PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY"

Transkript

1 PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY vypracovanf statut6rnim org6nem spolednosti ROLOFOL s.r.o.

2 Osobou z0dastn6nou na piem6ne je spolednost: ROLOFOL s.r.o. lc: se sidlem: Bordovice 9, PSe : zapsanf v obohodnlm rejstiiku veden6m Krajskfm soudem v Ostrav6, oddil C, vlolka23694 (dale jen,,spolednost"). VZHLEDEM K TOMU, ZE: (A) Spolednost je spolednosti s rudenlm omezenym zalolenou a existujici v souladu se zdkonem d Sb., Obchodni zilkonik, v platn6m znlni (d6le jen,,obchodni z6konik"), kterd m6 sidlo v eesk6 republice, a kter6 m6 ke dni vyhotoveni Projektu jedineho spolecnika; (B) Spolednost a jeji jedinf spolednik maji zdjem na tom, aby byla realizovflna zm6na pr6vni formy Spolednosti ze spolednosti s rudenlm omezenym na akciovou spolednost v souladu s ust. S 360 a n5sl. zlkona d, Sb., o piem6n6ch obchodnlch spolednosti a druzstev, v platn6m zn5ni (d6le jen,,zakon o piem6n6ch") (d5le jen,,transformace"), a to zejm6na z dfrvodu posflen[ postaveni a bonity Spolednosti na trhu s akcentem na posllenljejl dfiv6ryhodnosti a transparentnosti, to v5e s cilem expanze na relevantnlm trhu; statut6rni org6n Spolednosti vyhotovil podle $ 14 a n6sl. a S 360 a ndsl. Z1kona o piem6n6ch tento Projekt (ddle jen,,projekt"): t. ldentifikace Spoleinosti pied Transformaci Spolednost je v souladu s ust. S 361 plsm. a) pied Transformaci identifikovdna takto: Firma: ROLOFOL s.r.o. Sidlo: Bordovice 9, PSe le : il. Privni forma, ji?ma Spolednost Transformaci nabft Spolednost, kterd md dosavadnl prdvni formu spolednosti s rucenlm omezenfm md Transformaci nabyit prdvni formu akciov6 spolednosti. 1il. Firma Spolednosti po Transformaci Spolednost bude pro Transformaci mft tuto firmu: ROLOFOL a.si

3 tv. Den vyhotoveni Projektu Tento Projekt je vyhotoven ke dni V. Stanovy Spolednosti po z6pisu Transformace do obchodniho rejstiiku Spolednost pro dobu po zdpisu Transformace dle tohoto Projektu do obchodniho rejstiiku poiizuje stanovy, jejichz zn6ni tvoii nedilnou soud6st tohoto Projektu jako jeho piiloha d. 1. vt. Zvl65tni vfhody ve smyslu ust. g 361 pism. fl ZAkona o piem6nsch Spolednost v souvislosti s Transformacl neposkytuje Zadne zvl65tni vfhody, a to ani statut6rnfmu orgdnu, ani znalci pro ocen6ni jm6nl. vil. Pravidla podle ust. g 361 pism. glzakona o piemdnsch V souladu s ust. S 376 az $ 379 Zdkona o piemdn6ch se stanovujf n6sledujici pravidla postupu pii vypoi6d6nl se spolednlkem, kteni s Transformaci nesouhlasil: 1. Spolednik Spolednosti m6 prdvo ze Spolednosti vystoupit v piipad6, Ze (i) byl spolednlkem v okamziku jedn6ni valn6 hromady, kterd piijala rozhodnutl o Transformaci a (ii) s Transformaci nesouhlas[. 2. Vystoupenf musi bft Spolednosti dorudeno ve lhfitd 30 dn0 ode dne, kdy byla Transformace schv6lena valnou hromadou Spolednosti. 3. JestliZe o schvdleni Transformace rozhodujf spolednfci mimo valnou hromadu, pak nen[-li vystoupeni spolednlka ze Spolednosti soudssti ozn6menf o nesouhlasu spolednika-stransformacl podle S 19 odst. 2 a 3, mus[ byt vystoupeni dorudeno Spolednosti nejpozdeji do 30 dn0 ode dne, kdy se spolednik dov6d6l o tom, 2e rozhodnuti o Transformaci bylo piijato valnou hromadou, na z1kladd ozndmenf o vfsledku hlasov6ni podle zilkona, kteni upravuje pr6vni pom6ry obchodnlch spolednosti. 4. Vystoupenf musf mit pisemnou formu s uiednd ovdienfm podpisem. 5. Vystoupeni nelze odvolat. 6. Udast vystupujicfho spolednika ve Spolednosti zanik dnem z6pisu Transformace do obchodniho rejstilku, vystupujicf spolednlk se tedy vfrbec nestane spolednlkem Spolednosti po Transformaci. 7. VfSe vypoisdaciho podilu spolednlka, jenl ze Spolednosti vystoupil postupem popsanfm v Projektu a Z{konl o piem6ndch, se stanovl z 0daj0 mezitlmni 06etni zfvdrky sestaven6 ke dni piedch6zejlcfmu den zdpisu Transformace do obchodnlho rejstifku. Vypoi6daci podil se urdf podle ust. $ 61 odst. 2 Obchodniho zskonfku dle pomdru obchodnich podfl0 spolecnikfi, a to zudql mezitimnl 06etni

4 zfvdrky sestaven6 ke dni piedch6zejfcimu den zspisu Transformace do obchodniho relstiiku. Vypoiadaci podil se vyplsciv pen6zich Vypoi6daci podilje splatnf v souladu s ust. $ 6'l odst. 3 Obchodnlho z6konfku. vilt. Obsazeni orgdnu Spoleinosti po Transformaci V souladu s ust. S 362 Zflkona o piemdn6ch Projekt neobsahuje ke dni jeho vyhotoveni 0daje podle S 361 pfsm. i) ZAkona o piem6n6ch, tedy jm6no, piijmeni bydli5td (resp. firmy nebo nazvy, sldla a identifikadni 6isla) osob, kter6 budou po zdpisu Transformace do obchodniho rejstiiku statut6rnim org6nem Spolednosti a cleny dozordi rady Spolednosti. Tyto 0daje budou do Projektu dopln6ny pied jeho schvslenim valnou hromadou Spolednosti, resp. jedinfm spolednikem v pfrsobnosti valn6 hromady Spolednosti. Spolednost nemd ke dni vyhotoveni Projektu ve smyslu ust, $ 200 Obchodnlho z6konlku v[ce nez 50 zam6stnancfr v pracovnlm pom6ru na pracovni dobu piesahujicl polovinu tfdenni pracovni doby stanovene zvl6stnim pr6vnim piedpisem, a tudiz 26dn6 misto v dozordi rad6 Spolednosti po Transformaci nebude obsazeno osobami volenfmi zamdstnanci Spolednosti po Transformaci. Proto Projekt neobsahuje 0daje o tom, kolik mist v dozordi rad6 Spolednosti po Transformaci bude obsazeno osobami volenfmi zam6stnanci, ani souvisejfcl 0daje pozadovan6 ust. S 361 plsm. j) bod 2. ZAkona o piemdndch. tx. ldentifikace akcii emitovanfch Spolednosti po Transformaci Spole6nost po z6pise Transformace do obchodnlho rejstiiku emituje akcie identifikovan6 v souladu s ust. S 361 pism. j) bod 1. ZAkona o piemdndch takto: Podet: Podoba: Druh: Forma: kus0 listinn6 kmenov6 na jm6no Jmenovitd hodnota: 1.000,- Kd na akcii (d5le jen,,akcie"). 2. V5echny shora uveden6 Akcie budou vyd6ny jedin6mu spolednikovi, tedy po zdpisu Transformace do obchodnfho rejstiiku jejimu jedinemu akcion6ii. Dojde-li do zdpisu Transformace ke zmdn6 v osob6 spolednlka, pak budou Akcie pieddny kazd6mu ze spolednik0 Spole6nosti v pomdru, v jak6m se spole6nfk podilel na z6kladnim kapit6lu Spolednosti ke dni zdpisu Transformace do obchodniho rejstiiku. 3. Akcie budou Spolednostl emitov6ny bez zbytecn6ho odkladu po zspise Transformace do obchodniho rejstiiku, nejpozddji vsak do 1 m6sice ode dne takov6ho z6pisu, piicemz v5echny Akcie piipadajicl',na kazdeho jednotliv6ho spolednika budou nahrazeny jednou hromadnou listinou. Takto emitovan6 Akcie budou k pievzeti u piedsedy piedstavenstva Spolednosti, piicemz piedseda 4

