NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV"

Transkript

1 NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV strana 1 z 10

2 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, , Praha 1, tel. č.: , fax: , JUDr. Šárka Špeciánová advokátní kancelář Polverini Strnad Provádění klinického hodnocení léčiv je výzkumnou činností, při které může být způsobena škoda subjektu hodnocení. Při určení vzniku odpovědnostních vztahů je třeba posuzovat jednání všech subjektů podílejících se na klinickém hodnocení, a to zejména zadavatele, zdravotnického zařízení, zkoušejícího a subjektu hodnocení. Může přitom dojít ke vzniku občanskoprávní, pracovněprávní, disciplinární, správní a trestněprávní odpovědnosti. klíčová slova: odpovědnost zadavatele, odpovědnost zdravotnického zařízení, odpovědnost zkoušejícího, odpovědnost subjektu hodnocení, druhy právní odpovědnosti, peněžité odškodnění subjektu hodnocení. Úvod Provádění klinického hodnocení léčiv ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o léčivech ) představuje výzkumnou činnost, neboť se ověřují skutečnosti dosud neaplikované v běžné lékařské praxi. Výzkumná činnost s ohledem na ochranu práv účastnících se subjektů (tzv. subjektů hodnocení) má jasně stanovená pravidla, za kterých je možné výzkum provést. I když je snahou zadavatelů, regulačních orgánů, etických komisí a dalších subjektů podílejících se na klinickém hodnocení léčiv o vystavení subjektů hodnocení co nejmenšímu riziku, při žádné lidské činnosti však nelze s naprostou jistotou vyloučit možnost způsobení škody zcela. Podíváme-li se na provádění klinického hodnocení léčiv z pohledu možného způsobení škody subjektu hodnocení, je třeba vyhledat obecnou právní úpravu upravenou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). Každý odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo použito při plnění závazku. Této odpovědnosti se nelze zprostit, jedná se o případ tzv. absolutní objektivní odpovědnosti, odpovědnosti za určité nebezpečí, které však musí být předem kalkulované, aby provedení klinického hodnocení bylo ospravedlnitelné. Tato odpovědnost za škodu způsobená okolnostmi se vztahuje i na poskytování zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb a je upravena v ustanovení 421a) strana 2 z 10

3 občanského zákoníku. 1 Občanský zákoník přitom předpokládá vznik škody mající původ v povaze přístroje nebo jiné věci a dále příčinnou souvislost mezi vzniklou škodou a užitým přístrojem či jinou věcí. Ve vztahu k provádění klinického hodnocení léčiv je možné tuto úpravu vztáhnout na odpovědnost zadavatele klinického hodnocení za podávané hodnocené léčivo. Výše bylo zmíněno, že této odpovědnosti se nelze zprostit, neexistuje žádný tzv. liberační důvod. Toto však není bezvýjimečné, jediným možným liberačním důvodem by bylo spoluzavinění poškozeného. Byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, ten nese škodu poměrně. Pokud by se prokázalo, že byla škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, nesl by ji zcela sám poškozený. Jak bylo výše uvedeno, občanský zákoník definuje tedy odpovědnost zadavatele za škody na zdraví způsobené subjektu hodnocení podáním hodnoceného léčiva. Při určení vzniku odpovědnostních vztahů je však třeba posuzovat jednání všech subjektů, podílejících se na klinickém hodnocení, a to zejména zadavatele, zdravotnického zařízení, zkoušejícího a subjektu hodnocení. Zadavatel má objektivní odpovědnost za způsobenou škodu, avšak tato může být modifikována spoluzaviněním poškozeného či způsobením škody na zdraví subjektu hodnocení zdravotnickým zařízením či zkoušejícím. Proto je v praxi častou kladenou otázkou, kdo je za vznik škody odpovědný. Odpověď nalezneme mnohdy při velmi náročném dokazování. V úvahu přitom přichází zejména: a) odpovědnost zadavatele, b) odpovědnost zdravotnického zařízení, ve kterém je prováděno klinické hodnocení léčiva a odpovědnost zkoušejícího, c) odpovědnost subjektu hodnocení. ad a) odpovědnost zadavatele Jak již bylo uvedeno výše, zadavatel nese odpovědnost za škody způsobené podávaným léčivem a za škody vzniklé jako důsledek postupu uvedeného v protokolu klinického hodnocení léčiv. V této nezbytné dokumentaci klinického hodnocení je popsán celý jeho průběh a zkoušející se od něj může odchýlit pouze ve výjimečném případě, pokud by postup navržený v protokolu mohl způsobit ohrožení života či zdraví subjektu hodnocení. V ostatních případech je striktní požadavek na postup popsaný v protokolu klinického hodnocení. Za obsah protokolu je odpovědný zadavatel. Zadavatel nese odpovědnost i za to, že postup uvedený v tomto protokolu nepředstavuje vyšší než nezbytnou míru rizika pro subjekt hodnocení. Míra tohoto rizika musí být 1 Dle rozhodnutí soudu R 9/1977 zdravotnická organizace odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze použitého přístroje, nástroje, léku nebo jiné věci použité při poskytování zdravotnických služeb, a to i když jde o vedlejší účinky, které mají za následek vznik škody, o nichž nebylo zdravotnické organizaci známo, že k nim dochází. strana 3 z 10

