Zápis z 8. schůze SK RVŠ října 2012, Praha UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK"

Transkript

1 Zápis z 8. schůze SK RVŠ října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU), Martin Petrus (UHK), Kateřina Polínková (VŠB TUO), Petr Rataj (SLU), Michal Rudecký (UTB), David Řezáč (UO), Nikoleta Sýkorová (VŠKV), Markéta Šestáková (VŠTE), Ondřej Šín (VŠFS), Marie Štěrbová (VFU), Helena Zrůstová (MU) Náhradníci a náhradnice s právem hlasovacím: /3/ Štěpán Esterle (VŠPJ), Eliška Jandová (ŠAVŠ), Kamila Veselá (VŠH) Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: Hana Bendžíková (MU), Marek Bukovan (VŠB TUO), Helena Morozová (ZČU), Vít Kulíšek (SLU), Jiří Tomek (VŠTE) Omluveni: Delegáti a delegátky: Barbora Adolfová (AMU), Irena Armutidisová (AVU), Šimon Heller (JU), Michal Melichárek (AAVŠ), Ján Salanci (MENDELU), Zdeněk Vondra (VŠE) Náhradníci a náhradnice: Pavla Černá (UJEP), Martin Günzel (JU), Lukáš Kaplan (ČZU), Josef Kaštil (UPOL), Eva Koudelková (UPa), Martin Ovsík (UTB), Jana Pospíšilová (VŠE), Samuel Zajíček (UK) Hosté: Slaven Elčić (externí člen LeK), Dominik Gurín (externí člen LeK), Markéta Havelková (externí členka KSEZ), Tereza Jurečková (externí členka KVTČ), Miroslav Makajev (externí člen LeK)

2 Zahájení Předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek přivítal přítomné a stručně představil navržený program. Informoval o účasti hostů na schůzi a navrhl doplnit pořad jednání o bod "Aktuální situace na FPR ZČU" (bod 12). David Řezáč navrhl doplnit program o bod "Financování SK RVŠ" (bod 13). Předseda LK SK RVŠ Marek Hodulík navrhl zrušit bod "Volba místopředsedy pro zahraniční záležitosti" (bod 4). Komora schválila body programu č. 1 3 a 5 13 usnesením č. 12/08/ Komora schválila vyřazení bodu 4 z programu 8. schůze usnesením č. 12/08/ Program byl schválen v doplněném znění. Vystoupení náměstka ministra školství Tomáše Hrudy Předseda SK RVŠ přivítal na schůzi náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školy a výzkum Tomáše Hrudu. Náměstek Hruda informoval o materiálu s pracovním názvem katalog reformních témat, který MŠMT odeslalo reprezentaci vysokých škol v souladu s harmonogramem v pátek 19. října. Uvedl, že témata se soustředí na několik oblastí: zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání, autonomii a odpovědnost vysokých škol, mechanismus jejich financování a na snižování administrativní zátěže. Ke zvýšení kvality vysokých škol má dojít zejména díky jejich profilaci. Náměstek Hruda uvedl, že MŠMT identifikuje tři pilíře činností ve vysokoškolském vzdělávání, na které by se školy měly orientovat: profesní, vzdělávací a výzkumný. Uvedl také, že otázka úrovně organizačních jednotek, na kterých by měla profilace proběhnout, bude předmětem dalšího jednání. Profilaci vysokých škol chce MŠMT zajistit prostřednictvím souběhu opatření upravujících akreditační proces a proces hodnocení vysokých škol spolu s mechanismy jejich financování. Tématem pro další jednání budou tedy institucionální akreditace spojená s kontrolou úrovně výstupů a oddělení procesu udělování akreditací od procesu hodnocení vysokých škol obojí dnes zajišťuje Akreditační komise ČR. Náměstek Hruda zdůraznil, že profilace vysokých škol by měla vycházet z procesů, které se na vysokých školách dnes již dějí, a vyústit v nastavení odpovídajících podmínek pro školy, které se rozhodnou naplňovat jiné typy cílů. S profilací vysokých škol souvisí i otázka jejich autonomie a odpovědnosti. MŠMT bude usilovat o to, aby vysoké školy měly větší pravomoc v určování svého vnitřního uspořádání: znamenalo by to, že některé orgány či organizační jednotky a jejich postavení v rámci vysoké školy nemusí být v zákoně upraveny, nebo budou upraveny volně. Dalším okruhem katalogu reformních témat je také tzv. kontraktové financování, které by mělo školám umožnit strategicky plánovat. Posledním okruhem je pak snížení administrativní zátěže, které zahrnuje například návrh na zrušení účelového vázání prostředků získaných na poplatcích spojených se studiem. Ty jsou nyní ze zákona určeny pro stipendijní fondy, záměrem MŠMT však je, aby tyto prostředky mohly vysoké školy využít i pro jiné účely.

