Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003"

Transkript

1 Tabulky prvků územního systému ekologické stability zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003

2 Pořadové číslo: LC 1, Hříškov Název: Remízek u vodojemu V koutě Mapový list: 1: : 5000 Louny 1-7 Katastrální mapa: Louny III-12-18, III L lokální Rozloha: 2BD3 min. 3 ha Stupeň ekologické stability: 1, 2-3 L2 vzrostlý remízek s BŘ, DB, LP, MO, SM v lemu keřový plášť s hlohem, trnkou, šípkem, bezem černým, s běžnými bylinami kerblík lesní, celík kanadský, řebříček obecný, lopuch menší, společenstva přírodě blízká, útočiště drobné polní zvěře a ptactva P2 louka u vodojemu, občasně kosená s převahou pýru plaz., smetanky lék., kopřivy dvoud., ale i mochna husí, řebříček ob. společenstva přírodě blízká, značně ruderalizovaná A agrocenoza, společenstva přírodě nepříliš blízká, kulturní step Biocentrum částečně funkční. Chybějící část je nutno založit na stávající orné půdě. Upřesnění polohy doplňované části LC dle výsledků jednání s vlastníky je možné. Biocentrum má mít také funkci protierozní. Je doporučeno zalesnění 75% výměry zejména z návětrné (Z) strany. Je požadována výsadba směsi dřevin: dub letní 40%, dub zimní (10%), habr (15%), lípa srdčitá nebo velikolistá (15%) jako příměs lze užít javor mléč i babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptáčnice, několik hrušní polních a planých jabloní (plody pro zvěř). V lemu výsadby stromů nepravidelně doplnit směs keřů: svída krvavá, trnka obecná, zimolez obecný, brslen evropský, líska.palouk u vodojemu na 25% výměry může být k JV otevřen. K zatravnění užít směs Základní mezofilní louka. (Planta naturalis Markvartice u Sobotky). Součástí je vodojem. Poznámka: Jde o biocentrum společenstev habrových doubrav které byly v této části území zlikvidovány. Pro realizaci (zejména pro žádost o dotaci ) je nutno zpracovat projekt. Po realizaci je žádoucí převod orné půdy na les. Osvědčuje se převod do vlastnictví obce a údržba dohodou s mysliveckým sdružením(není podmínkou). Přesahuje do k.ú.hříškov. Parcelní číslo: část 1122/4-5, 1123/2 Parcelní číslo: celá 1121, 1122/2-3-6, 1461/1-3 Kultura: orná půda, ostatní plochy Mapoval, rok: Tesařová 2003

3 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: Pořadové číslo: LC 2 Název: Remízek za hřbitovem Mapový list: 1: : 5000 Louny 0-7 Katastrální mapa: Louny III-12-19, III L lokální Rozloha: 2B3 min. 3 ha Stupeň ekologické stability: 1, Řipský bioregion (1) biochora plochých pahorkatin s STG lipohabrových doubrav L2 vzrostlý remízek s BŘ, DBL, JV, MO, SM v lemu keřový plášť s trnkou, hlohem, šípkem, bezem černým, hojně základních bylin třezalka teč., bělotrn kulatohl., silenka nadm., kerblík lesní, celík kanadský, řebříček obecný, lopuch menší, mochna husí, kostřava červená, ovsík vyv., srha lal., společenstva přírodě blízká, útočiště drobné polní zvěře a ptactva A agrocenoza, společenstva přírodě nepříliš blízká, kulturní step Biocentrum částečně funkční. Chybějící část je nutno založit na stávající orné půdě. Upřesnění polohy doplňované části LC dle výsledků jednání s vlastníky je možné. Biocentrum má mít výraznou funkci protierozní. Je doporučeno zalesnění 90% výměry s ponecháním 10% pro lem s keři a bylinami. Je požadována výsadba směsi dřevin: dub letní 40%, dub zimní (10%), habr (15%), lípa srdčitá nebo velikolistá (15%) jako příměs lze užít javor mléč i babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptáčnice, několik hrušní polních a planých jabloní (plody pro zvěř). V lemu nepravidelné skupiny směsi keřů: svída krvavá, trnka obecná, zimolez obecný, brslen evropský, líska obecná (hloh a šípek malina a ostužina se objeví samovolně). Součástí je cesta. Poznámka: Jde o biocentrum společenstev habrových doubrav které byly v této části území zlikvidovány. Pro realizaci (zejména pro žádost o dotaci ) je nutno zpracovat projekt. Po realizaci je žádoucí převod orné půdy na les. Osvědčuje se převod do vlastnictví obce a údržba dohodou s mysliveckým sdružením (není podmínkou). Parcelní číslo: část 1142/1-9, 1451/4-5 Parcelní číslo: celá 1124/ Kultura: orná půda, les, ostatní plochy Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: les je VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Sb., PP Džbán

