I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002"

Transkript

1 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě téma dobrovolnictví, aby zahájilo nové milénium připomínkou solidarity a přirozené potřeby lidí navzájem si pomáhat. Vyhlášení Mezinárodního roku dobrovolníků zásadním způsobem ovlivnilo i naši celoroční práci. Prioritou byla propagace dobrovolnictví jak na veřejnosti, tak ve zdravotnických, sociálních, ekologických, kulturních, humanitárních a dalších organizacích, které dobrovolníky ke své činnosti potřebují. Neméně důležitým cílem byla také osvěta a propagace dobrovolnictví směrem ke státním orgánům a orgánům samosprávy, se snahou otevřít na toto téma celospolečenskou diskusi. Mezinárodní rok dobrovolníků byl tedy velmi dobrou příležitostí ke zviditelnění dobrovolnictví jako takového a domnívám se, že Hestia jak svojí účastí v Národním koordinačním výboru pro Rok dobrovolníků v ČR tak i všemi svými dalšími aktivitami této příležitosti náležitě využila. Z nejúspěšnějších akcí připomínám poprvé udělovanou cenu Křesadlo Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci" či mediální partnerství s renomovanými celostátními médii jako jsou MF Dnes, Česká televize, Český rozhlas, TV Prima, Radio Classic FM a dalšími. K mezinárodnímu zviditelnění občanského sdružení Hestia velmi přispělo moje zvolení do výborů International Association of Volunteer Effort (IAVE) a European Volunteer Centre Association (CEV), kde jsem vicepresidentkou i naše aktivní účast na řadě mezinárodních konferencí. Významným pro naši činnost bylo navázání spolupráce s Penzijním fondem České pojišťovny, která nám umožnila rozšířit především programy v zařízeních pro seniory, přispívající ke zpříjemnění života jejich obyvatelů. Výroční zpráva podává podrobný přehled o tom, co se nám podařilo v roce 2001 realizovat. Pro další období se budeme snažit dále rozvíjet dobrovolnické programy, ale zejména se věnovat metodice, supervizi a evaluaci činnosti regionálních dobrovolnických center, protože na jejich entusiasmu a aktivitách bude záviset, zda se dobrovolná činnost zbaví negativního nánosu z minulosti a stane se normální součástí životního stylu našich občanů, tak jak je to běžné v řadě vyspělých zemí. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří nám důvěřovali a podpořili naši činnost nejen morálně, ale i fakticky. Děkuji všem spolupracovníkům u nás i v zahraničí, dobrovolníkům, kteří pracovali v našich programech, ale také přímo v kanceláři Hestia a samozřejmě děkuji všem členům týmu Hestia, pro které byl rok 2001 opravdu zátěžový, ale jak doufám, i radostný. PhDr. Olga Sozanská, duben

2 II. Vznik, poslání a cíle organizace Občanské sdružení HESTIA založili v roce 1993 psychologové Olga Sozanská, Petr Šmolka a Jiří Tošner. Sdružení bylo založeno s cílem realizovat a podporovat výzkum a vzdělávání, publikační činnost a vzájemnou spolupráci mezi dobrovolníky i profesionály v pomáhajících profesích, zejména v sociální a zdravotní oblasti a přispívat tak k dobrým mezilidským vztahům jak v rámci rodiny tak v širším společenském kontextu. V roce 1999 sdružení HESTIA založila Národní dobrovolnické centrum (NDC), jehož základním posláním je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti. Centrum se snaží vytvářet pozitivní obraz o dobrovolnictví v médiích, organizuje semináře a konference, provádí výcviky dobrovolníků, koordinuje Koalici dobrovolnických iniciativ v ČR, tvoří databáze spolupracujících organizací a jednotlivců, vydává účelové publikace, realizuje vlastní dobrovolnické programy a významně se angažuje v mezinárodních dobrovolnických organizacích. III. Zpráva o činnosti Program Pět P" Program Pět P je individuální preventivní program pro děti ve školním věku založený na kamarádském vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem. Program má vypracovanou metodiku, která je založena na pečlivém výběru, výcviku dobrovolníků a průběžné supervizi vztahu mezi dobrovolníkem, dítětem a jeho nejbližším okolím (rodina, škola, kamarádi). Hodnocení prospěšnosti programu pro individuální vývoj dítěte je prováděno kvalitativní metodou POE, modifikovanou na české podmínky. 4

