NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV"

Transkript

1 NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV strana 1 z 10

2 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, , Praha 1, tel. č.: , fax: , JUDr. Šárka Špeciánová advokátní kancelář Polverini Strnad Provádění klinického hodnocení léčiv je výzkumnou činností, při které může být způsobena škoda subjektu hodnocení. Při určení vzniku odpovědnostních vztahů je třeba posuzovat jednání všech subjektů podílejících se na klinickém hodnocení, a to zejména zadavatele, zdravotnického zařízení, zkoušejícího a subjektu hodnocení. Může přitom dojít ke vzniku občanskoprávní, pracovněprávní, disciplinární, správní a trestněprávní odpovědnosti. klíčová slova: odpovědnost zadavatele, odpovědnost zdravotnického zařízení, odpovědnost zkoušejícího, odpovědnost subjektu hodnocení, druhy právní odpovědnosti, peněžité odškodnění subjektu hodnocení. Úvod Provádění klinického hodnocení léčiv ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o léčivech ) představuje výzkumnou činnost, neboť se ověřují skutečnosti dosud neaplikované v běžné lékařské praxi. Výzkumná činnost s ohledem na ochranu práv účastnících se subjektů (tzv. subjektů hodnocení) má jasně stanovená pravidla, za kterých je možné výzkum provést. I když je snahou zadavatelů, regulačních orgánů, etických komisí a dalších subjektů podílejících se na klinickém hodnocení léčiv o vystavení subjektů hodnocení co nejmenšímu riziku, při žádné lidské činnosti však nelze s naprostou jistotou vyloučit možnost způsobení škody zcela. Podíváme-li se na provádění klinického hodnocení léčiv z pohledu možného způsobení škody subjektu hodnocení, je třeba vyhledat obecnou právní úpravu upravenou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). Každý odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo použito při plnění závazku. Této odpovědnosti se nelze zprostit, jedná se o případ tzv. absolutní objektivní odpovědnosti, odpovědnosti za určité nebezpečí, které však musí být předem kalkulované, aby provedení klinického hodnocení bylo ospravedlnitelné. Tato odpovědnost za škodu způsobená okolnostmi se vztahuje i na poskytování zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb a je upravena v ustanovení 421a) strana 2 z 10

3 občanského zákoníku. 1 Občanský zákoník přitom předpokládá vznik škody mající původ v povaze přístroje nebo jiné věci a dále příčinnou souvislost mezi vzniklou škodou a užitým přístrojem či jinou věcí. Ve vztahu k provádění klinického hodnocení léčiv je možné tuto úpravu vztáhnout na odpovědnost zadavatele klinického hodnocení za podávané hodnocené léčivo. Výše bylo zmíněno, že této odpovědnosti se nelze zprostit, neexistuje žádný tzv. liberační důvod. Toto však není bezvýjimečné, jediným možným liberačním důvodem by bylo spoluzavinění poškozeného. Byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, ten nese škodu poměrně. Pokud by se prokázalo, že byla škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, nesl by ji zcela sám poškozený. Jak bylo výše uvedeno, občanský zákoník definuje tedy odpovědnost zadavatele za škody na zdraví způsobené subjektu hodnocení podáním hodnoceného léčiva. Při určení vzniku odpovědnostních vztahů je však třeba posuzovat jednání všech subjektů, podílejících se na klinickém hodnocení, a to zejména zadavatele, zdravotnického zařízení, zkoušejícího a subjektu hodnocení. Zadavatel má objektivní odpovědnost za způsobenou škodu, avšak tato může být modifikována spoluzaviněním poškozeného či způsobením škody na zdraví subjektu hodnocení zdravotnickým zařízením či zkoušejícím. Proto je v praxi častou kladenou otázkou, kdo je za vznik škody odpovědný. Odpověď nalezneme mnohdy při velmi náročném dokazování. V úvahu přitom přichází zejména: a) odpovědnost zadavatele, b) odpovědnost zdravotnického zařízení, ve kterém je prováděno klinické hodnocení léčiva a odpovědnost zkoušejícího, c) odpovědnost subjektu hodnocení. ad a) odpovědnost zadavatele Jak již bylo uvedeno výše, zadavatel nese odpovědnost za škody způsobené podávaným léčivem a za škody vzniklé jako důsledek postupu uvedeného v protokolu klinického hodnocení léčiv. V této nezbytné dokumentaci klinického hodnocení je popsán celý jeho průběh a zkoušející se od něj může odchýlit pouze ve výjimečném případě, pokud by postup navržený v protokolu mohl způsobit ohrožení života či zdraví subjektu hodnocení. V ostatních případech je striktní požadavek na postup popsaný v protokolu klinického hodnocení. Za obsah protokolu je odpovědný zadavatel. Zadavatel nese odpovědnost i za to, že postup uvedený v tomto protokolu nepředstavuje vyšší než nezbytnou míru rizika pro subjekt hodnocení. Míra tohoto rizika musí být 1 Dle rozhodnutí soudu R 9/1977 zdravotnická organizace odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze použitého přístroje, nástroje, léku nebo jiné věci použité při poskytování zdravotnických služeb, a to i když jde o vedlejší účinky, které mají za následek vznik škody, o nichž nebylo zdravotnické organizaci známo, že k nim dochází. strana 3 z 10

