Jednací řád č. 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednací řád č. 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní ustanovení"

Transkript

1 Jednací řád č. 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Základní ustanovení čl. 2 Tento Jednací řád upravuje postup rozhodců a účastníků v rozhodčím řízení dle zákona č. 216/1994 Sb. O rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon o rozhodčím řízení), zprostředkovaném společností CREOL Invest s.r.o., IČ , se sídlem Olomouc, Na Šibeníku 914/1, PSČ (dále jen "Společnost"). Společnost organizačně a technicky zprostředkovává a ekonomicky zabezpečuje činnost rozhodců, kteří jsou zapsaní v jejím Seznamu rozhodců. Společnost schválila tento Jednací řád, jímž se budou řídit rozhodci zapsaní v jejím Seznamu rozhodců. V rozhodčím řízení mohou být projednávány pouze spory přípustné dle platného českého práva. Musí se jednat o spor majetkové povahy, k jehož projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc českého obecného soudu a současně by strany mohly o předmětu sporu uzavřít smír. Za majetkové se považují spory, jejichž předmětem je určitá majetková hodnota, či lze předmět sporu pomocí majetkové hodnoty vyjádřit a jsou v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pravomoc rozhodce čl. 3 Pravomoc rozhodců je dána platnou rozhodčí smlouvou či rozhodčí doložkou. V rozhodčí smlouvě či jiném platném dokumentu lze rozhodce nebo rozhodčí senát pověřit k rozhodování v odůvodněných případech dle zásad spravedlnosti. Majetkový spor, jehož předmětem je hodnota nepřevyšující částku ,- Kč rozhoduje jeden rozhodce. Majetkový spor, jehož předmětem je hodnota převyšující částku ,- Kč, rozhodují tři rozhodci, z nichž jeden je předsedající rozhodce. Seznam rozhodců může být Společností průběžně měněn či doplňován. Rozhodce je oprávněn rozhodovat o své pravomoci. Dospěje-li k závěru, že jeho pravomoc není dána, rozhodne usnesením o zastavení řízení. V tomto případě zároveň rozhodne i o tom zda, v jaké výši a v jakém poměru bude stranám vrácen již uhrazený rozhodčí poplatek. Vzdání se funkce rozhodce Rozhodce je povinen odmítnout funkci rozhodce, pokud jsou pochybnosti o jeho nepodjatosti. Každý z účastníků je oprávněn uplatnit námitku podjatosti rozhodce.

2 čl. 4 O vyloučení rozhodce z důvodu podjatosti rozhoduje na základě uplatněné námitky společnost CREOL Invest s.r.o.. Rozhodce je povinen bez odkladu oznámit účastníkům a společnosti CREOL Invest s.r.o. všechny okolnosti, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti. Bude-li námitce podjatosti vyhověno, bude jednatelem společnosti CREOL Invest s.r.o. neprodleně jmenován nový rozhodce. Stejným způsobem bude postupováno v případě, že rozhodce oznámí skutečnosti uvedené v bodu 4. Ustanovení bodu 1 až 5 se vztahuje přiměřeně též na znalce a tlumočníky. Námitky nedostatku pravomoci, zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí doložky či smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může strana vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé. Rozhodce je oprávněn odmítnout funkci rozhodce bez udání důvodu. Odmítne-li rozhodce přijmout funkci, nebo se funkce z vážných důvodů vzdá, bude jednatelem společnosti CREOL Invest s.r.o. neprodleně jmenován nový rozhodce. Doručování čl. 5 Písemnosti jsou účastníkům doručovány na adresy, které uvedly jako kontaktní. Případnou změnu doručovací adresy jsou účastníci povinni bezodkladně a prokazatelně oznámit společnosti CREOL Invest s.r.o., rozhodci či předsedajícímu rozhodci. Jestliže některá ze stran po zahájení rozhodčího řízení změnila adresu, aniž to oznámila společnosti CREOL Invest s.r.o., rozhodci či předsedajícímu rozhodci, je doručení platně provedeno odesláním písemností způsobem uvedeným v tomto článku. Datum doručení zásilky Společnosti je považováno za datum doručení rozhodci. Zmocnil-li účastník k jednání v rozhodčím řízení zástupce, doručuje se pouze tomuto zástupci. Účastník řízení je povinen řádně a včas informovat o svém zastoupení či jeho změnách, vždy však nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy k této události došlo. Pokud je účastníku uložena povinnost vykonat něco osobně, doručuje se sdělení o tomto i jemu. Rozhodčí žalobu, vyjádření k rozhodčí žalobě, předvolání k ústnímu jednání a konečné rozhodnutí zasílá rozhodce buď sám, nebo prostřednictvím společnosti CREOL Invest s.r.o. všem účastníkům řízení do vlastních rukou. Při doručování účastníkovi, který nepřevzal zásilku na kontaktní adrese, se přiměřeně použije ustanovení občanského soudního řádu, přičemž opětovné doručení zásilky se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li si adresát zásilku v úložní době, je dnem doručení poslední den úložní lhůty, a to i když se adresát o uložení nedozvěděl. Rozhodce či předsedající rozhodce je oprávněn ustanovit opatrovníka pro doručování tomu účastníku řízení, který nepřebírá zásilky na kontaktní adrese. Zásilky se pak doručují pouze tomuto opatrovníkovi. Opatrovníka může na žádost rozhodce či předsedajícího rozhodce jmenovat i příslušný obecný soud. Náklady na opatrovníka jdou k tíži strany, které byl jmenován. Úkony účastníků

