\ \ ' r~w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "\ \ ' r~w"

Transkript

1 -'. 11\-.. ~,~ ;y.,.:,,~\\\~ -r.,""{w l'1\~\~),;'1 :t." ~~ " J... I ~Pif' -.!2.~"i1 _' ~ i;fl. KLADNA NEOPRAVOVANEHO MATERIALU Stfedisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: , TECHNICKA, SPECIFIKACE, MATERIALU OSOBNIHO v, POUZITI Pro vyrobu Kalhoty odevu dvoudilneho pro pffslusnfky Inzenyrske letecke sluzby TS-MOP Cfslo vydani: 1. Vytisk jediny Pocet listu: 18 Pocet pffloh: a Zpracovatel TS-MOP: zpraeovatel odpovedny pracovnfk podpis (funkce, jmeno a pnjmenf) Stredisko vyvoje, vyzkumu a vedecky pracovnfk zkusebnictvi vystrojnf sluzby Be. Marta PALAsKOVA aphm TS-MOP schvaluje za zpraeovatele: datum \ \ ' r~w organizaee odpovedny pracovnfk podpis - razftko datum (funkee, [rneno a pifjmenf) i f Zakladna neopravovaneho micelnf~ VOJ NSKf~R i ZENJ E5~' materialu pplk. lng. Jiff STIRBA BRI'!O 14 TS-MOP sehvaluje: orgamzaee odpovedny pracovnfk podpis - razftko datum -==:- (funkee, jmeno a pffjmenf) /A ~ - ~ Velitelstvf sil podpory Nacelnik oddelenf vystrojnf sluzby pplk. Ing. Zdenek SIR ~ \2 -I~ - Platnost TS-MOP ode dne schvaleni, Index Zmena Datum Provedl lndex Zrnena Datum Provedl a e b f c g d h I

2 VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 8521 BRNO 1. vydání Únor 2012 TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU OSOBNÍHO POUŽITÍ PRO VÝROBU TS-MOP služby KČM:

3 Číslo změny Přehled změn v TS-MOP Předmět změny TS-MOP Platnost od Strana číslo Změnu provedl, datum 3

4 OBSAH TS-MOP Schvalovací list Čelní list Přehled změn Obsah TS-MOP Názvosloví, použité zkratky a souvisící citované dokumenty Kapitola 1 VŠEOBECNÁ ČÁST Kapitola 2 URČENÍ PRODUKTU Kapitola 3 TECHNICKÝ POPIS Kapitola 4 DALŠÍ ÚDAJE Kapitola 5 POKYNY PRO SYSTÉM KONTROL A ZKOUŠENÍ Kapitola 6 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ Kapitola 7 POKYNY PRO BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A ZNAČENÍ Kapitola 8 POKYNY PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI Kapitola 9 SPECIFIKACE POUŽITÉHO MATERIÁLU Kapitola 10 TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÉHO MATERIÁLU Kapitola 11 VELIKOSTNÍ SORTIMENT Kapitola 12 KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY Kapitola 13 TECHNICKÝ NÁKRES, FOTOGRAFICKÉ VYOBRAZENÍ 4

5 Názvosloví, použité zkratky a souvisící citované dokumenty Názvosloví: Dodavatel Jakost Kontrola Odběratel Oprava Produkt Smlouva Udržovatelnost Zkouška Životnost osoba (fyzická i právnická), která vyrábí, dodává nebo jen navrhla produkt, a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává, nebo označuje produkt, za který odpovídá podle zákona č. 22/1997 Sb., a který hodlá uvést na trh pod svým jménem. stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. ověřování shody měřením, pozorováním, zkoušením nebo srovnáváním významných charakteristik objektu. organizační celek rezortu Ministerstva obrany u kterého se bude produkt používat, nebo který je smlouvou určen k převzetí zboží, nebo organizační celek, v němž je zařazen zpracovatel TS-MOP. fyzický zásah prováděný za účelem obnovy požadované funkce nebo vzhledu produktu, který nevyhovuje požadavkům stanoveným v TS-MOP. platí definice uvedená v ČSN EN ISO 9000:2006, avšak pro účely těchto TS- MOP se jedná o výrobky, služby nebo materiály patřící do majetkového uskupení 2.1 (materiál osobního použití). obchodně závazkový vztah ve smyslu platného právního předpisu uzavřený mezi kupujícím a prodávajícím. schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat ve stavu nebo se vrátit do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky. stanovení (hodnoty) jednoho nebo několika znaků podle určitého postupu. schopnost výrobku plnit požadovanou funkci v daných podmínkách používání a údržby do dosažení mezního stavu. Použité zkratky: ČSN KČM TS-MOP NCAGE NSN RN Česká technická norma Katalogové číslo majetku Technická specifikace materiálu osobního použití kód NATO přidělený výrobci a dodavateli skladové číslo NATO referenční číslo 5

6 Souvisící dokumenty: Zákon č. 40/1964 Sb., Zákon č. 513/1991 Sb., Zákon č. 137/2006 Sb., Zákon č. 219/1999 Sb., Zákon č. 309/2000 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 102/2001 Sb., Zákon č. 185/2001 Sb., Vyhláška MPO č. 92/1999 Sb., Vyhláška MPO č. 93/1999 Sb., Vyhláška MO č. 5/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů kterou se stanovuje způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů kterou se stanovují postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění pozdějších předpisů kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Odborné pokyny ředitele Sekce logistiky MO Technické specifikace materiálu osobního použití čj / ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - Požadavky ČSN EN ISO 105-A 01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A 01: Všeobecné principy zkoušení. ČSN EN A 02 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A 02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (ISO 105-A02:1993). 6

7 ČSN EN A 03 ČSN EN ISO 3758 ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN EN ISO 2060 ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 9237 ČSN EN ISO 105-D01 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-E01 ČSN EN ISO 105-B02 ČSN EN ISO 105-X11 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A 03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění (ISO 105-A03:1993). Textilie - Symboly pro ošetřování. Názvosloví vad tkanin. Lidské tělo. Oděvní názvosloví. Oděvní názvosloví. Střihy. Oblečení a doplňky oblečení. Terminologie. Oděvní názvosloví. Části a detaily oděvů. Oděvní názvosloví. Technologie. Textilie a textilní výrobky Značení. Názvosloví vzhledových konfekčních chyb. Oděvy. Společná ustanovení. Švy a šití. Názvosloví a označování. Oblečení a doplňky oblečení. Metoda měření rozměrů hotových výrobků. Šicí nitě. Společná ustanovení. Textilie Nitě na návinech Zjišťování jemnosti (délkové hmotnosti) pásmovou metodou Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip Textilie Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií Textilie Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení Textilie Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a doúpravě Textilie Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a doúpravě při použití tetrachlorethylenu Textilie. Tkaniny. Konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO :1984) Textilie Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale Část 2: Zjišťování poškození vzorku Textilie Zjišťování prodyšnosti plošných textilií Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění pomocí perchlorethylenu Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část X12: Stálobarevnost v otěru Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část E04: Stálobarevnost v potu Textilie - Zkoušky stálobarevnosti Část E01: Stálobarevnost ve vodě Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška xenonovou výbojkou Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část X11: Stálobarevnost při žehlení ČSN EN ISO 105-C06 Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní 7

