Zápis z 8. schůze SK RVŠ října 2012, Praha UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK"

Transkript

1 Zápis z 8. schůze SK RVŠ října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU), Martin Petrus (UHK), Kateřina Polínková (VŠB TUO), Petr Rataj (SLU), Michal Rudecký (UTB), David Řezáč (UO), Nikoleta Sýkorová (VŠKV), Markéta Šestáková (VŠTE), Ondřej Šín (VŠFS), Marie Štěrbová (VFU), Helena Zrůstová (MU) Náhradníci a náhradnice s právem hlasovacím: /3/ Štěpán Esterle (VŠPJ), Eliška Jandová (ŠAVŠ), Kamila Veselá (VŠH) Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: Hana Bendžíková (MU), Marek Bukovan (VŠB TUO), Helena Morozová (ZČU), Vít Kulíšek (SLU), Jiří Tomek (VŠTE) Omluveni: Delegáti a delegátky: Barbora Adolfová (AMU), Irena Armutidisová (AVU), Šimon Heller (JU), Michal Melichárek (AAVŠ), Ján Salanci (MENDELU), Zdeněk Vondra (VŠE) Náhradníci a náhradnice: Pavla Černá (UJEP), Martin Günzel (JU), Lukáš Kaplan (ČZU), Josef Kaštil (UPOL), Eva Koudelková (UPa), Martin Ovsík (UTB), Jana Pospíšilová (VŠE), Samuel Zajíček (UK) Hosté: Slaven Elčić (externí člen LeK), Dominik Gurín (externí člen LeK), Markéta Havelková (externí členka KSEZ), Tereza Jurečková (externí členka KVTČ), Miroslav Makajev (externí člen LeK)

2 Zahájení Předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek přivítal přítomné a stručně představil navržený program. Informoval o účasti hostů na schůzi a navrhl doplnit pořad jednání o bod "Aktuální situace na FPR ZČU" (bod 12). David Řezáč navrhl doplnit program o bod "Financování SK RVŠ" (bod 13). Předseda LK SK RVŠ Marek Hodulík navrhl zrušit bod "Volba místopředsedy pro zahraniční záležitosti" (bod 4). Komora schválila body programu č. 1 3 a 5 13 usnesením č. 12/08/ Komora schválila vyřazení bodu 4 z programu 8. schůze usnesením č. 12/08/ Program byl schválen v doplněném znění. Vystoupení náměstka ministra školství Tomáše Hrudy Předseda SK RVŠ přivítal na schůzi náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školy a výzkum Tomáše Hrudu. Náměstek Hruda informoval o materiálu s pracovním názvem katalog reformních témat, který MŠMT odeslalo reprezentaci vysokých škol v souladu s harmonogramem v pátek 19. října. Uvedl, že témata se soustředí na několik oblastí: zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání, autonomii a odpovědnost vysokých škol, mechanismus jejich financování a na snižování administrativní zátěže. Ke zvýšení kvality vysokých škol má dojít zejména díky jejich profilaci. Náměstek Hruda uvedl, že MŠMT identifikuje tři pilíře činností ve vysokoškolském vzdělávání, na které by se školy měly orientovat: profesní, vzdělávací a výzkumný. Uvedl také, že otázka úrovně organizačních jednotek, na kterých by měla profilace proběhnout, bude předmětem dalšího jednání. Profilaci vysokých škol chce MŠMT zajistit prostřednictvím souběhu opatření upravujících akreditační proces a proces hodnocení vysokých škol spolu s mechanismy jejich financování. Tématem pro další jednání budou tedy institucionální akreditace spojená s kontrolou úrovně výstupů a oddělení procesu udělování akreditací od procesu hodnocení vysokých škol obojí dnes zajišťuje Akreditační komise ČR. Náměstek Hruda zdůraznil, že profilace vysokých škol by měla vycházet z procesů, které se na vysokých školách dnes již dějí, a vyústit v nastavení odpovídajících podmínek pro školy, které se rozhodnou naplňovat jiné typy cílů. S profilací vysokých škol souvisí i otázka jejich autonomie a odpovědnosti. MŠMT bude usilovat o to, aby vysoké školy měly větší pravomoc v určování svého vnitřního uspořádání: znamenalo by to, že některé orgány či organizační jednotky a jejich postavení v rámci vysoké školy nemusí být v zákoně upraveny, nebo budou upraveny volně. Dalším okruhem katalogu reformních témat je také tzv. kontraktové financování, které by mělo školám umožnit strategicky plánovat. Posledním okruhem je pak snížení administrativní zátěže, které zahrnuje například návrh na zrušení účelového vázání prostředků získaných na poplatcích spojených se studiem. Ty jsou nyní ze zákona určeny pro stipendijní fondy, záměrem MŠMT však je, aby tyto prostředky mohly vysoké školy využít i pro jiné účely.