3 čl. 6 V případě rozhodčího řízení vedeného bez ústního jednání činí účastníci všechny úkony pouze písemně na adresu společnosti CREOL Invest s.r.o.. Jakýkoli právní úkon účastníka rozhodčího řízení učiněný vůči rozhodci je účinný také vůči jiným účastníkům, a to od okamžiku, kdy se o něm v řízení dozvěděli. Veškeré písemnosti k rozhodčímu řízení jsou účastníci povinni předložit v českém jazyce a v takovém počtu, aby každá strana a rozhodce či rozhodčí senát obdrželi každý po jednom vyhotovení. Důkazy v jiném než českém jazyce lze předkládat pouze s úředním překladem do jednacího jazyka na náklady předkládajícího účastníka. Jednacím jazykem je čeština. Jestliže účastník rozhodčího řízení českému jazyku nerozumí nebo jej neovládá, je povinen si na vlastní náklady zajistit tlumočníka. Počítání lhůt Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li podání účastníka odevzdáno poslední den lhůty k poštovní přepravě. Rozhodce po projednání věci vydá rozhodnutí zpravidla ve lhůtě do dvou měsíců od podání rozhodčí žaloby. ČÁST DRUHÁ POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ ŘÍZENÍ čl. 7 Ustanovení rozhodce či rozhodčího senátu čl. 8 V rozhodčím řízení rozhoduje jediný rozhodce nebo tříčlenný rozhodčí senát. Jediného rozhodce jmenuje jednatel společnosti CREOL Invest s.r.o. bezodkladně po doručení rozhodčí žaloby na adresu jejího sídla. Pokud spor projednává a rozhoduje rozhodčí senát, jmenuje každá ze stran sporu jednoho rozhodce vybraného ze Seznamu rozhodců vedeného společností CREOL Invest s.r.o.. Tito dva rozhodci bezodkladně po svém jmenování určí předsedajícího rozhodce vybraného ze Seznamu rozhodců vedeného společností CREOL Invest s.r.o.. Při rozhodování v rozhodčím senátu platí rovnost hlasů. Tam, kde tento Jednací řád hovoří o rozhodci, rozumí se tím i rozhodčí senát. Předběžná opatření Ukáže-li se před nebo během rozhodčího řízení, že by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může kterýkoliv z účastníků řízení požádat příslušný obecný soud o nařízení předběžného opatření.

