Zápis z 8. schůze SK RVŠ října 2012, Praha UK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK"

Transkript

1 Zápis z 8. schůze SK RVŠ října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU), Martin Petrus (UHK), Kateřina Polínková (VŠB TUO), Petr Rataj (SLU), Michal Rudecký (UTB), David Řezáč (UO), Nikoleta Sýkorová (VŠKV), Markéta Šestáková (VŠTE), Ondřej Šín (VŠFS), Marie Štěrbová (VFU), Helena Zrůstová (MU) Náhradníci a náhradnice s právem hlasovacím: /3/ Štěpán Esterle (VŠPJ), Eliška Jandová (ŠAVŠ), Kamila Veselá (VŠH) Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: Hana Bendžíková (MU), Marek Bukovan (VŠB TUO), Helena Morozová (ZČU), Vít Kulíšek (SLU), Jiří Tomek (VŠTE) Omluveni: Delegáti a delegátky: Barbora Adolfová (AMU), Irena Armutidisová (AVU), Šimon Heller (JU), Michal Melichárek (AAVŠ), Ján Salanci (MENDELU), Zdeněk Vondra (VŠE) Náhradníci a náhradnice: Pavla Černá (UJEP), Martin Günzel (JU), Lukáš Kaplan (ČZU), Josef Kaštil (UPOL), Eva Koudelková (UPa), Martin Ovsík (UTB), Jana Pospíšilová (VŠE), Samuel Zajíček (UK) Hosté: Slaven Elčić (externí člen LeK), Dominik Gurín (externí člen LeK), Markéta Havelková (externí členka KSEZ), Tereza Jurečková (externí členka KVTČ), Miroslav Makajev (externí člen LeK)

2 Zahájení Předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek přivítal přítomné a stručně představil navržený program. Informoval o účasti hostů na schůzi a navrhl doplnit pořad jednání o bod "Aktuální situace na FPR ZČU" (bod 12). David Řezáč navrhl doplnit program o bod "Financování SK RVŠ" (bod 13). Předseda LK SK RVŠ Marek Hodulík navrhl zrušit bod "Volba místopředsedy pro zahraniční záležitosti" (bod 4). Komora schválila body programu č. 1 3 a 5 13 usnesením č. 12/08/ Komora schválila vyřazení bodu 4 z programu 8. schůze usnesením č. 12/08/ Program byl schválen v doplněném znění. Vystoupení náměstka ministra školství Tomáše Hrudy Předseda SK RVŠ přivítal na schůzi náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školy a výzkum Tomáše Hrudu. Náměstek Hruda informoval o materiálu s pracovním názvem katalog reformních témat, který MŠMT odeslalo reprezentaci vysokých škol v souladu s harmonogramem v pátek 19. října. Uvedl, že témata se soustředí na několik oblastí: zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání, autonomii a odpovědnost vysokých škol, mechanismus jejich financování a na snižování administrativní zátěže. Ke zvýšení kvality vysokých škol má dojít zejména díky jejich profilaci. Náměstek Hruda uvedl, že MŠMT identifikuje tři pilíře činností ve vysokoškolském vzdělávání, na které by se školy měly orientovat: profesní, vzdělávací a výzkumný. Uvedl také, že otázka úrovně organizačních jednotek, na kterých by měla profilace proběhnout, bude předmětem dalšího jednání. Profilaci vysokých škol chce MŠMT zajistit prostřednictvím souběhu opatření upravujících akreditační proces a proces hodnocení vysokých škol spolu s mechanismy jejich financování. Tématem pro další jednání budou tedy institucionální akreditace spojená s kontrolou úrovně výstupů a oddělení procesu udělování akreditací od procesu hodnocení vysokých škol obojí dnes zajišťuje Akreditační komise ČR. Náměstek Hruda zdůraznil, že profilace vysokých škol by měla vycházet z procesů, které se na vysokých školách dnes již dějí, a vyústit v nastavení odpovídajících podmínek pro školy, které se rozhodnou naplňovat jiné typy cílů. S profilací vysokých škol souvisí i otázka jejich autonomie a odpovědnosti. MŠMT bude usilovat o to, aby vysoké školy měly větší pravomoc v určování svého vnitřního uspořádání: znamenalo by to, že některé orgány či organizační jednotky a jejich postavení v rámci vysoké školy nemusí být v zákoně upraveny, nebo budou upraveny volně. Dalším okruhem katalogu reformních témat je také tzv. kontraktové financování, které by mělo školám umožnit strategicky plánovat. Posledním okruhem je pak snížení administrativní zátěže, které zahrnuje například návrh na zrušení účelového vázání prostředků získaných na poplatcích spojených se studiem. Ty jsou nyní ze zákona určeny pro stipendijní fondy, záměrem MŠMT však je, aby tyto prostředky mohly vysoké školy využít i pro jiné účely.