3 Náměstek Hruda také připomněl další připravované změny ve vysokoškolské legislativě, a to zejména přípravu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, kde postoj SK RVŠ považuje za velmi důležitý, a také tzv. reformu poplatkové agendy a změny v metodice hodnocení vědy a výzkumu. Předseda SK RVŠ otevřel k těmto tématům diskusi. V té vystoupili zejména David Řezáč, Petr Baierl, Hana Bendžíková, Miroslav Makajev, Marek Hodulík, Helena Morozová, Markéta Havelková, Slaven Elčić, Heda Čepelová a Miroslav Jašurek. Diskuse se týkala zejména akreditačního procesu, pojetí hodnocení vysokých škol, postavení akademické samosprávy, dopadů profilace vysokých škol a mechanismů, díky kterým by tato profilace měla probíhat. Předseda SK RVŠ poděkoval náměstku Hrudovi za vystoupení i účast na schůzi. 1. Zpráva o činnosti P SK RVŠ Předseda SK RVŠ informoval, že dne 20. září proběhlo 6. zasedání P RVŠ, kterého se zúčastnili také zástupci a zástupkyně MŠMT, včetně náměstka Hrudy. Ten zde představil připravované kroky MŠMT v oblasti vysokoškolské politiky, o kterých hovořil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Fiala již na 7. schůzi SK RVŠ. Jednalo se také o připravovaném projektu KREDO, respektive o jeho změnách či případném úplném zastavení. Dne 26. září proběhla v Praze tisková konference, na které bylo ohlášeno otevření nominací na Cenu Jana Opletala. Uzávěrka pro podávání nominací je 26. října, podrobnější informace o Ceně včetně složení Výboru, který Cenu uděluje jsou k dispozici na webu: David Řezáč se dotázal na mechanismus ustavování Výboru Ceny Jana Opletala. Předseda SK RVŠ konstatoval, že tento proces upravuje Statut Ceny. Připomněl také, že při otevření nominací na Cenu Jana Opletala se objevily relevantní připomínky k jejímu zaměření. Z následující diskuse vyplynulo, že po realizaci letošního ročníku Ceny Jana Opletala by se komora měla zabývat její reflexí a případným přehodnocením některých ustanovení Statutu Ceny. Dne 1. října se konalo na České zemědělské univerzitě v Praze slavnostní Zahájení akademického roku 2012/13. Předseda Vlády ČR Petr Nečas při této příležitosti vystoupil s projevem týkajícím se změn ve vysokém školství, hovořil také ministr Fiala, který se zabýval především zvyšováním kvality vysokoškolského vzdělávání. Na akci vystoupil rovněž předseda SK RVŠ. Dne 10. října proběhlo jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, kterého se za SK RVŠ zúčastnil její předseda. Podrobněji se agendě financování vysokých škol věnuje samostatný bod schůze. Dne 11. října se uskutečnilo setkání zástupců SK RVŠ a předsedkyně Akreditační komise Vladimíry Dvořákové. O setkání požádal předseda SK RVŠ na základě dohody s předsedou Komise pro vědeckou a tvůrčí činnost Petrem Baierlem. Jednání mělo převážně informační charakter, týkalo se připravovaných změn v zajišťování kvality ve vysokém školství a také výstupů dvou individuálních projektů národních (IPn Kvalita a IPn Q-Ram), které realizuje MŠMT a zaměřují se na agendu související právě se zajišťováním kvality.

