I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002"

Transkript

1 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě téma dobrovolnictví, aby zahájilo nové milénium připomínkou solidarity a přirozené potřeby lidí navzájem si pomáhat. Vyhlášení Mezinárodního roku dobrovolníků zásadním způsobem ovlivnilo i naši celoroční práci. Prioritou byla propagace dobrovolnictví jak na veřejnosti, tak ve zdravotnických, sociálních, ekologických, kulturních, humanitárních a dalších organizacích, které dobrovolníky ke své činnosti potřebují. Neméně důležitým cílem byla také osvěta a propagace dobrovolnictví směrem ke státním orgánům a orgánům samosprávy, se snahou otevřít na toto téma celospolečenskou diskusi. Mezinárodní rok dobrovolníků byl tedy velmi dobrou příležitostí ke zviditelnění dobrovolnictví jako takového a domnívám se, že Hestia jak svojí účastí v Národním koordinačním výboru pro Rok dobrovolníků v ČR tak i všemi svými dalšími aktivitami této příležitosti náležitě využila. Z nejúspěšnějších akcí připomínám poprvé udělovanou cenu Křesadlo Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci" či mediální partnerství s renomovanými celostátními médii jako jsou MF Dnes, Česká televize, Český rozhlas, TV Prima, Radio Classic FM a dalšími. K mezinárodnímu zviditelnění občanského sdružení Hestia velmi přispělo moje zvolení do výborů International Association of Volunteer Effort (IAVE) a European Volunteer Centre Association (CEV), kde jsem vicepresidentkou i naše aktivní účast na řadě mezinárodních konferencí. Významným pro naši činnost bylo navázání spolupráce s Penzijním fondem České pojišťovny, která nám umožnila rozšířit především programy v zařízeních pro seniory, přispívající ke zpříjemnění života jejich obyvatelů. Výroční zpráva podává podrobný přehled o tom, co se nám podařilo v roce 2001 realizovat. Pro další období se budeme snažit dále rozvíjet dobrovolnické programy, ale zejména se věnovat metodice, supervizi a evaluaci činnosti regionálních dobrovolnických center, protože na jejich entusiasmu a aktivitách bude záviset, zda se dobrovolná činnost zbaví negativního nánosu z minulosti a stane se normální součástí životního stylu našich občanů, tak jak je to běžné v řadě vyspělých zemí. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří nám důvěřovali a podpořili naši činnost nejen morálně, ale i fakticky. Děkuji všem spolupracovníkům u nás i v zahraničí, dobrovolníkům, kteří pracovali v našich programech, ale také přímo v kanceláři Hestia a samozřejmě děkuji všem členům týmu Hestia, pro které byl rok 2001 opravdu zátěžový, ale jak doufám, i radostný. PhDr. Olga Sozanská, duben

2 II. Vznik, poslání a cíle organizace Občanské sdružení HESTIA založili v roce 1993 psychologové Olga Sozanská, Petr Šmolka a Jiří Tošner. Sdružení bylo založeno s cílem realizovat a podporovat výzkum a vzdělávání, publikační činnost a vzájemnou spolupráci mezi dobrovolníky i profesionály v pomáhajících profesích, zejména v sociální a zdravotní oblasti a přispívat tak k dobrým mezilidským vztahům jak v rámci rodiny tak v širším společenském kontextu. V roce 1999 sdružení HESTIA založila Národní dobrovolnické centrum (NDC), jehož základním posláním je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti. Centrum se snaží vytvářet pozitivní obraz o dobrovolnictví v médiích, organizuje semináře a konference, provádí výcviky dobrovolníků, koordinuje Koalici dobrovolnických iniciativ v ČR, tvoří databáze spolupracujících organizací a jednotlivců, vydává účelové publikace, realizuje vlastní dobrovolnické programy a významně se angažuje v mezinárodních dobrovolnických organizacích. III. Zpráva o činnosti Program Pět P" Program Pět P je individuální preventivní program pro děti ve školním věku založený na kamarádském vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem. Program má vypracovanou metodiku, která je založena na pečlivém výběru, výcviku dobrovolníků a průběžné supervizi vztahu mezi dobrovolníkem, dítětem a jeho nejbližším okolím (rodina, škola, kamarádi). Hodnocení prospěšnosti programu pro individuální vývoj dítěte je prováděno kvalitativní metodou POE, modifikovanou na české podmínky. 4