4 Pořadové číslo: LC 3 Název: Rybníček a suché stráně u býv. ovčína Mapový list: 1: , , 1:5000 Louny 0-7 Libochovice 9-7, Katastrál.mapa: Louny III BC4, 2BD2-3 Stupeň ekologické stability: 3, 4 Rozloha: cca 8 ha 1.2. Řipský bioregion (1) biochora plochých pahorkatin s STG habrových a lipohabrových doubrav D1 staré sady částečně porostlé společenstvy křovin se svídou krvavou, hlohem ob. i jednobl., šípkem, trnkou, hojný je dřišťál dráč, částečně jsou zachovány pastviny s bylinami: ovsík vyv., lipnice luč., srha haj., kostřava červ., jitrocel širol., čičorka pestrá, šalvěj luč., smetanka lék., řebříček ob., ale i pcháč bezlodyžný, jehlice trnitá, válečka prapořitá, svízel syřišťový, jahodník trávnice, hvozdík kart., chrpy - více dr., mateříd. časná, společenstvo přírodě blízké s výskytem vzácných a chráněných druhů B2 rybníček s přírodě blízkými břehy, drobná vodoteč a mokřad s OL, JS, VR s bylinným podr: rákos ob, orobinec širol., žabník jitroc., kostival lék, kopřiva dvoud.,bršlice k.n., společenstva přírodě blízká. Rybníček využíván i k rybolovu a letní rekreaci. Biocentrum je funkční a cenné. Postačí jej respektovat ve vymezeném rozsahu. Rybníček je možno zvětšit, nutno ale uchovat jeho přírodní charakter a neumožnit rekreační zástavbu. Břehy je možno doplnit o vrbu bílou, do travnaté plochy vsadit lípu a skupinku ptačího zobu. Travnatou část sekat. Obzvláště cennou část suchých pastvin nad bývalým ovčínem občasně sekat (nejvíce 1x ročně v nestejné vegetační době). Nerozorat, nezastavět, nevyužít k rozvoji zahrádek. Přepásání je možné. Poznámka: Jde o biocentrum kontaktního typu ležícího na rozhraní různých vláhových režimů půdy. Parcelní číslo: část 1181, 1182/1, 1188/1, 1333, 1403, 1600/2 Parcelní číslo: celá 1183/1, 1184, 1185, 1188/2, 1189, 1334, 1335, 1336, 1337, 1342/2, 1438/2, 1436/2, 1436/1, 1439/1, 1510/1-3, 1513/3 Kultura: vodní plochy, sad, ostatní plochy, les Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: vodní plocha a les jsou VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.

5 Pořadové číslo: LC 4 Název: Les na Úhereckém potoce Mapový list: 1: :5000 Liboch. 9-7 katastrální mapa: Louny II L lokální Rozloha: 2BC4 7 ha Stupeň ekologické stability: 3-4 L2 TP Převážně podmáčený les na soutoku drobných vodotečí s TPhybr, JS, JV, OL v keř. patru bez černý, hloh ob., šípek, V nepodmáčené části DB, JV, JS, BŘ, ale i SM a BO podrost chudý s převahou kopřivy dvoudomé, méně bršlice k.n., kerblík lesní, svízel přítula společenstva přírodě nepříliš vzdálená, v porostu nevyhovující hybridní topol. Biocentrum funkční, druhová skladba dřevin však není vyhovující. Ponechat trvale jako les. Neodvodňovat. Po dožití topolů preferovat při obnově olši, jasan. Lze doplnit též javor mléč, střemchu obecnou, vrbu křehkou. Hybridní topol již nevysazovat. Poznámka: Jde o biocentrum společenstev jasanovo-olšových luhů. Biocentrum váže systém do sousedního k.ú. Uherec. Parcelní číslo: část 1432/1 Parcelní číslo: celá 1200, 1230/1-2-3, 1512/2 Kultura: les Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: les je VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.

