Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření"

Transkript

1 I. Paušální omezení horní věkovou hranicí představuje značný zásah do důstojnosti starších osob a jako takové představuje nežádoucí nedovolené omezení pro osoby vyššího věku. II. III. Pokud banka omezí možnost poskytnutí krátkodobého spotřebitelského úvěru horní věkovou hranicí, dopouští se nepřípustné přímé diskriminace založené na věku starších žadatelů o úvěr. Ačkoliv je limitování úvěrového rizika a zajištění schopnosti klienta splácet legitimním ospravedlněním pro neposkytnutí úvěru, není možné takovýto druh ospravedlnění v případě krátkodobého spotřebitelského úvěru použít plošně pro všechny klienty převyšující určitou věkovou hranici. Schopnost splácet je vždy nutné posuzovat individuálně. V Brně dne 12. srpna 2013 Sp. zn.: 116/2012/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům A - Předmět šetření Dne 18. května 2012 zaslal pan J. P. na elektronickém formuláři podnět, v němž si stěžoval na diskriminaci založenou na věku. Panu P. je 68 let a dne 9. května 2012 požádal o sjednocenou půjčku u P. s., u níž měl běžný účet. Pan P. uvedl, že má půjčku u P. s. na 30 tis. Kč, přičemž původně chtěl úvěr na 60 tis. Kč, a současně půjčku u G. M. A. s. r. o., na 60 tis. Kč. Tyto dvě půjčky si chtěl refinancovat jednou sjednocenou půjčkou, která mu byla zamítnuta bez udání důvodů. Pan P. má za to, že je to z důvodu jeho věku. Podle něj by ale senioři měli mít právo na služby v plném rozsahu. Namísto toho se pan P. domnívá, že banky mají v interních předpisech stanovenou pevnou věkovou hranici. Celou věc řešil s ombudsmanem P. s., policií a Českou národní bankou. Pan P. doplnil, že se do této situace dostal, protože si chtěl pořídit automobil. Protože u P. s. mu byla schválena půjčka pouze na 30 tis. Kč, využil nabídky, kterou dostal v autobazaru na financování automobilu úvěrem na 60 tis. Kč u G. M. A., s. r. o., zástavou je technický průkaz. Následně si chtěl tyto dva úvěry sjednotit, učinil několik pokusů u P. s., ale všechny bez úspěchu. Pan P. uvedl, že při zadávání do systému na pobočce použili kalkulačku úvěru a vyšlo, že by poskytnutí úvěru bylo možné. Kopie obrazovky je součástí dokumentů, které pan P. doložil. V červnu 2012 také vypověděl revolvingové úvěry a informoval o tom P. s. Není si vědom toho, že by měl nějaké neuhrazené závazky.

2 B - Skutková zjištění Veřejný ochránce práv ve věci zahájil šetření, v rámci něhož požádal obchodního manažera pobočky P. s., o vysvětlení jednání ve vztahu k panu P. Na dotazy odpověděl ombudsman a ředitel rozvoje péče o klienta P. s. Uvedl, že na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru není právní nárok. Banka při zvažování úvěrového rizika vyhodnocuje multikriteriální parametry, zda poskytnout či neposkytnout půjčku, přičemž o důvodech svého rozhodnutí klienta neinformuje. Banka s ohledem na odpovědnost, kterou na ni klade zákon o spotřebitelských úvěrech, dbá a přihlíží také ke skutečnosti, pod jakou úvěrovou zátěží již žadatel je, zda by mu dalším úvěrovým produktem neohrozila kredibilitu, platební schopnost a neprohloubila zadlužení. Zdůraznil, že E. P. s. se chová přátelsky, transparentně a neusiluje o prodej úvěrových produktů za každou cenu. Tedy klientovi, který by v budoucnosti mohl mít se splácením závazků problém, nesjednává další úvěrový produkt s rizikem jeho nevratného zadlužení. Do vyhodnocení schopnosti klienta splácet a přitom disponovat dostatečnou finanční rezervou pro běžný život i nepředvídané situace zahrnujeme velké množství údajů a dokumentů o klientovi, jeho příjmech, výdajích, dosavadní platební historii atd. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní multikriteriální vyhodnocení, není možné vyčlenit jeden parametr, např. předluženost, který o poskytnutí rozhodl. dodal. Uvedl dále, že skutečnost, že banka v loňském roce poskytla panu P. úvěrový produkt, dokazuje její nediskriminační postup. V době odpovědi měl pan P. dva úvěrové produkty kontokorent a spotřebitelský úvěr v celkové výši ,- Kč. V mezidobí ombudsman P. s. kontaktoval pana P. a snažil se mu podat vysvětlení k nemožnosti poskytnout úvěr. O sjednocený úvěr pan P. žádá především proto, aby dosáhl snížení měsíčních splátek a zkrácení doby splácení. V doplnění ze dne 12. července 2012 upozornil i na další subjekt Z. b., která sice nenabízí sjednocené půjčky, ale chtěl si u ní sjednat půjčku ve výši 75 tis. Kč, kterou by refinancoval předchozí půjčky. Na popud Z. b. si požádal o výpis z Bankovního registru klientských informací, kde se neukázaly žádné negativní položky. Bylo mu ale naznačeno, že problémem by mohlo být mnoho bankovních kont. Následně tedy podnikl kroky k odstranění revolvingových úvěrů, kterých využil, protože byly spojeny s nabídkami výhodných nákupů. Ani žádost u Z. b. nebyla úspěšná. Banka přitom uváděla věkový limit pro poskytnutí úvěru 70 let. Nakonec u ní získal pouze úvěr na 35 tis. Kč s dobou splácení 1 rok. Doplatil proto úvěr u P. s. Na internetových stránkách Z. b. bylo zjištěno, že úvěr je možné poskytnout pouze žadatelům ve věku 18 až 70 let. Pokud jde o pojištění, je možné o něj žádat pouze do věku 64,5 let a 65. rokem pojištění zaniká. 1 Veřejný ochránce práv proto rozšířil šetření i na Z. b. a vyzval vedoucího organizační složky k vyjádření k používání věkových hranic. Dopisem ze dne 6. května 2013 pak vedoucí zaslal vyjádření, v němž uvedl, že Z. B. AG, v České republice jednající prostřednictvím Z. B. AG, organizační složka, stanovila tuto věkovou hranici na základě důkladného zvážení veškerých obchodních rizik při poskytování spotřebitelského věru a s přihlédnutím k pravidlům obezřetného podnikání bank, kterými je banka povinna se 1 Tato informace byla zachycena na printscreenu stránky ještě dne 19. března

