Ulrich Fellmeth: Die Wirtschaft der antiken Welt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ulrich Fellmeth: Die Wirtschaft der antiken Welt"

Transkript

1 Veronika Elšíková Ústav pro pravěk a RDD UK v Praze FF 2010/2011 Zimní semestr Ulrich Fellmeth: Die Wirtschaft der antiken Welt Ulrich Fellmeth (* 10. prosince 1954 v Ludwigsburg) je německý historik, archivář a ředitel muzea. Studoval historii a germanistiku na univerzitě v Tübingenu a ve Stuttgartu. V roce 2004 byl jmenován profesorem na univerzitě ve Stuttgartu. Od února 1989 je ředitelem archivu a vysokoškolského muzea historie na univerzitě v Hohenheimu. Těžiště Fellmethova zájmu spočívá v agrárních a hospodářských dějinách a obchodu v období antiky, zejména antického ekonomické myšlení a historické zeměpisné aspekty antického obchodu. Úvod V knize Hospodářství antického světa (Die Wirtschaft der antiken Welt) se Ulrich Fellmeth zabývá ekonomickým myšlením a hospodářskými systémy starověkých společností od antického Řecka po konec pozdní římské říše (8. st. př. Kr. 4. st. po Kr.). Kniha je rozdělena do pěti základních kapitol mapujících ekonomický vývoj antických společností: archaické a klasické Řecko, helenismus, římská republika a císařství. Každá kapitola je dále členěna do podkapitol, které se zabývají jednotlivými tématy. Autor se ve své práci opírá hlavně o práce antických autorů, které doplňuje archeologickými prameny, které však jen obtížně rekonstruují ekonomické aktivity. Jedná hlavně o ikonografické prameny na keramice a náhrobcích a numismatiku. Archaické Řecko V první kapitole využívá Fellmeth dvou pramenů, které nám poskytují odlišný pohled na hospodářství antického Řecka. Homér: Odyssea Prvním pramenem je Homérova Odyssea. Hned na začátku je důležité si uvědomit, že ačkoliv epos popisuje mykénské Řecko (tedy st. př. Kr.), popis hospodářství, který se

2 zde objevuje, náleží s největší pravděpodobností do doby, kdy byl epos sepsán (přibližně kolem roku 750 př. Kr.). Z homérovských textů se dozvídáme, že jádrem tehdejší ekonomické a sociální organizace byla domácnost (oikos). Hospodářský systém byl založen na soukromém vlastnictví zemědělské půdy. Tato ekonomická jednotka, sestávající z majitele usedlosti, jeho rodiny, nájemníků (závislých svobodných zemědělců) a otroků, byla z převážné části ekonomicky soběstačná. Pro rozvinutí trhu zde tedy nebyly příhodné podmínky. Všechny získané přebytky se tezaurovaly a sloužily ke zvýšení sociální prestiže nebo byly v případě potřeby majitelem opět přerozdělovány. Podle Homéra hrálo významnou roli pastevectví, dále pak pěstování obilí a ovocnářství. Většinu řemeslných činností, jako hrnčířství, zpracování dřeva a kůže nebo textilní výrobu, byla domácnost schopná realizovat sama. Suroviny a luxusní zboží, které si domácnost nebyla schopná samostatně vyprodukovat (autor zde uvádí například speciální kovářská práce nebo hrnčířství attické a korintské vázy), byly získávány hlavně ve formě darů, případně směnou. Práci zastávali otroci a námezdní dělníci. Otroci byli získáváni převážně jako válečná kořist. Cena otroka byla podle Fellmetha poměrně vysoká (4 až 5 kusů dobytka (Homér, Ilias 23, 705), dokonce i 20 kusů dobytka za otrokyni (Homér, Odysea 1, 430). Homér ve svém díle popisuje aristokratickou vrstvu, která sice ve své domácnosti vykonává různé hospodářské činnosti (Odysseus vyrábí postel, další hrdinové eposu pracují v sadu nebo se zabývají pastevectvím, ženy předou a tkají), ale jedná se spíše o vyplnění volného času než o životní nutnost. Hlavním zdrojem příjmu této vrstvy je podle Homérova líčení válečná kořist a příjmy z vlastnictví půdy. Luxusní předměty, hlavně šperky a zbraně, získávali, jak už bylo uvedeno výše, hlavně ve formě darů a směnou. Skutečný obchod byl považován za nedůstojný a byl přenecháván, jak Homér uvádí, hlavně lstivým Féničanům (Homér, Odysea 15, 454 a následující). Hesiodos Odlišný pohled na archaické hospodářství nám nabízí Hesiodos ve svém díle Práce a dni. Tento syn drobného zemědělce popisuje ekonomickou mentalitu svobodných rolníků v 7. st. př. Kr., kteří považují zemědělskou práci za jedinou legitimní cestu k prosperitě. Oproti elitní společnosti válečníků u Homéra tito rolníci pochopitelně nenáviděli válku, která ohrožovala výsledky jejich práce. Přestože se za Hesiodova života již začínala projevovat ekonomická restrukturalizace, je v jeho díle patrné lpění na zvycích souvisejících s oikos. Ve svém díle radí vyhýbat se městským trhům, i když jsou zde běžně uváděny jako centra směny (nejedná se zde ale ještě o městské státy). Ve shodě s předchozím příkladem, je zde uváděna snaha o hospodářskou samostatnost a shromažďování zisku. Oproti Homérovi se zde nezmiňuje luxusním zboží a uvádí, že do práce jsou zapojeni všichni členové domácnosti. Ve svém díle uvádí Hesiodos podobné hospodářské rady, s kterými jsme se setkali už při referátu o Catonovi (udržování dobrých vztahů se sousedy, rozdělení práce podle ročních období, zacházení s otroky). Hesiodos se zmiňuje i o námořním obchodu, ačkoliv to nepovažuje za nejlepší způsob zisku.