4 Diskutovalo se také o podobě spolupráce SK RVŠ a AK ČR, kterou obě strany vyhodnotily jako přínosnou. Bylo dojednáno, že SK RVŠ dokončí návrhy změn v dotazníku, které se při hodnocení institucí používají, a zpracuje návrhy změn v osnově vlastní hodnotící zprávy pro hodnocení studijních programů. Předseda SK RVŠ krátce připomněl probíhající 24. konvenci Evropské studentské unie a omluvil tak nepřítomnost místopředsedy pro organizaci a řízení Michala Melichárka, který se ESC 24 účastnil. 2. Informace o činnosti komisí, sekce a skupin Legislativní komise se zabývala především změnami ve financování vědy a výzkumu a situací na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (FPR ZČU). Komise pro vědeckou a tvůrčí činnost pracovala na návrzích změn v dotazníku Akreditační komise. Komise pro sociální a ekonomické záležitosti připravovala definitivní verzi Pozičního dokumentu k finanční pomoci při studiu a rovněž seminář o financování vysokých škol. Komise pro vysokoškolskou samosprávu se zabývala přípravou listopadové konference studentských senátorek a senátorů, zejména pak programem konference a hlavními tématy. Pracovní skupina pro PR začala s přípravou propagačních materiálů k této konferenci. 3. Informace z akademických obcí Účastníci a účastnice zasedání krátce informovali o aktuálním dění v jejich akademických obcích. 4. Volba předsedy komise pro vysokoškolskou samosprávu Předseda SK RVŠ připomněl, že dosud není obsazena funkce předsedy či předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS). Požádal proto přítomné o nominace členů a členek volební komise. Na členy volební komise byli navrženi: Petr Baierl, Dominik Dvořák, Marek Hodulík a Ondřej Šín. SK RVŠ schválila volební komisi pro tuto volbu v navrženém složení usnesením č. 12/08/ Předsedou volební komise se stal Petr Baierl. Informoval, že prostřednictvím ové konference byl na pozici předsedy KVS nominován Štěpán Esterle, který se svou nominací souhlasil. Štěpán Esterle stručně představil sebe a své dosavadní působení v SK RVŠ, zejména v KVS, kde pracoval od jejího ustavení. Za hlavní úkol pro komisi v současnosti považuje úspěšnou realizaci senátorské konference a následné navázaní programové činnosti komise na výstupy této konference.

5 Předseda volební komise následně vysvětlil způsob volby a dohlédl na řádné rozdělení volebních lístků. Bylo vydáno 18 volebních lístků, odevzdáno jich bylo 18, z toho 17 platných. Pro kandidáta se vyjádřilo 15 hlasů, proti 1, zdržel se 1. Štěpán Esterle byl zvolen předsedou Komise pro vysokoškolskou samosprávu. 5. Změny ve VŠ legislativě Předseda SK RVŠ informoval, že MŠMT poskytlo reprezentaci vysokých škol harmonogram postupu prací na přípravě změn ve vysokoškolské legislativě. Dne 10. října obdržela SK RVŠ návrh upravených principů Věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům (VZZ FPS), v pátek 19. října pak byl předsedovi RVŠ zaslán tzv. "katalog reformních témat". Všechny podklady budou k dispozici na intranetu. Předseda SK RVŠ dodal, že lze předpokládat, že další jednání bude mít jinou formu, než tomu bylo doposud zástupci České konference rektorů a Rady vysokých škol například o některých agendách mohou jednat odděleně. 6. Financování vysokých škol Předseda SK RVŠ stručně shrnul výstupy posledního jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. V návrhu pravidel financování je zatím minimum změn oproti minulému roku, mezi indikátory již nadále není kontroverzní bonifikace nepokračujících absolventů. Došlo také k mírnému navýšení rozpočtu (prostředky budou rozdělovány podle indikátorů kvality). 7. Financování vysokých škol seminář Předseda Komise pro sociální a ekonomické záležitosti Dominik Dvořák vedl seminář, jehož úkolem bylo představit mechanismus financování veřejných vysokých škol a základní ukazatele používané při rozdělování prostředků. Prezentace je k dispozici na intranetu. 8. Poziční dokument k finanční pomoci při studiu Předseda SK RVŠ připomněl obsah návrhu Pozičního dokumentu k finanční pomoci při studiu, který byl představen a projednán již na 7. schůzi SK RVŠ. Nebyly k němu vzneseny žádné další připomínky. SK RVŠ přijala Poziční dokument k finanční pomoci při studiu v navrženém znění usnesením č. 12/08/