4 vždy nižší, než očekávaný prospěch z účasti v klinickém hodnocení. Tuto skutečnost je třeba posuzovat z pohledu výzkumné činnosti, kterou je klinické hodnocení pro subjekt hodnocení. Navržený postup uvedený v protokolu klinického hodnocení je též posuzován Státním ústavem pro kontrolu léčiv a rovněž etickými komisemi 2. Proto lze odpovědnost za škodu způsobenou subjektu hodnocení zadavatelem shrnout tak, že odpovědnost zadavatele za škody způsobené podávaným hodnoceným léčivem a za škody vzniklé jako důsledek postupu uvedeného v protokolu klinického hodnocení je možná za podmínky, že léčivo bylo podáváno v souladu s protokolem klinického hodnocení a průběh klinického hodnocení se řídil výlučně úpravou v protokolu. ad b) odpovědnost zdravotnického zařízení, ve kterém je prováděno klinické hodnocení léčiva a odpovědnost zkoušejícího Zadavatel je odpovědný za výběr hlavního zkoušejícího s přihlédnutím k jeho kvalifikaci, povaze klinického hodnocení a vybavení zdravotnického zařízení, ve kterém má být klinické hodnocení provedeno. Toto pravidlo je stanoveno správnou klinickou praxí. 3 Výběrem hlavního zkoušejícího zadavatel provádí i výběr zdravotnického zařízení, ve kterém bude provedeno klinické hodnocení. Toto platí samozřejmě v případě, pokud klinické hodnocení provádí lékař, který je v zaměstnaneckém poměru ke zdravotnickému zařízení. Posouzení vhodnosti zkoušejícího a zdravotnického zařízení z pohledu dostatečné odbornosti (hlavního) zkoušejícího a technického vybavení zdravotnického zařízení pro provedení klinického hodnocení je i úkolem etické komise, které byla tato činnost uložena zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Zkoušející je povinen při provádění klinického hodnocení postupovat podle základní teze o prevenci vzniku škod uvedené v občanském zákoníku: každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Dále je třeba pro posouzení možného vzniku odpovědnostních vztahů při činnosti zkoušejícího vycházet ze zásady, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. 2 Pouze čistě v teoretické rovině by bylo možné dovozovat spoluodpovědnost těchto institucí za škody způsobené subjektu hodnocení postupem uvedeným v protokolu klinického hodnocení (které schválily), pokud by se později prokázalo, že navržený postup byl příliš zatěžující pro subjekty hodnocení a dalo se předem očekávat, že pravděpodobnost vzniku škody subjektu hodnocení byla zřejmá a tudíž existovalo výrazné riziko vzniku škody. V praxi však takové určení odpovědnosti pro Státní ústav pro kontrolu léčiv či etickou komisi lze stěží očekávat. 3 Do české právní úpravy se standardy správné klinické praxe promítly na základě úpravy ve vyhl. č. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv, ve znění pozdějších předpisů. strana 4 z 10

