetín I 15 Halenkov II 10 Halenkov II 15 Vsetín I 15 Hovězí III 10 Hutisko Solanec III 15 Rožnov pod Radhoštěm II 15 Horní Bečva II 15 Valašské Meziříčí I 15 Kelč II 20 Hustopeče III 10 Jablůnka II 15 Vsetín I 15 Hošťálková III 15 Vsetín I 15 Hovězí III 20 Halenkov II 15 Valašské Meziříčí I 15 Jablůnka II 20 Bystřička III 10 Karolinka II 15 Nový Hrozenkov III 15 Velké Karlovice III 15 Vsetín I 15 Jablůnka II 20 Hošťálková III 10 Kelč II 15 Valašské Meziříčí I 15 Kunovice III 15 Valašské Meziříčí I 15 Kelč II 20 Hustopeče III 15 Kunovice III 15 Valašské Meziříčí I 20 Kelč II 15 Valašské Klobouky I 15 Horní Lideč III 20 Francova Lhota III 15 Vsetín I 15 Valašská Polanka III 20 Hovězí III 10 Valašské Meziříčí I 15 Valašské Meziříčí II 15 Hustopeče III 15 Vsetín I 15 Jablůnka II 20 Hovězí III 10 Valašské Klobouky I 15 Horní Lideč III 15 Francova Lhota III 10 Vsetín I 15 Jablůnka II 15 Vizovice II 15 Valašské Meziříčí I 15 Kelč II 20 Kunovice III 15 Vsetín I 15 Valašská Polanka III 20 Pozděchov III 15 Bystřička III 15 Valašské Meziříčí I 20 Vsetín I 15 Valašské Meziříčí I 15 Bystřička III 20 Vsetín I 10 Nový Hrozenkov III 15 Karolinka II 20 Halenkov II 15 Valašské Meziříčí I 15 Vsetín I 20 Jablůnka II 15 Valašské Meziříčí I 15 Kelč II 20 Kunovice III 15 Valašské Meziříčí I 15 Kelč II 20 Kunovice III 15 Pozděchov III 15 Vsetín I 20 Val. Polanka III 15 Pozděchov III 15 Valašská Polanka III 20 Vsetín I 10 Horní Bečva II 15 Hutisko Solanec III 15 Rožnov pod Radhoštěm II 10 Vsetín I 15 Jablůnka II 15 Bystřička III 10 Vsetín I 15 Jablůnka II 15 Hošťálková III 10 Rožnov pod Radhoštěm II 10 Rožnov pod Radhoštěm III 15 Valašské Meziříčí I 7 Rožnov pod Radhoštěm II 10 Rožnov pod Radhoštěm III 10 Valašské Meziříčí I 15 Valašské Meziříčí I 7 Rožnov pod Radhoštěm II 10 Rožnov pod Radhoštěm III 10 Valašské Meziříčí I 15 Valašské Meziříčí I 15 Valašské Meziříčí I 15 Vsetín I 20 Bystřička III 15 Vsetín I 15 Valašská Polanka III 20 Pozděchov III Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 22