6 9. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům aktuální informace Předseda SK RVŠ připomněl situaci, v jaké se příprava VZZ FPS nachází: původní návrh, který Legislativní rada vlády projednala a podmínila jeho schválení zapracováním řady připomínek, ministr nestáhl, stále se z něj tedy vychází. V průběhu léta došlo k obnovení jednání (to inicioval autorský tým původního VZZ FPS ve složení: Michal Frankl, Libor Svoboda, Michaela Dombrovská), během kterého došlo k identifikaci řady problémových bodů a sporných situací. Dne 10. října pak MŠMT rozeslalo reprezentaci vysokých škol materiál, který shrnuje návrh úprav v původním VZZ FPS. Helena Zrůstová zpracovala srovnání návrhu úprav s původním zněním, toto srovnání je k dispozici na intranetu. Mezi spornými body v poskytnutém materiálu patří omezení nároku na pomoc pouze na dobu standardní doby studia během jednání s autorským týmem byli zástupci SK RVŠ opakovaně ujišťováni, že zákon bude pracovat se standardní dobou studia navýšenou o jeden rok, tedy s dobou, po kterou je podle současné legislativy možné studovat na veřejné vysoké škole, aniž by vznikla povinnost hradit poplatek za delší nebo další studium. Nejvýznamnějším sporným bodem zůstávají studentské půjčky jako významný pilíř nového systému finanční pomoci ke studiu. Ty nemají být vázány na školné, mají sloužit ke krytí samotných životních a studijních nákladů. V jiných ohledech se ale jejich parametry oproti původnímu návrhu nezměnily. Předseda SK RVŠ k tomuto bodu otevřel diskusi. V ní vystoupili zejména Miroslav Makajev, Marek Hodulík, David Řezáč, Markéta Havelková a Miroslav Jašurek. Mezi hlavními argumenty zaznělo, že půjčky nejsou vhodný nástroj, jak pomáhat sociálně nejslabším, jejich výhodnost oproti komerčním půjčkám nespočívá ve větší bezpečnosti (v případě nesplácení nebude rozdíl mezi nimi a komerční půjčkou). Náklady na financování a provoz systému půjček by se daly použít na efektivní podporu práce při studiu, která by dokázala rozvíjet znalosti a kompetence nabyté během studia, zajistit zdroje pro živobytí a zároveň zprostředkovat zkušenosti potřebné pro budoucí uplatnění na trhu práce. Na druhou stranu mohou být studentské půjčky pro některé účely přínosné jde spíše o jejich postavení v celém systému finanční podpory při studiu. Předseda SK RVŠ požádal zájemce a zájemkyně o účast v ad hoc návrhové komisi, která navrhla usnesení v následujícím znění: SK RVŠ projednala materiál Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům (vysokých škol) upravené principy. Považujeme za důležité v dalším jednání vyjasnit roli a význam jednotlivých nástrojů finanční pomoci při studiu. Systematické zadlužování nemůže tvořit významný pilíř celého systému finanční podpory při studiu. Ve srovnání se systémem založeným na rozvoji a podpoře jiných nástrojů přímé i nepřímé podpory se systém založený na půjčkách jeví jako neefektivní a rizikový. Považujeme proto půjčky při studiu za nevhodný nástroj podpory a odmítáme jejich zavedení na úrovni nově přijímané legislativy. Zejména pak považujeme za nepřijatelné, aby zavedení studentských půjček bylo krokem směřujícím ke zpoplatnění vysokoškolského studia.