4 O podání takového návrhu, jakož i o soudním rozhodnutí o takovém návrhu, je účastník, který takový návrh podal, povinen neprodleně a průkazně informovat rozhodce. ČÁST TŘETÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ čl. 9 Úvodní ustanovení čl. 10 Rozhodčí řízení se koná v místě určeném rozhodcem, zpravidla však v kanceláři společnosti CREOL Invest s.r.o. na adrese Olomouc, Na Šibeníku 914/1, PSČ na základě smlouvy o spolupráci mezi společností a konkrétním rozhodcem. Může však být konáno i v jiném místě s ohledem na ekonomiku řízení, sídlo rozhodce a účastníků. Vždy se však na tom strany musí dohodnout a rozhodce s tím souhlasit. Takové rozhodnutí pak rozhodce neprodleně oznámí společnosti CREOL Invest s.r.o.. Na základě dohody sporných stran je možno rozhodnout v odůvodněných případech dle zásad spravedlnosti. Rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanční. Zahájení řízení Rozhodčí řízení je zahájeno na základě podání rozhodčí žaloby dnem, kdy rozhodčí žaloba byla doručena do sídla společnosti CREOL Invest s.r.o.. Podmínkou projednání a rozhodnutí věci je zaplacení poplatků dle Poplatkového řádu. Rozhodčí žaloba je podána doručením do sídla společnosti CREOL Invest s.r.o.. Rozhodčí žaloba musí obsahovat: o Přesné označení účastníků řízení, zda jde o právnické či fyzické osoby, včetně označení případných zplnomocněných zástupců účastníků. Označením fyzické osoby se rozumí jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefon, fax, . Označením právnické osoby se rozumí název, adresa sídla, IČ, kontaktní adresa, telefon, fax, . o Doklad o právní subjektivitě stran ne starší než 3 měsíce; žalobce podávající více žalob může se Společností dohodnout jiný způsob prokazování právní subjektivity. o Dokument, obsahující platnou rozhodčí smlouvu či doložku. o Vylíčení rozhodujících skutečností k uplatňovanému nároku. o Jednoznačné znění petitu tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, čeho se žalobce domáhá. o Označení důkazů, jichž se žalobce dovolává. o Vlastnoruční podpis žalobce. o Datum. Je-li žalobce zastoupen na základě plné moci, je povinen k rozhodčí žalobě připojit originál takové plné moci. K rozhodčí žalobě musí být přiloženy listinné důkazy, na základě kterých se žalobce domáhá svého nároku. Pokud rozhodčí žaloba neobsahuje potřebné náležitosti, vyzve rozhodce žalobce, aby závady odstranil, a pro jejich odstranění poskytne přiměřenou lhůtu.

5 čl. 11 Vady rozhodčí žaloby čl. 12 Jestliže rozhodce zjistí, že žaloba byla podána tak, že nebylo přihlédnuto k požadavkům uvedeným v čl. 10 bod 2, vyzve žalobce, aby odstranil zjištěné vady a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu. Do odstranění uvedených vad se žaloba neprojednává a neběží lhůty pro vydání rozhodnutí. Jestliže v určené lhůtě nebudou nedostatky žaloby odstraněny, rozhodce řízení usnesením zastaví. Na tento následek musí být žalobce ve výzvě rozhodcem upozorněn. V případech, kdy žalobce bez ohledu na výzvu k odstranění uvedených vad trvá na projednání sporu, bude se v rozhodčím řízení pokračovat, jestliže to povaha vady žaloby připouští, a bude vydáno rozhodnutí ve věci samé čili rozhodčí nález, jinak bude rozhodčí řízení zastaveno. Účastníci rozhodčího řízení Účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný. čl. 13 Úkony účastníků v průběhu rozhodčího řízení čl. 14 Žalobce může v průběhu řízení měnit a doplňovat rozhodčí žalobu. Žalobce může v průběhu řízení vzít rozhodčí žalobu zpět a to zčásti nebo zcela. Žalovaný může v průběhu řízení, nejpozději však do vydání rozhodnutí, uplatnit svá práva proti žalobci vzájemnou rozhodčí žalobou nebo námitkou započtení. Na vzájemnou rozhodčí žalobu i námitku započtení se přiměřeně vztahují ustanovení upravující náležitosti rozhodčí žaloby. Průběh rozhodčího řízení a vyjádření žalovaného Po zahájení rozhodčího řízení jedná rozhodce tak, aby věc byla co nejdříve a spravedlivě projednána a rozhodnuta, přičemž upřednostňuje smírné vyřešení sporu. Rozhodce je oprávněn vyžádat si od účastníků písemná vyjádření a předložení důkazních prostředků v přiměřené lhůtě, kterou sám stanoví. Rozhodce zašle jedno vyhotovení rozhodčí žaloby i s přiloženými listinami žalovanému s výzvou, aby se žalovaný nejpozději do 7 dnů od doručení rozhodčí žaloby ve věci písemně vyjádřil a v případě, že žalobcem uplatněný nárok neuznává, aby rozhodci předložil listinné důkazy, jichž se dovolává, případně označil další důkazy k prokázání svých tvrzení. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu k žalobě včas nevyjádří, a ani ve stanovené lhůtě rozhodci nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti žalovanému rozhodčí žalobou uplatňován, uznává, a skutečnosti v žalobním návrhu uplatňované se považují za nesporné. O těchto skutečnostech musí být žalovaný ve výzvě rozhodcem poučen.

