Zápis z 8. schůze SK RVŠ října 2012, Praha UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK"

Transkript

1 Zápis z 8. schůze SK RVŠ října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU), Martin Petrus (UHK), Kateřina Polínková (VŠB TUO), Petr Rataj (SLU), Michal Rudecký (UTB), David Řezáč (UO), Nikoleta Sýkorová (VŠKV), Markéta Šestáková (VŠTE), Ondřej Šín (VŠFS), Marie Štěrbová (VFU), Helena Zrůstová (MU) Náhradníci a náhradnice s právem hlasovacím: /3/ Štěpán Esterle (VŠPJ), Eliška Jandová (ŠAVŠ), Kamila Veselá (VŠH) Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: Hana Bendžíková (MU), Marek Bukovan (VŠB TUO), Helena Morozová (ZČU), Vít Kulíšek (SLU), Jiří Tomek (VŠTE) Omluveni: Delegáti a delegátky: Barbora Adolfová (AMU), Irena Armutidisová (AVU), Šimon Heller (JU), Michal Melichárek (AAVŠ), Ján Salanci (MENDELU), Zdeněk Vondra (VŠE) Náhradníci a náhradnice: Pavla Černá (UJEP), Martin Günzel (JU), Lukáš Kaplan (ČZU), Josef Kaštil (UPOL), Eva Koudelková (UPa), Martin Ovsík (UTB), Jana Pospíšilová (VŠE), Samuel Zajíček (UK) Hosté: Slaven Elčić (externí člen LeK), Dominik Gurín (externí člen LeK), Markéta Havelková (externí členka KSEZ), Tereza Jurečková (externí členka KVTČ), Miroslav Makajev (externí člen LeK)

2 Zahájení Předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek přivítal přítomné a stručně představil navržený program. Informoval o účasti hostů na schůzi a navrhl doplnit pořad jednání o bod "Aktuální situace na FPR ZČU" (bod 12). David Řezáč navrhl doplnit program o bod "Financování SK RVŠ" (bod 13). Předseda LK SK RVŠ Marek Hodulík navrhl zrušit bod "Volba místopředsedy pro zahraniční záležitosti" (bod 4). Komora schválila body programu č. 1 3 a 5 13 usnesením č. 12/08/ Komora schválila vyřazení bodu 4 z programu 8. schůze usnesením č. 12/08/ Program byl schválen v doplněném znění. Vystoupení náměstka ministra školství Tomáše Hrudy Předseda SK RVŠ přivítal na schůzi náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školy a výzkum Tomáše Hrudu. Náměstek Hruda informoval o materiálu s pracovním názvem katalog reformních témat, který MŠMT odeslalo reprezentaci vysokých škol v souladu s harmonogramem v pátek 19. října. Uvedl, že témata se soustředí na několik oblastí: zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání, autonomii a odpovědnost vysokých škol, mechanismus jejich financování a na snižování administrativní zátěže. Ke zvýšení kvality vysokých škol má dojít zejména díky jejich profilaci. Náměstek Hruda uvedl, že MŠMT identifikuje tři pilíře činností ve vysokoškolském vzdělávání, na které by se školy měly orientovat: profesní, vzdělávací a výzkumný. Uvedl také, že otázka úrovně organizačních jednotek, na kterých by měla profilace proběhnout, bude předmětem dalšího jednání. Profilaci vysokých škol chce MŠMT zajistit prostřednictvím souběhu opatření upravujících akreditační proces a proces hodnocení vysokých škol spolu s mechanismy jejich financování. Tématem pro další jednání budou tedy institucionální akreditace spojená s kontrolou úrovně výstupů a oddělení procesu udělování akreditací od procesu hodnocení vysokých škol obojí dnes zajišťuje Akreditační komise ČR. Náměstek Hruda zdůraznil, že profilace vysokých škol by měla vycházet z procesů, které se na vysokých školách dnes již dějí, a vyústit v nastavení odpovídajících podmínek pro školy, které se rozhodnou naplňovat jiné typy cílů. S profilací vysokých škol souvisí i otázka jejich autonomie a odpovědnosti. MŠMT bude usilovat o to, aby vysoké školy měly větší pravomoc v určování svého vnitřního uspořádání: znamenalo by to, že některé orgány či organizační jednotky a jejich postavení v rámci vysoké školy nemusí být v zákoně upraveny, nebo budou upraveny volně. Dalším okruhem katalogu reformních témat je také tzv. kontraktové financování, které by mělo školám umožnit strategicky plánovat. Posledním okruhem je pak snížení administrativní zátěže, které zahrnuje například návrh na zrušení účelového vázání prostředků získaných na poplatcích spojených se studiem. Ty jsou nyní ze zákona určeny pro stipendijní fondy, záměrem MŠMT však je, aby tyto prostředky mohly vysoké školy využít i pro jiné účely.