3 HESTIA je národním koordinátorem programu Pět P pro ČR a zároveň v hlavním městě Praha řídí dvě pobočky Poříčí a Prokopka. V červnu HESTIA organizovala v Kroměříži národní konferenci, na které iniciovala založení Asociace programu Pět P v ČR. V 15 regionálních centrech působilo koncem roku 2001 celkem 300 dvojic dobrovolník dítě. Logo Pět P bylo registrováno jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví. Program Dobrovolníci v nemocnicích" V roce 2001 pokračoval program Dobrovolníci v nemocnicích, ve kterém Hestia plní roli národního koordinátora a supervizora. Přes počáteční potíže s implementací programu do zdravotnických zařízení se v roce 2001 podařilo rozšířit program z původních dvou nemocnic do pěti, přičemž ve FN Motol probíhá program již na 19 klinikách. FN Motol je také prvním zdravotnickým zařízením, které má svého placeného koordinátora dobrovolníků z řad lékařů. Dále je program realizován v Odborném léčebném ústavu ortoptickém nemocnice v Kroměříži, v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, v Léčebně dlouhodobě nemocných v Ryjicích, Ústí nad Labem a v Nemocnici v Českých Budějovicích. V roce 2001 program finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Z jeho grantu vydala HESTIA metodický manuál autorů Mgr. Michala Novotného a MUDr. Ivany Staré a Využití dobrovolníků v nemocnicích", který shrnuje dosavadní zkušenosti z pilotního programu. Program Pro seniory" Metodiku ověřenou v nemocnicích využila HESTIA v dalších podobně strukturovaných zařízeních, která nebyla dobrovolnictví dosud příliš nakloněná. Jednalo se především o zařízení sociální péče určené seniorům jako byly domovy důchodců a pensiony pro seniory. Úspěšně program funguje v zařízeních pro seniory v regionu Ústí nad Labem, Česká Lípa, Kroměříž a Chlumec nad Cidlinou. 5

4 Program se mohl úspěšně rozvíjet zejména díky tomu, že HESTIA navázala dlouhodobé partnerství s Penzijním fondem České pojišťovny, který podporuje rozvoj dobrovolnických programů v zařízeních pro seniory, včetně podpory koordinace a supervize tohoto programu. Program Nezaměstnaní jako dobrovolníci" Cílem projektu bylo umožnit široké skupině především mladých nezaměstnaných zapojení do dobrovolné činnosti, která jim kromě pozitivního psychosociálního efektu umožňuje získat nové zkušenosti a dovednosti a tím je lépe připravit pro profesní uplatnění. V projektu byla efektivně využívána spolupráce s úřady práce a s neziskovým sektorem, nabízejícím pružnou a širokou nabídku dobrovolnických činností. Formou seminářů program informoval nezaměstnané o možnosti využít dobrovolnou činnost k vlastnímu rozvoji, zvýšení sebevědomí a změně postavení ve společnosti. V roce 2001 po zapracování získaných zkušeností byl projekt rozšířen o další skupiny - dlouhodobě nezaměstnané a matky s více dětmi. Počet zapojených nezaměstnaných se výrazně zvýšil v regionech, kde projekt probíhal již druhým rokem (Kroměříž, Plzeň, Ústí nad Labem). Hestia koordinovala a supervidovala program v ČR, v jednotlivých místech pak projekt realizovali regionální partneři. Průzkum HESTIA prokázal, že 50% účastníků programu úspěšně získalo zaměstnání po třech měsících aktivního dobrovolnictví, a to často v organizaci, kde dobrovolnou činnost vykonávali. Program Rozvoj občanských ctností" ( ROC) Program Rozvoj občanských ctností na podporu filantropie mladých lidí od 6 do 20 let je součástí Programu Gabriel Nadace rozvoje občanské společnosti. ROC si v souladu s programem Gabriel klade za cíl vhodným způsobem přiblížit mladým lidem možnosti, které jim nabízí neziskový sektor a pomoci jim se zapojit do dobrovolnických a dárcovských aktivit nebo zahájit realizaci vlastních projektů". HESTIA se zaměřila na studenty středních škol ve věku let a na jejich pedagogy tak, aby po skončení úvodní tříleté fáze projektu byli schopni tento projekt samostatně vést. Projekt ROC byl zahájen v listopadu 2000 ve čtyřech městech Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ústí n. Labem, 6