4 vždy nižší, než očekávaný prospěch z účasti v klinickém hodnocení. Tuto skutečnost je třeba posuzovat z pohledu výzkumné činnosti, kterou je klinické hodnocení pro subjekt hodnocení. Navržený postup uvedený v protokolu klinického hodnocení je též posuzován Státním ústavem pro kontrolu léčiv a rovněž etickými komisemi 2. Proto lze odpovědnost za škodu způsobenou subjektu hodnocení zadavatelem shrnout tak, že odpovědnost zadavatele za škody způsobené podávaným hodnoceným léčivem a za škody vzniklé jako důsledek postupu uvedeného v protokolu klinického hodnocení je možná za podmínky, že léčivo bylo podáváno v souladu s protokolem klinického hodnocení a průběh klinického hodnocení se řídil výlučně úpravou v protokolu. ad b) odpovědnost zdravotnického zařízení, ve kterém je prováděno klinické hodnocení léčiva a odpovědnost zkoušejícího Zadavatel je odpovědný za výběr hlavního zkoušejícího s přihlédnutím k jeho kvalifikaci, povaze klinického hodnocení a vybavení zdravotnického zařízení, ve kterém má být klinické hodnocení provedeno. Toto pravidlo je stanoveno správnou klinickou praxí. 3 Výběrem hlavního zkoušejícího zadavatel provádí i výběr zdravotnického zařízení, ve kterém bude provedeno klinické hodnocení. Toto platí samozřejmě v případě, pokud klinické hodnocení provádí lékař, který je v zaměstnaneckém poměru ke zdravotnickému zařízení. Posouzení vhodnosti zkoušejícího a zdravotnického zařízení z pohledu dostatečné odbornosti (hlavního) zkoušejícího a technického vybavení zdravotnického zařízení pro provedení klinického hodnocení je i úkolem etické komise, které byla tato činnost uložena zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Zkoušející je povinen při provádění klinického hodnocení postupovat podle základní teze o prevenci vzniku škod uvedené v občanském zákoníku: každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Dále je třeba pro posouzení možného vzniku odpovědnostních vztahů při činnosti zkoušejícího vycházet ze zásady, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. 2 Pouze čistě v teoretické rovině by bylo možné dovozovat spoluodpovědnost těchto institucí za škody způsobené subjektu hodnocení postupem uvedeným v protokolu klinického hodnocení (které schválily), pokud by se později prokázalo, že navržený postup byl příliš zatěžující pro subjekty hodnocení a dalo se předem očekávat, že pravděpodobnost vzniku škody subjektu hodnocení byla zřejmá a tudíž existovalo výrazné riziko vzniku škody. V praxi však takové určení odpovědnosti pro Státní ústav pro kontrolu léčiv či etickou komisi lze stěží očekávat. 3 Do české právní úpravy se standardy správné klinické praxe promítly na základě úpravy ve vyhl. č. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv, ve znění pozdějších předpisů. strana 4 z 10

