POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE"

Transkript

1 POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček , 1. část / 1

2 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby NR č. 73/2009 (nahradilo NR č. 1782/2003): Čl. 4: zemědělec, který dostává přímé platby, musí splňovat požadavky přílohy II a III a čl. 5 a 6 Příloha II: povinné požadavky na hospodaření -seznam 18 předpisů (směrnic a nařízení) změna číslování předpisů Příloha III: rámec pro definování GAEC Čl. 5: povinné (zákonné) požadavky na hospodaření z oblasti ochrany životního prostředí, zdraví člověka, zvířat a rostlin a welfare Čl. 6: dobrý zemědělský a environmentální stav (GAEC) Přímé platby: SPS, SAPS, další (příloha I) 1. část / 2

3 Legislativní základ podmíněnosti EAFRD NR č. 1698/2005: Čl. 51: příjemce vybraných plateb osy II EAFRD dodržuje podmíněnost definovanou v čl. 5 a 6 a přílohách II a III Vybrané platby: čl. 36, písm. a) bod i) čl. 36, písm. a) bod ii) horské oblasti jiné než horské čl. 36, písm. a) bod iii) NATURA 2000 a WFD / - čl. 36, písm. a) bod iv) AEO čl. 36, písm., a) bod v) welfare - čl. 36, písm. b) bod i) čl. 36, písm. b) bod iv) čl. 36, písm. b) bod v) první zalesnění zem. půdy NATURA 2000 v lesích lesnicko-environmentální platby 1. část / 3

4 Legislativní základ podmíněnosti EAFRD NK č. 1975/2006: Čl. 19: podmíněností se rozumí vedle SMR a GAEC rovněž minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin jsou zakotveny v čl. 39, odst. 3 NR č. 1698/2005 jako povinnost pro žadatele o AEO Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin: : podmínka pro AEO od 2009: podmínka pro AEO jako součást podmíněnosti 1. část / 4

5 Dosavadní vývoj podmíněnosti v ČR 2004: podmínkou platby SAPS je dodržení dobrého zemědělského a environmentálního stavu (nerušení krajinných prvků) : podmínkou SAPS je dodržení 5 standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu 2007: dobrý zemědělský a environmentální stav je podmínkou pro přímé platby (nejen SAPS) a vybrané platby z osy II PRV podmínkou AEO jsou minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 1. část / 5

6 Dosavadní vývoj podmíněnosti v ČR 2008: Podmíněnost se vztahuje na další zaváděné platby z osy II PRV (NATURA 2000 v lesích) a platby týkající se SOT s vínem 2009: Podmíněnost se vztahuje na další platbu z osy II PRV (lesnickoenvironmentální platby) Součástí podmíněnosti se stávají povinné požadavky na hospodaření č. 1 až 8 Součástí podmíněnosti se stávají minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, které jsou nově definovány 1. část / 6

7 Podmíněnost po roce : nové znění podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu 5a (min. požadavky hnojení) a 8a (min. požadavky POR) novela NV č. 83/2009 Sb. 2011: součástí podmíněnosti se stanou povinné požadavky na hospodaření č. 9 až 15 (krmivová bezpečnost, přípravky na ochranu rostlin, veterinární léčiva, nákazy hospodářských zvířat) rozšíření GAEC slabě erozně ohrožené půdy 2013: součástí podmíněnosti se stanou povinné požadavky na hospodaření č. 16 až 18 (welfare hospodářských zvířat) 1. část / 7

8 Současná podoba podmíněnosti v ČR Legislativní základ podmíněnosti NV č. 83/2009 Sb. postup výpočtu snížení dotací při porušení podmíněnosti příloha I evropské předpisy (SMR příloha II NR č. 73/2009) příloha II kontrolované požadavky SMR č. 1 8 a jejich legislativní zakotvení příloha III dobrý zemědělský a environmentální stav (GAEC) (text podmínek společný pro všechny platby dotčené podmíněností) změna NV pro přímé platby a osu II PRV NV č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků (nové s účinností od ) 6 krajinných prvků 1. část / 8

9 Současná podoba podmíněnosti v ČR Legislativní základ podmíněnosti Zákon č. 252/1997 Sb. (č. 291/2009 Sb.) 4c provádění kontrol v oblasti SMR kontrolní orgány, obsah zprávy o kontrole 4d provádění kontrol v oblasti GAEC 4e vyhodnocení kontrol podmíněnosti SMR 1 a 5: ČIŽP SMR 2: ČIŽP (od roku 2010 ÚKZÚZ, ale NK ČIŽP) SMR 3 a 4: ÚKZÚZ SMR 6 8: ČPI Min. požadavky: ÚKZÚZ a SRS 1. část / 9