5 piedstavenstva pisemnd informuje akcion6ie Spolednosti o tom, Ze jsou akcie piipraveny k vyzvednutf a takov6 ozn6menl akcionaii Spolednosti bezodkladnd dorudf. O pied6ni a pievzeti Akcii bude sepsdn s akciondiem Spolednosti pied6vaci protokol x. ZAvFreEn{ ustanoveni Tento Projekt a samotnf proces Transformace se ifdi pravnim i6dem eeske republiky, zejm6na Zflkonem o piemdn6ch. K piemdnd dle tohoto Projektu se nevyzaduje souhlas Z6dn6ho orgdnu ve smyslu ust. $ 15a Zikona o piemdn6ch. V dobd vyhotoveni Projektu byl zcela splacen vklad jedineho spolednika do zdkladniho kapitiilu Spolednosti, proto tento Projekt neobsahuje fdaje uveden6 v ust. $ 364a Zlkona o piem6ndch. Tento Projekt vsouladu sust. $ 17 a $ 369 Z6kona o piemdn6ch podleh6 schvdleni valn6 hromady Spolednosti, resp. jedin6ho spolednika v pfrsobnosti valn6 hromady Spolecnosti. Spolednost bude 6init ve5ker6 kroky nezbytn6 k tomu, aby nastaly prdvni 0cinky Tra nsformace. Spolednost zejm6na: a) zajistl zpracovani mezitlmni 06etni zav5rky Spolednosti ke dni, k n6muz je vyhotoven Projekt, jakoz ijeji ovdienl auditorem, to v5e ve smyslu ust. $ 365 Z{kona o piem6ndch; b) zajisti zpracovdni mezitfmnl 06etni z6vdrky Spolednosti ke dni piedchdzej[cfmu dni z6pisu Transformace do obchodniho rejstilku, jako? i jeji oveieni auditorem, to vse ve smyslu ust. $ 366 Z6kona o piem6n6ch; c) zajisti ocen6nf jm6nl Spolednosti posudkem znalce ke dni, k nemuz byl vyhotoven tento Piojekt, a to v souladu s $ 367 Z1kona o piem6n6ch, piicemz tento znalec bude v souladu s ust. $ 28a ZAkona o piem6n6ch jmenovsn soudem; d) splni informadnl povinnost ve smyslu pifslusnlich ustanoveni Zlkona o piem6n5ch; e) pod6 piislu5n6mu rejstilkov6mu soudu n6vrh na z6pis Transformace do obchodniho rejstilku, a to v souladu s ust. $ 38c a 38d odst. 2 Obchodniho zdkonlku a $ 372 Z{konao piem6ndch. 6, 7. Nedilnou soud6st tohoto Projektu tvoi[ v5echny jeho piilohy. V piipade, Ze n6kter6 ustanoveni tohoto Projektu je nebo se stane v budoucnu neplatnfm, neucinnfm nebo nevymahatelnym nebo bude-li takovfm piislu5nfm orgdnem shled5no, zfrst6vaji ostatnf ustanoveni tohoto Projektu v platnosti a udinnosti pokud zpovahy takov6ho ustanoveni nebo zjeho obsahu anebo z okolnosti, za nichz bylo sjedn6no, nevyplliv6, 2e je nqlze odd6lit od ostatniho obsahu tohoto Projektu. Spolednost nahradi neplatn6, ne0dinn6 nebo nevymahateln6 ustanoveni tohoto Projektu ustanovenlm jinfm, kter6 svlim

6 obsahem a smyslem odpoviddr nejl5pe ustanoveni pfivodnimu a tomuto Projektu jako celku. V Bordovicfch dne VSclav Ku Jednatel ROLOFOL s.r.o. Ing. Vojtdch Stecher jednatel ROLOFOL s.r.o.

7 Piiloha d. 1 Stanovy Spolednosti po Transformaci Stanovy spolednosti ROLOFOL a.s. l. Obchodni firma a sidlo 1. Obchodni firma spolednosti zni: ROLOFOL a.s. 2. Obec, v niz se nachazi sidlo spolednosti: Bordovice. ll. Piedm6t podnik6ni (6innosti) Piedm6tem podnikdni (6innosti) spolednosti je: - vyiroba, obchod a sluzby neuveden6 v piilohdch 1 a2 3 Zivnostensk6ho z6kona. 1. Spolednost jezalolena na dobu neurditou. lll. Doba trvdni spolednosti lv. Zikladni kapitdl, zp0sob splaceni emisniho kursu akcii, pravidla postupu pii zvysovini a snizov6ni z6kladniho kapit6lu, disledky poru5eni povinnosti splatit vdas upsan6 akcie 1. Vf5e z6kladniho kapit6lu spolednosti dini ,- Ke (slovy: deset milionfi korun deskiich). 2. Pii poruseni povinnosti splatit emisnl kurs upsanlch akcii nebo jeho d6st zaplati upisovatel, kterii je vprodleni se spl6cenlm emisniho kursu akcil, lroky z prodleni ve vf5i 20 % (slovy: dvacet procent) rodn6. 3. ZAkladni kapitdl lze zvf5it postupem podle $ 202 a nlsl. obchodniho zdkoniku: a) ups6nim novyich akcii postupem podle $ 203 a n6sl. obchodniho z6koniku; b) podmin6nlm zvlsenim z6kladniho kapit6lu postupem podle $ 207 a n6sl. obchodniho c) d) z6koniku; zvyi5enim zdkladniho kapit6lu z vlastnich zdroj0 spole6nosti postupem podle ndsl. obchodniho zdkoniku; kombinovanlim zvli5enim zskladnlho kapit6lu postupem podle $ 209a obchodniho z6konlku. $208a a n6sl. 4. Zvf5enl z6kladniho kapitalu upsdnim novlch akciije pi[pustn6, pokud akciondii splatili emisni kurs dilve upsanyich akcii. Toto omezeni neplati, jestlize se zdkladni kapital zvy5uje upsdnim novfch akcii a jejich emisni kurs se spldci pouze nependzitfmi vklady. 5. Ka1dy akcion6i md piednostni prdvo upsat ddst novlch akcii spolednosti upisovanfch ke zvl5enlz6kladniho kapit6lu v rozsahu sv6ho podilu na zdkladnim kapit6lu, s podmlnkou, Ze tyto akcie jsou upisovdny pen6zitlimi vklady. Piednostni prdvo k ripisu t6chto akcii je samostatn pievoditeln6 ode dne, kdy bylo do obchodniho rejstiiku zaps6no usneseni valne hromady o zv1lseni zdkladnlho kapitdlu. ValnA hromada m0ze v usnesenl o zvlseni zdkladniho kapit6lu piednostni prsvo vyloudit nebo omezit pouze, pokud je to v d0lezitem zajmu spolednosti, a za podminek ur6enfch obchodnim z6konlkem. 6. ZAkladni kapit6l m0ze blit z4isen z vlastnlch zdroj0 spolednosti, jakmile valn6 hromada schv6li isdnou, mimoi6dnou nebo mezitlmni 0detni zavlrku a rozhodne o rozd6leni zisku nebo jeho dssti po dopln6nl rezervnlho fondu, nebo z dalsich vlastnich zdroj0 spole6nosti, vykazovanlch v Udetni zavdrce k tomuto tidelu jako pasiva spolednosti. Podminkou uvedeneho zvlseni je, Ze Udetni zavbrka byla ov6iena auditorem bez vyihrad a byla sestavena z lda1il zji5t6nlch nejpozddji ke dni, od n6hoz v den rozhodnuti valn6 hromady o zvf5eni z6kladniho kapitdlu neuplynulo vice nez 6 (slovy: Sest) m5sic0. Akciondii se podileji na takov6mto zvf5eni z6kladniho kapitdlu v pom6ru jmenovityich hodnot svlich akcii. Uveden6 zvf5eni se uskutedhuje bud'vyddnim novyich akcii a jejich bezplatnyim rozdelenlm mezi akcion6ie v pom6ru jmenovitlch hodnot jejich akcii nebo z4isenim jmenovit6 hodnoty jiz vydanfch akcii. 7. Valn6 hromada m&ze povdiit piedstavenstvo, aby za podmlnek urdenfih obchodnim zdkonikem rozhodlo o zvyi5eni zdkladniho kapit5lu upisov6nim novlch akcii nebo z vlastnlch