5 Posuzujeme-li vznik odpovědnostních vztahů při činnosti zkoušejícího ke vzniku odpovědnosti zkoušejícího za způsobenou škodu na zdraví subjektu hodnocení je třeba, aby zkoušející porušil právní povinnost, tímto porušením došlo ke vzniku škody a mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody byla příčinná souvislost. Občanský zákoník předpokládá zavinění zkoušejícího. Zavinění je přitom právní teorií definované jako psychický stav škůdce jak k vlastnímu protiprávní jednání, tak i ke způsobené škodě. Nejedná se ale o objektivní odpovědnost zkoušejícího, jako je tomu v případě odpovědnosti za škodu způsobenou zadavatelem a zdravotnickým zařízením. Zkoušejícímu je proto vždy třeba dokázat zavinění. Zavinění přitom rozlišujeme na zavinění z nedbalosti a úmyslné zavinění 4. Tyto stěžejní pojmy nedefinuje občanský zákoník, ale pouze trestní zákon. Pohybujeme-li se v rovině občanského práva, není na rozdíl od trestního práva důležité rozlišovat úmyslné či nedbalostní zavinění, pouze je třeba vycházet z faktu, zda byla zaviněně způsobena škoda. Pro posouzení, zda zkoušející svým jednáním v rámci klinického hodnocení léčiv naplnil skutkovou podstatu nějakého trestného činu, je naopak rozlišení úmyslného a nedbalostního zavinění zásadní otázkou. Dojde-li ke vzniku škody v rámci činnosti zkoušejícího, obecně je třeba vycházet ze skutečnosti, že zkoušející je zaměstnancem zdravotnického zařízení a tudíž na vztah zkoušejícího a zdravotnického zařízení je třeba pohlížet jako na vztah zaměstnance a zaměstnavatele, při kterém může dojít ke vzniku pracovněprávní odpovědnosti ve smyslu zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Uplatní-li subjekt hodnocení vůči zdravotnickému zařízení úspěšně nárok na náhradu škody, může zdravotnické zařízení tuto škodu tzv. zcela nebo zčásti požadovat po zkoušejícím. Rozsah tohoto požadavku (regresu) vyplývá z pracovněprávního vztahu a je proto rozhodné, zda byla škoda způsobena zaviněně výhradně či zčásti jednáním zkoušejícího. Pracovněprávní odpovědnost vzniká v případech, kdy ke škodě došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Provedení klinického hodnocení zkoušejícím je možné považovat za činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Zákoník práce rozlišuje nedbalostní a úmyslné způsobení škody, přičemž toto rozlišení je podstatné pro stanovení výše náhrady škody. Výše náhrady škody zaměstnavateli při nedbalostním způsobení škody zkoušejícím je limitována 4 - úmysl přímý: osoba chtěla porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem; - úmysl nepřímý: osoba věděla, že svým jednáním může porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byla s tím srozuměna; - nedbalost vědomá: osoba věděla, že může porušit nebo ohrozit chráněný zájem, ale bez přiměřených důvodů spoléhala, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí; - nedbalost nevědomá: osoba nevěděla, že svým jednáním může porušení nebo ohrožení způsobit, ač vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měla a mohla. strana 5 z 10