10 Současná podoba podmíněnosti v ČR Platby dotčené podmíněností: SSP SAPS Energetické plodiny STP LFA a NATURA 2000 AEO Zalesnění zemědělské půdy NATURA 2000 v lesích Lesnicko-environmentální opatření Prémie za vyklučení vinic NV č. 45/2007 Sb. NV č. 47/2007 Sb. NV č. 80/2007 Sb. NV č. 95/2008 Sb. NV č. 75/2007 Sb. NV č. 79/2007 Sb. NV č. 239/2007 Sb. NV č. 147/2008 Sb. NV č. 53/2009 Sb. NV č. 245/2004 Sb. 1. část / 10

11 Znění současných podmínek GAEC 1. Nerušení krajinných prvků -meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice 2. Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány nad 12 o 3. Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci 4. Zákaz změny travního porostu na ornou půdu 5. Zákaz pálení bylinných zbytků 1. část / 11

12 Postavení současných podmínek GAEC 1. Definovány v NV č. 83/2009 Sb. (již ne v jednotlivých NV upravujících podmínky poskytnutí platby) 2. Podmínka pro přímé platby, vybrané platby osy II PRV a vybrané platby SOT s vínem 3. Podmínkou již od vstupu do EU v roce Definovány na základě NR č. 1782/2003 Sb. (příloha IV) 5. Návaznost na 8 zásad správné zemědělské praxe HRDP (např. zapravení kejdy a močůvky, vyloučení ŠP, rozorávání travních porostů) 6. Některé budou v platnosti (popř. po úpravě) i od roku 2010 (např. rozorávání travních porostů, krajinné prvky, vyloučení ŠP, pálení bylinných zbytků) 1. část / 12

13 Zásady správné zemědělské praxe HRDP 1. Vyloučení širokořádkových plodin na svažitých půdách nad 12 o 2. Minimální spásání nebo sekání travních porostů 3. Skladování a manipulace s chemickými látkami 4. Zapravování tekutých statkových hnojiv do půdy do 24 hodin na orné půděbez porostu nad 3 o 5. Vedení a archivace evidence hnojení 6. Zabránění úniku nebezpečných látek 7. Welfare 8. Vyloučení změny kultury travní porost na ornou půdy 1. část / 13

14 Stávající GAEC 1 Rušení krajinných prvků Od roku 2004 (první a nejstarší podmínka GAEC) Chybí referenční úroveň krajinných prvků v LPIS Novela zákona č. 252/1997 Sb. (291/2009 Sb.) Zákon č. 114/1992 Sb. Obecná ochrana rostlin Ochrana dřevin rostoucích mimo les kácení dřevin (novela 8) Památný strom Významné krajinné prvky Bude i novým GAEC 6 Při porušení se hodnotí počet zrušených/poškozených krajinných prvků a jejich plocha (u SMR 1/2 i počet dřevin!) 1. část / 14

15 Stávající GAEC 2 Vyloučení ŠP na svahu Výměra orné půdy nad 12 o se širokořádkovými plodinami?! Zatravňování orné půdy nad 12 o (HRDP) a nad 10 o. GAEC dozná změny od roku 2010 (viz nové protierozní standardy GAEC 1 a 2) Zákon č. 334/1992 Sb. a jeho připravovaná novela Vyloučení ŠP nad 7 o u vod (NV č. 103/2003 Sb., SMR 4/5 a AEO 6) Při porušení se hodnotí plocha pěstovaných plodin a svažitost pozemku Protierozní ochrana půdy 12 o (21%) jsou půdy silně erozně ohrožené 1. část / 15

16 Stávající GAEC 3 Zapravení kejdy a močůvky Zásady správné zemědělské praxe HRDP: tekutá statková hnojiva GAEC : statková hnojiva v tekuté formě GAEC : kejda a močůvka Vyhláška č. 274/1998 Sb.: tekutá statková, tekutá organická (do 24 hod.), tuhá statková, tuhá organická (do 48 hod.) bez ohledu na sklonitost NV č. 103/2003 Sb.: tuhá statková, tuhá organická (>12 o do 24 hod.) AEO 6: tuhá statková, tuhá organická (>12 o do 24 hod.) Při porušení se hodnotí plocha, sklonitost pozemku a míra nesplnění lhůty 24 hodin 1. část / 16