8 ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ČSN EN ed.2 Textilie. Stanovení odolnosti plošných textilií vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda) (idt ISO 4920:1981) Textilie Oleofobnost Zkouška odolnosti vůči uhlovodíkům Ochranné oděvy Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky Elektrostatika Část 5 1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy Všeobecné požadavky KAPITOLA 1 - VŠEOBECNÁ ČÁST 1.1 Technická specifikace materiálu osobního použití (TS-MOP) je dokumentem ve vlastnictví rezortu Ministerstva obrany, který vymezuje konstrukci, rozměry, požadované vlastnosti, velikosti a další jakostní znaky produktu. TS-MOP dále určuje podmínky pro výrobu, kontrolu, zkoušení, používání, údržbu, opravy, balení, přejímku, skladování, značení a likvidaci produktu. Je-li na výrobek vyžadováno státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, je TS-MOP, společně s dokumentací dodávanou dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a kupní smlouvou, dokumentací výrobku ve smyslu 20, odst. 3 tohoto zákona. KAPITOLA 2 - URČENÍ PRODUKTU 2.1 služby (dále jen kalhoty) jsou určené pro pozemní letecký personál při bojové činnosti a k výcviku. KAPITOLA 3 - TECHNICKÝ POPIS 3.1 Kalhoty - dlouhé szaáprsníkem, se zvýšeným zadním dílem a se šlemi. 3.2 Přední díly vyztužené ve stehenní a kolenní části. Kolenní část kalhot je zesílená polyesterovým rounem, sedový šev předních dílů je rozešitý v šířce 7 mm a zpevněný podložením. 3.3 Boční kapsy dvouvýpustkové, zapínané na zdrhovadlo dlouhé 180 mm, kapesní průhmat je zpevněný uzávěrkami. Kapsy jsou umístěny zrcadlově shodnost pravé a levé strany. 3.4 Stehenní kapsy - měchové široké 200 mm, dlouhé 270 mm, zapínané na kryté zdrhovadlo, zpevněné podložením a uzávěrkami. Kapsy jsou umístěny zrcadlově shodnost pravé a levé strany. 3.5 Náprsník zapínaný na oboustranné zdrhovadlo společně s rozparkem předních dílů, zpevněné v horní a dolní části uzávěrkami. Na pravé straně náprsníku je kapsa nakládaná poloměchová, široká 120 mm, dlouhá 145 mm, zapínaná na kryté zdrhovadlo zpevněné podložením a uzávěrkami, v horním kraji je do kapsy všité 50 mm dlouhé poutko s karabinkou. Nad kapsou je ve vzdálenosti 15 mm od horního kraje kapsy dvakrát po obvodu našitá plyšová část stuhového uzávěru široká 25 mm, dlouhá 140 mm, nad tímto stuhovým uzávěrem je ve vzdálenosti 15 mm našitá po obvodu a do kříže plyšová část stuhového uzávěru široká 40 mm, dlouhá 68 mm. Na levé straně náprsenky je kapsa nakládaná poloměchová, široká 135 mm, dlouhá 190 mm, zapínaná na 8

9 kryté zdrhovadlo zpevněné podložením a uzávěrkami. Pod levou náprsní kapsou je na díle náprsníku našitá nakládaná kapsa na tužky, široká 45 mm, dlouhá 145 mm, v horní části zpevněná uzávěrkami a podložením. Kapsa na levé straně náprsníku je z materiálu bez mřížky s vodivým vláknem. Nad kapsou je našité 25 mm široké a 70 mm dlouhé poutko zpevněné podložením a dvojitým uzašitím. Boční strany náprsníku jsou podehnuté a prošité v šířce 7 mm, horní kraj náprsníku je předšitý, podehnutý a v šířce 25 mm prošitý. V předšití horního kraje náprsníku jsou všitá poutka se sponami zpevněné uzávěrkami. V pasové linii je z rubní strany našitý tunýlek široký 20 mm s provlečenou stahovací šňůrou zabezpečenou proti třepení, všitou do bočních švů, ukončení tunýlku je zpevněno uzávěrkami s podložením. Do tunelu jsou všita poutka pro vepnutí vložky, poutka jsou zajištěna proti vytržení, umístění poutek musí být v souladu s umístěním knoflíků na vložce do kalhot. 3.6 Zadní díly zvýšené, v pasové linii je z rubní strany našitý tunýlek široký 35 mm s provlečenou pruženkou všitou do bočních švů, v sedové části je našité vyztužení. Boční strany zvýšených předních dílů jsou podehnuté a prošité v šířce 7 mm, horní kraj je předšitý, podehnutý a v šířce 25 mm prošitý, s vložením 50 mm dlouhého zavěšovacího poutka zpevněného uzávěrkou. V předšití horního kraje jsou všité 40 mm široké šle, zabezpečené uzávěrkami. Šle mají na koncích navlečené spony s možností regulace, cca 100 mm od všití je do šlí všitá 180 mm dlouhá pruženka, zabezpečená proti vytržení dvojitým uzašitím. Šle jsou cca 100 mm od všití spojeny 45 mm dlouhou keprovou stuhou. V místech bočních švů a ve zvýšení zadních dílů jsou všitá poutka na připnutí zateplovací vložky, poutka jsou zajištěna proti vytržení, umístění poutek musí být v souladu s umístěním knoflíků na vložce do kalhot. 3.7 Dolní kraj dvakrát podehnutý v šířce 20 mm prošitý, v bočních švech jsou rozparky zapínané na 170 mm dlouhé zdrhovadlo, zabezpečené u dolního kraje kalhot uzávěrkami. V bočním a krokovém švu jsou cca 60 mm od dolního kraje všitá poutka na připnutí zateplovací vložky, umístění poutek musí být v souladu s umístěním knoflíků na vložce do kalhot. 3.8 Zpracování - všechny švy zajištěny proti třepení obnitkováním nebo švem přeplátovaným. Začátek a zakončení strojového šití zajištěno zpětným uzašitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm strojového šití je 3-4 stehy, strojové prošití je 4-5 stehů.vzdálenost jehel prošití dvoujehlovým strojem je 5 až 6 mm. Všechna zdrhovadla kovová opatřená tahači. Všechny namáhané části (kapesní průhmaty, konce zdrhovadel apod.) musí být zpevněné uzávěrkami. Tahač zdrhovadla je zajištěn uzávěrkou zhotovenou na uzávěrkovacím nebo knoflíkovacím stroji. Švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly a konce nití musí být odstřiženy. Šití nebo ozdobné prošití nesmí způsobovat stažení nebo vrásnění švů. 3.9 Veškeré zadané rozměry (kapes, zdrhovadel, apod.) musí být v proporčním souladu s jednotlivě vystupňovanými velikostmi, v Kapitole 3 jsou stanovené pro kalkulační velikost, není li specifikováno na konkrétní velikosti Konstrukční provedení součástky musí být v souladu s určením výrobku - Kapitola 2, součástka musí být plně funkční a z hlediska konstrukce nebránit v pohybu uživatele s tělesnými rozměry odpovídajícími dané velikosti. 9

