Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017"

Transkript

1 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2016/2017 výchovy Esteticko-výchovná Pracovno-technická Obsah (názov výchovno-vzdelávace ) Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie ľubovoľnou technikou Zapúšťanie farieb - hry s farbami, Koláže, Otlačky prstov, Nácvik detských piesní Rozvíjanie rytmických a pohybových schopností Objavovať a vnímať krásu okolia Kultivovať základné sebaobslužné činnosti Každú pracovnú činnosť dokončiť Rozvíjať pracovné zručnosti Hry s farbami, Koláže, Otlačky prstov, Hra s hlasom, počúvanie hudby Počúvanie detských piesní spojenie s pohybom Tematická vychádzka, pozorovanie okolia Sebaobsluha v ŠKD a v školskej jedálni Záložka do knihy Pretláčanie listov a koláž z prírodnín Motivácia, ukážka, individuálny prístup, miešanie farieb Motivácia, ukážka, nácvik piesne, spev Počúvanie, spievanie, vyjadrenie pohybom Pozorovanie, individuálny prístup, ilustrácia zážitku Vysvetlenie, názorná ukážka, aktivácia, hra Motivácia, ukážka, strihanie, maľovanie, lepenie Motivácia, praktická činnosť, výstavka, Miešanie a poznávanie teplých a studených farieb Nácvik hudobnej pamäti Čítanie z časopisov Reprodukcia obsahu textu z čítanky PEXESO spoločenská hra Zmyslové hry Viesť deti k starostlivosti o kvety Rozvíjať základy manuálnych a pracovných zručností Starostlivosť o kvety v areály školy Zhotovenie náhrdelníka a náramkov z prírodnín Rozhovor, ukážka, aktivácia, aranžovanie, Vysvetlenie, tvorivá dielňa, vlastná práca, výstava Krížovky, osem smerovky Práca s Pc a časopisom Prírodovedná Poznať význam vitamínov pre zdravie Vzbudiť záujem o nové informácie Vážiť si svoje zdravie Viesť deti k úcte prírody návšteva miestneho parku Hygiena a vitamíny Zmeny v prírode Zber semiačok, kvetov a liečivých rastlín Zásady správania sa v prírode Rozhovor, ochutnávka ovocia, tvorba projektu Vychádzka, pozorovanie, pokus Rozhovor, pozeranie DVD, sušenie byliniek Rozhovor, brainstorming, zásady správania sa v prírode Košík ovocia didaktická hra Práca s encyklopédiou Hádanky, hlavolamy

2 Spoločensko-vedná Telovýchovná, Osvojiť si školský poriadok v ŠKD Kultivovať základné sebaobslužné návyky Orientovať sa v prostredí ZŠ a ŠKD Obsah (názov výchovno-vzdelávace ) ŠKD prvé kontakty, školský poriadok, adaptácia nových žiakov Ako v reštaurácii právne stolovanie Rozhovor, ukážka priestorov školy, pravidlá školy, hra, Názorná ukážka, aktivácia, hranie rolí Naša ZŠ a ŠKD Vychádzka, pozorovanie, skupinová práca Obhajovať si svoj názor Kto som, čo som? Rozhovor, hranie rolí, čítanie z váre Vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty Tešiť sa z prirodzeného pohybu, bezpečnosť pri hrach Uvedomele uplatňovať rytmické cítenie v pohybovom prejave Zdokonaľovať zručnosti hry s loptou Čo je konflikt a z čoho konflikt vzniká správanie ktoré konflikt podporuje Naháňačky s pravidlami Rytmická gymnastika, tanec Loptové hry rozličné druhy prihrávok Zlepšovať telesnú kondíciu Koordinačné cvičenia chôdza, beh Rozhovor, vysvetlenie, hranie rolí Vysvetlenie pravidiel, aktivácia, Motivácia, tanec, povzbudzovanie Predvedenie, tréning, povzbudzovanie Predvedenie, aktivácia, Matematická reťaz didaktická hra Doplňovačky Čítanie z detského časopisu, orientácia v texte DH Meno, mesto, zviera, vec Rozhovor o vlastných zážitkoch Čítanie na pokračovanie.výber knihy zo školskej knižnice Čítanie na pokračovanie. Čítanie na pokračovanie. Rozhovor o obsahu prečítaného textu Telovýchovné chvíľky v herni Prechádzky prírodou Hodnotenie, motivácia Čerpáme energiu z prírody

3 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: Október 2016/2017 Esteticko-výchovná Pracovno-technická Prírodovedná Rozvíjať špecifické schopnosti detí Poznať a využiť vlastnosti papiera Rozvoj hudobných a speváckych schopností Vedieť spolupracovať so skupinou Pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché ciele ) Dramatizácia krátkej rozprávky Plastické 3D obrázky z papiera Nácvik piesne o zvieratkách a hudobné hry Jeseň Stretnutie Ježibáb, projektový deň, Halloween netradičné ozdoby úprava triedy Práca z prírodného materiálu Počúvanie rozprávky, dramatizácia, Vysvetlenie postupu, lepenie, maľovanie, výstavka Motivácia, opakovanie, spievanie Práca v skupine, príprava kostýmov, čarovanie Povzbudenie, tvorivá dielňa, individuálny prístup Vysvetlenie postupu, aktivácia, výstavka Tešiť sa z vlastnej práce Výroba a púšťanie šarkanov Rozhovor, kolektívna práca, vychádzka Pochopiť význam každej práce Vštepovať lásku k prírode Aranžovanie z prírodného materiálu- príprava na súťaž Rozširovať u detí všeobecné vedomosti o prírode Pochopiť význam starostlivosti o zvieratá Viesť deti k správnej životospráve Dopravné prostriedky z odpadového materiálu Obrázok z prírodnín, obyvatelia lesnej krajinky práca s korkom Jesenná ikebana Pranostiky na október Domáce zvieratá Výstavka ovocia a zeleniny, deň ovocia a zeleniny Motivácia, vychádzka, aktivácia Motivácia, aktivácia, výstavka Individuálny prístup, motivácia, povzbudenie a vlastná práca Práca s knihou a PC, rozhovor, vysvetlenie Práca s encyklopédiou, rozhovor, spoločný projekt Kolektívna práca, výstavka, ochutnávka Matematické hádanky didaktická hra Čítanie z detského časopisu, orientácia v texte DH Meno, mesto, zviera, vec TV chvíľka, poznávanie iných národných tradícii Múdre hlavičky didaktická hra Práca s encyklopédiou Využitie odpadového materiálu Zásady a pravidla pri aranžovaní Reprodukcia obsahu textu z čítanky Ovocné PEXESO spoločenská hra Zmyslové hry vedomostný kvíz