17 Stávající GAEC 4 Rozorání travního porostu Zásada správné zemědělské praxe HRDP Zákon č. 252/1997 Sb. dotační podmínka Zákon č. 334/1992 Sb. změna pouze se souhlasem OOZPF Bude i novým GAEC Obnova travního porostu (1x za 5 let) součást AEO dle NV č. 79/2007 Sb. (novela č. 114/2008 Sb.) zakotvena v novele zákona č. 252/1997 Sb. (č. 291/2009 Sb.) Podmínky obnovy: ohlášení do 15 dnů, porost do Při porušení se hodnotí plocha, sklonitost, přítomnost SP a HPJ 1. část / 17

18 Stávající GAEC 5 Pálení bylinných zbytků Zákon č. 133/1985 Sb.: zákaz vypalování porostů (každý) přijetí opatření při spalování hořlavých látek na volném prostranství oznámení pálení příslušnému HZS Zákon č. 86/2002 Sb. 3: pouze suché rostlinné materiály a dřevo 50: obec může pálení zakázat nebo omezit (obecní vyhláška) Bude i novým GAEC Zákaz se týká pouze pálení bylinných zbytků Při porušení se hodnotí plocha, plošnost pálení a druh kultury 1. část / 18

19 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Novela č. 291/2009 Sb. Nové vymezení půdního bloku ( 3a) půdní blok může být vymezen i jako vodní plocha nebo zalesněná plocha Nové vymezení dílu půdního bloku Případy, kdy se půdní blok dělí na díly Nové kultury v evidenci půdy ( 3i) zalesněná půda rybník plocha s rychle rostoucími dřevinami Změna evidovaných údajů u půdního bloku ( 3a) zařazení dle zvýhodnění (horské, jiné než horské, NATURA 2000) příslušnost krajinného prvku viz. NV č. 82/2006 Sb. (336/2009 Sb.) 1. část / 19

20 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Podmínky obnovy travního porostu ( 3i, 3j) 1x za 5 let ohlášení do 15 dnů ode dne rozorání souvislý travní porost do zajištění sklizně krycí plodiny do Rozšíření evidence využití půdy ( 3a) evidence půdy evidence hospodářství podle objektů k chovu evidovaných zvířat mimo včel evidence krajinných prvků ( 3aa) 1. část / 20

21 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Obecná definice krajinného prvku ( 3aa) souvislá plocha, popřípadě jiný útvar, i zemědělsky neobhospodařované půdy, která plní mimoprodukční funkci zemědělství a která se nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo s ním nejméně na části hranice sousedí plochu krajinného prvku je možno dělit v případě více uživatelů Druh krajinného prvku ( 3m) Druh krajinného prvku je stanoven nařízením vlády (nové NV č. 335/2009 Sb.) 6 krajinných prvků (5 stávajících + solitérní dřevina) 1. část / 21

22 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Evidované údaje o krajinném prvku ( 3aa) identifikační číslo krajinného prvku druh krajinného prvku příslušnost k půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu, výměra krajinného prvku vlastník krajinného prvku, pokud je znám uživatel krajinného prvku za předpokladu prokázání právního důvodu užívání zařazení do katastrálního území 1. část / 22

23 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Možnosti kdy lze poskytnout dotace na plochu krajinného prvku ( 3aa) za určitých podmínek (např. maximální velikost plochy krajinného prvku) uvnitř nebo na hranici půdního bloku prokázání právního důvodu užívání Vedení a zveřejňování údajů z evidence půdy ( 3ab) týkající se krajinných prvků: zákresy hranic krajinného prvku identifikační číslo krajinného prvku druh krajinného prvku 1. část / 23

24 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Zaevidování krajinného prvku ( 3p) krajinné prvky eviduje ministerstvo z vlastního podnětu nebo na žádost orgánu státní správy, vlastníka nebo uživatele Obsah žádosti o zaevidování popis krajinného prvku druh krajinného prvku identifikační údaj o půdním bloku, popřípadě jeho dílu, uvnitř kterého se krajinný prvek nachází, nebo se kterým nejméně na části hranice sousedí, zdůvodnění žádosti mapová příloha se zákresem krajinného prvku 1. část / 24

