Jednací řád č. 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednací řád č. 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní ustanovení"

Transkript

1 Jednací řád č. 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Základní ustanovení čl. 2 Tento Jednací řád upravuje postup rozhodců a účastníků v rozhodčím řízení dle zákona č. 216/1994 Sb. O rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon o rozhodčím řízení), zprostředkovaném společností CREOL Invest s.r.o., IČ , se sídlem Olomouc, Na Šibeníku 914/1, PSČ (dále jen "Společnost"). Společnost organizačně a technicky zprostředkovává a ekonomicky zabezpečuje činnost rozhodců, kteří jsou zapsaní v jejím Seznamu rozhodců. Společnost schválila tento Jednací řád, jímž se budou řídit rozhodci zapsaní v jejím Seznamu rozhodců. V rozhodčím řízení mohou být projednávány pouze spory přípustné dle platného českého práva. Musí se jednat o spor majetkové povahy, k jehož projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc českého obecného soudu a současně by strany mohly o předmětu sporu uzavřít smír. Za majetkové se považují spory, jejichž předmětem je určitá majetková hodnota, či lze předmět sporu pomocí majetkové hodnoty vyjádřit a jsou v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pravomoc rozhodce čl. 3 Pravomoc rozhodců je dána platnou rozhodčí smlouvou či rozhodčí doložkou. V rozhodčí smlouvě či jiném platném dokumentu lze rozhodce nebo rozhodčí senát pověřit k rozhodování v odůvodněných případech dle zásad spravedlnosti. Majetkový spor, jehož předmětem je hodnota nepřevyšující částku ,- Kč rozhoduje jeden rozhodce. Majetkový spor, jehož předmětem je hodnota převyšující částku ,- Kč, rozhodují tři rozhodci, z nichž jeden je předsedající rozhodce. Seznam rozhodců může být Společností průběžně měněn či doplňován. Rozhodce je oprávněn rozhodovat o své pravomoci. Dospěje-li k závěru, že jeho pravomoc není dána, rozhodne usnesením o zastavení řízení. V tomto případě zároveň rozhodne i o tom zda, v jaké výši a v jakém poměru bude stranám vrácen již uhrazený rozhodčí poplatek. Vzdání se funkce rozhodce Rozhodce je povinen odmítnout funkci rozhodce, pokud jsou pochybnosti o jeho nepodjatosti. Každý z účastníků je oprávněn uplatnit námitku podjatosti rozhodce.

2 čl. 4 O vyloučení rozhodce z důvodu podjatosti rozhoduje na základě uplatněné námitky společnost CREOL Invest s.r.o.. Rozhodce je povinen bez odkladu oznámit účastníkům a společnosti CREOL Invest s.r.o. všechny okolnosti, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti. Bude-li námitce podjatosti vyhověno, bude jednatelem společnosti CREOL Invest s.r.o. neprodleně jmenován nový rozhodce. Stejným způsobem bude postupováno v případě, že rozhodce oznámí skutečnosti uvedené v bodu 4. Ustanovení bodu 1 až 5 se vztahuje přiměřeně též na znalce a tlumočníky. Námitky nedostatku pravomoci, zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí doložky či smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může strana vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé. Rozhodce je oprávněn odmítnout funkci rozhodce bez udání důvodu. Odmítne-li rozhodce přijmout funkci, nebo se funkce z vážných důvodů vzdá, bude jednatelem společnosti CREOL Invest s.r.o. neprodleně jmenován nový rozhodce. Doručování čl. 5 Písemnosti jsou účastníkům doručovány na adresy, které uvedly jako kontaktní. Případnou změnu doručovací adresy jsou účastníci povinni bezodkladně a prokazatelně oznámit společnosti CREOL Invest s.r.o., rozhodci či předsedajícímu rozhodci. Jestliže některá ze stran po zahájení rozhodčího řízení změnila adresu, aniž to oznámila společnosti CREOL Invest s.r.o., rozhodci či předsedajícímu rozhodci, je doručení platně provedeno odesláním písemností způsobem uvedeným v tomto článku. Datum doručení zásilky Společnosti je považováno za datum doručení rozhodci. Zmocnil-li účastník k jednání v rozhodčím řízení zástupce, doručuje se pouze tomuto zástupci. Účastník řízení je povinen řádně a včas informovat o svém zastoupení či jeho změnách, vždy však nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy k této události došlo. Pokud je účastníku uložena povinnost vykonat něco osobně, doručuje se sdělení o tomto i jemu. Rozhodčí žalobu, vyjádření k rozhodčí žalobě, předvolání k ústnímu jednání a konečné rozhodnutí zasílá rozhodce buď sám, nebo prostřednictvím společnosti CREOL Invest s.r.o. všem účastníkům řízení do vlastních rukou. Při doručování účastníkovi, který nepřevzal zásilku na kontaktní adrese, se přiměřeně použije ustanovení občanského soudního řádu, přičemž opětovné doručení zásilky se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li si adresát zásilku v úložní době, je dnem doručení poslední den úložní lhůty, a to i když se adresát o uložení nedozvěděl. Rozhodce či předsedající rozhodce je oprávněn ustanovit opatrovníka pro doručování tomu účastníku řízení, který nepřebírá zásilky na kontaktní adrese. Zásilky se pak doručují pouze tomuto opatrovníkovi. Opatrovníka může na žádost rozhodce či předsedajícího rozhodce jmenovat i příslušný obecný soud. Náklady na opatrovníka jdou k tíži strany, které byl jmenován. Úkony účastníků