4 Prírodovedná Poznať listnaté stromy na školskom dvore a v okolí obce Listnaté stromy Vychádzka, pozorovanie, rozhovor Krížovky, osem smerovky Spoločensko-vedná Prejavovať úctu k rodičom a k starým rodičom ) Moja pomoc v rodine. Rozhovor, situačná metóda, Správať sa slušne na verejnosti Čarovné slovíčka Rozhovor, hranie rolí, Prejavovať úctu k starým ľuďom Udržiavať tradície Získať nové informácie a poznatky Úcta k starším- beseda so starou mamou Pamiatka zosnulých výroba ikebany Projektový deň jesenná streda Rozhovor, motivácia, nácvik krátkeho programu Rozhovor, vychádzka Jednoduché techniky, vytváranie pozitívnej klímy Hádanky a hlavolamy Puzzle skladanie obrázkov Práca s PC, čerpanie informácii zo školskej knižnice Telovýchovná oblasť výchova Zdokonaľovať zručnosti hry s loptou Rozličné spôsoby chytania lopty Tréning, povzbudzovanie, loptové hry Pociťovať radosť z hry a úspechu Hľadanie pokladu stopovanie Motivácia, aktivácia, Uplatňovať estetický pohybový prejav Upozorňovať na nebezpečenstvo na ceste Bezpečnosť a pravidla pri jazde na korčuliach Rytmizovaná chôdza a beh Dopravná súťaž Korčuľovanie na kolies. korčuliach Predvedenie, aktivácia, Vysvetlenie pravidiel, súťaž, Povzbudenie, tréning, súťaž. Rozvíjanie slovnej zásoby. PEXESO skladanie slov so slabík Dopravné značky omaľovávanky

5 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: November 2016/2017 Esteticko-výchovná Pracovno-technická Prírodovedná Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí Rozvíjať spevácke schopnosti ) Moja obec, návšteva miestnej knižnice, múzea, história obce Ide pieseň okolo hudobná hra, Karaoke spievanie. Rozhovor, kreslenie, výstavka Hlasová a rytmická rozcvička, spievanie Hľadať krásu vo všednosti Moja obľúbená hračka Rozhovor, kreslenie, Využiť odpadový materiál Koláž z odpadového materiálu Motivácia, aktivácia, výstavka Spojiť hudobný prejav s pohybom Nácvik hudobno-pohybovej hry Motivácia, počúvanie, hra na telo, povzbudzovanie Vedieť spolupracovať so skupinou Jesenná výzdoba školy Rozhovor, aktivácia, estetické Tešiť sa z vlastnej práce Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností Výroba ovocno-zeleninových šalátov a štiav Konštruktívne práce so stavebnicami Vysvetlenie postupu, ochutnávka, krájanie Motivácia, aktivácia Využiť prírodný materiál Práce z orechových škrupín Motivácia, samostatné práce, výstavka Viesť deti k poriadkumilovnosti Poriadok v skrinkách s hračkami Rozdelenie úloh, aktivácia, Oboznamovať deti s premenami v prírode Pranostiky na november Práca s rôznymi informačnými zdrojmi Spoznať vtáctvo v našom regióne Čo bude s vtáčikmi?? Vychádzka, pozorovanie vtáctva Pochopiť význam starostlivosti o prírodu Vedieť sa chrániť pred nachladnutím Aj zvieratka v jazierku sa pripravujú na zimu Ako sa správne obliekať Brainstorming, ekologické hry, Rozhovor, spoločná úvaha, obliekanie bábik Rozvíjanie vedomostí prostredníctvom didaktických hier Čítanie s porozumením Triedenie odpadového materiálu na škole Reprodukcia obsahu textu z čítanky Ovocné PEXESO spoločenská hra Zmyslové hry Krížovky, osem smerovky Čítanie z detského časopisu, orientácia v texte Práca s encyklopédiou a slovníkom PEXESO skladanie slov so slabík

6 Mať radosť z užitočnej práce Jesenná výstava v SŠZ GČ Motivácia, prezentácia Jesenné didaktické hry Spoločensko-vedná Veriť vo víťazstvo dobra nad zlom ) Svet rozprávok Rozprávanie, sledovanie DVD, rozhovor Správať sa slušne na verejnosti Vulgarizmy, slangové slová Hranie rolí, spoločné Posilniť základy hrdosti k nár. a štátnej príslušnosti Štátne symboly, demokracia Deň slovenských tradícii Rozhovor, obrázky, počúvanie hymny, kreslenie Obhajovať si svoj názor Silné a slabé stránky osobnosti Argumentovanie za a proti, Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím Čo je predsudok, vzťah k deťom s handicapom Vysvetlenie, rozprávka, hranie rolí Rozvíjať špeciálnu obratnosť Turnaj v mini -hádzanej Predvedenie, tréning, povzbudenie Didaktické hry z matematiky Skupinová práca- kreslenie Športové puzzle -skladanie obrázkov Telovýchovná Rozvíjať prirodzenú pohyblivosť detí Rozvíjať základné pohybové schopnosti Radosť z prirodzeného pohybu Rozvíjať športový talent a schopnosti Poskoky škôlka skákania Súťaživé hry v triede a v telocvični Sezonné športy korčuľovanie, guľovačka, sánkovačka Najrýchlejšie sane Vysvetlenie pravidiel, aktivácia, povzbudenie Rozcvička, nácvik, pretekanie, Vysvetlenie pravidiel, aktivácia, Vychádzka, motivácia, povzbudenie Krížovky, osem smerovky Zážitková ilustrácia

7 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: December 2016/2017 výchovy Esteticko-výchovná Pracovno-technická Poznať možnosti výtvarného materiálu. ) Mikulášske a vianočné symboly Vysvetlenie postupu práce, strihanie, lepenie Radosť zo spoločnej práce. Vianočná výzdoba školy Motivácia, aktivácia, Poznávať ľudové zvyky a tradície. Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave Esteticky využiť prírodný, prípadne odpadový materiál. Vianočné koledy a tradície Rozprávkový čas Vianoc vianočné trhy Pečieme medovníky Práce s mikulášskou tematikou Motivácia, spievanie, Motivácia, ukážka, besiedka, povzbudenie Ukážka, vlastná práca, zdobenie, výstava Motivácia, aktivácia, výstavka prác Poznávať ľudové tradície. Vianočné ozdoby, svietniky Vysvetlenie, spoločná práca, Nezabúdať na blízkych. Vianočné pozdravy, darčeky Vysvetlenie postupu, strihanie, lepenie Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobne ciele Staviame snehuliakov súťaž Seba, povzbudenie Didaktické hry so zimnou tematikou Čítanie vianočných príbehov Matematické hry s medovníkmi Puzzle skladanie obrázkov Snehuliak a geometrické tvary Prírodovedná Oboznamovať deti s premenami v prírode. Aktívne chrániť všetky formy života. Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu Rozširovať všeobecné vedomosti detí o prírode. Zmeny v prírode Starostlivosť o vtáčky v zime Beseda s poľovníkmi, návšteva kŕmelcov. Prechádzka zimnou krajinou Rozhovor, vychádzka, pozorovanie Motivácia, vychádzka, aktivácia Vychádzka, pozorovanie, práca s encyklopédiou Vychádzka, pozorovanie stôp zvierat- ukážka Práca s encyklopédiou a slovníkom Práca s informačnými zdrojmi Práca s encyklopédiou a slovníkom