6 Pořadové číslo: LK 1, (Hříškov, Žerotín) Název: Po katastrální hranici Hříškov Mapový list: 1: , 1: 5000 Louny 1-7 Katastrální mapa: Louny III-12-18, III-13-2, III B3 Stupeň ekologické stability: 1 Rozloha: 850 m v řeš. území A agrocenoza, společenstva přírodě nepříliš blízká, kulturní step, Biokoridor je nefunkční a je nutno jej realizovat výsadbou podél stávající polní pěšiny. Biokoridor má mít též výraznou funkci protierozní. Je proto navrženo osázení dřevinami v celém rozsahu výměry. Výsadba má být tříetážová s mohutně vzrůstnými druhy v ose, méně vzrůstnými druhy podél osy a s hustým keřovým pláštěm po okrajích. Výsadba má být nepravidelná, imitující přirozeně rostoucí porost. Směs dřevin: dub letní (40%), dub zimní (10%), habr (15%), lípa srdčitá nebo velikolistá (15%) a jako příměs javor babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptáčnice, hrušeň polnička, planá jabloň. Směs keřů: svída krvavá, ptačí zob obecný, trnka obecná, zimolez obecný, brslen evropský, (pokud se samovolně objeví hloh, šípek, malina, ostružina je možné je v přiměřené míře ponechat). Součástí biokoridoru je cesta. Vazba do k.ú. Hříškov a k.ú. Žerotín. Poznámka: Jde o biokoridor společenstev teplomilných doubrav které byly v této části území zlikvidovány. Pro realizaci (zejména pro žádost o dotaci ) je nutno zpracovat projekt. Po realizaci je doporučen převod orné půdy do PUPFL les zvláštního určení. Biokoridor pokračuje do k.ú. Hříškov a k.ú. Žerotín. Součástí je pěšina. Parcelní číslo: část 1123/2-3-4 Parcelní číslo: celá 1104, 1481 Kultura: orná půda, ostatní plochy Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: PP Džbán

7 Pořadové číslo: LK 2, (Žerotín) Název: U Budlína Mapový list: 1: , 1: 5000 Louny 0-7 Katastrální mapa: Louny III-12-19, III B3 Stupeň ekologické stability: 1 Rozloha: 750 m v řeš. území A agrocenoza, společenstva přírodě nepříliš blízká, kulturní step, Biokoridor je nefunkční a je nutno jej realizovat výsadbou. Biokoridor má mít též výraznou funkci protierozní. Je proto navrženo osázení dřevinami v celém rozsahu výměry. Současně může být obnovena polní cesta. Výsadba má být tříetážová s mohutně vzrůstnými druhy v ose, méně vzrůstnými druhy podél osy a s hustým keřovým pláštěm po okrajích. Výsadba má být nepravidelná, imitující přirozeně rostoucí porost. Směs dřevin: dub letní (40%), dub zimní (10%), habr (15%), lípa srdčitá nebo velikolistá (15%) a jako příměs javor babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptáčnice, hrušeň polnička, planá jabloň. Směs keřů: svída krvavá, ptačí zob obecný, trnka obecná, zimolez obecný, brslen evropský, (pokud se samovolně objeví hloh, šípek, malina, ostružina je možné je v přiměřené míře ponechat). Součástí biokoridoru může být cesta. Poznámka: Jde o biokoridor společenstev teplomilných doubrav které byly v této části území zlikvidovány. Pro realizaci (zejména pro žádost o dotaci ) je nutno zpracovat projekt. Po realizaci je žádoucí převod orné půdy do PUPFL les zvláštního určení. Biokoridor pokračuje do k.ú. Žerotín. Parcelní číslo: část 1124/1, 1128, 1424/10, 1458/1 Parcelní číslo: celá Kultura: orná půda Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: PP Džbán

