Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno"

Transkript

1 Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

2 1

3 Vydání: Scia Engineer Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného souhlasu vydavatele reprodukována, přenášena ani uložena v systému datového úložiště v jakékoli podobě, za jakýmkoli účelem a jakýmikoli prostředky, elektronicky ani mechanicky. Společnost SCIA Software neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody vzniklé v důsledku nedokonalosti dokumentace nebo softwaru. Copyright 2009 SCIA Software. Všechna práva vyhrazena. 2

4 Úvod... 4 Entita rovinného řezu... 5 Úvod... 5 Typy entit rovinného řezu... 5 Vlastnosti rovinného řezu... 6 Změna geometrie entity PSE pomocí funkce Posunout vrcholy... 9 Styl kreslení... 9 Koncepce pravidel pro kreslení Popis pravidel pro kreslení Pravidla pro kreslení automatických popisek Vytvoření nové entity PSE Nová entita PSE Půdorys Nová entita PSE Řez Nová entita PSE Obecný řez Nová entita PSE Půdorys patro Nová entita PSE Řez čárový rastr Průvodce vytvořením nového obrázku Správce rovinných řezů D okno D okno Pohled na model D okno Kreslicí pohled D okno Editor stylu kreslení Šrafování Styly šrafování Popisky Typ popisky Syntaxe skriptu definice popisky Automatické vytváření popisek Ruční vytváření popisek Vložení do plochy výkresu Příklady Řešení problémů

5 Úvod Entita rovinného řezu (PSE, Plane Section Entity) je novým objektem v systému Scia Engineer. Umožňuje uživatelům připravovat plně přizpůsobené 2D výkresy. Obecné výkresy uspořádání (výkresy GA, General Arrangement) představují zvláštní typ technických výkresů. Mohou být generovány pomocí entity rovinného řezu a 2D okna. Pro snazší vytváření těchto výkresů je možné použít předdefinované styly výkresů. Je také možné vytvářet automatický obsah kóty či popisky. 2D okno je novým zvláštním typem okna. K dispozici jsou dva typy 2D oken: pohled na model, kreslicí pohled. Aby bylo možné vytvářet 2D kreslicí pohled, pravidla pro kreslení pro promítání průřezu (včetně použití všech potřebných správců a editoru) používat 2D kóty a vkládat 2D výkres do plochy výkresu, musí být ve vlastnostech projektu povolena funkce Výkresy GA. 2D čárový rastr nevyžaduje zaškrtnutí tohoto políčka. Stejně tak bude i bez zaškrtnutí tohoto políčka k dispozici Správce stylů kót. 4

6 Entita rovinného řezu Úvod Entita rovinného řezu (entita PSE, Plane Section Entity) je samostatným objektem v systému Scia Engineer. Umožňuje uživatelům vytvářet 2D průmět konstrukce. Tato projekce společně s kótami a popiskami bude použita jako výkres. Entity PSE mají své vlastní vlastnosti a parametry zobrazení a je možné s nimi pracovat pomocí standardních geometrických operací. Entita rovinného řezu se skládá ze 4 základních rovin. Význam těchto rovin je následující: 1. Geometrická rovina (automaticky opatřená popiskou ( 1 na obrázku níže)) představuje reálnou geometrii vytvořenou uživatelem. Vrcholy v této rovině se používají pro úpravy tvaru entity PSE. 2. Rovina řezu: V této rovině se vykresluje 2D průmět konstrukce. 3. Přední rovina: určuje přední mez konstrukce. Části konstrukce vzdálenější od roviny řezu nebudou promítány. 4. Zadní rovina: určuje zadní mez konstrukce. Části konstrukce vzdálenější od roviny řezu nebudou promítány. Geometrie entity PSE je rovinný polygon a reprezentuje geometrickou rovinu. Polohy jiných rovin jsou definovány ve vlastnostech entity PSE. Šipka pro vybranou entitu PSE zobrazuje směr pohledu uživatele. Směr pohledu je od zadní roviny směrem k přední rovině. Typy entit rovinného řezu Existují tři základní typy entit PSE rozlišené podle použití, ke kterému jsou určeny: 1. Půdorys: vytváří se jako polygon v aktuální pracovní rovině (podobně, jako se vytváří deska). 2. Řez: uživatel určí čáru řezu, vršek a spodek. Řez je vytvořen podle vlastností vloženého příkazu (podobně jako stěna). Řez se vždy vytváří jako rovina kolmá na rovinu XY aktuálního USS. 3. Obecný řez: vytváří se stejným způsobem jako půdorys, ale tento typ má geometrickou rovinu shodnou s rovinou řezu. 5