3 Klasické Řecko V další kapitole o klasickém Řecku sledujeme přerod z archaického oikoshospodářství v hospodářství klasické řecké polis. Socioekonomické změny, které započaly v řeckém světě v 7. st. př. Kr., byly způsobeny nedostatkem zemědělské půdy a potravin a vedly ke kolonizaci nových území. Od poloviny 8. st. př. Kr. započala kolonizace nejdříve v oblastech Středozemního a Černého moře, další kolonie pak byly zakládány např. v Itálii, na Sicílii, v Thrákii, Lybii atd. Hlavním cílem bylo získání nové zemědělské půdy, ale v důsledku kolonizační činnosti došlo i k nezáměrné expanzi obchodu. Většina kolonií tedy nebyla zakládána kvůli obchodním zájmům. Za výjimku můžeme považovat např. Kymai (Cumae), kvůli obchodu s Etrusky (železo) nebo založení emporia v Sýrii (dnes Al Mina). Vnitřní sociální nepokoje v celé řadě obcí v 7. a 6. st. př. Kr. dopomohly k moci ctižádostivým jedincům z řad aristokracie, kteří se opírali o ozbrojenou družinu. Jejich vláda se označovala jako tyranida. Jinde bylo postavení velmožů a králů postupně omezováno aristokratickou radou a vytváří se zde nové politické uspořádání, polis, autonomním forma vlády městských států. Nedostatek půdy vedl k zadlužování drobných rolníků, kteří byli závislí na statkářích a museli jim odvádět část úrody. Pokud nebyli schopni dostát svým závazkům, často upadali do dlužního otroctví. Stupňování sociálního napětí vedlo ke snaze o zavedení právních norem, nejdříve Drakontem (621 př. Kr.), později Solónem (594 př. Kr.), který zrušil dlužní otroctví, vykoupil Athéňany prodané do otroctví do ciziny, zbavil rolníky závislosti na statkářích a rozdělil občany do 4 majetkových tříd atd. Zvýšení počtu obyvatel v městských centrech vedlo k nedostatku potravin a potřebě je dovážet. Tím došlo k organizaci centrálního trhu (agora), který měl velký vliv na přerod z autokratického uspořádání v klasickou politiku polis. Zásobování měst vedlo k osamostatnění a specializaci řemesel. Dochází k rozvoji obchodu, jak vnitřnímu (ve městě nebo mezi městem a zemědělským zázemím), tak vnějšímu (dálkový obchod s koloniemi). Další změnou bylo nové uspořádání v technikách válečnictví. Vojsko bylo tvořeno těžkooděnci, kteří si sami zajišťovali výzbroj a výstroj (to vedlo opět k rozvoji dálkového obchodu, protože se zvýšila poptávka po kovech, kterých bylo v Řecku nedostatek). Objevují se také mince, které ale zpočátku příliš obchod neovlivňovaly. Sloužily spíše k tezauraci nebo vyplácení žoldu. O jejich využití v ekonomických transakcích máme důkazy od 6. st. př. Kr. v Athénách, Korinthu atd. Následující podkapitoly se zabývají různými modely ekonomického myšlení a konceptem investic v Athénách: Plútarchos: Perikles V první podkapitole se autor opírá o Plútarcha, který popisuje způsob vlády významného státníka Perikla (495/ 90 - krátce po 429 př. Kr.). Zde se dozvídáme, jak Perikles hospodařil se svým majetkem. Všechny přebytky prodával a za výnosy z nich pak