8 B zdrojfr spolednosti, nejvf5e v5ak o jednu tietinu dosavadni vf5e z6kladniho kapit6lu v dob6, kdy piedstavenstvo o zvli5eni z6kladniho kapitdlu rozhoduje. Pokud je piedstavenstvo povdieno rozhodnout o zv;iseni z6kladniho kapitdlu nepen6zitlimi vklady, musl poveienl zvf5it zakladni kapit6l obsahovat urdeni, kteryi org6n spolednosti rozhodne o ocendnl nependzit6ho vkladu na z6klad6 posudku znalce diznalc0 jmenovanlich soudem dle $ 59 odst. 3 obchodniho zdkoniku. ZAkladni kapitdl lze snlzit postupem podle $ 211 a nasl obchodniho z6koniku: a) snlzenim jmenovit6 hodnoty akciipostupem podle $ 213a a n6sl. obchodniho zdkoniku; b) upust6nim od vyd6niakcii postupem podle S 213d a n6sl. obchodnlho z6koniku. SniZeni zskladnlho kapit6lu vzetim akcii z obdhu losov6nlm v tdchto stanovdch neni piipu5t6no Pokud se snizuje jmenovit6 hodnota akcii spolednosti, snizuje se pom6rn6 u v5ech akcii a snlzeni se provede vlimdnou akcii nebo zatimnich list0 za akcie nebo zatimnl listy s ni25i jmenovitou hodnotou nebo vyznadenim nizsi jmenovite hodnoty na dosavadnl akcii nebo zatlmnim listu s podpisem dlena nebo dlen& piedstavenstva opr6vn6nfch jednat jm6nem spolednosti. K v!m6n6 nebo piedlozenl akcii a zatlmnich list& ve lh0t6 urden6 rozhodnutlm valn5 hromady vyzve piedstavenstvo akcion6ie zp0sobem urdenlim z6konem a stanovami pro svol6nivaln6 hromady. Pii poru5eni povinnosti splatit emisnl kurs akcii nebo jeho splatnou d6st ve lht}t6ch stanovenfch stanovami nebo obchodnim z6konikem, zaplatl nov6 upisujiciakciondi urokyz prodlenive vf5i ur6en6 obchodnim z6konikem. JestliZe upisovatel nesplati emisnl kurs upsanlch akcii nebo jeho splatnou 6dst, musi tak udinit do 60 (slovy: Sedes6ti) dn0 od dorudeni pisemn6ho vyzvani piedstavenstva. Pokud tato lh0ta marn6 uplyne, bude upisovatel neprodlen6 piedstavenstvem vylouden ze spolednosti a vyzv6n k vr6cenizatimniho listu do 30 (slovy: tiiceti) dno od dorudenl plsemn6ho vyzvani piedstavenstva, pokud piedstavenstvo nepiijme v souladu se zdkonem a t6mito stanovamijin6 opatieni, tj. poddnl Zaloby nebo rozhodnuti valn6 hromady o upu5tdni od vyd6ni akcii. Vylouden! upisovatel v5ak naddle spolednosti ru6,i za splaceni emisnlho kursu jlm upsanlich akcii. V piipad6, Ze vyloudenyi upisovatel nevrdti ve vf5e stanoven6 lh0t6 zatlmni list, bude tento zatimni list prohl65en piedstavenstvem za neplatnli. Toto sv6 rozhodnuti musi piedstavenstvo vyhl6sit zp0sobem ur6enfm obecn6 zavaznymi prdvnimi piedpisy a stanovami pro svol6ni valn6 hromady s tim, Ze o tomto za5le upisovateli pisemn6 ozn6menl a soudasnd rozhodnuti zveiejni. Pokud piedstavenstvo prohlssi zatlmni list za neplatnf, vydd mlsto n6ho novyi zatimni list nebo akcie osobd schvdlen6 valnou hromadou, kter6 splati emisnl kurs akcie ? V. Akcie spolednosti Akcie je cennyim paplrem, s nimz jsou spojena prava akcion6ie podilet se v souladu s obecn6 zavazn'fmi prdvnlmi pieilpisy a tdmito stanovami na iizeni spolednosti, na zisku a na likvidadnlm z0statku pii zdniku spolednosti. ZAkladni kapitdl je rozd6len na 10,000 (slovy: deset tisic) kus& kmenovyich akcii na jm6no o jmenovit6 hodnot6 ka2d6 akcie Kd (slovy: jeden tisic korun deskfch). Akcie jsou listinnyimi cennlimi papiry. Akcie nejsou k6tovanyimi cennfmi papiry. Akcie spolednosti obsahuje zejmena: a) obchodnifirmu a sidlo spolednosti; b) jmenovitou hodnotu akcie; c) oznadeni formy akcie - akcie na jm6no; d) firmu, n6zev nebo jm6no akciondie; e) diseln6 oznadeni akcie; 0 vfii z6kladniho kapit6lu a podet akcii k datu emise; g) datum emise; h) podpis 6len0 piedstavenstva, kteii jsou opr6vndni jednat jmenem spole0nosti k datu emrse. Spolednost vede seznam akcion6i&, v n6mz se zapisuje oznaleni druhu a formy akcie, jeji jmenovitd hodnota, firma nebo nlzev a sldlo prdvnick6 osoby nebo jm6no a bydli5t6 lyzicke osoby, kter6 je akcion6iem, popiipadd diseln6 oznadeni akcie, ov6 adresa tyzickl osoby,

9 B '15 kters je akciondiem, resp. kontaktni osoby prdvnick6 osoby, kters je akcion6iem, a zm6ny t6chto Udaj&. Spolednost je povinna kazd6mu sv6mu akcion6ii na jeho plsemnou Zddost a jen za rihradu nsklad0 vydat opis seznamu v5ech akcion6i0, kteii jsou majiteli akcii na jm6no, nebo pozadovan6 d6sti seznamu, a to nejpozd6ji do sedmi dn0 od dorudeni Z6dosti. JestliZe majitel akcie na jm6no zp0sobil, Ze neni zaps6n v seznamu akciondifr, nem&ze se dom6hat prohld5eni usneseni valn6 hromady za neplatn6 proto, Ze mu spolednost neumoznila Udast na valn6 hromad6 nebo vlkon hlasovaciho pr6va. AkcionAi je opr6vn6n akcie piev6st na jin6ho akciondie anebo tieti osobu pouze s piedchozlm pisemnf m souhlasem piedstavenstva. Akcion6i md pr6vo na podil na zisku spolednosti (dividendu), kteni valnd hromada podle hospoddisk6ho viisledku schv6lila k rozd6leni. Tento podilje urden pomdrem jmenovit6 hodnoty jeho akcii k jmenovite hodnot6 akcii vsech akcionsi0. Po dobu trvdni spolednosti ani v pilpadd jejlho zruseni neni akcion6i opr5vn6n pozadovat vr6cenl svfch vklad&. Po zru5eni spolednosti s likvidacl md akcion6i pr6vo na podil na likvidadnim z0statku. Samostatn6 lze smlouvou o postoupeni pohled6vky piev6d6t prdvo na vyplaceni dividendy ode dne, kdy valnd hromada rozhodla o vfplat6 dividendy, piednostni prdvo na upisovdni akcii a pr6vo na vyplacenipodilu na likvidadnim z0statku spojene jinak s akcil. Zemie-li akcionsi, je oprdvndn vykon6vat pr6va s akcii spojens jeho d6dic, nestanovi-li obecne zavazny pr6vni piedpis n6co jin6ho. Je-li vice d6dic&, musi se dohodnout, kdo z nich bude vykon6vat pr6va spojend s akci[, nebo musl urdit spoledn6ho zmocn6nce. Tot6Z plati i v piipad6, 2e akcie je spole6nyim majetkem vice osob. Akcie spolednosti mohou byit vyddny jako hromadn6 listiny (d6le tez jen "hromadn6 akcie") nahrazujici jednotlive akcie spolednosti. Pr6va spojend s hromadnou akcii nemohou byt pievodem dslena na podily. Hromadn6 akcie musl mlt nslezitosti stanoven6 zdkonem o cennfch papirech pro listinnf cennf papir. Akciondi, kterf je majitelem hromadn6 akcie, md pr6vo na jeji vfm6nu za jin6 hromadn6 akcie nebo za jednotliv6 akcie, kter6 hromadnd akcie nahrazuje, a to za podminek uvedenyich nize. Vfm6na hromadn6 akcie za jednotlive akcie nebo za jin6 hromadn6 akcie neni nabyiv6nim vlastnlch akcii spolednosti. AkcionSi - majitel hromadn6 akcie - uplathuje sv6 prsvo na vfm6nu hromadn6 akcie plsemnou Z5dosti dorudenou do sidla spolednosti. V plsemn6 Z6dosti musi uv6st, zda Zitdit vlmdnu za jednotlive akcie nebo zda pozaduje vlmdnu za jin6 hromadn6 akcie. V pilpad6, 2e pozaduje vlm6nu hromadn6 akcie za jin6 hromadn6 akcie, musl uv6st, jak6 hromadn6 akcie pozaduje, a to stanovenim podtu hromadnfch akcii a podtu jednotlivfch akcil, kter6 tyto nov6 emitovan6 hromadn6 akcie nahrazuji. ' PoZaduje-li akciondi - majitel hromadn6 akcie - vfm6nu za jednotliv6 akcie, je piedstavenstvo spolednosti povinno zajistit vyd6ni piislu5n6ho podtu akcii, kter6 jsou nahrazeny hromadnou akci[, a to ve lhfrt6 30 (slovy: tiiceti) kalenddinich dnfi ode dne dorudeni Zddosti o nahrazenl hromadne akcie jednotlivyimi akciemi. Piedstavenstvo je d6le povinno nejpozddji do 3 (slovy: tii) pracovnlch dn0 pot6, co bude mit k dispozici jednotlive akcie, informovat o t6to skutednosti pisemn6 akcion6ie - majitele hromadn6 akcie a vyzvatjej k pievzetijednotlivlch akcii. Plsemnd vfzva piedstavenstva musl obsahovat misto a termin, kdy se md akcion6i k vfm6n6 hromadn6 akcie za jednotlive akcie dostavit. V piipad6, Ze se akciondi - majitel hromadn6 akcie - k vfm6n6 hromadn6 akcie nedostavi a svoji neudast i6dn6 omluv[, stanovl piedstavenstvo akcion6ii pisemne n6hradni termin vyim6ny hromadn6 akcie za jednotlive akcie. O vfm6n6 hromadn6 akcie za jednotliv6 akcie musi bft poiizen pied6vaci protokol. Piedstavenstvo je povinno hromadnou akcii znidit a poiidit o tom protokol. Kopii tohoto protokolu za5le akciondii, kteryi poz6dal o vfm6nu hromadn6 akciezajednotliv6 akcie. Vpiipad6, Ze akcion6i od sveho z1m5ru vym6nit hromadnou akciizajednotliv6 akcie ustoupi, je povinen o tom bez zbyte6neho odkladu pisemn6 informovat piedstavenstvo spolednosti. Vzniknou-li spolednosti do doby, kdy bude spolednosti dorudeno akciondiovo rozhodnuti o tom, 2e na vyim6nu hromadn6 akcie rezignuje, n6klady spojen6 s vyddni jednotlivyiph akcii, podili se akciondi na takovlchto n5kladech pomern6. \ Pro vyim6nu hromadn6 akciezajin6 hromadn6 akcie plativyi5e uveden6 podminky'obdobn6. 9