23 Územní odbor HZS kraje Vsetín Obec Stupeň nebezpečí Střelná Střítež nad Bečvou Študlov Ústí u Vsetína Valašská Bystřice Valašská Polanka Valašská Senice Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí domov důchodců Podlesí Valašské Meziříčí nemocnice I. B Valašské Meziříčí zámek Žerotínů Valašské Příkazy Velká Lhota Velké Karlovice Vidče Vigantice Vsetín Vsetín Dům kultury I. B Vsetín hotel Vsacan I. B Vsetín Nemocnice I. B Vsetín stadion Lapač I. B Zašová Zašová Ústav Zděchov Zubří Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu 15 Valašské Klobouky I 15 Horní Lideč III 20 Francova Lhota III 15 Valašské Meziříčí I 15 Rožnov pod Radhoštěm II 20 Zašová III 15 Valašské Klobouky I 15 Horní Lideč III 20 Francova Lhota III 15 Vsetín I 15 Valašská Polanka III 20 Hovězí III 10 Valašská Bystřice III 15 Rožnov pod Radhoštěm II 15 Rožnov pod Radhoštěm III 10 Valašská Polanka III 15 Vsetín I 15 Pozděchov III 15 Valašské Klobouky I 15 Francova Lhota III 20 Horní Lideč III 10 Valašské Meziříčí I 10 Valašské Meziříčí II 15 Zašová III 10 Valašské Meziříčí I 10 Valašské Meziříčí I 15 Jablůnka II 7 Valašské Meziříčí I 10 Valašské Meziříčí I 10 Zašová III 20 Rožnov pod Radhoštěm II 10 Valašské Meziříčí I 15 Valašské Meziříčí I 15 Zašová III 15 Valašské Klobouky I 15 Horní Lideč III 20 Francova Lhota III 15 Valašské Meziříčí I 15 Bystřička III 20 Valašská Bystřice III 10 Velké Karlovice III 15 Karolinka II 15 Nový Hrozenkov III 10 Valašské Meziříčí I 15 Rožnov pod Radhoštěm II 15 Zašová III 15 Valašské Meziříčí I 15 Rožnov pod Radhoštěm II 20 Hutisko Solanec III 10 Vsetín I 10 Vsetín II 15 Jablůnka II 7 Vsetín I 10 Vsetín II 10 Jablůnka II 10 Vsetín V 7 Vsetín I 10 Vsetín II 10 Jablůnka II 10 Vsetín V 7 Vsetín I 10 Vsetín II 10 Jablůnka II 10 Vsetín V 7 Vsetín I 10 Vsetín II 10 Jablůnka II 10 Vsetín V 10 Zašová III 10 Valašské Meziříčí I 15 Rožnov pod Radhoštěm II 10 Zašová III 10 Valašské Meziříčí I 15 Rožnov pod Radhoštěm II 15 Vsetín I 15 Halenkov II 20 Hovězí III 10 Rožnov pod Radhoštěm II 15 Valašské Meziříčí I 15 Zašová III strana 23 Věstník právních předpisů Zlínského kraje

24 Územní odbor HZS kraje Zlín Obec Předurčenost jednotek požární ochrany pro jednotlivá katastrální území obcí a doba jejich okres Zlín Stupeň nebezpečí Biskupice Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice u Zlína Bratřejov Brumov Bylnice Brumov Brumov Bylnice Bylnice Brumov Bylnice Sidonie Brumov Bylnice Svatý Štěpán Březnice Březová Březůvky Dešná I Dobrkovice Dolní Lhota Doubravy Drnovice Drnovice RS I. B Držková Fryšták Fryšták Vítová Halenkovice Haluzice I Horní Lhota Hostišová Hrobice Hřivínův Újezd Hvozdná Jasenná Jestřabí Kaňovice Karlovice Kašava Kelníky Komárov Křekov Lhota Lhotsko Lípa Lípa LUKROM I. B Lipová Loučka Loučka DD Naděje Ludkovice Ludkovice Pradlisko I Luhačovice Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu 15 Luhačovice I 15 Biskupice V 20 Luhačovice II 15 Slavičín I 15 Bohuslavice nad Vláří V 20 Slavičín III 15 Bohuslavice u Zlína III 15 Zlín I 20 Salaš III 15 Bratřejov V 15 Vizovice II 20 Zlín I 10 Valašské Klobouky I 15 Brumov III 15 Bylnice V 10 Valašské Klobouky I 15 Bylnice III 15 Brumov III 15 Valašské Klobouky I 15 Brumov III 20 Sidonie V 15 Svatý Štěpán V 15 Brumov III 20 Valašské Klobouky I 10 Zlín I 15 Březnice V 15 Bohuslavice u Zlína III 15 Slušovice II 15 Zlín I 20 Březová V 15 Březůvky III 15 Zlín I 20 Provodov III 15 Slušovice II 20 Zlín I 20 Všemina V 15 Velký Ořechov III 15 Dobrkovice V 20 Luhačovice I 15 Luhačovice I 15 Dolní Lhota V 20 Horní Lhota V 15 Velký Ořechov III 15 Doubravy V 20 Luhačovice I 15 Valašské Klobouky I 15 Újezd II 20 Drnovice V 7 Valašské Klobouky I 10 Újezd II 10 Drnovice V 15 Vysoké Pole V 15 Držková V 15 Kašava III 20 Zlín I 10 Fryšták III 15 Zlín I 15 Zlín Kostelec III 15 Fryšták III 15 Zlín I 20 Zlín Kostelec III 10 Halenkovice III 15 Otrokovice I 15 Napajedla III 15 Spytihněv V 15 Haluzice V 20 Slavičín I 20 Vlachovice III 15 Horní Lhota V 15 Luhačovice I 20 Dolní Lhota V 15 Hostišová V 15 Otrokovice I 20 Zlín I 10 Slušovice II 15 Zlín I 15 Hrobice V 15 Zlín I 15 Velký Ořechov III 15 Hřivínův Újezd V 20 Luhačovice I 15 Zlín I 15 Hvozdná V 20 Zlín Želechovice III 15 Vizovice II 15 Jasenná V 20 Zlín I 15 Jestřabí V 15 Slavičín I 20 Štítná I 10 Kaňovice V 15 Luhačovice I 15 Velký Ořechov III 15 Karlovice V 15 Otrokovice I 20 Zlín I 15 Lhota III 15 Kašava III 15 Držková V 20 Zlín I 15 Lukov V 15 Kelníky V 15 Velký Ořechov III 20 Luhačovice I 15 Komárov V 15 Otrokovice I 20 Napajedla III 15 Křekov V 15 Valašské Klobouky I 20 Vlachovice III 15 Lhota III 15 Zlín I 20 Otrokovice I 15 Lhotsko V 15 Vizovice II 20 Zlín I 10 Lípa V 15 Zlín I 15 Želechovice III 7 Zlín I 10 Zlín I 10 Želechovice III 15 Zlín I 15 Lipová V 15 Slavičín I 20 Slavičín III 15 Loučka V 15 Slavičín I 20 Újezd II 15 Loučka V 15 Slavičín I 20 Újezd II 20 Luhačovice I 15 Ludkovice V 15 Luhačovice I 20 Březůvky III 15 Pradlisko V 20 Luhačovice I 20 Provodov III 10 Luhačovice I 10 Luhačovice II 15 Pozlovice III Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 24