3 HESTIA je národním koordinátorem programu Pět P pro ČR a zároveň v hlavním městě Praha řídí dvě pobočky Poříčí a Prokopka. V červnu HESTIA organizovala v Kroměříži národní konferenci, na které iniciovala založení Asociace programu Pět P v ČR. V 15 regionálních centrech působilo koncem roku 2001 celkem 300 dvojic dobrovolník dítě. Logo Pět P bylo registrováno jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví. Program Dobrovolníci v nemocnicích" V roce 2001 pokračoval program Dobrovolníci v nemocnicích, ve kterém Hestia plní roli národního koordinátora a supervizora. Přes počáteční potíže s implementací programu do zdravotnických zařízení se v roce 2001 podařilo rozšířit program z původních dvou nemocnic do pěti, přičemž ve FN Motol probíhá program již na 19 klinikách. FN Motol je také prvním zdravotnickým zařízením, které má svého placeného koordinátora dobrovolníků z řad lékařů. Dále je program realizován v Odborném léčebném ústavu ortoptickém nemocnice v Kroměříži, v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, v Léčebně dlouhodobě nemocných v Ryjicích, Ústí nad Labem a v Nemocnici v Českých Budějovicích. V roce 2001 program finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Z jeho grantu vydala HESTIA metodický manuál autorů Mgr. Michala Novotného a MUDr. Ivany Staré a Využití dobrovolníků v nemocnicích", který shrnuje dosavadní zkušenosti z pilotního programu. Program Pro seniory" Metodiku ověřenou v nemocnicích využila HESTIA v dalších podobně strukturovaných zařízeních, která nebyla dobrovolnictví dosud příliš nakloněná. Jednalo se především o zařízení sociální péče určené seniorům jako byly domovy důchodců a pensiony pro seniory. Úspěšně program funguje v zařízeních pro seniory v regionu Ústí nad Labem, Česká Lípa, Kroměříž a Chlumec nad Cidlinou. 5

4 Program se mohl úspěšně rozvíjet zejména díky tomu, že HESTIA navázala dlouhodobé partnerství s Penzijním fondem České pojišťovny, který podporuje rozvoj dobrovolnických programů v zařízeních pro seniory, včetně podpory koordinace a supervize tohoto programu. Program Nezaměstnaní jako dobrovolníci" Cílem projektu bylo umožnit široké skupině především mladých nezaměstnaných zapojení do dobrovolné činnosti, která jim kromě pozitivního psychosociálního efektu umožňuje získat nové zkušenosti a dovednosti a tím je lépe připravit pro profesní uplatnění. V projektu byla efektivně využívána spolupráce s úřady práce a s neziskovým sektorem, nabízejícím pružnou a širokou nabídku dobrovolnických činností. Formou seminářů program informoval nezaměstnané o možnosti využít dobrovolnou činnost k vlastnímu rozvoji, zvýšení sebevědomí a změně postavení ve společnosti. V roce 2001 po zapracování získaných zkušeností byl projekt rozšířen o další skupiny - dlouhodobě nezaměstnané a matky s více dětmi. Počet zapojených nezaměstnaných se výrazně zvýšil v regionech, kde projekt probíhal již druhým rokem (Kroměříž, Plzeň, Ústí nad Labem). Hestia koordinovala a supervidovala program v ČR, v jednotlivých místech pak projekt realizovali regionální partneři. Průzkum HESTIA prokázal, že 50% účastníků programu úspěšně získalo zaměstnání po třech měsících aktivního dobrovolnictví, a to často v organizaci, kde dobrovolnou činnost vykonávali. Program Rozvoj občanských ctností" ( ROC) Program Rozvoj občanských ctností na podporu filantropie mladých lidí od 6 do 20 let je součástí Programu Gabriel Nadace rozvoje občanské společnosti. ROC si v souladu s programem Gabriel klade za cíl vhodným způsobem přiblížit mladým lidem možnosti, které jim nabízí neziskový sektor a pomoci jim se zapojit do dobrovolnických a dárcovských aktivit nebo zahájit realizaci vlastních projektů". HESTIA se zaměřila na studenty středních škol ve věku let a na jejich pedagogy tak, aby po skončení úvodní tříleté fáze projektu byli schopni tento projekt samostatně vést. Projekt ROC byl zahájen v listopadu 2000 ve čtyřech městech Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ústí n. Labem, 6