6 čl. 15 Rozhodování věci čl. 16 Rozhodce rozhoduje o věci zahájené podle rozhodčí žaloby v souladu s rozhodčí smlouvou či rozhodčí doložkou a Jednacím řádem, pokud se strany nedohodnou jinak. Ústní jednání může rozhodce ve věci nařídit tehdy, považuje-li to za potřebné k řádnému posouzení věci. K ústnímu jednání je rozhodce povinen účastníky předvolat. Předvolání k ústnímu jednání musí obsahovat místo a čas konání rozhodčího řízení. Předvolání musí být rozhodcem zasláno nejméně 7 dnů před konáním ústního jednání. Pokud se některá ze stran nedostaví k ústnímu jednání bez předchozí důvodné omluvy, doručené rozhodci nejpozději 2 pracovní dny přede dnem, v němž se má ústní jednání konat, bude v rozhodčím řízení pokračováno bez její účasti. O důvodnosti omluvy rozhoduje rozhodce nebo předsedající rozhodce. O průběhu ústního jednání bude pořízen protokol, který podepisuje rozhodce i ostatní zúčastnění. Protokol zejména obsahuje: označení rozhodce, číslo sporu, místo a datum jednání, označení sporných stran a jejich zástupců, údaj o účasti stran, jména svědků, znalců a ostatních účastníků ústního jednání, stručný, ale výstižný popis průběhu jednání, požadavky stran a obsah jiných důležitých prohlášení, uvedení důvodu pro odročení ústního jednání nebo zakončení řízení a podpis rozhodce. Strany mají právo se s tímto protokolem seznámit. Účastník, který navrhuje důkazy, odpovídá za jejich dostupnost. Důkazy, které nemohou účastníci předložit, mohou být prováděny pouze za podmínek 20 zákona č.216/1994 Sb. O rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Zjednodušené spory čl. 17 Smír Zjednodušenými spory jsou spory o peněžité plnění, které nepřevyšuje ,- Kč. K příslušenství pohledávky se nepřihlíží. Zjednodušené spory jsou vedeny korespondenční formou. V opodstatněných případech může rozhodce nařídit i ústní jednání. V případě zjednodušených sporů, pokud je vedeno ústní jednání, jsou povinni účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a navrhnout důkazy k jejich prokázání nejpozději do skončení prvního jednání ve věci. V případě korespondenční formy vedení sporu mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti a navrhnout důkazy nejpozději do dvou týdnů od doručení příslušné výzvy. K později uvedeným skutečnostem nebo důkazům se nepřihlíží. To neplatí o skutečnostech nebo důkazech, kterými mají být zpochybněny skutečnosti nebo důkazy dříve provedené. O následcích, které jsou uvedené v bodě 3, musí být účastníci včas poučeni. Požádají-li strany rozhodce o ukončení sporu uzavřením smíru, vydá rozhodce formou rozhodčího nálezu rozhodčí smír. Obsah smíru nesmí odporovat platným právním předpisům.

7 čl. 18 Povinnost důkazní čl. 19 Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy k prokazování svých tvrzení. Rozhodce rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. Rozhodce může vzít za skutková zjištění shodná tvrzení účastníků. Jednotlivé důkazní prostředky čl. 20 Za důkaz může sloužit vše, čím lze prokázat tvrzení účastníka a co neodporuje platným zákonům a předpisům. Listinné důkazy předkládá účastník v originálech nebo v úředně ověřené kopii. Rozhodce je oprávněn po předložení důkazu v originále nebo úředně ověřené kopii založit do spisu neověřenou kopii listinného důkazu s poznámkou, že důkaz byl předložen v originále nebo úředně ověřené kopii. Dalším důkazním prostředkem v rámci rozhodčího řízení je výpověď svědka. Výpověď svědka k prokázání svých tvrzení navrhuje a jeho přítomnost zajišťuje konkrétní strana sporu. Účast svědka v rozhodčím řízení je dobrovolná. Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, rozhodne rozhodce po slyšení účastníků o přizvání znalce. Rozhodce účastníkům uloží, aby složili zálohu na náklady s přizváním znalce spojené. Po složení určené finanční zálohy rozhodce znalce bez zbytečného odkladu vyslechne, nebo jej vyzve, aby posudek vypracoval písemně. Obdobný postup se použije, pokud je nutné přizvat tlumočníka, či svědka, případně opatřit jiný důkaz. Postup při hodnocení důkazů čl. 21 Rozhodce hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo. Listiny vydané státními orgány České republiky v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. Rozhodce je vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt, a kdo je spáchal, jakož i rozhodnutím o osobním stavu. Rozhodčí nález O věci samé rozhoduje rozhodce zpravidla rozhodčím nálezem. Je-li spor rozhodován rozhodčím senátem, platí, že o rozhodčím nálezu se usnáší rozhodčí senát většinou hlasů, a to v neveřejném hlasování. O hlasování rozhodčího senátu se sepíše protokol, který se v zapečetěné obálce založí do spisu.