3 Náměstek Hruda také připomněl další připravované změny ve vysokoškolské legislativě, a to zejména přípravu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, kde postoj SK RVŠ považuje za velmi důležitý, a také tzv. reformu poplatkové agendy a změny v metodice hodnocení vědy a výzkumu. Předseda SK RVŠ otevřel k těmto tématům diskusi. V té vystoupili zejména David Řezáč, Petr Baierl, Hana Bendžíková, Miroslav Makajev, Marek Hodulík, Helena Morozová, Markéta Havelková, Slaven Elčić, Heda Čepelová a Miroslav Jašurek. Diskuse se týkala zejména akreditačního procesu, pojetí hodnocení vysokých škol, postavení akademické samosprávy, dopadů profilace vysokých škol a mechanismů, díky kterým by tato profilace měla probíhat. Předseda SK RVŠ poděkoval náměstku Hrudovi za vystoupení i účast na schůzi. 1. Zpráva o činnosti P SK RVŠ Předseda SK RVŠ informoval, že dne 20. září proběhlo 6. zasedání P RVŠ, kterého se zúčastnili také zástupci a zástupkyně MŠMT, včetně náměstka Hrudy. Ten zde představil připravované kroky MŠMT v oblasti vysokoškolské politiky, o kterých hovořil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Fiala již na 7. schůzi SK RVŠ. Jednalo se také o připravovaném projektu KREDO, respektive o jeho změnách či případném úplném zastavení. Dne 26. září proběhla v Praze tisková konference, na které bylo ohlášeno otevření nominací na Cenu Jana Opletala. Uzávěrka pro podávání nominací je 26. října, podrobnější informace o Ceně včetně složení Výboru, který Cenu uděluje jsou k dispozici na webu: David Řezáč se dotázal na mechanismus ustavování Výboru Ceny Jana Opletala. Předseda SK RVŠ konstatoval, že tento proces upravuje Statut Ceny. Připomněl také, že při otevření nominací na Cenu Jana Opletala se objevily relevantní připomínky k jejímu zaměření. Z následující diskuse vyplynulo, že po realizaci letošního ročníku Ceny Jana Opletala by se komora měla zabývat její reflexí a případným přehodnocením některých ustanovení Statutu Ceny. Dne 1. října se konalo na České zemědělské univerzitě v Praze slavnostní Zahájení akademického roku 2012/13. Předseda Vlády ČR Petr Nečas při této příležitosti vystoupil s projevem týkajícím se změn ve vysokém školství, hovořil také ministr Fiala, který se zabýval především zvyšováním kvality vysokoškolského vzdělávání. Na akci vystoupil rovněž předseda SK RVŠ. Dne 10. října proběhlo jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, kterého se za SK RVŠ zúčastnil její předseda. Podrobněji se agendě financování vysokých škol věnuje samostatný bod schůze. Dne 11. října se uskutečnilo setkání zástupců SK RVŠ a předsedkyně Akreditační komise Vladimíry Dvořákové. O setkání požádal předseda SK RVŠ na základě dohody s předsedou Komise pro vědeckou a tvůrčí činnost Petrem Baierlem. Jednání mělo převážně informační charakter, týkalo se připravovaných změn v zajišťování kvality ve vysokém školství a také výstupů dvou individuálních projektů národních (IPn Kvalita a IPn Q-Ram), které realizuje MŠMT a zaměřují se na agendu související právě se zajišťováním kvality.