5 ale fakticky se rozběhl až v roce V průběhu prvního roku proběhly úvodní cykly výcviků, seminářů a supervizí pro studenty i pedagogy. Do projektu se postupně zapojilo 79 studentů z 11 středních škol. Studenti samostatně realizovali 12 vlastních miniprojektů a jako dobrovolníci spolupracovali s 15 neziskovými organizacemi. V rámci projektu byla navázána i zahraniční spolupráce, především s partnery v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Studenti měli možnost se zapojit do dobrovolných aktivit a workcampů v zahraničí. HESTIA koordinovala projekt v celé České republice a realizovala jej v Praze. V Ústí n. Labem bylo regionálním realizátorem Dobrovolnické centrum Ústí n.l., v Brně Dobrovolnické centrum Ratolest a v Českých Budějovicích Ústav sociální práce ZSF JU. Program Firemní dobrovolnictví" Rok 2001 představoval již třetí rok spolupráce s firmou GE Capital Bank, a.s. Zaměstnanci firmy založili občanské sdružení s názvem Elfun, které má za úkol organizovat dobrovolné aktivity pro zaměstnance. Převážná část naší spolupráce byla zaměřena na jednorázové akce, většinou o víkendech, které pro sdružení Elfun zprostředkovala HESTIA. Pokračovala také úzká spolupráce s programem Pět P v Praze. Sdružení Elfun finančně podpořilo letní tábor pro děti a dobrovolníky a někteří zaměstnanci na tábor přijeli a připravili pro děti den plný soutěží, her a cen. Program Evropská dobrovolná služba" HESTIA se aktivně zapojila jako vysílající organizace do programu Evropské unie Evropská dobrovolná služba (European Volunteer Service EVS). Program zajišťuje pobyt dobrovolníků ve věku od let ve vybraných neziskových organizacích v zemích Evropské unie. V roce 2001 HESTIA vyslala pět dobrovolníků do Francie, Německa, Velké Britanie a Itálie. HESTIA také aktivně spolupracovala na vytváření standardů programu v ČR ve spolupráci s Českou národní agenturou Mládež a dalšími spolupracujícími organizacemi (YMCA, INEX SDA). Organizovala předodjezdová školení dobrovolníků a nabízela výcviky koordinátorů dobrovolníků hostitelských organizací v ČR a propagovala program mezi dobrovolníky i organizacemi. 7