5 Posuzujeme-li vznik odpovědnostních vztahů při činnosti zkoušejícího ke vzniku odpovědnosti zkoušejícího za způsobenou škodu na zdraví subjektu hodnocení je třeba, aby zkoušející porušil právní povinnost, tímto porušením došlo ke vzniku škody a mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody byla příčinná souvislost. Občanský zákoník předpokládá zavinění zkoušejícího. Zavinění je přitom právní teorií definované jako psychický stav škůdce jak k vlastnímu protiprávní jednání, tak i ke způsobené škodě. Nejedná se ale o objektivní odpovědnost zkoušejícího, jako je tomu v případě odpovědnosti za škodu způsobenou zadavatelem a zdravotnickým zařízením. Zkoušejícímu je proto vždy třeba dokázat zavinění. Zavinění přitom rozlišujeme na zavinění z nedbalosti a úmyslné zavinění 4. Tyto stěžejní pojmy nedefinuje občanský zákoník, ale pouze trestní zákon. Pohybujeme-li se v rovině občanského práva, není na rozdíl od trestního práva důležité rozlišovat úmyslné či nedbalostní zavinění, pouze je třeba vycházet z faktu, zda byla zaviněně způsobena škoda. Pro posouzení, zda zkoušející svým jednáním v rámci klinického hodnocení léčiv naplnil skutkovou podstatu nějakého trestného činu, je naopak rozlišení úmyslného a nedbalostního zavinění zásadní otázkou. Dojde-li ke vzniku škody v rámci činnosti zkoušejícího, obecně je třeba vycházet ze skutečnosti, že zkoušející je zaměstnancem zdravotnického zařízení a tudíž na vztah zkoušejícího a zdravotnického zařízení je třeba pohlížet jako na vztah zaměstnance a zaměstnavatele, při kterém může dojít ke vzniku pracovněprávní odpovědnosti ve smyslu zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Uplatní-li subjekt hodnocení vůči zdravotnickému zařízení úspěšně nárok na náhradu škody, může zdravotnické zařízení tuto škodu tzv. zcela nebo zčásti požadovat po zkoušejícím. Rozsah tohoto požadavku (regresu) vyplývá z pracovněprávního vztahu a je proto rozhodné, zda byla škoda způsobena zaviněně výhradně či zčásti jednáním zkoušejícího. Pracovněprávní odpovědnost vzniká v případech, kdy ke škodě došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Provedení klinického hodnocení zkoušejícím je možné považovat za činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Zákoník práce rozlišuje nedbalostní a úmyslné způsobení škody, přičemž toto rozlišení je podstatné pro stanovení výše náhrady škody. Výše náhrady škody zaměstnavateli při nedbalostním způsobení škody zkoušejícím je limitována 4 - úmysl přímý: osoba chtěla porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem; - úmysl nepřímý: osoba věděla, že svým jednáním může porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byla s tím srozuměna; - nedbalost vědomá: osoba věděla, že může porušit nebo ohrozit chráněný zájem, ale bez přiměřených důvodů spoléhala, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí; - nedbalost nevědomá: osoba nevěděla, že svým jednáním může porušení nebo ohrožení způsobit, ač vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měla a mohla. strana 5 z 10