4 Diskutovalo se také o podobě spolupráce SK RVŠ a AK ČR, kterou obě strany vyhodnotily jako přínosnou. Bylo dojednáno, že SK RVŠ dokončí návrhy změn v dotazníku, které se při hodnocení institucí používají, a zpracuje návrhy změn v osnově vlastní hodnotící zprávy pro hodnocení studijních programů. Předseda SK RVŠ krátce připomněl probíhající 24. konvenci Evropské studentské unie a omluvil tak nepřítomnost místopředsedy pro organizaci a řízení Michala Melichárka, který se ESC 24 účastnil. 2. Informace o činnosti komisí, sekce a skupin Legislativní komise se zabývala především změnami ve financování vědy a výzkumu a situací na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (FPR ZČU). Komise pro vědeckou a tvůrčí činnost pracovala na návrzích změn v dotazníku Akreditační komise. Komise pro sociální a ekonomické záležitosti připravovala definitivní verzi Pozičního dokumentu k finanční pomoci při studiu a rovněž seminář o financování vysokých škol. Komise pro vysokoškolskou samosprávu se zabývala přípravou listopadové konference studentských senátorek a senátorů, zejména pak programem konference a hlavními tématy. Pracovní skupina pro PR začala s přípravou propagačních materiálů k této konferenci. 3. Informace z akademických obcí Účastníci a účastnice zasedání krátce informovali o aktuálním dění v jejich akademických obcích. 4. Volba předsedy komise pro vysokoškolskou samosprávu Předseda SK RVŠ připomněl, že dosud není obsazena funkce předsedy či předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS). Požádal proto přítomné o nominace členů a členek volební komise. Na členy volební komise byli navrženi: Petr Baierl, Dominik Dvořák, Marek Hodulík a Ondřej Šín. SK RVŠ schválila volební komisi pro tuto volbu v navrženém složení usnesením č. 12/08/ Předsedou volební komise se stal Petr Baierl. Informoval, že prostřednictvím ové konference byl na pozici předsedy KVS nominován Štěpán Esterle, který se svou nominací souhlasil. Štěpán Esterle stručně představil sebe a své dosavadní působení v SK RVŠ, zejména v KVS, kde pracoval od jejího ustavení. Za hlavní úkol pro komisi v současnosti považuje úspěšnou realizaci senátorské konference a následné navázaní programové činnosti komise na výstupy této konference.

5 Předseda volební komise následně vysvětlil způsob volby a dohlédl na řádné rozdělení volebních lístků. Bylo vydáno 18 volebních lístků, odevzdáno jich bylo 18, z toho 17 platných. Pro kandidáta se vyjádřilo 15 hlasů, proti 1, zdržel se 1. Štěpán Esterle byl zvolen předsedou Komise pro vysokoškolskou samosprávu. 5. Změny ve VŠ legislativě Předseda SK RVŠ informoval, že MŠMT poskytlo reprezentaci vysokých škol harmonogram postupu prací na přípravě změn ve vysokoškolské legislativě. Dne 10. října obdržela SK RVŠ návrh upravených principů Věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům (VZZ FPS), v pátek 19. října pak byl předsedovi RVŠ zaslán tzv. "katalog reformních témat". Všechny podklady budou k dispozici na intranetu. Předseda SK RVŠ dodal, že lze předpokládat, že další jednání bude mít jinou formu, než tomu bylo doposud zástupci České konference rektorů a Rady vysokých škol například o některých agendách mohou jednat odděleně. 6. Financování vysokých škol Předseda SK RVŠ stručně shrnul výstupy posledního jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. V návrhu pravidel financování je zatím minimum změn oproti minulému roku, mezi indikátory již nadále není kontroverzní bonifikace nepokračujících absolventů. Došlo také k mírnému navýšení rozpočtu (prostředky budou rozdělovány podle indikátorů kvality). 7. Financování vysokých škol seminář Předseda Komise pro sociální a ekonomické záležitosti Dominik Dvořák vedl seminář, jehož úkolem bylo představit mechanismus financování veřejných vysokých škol a základní ukazatele používané při rozdělování prostředků. Prezentace je k dispozici na intranetu. 8. Poziční dokument k finanční pomoci při studiu Předseda SK RVŠ připomněl obsah návrhu Pozičního dokumentu k finanční pomoci při studiu, který byl představen a projednán již na 7. schůzi SK RVŠ. Nebyly k němu vzneseny žádné další připomínky. SK RVŠ přijala Poziční dokument k finanční pomoci při studiu v navrženém znění usnesením č. 12/08/