4 nakupoval vše potřebné na trhu. Plútarchos popisuje Periklovu přísnost při přerozdělování majetku na každodenní výdaje své rodině. Také účetnictví bylo velmi pečlivě vedeno a na starosti ho měl speciálně vyučený otrok. Tento způsob hospodaření byl později pojmenován Aristotelem jako attická ekonomie. Typické bylo, že nedocházelo k tezauraci výnosů, ale dále se s nimi obchodovalo. Démosthenes: Passion Jako další příklad uvádí Fellmeth bývalého otroka Passiona, který byl bankéřem v Athénách a o kterém se dozvídáme z Démosthenových spisů. Pro toto zaměstnání musíme samozřejmě předpokládat existenci peněz. S bankéři můžeme tedy počítat od konce 7. st. př. Kr. V 5. st. př. Kr. již každopádně, alespoň ve městech, peněžní hospodářství plně fungovalo. Z tohoto období, jak uvádí autor, byly známy banky ve 33 řeckých polis, z toho 8 z počátku 4. st. př. Kr. v Athénách. Hlavní úlohou bankéře bylo provádět výměny peněz různých měn a ověřovat pravost mincí. Zdá se, že byl určen pevný směnný kurz. V bance mohly být také ukládány peníze a cennosti. Pokud šlo jen o uložení, nevznikal žádný úrok, naopak se za vklad musel ještě zaplatit poplatek. Pokud však mohla banka uloženými penězi disponovat, byl vyplácen úrok 10 12%. Banky také půjčovaly peníze s úrokem. Jeho výše záležena na riziku dané půjčky a pohybovala se od %. Jak se zdá, nebyly půjčky ošetřeny písemnými smlouvami a jsou známy případy, kdy došlo k bankrotu (např. v r. 371 př. Kr. po bitvě u Leuktra, kdy žádalo mnoho věřitelů vydání svých vkladů). Autor se zmiňuje o vzniku soupisu obchodního práva po této události někdy ve 4. st. př. Kr., ale dále tuto informaci nerozvíjí. Velká část úvěrových půjček bez písemných dokladů také zřejmě probíhala mezi přáteli nebo příbuznými, takže se nám o nich ale nezachovaly žádné písemné zprávy. Je také stále patrné, že ačkoliv se již athénští občané nevyhýbají obchodu, je stále považováno za nejvhodnější způsob zisku vlastnictví půdy a obchodování je přenecháváno propuštěným otrokům a svobodným cizincům, kteří pozemky vlastnit nemohli. I přes rozvoj bankovnictví zůstávala stále nemalá část kapitálu v soukromém držení a nebyla dále investována, čímž se snížilo riziko, ale zároveň se majetek dále nerozmnožoval. Démosthenes: Démosthenův otec V následující části knihy, nazvané Démosthenův otec a majetkové peněžní investice, se Fellmeth opírá o Démosthenovu řeč proti věřitelům po smrti svého otce, který byl bohatým athénským občanem. Z jeho řeči se dozvídáme o velikosti otcova majetku dvou podnicích, které se zabývaly jeden výrobou nožů a druhý výrobou nábytku (postelí) a podrobných finančních procesech, které souvisejí s chodem podniku. Díky tomu si můžeme udělat celkem přesný obrázek o tom, jak podniky fungovaly: Zdá se, že jen malá část kapitálu byla uložena v bankách. Investovaný kapitál přinášel úrok 11-14%. Podle záznamů považuje autor oba podniky za celkem rentabilní. Za povšimnutí stojí, že podniky byly založeny na manufakturní výrobě. Zajímavé je také rozložení majetku: 77% bylo rentabilní (kolem poloviny bylo vloženo do podniků), část byla vložena do nemovitostí a vybavení domácnosti a asi jen jedna desetina se ztrátově tezaurovala.