25 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Kontrolní orgány pro kontrolu podmíněnosti ( 4c, 4d) kontrola v oblasti řízení (SMR) kontrola GAEC novela příslušných zákonů (zakotvení kontrolní povinnosti pro kontrolní orgány ve vztahu k podmíněnosti) Obsah kontrolní zprávy ( 4c) Výčet kontrolovaných požadavků Popis zjištěného porušení (závažnost, rozsah, trvalost, úmysl/nedbalost) Celkové hodnocení provedené kontroly Vyhodnocení kontrol podmíněnosti ( 4e) Postup je stanoven nařízením vlády (č. 83/2009 Sb.) 1. část / 25

26 Nové podmínky GAEC od roku 2010 Důvod pro stanovení nových podmínek GAEC je vydání nového evropského předpisu NR č. 73/2009, příloha III (leden 2009) Členský stát musí stanovit své podmínky tak, aby odpovídaly obsahu a rozsahu této přílohy Platnost nových podmínek GAEC od 1. ledna 2010 (2012) 1. návrh byl zveřejněn v červenci, 2. návrh v říjnu 10 podmínek GAEC (staré i nové), dnes 11 podmínek U nových není znám způsob hodnocení porušení Některé nové podmínky GAEC umožňují při jejich plnění volbu z více možností 1. část / 26

27 Příloha IV NR č. 1782/2003 TÉMA 1. Protierozní ochrana půdy 2. Půdní organická hmota 3. Půdní struktura 4. Minimální míra údržby NORMY 1. Minimální pokryv půdy 2. Minimální péče o půdu 3. Terasy 4. Střídání plodin 5. Strniště, posklizňové zbytky 6. Používání vhodné mechanizace 7. Minimální intenzita chovu 8. Stálé pastviny 9. Zachování krajinných prvků 10. Pronikání nežádoucí vegetace 11. Péče o olivové háje + vinice 1. část / 27

28 Příloha III NR č. 73/ část 1. část / 28

29 Příloha III NR č. 73/ část 1. část / 29

30 Nová podmínka GAEC 1 Protierozní zaměření podmínky + péče o pozemky Půdní bloky s kulturou orná půda a sklonitostí nad 7 o Založit následné plodiny po sklizni nebo uplatnit alespoň jedno z následujících opatření ponechat strniště do (změna do ) nechat půdu zoranou nebo podmítnutou do (změna do ) Pokud opatření nejsou v rozporu s GAEC 2 GAEC 1 se týká přibližně ha (necelá 3%) 1. část / 30

31 Nová podmínka GAEC 2 Protierozní zaměření podmínky Na půdních blocích označených v evidenci půdy jako silně erozně ohrožené nepěstovat ŠP (viz současný GAEC 2) porosty obilnin a řepky zakládat s využitím půdoochranných technologií nebo porosty obilnin zakládat s podsevem jetelovin Vyloučení ŠP není vázáno pouze na sklonitost, ale na erozní ohroženost půdy (sklonitost, délka svahu, půdní typ a půdní druh) Předpoklad: zavedení vrstvy silně erozně ohrožených půdních bloků v LPIS od Bude záviset na způsobu stanovení erozní ohroženosti a vymezení půdoochranných technologií (SOWAC GIS) 1. část / 31

32 1. část / 32

33 1. část / 33

34 Nová podmínka GAEC 3 Podmínka zaměřená na udržení organické hmoty v půdě Zajistit na 20% orné půdy evidované k jedno ze dvou následujících opatření, popř. jejich kombinaci: aplikaci tuhých statkových nebo tuhých organických hnojiv 25 t/ha (mimo separát prasečí kejdy a slámu ponechanou na poli) připravovaná ZMĚNA!!! v připomínkovém řízení od do 31.7 pěstovat vojtěšku, jetel (lze i jako podsev do krycí plodiny nebo ve směsi s travami) Předpoklad ke splnění této podmínky: Výměra orné půdy, které se týká tato podmínka Plán hnojení a vývozu statkových hnojiv (hnůj, komposty) Zastoupení pícnin v osevním postupu 1. část / 34

35 Nová podmínka GAEC 3 Nové znění textu k a) aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25 tun na hektar, svýjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže, kde je minimální dávka stanovena na 4 tuny na hektar. Při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin (např. slámy) podle jiného právního předpisu) není stanovena minimální dávka, není již vyloučen separát prasečí kejdy u SH z chovu drůbeže je jiná dávka slámy se netýká dávka 25 t/ha (evidovat zapravení) 1. část / 35