3 čl. 6 V případě rozhodčího řízení vedeného bez ústního jednání činí účastníci všechny úkony pouze písemně na adresu společnosti CREOL Invest s.r.o.. Jakýkoli právní úkon účastníka rozhodčího řízení učiněný vůči rozhodci je účinný také vůči jiným účastníkům, a to od okamžiku, kdy se o něm v řízení dozvěděli. Veškeré písemnosti k rozhodčímu řízení jsou účastníci povinni předložit v českém jazyce a v takovém počtu, aby každá strana a rozhodce či rozhodčí senát obdrželi každý po jednom vyhotovení. Důkazy v jiném než českém jazyce lze předkládat pouze s úředním překladem do jednacího jazyka na náklady předkládajícího účastníka. Jednacím jazykem je čeština. Jestliže účastník rozhodčího řízení českému jazyku nerozumí nebo jej neovládá, je povinen si na vlastní náklady zajistit tlumočníka. Počítání lhůt Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li podání účastníka odevzdáno poslední den lhůty k poštovní přepravě. Rozhodce po projednání věci vydá rozhodnutí zpravidla ve lhůtě do dvou měsíců od podání rozhodčí žaloby. ČÁST DRUHÁ POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ ŘÍZENÍ čl. 7 Ustanovení rozhodce či rozhodčího senátu čl. 8 V rozhodčím řízení rozhoduje jediný rozhodce nebo tříčlenný rozhodčí senát. Jediného rozhodce jmenuje jednatel společnosti CREOL Invest s.r.o. bezodkladně po doručení rozhodčí žaloby na adresu jejího sídla. Pokud spor projednává a rozhoduje rozhodčí senát, jmenuje každá ze stran sporu jednoho rozhodce vybraného ze Seznamu rozhodců vedeného společností CREOL Invest s.r.o.. Tito dva rozhodci bezodkladně po svém jmenování určí předsedajícího rozhodce vybraného ze Seznamu rozhodců vedeného společností CREOL Invest s.r.o.. Při rozhodování v rozhodčím senátu platí rovnost hlasů. Tam, kde tento Jednací řád hovoří o rozhodci, rozumí se tím i rozhodčí senát. Předběžná opatření Ukáže-li se před nebo během rozhodčího řízení, že by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může kterýkoliv z účastníků řízení požádat příslušný obecný soud o nařízení předběžného opatření.