5 Xenophon Poslední podkapitola týkající se klasického Řecka vychází z Xenophona. Jelikož je to téma jednoho z referátu, zmíním zde tuto kapitolu jen okrajově: Z dostupných pramenů se dozvídáme, že v tomto období (4. st. př. Kr.) se v Athénách uplatňovala spíše krátkodobě plánovaná ekonomika. Nevyužívaly se rozpočty či dlouhodobé finanční plánování a přebytky peněz se neinvestovaly. Xenophon navrhoval hospodářské reformy obsahující například zahraniční investice, pronájem otroků do stříbrných dolů, krytí investic, nové daně, které budou ovlivněny majetkem jedinců aj. Tyto myšlenky představují významnou změnu v ekonomickém myšlení, které se dále rozvíjí v následujícím helénistickém období, pro které je charakteristický počátek tržního hospodářství, intenzivní peněžní ekonomika a produkce luxusního zboží. Římská republika V druhé části knihy se autor zabývá ekonomickým vývojem římské říše v důsledku její expanze. V letech př. Kr. obsadil Řím celou Itálii, př. Kr. sousední západní území ve Středozemním moři a př. Kr. i východní. Velká rozloha ovládaného území způsobila podstatné politické, sociální i hospodářské změny. Velký vliv mělo získání bohatství řeckého východu. Uvádí se, že v 1. pol. 2. st. př. Kr. proteklo Římem ve formě válečné kořisti asi 250 milionů denárů. Dalším příjmem byly daně a odvody z dobytých území. Dovoz otroků a tím získání levné pracovní síly, mělo za následek zvýšení zemědělské produkce. Specializovaní otroci zvýšili výrobní kapacity ve městech. Uplatňovali se také např. jako učitelé a lékaři. Přísun těchto otroků, ale zvýšil tlak na drobné řemeslníky a zemědělce. K tomu se ještě přidal dovoz levného obilí z provincií (Sicílie, Sardinie, později Egypta) a vznik velkostatků a jejich zaměření na pěstování oliv, vinařství, ovocnářství a chov dobytka. To vše mělo vliv na odchod drobných zemědělců do měst a zvýšení proletariátu, který se stal zdrojem sociálních a politických nepokojů. Tím byla narušena i struktura armády, jejíž velkou část tvořili právě tito zemědělci. Rozvoj obchodu byl podporován používáním mincí (kolem r. 300 př. Kr.). S produkty se obchodovalo převážně na místních trzích, výjimku tvořilo luxusní zboží, šperky, textilie, např. keramika z Arezza nebo jižní Galie. V případě velkých měst, jako byl Řím, docházelo k hromadnému zásobování základními potravinami (obilí, víno, olej, maso) z provincií. Zde už docházelo k velkým obchodním transakcím, kterých se účastnilo více osob s kapitálovými podíly.