36 Nová podmínka GAEC 3 Nové znění textu k b) pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části, v termínu minimálně od 31. května do 31. července příslušného kalendářního roku porostem jedné znásledujících plodin, popřípadě jejich směsí: jeteloviny, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bob polní, lupina modrá, hrách setý. Porosty výše uvedených plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %. Není již výčet jednotlivých jetelovin 1. část / 36

37 Nová podmínka GAEC 4 Podmínka zaměřená na udržení obsahu organické hmoty v půdě (vztah i k ochraně životního prostředí a ovzduší) Požadavek na nepálení bylinných zbytků na půdním bloku Podmínka shodná se stávající podmínkou GAEC 5 1. část / 37

38 Nová podmínka GAEC 5 Podmínka zaměřená na ochranu fyzikálních vlastností půdy (utužení půd) Neprovádět agrotechnické zásahy na půdním bloku pokud je půda zaplavená nebo přesycená vodou s výjimkou vlastní sklizně a plnění GAEC 7 (invazivní plevele) GAEC 5 = zaplavená, přesycená (neprovádět agrotechnické zásahy) Zákon č. 156/1998 Sb., SMR 4/7 a AEO 5 = zaplavená, vodou přesycená (?), sněhem pokrytá, promrzlá (nepoužívat hnojiva) 1. část / 38

39 Nová podmínka GAEC 6 Nerušení/nepoškozování krajinných prvků Pokračování současné podmínky GAEC 1 Kultura rybník (viz. nové kultury v evidenci půdy - 3i) doplňuje krajinné prvky V návrhu NV o stanovení druhů krajinných prvků je doplněn krajinný prvek solitérní dřevina, zbývajících 5 krajinných prvků zůstává (mez, terasa, skupina dřevin, travnatá údolnice, stromořadí) NV č. 335/2009 Sb. obsahuje i popis těchto krajinných prvků Evidence krajinných prvků je již obsažena v novele zákona č. 252/1997 Sb. 1. část / 39

40 Nová podmínka GAEC 7 Podmínka zaměřená na potlačení nežádoucích druhů rostlin Na půdním bloku regulovat výskyt netýkavky žláznaté (zabránit výskytu kvetoucích a odkvetlých jedinců) a bolševníku velkolepého (rostliny nesmí přesáhnout výšku 70 cm) Původně byly do návrhu podmínky zařazeny i křídlatky Neplést s původními druhy (n. nedůtklivá, b. obecný) Vlastnosti invazivních druhů rostlin Zákon č. 326/2004 Sb.: omezovat výskyt škodlivých organismů Zákon č. 114/1992 Sb.: vysazování nepůvodních druhů 1. část / 40

41 Nová podmínka GAEC 8 Zákaz rozorávání travních porostů Podmínka zaměřená na zachování travních porostů (stálých pastvin) Podmínka shodná se stávající podmínkou GAEC č. 4 Podmínky obnovy travních porostů (viz. novela zákona č. 252/1997 Sb., 3j) 1. část / 41

42 Nová podmínka GAEC 9 Podmínka zaměřená na dodržování schválených postupů při používání vody na zavlažování (viz. příloha III NR č. 73/2009 nové téma voda) Kdo používá vodu na zavlažování musí mít platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (požadavek zákona č. 254/2001 Sb.) O povolení je třeba požádat Návrh na prodloužení povolení podat nejpozději 6 měsíců před uplynutím platnosti stávajícího povolení 1. část / 42

43 Nová podmínka GAEC 10 Podmínka zaměřená na ochranné pásy podél vod viz. příloha III NR č. 73/2009 nové téma voda) Platnost až od roku 2012 (pro část zemědělců je již v platnosti) Vychází z požadavku NV č. 103/2003 Sb., který je současně SMR 4/6 a AEO 3 Ochranný pás o šířce 3 m nehnojené půdy od břehové čáry Břehová čára je definována zákonem č. 254/2001 Sb. Návaznost na evidenci hnojení 1. část / 43

44 Poslední změny návrhu GAEC Konec září 2009 GAEC 1 změna termínu (do 30. listopadu místo do 15.2.) GAEC 2 vypuštěna část textu týkající 10% / 1 ha GAEC 6 doplnění textu (za rušení a poškozování krajinných prvků se nepovažuje zásah se souhlasem orgánu ochrany přírody) GAEC 9 vsunuta nová podmínka (na půdním bloku s kulturou travní porost nesmí být po travní porost s výškou větší než 30 cm) dnes je obecnou podmínkou pro AEO dle NV č. 79/2007 Sb. 1. část / 44