7 Poznámka: Geometrie všech typů entit PSE je vždy polygon a je možné ji kdykoli později změnit. Můžete také vytvořit svislý půdorys, je-li pracovní rovina nastavena na XZ nebo YZ. Tyto tři možné tvary entity PSE jsou dále rozšířeny možností vytvářet je podle dříve nastaveného čárového rastru nebo patra.. Pro patro se vždy používá Půdorys, pro čárový rastr pak Řez. Vlastnosti rovinného řezu - Jméno: standardní vlastnost všech entit systému SCIA Engineer - Popis: skutečné jméno řezu (půdorys). Je možné je změnit v dialogovém okně vlastností. U entity PSE vytvořené jako Půdorys Patro automaticky obsahuje výšku patra, u entity PSE vytvořené jako Řez Čárový rastr automaticky obsahuje popis typu čárového rastru. Poznámka: Když kopírujete nebo vytváříte více entit PSE, popis se automaticky změní tak, aby se zjednodušilo číslování řezů (např. 1, 2, 3, A, B, C ) - Typ řezu: informace o typu řezu. Viz samostatná kapitola. - Styl kreslení řezu: seznam dostupných stylů kreslení. Vybraný styl kreslení se použije pro vytvoření průmětu. Viz samostatná kapitola. - Výchozí měřítko: měřítko přiřazené k obrázku v galerii při jeho vytváření Průvodcem tvorbou obrázků. Na tomto měřítku je založeno také kreslení průmětu v 2D okně (kreslicí pohled) (viz samostatná kapitola). Toto měřítko se porovnává se zamýšleným měřítkem (viz styl kreslení), a pokud nesouhlasí, zobrazí se varovná zpráva. - Zobrazená oblast přední: vzdálenost mezi rovinou řezu a přední rovinou. - Zobrazená oblast zadní: vzdálenost mezi rovinou řezu a zadní rovinou. 6

8 Poznámka: Zobrazené oblasti (přední a zadní) je také možné změnit pomocí funkce pro úpravy vrcholů. - Model: uživatel může zvolit model, který se použije pro generování průmětu. Poznámka: Chcete-li získat správný průmět tvaru konstrukce, před obnovením průmětu v entitě PSE je nutné obnovit tvar konstrukce. - Vrstva pro popisky: Vrstva pro všechny popisky vytvořené v 2D kreslicím pohledu - Vrstva pro 2D kóty: Vrstva pro všechny 2D kóty vytvořené v 2D kreslicím pohledu Poznámka: Vrstvy je možné změnit při vytváření entity PSE, nebo později. - Odsazení roviny řezu: vzdálenost mezi geometrickou rovinou a rovinou řezu. - Vodorovné odsazení: funkce pro zvětšení nebo zkrácení geometrie PSE. Hodnoty >0 geometrii PSE zvětší, hodnoty <0 ji zkrátí. Toto odsazení se vztahuje na všechny strany entity PSE. Poznámka: Polohu roviny řezu je také možné změnit pomocí funkce pro úpravy vrcholů. - Zmrazené automatické popisky: zaškrtnutím tohoto políčka se zakáží jakékoli změny automatických popisek budou zmrazeny pro operace obnovení a resetování. - Zmrazené automatické kóty: zaškrtnutím tohoto políčka se zakáží jakékoli změny automatických kót budou zmrazeny pro operace obnovení a resetování. - Nastavení přiřazení: seznam entit, které budou promítány do roviny řezu. 7

9 Poznámka: Automatické přiřazení: automaticky přiřazuje všechny entity zahrnuté v entitě PSE mezi její přední a zadní rovinou. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto. Není-li zaškrtnuto, je možné manuální přiřazení a zobrazí se nová akční tlačítka. Manuální přiřazení: uživatel může zvolit entity pro přiřazení pomocí grafického výběru ze seznamu. Průmět se vytváří ze všech entit zahrnutých do filtrovaného přiřazení. Nezávisí to na nastavení aktivity. Akční tlačítka - Obnovit: opětovné vytvoření průmětu konstrukce v rovině řezu a obnovení automatických popisek a automatických kót podle pravidel. Lze je použít pro vícenásobné obnovení (více entit PSE ve scéně je obnoveno podle svých pravidel). Poznámka: Chcete-li zobrazit průmět v 3D okně, musí být zapnuty příslušné parametry zobrazení (viz kapitola týkající se kreslicího pohledu). - Zpět původní: vymazání automatických popisek a automatických kót - Vyberte přiřazení: grafický výběr přiřazených entit - Přiřadit automaticky: do filtrovaného přiřazení budou zahrnuty všechny entity nacházející se mezi přední a zadní rovinou. Ostatní entity budou z přiřazení odebrány. - Odstranit z výběru neaktivní entity: z filtrovaného přiřazení budou odstraněny aktuálně neaktivní entity. - Převrátit směr pohledu: zadní rovina a přední rovina se vymění a orientace roviny řezu se převrátí. - Tabulková úprava geometrie: standardní nástroj pro ruční úpravu tvaru polygonu (geometrie entity PSE) 8