6 9. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům aktuální informace Předseda SK RVŠ připomněl situaci, v jaké se příprava VZZ FPS nachází: původní návrh, který Legislativní rada vlády projednala a podmínila jeho schválení zapracováním řady připomínek, ministr nestáhl, stále se z něj tedy vychází. V průběhu léta došlo k obnovení jednání (to inicioval autorský tým původního VZZ FPS ve složení: Michal Frankl, Libor Svoboda, Michaela Dombrovská), během kterého došlo k identifikaci řady problémových bodů a sporných situací. Dne 10. října pak MŠMT rozeslalo reprezentaci vysokých škol materiál, který shrnuje návrh úprav v původním VZZ FPS. Helena Zrůstová zpracovala srovnání návrhu úprav s původním zněním, toto srovnání je k dispozici na intranetu. Mezi spornými body v poskytnutém materiálu patří omezení nároku na pomoc pouze na dobu standardní doby studia během jednání s autorským týmem byli zástupci SK RVŠ opakovaně ujišťováni, že zákon bude pracovat se standardní dobou studia navýšenou o jeden rok, tedy s dobou, po kterou je podle současné legislativy možné studovat na veřejné vysoké škole, aniž by vznikla povinnost hradit poplatek za delší nebo další studium. Nejvýznamnějším sporným bodem zůstávají studentské půjčky jako významný pilíř nového systému finanční pomoci ke studiu. Ty nemají být vázány na školné, mají sloužit ke krytí samotných životních a studijních nákladů. V jiných ohledech se ale jejich parametry oproti původnímu návrhu nezměnily. Předseda SK RVŠ k tomuto bodu otevřel diskusi. V ní vystoupili zejména Miroslav Makajev, Marek Hodulík, David Řezáč, Markéta Havelková a Miroslav Jašurek. Mezi hlavními argumenty zaznělo, že půjčky nejsou vhodný nástroj, jak pomáhat sociálně nejslabším, jejich výhodnost oproti komerčním půjčkám nespočívá ve větší bezpečnosti (v případě nesplácení nebude rozdíl mezi nimi a komerční půjčkou). Náklady na financování a provoz systému půjček by se daly použít na efektivní podporu práce při studiu, která by dokázala rozvíjet znalosti a kompetence nabyté během studia, zajistit zdroje pro živobytí a zároveň zprostředkovat zkušenosti potřebné pro budoucí uplatnění na trhu práce. Na druhou stranu mohou být studentské půjčky pro některé účely přínosné jde spíše o jejich postavení v celém systému finanční podpory při studiu. Předseda SK RVŠ požádal zájemce a zájemkyně o účast v ad hoc návrhové komisi, která navrhla usnesení v následujícím znění: SK RVŠ projednala materiál Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům (vysokých škol) upravené principy. Považujeme za důležité v dalším jednání vyjasnit roli a význam jednotlivých nástrojů finanční pomoci při studiu. Systematické zadlužování nemůže tvořit významný pilíř celého systému finanční podpory při studiu. Ve srovnání se systémem založeným na rozvoji a podpoře jiných nástrojů přímé i nepřímé podpory se systém založený na půjčkách jeví jako neefektivní a rizikový. Považujeme proto půjčky při studiu za nevhodný nástroj podpory a odmítáme jejich zavedení na úrovni nově přijímané legislativy. Zejména pak považujeme za nepřijatelné, aby zavedení studentských půjček bylo krokem směřujícím ke zpoplatnění vysokoškolského studia.