6 částkou 4,5násobku průměrného měsíčního výdělku a výhodou zaměstnaneckého poměru (pro zaměstnance) je, že důkazní břemeno leží na zdravotnickém zařízení. Avšak při způsobení škody zkoušejícím v opilosti či úmyslně výše náhrady škody není omezena, a to ani částkou 4,5násobku mzdy. Je možné dovodit i odpovědnost zdravotnického zařízení za škodu způsobenou subjektu hodnocení v rámci provádění klinického hodnocení léčiv zdravotnickým zařízením, ve kterém se provádí klinické hodnocení, pokud je škoda způsobena např. použitím rentgenového přístroje. Za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje odpovídá zdravotnické zařízení a, obdobně jako zadavatel, se nemůže odpovědnosti za takto způsobenou škodu zprostit, ledaže by bylo prokázáno spoluzavinění subjektu hodnocení. Pro úplnost posouzení odpovědnosti zkoušejícího za způsobenou škodu v rámci provedení klinického hodnocení je třeba zmínit i trestněprávní a disciplinární odpovědnost zkoušejícího. Obecně přichází v úvahu, že by zkoušející mohl naplnit svým zaviněným jednáním zejména tyto skutkové podstaty trestných činů: dle ustanovení 223 trestního zákona (způsobení újmy na zdraví), 224 trestního zákona (způsobení těžké újmy na zdraví), 178 trestního zákona (neoprávněné nakládání s osobními údaji) a 250 trestního zákona (podvod). Při posouzení disciplinární odpovědnosti zkoušejícího je třeba vycházet ze zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, ve znění pozdějších předpisů a ze 4. stavovského předpisu České lékařské komory Disciplinární řád ČLK. Disciplinární odpovědnost je definována jako odpovědnost lékaře vůči stavovské organizaci a tato odpovědnost je uplatňována vůči všem členům komory. Předmětem dozoru a možného disciplinárního postihu je porušování právních předpisů, chyby v odborném postupu při léčení a porušování zásad etiky. Sankcí při disciplinárním postihu jsou tzv. disciplinární opatření, mezi které řadíme pokutu, podmíněné vyloučení z komory a vyloučení z komory. Při provádění klinického hodnocení však může zkoušející i porušit předpisy správního práva (např. hygienické předpisy) a došlo by tak i ke vzniku správní odpovědnosti zkoušejícího. ad c) odpovědnost subjektu hodnocení Již v úvodu jsme se dotkli otázky odpovědnosti samotného subjektu hodnocení za škody, které mu vznikly při provádění klinického hodnocení. Obecně je třeba vycházet ze skutečnosti, že zadavatel a zdravotnické zařízení se nemůže zprostit tzv. objektivní odpovědnosti za škodu mající původ v povaze užitého přístroje nebo jiné věci. Avšak jediným případem, kdy by zadavatel či zdravotnické zařízení nebyl odpovědný za způsobenou škodu, je zavinění subjektu hodnocení na vzniku škody. Byla-li škoda způsobena strana 6 z 10

7 také zaviněním poškozeného (v případě vzniku škody subjektu hodnocení jej můžeme zároveň označit za poškozeného), ten nese škodu poměrně. V případě, že škoda byla způsobena výlučně zaviněním subjektu hodnocení, nese ji sám subjekt hodnocení. Pokud bychom se na možné způsobení škody subjektu hodnocení samotným subjektem hodnocení podívali z pohledu praxe, ke vzniku škody na zdraví subjektu hodnocení může dojít, pokud např. subjekt hodnocení o své vůli změní dávkování hodnoceného léčiva, nebude dodržovat pokyny zkoušejícího lékaře apod. Poté by bylo zapotřebí zjistit míru spoluúčasti poškozeného na způsobené škodě požitím hodnoceného léčiva, což by z pohledu důkazního mohlo být velmi obtížné. Peněžité odškodnění pro subjekt hodnocení Nyní se zaměříme na jednotlivé druhy peněžitého odškodnění, které jsou poskytovány subjektu hodnocení v případě způsobené škody na jeho zdraví. Subjekt hodnocení v případě způsobení škody má samozřejmě možnost podat i žalobu na ochranu osobnosti a domáhat se nároků dle úpravy v ustanovení 11 a násl. občanského zákoníku. Níže uvedené druhy peněžité odškodnění vychází z obecné úpravy v občanském zákoníku. Jedná se o tyto: a) bolestné a ztížení společenského uplatnění b) jednorázové odškodnění podle občanského zákoníku c) ztráta na výdělku d) náhrada za dobu pracovní neschopnosti e) náhrada po pracovní neschopnosti f) náhrada za ztrátu na důchodu g) náhrada při usmrcení h) náklady spojení s léčením i) náklady spojené s pohřbem ad a) bolestné a ztížení společenského uplatnění Při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují bolesti a ztížení společenského uplatnění poškozeného podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanovených v přílohách k této vyhlášce. Odškodnění bolesti se přitom poskytuje za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků. Tato vyhláška definuje bolest jako každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla, přičemž bodové ohodnocení bolesti je možné až v době stabilizace bolesti. Pro posouzení vzniku strana 7 z 10