10 1. Orgdny spolecnosti jsou: a) valn6 hromada; b) piedstavenstvo; c) dozordl rada. Vl. Orginy spolednosti Vll. Valn6 hromada, jeji p0sobnost, zprisob jejiho svol6vsni, zp0sob jejiho rozhodovini Valn6 hromada je nejvysslm o196nem spolednosti. Do p0sobnosti valn6 hromady nale2i a) rozhodov6ni o zm6n5 stanov, nejde-li o zm6nu v d0sledku zvfseni z6kladniho kapitdlu piedstavenstvem podle S 210 obchodniho zdkoniku nebo o zm6nu, ke kter6 do5lo na z6klad6 jinfch pr6vnich skutednosti; b) rozhodov6ni o zvli5eni 6i snizenl zdkladniho kapitdlu nebo o pov6ienl piedstavenstva podle $ 210 obchodniho zdkoniku nebo o moznosti zapodteni pen6zite pohleddvky v06i spolednosti proti pohled6vce na splacenlemisniho kursu; c) rozhodovsnlo snizenlz6kladniho kapit6lu a o vyd6nldluhopisfr podle S'160 obchodniho zskonlku; d) volba a odvol6ni dlen& piedstavenstva, vd. jmenovdni a odvol6ni piedsedy piedstavenstva; e) volba a odvol6ni dlen& dozordl rady, pokud n6kteii z tdchto dlen& nejsou voleni a odvoldv6ni podle $ 200 obchodniho zdkoniku; f) schvdlenl i6dn6, mimoi6dn6, konsolidovan6 i mezitimni fdetni zav5rky, rozhodnuti o rozdelenizisku nebo o Uhrad6 ztrlty a stanovenitantiem; g) rozhodov6ni o odm6hov6ni dlen0 piedstavenstva a dozordi rady; h) rozhodov6ni o k6taci (dastnickyich cennyich papir0 spolednosti podle zvld5tniho pr6vniho piedpisu a o jejich vyiazeni z obchodov6ni na ofici6lnim trhu; i) rozhodovdn[ o zru5enl spolednosti s likvidaci a rozhodov5ni o zru5eni rozhodnuti o zruseni spolednosti s likvidaci, jmenovdni a odvol6ni likviddtora, vdetn6 vyi5e jeho odm6ny, a schvdleni ndvrhu na rozddleni likvidadniho z0statku; j) rozhodnuti o frizi, pievodu jm6ni na jednoho akcionsie, rozd6lenl nebo zm6n6 prdvnl formy; k) schv6leni smluv uvedensich v $ 67a obchodniho z6koniku; l) schv6lenljedn6ni udin6nlch jm6nem spolednosti do jejiho vzniku podle $ 64 obchodniho z6koniku; m) schv6lenlovl6dacismlouvy, smlouvy o pievodu zisku a smlouvy o tich6m spoledenstvla jejich zm6n; n) schv6lenl nabyti azcizeni Udasti spolednosti na podnikdnitietich osob; o) rozhodovdnio dal5ich otdzk6ch, kter6 zdkon nebo tyto stanovy sv6iujivaln6 hromad6. Valn6 hromada si nem0ze vyhradit k rozhodov6ni z6lezitosti, kter6 ji nesv6iuje z6kon nebo stanovy. Akcion6i se z06asthuje valne hromady osobn6 anebo v zastoupeni na zakladd plsemne plne moci. Z6stupcem akciondie nemt3tze byit dlen piedstavenstva nebo dozor6l rady. Valnou hromadu svol6vd piedstavenstvo, popilpad6 jeho dlen, pokud se piedstavenstvo na jejim svoldni bez zbytecn6ho odkladu neusneslo, a obecn6 zavazn'! pr6vni piedpis stanovi povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud piedstavenstvo neni dlouhodob6 schopno se usn65et. Valn6 hromada spole6nosti se musi konat nejmen6 jednou za rok, a to nejpozdsji do Sesti m6slc0 od oosledniho dne Udetniho obdobi. Piedstavenstvo je povinno uveiejnit pozvdnku na valnou hromadu tak, Ze ji (i) osobn6 pied6 akcionsi&m nebo (ii) za5le akciondifim na adresu bydli5td nebo sldla uvedenou v seznamu akcion6i0 ve lh0t6 30 (slovy: tiiceti) dnft pied datem kon6ni valn6 hronnady nebo (iii) zasle akcion6i0m na ovou adresu uvedenou v seznamu akcion6ifi. Odvoldni valn6 hromady nebo zm6na data nebo dasu di mista jejiho kon6nl musi bftrozndmeny akciondi&m stejnfm zpfrsobem, a to nejpozd6ji 1 (slovy:jeden) tliden pied datem kondnivaln6 hromady. JestliZe md byit na poiadu jedndni valn6 hromady zm6na stanov spolednosti, musi pozvdnka na valnou hromadu alespoi charakterizovat podstatu navrhovanvch zm6n a ridvrh zmdn stanov 10