6 částkou 4,5násobku průměrného měsíčního výdělku a výhodou zaměstnaneckého poměru (pro zaměstnance) je, že důkazní břemeno leží na zdravotnickém zařízení. Avšak při způsobení škody zkoušejícím v opilosti či úmyslně výše náhrady škody není omezena, a to ani částkou 4,5násobku mzdy. Je možné dovodit i odpovědnost zdravotnického zařízení za škodu způsobenou subjektu hodnocení v rámci provádění klinického hodnocení léčiv zdravotnickým zařízením, ve kterém se provádí klinické hodnocení, pokud je škoda způsobena např. použitím rentgenového přístroje. Za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje odpovídá zdravotnické zařízení a, obdobně jako zadavatel, se nemůže odpovědnosti za takto způsobenou škodu zprostit, ledaže by bylo prokázáno spoluzavinění subjektu hodnocení. Pro úplnost posouzení odpovědnosti zkoušejícího za způsobenou škodu v rámci provedení klinického hodnocení je třeba zmínit i trestněprávní a disciplinární odpovědnost zkoušejícího. Obecně přichází v úvahu, že by zkoušející mohl naplnit svým zaviněným jednáním zejména tyto skutkové podstaty trestných činů: dle ustanovení 223 trestního zákona (způsobení újmy na zdraví), 224 trestního zákona (způsobení těžké újmy na zdraví), 178 trestního zákona (neoprávněné nakládání s osobními údaji) a 250 trestního zákona (podvod). Při posouzení disciplinární odpovědnosti zkoušejícího je třeba vycházet ze zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, ve znění pozdějších předpisů a ze 4. stavovského předpisu České lékařské komory Disciplinární řád ČLK. Disciplinární odpovědnost je definována jako odpovědnost lékaře vůči stavovské organizaci a tato odpovědnost je uplatňována vůči všem členům komory. Předmětem dozoru a možného disciplinárního postihu je porušování právních předpisů, chyby v odborném postupu při léčení a porušování zásad etiky. Sankcí při disciplinárním postihu jsou tzv. disciplinární opatření, mezi které řadíme pokutu, podmíněné vyloučení z komory a vyloučení z komory. Při provádění klinického hodnocení však může zkoušející i porušit předpisy správního práva (např. hygienické předpisy) a došlo by tak i ke vzniku správní odpovědnosti zkoušejícího. ad c) odpovědnost subjektu hodnocení Již v úvodu jsme se dotkli otázky odpovědnosti samotného subjektu hodnocení za škody, které mu vznikly při provádění klinického hodnocení. Obecně je třeba vycházet ze skutečnosti, že zadavatel a zdravotnické zařízení se nemůže zprostit tzv. objektivní odpovědnosti za škodu mající původ v povaze užitého přístroje nebo jiné věci. Avšak jediným případem, kdy by zadavatel či zdravotnické zařízení nebyl odpovědný za způsobenou škodu, je zavinění subjektu hodnocení na vzniku škody. Byla-li škoda způsobena strana 6 z 10

7 také zaviněním poškozeného (v případě vzniku škody subjektu hodnocení jej můžeme zároveň označit za poškozeného), ten nese škodu poměrně. V případě, že škoda byla způsobena výlučně zaviněním subjektu hodnocení, nese ji sám subjekt hodnocení. Pokud bychom se na možné způsobení škody subjektu hodnocení samotným subjektem hodnocení podívali z pohledu praxe, ke vzniku škody na zdraví subjektu hodnocení může dojít, pokud např. subjekt hodnocení o své vůli změní dávkování hodnoceného léčiva, nebude dodržovat pokyny zkoušejícího lékaře apod. Poté by bylo zapotřebí zjistit míru spoluúčasti poškozeného na způsobené škodě požitím hodnoceného léčiva, což by z pohledu důkazního mohlo být velmi obtížné. Peněžité odškodnění pro subjekt hodnocení Nyní se zaměříme na jednotlivé druhy peněžitého odškodnění, které jsou poskytovány subjektu hodnocení v případě způsobené škody na jeho zdraví. Subjekt hodnocení v případě způsobení škody má samozřejmě možnost podat i žalobu na ochranu osobnosti a domáhat se nároků dle úpravy v ustanovení 11 a násl. občanského zákoníku. Níže uvedené druhy peněžité odškodnění vychází z obecné úpravy v občanském zákoníku. Jedná se o tyto: a) bolestné a ztížení společenského uplatnění b) jednorázové odškodnění podle občanského zákoníku c) ztráta na výdělku d) náhrada za dobu pracovní neschopnosti e) náhrada po pracovní neschopnosti f) náhrada za ztrátu na důchodu g) náhrada při usmrcení h) náklady spojení s léčením i) náklady spojené s pohřbem ad a) bolestné a ztížení společenského uplatnění Při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují bolesti a ztížení společenského uplatnění poškozeného podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanovených v přílohách k této vyhlášce. Odškodnění bolesti se přitom poskytuje za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků. Tato vyhláška definuje bolest jako každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla, přičemž bodové ohodnocení bolesti je možné až v době stabilizace bolesti. Pro posouzení vzniku strana 7 z 10