6 Marcus Porcius Cato Následující podkapitola pojednávající o římském zemědělství využívá jako zdroje Marca Porcia Catona, se kterým jsme se již seznámily v jednom z předchozích referátů. Autor ho zde představuje jako obratného manažera a chytrého a šetrného investora, který ve své funkci censora vystupoval proti luxusu a lichvě. Tiberius Gracchus Další část se zabývá hospodářskými problémy a reformami Tiberia Graccha. Výše zmíněné problémy kulminovaly během pol. 2. st. př. Kr. a projevili se například velkými povstáními otroků. V důsledku toho, se někteří římští politici, v čele s bratry Gracchy, snažili prosazovat pozemkovou reformu, která by alespoň zčásti obnovila drobné rolnické usedlosti. Chtěli tak posílit občanské vojsko složené převážně z rolníků a snížit počet nemajetných obyvatel Říma, kteří byli podporováni ze státních prostředků. Tiberius Gracchus roku 133 navázal na starší zákon, který stanovoval maximální výměru pozemku ze státní půdy. Protože se zákon vztahoval na držbu nadprůměrného množství státní půdy, narazil na tvrdý odpor senátu. Nakonec byli Tiberius a později i jeho mladší bratr Gaius se svými stoupenci zabiti a pozemková reforma v průběhu několika let zlikvidována. Cicero: Verres a Rabirius Postumus Dalším problémem bylo vykořisťování provincií, které vedlo k zřízení zvláštních soudů, zabývající se stíháním římských úředníků pro vydírání provincií. Jako příklad zde autor uvádí Cicerovu žalobu z roku 70 př. Kr. proti Verrovi, který byl obviněn z vykořisťování Sicílie (během 3 let se mělo jednat o částku 40 miliónů sestercií). Cicero ho obviňoval mimo jiné z úplatnosti a používání násilí v soudnictví, vydírání, zpronevěry, krádeže uměleckých předmětů atd. Dále uvádí Cicerovu kauzu z let 54/53 př. Kr. týkající se Rabiria Postuma, který měl na starosti veřejné státní zakázky. Marcus Terentius Varro a Columella Poslední podkapitola, která pojednává o agrárních spisovatelích, se zabývá analýzou spisů M. Terentia Varra a Columelly, které se týkaly zemědělství v římské republice. Marcus Terentius Varro se narodil v r. 116 př. Kr. do plebejské rodiny. Usiloval o post senátora, r. 50 př. Kr. se stal místodržícím v Hispánii. Byl přívržencem Caesara, který ho pověřil vybudováním veřejné knihovny v Římě. Po Caesarově smrti mu byl zabaven majetek a musel uprchnout. Zanechal po sobě kolem 60 spisů, z nichž je nejznámější spis týkající se zemědělství. Collumela se narodil v jižním Španělsku. Jeho práce zabývající se zemědělstvím se skládá z 12 knih sepsaných mezi lety po Kr. Collumela byl ovlivněn starší agrární literaturou, ale do jeho díla se promítají i vlastní praktické zkušenosti. V dílech obou autorů se objevuje dělba práce mezi městem (trh) a venkovskou oblastí (místo produkce) a znaky ekonomického myšlení, které má za cíl zvýšení zisku:

7 - snaha o snížení výdajů (kontrola otroků, vhodné ubikace pro otroky, nárazové najímání námezdních dělníků, pronajímání vlastních otroků), - zvýšení produkce (pěstování plodin podle bonity půdy), - orientace na tržní ekonomiku (blízkost trhu nebo vhodná dopravní tepna v blízkosti statku v tomto případě Varro navrhuje i vybudování ubytovny pro cestující a pěstování luxusních produktů, jako např. pávů a růží, které jsou ve městech žádané). Římské císařství V období republiky byla politická a hospodářská struktura ovlivněna dualismem mezi Římem a vykořisťovaným zbytkem říše. Kumulace bohatství v rukou římské horní vrstvy vyvolala hospodářské, sociální a politické problémy (občanská válka, nedostatečně spravované provincie). Hlavní rysy změn od republiky k císařství vidí autor v demografickém nárůstu, rozvoji urbanizace (Řím 1 milion obyvatel, Karthago, Antiochia nebo Alexandria tis. obyvatel), vzkvétající ekonomice a zlepšení infrastruktury, která měla vliv na snadnější obchodování. V době vlády císaře Augusta existovala hustá síť měst a trhů (cca 2500). Podle odhadů převažovala při dálkovém obchodu (od 100 římských mil) pozemní doprava na vozech (55%) a karavany (44%). Dále se využívala říční (6,4%) a námořní (1,3%) doprava. 75% obchodu tvořily potraviny, zejména obilí. U lokálního obchodu se s potravinami obchodovalo do vzdálenosti 20 km. Významným faktorem, který ovlivňoval ekonomiku, byla armáda. Autor uvádí, že v první polovině 1. st. po Kr. byl plně obsazené legii (6 tisíc mužů) vyplacen ročně žold denárů (5 milionů sesterciů). V tomto období se počítá s 28 legiemi a přibližně 325 auxiliemi ( mužů). K tomu musíme připočítat peníze propuštěným vojákům a občasné císařovi peněžité dary. Další významnou položkou byly platy úředníků (60 tisíc sesterciů ročně) a senátorů (až milion sesterciů ročně). Podle odhadů žilo v tomto období 80 90% obyvatelstva na venkově a podílelo se na zemědělské produkci. Docházelo k novému obsazování zemědělské půdy v Germanii, Galii, Hispánie a Africe. Využívalo se různých systému obdělávání půdy, aby se zvýšila produkce (dvojpolní systém, hnojení). Autor v knize uvádí porovnání výnosů s produktivitou polí v 19. st. (císařství 3:5, 19. st. 5:10, dnes 1:30). Nejproduktivnější oblasti byly v Černomoří, Severní Africe, Egyptě a Sicílii. Za výnosné se považovalo pěstování ovocných stromů, vína, oliv nebo chov hovězího dobytka, výnosné bylo také pronajímání pastvin a prodej sena. Dále se pěstovalo obilí (ječmen, proso), okopaniny, luštěniny a krmivo pro dobytek (seno, vojtěška, vikev, atd.). Mimo hovězího dobytka se chovaly ovce, kozy a vepři, jejichž maso bylo nejžádanější. Zvýšení populace mělo vliv na zvýšení průmyslové výroby. Vzestup poptávky a dostatek surovin pomáhaly vzniku velkých podniků, které se zabývaly textilní výrobou,

