Ulrich Fellmeth: Die Wirtschaft der antiken Welt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ulrich Fellmeth: Die Wirtschaft der antiken Welt"

Transkript

1 Veronika Elšíková Ústav pro pravěk a RDD UK v Praze FF 2010/2011 Zimní semestr Ulrich Fellmeth: Die Wirtschaft der antiken Welt Ulrich Fellmeth (* 10. prosince 1954 v Ludwigsburg) je německý historik, archivář a ředitel muzea. Studoval historii a germanistiku na univerzitě v Tübingenu a ve Stuttgartu. V roce 2004 byl jmenován profesorem na univerzitě ve Stuttgartu. Od února 1989 je ředitelem archivu a vysokoškolského muzea historie na univerzitě v Hohenheimu. Těžiště Fellmethova zájmu spočívá v agrárních a hospodářských dějinách a obchodu v období antiky, zejména antického ekonomické myšlení a historické zeměpisné aspekty antického obchodu. Úvod V knize Hospodářství antického světa (Die Wirtschaft der antiken Welt) se Ulrich Fellmeth zabývá ekonomickým myšlením a hospodářskými systémy starověkých společností od antického Řecka po konec pozdní římské říše (8. st. př. Kr. 4. st. po Kr.). Kniha je rozdělena do pěti základních kapitol mapujících ekonomický vývoj antických společností: archaické a klasické Řecko, helenismus, římská republika a císařství. Každá kapitola je dále členěna do podkapitol, které se zabývají jednotlivými tématy. Autor se ve své práci opírá hlavně o práce antických autorů, které doplňuje archeologickými prameny, které však jen obtížně rekonstruují ekonomické aktivity. Jedná hlavně o ikonografické prameny na keramice a náhrobcích a numismatiku. Archaické Řecko V první kapitole využívá Fellmeth dvou pramenů, které nám poskytují odlišný pohled na hospodářství antického Řecka. Homér: Odyssea Prvním pramenem je Homérova Odyssea. Hned na začátku je důležité si uvědomit, že ačkoliv epos popisuje mykénské Řecko (tedy st. př. Kr.), popis hospodářství, který se

2 zde objevuje, náleží s největší pravděpodobností do doby, kdy byl epos sepsán (přibližně kolem roku 750 př. Kr.). Z homérovských textů se dozvídáme, že jádrem tehdejší ekonomické a sociální organizace byla domácnost (oikos). Hospodářský systém byl založen na soukromém vlastnictví zemědělské půdy. Tato ekonomická jednotka, sestávající z majitele usedlosti, jeho rodiny, nájemníků (závislých svobodných zemědělců) a otroků, byla z převážné části ekonomicky soběstačná. Pro rozvinutí trhu zde tedy nebyly příhodné podmínky. Všechny získané přebytky se tezaurovaly a sloužily ke zvýšení sociální prestiže nebo byly v případě potřeby majitelem opět přerozdělovány. Podle Homéra hrálo významnou roli pastevectví, dále pak pěstování obilí a ovocnářství. Většinu řemeslných činností, jako hrnčířství, zpracování dřeva a kůže nebo textilní výrobu, byla domácnost schopná realizovat sama. Suroviny a luxusní zboží, které si domácnost nebyla schopná samostatně vyprodukovat (autor zde uvádí například speciální kovářská práce nebo hrnčířství attické a korintské vázy), byly získávány hlavně ve formě darů, případně směnou. Práci zastávali otroci a námezdní dělníci. Otroci byli získáváni převážně jako válečná kořist. Cena otroka byla podle Fellmetha poměrně vysoká (4 až 5 kusů dobytka (Homér, Ilias 23, 705), dokonce i 20 kusů dobytka za otrokyni (Homér, Odysea 1, 430). Homér ve svém díle popisuje aristokratickou vrstvu, která sice ve své domácnosti vykonává různé hospodářské činnosti (Odysseus vyrábí postel, další hrdinové eposu pracují v sadu nebo se zabývají pastevectvím, ženy předou a tkají), ale jedná se spíše o vyplnění volného času než o životní nutnost. Hlavním zdrojem příjmu této vrstvy je podle Homérova líčení válečná kořist a příjmy z vlastnictví půdy. Luxusní předměty, hlavně šperky a zbraně, získávali, jak už bylo uvedeno výše, hlavně ve formě darů a směnou. Skutečný obchod byl považován za nedůstojný a byl přenecháván, jak Homér uvádí, hlavně lstivým Féničanům (Homér, Odysea 15, 454 a následující). Hesiodos Odlišný pohled na archaické hospodářství nám nabízí Hesiodos ve svém díle Práce a dni. Tento syn drobného zemědělce popisuje ekonomickou mentalitu svobodných rolníků v 7. st. př. Kr., kteří považují zemědělskou práci za jedinou legitimní cestu k prosperitě. Oproti elitní společnosti válečníků u Homéra tito rolníci pochopitelně nenáviděli válku, která ohrožovala výsledky jejich práce. Přestože se za Hesiodova života již začínala projevovat ekonomická restrukturalizace, je v jeho díle patrné lpění na zvycích souvisejících s oikos. Ve svém díle radí vyhýbat se městským trhům, i když jsou zde běžně uváděny jako centra směny (nejedná se zde ale ještě o městské státy). Ve shodě s předchozím příkladem, je zde uváděna snaha o hospodářskou samostatnost a shromažďování zisku. Oproti Homérovi se zde nezmiňuje luxusním zboží a uvádí, že do práce jsou zapojeni všichni členové domácnosti. Ve svém díle uvádí Hesiodos podobné hospodářské rady, s kterými jsme se setkali už při referátu o Catonovi (udržování dobrých vztahů se sousedy, rozdělení práce podle ročních období, zacházení s otroky). Hesiodos se zmiňuje i o námořním obchodu, ačkoliv to nepovažuje za nejlepší způsob zisku.