8 Spoločensko-vedná Podieľať sa na príprave kult. podujatí. Myslieť na iných. Prejavovať úctu k ľuďom a tradíciám ) Mikuláš posedenie Advent výzdoba, list Ježiškovi Moja rodina čo je domov, vlastné zážitky Spoločné podujatie, aktivácia, Vysvetlenie, povzbudenie, vlastná práca Rozhovor, čítanie z detskej biblie, Vážiť si vlastnú prácu Vianočné trhy Vlastná prezentácia výrobkov na vianočnom trhu Krížovky, osem smerovky Zmyslové hry a hádanky Didaktické hry zamerané na opakovanie Porovnávanie trhov iných škôl Telovýchovná Oblasť výchovy Zlepšovať telesnú kondíciu detí. Preskoky cez snehové prekážky Vysvetlenie pravidiel, aktivácia, Rozvíjať rytmické cítenie pri tanci. Chrániť deti pred nebezpečenstvom. Základné tanečné kroky. Cesta nie je klzisko bezpečnosť v zime Predvedenie, povzbudzovanie, Rozhovor, vychádzka, PEXESO skladanie slov so slabík

9 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: Január 2016/2017 výchovy Esteticko-výchovná Rozvíjať slovnú zásobu a schopnosť vyjadrovať sa. Rozvíjať tvorivosť detí. Rozvíjať spevácke schopnosti detí Získavať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov. ) Rečňovanky, riekanky a vinše. Zimná krajina ľubovoľná technika. Nácvik piesne o zime napr. Zima, Zima, Zimička Hľadáme najšikovnejšieho družinára. Rozhovor, recitácia, prednes, Motivácia, aktivácia, výstavka prác Motivácia, spievanie, povzbudenie, Motivácia, práca v skupine, prezentácia Didaktické hry z matematiky, hádanky Pracovno-technická Rozvíjať základné zručnosti. Zima- práca s odpadovým materiálom Motivácia, aktivácia, Vedieť spolupracovať so skupinou. Stavanie snehuliakov. Motivácia, súťaž, Rozvíjať kladný vzťah k živej prírode. Prejavovať kladný vzťah k spolužiakom. Kŕmenie vtáčkov. Výroba darčekov pre budúcich prvákov. Rozhovor, zhotovenie kŕmidla, Motivácia, strihanie a lepenie farebného papiera Puzzle skladanie obrázkov Krížovky, osem smerovky Prírodovedná Oboznamovať deti so zmenami a zákonitosťami v prírode. Rozvíjať ohľaduplný vzťah k prírode. Vlastnou aktivitou spoznávať prírodu. Pranostiky na január. Starostlivosť o zvieratká v zime. Vlastnosti vody, snehu a ľadu. Vychádzka, pozorovanie, hádanky, Vychádzka, kŕmenie vtáčkov, Motivácia, pokus, pozorovanie Starať sa o svoje zdravie. Ako sa správne starať o chrup. Rozhovor, predvedenie, Práca s encyklopédiou a slovníkom Práca s encyklopédiou a časopisom Beseda s dentálnou hygieničkou

10 Spoločensko-vedná ) Byť hrdý na svoju vlasť. Aj Slovensko má sviatok. Rozhovor, vychádzka, práca s knihou Prijímať nové informácie. Rozprávanie o zime pri čaji. Rozhovor, pozorovanie, Využívať všetky dostupné formy komunikácie Práca s počítačom, s internetom v textovom editore Individuálny prístup, braimstoring, vlastná práca Kultúrne sa správať a vyjadrovať. Vieme sa správať? Rozhovor, hranie rolí, Vedieť samostatne hodnotiť svoje výsledky - tolerancie Polrok je za nami Rozhovor o dosiahnutých výsledkoch Didaktické hry z matematiky Prezentácia a riešenie úloh Slávnostné odovzdávanie diplomov Telovýchovná Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia Netradičné športové disciplíny a hry Vychádzka, predvedenie,, tréning Rozvíjať všeobecnú obratnosť. Pohybové hry v snehu. Motivácia, aktivácia, povzbudenie Orientovať sa v priestore. Určovanie svetových strán. Vychádzka, vysvetlenie, práca s buzolou Dbať na bezpečnosť pri zimných hrách. Kĺzanie sa, skoky do snehu Motivácia, aktivácia, povzbudzovanie TV chvíľka program o zdraví a športe Didaktické hry zamerané na opakovanie Čítanie s porozumením

11 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: Február 2016 /2017 Esteticko-výchovná ) Rozvíjať tvorivé schopnosti detí. Škraboška -.voľná technika Motivácia, trhanie a lepenie papiera, povzbudenie Rozvíjať talent detí. Ľudové a moderné tance nácvik tanca. Využívať nadanie a talent detí. Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov. Dramatizácia krátkej rozprávky. Vlastné pexeso. Tanec, nácvik, povzbudzovanie, Motivácia, dramatizácia, Motivácia, vysvetlenie postupu práce, Zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry Hádanky, zmyslové hry Pracovno-technická Poznať možnosti výtvarného materiálu Výroba bižutérie, rôznych ozdôb Motivácia, vysvetlenie postupu práce, Mať radosť z vlastnej práce Karneval maska, škraboška Motivácia, vysvetlenie postupu práce, povzbudenie Využiť plochu celého výkresu Koláž z farebného papiera. Rozhovor, práca s farebným papierom, výstavka Skrášľovať a ozdravovať svoje okolie. Starostlivosť o kvety v triede. Motivácia, kolektívna činnosť, Zmyslové hry a hádanky Didaktické hry zamerané na opakovanie Čítanie s porozumením Prírodovedná Viesť deti k záujmu o zdravie. Hygiena rúk a celého tela. Rozhovor, brainstorming, Viesť deti k užitočnej práci. Izbové rastliny. Práca s encyklopédiou, kvíz, Vlastnou aktivitou pochopiť premeny v prírode. Rýchlenie vegetácie zlatý dážď, pagaštan, čerešňa. Pokus, dlhodobé pozorovanie, Práca s encyklopédiou a slovníkom

12 Prírodovedná Rozširovať všeobecné vedomosti detí o prírode. Okolie obce Vychádzka, pozorovanie, rozhovor DH Meno, mesto, zviera, vec Spoločensko-vedná Vyjadriť svoj názor a vypočuť si názor iných. ) Moje práva tvoje práva. Hranie rolí, hry na úprimnosť, rozhovor Poznávať ľudové tradície. Fašiangy, karneval. Rozhovor, spoločné podujatie, Kultúrne sa správať a vyjadrovať. Čarovné slovíčka. Motivácia, rozhovor, dramatizácia Dbať o čistotu v triede pomoc pri upratovaní Upratujem pomáham Rozhovor, vysvetlenie, upratovanie svojho kútika Čítanie z detského časopisu, orientácia v texte PEXESO skladanie slov so slabík Kultivovať kultúrne návyky Telovýchovná Zdokonaľovať elementárne herné činnosti a zručnosti. Hádzanie snehových gúľ na cieľ a do diaľky. Motivácia, súťaž, Rozvíjať rýchlosť a obratnosť. Pobyt na dvore Motivácia, predvedenie, súťaž, Zdokonaľovať elementárne herné zručnosti. Uplatňovať estetický pohybový prejav. Hry a v telocvični Detské tanečné hry. Predvedenie, tréning, povzbudenie Predvedenie, tanec, improvizácia Puzzle skladanie obrázkov Krížovky, osem smerovky