3 při poskytování úvěrů řídit. Pokračoval, že poskytovatelé spotřebitelských úvěrů jsou povinni dle ustanovení 9 zákona o spotřebitelském úvěru 2 posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Jsme přesvědčení, že věk žadatele o úvěr nemůže nebýt velmi důležitou a nedílnou součástí takového posouzení, dodal. Věková hranice 70 let byla dle jeho slov stanovena s ohledem na dlouhodobě získávané a vyhodnocované zkušenosti v rámci finanční skupiny, kdy bylo zjištěno prokazatelně vyšší riziko nesplacení úvěru u klientů nad touto věkovou hranicí. Jedním z hlavních zájmů Z. je rovněž maximální míra transparentnosti a otevřené komunikace s klienty. S ohledem na tuto skutečnost je informace o interních kritériích pro získání půjčky zpřístupněna na webových stránkách Z., vysvětlil. Půjčka přitom musí být do dosažení věku 70 let zcela splacena. V rámci své další činnosti jsem zjistil, že Z. banka své podmínky následně pravděpodobně změnila. Na svých stránkách již informuje pouze o spodní věkové hranici pro získání úvěru 18, resp. 21 let, a horní věkové hranici pro sjednání pojištění 65 let. 3 C - Hodnocení věci zástupcem ochránce V souladu s ustanovením 12 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů jsou banky a pobočky zahraničních bank povinny při výkonu své činnosti postupovat obezřetně, zejména provádět obchody způsobem, který nepoškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů a neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky. Banky dále nesmí uzavírat smlouvy za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné, pro banku, zejména takové, které zavazují banku k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění zjevně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě. Smlouvy uzavřené v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. V návaznosti na ustanovení 9 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, jsou věřitelé včetně bank povinni s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Věřitel má v návaznosti na toto ustanovení poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet, jinak je smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neplatná. Zákaz diskriminace upravuje zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). V ustanovení 1 odst. 1 písm. j) ve spojení s ustanovením 2 odst. 3 antidiskriminační zákon zapovídá diskriminaci v oblasti přístupu ke zboží a službám mimo jiné i z důvodu věku. Diskriminací v rozporu s antidiskriminačním zákonem se rozumí jednání (včetně opomenutí), kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází, zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě 2 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. 3 Toto bylo zjištěno aktuálně na stránkách dne 31. července