5 ale fakticky se rozběhl až v roce V průběhu prvního roku proběhly úvodní cykly výcviků, seminářů a supervizí pro studenty i pedagogy. Do projektu se postupně zapojilo 79 studentů z 11 středních škol. Studenti samostatně realizovali 12 vlastních miniprojektů a jako dobrovolníci spolupracovali s 15 neziskovými organizacemi. V rámci projektu byla navázána i zahraniční spolupráce, především s partnery v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Studenti měli možnost se zapojit do dobrovolných aktivit a workcampů v zahraničí. HESTIA koordinovala projekt v celé České republice a realizovala jej v Praze. V Ústí n. Labem bylo regionálním realizátorem Dobrovolnické centrum Ústí n.l., v Brně Dobrovolnické centrum Ratolest a v Českých Budějovicích Ústav sociální práce ZSF JU. Program Firemní dobrovolnictví" Rok 2001 představoval již třetí rok spolupráce s firmou GE Capital Bank, a.s. Zaměstnanci firmy založili občanské sdružení s názvem Elfun, které má za úkol organizovat dobrovolné aktivity pro zaměstnance. Převážná část naší spolupráce byla zaměřena na jednorázové akce, většinou o víkendech, které pro sdružení Elfun zprostředkovala HESTIA. Pokračovala také úzká spolupráce s programem Pět P v Praze. Sdružení Elfun finančně podpořilo letní tábor pro děti a dobrovolníky a někteří zaměstnanci na tábor přijeli a připravili pro děti den plný soutěží, her a cen. Program Evropská dobrovolná služba" HESTIA se aktivně zapojila jako vysílající organizace do programu Evropské unie Evropská dobrovolná služba (European Volunteer Service EVS). Program zajišťuje pobyt dobrovolníků ve věku od let ve vybraných neziskových organizacích v zemích Evropské unie. V roce 2001 HESTIA vyslala pět dobrovolníků do Francie, Německa, Velké Britanie a Itálie. HESTIA také aktivně spolupracovala na vytváření standardů programu v ČR ve spolupráci s Českou národní agenturou Mládež a dalšími spolupracujícími organizacemi (YMCA, INEX SDA). Organizovala předodjezdová školení dobrovolníků a nabízela výcviky koordinátorů dobrovolníků hostitelských organizací v ČR a propagovala program mezi dobrovolníky i organizacemi. 7

6 Koordinace dobrovolnických center a spolupracujících organizací V roce 2001 byla z iniciativy HESTIA ustanovena Koalice dobrovolnických iniciativ v ČR. Jde o volné sdružení dobrovolnických center a dalších organizací, které spolupracují na programech Pět P, Dobrovolníci v nemocnicích, Nezaměstnaní jako dobrovolníci, Programu Gabriel Rozvoj občanských ctností a programu Pro seniory. V roce 2001 měla Koalice 22 členů ve všech regionech ČR. Členové Koalice se mohou vzájemně reprezentovat a propagovat svou činnost, pravidelně se scházejí na pracovních setkáních k jednotlivým projektům a programům a jejich spolupráce je podložena písemnou smlouvou. HESTIA koordinovala činnost Koalice, organizovala národní konferenci v Kroměříži, poskytovala konzultace a supervize a zprostředkovávala informace a kontakty na mezinárodní úrovni. Národní dobrovolnické centrum - servis pro neziskové organizace Centrum vede databáze pražských organizací, hledajících dobrovolníky a databázi dobrovolníků, kteří hledají svoje uplatnění, propojuje nabídku a poptávku, pořádá individuální konzultace pro zájemce a připravuje organizace na efektivní využití dobrovolníků. V roce 2001 bylo v databázi centra celkem 100 organizací, jejichž zástupci absolvovali výcviky koordinátorů dobrovolníků, která centrum realizovalo, a které splňovaly kritéria pro zapojení dobrovolníků do své činnosti. Zájem o dobrovolnou činnost projevilo celkem 400 lidí, z nichž zhruba 50% využilo nabídky centra k osobní konzultaci a k doporučení nejvhodnější organizace vzhledem k jejich motivaci, zájmu a časovým možnostem. Zájemci o dobrovolnou pomoc byli různých věkových kategorií, vzdělání a sociálního postavení, stále však převažovaly ženy ( 85%). Centrum připravilo pravidelný kalendář akcí, ve kterém organizace nabízely jednorázovou dobrovolnou činnost pro více dobrovolníků najednou. Tento typ využívaly především skupiny studentů a také skupiny zaměstnanců určité firmy, kteří neměli čas vykonávat dobrovolnou činnost pravidelně, ale přesto se chtěli nějak angažovat. 8