6 Koordinace dobrovolnických center a spolupracujících organizací V roce 2001 byla z iniciativy HESTIA ustanovena Koalice dobrovolnických iniciativ v ČR. Jde o volné sdružení dobrovolnických center a dalších organizací, které spolupracují na programech Pět P, Dobrovolníci v nemocnicích, Nezaměstnaní jako dobrovolníci, Programu Gabriel Rozvoj občanských ctností a programu Pro seniory. V roce 2001 měla Koalice 22 členů ve všech regionech ČR. Členové Koalice se mohou vzájemně reprezentovat a propagovat svou činnost, pravidelně se scházejí na pracovních setkáních k jednotlivým projektům a programům a jejich spolupráce je podložena písemnou smlouvou. HESTIA koordinovala činnost Koalice, organizovala národní konferenci v Kroměříži, poskytovala konzultace a supervize a zprostředkovávala informace a kontakty na mezinárodní úrovni. Národní dobrovolnické centrum - servis pro neziskové organizace Centrum vede databáze pražských organizací, hledajících dobrovolníky a databázi dobrovolníků, kteří hledají svoje uplatnění, propojuje nabídku a poptávku, pořádá individuální konzultace pro zájemce a připravuje organizace na efektivní využití dobrovolníků. V roce 2001 bylo v databázi centra celkem 100 organizací, jejichž zástupci absolvovali výcviky koordinátorů dobrovolníků, která centrum realizovalo, a které splňovaly kritéria pro zapojení dobrovolníků do své činnosti. Zájem o dobrovolnou činnost projevilo celkem 400 lidí, z nichž zhruba 50% využilo nabídky centra k osobní konzultaci a k doporučení nejvhodnější organizace vzhledem k jejich motivaci, zájmu a časovým možnostem. Zájemci o dobrovolnou pomoc byli různých věkových kategorií, vzdělání a sociálního postavení, stále však převažovaly ženy ( 85%). Centrum připravilo pravidelný kalendář akcí, ve kterém organizace nabízely jednorázovou dobrovolnou činnost pro více dobrovolníků najednou. Tento typ využívaly především skupiny studentů a také skupiny zaměstnanců určité firmy, kteří neměli čas vykonávat dobrovolnou činnost pravidelně, ale přesto se chtěli nějak angažovat. 8

7 Kromě kalendáře nabídek, který byl průběžně vyvěšen na internetových stránkách HESTIA, organizovalo centrum již třetím rokem Dobrovolnickou dekádu, která zahrnovala jednorázové akce, konající se počátkem prosince a upozorňující na 5. prosinec, vyhlášený OSN jako Mezinárodní den dobrovolníků. Nabízené dobrovolnické akce chtěly oslovit nejširší veřejnost, nabízely dobrovolnická místa a byly často spojeny s otevřenými dveřmi" organizací i s mediální kampaní, kterou koordinovala HESTIA. V průběhu roku 2001 realizovala HESTIA tři celodenní semináře primárně pro neziskové organizace, kterých se však nově zúčastnili také zástupci státní správy a samosprávy. Semináře byly zaměřeny na informace týkající se dobrovolnického managementu, výběru, přípravy a supervize organizací i dobrovolníků, spolupráce s médii a informací o dobrovolnickém hnutí v zahraničí. Každý seminář měl také specifické téma, kterým byl Mezinárodní rok dobrovolníků, Evropská dobrovolná služba a Dobrovolníci a komerční sektor. V roce 2001 připravilo centrum jarní a podzimní třídenní výcviky koordinátorů dobrovolníků, kterých se zúčastnilo celkem 70 reprezentantů z humanitárních, ekologických, sociálních, zdravotních i kulturních organizací z celé ČR. Výcviky byly zaměřeny na přípravu projektů využívajících dobrovolníky v konkrétní organizaci, na přípravu profesionálů, zaručující pozitivní akceptaci dobrovolníků, ale také na metody, kterými je možné vyhodnotit úspěšnost projektů jak z hlediska spokojenosti dobrovolníků, tak organizace. Koordinátoři v rámci výcviku dostávali také základní informace o tom jak vybírat, připravovat a supervidovat dobrovolníky, ale také jak komunikovat s médii, aby jejich organizace byla známá a pro dobrovolníky zajímavá. 9