13 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: Marec 2016/2017 výchovy Esteticko-výchovná Pracovno-technická Vedieť vyjadriť svoje pocity. Spoznať možnosti a vlastnosti farieb. ) Výtvarné vyjadrenie vypočutej hudby. Hra s farbou. Motivácia, počúvanie hudby, kreslenie, výstavka prác Vysvetlenie postupu, maľovanie prstom, výstavka Využívať nadanie a talent detí. Čižíček, čižíček hra so spevom. Motivácia, nácvik, povzbudenie, Objavovať krásu v bežnom živote. Jarné slnko. Výber ľubovoľnej techniky, aktivácia, Rozvoj tvorivých schopností. Rozvíjať základy manuálnych zručností. Posol jari- snežienka, jarné kvety Záložka do knihy. Vysvetlenie postupu, strihanie, lepenie, výstavka Motivácia, práca s farebným papierom, Prejaviť úctu k žene, matke. Darček pre mamičku. Rozhovor, kreslenie, strihanie, Skrášľovať a ozdravovať svoje okolie. Jarná výzdoba. Motivácia, kolektívna práca, Prejaviť úctu k pani učiteľke. Pozdrav pani učiteľke. Rozhovor, aktivácia, Puzzle skladanie obrázkov Krížovky, osem smerovky Zisťovanie liečivých účinkov Didaktické hry z matematiky Hádanky, zmyslové hry Prírodovedná Vzbudiť záujem o nové informácie. Poznať rozmanitosti a zákonitosti v prírode. Viesť deti ku skrášľovaniu svojho životného prostredia. Pozorovanie zmien v prírode a počasia - jar Zvieratá a ich mláďatá. Svetový deň vody 22.marec. Vychádzka, pozorovanie, rozhovor Rozhovor, čítanie náučných kníh, Motivácia, brainstorming, Vážiť si svoje zdravie. Poznám svoje telo? Motivácia, práca s encyklopédiou, rozhovor Čítanie z detského časopisu, orientácia v texte PEXESO skladanie slov so slabík DH - Meno, mesto, zviera, vec

14 Spoločensko-vedná Rozvíjať estetické cítenie a vnímanie pri práci s knihou. Poznať možnosti a príčiny úrazov. ) Marec mesiac knihy. Oheň sluha alebo pán. Práca s knihou, rozhovor, Rozhovor, brainstorming, pracovné listy Spoznať zákonitosti prírody. Prvý jarný deň. Práca s encyklopédiou, rozhovor, vychádzka Prejavovať ohľaduplnosť k osobám s postihnutím. Deti s handicapom. Hry na vciťovanie sa, rozhovor, Vyjadrovať svoj názor. Deň učiteľov. Rozhovor, hranie rolí, Čítanie s porozumením Krížovky, doplňovačky Zmyslové hry Telovýchovná Odstraňovať strach z nových cvikov. Uvedomene dodržiavať herné pravidlá. Riešiť modelové situácie. Predchádzať dopravným nehodám. Skok do diaľky z miesta a s rozbehom. Loptové hry prehadzovaná, vybíjaná. Korčuľovanie, kolobežkovanie v areály školy Poznávanie a určovanie dopravných značiek. Rozcvička, predvedenie, tréning, Vysvetlenie, PH, povzbudzovanie, Vysvetlenie, bezpečnostné pravidla Motivácia, vychádzka, pozorovanie, Hádanky a hlavolamy Kreslenie na asfalt

15 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: Apríl 2016/2017 výchovy Esteticko-výchovná Poznávať ľudové zvyky a tradície. Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti. ) Veľkonočné riekanky a vinše. Spevácka súťaž. Rozhovor, sólový výstup, povzbudzovanie Motivácia, súťaž, povzbudenie, Rozvíjať estetické zručnosti detí Mláďatá. Motivácia, samostatná práca, koláž, výstavka Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí. Nácvik programu ku Dňu matiek. Predvedenie, nácvik, Puzzle skladanie obrázkov Krížovky, osem smerovky Pracovno-technická Poznávať ľudové zvyky a tradície. Veľkonočné symboly kuriatko, zajačik, korbáč. Motivácia, vlastná práca, výstavka Vedieť spolupracovať so skupinou. Veľkonočná výzdoba. Motivácia, práca v skupinkách, Rozvíjať základy manuálnych zručností. Skrášľovať a ozdravovať svoje prostredie. Maľovanie kraslíc. Starostlivosť o kvety, sadenie Rozhovor, vysvetlenie postupu, strihanie, lepenie Motivácia, práca v skupinkách, PEXESO skladanie slov so slabík Čítanie z detského časopisu, orientácia v texte Prírodovedná Rozširovať všeobecné vedomosti detí o prírode. Apríl mesiac lesov. Práca s encyklopédiou, rozhovor, pracovné listy Viesť deti k záujmu o prírodu. Klíčenie semien. Rozhovor, pokus, pozorovanie Rozvíjať úctu ku všetkému živému. Získavať nové informácie z rôznych zdrojov. Deň Zeme. Vychádzka, eko - hry, Krížovky, doplňovačky Triedenie odpadu zber papiera Projektový deň Zmyslové hry

16 Spoločensko-vedná Poznať a dodržiavať ľudové tradície. Byť ohľaduplným k chorým ľuďom. Vedieť poskytnúť a privolať prvú pomoc. Poznať základné princípy zdravého životného štýlu ) Veľkonočné zvyky a tradície. Deň narcisov. Predchádzajme úrazom. Ovocno- zeleninový deň Rozhovor, hranie rolí, pracovný list, Rozhovor, hry na vciťovanie, Motivácia, názorná ukážka, brainstorming Odšťavovanie, výroba šalátov Hádanky a hlavolamy Puzzle skladanie obrázkov Čítanie o zdravej výžive Telovýchovná Rozvíjať estetický pohybový prejav. Predchádzať dopravným nehodám. Rozvíjať základné pohybové schopnosti. Zdokonaľovať elementárne herné činnosti a zručnosti. Jednoduchá tanečná improvizácia na hudbu. Poznávanie a určovanie dopravných značiek. Športujme spolu Loptové hry. Predvedenie, tanec, povzbudenie, Vychádzka, rozhovor, pracovné listy Motivácia, súťaž, povzbudenie, Vysvetlenie pravidiel aktivácia, povzbudenie Didaktické hry z matematiky Hádanky, zmyslové hry