7 Kromě kalendáře nabídek, který byl průběžně vyvěšen na internetových stránkách HESTIA, organizovalo centrum již třetím rokem Dobrovolnickou dekádu, která zahrnovala jednorázové akce, konající se počátkem prosince a upozorňující na 5. prosinec, vyhlášený OSN jako Mezinárodní den dobrovolníků. Nabízené dobrovolnické akce chtěly oslovit nejširší veřejnost, nabízely dobrovolnická místa a byly často spojeny s otevřenými dveřmi" organizací i s mediální kampaní, kterou koordinovala HESTIA. V průběhu roku 2001 realizovala HESTIA tři celodenní semináře primárně pro neziskové organizace, kterých se však nově zúčastnili také zástupci státní správy a samosprávy. Semináře byly zaměřeny na informace týkající se dobrovolnického managementu, výběru, přípravy a supervize organizací i dobrovolníků, spolupráce s médii a informací o dobrovolnickém hnutí v zahraničí. Každý seminář měl také specifické téma, kterým byl Mezinárodní rok dobrovolníků, Evropská dobrovolná služba a Dobrovolníci a komerční sektor. V roce 2001 připravilo centrum jarní a podzimní třídenní výcviky koordinátorů dobrovolníků, kterých se zúčastnilo celkem 70 reprezentantů z humanitárních, ekologických, sociálních, zdravotních i kulturních organizací z celé ČR. Výcviky byly zaměřeny na přípravu projektů využívajících dobrovolníky v konkrétní organizaci, na přípravu profesionálů, zaručující pozitivní akceptaci dobrovolníků, ale také na metody, kterými je možné vyhodnotit úspěšnost projektů jak z hlediska spokojenosti dobrovolníků, tak organizace. Koordinátoři v rámci výcviku dostávali také základní informace o tom jak vybírat, připravovat a supervidovat dobrovolníky, ale také jak komunikovat s médii, aby jejich organizace byla známá a pro dobrovolníky zajímavá. 9

8 IV. Práce s veřejností Rok 2001 byl OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků a tato skutečnost významně ovlivnila činnost HESTIA, která se aktivně angažovala jak na národní a regionální, tak také na mezinárodní úrovni. Ředitelka centra Olga Sozanská byla členkou Národního koordinačního výboru, jehož čestným předsedou byl premiér a výkonným předsedou ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Ve výboru byli zastoupeni představitelé vlády, jednotlivých ministerstev, prezidentské kanceláře, významných nadací, neziskových organizací, které se věnují problematice dobrovolnictví a médií. Vláda ČR vyčlenila ze státního rozpočtu téměř pět milionů korun, které byly v grantovém řízení rozděleny na dobrovolnické projekty. HESTIA iniciovala a řídila pracovní skupinu pro koordinaci roku dobrovolníků v hl. městě Praha a založila tiskové a informační středisko, které poskytovalo informace médiím včetně vytvoření databáze novinářů a médií, kteří se tématu dobrovolnictví někdy věnovali. Pracovní skupina připravila pravidla, na jejichž základě byla vybraným projektům udělována záštita primátora Jana Kasla a pravidla pro cenu KŘESADLO Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, která byla poprvé slavnostně udělována na závěr roku vybraným dobrovolníkům jako vyvrcholení Dobrovolnické dekády. Kromě Prahy byla cena Křesadlo předávána dobrovolníkům také partnerskými organizacemi v Kroměříži a v Havlíčkově Brodě. HESTIA realizovala projekt Prezentace dobrovolnictví v Praze a vybraných krajích", který se snažil informovat českou veřejnost o možnostech, které dobrovolnictví lidem nabízí ať již samotným dobrovolníkům či příjemcům dobrovolné pomoci. Hlavním cílem projektu byla změna postojů k fenoménu dobrovolnictví ve společnosti a nastartování dlouhodobých aktivit, které napomohou jeho obnovení v ČR. Projekt se skládal z mediální kampaně, konkrétních akcí a z publikační činnosti. Tematika dobrovolnictví a aktivity HESTIA se v průběhu roku 2001 objevily pravidelně v řadě novin a časopisů jak regionálních tak celostátních (MF Dnes, Týden, Respekt, Reflex, Květy, Vlasta atd.). 10