7 Efektivní systém finanční podpory při studiu musí být v mnohem větší míře založen na podpoře práce při studiu, která studujícím umožní dále rozvíjet jejich znalosti a dovednosti získané během studia a zajistí jim zdroje pro financování nákladů při studiu. Podpora práce při studiu by neměla být redukována pouze na daňové úlevy pro zaměstnavatele. Měla by být výrazněji zaměřena na aktivní politiku podpory zaměstnanosti Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/ Konference akademických senátorů Předseda KVS Štěpán Esterle informoval, že v pátek 19. října byly odeslány pozvánky na Studentskou konferenci akademických senátorek a senátorů. Konference se uskuteční ve dnech listopadu v Praze, o konkrétním místě se ještě jedná. KVS pracuje na programu a podpůrných materiálech. Zatím je zřejmé, že stěžejní část bude tvořit představování jednotlivých senátů a workshop na téma, které se ukáže pro studující v samosprávě jako nejnaléhavější. SK RVŠ bude rovněž prezentovat Cenu Jana Opletala. Na zahájení konference by se měli podílet také představitelé MŠMT a zástupci hostitelské univerzity. V této souvislosti také předseda KVS připomněl, že Akademické centrum studentských aktivit (ACSA) od pátku 17. listopadu pořádá akci POSED, které by konference neměla konkurovat zástupci SK RVŠ by se také mohli akce ACSA účastnit. 11. Cena Jana Opletala David Řezáč navrhl pověřit KVS zpracováním změny Statutu Ceny Jana Opletala. Předseda SK RVŠ navrhl usnesení v následujícím znění: SK RVŠ pověřuje Komisi pro vysokoškolskou samosprávu vypracováním návrhu změn Statutu Ceny Jana Opletala, a to v oblasti pravomocí orgánů SK RVŠ při sestavování Výboru Ceny i v koncepci Ceny samotné, a předložením návrhu změn nejpozději do března Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/ Informace o aktuální situaci na FPR ZČU Předseda SK RVŠ přivítal na schůzi Tomáše Hnetilu, místopředsedu akademického senátu FPR ZČU. Ten stručně připomněl situaci, ve které se studující na fakultě nacházejí: fakulta žádala o prodloužení akreditace studijního programu Právo a právní věda, které Akreditační komise nejprve připustila v omezeném režimu (tzv. na dostudování ), a následně zamítla, protože k takovému rozhodnutí neměla pravomoc. Ministr Dobeš prodloužení akreditace ale schválil, a to v rozsahu, o který žádala fakulta.

8 Ministr Fiala následně toto rozhodnutí zrušil a na základě žádosti Západočeské univerzity v Plzni nikoliv tedy její Právnické fakulty - akreditaci prodloužil pouze o 16 měsíců, v souladu s původním stanoviskem Akreditační komise. Proti tomuto rozhodnutí ministra Fialy však byl podán rozklad, o kterém dosud nebylo rozhodnuto: rozhodnutí tedy zatím nenabylo platnosti. Problém z hlediska studujících spočívá zejména v nejasném členství v akademické obci. V důsledku toho, že akreditovaný program podle rozhodnutí ministra Fialy realizuje univerzita, ne fakulta, nejsou dle názoru MŠMT a vedení ZČU studenti a studentky práv na ZČU členy a členkami akademické obce fakulty, pouze univerzity. Vedení FPR ZČU ale nadále jedná, jako by k žádné změně nedošlo jediným krokem, který by naznačoval, že fakulta zrušení členství v akademické obci u studujících práva bere na vědomí, byl bezprostřední a vynucený zánik mandátu studentských členů a členek akademického senátu FPR ZČU. Západočeská univerzita v Plzni v tomto smyslu také nedává jasné signály, protože například na úrovni platnosti opatření děkana také stále jedná, jako kdyby pro studující práva byla stále příslušnou akademickou obcí FPR ZČU. Předseda LK SK RVŠ v diskusi představil stanovisko této komise: LK SK RVŠ je toho názoru, že mandát senátorů zvolených do AS FPR ZČU v Plzni ve volbách konaných v březnu 2011 stále trvá, vyhlášení voleb na obsazená místa není v souladu s právním řádem ČR. Členství studujících v akademické obci FPR ZČU v Plzni nezaniklo. Obdobně LK SK RVŠ pohlíží na nezákonnost voleb do AS ZČU v Plzni konaných v říjnu LK SK RVŠ vychází při svém stanovisku z nejasnosti ohledně právní moci akreditace vydané MŠMT za ministra Fialy a dále možnosti orgánu veřejné moci rozhodnout o zániku mandátu bez souhlasu řádně zvolených senátorů. Předseda SK RVŠ následně vyzval zájemce a zájemkyně k ustavení ad hoc návrhové komise, která navrhla k tomuto bodu následující usnesení: SK RVŠ vyzývá ministra školství mládeže a tělovýchovy, aby bezodkladně rozhodl o rozkladech podaných ve věci akreditace Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Současný stav prodlužuje nejistotu studentů a znemožňuje Západočeské univerzitě v Plzni adekvátně a řádně na nastalou situaci zareagovat. SK RVŠ doporučuje ZČU v Plzni nepodnikat žádné nevratné kroky, kterými by bylo zasaženo do práv studentů FPR ZČU Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/ Financování SK RVŠ David Řezáč požádal o ujasnění pravidel financování a hospodaření SK RVŠ. Předseda SK RVŠ konstatoval, že se financování, sestavování rozpočtu i zásady hospodaření řídí předpisy Rady vysokých škol, respektive Agentury Rady vysokých škol. Podrobný předpis Zásady hospodaření Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) ve vztahu k Agentuře Rady vysokých škol (ARVŠ) je veřejně dostupný na webu RVŠ.