10 Změna geometrie entity PSE pomocí funkce Posunout vrcholy Posun vrcholů v geometrické rovině ovlivňuje tvar samotného polygonu entity PSE. Posun vrcholů uprostřed hran jiných rovin ovlivňuje hodnotu vlastností popisujících polohu rovin (viz popis vlastností). Poznámka: Změnit geometrii entity PSE lze také pomocí akčního tlačítka Tabulková úprava geometrie. Styl kreslení Styly kreslení jsou zpracovávány standardním správcem knihovny. Každé entitě PSE je přiřazen jeden styl kreslení, který je použit pro generování průmětu. K podrobnému nastavení stylu kreslení (Pravidla pro kreslení viz samostatná kapitola) lze přistupovat pomocí funkce Opravit. - Jméno: standardní vlastnost všech entit systému SCIA Engineer - Popis: popis stylu kreslení (rozšíření jména stylu kreslení) - Typ řezu: pokud je styl použit pouze pro řez nebo rovinný řez, je zde možné uzamknout jej pouze pro tyto typy entity PSE; pokud je styl použit pro oba typy, vyberte možnost Oba - Zamýšlené měřítko (min max): informativní hodnota pro uživatele stylu kreslení. Rozsah zamýšleného měřítka je porovnán s hodnotou Výchozí měřítko (vlastnost entity PSE). - Tolerance pravoúhlosti: souvisí s pravidlem pro kreslení Směr tolerance pro čáry, které mají být pokládány za kolmé na rovinu řezu - Tolerance rovnoběžnosti: souvisí s pravidlem pro kreslení Směr tolerance pro čáry, které mají být pokládány za rovnoběžné s rovinou řezu - Automatické rozměry: Tato skupina vlastností určuje prvky, které mají být automaticky kótovány. Lze rovněž zvolit styl kóty. 9

11 Poznámka: Styly kreslení lze v aplikaci Scia Engineer ukládat a načítat ve formátu DB4 podobně jako jiné entity knihovny. Vytváření automatických kót viz samostatná kapitola Koncepce pravidel pro kreslení tlačítka pro převod karty na stupně šedi nebo černobílou standardní tlačítka: Nový, Vložit, Kopírovat, Smazat posun vybraného řádku nahoru nebo dolů, čímž lze určit jeho prioritu Pravidla pro kreslení lze určit pro čáry (šrafy, vyplněné polygony) a automatické popisky. Pravidla pro kreslení definují způsob promítání částí konstrukce do roviny řezu. Uživatel může určit předdefinovanou sadu podmínek (sloupců) a způsob zobrazení (barva pera, tloušťka, šrafování, barva výplně) čar odpovídajících těmto podmínkám i jejich opatření popiskou. Dialogové okno pravidel pro kreslení je podobné dialogovému oknu pro nastavení palet. Koncepce pravidel pro kreslení čar a popisek jsou následující: 1. Priorita pravidel je založena na pořadí v seznamu. 2. Čím je pravidlo obecnější, tím nižší prioritu by mělo mít: (viz příklad b) ) Příklad a) Tento styl kreslení zobrazí průmět obrysů betonových sloupů jako červené čáry a průmět obrysů všech ostatních částí konstrukce jako černé čáry. Příklad b) Tento styl kreslení zobrazí průmět všech částí konstrukce jako černé čáry, protože první řádek má vyšší prioritu než druhý. Jde pravděpodobně o chybu ve specifikaci stylu kreslení. 10

12 Příklad c) Tento styl kreslení zobrazí průmět všech části konstrukce jako černé čáry a průmět obrysů všech betonových sloupů jako červené čáry. V tomto případě na pořadí pravidel nezáleží, protože pravidla se týkají různých částí prvků a jsou tedy nezávislé. Příklad d) Tento styl kreslení zobrazí průmět obrysů všech částí konstrukce kromě betonových sloupů jako černé čáry. Průmět betonových sloupy nebude zobrazen (všimněte si nezaškrtnutá políčka). Tento styl kreslení se liší od následujícího: Tento styl kreslení zobrazí průmět obrysů celé konstrukce bez jakýchkoli výjimek. Popis pravidel pro kreslení K dispozici jsou dva typy pravidel: i) pravidla pro čáry, šrafy a výplně; ii) pravidla pro automatické popisky Pravidla pro kreslení sestávají ze dvou částí: levá strana je tvořena podmínkami definice a pravá strana představuje specifikaci způsobu promítání části, která odpovídá podmínkám. Levá část (podmínky) je stejná pro všechna výstupní zařízení (obrazovka, dokument, grafický výstup), pravá strana se liší podle jednotlivých výstupních zařízení. Část podmínky - - Role prvku: umožňuje vybrat konkrétní konstrukční model (může se lišit pro čáry a automatické popisky) 11