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení Č. j. SVS/2015/066785-Z NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 7 a podle

Více

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení Č. j. SVS/2015/054952-Z NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 7 a podle

Více

Svoz směsného komunálního odpadu ze samostatných obcí

Svoz směsného komunálního odpadu ze samostatných obcí Datum Den L e d e n 30.12. pondělí Držková, Kašava, Lukov, Vlčková Březnice 31.12. úterý Březová, Hvozdná 1.1. středa Nový rok 2014 2.1. čtvrtek Biskupice; Ludkovice; Dešná Přílepy; Racková 3.1. pátek

Více

Elektrická rozvodná soustava

Elektrická rozvodná soustava 8/ 8 z 5.7. Elektrická rozvodná soustava Bylo provedeno vyhodnocení (srovnání) dat jednotné technické mapy pro elektrickou rozvodnou soustavu a roky a. Výsledky srovnání nelze považovat za plně vypovídající

Více

II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek

II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek NE UZM Viktor Vinklárek 736166429 5 Loukov NE UZM Miroslav

Více

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka 1.3 Obecná ustanovení Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka se uděluje fyzickým či

Více

Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM

Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM Martin Kaďůrek 608 120 732 4. Němčice NE ÚZM Tomáš Darebníček 602 371 299 5.

Více

PSČ Okres Obec Místo výdeje Datum Datum/čas 68601 Uherské Hradiště Jarošov (UH) pivovar 21. června 2013 10:15 68601 Uherské Hradiště Kostelany nad

PSČ Okres Obec Místo výdeje Datum Datum/čas 68601 Uherské Hradiště Jarošov (UH) pivovar 21. června 2013 10:15 68601 Uherské Hradiště Kostelany nad 68601 Uherské Hradiště Jarošov (UH) pivovar 21. června 2013 10:15 68601 Uherské Hradiště Kostelany nad Moravou náves 21. června 2013 19:45 68601 Uherské Hradiště Staré Hutě obchod 21. června 2013 10:00

Více

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod.