8 sklářstvím, hutnictvím atd. Dochází ke specializaci v různých průmyslových odvětvích, Fellmeth uvádí jako příklad keramiku z jižní Galie. Specializaci ve výrobě dokazuje i na 200 známých názvů profesí z římských nápisů a kolem 500 latinských názvů pro různé řemeslné práce. Autor upozorňuje na to, že Římané příliš nevyužívali technické inovace (doloženy máme vodní mlýny, katapulty a jeřáby). Částečně tuto skutečnost vysvětluje tím, že byla k dispozici levná pracovní síla (i když ve 2. a 3. st. po Kr. již nebyl příliv otroků tak masivní) a drobným podnikatelům chyběl pravděpodobně kapitál. Co se týče obchodu, v malých městech se trhy konaly pouze určité dny a obchodníci byli často také zároveň výrobci. U velkých měst můžeme počítat se stálými trhy, někde dokonce s bazary (obchodními domy). Vyspělost trhu byla samozřejmě větší ve východních provinciích. Obchodovalo se s potravinami, kovy, otroky, nerosty, jantarem, textiliemi, kožešinami, keramikou, ale i s kořením, parfémy a exotickými zvířaty (Indie) a se slonovinou a drahokamy (východní Afrika) atd. Dále Fellmeth krátce popisuje peněžní systém v raném Impériu. Hodnota mincí odpovídala v tomto období skutečné hodnotě drahých kovů (zlata a stříbra), hodnota drobných mincí z bronzu a mědi byla ustanovena podle větších minci. Fellmeth upozorňuje na kolísání cen zlata a stříbra na trhu. Ceny se však udržovaly stabilní až do 3. st. po Kr., kdy došlo k znehodnocení ražby a následné inflaci. Autor pomocí spisů římských dějepisců odhaluje chyby císařů v peněžní politice. Například podle Tacita bylo za Tiberiovy vlády v oběhu příliš malé množství peněz a to vedlo k poklesu cen a deflaci. Nedostatek finančních prostředků byl následek různých příčin, např. privátní a státní hromadění bankovních vkladů nebo to, že mince nebyly raženy v dostatečném množství a nemohly pokrýt potřeby trhu. Vývoj bankovnictví dokazují četné banky v Římě i jinde v Itálii. Římané převzali helénistický bankovní systém. Fellmeth diskutuje o existenci bankovních transakcí, které by se podobaly těm dnešním. Peníze z daní, které byly uloženy v různých bankách po celém Egyptě, mohly být převáděny bez skutečných fyzických pohybů, do centrální banky v Alexandrii. Je pravděpodobné, že tyto transakce byly běžnější v jižních provinciích, kde mělo bankovnictví delší tradici. Autor také zdůrazňuje oblastní odlišnosti ve vývoji průmyslu, obchodu a mincovního oběhu. Římští řemeslníci Velmi zajímavá je podkapitola o analýze ikonografie na pohřebních monumentech. Fellmeth upozorňuje, že řemeslníci nikdy nebyli homogenní vrstvou (jednalo se o potulné nájemné dělníky na jedné straně a nezávislé řemeslníky, kteří vlastnili dílnu a obchod a patřili k římské střední třídě na straně druhé). Z náhrobků získáváme informace o vrstvě řemeslníků, kteří získali svou prací majetek a sociální prestiž. Dozvídáme se z nich například i specializace práce a počtu zaměstnanců, jako tomu bylo na Marca Vergilia Eurysaca, který byl pekařem a na jehož náhrobku byl podrobně popsán proces výroby a dělba práce. Řemeslníci se také sdružovali do cechů, kolegií, jak ukazují např. mozaiky v Ostii. Ta přinášela materiální podporu, sociální prestiž a ocenění. Nemáme však důkazy, že by tato