8 bolesti a výše odškodnění lékař vypracovává lékařský posudek a bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v tomto posudku. Obdobně jako bolestné se jednorázově odškodňuje ztížení společenského uplatnění a jeho výše se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách výše zmíněné vyhlášky. Ztížení společenského uplatnění je definováno vyhláškou jako následek škody na zdraví, který je trvalého rázu a má prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti. Zejména se posuzuje uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v rodinném, politickém, kulturním a sportovním životě, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví. Toto odškodnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti. Je třeba zhodnotit závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení. Rovněž i v tomto případě je třeba, aby lékař vypracoval posudek, ve kterém zhodnotí výše uvedené skutečnosti a určí bodové ohodnocení způsobeného ztížení společenského uplatnění. Podle této vyhlášky způsobenou újmu na zdraví hodnotí lékař počtem bodů, přičemž za každý bod se poskytuje náhrada 120 Kč. Soudu je dáno moderační právo, neboť může výši odškodnění ve výjimečných případech přiměřeně zvýšit. ad b) jednorázové odškodnění podle občanského zákoníku Právo na výše uvedenou náhradu za způsobené bolesti a za způsobené ztížení společenského uplatnění náleží pouze osobě poškozené, nikoliv dědicům této osoby. Toto výslovně upravuje občanský zákoník v části věnované dědickému právu. Novelou občanského zákoníku zákonem č. 47/2004 Sb. došlo k úpravě jednorázového odškodnění a osoba pozůstalá má tak nárok na jednorázové odškodnění nemajetkové újmy v důsledku úmrtí osoby blízké. Toto ustanovení se stalo v nedávné době součástí právního řádu, je proto třeba vyčkat judikatury soudů a poté dovodit, jaký pohled mají soudy na toto ustanovení při jeho uplatnění v praxi. Dojde-li k usmrcení osoby blízké, pozůstalá osoba má nárok na jednorázové odškodnění v této výši: a) manželovi nebo manželce Kč b) každému dítěti Kč c) každému rodiči Kč d) každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte (tzv. nasciturus) Kč e) každému sourozenci zesnulého Kč f) každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, Kč strana 8 z 10