8 Pořadové číslo: LK 3, (Žerotín) Název: Od remízku k mezím nad Žerotrínským potokem Mapový list: 1: , 1: 5000 Louny 0-7 Katastrální mapa: Louny III B3 Stupeň ekologické stability: 1 Rozloha: 600 m v řeš. území A agrocenoza, společenstva přírodě nepříliš blízká, kulturní step, Biokoridor je nefunkční a je nutno jej realizovat výsadbou podél stávající polní cesty. Biokoridor má mít výraznou funkci protierozní. Je proto navrženo osázení dřevinami v celém rozsahu výměry. Výsadba má být tříetážová s mohutně vzrůstnými druhy v ose, méně vzrůstnými druhy podél osy a s hustým keřovým pláštěm po okrajích. Výsadba má být nepravidelná, imitující přirozeně rostoucí porost. Směs dřevin: dub letní (40%), dub zimní (10%), habr (15%), lípa srdčitá nebo velikolistá (15%) a jako příměs javor babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptáčnice, hrušeň polnička, planá jabloň. Směs keřů: svída krvavá, ptačí zob obecný, trnka obecná, zimolez obecný, brslen evropský, (pokud se samovolně objeví hloh, šípek, malina, ostružina je možné je v přiměřené míře ponechat). Součástí biokoridoru je cesta. Vazba do k.ú. Žerotín. Poznámka: Jde o biokoridor společenstev teplomilných doubrav které byly v této části území zlikvidovány. Pro realizaci (zejména pro žádost o dotaci ) je nutno zpracovat projekt. Po realizaci je žádoucí převod orné půdy do PUPFL les zvláštního určení. Osvědčuje se převod do vlastnictví obce a údržba dohodou s mysliveckým sdružením (není podmínkou). Parcelní číslo: část 1120/1, 1124/1, 1128, 1458/1 Parcelní číslo: celá 1470 Kultura: orná půda, ostatní plochy Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: PP Džbán

9 Pořadové číslo: LK 4, (Žerotín) Název: Za hřbitovem Mapový list: 1: , 1: 5000 Louny 0-7 Katastrální mapa: Louny III B3, 2BD3, 2BD3-4 Stupeň ekologické stability: 1, 2, 2-3 Rozloha: 1200 m v řeš. území D širší doprovod komunikace s mladými JS v keř.patru ojeď. svída krvavá, hloh ob., šípek, v bylinném patru kerblík lesní, ovsík vyv., lopuch men., hluchavka bílá, kuklík měst., kakost luč. a další společenstvo přírodě blízké bez vzácných druhů A agrocenoza, společenstva přírodě nepříliš blízká Biokoridor je slabě funkční bylo by vhodné jej doplnit výsadbou podél stávající polní cesty a dosadbami cennějších druhů do jeseniny podél silnice. Biokoridor má mít výraznou funkci protierozní. Je proto navrženo osázení dřevinami v celém rozsahu výměry. Výsadby i dosadby mají být tříetážové s hustým keřovým pláštěm po okrajích (resp. při záp.okraji). Výsadba má být nepravidelná, imitující přirozeně rostoucí porost. Směs dřevin: dub letní (40%), dub zimní (10%), habr (15%), lípa srdčitá nebo velikolistá (15%) a jako příměs javor babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptáčnice, hrušeň polnička, planá jabloň. Směs keřů: svída krvavá, ptačí zob obecný, trnka obecná, zimolez obecný, brslen evropský, (pokud se samovolně objeví hloh, šípek, malina, ostružina je možné je v přiměřené míře ponechat). Součástí biokoridoru je cesta za hřbitovem. Vazba do k.ú. Žerotín. Poznámka: Jde o biokoridor společenstev teplomilných doubrav. V rámci řešení dopravy je nutno v prostoru u hřbitova polohu LK upřesnit projektem a realizovat jako součást dopravního napojení obce. Parcelní číslo: část 1161, 1120/3-4, 1210/2, 1211/2, 1269/2, 1254/2, 1302/2, 1317/2, 1422, 1425/1-2-3, 1427/1-2 Kultura: orná půda, ostatní plochy Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: PP Džbán Parcelní číslo: celá 965/2, 1120/ , 1162/2, 1468/3