9 sdružení měla na starosti výrobní organizaci, kontrolu jakosti, regulaci cen nebo ochranu proti konkurenci. Autor se dále zmiňuje o dálkových obchodnících, kteří nebyli vnímáni vyšší vrstvou římské společnosti příliš pozitivně, jednalo se však o bohaté a vlivné lidi, kteří měli významnou pozici uvnitř místních společností. Císař a zásobování Říma potravinami Tato podkapitola je zaměřena na komisi ustanovenou Augustem za účelem zajištění dodávek potravin v čase krize. Komise měla za úkol také organizaci dalšího zpracování potravin, kontrolu jakosti, ceny obilí, trestání zpronevěry atd. Podle autora můžeme ve srovnání s dnešní moderní ekonomikou považovat římské hospodářství spíše za liberální. Císařové zasahovali do ekonomiky, kromě zákonů s obecnou působností, spíše výjimečně v době krize. Dohlíželi sice na dostatek obilí, budování veřejných komunikací a staveb, zajišťování armádní ochrany před lupiči atd., přesto však v římské říši fungovaly spíše autoregulační mechanismy. Autor se například zmiňuje o nepokojích, které propukly za vlády císaře Augusta jako reakce na zvýšení daní. Císař se snažil zažehnat hrozící povstání příděly obilí. Jako další příklad si můžeme uvést stížnosti na drahé obilí za Tiberia, na které Tiberius reagoval stanovením nejvyšší ceny obilí. Plinius Další část využívá dopisy Plinia Staršího, který dokumentuje různé typy zemědělských podniků. Autor je rozděluje do následujících kategorií: rodinná domácnost, villae, velká villae (rozloha přes 250 ha) a latifundia. Rozeznává také dva typy nájemného. V prvním případě byl nájem placen určitým procentem z produkce (častější na západě území v prvních dvou staletích po Kr.), v druhém bylo nájemné hrazeno penězi. Druhý typ dával majiteli šanci na vyšší zisk, ale byl více riskantní a bylo zde nebezpečí bankrotu. Fellmeth zdůrazňuje změny v ekonomickém myšlení a hospodářství. Války a epidemie vedly ke snížení populace a nedostatku pracovních sil, což mělo negativní dopad na dodávky do měst. Zvýšení armádních výdajů a daní vyvíjely nátlak na městské obyvatelstvo. Snížení poptávky mělo za následek pokles produkce řemeslné výroby i omezení dálkového obchodu. Závěr V závěrečné kapitole autor píše o důležitosti tohoto tématu, které nám může být nápomocné při studiu modelů moderní ekonomiky. Srovnává zde venkovské evropské domácnosti v 19. a počátkem 20. století, které byly podobné oikos v antickém Řecku. Soběstačné domácnosti byly v Řecku vystřídány polis, zatímco v Evropě 19. a 20. století následovala ekonomika založená na průmyslové výrobě. V obou případech shledává shodné znaky a to pracovní distribuci a tržní výrobu. Dalším příkladem byly zásahy státu do ekonomik v daném období. Autor zde staví proti sobě helénistickou státní ekonomiku, kdy

10 byla státem potlačovaná soukromá iniciativa a proti tomu římskou ekonomiku, v které docházelo k zásahu jen v dobách krize. I zde můžeme vidět podobnost s moderními modely národních hospodářství. Literatura: Fellmeth U. 2008: Pecunia non olet. Die Wirtschaft der antiken Welt. Darmstadt. Rezension zu: Ulrich Fellmeth, Pecunia non olet. Die Wirtschaft der antiken Welt (2008)

Antické ekonomické vztahy

Antické ekonomické vztahy Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Prvopočátky ekonomického myšlení

Prvopočátky ekonomického myšlení Prvopočátky ekonomického myšlení Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Punské války VY_32_INOVACE_D_376

Punské války VY_32_INOVACE_D_376 VY_32_INOVACE_D_376 Punské války Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 30. 3. 2013 Datum pilotáže: 24. 4. 2013 Metodika: pomocí prezentace seznámit žáky s příčinami, průběhem

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

OBSAH. Předmluva 13.