17 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: Máj 2016/2017 Esteticko-výchovná Pracovno-technická Prírodovedná ) Hľadať krásu v okolitej prírode. Rozkvitnutý strom. Vychádzka, pozorovanie, kreslenie, výstavka Prejavovať úctu k rodičom. Portrét mojej mamy. Motivácia, maľovanie,, výstavka Objavovať krásu v bežnom živote v minulosti i dnes. Počúvanie ľudovej piesne, uspávanky. Rozhovor, počúvanie, spievanie, Rozvíjať talent detí. Spevácka súťaž. Motivácia, súťaž, sólový spev, Byť hrdý na svoje mesto. Nakresli svoju obec Práca s knihou, rozhovor, kreslenie, výstavka Vážiť si svoju matku. Pozdrav pre mamičku. Rozhovor, strihanie, lepenie farebného papiera Rozvíjať základné zručnosti.. Darček pre rodičov Názorná ukážka,, výstavka Rozvíjať zručnosti, využitie plastových fliaš Rozvíjať jednoduché technické zručnosti. Viesť deti k zdravému stravovaniu. Veterný mlyn Papierová žabka, loďka, čiapka, peňaženka. Ovocie zo záhradky. Motivácia, aktivácia, súťaž, Motivácia, ukážka postupu práce, skladanie, výstavka Motivácia, modelovanie z plastelíny, Poznať zákonitosti prírody. Pranostiky na máj. Rozhovor, čítanie, kreslenie, Viesť deti k užitočnej práci. Práce v záhrade. Vychádzka, pozorovanie, rozhovor, kreslenie Rozširovať všeobecné vedomosti detí o prírode. Poznať význam ovocia pre zdravie. Zo života hmyzu. Ovocné stromy. Vychádzka, pozorovanie hmyzu v tráve, rozhovor Motivácia, vychádzka pozorovanie, rozhovor Hádanky a hlavolamy Puzzle skladanie obrázkov Didaktické hry z matematiky Didaktické hry z matematiky Diktát Práca v pracovných listoch Doplňovačky, skladanie obrázkov Práca s encyklopédiou Ovocné PEXESO

18 Poznať zákonitosti prírody a kolobehu času. Ročné obdobia. Rozhovor, pracovné listy, Osemsmerovky a krížovky Spoločensko-vedná ) Poznať význam každej práce. Každá práca je dôležitá. Rozhovor, hranie rolí, pracovné listy, Prejaviť úctu k rodičom a starým rodičom. Deň matiek. Rozhovor, zhotovenie darčeka, Byť hrdý na svoju vlasť. Krásy Slovenska. Práca s encyklopédiou, rozhovor, kreslenie Uvedomiť si potrebu rešpektovať práva a slobodu iných osôb. Priateľstvo a nenávisť. Hry na riešenie konfliktov, dramatizácia, Byť hrdý na svoju obec Návšteva miestneho múzea Vychádzka, návšteva múzea, rozhovor PEXESO skladanie slov so slabík Čítanie z detského časopisu, orientácia v texte Reprodukcia vypočutého textu Telovýchovná Podporovať prirodzený záujem detí o pohybovú aktivitu. Naháňačky na dvore. Motivácia, vysvetlenie pravidiel, hra, Upevňovať kamarátske vzťahy Hry v miestnom parku Motivácia, súťaž, povzbudzovanie, Uvedomene dodržiavať herné pravidlá. Športové na futbalovom ihrisku Motivácia, súťaž, povzbudzovanie, Rozvíjať špeciálnu obratnosť. Badminton a loptové hry Vysvetlenie, predvedenie, aktivácia, Dbať na bezpečnosť detí pri hrách. Skrývačky na dvore. Vysvetlenie pravidiel, hra, povzbudzovanie, Mimo čítankové čítanie na pokračovanie Mimo čítankové čítanie na pokračovanie Hlasné čítanie z detského časopisu Prerozprávanie čítaného textu Sebavzdelávanie.

19 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: Jún 2016/2017 výchovy Esteticko-výchovná Vedieť vyjadriť svoj názor kresbou. ) MDD kreslenie na asfalt. Motivácia, kreslenie kriedou, Rozvíjať talent detí. Opakovanie známych piesní. Opakovanie, spievanie, povzbudzovanie, Vedieť spolupracovať so skupinou. Podeliť sa o svojich očakávaniach kresbou. Dramatizácia ľudovej rozprávky. Tešíme sa na prázdniny. Motivácia, dramatizácia, spolupráca, Rozhovor, kreslenie,. Práca s encyklopédiou Obrázkové PEXESO Osem smerovky a krížovky Pracovno-technická Vedieť sa bezpečne orientovať na ceste. Rozvíjať tvorivosť prostredníctvom hry. Dopravné prostriedky a značky. Hry v prírode Vysvetlenie postupu práce, strihanie, lepenie papiera Motivácia, kolektívna činnosť, Upevňovať medziľudské vzťahy. Konštruktívne hry. Motivácia, LEGO, práca v skupinách, Tešiť sa z vlastnej práce. Poriadok v skrini s hračkami, úprava triedy. Rozdelenie úloh, aktivácia, Didaktické hry z matematiky Hádanky, zmyslové hry Prírodovedná Spoznávať prírodné javy a zákonitosti. Rozširovať všeobecné vedomosti detí o prírode. Získavať nové informácie z rôznych zdrojov. Prehlbovať zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci. Pozorovanie zmien v prírode. Život okolo vodných tokov. Liečivé rastliny. Prvá pomoc pri úrazoch. Vychádzka, pozorovanie, rozhovor, pracovné listy Vychádzka, pozorovanie, kreslenie, Práca s encyklopédiou, pracovné listy, Rozhovor, názorné ukážky, skupinová činnosť Krížovky, doplňovačky Zmyslové hry

20 Spoločensko-vedná Presadzovať autonómiu a práva osobnosti dieťaťa. Kolektívna súdržnosť Poznať možnosti a príčiny úrazov. Rozvíjať správne seba -. ) MDD. Záverečné vy a diskotéka Bezpečnosť cez prázdniny. Z činnosti v ŠKD. Rozhovor, hry na úprimnosť, Tanečné hry, využitie hudobných nástrojov Rozhovor, pracovné listy, Rozhovor, seba -, spoločenské hry Hádanky a hlavolamy Puzzle skladanie obrázkov Telovýchovná Uvedomene dodržiavať herné pravidlá. Kubo velí, Kartoška, Vybíjaná Vysvetlenie pravidiel, aktivácia, Rozvíjať schopnosť relaxovať Rozlúčková grilovačka Predvedenie, názorná ukážka, meditácia Rozvíjať estetický pohybový prejav. Zdokonaľovať elementárne herné zručnosti. Športová a moderná gymnastika mlynské kolo. Detské popoludnie na školskom dvore Predvedenie, povzbudenie, tréning, Vysvetlenie pravidiel, aktivácia, Mimo - čítankové čítanie na pokračovanie Mimo -čítankové čítanie na pokračovanie Hlasné čítanie z detského časopisu Prerozprávanie čítaného textu

21

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2015/2016 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015

Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Mesačný plán výchovno-vzdelávacej činnosti v...oddelení ŠKD Mesiac: September 2014/2015 Obsah (názov výchovno-vzdelávace Vzdelávacia Podeliť sa o svoje zážitky Zážitky z prázdnin Rozhovor, kreslenie Esteticko-výchovná

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015

Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 Počet výchovno-vzdelávacích Názov tematických oblastí výchovy: činností/aktivít v oddelení I. odd. II. odd. Vzdelávacia oblasť 18 18 Spoločensko-vedná oblasť 17 17 Pracovno-technická

Více

PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 SEPTEMBER 2012 IX. Spoločensko-vedná Organizácia žiakov, režim dňa, povinnosti služby, príchod a odchod žiakov, pozdrav, oslovenie, správanie