7 Efektivní systém finanční podpory při studiu musí být v mnohem větší míře založen na podpoře práce při studiu, která studujícím umožní dále rozvíjet jejich znalosti a dovednosti získané během studia a zajistí jim zdroje pro financování nákladů při studiu. Podpora práce při studiu by neměla být redukována pouze na daňové úlevy pro zaměstnavatele. Měla by být výrazněji zaměřena na aktivní politiku podpory zaměstnanosti Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/ Konference akademických senátorů Předseda KVS Štěpán Esterle informoval, že v pátek 19. října byly odeslány pozvánky na Studentskou konferenci akademických senátorek a senátorů. Konference se uskuteční ve dnech listopadu v Praze, o konkrétním místě se ještě jedná. KVS pracuje na programu a podpůrných materiálech. Zatím je zřejmé, že stěžejní část bude tvořit představování jednotlivých senátů a workshop na téma, které se ukáže pro studující v samosprávě jako nejnaléhavější. SK RVŠ bude rovněž prezentovat Cenu Jana Opletala. Na zahájení konference by se měli podílet také představitelé MŠMT a zástupci hostitelské univerzity. V této souvislosti také předseda KVS připomněl, že Akademické centrum studentských aktivit (ACSA) od pátku 17. listopadu pořádá akci POSED, které by konference neměla konkurovat zástupci SK RVŠ by se také mohli akce ACSA účastnit. 11. Cena Jana Opletala David Řezáč navrhl pověřit KVS zpracováním změny Statutu Ceny Jana Opletala. Předseda SK RVŠ navrhl usnesení v následujícím znění: SK RVŠ pověřuje Komisi pro vysokoškolskou samosprávu vypracováním návrhu změn Statutu Ceny Jana Opletala, a to v oblasti pravomocí orgánů SK RVŠ při sestavování Výboru Ceny i v koncepci Ceny samotné, a předložením návrhu změn nejpozději do března Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/ Informace o aktuální situaci na FPR ZČU Předseda SK RVŠ přivítal na schůzi Tomáše Hnetilu, místopředsedu akademického senátu FPR ZČU. Ten stručně připomněl situaci, ve které se studující na fakultě nacházejí: fakulta žádala o prodloužení akreditace studijního programu Právo a právní věda, které Akreditační komise nejprve připustila v omezeném režimu (tzv. na dostudování ), a následně zamítla, protože k takovému rozhodnutí neměla pravomoc. Ministr Dobeš prodloužení akreditace ale schválil, a to v rozsahu, o který žádala fakulta.

8 Ministr Fiala následně toto rozhodnutí zrušil a na základě žádosti Západočeské univerzity v Plzni nikoliv tedy její Právnické fakulty - akreditaci prodloužil pouze o 16 měsíců, v souladu s původním stanoviskem Akreditační komise. Proti tomuto rozhodnutí ministra Fialy však byl podán rozklad, o kterém dosud nebylo rozhodnuto: rozhodnutí tedy zatím nenabylo platnosti. Problém z hlediska studujících spočívá zejména v nejasném členství v akademické obci. V důsledku toho, že akreditovaný program podle rozhodnutí ministra Fialy realizuje univerzita, ne fakulta, nejsou dle názoru MŠMT a vedení ZČU studenti a studentky práv na ZČU členy a členkami akademické obce fakulty, pouze univerzity. Vedení FPR ZČU ale nadále jedná, jako by k žádné změně nedošlo jediným krokem, který by naznačoval, že fakulta zrušení členství v akademické obci u studujících práva bere na vědomí, byl bezprostřední a vynucený zánik mandátu studentských členů a členek akademického senátu FPR ZČU. Západočeská univerzita v Plzni v tomto smyslu také nedává jasné signály, protože například na úrovni platnosti opatření děkana také stále jedná, jako kdyby pro studující práva byla stále příslušnou akademickou obcí FPR ZČU. Předseda LK SK RVŠ v diskusi představil stanovisko této komise: LK SK RVŠ je toho názoru, že mandát senátorů zvolených do AS FPR ZČU v Plzni ve volbách konaných v březnu 2011 stále trvá, vyhlášení voleb na obsazená místa není v souladu s právním řádem ČR. Členství studujících v akademické obci FPR ZČU v Plzni nezaniklo. Obdobně LK SK RVŠ pohlíží na nezákonnost voleb do AS ZČU v Plzni konaných v říjnu LK SK RVŠ vychází při svém stanovisku z nejasnosti ohledně právní moci akreditace vydané MŠMT za ministra Fialy a dále možnosti orgánu veřejné moci rozhodnout o zániku mandátu bez souhlasu řádně zvolených senátorů. Předseda SK RVŠ následně vyzval zájemce a zájemkyně k ustavení ad hoc návrhové komise, která navrhla k tomuto bodu následující usnesení: SK RVŠ vyzývá ministra školství mládeže a tělovýchovy, aby bezodkladně rozhodl o rozkladech podaných ve věci akreditace Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Současný stav prodlužuje nejistotu studentů a znemožňuje Západočeské univerzitě v Plzni adekvátně a řádně na nastalou situaci zareagovat. SK RVŠ doporučuje ZČU v Plzni nepodnikat žádné nevratné kroky, kterými by bylo zasaženo do práv studentů FPR ZČU Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/ Financování SK RVŠ David Řezáč požádal o ujasnění pravidel financování a hospodaření SK RVŠ. Předseda SK RVŠ konstatoval, že se financování, sestavování rozpočtu i zásady hospodaření řídí předpisy Rady vysokých škol, respektive Agentury Rady vysokých škol. Podrobný předpis Zásady hospodaření Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) ve vztahu k Agentuře Rady vysokých škol (ARVŠ) je veřejně dostupný na webu RVŠ.