3 Klasické Řecko V další kapitole o klasickém Řecku sledujeme přerod z archaického oikoshospodářství v hospodářství klasické řecké polis. Socioekonomické změny, které započaly v řeckém světě v 7. st. př. Kr., byly způsobeny nedostatkem zemědělské půdy a potravin a vedly ke kolonizaci nových území. Od poloviny 8. st. př. Kr. započala kolonizace nejdříve v oblastech Středozemního a Černého moře, další kolonie pak byly zakládány např. v Itálii, na Sicílii, v Thrákii, Lybii atd. Hlavním cílem bylo získání nové zemědělské půdy, ale v důsledku kolonizační činnosti došlo i k nezáměrné expanzi obchodu. Většina kolonií tedy nebyla zakládána kvůli obchodním zájmům. Za výjimku můžeme považovat např. Kymai (Cumae), kvůli obchodu s Etrusky (železo) nebo založení emporia v Sýrii (dnes Al Mina). Vnitřní sociální nepokoje v celé řadě obcí v 7. a 6. st. př. Kr. dopomohly k moci ctižádostivým jedincům z řad aristokracie, kteří se opírali o ozbrojenou družinu. Jejich vláda se označovala jako tyranida. Jinde bylo postavení velmožů a králů postupně omezováno aristokratickou radou a vytváří se zde nové politické uspořádání, polis, autonomním forma vlády městských států. Nedostatek půdy vedl k zadlužování drobných rolníků, kteří byli závislí na statkářích a museli jim odvádět část úrody. Pokud nebyli schopni dostát svým závazkům, často upadali do dlužního otroctví. Stupňování sociálního napětí vedlo ke snaze o zavedení právních norem, nejdříve Drakontem (621 př. Kr.), později Solónem (594 př. Kr.), který zrušil dlužní otroctví, vykoupil Athéňany prodané do otroctví do ciziny, zbavil rolníky závislosti na statkářích a rozdělil občany do 4 majetkových tříd atd. Zvýšení počtu obyvatel v městských centrech vedlo k nedostatku potravin a potřebě je dovážet. Tím došlo k organizaci centrálního trhu (agora), který měl velký vliv na přerod z autokratického uspořádání v klasickou politiku polis. Zásobování měst vedlo k osamostatnění a specializaci řemesel. Dochází k rozvoji obchodu, jak vnitřnímu (ve městě nebo mezi městem a zemědělským zázemím), tak vnějšímu (dálkový obchod s koloniemi). Další změnou bylo nové uspořádání v technikách válečnictví. Vojsko bylo tvořeno těžkooděnci, kteří si sami zajišťovali výzbroj a výstroj (to vedlo opět k rozvoji dálkového obchodu, protože se zvýšila poptávka po kovech, kterých bylo v Řecku nedostatek). Objevují se také mince, které ale zpočátku příliš obchod neovlivňovaly. Sloužily spíše k tezauraci nebo vyplácení žoldu. O jejich využití v ekonomických transakcích máme důkazy od 6. st. př. Kr. v Athénách, Korinthu atd. Následující podkapitoly se zabývají různými modely ekonomického myšlení a konceptem investic v Athénách: Plútarchos: Perikles V první podkapitole se autor opírá o Plútarcha, který popisuje způsob vlády významného státníka Perikla (495/ 90 - krátce po 429 př. Kr.). Zde se dozvídáme, jak Perikles hospodařil se svým majetkem. Všechny přebytky prodával a za výnosy z nich pak