11 I musi byt akciondi&m k nahl6dnuti v sidle spolednosti ve lh0t6 stanoven6 pro svoldni valn6 hromady. V pozv6nce na valnou hromadu musl blit L.rvedeno, Ze akcionsi m6 pr6vo vyzsdat si zasl{ni kopie n5vrhu stanov na sv[rj n6klad a sv6 nebezpedi. Valnd hromada je schopna se usn65et, jsou-li piitomni akciondii, kteii maji akcie, jejichz jmenovit5 hodnota piesahuje 30% (slovy: tiicet procent) z6kladniho kapit6lu spolednosti. Neni-li valnd hromada schopna se usndset, svol6 piedstavenstvo ndhradni valnou hromadu tak, aby se konala do 6 (slovy: Sesti) tfdn& ode dne, na kterli byla svol6na p0vodni valnd hromada. Ndhradni valnou hromadu svoldvd piedstavenstvo zpfrsobem urdenfm vlse s tim, Ze lh&ta vtomto dl6nku stanoven6 se zkracuje na 15 (slovy: patn6ct) dn0. Pozv6nka na takovou valnou hromadu musi byit rozesl6na ve lh0t6 nejpozd6ji do 15 (slovy: patn6cti) dn0 ode dne, na kterf byla svol5na p0vodni valn6 hromada. N6hradni valna hromada musi mit nezm6n6nli poiad jednsni. Ndhradni valnd hromada je usn65enlschopnl za piitomnosti jakehokoliv podtu akcion5i0. Z6leZitosti, kter6 nebyly zaiazeny do navrhovan6ho poiadu jedn6nl valn6 hromady, lze rozhodnoutjen za Udasti a se souhlasem v5ech akciondi0. JestliZe akcion6i hod16 na valn6 hromad6 uplatnit protin6vrhy k n6vrhfrm, jejichz obsah je uveden v pozv6nce na valnou hromadu, nebo v piipad6, Ze o rozhodnuti valn6 hromady musi byit poiizen not6iskf z6pis, je povinen dorudit plsemn6 zndni sv6ho ndvrhu nebo protindvrhu spolednosti nejm6n6 5 (slovy: p6t) pracovnich dn& piede dnem kondni valn6 hromady, pokud nejde o n6vrhy na volbu konkr6tnich osob do orgdnfr spolednosti. Piedstavenstvo uveiejni jeho protin6vrh se svfm stanoviskem, pokud je to mozn6, nejm6n6 3 (slovy: tii) dny pied ozndmenyim datem kondni valn6 hromady. Na kazdou '1 (slovy: jednu) akcii piipadd 1 (slovy: jeden) hlas. Na valn6 hromad6 se hlasuje veiejn6 zdvizenim ruky, pokud valn6 hromada nerozhodne o hlasovdni formou hlasovacich listk0. Nejprve se hlasuje o n6vrhu svolavatele valn6 hromady, a nenl - li takov;i n6vrh schv6len, hlasuje se o dal5ich navrzich a protin6vrzich k projedn6van6mu bodu v tom poiadi, v jak6m byly piedlozeny. Jakmile byl piedlozenyi ndvrh nebo protindvrh schvdlen, o dalsich protin6vrzich k tomuto bodu se nehlasuje. Pied hlasovdnlm musi bft valn6 hromada sezn6mena se v5emi ndvrhy a protin6vrhy podanfmi k dan6mu bodu poiadu jednsni valn6 hromady v souladu s t6mito stanovami a pr6vnimi piedpisy. Piedseda valn6 hromady pii tom zajisti, aby hlasov6ni probihalo tak, aby bylo mozno poiidit zapisz valn6 hromady, popiipad6 not6iskyi z6pis v souladu se z6konem. Piedseda valn6 hromady zejmena podle potieby zajisti, aby hlasujici osoby pii hlasov6ni uvedly, 6im jmenem hlasuji (obchodni firmu, popiipad6 ndzev nebo jm6no akciondie) a podet akcii, jimiz hlasuji. VyZaduji- li platn6 pr6vni piedpisy, aby o rozhodnuti valn6 hromady byl poiizen not6iskli zdpis, je piedseda valn6 hromady povinen vest jednsnl valn6 hromady takovlim zp0sobem, kterf umoznl poiizeni not6isk6ho zdpisu piedepsanfm zp0sobem. Neni-li obchodnlm z6konlkem stanoveno jinak, pak valn6 hromada spolednosti piijimd usnesen[, hlasuje-li pro piijeti usneseni v6t5ina piitomnyich hlaso. Pro piijetl usneseni na n6hradnl valn6 hromad6 se v6t5ina hlas& potiebnd pro piijeti usnesenl dle piedchozl v6ty poditd z hlas0 piitomnfch na ndhradni valn6 hromad6. O rozhodnutich valn6 hromady musi bft poiizen not6isk! z6pis v piipad6, ukl6d5-li to obecn6 zav azn'i prdvn i pied pis. Pii posuzov5nizp&sobilosti valn6 hromady dinit rozhodnuti a pii hlasov6ni na valn6 hromad6 se nepiihli2i k akciim nebo zatlmnim list0m, s nimiz neni spojeno prdvo hlasovat nebo pokud nelze hlasovaci pr6vo, ktere je s nimi spojeno, vykondvat. Valnd hromada zvoli na ndvrh piedstavenstva sv6ho piedsedu, zapisovatele, 2 (slovy: dva) ov6iovatele z6pisu a 2 (slovy: dv6) osoby pov6ien6 sditdnim hlasfl, nestanovi-li obchodni zakonik jinak. Do doby zvoleni piedsedy iidi valnou hromadu dlen piedstavenstva, jehoz tlm piedstavenstvo pov6ii. Zitpis o konsni valn6 hromady obsahuje: a) obchodnifirmu a sidlo spolednosti; b) misto, dobu a das kondnivaln6 hromady; \ c) jm6no piedsedy valn6 hromady, zapisovatele, oveiovatehl zdpisu a osob pov6ienyich sditdnlm hlas0; d) popis projedndnijednotlivyich bod0 programu valn6 hromady; 11

12 19 20 I 2 e) rozhodnutivaln6 hromady s uvedenim vyisledku hlasov6ni; f) obsah protestu akciondie, dlena piedstavenstva nebo dozordi rady tfkajiciho se rozhodnutlvaln6 hromady, jestli2e o to protestujici pozetdtt. Piedstavenstvo zabezpeduje vyhotovenl z6pisu o valn6 hromad6 do 30 (slovy: tiiceti) dnfl od jejiho ukondeni. Zdpis o valn6 hromad6 podepisuje zapisovatel, piedseda valn6 hromady a dva ov6iovatel6 z6pisu. Z{pisy o valn6 hromad6 s pozv6nkou na valnou hromadu a listina piftomnlch akciondi0 se uchov6vaji v archivu spolednosti po celou dobu jejiho trv6ni. Na po26d6ni kter6hokoliv akcion6ie mu na jeho vlastni n6klady piedstavenstvo vyd6 kopii zdpisu nebo jeho d6sti za celou dobu existence spolednosti. Md-li spolecnost jen jedineho akcion6ie, nekon6 se valnd hromada a p&sobnost valn6 hromady vykon6v6 tento akcion6i. Rozhodnuti akcion6ie pii vfkonu p0sobnosti valn6 hromady musi mit pisemnou formu a musi bft podepsdno akciondiem, formu not6isk6ho zdpisu musl mit toto rozhodnutl v tdch piipadech, kdy se poiizuje not6iskyi z6pis o rozhodnutl valn6 hromady. Jedinyi akcion6i md pr6vo vyzadovat k Ocasti pii rozhodov6ni pii vlkonu posobnosti valn6 hromady Udast piedstavenstva a dozordl rady. Pisemn6 rozhodnutijedin6ho akciondie musi bft dorudeno piedstavenstvu a dozordi rad6. Vlll. Piedstavenstvo, pocet jeho 6len0, d6lka funk6niho obdobi, vymezeni p0sobnosti, zptisob rozhodov6ni 4 Piedstavenstvo je statut6rnlm orgdnem spolednosti. Piedstavenstvo rozhoduje o v5ech zdlezitostech spolednosti, pokud nejsou sv6ieny do pfrsobnosti valn6 hromady nebo dozordl raoy. elenem piedstavenstva m0ze byit pouze lyzickl osoba, kter6 dos6hla v6ku 18 let, kterd je pln6 zp0sobil6 k pr6vnlm rikonom, kter6 je bez0honn6 ve smyslu zakona 6, Sb., o Zivnostensk6m podnik5ni, ve zndni pozd6j5ich piedpis0_ (d5le jen,,22"7, a u ni2 nenastala skutednost, jez je piekszkou provozovdni Zivnosti podle ZZ. Osoba, kter6 uvedene podmlnky nesplfruje nebo na jejlz stran6 je d6na piek6zka vyikonu funkce, se dlenem piedstavenstva nestane, i kdy? o tom rozhodla valn6 hromada. Piestane - li clen piedstavenstva splhovat podminky stanoven6 pro.vfkon funkce pr5vnimi piedpisy, jeho funkce tlm zanik6, nestanovl- li obchodni zlkonikjinak. Tlm nejsou dotdena pr6va tietich osob nabyt6 v dobr6 viie. Piedstavenstvo se ildizdsadami a pokyny schvdlenlimi valnou hromadou, pokud jsou v souladu s prdvnimi piedpisy a stanovami. Clenov6 piedstavenstva jsou povinni vykon6vat svou p0sobnost s pedl i6dneho hospod5ie azachovavat mldenlivost o d0v6rnyich informacich a skutednostech, jejichz prozrazeni tietim osobam by mohlo spolednosti zpftsobit Skodu. elenov6 piedstavenstva, kteii zpfisobili spolednosti poruienlm pr6vnich povinnosti pii vyikonu pfrsobnosti piedstavenstva Skodu, odpovfdajiza tuto Skodu spoledn6 a nerozdiln6. Piedstavenstvo zabezpeduje obchodni vedenl v6etn6 i5dneho vedenl Udetnictvi a piedkl6d6 valn6 hromad6 ke schv5lenl i6dnou, mimoi6dnou, konsolidovanou, mezitimni fdetni z6v6rku s ndvrhem na rozdelenl zisku nebo rihrady ztrlty. Tato zdv6rka v pln6m rozsahu nebo vybran6 Idlez n[se ve lhfit6 nejmen6 30 (slovy. tiicet) dnft piede dnem kon6nivaln6 hromady uveiejni zpfrsobem urdenfm z6konem a t6mito stanovami pro svol6nivaln6 hromady s uvedenim doby a mista, v n6mz je ri6etni zlvlrka k nahlednuti pro akciondie spolednosti. Nejm6n6 jednou za 06etni obdobi piedkl6d6 piedstavenstvo valn6 hromad6 zpravu o podnikatelsk6 dinnosti spolednosti a o stavu jejiho majetku. Tato zpravaje vzdy sou66sti vltrodni zpr1vy zpracov6van6 podle zvld5tniho piedpisu. I 8 Piedstavenstvo je oprsvndno stanovit vnitinim piedpisem, kter6 prdvni Ukony mohou jm6nem spolednosti 6init zam6stnanci spolednosti. Piedstavenstvo m6 3 (slovy: tii) dleny. eleny piedstavenstva voli a odvol6v6 valnd hromada. Funkdni obdobi dlen& piedstavenstva 6ini 5 (slovy: p6t) let. 0lenov6 piedstavenstva mohou bft voleniop6tovn6. Piedseda piedstavenstva je volen a odvol6vdn 6leny piedstavenstva, pro jmenovdni, resp. odvol6ni piedsedy piedstavenstva se vyzaduje plnf podet hlas0 v5ech 6len0 piedstavenstva. Piedstavenstvo se sch6zl podle potieby. Zased6ni piedstavenstva se kon6 v sidle spolednosti, ledaze piedstavenstvo rozhodne jinak. ZasedSni piedstavenstva svol6v6 jeho piedseda. Svol6v6ni se d6je pisemnoq pozv6nkou, v n[2 12