4 O podání takového návrhu, jakož i o soudním rozhodnutí o takovém návrhu, je účastník, který takový návrh podal, povinen neprodleně a průkazně informovat rozhodce. ČÁST TŘETÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ čl. 9 Úvodní ustanovení čl. 10 Rozhodčí řízení se koná v místě určeném rozhodcem, zpravidla však v kanceláři společnosti CREOL Invest s.r.o. na adrese Olomouc, Na Šibeníku 914/1, PSČ na základě smlouvy o spolupráci mezi společností a konkrétním rozhodcem. Může však být konáno i v jiném místě s ohledem na ekonomiku řízení, sídlo rozhodce a účastníků. Vždy se však na tom strany musí dohodnout a rozhodce s tím souhlasit. Takové rozhodnutí pak rozhodce neprodleně oznámí společnosti CREOL Invest s.r.o.. Na základě dohody sporných stran je možno rozhodnout v odůvodněných případech dle zásad spravedlnosti. Rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanční. Zahájení řízení Rozhodčí řízení je zahájeno na základě podání rozhodčí žaloby dnem, kdy rozhodčí žaloba byla doručena do sídla společnosti CREOL Invest s.r.o.. Podmínkou projednání a rozhodnutí věci je zaplacení poplatků dle Poplatkového řádu. Rozhodčí žaloba je podána doručením do sídla společnosti CREOL Invest s.r.o.. Rozhodčí žaloba musí obsahovat: o Přesné označení účastníků řízení, zda jde o právnické či fyzické osoby, včetně označení případných zplnomocněných zástupců účastníků. Označením fyzické osoby se rozumí jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefon, fax, . Označením právnické osoby se rozumí název, adresa sídla, IČ, kontaktní adresa, telefon, fax, . o Doklad o právní subjektivitě stran ne starší než 3 měsíce; žalobce podávající více žalob může se Společností dohodnout jiný způsob prokazování právní subjektivity. o Dokument, obsahující platnou rozhodčí smlouvu či doložku. o Vylíčení rozhodujících skutečností k uplatňovanému nároku. o Jednoznačné znění petitu tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, čeho se žalobce domáhá. o Označení důkazů, jichž se žalobce dovolává. o Vlastnoruční podpis žalobce. o Datum. Je-li žalobce zastoupen na základě plné moci, je povinen k rozhodčí žalobě připojit originál takové plné moci. K rozhodčí žalobě musí být přiloženy listinné důkazy, na základě kterých se žalobce domáhá svého nároku. Pokud rozhodčí žaloba neobsahuje potřebné náležitosti, vyzve rozhodce žalobce, aby závady odstranil, a pro jejich odstranění poskytne přiměřenou lhůtu.

5 čl. 11 Vady rozhodčí žaloby čl. 12 Jestliže rozhodce zjistí, že žaloba byla podána tak, že nebylo přihlédnuto k požadavkům uvedeným v čl. 10 bod 2, vyzve žalobce, aby odstranil zjištěné vady a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu. Do odstranění uvedených vad se žaloba neprojednává a neběží lhůty pro vydání rozhodnutí. Jestliže v určené lhůtě nebudou nedostatky žaloby odstraněny, rozhodce řízení usnesením zastaví. Na tento následek musí být žalobce ve výzvě rozhodcem upozorněn. V případech, kdy žalobce bez ohledu na výzvu k odstranění uvedených vad trvá na projednání sporu, bude se v rozhodčím řízení pokračovat, jestliže to povaha vady žaloby připouští, a bude vydáno rozhodnutí ve věci samé čili rozhodčí nález, jinak bude rozhodčí řízení zastaveno. Účastníci rozhodčího řízení Účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný. čl. 13 Úkony účastníků v průběhu rozhodčího řízení čl. 14 Žalobce může v průběhu řízení měnit a doplňovat rozhodčí žalobu. Žalobce může v průběhu řízení vzít rozhodčí žalobu zpět a to zčásti nebo zcela. Žalovaný může v průběhu řízení, nejpozději však do vydání rozhodnutí, uplatnit svá práva proti žalobci vzájemnou rozhodčí žalobou nebo námitkou započtení. Na vzájemnou rozhodčí žalobu i námitku započtení se přiměřeně vztahují ustanovení upravující náležitosti rozhodčí žaloby. Průběh rozhodčího řízení a vyjádření žalovaného Po zahájení rozhodčího řízení jedná rozhodce tak, aby věc byla co nejdříve a spravedlivě projednána a rozhodnuta, přičemž upřednostňuje smírné vyřešení sporu. Rozhodce je oprávněn vyžádat si od účastníků písemná vyjádření a předložení důkazních prostředků v přiměřené lhůtě, kterou sám stanoví. Rozhodce zašle jedno vyhotovení rozhodčí žaloby i s přiloženými listinami žalovanému s výzvou, aby se žalovaný nejpozději do 7 dnů od doručení rozhodčí žaloby ve věci písemně vyjádřil a v případě, že žalobcem uplatněný nárok neuznává, aby rozhodci předložil listinné důkazy, jichž se dovolává, případně označil další důkazy k prokázání svých tvrzení. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu k žalobě včas nevyjádří, a ani ve stanovené lhůtě rozhodci nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti žalovanému rozhodčí žalobou uplatňován, uznává, a skutečnosti v žalobním návrhu uplatňované se považují za nesporné. O těchto skutečnostech musí být žalovaný ve výzvě rozhodcem poučen.