3 Náměstek Hruda také připomněl další připravované změny ve vysokoškolské legislativě, a to zejména přípravu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, kde postoj SK RVŠ považuje za velmi důležitý, a také tzv. reformu poplatkové agendy a změny v metodice hodnocení vědy a výzkumu. Předseda SK RVŠ otevřel k těmto tématům diskusi. V té vystoupili zejména David Řezáč, Petr Baierl, Hana Bendžíková, Miroslav Makajev, Marek Hodulík, Helena Morozová, Markéta Havelková, Slaven Elčić, Heda Čepelová a Miroslav Jašurek. Diskuse se týkala zejména akreditačního procesu, pojetí hodnocení vysokých škol, postavení akademické samosprávy, dopadů profilace vysokých škol a mechanismů, díky kterým by tato profilace měla probíhat. Předseda SK RVŠ poděkoval náměstku Hrudovi za vystoupení i účast na schůzi. 1. Zpráva o činnosti P SK RVŠ Předseda SK RVŠ informoval, že dne 20. září proběhlo 6. zasedání P RVŠ, kterého se zúčastnili také zástupci a zástupkyně MŠMT, včetně náměstka Hrudy. Ten zde představil připravované kroky MŠMT v oblasti vysokoškolské politiky, o kterých hovořil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Fiala již na 7. schůzi SK RVŠ. Jednalo se také o připravovaném projektu KREDO, respektive o jeho změnách či případném úplném zastavení. Dne 26. září proběhla v Praze tisková konference, na které bylo ohlášeno otevření nominací na Cenu Jana Opletala. Uzávěrka pro podávání nominací je 26. října, podrobnější informace o Ceně včetně složení Výboru, který Cenu uděluje jsou k dispozici na webu: David Řezáč se dotázal na mechanismus ustavování Výboru Ceny Jana Opletala. Předseda SK RVŠ konstatoval, že tento proces upravuje Statut Ceny. Připomněl také, že při otevření nominací na Cenu Jana Opletala se objevily relevantní připomínky k jejímu zaměření. Z následující diskuse vyplynulo, že po realizaci letošního ročníku Ceny Jana Opletala by se komora měla zabývat její reflexí a případným přehodnocením některých ustanovení Statutu Ceny. Dne 1. října se konalo na České zemědělské univerzitě v Praze slavnostní Zahájení akademického roku 2012/13. Předseda Vlády ČR Petr Nečas při této příležitosti vystoupil s projevem týkajícím se změn ve vysokém školství, hovořil také ministr Fiala, který se zabýval především zvyšováním kvality vysokoškolského vzdělávání. Na akci vystoupil rovněž předseda SK RVŠ. Dne 10. října proběhlo jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, kterého se za SK RVŠ zúčastnil její předseda. Podrobněji se agendě financování vysokých škol věnuje samostatný bod schůze. Dne 11. října se uskutečnilo setkání zástupců SK RVŠ a předsedkyně Akreditační komise Vladimíry Dvořákové. O setkání požádal předseda SK RVŠ na základě dohody s předsedou Komise pro vědeckou a tvůrčí činnost Petrem Baierlem. Jednání mělo převážně informační charakter, týkalo se připravovaných změn v zajišťování kvality ve vysokém školství a také výstupů dvou individuálních projektů národních (IPn Kvalita a IPn Q-Ram), které realizuje MŠMT a zaměřují se na agendu související právě se zajišťováním kvality.

4 Diskutovalo se také o podobě spolupráce SK RVŠ a AK ČR, kterou obě strany vyhodnotily jako přínosnou. Bylo dojednáno, že SK RVŠ dokončí návrhy změn v dotazníku, které se při hodnocení institucí používají, a zpracuje návrhy změn v osnově vlastní hodnotící zprávy pro hodnocení studijních programů. Předseda SK RVŠ krátce připomněl probíhající 24. konvenci Evropské studentské unie a omluvil tak nepřítomnost místopředsedy pro organizaci a řízení Michala Melichárka, který se ESC 24 účastnil. 2. Informace o činnosti komisí, sekce a skupin Legislativní komise se zabývala především změnami ve financování vědy a výzkumu a situací na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (FPR ZČU). Komise pro vědeckou a tvůrčí činnost pracovala na návrzích změn v dotazníku Akreditační komise. Komise pro sociální a ekonomické záležitosti připravovala definitivní verzi Pozičního dokumentu k finanční pomoci při studiu a rovněž seminář o financování vysokých škol. Komise pro vysokoškolskou samosprávu se zabývala přípravou listopadové konference studentských senátorek a senátorů, zejména pak programem konference a hlavními tématy. Pracovní skupina pro PR začala s přípravou propagačních materiálů k této konferenci. 3. Informace z akademických obcí Účastníci a účastnice zasedání krátce informovali o aktuálním dění v jejich akademických obcích. 4. Volba předsedy komise pro vysokoškolskou samosprávu Předseda SK RVŠ připomněl, že dosud není obsazena funkce předsedy či předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS). Požádal proto přítomné o nominace členů a členek volební komise. Na členy volební komise byli navrženi: Petr Baierl, Dominik Dvořák, Marek Hodulík a Ondřej Šín. SK RVŠ schválila volební komisi pro tuto volbu v navrženém složení usnesením č. 12/08/ Předsedou volební komise se stal Petr Baierl. Informoval, že prostřednictvím ové konference byl na pozici předsedy KVS nominován Štěpán Esterle, který se svou nominací souhlasil. Štěpán Esterle stručně představil sebe a své dosavadní působení v SK RVŠ, zejména v KVS, kde pracoval od jejího ustavení. Za hlavní úkol pro komisi v současnosti považuje úspěšnou realizaci senátorské konference a následné navázaní programové činnosti komise na výstupy této konference.