8 čl. 22 Rozhodčím nálezem má být rozhodnuto o celém sporu, je-li to však účelné, může rozhodce rozhodnout nejdříve jen o části sporu (částečný rozhodčí nález) nebo jeho základu (mezitímní rozhodčí nález). Rozhodce rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci. Pro rozhodčí nález je rozhodující stav věci v době jeho vydání. Obsah rozhodnutí ve věci samé vysloví rozhodce ve výroku rozhodčího nálezu. Ve výroku také rozhodne o povinnosti k náhradě nákladů rozhodčího řízení. Výrok rozhodčího nálezu o plnění v penězích je vyjádřen zpravidla v platné české měně. Může být vyjádřen v cizí měně, zejména v případech pokud nárok vychází z právního úkonu, v němž je plnění v této cizí měně vyjádřeno. Rozhodčí nález musí být vyhotoven písemně a musí obsahovat nejméně tyto náležitosti: jméno rozhodce, datum vydání rozhodčího nálezu, označení účastníků a jejich zástupců, předmět sporu, výrok včetně rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů řízení, odůvodnění - rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění, pokud se žalovaný ve věci písemně nevyjádřil nejpozději do 7 dnů od doručení rozhodčí žaloby (čl. 14 bod 3 a 4), poučení o vykonatelnosti, podpis rozhodce nebo všech členů rozhodčího senátu. Písemné vyhotovení rozhodčího nálezu musí být doručeno stranám (čl. 4 Jednacího řádu) a po doručení opatřeno doložkou právní moci. Rozhodčí nález je konečný a závazný, dnem doručení nabývá účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Chyby v psaní nebo počtech a jiné zřejmé nesprávnosti, které se vyskytnou v rozhodčím nálezu, opraví rozhodce kdykoli nebo na žádost kterékoliv ze stran. Taková oprava musí být podepsána a doručena jako rozhodčí nález. Usnesení čl. 23 Podle okolností může rozhodce rozhodnout usnesením. Na usnesení se užije ustanovení o rozhodčím nálezu. Usnesení o zastavení řízení Rozhodce rozhodne usnesením o zastavení řízení zejména pokud: žalobce vzal v průběhu řízení zpět rozhodčí žalobu; rozhodne-li rozhodce o nedostatku své pravomoci k rozhodování o věci; žalobce nesplnil svoji povinnost zaplatit rozhodčí poplatek ve stanovené lhůtě. V tomto případě jednatel společnosti CREOL Invest s.r.o. a rozhodce určí, jakou částku je žalobce povinen zaplatit na úhradu marně vynaložených nákladů a času. Fakturu na stanovenou částku pak doručí žalobci spolu s usnesením. Žalobce je povinen tuto fakturu uhradit do tří dnů od jejího doručení. ČÁST ČTVRTÁ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ KORESPONDENČNÍ čl. 24 Základní ustanovení