Více

13. Výchovné osnovy výchovného plánu

13. Výchovné osnovy výchovného plánu Výchovné osnovy 13. Výchovné osnovy výchovného plánu Vzdelávacia oblasť - rozumová Výchovnovzdelávací cieľ Obsah Metódy,formy I.oddelenie II.oddelenie III.oddelenie IV.oddelenie Rozvíjať autonómnosť Domáce

Více

Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD na školský rok 2013/2014

Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD na školský rok 2013/2014 Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD na školský rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Miroslava Slatinská ČINNOSŤ ODPOČINKOVÁ A REKREAČNÁ September jún Odpočinková činnosť omaľovanky, voľné rozhovory,

Více

Ročný plán práce ŠKD pri ZŠ Slobody 2, Poltár, šk. r. 2012/2013

Ročný plán práce ŠKD pri ZŠ Slobody 2, Poltár, šk. r. 2012/2013 Ročný plán práce ŠKD pri ZŠ Slobody 2, Poltár, šk. r. 2012/201 Mesiac Oblasť Obsah/téma Počet hodín September - Vitaj medzi nami - Moja súčasť koruny - Vitamínikovia A,B,C,D - Hádaj čo je tam? - Jeseň

Více

Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013

Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013 Plán výchovnej činnosti v...oddelení ŠKD Téma:... September 2013 Dátum Názov tematickej oblasti výchovy Cieľ výchovno-vzdelávacej aktivity Obsah (názov výchovno-vzdelávacej Spoločensko-vedná (SVOV) Slávnostné

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380

VÝCHOVNÝ PROGRAM. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, 916 31 Kočovce VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Kočovce 380 Kočovce, 1. september 2009 Mgr. Janka Krajčiová riaditeľka školy Názov výchovného

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2015/2016 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október ŠKVP Učebné osnovy Učebné osnovy vymedzujú výchovno- vzdelávacie ciele a obsah výchovnovzdelávacej činnosti. Sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Učebné

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2015/2016 vypracovaný so zreteľom na POP 2015/2016, a na zákon

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie SEPTEMBER Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie 1. Slávnostné zahájenie šk. roka --- --- --- 2. Správanie sa jedálni - kultúra Formovať pravidlá slušného správania sa, stolovania.

Více

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región

Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Školský klub detí, Základná škola s materskou školou, 065 33 Veľký Lipník 45 VÝCHOVNÝ PROGRAM Môj región Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia Štátne Dátum

Více

Výchovný program Školského klubu detí

Výchovný program Školského klubu detí Špeciálna základná škola Školský klub detí ako súčasť Špeciálnej základnej školy, Partizánska 26/4, Krupina Výchovný program Školského klubu detí Názov výchovného programu: Či je teplo a či zima v ŠKD

Více

VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY

VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY VI. UČEBNÉ OSNOVY - OBSAHOVÉ CELKY Mesiac Moji noví kamaráti (mená, značky, režim dňa...) IX. Vítame vás v MŠ Ja a moja rodina (členovia rodiny, rozdiely doma a v MŠ..) Kto sa o nás postará (profesie,

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MŠ I. ČS. ARM. ZBORU V STRÁŇAVÁCH PLÁN PRÁCE ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MŠ I. ČS. ARM. ZBORU V STRÁŇAVÁCH PLÁN PRÁCE ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MŠ I. ČS. ARM. ZBORU V STRÁŇAVÁCH PLÁN PRÁCE ŠKD Plán práce ŠKD obsahuje: 1. Organizácia práce 2. Pedagogická dokumentácia 3. Cieľ výchovnej činnosti 4. Všeobecné

Více

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou VÝCHOVNÝ PROGRAM Tvorivosť a nadanie našich deti v čase mimo vyučovania Forma výchovy a vzdelávania Poldenná

Více

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie SEPTEMBER Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie 1. Slávnostné zahájenie šk. roka --- --- --- 2. Leto odchádza Pozorovať zmeny v prírode na jeseň, školské povinnosti.

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME

NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO ALEBO ČO SI DOPESTUJEME, TO SI AJ ZJEME tlačenie kapusty ZREALIZOVANÉ AKTIVITY výstavka jesenných plodov vo vestibule školy lokálna desiata ovocné a zeleninové šaláty a

Více

ROČNÝ PLÁN ŠKD pre škol. rok 2015/2016

ROČNÝ PLÁN ŠKD pre škol. rok 2015/2016 ROČNÝ PLÁN ŠKD pre škol. rok 2015/2016 Plán spoločných akcií ŠKD: P.č. Názov akcie Termín 1. ŠKD a naša škola privítanie nových prváčikov, vzájomné zoznamovanie sa, režim ŠKD, spoločné pravidlá skupiny,

Více

Výchovný program pre ŠKD

Výchovný program pre ŠKD Výchovný program pre ŠKD Názov: Či je teplo a či zima v ŠKD je stále prima. Mgr. Andrea Kristeľová riaditeľka školy 09/2014 1 OBSAH V zmysle ustanovenia 8 ods.4 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník Plán práce koordinátora prevencie Vypracovala: Brudňaková Valentina Šk. rok.: 2011/2012 Schválené riaditeľom SŠ dňa: Podpis riaditeľa školy: ČASOVO-TEMATICKÝ

Více

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok

Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany VÝCHOVNÝ PROGRAM. Štvorlístok Školský klub detí pri Základnej škole, Sasinkova 530, Kopčany Keď sa hráme, učíme sa VÝCHOVNÝ PROGRAM Štvorlístok Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Výchovný program

Více

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok

Výchovný plán ŠKD. pre školský rok Výchovný plán ŠKD pre školský rok 2014-2015 V školskom roku 2014-15 sú 4 oddelenia so štyrmi kvalifikovanými vychovávateľkami. ŠKD je v prevádzke od 6.30 7.45 a od 11.30 16.30. V ŠKD platí každé dieťa

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, 054 01 LEVOČA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKD PRE NAŠE DETIČKY IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Forma výchovy a vzdelávania Popoludňajšia Výchovný jazyk Slovenský Druh

Více

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu

Výchovný program školského klubu detí. Názov programu ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM Výchovný program školského klubu detí Názov programu VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského

Více

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Sedlice S radosťou a nadšením poznávame svet Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský Druh školského zariadenia štátne Dátum prerokovania v pedagogickej

Více

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi

výchovný program Školského klubu detí pri ZákladNej ŠkOle jozefa HOráka v BaNskej ŠtiavNiCi Škola to je živý organizmus, škola to je o kráse písmen a správnosti čísel, škola to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok, škola to je o sile ducha a šikovnosti tela, škola to je symbióza učiteľa,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010,

Více

Výchovný plán Príloha č. 5

Výchovný plán Príloha č. 5 Výchovný plán Príloha č. 5 Výchovné osnovy Centra voľného času pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho Gaštanová 11, Spišská Nová Ves Výchovný jazyk Tematická oblasť výchovy Počet výchovno-vzdelávacích činností Zložka