3 Náměstek Hruda také připomněl další připravované změny ve vysokoškolské legislativě, a to zejména přípravu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, kde postoj SK RVŠ považuje za velmi důležitý, a také tzv. reformu poplatkové agendy a změny v metodice hodnocení vědy a výzkumu. Předseda SK RVŠ otevřel k těmto tématům diskusi. V té vystoupili zejména David Řezáč, Petr Baierl, Hana Bendžíková, Miroslav Makajev, Marek Hodulík, Helena Morozová, Markéta Havelková, Slaven Elčić, Heda Čepelová a Miroslav Jašurek. Diskuse se týkala zejména akreditačního procesu, pojetí hodnocení vysokých škol, postavení akademické samosprávy, dopadů profilace vysokých škol a mechanismů, díky kterým by tato profilace měla probíhat. Předseda SK RVŠ poděkoval náměstku Hrudovi za vystoupení i účast na schůzi. 1. Zpráva o činnosti P SK RVŠ Předseda SK RVŠ informoval, že dne 20. září proběhlo 6. zasedání P RVŠ, kterého se zúčastnili také zástupci a zástupkyně MŠMT, včetně náměstka Hrudy. Ten zde představil připravované kroky MŠMT v oblasti vysokoškolské politiky, o kterých hovořil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Fiala již na 7. schůzi SK RVŠ. Jednalo se také o připravovaném projektu KREDO, respektive o jeho změnách či případném úplném zastavení. Dne 26. září proběhla v Praze tisková konference, na které bylo ohlášeno otevření nominací na Cenu Jana Opletala. Uzávěrka pro podávání nominací je 26. října, podrobnější informace o Ceně včetně složení Výboru, který Cenu uděluje jsou k dispozici na webu: David Řezáč se dotázal na mechanismus ustavování Výboru Ceny Jana Opletala. Předseda SK RVŠ konstatoval, že tento proces upravuje Statut Ceny. Připomněl také, že při otevření nominací na Cenu Jana Opletala se objevily relevantní připomínky k jejímu zaměření. Z následující diskuse vyplynulo, že po realizaci letošního ročníku Ceny Jana Opletala by se komora měla zabývat její reflexí a případným přehodnocením některých ustanovení Statutu Ceny. Dne 1. října se konalo na České zemědělské univerzitě v Praze slavnostní Zahájení akademického roku 2012/13. Předseda Vlády ČR Petr Nečas při této příležitosti vystoupil s projevem týkajícím se změn ve vysokém školství, hovořil také ministr Fiala, který se zabýval především zvyšováním kvality vysokoškolského vzdělávání. Na akci vystoupil rovněž předseda SK RVŠ. Dne 10. října proběhlo jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, kterého se za SK RVŠ zúčastnil její předseda. Podrobněji se agendě financování vysokých škol věnuje samostatný bod schůze. Dne 11. října se uskutečnilo setkání zástupců SK RVŠ a předsedkyně Akreditační komise Vladimíry Dvořákové. O setkání požádal předseda SK RVŠ na základě dohody s předsedou Komise pro vědeckou a tvůrčí činnost Petrem Baierlem. Jednání mělo převážně informační charakter, týkalo se připravovaných změn v zajišťování kvality ve vysokém školství a také výstupů dvou individuálních projektů národních (IPn Kvalita a IPn Q-Ram), které realizuje MŠMT a zaměřují se na agendu související právě se zajišťováním kvality.