4 nakupoval vše potřebné na trhu. Plútarchos popisuje Periklovu přísnost při přerozdělování majetku na každodenní výdaje své rodině. Také účetnictví bylo velmi pečlivě vedeno a na starosti ho měl speciálně vyučený otrok. Tento způsob hospodaření byl později pojmenován Aristotelem jako attická ekonomie. Typické bylo, že nedocházelo k tezauraci výnosů, ale dále se s nimi obchodovalo. Démosthenes: Passion Jako další příklad uvádí Fellmeth bývalého otroka Passiona, který byl bankéřem v Athénách a o kterém se dozvídáme z Démosthenových spisů. Pro toto zaměstnání musíme samozřejmě předpokládat existenci peněz. S bankéři můžeme tedy počítat od konce 7. st. př. Kr. V 5. st. př. Kr. již každopádně, alespoň ve městech, peněžní hospodářství plně fungovalo. Z tohoto období, jak uvádí autor, byly známy banky ve 33 řeckých polis, z toho 8 z počátku 4. st. př. Kr. v Athénách. Hlavní úlohou bankéře bylo provádět výměny peněz různých měn a ověřovat pravost mincí. Zdá se, že byl určen pevný směnný kurz. V bance mohly být také ukládány peníze a cennosti. Pokud šlo jen o uložení, nevznikal žádný úrok, naopak se za vklad musel ještě zaplatit poplatek. Pokud však mohla banka uloženými penězi disponovat, byl vyplácen úrok 10 12%. Banky také půjčovaly peníze s úrokem. Jeho výše záležena na riziku dané půjčky a pohybovala se od %. Jak se zdá, nebyly půjčky ošetřeny písemnými smlouvami a jsou známy případy, kdy došlo k bankrotu (např. v r. 371 př. Kr. po bitvě u Leuktra, kdy žádalo mnoho věřitelů vydání svých vkladů). Autor se zmiňuje o vzniku soupisu obchodního práva po této události někdy ve 4. st. př. Kr., ale dále tuto informaci nerozvíjí. Velká část úvěrových půjček bez písemných dokladů také zřejmě probíhala mezi přáteli nebo příbuznými, takže se nám o nich ale nezachovaly žádné písemné zprávy. Je také stále patrné, že ačkoliv se již athénští občané nevyhýbají obchodu, je stále považováno za nejvhodnější způsob zisku vlastnictví půdy a obchodování je přenecháváno propuštěným otrokům a svobodným cizincům, kteří pozemky vlastnit nemohli. I přes rozvoj bankovnictví zůstávala stále nemalá část kapitálu v soukromém držení a nebyla dále investována, čímž se snížilo riziko, ale zároveň se majetek dále nerozmnožoval. Démosthenes: Démosthenův otec V následující části knihy, nazvané Démosthenův otec a majetkové peněžní investice, se Fellmeth opírá o Démosthenovu řeč proti věřitelům po smrti svého otce, který byl bohatým athénským občanem. Z jeho řeči se dozvídáme o velikosti otcova majetku dvou podnicích, které se zabývaly jeden výrobou nožů a druhý výrobou nábytku (postelí) a podrobných finančních procesech, které souvisejí s chodem podniku. Díky tomu si můžeme udělat celkem přesný obrázek o tom, jak podniky fungovaly: Zdá se, že jen malá část kapitálu byla uložena v bankách. Investovaný kapitál přinášel úrok 11-14%. Podle záznamů považuje autor oba podniky za celkem rentabilní. Za povšimnutí stojí, že podniky byly založeny na manufakturní výrobě. Zajímavé je také rozložení majetku: 77% bylo rentabilní (kolem poloviny bylo vloženo do podniků), část byla vložena do nemovitostí a vybavení domácnosti a asi jen jedna desetina se ztrátově tezaurovala.