10 KAPITOLA 4 - DALŠÍ ÚDAJE 4.1 Seznam položek Seznam položek P.č. KČM NSN Název RN NCAGE služby TS-MOP I./1 9S14G služby 170/78 TS-MOP I./2 170/78 9S14G služby 170/88 služby 170/100 služby 170/112 služby 170/124 služby 182/78 služby 182/88 služby 182/100 služby 182/112 služby 182/124 služby 194/78 služby 194/88 služby 194/100 služby 194/112 služby 194/124 TS-MOP I./3 170/88 9S14G TS-MOP I./4 170/100 9S14G TS-MOP I./5 170/112 9S14G TS-MOP I./6 170/124 9S14G TS-MOP I./7 182/78 9S14G TS-MOP I./8 182/88 9S14G TS-MOP I./9 182/100 9S14G TS-MOP I./10 182/112 9S14G TS-MOP I./11 182/124 9S14G TS-MOP I./12 194/78 9S14G TS-MOP I./13 194/88 9S14G TS-MOP I./14 194/100 9S14G TS-MOP I./15 194/112 9S14G TS-MOP I./16 194/124 9S14G 10

11 4.1.2 Položky výrobku, určené k zabezpečení životního cyklu 4.2 Kompletační seznam NEVYUŽITO P.č. KČM Název Množství TS MOP příslušníky 1 TS-MOP inženýrské letecké služby KAPITOLA 5 - POKYNY PRO SYSTÉM KONTROL A ZKOUŠENÍ 5.1 Výrobce musí mít v rámci svého systému managementu jakosti zaveden proces monitorování a měření, který musí být v souladu s normou ČSN EN ISO Tento proces musí být dokumentován včetně metodik pro monitorování a měření jednotlivých parametrů v průběhu výroby a při výstupní kontrole. Výrobce musí být schopen doložit splnění parametrů výrobku uvedených v kapitolách 3 a 9 až 13 této TS-MOP. KAPITOLA 6 - POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ 6.1 Ukazatele udržovatelnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny na textilní etiketě formou symbolů pro ošetřování viz. Kapitola Bezpečnostní pokyny - součástka nesmí být používaná při práci pod elektrickým napětím. KAPITOLA 7 - POKYNY PRO BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A ZNAČENÍ 7.1 Balení - výrobek se balí po 1 kusu do sáčku z PE, který se opatří etiketou s čárovým kódem a dále se vkládají po 10-ti kusech do krabice z pětivrstvé lepenky. Do krabice jsou vkládány součástky v jedné velikosti. Krabice, která obsahuje jiný počet, musí být označena. Každá krabice je zajištěna proti otevření (přelepením nebo převázáním) a označena etiketou s údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, rok výroby, čárový kód a vojenský znak zkřížené meče. Krabice má rozměry (590 ±5) mm x (380 ±5) mm x (190 ±5) mm, objem 0,043 m 3, hmotnost nabalené krabice nesmí přesáhnout 15 kg. 7.2 Skladování - výrobky se skladují v suchých, čistých a uzavřených skladovacích prostorách minimálně 1 m od topných těles a bez přímého vlivu slunečních paprsků, při teplotě 0-30 C a relativní vlhkosti maximálně 70 %. Sklady jsou zabezpečeny proti hmyzu a drobným hlodavcům. Za těchto podmínek je doba skladovatelnosti 10 let. 7.3 Značení Značení výrobku - textilní etiketou v barvě khaki (písmo černé), po obvodě našitou na střed zadního dílu z rubní strany cca 50 mm pod průkrčníkem. Etiketa obsahuje tyto údaje: - Název výrobku (lze uvést zkrácený název). - Výrobce - Velikost - Materiálové složení v plném znění (viz. Vyhláška MPO č. 92/1999 Sb.) 11

12 - Symboly pro ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 ( ) - Datum výroby ve tvaru mm/rrrr ( měsíc/rok např. 06/2006) - Vojenský znak - zkřížené meče Etiketa s bezpečnostními pokyny - v barvě khaki (písmo černé). Etiketa je po obvodě našitá na zvýšeném zadním dílu z rubní strany, cca 30 mm od horního okraje. Obsahuje údaje viz. Kapitola 6.2. Značení na textilních etiketách musí být stálobarevné a čitelné i po údržbě, po dobu životnosti, velikost písma min. 3 mm. KAPITOLA 8 - POKYNY PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI 8.1 Likvidace výrobků se provádí v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy v platném znění. KAPITOLA 9 - SPECIFIKACE POUŽITÉHO MATERIÁLU 9.1 Základní materiál Směsová tkanina 64 % polyester / 35 % bavlna, 1 % kovové vlákno, vazba kepr, upravená podbarvením a tiskem disperzními a reaktivními barvivy pro zajištění min. požadovaných hodnot stálobarevností, vysrážená s oleofobní úpravou. Zelený potisk - čtyřbarevný zelený potisk AČR. Vzor musí odpovídat potisku AČR. Podklady pro tvorbu šablony a dezenu potisku AČR včetně odborné pomoci poskytuje VOP-026 Šternberk, s.p. lokalita Brno, Veslařská 230, BRNO. Materiál nemusí splňovat trichromatické souřadnice barev potisku a průběhy remisních křivek. Barevné provedení potisku AČR dle předlohy. Tkanina je opatřena antistatickou úpravou permanentního charakteru s použitím kovového vodivého vlákna (mřížka 9-11,5 mm x 9-11,5 mm). Tkanina a oděvní součástka jako celek musí splňovat ČSN EN (povrchový měrný odpor <10 9 Ώ) pro práci ve výbušném prostředí a pro práci s PHM musí být materiál opatřen oleofóbní úpravou. 12