9 ad c) ztráta na výdělku Rovněž je možné zohlednit ztrátu na výdělku subjektu hodnocení, pokud mu byla způsobena škoda za zdraví v důsledku které došlo ke ztrátě výdělku. Ztráta na výdělku se hradí peněžitým důchodem a při výpočtu se vychází z průměrného výdělku poškozeného, kterého před poškozením dosahoval. Jedná se o ušlý výdělek, ale i o výdělek v budoucnu, o který přijde subjekt hodnocení kvůli způsobené škodě na zdraví. ad d) náhrada za dobu pracovní neschopnosti Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného činí rozdíl mezi jeho průměrným výdělkem před poškozením a dávkami z nemocenského pojištění. 5 Tato náhrada nemá žádné omezení horní výše na rozdíl od náhrady poskytované po pracovní neschopnosti. ad e) náhrada po pracovní neschopnosti Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě činí rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a výdělkem dosahovaným po poškození s připočtením případného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu. Jak již bylo naznačeno výše, tato náhrada je limitována, neboť náhrada za ztrátu na výdělku spolu s výdělkem poškozeného a s případným invalidním důchodem nebo částečným invalidním důchodem nesmí přesahovat částku stanovenou předpisy pracovního práva pro náhradu škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Toto omezení však neplatí, pokud škoda na zdraví byla způsobena úmyslně, pokud tak určí soud, omezení rovněž neplatí v případě způsobení škody hrubou nedbalostí. 6 ad f) náhrada za ztrátu na důchodu Pokud byla škoda způsobena subjektu hodnocení, který je poživatelem důchodu, náhrada za ztrátu na důchodu náleží v částce rovnající se rozdílu mezi výší důchodu, na který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou osoba pobírala v období rozhodném pro vyměření důchodu. ad g) náhrada při usmrcení Pokud dojde v průběhu klinického hodnocení nebo v důsledku provedení klinického hodnocení k usmrcení subjektu hodnocení, pozůstalí mají nárok na úhradu nákladů na výživu peněžitým důchodem tj. opakujícím se plněním, a to v případě, že zemřelý jim výživu poskytoval nebo byl povinen výživu poskytovat. Tato náhrada nákladů na výživu náleží pozůstalým, pokud tyto náklady nejsou hrazeny dávkami důchodového zabezpečení poskytnutými z téhož důvodu. Při výpočtu náhrady se vychází z průměrného výdělku zemřelého. 5 k uznání pracovní neschopnosti blíže úprava v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů strana 9 z 10

10 ad h) náklady spojené s léčením Dojde-li ke škodě na zdraví, subjekt hodnocení má též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením. ad i) náklady spojené s pohřbem Při usmrcení se hradí též přiměřené náklady spojené s pohřbem, pokud nebyly uhrazeny dávkou pohřebného dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Jak náklady na léčení, tak náklady pohřbu se hradí tomu, kdo je vynaložil. Závěr: Tolik poměrně složitá úprava vzniku možných odpovědnostních vztahů při provádění klinického hodnocení léčiv. Jak je zřejmé z výše uvedené, nejrozsáhlejší a nejnáročnější fází případného soudního řízení při uplatnění nároku subjektu hodnocení je dokazování. Proto lze závěrem doporučit samozřejmě důkladné provádění klinického hodnocení léčiv po medicínské stránce a též důsledné vedení dokumentace o průběhu klinického hodnocení právě s ohledem na možné dokazování řádného průběhu klinického hodnocení při soudním řízení. 6 Judikatura definuje hrubou nedbalost následovně: za hrubou nedbalost lze považovat vědomou nedbalost i závažné případy nevědomé nedbalosti. Myslí se tím zanedbání nutné opatrnosti, pozornosti a obezřetnosti, které může tvořit podklad pro závěr, že šlo o jednání páchané z hrubé nedbalosti (R 50/1985; str ). strana 10 z 10

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Cíl předmětu SZ 3.4.2014 2 Literatura 3.4.2014 3 Literatura 3.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku

Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku - poznatky z V. kongresu medicínského práva 11/2013 Praha MUDr. Markéta Petrovová PhD. Typy náhrad u škody na zdraví majetková újma: ztráta na výdělku

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce III. N á v r h ZÁKON ze dne. 2014, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění

Více

OBSAH. Úvodní informace Definice pojmů

OBSAH. Úvodní informace Definice pojmů Náhrada újmy a pojištění odpovědnosti školy Připravil: Připravila: Mgr. Marie Lorencová Duben Datum 2014 OBSAH Úvodní informace Definice pojmů Náhrada újmy na jmění Náhrada újmy na přirozených právech

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09.04.2015 Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1525.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Náhrada za ztrátu na výdělku Podnikatel Daň z

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

N á v r h USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. ze dne 11. října 2013,

N á v r h USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. ze dne 11. října 2013, N á v r h USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ze dne 11. října 2013, kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění pozdějších