4 zakázaného důvodu v zákonem vymezené oblasti. Podle ustanovení 7 odst. 1 antidiskriminačního zákona diskriminací není, pokud je rozdílné zacházení objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. S ohledem na to, že zákaz rozlišování založené na věku není absolutní, ale existuje z něj množství výjimek, je třeba posuzovat jeho použití vzhledem ke konkrétní situaci. Za diskriminaci založenou na věku lze považovat rozlišování, které je způsobilé zasáhnout lidskou důstojnost. 4 K zásahu do důstojnosti dochází v situacích, kdy jsou lidé posuzováni na základě stereotypně předpokládaných skupinových charakteristik a nikoliv na základě svých zásluh, schopností nebo subjektivních okolností. 5 Za zásah do důstojnosti je nutné považovat především skutečnost, že jsou starší zájemci považováni za méně respektované klienty, kteří jsou v menší míře schopni dostát svým závazkům bez ohledu na jejich individuální možnosti a schopnosti. Určení pevné horní věkové hranice, která na základě v individuálním případě nepodloženého předpokladu limituje seniory v přístupu ke spotřebitelskému úvěru, představuje nepřípustnou přímou diskriminaci založenou na věku. C.1 Zhodnocení jednání P. s. Na základě předložených dokladů nebylo možné dojít k závěru, že by P. s. odmítla poskytnout úvěr z důvodu věku. S ohledem na okolnosti, především na úvěrové zatížení stěžovatele a na to, že mu byly bez problémů ze strany banky poskytnuty jiné služby, nelze jednoznačně dojít k závěru, že by neposkytnutí sjednocené půjčky bylo motivováno věkem. C.2 Zhodnocení jednání Z. b. Z. b. prokazatelně používala věkové omezení horní věkovou hranicí 70 let pro poskytnutí úvěru plošně pro všechny žadatele. Pravidlo měla nastaveno tak, že nedovolovalo žádné individuální posouzení, ba ani výjimku v případě konkrétního žadatele. Právě takové nastavení horní věkové hranice představuje zásah do důstojnosti starších žadatelů, protože se s nimi bez ohledu na jejich individuální situaci a celkovou bonitu zachází plošně jako s příslušníky skupiny, která má obecně se splácením problémy. V individuálních případech to přitom nemusí platit. Krátkodobé půjčky se v tomto ohledu liší např. od hypotečních úvěrů, které se sjednávají na delší dobu, a proto je u nich obecně legitimní pracovat s předpokládaným věkem dožití žadatelů. U krátkodobých půjček toto možné není. Je naprosto nepřípustné se staršími žadateli jednat tak, jako by automaticky byli méně schopni dostát svým závazkům. Proto se jedná o přímou diskriminaci založenou na věku. Na tomto závěru nic nemění ani skutečnost, že je banka povinna předem posoudit schopnost spotřebitele splácet úvěr. Toto by totiž banka měla v každém případě činit ve vztahu k individuálnímu klientovi a nikoliv plošným vyloučením 4 Viz ustanovení čl. 1 Listiny základních práv a svobod Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.. 5 Viz např. rozhodnutí kanadského Nejvyššího soudu ve věci Miron v. Trudel [1995] 2 SCR 418 na s Citováno z Fredman, S. Antidiskriminační právo. Přeložila Tereza Kodičková. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007, s

5 příslušníků určité skupiny spotřebitelů s odkazem na vágně vyjádřené dlouhodobé zkušenosti. Jak už bylo naznačeno výše, v průběhu šetření banka od své praxe uplatňování maximální věkové hranice ustoupila. Tímto považuji dřívější diskriminační praxi za zhojenou. D - Závěry Paušální omezení horní věkovou hranicí představuje značný zásah do důstojnosti starších osob a jako takové představuje nežádoucí nedovolené omezení pro osoby vyššího věku. Pokud banka omezí možnost poskytnutí krátkodobého spotřebitelského úvěru horní věkovou hranicí, dopouští se nepřípustné přímé diskriminace založené na věku starších žadatelů o úvěr. Ačkoliv je limitování úvěrového rizika a zajištění schopnosti klienta splácet legitimním ospravedlněním pro neposkytnutí úvěru, není možné takovýto druh ospravedlnění v případě krátkodobého spotřebitelského úvěru použít plošně pro všechny klienty převyšující určitou věkovou hranici. Schopnost splácet je vždy nutné posuzovat individuálně. Z výše uvedeného vyplývá, že v prvním z případů, na které stěžovatel upozornil, nebylo prokázáno, že by odmítnutí poskytnutí sjednocené půjčky bylo motivováno jeho věkem. Ve druhém případě byla prokázána diskriminace založená na věku. Banka ovšem v průběhu šetření od diskriminační praxe ustoupila, čímž její dřívější protiprávní jednání považuji za zhojené. Tímto mé šetření uzavírám. Zprávu zasílám oběma dotčeným bankám a též stěžovateli. JUDr. Stanislav K ř e č e k v. r. zástupce veřejného ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 5

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Výroční zpráva 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2013 Úřad v průběhu roku konstatoval, že kromě přetrvávajících problémů s praxí odpovědných

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 31. března 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu pana X. Y. (rodné číslo uváděné na listovní obálce úřední zásilky) A Shrnutí podnětu Dne 26. září

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Zpráva o šetření diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu věku

Zpráva o šetření diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu věku sp. zn. 199/2011/DIS/AHŘ V Brně dne 2012 Zpráva o šetření diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu věku Abstrakt Pan J. se obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na diskriminaci

Více

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaje)

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 1/12 ze dne 27.11.2012 Sloučení parlamentní rozpravy k více návrhům zákonů; Povinnost uchazečů o zaměstnání vykonávat veřejnou službu; Návrh na zrušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Datum vydání: 2005 Aktualizace: 7/2007, 4/2010 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS PŘÍLOHA Č. 1 SMĚRNICE S 2/2010 o poskytování veřejných podpor a podpor de minimis METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS 1 VEŘEJNÁ PODPORA Veřejnou podporou se rozumí podpora poskytovaná

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více