9 Helena Morozová vznesla podnět, zda by nebylo možné členy a členky SK RVŠ pravidelně informovat o stavu hospodaření. Následovala diskuse týkající se míry podrobnosti informací, četnosti a formy zveřejňování těchto údajů, ve které vystoupili zejména Marek Hodulík, Miroslav Jašurek, Heda Čepelová, David Řezáč a Helena Morozová. Předseda LK SK RVŠ na základě této diskuse navrhl usnesení v následujícím znění: SK RVŠ pověřuje předsedu SK RVŠ zveřejněním podrobnější zprávy o hospodaření SK RVŠ za rok 2011 na interním systému Capsa, včetně vyjasnění celkových mzdových nákladů spojených s agendou tajemnice a tiskové mluvčí Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/08. SK RVŠ pověřuje Legislativní komisi analýzou možnosti zveřejňování průběžných evidencí hospodaření SK RVŠ, a to v jiné struktuře (bližší určení nákladů) či jiným způsobem (intranet, webové stránky), než bylo dosud zvykem zveřejňovat výsledné zprávy o hospodaření SK RVŠ. Legislativní komise předloží výsledky analýzy do konce roku Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/09. Zakončení Předseda SK RVŠ poděkoval přítomným za účast a ukočil schůzi. Zapsala: Za správnost: Heda Čepelová, tajemnice Miroslav Jašurek, předseda Michal Melichárek, místopředseda pro organizaci a řízení, nebyl z důvodů dlouhodobě plánované zahraniční cesty 24. konvence ESU přítomen na schůzi a nemohl tedy zápis ověřit.

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ Zápis ze 18. schůze SK RVŠ 13. října 2013, Telč (MU) Přítomni: 16 Delegáti a delegátky: /14/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Přítomni: /22/ Delegáti a delegátky: /18/ Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK

Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK Přítomni: /19/ Delegáti a delegátky: /13/ Irena Armutidisová (AVU), Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK),

Více

Zápis z 20. schůze SK RVŠ 5. prosince 2013, Praha (UK)

Zápis z 20. schůze SK RVŠ 5. prosince 2013, Praha (UK) Zápis z 20. schůze SK RVŠ 5. prosince 2013, Praha (UK) Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: /17/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Vlasta Hledíková (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek

Více

Zápis z 16. schůze SK RVŠ

Zápis z 16. schůze SK RVŠ Zápis z 16. schůze SK RVŠ 13. června 2013, Praha (UK) Přítomni: 21 Delegáti a delegátky: /16/ Barbora Adolfová (AMU), Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL),

Více

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: 19 Petr Baierl /ZČU/, Vlasta Hledíková /VŠPJ/, Marek Hodulík /UPOL/, Lucie Jochmannová /JU/, Aneta Kozáková

Více

Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014)

Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) 11. září 2014, Praha (UK) Přítomni: 15 Delegáti a delegátky: 14 Petr Baierl /ZČU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Hugo Kysilka /ČVUT/, Miroslav

Více

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) (SK RVŠ) POSED 2. 11. 2014, kemp Baldovec Daniel Thibaud, předseda Úvodní informace - veřejné a státní VŠ - 27 veřejných a státních vysokých škol, - 330 000 studentů - soukromé VŠ - 44 soukromých VŠ -

Více

Studentská komora Rady vysokých škol Přehled aktivit

Studentská komora Rady vysokých škol Přehled aktivit Přehled aktivit POSED 2. 11. 2014, kemp Baldovec Daniel Thibaud, předseda Přehled aktivit SK RVŠ - KAS - workshopy - legislativní činnost - tvorba pozičních dokumentů a jejich prosazování - boj za práva

Více

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 22. leden 2015, Praha (UK) Delegáti a delegátky: Tereza Kicková /AAVŠ/, Václava Sedlmajerová /ČVUT/, Hynek Roubík /ČZU/, Barbora Stuhlová /JČU/, Martin

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Tento sborník má za úkol to, co sborníky jiné, tedy rekapitulovat a také informovat všechny ostatní. Proto Vám přeji, ať dobře poslouží!