10 Pořadové číslo: LK 5 Název: Kolem vodojemů ke Hříškovu Mapový list: 1: , 1: 5000 Louny 1-7, 0-7 Katastrální mapa: Louny III-12-19, III B3, 2BD3 Stupeň ekologické stability: 1, 2 Rozloha: 2500m vně vložených biocenter A agrocenoza, společenstva přírodě nepříliš blízká, kulturní step Biokoridor je nefunkční a je nutno jej realizovat výsadbou podél stávajících komunikací. Je nutno zachovat vjezdy na pole. Proto není navrhována souvislá výsadba dřevin. Plochu biokoridoru je doporučeno zatravnit. Užít travní směs Základní mezofilní louka(planta naturalis, Markvartice u Sobotky). Do zatravnění nepravidelná skupinová výsadba směsi dřevin: dub letní, dub zimní (50%), habr (15%) lípa srdčitá nebo velikolistá 15%) a jako příměs javor babyka, jeřáb ptačí. Skupiny stromů doplnit nepravidelně skupinami keřů: zimolez obecný, brslen evropský, ptačí zob(pokud se samovolně objeví trnka ob., svída krvavá, hloh a šípek je možné v přiměřené míře ponechat. Cca 50% plochy biokoridoru by mělo být trvale pouze zatravněné pro rozvoj bylinných společenstev a obsluhu polí. Zatravněná plocha by měla být 1x až 2x za vegetaci posečena. Poznámka: Jde o biokoridor společenstev lipohabrových doubrav a bylinných společenstev. Polohu vzhledem k polní cestě lze upřesnit dle vlastnických vztahů (tj. podél severní či jižní strany nebo po obou stranách cesty). V místě křížení s rychlostní silnicí a dopravním napojením obce ponechat v doprovodu silnic co nejvíce zeleně druhového složení viz výše. Při nových dopravních stavbách dotčenou část biokoridoru realizovat jako součást projektu. Parcelní číslo: část 1122/5, 1123/2, 1124/1, 1137/ , 1167/1, 1421/1, 1444, 1455/2, 1461/1 Kultura: orná půda, ostatní plochy Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: PP Džbán Parcelní číslo: celá 540, 1461/2, 1482, 541/2, 1124/9, 7424/

11 Pořadové číslo: LK 6, (Hříškov) Název: U Kalimacha Mapový list: 1: , 1: 5000 Louny 0-7 Katastrální mapa: Louny III B3 Stupeň ekologické stability: Rozloha: 600 m v řeš. území A agrocenoza, společenstva přírodě nepříliš blízká, kulturní step Biokoridor je nefunkční a je nutno jej realizovat výsadbou podél stávající polní cesty. Biokoridor má mít výraznou funkci protierozní. Je proto navrženo osázení dřevinami v celém rozsahu výměry. Výsadba má být tříetážová s mohutně vzrůstnými druhy v ose, méně vzrůstnými druhy podél osy a s hustým keřovým pláštěm po okrajích. Výsadba má být nepravidelná, imitující přirozeně rostoucí porost. Směs dřevin: dub letní (40%), dub zimní (10%), habr (15%), lípa srdčitá nebo velikolistá (15%) a jako příměs javor babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptáčnice, hrušeň polnička, planá jabloň. Směs keřů: svída krvavá, ptačí zob obecný, trnka obecná, zimolez obecný, brslen evropský, (pokud se samovolně objeví hloh, šípek, malina, ostružina je možné je v přiměřené míře ponechat). Součástí biokoridoru je cesta. Pokračuje v k.ú. Hříškov. Poznámka: Jde o biokoridor společenstev teplomilných doubrav které byly v této části území zlikvidovány. Pro realizaci (zejména pro žádost o dotaci ) je nutno zpracovat projekt. Po realizaci je žádoucí převod orné půdy do PUPFL les zvláštního určení. Osvědčuje se převod do vlastnictví obce a údržba dohodou s mysliveckým sdružením (není podmínkou). Parcelní číslo: část 1122/5, 1137/1, 1462 Parcelní číslo: celá 14?? (nečitelné) Kultura: orná půda, ostatní plochy Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:

12 Pořadové číslo: LK 7 Název: Přítok Úhereckého potoka Mapový list: 1: , , 1: 5000 Louny 0-7 Liboch. 9-7 Katastr. mapa: Louny, III-12-17, III-12-19, III BC4, 2BD3-4 Stupeň ekologické stability: 3, 3-4 Rozloha: 2200m vně vloženého LC M2 přítok Úhereckého potoka, občasný tok, upravený jako meliorační strouha šíře cca 8m. zahloubený cca 1,5 m. řídce VR, JS, BČ, HL, ŠV, ostružina šedá, trávobylinný porost místně s převahou kopřivy dvoud. a pýru, též hluchavka, kostival lék., rákos ob., orobinec úzkol., přeslička bahenní, máta rolní, tužebník jilmový, pelyněk černob., kerblík les., kakost luč., bolševník obecný, společenstva přírodě blízká bez doložených vzácných druhů A agrocenoza, společenstva přírodě nepříliš blízká Biokoridor je (až na krátký úsek ve směru Donín) funkční a dosti cenný. Nemá však místy postačující šíři 15m. Stávající společenstva postačí respektovat. Lze místně dosadit vrbu křehkou. Do požadované šíře je doporučeno zatravnění přilehlé orné půdy. Při čištění rozhodit odebraný materiál podél břehů. Biokoridor může doprovázet pěšina k Donínu (od Větrníku v k.ú. Donín je navržena obnova bývalé pěšiny směr P.T). Poznámka: Jde o biokoridor společenstev mokřadních pokračující dále po toku Úhereckého potoka. Parcelní číslo: část 342/1, 477/1, 1167/1, 1170/1, 1179/1-3, 1181, Parcelní číslo: celá 661/2-1, 1510, 1510/1, /1-2, 1196, 1197, 1431, 1431/2, 1432/1-2, 1512/1-2 Kultura: orná půda, vodní tok, les Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: les je VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.