13 Role prvku rovněž obsahují dva speciální typy: čárový rastr a patro. Pravidla pro tyto dva typy jsou nezávislé od ostatních pravidel. Jsou u nich také zakázána jiná nastavení (materiál, pozice atd.). - Materiál: umožňuje vybrat konkrétní typ materiálu. Nyní jsou k dispozici pouze typy materiálu, v budoucnosti však bude možné zadat také přesný název materiálu (jako řetězec). - Pozice: umožňuje vybrat pozici části, pro kterou bude pravidlo použito. Standardní směr pohledu je od zadní roviny směrem k přední rovině. U půdorysů by zadní rovina měla být nad rovinou řezu. Výchozí pravidla pro kreslení jsou založena na tomto standardu. - Směr: umožňuje vybrat směr čáry, pro kterou bude pravidlo použito. Ve vlastnostech pravidla pro kreslení lze nastavit tolerance pro kolmý a rovnoběžný směr (dosud nedokončeno). - Viditelnost: Tato podmínka určuje, zda bude pravidlo platit pro viditelné, skryté nebo všechny čáry. Poznámka: Styl kreslení, u něhož jsou všechny podmínky Viditelnost nastaveny na hodnotu Všechny, nevyžaduje vyhodnocení skrytých čar a je tudíž rychlejší než styl, u něhož musí být viditelnost vyhodnocována. 12

14 Poznámka: Podmínka viditelnosti je zakázána pro podmínku Pozice = Řez. - Část prvku: Tato podmínka určuje část prvku, jejíž průmět bude touto podmínkou zobrazen. Pro podmínku Pozice = řez jsou k dispozici jiné části prvků než pro jiné pozice. - Délka (%): Tato hodnota představuje procento délky znázorněné na výkresu. Hodnota 60 % znamená, že bude zobrazeno 60 % délky prvku. Tato hodnota je k dispozici pouze v případě, že část prvku představuje obrys nebo středovou osu. Ve výchozím nastavení je zobrazeno 100 % délky nosníku (celý prvek). Příklad: Při hodnotě 80 % systém zobrazí pouze 80 % délky nosníku; 10 % na začátku a 10 % na konci jsou skryté. - Kreslit: Řídí vykreslení prvku; je-li zaškrtnuto, zobrazí se příslušná část prvku podle pravidla. Důležitá je pozice pravidla v seznamu pravidel pro kreslení a jeho zaškrtnutí první pravidlo v seznamu má nejvyšší prioritu. - Kreslit průřez: Řídí zobrazení průřezu prvku. Je-li toto políčko zaškrtnuto, průřez nosníku se zobrazí v 30 % délky nosníku. Pokud je prvek kolmý na entitu PSE nebo entita PSE neprotíná středovou osu prvku, průřez se nezobrazí. Průřez se zobrazí pouze pro 1D prvky. Pro průmět 1D prvku a průřezu 1D prvku ve výkresu lze použít různé styly pera. 13

15 Příklad vytvoření průřezu s jiným obrysem, než je zbytek obrysu prvku: - Barva: Určuje barvu průmětu a průřezu v 2D výkresu. - Styl: Určuje typ čáry průmětu a průřezu v 2D výkresu. - Šířka: Určuje šířku čáry průmětu a průřezu v 2D výkresu. - Typ: Určuje typ jednotky pro šířku čáry. Pokud je typ metrický, šířka je uvedena v milimetrech. Představuje-li typ pixely, šířka je uvedena v pixelech. - Náhled: Zobrazuje náhled použitých čar, šraf a stylů. 14

16 Pravidla pro kreslení automatických popisek Část obsahující definici pravidel pro kreslení automatických popisek je podobná pravidlům pro kreslení čar. Chybí však podmínka Část prvku, protože popisku lze generovat pro celý prvek (nelze určit jinou popisku pro středovou osu a jinou pro obrys). V části specifikace lze vybrat typ popisky ze stávajících typů uložených ve správci typu popisky (viz samostatná kapitola). Dále jsou k dispozici automatické texty (podle role prvku). Tyto texty jsou použity jako textové hodnoty popisek při jejich opětovném generování (další informace o automatických popiscích naleznete v samostatné kapitole týkající se popisek). - Typ popisky: Určuje použitý předdefinovaný typ popisky; definice jsou k dispozici ve správci typu popisky. - Text1, 2, 3: Určuje atribut, který bude v tomto pravidlu zobrazen. Příklad: materiál, průřez, jméno atd. Účelem poskytnutí tří textů, jako jsou například Text1, Text2 a Text3, je usnadnit vytváření více atributů v jedné popisce. To lze provést prostřednictvím správce typu popisky (pomocí multitextové popisky). - Skloněná: Řídí zarovnání popisky na základě směru nosníku. K dispozici jsou typy zarovnání v závislosti na roli prvku. 15