9 Korespondenční rozhodčí řízení je vedeno formou poštovních zásilek. Korespondenční rozhodčí řízení umožňuje, aby ve všech fázích řízení bylo vedeno pouze korespondenční formou. Pro korespondenční rozhodčí řízení je nezbytné, aby žaloba, podání, důkazy, návrhy i ostatní podklady byly zasílány v originálech s úředně ověřenými podpisy nebo v úředně ověřených kopiích. Na rozhodčí řízení korespondenční se přiměřeně použije Jednacího řádu pro rozhodčí řízení. Rozhodce je v odůvodněných případech oprávněn rozhodnout, že nebude vedeno korespondenční rozhodčí řízení. O tomto je rozhodce povinen vydat usnesení. Dnem vydání tohoto usnesení je rozhodčí řízení dále vedeno podle Jednacího řádu bez aplikace této části Jednacího řádu. Všechny dosud řádně učiněné úkony účastníků zůstávají zachovány. Pro účastníky řízení, pro zahájení řízení, jeho průběh, důkazní prostředky, způsob rozhodování, rozhodčí nález i další procesní úkony platí přiměřeně Jednací řád pro rozhodčí řízení. ČÁST PÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ čl. 25 Závěrečná ustanovení čl. 26 Záležitosti, neupravené v tomto Jednacím řádu, se řídí ustanoveními zákona č.216/1994 Sb. O rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů ve znění pozdějších předpisů a nestanoví-li tento zákon nebo Jednací řád jinak, užijí se na rozhodčí řízení přiměřeně též ustanovení občanského soudního řádu. Nedílnou součástí Jednacího řádu je Poplatkový řád. Veškeré změny a doplňky tohoto Jednacího řádu nabývají účinnosti dnem zveřejnění v sídle společnosti CREOL Invest s.r.o. Aktuální znění tohoto Jednacího řádu je umístěno na internetové adrese Každá jeho úprava musí být označena novým datem účinnosti a všechny Jednací řády s předchozí účinností musí být na uvedené adrese zachovány v původním znění. Konkrétní rozhodčí řízení se řídí Jednacím řádem, platným k datu uzavření platné rozhodčí doložky či rozhodčí smlouvy. Účinnost Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1. Asociace arbitrů (dále jako Asociace ) zabezpečuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob (dále jako "Rozhodci") zapsaných

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Komora rozhodců CZ, o.s.

Komora rozhodců CZ, o.s. Komora rozhodců CZ, o.s. JEDNACÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ Platnost a účinnost jednacího řádu od 1. července 2007 1 Komora rozhodců CZ, o.s. JEDNACÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ (dále v textu jen Jednací řád

Více

Rozhodčí řád vydaný společností Sdružení rozhodců, a. s. s účinností od 1. 6. 2009. Základní ustanovení

Rozhodčí řád vydaný společností Sdružení rozhodců, a. s. s účinností od 1. 6. 2009. Základní ustanovení Rozhodčí řád vydaný společností Sdružení rozhodců, a. s. s účinností od 1. 6. 2009 Základní ustanovení 1 1. Základním účelem rozhodčího řízení před rozhodci asociovanými při společnosti Sdružení rozhodců,

Více

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád Jednotný rozhodčí a poplatkový řád I. Preambule 1. Základním účelem rozhodčího řízení před podepsanými rozhodci je efektivní, nezávislé a nestranné řešení majetkového sporu mezi účastníky. Rozhodci postupují

Více

Preambule. 1 Základní ustanovení

Preambule. 1 Základní ustanovení Jednací řád rozhodce Preambule Základním účelem rozhodčího řízení vedeného před rozhodcem Mgr. Marií Pluhařovou, zapsanou v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod ev.č.

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

Rozhodčí řád vydaný společností Sdružení rozhodců, s. r. o. s účinností ode dne

Rozhodčí řád vydaný společností Sdružení rozhodců, s. r. o. s účinností ode dne Rozhodčí řád vydaný společností Sdružení rozhodců, s. r. o. s účinností ode dne 1. 4. 2006 Základní ustanovení 1 1. Základním účelem rozhodčího řízení před rozhodci asociovanými při společnosti Sdružení

Více

Jednací řád rozhodčího řízení Rozhodce pro Českou republiku, Slovensko, Rakousko a Německo Ivan Kocmánek. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Jednací řád rozhodčího řízení Rozhodce pro Českou republiku, Slovensko, Rakousko a Německo Ivan Kocmánek. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Jednací řád rozhodčího řízení Rozhodce pro Českou republiku, Slovensko, Rakousko a Německo Ivan Kocmánek ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 1. Smyslem a základním účelem rozhodčího řízení realizovaného před

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen zákon ) takto: Čl.