5 Předseda volební komise následně vysvětlil způsob volby a dohlédl na řádné rozdělení volebních lístků. Bylo vydáno 18 volebních lístků, odevzdáno jich bylo 18, z toho 17 platných. Pro kandidáta se vyjádřilo 15 hlasů, proti 1, zdržel se 1. Štěpán Esterle byl zvolen předsedou Komise pro vysokoškolskou samosprávu. 5. Změny ve VŠ legislativě Předseda SK RVŠ informoval, že MŠMT poskytlo reprezentaci vysokých škol harmonogram postupu prací na přípravě změn ve vysokoškolské legislativě. Dne 10. října obdržela SK RVŠ návrh upravených principů Věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům (VZZ FPS), v pátek 19. října pak byl předsedovi RVŠ zaslán tzv. "katalog reformních témat". Všechny podklady budou k dispozici na intranetu. Předseda SK RVŠ dodal, že lze předpokládat, že další jednání bude mít jinou formu, než tomu bylo doposud zástupci České konference rektorů a Rady vysokých škol například o některých agendách mohou jednat odděleně. 6. Financování vysokých škol Předseda SK RVŠ stručně shrnul výstupy posledního jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. V návrhu pravidel financování je zatím minimum změn oproti minulému roku, mezi indikátory již nadále není kontroverzní bonifikace nepokračujících absolventů. Došlo také k mírnému navýšení rozpočtu (prostředky budou rozdělovány podle indikátorů kvality). 7. Financování vysokých škol seminář Předseda Komise pro sociální a ekonomické záležitosti Dominik Dvořák vedl seminář, jehož úkolem bylo představit mechanismus financování veřejných vysokých škol a základní ukazatele používané při rozdělování prostředků. Prezentace je k dispozici na intranetu. 8. Poziční dokument k finanční pomoci při studiu Předseda SK RVŠ připomněl obsah návrhu Pozičního dokumentu k finanční pomoci při studiu, který byl představen a projednán již na 7. schůzi SK RVŠ. Nebyly k němu vzneseny žádné další připomínky. SK RVŠ přijala Poziční dokument k finanční pomoci při studiu v navrženém znění usnesením č. 12/08/