17 - Zarovnání: Řídí zarovnání popisky podle pozice na prvku. Pro konstrukci je k dispozici devět standardních zarovnání. Příklad: - Referenční čára: Je-li zaškrtnuto, vytvoří automatické popisky s čárou. Poznámka: K dispozici je rovněž pravidlo pro zobrazení další entity PSE v aktuální entitě PSE a pro zobrazení čar pater a čárového rastru. Vytvoření nové entity PSE Zadání příkazů pro entitu PSE je dostupné z hlavní skupiny Nástroje pro kreslení. K dispozici jsou tři základní typy. (Rozšířené zobrazení s půdorysem podle čas pater a čárového rastru je nutné vytvořit předem.) Poznámka: Při otevření stromové nabídky v 2D editoru a konstrukci neobsahuje 2D žádné vlastnosti, který by bránily smazání entity PSE v 3D modelu. 16

18 Nová entita PSE Půdorys Po nastavení vlastností ve vstupním příkazu okna vlastností lze vytvořit polygon v pracovní rovině. Každá entita PSE obsahuje ve vlastnostech výchozí styl kreslení. Po vytvoření entity PSE je možné pouze obnovení a je vytvořen nový průmět. Nová entita PSE Řez V okně vlastností vstupního příkazu jsou k dispozici vlastnosti pro geometrii Odsazení -Z a Odsazení +Z. Popisují horní a dolní limit nové entity PSE (podobně jako zadání stěny). 17

19 Nová entita PSE Obecný řez Zadání obecného řezu je podobné půdorysu. Chybí pouze vlastnost Odsazení roviny řezu. 18

20 Nová entita PSE Půdorys patro Zadání půdorysu podle pater je spojeno se stávajícím patrem v projektu. V dialogovém okně Půdorys správce pater je k dispozici seznam pater; půdorys lze vytvořit pro každé z nich. Půdorys je pomocí dialogového okna Půdorys patro vytvořen ve směru proti pohybu hodinových ručiček vzhledem k vytvoření entity PSE, zadní rovina je tudíž nahoře. V tomto dialogovém okně lze vybrat více možností pomocí kláves Ctrl + A a upravovat více položek najednou pomocí klávesy Shift. Je-li políčko zaškrtnuto, v 3D modelu bude vytvořena entita PSE, a pokud zaškrtnuto není, entita bude z 3D modelu odstraněna. Popis je vytvořen automaticky na základě jména úrovně patra a výšky patra. Je použit formát jméno úrovně patra + (výška patra). To usnadňuje vytváření půdorysů v požadovaných úrovních patra, stačí pouze otevřít dialogové okno. 19

21 Nová entita PSE Řez čárový rastr Zadání řezu podle čárového rastru je spojeno se stávajícími čárovými rastry v projektu. V dialogovém okně Správce řezů podle čárového rastru je k dispozici seznam čárových rastrů seřazených podle typu čárového rastru (2D, 3D). Pro každý z nich lze vytvořit řez. V tomto dialogovém okně lze vybrat více možností pomocí kláves Ctrl + A a upravovat více položek najednou pomocí klávesy Shift. Je-li políčko zaškrtnuto, v 3D modelu bude vytvořen svislý řez, a pokud zaškrtnuto není, bude svislý řez z 3D modelu odstraněn. Popis je vytvořen automaticky na základě jména čárového rastru. Je použit formát Řez + jméno čárového rastru. To usnadňuje vytváření svislých řezů v požadovaných čarách čárového rastru, stačí pouze otevřít dialogové okno. 20

22 Průvodce vytvořením nového obrázku Pro entity PSE je k dispozici průvodce vytvořením nového obrázku. Je podobný stávajícímu průvodci pro projekční výkresy oceli. Uživatel se může rozhodnout, zda bude průvodce vytvářet ze všech, nebo pouze z vybraných entit PSE. Jména pro obrázky vytvářené průvodcem jsou generovány automaticky jako typ a popis entity PSE. Měřítko obrázku je určeno vlastností entity PSE Výchozí měřítko a vlastnost Způsob zobrazení je nastavena na hodnotu Standardní. 21

23 Správce rovinných řezů Jde o standardní dialogové okno správce určené k výběru a otevírání 2D výkresů a 2D modelů. V levé části dialogového okna je uveden seznam entit PSE spolu s některými dostupnými podrobnostmi entity PSE, jako je například jméno, typ řezu, popis a zaškrtávací políčka pro 2D výkresy a 2D modely. V pravé části dialogového okna jsou zobrazeny vlastnosti entity PSE. Zaškrtávací políčka slouží k výběru entit PSE pro zobrazení v 2D okně. V tomto dialogovém okně lze změnit vlastnosti entit PSE. Lze vybrat více možností pomocí kláves Ctrl + A a upravovat více položek najednou pomocí klávesy Shift. K dispozici jsou funkce Zpět a Opakovat, pomocí nichž lze vrátit a opakovat uživatelské změny v dialogovém okně. To se projeví v 2D oknech. Jsou-li otevřeny 2D výkresy nebo 2D modely, v dialogovém okně budou automaticky zaškrtnuta políčka. Pokud jsou 2D výkresy nebo 2D modely zavřeny, v dialogovém okně bude zaškrtnutí políček automaticky zrušeno. Změna popisu ve vlastnosti entity PSE automaticky aktualizuje popis v dialogovém okně. Automaticky se zobrazí typ řezu na základě vytvoření entity PSE. 22