13 Pořadové číslo: LK 8 (Úherce) Název: Křovinaté meze nad býv. ovčínem Mapový list: 1: : 5000 Liboch. 9-7 Katastrální mapa: Louny III-12-20, II BD2-3, 2BD3 Stupeň ekologické stability: 3-4 Rozloha: 600 m v řeš.území D2 křovinaté meze a zarůstající pastviny, v jižním lemu s teplomilnými bylinami. Z dřevin: hloh jednob. i obecný, svída krvavá, šípek, ostružina, trnka, staré ov. stromy, ojediněle dub, javor, jasan v bylinném patru ovsík vyv., kostřava ovčí, válečka prapořitá, chrpa luční, chrpa čekánek, svízel syřišťový, máčka ladní, hojně oman vrbolistý, lnice květel, starček jakubův, bělotrn kulatohlavý, hvozdík kartouzek, bodlák obecný, jahodník, společenstva přírodě blízká s cennými teplomilnými druhy Biokoridor je funkční a cenný. Postačí jej respektovat. Vymístit menší černou skládku nad zařízením živ. výroby. Travnatou část občasně sekat. Možné je i přepásání. Součástí je pěší cesta. Jižně navazuje druhově bohatá pastvina IP 3 Poznámka: Jde o biokoridor společenstev lipohabrových doubrav a společenstev trávobylinných. Parcelní číslo: část 1190/1, 1191, 1192, 1497 Parcelní číslo: celá 1498, 1517 Kultura: travní porosty, ost. pl. Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:

14 Pořadové číslo: LK 9 Název: Kolem letiště Mapový list: 1: , 15 1: 5000 Liboch.9-6, 9-7 Louny 0-7 2BD2-3, 2BD3 Katastrální mapa: Louny III-12-16, III-12-20, II Rozloha: 1400 m v řeš.území Stupeň ekologické stability: 2 P3 kulturní sečená louka doprovázející po obvodu areál rozlehlejšího sportovního letiště, druhově velmi chudá s jílkem vytrvalým, kostřavou luční, smetankou lékařskou, řebříčkem ob., kopretinou vratič, společenstva přírodě nepříliš vzdálená Biokoridor je omezeně funkční. Výsadby dřevin nejsou vzhledem k jeho hlavní funkci doprovod letiště navrhovány. Doporučen je dosev travní směsí: Základní mezofilní louka. (Planta naturalis Markvartice u Sobotky) pro zlepšení druhové skadby bylin. Pravidelná seč též jako součást péče o letiště. Poznámka: Jde o biokoridor společenstev trávobylinných. Vložen zejména z důvodů prostorových jako jediná možnost vazby směrem Telce Peruc. Parcelní číslo: část 1173/ , 1183/2, 1403, 1450/1-2- Parcelní číslo: celá 1450/ , 1504, 1600/2 Kultura: travní porosty, ost. pl., orná půda Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:

15 Pořadové číslo: IP 1 Název: Křovinaté meze nad býv. ovčínem Mapový list: 1: : 5000 Liboch. 9-7 Katastrální mapa: Louny Rozloha: 300 m v řeš.území 2BD2-3, 2BD3 Stupeň ekologické stability: 2-3 D2 doprovod polní cesty s dřevinami: hloh jednob. i obecný, svída krvavá, šípek, ostružina, trnka, staré ov. stromy, ojediněle dub v bylinném patru ovsík vyv., kostřava ovčí, válečka prapořitá, starček jakubův, bělotrn kulatohlavý, bodlák obecný, společenstva přírodě blízká Interakční prvek přivádí cennější bylinné druhy od LC 3 a LK 8 až k areálu letiště. Plocha letiště je nyní silně ruderalizována, jde ale o potenciální stanoviště i pro teplomilné byliny. Občasná seč by byla vítána. Součástí je pěší cesta. Poznámka: Parcelní číslo: část Parcelní číslo: celá Kultura: ost. pl. Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:

16 Pořadové číslo: IP 2 Název: Louky a pastviny Nad Ovčínem Mapový list: 1: : 5000 Liboch. 9-7 Katastrální mapa: Louny Rozloha: 2BD2-3, 2BD3 cca 2,5 ha Stupeň ekologické stability: 3-4 P2 sečené extenzivní louky a zarůstající pastviny s teplomilnými bylinami. V pastvině prorůstá hloh, šípek, solit. BO v bylinném patru ovsík vyv., kostřava ovčí, válečka prapořitá, chrpa luční, chrpa čekánek, svízel syřišťový, máčka ladní, hojně oman vrbolistý, lnice květel, starček jakubův, bělotrn kulatohlavý, bodlák obecný, jahodník, společenstva přírodě blízká s cennými teplomilnými druhy IP tvoří celek s LK 8. Je to velmi cenná plocha, která z prostorových důvodů již nemohla být evidována jako biocentrum. Je naléhavě doporučeno respektování této plochy. Nerozorat, nezastavět, neumožnit zahrádkářské ani záhumenkové využití. Ponechat stávající způsob využívání. Sekána by měla být i nyní opuštěná partie se zarůstající pastvinou. Možné je i přepásání. Vhodnou volbou doby seče (před vysemeněním) by bylo možné omezit expanzi bodláku a bělotrnu. Poznámka: Parcelní číslo: část Parcelní číslo: celá Kultura: travní porosty, ost. pl. Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:

17 Pořadové číslo: IP 3 Název: Lesík v lokalitě Za zahradami Mapový list: 1: : 5000 Liboch. 9-7 Katastrální mapa: Louny Rozloha: 2B2-3, 2B3 cca 7 ha Stupeň ekologické stability: 3-4 L2 BO lesík s převahou BO, MO, BŘ, méně také třešeň ptáčnice, akát, jeřáb pt., v lemu hloh ob., ostružiník, šípek v podrostu třtina křov., ale i jahodník, kostřava ov., řebříček ob. IP tvoří celek s LK 7. I přes nevhodnou druhovou skladbu je to cenná plocha, která z prostorových důvodů již nemohla být evidována jako biocentrum. Je doporučeno zachovat jako lesní plochu. Při obnově preferovat listnaté dřeviny, zejména duby a habry. Poznámka: Parcelní číslo: část Parcelní číslo: celá Kultura: les Mapoval, rok: Tesařová 2003 Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: les je VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

přehled nemocí název bylin Akné

přehled nemocí název bylin Akné Staročeská lekárna Byliny jsou léky prověřené staletími, které se suší, aby jejich účinnost byla co nejdéle prodloužena. Pokud neprojdou chemickým procesem ( zneužívání FARMACEUTICKÝCH společnosti k OBOHACENÍ

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELNÍ HLAVNO ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav odbor územního rozvoje a památkové péče PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova

Více

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče Motto: Okolí nádraží nepotřebují mnoho bez udržovací péče není možno zachovat žádný historický odkaz Východiska návrhu: Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Datum 24.2.2012 Brno Autor školícího materiálu: Ing. Josef Palas PP8: Mendelova univerzita v Brně OSNOVA PŘEDNÁŠKY

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Územní plán VERUŠIČKY Návrh

Územní plán VERUŠIČKY Návrh Územní plán VERUŠIČKY Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: březen 2015 I. Textová část Název: Územní plán Verušičky Stupeň: Úprava návrhu ÚP před řízením Obec: Obec Verušičky IČ: 00255131 Určený

Více

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Zastupitelstvo obce Poustka se na svém zasedání dne 12.12.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 3 zákona č.

Více

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN KUNVALD

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN KUNVALD UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN KUNVALD PROJEKTANT : Ing. arch. Petr Kulda TIPOS autorizovaný architekt pro obor územní plánování ČKA 01 766 Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí AUTORSKÝ TÝM : Tomáš Žďárský :

Více

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě skupiny: dvouděložné a jednoděložné rostliny - tyto skupiny

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MNICHOV Obec Mnichov

ÚZEMNÍ PLÁN MNICHOV Obec Mnichov ÚZEMNÍ PLÁN MNICHOV Obec Mnichov Zastupitelstvo obce Mnichov, příslušné podle 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č.