13 je uvedeno mlsto, datum a hodina kon6ni a program zaseddni. Pozvdnka musi bft dlen0m piedstavenstva dorudena nejmsn6 3 (slovy: tii) dny pied zaseddnlm. v Pokud s tim souhlasi vsichni dlenov6 piedstavenstva, lze jeho zaseddni svolat i telegraficky nebo telefaxem nebo elektronickou formou. I v takov6m pilpad6 viak musi pozv6nka obsahovat vf5e uvedene nslezitosti a dlehov6 piedstavenstva musipotvrdit jeji pfijeti. Piedseda piedstavenstva je povinen svolat zaseddni piedstavenstva vzdy, poz6d6-li o to plsemn6 n6kterf z dlen0 piedstavenstva nebo dozordl rada. Nesvol6-li zased5ni piedstavenstva ve lh0t6 3 (slovy: tii) dnfi ode dne dorudeni Z6dosti, m0ze je svolat kterfkoliv dlen piedstavenstva nebo dozordi rada. Piedstavenstvo milze podle sv6 fvahy piizvat na zaseddni i dleny jinfch org6nfr spolednosti, jejl zamdstnance nebo akcion6ie. Jedn5ni piedstavenstva se mfrze z0dastnit dlen dozordi rady, jestlize o to dozordl rada poladf. Piedstavenstvo je schopn6 usn65eni, je-li piltomna alespoh nadpolovidni v6t5ina dlenfr piedstavenstva. Piedstavenstvo rozhoduje vdtsinou hlas& piitomnlich dlen0 piedstavenstva, v pilpadd rovnosti rozhoduje hlas piedsedy piedstavenstva. Opr0bdhu zaseddni piedstavenstva ao jeho rozhodnutich se poiizuji z6pisy, podepsan6 piedsedou piedstavenstva a zapisovatelem. Vz6pisu zjedndni piedstavenstva musi byit jmenovit6 uvedeni 6lenov6 piedstavenstva, kteii hlasovali proti jednotlivyim usnesenlm piedstavenstva nebo se zdrzeli hlasov6nl. Piedstavenstvo m0ze rozhodovat take pisemnou formou. N6vrh rozhodnutl musi piedseda piedstavenstva zaslat vsem dlen0m piedstavenstva se Z6dosti o schv6leni ndvrhu ve lh0t6, kter6 nesmi blt kratsi nez 3 (slovy: tii) dny. Ndvrh se povazuje zapiijaty, schv6li-lijej pisemn6 piedseda a alespofi jeden dlen piedstavenstva. Piedstavenstvo m0ze rozhodovat take prostiednictvim sd6lovaci techniky, napiiklad formou telefonick6 konference. N6vrh rozhodnutl se povazuje za piijaty, schvsli-li jej pisemn6 piedseda a alespoh jeden dlen piedstavenstva. elen0m piedstavenstva piislusi za vlkon jejich funkci odm6na a podil na zisku - tantiema. Vztah dlena piedstavenstva ke spolednosti upravuje smlouva o vfkonu funkce dle $ 66 odst. 2 obch. z6koniku. Smlouva o vfkonu funkce musi mit plsemnou formu a musi byit schv6lena valnou hromadou. Clen piedstavenstva milze ze sv6 funkce odstoupit. Sv6 odstoupeni je povinen pisemnd ozndmit piedstavenstvu spolednosti. Vlikon funkce kondldnem, kdy odstoupeni projednalo nebo m6lo projednat piedstavenstvo spolednosti. Piedstavenstvo spolednosti je povinno projednat odstoupenl na sv6m nejbliz5im i6dnem zased6nl pot6, co se o odstoupeni z funkce dov6d6lo. JestliZe osoba, kterd odstupuje z funkce, oznami sv6 odstoupeni na zaseddni piedstavenstva, kondi vlkon funkce uplynutim 2 (dvou) m6slcfr po takov6m ozndmen[, neschv6ll - li piedstavenstvo na jeji Z6dost jin! okamzik zdniku funkce. Piedstavenstvo, jehoz podet dlenfi zvolenlich valnou hromadou neklesl pod polovinu, m0ze jmenovat n6hradniho dlena do pii5tiho zased6nlvaln6 hromady. M6-li spolednost pouze jedinsho akciondie, funkci piedstavenstva jakozto kolektivniho statut6rniho orgdnu m[tze vykon6vat vsouladu s ustanovenlm $ 194 odst. 3, prvni v6ta obch. zdk. jeden dlen piedstavenstva (edinyi 6len piedstavenstva s pravomoci piedstavenstva), kterf je volen valnou hromadou. Jedinyi dlen piedstavenstva m6 v takov6m piipad6 ve5kerd pr6va a povinnosti, kterd jinak piislusi piedstavenstvu. UstanovenI stanov upravujici zaseddni piedstavenstva a zpfrsob jeho rozhodovdni se v takov6m piipadd nepouzijl. V piipad6 odstoupeni jedin6ho dlena piedstavenstva v pr0b6hu funkdnlho obdobi, nebo v piipad6 jeho smrti, piebir6 pravomoci dlena piedstavenstva jedinyi akciondi. Odstoupeni z funkce jedineho dlena piedstavenstva s pfrsobnosti piedstavenstva zasil6 tento dlen na adresu posledniho zn6m6ho jedineho akciondie uveden6ho v seznamu akcion6iir.'jedinli akcion6i pii vfkonu posobnosti valn6 hromady je povinen odstoupeni projednat do 7 (slovy: sedmi) dnfr ode dne jejiho dorudeni. ) V piipad6, Ze jedinf dlen piedstavenstva s pr}sobnosti piedstavenstva zemie, je j6dinli akcion6i pii vfkonu pfrsobnosti valn6 hromady povinen do 7 (slovy: sedmi) dno ode dne, kdy se dozvi o smrti dlena piedstavenstva rozhodnout o jmenov5ni nov6ho jedineho dlena piedstavenstva l3