6 9. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům aktuální informace Předseda SK RVŠ připomněl situaci, v jaké se příprava VZZ FPS nachází: původní návrh, který Legislativní rada vlády projednala a podmínila jeho schválení zapracováním řady připomínek, ministr nestáhl, stále se z něj tedy vychází. V průběhu léta došlo k obnovení jednání (to inicioval autorský tým původního VZZ FPS ve složení: Michal Frankl, Libor Svoboda, Michaela Dombrovská), během kterého došlo k identifikaci řady problémových bodů a sporných situací. Dne 10. října pak MŠMT rozeslalo reprezentaci vysokých škol materiál, který shrnuje návrh úprav v původním VZZ FPS. Helena Zrůstová zpracovala srovnání návrhu úprav s původním zněním, toto srovnání je k dispozici na intranetu. Mezi spornými body v poskytnutém materiálu patří omezení nároku na pomoc pouze na dobu standardní doby studia během jednání s autorským týmem byli zástupci SK RVŠ opakovaně ujišťováni, že zákon bude pracovat se standardní dobou studia navýšenou o jeden rok, tedy s dobou, po kterou je podle současné legislativy možné studovat na veřejné vysoké škole, aniž by vznikla povinnost hradit poplatek za delší nebo další studium. Nejvýznamnějším sporným bodem zůstávají studentské půjčky jako významný pilíř nového systému finanční pomoci ke studiu. Ty nemají být vázány na školné, mají sloužit ke krytí samotných životních a studijních nákladů. V jiných ohledech se ale jejich parametry oproti původnímu návrhu nezměnily. Předseda SK RVŠ k tomuto bodu otevřel diskusi. V ní vystoupili zejména Miroslav Makajev, Marek Hodulík, David Řezáč, Markéta Havelková a Miroslav Jašurek. Mezi hlavními argumenty zaznělo, že půjčky nejsou vhodný nástroj, jak pomáhat sociálně nejslabším, jejich výhodnost oproti komerčním půjčkám nespočívá ve větší bezpečnosti (v případě nesplácení nebude rozdíl mezi nimi a komerční půjčkou). Náklady na financování a provoz systému půjček by se daly použít na efektivní podporu práce při studiu, která by dokázala rozvíjet znalosti a kompetence nabyté během studia, zajistit zdroje pro živobytí a zároveň zprostředkovat zkušenosti potřebné pro budoucí uplatnění na trhu práce. Na druhou stranu mohou být studentské půjčky pro některé účely přínosné jde spíše o jejich postavení v celém systému finanční podpory při studiu. Předseda SK RVŠ požádal zájemce a zájemkyně o účast v ad hoc návrhové komisi, která navrhla usnesení v následujícím znění: SK RVŠ projednala materiál Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům (vysokých škol) upravené principy. Považujeme za důležité v dalším jednání vyjasnit roli a význam jednotlivých nástrojů finanční pomoci při studiu. Systematické zadlužování nemůže tvořit významný pilíř celého systému finanční podpory při studiu. Ve srovnání se systémem založeným na rozvoji a podpoře jiných nástrojů přímé i nepřímé podpory se systém založený na půjčkách jeví jako neefektivní a rizikový. Považujeme proto půjčky při studiu za nevhodný nástroj podpory a odmítáme jejich zavedení na úrovni nově přijímané legislativy. Zejména pak považujeme za nepřijatelné, aby zavedení studentských půjček bylo krokem směřujícím ke zpoplatnění vysokoškolského studia.

7 Efektivní systém finanční podpory při studiu musí být v mnohem větší míře založen na podpoře práce při studiu, která studujícím umožní dále rozvíjet jejich znalosti a dovednosti získané během studia a zajistí jim zdroje pro financování nákladů při studiu. Podpora práce při studiu by neměla být redukována pouze na daňové úlevy pro zaměstnavatele. Měla by být výrazněji zaměřena na aktivní politiku podpory zaměstnanosti Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/ Konference akademických senátorů Předseda KVS Štěpán Esterle informoval, že v pátek 19. října byly odeslány pozvánky na Studentskou konferenci akademických senátorek a senátorů. Konference se uskuteční ve dnech listopadu v Praze, o konkrétním místě se ještě jedná. KVS pracuje na programu a podpůrných materiálech. Zatím je zřejmé, že stěžejní část bude tvořit představování jednotlivých senátů a workshop na téma, které se ukáže pro studující v samosprávě jako nejnaléhavější. SK RVŠ bude rovněž prezentovat Cenu Jana Opletala. Na zahájení konference by se měli podílet také představitelé MŠMT a zástupci hostitelské univerzity. V této souvislosti také předseda KVS připomněl, že Akademické centrum studentských aktivit (ACSA) od pátku 17. listopadu pořádá akci POSED, které by konference neměla konkurovat zástupci SK RVŠ by se také mohli akce ACSA účastnit. 11. Cena Jana Opletala David Řezáč navrhl pověřit KVS zpracováním změny Statutu Ceny Jana Opletala. Předseda SK RVŠ navrhl usnesení v následujícím znění: SK RVŠ pověřuje Komisi pro vysokoškolskou samosprávu vypracováním návrhu změn Statutu Ceny Jana Opletala, a to v oblasti pravomocí orgánů SK RVŠ při sestavování Výboru Ceny i v koncepci Ceny samotné, a předložením návrhu změn nejpozději do března Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/ Informace o aktuální situaci na FPR ZČU Předseda SK RVŠ přivítal na schůzi Tomáše Hnetilu, místopředsedu akademického senátu FPR ZČU. Ten stručně připomněl situaci, ve které se studující na fakultě nacházejí: fakulta žádala o prodloužení akreditace studijního programu Právo a právní věda, které Akreditační komise nejprve připustila v omezeném režimu (tzv. na dostudování ), a následně zamítla, protože k takovému rozhodnutí neměla pravomoc. Ministr Dobeš prodloužení akreditace ale schválil, a to v rozsahu, o který žádala fakulta.