5 Xenophon Poslední podkapitola týkající se klasického Řecka vychází z Xenophona. Jelikož je to téma jednoho z referátu, zmíním zde tuto kapitolu jen okrajově: Z dostupných pramenů se dozvídáme, že v tomto období (4. st. př. Kr.) se v Athénách uplatňovala spíše krátkodobě plánovaná ekonomika. Nevyužívaly se rozpočty či dlouhodobé finanční plánování a přebytky peněz se neinvestovaly. Xenophon navrhoval hospodářské reformy obsahující například zahraniční investice, pronájem otroků do stříbrných dolů, krytí investic, nové daně, které budou ovlivněny majetkem jedinců aj. Tyto myšlenky představují významnou změnu v ekonomickém myšlení, které se dále rozvíjí v následujícím helénistickém období, pro které je charakteristický počátek tržního hospodářství, intenzivní peněžní ekonomika a produkce luxusního zboží. Římská republika V druhé části knihy se autor zabývá ekonomickým vývojem římské říše v důsledku její expanze. V letech př. Kr. obsadil Řím celou Itálii, př. Kr. sousední západní území ve Středozemním moři a př. Kr. i východní. Velká rozloha ovládaného území způsobila podstatné politické, sociální i hospodářské změny. Velký vliv mělo získání bohatství řeckého východu. Uvádí se, že v 1. pol. 2. st. př. Kr. proteklo Římem ve formě válečné kořisti asi 250 milionů denárů. Dalším příjmem byly daně a odvody z dobytých území. Dovoz otroků a tím získání levné pracovní síly, mělo za následek zvýšení zemědělské produkce. Specializovaní otroci zvýšili výrobní kapacity ve městech. Uplatňovali se také např. jako učitelé a lékaři. Přísun těchto otroků, ale zvýšil tlak na drobné řemeslníky a zemědělce. K tomu se ještě přidal dovoz levného obilí z provincií (Sicílie, Sardinie, později Egypta) a vznik velkostatků a jejich zaměření na pěstování oliv, vinařství, ovocnářství a chov dobytka. To vše mělo vliv na odchod drobných zemědělců do měst a zvýšení proletariátu, který se stal zdrojem sociálních a politických nepokojů. Tím byla narušena i struktura armády, jejíž velkou část tvořili právě tito zemědělci. Rozvoj obchodu byl podporován používáním mincí (kolem r. 300 př. Kr.). S produkty se obchodovalo převážně na místních trzích, výjimku tvořilo luxusní zboží, šperky, textilie, např. keramika z Arezza nebo jižní Galie. V případě velkých měst, jako byl Řím, docházelo k hromadnému zásobování základními potravinami (obilí, víno, olej, maso) z provincií. Zde už docházelo k velkým obchodním transakcím, kterých se účastnilo více osob s kapitálovými podíly.