14 s pravomocemi pfedstavenstva dle piedchozlch ustanovenl V piipad6, 2e se jedinf akcion6i rozhodne jakyikoliv podet jim drzenlich akcii spolednosti piev6st na jinou osobu, je povinen ozn6mit tuto skutednost piedstavenstvu, resp. dlenu piedstavenstva s pravomoci piedstavenstva a zvolit pii vfkonu p0sobnosti valn6 hromady dal5l tii dleny piedstavenstva, kterfm podet dlen0 piedstavenstva doplni na t6mito stanovami vyzadovan! oodet. Pokud z t6chto stanov nebo z usneseni valn6 hromady nevypllivaji dal5i omezen[, 6len oiedstavenstva nesmi: a) podnikat v oboru stejndm nebo obdobn6m oboru podnik6ni spolednosti, ani vstupovat se spolednosti do obchodnich vztahu; b) zprostiedkov6vat nebo obstar6vat pro jine osoby obchody spolednosti; c) 0dastnit se podnikdnijine spolednostijako spolednik s neomezenlm rudenim nebo jako ovlddajicl osoba jin6 osoby se stejnyim nebo obdobnyim piedm6tem podnikani; d) vykondvat dinnost jako statutdrni org6n nebo dlen statutarniho nebo jin6ho orgdnu jin6 pr6vnick6 osoby se stejnlim nebo obdobnlm piedm6tem podnik6ni, ledaze jde o KOnCern; to vse bez piedchoziho souhlasu valn6 hromady spolednosti, nevyplfv5-li z piislusnfch ustanoven i obchod n lho z6kon lku absol utn I zakaz konku rence. lx. Dozor6i rada podet jejich 6lent, d6lka funkdniho obdobi, vymezeni p&sobnosti, zprisob rozhodov5ni 1 2 J 4 Dozordi rada dohllzi na vlikon p0sobnosti piedstavenstva a uskutediovdni podnikatelske cinnosti soolednosti. elenem dozordi rady m02e byit pouze fyzickl osoba, kterd dosdhla vdku 18 let, kter6 je pln6 zpirsobil6 k pr6vnfm rikonfim, kter5 je bezrihonn6 ve smyslu 2Z a u n[2 nenastala skutednost, jez je piekdzkou provozovdni Zivnosti podle 22. Osoba, kter6 uveden6 podminky nespliuje nebo na jejiz stran6 je d6na piekalka vlikonu funkce, se dlenem dozordi rady nestane, ikdyz o tom rozhodla valn6 hromada (piipadn6 zam6stnanci spolednosti, pokud volidleny dozordi rady). Piestane - li dlen dozordi rady splf,ovat podminky stanoven6 pro vlkon funkce prdvnlmi piedpisy, jeho funkce tim zanikd, nestanovi - li ObchZ jinak. Tim nejsou dotdena pr6va tietlch osob nabyt6 v dobr6 viie. e lenov6 dozordi rady jsou opr6vn6ni nahlizet do v5ech doklad& a zaznamt tfkajicich se 6innosti spolednosti a kontrolovat, zda Udetni zapisy jsou isdnd vedeny v souladu se skutednostl a zda podnikatelsk6 dinnost se uskutediuje v souladu s prdvnimi piedpisy, stanovami a pokyny valn6 hromady. Dozordi rada piezkoumdv6 i6dnou, mimoi6dnou, konsolidovanou a mezitlmni [6etni z6v6rku a ndvrh na rozd6lenizisku a Uhradu ztraty a piedkl6dd sve vyj6dienivaln6 hromad6. e lenov6 dozordi rady se Udastni valn6 hromady a jsou povinni sezn6mit valnou hromadu s vyisledky sv6 kontrolni dinnosti. o Dozordi rada svoldvd valnou hromadu, jestlize to vyzaduji z4my spolednosti a na valn6 hromad6 navrhuje potiebnd opatieni. Dozordi rada md 3 (slovy: tii) dleny. Cleny dozordi rady voli a odvol6v6 valn6 hromada. Me - li spolednost vice ne2 pades6t zam6stnanc0 v pracovnim pomdru na pracovni dobu piesahujici polovinu tyidenni pracovnl doby stanoven6 zvl65tnim prdvnim piedpisem v prvni den Udetniho obdobi, v n6mz se kon6 valn6 hromada, kterd voli 6leny dozordf rady, voli a odvoldvaji jednu tietinu dozordi rady zamdstnanci spolednosti a dv6 tietiny dlen& dozordi rady jsou voleni a odvol6vani valnou hromadou. elen dozordi rady nesmi byit z6roveh dlenem piedstavenstva, prokuristou nebo osobou opr6vn6nou podle z6pisu v obchodnim rejstiiku jednat jm6nem spolednosti. Funkdni obdobi dlen0 dozordl rady dini 5 (slovy: p6t) let, funkdnl obdobi prvn(ch dleno dozordi rady kon6l 1 (slovy:jeden) rok po vzniku spolednosti. elenov6 dozordi rady mohou bft voleni op6tovn6. e len dozordi rady m&ze ze sv6 funkce odstoupit. Sv6 odstoupenije povinen pisemn6 ozndmit dozordl rad6. Vfkon funkce kondl dnem, kdy odstoupeni projednala nebo m6la projednat valn6 t4

15 hromada spolednosti. Valn6 hromada je povinna projednat odstoupeni na sv6m nejblizsim zased6ni. JestliZe osoba, kter6 odstupuje z funkce, oznlmi sv6 odstoupenl na zased6nf valn6 hromady, kondi vyikon funkce uplynutim 2 (dvou) m6sic0 po takov6m ozn1meni, neschv6li - li valn6 hromada na jeji Z6dost jinyi okamzik z6niku funkce. U osob zvolenfch za dleny dozordi rady zam6stnanci spolednosti vyikon funkce kondl dnem, kdy odstoupeni projednala nebo m6la projednat dozordi rada Clenove dozordi rady voll sv6ho piedsedu. Dozordi rada se sch6zi podle potieby. ZasedSni dozordi rady se kond v sidle spolednosti, ledaze by dozordi rada rozhodla jinak. ZasedAni dozordi rady svoldv6 jeji piedseda. Svol6vdni se d6je pisemnou pozvdnkou, v niz je uvedeno mlsto, datum a hodina kon6ni a program zased6ni. Pozv6nka musi bft dlenfrm dozordi rady dorudena nejm6n6 3 (slovy: tii) dny pied zased6nim. Pokud s tim souhlasi v5ichni dlenov6 dozordl rady, lze jeji zased6ni svolat i telegraficky nebo telefaxem nebo elektronickou formou. I v takov6m piipad6 v5ak musl pozvanka obsahovat v1i5e uveden6 n6lezitosti a 0lenov6 dozordi rady musi potvrdit jeji piijeti. Piedseda dozordi rady je povinen svolat zaseddni dozordl rady vzdy, pozddd-li o to plsemn6 ndkter! z 6len0 dozordi rady. Nesvol6-li zased6ni dozordi rady ve lh0td 3 (slovy: tii) dn0 ode dne dorudeni Z6dosti, mftze je svolat kterfkoliv 6len dozordi rady. Dozordi rada je schopn5 usn65eni, je-li piitomna alespoh nadpolovidni v6t5ina dlenfr dozordi rady. Dozordi rady rozhoduje v6t5inou hlas0 dlen0 dozordi rady, v piipad6 rovnosti hlasfi rozhoduje hlas piedsedy dozordi rady. O probdhu zased6ni dozordi rady a o jejich rozhodnutich se poiizuji z6pisy, podepsan6 piedsedou dozordi rady. V z6pise se uvedou i stanoviska mensiny dlen& dozordl rady, jestlize tito o to po26dli. Dozordi rada m&ze rozhodovat tak6 pisemnou formou. N6vrh rozhodnuti musi piedseda dozordi rady zaslat v5em 6len0m dozor6i rady se ZSdosti o schv6lenl n6vrhu ve lh0t6, kterd nesmi bft kratsi nez 3 (slovy: tii) dny. N6vrh se povazuje za piryati1, schv6li-li jej pisemn6 v5ichni dlenov6 dozordi rady. Dozordi rada m&ze rozhodovat tak6 prostiednictvim sd6lovaci techniky, napiiklad formou telefonicke konference. Ndvrh rozhodnuti se povazuje za piijaty, schvsli-li jej vsichni dlenov6 dozordi rady. elenfrm dozordi rady piislu5izav'fkonjejich funkcl odm6na a podil na zisku - tanti6ma. Vztah dlena dozordi rady ke spolednosti upravuje smlouva o vfkonu funkce dle $ 66 odst. 2 obch. zdkoniku. Smlouva o vvkbnu funkce musl mit olsemnou formu a musi bvt schvdlena valnou hromadou. Pokud z t6chto stanov nebo z usneseni valn6 hromady nevypllivaji dal5i omezen[, 6len dozordi rady nesmi: a) podnikat v oboru stejn6m nebo obdobn6m oboru podnik6ni spole6nosti, ani vstupovat se spolednosti do obchodnich vztah0; b) zprostiedkovdvat nebo obstar5vat pro jin6 osoby obchody spolednosti; c) fdastnit se podnik6nijin6 spolednosti jako spolednik s neomezenlim rudenim nebo jako ovlsdajici osoba jin6 osoby se stejnfm nebo obdobnlm piedm6tem podniksni; d) vykon6vat dinnost jako statutdrnl orgdn nebo clen statut6rniho nebo jineho org6nu jine pr5vnick6 osoby se stejnlim nebo obdobnlm piedmstem podnik6ni, ledaze jde o koncern; to v5e bez piedchoziho souhlasu valn6 hromady spolednosti, nevyplyiv6-li z pilslusnfch ustanoven I obchod n iho z6kon iku absolutn I zakaz kon ku rence. X. Jednini jm6nem spolednosti Piedstavenstvo je statut6rnim orgdnem, jenz iidi dinnost spolednosti a jedna jejlm jm6nem. Jm6nem spole6nosti je oprdvn6n jednat samostatnd pouze piedseda piedstavenstva. elen piedstavenstva je opr6vndn jednat jm6nem spolednosti (i) spolepn6 s piedsedou piedstavenstva anebo (ii) samostatns na zaklad5 pisemn6ho pov6ieni piedstavenstva. 15