24 2D okno K dispozici jsou nové typy oken spolu s entitami rovinného řezu: Pohled na model a Kreslicí pohled. Obě jsou 2D, ale konstrukci zobrazují různými způsoby. Obě okna lze otevřít z kontextové nabídky při výběru entity PSE. Ve 2D oknech je směr pohledu pevný a otáčení je zakázáno. Je také možné propojit dva typy 2D okna. Propojená okna společně sdílejí přiblížení/oddálení a posun. Lze rovněž přepnout z jednoho 2D okna do druhého propojeného 2D okna. Tlačítka pro propojení 2D oken a pro přepínání mezi nimi jsou umístěny v nástrojovém panelu okna. Další možností je vytvoření těchto nových oken pomocí správce rovinných řezů. Správce rovinných řezů obsahuje seznam vytvořených entit PSE zde je možné vytvořit 2D okna pro vybranou entitu PSE kreslicí pohled a pohled na model. V pravé části dialogového okna jsou zobrazeny vlastnosti entity PSE (viz kapitola Správce rovinných řezů). 2D okno Pohled na model Pohled na model v 2D okně je vlastně stejný jako 3D okno, má však pevný směr pohledu (kolmý na rovinu řezu) a pevnou pracovní rovinu (shodnou s geometrickou rovinou). Při vytváření nového pohledu na model je zapnut clipping box a jeho hranice je nastavena podle zadní roviny a přední roviny rodičovské entity PSE. V pohledu na model jsou k dispozici všechny funkce z 3D okna. Lze tady upravovat konstrukci a zadávat nové entity. Je k dispozici nový parametr zobrazení. 23

25 Tento parametr zobrazuje řez pracovní roviny a konstrukce. Lze jej rovněž použít v 3D okně. V pohledu na model je ve výchozím nastavení zapnutý. 2D okno Kreslicí pohled 2D okno kreslicí pohled je novým zvláštním typem okna. Je 2D stejným způsobem jako pohled na model, zobrazené položky však nezávisí na parametrech zobrazení, ale na stylech kreslení. 2D okno pohled na model má stejný stav jako například dokument. Obsahuje svůj vlastní strom a nástrojové panely. V tomto kreslicím pohledu lze upravovat ( doladit ) výkres generovaný v entitě rovinného řezu. Obecně není možné upravit samotnou konstrukci (existují však výjimky viz dále). Objekty ve stromu lze přidat do entity PSE. Jsou uloženy spolu s entitou rovinného řezu a budou viditelné pouze v entitě PSE, do které byly přidány. V kreslicím pohledu lze vybrat libovolný objekt z modelu a změnit, upravit nebo odstranit jeho vlastnosti, nelze však vytvářet nové objekty modelu (prvky, přidávat údaje atd.). Poznámka: Tlačítko Regenerovat okno konstrukce neobnoví 2D okno. Chcete-li obnovit 2D okno, je nutné použít akční tlačítko obnovení. Zobrazení průmětu v 3D modelu lze nastavit v parametrech zobrazení. 24

26 2D okno Editor stylu kreslení Každý 2D kreslicí pohled má svůj styl kreslení, tj. způsob zobrazení průmětu. Lze jej nastavit ve vlastnostech 2D okna. Seznam stávajících stylů kreslení a příslušných úprav lze spravovat v editoru stylu kreslení. Každý styl kreslení obsahuje tyto vlastnosti: - Jméno: Jméno stylu kreslení - Popis: Specifikace možného použití stylu kreslení - Typ řezu: Řez/Půdorys/Oba styl kreslení lze použít pouze pro řez nebo půdorys při vytváření nového řezu budou ve vlastnostech uvedeny pouze příslušné styly kreslení. Oba styl kreslení lze použít pro řezy i půdorysy a zobrazí se pro každý typ nové entity PSE. - Měřítko: min max: informativní hodnota pro uživatele stylu kreslení. Rozsah zamýšleného měřítka je porovnán s hodnotou Výchozí měřítko (vlastnost entity PSE). - Tolerance pravoúhlosti: souvisí s pravidlem pro kreslení Směr tolerance pro čáry, které mají být pokládány za kolmé na rovinu řezu - Tolerance rovnoběžnosti: souvisí s pravidlem pro kreslení Směr tolerance pro čáry, které mají být pokládány za rovnoběžné s rovinou řezu - Automatické rozměry: Tato skupina vlastností určuje prvky, které mají být automaticky kótovány. Lze rovněž zvolit styl kóty. Otvory v ploše: určuje automatické kótování otvorů v ploše. Automatické kóty budou vytvořeny pouze při zaškrtnutí tohoto políčka. - Jednotlivě: Určuje kóty pro všechny strany otvoru. Závisí na tvaru otvoru. Obdélníkové a čtvercové otvory jsou kótovány na obou stranách, polygonální otvory na všech stranách. 25