8 Ministr Fiala následně toto rozhodnutí zrušil a na základě žádosti Západočeské univerzity v Plzni nikoliv tedy její Právnické fakulty - akreditaci prodloužil pouze o 16 měsíců, v souladu s původním stanoviskem Akreditační komise. Proti tomuto rozhodnutí ministra Fialy však byl podán rozklad, o kterém dosud nebylo rozhodnuto: rozhodnutí tedy zatím nenabylo platnosti. Problém z hlediska studujících spočívá zejména v nejasném členství v akademické obci. V důsledku toho, že akreditovaný program podle rozhodnutí ministra Fialy realizuje univerzita, ne fakulta, nejsou dle názoru MŠMT a vedení ZČU studenti a studentky práv na ZČU členy a členkami akademické obce fakulty, pouze univerzity. Vedení FPR ZČU ale nadále jedná, jako by k žádné změně nedošlo jediným krokem, který by naznačoval, že fakulta zrušení členství v akademické obci u studujících práva bere na vědomí, byl bezprostřední a vynucený zánik mandátu studentských členů a členek akademického senátu FPR ZČU. Západočeská univerzita v Plzni v tomto smyslu také nedává jasné signály, protože například na úrovni platnosti opatření děkana také stále jedná, jako kdyby pro studující práva byla stále příslušnou akademickou obcí FPR ZČU. Předseda LK SK RVŠ v diskusi představil stanovisko této komise: LK SK RVŠ je toho názoru, že mandát senátorů zvolených do AS FPR ZČU v Plzni ve volbách konaných v březnu 2011 stále trvá, vyhlášení voleb na obsazená místa není v souladu s právním řádem ČR. Členství studujících v akademické obci FPR ZČU v Plzni nezaniklo. Obdobně LK SK RVŠ pohlíží na nezákonnost voleb do AS ZČU v Plzni konaných v říjnu LK SK RVŠ vychází při svém stanovisku z nejasnosti ohledně právní moci akreditace vydané MŠMT za ministra Fialy a dále možnosti orgánu veřejné moci rozhodnout o zániku mandátu bez souhlasu řádně zvolených senátorů. Předseda SK RVŠ následně vyzval zájemce a zájemkyně k ustavení ad hoc návrhové komise, která navrhla k tomuto bodu následující usnesení: SK RVŠ vyzývá ministra školství mládeže a tělovýchovy, aby bezodkladně rozhodl o rozkladech podaných ve věci akreditace Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Současný stav prodlužuje nejistotu studentů a znemožňuje Západočeské univerzitě v Plzni adekvátně a řádně na nastalou situaci zareagovat. SK RVŠ doporučuje ZČU v Plzni nepodnikat žádné nevratné kroky, kterými by bylo zasaženo do práv studentů FPR ZČU Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/ Financování SK RVŠ David Řezáč požádal o ujasnění pravidel financování a hospodaření SK RVŠ. Předseda SK RVŠ konstatoval, že se financování, sestavování rozpočtu i zásady hospodaření řídí předpisy Rady vysokých škol, respektive Agentury Rady vysokých škol. Podrobný předpis Zásady hospodaření Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) ve vztahu k Agentuře Rady vysokých škol (ARVŠ) je veřejně dostupný na webu RVŠ.

9 Helena Morozová vznesla podnět, zda by nebylo možné členy a členky SK RVŠ pravidelně informovat o stavu hospodaření. Následovala diskuse týkající se míry podrobnosti informací, četnosti a formy zveřejňování těchto údajů, ve které vystoupili zejména Marek Hodulík, Miroslav Jašurek, Heda Čepelová, David Řezáč a Helena Morozová. Předseda LK SK RVŠ na základě této diskuse navrhl usnesení v následujícím znění: SK RVŠ pověřuje předsedu SK RVŠ zveřejněním podrobnější zprávy o hospodaření SK RVŠ za rok 2011 na interním systému Capsa, včetně vyjasnění celkových mzdových nákladů spojených s agendou tajemnice a tiskové mluvčí Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/08. SK RVŠ pověřuje Legislativní komisi analýzou možnosti zveřejňování průběžných evidencí hospodaření SK RVŠ, a to v jiné struktuře (bližší určení nákladů) či jiným způsobem (intranet, webové stránky), než bylo dosud zvykem zveřejňovat výsledné zprávy o hospodaření SK RVŠ. Legislativní komise předloží výsledky analýzy do konce roku Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/09. Zakončení Předseda SK RVŠ poděkoval přítomným za účast a ukočil schůzi. Zapsala: Za správnost: Heda Čepelová, tajemnice Miroslav Jašurek, předseda Michal Melichárek, místopředseda pro organizaci a řízení, nebyl z důvodů dlouhodobě plánované zahraniční cesty 24. konvence ESU přítomen na schůzi a nemohl tedy zápis ověřit.