8 bolesti a výše odškodnění lékař vypracovává lékařský posudek a bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v tomto posudku. Obdobně jako bolestné se jednorázově odškodňuje ztížení společenského uplatnění a jeho výše se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách výše zmíněné vyhlášky. Ztížení společenského uplatnění je definováno vyhláškou jako následek škody na zdraví, který je trvalého rázu a má prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti. Zejména se posuzuje uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v rodinném, politickém, kulturním a sportovním životě, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví. Toto odškodnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti. Je třeba zhodnotit závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení. Rovněž i v tomto případě je třeba, aby lékař vypracoval posudek, ve kterém zhodnotí výše uvedené skutečnosti a určí bodové ohodnocení způsobeného ztížení společenského uplatnění. Podle této vyhlášky způsobenou újmu na zdraví hodnotí lékař počtem bodů, přičemž za každý bod se poskytuje náhrada 120 Kč. Soudu je dáno moderační právo, neboť může výši odškodnění ve výjimečných případech přiměřeně zvýšit. ad b) jednorázové odškodnění podle občanského zákoníku Právo na výše uvedenou náhradu za způsobené bolesti a za způsobené ztížení společenského uplatnění náleží pouze osobě poškozené, nikoliv dědicům této osoby. Toto výslovně upravuje občanský zákoník v části věnované dědickému právu. Novelou občanského zákoníku zákonem č. 47/2004 Sb. došlo k úpravě jednorázového odškodnění a osoba pozůstalá má tak nárok na jednorázové odškodnění nemajetkové újmy v důsledku úmrtí osoby blízké. Toto ustanovení se stalo v nedávné době součástí právního řádu, je proto třeba vyčkat judikatury soudů a poté dovodit, jaký pohled mají soudy na toto ustanovení při jeho uplatnění v praxi. Dojde-li k usmrcení osoby blízké, pozůstalá osoba má nárok na jednorázové odškodnění v této výši: a) manželovi nebo manželce Kč b) každému dítěti Kč c) každému rodiči Kč d) každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte (tzv. nasciturus) Kč e) každému sourozenci zesnulého Kč f) každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, Kč strana 8 z 10

9 ad c) ztráta na výdělku Rovněž je možné zohlednit ztrátu na výdělku subjektu hodnocení, pokud mu byla způsobena škoda za zdraví v důsledku které došlo ke ztrátě výdělku. Ztráta na výdělku se hradí peněžitým důchodem a při výpočtu se vychází z průměrného výdělku poškozeného, kterého před poškozením dosahoval. Jedná se o ušlý výdělek, ale i o výdělek v budoucnu, o který přijde subjekt hodnocení kvůli způsobené škodě na zdraví. ad d) náhrada za dobu pracovní neschopnosti Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného činí rozdíl mezi jeho průměrným výdělkem před poškozením a dávkami z nemocenského pojištění. 5 Tato náhrada nemá žádné omezení horní výše na rozdíl od náhrady poskytované po pracovní neschopnosti. ad e) náhrada po pracovní neschopnosti Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě činí rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a výdělkem dosahovaným po poškození s připočtením případného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu. Jak již bylo naznačeno výše, tato náhrada je limitována, neboť náhrada za ztrátu na výdělku spolu s výdělkem poškozeného a s případným invalidním důchodem nebo částečným invalidním důchodem nesmí přesahovat částku stanovenou předpisy pracovního práva pro náhradu škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Toto omezení však neplatí, pokud škoda na zdraví byla způsobena úmyslně, pokud tak určí soud, omezení rovněž neplatí v případě způsobení škody hrubou nedbalostí. 6 ad f) náhrada za ztrátu na důchodu Pokud byla škoda způsobena subjektu hodnocení, který je poživatelem důchodu, náhrada za ztrátu na důchodu náleží v částce rovnající se rozdílu mezi výší důchodu, na který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou osoba pobírala v období rozhodném pro vyměření důchodu. ad g) náhrada při usmrcení Pokud dojde v průběhu klinického hodnocení nebo v důsledku provedení klinického hodnocení k usmrcení subjektu hodnocení, pozůstalí mají nárok na úhradu nákladů na výživu peněžitým důchodem tj. opakujícím se plněním, a to v případě, že zemřelý jim výživu poskytoval nebo byl povinen výživu poskytovat. Tato náhrada nákladů na výživu náleží pozůstalým, pokud tyto náklady nejsou hrazeny dávkami důchodového zabezpečení poskytnutými z téhož důvodu. Při výpočtu náhrady se vychází z průměrného výdělku zemřelého. 5 k uznání pracovní neschopnosti blíže úprava v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů strana 9 z 10