16 J o 1. 2 Cini-li dlenov6 piedstavenstva jmenem spolednosti pisemn6 pr5vni Ukony, podepisujije tak, Ze k obchodnifirm6 spolednosti piipoji sv0j podpis. Vykon6vd li funkci piedstavenstva pouze jedinli dlen piedstavenstva s pravomoci piedstavenstva, jedn6 jm6nem spolednosti navenek tento jedinyi dlen piedstavenstva. Xl. Rezervni fond, zprisob jeho tvorby a dopliovini Spolecnost vytvoil rezervni fond z disteho zisku vyk6zan6ho v i5dn6 Udetni zdv6,rce za rok, v n6mz poprv6 distyi zisk vytvoii, a to ve vfsi nejmenc 20% (slovy: dvaceti procent) z disteho zisku, ne v5ak vice nez 10% (slovy: deseti procent) z hodnoty z6kladniho kapitdlu. Tento fond se rodn6 doplhuje o5% (slovy: p6t procent) z dist6ho zisku, a2 do dosazeni vlse 20% (slovy: dvaceti procent) z6kladnlho kapit6lu. Takto vytvoienyi rezervnl fond m0ze spolednost pouzit pouze k (hrad6 ztr6ty Xll. Hospodaieni spolednosti, zp0sob rozddleni zisku a [hrady ztrflty Obchodni a Udetni rok spolednosti se shoduji s kalend6inim rokem. Spole6nost je povinna vest iddne a Iplne Udetnictvipo celou dobu sv6 existence. naona Udetni zavlrka musi blt vyhotovena ve lhfrt6 stanoven6 piislu5nfmi obecnd zavaznymi pr5vnimi piedpisy. Spolednost musi mit Udetni zdv6rku ovdienou auditorem podle zvl65tnlho piedpisu, ukl6d6-li ji tak obecn6 zavazny pr5vnl piedpis. Spolednost zveiejhuje ldle z Udetni z1v5rky ov6ien6 auditorem zp0sobem stanovenlm zdkonem. Udetni zav5rka ovdien6 auditorem se uklsdd ve sblrce listin piislusn6ho obchodniho rejstiiku. Spolednost rozd6luje zisk, jsou-li spln6ny podminky stanoven6 obecn6 zavazn'fmi prdvnimi piedpisy po povinn6m piid6lu do rezervniho fondu. Spolecnost uhrazuje ztr6tu zp0soby stanovenyimi obecne zfvaznymi prdvnlmi piedpisy a z d0vod0 stanovenyich obecn6 zavaznymi pr6vnimi piedpisy v tomto poiadi: a) z rezervniho fondu, b) snizenlm zdkladnlho kapitdlu, c) jinlm vhodnlm zp&sobem. O rozd6leni zisku a 0hrad6 ztr1ly rozhoduje valnd hromada. Nestanovi-li rozhodnuti valn6 hromady n6co jin6ho, je dividenda splatnd do 3 (slovy: tii) mdsic0 ode dne, kdy bylo piijato usnesenlvaln6 hromady o rozd6lenizisku. Neurdi-li rozhodnutivaln6 hromady jinak, spolednost vypldci dividendu na sv6 n6klady a nebezpedi na adrese akcion6ie veden6 v seznamu akcion6i0 ke dni splatnosti-dividendy. Xlll. Postup pii doplfiovini a zm6n6 stanov Kteryikoliv z akcion6i& je oprdvn6n piedlozit piedstavenstvu ndvrh na doplndni nebo zm6nu t6chto stanov. Piedstavenstvo n6vrh posoudi azpracujejej do zn5ni, kter6 piedlozi k posouzenidozordi rad6, a to nejm6n6 20 (slovy: dvacet) dnft pied konsnim valn6 hromady a ke schv6lenl nejbliz5ivalne hromad6. J 4 Piedstavenstvo je oprdvn6no po projedn6ni v dozordi rad6 navrhnout valn6 hromadd dopln6ni nebo zm6nu stanov i bez n6vrhu akciondie. Pozv6nka na valnou hromadu musi obsahovat n6le2itosti stanoven6 obecn6 z1vazn'(tmi pr5vnimi piedpisy a t6mito stanovami. 5. JestliZe dojde ke zm6n6 obsahu stanov na z1klad5 jakekoliv pr6vni skutednosti, je piedstavenstvo povinno vyhotovit bez zbytedn6ho odkladu pote, co se kteni koliv dlen piedstavenstva o takov6 zm6n6 dozvi, rlpln6 zn6nistanov. Nestanovi-li obecn6 zavazny prdvnl piedpis nebo rozhodnutl,valne hromady jinak, nablivs zm6na stanov schv6len6 valnou hromadou ridinnosti okamzikem, kdy o ni rozhodla valnd hromada. I6

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2 STBJNOPIS strana prv6 NZ t38/2012 N 157t20t2 Not6isky zrflpis sepsan;f jmdnem JUDr. Vladimiry Kostiicov6, not6iky se sidlem v Brn6, dne 08.02.2012 (slovy: osm6ho rinora roku dva tisice dvan6ct) v kancel6ii

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem stanovy Společnosti tak, že po změnách zní takto: -------------------------------------------------------- Stanovy akciové společnosti Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska

Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska 1Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní : Horal, akciová společnost, Hláska. 2 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Liberk, Hláska čp.1.,

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE )

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE ) Rozvaha podle Plilohy d. 1 vyhl6$ky d. 500i2002 Sb. 06etni jednotka dorudi 0detni zdvdrku soudasn6 s dorudenlm dafiovdho piizn6ni za daii z ptijm0 1 x pilslu5n6mu finan0nimu Uiadu ROZVAHA ve zjednodu5en6m

Více

STANOVY. VIKA Kameničná a.s. akciové společnosti. se sídlem Kameničná čp.100, 564 01 Žamberk. v úplném znění

STANOVY. VIKA Kameničná a.s. akciové společnosti. se sídlem Kameničná čp.100, 564 01 Žamberk. v úplném znění STANOVY akciové společnosti VIKA Kameničná a.s. se sídlem Kameničná čp.100, 564 01 Žamberk v úplném znění Firma společnosti zní: VIKA Kameničná a.s. I. Firma II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou:

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

S T A N O V Y akciové společnosti nové úplné znění vyplývající z občanského zákonáku č. 89/2012 Sb a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y akciové společnosti nové úplné znění vyplývající z občanského zákonáku č. 89/2012 Sb a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. S-projekt plus, a. s. S T A N O V Y akciové společnosti nové úplné znění vyplývající z občanského zákonáku č. 89/2012 Sb a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Návrh ze dne 22.04.2014 I. ZÁKLADNÍ

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

- - - - - Stanovy akciové společnosti - - - - - - - - - - - XXXXXXX, a. s. - - - - -

- - - - - Stanovy akciové společnosti - - - - - - - - - - - XXXXXXX, a. s. - - - - - - strana číslo jedna - - - - - - Stanovy akciové společnosti - - - - - - - - - - - XXXXXXX, a. s. - - - - - 1. Obchodní firma a sídlo ------------------------------------------------------------- (1) Obchodní

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s.

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Popice Charlese Sealsfielda, o.s. (d{le jen Sdružení). Popice č. 56, 669 02 Znojmo. Čl. 2 Charakter sdružení

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s.

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s. S T A N O V Y společnosti FANO TeX, a.s. květen 2014 Část I. Základní ustanovení I. Založení akciové společnosti a právní postavení FANO TeX, a. s. (dále jen společnost) je právnickou osobou, která byla

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.

STANOVY ČESKÁ VEJCE CZ, a.s. STANOVY ČESKÁ VEJCE CZ, a.s. ČÁST PRVNÍ Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Čl. I. Obchodní firma a sídlo společnosti, všeobecné údaje 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

úplné znění STANOV obchodní společnosti Citfin Finanční trhy a.s. se sídlem Praha ve znění platném ke dni 6. 1. 2010 Čl. I. Firma a sídlo společnosti Firma společnosti zní: Sídlo společnosti je: Citfin

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s.

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

VEBA, textilní závody a.s.

VEBA, textilní závody a.s. S T A N O V Y akciové společnosti VEBA, textilní závody a.s. Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost byla založena podle 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 Stanovy 2014 D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 1 Č á s t I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik společnosti, podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více