9 Helena Morozová vznesla podnět, zda by nebylo možné členy a členky SK RVŠ pravidelně informovat o stavu hospodaření. Následovala diskuse týkající se míry podrobnosti informací, četnosti a formy zveřejňování těchto údajů, ve které vystoupili zejména Marek Hodulík, Miroslav Jašurek, Heda Čepelová, David Řezáč a Helena Morozová. Předseda LK SK RVŠ na základě této diskuse navrhl usnesení v následujícím znění: SK RVŠ pověřuje předsedu SK RVŠ zveřejněním podrobnější zprávy o hospodaření SK RVŠ za rok 2011 na interním systému Capsa, včetně vyjasnění celkových mzdových nákladů spojených s agendou tajemnice a tiskové mluvčí Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/08. SK RVŠ pověřuje Legislativní komisi analýzou možnosti zveřejňování průběžných evidencí hospodaření SK RVŠ, a to v jiné struktuře (bližší určení nákladů) či jiným způsobem (intranet, webové stránky), než bylo dosud zvykem zveřejňovat výsledné zprávy o hospodaření SK RVŠ. Legislativní komise předloží výsledky analýzy do konce roku Návrh byl přijat jako usnesení č. 12/08/09. Zakončení Předseda SK RVŠ poděkoval přítomným za účast a ukočil schůzi. Zapsala: Za správnost: Heda Čepelová, tajemnice Miroslav Jašurek, předseda Michal Melichárek, místopředseda pro organizaci a řízení, nebyl z důvodů dlouhodobě plánované zahraniční cesty 24. konvence ESU přítomen na schůzi a nemohl tedy zápis ověřit.

Zápis z 1. ustavující schůze SK RVŠ

Zápis z 1. ustavující schůze SK RVŠ Zápis z 1. ustavující schůze SK RVŠ 19. ledna 2012, Praha UK Přítomni: /31/ Delegáti a delegátky: /30/ Barbora Adolfová (AMU), Irena Armutidisová (AVU), Petr Baierl (ZČU), Martin Bogola (VŠMVV), Dominik

Více

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ Zápis ze 18. schůze SK RVŠ 13. října 2013, Telč (MU) Přítomni: 16 Delegáti a delegátky: /14/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 15. schůze SK RVŠ

Zápis z 15. schůze SK RVŠ Zápis z 15. schůze SK RVŠ 16. května 2013, Praha (UK) Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Přítomni: /20/ Delegáti a delegátky: /16/ Barbora Adolfová (AMU), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Daniel Kunz (OU), Ondřej

Více

Zápis ze 12. schůze SK RVŠ 21. února 2013, Praha UK

Zápis ze 12. schůze SK RVŠ 21. února 2013, Praha UK Zápis ze 12. schůze SK RVŠ 21. února 2013, Praha UK Přítomni: 25 Delegáti a delegátky: /20/ Barbora Adolfová (AMU), Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Martin Bogola (VŠMVV), Štěpán Esterle (VŠPJ),