13 Kapsy na oděvní součástce, které jsou určeny na mobilní telefon, musí být zhotoveny z materiálu bez vodivého vlákna (použít tkaninu se zeleným potiskem na stejnokroje 95 ve stejném barevném odstínu). 9.2 Ostatní materiál - barevné provedení šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu. Kovové části musí mít patinovaný povrch nebo odstín základního materiálu. 1. Polyesterové rouno. 2. Zdrhovadlo kovové délka 12 cm, nedělitelný 1x jezdec. 3. Zdrhovadlo kovové délka 18 cm, nedělitelný 1x jezdec. 4. Zdrhovadlo kovové dělitelný 2x jezdec, délka dle výškových skupin. 5. Šicí nitě. 6. Stuhový uzávěr smyčka 25 mm. 7. Stuhový uzávěr smyčka 40 mm. 8. Keprová stuha. 9. Pruženka š. 40 mm. 10. Zapínací spona. 11. Stahovací šňůra. 12. Textilní etiketa. KAPITOLA 10 - TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÉHO MATERIÁLU 10.1 Technické parametry - základní materiál P.č. Parametr Požadováno Zkušební normy 1 Materiálové složení (%) 64 PESs 35 bavlna 1 kovové vlákno Vyhláška MPO 92/1999 Sb. Vyhláška MPO 93/1999 Sb. 2 Vazba kepr 2/1 ČSN Délková hmotnost příze v tex (orientační) Materiálové složení v % (osnova a útek) ČSN EN ISO 2060 Osnova: 40 tex 64 % PESs/ 35 % ba BD/ 1 % kovové vlákno Útek: 50tex 64 % PESs/ 35% ba BD/ 1 % kovové vlákno Vyhláška MPO 92/1999 Sb. Vyhláška MPO 93/1999 Sb. 5 Dostava na 1 cm (orientační) 34/19 ČSN EN osnova/útek 6 Plošná hmotnost v g/m ±3 % ČSN EN Prodyšnost v mm/sekundu min. (zkušební plocha 20 cm², tlakový spád 200 Pa) 120 ČSN EN ISO Pevnost v tahu v N min. 1200/800 ČSN EN ISO (osnova/útek) 9 Oleofobita (stupeň) min. 6 ČSN EN ISO Odolnost v oděru na přístroji Martindale v otáčkách min ČSN EN ISO

14 P.č. Parametr Požadováno Zkušební normy zatížení (795 ±7) g 11 Změna rozměrů po mechanickém praní při 60 C, po 5 cyklech v % max. (osnova/útek) - 2/-2 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO Antistatické vlastnosti (zabezpečené vláknem) Měrný povrchový odpor Rezistance mezi dvěma body (pro kusové výrobky a oblečení) 2,5 x 10 9 Ω < Ω ČSN EN ČSN EN Stálost vybarvení minimální ve stupních (změna odstínu/zapuštění) na světle - při chemickém čistění - při žehlení za mokra - v otěru za sucha - světlé odstíny - tmavé odstíny - v otěru za vlhka: - světlé odstíny - tmavé odstíny - v potu: - kyselý - alkalický - v mechanickém praní 60 C - ve vodě 5 4/4 4/ /3 4/3 4/3-4 4/3 ČSN EN ISO 105-B02 ČSN EN ISO 105-D01 ČSN EN ISO 105-X11 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-C06 ČSN EN ISO 105-E01 Poznámka: Tmavý odstín: - černá, hnědá Světlý odstín: - tmavozelená, světlezelená Barevná odchylka materiálu je přípustná dle stupně 4 šedé stupnice ČSN EN A02 proti předané předloze. Požadované hodnoty jednotlivých parametrů vychází z příslušných norem v platném znění. 14

15 KAPITOLA 11 - VELIKOSTNÍ SORTIMENT 11.1 Veškeré rozměry uváděné v kapitolách 12, 13 jsou v centimetrech Počet velikostí sortimentu: Tabulka velikostí: Velikost Klíč Výška postavy (cm) Obvod pasu (cm) Výšková skupina 170/ / / / / / / / / / / / / / /

16 KAPITOLA 12 KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY 12.1 Kalkulační velikost: 182/100. Výška postavy Velikost F Pasová šířka (před stažením) N Sedová šířka W Stehenní šířka 32, , ,5 32, , ,5 32, , ,5 X Dolní šířka kalhot ,5 22,5 23, ,5 22,5 23, ,5 22,5 23,0 Y Kroková délka 76,3 75,4 74,5 73,6 72,7 83,3 82,4 81,5 80,6 79,7 90,3 89,4 88,5 87,6 86,7 Poznámka: Rozměry jsou uvedeny v centimetrech. Tolerance rozměrů: dle ČSN , kapitola II., odstavec 12 (±2 %). Místa měření dle ČSN a technický nákres viz Kapitola

17 KAPITOLA 13 - TECHNICKÝ NÁKRES, FOTOGRAFICKÉ VYOBRAZENÍ 13.1 Technický nákres a místa měření 17

18 13.2 Fotografické zobrazení 18

J ~CtM[b 16. 02. 2012

J ~CtM[b 16. 02. 2012 r - I~ZAKLADNA TS-MOP-30-12 NEOPRAVOVANEHO MATERIALU Stredisko vyvoje, vyzkurnu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000197129 TECHNICKA. SPECIFIKACE MATERIALU osonxtno POUZITI Pro

Více

TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. odpovedny pracovnfk (funkee, jmeno a pfijmenf) vedecky praeovnfk Be.

TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. odpovedny pracovnfk (funkee, jmeno a pfijmenf) vedecky praeovnfk Be. Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000197028 TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI Pro vyrobu v Cepice letni pro pffslusnfky inzenyrske letecke

Více

TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU osonxmo POUZITI. Pro vyrobu. vedecky praeovnfk Be. Marta PALAsKOVA 1, Z odpovedny praeovnfk

TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU osonxmo POUZITI. Pro vyrobu. vedecky praeovnfk Be. Marta PALAsKOVA 1, Z odpovedny praeovnfk {6i~ ~ '~~ -- " ~ADNA NEOPRAVOVANEHO MATERIALU Stfedisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000196119 TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU osonxmo POUZITI Pro vyrobu

Více

MATERIALU OSOBNIHO v ~ ~ ~ POUZITI. Pro vyrobu. vystrojnf sluzby a PHM l. NCAGE: 9S14G Vytisk jediny. (funkce, jmeno a pffjmenf) vedecky pracovnfk

MATERIALU OSOBNIHO v ~ ~ ~ POUZITI. Pro vyrobu. vystrojnf sluzby a PHM l. NCAGE: 9S14G Vytisk jediny. (funkce, jmeno a pffjmenf) vedecky pracovnfk 1,~ z '~~. :~~ o i ~ " - ' """ ~~,~:!' ~ ~KLADNA ~ '\;1:"" NEOPRAVOVANEHO TECHNICKA SPECIFIKACE ~ ~ MATERIALU MATERIALU OSOBNIHO v ~ POUZITI Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf TS-MOP-186-11 Cislo

Více

--V ~ ~ ~2/2 ~ YL~-P 2Z :'.,!" _. -t:,;: r~' t~.,. :1 III~) NS. _ ~~~8 S~~ Kalhoty odevu 2007 dvoudilneho pro vykonne letce

--V ~ ~ ~2/2 ~ YL~-P 2Z :'.,! _. -t:,;: r~' t~.,. :1 III~) NS. _ ~~~8 S~~ Kalhoty odevu 2007 dvoudilneho pro vykonne letce -- :'.,!" _. -t:,;: r~' t~.,. :1 III~) J: ~. ~..,.,.: ~1...:i..; iz~kl ADNA,. '~EOPRAVO VANEHO MATERIA.LU Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf. TECHNICKA SPECIFIKACE.-. MATERIALU OSOBNIHO v. POUZITI