Více

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1

Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, Myjava. Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 Základná škola Myjava, Viestova ul. č.1, 907 01 Myjava Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 1 Školský výchovný program pre Školský klub detí ZŠ Viestova ul. č.1 v Myjave Predkladateľ:

Více

ROČNÝ PLÁN ŠKD

ROČNÝ PLÁN ŠKD SEPTEMBER ROČNÝ PLÁN ŠKD 2016-1017 1. Slávnostné zahájenie šk.roka ---- --- 2. Jeseň pani bohatá Pozorovať zmeny v prírode na jeseň. 3. Spoznávame Slovensko Opísať svoje záţitky z ciest na SR. Pozorovanie,

Více

Plán podujatí na rok 2016

Plán podujatí na rok 2016 Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesra č. 419/49m 044 02 Turňa nad Bodvou, Tel: 055 / 466 2101 JANUÁR Plán podujatí na rok 2016 3.1.2016 Novoročné posedenie spevokolu Búzavirág 16.00 spevokol

Více

Inovovaný Výchovný program ŠKD

Inovovaný Výchovný program ŠKD ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE SNP HUMENNÉ č.t. : 057/776 609, e-mail: skola@zssnphe.edu.sk Inovovaný Výchovný program ŠKD Humenné.08.06 Mgr. Iveta Kávová poverená riadením školy ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Více

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner

Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble. Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ,Levická 903,Vráble Motto: Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne to, čo sa naučil. Burtas Frederic Skinner Školský klub detí pri ZŠ, Levická 903,Vráble Motto: Výchova

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 040 13 KOŠICE Tvorivé dielne Výroba knihy rodičia deťom Týždenný projekt určený na spoluprácu s rodičmi Spracovali: Mgr. Nika JAMNICKÁ Klára ŠEVČOVIČOVÁ 2014 Materská škola

Více

H hra. R radosť. A aktivita. D dobrovoľnosť. V voľnosť. A asertívnosť. N nápaditosť. Výchovný program. Základná škola, Polianska 1, Košice

H hra. R radosť. A aktivita. D dobrovoľnosť. V voľnosť. A asertívnosť. N nápaditosť. Výchovný program. Základná škola, Polianska 1, Košice Základná škola, Polianska 1, Košice Školský klub detí Výchovný program H hra radosť A aktivita D dobrovoľnosť V voľnosť A asertívnosť N nápaditosť Forma výchovy a vzdelávania: Celodenná Výchovný jazyk:

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah: 1. Identifikačné údaje.... Vymedzenie

Více

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci

Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov. Sme otvorení k spolupráci Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Sme otvorení k spolupráci Predkladateľ Názov zariadenia: Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Bolešov Adresa: Štúrova 76, 08 5 Bolešov IČO: 6 46 7 Riaditeľ

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Inovačné formy spolupráce

Více

Plán práce Školského klubu detí

Plán práce Školského klubu detí Plán práce Školského klubu detí Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia

Více

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk.

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vilama Gaňu v Kremnici PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU vypracovaný na šk. rok 2016/2017 vypracovaný so zreteľom na POP 2016/2017, a na zákon

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM RIMAVSKÁ SOBOTA CELOROČNÝ PLÁN ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM RIMAVSKÁ SOBOTA CELOROČNÝ PLÁN ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM RIMAVSKÁ SOBOTA CELOROČNÝ PLÁN ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012 August 2011 Rozdelenie žiakov do jednotlivých oddelení v školskom

Více

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264,

Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, Školský klub detí Pramienok Makov pri ZŠ s MŠ Makov 264, 023 56 Výchovný program ŠKD Forma výchovy a vzdelávania: Výchovný jazyk : Druh školského zariadenia: poldenná slovenský štátne Dátum prerokovania

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce

Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Výchovný program ŠKD pri Základnej škole na ul. J. A. Komenského Sečovce Názov výchovného programu Srdiečko Výchovný jazyk: slovenský Predkladateľ Názov školy: Základná škola Sečovce Adresa: ul. J. A.

Více

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom sszsnz@gmail.com www.sszsnz.edupage.org Didaktické pomôcky Matematika

Více

ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno. Výchovný program. Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ

ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno. Výchovný program. Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Výchovný program Motivačný názov: MOTÝLIK TVOJ ČAS VZLIETNUŤ 1 Forma výchovy a vzdelávania Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Denná Slovenský Štátne Dátum

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 277, Cerová. Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Cerová 77, 906 33 Cerová Výchovný program ŠKD CEROVÁČIK Výchovou a vzdelaním za rozvojom a poznaním 0 Obsah 1.Identifikačné údaje:....revidovanie:...

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom sszsnz@gmail.com www.sszsnz.edupage.org Didaktické pomôcky -Matematika

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 985 22 CINOBAŇA 60 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre školský klub detí Názov ŠkVP Výchovný program ZŠsMŠ Cinobaňa Forma výchovy a vzdelávania poldenná Výchovný jazyk slovenský

Více

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry

Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie autonómnosť. Tréning. Motivácia. Vysvetlenie. Zábavné didaktické hry VÝCHOVNÉ OSNOVY Výchovnovzdelávací cieľ Vzdelávacia oblasť Obsah Metódy, formy I.oddelenie Počet VVČ II.oddelenie Počet VVČ Rozvíjať Domáce úlohy Individuálny 171 171 autonómnosť v prístup príprave vyučovanie

Více

Navliekanie prírodných materiálov, zhotovovanie figúrok z prírodnín, nalepovanie semien, listov, aranžovanie kytíc zo sušených kvetov

Navliekanie prírodných materiálov, zhotovovanie figúrok z prírodnín, nalepovanie semien, listov, aranžovanie kytíc zo sušených kvetov VÝCHOVNÉ OSNOVY Príloha č.5 Pracovno-technická oblasť Rozvíjať základy manuálnych zručností, rozvíjať tvorivosť, fantáziu, estetické cítenie Vedieť spolupracovať v skupine, pochopiť význam separovania

Více

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných

Více

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY. SZŠ Solivarská 28, Prešov. Celoročný plán voľnočasových aktivít

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY. SZŠ Solivarská 28, Prešov. Celoročný plán voľnočasových aktivít VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY SZŠ Solivarská 28, 080 01 Prešov Celoročný plán voľnočasových aktivít pre školský rok 2013/2014 1 1. Úvod Činnosti voľnočasových aktivít (VČA) budú v školskom roku 2013/2014 zamerané

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica VÝCHOVNÝ PROGRAM Forma výchovy a vzdelávania Celodenná Výchovný jazyk Slovenský Druh školského zariadenia

Více

Školský klub detí pri Základnej škole vo Vinohradoch nad Váhom Vinohrady nad Váhom. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Školský rok 2012 / 2013

Školský klub detí pri Základnej škole vo Vinohradoch nad Váhom Vinohrady nad Váhom. PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Školský rok 2012 / 2013 Školský klub detí pri Základnej škole vo Vinohradoch nad Váhom Vinohrady nad Váhom PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Školský rok 2012 / 2013 Vinohrady nad Váhom 3. 9. 2012 Mgr. Vandrašková Bronislava Úvod

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Ochrana zdravia, hygiena,

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Výtvarná výchova. Tematický výchovno vzdelávací plán. 4. ročník