8 IV. Práce s veřejností Rok 2001 byl OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků a tato skutečnost významně ovlivnila činnost HESTIA, která se aktivně angažovala jak na národní a regionální, tak také na mezinárodní úrovni. Ředitelka centra Olga Sozanská byla členkou Národního koordinačního výboru, jehož čestným předsedou byl premiér a výkonným předsedou ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Ve výboru byli zastoupeni představitelé vlády, jednotlivých ministerstev, prezidentské kanceláře, významných nadací, neziskových organizací, které se věnují problematice dobrovolnictví a médií. Vláda ČR vyčlenila ze státního rozpočtu téměř pět milionů korun, které byly v grantovém řízení rozděleny na dobrovolnické projekty. HESTIA iniciovala a řídila pracovní skupinu pro koordinaci roku dobrovolníků v hl. městě Praha a založila tiskové a informační středisko, které poskytovalo informace médiím včetně vytvoření databáze novinářů a médií, kteří se tématu dobrovolnictví někdy věnovali. Pracovní skupina připravila pravidla, na jejichž základě byla vybraným projektům udělována záštita primátora Jana Kasla a pravidla pro cenu KŘESADLO Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, která byla poprvé slavnostně udělována na závěr roku vybraným dobrovolníkům jako vyvrcholení Dobrovolnické dekády. Kromě Prahy byla cena Křesadlo předávána dobrovolníkům také partnerskými organizacemi v Kroměříži a v Havlíčkově Brodě. HESTIA realizovala projekt Prezentace dobrovolnictví v Praze a vybraných krajích", který se snažil informovat českou veřejnost o možnostech, které dobrovolnictví lidem nabízí ať již samotným dobrovolníkům či příjemcům dobrovolné pomoci. Hlavním cílem projektu byla změna postojů k fenoménu dobrovolnictví ve společnosti a nastartování dlouhodobých aktivit, které napomohou jeho obnovení v ČR. Projekt se skládal z mediální kampaně, konkrétních akcí a z publikační činnosti. Tematika dobrovolnictví a aktivity HESTIA se v průběhu roku 2001 objevily pravidelně v řadě novin a časopisů jak regionálních tak celostátních (MF Dnes, Týden, Respekt, Reflex, Květy, Vlasta atd.). 10

9 HESTIA uzavřela mediální partnerství s Českým rozhlasem, který odvysílal sérii rozhovorů a s TV Prima, kde byly dobrovolnické akce a rozhovory o tématu prezentovány v pořadech Prima jízda, Prima televize a Sauna. Pro TV Prima vyrobila HESTIA pětidílný spot propagující různé formy dobrovolnictví. Společným sloganem všech spotů bylo Obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci nebo neobyčejní lidé, kteří dělají obyčejné věci?" Na Rádiu Classic FM proběhl ve spolupráci s HESTIA a ministerstvem zdravotnictví ČR 36 dílný cyklus rozhovorů o dobrovolnictví. HESTIA vydala publikace Využití dobrovolníků v nemocnicích" a Dobrovolníci obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci", sborník referátů Dobrovolnictví a dárcovství obnova občanských ctností" a studijní materiály k výcvikům koordinátorů dobrovolníků. HESTIA informovala o dobrovolnictví na svých webových stránkach (www.hest.cz) a ve spolupráci s Econnectem a občanským sdružením Jahoda vytvářela obsah webových stránek V. Mezinárodní aktivity, konference, semináře HESTIA byla jmenována koordinačním místem sítě dobrovolnických center ve střední a východní Evropě a v zemích bývalého Sovětského svazu pod názvem Volunteernet. HESTIA vytvořila a spravuje webové stránky které jsou interaktivně přístupné všem 28 organizacím v síti. Ředitelka Národního dobrovolnického centra Olga Sozanská je členem mezinárodních boardů IAVE International Association of Volunteer Effort, European Volunteer Center Association a Volunteernet. V průběhu roku 2001 se reprezentanti HESTIA zúčastnili řady mezinárodních konferencí a seminářů, z nichž nejvýznamnější byly v lednu konference IAVE v Amsterodamu, která zahajovala Mezinárodní rok dobrovolníků, v červnu Fourth European Volunteer University ve 11