6 čl. 15 Rozhodování věci čl. 16 Rozhodce rozhoduje o věci zahájené podle rozhodčí žaloby v souladu s rozhodčí smlouvou či rozhodčí doložkou a Jednacím řádem, pokud se strany nedohodnou jinak. Ústní jednání může rozhodce ve věci nařídit tehdy, považuje-li to za potřebné k řádnému posouzení věci. K ústnímu jednání je rozhodce povinen účastníky předvolat. Předvolání k ústnímu jednání musí obsahovat místo a čas konání rozhodčího řízení. Předvolání musí být rozhodcem zasláno nejméně 7 dnů před konáním ústního jednání. Pokud se některá ze stran nedostaví k ústnímu jednání bez předchozí důvodné omluvy, doručené rozhodci nejpozději 2 pracovní dny přede dnem, v němž se má ústní jednání konat, bude v rozhodčím řízení pokračováno bez její účasti. O důvodnosti omluvy rozhoduje rozhodce nebo předsedající rozhodce. O průběhu ústního jednání bude pořízen protokol, který podepisuje rozhodce i ostatní zúčastnění. Protokol zejména obsahuje: označení rozhodce, číslo sporu, místo a datum jednání, označení sporných stran a jejich zástupců, údaj o účasti stran, jména svědků, znalců a ostatních účastníků ústního jednání, stručný, ale výstižný popis průběhu jednání, požadavky stran a obsah jiných důležitých prohlášení, uvedení důvodu pro odročení ústního jednání nebo zakončení řízení a podpis rozhodce. Strany mají právo se s tímto protokolem seznámit. Účastník, který navrhuje důkazy, odpovídá za jejich dostupnost. Důkazy, které nemohou účastníci předložit, mohou být prováděny pouze za podmínek 20 zákona č.216/1994 Sb. O rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Zjednodušené spory čl. 17 Smír Zjednodušenými spory jsou spory o peněžité plnění, které nepřevyšuje ,- Kč. K příslušenství pohledávky se nepřihlíží. Zjednodušené spory jsou vedeny korespondenční formou. V opodstatněných případech může rozhodce nařídit i ústní jednání. V případě zjednodušených sporů, pokud je vedeno ústní jednání, jsou povinni účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a navrhnout důkazy k jejich prokázání nejpozději do skončení prvního jednání ve věci. V případě korespondenční formy vedení sporu mohou účastníci uvést rozhodné skutečnosti a navrhnout důkazy nejpozději do dvou týdnů od doručení příslušné výzvy. K později uvedeným skutečnostem nebo důkazům se nepřihlíží. To neplatí o skutečnostech nebo důkazech, kterými mají být zpochybněny skutečnosti nebo důkazy dříve provedené. O následcích, které jsou uvedené v bodě 3, musí být účastníci včas poučeni. Požádají-li strany rozhodce o ukončení sporu uzavřením smíru, vydá rozhodce formou rozhodčího nálezu rozhodčí smír. Obsah smíru nesmí odporovat platným právním předpisům.

7 čl. 18 Povinnost důkazní čl. 19 Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy k prokazování svých tvrzení. Rozhodce rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. Rozhodce může vzít za skutková zjištění shodná tvrzení účastníků. Jednotlivé důkazní prostředky čl. 20 Za důkaz může sloužit vše, čím lze prokázat tvrzení účastníka a co neodporuje platným zákonům a předpisům. Listinné důkazy předkládá účastník v originálech nebo v úředně ověřené kopii. Rozhodce je oprávněn po předložení důkazu v originále nebo úředně ověřené kopii založit do spisu neověřenou kopii listinného důkazu s poznámkou, že důkaz byl předložen v originále nebo úředně ověřené kopii. Dalším důkazním prostředkem v rámci rozhodčího řízení je výpověď svědka. Výpověď svědka k prokázání svých tvrzení navrhuje a jeho přítomnost zajišťuje konkrétní strana sporu. Účast svědka v rozhodčím řízení je dobrovolná. Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, rozhodne rozhodce po slyšení účastníků o přizvání znalce. Rozhodce účastníkům uloží, aby složili zálohu na náklady s přizváním znalce spojené. Po složení určené finanční zálohy rozhodce znalce bez zbytečného odkladu vyslechne, nebo jej vyzve, aby posudek vypracoval písemně. Obdobný postup se použije, pokud je nutné přizvat tlumočníka, či svědka, případně opatřit jiný důkaz. Postup při hodnocení důkazů čl. 21 Rozhodce hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo. Listiny vydané státními orgány České republiky v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. Rozhodce je vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt, a kdo je spáchal, jakož i rozhodnutím o osobním stavu. Rozhodčí nález O věci samé rozhoduje rozhodce zpravidla rozhodčím nálezem. Je-li spor rozhodován rozhodčím senátem, platí, že o rozhodčím nálezu se usnáší rozhodčí senát většinou hlasů, a to v neveřejném hlasování. O hlasování rozhodčího senátu se sepíše protokol, který se v zapečetěné obálce založí do spisu.