Zápis z 1. ustavující schůze SK RVŠ

Zápis z 1. ustavující schůze SK RVŠ Zápis z 1. ustavující schůze SK RVŠ 19. ledna 2012, Praha UK Přítomni: /31/ Delegáti a delegátky: /30/ Barbora Adolfová (AMU), Irena Armutidisová (AVU), Petr Baierl (ZČU), Martin Bogola (VŠMVV), Dominik

Více

Zápis z 15. schůze SK RVŠ

Zápis z 15. schůze SK RVŠ Zápis z 15. schůze SK RVŠ 16. května 2013, Praha (UK) Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ Zápis ze 18. schůze SK RVŠ 13. října 2013, Telč (MU) Přítomni: 16 Delegáti a delegátky: /14/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Přítomni: /20/ Delegáti a delegátky: /16/ Barbora Adolfová (AMU), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Daniel Kunz (OU), Ondřej

Více

Zápis ze 12. schůze SK RVŠ 21. února 2013, Praha UK

Zápis ze 12. schůze SK RVŠ 21. února 2013, Praha UK Zápis ze 12. schůze SK RVŠ 21. února 2013, Praha UK Přítomni: 25 Delegáti a delegátky: /20/ Barbora Adolfová (AMU), Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Martin Bogola (VŠMVV), Štěpán Esterle (VŠPJ),

Více

Zápis z 9. schůze SK RVŠ 22. listopadu 2012, Praha UK

Zápis z 9. schůze SK RVŠ 22. listopadu 2012, Praha UK Zápis z 9. schůze SK RVŠ 22. listopadu 2012, Praha UK Přítomni: /21/ Delegáti a delegátky: /17/ Barbora Adolfová (AMU), Petr Baierl (ZČU), Martin Bogola (VŠMVV), Dominik Dvořák (UJEP), Štěpán Esterle (VŠPJ),

Více

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Přítomni: /22/ Delegáti a delegátky: /18/ Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK

Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK Přítomni: /19/ Delegáti a delegátky: /13/ Irena Armutidisová (AVU), Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK),

Více

Zápis ze 4. schůze SK RVŠ

Zápis ze 4. schůze SK RVŠ Zápis ze 4. schůze SK RVŠ 12. dubna 2012, Praha UK Přítomni: Delegáti a delegátky: /22/ Barbora Adolfová (AMU), Martin Bogola (VŠMVV), Dominik Dvořák (UJEP), Šimon Heller (JU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav

Více

Zápis z 20. schůze SK RVŠ 5. prosince 2013, Praha (UK)

Zápis z 20. schůze SK RVŠ 5. prosince 2013, Praha (UK) Zápis z 20. schůze SK RVŠ 5. prosince 2013, Praha (UK) Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: /17/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Vlasta Hledíková (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek

Více

Zápis z 19. schůze SK RVŠ 14. listopadu 2013, Praha (UK)

Zápis z 19. schůze SK RVŠ 14. listopadu 2013, Praha (UK) Zápis z 19. schůze SK RVŠ 14. listopadu 2013, Praha (UK) Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: /14/ Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU), Jan Kozubík (MU), Sabina

Více

Zápis z 24. schůze SK RVŠ

Zápis z 24. schůze SK RVŠ Zápis z 24. schůze SK RVŠ 22. dubna 2014, Praha (UK) Přítomni: 22 Delegáti a delegátky: 20 Petr Baierl /ZČU/, Vlasta Hledíková /VŠPJ/, Marek Hodulík /UPOL/, Lucie Jochmannová /JU/, Aneta Kozáková /OU/,

Více

Zápis z 16. schůze SK RVŠ

Zápis z 16. schůze SK RVŠ Zápis z 16. schůze SK RVŠ 13. června 2013, Praha (UK) Přítomni: 21 Delegáti a delegátky: /16/ Barbora Adolfová (AMU), Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL),

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) (SK RVŠ) POSED 2. 11. 2014, kemp Baldovec Daniel Thibaud, předseda Úvodní informace - veřejné a státní VŠ - 27 veřejných a státních vysokých škol, - 330 000 studentů - soukromé VŠ - 44 soukromých VŠ -

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/18 Z Á P I S z 18. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 Datum jednání: 12. 3. 2013, ve 13:00. Místo jednání: VŠB TUO, Ostrava Poruba, místnost D 206 Přítomni: dle prezenční listiny, 27 členů akademického senátu Omluveni:

Více

Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014)

Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) 11. září 2014, Praha (UK) Přítomni: 15 Delegáti a delegátky: 14 Petr Baierl /ZČU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Hugo Kysilka /ČVUT/, Miroslav

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Studentská komora Rady vysokých škol Přehled aktivit

Studentská komora Rady vysokých škol Přehled aktivit Přehled aktivit POSED 2. 11. 2014, kemp Baldovec Daniel Thibaud, předseda Přehled aktivit SK RVŠ - KAS - workshopy - legislativní činnost - tvorba pozičních dokumentů a jejich prosazování - boj za práva

Více

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: 19 Petr Baierl /ZČU/, Vlasta Hledíková /VŠPJ/, Marek Hodulík /UPOL/, Lucie Jochmannová /JU/, Aneta Kozáková

Více

Zápis z 29. schůze SK RVŠ (stálé zasedání )

Zápis z 29. schůze SK RVŠ (stálé zasedání ) Zápis z 29. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) 6. listopadu 2014, Praha (UK) Přítomni: 18 Delegáti a delegátky: 15 Petr Baierl /ZČU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Martin Hrnčíř /LA/,