OBSAH. Předmluva 13. OBSAH Předmluva 13 ÚVOD: PROBLEMATIKA ZÁNIKU ŘÍMSKÉ REPUBLIKY Římská republika v novověkém obrazu dějin 15 Raná a pozdní republika 16 Hodnocení pozdní republiky v moderní historiografii 20 Problematika

Více

Důsledky rozmachu impéria

Důsledky rozmachu impéria Důsledky rozmachu impéria 1. Levné obilí z provincií ruinuje drobné rolníky. Závislost na dovozu obilí. 2. Vznikají velké statky = latifundie (víno, olivy). 3. Nadbytek otroků vytváří vrstvu bezzemků.

Více

EKONOMIKA=už je praxe, určitý konkrétní postup jak dělat dané věci např. ekonomika školy,

EKONOMIKA=už je praxe, určitý konkrétní postup jak dělat dané věci např. ekonomika školy, Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli EKONOMIE=věda která se zabývá penězi, bankovnictvím, kapitálem a bohatstvím. Je to také věda, která se zabývá ekonomickými procesy nebo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény Historie 03 Antické dějiny Otázka číslo: 1 V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby Sparta Athény Peršané Otázka číslo: 2 Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u: Issu Leukter Aigospotamoi Plataj

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Autor: Mgr. Iva Chauturová Datum, třída: 31. 5. 2012, 1.D-UK

Více

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO,

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. 1 ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Po zániku

Více

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015 Makroekonomie 6. přednáška 24. března 2015 1 Obsah přednášky 1. Ekonomický růst vs. cykly dokončení 2. Peníze a peněžní trh - poptávka po penězích, - rovnice směny. 2 Ekonomický růst graficky v AS-AD P

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Merkantilismus. Ing. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Merkantilismus. Ing. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Merkantilismus Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

Klasická politická ekonomie

Klasická politická ekonomie Klasická politická ekonomie Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_61_INOVACE_FG.2.05 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Ing.

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne:

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_09 Název materiálu: INFLACE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014 Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru a pokora přináší mír. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ XI 19 23:13 1 XI 17 21:57 2 SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZE Základy ekonomie vyučující: Ing. Simona Musilová rozsah:

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR..

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. VY_32_INOVACE_DEJ_21 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. Období vytvoření: říjen 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Lekce Základní ekonomické pojmy Struktura lekce: 1.1 Předmět

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15 Název materiálu: Starověké Řecko - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Mgr. Petra Březinová VY 32 INOVACE 16/15 Dějepis/6.ročník

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

Pojistný trh Eva Ducháčková

Pojistný trh Eva Ducháčková Pojistný trh Eva Ducháčková Literatura: DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o, 2015. 305 s. ISBN 978-80- 87865-25-5. DUCHÁČKOVÁ, E., DAŃHEL, J. Pojistné trhy: změny

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno Anotace Autor Jazyk Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu starověký Řím Mgr. Pavel Šupka(Autor) Čeština Očekávaný výstup 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Funkce peněz 1. prostředek směny 2. jednotka zúčtování 3. uchovatel hodnoty 2 Měnové systémy problém

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 Obsah Význam Historický vývoj SZP EU Faktory ovlivňující zemědělskou produkci Zemědělské výrobní oblasti Rostlinná produkce Živočišná produkce

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice EKONOMIE etymologie - etymologie ř. oikos dům ř. nomos - zákon => vedení domácnosti definice 1 Definice ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války PUNSKÉ VÁLKY Boj o ovládnutí západního středomoří 264 146 př. n. l. [1] GALIE HISPÁNIE ŘÍM KARTÁGO NUMIDIE Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

02 Člověk a společnost Učební list

02 Člověk a společnost Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 02 Člověk a společnost

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Martin Hedeja Zeměpis světové hospodářství Ročník 2. Datum tvorby 3.9.2012 Anotace a) určeno

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z  Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_31 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

(Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

(Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno:.... Adresa školy:. Adresa bydliště (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: EKRZU_EKONOMIKA2_08 Název materiálu: PENÍZE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více