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

CROSS COMPLIANCE Požadavky GAEC Krnov Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Požadavky GAEC Krnov Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Požadavky GAEC Krnov 24. 11. 2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. Zkratky SZP Společná zemědělská politika SMR - Zákonné požadavky na hospodaření SSP Oddělená platba za

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. pro rok 2010

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. pro rok 2010 Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) pro rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Standardy GAEC v ČR od 1. ledna 2010 Na

Více

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. GAEC GAEC Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu Jsou součástí

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance)

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Praha, 26.2.2009 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Zákon č. 254/2001 Sb.,

Více

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) GAEC / DZES dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) Cíl: zajištění zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou součástí Kontroly

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Kontrola podmíněnosti (cross compliance)

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrolované požadavky platné pro rok 2009 Schváleno dne 13.11.2008 MZe 2008 č.j. 40854/2008:180 00 oblastí pro účely Kontroly podmíněnosti Oblasti kontrolované

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Kontroly podmíněnosti. Ing. Martin MISTR, PhD. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Kontroly podmíněnosti. Ing. Martin MISTR, PhD. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Kontroly podmíněnosti Ing. Martin MISTR, PhD. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Obsah přednášky Jak bylo Zkušenosti z prvního roku Jak je Nové podmínky GAEC Jak bude? Nové směrnice

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DEFINICE KRAJINNÝCH PRVKŮ (KP) Krajinný prvek

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

Využití BRO v zemědělství.

Využití BRO v zemědělství. Využití BRO v zemědělství. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Strategický cíl MZe z pohledu zachování úrodnosti půduplatňování výstupů

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Strana 6846 Sbírka zákonů č. 400 / 2013 Částka 157 400 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

Více

1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7

1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7 OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 10 2.1. Eroze půdy

Více

GAEC- jako nástroj ochrany půdy. Legislativní předpisy ve vazbě na ochranu půdy proti erozi

GAEC- jako nástroj ochrany půdy. Legislativní předpisy ve vazbě na ochranu půdy proti erozi GAEC- jako nástroj ochrany půdy Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17, 117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Legislativní předpisy ve vazbě na ochranu půdy proti erozi Zásadní

Více

245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné. organizace trhu s vínem

245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné. organizace trhu s vínem 245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem Změna: 83/2006 Sb. Změna: 33/2007 Sb. Změna: 320/2008 Sb. Změna:

Více

GAEC. Podmínky DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU. platné od 1. 1. 2010. Vydalo Ministerstvo zemědělství. Těšnov 17, 117 05 Praha 1

GAEC. Podmínky DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU. platné od 1. 1. 2010. Vydalo Ministerstvo zemědělství. Těšnov 17, 117 05 Praha 1 GAEC Podmínky DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU platné od 1. 1. 2010 KONTAKTY: Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Telefon: 221 811 111 Email: cross-compliance@mze.cz www.mze.cz

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 152 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 70, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 152 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 70, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 152 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 70, O B S A H : 473. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství

Více

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Solenice, 28.02.2012 Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz; kozlovska@vurv.cz tel. 603 520 684, 733 375 632

Více

Portál farmáře. Podklady pro školení. Říjen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Portál farmáře. Podklady pro školení. Říjen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Eroze v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO

kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO Ing. Jitka Tvrzníková metodik ÚZEI Praha pracoviště Liberec Plán kontrol podmíněnosti pro DO Počet vybraných subjektů rok 2011 % vybraných subjektů

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

Krajinné prvky definice, význam, ochrana

Krajinné prvky definice, význam, ochrana Krajinné prvky definice, význam, ochrana Ing. Hana Routová Odbor environmentální a ekologického zemědělství VYMEZENÍ POJMŮ Dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou před poškozováním a ničením

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 vícesložkový systém platby pouze pro aktivní zemědělce zachována možnost SAPS až do 2020

Více

Použití a evidence hnojiv

Použití a evidence hnojiv Použití a evidence hnojiv Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů v souladu se zákonem o hnojivech, zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu; při jejich používání

Více

Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice

Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice Čechtice, 12.11.2009 Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz tel. 603 520 684 www.nitrat.cz Přehled legislativy

Více

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Zemědělská půda význam, péče, ochrana seminář 16. 2. 2010 Sluňákov, Horka nad Moravou Pojem eroze vodní půdní svahová nadměrná potenciální

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz Vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, možnosti financování systémů na zpracování bioodpadů a použití organických hnojiv ze státních a evropských zdrojů, informace o proběhlých

Více

kontrola podmíněnosti

kontrola podmíněnosti KONTR OLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE kontrola podmíněnosti cross compliance průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012 proces kontroly a vyhodnocení kontroly podmíněnosti jsem vybrán

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

ÚČEL POŽADAVKU Ochrana půdy před erozí, umožnění zvýšení vsaku vody do půdy a tím omezení povrchového odtoku vody při srážkách.