Tento sborník má za úkol to, co sborníky jiné, tedy rekapitulovat a také informovat všechny ostatní. Proto Vám přeji, ať dobře poslouží! SBORNÍK Slovo úvodem Vážení čtenáři. Právě jste otevřeli sborník, který vychází z prvního ročníku unikátní konference, kterou pořádala Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ), národní studentská

Více

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 28. dubna 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Král, Filipová,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 13. 10. 2008

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 13. 10. 2008 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 13. 10. 2008 Přítomní členové (bez titulů): O. Doskočil, P. Zimmelová, P. Scholz, R.

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zápis z 242. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 18. 11. 2014 v Opavě

Zápis z 242. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 18. 11. 2014 v Opavě Zápis z 242. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 18. 11. 2014 v Opavě Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl,

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Zápis z 222. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 22. 1. 2013 v Opavě

Zápis z 222. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 22. 1. 2013 v Opavě Zápis z 222. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 22. 1. 2013 v Opavě Přítomni: Sedlář, Vojtal, Harasimová, Urbanec, Janiš, Ševčík, Fogltonová, Řihák, Bernatík, Botlík, Šperka,

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako Pracovní skupina ) konaného dne 3. března 2015

Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako Pracovní skupina ) konaného dne 3. března 2015 Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako Pracovní skupina ) konaného dne 3. března 2015 Místo zasedání: Úřad vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1, zasedací místnost

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Program: Zápis Akademického senátu Slezské univerzity ze 147. zasedání dne 21. 6. 2006

Program: Zápis Akademického senátu Slezské univerzity ze 147. zasedání dne 21. 6. 2006 Zápis Akademického senátu Slezské univerzity ze 147. zasedání dne 21. 6. 2006 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Janák, Kratochvílová, Vaněk, Botlík, Franěk, Sedlář, Berger, Bednařík, Vacková, Smysl,

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Zápis z jednání školské rady ze dne 29. ledna 2013

Zápis z jednání školské rady ze dne 29. ledna 2013 Zápis z jednání školské rady ze dne 29. ledna 2013 přítomni: Petra Boháčková Ivana Heřmánková Dagmar Holubová Jaroslav Jelínek (pouze body 1 a 2) Milena Macháčková Pavel Řepa Jiří Slavík Klára Šedivá omluvena:

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze)

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze) Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí Publikace vyjadřuje pouze názory autorů, Evropská komise není odpovědná za používání informací obsažených v publikaci Vysoká škola C Kvalita a zainteresované

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA Instituce Ministerstvo financí Hlasující členové: Jméno a příjmení Eva ANDEROVÁ pověřena zastupováním

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30

Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Zápis z 13. zasedání AS FIT Místo a čas konání Čtvrtek, 17. 4. 2014, zasedací místnost FIT ČVUT, doba trvání 16:00 18:30 Přítomni Členové AS FIT: Jan Nohavica, Jan Bouchner, Martin Kohlík, Alois Pluháček,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Zápis ze schůze ZO Plzeň 3 Strany zelených konané dne 19.6.2014 v kanceláři SZ na Americké 29 v Plzni

Zápis ze schůze ZO Plzeň 3 Strany zelených konané dne 19.6.2014 v kanceláři SZ na Americké 29 v Plzni Základní organizace Strany zelených Plzeň 3 Americká 29, 301 38 Plzeň Zápis ze schůze ZO Plzeň 3 Strany zelených konané dne 19.6.2014 v kanceláři SZ na Americké 29 v Plzni Účastníci: Jméno Příjmení Přítomnost

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 Přítomni : Ověřovatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 konané dne 20.09.2010 16 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny, 1 člen omluven: p. Tomáš

Více

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005 Z á z n a m ze zasedání 53. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 14. dubna 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: Program

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Místo konání: Zahájení a ukončení jednání: Předsedající: Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: DM a ŠJ Písek 9.10.2014-15,30 hod. 10.10.2014

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více