6 Marcus Porcius Cato Následující podkapitola pojednávající o římském zemědělství využívá jako zdroje Marca Porcia Catona, se kterým jsme se již seznámily v jednom z předchozích referátů. Autor ho zde představuje jako obratného manažera a chytrého a šetrného investora, který ve své funkci censora vystupoval proti luxusu a lichvě. Tiberius Gracchus Další část se zabývá hospodářskými problémy a reformami Tiberia Graccha. Výše zmíněné problémy kulminovaly během pol. 2. st. př. Kr. a projevili se například velkými povstáními otroků. V důsledku toho, se někteří římští politici, v čele s bratry Gracchy, snažili prosazovat pozemkovou reformu, která by alespoň zčásti obnovila drobné rolnické usedlosti. Chtěli tak posílit občanské vojsko složené převážně z rolníků a snížit počet nemajetných obyvatel Říma, kteří byli podporováni ze státních prostředků. Tiberius Gracchus roku 133 navázal na starší zákon, který stanovoval maximální výměru pozemku ze státní půdy. Protože se zákon vztahoval na držbu nadprůměrného množství státní půdy, narazil na tvrdý odpor senátu. Nakonec byli Tiberius a později i jeho mladší bratr Gaius se svými stoupenci zabiti a pozemková reforma v průběhu několika let zlikvidována. Cicero: Verres a Rabirius Postumus Dalším problémem bylo vykořisťování provincií, které vedlo k zřízení zvláštních soudů, zabývající se stíháním římských úředníků pro vydírání provincií. Jako příklad zde autor uvádí Cicerovu žalobu z roku 70 př. Kr. proti Verrovi, který byl obviněn z vykořisťování Sicílie (během 3 let se mělo jednat o částku 40 miliónů sestercií). Cicero ho obviňoval mimo jiné z úplatnosti a používání násilí v soudnictví, vydírání, zpronevěry, krádeže uměleckých předmětů atd. Dále uvádí Cicerovu kauzu z let 54/53 př. Kr. týkající se Rabiria Postuma, který měl na starosti veřejné státní zakázky. Marcus Terentius Varro a Columella Poslední podkapitola, která pojednává o agrárních spisovatelích, se zabývá analýzou spisů M. Terentia Varra a Columelly, které se týkaly zemědělství v římské republice. Marcus Terentius Varro se narodil v r. 116 př. Kr. do plebejské rodiny. Usiloval o post senátora, r. 50 př. Kr. se stal místodržícím v Hispánii. Byl přívržencem Caesara, který ho pověřil vybudováním veřejné knihovny v Římě. Po Caesarově smrti mu byl zabaven majetek a musel uprchnout. Zanechal po sobě kolem 60 spisů, z nichž je nejznámější spis týkající se zemědělství. Collumela se narodil v jižním Španělsku. Jeho práce zabývající se zemědělstvím se skládá z 12 knih sepsaných mezi lety po Kr. Collumela byl ovlivněn starší agrární literaturou, ale do jeho díla se promítají i vlastní praktické zkušenosti. V dílech obou autorů se objevuje dělba práce mezi městem (trh) a venkovskou oblastí (místo produkce) a znaky ekonomického myšlení, které má za cíl zvýšení zisku:

7 - snaha o snížení výdajů (kontrola otroků, vhodné ubikace pro otroky, nárazové najímání námezdních dělníků, pronajímání vlastních otroků), - zvýšení produkce (pěstování plodin podle bonity půdy), - orientace na tržní ekonomiku (blízkost trhu nebo vhodná dopravní tepna v blízkosti statku v tomto případě Varro navrhuje i vybudování ubytovny pro cestující a pěstování luxusních produktů, jako např. pávů a růží, které jsou ve městech žádané). Římské císařství V období republiky byla politická a hospodářská struktura ovlivněna dualismem mezi Římem a vykořisťovaným zbytkem říše. Kumulace bohatství v rukou římské horní vrstvy vyvolala hospodářské, sociální a politické problémy (občanská válka, nedostatečně spravované provincie). Hlavní rysy změn od republiky k císařství vidí autor v demografickém nárůstu, rozvoji urbanizace (Řím 1 milion obyvatel, Karthago, Antiochia nebo Alexandria tis. obyvatel), vzkvétající ekonomice a zlepšení infrastruktury, která měla vliv na snadnější obchodování. V době vlády císaře Augusta existovala hustá síť měst a trhů (cca 2500). Podle odhadů převažovala při dálkovém obchodu (od 100 římských mil) pozemní doprava na vozech (55%) a karavany (44%). Dále se využívala říční (6,4%) a námořní (1,3%) doprava. 75% obchodu tvořily potraviny, zejména obilí. U lokálního obchodu se s potravinami obchodovalo do vzdálenosti 20 km. Významným faktorem, který ovlivňoval ekonomiku, byla armáda. Autor uvádí, že v první polovině 1. st. po Kr. byl plně obsazené legii (6 tisíc mužů) vyplacen ročně žold denárů (5 milionů sesterciů). V tomto období se počítá s 28 legiemi a přibližně 325 auxiliemi ( mužů). K tomu musíme připočítat peníze propuštěným vojákům a občasné císařovi peněžité dary. Další významnou položkou byly platy úředníků (60 tisíc sesterciů ročně) a senátorů (až milion sesterciů ročně). Podle odhadů žilo v tomto období 80 90% obyvatelstva na venkově a podílelo se na zemědělské produkci. Docházelo k novému obsazování zemědělské půdy v Germanii, Galii, Hispánie a Africe. Využívalo se různých systému obdělávání půdy, aby se zvýšila produkce (dvojpolní systém, hnojení). Autor v knize uvádí porovnání výnosů s produktivitou polí v 19. st. (císařství 3:5, 19. st. 5:10, dnes 1:30). Nejproduktivnější oblasti byly v Černomoří, Severní Africe, Egyptě a Sicílii. Za výnosné se považovalo pěstování ovocných stromů, vína, oliv nebo chov hovězího dobytka, výnosné bylo také pronajímání pastvin a prodej sena. Dále se pěstovalo obilí (ječmen, proso), okopaniny, luštěniny a krmivo pro dobytek (seno, vojtěška, vikev, atd.). Mimo hovězího dobytka se chovaly ovce, kozy a vepři, jejichž maso bylo nejžádanější. Zvýšení populace mělo vliv na zvýšení průmyslové výroby. Vzestup poptávky a dostatek surovin pomáhaly vzniku velkých podniků, které se zabývaly textilní výrobou,