Více

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 20. 12. 2016 Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: doc. Tichý, Ing. Mikulec Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal,

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017

Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017 Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017 Přítomni: Hosté: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík, MUDr. Josef Fontana,

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223)

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 19. 2. 2014 od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Přítomní senátoři: PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - předsedkyně Bc. Miroslav Kopáček

Více

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 06. 10. 2014 od 13 hodin Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, Dr. Gál, doc. Vilčáková, Dr. Egner, Dr. Rouchal,

Více

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/10 Prezenční listina Přítomni: Dorko, Dvořáček, Horáček, Jarošová, Krupa, Kubančáková, Lux, Martínek, Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Zatloukalová

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 2. října 2008, 13h, místnost 244NB Přítomni: Češková, Pošvicová, Poláková, Nováková,

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

Zápis z 30. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014)

Zápis z 30. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) Delegáti a delegátky: 14 Zápis z 30. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) 4. prosinec 2014, Praha (UK) Petr Baierl /ZČU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Hugo Kysilka /ČVUT/, Lukáš Miklas

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 5/2015 (96) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Zápis z 5. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 9. duben 2015, Praha (UK)

Zápis z 5. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 9. duben 2015, Praha (UK) Zápis z 5. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 9. duben 2015, Praha (UK) Přítomni: 21 Delegáti a delegátky: 19 Dominik Bečka /VŠE/, Aneta Hašková /OU/, Roman Hloušek /ŠAVŠ/, Marek Hodulík /UPOL/,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

viz prezenční listina (celkem 23 senátorů)

viz prezenční listina (celkem 23 senátorů) ZÁPIS Č. 1N/2002 (135) Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 29. ŘÍJNA 2002 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1 Přítomni: Omluveni: Hosté: viz prezenční listina

Více

Zápis ze 4. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)

Zápis ze 4. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) Zápis ze 4. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) výjezdní zasedání, 6. - 8. března 2015, Lednice (MENDELU) Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: 18 Dominik Bečka /VŠE/, Jakub Čermák /VŠPJ/, Aneta Hašková

Více

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů)

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů) Zápis č. 16/2016 (35) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 21. listopadu 2016 v zasedací místnosti 311, v budově U1, Vavrečkova 275, Zlín Přítomni: Dr. Staněk, Dr.

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Zápis z 3. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného ve dnech března 2017

Zápis z 3. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného ve dnech března 2017 Zápis z 3. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného ve dnech 22. 23. března 2017 Přítomni: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík, MUDr. Josef Fontana,

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Konání: 09. února 2011, 11.30 h Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty, místnost

Více

Zápis č. 67 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 9. ledna 2013

Zápis č. 67 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 9. ledna 2013 Zápis č. 67 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 9. ledna 2013 Přítomni: Omluveni: Host: Mgr. Hana Čechová, Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D., Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D., Mgr. Roman

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 25. ZÁŘÍ 2014 přítomni dle prezenční listiny prof. Ing. Jan Vašák, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph. D., Ing. Jan Nevoral, prof.

Více

Činnost Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a akreditace JIŘÍ SMRČKA KANCELÁŘ NAÚ

Činnost Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a akreditace JIŘÍ SMRČKA KANCELÁŘ NAÚ Činnost Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a akreditace JIŘÍ SMRČKA KANCELÁŘ NAÚ Období přechodu na nový systém REALIZOVANÉ KROKY jmenování předsedy, místopředsedů a členů Rady NAÚ a členů

Více

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Funkční období AS FSE UJEP: od 4. 12. 2013 do 3. 12. 2016 1. rok funkčního období: prosinec 2013 říjen 2014 Ustavující

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 1/2015 (92) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 8. ledna 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH 1,

Více

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT,

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT, Z á p i s z 59. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 2., 3. a 4. března 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 12. 11. 2012 Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, doc. Vilčáková, Dr. Vltavská, Dr. Rouchal, Ing. Ovsík,

Více

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 14. květen 2015, Praha (UK)

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 14. květen 2015, Praha (UK) Zápis ze 6. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 14. květen 2015, Praha (UK) Přítomni: 22 Delegáti a delegátky: 19 Dominik Bečka /VŠE/, Aneta Hašková /OU/, Roman Hloušek /ŠAVŠ/, Marek Hodulík /UPOL/,

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno

Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno 1. 7. 2016, 11:00, zasedací místnost pavilonu prof. Lenfelda Počet přítomných členů AS VFU Brno: 14 Hosté: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka

Více

Zápis č. 15/2013 (31) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 14 hodin

Zápis č. 15/2013 (31) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 14 hodin Zápis č. 15/2013 (31) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 14. 10. 2013 od 14 hodin Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, Dr. Gál, Dr. Rouchal, doc. Vilčáková, Dr.