8 čl. 22 Rozhodčím nálezem má být rozhodnuto o celém sporu, je-li to však účelné, může rozhodce rozhodnout nejdříve jen o části sporu (částečný rozhodčí nález) nebo jeho základu (mezitímní rozhodčí nález). Rozhodce rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci. Pro rozhodčí nález je rozhodující stav věci v době jeho vydání. Obsah rozhodnutí ve věci samé vysloví rozhodce ve výroku rozhodčího nálezu. Ve výroku také rozhodne o povinnosti k náhradě nákladů rozhodčího řízení. Výrok rozhodčího nálezu o plnění v penězích je vyjádřen zpravidla v platné české měně. Může být vyjádřen v cizí měně, zejména v případech pokud nárok vychází z právního úkonu, v němž je plnění v této cizí měně vyjádřeno. Rozhodčí nález musí být vyhotoven písemně a musí obsahovat nejméně tyto náležitosti: jméno rozhodce, datum vydání rozhodčího nálezu, označení účastníků a jejich zástupců, předmět sporu, výrok včetně rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů řízení, odůvodnění - rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění, pokud se žalovaný ve věci písemně nevyjádřil nejpozději do 7 dnů od doručení rozhodčí žaloby (čl. 14 bod 3 a 4), poučení o vykonatelnosti, podpis rozhodce nebo všech členů rozhodčího senátu. Písemné vyhotovení rozhodčího nálezu musí být doručeno stranám (čl. 4 Jednacího řádu) a po doručení opatřeno doložkou právní moci. Rozhodčí nález je konečný a závazný, dnem doručení nabývá účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Chyby v psaní nebo počtech a jiné zřejmé nesprávnosti, které se vyskytnou v rozhodčím nálezu, opraví rozhodce kdykoli nebo na žádost kterékoliv ze stran. Taková oprava musí být podepsána a doručena jako rozhodčí nález. Usnesení čl. 23 Podle okolností může rozhodce rozhodnout usnesením. Na usnesení se užije ustanovení o rozhodčím nálezu. Usnesení o zastavení řízení Rozhodce rozhodne usnesením o zastavení řízení zejména pokud: žalobce vzal v průběhu řízení zpět rozhodčí žalobu; rozhodne-li rozhodce o nedostatku své pravomoci k rozhodování o věci; žalobce nesplnil svoji povinnost zaplatit rozhodčí poplatek ve stanovené lhůtě. V tomto případě jednatel společnosti CREOL Invest s.r.o. a rozhodce určí, jakou částku je žalobce povinen zaplatit na úhradu marně vynaložených nákladů a času. Fakturu na stanovenou částku pak doručí žalobci spolu s usnesením. Žalobce je povinen tuto fakturu uhradit do tří dnů od jejího doručení. ČÁST ČTVRTÁ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ KORESPONDENČNÍ čl. 24 Základní ustanovení