9 HESTIA uzavřela mediální partnerství s Českým rozhlasem, který odvysílal sérii rozhovorů a s TV Prima, kde byly dobrovolnické akce a rozhovory o tématu prezentovány v pořadech Prima jízda, Prima televize a Sauna. Pro TV Prima vyrobila HESTIA pětidílný spot propagující různé formy dobrovolnictví. Společným sloganem všech spotů bylo Obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci nebo neobyčejní lidé, kteří dělají obyčejné věci?" Na Rádiu Classic FM proběhl ve spolupráci s HESTIA a ministerstvem zdravotnictví ČR 36 dílný cyklus rozhovorů o dobrovolnictví. HESTIA vydala publikace Využití dobrovolníků v nemocnicích" a Dobrovolníci obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci", sborník referátů Dobrovolnictví a dárcovství obnova občanských ctností" a studijní materiály k výcvikům koordinátorů dobrovolníků. HESTIA informovala o dobrovolnictví na svých webových stránkach (www.hest.cz) a ve spolupráci s Econnectem a občanským sdružením Jahoda vytvářela obsah webových stránek V. Mezinárodní aktivity, konference, semináře HESTIA byla jmenována koordinačním místem sítě dobrovolnických center ve střední a východní Evropě a v zemích bývalého Sovětského svazu pod názvem Volunteernet. HESTIA vytvořila a spravuje webové stránky které jsou interaktivně přístupné všem 28 organizacím v síti. Ředitelka Národního dobrovolnického centra Olga Sozanská je členem mezinárodních boardů IAVE International Association of Volunteer Effort, European Volunteer Center Association a Volunteernet. V průběhu roku 2001 se reprezentanti HESTIA zúčastnili řady mezinárodních konferencí a seminářů, z nichž nejvýznamnější byly v lednu konference IAVE v Amsterodamu, která zahajovala Mezinárodní rok dobrovolníků, v červnu Fourth European Volunteer University ve 11

10 Freiburgu, v květnu konference organizovaná Aktion Gemeinssin v Bonnu, v září konference European Volunteer Service v Glasgowě, v říjnu konference Volonteurope v Budapešti a v prosinci Youth Forum v Tokiu. HESTIA ve spolupráci s Klubem UNESCO a o.s. Spektrum v Kroměříži organizovala mezinárodní konferenci Dobrovolnictví a dárcovství obnova občanských ctností". Konference se konala pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla a zúčastnili se jí jak představitelé státní správy a samosprávy tak zástupci významných mezinárodních organizací a českého neziskového sektoru. V září v Praze HESTIA zorganizovala mezinárodní seminář programu Big Brothers Big Sisters, jehož součástí bylo slavnostní přijetí Asociace Pět P za řádného člena BBBS International. Asociace Pět P v ČR se stala po USA, Kanadě a Litvě čtvrtým členem s největším počtem dobrovolníků a dětí. VI. Lidské zdroje Členové sdružení HESTIA PhDr. Olga Sozanská předsedkyně sdružení PhDr. Jiří Tošner zástupce předsedkyně sdružení PhDr. Petr Šmolka (prezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR) PhDr. Jiří Kovařík (viceprezident Českého výboru UNICEF) JUDr. Jan Mach (advokát, ředitel právního odd. České lékařské komory) JUDr. Jan Vyklický (předseda Obvodního soudu pro Prahu 10) Ing. Jana Vohralíková (YMCA, s.r.o.) Mg. A. Aldin Popaja (odborný asistent VŠUP) Mg. A. Lejla Zahiragic 12