Více

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu ~~ 1 7_~ :;~~ ~' ~ -Z 1& TECHNICKA r'>.,~ ADNA ~ 't~_ OPRAVOVANEHO MATERIA-LV Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojni sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000844117,, SPECIFlKACE, MATERIALU OSOBNIHO

Více

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. odpovedny praeovnfk (funkee, imeno a pifjrnenf) vedecky pracovnfk Be. Josef SINDELKA./

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. odpovedny praeovnfk (funkee, imeno a pifjrnenf) vedecky pracovnfk Be. Josef SINDELKA./ / ;~TW. r;~ ~'~~.,....l...c~ /.l,'t 7:: (!;~I--"-' ~to -c ZAKLADNA --- -- NEOPRAVOVANEHO MATERrALU Stredisko vyvoje, vyzkurnu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000286023 Yak na

Více

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. (funkee, jmeno a pffjmenf) vedecky praeovnfk Be. Marta PALA.SKOVA. (funkee, jmeno a pifjmenf)

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. (funkee, jmeno a pffjmenf) vedecky praeovnfk Be. Marta PALA.SKOVA. (funkee, jmeno a pifjmenf) I ~~ -.:'~ i ", ' "i\ : Jo < J I~ 'I.AKLADNA,, 1 0-" 5, MATERrALU "--- ~ _. NEOPRAVOVANEHO TECHNICKA SPECIFlKACE, MATERIALU OSOBNIHO v, POUZITI Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby

Více

OBSAH. Názvosloví: prodávající tzn. organizace nebo osoba, která dodává výrobek (může zahrnovat i výrobce výrobku nebo poskytovatele služby).

OBSAH. Názvosloví: prodávající tzn. organizace nebo osoba, která dodává výrobek (může zahrnovat i výrobce výrobku nebo poskytovatele služby). OBSAH Titulní list Obsah TS-MOP Názvosloví, použité zkratky a souvisící citované dokumenty Kapitola 1 VŠEOBECNÁ ČÁST Kapitola 2 URČENÍ PRODUKTU Kapitola 3 TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA Kapitola 4 TECHNICKÝ POPIS

Více

Rukavice kozene pro praporecnfky bile

Rukavice kozene pro praporecnfky bile Stfedisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000665215 TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIA.LU OSOBNIHO POUZITI Pro vyrobu Rukavice kozene pro praporecnfky bile TS-MOP

Více

TECHNICKÝ POPIS - Košile s dlouhým rukávem společenská bílá

TECHNICKÝ POPIS - Košile s dlouhým rukávem společenská bílá Provedení: TECHNICKÝ POPIS - Košile s dlouhým rukávem společenská bílá Košile pánská dlouhý rukáv je rovného střihu, zapínaná na 7 knoflíků. Pravý přední díl i levý přední díl mají střižen včetně záložky

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU OSOBNÍHO POUŽITÍ PRO VÝROBU

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU OSOBNÍHO POUŽITÍ PRO VÝROBU Příloha č. 2 k návrhu KS č. 112800xxx, Strana 1 (celkem 16) VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 8521 B R N O 1. vydání Srpen 2011 TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU OSOBNÍHO POUŽITÍ PRO VÝROBU TS-MOP-57-11 Nosiče vyznamenání

Více

POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ. 8. část VZ

POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ. 8. část VZ Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ 8. část VZ Předmět: Kalhoty Softshell TECHNICKÉ PARAMETRY: Barva: černá Materiál: 94% PES 6% Elastan s membránou Specifické

Více

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PODNIKOVÁ NORMA srpen 2005 Textilní zkušební ústav, Brno PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PNJ 600-80-2005 Předmluva Tato norma je vydávána pro potřeby výroby a nákupu textilií pro zdravotnictví.

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Čepice a klobouky pro Celní správu Technická specifikace Čepice brigadýrka - viz příloha č. 1 technické specifikace Se skládá z čepicového vrchu, okolku, štítku, podbradníku

Více

Specifikace pro část 1 Bundy, kalhoty, spodní prádlo

Specifikace pro část 1 Bundy, kalhoty, spodní prádlo Specifikace pro část 1 Bundy, kalhoty, spodní prádlo Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci PARKA 1. CPV kód - 35811200-4 2. Sloţení Bunda se skládá ze dvou částí vrchní parky a fleecové vložky, kterou lze

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 051625, 2. vydání, Oprava 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU 2. Oprava č. 3 Část č. 1 Původní verze

Více

Požadujeme dodržení rozměrů uvedených v příslušné tabulce velikostního sortimentu.

Požadujeme dodržení rozměrů uvedených v příslušné tabulce velikostního sortimentu. VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Generální ředitelství Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4 Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 530, ISDS: b86abcb Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci

Více

Odborná část zadávacích podmínek

Odborná část zadávacích podmínek Strana 1 (celkem 16) ODDĚLENÍ VÝVOJE, VÝZKUMU A ZKUŠEBNICTVÍ VÝSTROJNÍ SLUŽBY Odborná část zadávacích podmínek Blůza maskovací ECWCS KČM 0120000897717 Kalhoty maskovací ECWCS KČM 0120000897818 Strana 2

Více

TECHNICKA SPECIFIKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. vystrojnf sluzby a PHM 1. NCAGE: 9S14G Vytisk jediny. odpovedny pracovnik

TECHNICKA SPECIFIKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. vystrojnf sluzby a PHM 1. NCAGE: 9S14G Vytisk jediny. odpovedny pracovnik i 11':-.. f \ ~ ~.- l~ A ; KLADNA, ~~ EOPRAVOVANEHO MATERIA.LU Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf TECHNICKA SPECIFIKACE MATERIALU OSOBNIHO v, POUZITI TS-MOP-126-11 Cislo vydani: Pro vyrobu vystrojnf

Více

Specifikace pro část 4 Trika, reflexní vesta a výšivky

Specifikace pro část 4 Trika, reflexní vesta a výšivky Specifikace pro část 4 Trika, reflexní vesta a výšivky Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci Triko DVI POLO - 18333000-2 - Tričko DVI POLO je tričko tmavě modré barvy tzv. polo límečkem s krátkým rukávem.