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o změně zákonů souvisejících

Více

Smrt zaměstnance z pohledu zaměstnavatele

Smrt zaměstnance z pohledu zaměstnavatele řovacím základem takového zaměstnance je vždy dosažený příjem, který tak může být i nižší než 8 500 Kč, bez ohledu na další okolnosti, například dobu trvání zaměstnání v příslušném kalendářním měsíci,

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %:

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2012 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností 9/2012 Sb. Nařízení vlády České republiky

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř POLITICKÝCH VĚZŇŮ 934/15 110 00 PRAHA 1 MGR. ET ING. PETR PRCHAL JIŘÍKOVSKÉHO 249/6 602 00 BRNO 2 Oživení, o. s. Lublaňská 398/18 120 00 Praha 2 V Praze dne 14. června

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života konference Talent a co dál? IV., Praha 7.11.2012 JUDr. Jana Ritterová O nás Česká pojišťovna a.s. založena r.1827 Jednoduchost, rychlost,

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Obsah 1 Výklad problematiky... 2 1.1 Odpovědnost zaměstnance... 2 1.1.1 Obecná odpovědnost ( 250)... 2 1.1.2 Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody ( 251). 3 1.1.3

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Odpovědnost zdravotníka, právní ochrana zdravotníka, právní ochrana pacienta

Odpovědnost zdravotníka, právní ochrana zdravotníka, právní ochrana pacienta Odpovědnost zdravotníka, právní ochrana zdravotníka, právní ochrana pacienta 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Předpoklady vzniku

Více

případné následky Bc. Michal Tuláček Law Consultant Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. Archivace dat s jistotou 25. září 2013

případné následky Bc. Michal Tuláček Law Consultant Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. Archivace dat s jistotou 25. září 2013 Personální odpovědnost za archivaci a případné následky Bc. Michal Tuláček Law Consultant Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. Archivace dat s jistotou 25. září 2013 Obecně o odpovědnosti Osnova: Odpovědnost

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY DOZOR A KONTROLA NA STAVBĚ Část 2, Díl 1, Kapitola 9, str. 1 2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY Odpovědnost vedoucích zaměstnanců stavby lze dělit na: a) odpovědnost pracovněprávní upravenou

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

K právu vlastníků lesa na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese rozhodnutím státního orgánu

K právu vlastníků lesa na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese rozhodnutím státního orgánu HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PŘÍBĚNICKÁ 2637, CZ-390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254 905, WWW.AKKT.CZ, E-MAIL: TUHACEK@AKKT.CZ

Více

Pojištěné osoby, které pojištění chrání Osoba uvedená v pojistné smlouvě v souvislosti s řízením vozidla.

Pojištěné osoby, které pojištění chrání Osoba uvedená v pojistné smlouvě v souvislosti s řízením vozidla. Právní ochrana šitá na míru právě řidičům, kteří často řídí různá vozidla, ať už jde o vůz zaměstnavatele, auto z půjčovny nebo vůz kamaráda. Jsme partnerem na cestách při řešení případů týkajících se

Více

www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Červen 2014

www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Červen 2014 www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Hrozby pro statutární orgán/manažery Nesprávné nastavení převodních cen Úroky, penále, pokuty, náklady řízení Náhrada škody

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Statut zajišťovacího fondu

Statut zajišťovacího fondu Statut zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství /úplné znění ke dni 19. 3. 2014/ Článek I. Účel zajišťovacího fondu Zajišťovací fond je

Více

Sdružení odborníků v oblasti personalistiky z obecních a městských úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů

Sdružení odborníků v oblasti personalistiky z obecních a městských úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů Sdružení odborníků v oblasti personalistiky z obecních a městských úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů Klub personalistů o. p. s. NÁHRADA ŠKODY v pracovněprávních vztazích s přihlédnutím na

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. června 2004 o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí Změna: 538/2005 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora Dodatek č. 4 k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 72/2011-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více