4 Diskutovalo se také o podobě spolupráce SK RVŠ a AK ČR, kterou obě strany vyhodnotily jako přínosnou. Bylo dojednáno, že SK RVŠ dokončí návrhy změn v dotazníku, které se při hodnocení institucí používají, a zpracuje návrhy změn v osnově vlastní hodnotící zprávy pro hodnocení studijních programů. Předseda SK RVŠ krátce připomněl probíhající 24. konvenci Evropské studentské unie a omluvil tak nepřítomnost místopředsedy pro organizaci a řízení Michala Melichárka, který se ESC 24 účastnil. 2. Informace o činnosti komisí, sekce a skupin Legislativní komise se zabývala především změnami ve financování vědy a výzkumu a situací na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (FPR ZČU). Komise pro vědeckou a tvůrčí činnost pracovala na návrzích změn v dotazníku Akreditační komise. Komise pro sociální a ekonomické záležitosti připravovala definitivní verzi Pozičního dokumentu k finanční pomoci při studiu a rovněž seminář o financování vysokých škol. Komise pro vysokoškolskou samosprávu se zabývala přípravou listopadové konference studentských senátorek a senátorů, zejména pak programem konference a hlavními tématy. Pracovní skupina pro PR začala s přípravou propagačních materiálů k této konferenci. 3. Informace z akademických obcí Účastníci a účastnice zasedání krátce informovali o aktuálním dění v jejich akademických obcích. 4. Volba předsedy komise pro vysokoškolskou samosprávu Předseda SK RVŠ připomněl, že dosud není obsazena funkce předsedy či předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS). Požádal proto přítomné o nominace členů a členek volební komise. Na členy volební komise byli navrženi: Petr Baierl, Dominik Dvořák, Marek Hodulík a Ondřej Šín. SK RVŠ schválila volební komisi pro tuto volbu v navrženém složení usnesením č. 12/08/ Předsedou volební komise se stal Petr Baierl. Informoval, že prostřednictvím ové konference byl na pozici předsedy KVS nominován Štěpán Esterle, který se svou nominací souhlasil. Štěpán Esterle stručně představil sebe a své dosavadní působení v SK RVŠ, zejména v KVS, kde pracoval od jejího ustavení. Za hlavní úkol pro komisi v současnosti považuje úspěšnou realizaci senátorské konference a následné navázaní programové činnosti komise na výstupy této konference.

5 Předseda volební komise následně vysvětlil způsob volby a dohlédl na řádné rozdělení volebních lístků. Bylo vydáno 18 volebních lístků, odevzdáno jich bylo 18, z toho 17 platných. Pro kandidáta se vyjádřilo 15 hlasů, proti 1, zdržel se 1. Štěpán Esterle byl zvolen předsedou Komise pro vysokoškolskou samosprávu. 5. Změny ve VŠ legislativě Předseda SK RVŠ informoval, že MŠMT poskytlo reprezentaci vysokých škol harmonogram postupu prací na přípravě změn ve vysokoškolské legislativě. Dne 10. října obdržela SK RVŠ návrh upravených principů Věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům (VZZ FPS), v pátek 19. října pak byl předsedovi RVŠ zaslán tzv. "katalog reformních témat". Všechny podklady budou k dispozici na intranetu. Předseda SK RVŠ dodal, že lze předpokládat, že další jednání bude mít jinou formu, než tomu bylo doposud zástupci České konference rektorů a Rady vysokých škol například o některých agendách mohou jednat odděleně. 6. Financování vysokých škol Předseda SK RVŠ stručně shrnul výstupy posledního jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. V návrhu pravidel financování je zatím minimum změn oproti minulému roku, mezi indikátory již nadále není kontroverzní bonifikace nepokračujících absolventů. Došlo také k mírnému navýšení rozpočtu (prostředky budou rozdělovány podle indikátorů kvality). 7. Financování vysokých škol seminář Předseda Komise pro sociální a ekonomické záležitosti Dominik Dvořák vedl seminář, jehož úkolem bylo představit mechanismus financování veřejných vysokých škol a základní ukazatele používané při rozdělování prostředků. Prezentace je k dispozici na intranetu. 8. Poziční dokument k finanční pomoci při studiu Předseda SK RVŠ připomněl obsah návrhu Pozičního dokumentu k finanční pomoci při studiu, který byl představen a projednán již na 7. schůzi SK RVŠ. Nebyly k němu vzneseny žádné další připomínky. SK RVŠ přijala Poziční dokument k finanční pomoci při studiu v navrženém znění usnesením č. 12/08/