11 Zaměstnanci sdružení HESTIA PhDr. Olga Sozanská ředitelka HESTIA Národního dobrovolnického centra PhDr. Jiří Tošner zástupce ředitelky Adéla Kohoutková koordinátorka dobrovolnického centra Mgr. Michal Novotný - koordinátor projektů Ing. Vojtěch Tutr - koordinátor projektů a webových stránek Bc. Tereza Pacltová koordinátorka Programu Pět P Radim Prahl koordinátor Programu Pět P Mg. A. Lejla Zahiragic grafik Ing. Petr Homola ekonom Ing. Michal Janáček - civilní služba Ing. Daniel Rück - civilní služba V roce 2001 se na programech HESTIA podílelo kolem 250 dobrovolníků, kteří se věnovali dětem, mladým lidem, nemocným, seniorům a dalším potřebným. 13

12 VII. Finanční zpráva Výnosy Granty, dotace a dary Příjmy od klientů a refundace nákladů Tržby z prodeje služeb - supervize, kurzy, školení Úroky, dividendy Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu Zařízení a vybavení Opravy a údržba Nájmy Služby spojené s nájmem Fax, telefon a internet Poštovné a doprava Pojištění Tisk a grafické služby P.R., medializace a propagace Cestovné Lektoři a konzultace Stravování, ubytování a odměny dobrovolníků Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Ostatní náklady Odpisy Náklady na tábor programu "Pět P" Poskytnuté příspěvky partnerským organizacím Náklady celkem

13 Přehled přijatých grantů a dotací Program "Pět P" Nadace Open Society Fund Ambasáda Nizozemského království Big Brother Big Sister International GE ELFUN Asociace manželských a rodinných poradců Dobrovolnický program pro nezaměstnané absolventy a jiné ohrožené skupiny nezaměstnaných Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR "Rozvoj občanských ctností" - dobrovolnictví a dárcovství mládeže Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Open Society Fund Prezentace dobrovolnictví v ČR Magistrát hl.m. Prahy Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Rozvoj dobrovolnictví Charles Stewart Mott Foundation Nadace Open Society Fund Penzijní fond České pojišťovny Ministerstvo zdravotnictví v ČR Evropská dobrovolná služba Česká národní agentura MLÁDEŽ

14 Přehled přijatých darů František Novák Big Brother Big Sister International Anne Gunn Ing. Jiří Rück Přehled poskytnutých příspěvků partnerským organizacím Program "Pět P" Asociace Pět P v ČR Na Vyšším Hrádku, o.s. - Brandýs nad Labem Ratolest Brno, o.s Ústav sociální práce ZSF JČU České Budějovice Spektrum Kroměříž, o.s "D", o.s., Liberec Proso o.s., Olomouc SHM klub Ostrava Totem, o.s., Plzeň Střed, o.s., Třebíč Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem Domek, o.s., Zlín

15 Dobrovolnický program pro nezaměstnané absolventy a jiné ohrožené skupiny nezaměstnaných Ratolest Brno Spektrum Kroměříž, o.s "D", o.s., Liberec Charita Opava SHM klub Ostrava Totem, o.s., Plzeň Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem "Rozvoj občanských ctností" - dobrovolnictví a dárcovství mládeže Ratolest Brno, o.s Ústav sociální práce ZSF JČU České Budějovice Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem Program "Pro seniory" Domov důchodců, Chlumec nad Cidlinou Projekt "Znamení moci" Symposion, o.s, Praha Rozvoj dobrovolnictví - regionální dobrovolnická centra Ratolest Brno, o.s Spektrum Kroměříž, o.s Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem

16 Účetní výkazy Rozvaha 2001 (v Kč) na počátku účet. období na konci účet. období Aktiva 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Materiál na skladě Pokladna Ceniny Bankovní účty * Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za zaměstnanci Jiné pohledávky Náklady příštích období Aktiva celkem