10 Freiburgu, v květnu konference organizovaná Aktion Gemeinssin v Bonnu, v září konference European Volunteer Service v Glasgowě, v říjnu konference Volonteurope v Budapešti a v prosinci Youth Forum v Tokiu. HESTIA ve spolupráci s Klubem UNESCO a o.s. Spektrum v Kroměříži organizovala mezinárodní konferenci Dobrovolnictví a dárcovství obnova občanských ctností". Konference se konala pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla a zúčastnili se jí jak představitelé státní správy a samosprávy tak zástupci významných mezinárodních organizací a českého neziskového sektoru. V září v Praze HESTIA zorganizovala mezinárodní seminář programu Big Brothers Big Sisters, jehož součástí bylo slavnostní přijetí Asociace Pět P za řádného člena BBBS International. Asociace Pět P v ČR se stala po USA, Kanadě a Litvě čtvrtým členem s největším počtem dobrovolníků a dětí. VI. Lidské zdroje Členové sdružení HESTIA PhDr. Olga Sozanská předsedkyně sdružení PhDr. Jiří Tošner zástupce předsedkyně sdružení PhDr. Petr Šmolka (prezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR) PhDr. Jiří Kovařík (viceprezident Českého výboru UNICEF) JUDr. Jan Mach (advokát, ředitel právního odd. České lékařské komory) JUDr. Jan Vyklický (předseda Obvodního soudu pro Prahu 10) Ing. Jana Vohralíková (YMCA, s.r.o.) Mg. A. Aldin Popaja (odborný asistent VŠUP) Mg. A. Lejla Zahiragic 12

11 Zaměstnanci sdružení HESTIA PhDr. Olga Sozanská ředitelka HESTIA Národního dobrovolnického centra PhDr. Jiří Tošner zástupce ředitelky Adéla Kohoutková koordinátorka dobrovolnického centra Mgr. Michal Novotný - koordinátor projektů Ing. Vojtěch Tutr - koordinátor projektů a webových stránek Bc. Tereza Pacltová koordinátorka Programu Pět P Radim Prahl koordinátor Programu Pět P Mg. A. Lejla Zahiragic grafik Ing. Petr Homola ekonom Ing. Michal Janáček - civilní služba Ing. Daniel Rück - civilní služba V roce 2001 se na programech HESTIA podílelo kolem 250 dobrovolníků, kteří se věnovali dětem, mladým lidem, nemocným, seniorům a dalším potřebným. 13

12 VII. Finanční zpráva Výnosy Granty, dotace a dary Příjmy od klientů a refundace nákladů Tržby z prodeje služeb - supervize, kurzy, školení Úroky, dividendy Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu Zařízení a vybavení Opravy a údržba Nájmy Služby spojené s nájmem Fax, telefon a internet Poštovné a doprava Pojištění Tisk a grafické služby P.R., medializace a propagace Cestovné Lektoři a konzultace Stravování, ubytování a odměny dobrovolníků Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Ostatní náklady Odpisy Náklady na tábor programu "Pět P" Poskytnuté příspěvky partnerským organizacím Náklady celkem

13 Přehled přijatých grantů a dotací Program "Pět P" Nadace Open Society Fund Ambasáda Nizozemského království Big Brother Big Sister International GE ELFUN Asociace manželských a rodinných poradců Dobrovolnický program pro nezaměstnané absolventy a jiné ohrožené skupiny nezaměstnaných Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR "Rozvoj občanských ctností" - dobrovolnictví a dárcovství mládeže Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Open Society Fund Prezentace dobrovolnictví v ČR Magistrát hl.m. Prahy Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Rozvoj dobrovolnictví Charles Stewart Mott Foundation Nadace Open Society Fund Penzijní fond České pojišťovny Ministerstvo zdravotnictví v ČR Evropská dobrovolná služba Česká národní agentura MLÁDEŽ