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen zákon ) takto: Čl. EXTRAKT USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje smírčí řízení (advokátní smírčí řád), ve znění usnesení představenstva České advokátní

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

PRAVIDLA O NÁKLADECH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Příloha k Řádu Rozhodčího soudu (úplné znění ke dni ) 1 Náklady rozhodčího řízení

PRAVIDLA O NÁKLADECH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Příloha k Řádu Rozhodčího soudu (úplné znění ke dni ) 1 Náklady rozhodčího řízení (1) Náklady rozhodčího řízení tvoří: PRAVIDLA O NÁKLADECH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Příloha k Řádu Rozhodčího soudu (úplné znění ke dni 1.2.2007) a) poplatky za rozhodčí řízení podle 1, 3 a 7, b) správní náklady

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze vydává v souladu s ustanovením 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

JEDNACÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

JEDNACÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ JEDNACÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Tento jednací řád je vydán rozhodcem Mgr. Robertem Scigielem, advokátem Scigiel & Partners v.o.s., se sídlem Senovážné nám.23, 110 00

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky J E D N A C Í Ř Á D

Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky J E D N A C Í Ř Á D Jednací řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Předsednictvo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Více

Pravidla o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení

Pravidla o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení Pravidla o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení 1 Náklady rozhodčího a znaleckého řízení (1 ) Náklady rozhodčího a znaleckého řízení (dále jen řízení) tvoří a) poplatek za rozhodčí řízení b) správní

Více

Disciplinární řád pro studenty

Disciplinární řád pro studenty VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Disciplinární řád pro studenty Článek 1 Úvodní ustanovení Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha upravuje

Více

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Článek 1 Předmět úpravy 1) Tento jednací řád upravuje v souladu s 134 odst. 5 a 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen

Více

ZÁPIS Z VYSVĚTLENÍ NÁSLEDKŮ ROZHODČÍ DOLOŽKY

ZÁPIS Z VYSVĚTLENÍ NÁSLEDKŮ ROZHODČÍ DOLOŽKY ZÁPIS Z VYSVĚTLENÍ NÁSLEDKŮ ROZHODČÍ DOLOŽKY 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni

Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova v Praze Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Plzni Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

ROZHODČÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ DLE 2 ZÁKONA Č. 216/1994 SB. O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKONU ROZHODČÍCH NÁLEZŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

ROZHODČÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ DLE 2 ZÁKONA Č. 216/1994 SB. O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKONU ROZHODČÍCH NÁLEZŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ ROZHODČÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ DLE 2 ZÁKONA Č. 216/1994 SB. O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VÝKONU ROZHODČÍCH NÁLEZŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI CreditOn.cz, s.r.o., IČ:24849707, se sídlem

Více

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl asistentem soudce JUDr. Michalem Tomášem v insolvenční věci dlužníka: Libor Fiala, nar.

Více

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80).

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80). POZMĚŇOVACÍ NÁVRH KE SNĚMOVNÍMU TISKU 537_0 k návrhu ZÁKONA ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh I: Dosavadní

Více

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy 1) Tento zápis tvoří přílohu rozhodčí smlouvy uzavřené mezi níže podepsaným Úvěrujícím (dále jako též Poskytovatel ) a níže podepsaným Klientem (dále

Více

ROZHODČÍ DOLOŽKA ROZHODČÍ SMLOUVA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV

ROZHODČÍ DOLOŽKA ROZHODČÍ SMLOUVA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV ROZHODČÍ DOLOŽKA ROZHODČÍ SMLOUVA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2 str. 1 Lhůtou se tradičně označuje určitý časový úsek, který je vymezen svým počátkem a koncem. Lhůty se potom vymezují na určitý počet hodin, zpravidla však dnů, či týdnů. Někdy se nerozlišuje mezi pojmy

Více

ZÁPIS Z VYSVĚTLENÍ NÁSLEDKŮ ROZHODČÍ DOLOŽKY

ZÁPIS Z VYSVĚTLENÍ NÁSLEDKŮ ROZHODČÍ DOLOŽKY ZÁPIS Z VYSVĚTLENÍ NÁSLEDKŮ ROZHODČÍ DOLOŽKY 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 18. února

Více

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816 PRAVIDLA MEDIAČNÍHO ŘÍZENÍ (mediace) ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VEDENÉHO U MEDIAČNÍ KANCELÁŘE OSLADIL & PARTNEŘI (v běžném sdělení jen Organizační a jednací řád či Pravidla a Kancelář ) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Tento Procesní řád FAČR (dále tento řád ) upravuje řízení před orgány Fotbalové asociace České republiky

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení Univerzita Karlova v Praze DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY Akademický senát Právnické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozhodčí smlouva. uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění

Rozhodčí smlouva. uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění Rozhodčí smlouva uzavřená dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem

Více

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb. (advokátní zkušební řád)

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb. (advokátní zkušební řád) Strana 1 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb. ze dne 3. července 1996, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky

Více

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I Příloha č. 1 N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Parlament se usnesl na tomto