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Funkční období AS FSE UJEP:

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Funkční období AS FSE UJEP: Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Funkční období AS FSE UJEP: 1. 1. 2014 31. 12. 2016 3. rok funkčního období: 2016 Obsah Zprávy o činnosti AS FSE

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 16. února 2017

Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 16. února 2017 Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 16. února 2017 Přítomni: Hosté: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík, MUDr. Josef Fontana,

Více

Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR

Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Místo jednání: sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Datum: 10. 11. 2017 Čas: Přítomni: Omluveni: Hosté: 9.00 11.30 hodin prof. Ing. Vladimír Mařík,

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009 Konání: 10. března 2009, 16.00 hod Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty,

Více

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 23. 2. 2016 Počet přítomných senátorů: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová,, doc. Ing. Martin Macháček,

Více

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Č. j.: FZS/0284/16 PID: 372343 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Přítomni: dle

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Akademický senát FZS

Akademický senát FZS Akademický senát FZS Zápis č. 6-2015 z 6. zasedání pléna Akademického senátu FZS v akademickém roce 2015/2016 Termín: 21. 9. 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1) Nepřítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis z 18. schůze SK RVŠ (stálé zasedání )

Zápis z 18. schůze SK RVŠ (stálé zasedání ) Zápis z 18. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 8. září 2016, Praha (UK) Přítomni: 20 Delegáti a delegátky: 19 Naděžda Glincová /SLU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Nina Jacques /AMU/,

Více

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 4/2014 Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve

Více

Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného

Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného 7. 4. 2011 Prezenční listina: přítomni: K. Bujárková, L. Císařovská, S. Muhič Dizdarevič, J. Homolka, J. Horský, O. Hudeček, A. Kochari, H. Novotná, J. Novotný,

Více

Zápis z jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne

Zápis z jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne Zápis z jednání č. 6/2015 konaného dne 24. 11. 2015 Přítomni: 1. Jiří Uchytil (místopředseda) 7. Ivo Rohovský (předseda) 2. František Kučera 8. Vladimír Mareček 3. Jiří Svoboda 9. Jiří Pykal 4. Josef Matějek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Přítomni: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D, Dr. JUDr. Ing. Martin Flora, doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., doc. Ing. Karel Drápela, CSc., doc.

Více

Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne

Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne 5. 4. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů Bělka, Formánková, Gába, Janečka, Ješina, Kratochvíl, Kudláček, Maříková, Ořechovská, Salaj, Smékal,

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Zápis z 1. zasedání AS FPR ZČU

Zápis z 1. zasedání AS FPR ZČU AKADEMICKÝ SENÁT Zápis z 1. zasedání AS FPR ZČU 12. května 2011 zasedací místnost děkanátu FPR ZČU Přítomno: 17 členů Omluven: 1 člen AS FPR ZČU byl po celou dobu svého jednání usnášeníschopný. Program

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 2/2011 konaného dne

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 2/2011 konaného dne Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2011 konaného dne 14. 2. 2011 Přítomni: 1. Jan Míka 6. Marie Rusová 2. Vojtěch Weis 7. Luboš Kliment (místopředseda) 3. Oldřich

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 29. září 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Taušer, Čajka, Češková, Pošvicová,

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Zápis č. 01/2016 (20)

Zápis č. 01/2016 (20) Zápis č. 01/2016 (20) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 11. ledna 2016 v zasedací místnosti 230, v budově U15, Vavrečkova 5669, Zlín Přítomni: Hosté: Dr. Staněk,

Více

Zápis z 238. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 9. 2014 v Opavě

Zápis z 238. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 9. 2014 v Opavě Zápis z 238. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 9. 2014 v Opavě Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl,

Více

Zápis z 27. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne

Zápis z 27. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne Akademický senát Fakulty strojního inženýrství VUT Technická 2 616 69 Brno Zápis z 27. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne 21.4.2005 Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 22. leden 2015, Praha (UK) Delegáti a delegátky: Tereza Kicková /AAVŠ/, Václava Sedlmajerová /ČVUT/, Hynek Roubík /ČZU/, Barbora Stuhlová /JČU/, Martin

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB-TUO OSTRAVA, č. 5/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB-TUO OSTRAVA, č. 5/2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB-TUO OSTRAVA, č. 5/2014 Datum jednání: 16. 12. 2014 Místo jednání: VŠB-TUO, Ostrava-Poruba, místnost D 206 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny, 30 členů akademického senátu

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 10

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 10 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 10 Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO Zaznamenal doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Funkce tajemnice AS FS Spojení Telefon: +420 597 324 397 Fax: - E-mail:

Více

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze Stránka 1 Předmět Zasedání 6/2015 2018 Datum 16. května 2016 Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Vančurová, Zelenka, Kropáč, očeň Fakulta

Více

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 17. března 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Dubský, Pošvicová,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více