14 Přehled přijatých darů František Novák Big Brother Big Sister International Anne Gunn Ing. Jiří Rück Přehled poskytnutých příspěvků partnerským organizacím Program "Pět P" Asociace Pět P v ČR Na Vyšším Hrádku, o.s. - Brandýs nad Labem Ratolest Brno, o.s Ústav sociální práce ZSF JČU České Budějovice Spektrum Kroměříž, o.s "D", o.s., Liberec Proso o.s., Olomouc SHM klub Ostrava Totem, o.s., Plzeň Střed, o.s., Třebíč Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem Domek, o.s., Zlín

15 Dobrovolnický program pro nezaměstnané absolventy a jiné ohrožené skupiny nezaměstnaných Ratolest Brno Spektrum Kroměříž, o.s "D", o.s., Liberec Charita Opava SHM klub Ostrava Totem, o.s., Plzeň Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem "Rozvoj občanských ctností" - dobrovolnictví a dárcovství mládeže Ratolest Brno, o.s Ústav sociální práce ZSF JČU České Budějovice Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem Program "Pro seniory" Domov důchodců, Chlumec nad Cidlinou Projekt "Znamení moci" Symposion, o.s, Praha Rozvoj dobrovolnictví - regionální dobrovolnická centra Ratolest Brno, o.s Spektrum Kroměříž, o.s Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem

16 Účetní výkazy Rozvaha 2001 (v Kč) na počátku účet. období na konci účet. období Aktiva 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Materiál na skladě Pokladna Ceniny Bankovní účty * Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za zaměstnanci Jiné pohledávky Náklady příštích období Aktiva celkem

17 Rozvaha 2001 (v Kč) na počátku účet. období na konci účet. období Pasiva 321 Dodavatelé Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění Ostatní přímé daně Jiné závazky Výnosy příštích období Vlastní jmění Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Pasiva celkem

18 Výkaz zisku a ztráty 2001 (v Kč) Náklady 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Kursové ztráty * Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Poskytnuté příspěvky Náklady celkem

19 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží Úroky Jiné ostatní výnosy Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Přijaté příspěvky od právnických osob Přijaté příspěvky od fyzických osob Provozní dotace Výnosy celkem Hospodářský zisk za období * stav devizového účtu přepočten podle kurzu deviza střed ČNB k USD = 36,259 CZK 21

20 VIII. Poděkování Děkujeme všem, kteří naši činnost v roce 2001 finančně podpořili, děkujeme za dobrou spolupráci kolegyním a kolegům ze všech našich partnerských organizací a zejména všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do našich projektů a programů a kteří odvedli obrovský kus záslužné práce bez nich by naše činnost neměla smysl. Jmenovitě děkujeme těm, kteří pomáhali přímo v našem centru. Jeanne Miller a Franci Hibart, asistentky Olgy Sozanské Pegg Vroom, anglická korespondence Františka Kulhánková, konzultace v otázkách účetnictví Jitka Petrželková, překlady Marina Bačkovská, překlady Aaron Pringle, výuka angličtiny Olga Břečková, administrativní pomoc Inka Kleinová, práce s databázemi a archivem Russell R. Winer, korektury anglických textů Dagmar Steinová, překlady Programy HESTIA jsou podporovány Nadací Open Society Fund Praha, Charles Stewart Mott Foundation Flint, Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Phare EU a z programu Gabriel, Big Brother Big Sister International, Velvyslanectvím Nizozemského království, sdružením ELFUN, Magistrátem hl. m. Prahy, společností Microsoft v ČR, Asociací manželských a rodinných poradců, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví. Generálním partnerem HESTIA je 22

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ METODIKA programu ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ František Klepaè M E T O D I K A p r o g r a m u R O Z V O J D O B R O V O L N I C T V Í M g r. F r a n t i š e k K l e p a č 2 0 0 6 Realizační tým procesu analýzy

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje Tereza Vajdová Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 Praha 2005 1 Mezinárodní akční výzkumný projekt koordinaovaný

Více

Manuál dobrovolníka programu Pět P

Manuál dobrovolníka programu Pět P Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Ústav sociální práce Manuál dobrovolníka programu Pět P Motto: Dobrovolníci pracují zadarmo proto, protože jsou k nezaplacení Mgr.

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více