Výtvarná výchova. Tematický výchovno vzdelávací plán. 4. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán Výtvarná výchova 4. ročník Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník:

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

VÝCHOVNÝ PROGRAM. ŠKD pri ZŠ Dudova 2, Bratislava. Motivačný názov: Dúhový svet. Názov školy: ZŠ Dudova 2, Bratislava

VÝCHOVNÝ PROGRAM. ŠKD pri ZŠ Dudova 2, Bratislava. Motivačný názov: Dúhový svet. Názov školy: ZŠ Dudova 2, Bratislava ŠKD pri ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava VÝCHOVNÝ PROGRAM Motivačný názov: Dúhový svet Názov školy: ZŠ Dudova 2, Bratislava Riaditeľ: Mgr. Hana Závodná Druh školy: štátna Vyučovací jazyk: slovenský Koordinátorka

Více

Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora. Výchovný program pre ŠKD. Dúhový svet

Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora. Výchovný program pre ŠKD. Dúhový svet Spojená škola, Hlavná 1, 976 56 Pohronská Polhora Výchovný program pre ŠKD Dúhový svet Šťastie a dúhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých. Dánske príslovie ÚPRAVA PLATNOSTI, REEVIDOVANIE

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELÁVACÍ PROGRAM Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka ŠINTAVA pre 1. stupeň ZŠ ISCED 0 Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Motto: Učitelia, žiaci, rodičia - - spoločne za vzdelávaním.

Více

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok: 2016/2017 Mgr. Hajnalka Lanczová Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok : 2016/2017 Koordinátor prevencie: Mgr. Hajnalka

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice

Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice Názov dokumentu Výchovný program pre záujmové vzdelávanie ŠKD pri ZŠ Krosnianska 4, Košice Forma výchovy a vzdelávania Poldenná Výchovný jazyk Druh školského zariadenia Slovenský Štátne Dátum schválenia

Více

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD ako súčasť ZŠ M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen VÝCHOVNÝ PROGRAM Zvolen 2016 Školský klub pri Základnej škole Martina Rázusa 1672/3, Zvolen Poznávaj, miluj, cti prírodu a jej zákonitosti. OBSAH Výchovný

Více

Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK

Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Oblasti a metódy diagnostikovania

Více

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie. v školskom roku 2017/2018

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie. v školskom roku 2017/2018 Podporte naše občianske združenie (Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri materskej škole) pri nakupovaní cez internetové obchody. Ak nakupujete na internete a chcete nás pri tom

Více

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou Dolné Dubové VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Výchovné osnovy Školského klubu detí sú súčasťou Výchovného programu ŠKD a vychádzajú z Výchovného plánu ŠKD. Minimálna

Více

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ Vypracovala: Anna Školský rok: 2012/2013 OBSAH Analýza práce za uplynulý školský rok 2011/2012 Hlavné úlohy ŠKD v šk.

Více

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ s MŠ ORAVSKÉ VESELÉ PLÁN PRÁCE ŠKD. Školský rok Mgr. Silvia Boráková

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ s MŠ ORAVSKÉ VESELÉ PLÁN PRÁCE ŠKD. Školský rok Mgr. Silvia Boráková ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ s MŠ ORAVSKÉ VESELÉ PLÁN PRÁCE ŠKD Školský rok 2015-2016 Mgr. Silvia Boráková 1 Celoročný rozpis činnosti ŠKD pri ZŠ s MŠ Oravské Veselé Školský rok 2015/2016 Plán činnosti: 1.

Více

Školský výchovno-vzdelávací program. pre školský klub detí. Základná škola, Ul. Školská, Nitrianske Rudno

Školský výchovno-vzdelávací program. pre školský klub detí. Základná škola, Ul. Školská, Nitrianske Rudno Školský výchovno-vzdelávací program pre školský klub detí Základná škola, Ul. Školská, Nitrianske Rudno Školský výchovno-vzdelávací program pre ŠKD MOTTO:,,Deti a hodiny nemôžeme stále naťahovať - musíme

Více

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník)

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) Environmentálna výchova Ing. Viera Krotká Ciele Všeobecné Konkrétne Uvedomiť si hodnotu vzdelania Naučiť sa zodpovednosti Zvyknúť si na pravidelnosť činností Plniť si svoje

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Primárna škola pre život Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v

Více

Časovo tematický plán z predmetu vlastiveda

Časovo tematický plán z predmetu vlastiveda Časovo tematický plán z predmetu vlastiveda Ročník : druhý Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Charakteristika predmetu: povinný predmet, hodinová dotácia so ŠVP Hodina Téma Obsah (obsahový

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy školský rok 2015/2016

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy školský rok 2015/2016 Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy školský rok 2015/2016 Cieľom je rozvíjať a formovať také osobnostné kvality, ktoré budú ţiakov chrániť a zlepšovať ţivotné prostredie. Plán a činnosti ţiakov

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

SkVP_ISCED1_TSV_štandardy 1

SkVP_ISCED1_TSV_štandardy 1 1. a 2. ročník TC:Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné lokomócie (ako elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických

Více

MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014

MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014 MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014 September: Nočníkové trampoty. Ako pripraviť dieťa na vstup do MŠ? Čo by malo dieťa vedieť v 4-5 roku života. Spolupráca s

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy pre 1.ročník Spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 - príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy pre 1.ročník Spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 - príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy pre 1.ročník Spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 - príloha) Spracovaný v rámci projektu: INOVÁCIA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KOŠICKÝCH ZŠ - CESTA

Více

IV. B. Trieda IV.B. Triedna učiteľka Iveta Fábryová

IV. B. Trieda IV.B. Triedna učiteľka Iveta Fábryová IV. B Trieda IV.B Triedna učiteľka Iveta Fábryová V školskom roku 2002/13 prišlo do našej triedy šesť nových žiakov zo ZŠ Okružná. Päť žiakov postúpilo z tretieho ročníka a jeden žiak opakuje štvrtý ročník.

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Názov predmetu Hra na klavíri Ročník PŠ Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne v druhom polroku školského roka Stupeň vzdelania ISCED 1B Názov

Více

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou

Výchovný program. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446. Základná škola so všetkými ročníkmi. Základná škola s materskou školou Výchovný program Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Višňové 446 Študijná forma: Vyučovací jazyk: Druh školy: Predkladateľ: Názov školy: Denná Slovenský Základná škola so všetkými ročníkmi Základná škola s

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu

Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA Školský rok:2011/2012 Trieda: I.A Triedna učiteľka: Mgr. Iveta Kičinová Celoročná téma: Múdra sova nás učí poznávať a chrániť prírodu Charakteristika triedy Žiaci si postupne zvykajú

Více

* Úrovňové testy. * Nový predmet. Obohatenie. *Ročníkové práce

* Úrovňové testy. * Nový predmet. Obohatenie. *Ročníkové práce * Úrovňové testy * Nový predmet Obohatenie *Ročníkové práce *Sú súčasťou absolvovania kaţdého jedného ročníka. *Vyjadrujú záujmy dieťaťa, ich prostredníctvom sa *dieťa realizuje vo svojej dominantnej oblasti,

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci

Více