ÚČEL POŽADAVKU Ochrana půdy před erozí, umožnění zvýšení vsaku vody do půdy a tím omezení povrchového odtoku vody při srážkách. GAEC 1 TEXT POŽADAVKU Žadatel na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s druhem zemědělské kultury orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 7 zajistí po sklizni plodiny založení porostu následné plodiny

Více

1. ÚVOD O Průvodci Zdroje informací Slovníček pojmů Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 5

1. ÚVOD O Průvodci Zdroje informací Slovníček pojmů Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 5 OBSAH 1. ÚVOD 2 1.1. O Průvodci 3 1.2. Zdroje informací 3 1.3. Slovníček pojmů 4 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 5 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 8 2.1. Eroze půdy

Více

kontrola podmíněnosti

kontrola podmíněnosti KONTR OLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE kontrola podmíněnosti cross compliance průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012 proces kontroly a vyhodnocení kontroly podmíněnosti jsem vybrán

Více

klir@vurv.cz tel. 603 520 684

klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Březnice 11. března 2010 Plnění II. akčního programu NS a zhodnocení návrhu nových GAEC Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Přehled legislativy nové předpisy Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR

ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2016 Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR Změny podmínek Kontroly podmíněnosti Legislativní úpravy DZES 6 doplnění seznamu dusík vázajících plodin, DZES

Více

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Strana 1366 Sbírka zákonů č.108 / 2008 108 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových

Více

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, dotační možnosti

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, dotační možnosti Asociace pro rozvoj regionů os a Zelenka sro Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, dotační možnosti Mgr Vladislav Bobčík (Zelenka sro) Ing Ivan ČERNEK (ARR os) Osnova přednášky: 1) cross compliance

Více

AGRO-ENVI OPATŘENÍ (AEO)

AGRO-ENVI OPATŘENÍ (AEO) AGRO-ENVI OPATŘENÍ (AEO) Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Poslání AEO v podmínkách českého zemědělství AEO jako součást PRV Srovnáních starých a nových agro-envi

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Funkce půdy Produkční funkce půdy fixace rostlin výživa rostlin (voda, živiny) Kulturní

Více

Ing. Lucie Korešová AZV Olomouc

Ing. Lucie Korešová AZV Olomouc Ing. Lucie Korešová AZV Olomouc Krajinné prvky nacházející se pouze na zemědělské půdě, definované nařízením vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků v platném znění (6 druhů). Právě těchto

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky v roce 2012 Výhled od roku 2014 Žádná porušení za rok 2012 dozorová organizace

Více

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC)

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 4 1.2. Zdroje informací 4 1.3. Slovníček pojmů 5 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 6 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 9 2.1. Eroze půdy

Více

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka Zemědělství v roce 2015 Milan Berka Nařízení vlády 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Podmínky navržené v PRV se

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

Charakteristika AEO-K podopatření Specifické informace k opatřením AEO-K OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE

Charakteristika AEO-K podopatření Specifické informace k opatřením AEO-K OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE II.pilíř - nárokové dotace AEO-K 1 Specifické informace k opatřením AEO-K Poskytnutí dotace : - Podání žádosti o poskytnutí peněz (x zařazení do opatření) každoročně

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti. Strana 3370 Sbírka zákonů č. 262 / 2012 Částka 89 262 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb.,

Více

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech České Budějovice, 29.10.2008 Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Legislativa a požadavky na dotace Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Vyhláška

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2013 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

n) výši provozní hladiny u druhu zemědělské kultury

n) výši provozní hladiny u druhu zemědělské kultury Strana 3818 Sbírka zákonů č. 307 / 2014 307 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 14 písm. i), 3aa

Více

Kontrola podmíněnosti Cross Compliance 2014

Kontrola podmíněnosti Cross Compliance 2014 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance 2014 Název projektu: Vzdělávání zemědělských podnikatelů v systému Cross Compliance v ČR 2012 Reg.č. projektu: 12/015/1310b/231/000168 Financováno z Programu rozvoje