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE STEJNOKROJE LESY ČR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE STEJNOKROJE LESY ČR TECHNICKÁ SPECIFIKACE STEJNOKROJE LESY ČR TP Lesy ČR/16 SAKO PÁNSKÉ Technické parametry - základní materiál P.č. Parametr Zkušební metoda Požadováno 1. Materiálové složení (%) Nařízení Evropského parlamentu

Více

Specifikace pro část 6 Šátek, ponožky, bunda, triko, mikina

Specifikace pro část 6 Šátek, ponožky, bunda, triko, mikina Multifunkční šátek - 18443300-9 Specifikace pro část 6 Šátek, ponožky, bunda, triko, mikina - multifunkční antibakteriální šátek - pro ochranu hlavy, tváře nebo krku před vnějšími vlivy - musí být měkký,

Více

Pracovního stejnokroje II

Pracovního stejnokroje II Příloha č. 2 k č.j.hspm-687-2/2012 ÚE Počet listů: 5 Technická specifikace předmětu smlouvy Pracovního stejnokroje II Technické podmínky pracovního stejnokroje II jsou stanoveny v příloze č. 6 vyhlášky

Více

Orientační zaměření na technické parametry použitých materiálů

Orientační zaměření na technické parametry použitých materiálů Orientační zaměření na technické parametry použitých materiálů Základní vrchový materiál, podšívkový materiál, kapsovina a oteplovací vložky orientační technická specifikace. Na parametry označené *) nejsou

Více

II. část. Popis výrobku

II. část. Popis výrobku II. část Dodávky vrchních oděvů stejnokrojů Vězeňské služby České republiky (dále jen stejnokroj ) a jeho doplňků zhotovovaných ze základních materiálů směsových ve složení vlna/polyester a zhotovovaných

Více

Technická specifikace zadávací dokumentace

Technická specifikace zadávací dokumentace Technická specifikace zadávací dokumentace Pracovní oděv pro provoz Oděv uniforma by měla být praktická, odolná a paropropustná. Barvy nesmějí být křiklavé, musí být vyvážené a pokud možno přírodní. Oděv

Více

POPIS VÝROBKU TECHNICKÝ POPIS

POPIS VÝROBKU TECHNICKÝ POPIS Příloha č. 2 POPIS VÝROBKU Blůza pracovní MISE letní, barva písková střih a funkčnost zachovat jako u blůzy SPS 92 (včetně suchých zipů na hrudi a zádech). Další suchý zip požadujeme na pravém rukávu o

Více

TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR /ČJ EC SPS 92 a kombinézy - nákup

TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR /ČJ EC SPS 92 a kombinézy - nákup TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR-2378-6/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 20 Příloha: - Aktualizace k.4.2011 Praha 2011 1. NÁZEV MAJETKU Množství

Více

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová Ing. EVA VELÍKOVÁ Oděvní technologie III pro učební obor Krejčí, Krejčová PRAHA 2003 OBSAH 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZHOTOVOVÁNÍ KAPES TRUPOVÝCH PODŠITÝCH ODĚVŮ.................... 11 1.1 Druhy kapes...............................................

Více

TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR /ČJ EC Košile P ČR 2011

TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR /ČJ EC Košile P ČR 2011 TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR-1136-6/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 15 Příloha: - Aktualizace k 5.4.2011 Praha 2011 1. NÁZEV MAJETKU Košile

Více

POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ. 1. část VZ

POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ. 1. část VZ Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ 1. část VZ Předmět: Rolák černý POPIS: - Rolák je zhotoven z jednolícního hladkého úpletu černé barvy; - v průkrčníku a

Více

TECHNICKÝ POPIS Halenka dámská krátký rukáv světle modrá Halenka dámská dlouhý rukáv světle modrá

TECHNICKÝ POPIS Halenka dámská krátký rukáv světle modrá Halenka dámská dlouhý rukáv světle modrá TECHNICKÝ POPIS Halenka dámská krátký rukáv světle modrá Halenka dámská dlouhý rukáv světle modrá Provedení: Halenka dámská krátký rukáv je polopřiléhavého střihu, zapínaná na 6 knoflíků. Pro krátký rukáv

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2014

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2014 OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2014 Prádlo pro hotely a restaurace Technické požadavky OS P 80-06-14 Předmluva Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části Příloha č. 7 k č.j.:ppr-4710-38/čj-2012-0099ec Počet listů: 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části 1. NÁZEV MAJETKU KUKLA OHNIVZDORNÁ 2.NOMENKLATURNÍ ČÍSLO 120311430100 OZNAČENÍ KÓDU CPV 35811200-4 3.TECHNICKÝ

Více

Pouzdro na služební průkaz KP Inventární výstroj

Pouzdro na služební průkaz KP Inventární výstroj TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky, čj.: PPR-6595-38/ČJ-2012-990640 Název VZ: Pouzdro na služební průkaz a pouzdro na průkaz KP-nákup pro roky 2012, 2013

Více

69/2014 Sb. VYHLÁŠKA

69/2014 Sb. VYHLÁŠKA 69/2014 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2014 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) k provedení 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Pánské společenské kalhoty s podkrytovým rozparkem na knoflíky Technický nákres

Pánské společenské kalhoty s podkrytovým rozparkem na knoflíky Technický nákres Pánské společenské kalhoty s podkrytovým rozparkem na knoflíky Technický nákres Ing. Daniela Veselá Ak. r. 2009/2010 1 Technický popis Pánské oblekové kalhoty s přehyby na předních a zadních dílech, v

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části A

TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části A 1. NÁZEV MAJETKU Příloha č. 3 k č.j.:ppr-4710-38/čj-2012-0099ec Počet listů:10 TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části A KOMBINÉZA 92 ZJ OHNIVZDORNÁ (dále jen kombinéza) 2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO 120311400000

Více

Specifikace pro část 3 Spodní prádlo, polokošile, trika

Specifikace pro část 3 Spodní prádlo, polokošile, trika Spodní prádlo - ohnivzdorné 1. CPV kód - 35811200-4 Specifikace pro část 3 Spodní prádlo, polokošile, trika Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci 2. Specifikace - Triko - Spodky - Jedná se o ochranné prádlo

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2015

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2015 OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2015 Prádlo pro hotely a restaurace Technické požadavky OS 80-06 Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo odsouhlaseno na

Více

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB50 Číslo materiálu 50 Autor Bc. Ivana

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO PRAČKY A SUŠIČKY

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO PRAČKY A SUŠIČKY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení všeobecné podpory Ve Staré Boleslavi dne 30. srpna 2010 Čj. 1586/2010-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 4 Přílohy: 13/13 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

Specifikace pro část 1 Bundy, čepice, kalhoty

Specifikace pro část 1 Bundy, čepice, kalhoty PARKA s nápisem POLICIE 1. CPV kód - 35811200-4 2. Popis Specifikace pro část 1 Bundy, čepice, kalhoty Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci - je prodlouženého typu zapínaná na zdrhovadlo, kryté dvěma légami

Více

Specifikace veřejné zakázky pro hudebníky HHS a P ČR: Stejnokroj pro hudebníky a dirigenty HHS a PČR. Materiál

Specifikace veřejné zakázky pro hudebníky HHS a P ČR: Stejnokroj pro hudebníky a dirigenty HHS a PČR. Materiál - 1 - POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení PŘÍLOHA Č.2 K Č.j: PPR-10743-4/ČJ-2012- Specifikace veřejné zakázky pro hudebníky HHS a P ČR: Stejnokroj pro hudebníky a dirigenty

Více

ESD oděvy značky CleverTex

ESD oděvy značky CleverTex MITO, RENTAL SERVICE s.r.o. ESD oděvy značky CleverTex Distributor: MITO, RENTAL SERVICE s.r.o. MITO, RENTAL SERVICE s.r.o. Sídlištní 818, 756 54 Zubří strana č. Pro oblast výroby elektroniky a elektrotechnického

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky), platné k listopadu 2012

České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky), platné k listopadu 2012 České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky), platné k listopadu 2012 Označení Třídící znak Název normy 8000 Textilní průmysl, všeobecně ČSN 800001 800001 Textilie. Třídění a základní názvy

Více

Specifikace pro část 12 Čepice

Specifikace pro část 12 Čepice Specifikace pro část 12 Čepice Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Čepice 1. CPV kód - 35811200-4 2. Specifikace - je pětipanelová, nízkoprofilová kšiltovka. Čelo mírně vyztužené s nízkým profilem. V přední

Více

Jednotlivé oděvní součásti uvedené v této příloze, musí splňovat ČSN EN ISO a ČSN EN ISO dle uvedených požadavků.