17 Rozvaha 2001 (v Kč) na počátku účet. období na konci účet. období Pasiva 321 Dodavatelé Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění Ostatní přímé daně Jiné závazky Výnosy příštích období Vlastní jmění Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Pasiva celkem

18 Výkaz zisku a ztráty 2001 (v Kč) Náklady 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Kursové ztráty * Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Poskytnuté příspěvky Náklady celkem

19 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží Úroky Jiné ostatní výnosy Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Přijaté příspěvky od právnických osob Přijaté příspěvky od fyzických osob Provozní dotace Výnosy celkem Hospodářský zisk za období * stav devizového účtu přepočten podle kurzu deviza střed ČNB k USD = 36,259 CZK 21

20 VIII. Poděkování Děkujeme všem, kteří naši činnost v roce 2001 finančně podpořili, děkujeme za dobrou spolupráci kolegyním a kolegům ze všech našich partnerských organizací a zejména všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do našich projektů a programů a kteří odvedli obrovský kus záslužné práce bez nich by naše činnost neměla smysl. Jmenovitě děkujeme těm, kteří pomáhali přímo v našem centru. Jeanne Miller a Franci Hibart, asistentky Olgy Sozanské Pegg Vroom, anglická korespondence Františka Kulhánková, konzultace v otázkách účetnictví Jitka Petrželková, překlady Marina Bačkovská, překlady Aaron Pringle, výuka angličtiny Olga Břečková, administrativní pomoc Inka Kleinová, práce s databázemi a archivem Russell R. Winer, korektury anglických textů Dagmar Steinová, překlady Programy HESTIA jsou podporovány Nadací Open Society Fund Praha, Charles Stewart Mott Foundation Flint, Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Phare EU a z programu Gabriel, Big Brother Big Sister International, Velvyslanectvím Nizozemského království, sdružením ELFUN, Magistrátem hl. m. Prahy, společností Microsoft v ČR, Asociací manželských a rodinných poradců, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví. Generálním partnerem HESTIA je 22

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Výroční zpráva ČIB. Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011

Výroční zpráva ČIB. Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011 2011 Výroční zpráva ČIB Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO INSTITUTU BIOSYNTÉZY 2011 VZDĚLÁVACÍ AKCE, WORKSHOPY, SUPERVIZE Na počátku roku byl ukončen první běh tříletého základního

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

SEZNAM PUBLIKACÍ. 1. Monografie. Na Poříčí 12, Praha 1 Tel.: +420 224 872 075 Fax: +420 224 872 076 E-mail: info@hest.cz

SEZNAM PUBLIKACÍ. 1. Monografie. Na Poříčí 12, Praha 1 Tel.: +420 224 872 075 Fax: +420 224 872 076 E-mail: info@hest.cz SEZNAM PUBLIKACÍ Na Poříčí 12, Praha 1 Tel.: +420 224 872 075 Fax: +420 224 872 076 E-mail: info@hest.cz 1. Monografie 1. Překlad z rakouského. originálu: Název: Zvířata v domovech nejen pro seniory Příručka

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s.

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva CHIPOMOCI.info o.p.s. za rok 2014 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Zpráva o činnosti Asociace 2008 2010 Úkoly APIC na rok 2008 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008 1. SW pro IC V průběhu

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

Project HOPE Česká republika o.p.s.

Project HOPE Česká republika o.p.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 201 4 Project HOPE Česká republika o.p.s. O B S A H Úvodní slovo I. Představujeme se II. Statut společnosti III. Hlavní programy Program Nil Nocere: Ochrana pacientů před poškozením

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

NAŠE PROJEKTY PODPORUJE:

NAŠE PROJEKTY PODPORUJE: NAŠE PROJEKTY PODPORUJE: HESTIA PRAHA, NÁRODNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA ASOCIACE PROGRAMU PĚT P V ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009 Hlavní kniha analyticky Strana 1 Název 022100 DHM 59 50 59 50 Celkem 59 50 59 50 022 Celkem 0,00 0,00 59 50 59 50 028100 DDHM nad 3000,- 5 806,00 0,00 30 989,00 0,00 22 427,00 0,00 53 416,00 0,00 28 817,00

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více