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod. PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ Přepravní opatření číslo: 12 2014 Důvod opatření: ÚPLNÉ UZAVÍRKY SILNIC - BARUM RALLY ZLÍN 2014 Rozhodnutí úřadu: Magistrát města Zlína č.j. : MMZL 130376 /OSaDŘ/DDol Platí : čtvrtek

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2015 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 11/730/0051/LKKU/01/15 Č. j.: 6063-15-701 V Praze dne 12. 8. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 20. 2. 2014 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně OBSAH 1. ÚVOD 2.

Více

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště Obsah: 1. Úvod 2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech 3. Výkon regionálních funkcí na krajské úrovni zajištěný krajskou knihovnou 4. Hodnocení ekonomických ukazatelů 5. Celkové

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 7. zasedání dne 04.04.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0250/R07/11 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy

Více

Vylosovaná pořadová čísla jednotlivých volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční 10. - 11. 10.

Vylosovaná pořadová čísla jednotlivých volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční 10. - 11. 10. Bohuslavice u Zlína SDRUŽENÍ POTŘEBNÉ BOHUSLAVICÍM 1 Bohuslavice u Zlína ZMĚNA 2 KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE-ČESKOSLOVENSKÁ STRANA Bohuslavice u Zlína Bohuslavice u Zlína Sdružení nezávislých kandidátů

Více

Informační centra - Místo Název Ulice PSČ počet ks 15 250

Informační centra - Místo Název Ulice PSČ počet ks 15 250 Distribuce Mapy zážitků 2014 Infocentra 15 250 Muzea 3 700 Hrady, zámky, ZOO 4 100 Ubytovací zařízení 12 950 CCRVM 1 000 IC TOUR 9 000 Akce KČT 4 000 Vkladky do deníků 80 000 Celkem k distribuci 130 000

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

Konečné tabulky ročníku 2010/2011

Konečné tabulky ročníku 2010/2011 Konečné tabulky ročníku 21/211 Regionální soutěž I. Třídy 1 Šarovy A 22 19 1 2 276:12 61 2 Slavičín B 22 18 1 3 275:121 59 3 Fryšták B 22 15 2 5 249:147 54 4 Kostelec D 22 13 2 7 24:156 5 5 Orel Zlín B

Více

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1.

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Vsetín, Rokytnice 413 755 01 tel, fax.571 417 854, E-mail:osh.vsetin@tiscali.cz, oshvs@volny.cz www.osh-vsetin.cz Organizační zajištění obvodových

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne 17.05.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0384/R11/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 46 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 46 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 46 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zakládající strany Smlouvy: Zlínský kraj Obec Babice, zastoupená starostou Miloslavem

Více

Zásady územního rozvoje nského kraje

Zásady územního rozvoje nského kraje Zásady územního rozvoje Zlínsk nského kraje Zásady územního rozvoje Koncepce+úkoly Podněty+zadání Podklady ZÚR PÚR+ KÚ/DO+obce Požadavky na zpřesnění v ÚS/RP ÚAP kraje Podmínky Krajské vyhlášky a usnesení

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne 30.05.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0405/R11/11 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle

Více

Venkovní hrací plochy s pískovištěm ve Zlínském kraji

Venkovní hrací plochy s pískovištěm ve Zlínském kraji Venkovní hrací plochy s pískovištěm ve Zlínském kraji Z důvodu lepší informovanosti občanů uvádíme seznam venkovních hracích ploch určených pro hry dětí s pískovištěm ve Zlínském kraji, které mají svého

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne 20.05.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0435/R11/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES)

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) - Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) - Organizační jednotka sdružení 141 -

Více

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES)

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES) Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES) Babice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 10 Sport 2 Sdruţení + 9 Sociální 1 Církevní org. 721

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19.05.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0374/R10/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT. Brumov (okr.zl) Prodej pěkného rodinného domu s bazénem a rozlehlou zahradou v Brumově.

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT. Brumov (okr.zl) Prodej pěkného rodinného domu s bazénem a rozlehlou zahradou v Brumově. VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT ZDARMA ČERVENEC 2008 STŘEDNÍ MORAVA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (okr.vs) Prodej objektu blízko centra sloužící jako zubní ordinace a laboratoř. Dům je samostatně stojící

Více

Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje

Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje Registrační číslo: Název projektu: Příjemce: CZ.1.04/5.1.01/51.00034 Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu. Univerzita Tomáše

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání dne 08.09.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0691/R17/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah...