Jednotlivé oděvní součásti uvedené v této příloze, musí splňovat ČSN EN ISO a ČSN EN ISO dle uvedených požadavků. Příloha č. 1 Specifikace OOPP Jednotlivé oděvní součásti uvedené v této příloze, musí splňovat ČSN EN ISO 13688 a ČSN EN ISO 20471 dle uvedených požadavků. K OOPP požadujeme doložit certifikát, že uvedený

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění 1. NÁZEV MAJETKU " Bunda nepromokavá pánská zimní" Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany pro zadávání veřejné zakázky na nákup 85 ks bund nepromokavých pánských zimních v roce

Více

( ~.:::-: ~ rot" 'rcaivt ADNA

( ~.:::-: ~ rot 'rcaivt ADNA ~ ( ~.:::-: ~ rot" 'rcaivt ADNA.~ NEOPRAVOVANEHO TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU MATERIALU ososxtao POUZITI Stfed isko vyvoje, vyzkumu a zku sebnictvf TS-MOP-Ol-12 Cislo vydanf: Pro vyrobu vystrojnf sluzby

Více

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG Řízený dokument Strana 1 (celkem 5) CERTIFICATE NO.: ZC-09-046/C01 BY EN ISO 9001:2001 A ZC-09-046/C02 BY EN ISO 14001:2005 Technické přejímací podmínky BELT-3/06 1. Všeobecně... 1 2. Technické požadavky...

Více

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní

Více

Katalog 2015 reklamní textil

Katalog 2015 reklamní textil Katalog 2015 reklamní textil Vážení zákazníci, strana 03 Triko pánské T160 krátký rukáv strana 05 Triko pánské EXCUIVE strana 05 Triko pánské V - Neck strana 07 Triko pánské dlouhý rukáv pro tento rok

Více

Katalog 2016 / 17 reklamní textil

Katalog 2016 / 17 reklamní textil Katalog 2016 / 17 reklamní textil strana 03 Triko pánské T160 krátký rukáv strana 05 Triko pánské EXCUIVE strana 05 Triko pánské V - Neck strana 07 Triko pánské dlouhý rukáv strana 09 strana 43 Triko pánské

Více

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení).

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení). Osobní výstroj a výzbroj: je souhrn předmětů, soubor potřeb, případně oblečení k určité činnosti k vykonávání nějakého úkonu. Výstroj hasiče: Výzbroj hasiče: - přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek.

Více

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1.1 Teoretická pevnost švu Za teoretickou hodnotu pevnosti švu F š(t), lze považovat maximálně dosažitelnou

Více

Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny

Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny Provedení obuvi pouze v 1. jakostní třídě v sortimentu. Obuv je určena pro běžný výkon služby příslušníků celní správy.

Více

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality ŘÍZENÍ KVALITY 1 TŘÍDY KVALITY Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality C top třída B střední třída A začínající třída Nutnost zvolit třídu všechny jsou na trhu žádoucí

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 051625 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Základem

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

Katalog reklamního textilu 2014

Katalog reklamního textilu 2014 Katalog reklamního textilu 2014 Obsah Trika pánská... 3 Triko pánské T160... 4 Triko pánské EXCLUSIVE... 5 Triko pánské V - Neck... 6 Triko pánské dlouhý rukáv... 7 Triko pánské bez rukávů... 8 Triko pánské

Více

1. Druhy pánských košil

1. Druhy pánských košil PÁNSKÁ KOŠILE 1. Druhy pánských košil Klasická košile - charakterizována límcem (dvoudílným nebo jednodílným) zapínaným ke krku, k němuž se nosí vázanka, přední díl je zpravidla celozapínací. Má 1 kapsu.

Více

OCHRANA PROTI POŘEZU PRŮMYSL. Laclové kalhoty 100-28. Pasové kalhoty 100-208. Košile 100-400. Overal AD-818. c9mt5. c9mt5. c9nt5.

OCHRANA PROTI POŘEZU PRŮMYSL. Laclové kalhoty 100-28. Pasové kalhoty 100-208. Košile 100-400. Overal AD-818. c9mt5. c9mt5. c9nt5. 26 3 27 OCHRANA PROTI POŘEZU Oblečení Fristads chránící proti pořezu se skládá z 70% polyesteru a 30% bavlny. Vnitřní strana je měkká a pohodlná. Vnější strana je odolná a odmítavá špíně. Kalhoty jsou

Více

Katedra textilních materiálů ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ

Katedra textilních materiálů ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 11 Mechanické vlastnosti materiálů (všeobecně) jsou jejich odezvou na mechanické působení od vnějších sil. Definice je shodná s mechanickými vlastnostmi vláken, přízí a nití.

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO AUTORÁDIA

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO AUTORÁDIA VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení všeobecné podpory Ve Staré Boleslavi dne 7.října 2010 Čj. 1587/2010-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 3 Přílohy: 2/2 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

PODŠÍVKOVÉ MATERIÁL Y

PODŠÍVKOVÉ MATERIÁL Y 1 PODŠÍVKOVÉ MATERIÁL Y Zpracováno podle přednášky č. 2 Ing. Bc. V. Glombíkové, Ph.D. Podšívkové materiály Podšívají se jimi některé druhy oděvů, buď kompletně nebo zčásti. Částečné podšívání se provádí

Více

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým KATALOGOVÝ LIST KM 12 0490d VLOŽKY TLUMIČE HLUKU Vydání: 8/07 a uspořádání vestavby pro tlumení hluku do čtyřhranného Strana: 1 potrubí skupiny I Stran: 6 Vložky tlumiče hluku (dále jen vložky) jsou základní

Více

Fólie z PVC-P druh 842

Fólie z PVC-P druh 842 PODNIKOVÁ NORMA PND 5-052-96 ML 2 Fólie z PVC-P druh 842 Účinnost od: 05.04.2014 Vydání č.: 8 1 Všeobecně Tato podniková norma platí pro dodávání fólie z PVC-P (měkčeného polyvinylchloridu) druh 842. Fólie

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Pracovní oděvy pánské

Pracovní oděvy pánské Pracovní oděvy pánské Pánská bunda OTAKAR a kalhoty TEODOR Pánská bunda EDA P152121 P150313 P152122 P150314 P15212 Pánská bunda s krytým zapínáním, rukávy do manžety, kapsy a poutka pro různá využití,

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO TELEVIZORY

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO TELEVIZORY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení všeobecné podpory Ve Staré Boleslavi dne 25. června 2009 Čj. 1612/2009-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 4 Přílohy: 23/23 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

PODNIKOVÁ NORMA Fólie POLYPO

PODNIKOVÁ NORMA Fólie POLYPO Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání folií POLYPO. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku jsou izolační fólie složená z PETM folie, LDPE nánosu specifické tloušťky a volitelně mřížky

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních pásů EKOflex a výrobků z těchto pásů. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Pás EKOflex je izolační pás z lehčeného extrudovaného

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO OPÉKAČE TOPINEK EL.