6 9. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům aktuální informace Předseda SK RVŠ připomněl situaci, v jaké se příprava VZZ FPS nachází: původní návrh, který Legislativní rada vlády projednala a podmínila jeho schválení zapracováním řady připomínek, ministr nestáhl, stále se z něj tedy vychází. V průběhu léta došlo k obnovení jednání (to inicioval autorský tým původního VZZ FPS ve složení: Michal Frankl, Libor Svoboda, Michaela Dombrovská), během kterého došlo k identifikaci řady problémových bodů a sporných situací. Dne 10. října pak MŠMT rozeslalo reprezentaci vysokých škol materiál, který shrnuje návrh úprav v původním VZZ FPS. Helena Zrůstová zpracovala srovnání návrhu úprav s původním zněním, toto srovnání je k dispozici na intranetu. Mezi spornými body v poskytnutém materiálu patří omezení nároku na pomoc pouze na dobu standardní doby studia během jednání s autorským týmem byli zástupci SK RVŠ opakovaně ujišťováni, že zákon bude pracovat se standardní dobou studia navýšenou o jeden rok, tedy s dobou, po kterou je podle současné legislativy možné studovat na veřejné vysoké škole, aniž by vznikla povinnost hradit poplatek za delší nebo další studium. Nejvýznamnějším sporným bodem zůstávají studentské půjčky jako významný pilíř nového systému finanční pomoci ke studiu. Ty nemají být vázány na školné, mají sloužit ke krytí samotných životních a studijních nákladů. V jiných ohledech se ale jejich parametry oproti původnímu návrhu nezměnily. Předseda SK RVŠ k tomuto bodu otevřel diskusi. V ní vystoupili zejména Miroslav Makajev, Marek Hodulík, David Řezáč, Markéta Havelková a Miroslav Jašurek. Mezi hlavními argumenty zaznělo, že půjčky nejsou vhodný nástroj, jak pomáhat sociálně nejslabším, jejich výhodnost oproti komerčním půjčkám nespočívá ve větší bezpečnosti (v případě nesplácení nebude rozdíl mezi nimi a komerční půjčkou). Náklady na financování a provoz systému půjček by se daly použít na efektivní podporu práce při studiu, která by dokázala rozvíjet znalosti a kompetence nabyté během studia, zajistit zdroje pro živobytí a zároveň zprostředkovat zkušenosti potřebné pro budoucí uplatnění na trhu práce. Na druhou stranu mohou být studentské půjčky pro některé účely přínosné jde spíše o jejich postavení v celém systému finanční podpory při studiu. Předseda SK RVŠ požádal zájemce a zájemkyně o účast v ad hoc návrhové komisi, která navrhla usnesení v následujícím znění: SK RVŠ projednala materiál Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům (vysokých škol) upravené principy. Považujeme za důležité v dalším jednání vyjasnit roli a význam jednotlivých nástrojů finanční pomoci při studiu. Systematické zadlužování nemůže tvořit významný pilíř celého systému finanční podpory při studiu. Ve srovnání se systémem založeným na rozvoji a podpoře jiných nástrojů přímé i nepřímé podpory se systém založený na půjčkách jeví jako neefektivní a rizikový. Považujeme proto půjčky při studiu za nevhodný nástroj podpory a odmítáme jejich zavedení na úrovni nově přijímané legislativy. Zejména pak považujeme za nepřijatelné, aby zavedení studentských půjček bylo krokem směřujícím ke zpoplatnění vysokoškolského studia.