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah... Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Plán dopravní obslužnosti území Zlínský kraj na léta - Obsah ÚVOD.... Základní údaje..... Pořizovatel a zpracovatel..... Použité podklady zdroje......

Více

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport

Výroční zpráva Nadace děti kultura sport Děti Výroční zpráva Nadace děti kultura sport 2009 Kultura Sport 2 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 16.8.2010. Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 4 Základní informace o nadaci... 5 Poslání nadace...

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR

ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR STŘELECTVÍ 1. ZO.AVZO TSČ ČR-40025 Velká Hleďsebe 2. ZO.AVZO TSČ ČR-40027 AK Libavské Údolí 3. ZO.AVZO TSČ ČR-40031 Cheb Město 4. ZO.AVZO TSČ ČR-40178 SSK Jáchymov-Ostrov 5. ZO.AVZO

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 23.02.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 23.02.2011 ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 23.02.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0420/Z14/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 18. zasedání dne 14.12.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0578/Z18/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

Textové přílohy. Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace

Textové přílohy. Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace Textové přílohy Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace Albrechtice 1954 1981 ústav sociální péče Bernartice 1951 1953 internát továrny Texlen Žacléř

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 4. zasedání dne 22.02.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0111/R04/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

2. POPIS OBLASTI - ZLÍNSKÉHO KRAJE

2. POPIS OBLASTI - ZLÍNSKÉHO KRAJE 2. POPIS OBLASTI - ZLÍNSKÉHO KRAJE 2.1 Správní uspořádání Nové správní rozdělení kraje člení Zlínský kraj na správní obvody obcí s rozšířenou působností. Zlínský kraj má 13 nových správních obvodů obcí

Více

Objednávkový prodej. rané brambory. Čerstvé jahody. Krmné směsi od 10,96 Kč/kg. Netkané textilie/trávnice

Objednávkový prodej. rané brambory. Čerstvé jahody. Krmné směsi od 10,96 Kč/kg. Netkané textilie/trávnice 101 houbové a 12. 6. 2015 249 11.00 Hodslavice parkoviště u Hubů 250 11.15 Mořkov hasičská zbrojnice 251 11.30 Životice hospoda 253 11.45 Ženklava samoobsluha 254 12.00 Štramberk škola 252 12.15 Veřovice

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 14.06.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0493/R14/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

KALENDÁŘ. dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

KALENDÁŘ. dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje KALENDÁŘ dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje Vážení mladí přátelé, blíží se doba, kdy ukončíte základní školu, rozloučíte se spolužáky a začnete přemýšlet, jaké to bude na střední škole,

Více

Realitní noviny. TÝDEN HYPOTÉK poradenství ZDARMA více na str. 16. www.zvonek.cz PRODÁVÁTE. www.realkredit.cz. Chcete prodat za nejlepší cenu?

Realitní noviny. TÝDEN HYPOTÉK poradenství ZDARMA více na str. 16. www.zvonek.cz PRODÁVÁTE. www.realkredit.cz. Chcete prodat za nejlepší cenu? N A Š E ČERVEN - ČERVENEC 2010 Realitní noviny Nejčtenější realitní magazín ve Zlínském kraji 50.000 výtisků ZDARMA POBOČKA ZLÍN Rodinný dům Zlín - Malenovice POBOČKA OTROKOVICE Rodinný dům Míškovice (okr.

Více

Přehled oceněných. okres Kroměříž:

Přehled oceněných. okres Kroměříž: Přehled oceněných okres Kroměříž: 1. Stanislav Bazalka členem SDH Záhlinice od roku 1978. Je dlouholetým členem výboru, ve kterém vykonával několik funkcí. Zejména v období šestnácti let, kdy byl starostou

Více

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT ZDARMA LEDEN 2009 STŘEDNÍ MORAVA TROUBKY (okr.km) Rekreační areál s bazénem o CP 3.403 m². Dispozice 6+1+ zahradní domek. Vytápění TP, plyn. Včtetně zařízení.