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC STAVEBNÍ ÚŘAD. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC STAVEBNÍ ÚŘAD. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC STAVEBNÍ ÚŘAD ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. ČERVEN 2011 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Humpolec, stavební úřad Zpracovatel: IVAN PLICKA

Více

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A S O K O L N I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A 2 OBSAH DOKUMENTACE 1. ÚVOD 2. CHARAKTERISTIKA OBCE 3. ZAMĚŘENÍ V OBLASTI OSVĚTOVÉ A KULTURNÍ 4. ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ 5. OBNOVA A UDRŽOVÁNÍ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE OBSAH ELABORÁTU A. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE A. TEXTOVÁ

Více

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Inteligentní a kulturní lidi, včetně úředníků, nemusí do ochrany přírody a krajiny nutit právní předpis.

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Registrované VKP Chudákovské sady

Registrované VKP Chudákovské sady Registrované VKP Chudákovské sady Návrh zemědělského hospodaření na území vybraného registrovaného VKP prezentace pro obhajobu akreditačního projektu obor: Ochrana krajiny Úvod obhajoba projektu je zároveň

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Příloha č. 3 Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Prodej, pozemek trvalý travní porost, 25 746 m² Celková cena: 2 650 000 Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:103 Kč za m² Poznámka k

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11:

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NOVÉ MSTĚTICE STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29. Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 IČ: 27890104 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVÉ MSTĚTICE STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29. Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 IČ: 27890104 PRŮVODNÍ ZPRÁVA LONDON : DUBLIN : PRAGUE : MIDDLE EAST NOVÉ MSTĚTICE Stavebník : Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 IČ: 27890104 STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29 Projektant : HKR Prague s.r.o.

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÁ VODA A.1 T E X T O V Á Č Á S T. Nabytí účinnosti: Zodp. projektant: Ing. arch. D. Vaníčková

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÁ VODA A.1 T E X T O V Á Č Á S T. Nabytí účinnosti: Zodp. projektant: Ing. arch. D. Vaníčková Nabytí účinnosti: Zodp. projektant: Ing. arch. D. Vaníčková Ing. arch. D. Vaníčková Doprava:Ing. R. Michlík Zeleň: ing. Z. Baladová Aloise Hanuše 182 Techn. infr-ra: V.Kašpar JABLONNÉ NAD ORLICÍ investor:

Více

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u

Více

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_381 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Obnova lesních porostů úvod Vyučovací předmět:

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

Nemojany. studánka. ostatní poznámky mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, P. Tomanová dne6. 8. 2004

Nemojany. studánka. ostatní poznámky mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, P. Tomanová dne6. 8. 2004 1 studánka evidenční číslo 25 typ lokality: studánka místní název: U Trati zaměření N 49 14 34,6 EO 16 54 46,0 277 m n.m. katastr Nemojany lokalizace - v obci Nemojany, u zahrádek cca 200 m J od obecního

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘEC A.1

ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘEC A.1 zodp. projektant: ing. arch. D. Vaníčková ing. arch. D. Vaníčková doprava: ing. R. Michlík Aloise Hanuše 182 inž. sítě: ing.j.javůrek, V.Kašpar JABLONNÉ NAD ORLICÍ investor: OU BYSTŘEC datum: červen 2014

Více

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu Projekt LIFE-Nature 1 ÚVOD Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády v roce 2004 získala jako první organizace v České republice

Více

Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013

Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013 Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013 Žádost o zastavení změn části parku Košíře-Motol na golfové hřiště. Vážený pane starosto, Obracíme se

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Katastrální území: Tetín

Katastrální území: Tetín Příloha T1/1 Katastrální území: Tetín Číslo Číslo Druh pozemku Způsob využití Číslo listu Číslo listu Výměra parcely Výměra parcely 87 zastavěná plocha a nádvoří 168 324 150 260 zastavěná plocha a nádvoří

Více

Holický les rekreační, příměstský les

Holický les rekreační, příměstský les (Studie k využití pozemků ve vlastnictví města Olomouce) Ekologická projekce s.r.o. Na Zábraní 17, Olomouc, 772 00 Obsah 1.Úvod...3 2.Vymezení pozemků...4 3.Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Stanoviště č. 1 : Čaje (Max 10 bodů)

Stanoviště č. 1 : Čaje (Max 10 bodů) Stanoviště č. 1 : Čaje (Max 10 bodů) Pomocí chuti, čichu a zraku správně určete druh čaje. Odpovědní karta: číslo čaje název bez černý černý čaj dobromysl heřmánek kopřiva lípa máta meduňka šípek zelený

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 Zpracoval: Adam

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANA A ROZVOJ HODNOT C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více