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pravidla pro postup pověřeného subjektu Sdružení českých spotřebitelů při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Pravidla pro postup pověřeného subjektu Sdružení českých spotřebitelů při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Pravidla pro postup pověřeného subjektu Sdružení českých spotřebitelů při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Sdružení českých spotřebitelů vydává na základě ustanovení 20x zákona č. 634/1992 Sb.,

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ VYDANÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTÍ ROZHODČÍ CENTRUM A.S. PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ ROZHODCI AD HOC ZAPSANÝMI NA SEZNAMU ROZHODCŮ VEDENÉM OBCHODNÍ SPOLEČNOSTÍ ROZHODČÍ CENTRUM A.S.

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ VYDANÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTÍ ROZHODČÍ CENTRUM A.S. PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ ROZHODCI AD HOC ZAPSANÝMI NA SEZNAMU ROZHODCŮ VEDENÉM OBCHODNÍ SPOLEČNOSTÍ ROZHODČÍ CENTRUM A.S.

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) I. Město Semily, se sídlem Semily, Husova 82, PSČ 513 13, IČ: 00276111

Více

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816 PRAVIDLA KONCILIAČNÍHO ŘÍZENÍ (KONCILIACE) ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VEDENÉHO U MEDIAČNÍ KANCELÁŘE OSLADIL & PARTNEŘI (v běžném sdělení jen Organizační a jednací řád či Pravidla a Kancelář ) ČÁST PRVNÍ

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/6 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Organizační řád společnosti

Organizační řád společnosti Organizační řád společnosti Novelizace: 1/2007 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád společnosti (dále jen,,organizační řád ) stanoví bližší podmínky pro rozhodčí řízení, které po organizační

Více

Řád pro vnitrostátní spory

Řád pro vnitrostátní spory Řád pro vnitrostátní spory Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává na základě ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění t a k t o :

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění t a k t o : Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění 1. V části první se za ustanovení 8 vkládá nová hlava která zní : HLAVA III OBECNÝ POSTUP SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ PŘI ELEKTRONICKÉM VYŘIZOVÁNÍ

Více

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

ARBITRÁŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

ARBITRÁŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE ARBITRÁŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah Preambule 48 Článek 1 Pravomoc k projednání a rozhodnutí sporu 49 Článek 2 Složení a volba členů arbitrážní komise 49 Článek 3 Senát arbitrážní komise 50 Článek

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

Jednací řád Rozhodčí komise ČGF

Jednací řád Rozhodčí komise ČGF Podle článku XII. odst. 3. stanov České golfové federace, v platném znění, rozhodčí komise ČGF dne 14. března 2015 schválila za použití zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů,

Více

229/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. května o finančním arbitrovi. Změna: 558/2004 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 285/2009 Sb.

229/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. května o finančním arbitrovi. Změna: 558/2004 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 285/2009 Sb. 229/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. května 2002 o finančním arbitrovi Změna: 558/2004 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 285/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úvodní

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona

Více

ŘÁD (úplné znění ke dni 1.2.2007) Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ŘÁD (úplné znění ke dni 1.2.2007) Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává na základě ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, a

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne , Kárný řád

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne , Kárný řád Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 Změna: 11. června 2010 Změna: 23. května 2013 Kárný řád Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

(5) Rozhodčí smlouva váže také právní nástupce stran, pokud to strany v této smlouvě výslovně nevyloučí.

(5) Rozhodčí smlouva váže také právní nástupce stran, pokud to strany v této smlouvě výslovně nevyloučí. Zákon č. 216/1994 Sb. ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění redakčního sdělení (částka 5/1995 Sb.) a zákona č. 245/2006 Sb. (5) Rozhodčí smlouva váže také právní

Více

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně I. Základní ustanovení 1. Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva

Více

176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 3. srpna 1964

176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 3. srpna 1964 176/1964 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 3. srpna 1964 o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži Dne 21. dubna 1961 byla v Ženevě jménem Československé socialistické republiky podepsána s výhradou

Více

Disciplinární řád. únor Praha

Disciplinární řád. únor Praha Disciplinární řád únor 2016 Praha Čl. 1 Úvodní stanovení Tento řád upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů CEVRO Institut, z.ú. (dále jen vysoká škola ), ukládání sankcí, jakož i průběh

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo (ObčZ) Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 2 ) Například 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 2 ) Například 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech Strana 139 19 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 16. února 2009

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více