Více

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 4. zasedání dne 17.02.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0113/R04/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ZLÍNSKÉHO KRAJE 3. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ZLÍNSKÉHO KRAJE 3. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ZLÍNSKÉHO KRAJE 3. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ČÁST Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ZLÍNSKÉHO KRAJE 3.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 16.12.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 1076/R24/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště sekretariát : Tyršovo nám. 440,686 01 Uherské Hradiště,tel. 572 540 461 ZPRAVODAJ sezóna 2008-09 Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH -2 - Tabulky k datu 25.1.2009

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 3. zasedání dne 09.02.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 3. zasedání dne 09.02.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 3. zasedání dne 09.02.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0084/R03/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 5. zasedání dne 10.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0153/R05/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 22. zasedání dne 18.11.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0949/R22/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

ZA ROK 2011. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2011. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Třída T. Bati areál Svit, budova 22, 760 90 Zlín Ředitel společnosti: Správní rada:

Více

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 4. Tvorba a použití účelových fondů 5. Hospodaření zřízených a založených právnických

Více

B.3 VYMEZENÍ KRITICKÝCH MÍST

B.3 VYMEZENÍ KRITICKÝCH MÍST B.3 VYMEZENÍ KRITICKÝCH MÍST Obsah: strana: B3- B.3 Vymezení kritických míst...3 B.3.1 Vymezení zastavných území nechránných nebo nedostaten chránných ped povodnmi... 3 B.3.2 Ohrožená území povodnmi uvedená

Více

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Obsah: Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. 1. O nás 2. SPL a Fiche 3. 1. výzva 4. Realizace projektů 1. výzvy 5. 2. výzva 6. 3. výzva 7. 4. a 5. výzva 1. O nás MAS Podhostýnska, o. s. byla založena

Více

Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji

Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji Zpracováno oddělením památkové péče odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje listopad 2002. Projednáno s Ministerstvem

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Pavel Hrala, kontakt: Pavel Hrala, tel.: 222

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 18. zasedání dne 14.09.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 18. zasedání dne 14.09.2015 K datu vytvoření tohoto výpisu usnesení nebyl zápis z 18. zasedání RZK podepsán ověřovateli, statutárním náměstkem hejtmana a hejtmanem. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 18.

Více

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1.

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1. Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby Domovy pro seniory

Více

NÁŠ TIP! POBOČKA VSETÍN

NÁŠ TIP! POBOČKA VSETÍN kveten 2009 N A Š E REALITNÍ inzertní realitní magazín zdarma POBOČKA ZLÍN POBOČKA UH. HRADIŠTĚ RD Želechovice nad Dřevnicí (okr. ZL) Rodinný dům Topolná (okr. UH) N OV I N Y Dům v klidné oblasti, velmi

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje 2012 2013 Vážení mladí přátelé, stejně jako v předchozích letech i v letošním školním roce jsme pro vás připravili přehledný kalendář dnů otevřených

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015 Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech ne Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje. Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje. Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Katalog sociálních služeb Zlínského kraje 1 Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Katalog sociálních služeb Zlínského kraje Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

HroZí VáM. cerven 2009. www.zvonek.cz. inzertní realitní magazín zdarma. exekuce, dražba? rychle a diskrétně Vám pomůžeme!

HroZí VáM. cerven 2009. www.zvonek.cz. inzertní realitní magazín zdarma. exekuce, dražba? rychle a diskrétně Vám pomůžeme! listopad 2009 60.000 výtisků cerven 2009 N A Š E REALITNÍ inzertní realitní magazín zdarma pobočka ZLÍN Novostavba Exkluzivní vila Halenkovice Zlín - Filmové s garáží ateliéry (okr. ZL) v i Z O v i c K

Více

Realitní noviny »»» Bytové domy Zlín - Kozlův Žleb U Centrálního parku II. www.zvonek.cz. Více informací na straně 11. ZDaRMa NAŠE

Realitní noviny »»» Bytové domy Zlín - Kozlův Žleb U Centrálního parku II. www.zvonek.cz. Více informací na straně 11. ZDaRMa NAŠE [ okr. ZLíN ] Listopad / Prosinec 2011 NAŠE Realitní noviny NÁŠ NeJČTeNĚJŠí ReaLITNí MaGaZíN Ve ZLíNSKÉM KRaJI WWW.ZVONeK.cZ Bytové domy Zlín - Kozlův Žleb U Centrálního parku II dny otevřených dveří na