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO OPÉKAČE TOPINEK EL. VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení stravovací služby Ve Staré Boleslavi dne 6. prosince 20 Čj. 24/5/5/20-2280 Výtisk č. Počet listů: 3 Přílohy: 2/2 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

Záznam z jednání dámské oděvní komise mezi zaměstnankyněmi Dopravního podniku hl. m. Prahy a dodavatelem stejnokrojů společností Xena Praha, s. r. o.

Záznam z jednání dámské oděvní komise mezi zaměstnankyněmi Dopravního podniku hl. m. Prahy a dodavatelem stejnokrojů společností Xena Praha, s. r. o. Záznam z jednání dámské oděvní komise mezi zaměstnankyněmi Dopravního podniku hl. m. Prahy a dodavatelem stejnokrojů společností Xena Praha, s. r. o. Místo: velká zasedací místnost ve vnitrobloku budovy

Více

Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů (kód: M)

Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů (kód: M) Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů (kód: 31-057-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Týká se povolání: Oděvní technik Kvalifikační

Více

Obchodní podmínky a technická specifikace - nárameníky navlékací a podložky s vyšitým hodnostním označením

Obchodní podmínky a technická specifikace - nárameníky navlékací a podložky s vyšitým hodnostním označením Příloha k č.j. : PPR-3348-4/ČJ-2012-0099EC Obchodní podmínky a technická specifikace - nárameníky navlékací a podložky s vyšitým hodnostním označením Česká republika, Ministerstvo vnitra, zastoupené vedoucí

Více

CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI

CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 166001 CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI Praha 1 (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Swiss-Czech Cooperation Programme

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Swiss-Czech Cooperation Programme NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY č.j.: PPR-4931/ČJ-2016-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Specifikace pro část 5 Boty zásahové, nepromokavý oblek, pláštěnka, holínky

Specifikace pro část 5 Boty zásahové, nepromokavý oblek, pláštěnka, holínky Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci Specifikace pro část 5 Boty zásahové, nepromokavý oblek, pláštěnka, holínky Boty zásahové 1. CPV kód - 18813000-1 Obuv se svrškem z usně 2. Specifikace - Boty zásahové

Více

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU S Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

Kupní smlouva. Č.j.: PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j.: PPR /ČJ EC Kupní smlouva Č.j.: PPR-4925-51/ČJ-2011-0099EC Kupující ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: zastoupená: CZ00007064 Ing. Stanislavem Loskotem-vedoucím

Více

Technická specifikace standardu. 1

Technická specifikace standardu. 1 Technická specifikace standardu. 1 SharePoint: 7.1 Název materiálu: provoz a údržba, vnit ní a vn jší provozy šedé Od v pracovní - kalhoty do pasu pánské Kategorie: ochrana t la MJ.: ks CHARAKTERISTIKA

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám 52_INOVACE_ZBO2_6464HO Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 6.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO SKŘÍNĚ CHLADÍCÍ

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO SKŘÍNĚ CHLADÍCÍ VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení stravovací služby Ve Staré Boleslavi dne 5. srpna 2011 Čj. 466/2011-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 5 Přílohy: 34/34 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

KATALOGOVÝ LIST VLOŽKY TLUMIČE HLUKU - SPECIÁLNÍ ZESÍLENÉ PROVEDENÍ PRO DOLY

KATALOGOVÝ LIST VLOŽKY TLUMIČE HLUKU - SPECIÁLNÍ ZESÍLENÉ PROVEDENÍ PRO DOLY KATALOGOVÝ LIST VLOŽKY TLUMIČE HLUKU - SPECIÁLNÍ ZESÍLENÉ PROVEDENÍ PRO DOLY KM 0057/04a Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 4 Speciální provedení zesílené vložky tlumiče hluku (dále jen vložky) slouží k vestavbám

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 60110 Strana 1 Celkem stránek:

Více

Předmětem veřejné zakázky je nákup koţených rukavic v letech v mnoţství a členění uvedeném v následující tabulce.

Předmětem veřejné zakázky je nákup koţených rukavic v letech v mnoţství a členění uvedeném v následující tabulce. Příloha č. 1 k čj.: PPR-5302-5/ČJ-2012-0099EC TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR-5302-5/ČJ-2012-0099EC Název VZ: RUKAVICE KOŢENÉ -

Více

Specifikace zboží a ceny

Specifikace zboží a ceny Příloha č. 1 k č.j. PPR-7058-58/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 7 Specifikace zboží a ceny Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 455,00 546,00 170 77 350,00 15 470,00 92 820,00 445,00 534,00 40

Více

Interní norma č /01 Anizotropie rezistivity textilií.

Interní norma č /01 Anizotropie rezistivity textilií. Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 7.7. 2004 Předmět normy Tato norma popisuje měření anizotropie rezistivity textilií

Více

Katedra textilních materiálů ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ

Katedra textilních materiálů ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 12 c = l cos0,5θ *( 8* tgθ 1 3 ) STÁLOSTI A ODOLNOSTI: Odezva textilií na chemické a fyzikální namáhání při dalším zpracování : Stálosti tvaru sráživost po praní (může být také

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Čistírenská technologie... 4 2. Čistírenská chemie... 5 3.

Více

KATALOG REKLAMNÍHO TEXTILU

KATALOG REKLAMNÍHO TEXTILU 2012/13 KATALOG REKLAMNÍHO TEXTILU Vyobrazení vzorků barev v katalogu je pouze orientační. Triko pánské krátký rukáv T160 150-160 g/m 2 S M L XL XXL XXXL lahvově kiwi světlý melír tmavý melír královská

Více

ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 10 KONSTRUKČNÍ PARAMETRY PLOŠNÝCH TEXTILIÍ

ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 10 KONSTRUKČNÍ PARAMETRY PLOŠNÝCH TEXTILIÍ ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 10 KONSTRUKČNÍ PARAMETRY PLOŠNÝCH TEXTILIÍ KONSTRUKČNÍ PARAMETRY PLOŠNÝCH TEXTILIÍ U tkanin: Vazba Dostava Pošná hmotnost Objemová měrná hmotnost Pórovitost Toušťka Setkání

Více