7 Efektivní systém finanční podpory při studiu musí být v mnohem větší míře založen na podpoře práce při studiu, která studujícím umožní dále rozvíjet jejich znalosti a dovednosti získané během studia a zajistí jim zdroje pro financování nákladů při studiu. Podpora práce při studiu by neměla být redukována pouze na daňové úlevy pro zaměstnavatele. Měla by být výrazněji zaměřena na aktivní politiku podpory zaměstnanosti Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/ Konference akademických senátorů Předseda KVS Štěpán Esterle informoval, že v pátek 19. října byly odeslány pozvánky na Studentskou konferenci akademických senátorek a senátorů. Konference se uskuteční ve dnech listopadu v Praze, o konkrétním místě se ještě jedná. KVS pracuje na programu a podpůrných materiálech. Zatím je zřejmé, že stěžejní část bude tvořit představování jednotlivých senátů a workshop na téma, které se ukáže pro studující v samosprávě jako nejnaléhavější. SK RVŠ bude rovněž prezentovat Cenu Jana Opletala. Na zahájení konference by se měli podílet také představitelé MŠMT a zástupci hostitelské univerzity. V této souvislosti také předseda KVS připomněl, že Akademické centrum studentských aktivit (ACSA) od pátku 17. listopadu pořádá akci POSED, které by konference neměla konkurovat zástupci SK RVŠ by se také mohli akce ACSA účastnit. 11. Cena Jana Opletala David Řezáč navrhl pověřit KVS zpracováním změny Statutu Ceny Jana Opletala. Předseda SK RVŠ navrhl usnesení v následujícím znění: SK RVŠ pověřuje Komisi pro vysokoškolskou samosprávu vypracováním návrhu změn Statutu Ceny Jana Opletala, a to v oblasti pravomocí orgánů SK RVŠ při sestavování Výboru Ceny i v koncepci Ceny samotné, a předložením návrhu změn nejpozději do března Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/ Informace o aktuální situaci na FPR ZČU Předseda SK RVŠ přivítal na schůzi Tomáše Hnetilu, místopředsedu akademického senátu FPR ZČU. Ten stručně připomněl situaci, ve které se studující na fakultě nacházejí: fakulta žádala o prodloužení akreditace studijního programu Právo a právní věda, které Akreditační komise nejprve připustila v omezeném režimu (tzv. na dostudování ), a následně zamítla, protože k takovému rozhodnutí neměla pravomoc. Ministr Dobeš prodloužení akreditace ale schválil, a to v rozsahu, o který žádala fakulta.