Více

MĚSTO. Zpráva o hospodaření za rok

MĚSTO. Zpráva o hospodaření za rok MĚSTO LUHAČOVICE Zpráva o hospodaření za rok 2013 Rozpočtová opatření RM a ZM za rok 2013 příjmy - schv. rozp. 107 322 tis. Kč + RO 12 666 tis. Kč = upr. rozpočet 119 988 tis. Kč výdaje - schv. rozp. 102

Více

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje 2012 2013 ŘÍJEN 2012 3. října, středa 12. října, pátek 13. října, sobota 17. října, středa SŠ informatiky, elektrotech. a řemesel Rožnov pod

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II 18. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II 18. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 8. srpna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šimon Černoušek, Bc. Ing. Karolína Menclová,

Více

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje 2013 20 ŘÍJEN 2013 2 5 9 11 16 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí www.sklarskaskola.cz 571 621 466 12:00 16:00 Střední

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Informace p. ředitelky Heleny Gajdušková RF -

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 13. zasedání dne 17.06.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0532/R13/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

TÉMA: DŘEVOSTAVBY POBOČKA VSETÍN

TÉMA: DŘEVOSTAVBY POBOČKA VSETÍN Červen 2009 50.000 výtisků cerven 2009 N A Š E REALITNÍ inzertní realitní magazín zdarma POBOČKA ZLÍN TÉMA: DŘEVOSTAVBY Rodinný dům Jasenná (okr. ZL) Výstavba rodinných domků v celé ČR N OV I N Y POBOČKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, přemýšlím, kde začít. Jak napsat úvodní slovo k výroční zprávě. Letos to zkusím vzít z tohoto konce. Výroční zpráva

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Realitní magazín pro pro okresy: okresy: Zlín Zlín Uherské Uherské Hradiště Hradiště Vsetín Kroměříž. okr. Vsetín

Realitní magazín pro pro okresy: okresy: Zlín Zlín Uherské Uherské Hradiště Hradiště Vsetín Kroměříž. okr. Vsetín Naše naše realitní noviny prosinec červenec 2012 2012 - leden 2013 ZDARMA Realitní magazín pro pro okresy: okresy: Zlín Zlín Uherské Uherské Hradiště Hradiště Vsetín Kroměříž Vsetín Kroměříž Magazín www.zvonek.cz

Více

AVZO TSC ČR- KUTNÁ HORA

AVZO TSC ČR- KUTNÁ HORA AVZO TSC ČR- KUTNÁ HORA Odbornosti zakladních organizaci v jednotlivých kraji AVZO TSČ ČR- Karlovarského kraje-předseda Vébr Miroslav ZO.AVZO TSČ ČR -40183 NON MULTI Cheb Historický šerm ZO.AVZO TSČ ČR

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ MAS Partnerství Moštěnka, o. s. V souladu se Záměrem Zelená pro naše vesnice, který schválilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, vyhlašuje Místní akční skupina Partnerství Moštěnka,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 3855/ENV/12 Ing. Slezák/l. 2442 22. 2. 2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Informační zpravodaj č. 4/2014

Informační zpravodaj č. 4/2014 Informační zpravodaj č. 4/2014 Číslo: prosinec č. 4/2014 Vydává Okresní výbor KSČM v Kroměříži OBSAH: - ÚVODNÍK - STRANICKÉ ORGÁNY - FOTOALBUM - AKTUÁLNÍ TÉMA - INFORMACE POSLANCŮ A ZASTUPITELŮ - NAPSALI

Více

Realitní magazín pro okresy: Zlín Uherské Hradiště Vsetín Kroměříž. okr. Vsetín

Realitní magazín pro okresy: Zlín Uherské Hradiště Vsetín Kroměříž. okr. Vsetín Naše realitní noviny srpen 2012 ZDARMA Realitní magazín pro okresy: Zlín Uherské Hradiště Vsetín Kroměříž Magazín www.zvonek.cz okr. Zlín okr. Vsetín okr. Kroměříž Zlín - Kostelec / okr. ZL N05821 Lhota

Více