8 sklářstvím, hutnictvím atd. Dochází ke specializaci v různých průmyslových odvětvích, Fellmeth uvádí jako příklad keramiku z jižní Galie. Specializaci ve výrobě dokazuje i na 200 známých názvů profesí z římských nápisů a kolem 500 latinských názvů pro různé řemeslné práce. Autor upozorňuje na to, že Římané příliš nevyužívali technické inovace (doloženy máme vodní mlýny, katapulty a jeřáby). Částečně tuto skutečnost vysvětluje tím, že byla k dispozici levná pracovní síla (i když ve 2. a 3. st. po Kr. již nebyl příliv otroků tak masivní) a drobným podnikatelům chyběl pravděpodobně kapitál. Co se týče obchodu, v malých městech se trhy konaly pouze určité dny a obchodníci byli často také zároveň výrobci. U velkých měst můžeme počítat se stálými trhy, někde dokonce s bazary (obchodními domy). Vyspělost trhu byla samozřejmě větší ve východních provinciích. Obchodovalo se s potravinami, kovy, otroky, nerosty, jantarem, textiliemi, kožešinami, keramikou, ale i s kořením, parfémy a exotickými zvířaty (Indie) a se slonovinou a drahokamy (východní Afrika) atd. Dále Fellmeth krátce popisuje peněžní systém v raném Impériu. Hodnota mincí odpovídala v tomto období skutečné hodnotě drahých kovů (zlata a stříbra), hodnota drobných mincí z bronzu a mědi byla ustanovena podle větších minci. Fellmeth upozorňuje na kolísání cen zlata a stříbra na trhu. Ceny se však udržovaly stabilní až do 3. st. po Kr., kdy došlo k znehodnocení ražby a následné inflaci. Autor pomocí spisů římských dějepisců odhaluje chyby císařů v peněžní politice. Například podle Tacita bylo za Tiberiovy vlády v oběhu příliš malé množství peněz a to vedlo k poklesu cen a deflaci. Nedostatek finančních prostředků byl následek různých příčin, např. privátní a státní hromadění bankovních vkladů nebo to, že mince nebyly raženy v dostatečném množství a nemohly pokrýt potřeby trhu. Vývoj bankovnictví dokazují četné banky v Římě i jinde v Itálii. Římané převzali helénistický bankovní systém. Fellmeth diskutuje o existenci bankovních transakcí, které by se podobaly těm dnešním. Peníze z daní, které byly uloženy v různých bankách po celém Egyptě, mohly být převáděny bez skutečných fyzických pohybů, do centrální banky v Alexandrii. Je pravděpodobné, že tyto transakce byly běžnější v jižních provinciích, kde mělo bankovnictví delší tradici. Autor také zdůrazňuje oblastní odlišnosti ve vývoji průmyslu, obchodu a mincovního oběhu. Římští řemeslníci Velmi zajímavá je podkapitola o analýze ikonografie na pohřebních monumentech. Fellmeth upozorňuje, že řemeslníci nikdy nebyli homogenní vrstvou (jednalo se o potulné nájemné dělníky na jedné straně a nezávislé řemeslníky, kteří vlastnili dílnu a obchod a patřili k římské střední třídě na straně druhé). Z náhrobků získáváme informace o vrstvě řemeslníků, kteří získali svou prací majetek a sociální prestiž. Dozvídáme se z nich například i specializace práce a počtu zaměstnanců, jako tomu bylo na Marca Vergilia Eurysaca, který byl pekařem a na jehož náhrobku byl podrobně popsán proces výroby a dělba práce. Řemeslníci se také sdružovali do cechů, kolegií, jak ukazují např. mozaiky v Ostii. Ta přinášela materiální podporu, sociální prestiž a ocenění. Nemáme však důkazy, že by tato

9 sdružení měla na starosti výrobní organizaci, kontrolu jakosti, regulaci cen nebo ochranu proti konkurenci. Autor se dále zmiňuje o dálkových obchodnících, kteří nebyli vnímáni vyšší vrstvou římské společnosti příliš pozitivně, jednalo se však o bohaté a vlivné lidi, kteří měli významnou pozici uvnitř místních společností. Císař a zásobování Říma potravinami Tato podkapitola je zaměřena na komisi ustanovenou Augustem za účelem zajištění dodávek potravin v čase krize. Komise měla za úkol také organizaci dalšího zpracování potravin, kontrolu jakosti, ceny obilí, trestání zpronevěry atd. Podle autora můžeme ve srovnání s dnešní moderní ekonomikou považovat římské hospodářství spíše za liberální. Císařové zasahovali do ekonomiky, kromě zákonů s obecnou působností, spíše výjimečně v době krize. Dohlíželi sice na dostatek obilí, budování veřejných komunikací a staveb, zajišťování armádní ochrany před lupiči atd., přesto však v římské říši fungovaly spíše autoregulační mechanismy. Autor se například zmiňuje o nepokojích, které propukly za vlády císaře Augusta jako reakce na zvýšení daní. Císař se snažil zažehnat hrozící povstání příděly obilí. Jako další příklad si můžeme uvést stížnosti na drahé obilí za Tiberia, na které Tiberius reagoval stanovením nejvyšší ceny obilí. Plinius Další část využívá dopisy Plinia Staršího, který dokumentuje různé typy zemědělských podniků. Autor je rozděluje do následujících kategorií: rodinná domácnost, villae, velká villae (rozloha přes 250 ha) a latifundia. Rozeznává také dva typy nájemného. V prvním případě byl nájem placen určitým procentem z produkce (častější na západě území v prvních dvou staletích po Kr.), v druhém bylo nájemné hrazeno penězi. Druhý typ dával majiteli šanci na vyšší zisk, ale byl více riskantní a bylo zde nebezpečí bankrotu. Fellmeth zdůrazňuje změny v ekonomickém myšlení a hospodářství. Války a epidemie vedly ke snížení populace a nedostatku pracovních sil, což mělo negativní dopad na dodávky do měst. Zvýšení armádních výdajů a daní vyvíjely nátlak na městské obyvatelstvo. Snížení poptávky mělo za následek pokles produkce řemeslné výroby i omezení dálkového obchodu. Závěr V závěrečné kapitole autor píše o důležitosti tohoto tématu, které nám může být nápomocné při studiu modelů moderní ekonomiky. Srovnává zde venkovské evropské domácnosti v 19. a počátkem 20. století, které byly podobné oikos v antickém Řecku. Soběstačné domácnosti byly v Řecku vystřídány polis, zatímco v Evropě 19. a 20. století následovala ekonomika založená na průmyslové výrobě. V obou případech shledává shodné znaky a to pracovní distribuci a tržní výrobu. Dalším příkladem byly zásahy státu do ekonomik v daném období. Autor zde staví proti sobě helénistickou státní ekonomiku, kdy