27 Mezi objekty: Určuje kóty mezi dostupnými otvory. Kóty budou vytvořeny metodou nejbližší vzdálenosti. Vnitřní k vnějšímu: Určuje kóty pro otvory, které jsou nejblíže hranám desky (roh desky nebo zdi). Střed/Okraje: Pro malé otvory je nutné jiné kótování velikosti. K dispozici je jiný způsob nastavení kót malých otvorů pro půdorys a řez. První obrázek znázorňuje automatické kótování malého otvoru na stěně a druhý na desce. 26

28 Velikost otvoru: Velikost pro malý otvor pro každou část otvoru, která je menší než nastavená hodnota, bude vytvořena automatická kóta podle logiky pro malé otvory (pokud má obdélník jednu stranu delší a druhou kratší, kóta pro malý otvor bude vytvořena pouze pro kratší stranu a delší strana bude kótována výchozím způsobem). - Jméno stylu: určuje typ stylu kóty použitý pro automatické kótování otvorů v ploše. Jde o výběrovou položku obsahující seznam stylů kóty. Je k dispozici pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Otvory v ploše. 27

29 Poznámka: Styly kreslení lze uložit ve formátu souboru DB4 a poté načíst do nového projektu. 28

30 Šrafování Šrafy lze do výkresů vkládat prostřednictvím stylu kreslení (pravidel pro kreslení). Šrafy jsou k dispozici pro řezy a půdorysy. Pro pravidlo pro kreslení obsahující šrafování lze také definovat typ čáry a pera. Styl šrafování je k dispozici i ve výběrové položce Styl. Uživatel může vybírat z dostupných stylů šrafování. Styly šrafování Styly šrafování lze přidávat, odstraňovat a upravovat ve správci stylů šrafování. Jde o standardního správce databáze se všemi standardními funkcemi. Velikost šrafů je definována v geometrii konstrukce, cílem je ale její definování v milimetrech / zařízení. Pokud jsou v entitě PSE použity šrafy, nelze ji odstranit. Vlastnosti: - Měřítko: celkové měřítko šrafového vzoru - Skript definice šrafy: umožňuje změnit vzor skriptu (syntaxe viz dále) - Velikost X, Velikost Y: definuje velikost základního šrafového vzoru 29

31 - Odsazení X, Odsazení Y: odsazení počátku vzoru skriptu (posun souřadnice 0;0 od skriptu) - Natočení šrafy: otočení šrafového vzoru vzhledem k LSS entity rovinného řezu Tvar šrafy je definován skriptem s jednoduchou syntaxí: line;0;0;1;0; (LINE;STARTPT;ENDPT;) circle;0.35;0.25;0.05; (CIRCLE;CENTREPT;RADIUS) circle3p;0.35;0.75;0.25;0.5;0.4;0.4; (CIRCLE3P;STARTPT;INTERMIDIATEPT;ENDPT;) arc;0.35;0.75;0.25;0.5;0.4;0.4; (ARC;STARTPT;INTERMIDIATEPT;ENDPT;) Poznámka: Styly kreslení, styly šrafování, styly popisky a styly kóty lze uložit do stejného souboru DB4. 30

32 Popisky Popisky lze do výkresů přidat prostřednictvím stylu kreslení (pravidel pro popisky) nebo ručně v 2D okně kreslicí pohled. Typ popisky Typy popisky lze přidávat, odstraňovat a upravovat ve správci typu popisky. Jde o standardního správce databáze se všemi standardními funkcemi. Popiska je definovaná jako sada čar a textů. Tvar a pozice je určená skriptem. Veškerý text uvedený ve skriptu má své vlastnosti v typu popisky (viz dále). Vlastnosti: - Zadání velikosti: Určuje způsob definování velikosti popisky. - Počet textů: Informativní hodnota (kolik obsahuje skript textových položek). Každá textová položka má svoji skupinu ve vlastnostech typu popisky. - Text/Popis: Informativní hodnota ze skriptu pro rozlišování mezi konkrétními textovými položkami. - Text/Font z palety: Styl použitých textů je určen vybraným fontem (a je následován informací o fontu z palety). - Text/Kreslit text v: Jako tvar obklopující text lze vybrat obdélník, zaoblený obdélník nebo ovál. Pokud je v entitě PSE použit typ popisky, nelze ji odstranit. 31