Více

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Přítomni: /22/ Delegáti a delegátky: /18/ Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK

Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK Přítomni: /19/ Delegáti a delegátky: /13/ Irena Armutidisová (AVU), Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK),

Více

Zápis ze 4. schůze SK RVŠ

Zápis ze 4. schůze SK RVŠ Zápis ze 4. schůze SK RVŠ 12. dubna 2012, Praha UK Přítomni: Delegáti a delegátky: /22/ Barbora Adolfová (AMU), Martin Bogola (VŠMVV), Dominik Dvořák (UJEP), Šimon Heller (JU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav

Více

Zápis z 20. schůze SK RVŠ 5. prosince 2013, Praha (UK)

Zápis z 20. schůze SK RVŠ 5. prosince 2013, Praha (UK) Zápis z 20. schůze SK RVŠ 5. prosince 2013, Praha (UK) Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: /17/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Vlasta Hledíková (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek

Více

Zápis z 19. schůze SK RVŠ 14. listopadu 2013, Praha (UK)

Zápis z 19. schůze SK RVŠ 14. listopadu 2013, Praha (UK) Zápis z 19. schůze SK RVŠ 14. listopadu 2013, Praha (UK) Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: /14/ Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU), Jan Kozubík (MU), Sabina

Více

Zápis z 16. schůze SK RVŠ

Zápis z 16. schůze SK RVŠ Zápis z 16. schůze SK RVŠ 13. června 2013, Praha (UK) Přítomni: 21 Delegáti a delegátky: /16/ Barbora Adolfová (AMU), Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL),

Více

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) (SK RVŠ) POSED 2. 11. 2014, kemp Baldovec Daniel Thibaud, předseda Úvodní informace - veřejné a státní VŠ - 27 veřejných a státních vysokých škol, - 330 000 studentů - soukromé VŠ - 44 soukromých VŠ -

Více

Studentská komora Rady vysokých škol Přehled aktivit

Studentská komora Rady vysokých škol Přehled aktivit Přehled aktivit POSED 2. 11. 2014, kemp Baldovec Daniel Thibaud, předseda Přehled aktivit SK RVŠ - KAS - workshopy - legislativní činnost - tvorba pozičních dokumentů a jejich prosazování - boj za práva

Více

Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014)

Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) 11. září 2014, Praha (UK) Přítomni: 15 Delegáti a delegátky: 14 Petr Baierl /ZČU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Hugo Kysilka /ČVUT/, Miroslav

Více

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: 19 Petr Baierl /ZČU/, Vlasta Hledíková /VŠPJ/, Marek Hodulík /UPOL/, Lucie Jochmannová /JU/, Aneta Kozáková

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Zápis z 30. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014)

Zápis z 30. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) Delegáti a delegátky: 14 Zápis z 30. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) 4. prosinec 2014, Praha (UK) Petr Baierl /ZČU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Hugo Kysilka /ČVUT/, Lukáš Miklas

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Zápis z 5. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 9. duben 2015, Praha (UK)

Zápis z 5. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 9. duben 2015, Praha (UK) Zápis z 5. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 9. duben 2015, Praha (UK) Přítomni: 21 Delegáti a delegátky: 19 Dominik Bečka /VŠE/, Aneta Hašková /OU/, Roman Hloušek /ŠAVŠ/, Marek Hodulík /UPOL/,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zápis ze 4. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)

Zápis ze 4. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) Zápis ze 4. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) výjezdní zasedání, 6. - 8. března 2015, Lednice (MENDELU) Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: 18 Dominik Bečka /VŠE/, Jakub Čermák /VŠPJ/, Aneta Hašková

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 14. květen 2015, Praha (UK)

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 14. květen 2015, Praha (UK) Zápis ze 6. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 14. květen 2015, Praha (UK) Přítomni: 22 Delegáti a delegátky: 19 Dominik Bečka /VŠE/, Aneta Hašková /OU/, Roman Hloušek /ŠAVŠ/, Marek Hodulík /UPOL/,