10 byla státem potlačovaná soukromá iniciativa a proti tomu římskou ekonomiku, v které docházelo k zásahu jen v dobách krize. I zde můžeme vidět podobnost s moderními modely národních hospodářství. Literatura: Fellmeth U. 2008: Pecunia non olet. Die Wirtschaft der antiken Welt. Darmstadt. Rezension zu: Ulrich Fellmeth, Pecunia non olet. Die Wirtschaft der antiken Welt (2008)

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Základy podnikání (ZP) Připravil: Ing. Tomáš Badal. Základy podnikání

Základy podnikání (ZP) Připravil: Ing. Tomáš Badal. Základy podnikání Základy podnikání (ZP) Připravil: Ing. Tomáš Badal Základy podnikání STUDIJNÍ INFORMACE Sylabus Základy podnikání 1. Základní pojmy podnikání, podnikatel, podnik 2. Majetková a kapitálová struktura podniku

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Na základě přečtení pověsti Théseus doplň do textu vynechané výrazy STAROVĚKÁ KRÉTA

Na základě přečtení pověsti Théseus doplň do textu vynechané výrazy STAROVĚKÁ KRÉTA 18 STAROVĚKÁ KRÉTA Na základě přečtení pověsti Théseus doplň do textu vynechané výrazy STAROVĚKÁ KRÉTA Kréta ostrov ve Středozemním moři asi v letech 2500 1500 př. Kr. zde kvetla první evropská civilizace

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost Workshop Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost- projekt ČNB Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních služeb

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Jak se žilo ve starověkém Římě Mgr. Kateřina Hrbková Ilustrace: Jan Hora Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz 1 Obsah Etruskové... 6 Počátky Říma...10 Války s Kartágem...12 Město...14

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE STATISTIKA, ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, TABULKOVÝ PROCESOR

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE STATISTIKA, ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, TABULKOVÝ PROCESOR Statistika, úvod, historie Aleš Drobník strana 1 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE STATISTIKA, ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, TABULKOVÝ PROCESOR V rámci předmětu Kancelářský software se nyní moderním způsobem s využitím výpočetní

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_83 : Šablona: Šablona: Pavlína Sluková VI. Šablona:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Dějepis 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: EKRZU_EKONOMIKA2_08 Název materiálu: PENÍZE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Více

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ AGRO-INVEST NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CARDINALIA a.s. investuje pouze do perspektivních projektů v odvětví prvovýroby v zemědělství. V éře klesajících výnosů z bankovních vkladů nabízíme

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

02 Člověk a společnost Učební list

02 Člověk a společnost Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 02 Člověk a společnost

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s.

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043 Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Příjmy a výdaje + jejich vývoj + Nájemné současných nemovitostí + Nájemné / příjmy z vydávaných nemovitostí +

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více