9 Korespondenční rozhodčí řízení je vedeno formou poštovních zásilek. Korespondenční rozhodčí řízení umožňuje, aby ve všech fázích řízení bylo vedeno pouze korespondenční formou. Pro korespondenční rozhodčí řízení je nezbytné, aby žaloba, podání, důkazy, návrhy i ostatní podklady byly zasílány v originálech s úředně ověřenými podpisy nebo v úředně ověřených kopiích. Na rozhodčí řízení korespondenční se přiměřeně použije Jednacího řádu pro rozhodčí řízení. Rozhodce je v odůvodněných případech oprávněn rozhodnout, že nebude vedeno korespondenční rozhodčí řízení. O tomto je rozhodce povinen vydat usnesení. Dnem vydání tohoto usnesení je rozhodčí řízení dále vedeno podle Jednacího řádu bez aplikace této části Jednacího řádu. Všechny dosud řádně učiněné úkony účastníků zůstávají zachovány. Pro účastníky řízení, pro zahájení řízení, jeho průběh, důkazní prostředky, způsob rozhodování, rozhodčí nález i další procesní úkony platí přiměřeně Jednací řád pro rozhodčí řízení. ČÁST PÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ čl. 25 Závěrečná ustanovení čl. 26 Záležitosti, neupravené v tomto Jednacím řádu, se řídí ustanoveními zákona č.216/1994 Sb. O rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů ve znění pozdějších předpisů a nestanoví-li tento zákon nebo Jednací řád jinak, užijí se na rozhodčí řízení přiměřeně též ustanovení občanského soudního řádu. Nedílnou součástí Jednacího řádu je Poplatkový řád. Veškeré změny a doplňky tohoto Jednacího řádu nabývají účinnosti dnem zveřejnění v sídle společnosti CREOL Invest s.r.o. Aktuální znění tohoto Jednacího řádu je umístěno na internetové adrese Každá jeho úprava musí být označena novým datem účinnosti a všechny Jednací řády s předchozí účinností musí být na uvedené adrese zachovány v původním znění. Konkrétní rozhodčí řízení se řídí Jednacím řádem, platným k datu uzavření platné rozhodčí doložky či rozhodčí smlouvy. Účinnost Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy 1) Tento zápis tvoří přílohu rozhodčí smlouvy uzavřené mezi níže podepsaným Úvěrujícím (dále jako též Poskytovatel ) a níže podepsaným Klientem (dále

Více

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816 PRAVIDLA MEDIAČNÍHO ŘÍZENÍ (mediace) ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VEDENÉHO U MEDIAČNÍ KANCELÁŘE OSLADIL & PARTNEŘI (v běžném sdělení jen Organizační a jednací řád či Pravidla a Kancelář ) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Organizační řád společnosti

Organizační řád společnosti Organizační řád společnosti Novelizace: 1/2007 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád společnosti (dále jen,,organizační řád ) stanoví bližší podmínky pro rozhodčí řízení, které po organizační

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ VYDANÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTÍ ROZHODČÍ CENTRUM A.S. PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ ROZHODCI AD HOC ZAPSANÝMI NA SEZNAMU ROZHODCŮ VEDENÉM OBCHODNÍ SPOLEČNOSTÍ ROZHODČÍ CENTRUM A.S.

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2 str. 1 Lhůtou se tradičně označuje určitý časový úsek, který je vymezen svým počátkem a koncem. Lhůty se potom vymezují na určitý počet hodin, zpravidla však dnů, či týdnů. Někdy se nerozlišuje mezi pojmy

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Komory daňových poradců České republiky, vydané na základě zákona ČNR č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 1 Disciplinární řád upravuje postavení,

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

STRUČNÝ SOUHRN OBSAHU PŘEDPISŮ ROZHODČÍHO SOUDU

STRUČNÝ SOUHRN OBSAHU PŘEDPISŮ ROZHODČÍHO SOUDU STRUČNÝ SOUHRN OBSAHU PŘEDPISŮ ROZHODČÍHO SOUDU PŘI BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Pravomoc a příslušnost - BRS je stálý rozhodčí soud, který působí při burze jako nezávislý

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Spotřebitel si je vědom toho, že uvedený spor rozhodne jeden rozhodce a to :

Spotřebitel si je vědom toho, že uvedený spor rozhodne jeden rozhodce a to : Poučení klienta spotřebitele o následcích uzavření rozhodčí doložky Toto poučení je přílohou rozhodčí smlouvy, která bude uzavřena mezi podnikatelem - společností FINFAST s.r.o., IČ: 24286168, zapsaná

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

ČÁST PRVNÍ 1. Rozhodčí smlouva 2

ČÁST PRVNÍ 1. Rozhodčí smlouva 2 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 216/94 Sb. ČÁST PRVNÍ 1 (1) Tento zákon upravuje rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon rozhodčích nálezů. (2) Tohoto

Více

10. listopadu 2011 (čtvrtek) v 8:30 hodin

10. listopadu 2011 (čtvrtek) v 8:30 hodin Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místekodbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX0085YMN* Sp. zn.: MMFM_S 14677/2011/OÚRaSŘ/Šna Frýdek-Místek,

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II.

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. 16. dubna 2015 Osnova II. bloku výkon ústavně zaručených práv II. právo petiční právo shromažďovací právo petiční účast ve správních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Řád Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno. Pravidla o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení

Řád Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno. Pravidla o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení Řád Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno a Pravidla o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno Praha 2012 Rozhodčí soud při Českomoravské

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více