33 Barvy popisků jsou určeny v dialogovém okně Nastavení palet barvy a čáry: Syntaxe skriptu definice popisky 32

34 Automatické vytváření popisek Struktura pravidla vytváření popisky je podobná struktuře pravidla pro kreslení. Jediným rozdílem je, že část specifikace (pravá část) pravidla obsahuje použitý typ popisky. Dále lze určit informace, které budou použity jako textová hodnota pro automaticky vytvářené popisky. Typ informací (průřez, tloušťka atd.) je založen na vybrané roli prvku. Ruční vytváření popisek Popisky lze vkládat ručně v 2D okně kreslicím pohledu. Lze vybrat typ popisky a ručně zadat textové hodnoty. Je možné vytvářet popisky s odkazovacími čárami nebo bez nich. Geometrii popisky s čárou lze změnit pomocí funkce pro úpravu vrcholů. 1. Vrchol posouvá celou popisku. 2. Vrchol posouvá pouze text a zbytek popisky s čárou se přizpůsobí. 33

35 Vložení do plochy výkresu Rovinný řez lze vložit do plochy výkresu pomocí příkazu Vložit obrázek z rovinného řezu. Je vložen spolu se svým měřítkem, které po vložení již nereaguje na změny měřítka entity PSE. Entita PSE ve výkresu je aktivní, tudíž jakékoli změny entity PSE (vytvoření popisky, odstranění sloupce atd.) se projeví po opětovném otevření výkresu. Pokud dosud nebyl obnoven kreslicí pohled vybrané entity PSE, systém vloží do výkresu pouze prázdný obdélník. Po obnovení je rovněž obnoven obrázek. 34

36 Příklady Obrysy s různými barvami pro průřez a multitextové automatické popisky 35

37 2D prvky se šrafy a obrysy 36

38 Rámová konstrukce diagonály a nosníky Konstrukce s různými jmény materiálu nosníky, sloupy a vaznice 37

39 Řešení problémů Tato závěrečná kapitola popisuje obvyklé otázky a odpovědi související s rovinnými řezy. Ot.: Do modelu byl vložen nový konstrukční prvek, který se však nezobrazuje v 2D okně ani v průmětu rovinného řezu. Odp.: Možných důvodů je několik: - Prvek není zahrnut v přiřazených entitách. -> Klikněte na možnost Vyberte přiřazení nebo Přiřadit automaticky. - Průmět nebo 2D okno nebyly obnoveny. -> Klikněte na akční tlačítko Obnovit nebo obnovte 2D okno. - Pro daný prvek neexistuje pravidlo pro kreslení. -> Změňte styl kreslení nebo upravte pravidla pro kreslení. Ot.: Nelze vytvořit nový 2D kreslicí pohled. Odp.: Možných důvodů je několik: - Pohled již byl vytvořen, je nutné na něj přepnout. - Není zapnuta funkce výkresů GA. - Pro daný prvek neexistuje pravidlo pro kreslení. -> Změňte styl kreslení nebo upravte pravidla pro kreslení. Ot.: Nejsou k dispozici vlastnosti 2D kreslicího pohledu. Odp.: Možných důvodů je několik: - Ve stromové nabídce je zobrazena také stromová struktura: je nutné ji zavřít (chrání se tím entita PSE v 3D okně před smazáním). - Je vybrán jiný prvek. 38

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Prohlídka pracovní plochy

Prohlídka pracovní plochy Prohlídka pracovní plochy Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se seznámíte s terminologií

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

ACTIVmarker Uživatelská příručka

ACTIVmarker Uživatelská příručka ACTIVmarker Uživatelská příručka Verze pro PC České vydání TP-1445-CS 2. vydání Uživatelská příručka pro tablet ACTIVote2 Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

29.05.2013. Engineering report. Engineering report. Obsah:

29.05.2013. Engineering report. Engineering report. Obsah: Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Uvedený panel nástrojů Repaint Magic lze využít při úpravě mapky vytvořené v MS Map v prostředí standardní grafiky MS Office. Následující

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Novinky verze SPIRIT 2014

Novinky verze SPIRIT 2014 Novinky verze SPIRIT 2014 Nastavení V nastavení programu pod volbou Nastavení kurzoru můžete nyní provést nastavení barev které bude použito jak pro dynamické kótování, tak i pro dynamický kurzor. Toto

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

DYMO ID Uživatelský manuál

DYMO ID Uživatelský manuál DYMO ID Uživatelský manuál BC Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize: 9/14/2015 Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Tiskové sestavy Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Tiskové sestavy slouží k výstupu dat z databáze na tiskárnu data se uspořádají do vhodného tvaru vzhledem

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více