8 Ministr Fiala následně toto rozhodnutí zrušil a na základě žádosti Západočeské univerzity v Plzni nikoliv tedy její Právnické fakulty - akreditaci prodloužil pouze o 16 měsíců, v souladu s původním stanoviskem Akreditační komise. Proti tomuto rozhodnutí ministra Fialy však byl podán rozklad, o kterém dosud nebylo rozhodnuto: rozhodnutí tedy zatím nenabylo platnosti. Problém z hlediska studujících spočívá zejména v nejasném členství v akademické obci. V důsledku toho, že akreditovaný program podle rozhodnutí ministra Fialy realizuje univerzita, ne fakulta, nejsou dle názoru MŠMT a vedení ZČU studenti a studentky práv na ZČU členy a členkami akademické obce fakulty, pouze univerzity. Vedení FPR ZČU ale nadále jedná, jako by k žádné změně nedošlo jediným krokem, který by naznačoval, že fakulta zrušení členství v akademické obci u studujících práva bere na vědomí, byl bezprostřední a vynucený zánik mandátu studentských členů a členek akademického senátu FPR ZČU. Západočeská univerzita v Plzni v tomto smyslu také nedává jasné signály, protože například na úrovni platnosti opatření děkana také stále jedná, jako kdyby pro studující práva byla stále příslušnou akademickou obcí FPR ZČU. Předseda LK SK RVŠ v diskusi představil stanovisko této komise: LK SK RVŠ je toho názoru, že mandát senátorů zvolených do AS FPR ZČU v Plzni ve volbách konaných v březnu 2011 stále trvá, vyhlášení voleb na obsazená místa není v souladu s právním řádem ČR. Členství studujících v akademické obci FPR ZČU v Plzni nezaniklo. Obdobně LK SK RVŠ pohlíží na nezákonnost voleb do AS ZČU v Plzni konaných v říjnu LK SK RVŠ vychází při svém stanovisku z nejasnosti ohledně právní moci akreditace vydané MŠMT za ministra Fialy a dále možnosti orgánu veřejné moci rozhodnout o zániku mandátu bez souhlasu řádně zvolených senátorů. Předseda SK RVŠ následně vyzval zájemce a zájemkyně k ustavení ad hoc návrhové komise, která navrhla k tomuto bodu následující usnesení: SK RVŠ vyzývá ministra školství mládeže a tělovýchovy, aby bezodkladně rozhodl o rozkladech podaných ve věci akreditace Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Současný stav prodlužuje nejistotu studentů a znemožňuje Západočeské univerzitě v Plzni adekvátně a řádně na nastalou situaci zareagovat. SK RVŠ doporučuje ZČU v Plzni nepodnikat žádné nevratné kroky, kterými by bylo zasaženo do práv studentů FPR ZČU Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/ Financování SK RVŠ David Řezáč požádal o ujasnění pravidel financování a hospodaření SK RVŠ. Předseda SK RVŠ konstatoval, že se financování, sestavování rozpočtu i zásady hospodaření řídí předpisy Rady vysokých škol, respektive Agentury Rady vysokých škol. Podrobný předpis Zásady hospodaření Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) ve vztahu k Agentuře Rady vysokých škol (ARVŠ) je veřejně dostupný na webu RVŠ.

9 Helena Morozová vznesla podnět, zda by nebylo možné členy a členky SK RVŠ pravidelně informovat o stavu hospodaření. Následovala diskuse týkající se míry podrobnosti informací, četnosti a formy zveřejňování těchto údajů, ve které vystoupili zejména Marek Hodulík, Miroslav Jašurek, Heda Čepelová, David Řezáč a Helena Morozová. Předseda LK SK RVŠ na základě této diskuse navrhl usnesení v následujícím znění: SK RVŠ pověřuje předsedu SK RVŠ zveřejněním podrobnější zprávy o hospodaření SK RVŠ za rok 2011 na interním systému Capsa, včetně vyjasnění celkových mzdových nákladů spojených s agendou tajemnice a tiskové mluvčí Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/08. SK RVŠ pověřuje Legislativní komisi analýzou možnosti zveřejňování průběžných evidencí hospodaření SK RVŠ, a to v jiné struktuře (bližší určení nákladů) či jiným způsobem (intranet, webové stránky), než bylo dosud zvykem zveřejňovat výsledné zprávy o hospodaření SK RVŠ. Legislativní komise předloží výsledky analýzy do konce roku Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/09. Zakončení Předseda SK RVŠ poděkoval přítomným za účast a ukočil schůzi. Zapsala: Za správnost: Heda Čepelová, tajemnice Miroslav Jašurek, předseda Michal Melichárek, místopředseda pro organizaci a řízení, nebyl z důvodů dlouhodobě plánované zahraniční cesty 24. konvence ESU přítomen na schůzi a nemohl tedy zápis ověřit.

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ Zápis ze 18. schůze SK RVŠ 13. října 2013, Telč (MU) Přítomni: 16 Delegáti a delegátky: /14/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Předmluva Thomas Weko, zpravodaj Anita Lehikoinen Gregory Wurzburg Richard Yelland Politika v oblasti terciárního

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL Praha 2012 Úvod Text, který se Vám dostává do ruky, reaguje na momentální snahu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o vytvoření nového zákona o

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání

Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Členové Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng., předseda, University of Cambridge Doc. Marie Bohatá,

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících

Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Policy paper Transparency International Česká republika Praha, červen 2012 Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Transparency International

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání RHSD Únor 2015 Obsah Úvod... 2 1. Stav vyjednávání programů

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více