10 ad h) náklady spojené s léčením Dojde-li ke škodě na zdraví, subjekt hodnocení má též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením. ad i) náklady spojené s pohřbem Při usmrcení se hradí též přiměřené náklady spojené s pohřbem, pokud nebyly uhrazeny dávkou pohřebného dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Jak náklady na léčení, tak náklady pohřbu se hradí tomu, kdo je vynaložil. Závěr: Tolik poměrně složitá úprava vzniku možných odpovědnostních vztahů při provádění klinického hodnocení léčiv. Jak je zřejmé z výše uvedené, nejrozsáhlejší a nejnáročnější fází případného soudního řízení při uplatnění nároku subjektu hodnocení je dokazování. Proto lze závěrem doporučit samozřejmě důkladné provádění klinického hodnocení léčiv po medicínské stránce a též důsledné vedení dokumentace o průběhu klinického hodnocení právě s ohledem na možné dokazování řádného průběhu klinického hodnocení při soudním řízení. 6 Judikatura definuje hrubou nedbalost následovně: za hrubou nedbalost lze považovat vědomou nedbalost i závažné případy nevědomé nedbalosti. Myslí se tím zanedbání nutné opatrnosti, pozornosti a obezřetnosti, které může tvořit podklad pro závěr, že šlo o jednání páchané z hrubé nedbalosti (R 50/1985; str ). strana 10 z 10

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014 BŘEZNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Pracovní úrazy si v Česku vyžádají kolem dvaceti miliard korun ročně PRAHA, 4. března 2014 V Evropské

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Druhy odpovědnosti odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu odpovědnost fyzických osob odpovědnost organizačních složek státu a státních

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ročník: 2004 V Hradci Králové dne 19. ledna 2004 Částka: 4 O B S A H : 4. Pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Právní odpovědnost očkujícího lékaře JUDr. Jindřich Janouch

Právní odpovědnost očkujícího lékaře JUDr. Jindřich Janouch Právní odpovědnost očkujícího lékaře JUDr. Jindřich Janouch advokát - učitel vysoké školy Tel: 603/840590, e-mail: janouch@pmfhk.cz Právní rámec provádění očkování Co je právo Právní stát Právo je souhrn

Více

277/2015 Sb. VYHLÁKA

277/2015 Sb. VYHLÁKA 277/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 12. října 2015 o postupu při určování výe náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění přísluníků bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku

Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku - poznatky z V. kongresu medicínského práva 11/2013 Praha MUDr. Markéta Petrovová PhD. Typy náhrad u škody na zdraví majetková újma: ztráta na výdělku

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Cíl předmětu SZ 3.4.2014 2 Literatura 3.4.2014 3 Literatura 3.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Základní koncepce hradí se majetková újma (škoda) nemajetková újma

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více

Vážený pane/ paní/ slečno,

Vážený pane/ paní/ slečno, Vážený pane/ paní/ slečno, omlouváme se, že v situaci, ve které se nacházíte, jsme nuceni Vás obtěžovat nepříjemnými otázkami. V zájmu rychlého posouzení Vaší žádosti o poskytnutí peněžité pomoci dle zákona

Více

534/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

534/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 534/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2005 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Obecná odpovědnost za škodu Bezdůvodné obohacení

Obecná odpovědnost za škodu Bezdůvodné obohacení Obecná odpovědnost za škodu Bezdůvodné obohacení www.sokrates.cz Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz) Obecná odpovědnost za škodu v 420 a 420a obč.z. jsou upraveny dvě skutkové podstaty obecné

Více

Nový občanský zákoník a zdravotnictví. JUDr. Jan Mach

Nový občanský zákoník a zdravotnictví. JUDr. Jan Mach Nový občanský zákoník a zdravotnictví JUDr. Jan Mach Změny dotýkající se zdravotnictví Nová úprava náhrady škody na zdraví Nová úprava náhrady osobnostní újmy Nová úprava odškodnění pozůstalých, ale též