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 22. leden 2015, Praha (UK) Delegáti a delegátky: Tereza Kicková /AAVŠ/, Václava Sedlmajerová /ČVUT/, Hynek Roubík /ČZU/, Barbora Stuhlová /JČU/, Martin

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 17. března 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Dubský, Pošvicová,

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu zdraví Národní strategie ochrany a podpory

Více

Zápis z 238. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 9. 2014 v Opavě

Zápis z 238. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 9. 2014 v Opavě Zápis z 238. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 23. 9. 2014 v Opavě Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl,

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 15. 1. 2014

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 15. 1. 2014 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 15. 1. 2014 Valné hromady se zúčastnili: Benák Rostislav Černá Magdalena Charvát Ondřej Dvořák Ladislav Dvořák Vladimír Fasterová Lenka Gilarová Radomíra Grosamová Naďa Hejduková

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s. ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s. Termín: 22. 1. 2009 Čas: 10:00 hodin Místo: Sekretariát MAS Vladař, Husova 153, Valeč Přítomni: SR: Jan Bartoň, Hana Halyová, Václav Šístek, Ing. Zdeněk Vuliševič,

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Ústřední umělecká rada

Ústřední umělecká rada Ústřední umělecká rada základních uměleckých škol České republiky Poradní sbor náměstka ministra pro skupinu 2 Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy ČR ZÁPIS z jednání Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Termín: 26.11.2004 27.11.2004 Místo konání: Tvarožná Lhota, Lučina Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 26.11.2004 1. Slavnostní

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 238

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 238 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 238 Od do: 9:00 10:00 h Datum: 18. 12. 2014 12:00 15:00 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)

Zápis z 8. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) Zápis z 8. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 10. září 2015, Praha (UK) Přítomni: 15 Delegáti a delegátky: 12 Dominik Bečka /VŠE/, Aneta Hašková /OU/, Roman Hloušek /ŠAVŠ/, Marek Hodulík /UPOL/,

Více

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na vysokých školách z pohledu novely zákona o vysokých školách

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na vysokých školách z pohledu novely zákona o vysokých školách Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na vysokých školách z pohledu novely zákona o vysokých školách Vladimír Večerek Tým TA02 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tematická

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Přítomni: viz Příloha č. 1 Prezenční listina 1. Zahájení Valné

Více

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S z 8. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného 1. října 2014 Přítomní

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 28. dubna 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Král, Filipová,

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

AKREDITAČNÍ ŘÁD PRO STUDIJNÍ PROGRAMY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

AKREDITAČNÍ ŘÁD PRO STUDIJNÍ PROGRAMY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. října 1999

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek JUDr. Marek Hodulík Sněm RVŠ 26.1.2012 PROBLEMATICKÉ OKRUHY Postavení vysokých škol a jejich regulace Předpisy vysoké školy Orgány

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno Datum: 1. Března 2013 Hodina: 10:00 h Přítomni členové

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 34 Datum: 10. 1. 2014 Od do: 9.00 12.00 hodin Místo: Sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 VR TA ČR Přítomni: Omluveni: Hosté: prof. Ing. Vladimír

Více

Z Á P I S z 5. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 14. října 2014

Z Á P I S z 5. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 14. října 2014 Č. j.: KaRek/234/2014 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 5. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 14. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny 29 senátorů z celkového

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

Rada vysokých škol. Z á z n a m z 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol uskutečněného dne 21. května 2015 v Karolinu

Rada vysokých škol. Z á z n a m z 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol uskutečněného dne 21. května 2015 v Karolinu Rada vysokých škol Agentura Rady vysokých škol, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín Tel., Fax 220560221, E-mail: arvs@ftvs.cuni.cz ALMA MATER: http://www.radavs.cz Z á z n a m z 2. zasedání sněmu

Více

ZÁPIS 36. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne

ZÁPIS 36. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne ZÁPIS 36. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 11. 6. 2014 Místo zasedání: místnost 117A FA VUT v Brně, Poříčí 5 začátek jednání: 10:05, konec jednání: 12:30 Přítomni: Členové AS FA VUT v Brně: doc. Ing.

Více