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství Novinky v Cross Compliance a přímých platbách Ministerstvo zemědělství Jednotná žádost 2016 Opatření Počet žádostí Rok 2015 Rok 2016 Výměra Počet žádostí Výměra SAPS 29 031 3 542 548,31 29 649 3 542 354,71

Více

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE Ing. Pavel Stonawský EKOTOXA OPAVA s.r.o. 006 1 Překlad pojmu křížový soulad, křížová shoda, průřezový soulad conditionnalité (fr.) Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním SMR 2 Ochrana vod před znečištěním Směrnice Rady č. 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami 4 zabránit přímé vypouštění látek ze seznamu I do podzemních vod

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

Z á p i s. ze Setkání zemědělských subjektů, v rámci Celostátní sítě pro venkov, v okrese Kladno dne Přítomni:

Z á p i s. ze Setkání zemědělských subjektů, v rámci Celostátní sítě pro venkov, v okrese Kladno dne Přítomni: Kladno, 21. dubna 2011 Čj. 272/2011-131303 Z á p i s ze Setkání zemědělských subjektů, v rámci Celostátní sítě pro venkov, v okrese Kladno dne 21.4. 2011 Přítomni: Dr. Věra Libichová vedoucí AZV Kladno

Více

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Regionální agrární komora Ostravsko Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Ing. František Mariánek CSc. (RAK Ostravsko) Bc. Pavel ŠMARDA

Více

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací Jednotná žádost 2009 SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000 Změna podmínek poskytnutí dotací NOVINKY V AEO 2009 SAPS Jednotná platba na plochu * rozorání za účelem zúrodnění (obnova trav. porostů) novela zákona

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2014 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Strana 3490 Sbírka zákonů č. 235 / 2016 Částka 92 235 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. července 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Změna Jednotné žádosti

Změna Jednotné žádosti * Strana 1 Razítko místa příjmu žádosti* Registrační číslo žadatele Datum příjmu žádosti* Podpis osoby* Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** 4.Příjmení žadatele

Více

Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV

Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV 1. Společné pro několik opatření A. Minimální zemědělská činnost Novelou nařízení vlády č. 50/2015 Sb., byla zavedena nová definice minimální zemědělské

Více

Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině

Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině RNDr. Pavel Novák, Ph.D. 25.9.2015 Lednice Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních

Více

INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU

INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU Podmínky provádění podopatření IPZJ a jejich výklad Ing. Josef Makovský, Ph.D. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ Vážení zemědělci, do rukou se Vám opět dostává aktuální Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, v němž naleznete veškeré informace potřebné k bezproblémovému plnění

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

LPIS v roce 2011 a návaznosti na žádosti o dotace. Markéta Ertnerová Agentura pro zemědělství a venkov Trutnov tel

LPIS v roce 2011 a návaznosti na žádosti o dotace. Markéta Ertnerová Agentura pro zemědělství a venkov Trutnov tel LPIS v roce 2011 a návaznosti na žádosti o dotace Markéta Ertnerová Agentura pro zemědělství a venkov Trutnov tel. 602446224 Mimořádná aktualizace evidence půdy: V období od 7.2.2011 do 31.3. 2011 probíhá

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Podklady pro školení. Září 2011. Josef Vrzáň, Anna Vejvodová, Jakub Šolín

Podklady pro školení. Září 2011. Josef Vrzáň, Anna Vejvodová, Jakub Šolín Eroze v LPIS Podklady pro školení Září 2011 Obsah 1. Základní informace... 3 2. Eroze v GAEC 1... 3 3. Eroze v GAEC 2... 3 3.1 Podkladová vrstva... 3 3.2 Kódy protierozních opatření... 4 4. Postup vyhodnocení

Více

236/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

236/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 236/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. července 2016, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

Jednotná žádost 2012

Jednotná žádost 2012 Jednotná žádost 2012 HARMONOGRAM 2012 16.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády. Dotace do ekologického zemědělství

Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády. Dotace do ekologického zemědělství Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády Dotace do ekologického zemědělství (Přednáška s důrazem na vinice a sady) Odbor environmentální a ekologického zemědělství Martin Charvát

Více

Dotace navrhované změny od roku 2016

Dotace navrhované změny od roku 2016 Kokory, 08.12.2015 Dotace navrhované změny od roku 2016 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Dotace na

Více