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce III. N á v r h ZÁKON ze dne. 2014, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník Nový občanský zákoník Příloha 3. Významným prvkem, který nepochybně ovlivní diskuse o výsledné podobě systému zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání (dále také pracovní úraz ) je skutečnost,

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 21 258 zákoníku práce rozsah náhrady škody 4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, která je v praxi běžně označována jako hmotná odpovědnost, představuje

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

OBSAH. Úvodní informace Definice pojmů

OBSAH. Úvodní informace Definice pojmů Náhrada újmy a pojištění odpovědnosti školy Připravil: Připravila: Mgr. Marie Lorencová Duben Datum 2014 OBSAH Úvodní informace Definice pojmů Náhrada újmy na jmění Náhrada újmy na přirozených právech

Více

60/2003 Sb. ze dne 24. února 2003

60/2003 Sb. ze dne 24. února 2003 60/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. února 2003 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na

Více

Několik málo slov k odškodňování bolestného, ztížení společenského uplatnění a imateriální újmy

Několik málo slov k odškodňování bolestného, ztížení společenského uplatnění a imateriální újmy Několik málo slov k odškodňování bolestného, ztížení společenského uplatnění a imateriální újmy Loyka S. ¹, Dobiáš M. ¹, Adamus K. ², Freiwald J. ¹,Duda M. ¹, ¹LF UP v Olomouci ²www.advokati-karvina.cz

Více

Částka 83. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Změna zákoníku práce. Čl. I

Částka 83. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Změna zákoníku práce. Čl. I Strana 2420 Sbírka zákonů č. 205 / 2015 Částka 83 205 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

29 (Výše nemocenského za kalendářní den)

29 (Výše nemocenského za kalendářní den) 29 Dávky Díl 3 Výše nemocenského 29 (Výše nemocenského za kalendářní den) Výše nemocenského za kalendářní den činí a) 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné b) 66 % denního

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 82/1998 Sb., ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S,

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Advokátní kancelář Mgr. MUDr. Karel Adamus, Ph.D., Kirovova 11, Karviná Ústav soudního

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života konference Talent a co dál? IV., Praha 7.11.2012 JUDr. Jana Ritterová O nás Česká pojišťovna a.s. založena r.1827 Jednoduchost, rychlost,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Obsah 1 Výklad problematiky... 2 1.1 Odpovědnost zaměstnance... 2 1.1.1 Obecná odpovědnost ( 250)... 2 1.1.2 Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody ( 251). 3 1.1.3

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

případné následky Bc. Michal Tuláček Law Consultant Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. Archivace dat s jistotou 25. září 2013

případné následky Bc. Michal Tuláček Law Consultant Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. Archivace dat s jistotou 25. září 2013 Personální odpovědnost za archivaci a případné následky Bc. Michal Tuláček Law Consultant Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. Archivace dat s jistotou 25. září 2013 Obecně o odpovědnosti Osnova: Odpovědnost

Více

82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998

82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích

Více

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo

Více

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Tisková zpráva ze dne 2. června 2008 Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Dne 23. dubna 2008 Ústavní soud (dále jen ÚS ) v rámci posuzování ústavnosti změn provedených

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 Usnesení návrh Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 k řešení problému s hrazením regulačních poplatků za lékařskou péči žadatelů o udělení mezinárodní ochrany Rada vlády ČR pro lidská práva

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Část první. Odpovědnost státu a územních. samosprávných celků za škodu ( 1-36)

Část první. Odpovědnost státu a územních. samosprávných celků za škodu ( 1-36) 82/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 41/2011

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Náhrada za ztrátu na výdělku Podnikatel Daň z

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Okresní státní zastupitelství Ústí nad Labem/Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem doručeno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr.

Více

Mgr. Ing. Šárka Dytková

Mgr. Ing. Šárka Dytková ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V RÁMCI PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Směrnice podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova

Směrnice podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova GYMNÁZIUM TIŠNOV, příspěvková organizace Směrnice podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova Obsah: 1. Pravidla při podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova 2 2. Příloha č. 1

Více

Soudní znalci a soudně znalecké posudky

Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalec je osoba s příslušnou kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon č.36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících (změna: 322/2006 Sb.) a podle vyhlášky ministerstva

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D.

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo jiném poškození

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více